Finanční řízení podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční řízení podniku"

Transkript

1 Finanční řízení podniku

2 Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a pravděpodobnosti - Mezinárodních financí - Kapitálových trhů - Pojišťovnictví - Veřejných financí

3 Ekonomové, kteří se zasloužili o rozvoj podnikových financí O rozvoj teorie financování a finančního řízení podniku se především zasloužili američtí ekonomové: Franco Modigliani, Merton H. Miller, Henry M. Markowitz, William F. Sharpe

4 Ekonomové, kteří se zasloužili o rozvoj podnikových financí V ČR se problematikou financování a finančního řízení podniku zabývají: prof. Eva Kislingerová prof. Miloš Mařík prof. Josef Valach prof. Drahomíra Pavelková prof. Jiří Fotr

5 Podnikové finance a jejich postavení v ekonomice firmy V reálné praxi tvoří podnikové finance nedílnou a integrující část ekonomické činnosti podniku, která má dvě základní stránky: - věcnou (hmotnou), která probíhá ve formě toků statků (polotovary, suroviny, materiál.). Ve výrobních podnicích se skládá ze tří hlavních činností: zásobování, výroba, odbyt - peněžní, které probíhají dvěma směry buď jako příjem nebo výdaj.

6 Podnikové finance a jejich postavení v ekonomice firmy Podnik je hodnotový řetězec, kdy opětovná proměna peněz ve formě vstupního kapitálu je spojená s jejich zhodnocením v procesu tvorby výsledné hodnoty podniku. Výsledná hodnota je oproti hodnotě, která vstoupila do výrobního či jiného procesu zvýšená o dodatečnou hodnotu, která představuje odměnu investora za riziko a náklady spojené s investováním. Vznik podniku a jeho fungování a zánik je v tržní ekonomice doprovázen pohybem peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů.

7 Základní pojmy a) Peněžní prostředky: I) v užším pojetí zahrnují: - hotovostní peníze - krátkodobé vklady + krátkodobé termínované vklady - ekvivalenty peněžních prostředků (ceniny, šeky, poukázky na zboží) - krátkodobé cenné papíry II) v širším pojetí zahrnují: - v užším pojetí - dlouhodobé vklady + dlouhodobé termínované vklady - dlouhodobé cenné papíry (akcie, dluhopisy) - vklady společníků

8 Základní pojmy b) Podnikový kapitál představuje souhrn všech peněz, vázaných v celkovém majetku podniku k určitému okamžiku. - Ekonomické: půda, práce, kapitál - Vlastnických vztahů: Vlastní, cizí - Délky splatnosti: krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý, na dobu neurčitou -Dle typů majetku: DHM, DNM, finanční majetek, zásoby, pohledávky, peněžní prostředky

9 Základní pojmy c) Finanční zdroje jedná se o zdroje tvorby peněžních prostředků a podnikového kapitálu. Jde o souhrn peněz, které podnik získá za určité období: - prodejem výrobků, - prodejem nepeněžního majetku, - navýšením vlastního kapitálu. - navýšením dluhů + leasing + zálohy od odběratelů, - získáním dotací.

10 Podnikové finance - definice Zobrazují pohyb peněžních prostředků, kapitálu a finančních zdrojů, při němž se podnik dostává do různých kvalitativních a kvantitativních vztahů s ostatními podnikatelskými subjekty, zaměstnanci a státem.

11 Finanční řízení podniku - definice Představuje subjektivní ekonomickou činnost zabývající se získáváním potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů, alokací (investováním či uložením) peněz do různých forem majetku a rozdělením zisku s cílem maximalizace tržní hodnoty vlastního majetku firmy.

12 Podstata finančního managementu Spočívá v přijímání finančního rozhodnutí trojího typu (kladení tří základních otázek): a) Kde získat kapitál (jaká má být struktura finančních zdrojů)? b) Kam kapitál investovat -do čeho investovat (jaká má být optimální struktura aktiv)? c) Jak rozdělit vytvořený zisk kolik vyplatit na podílech ze zisku, tvorba rezerv apod.

13 Racionální a iracionální investoři Po přijetí správného rozhodnutí je nutné sladit následující tři investiční preference: a) Každý investor preferuje více peněz než méně. b) Každý investor preferuje méně rizika než více. c) Každý investor preferuje stejné množství peněz dnes spíše než zítra.

14 Cíle podniku Při přijímání jakéhokoli rozhodnutí musíme vědět, co přijetím daného rozhodnutí sledujeme, tj. v čem spočívá základní cíl podniku. Hovoříme-li o cíli, hovoříme o cíli určité osoby či skupiny osob, kterými jsou: - Vlastníci - Manažeři - Zaměstnanci - Věřitelé

15 Cíle podniku Cíl vyjadřuje budoucí stav, kterého chceme účelně a hospodárně dosáhnout. V cílech je uplatněna hierarchie, která je odstupňována podle důležitosti a priorit. Při tvorbě cílů se lze setkat se dvěma extrémy: - málo náročné cíle - příliš náročné cíle

16 Cíle podniku Názory na vymezení cílů jsou předmět neustálých diskusí a procházejí vývojem: 1) Tradiční pojetí považuje na základní cíl maximalizaci zisku Námitky proti zisku: - Nebere v úvahu různý stupeň rizika, s nímž bylo zisku dosaženo - Maximalizace zisku je odvozena spíše z teoretických studií - Zisk vykazovaný v účetnictví je silně ovlivněn zvoleným pojetím nákladů, výnosů, odpisů, tvorbou rezerv.. - Zisk představuje statickou veličinu, nezohledňuje faktor času, není rozlišeno ve kterém období vznikl

17 Cíle podniku 2) Postupně se přecházelo k poměrovým ukazatelům: - ukazatel výnosnost vlastního kapitálu (ROE) - čistý zisk na 1 akcii (EPS) 3) Zavedení rozdílových ukazatelů - EVA = EBIT x (1-t) (WACC x C) - MVA = tržní cena kapitálu - hodnota investovaného kapitálu Nebo: MVA = tržní cena akcie nákupní cena akcie 4) V současné době je za základní cíl podniku nejčastěji považována maximalizace tržní hodnoty podniku (u a.s. maximalizace tržní ceny akcií)

18 Cíle podniku 5) Další ostatní cíle podniku (alternativní cíle): - platební schopnost, - řízení rizika, - výnosnost investic, - růst podílu podniku na celkovém trhu, - spokojenost zákazníků, - maximalizace tržeb, - přežití, - zajištění hospodářských, sociálních a jiných potřeb apod.

19 Cíl Maximalizace hodnoty firmy Maximalizace hodnoty firmy Investiční rozhodnutí Investovat do projektů, které vynášejí více, než jsou náklady kapitálu. Finanční rozhodnutí Vybrat finanční mix, který maximalizuje hodnotu vybraných projektů, a sladit s aktivy, jež se financují Rozhodování o dividendách Jestliže není dost investičních příležitostí, které alespoň vynášejí minimální diskontní sazbu, vraťte hotovost vlastníkovi. Stanovení diskontní míry Diskontní míra by měla být vyšší pro rizikovější projekty a měla by odrážet zvolený finanční mix úročené cizí zdroje nebo vlastní kapitál. Výnosnost Měla by být vážená časem, záviset na cash flow přírůstkových výnosech a odrážet všechny podstatné aspekty nákladů a výnosů Finanční mix Zahrnuje úročené cizí zdroje a vlastní kapitál a může ovlivnit jak požadovanou diskontní míru tak i cash flow Typy financování Měly by být nejblíže, jak je to možné, k aktivům, která financují. Jaká forma? Zda cash vrátit jako peněžní dividendy nebo zpětný odkup akcií, popř. spin off bude záviset na preferencích akcionářů. Jak mnoho? Přebývající cash po uspokojení všech podnikatelských potřeb, tj. jestliže pro kapitál není jiné efektivnější umístění.

20 Cíl maximalizace tržní ceny akcií Cena akcií je ovlivněna: 1) Výší zisku 2) Vnějšími faktory 3) Strategickými rozhodnutími managementu 4) Existencí odlišných zájmů (agency costs): - zaměstnanců (růst mezd) - manažerů (zajištění osobních výhod) - věřitelů (včasné splácení dluhů a úroků) - vlastníků (výplatu podílu na zisku) - ostatních subjektů (stát včasné placení daní, zákazník apod.)

21 Faktory ovlivňující cenu akcie Vnější vlivy (především právní prostředí) 1. Zákon o hospodářské soutěži Strategické rozhodnutí managementu 1. Výrobní program 2. Technologie Očekávaný peněžní tok 2. Zákon o životním prostředí 3. Ochrana zdraví při práci 3. Technický rozvoj, výzkum 4. Dividendová politika Časový průběh peněžních toků Cena akcie 4. Bezpečnost práce 5. Mezinárodní vlivy 5. Financování firmy 6. Ostatní Riziko peněžních toků 6. Ostatní vlivy Makroprostředí, daně Nálada Kapitálového trhu

22 Hierarchické uspořádání podnikových cílů 1) Základní cíl: - Maximalizace tržní hodnoty 2) Sekundární cíle: - Maximalizace interních finančních zdrojů - Zajištění likvidity - Ostatní finančně obtížně vyjádřitelné cíle z oblasti obchodu, výzkumu a vývoje, personalistiky. 3) Terciární cíle: - Maximalizace zisku - Maximalizace odpisů - Maximalizace ostatních interních finančních zdrojů

23 Hierarchické uspořádání podnikových cílů Základní cíle: Maximalizace tržní hodnoty Sekundární cíle: Maximalizace Interních finančních zdrojů Zajištění likvidity Obtížně vyjádřitelné cíle Terciární cíle: Maximalizace zisku Maximalizace odpisů Maximalizace Ostatních interních Finančních zdrojů

24 Základní principy používané ve finančním řízení 1.Princip peněžních toků 2. Princip čisté současné hodnoty 3. Respektování faktoru času 4. Zohlednění rizika 5. Optimalizace kapitálové struktury 6. Zohledňování stupně efektivnosti kapitálových trhů 7. Princip plánování a analýzy finančních údajů

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

Kapitálová struktura a její optimalizace

Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura Charakteristika: V ČR: - Je charakterizována mnoha způsoby - Prof. Valach ji definuje jako strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - Někteří

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

Finanční management. Petra Růčková Michaela Roubíčková

Finanční management. Petra Růčková Michaela Roubíčková Je odbornou asistentkou na katedře financí Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde působí od roku 1994. Garantuje a vyučuje předměty Finanční analýza, Finanční management

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

APLIKAČNÍ PROBLÉMY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

APLIKAČNÍ PROBLÉMY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC APLIKAČNÍ PROBLÉMY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Hrdý Milan ABSTRAKT Tento příspěvek se zabývá aplikačními problémy hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů jakožto klíčového

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU ÚVD D FINNCÍ DNIKU FINNC DNIKU podklady ke kurzům 1F201 1F211 1F212 1F214 Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik vyplatit

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více