Finanční řízení projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční řízení projektu"

Transkript

1 Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 3: Finanční vyúčtování projektu studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/ Dodavatelem věcného plnění projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/ je společnost AQE advisors, a.s.

2 Obsah Kurz Finanční vyúčtování projektu Ukončení projektu KROKY PŘI UKONČENÍ PROJEKTU PŘEDLOŽENÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ ZÁVĚREČNÁ PLATBA ZÁVĚREČNÝ AUDIT ODSTOUPENÍ OD PROJEKTU Řešení nesrovnalostí Vypořádání dotace Udržitelnost projektu Archivace dokumentů projektu Příloha

3 Kurz Finanční vyúčtování projektu Tento kurz rekapituluje povinnosti příjemce dotace při ukončení fyzické realizace projektu, tedy v době, kdy dojde k uzavření všech aktivit projektu. Budou shrnuty základní podmínky pro podání závěrečné monitorovací zprávy, způsobilost výdajů na konci projektu, zpracování finančního vyúčtování dotací dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., dodržení povinností archivace a udržitelnosti a případné řešení nesrovnalostí. 1. Ukončení projektu Již při plánování projektu je nezbytné vědět, kdy projekt končí a jak bude možné uplatnit výdaje, které vzniknou v závěru jeho realizace. Datum ukončení fyzické realizace projektu = datum prokazatelného uzavření všech aktivit projektu, např. den kdy: přestane poskytování služeb cílové skupině dojde k předání díla/stavby/zařízení do užívání Datum ukončení projektu = jde o den předložení poslední žádosti o platbu 1.1. KROKY PŘI UKONČENÍ PROJEKTU Příjemci jsou povinni zajistit ukončení projektu z technického hlediska, tj. připravit a ošetřit veškerou dokumentaci spojenou s plněním projektu k archivaci a veškerý hmotný majetek pořízený z jeho prostředků označit tak, aby byl po závaznou dobu snadno identifikovatelný. Vlastní výstupy projektu doložit ověřitelnými dokumenty dokládající dosažení cílů projektu (např. fotodokumentace, protokol o předání a převzetí díla, prezenční listiny, kolaudační rozhodnutí atd.). Při ukončení projektu je doporučením: 1. provést kontrolu chronologického vedení dokumentů, které zaručí po celou dobu archivace jejich vypovídací schopnost; 2. nelze-li z důvodu zákonných postupů zařadit do dokumentace originály dokumentů (např. mzdové výkazy), je třeba přiložit k dokumentaci písemné sdělení, kde lze tyto dokumenty dohledat a ověřit (tzv. účetní stopa ); 3. provést kontrolu oddělené účetní evidence příjmů a výdajů projektu a jejího souladu s proplacenými žádostmi o platbu a soupiskami účetních dokladů a vykázanými příjmy; Archivovat výpis z oddělené účetní evidence. 4. provést před ukončením projektu inventarizaci hmotného majetku pořízeného z prostředků projektu a přiřadit soupis majetku k archivované dokumentaci; 5. připravit k archivaci veškeré materiály a dokumenty, které byly v rámci publicity a propagace projektu vytvořeny (např. letáky, publikace, CD a další předměty); 6. ověřit, zda byly písemně oznámeny v průběžných monitorovacích zprávách všechny nepodstatné změny v projektu; došlo-li k opomenutí, je třeba uvést tyto skutečnosti v monitorovací zprávě před ukončením projektu. 3

4 7. v souvislosti s povinností realizovat nápravná opatření uložená oprávněnými subjekty na základě provedených kontrol a doporučení provedených auditů ověřit úplnost dokumentů vztahujících se k plnění opatření (záznamy/zápisy) a přiřadit je k archivované dokumentaci; 8. přiřadit k archivované dokumentaci korespondenci se všemi subjekty, která je pro případnou kontrolu ukončeného projektu podstatná; 9. zajistit archivaci dokumentace a materiálů, které dokládají plnění projektu; 10. viditelně označit archivované spisy (dokumenty) povinnou dobou archivace min. 10 let od ukončení projektu, ověřit, zda originály dokumentů založené mimo archivovaný projekt (viz bod 2.) jsou taktéž označeny touto archivační lhůtou, případně lhůtou delší. 11. personálně zajistit udržitelnost projektu, zejména podávání monitorovacích zpráv o udržitelnosti. Je-li projekt realizován jako partnerský, měl by o výše uvedených doporučeních příjemce informovat partnera, případně se ujistit o realizaci jím vybraných doporučení. Příjemce by měl nejpozději do předložení závěrečné monitorovací zprávy zajistit: 1. správné nakládání s osobními údaji, pokud se stanou předmětem archivovaných dokumentů, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 2. ověření splnění oznamovací povinnosti vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů, je li pro projekt relevantní, 3. originály dokladů určené k archivaci - výčet základních materiálů určených pro archivaci je uváděn v Příručce pro příjemce nebo samostatných metodických pokynech vydaných poskytovatelem, 4. provedení auditu projektu, je-li tato povinnost uložena, 5. vyúčtování záloh dodavatelům, pokud byly poskytnuty, 6. pokud projekt obsahoval nepřímé náklady (OPLZZ, OPVK), pak výpočet skutečné výše nepřímých nákladů projektu vzhledem k nároku dle poslední soupisky výdajů a jejich zahrnutí do závěrečné žádosti o platbu, 7. pokud projekt využíval projektovou pokladnu, pak je třeba zajistit vypořádání prostředků převedených do pokladny tak, aby mohla být případná vratka prostředků provedena z projektového účtu, 8. uchování uživatelského jména a hesla pro vstup do Benefit7 (pro možnost podávání zpráv o udržitelnosti prostřednictvím tohoto systému), 9. po dobu udržitelnosti projektu zajistit výstupy projektu (dle typu výstupu). Pokud byl pro projekt stanoven limit max. 60% výdajů na služby, je důležité před zpracováním závěrečné ŽoP, aby příjemce provedl kontrolu limitu skutečného čerpání kapitoly rozpočtu 4

5 služby. Zjistí-li příjemce překročení hranice 60% celkového skutečného rozpočtu, zohlední tuto skutečnost v závěrečné ŽoP tak, aby nedošlo k čerpání prostředků nad limit kapitoly. Tabulka: Kontrola limitu výdajů na služby před a po realizaci projektu skutečnost schválený rozpočet (po realizaci projektu) č. kap kapitola náklad podíl náklad podíl 01 Osobní náklady % % 02 Cestovné % % 03 Zařízení a vybavení % % 04 Nákup služeb % % Celkem % % V případě, že by v průběhu projektu nebyly vyčerpány prostředky schválené v ostatních kapitolách v rozpočtu (levnější nákup vybavení, nedočerpání mzdových nákladů apod.), došlo by při závěrečném vyúčtování k navýšení procenta i u kapitoly Nákup služeb. U projektů, které mají schválený rozpočet kapitoly Nákup služeb blízko hranice 60%, by pak mohlo dojít k jejímu překročení. Původně poskytovatel vždy neposuzoval splnění limitů kapitol po skončení projektu. Nyní však např. u OPLZZ či OPVK dochází ke krácení procenta nepřímých nákladů projektu. Pokud je podíl kapitoly Nákup služeb na celkových přímých způsobilých výdajích projektu: a) vyšší než 60% a menší než 90%, snižují se nepřímé náklady na polovinu. b) 90% a více, nepřímé náklady se vůbec nehradí (jsou 0%) PŘEDLOŽENÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Po dokončení projektu zpracuje příjemce ve stanoveném termínu závěrečnou monitorovací zprávu (ZMZ) a žádost o platbu (ŽoP), která musí mít odpovídající strukturu a informovat v ní o řešení projektu za poslední sledované období i za celou jeho dobu. Obsahově se závěrečná zpráva liší od průběžné pouze tím, že obsahuje navíc celkové zhodnocení průběhu a výstupů a výsledků projektu. Tu pak příjemce předloží na jednotlivá kontaktní místa poskytovatele či zprostředkujícího subjektu (Úřad regionální rady, Centrum pro regionální rozvoj, Státní fond životního prostředí, Czechinvest, konkrétní ministerstvo, Krajský úřad apod.). Termíny předkládání závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu jsou stanoveny v rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. jiném právním aktu upravujícím povinnosti příjemce. U jednotlivých poskytovatelů se termíny různí. Obvyklé je 20 až 30 dnů (IOP, ROPy), ale i 2 měsíce (OPLZZ, OPVK) od data ukončení projektu uvedeného v rozhodnutí/smlouvě. Praxe Termíny stanovené smlouvou/rozhodnutím jsou pro příjemce závazné a nepřekročitelné. Příjemce se s plněním nesmí zpozdit byť o jediný den. Termíny stanovené pro pracovníky řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu jsou spíše doporučením, nejsou vymahatelné (např. závazek ZS zaslat připomínky k MZ do 20 dnů a schválení do 40 dnů) a proto není nezvyklé, že administrace monitorovací zprávy či proplacení žádosti o platbu trvá měsíce a někdy i roky. 5

6 1.3. ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ Dokončení projektu v r O způsobilosti výdajů pojednával kurz 3.1 Specifika finančního řízení. Na tomto místě je třeba zmínit podmínku u projektů v končícím období , kdy způsobilým z časového hlediska bude výdaj, který je uskutečněn nejpozději do dne Tento termín ovšem platí pro vykázání výdajů za ČR vůči Evropské unii. Předtím musejí výdaje příjemců projít procesem certifikace (potvrzení správnosti údajů), což sebou nese potřebu několika týdnů. Je-li realizován projekt v některé z posledních výzev současného programového období, jeho doba realizace končí ve většině případů k Vzhledem k hrozícím ztrátám pro ČR (resp. nedočerpání alokace), řídící orgány umožňují realizaci projektů ještě do podzimu 2015 nebo vyhlašují rychlé výzvy, v rámci kterých umožňují realizaci projektů do Je to umožněno určitým rozvolněním přístupu řídících orgánů ve snaze snížit nedočerpání alokace pro ČR na co nejmenší míru. Budou použity instrumenty proplácení zálohových faktur, a v určitém objemu zůstanou výdaje na státním rozpočtu. Výdaje do termínu podání ZMZ Po ukončení fyzické realizace projektu do doby podání ZMZ může dojít k platbám za plnění, která se vážou k době realizace projektu (budou např. vyplaceny mzdy realizačního týmu za poslední měsíc realizace projektu), ale aktivity projektu už být realizovány nemohou. Pro způsobilé výdaje tak platí, že mohou být uhrazeny i v době mezi ukončením projektu a datem předložení závěrečného vyúčtování, ale musí mít přímou souvislost s aktivitami projektu. V případě osobních nákladů se za jejich vznik posuzuje den, kdy zaměstnanec odpracoval činnost, k níž se dané osobní náklady vážou. Vznik nákladu navázaného na dodání plnění od externího dodavatele je posuzován dvěma způsoby: u plnění, které poskytnul dodavatel, který je plátcem DPH, je rozhodující datum zdanitelného plnění uvedené na daňovém dokladu u plnění poskytnutého neplátcem DPH je určujícím datum uskutečnění účetního případu. Toto datum ovšem nemusí být vždy na dokladu uvedeno. Pokud na dokladu není uvedeno, pak je za datum uskutečnění považováno datum vyhotovení účetního dokladu, které musí být na dokladu vždy vyznačeno. V případě, kdy jsou na dokladu obě data, je datum uskutečnění účetního případu prioritním údajem. Datum zdanitelného plnění nebo datum uskutečnění účetního případu musí spadat do období realizace projektu. Fyzické proplacení mzdy nebo úhrada daňového dokladu může tedy proběhnout i po skončení projektu do odevzdání ZMZ a žádosti o platbu. Příklad Projekt přístavby tělocvičny při ZŠ skončil Příjemce musel ZMZ odevzdat do Stavební firma doručila příjemci poslední fakturu za stavební práce dne Na faktuře bylo uvedeno datum zdanitelného plnění Příjemce požadoval po dodavateli, aby fakturu vystavil znovu s datem zdanitelného plnění do , neboť pokud by fakturu uhradil a následně ji uplatňoval z dotace, nebyla by mu ze strany poskytovatele dotace proplacena. Příjemce v tomto případě mohl uhradit opravenou fakturu do doby podání ZMZ, tedy do konce listopadu

7 1.4. ZÁVĚREČNÁ PLATBA Jak bylo uvedeno v předchozím kurzu, ŽoP je přílohou finanční části monitorovací zprávy, kterou není možné podávat samostatně a je vždy součástí průběžné, mimořádné či závěrečné monitorovací zprávy. Výjimkou je OPŽP, kde je žádost o platbu předkládána nezávisle na předkládání monitorovacích zpráv a to v období od března do prosince. Příjemce do závěrečné ŽoP zahrne všechny výdaje prokázané v závěrečné MZ, tedy výdaje, které jsou vykázány v Soupisce účetních dokladů. Stejně jako při podání průběžných ŽoP, příjemce vyplní ŽoP prostřednictvím portálů (Benefit7, Benefill, eaccount) nebo příslušných formulářů. Nově budou příjemci ŽoP vyplňovat v systému MS2014+, který bude dotačním portálem pro nové operační programy. Informace uvedené v závěrečné ŽoP vychází z údajů uvedených buď: v soupisce účetních dokladů (v případě OP LZZ, OP VK), v soupisce faktur (v případě IOP), v seznamech deklarovaných výdajů jednotlivých partnerů (OP PS AT-CZ, SK-CZ) z výkazu výdajů vynaložených příjemcem (ROP). Způsobilé výdaje projektu nezahrnuté nejpozději do závěrečné ŽoP nemohou být ze strany ŘO proplaceny. V závěrečné žádosti o platbu musejí být vypořádány zálohy mezi dodavateli a příjemci. Specifika programů: OPVK - Příjemce si může v závěrečné ŽoP nárokovat maximálně částku do výše dvojnásobku zálohové platby. V případě prodlení s realizací aktivit může hrozit, že se výdaje sejdou ke konci projektu a příjemce nebude moci celý objem nárokovat k proplacení/zúčtování s poskytovatelem. Proto je třeba během realizace projektu dohlížet na rozložení plateb dle nastaveného finančního plánu ZÁVĚREČNÝ AUDIT V některých dotačních titulech mají příjemci povinnost realizovat audit. V OPLZZ byl do r povinný audit u projektů s rozpočtem nad 3 mil. Kč. Od r byl limit pro povinný audit zvýšen u projektů s rozpočtem přesahujícím 100 miliónů Kč. V OPVK byl limit zvýšen na 10 mil. Kč (ve výzvě však může být požadován audit i pod stanovený limit). Projekty musí být před podáním závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu zauditované. Nejpozději 7 měsíců (OPLZZ) 1 před plánovaným ukončením projektu je příjemce podpory povinen uzavřít smlouvu s auditorem, jejíž součástí musí být požadavky na audit ze strany poskytovatele podpory uvedené v textu právního aktu o poskytnutí podpory. Příjemce podpory má povinnost informovat o uzavření této smlouvy poskytovatele podpory v nejbližší průběžné monitorovací zprávě. Audit projektu se týká jak projektového účetnictví příjemce, tak projektového účetnictví českých partnerů. Auditor provede audit všech 1 OPVK doporučuje 6 měsíců před ukončením projektu 7

8 subjektů zapojených do projektu najednou. Podmínka auditu účetnictví se nevztahuje na partnera bez finančních příspěvků. Audit musí být proveden auditorem nebo auditorskou společností schválenými úředními orgány (zápis v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů). Auditor formuluje svůj závěr pozitivní formou, tedy zdali byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití dotace stanovené v právním aktu ODSTOUPENÍ OD PROJEKTU Ne všichni příjemci dotace mají dostatek sil a financí svůj projekt realizovat až do úplného konce. Příjemce podpory může ve výjimečných případech a ze závažných důvodů podat návrh na předčasné ukončení projektu, a to na základě písemného prohlášení, které zasílá poskytovateli. Součástí tohoto návrhu musí být podrobné zdůvodnění a návrh lhůty pro ukončení realizace projektu. V případě kladného vyjádření a částečným dosažením cílů projektu, může příjemce získat alespoň část dotace, obvykle však dochází k odejmutí celé dotace. Pokud byl projekt předfinancován, musí být řádně vyúčtovány průběžné platby a prostředky nevyužité ve prospěch projektu vráceny (obvykle do 30 kalendářních dnů po ukončení projektu) na účet poskytovatele. 2. Řešení nesrovnalostí Pravidelné kontroly mohou zabránit chybám a nesrovnalostem ve financování projektu. Poskytovatel je provádí jak v jeho průběhu, tak i před započetím projektu (ex ante kontroly) a po jeho skončení po dobu 10 let od obdržení závěrečné platby. Sleduje přitom, zda příjemce dodržuje pravidla pro publicitu, dodané služby/zboží je v souladu s podmínkami projektu nebo kontroluje účetnictví (účty související s projektem). Porušení předpisu Evropských společenství (ES) nebo předpisu České republiky, je považováno za nesrovnalost. V případě takového podezření, navíc jedná-li se o podezření ze spáchání trestního činu, je tato skutečnost řešena příslušnými orgány (řídící orgán, finanční úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Policie ČR, státní zastupitelství). Za nesrovnalost se považují skutečnosti, které naplňují následující pojmové znaky: - porušení komunitárního práva za porušení komunitárního práva je nutné považovat i porušení jakéhokoliv národního právního předpisu - ohrožení nebo poškození finančních zájmů EU v důsledku porušení komunitárního práva došlo k ohrožení nebo porušení finančních zájmů EU. Členské státy mají povinnost oznamovat nesrovnalosti, které jsou definovány jako jakékoli porušení právního předpisu EU vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu. 8

9 Individuální nesrovnalostí může být - ojedinělé pochybení, které je nezávislé na ostatních pochybeních - na úrovni jednotlivých subjektů - porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech) a zákona č. 250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), trestné činy 2.1. TYPY NESROVNALOSTÍ Porušení rozpočtové kázně - neoprávněné využití veřejných finančních prostředků (využití např. na jiný účel) - zadržení veřejných peněžních prostředků jejich příjemcem (tedy porušení povinnosti vrácení prostředků poskytovateli ve stanoveném termínu) Trestný čin - podvody - manipulace při výběrových řízeních apod. Ostatní nesrovnalosti - nedostatky jiného charakteru (nedoložení/špatné vyplnění příloh, chyby v archivaci, chybějící podpisy atd.) Z pohledu ŘO má rozsah řešení nesrovnalostí vzniklých u příjemců následující fáze: 1) prevence nesrovnalostí zajištění informování příjemců a kontroly - pro případ prevence vzniku nesrovnalostí jsou příjemci informováni v podmínkách právního aktu o poskytnutí dotace, resp. smlouvě o poskytnutí dotace, případně jiném dokumentu vztahujícímu se k poskytnutí veřejné finanční podpory (metodické pokyny, příručky pro příjemce apod.) 2) identifikace a šetření podezření na nesrovnalost - podezření na nesrovnalost bývá nejčastěji identifikováno při kontrolních akcí prováděných určenými subjekty - veškerá podezření na nesrovnalost je nutné bezodkladně oznámit příslušnému ŘO, který může delegovat řešení na zprostředkující subjekt - jsou-li v rámci ověřování zjištěny chyby/nedostatky v průběhu operace (administrativního nebo věcného charakteru), a tyto chyby jsou opraveny před proplacením žádosti o platbu, ke které se vztahují, k nesrovnalosti nedojde. Nicméně pokud je nesrovnalost zároveň porušením rozpočtové kázně není možné ji opravit. 3) evidence a hlášení nesrovnalostí, popř. vymáhání dotčených prostředků - v případě správního zjištění se jedná o konstatování nedostatku, který má charakter nesrovnalosti v protokolu z výsledků veřejnoprávní kontroly či ve zprávě z auditu po ukončení kontroly nebo auditu. 4) nápravná opatření a monitoring situace - ke každé nesrovnalosti by měla být stanovena nápravná opatření, která sníží možnost pravděpodobného budoucího výskytu. Za stanovení nápravných opatření je odpovědný 9

10 ŘO, který současně odpovídá za implementaci a následnou kontrolu dodržování nápravných opatření. 5) uzavření případu - uzavřením případu je míněn časový okamžik, kdy ŘO přestává případ dále sledovat. Daný časový okamžik se liší dle toho, zda se jedná o podezření na nesrovnalost potvrzené (finanční prostředky jsou vymahatelné od příjemce či jsou vráceny na účet ŘO) a nepotvrzené (ŘO vydá rozhodnutí, že se jedná o nepotvrzené podezření na nesrovnalost). Příklady nesrovnalostí - nesprávné prokazování způsobilých výdajů (chybějící účetní doklady, chybějící doklady o úhradě) - provedení podstatné změny projektu bez oznámení poskytovateli - převedení vlastnického práva k majetku v rozporu s Rozhodnutím - chybějící dokumenty dané Rozhodnutím nebo legislativou vztahující se k projektu - nenaplnění indikátorů - zakázka nezveřejněna požadovaným způsobem - výzva k podání nabídek obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis předmětu poptávky - ve výzvě k podání nabídek nebyla uvedena nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků - nedodržení lhůt v procesu výběru dodavatele - pozdní předložení monitorovací zprávy Kontroly výběrových řízení na místě Pokud kontrola na místě odhalí pochybení či nesrovnalost, které dosud nebylo identifikováno, vždy se toto pochybení objeví ve zjištěních a je k němu vyčíslena sankce (bez ohledu rozdílu, zda už u daného VŘ bylo hlášeno podezření na nesrovnalost, či nikoli). Jestliže kontrola na místě identifikuje pochybení, které už identifikovala jiná kontrola (audit či administrativní či jiná kontrola na místě), nelze do protokolu uvést, že je toto VŘ bez zjištění. Je možné do protokolu tento identifikovaný nedostatek neuvádět vůbec (ovšem zjištění vždy musí být uvedeno alespoň v kontrolním listu kvůli auditní stopě), nebo se zjištění do protokolu uvede s tím, že nedostatek je už nahlášen jako nesrovnalost a dále řešen, proto k němu protokol neobsahuje vyčíslení sankce. Větší pravděpodobnost porušení rozpočtové kázně se nabízí u ex-ante dotací, kdy příjemce čerpá dotaci, která je mu poskytnuta formou zálohy. V případě pochybení jde o neoprávněné použití veřejných prostředků. U ex-post dotací, kdy příjemce předfinancuje projekt ze svých zdrojů, nezpůsobilé výdaje nezahrne do vyúčtování nebo mu část dotace následně není proplacena, proto zde riziko porušení rozpočtové kázně nehrozí. 10

11 2.2. CHYSTANÉ ZMĚNY V souvislosti s poměrně revolučním záměrem MFČR, které připravilo nové pojetí zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě 2, jež má vstoupit v účinnost od , dojde ke zrušení zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ale i zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kromě mnoha problémů, které tato novinka obcím a městům způsobí (konec přezkumu hospodaření krajem povinnost auditů), s sebou nese i rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) i na možnost kontrol obcí, krajů a jejich organizací (tedy nejen kontrol dotací, ale celého hospodaření ÚSC, navíc kontrola dotací poskytnutých obcemi třeba sportovním klubům, na kulturní akce, příspěvek dobrovolným hasičům, či svým mateřským školám na vánoční besídku apod.). Všichni příjemci dotací zřejmě ocení zrušení pravomoci finančního úřadu kontrolovat dotace, kdy i s odstupem několika let mohl FÚ při kontrole dospět k jinému závěru, než kontrola poskytovatele a následovalo udělování sankcí, výpočet odvodů a penále. Zaveden bude institut manažerského schvalování, kdy starostové, budou muset celý projekt důkladně zhodnotit (konkrétní, měřitelné, dosažitelné a časově vymezené cíle, ukazatele ověření operace, přínosy operace, očekávané výsledky a dopady). Nicméně od platí novela zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, který přináší i změny, které mají dopady pro příjemce dotací. 14e (1) Poskytovatel nemusí vyplatit dotaci nebo její část, domnívá-li se, že její příjemce v přímé souvislosti s ní porušil povinnosti stanovené právním předpisem nebo nedodržel účel dotace nebo podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta; je-li stanoven nižší odvod za porušení rozpočtové kázně podle 14 odst. 6, výše nevyplacené části dotace musí být stanovena v rámci částek vypočítaných podle 14 odst. 6. Přitom v rámci procentního rozmezí přihlédne poskytovatel k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Nevyplatit dotaci nebo její část nelze při nedodržení povinnosti podle 14 odst. 4 písm. k). (2) Poskytovatel o opatření podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu vhodným způsobem informuje příjemce. Příjemce může do 15 dnů ode dne, kdy tuto informaci obdržel, podat poskytovateli proti tomuto opatření námitky. O námitkách rozhoduje ten, kdo stojí v čele poskytovatele. (3) V rozhodnutí o námitkách se rozhodne o tom, zda opatření poskytovatele bylo plně oprávněné, částečně oprávněné nebo zda oprávněné nebylo. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. (4) Bylo-li opatření poskytovatele v rozhodnutí o námitkách posouzeno jako plně oprávněné, poskytovatel dotaci nebo její část příjemci nevyplatí. Bylo-li posouzeno jako částečně oprávněné, poskytovatel vyplatí příjemci část dotace, kterou mu neoprávněně nevyplatil. Bylo-li posouzeno jako neoprávněné, poskytovatel příjemci vyplatí nevyplacenou dotaci nebo její část. Poskytovatel vyplatí příjemci dotaci nebo její část, kterou mu neoprávněně nevyplatil, do pěti pracovních dnů ode dne právní moci rozhodnutí o námitkách. 2 Zákon dosud nebyl schválen, ale s největší pravděpodobnosti k tomu dojde do pololetí 2015 s účinností od

12 (5) Poskytovatel informuje o opatření podle odstavce 1 a o rozhodnutí o námitkách podle odstavce 3 vhodným způsobem bez zbytečného odkladu finanční úřad. (6) Provede-li poskytovatel opatření podle odstavce 1, může pokračovat v proplácení zbývající části dotace. Poskytovatel podpory tedy nově řeší nesrovnalosti pouze s příjemcem. Finanční úřad je jen informován, nikoliv vysílán na provedení kontroly, resp. posouzení pochybení u příjemce. Proti rozhodnutí poskytovatele je možno podat námitky. O námitkách rozhoduje opět poskytovatel. Pokud příjemce není s výsledkem spokojen, může se obrátit jen na soud. V budoucnu je počítáno s institutem dotačního ombudsmana, který by případné spory mezi příjemcem a poskytovatelem měl řešit PŘÍKLADY ŠPATNÉ PRAXE Snad každý realizátor projektu může uvést nějaké příklady, kdy se dostal do názorového střetu se zástupcem poskytovatele dotace (projektovým manažerem) či kontrolou. nákup materiálu nebo majetku před koncem projektu Častým nešvarem bývá pořízení spotřebního materiálu (kancelářské potřeby, tonery do tiskáren, materiál do keramické dílny apod.) nebo majetku před koncem projektu. U některých kontrolorů toto dříve procházelo. Došlo však ke zpřísnění podmínek, které tento postup jednoznačně nepřipouští, a proto je třeba vyvarovat se podobných snahám příjemců dočerpat rozpočet projektu a předzásobit se tak na dobu udržitelnosti projektu. pořízení nábytku 1.) U jednoho neinvestičního projektu financovaného z OPLZZ byl nábytek vyloučen ze způsobilých výdajů a nebylo umožněno křížové financování. Příjemce (nízkoprahové zařízení) během projektu nakoupil pro cílovou skupinu sportovní vybavení a pomůcky. Ve svém objektu vyčlenil prázdnou místnost pro uskladnění tohoto vybavení, které zapůjčoval cílové skupině. Příjemce z projektu také pořídil police (v hodnotě 8 000,- Kč), které připevnil na zeď a vybavení vhodně uskladnil. Metodika způsobilých výdajů konstatovala, že způsobilým výdajem v rámci kapitoly zařízení a vybavení jsou výdaje spojené s nákupem nového nebo použitého vybavení či zařízení hmotné povahy, které nepatří mezi odepisovatelný majetek a které není nábytkem. Metodika však dále neřešila obsahový význam pojmu "nábytek". Vzhledem k ceně se nejednalo o odepisovatelný majetek a dle názoru příjemce nakoupené police kategorii "nábytku" nesplňovaly, neboť sklad není obytná místnost a vybavení skladu není vybavením kanceláře či obytných místností, a tedy neplní funkci nábytku. Police přesto nebyly uznány, neboť dle výkladu poskytovatele jsou police a regály brány jako nábytek. Obdobné problémy mohli zažít příjemci z ROP při realizaci výstavby penzionů či hotelů při vybavování pokojů nábytkem a dalším vybavením. Nábytek jako postele, stolky a židle, byly způsobilé, ale rozpory mohly nastat při uplatnění lůžkovin, povlečení, závěsů do oken, ručníků apod. Pokud příručky nedávají jasnou odpověď na konkrétní případ, je výklad příruček určován 12

13 spíše názorem a (ne)zkušeností jednotlivce (projektového manažera). Je proto na místě sporné případy konzultovat s poskytovatelem předem. 2.) Příjemce provedl nákup lavic a židlí pro účely projektu (vybavení přednáškové místnosti). Omylem byly na faktuře uvedeny i dvě křesla v celkově hodnotě ,- Kč, které si příjemce u stejného dodavatele objednal pro vybavení prostor recepce. Došlo k uhrazení faktury v celé výši. Faktura byla zahrnuta do průběžné MZ i ŽoP, a ty byly následně poskytovatelem schváleny. Příjemce si omyl uvědomil až při zpracování ZMZ, kdy znovu procházel veškeré účetní doklady související s projektem. Šlo o projekt s ex-ante financováním, tedy příjemce proplácel výdaje z poskytnutých záloh na dotaci. Přestože se příjemce k pochybení přiznal sám a závěrečnou ŽoP ponížil o cenu dvou křesel, poskytovatel věc řešil jako porušení rozpočtové kázně (neoprávněné použití prostředků). Příjemce musel uhradit penále za neoprávněné použití 15 tis. Kč ode dne proplacení oné faktury do doby podání ZMZ. Lze uvést desítky příkladů, které mnohdy ilustrují absurditu rozhodování poskytovatele ve sporných případech. Je třeba však přiznat, že za mnohé problémy si mohou příjemci sami a mnohdy zkouší, co ještě u poskytovatele projde a co již nikoliv. 3. Vypořádání dotace Pro všechny příjemce dotací ze státního rozpočtu, potažmo EU fondů je závazná vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění. Vyhláška upravuje zásady a termíny pro finanční vypořádání: a) státních příspěvkových organizací b) příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem, kterým byly ze státního rozpočtu poskytnuty dotace na výzkum a vývoj c) právnických a fyzických osob, které jsou poskytovateli sociálních služeb, s výjimkou právnických osob, které jsou zřízeny územním samosprávným celkem, a kterým byly ze státního rozpočtu poskytnuty dotace na poskytování sociálních služeb, d) ostatních právnických a fyzických osob, kterým byly ze státního rozpočtu nebo ze státních finančních aktiv poskytnuty dotace nebo návratné finanční výpomoci na stanovený účel, e) účastníků programu, kterým byly ze státního rozpočtu nebo ze státních finančních aktiv poskytnuty dotace nebo návratné finanční výpomoci na financování akcí na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (akce), f) organizačních složek státu, které převedly prostředky určené na financování programů, na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo prostředky finančních mechanismů do rezervního fondu g) právnických a fyzických osob, kterým byly poskytnuty dotace správcem kapitoly z účtu Národního fondu, k němuž má dispoziční právo, na stanovený účel. 13

14 Finanční vypořádání dotací se provádí a) za období týkající se celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci tohoto roku, s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů, b) u projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů nejpozději k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen. Finanční vypořádání dotace musí být provedeno ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb. do následujícího kalendářního roku, včetně finančního vypořádání, tj. poukázání nespotřebované částky dotace na účet poskytovatele. Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu a případně zaslat avízo o platbě. Konkrétní formulář (dle typu žadatele a druhu dotace) je přílohou vyhlášky 52/2008 Sb. Příručka D2 pro příjemce finanční podpory z OP LZZ vyžaduje zaslání příslušného formuláře a vratky dotace na účet poskytovatele nejpozději do roku následujícího po ukončení projektu. Zde je třeba dávat si pozor na dodržení termínu. 14

15 Tabulka pro finanční vypořádání dotací dle přílohy č. 11 vyhlášky 52/2008 Sb. 15

16 Poskytovatel dotace může v prováděcí dokumentaci (příručka pro příjemce) stanovit vlastní formulář pro finanční vypořádání dotace (viz ukázka níže). Tabulka závěrečného vyhodnocení akce - IOP EDS Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce Finanční vypořádání prostředků SR a SF EU Název akce (projektu): Konsolidace IT a nové služby technologického centra ORP Kocourkov Dokument vydává: Identifikační číslo EDS/SMVS: Pod č.j.: 34280/ /2 235D31C Účastníku programu a jeho sídlo: Název organizace: Město Kocourkov Identifikační číslo: Fyzická osoba: Rodné číslo: Název ulice: Starostovo náměstí Č. p.: Název obce: Kocourkov PSČ: Číslo řádku Název ukazatele bilance potřeb a zdrojů Rozpočtová položka druhová Nárok dle rozhodnutí Skutečné čerpání Nárok na zákl. kontroly žádosti o platbu/vyúčtování provedené ZS/ŘO Odvod do státního rozpočtu A B C D = B - C 6570* 5570* 6573* VDS rozpočet kapitoly správce programu - investice VDS rozpočet kapitoly správce programu - neinvestice VDS použití zdrojů strukturálních fondů EU - investice , , ,10 0, * VDS použití zdrojů strukturálních fondů EU - neinvestice , , , ,00 Vypracoval: Jiřina Kudláková Telefon: Schválil: Josef Semtele Dne: Razítko a podpis: *pod číslem řádku jsou obsaženy i řádky x570a, x570b, x573a a x573b 16

17 4. Udržitelnost projektu Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu, k čemuž se zavazuje ve smlouvě o financování. Po proplacení poslední části nebo celé finanční podpory na účet příjemce dotace probíhá tzv. období udržitelnosti projektu. Realizace projektu je sice oficiálně ukončena, ale sledování i nadále pokračuje. Případné významné odchylky od původního záměru mohou být sankcionovány vrácením části dotace. Naplňování cílů a udržitelnost projektu musí být po dokončení jeho realizace dlouhodobě udržitelný. Příjemce je proto povinen plnit a dodržovat veškeré podmínky vyplývající ze smlouvy a žádosti o finanční podporu, a to minimálně po dobu 5 let po ukončení realizace projektu. ROP - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu je předkládána průběžně příjemcem v období pěti let od ukončení realizace projektu 1x ročně do 30 dnů od data výročí ukončení realizace projektu. Monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu vyplní příjemce ve webové aplikaci BENEFIT7, vytiskne ji, podepíše a doručí společně s přílohami poskytovateli. IOP - hlášení o udržitelnosti projektu OP LZZ - jde zejména o udržení podpory vytvořených pracovních míst a případně investic financovaných v rámci křížového financování Nedosáhne-li příjemce stanovených cílů projektu nebo nesplní-li některé povinnosti vyplývajících ze smlouvy, může to být považováno za porušení rozpočtové kázně a/nebo za nesrovnalost, což zpravidla končí krácením dotace. Obvykle požadované přílohy MZ o udržitelnosti: pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované časové období, výpočty přepočteného stavu zaměstnanců, podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu, doklady prokazující plnění indikátorů projektu, doklady o vedení majetku v účetnictví, doklad o zaplacení pojištění, smlouva o pojištění popř. informace o případné pojistné události a jejím řešení, pokud byl v rámci projektu pořízen nějaký majetek, přepočet finanční mezery (u projektu mající provozní příjmy, v ROP u projektů nad 1 mil. eur), fotodokumentace, případně další dle charakteru projektu. Realizátoři projektu mnohdy při plánování projektu opomíjejí podmínku udržitelnosti, zejména pak náklady, které sebou projekt přinese (např. udržení jednoho pracovního místa cca ,- Kč ročně, nebo provoz nově zbudované infrastruktury). Přestože u investičních projektů žadatelé sestavují finanční analýzu projektu, ze které vyplynou provozní náklady v budoucnu, již tyto předpoklady dále nezahrnují do další plánovací dokumentace (rozpočtový výhled, finanční plán organizace apod.) a mnohdy se po skončení projektu dostávají do svízelné situace. Dodavatelem věcného plnění projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/ je společnost AQE advisors, a.s.

18 5. Archivace dokumentů projektu Příjemce podpory musí uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu 10 let od ukončení projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba. Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná. Obdobně musí být k archivaci potřebných dokumentů zavázáni ve smlouvách s příjemcem podpory případní partneři. Na základě legislativy ČR je nutné některé typy dokumentů uchovávat déle než je stanoveno evropskou legislativou, např. mzdové listy až po dobu 30 let. Při zániku příjemce podpory nebo partnerů v období před uplynutím lhůty pro archivaci převezme spisovnu nebo správní archiv jeho právní nástupce, likvidátor, zřizovatel nebo ten, na něhož přechází působnost zaniklého. Je-li právních nástupců více a nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne o převzetí spisovny nebo správního archivu příslušný správní úřad na úseku archivnictví a výkonu spisové služby dohlížející na provádění skartačního řízení. O této skutečnosti musí být informován poskytovatel podpory. Pokud dokumenty zanikajícího subjektu nepřebírá jeho právní nástupce, musí být umožněn výběr důležitých dokumentů poskytovateli podpory. Uchovávány musí být především následující dokumenty: text právního aktu o poskytnutí podpory, jeho změny a dodatky včetně všech příloh texty Smluv s partnery (pokud byly uzavírány), jejich změny a dodatky výběrová řízení plná korespondence s poskytovatelem podpory originály zápisů z provedených kontrol faktury a doklady o platbách či úhradách faktur podklady ke mzdovým výdajům členů realizačního týmu (smlouvy, náplně, pracovní výkazy atd.) cestovní doklady originál všech MZ (někdy i ve dvou vyhotoveních) Tento seznam je pouze indikativní a není vyčerpávající. Pokud organizace disponuje interní směrnicí upravující archivaci a skartaci dokumentů projektu, je třeba zkontrolovat, zdali odpovídá požadavků poskytovatele a v případě potřeby ji upravit. Existence takové směrnice může být poskytovatelem i vyžadována. Pokud došlo k neuznání některých výdajů, zejména již v uzavřeném účetním období, a nelze již do tohoto období zasáhnout (přestože možnost změny nákladového střediska i zpětně hypoteticky možná je) měl by příjemce tuto skutečnost zaznačit přímo na účetní doklady. 18

19 Příloha Příloha k Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu formulář ROP Jihovýchod Hlášení o udržitelnosti projektu formulář IOP 19

20 ROP Jihovýchod Příloha k Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu 1. Popis udržitelnosti projektu za sledované období 2. Zajištění publicity a informování o projektu 3. Jiné peněžní příjmy projektu Projekt vytváří jiné peněžní příjmy ANO* NE* (pokud ano, pokračujte ve vyplnění tabulky) Typ příjmu: Výše příjmu (Kč) Celkem Plán dalších jiných peněžních příjmů v průběhu udržitelnosti projektu: Typ příjmu Výše příjmu (Kč) Projekt celkem * Nehodící se škrtněte. 20

Program. Kroky při ukončení projektu. Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu

Program. Kroky při ukončení projektu. Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu Vzdělávání v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Ing. Lukáš Nehyba AQE advisors, a.s. březen 2015

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Centrum podpory inovací

Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Centrum podpory inovací Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Centrum podpory inovací 5. Setkání s řešiteli projektů Ukončování projektů OP VK, sčítání veřejných zakázek, řešení nesrovnalostí

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

číslo smlouvy: /2015/GCS

číslo smlouvy: /2015/GCS Příloha usn. RM10 č. 10/165/V/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

OPPS ČR-PR 2007-2013 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

OPPS ČR-PR 2007-2013 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 č. CZ.3.22/3.3.02/11. (dále jen Smlouva

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/879/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 usnesením č. 324/14/RK Smluvní strany : Liberecký kraj se sídlem

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Číslo vydání/aktualizace: 9/0

Číslo vydání/aktualizace: 9/0 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - - Evidenční číslo projektu:

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 UDRŽITELNOST PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 UDRŽITELNOST PROJEKTU Verze 1 17. června 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013.

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013. Smluvní strany : S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1548/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 4.6.2013 usnesením č. 909/13/RK

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1 Příloha č. 3 MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU A ZPRÁVĚ I.1 IDENTIFIKACE PROJEKTU Evidenční číslo projektu: ENF 2010 Název projektu: Priorita: 1 2 3 Číslo opatření: Název opatření:

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ukončení realizace projektu Realizace projektu končí datem uvedeným v právním aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí/Smlouva/Opatření)

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ]

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ] VZOR PODMÍNEK POUŽITÍ PODPORY PRO SITUACE, KDY PŘÍJEMCEM JE OSS, JEJÍMŽ ZŘIZOVATELEM NENÍ MŠMT PODMÍNKY POUŽITÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ (DÁLE JEN PODMÍNKY ) Na základě žádosti

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Grantové schéma Společného regionálního operačního programu

Grantové schéma Společného regionálního operačního programu Grantové schéma Společného regionálního operačního programu Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy Období 1 1. Údaje o akci: Priorita Opatření Podopatření Kraj Konečný uživatel

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Žádost o dotaci. Cestovní ruch pro všechny 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY.

Žádost o dotaci. Cestovní ruch pro všechny 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY. NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY Žádost o dotaci Cestovní ruch pro všechny Podprogram 117712 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (rok, na který je žádána dotace) 2010 Pořadové

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Příloha č. 1 k Metodice vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3.

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3. Setkání členů konsorcia SLARA Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 3. 2014 Obsah prezentace Úvodní představení

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Výtah z obecných podmínek opatření IV.1.2. (Kompletní znění Pravidel IV.1.2. je uvedeno v Příručce pro žadatele) Kap. 2. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu Udržitelnost projektu 24. ledna 2013 Ing. et Ing. Jana Šubrtová Ing. Markéta Landová, Ph.D. Definice Udržitelnost je období po ukončení realizace projektu, po které musí příjemce podpory udržet výstupy

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce. 1. Základní údaje o zadavateli. 2. Specifikace předmětu zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce. 1. Základní údaje o zadavateli. 2. Specifikace předmětu zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce V souladu s 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) vydává zadavatel tuto zadávací dokumentaci. Název programu: Operační

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Olga Kryštofová 22.1.2014 Osnova 1. Příručka pro příjemce verze 8 2. Vliv nového občanského zákoníku 89/2012 Sb na projekty OPVK.

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRACI AKCE

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRACI AKCE PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRACI AKCE Řízená kopie elektronická Vydání:. Revize: 0 Strana z 7 Návrh Podmínek k Registraci akce (projektu) Nedílnou součástí Registrace akce (projektu) i. č 3D34D00

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Metodický dopis č. 18. Metodika ukončování projektů OP VK

Metodický dopis č. 18. Metodika ukončování projektů OP VK Č.j.: 26891/2010-41 Metodický dopis č. 18 Metodika ukončování projektů OP VK 1. Úvod Metodika ukončování projektů je určena pro příjemce individuálních projektů, globálních grantů a technické pomoci a

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA KROMĚŘÍŽE. Číslo smlouvy: 135/03/15/2

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA KROMĚŘÍŽE. Číslo smlouvy: 135/03/15/2 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA KROMĚŘÍŽE uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Poskytovatelem dotace: Město Kroměříž Číslo smlouvy: 135/03/15/2 Velké

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více