Financování malých a středních podniků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování malých a středních podniků"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Petr Petera Praha Duben, 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Chrášťanech dne Radka Zemanová

3 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat Ing. Petru Peterovi za odborné vedení mé bakalářské práce a rady, které mi v průběhu jejího zpracování ochotně poskytoval. Také bych chtěla poděkovat společnosti Poprokan s.r.o. za poskytnuté informace a umožnění realizace výzkumu.

4 Anotace Bakalářská práce na základě studia literatury identifikuje hlavní pravidla finančního řízení malých a středních podniků s akcentem na volbu zdrojů financování. Cílem praktické části je popis struktury zdrojů financování vybraného podniku a následné zhodnocení finančního řízení prostřednictvím analýzy poměrových ukazatelů. Závěr praktické části porovnává dva způsoby financování, které mohou napomoci řešit neuhrazené pohledávky. Účelem srovnání využití faktoringu a pojištění pohledávek je poskytnout přehled o výhodách a nevýhodách těchto forem financování. Annotation The bachelor assignment on the study of literature identifies the main rules for the financial management of small and medium-sized enterprises with an emphasis on the choice of funding sources. The focus of the practical part describes the structure of financial resources of selected enterprises and the subsequent assessment of financial management through the analysis of financial ratios. Conclusion the practice of comparing two means, which may help to resolve outstanding claims. The purpose of the comparison of use of factoring and insurance of receivables is to provide the abstract of advantages and disadvantages of these forms of financing.

5 Obsah: Úvod Finanční řízení malých a středních podniků Definice malého a středního podniku Obsah finančního řízení malých a středních podniků Faktory ovlivňující finanční řízení MSP Typy finančního řízení MSP Zásady a obsah finančního řízení MSP Pojetí rizika, druhy a ochrana proti rizikům Pojetí rizika Druhy rizik Ochrana proti rizikům Struktura zdrojů financování malých a středních podniků a její specifika Interní zdroje financování Nerozdělený zisk (samofinancování) Rezervy Odpisy Externí zdroje financování Vlastní zdroje Základní kapitál Cizí zdroje Dlouhodobé úvěry Krátkodobé úvěry Leasing Získávání kapitálu emisí cenných papírů Faktoring Státní a nadnárodní podpora podnikání Tiché společenství Rizikový kapitál

6 3 Základní poznatky z finanční analýzy Podstata finanční analýzy Zdroje finanční analýzy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích (Výkaz cash flow) Příloha k účetní závěrce Výroční zpráva Metody finanční analýzy Horizontální a vertikální analýza Zlatá bilanční pravidla Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele rentability Ukazatele aktivity Ukazatele likvidity Ukazatele finanční stability Charakteristika vybraného podniku Zaměření podniku Vznik a historie podniku Finanční analýza zvoleného podniku, rozbor struktury zdrojů jeho financování a návrhy na zlepšení finančního řízení Finanční situace podniku Majetková struktura společnosti Kapitálová struktura společnosti Interní zdroje financování Externí zdroje financování Vyčíslení hodnot poměrových ukazatelů a návrhy na zlepšení nežádoucích hodnot Ukazatele rentability Ukazatele aktivity

7 5.2.3 Ukazatele likvidity Ukazatele finanční stability Srovnání využití faktoringu či pojištění pohledávek Stav neuhrazených pohledávek po termínu splatnosti Porovnání bezregresního faktoringu a pojištění pohledávek Analýza tuzemského bezregresního faktoringu Analýza pojištění pohledávek Srovnání bezregresního faktoringu a pojištění pohledávek Závěry a doporučení Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam grafů

8 Úvod V současné době je pro každý podnik a to v jakémkoliv odvětví stále složitější a náročnější získat a následně si udržet svůj podíl na trhu. Vše záleží na managementu společnosti, který rozhoduje např. o získávání zdrojů financování, řízení výroby a zásob, investičních projektech aj. Je však zcela jisté, že žádný podnik se při svém rozhodování nevyhne rizikům, která mohou nastat. Současně je třeba konstatovat, že se na trhu nachází dostupné instrumenty, prostřednictvím nichž podnik může rizika řídit resp. rizika minimalizovat. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro volbu tématu financování malých a středních podniků. Hlavním cílem mé práce je zhodnotit finanční řízení podniku pomocí finanční analýzy, popsat strukturu zdrojů financování a podat návrhy na zlepšení financování podniku. V teoretické části hodlám definovat malý a středních podnik a uvést obsah jeho finančního řízení, zaměřím se na pojetí rizika, jeho druhy a případnou ochranu proti rizikům. V dalším kroku mé práce uvedu strukturu interních a externích zdrojů financování, které může podnik využívat, uvedu podstatu finanční analýzy a představím metodiku, prostřednictvím které je možné provádět finanční analýzu účetních výkazů. Hlavním objektem mé bakalářské práce je firma Poprokan s.r.o., která je velkoobchodem zaměřeným na distribuci papíru, školních a kancelářských potřeb. Na společnosti hodlám analyzovat financování její činnosti a popsat její finanční situaci. Zaměřím se na majetkovou a kapitálovou strukturu společnosti. Provedu analýzu interních a externích zdrojů financování využívané vybraným podnikem Poprokan s.r.o. Zhodnotím poměrové ukazatele, konkrétně ukazatele rentability, aktivity, likvidity a ukazatele finanční stability. Tato analýza mi umožní stanovit návrhy na zlepšení nevyhovujících hodnot těchto poměrových ukazatelů. Jelikož mnou zvolený podnik, Poprokan s.r.o., se zabývá podnikatelskou činností ve smyslu nákupu zboží za účelem dalšího prodeje, předpokládám, že se setkává s problematikou neuhrazených pohledávek vůči svým odběratelům. Každá společnost se neustále potýká s různými druhy rizik, jedním z nich může být právě riziko výše definované neuhrazené pohledávky. Pokud se má domněnka potvrdí, pokusím se 8

9 navrhnout možnosti jak toto riziko minimalizovat prostřednictvím dvou instrumentů, bezregresním faktoringem a pojištěním pohledávek. Firmu Poprokan s.r.o. dobře znám a jsem názoru, že u ní najdu vstřícný postoj a pochopení, z tohoto důvodu jsem si právě ji zvolila pro realizování výzkumu mé bakalářské práce. Zároveň chovám k tomuto podniku osobní vztah a v budoucnu mám v úmyslu se ucházet o pracovní místo právě uvnitř této úspěšné společnosti. Věřím, že má práce bude praktickým přínosem jak pro mě, tak pro vedení společnosti Poprokan s.r.o., kterému se pokusím touto formou předat mé návrhy na případné zlepšení finančního řízení. 9

10 1 Finanční řízení malých a středních podniků 1.1 Definice malého a středního podniku Evropská rada k 1. květnu 2004 rozhodla o přijetí České republiky do Evropské unie a od nabyla v platnost nová definice malých a středních podniků, dále jen MSP. Česká republika se tak přiklonila k doporučení Evropské komise a tímto se i s aktuálním zněním ztotožnila. V tabulce č. 1 jsou zpracována data, která mapují definici MSP a jsou založena na třech základních kritériích počet zaměstnanců, výši obratu nebo majetku a míry nezávislosti 1. Samotné praktické určení MSP má mnoho úskalí a jsem si vědoma, že tato mnou zmíněná definice MSP není jedinou. Odlišný pohled na dělení MSP mají např. Orgány sociálního zabezpečení, Asociace malých a středních podniků a živnostníků při Svazu průmyslu a dopravy České republiky nebo Evropská investiční banka atd. Z mého pohledu považuji za důležité dělení doporučené právě Evropskou komisí, které je podrobněji popsáno v tabulce č. 1. Tabulka č. 1 - Charakteristika malého a středního podniku Kritéria definice MSP Střední podnik Malý podnik Mikropodnik Počet zaměstnanců méně než 250 osob méně než 50 osob méně než 10 osob Hranice obratu max. 50 milionů max. 10. milionů max. 2 miliony Hranice aktiv max. 43 milionů Kritérium nezávislosti 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo více podniků, které nesplňují kritéria MSP Zdroj: Úřední věstník Evropské unie dle Nařízení komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 Pozn.: Mezi hodnotami Hranice obratu a Hranice aktiv musí být splněna minimálně jedna podmínka těchto dvou kritérií. 1.2 Obsah finančního řízení malých a středních podniků Faktory ovlivňující finanční řízení MSP Cíle finančního řízení jsou provázány se zhodnocováním finančních prostředků, a to s menším či větším akcentem na krátkodobé nebo dlouhodobé časové období. 1 Evropská unie. Nařízení komise evropských společenství č. 800/2008 ze dne 6. srpna In Úřední věstník Evropské unie. 2008, svazek 53. Dostupný také z WWW: <http://marmolata.gacr.cas.cz/wpcontent/uploads/2009/04/narizeni_es_800_2008.pdf>. 10

11 Veškeré finanční řízení a financování je ovlivňováno dvěma faktory, jsou jimi právě čas a riziko. Faktor času vyplývá ze skutečnosti, že peněžní jednotka v dnešním okamžiku je cennější než peněžní jednotka získaná později, neboť pozdějším získáním nemůže být peněžní jednotka ihned investována do dalšího projektu, který nám přinese pozitivní efekt. Faktor rizika spočívá v nejistotě rozhodující se osoby o vhodné variantě, neboť riziko představuje nebezpečí, že výnosu nebude dosaženo v očekávané míře nebo že vynaložené finanční prostředky budou zcela ztraceny. Zároveň tato rizika mohou vznikat z vnějších příčin (např. hospodářské krize, inflace, katastrofy) nebo z vnitřních příčin samotné společnosti (např. špatný odhad poptávky, chybné rozhodnutí manažerů aj.). Riziko ztráty investičního kapitálu je možné snižovat např. diverzifikací výroby a investic, pojištěním apod. Pro práci s rizikem je třeba znát obecná pravidla, kterými se řídí jak finanční manažeři, tak i investoři. Mezi tato pravidla patří 2 : - při stejném riziku se upřednostňuje vždy větší výnos před výnosem menším, - při stejném riziku se upřednostňuje vždy menší riziko před rizikem větším, - za předpokladu většího rizika je očekáván větší výnos, - upřednostňují se peníze získané dříve před stejnou částkou peněz, která je získána později; zároveň v tomto případě musí platit předpoklad, že obdržené peníze dnes mohou být investovány ihned za účelem dosažení dalšího zisku, - motivací investování do určité akce je očekávání většího výnosu, než by bylo získáno investováním do jiné akce; zároveň je třeba přihlédnout k míře rizika, - motivací veškerého investování je zvětšení majetku, toto kritérium není operabilní, a proto je všeobecným kritériem finančního rozhodování získaný zisk resp. cash flow. Finanční řízení není ovlivňováno jen faktory času a rizika, ale i vlivem okolí firmy, které je nutné považovat za dynamické. Při finančním řízení je třeba klást velký důraz na odhady pravděpodobného vývoje a pravidelně sledovat dění ve svém okolí. Informace můžeme čerpat z bankovních a vládních prognóz vývoje ekonomiky, z pravidelných publikací zaměřených na vývoj reálné ekonomické situace, z hodnocení úrovně naší ekonomiky zahraničními subjekty apod. Mezi stěžejní vlivy okolí patří 3 : - výše a vývoj inflace, 2 SYNEK, Miloslav et al., Podniková ekonomika, str VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka, et al., Podnikání malé a střední firmy, str

12 - vývoj měnových kurzů, přičemž oslabení domácí měny je pozitivní pro export a její posílení naopak pozitivní pro import, - vývoj na kapitálovém trhu, především úroveň úrokových sazeb, kdy při mechanismu zvyšování úrokových sazeb dochází ke zdražování peněz během současného tlaku na posilování domácí měny, - daňová politika, - ekonomická legislativa Typy finančního řízení MSP Finanční rozhodnutí jsou dělena z hlediska úrovně na taktická a strategická. Taktická rozhodnutí obvykle nemění dosavadní činnost společnosti a vyžadují relativně malé peněžní částky. Současně chybná taktická rozhodnutí finančního managementu obvykle podnik neohrožují a jeho výsledky lze většinou předem propočítat. Druhým typem jsou strategická rozhodování, která vyžadují relativně velké peněžní částky a poměrně velké změny v činnosti společnosti. Primární motivací je značné zvýšení tržní hodnoty podniku. Tato motivace je zároveň spojena s vyšším stupněm rizika. Chybné strategické rozhodnutí může podnik přivést v horším případě až k bankrotu 4. Z hlediska časového horizontu rozlišujeme tři úrovně řízení, kterými jsou dlouhodobá, střednědobá a krátkodobá. Při čemž dlouhodobá řízení jsou většinou prováděna na více než pětileté období, střednědobá řízení se obvykle pohybují v rozsahu jednoho roku až pěti let a krátkodobá řízení obvykle pokrývají roční, popř. i kratší období Zásady a obsah finančního řízení MSP Při řízení podnikových financí by měl příslušný management brát na zřetel následující zásady 6 : - Za předpokladu působení tržní ekonomiky nelze společnost řídit pouze z hlediska výnosů, nákladů a zisku. Existence podniku je totiž také závislá na schopnosti řízení peněžních toků a hrazení závazků ve splatných termínech. Pokud by společnost vykazující zisk neplatila dlouhodobě své závazky, může se tak dostat do závažné finanční krize. 4 SYNEK, Miloslav et al., Podniková ekonomika, str VEBER, Jaromír, Management - základy, prosperita, globalizace, str VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka, et al., Podnikání malé a střední firmy, str

13 - Společnost by měla investiční projekt realizovat jen za předpokladu, kdy rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy a výdaji projektu je roven nebo je větší než nula. - Ve všech finančních rozhodnutích je nutné klást důraz na vliv času a rizika, zvláště při dlouhodobých finančních rozhodnutích. Finanční management musí při správném finančním řízení podniku plnit čtyři hlavní úkoly 7 : 1) Opatřit kapitál pro běžné i mimořádné potřeby společnosti, rozhodování o finanční struktuře a navržení případné změny této struktury. Tyto aktivity, kterými je např. získání úvěru nebo vydání obligace, se v rozvaze týkají strany pasiv. 2) Rozhodnout o alokaci kapitálu, vývoji výrobků nebo nových technologií, financování běžné činnosti podniku aj. Tyto aktivity se v rozvaze převážně týkají strany aktiv. 3) Rozhodnout o rozdělení zisku např. reinvestováním. 4) Prognózovat, plánovat, zaznamenávat, analyzovat, kontrolovat a řídit hospodářské stránky činnosti společnosti. Toto vše je prováděno za účelem zajištění finanční stability tak, aby byl podnik schopný platit své současné i budoucí splatné závazky z příjmů, z vytvořených fondů hradit potřebné investice nebo neplánované výdaje, případně mít možnost si na tyto úhrady bez problémů zapůjčit. 1.2 Pojetí rizika, druhy a ochrana proti rizikům Pojetí rizika Hospodářská činnost každé společnosti sebou přináší nebezpečí podnikatelského neúspěchu resp. ztrát a tím může být narušena její finanční rovnováha. K této situaci může dojít např. při zavádění nových výrobků či zboží na neznámé trhy, při výzkumu a vývoji nových technologických postupů apod. 8. Žádný podnik není schopen riziko úplně odstranit, ale má možnost ho řídit jednotlivými nástroji jako jsou např. pojištění pohledávek, bezregresní faktoring aj. Podnik může prostřednictvím těchto nástrojů riziko alespoň snižovat. Současně jsem i názoru, že vedení společnosti může svou hospodářskou 7 SYNEK, Miloslav et al., Podniková ekonomika, str VALACH, Josef, et al., Finanční řízení podniku, str

14 činnost s využitím patřičných nástrojů směřovat k mimořádně pozitivním výsledkům a tím posílit finanční stabilitu podniku Druhy rizik Každá společnost se při své činnosti potýká s tzv. podnikatelským rizikem, které vzniká z různých důvodů, jež uvedu v této kapitole níže. Na podnikatelské riziko lze pohlížet ze dvou hledisek. Jedním z nich je hledisko možné ovlivnitelnosti, druhé se zaměřuje na oblasti, ve kterých podnikové riziko může vzniknout 9, k nimž jsem se snažila uvézt i názorný příklad pro lepší nastínění konkrétních příčin. Z hlediska možné ovlivnitelnosti rizik 10 : - objektivní, které nejsou závislé na činnosti společnosti, - subjektivní, které mohou být zaviněny činností finančního managementu nebo zaměstnanců. Z hlediska zaměření na oblast vzniku rizik 11 : - provozní, která mohou být způsobena havárií strojů, - inovační, která mohou vzniknout např. zaváděním nového výrobku nebo služby na doposud neznámý trh, - investiční, která mohou vzniknout při koupi neznámé techniky. Dále je třeba zmínit i riziko finanční, které lze považovat za část rizika podnikatelského a je jím chápána v užším slova smyslu nutnost zajistit úhradu fixních výdajů společnosti bez ohledu na vývoj podnikových příjmů v čase 12. Těmito fixními náklady jsou myšleny např. leasingové splátky, splátky úvěru, úrok z úvěru apod. Jako důležité dělení rizik považuji ještě dělení na tzv. rizika systematická, která vznikají v důsledku změn celkového ekonomického prostředí (změna daní, kurzů, legislativy, ) a tzv. rizika nesystematická, která se oproti systematickým nedají snižovat diversifikací, nýbrž jsou spojena s konkrétní firmou a oborem podnikání VALACH, Josef, et al., Finanční řízení podniku, str VALACH, Josef, et al., Finanční řízení podniku, str VALACH, Josef, et al., Finanční řízení podniku, str ŠIMAN, Josef; PETERA, Petr, Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi, str VALACH, Josef, et al., Finanční řízení podniku, str

15 1.2.3 Ochrana proti rizikům Při bližší specifikaci jednotlivých rizik v předchozí kapitole je zřejmé, že každý podnik působící na trhu se potýká ihned s několika z nich. Proto důsledky těchto podnikatelských rizik jsou považovány za velmi závažné a souhlasím s názorem pana profesora Valacha, který razí myšlenku, že každý podnik by měl proti těmto dopadům rizik realizovat aktivní politiku. Politika je zakládána právě na identifikaci příčin rizika, analyzování jeho stupně, kvantifikaci vlivu rizika vůči podnikatelským výsledkům a v neposlední řadě zaměření se na ochranu proti zjištěným rizikům 14. Zároveň jsem si vědoma, že ochrana proti rizikům nepřináší jen samá pozitiva, nýbrž je třeba brát na zřetel, že znamenají i růst některých nákladů např. pojistné resp. může i dojít ke znehodnocení dlouhodobě skladovaných pojistných zásob apod. V praxi rizikům můžeme předcházet resp. je minimalizovat různými způsoby 15 : - Volba právní formy podnikatelské činnosti. Touto ochranou proti riziku můžeme redukovat riziko z hlediska dopadů podnikání na soukromý majetek vlastníka společnosti. - Vymezení rizikových mantinelů tak, že si např. stanovíme hranici maxima obchodního úvěru pro odběratele, objem výroby, počet zaměstnanců, limit hodnoty zásob apod. - Snižování fixních nákladů, např. pomocí outsourcingu. - Diverzifikace rizika z hlediska geografického, diverzifikace odběratelů, dodavatelů a finančních investic. - Transfer rizika na jiné subjekty, kterými jsou např. dodavatelé, leasingové společnosti, pojišťovny, franchising apod. - Outsourcing náročných firemních činností na specializované společnosti. - Využití určitých finančních nástrojů jako jsou faktoring (bezregresní), forfaiting, termínové obchody, dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso a bankovní záruky. 14 VALACH, Josef, et al., Finanční řízení podniku, str ŠIMAN, Josef; PETERA, Petr, Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi, str

16 2 Struktura zdrojů financování malých a středních podniků a její specifika 2.1 Interní zdroje financování Nerozdělený zisk (samofinancování) Ziskem se rozumí kladný rozdíl mezi podnikovými výnosy a náklady, který je součástí vlastního kapitálu podniku. Nerozdělený zisk tvoří část výsledku hospodaření po zdanění 16. Nerozdělený zisk může společnost dále využít k možným investicím. Při pohledu na stranu aktiv firma např. peníze uložené na bankovním účtu použije na nákup softwaru. Valná hromada společníků rozhoduje o rozdělení zisku a zodpovídá za schválení řádné účetní závěrky, která musí proběhnout nejpozději do šesti měsíců od konečného dne účetního období. Pro akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, dle zákona č. 513/1991 Sb. 17 uvedeného v Obchodním zákoníku, vyplývá povinnost tvořit zákonný rezervní fond nejpozději od prvního roku, ve kterém společnost vykázala zisk. Tento zákonný rezervní fond může být použit pouze k úhradě ztráty. Podnikem mohou být tvořeny i tzv. dobrovolné fondy, které vznikají na základě jeho rozhodnutí a potřeb. Ze zbývajícího zisku jsou hrazeny ztráty zminulých let, vypláceny podíly pro společníky, tantiémy členům představenstva a dozorčí rady. Kromě výplaty podílů je možné i zvýšit položku základního kapitálu nebo nerozdělený zisk reinvestovat do podnikání. Motivací reinvestování je budoucí růst zisku vlastníků a zhodnocení jejich majetku Rezervy Rezervami se rozumí tvorba účelově vytvořených zdrojů financování ke krytí finančně náročných výdajů. Obvykle jsou zahrnuty do nákladů a tím i snižují výsledek hospodaření, zároveň ne vždy je tvorba rezervy daňově uznatelným nákladem. Dle toho jsou rezervy členěny na zákonné a účetní. Jelikož rezervy představují závazky podniku za výkon např. údržby majetku externím dodavatelem v budoucím čase, v podnikové rozvaze jsou rezervy 16 NÝVLTOVÁ, Romana; MARINIČ Pavel, Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy, str Česko. Zákon č. 513/1991 Sb. ze dne 5. listopadu 1991, obchodní zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 98, s Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/viewfile.aspx?type=c&id=2510> 18 NÝVLTOVÁ, Romana; MARINIČ Pavel, Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy, str

17 vedeny jako cizí zdroje. Tvorbu zákonných rezerv upravuje zákon č. 593/1992 Sb. 19. Zřizování rezerv se nejčastěji vyskytuje za účelem opravy hmotné majetku, jehož zákonná doba odepisování je pět a více let. V praxi tak rezervy byly využívány jako nástroj, který napomáhal ke snížení daňové povinnosti. Roku 2009 však vyšla v platnost novela, dle které je nutné peněžní prostředky shromaždované jako rezervy, převést na samostatný bankovní účet, z něhož mohou být tyto peněžní prostředky čerpány pouze na účel, ke kterému byla rezerva vytvořena 20. Podrobnější výpočet výšky rezervy a její čerpání je obsaženo ve výše zmíněném zákoně č. 593/1992 Sb Odpisy Odpisy dlouhodobého majetku jsou důležitým interním zdrojem financování, vyjadřují postupné opotřebení (spotřebu) dlouhodobého majetku a zároveň jsou nákladem, který nevyvolává výdaj peněžních prostředků. Odpisy dělíme na tzv. daňové a účetní 21. Daňové odpisy podléhají regulaci státem, protože snižují základ pro výpočet daně z příjmu. Příloha č. 1, daně z příjmu, stanoví zařazení dlouhodobého majetku do příslušné odpisové skupiny a pro jednotlivé odpisované skupiny majetku je stanovena doba odpisování v letech. Daňové odpisy dlouhodobého majetku v České republice dále dělíme na rovnoměrné (lineární) nebo zrychlené (degresivní). Zároveň platní pravidlo, že zvolený způsob odpisování majetku nemůžeme během stanoveného období odpisování měnit. Při využití zrychleného odpisování se nám mění výše odpisů v závislosti na čase a to tím, že odpisy klesají. Celková doba odpisování je shodná s dobou odpisů při využití lineárního způsobu 22. Účetní odpisy ve finančním účetnictví nepodléhají regulaci státem, nýbrž musí respektovat platnou účetní legislativu, zejména nemožnost účetně odepsat více než 100 % pořizovací ceny majetku na optimální vyjádření opotřebení majetku, a to vzhledem k předpokládané době jeho fyzické životnosti 23. Účetní odpisování dlouhodobého majetku je prováděno dvojím způsobem: - v závislosti na čase, které převládá, - v závislosti na výkonech. 19 Česko. Zákon č. 593/1992 Sb., ze dne 20. listopadu 1992 o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. In Sbírka zákonů České republiky. 1992, částka 1, s Dostupný také z WWW: <http://www.mvcr.cz/soubor/sbirka-zakonu-dokumenty-sb pdf.aspx>. 20 NÝVLTOVÁ, Romana; MARINIČ Pavel, Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy, str ŠIMAN, Josef; PETERA, Petr, Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi, str ŠIMAN, Josef; PETERA, Petr, Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi, str ŠIMAN, Josef; PETERA, Petr, Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi, str

18 Účetní odpisy dlouhodobého majetku pro podnik znamenají náklad a tím i ovlivňují hospodářský výsledek. Rozdíl daňových a účetních odpisů finančního účetnictví modifikuje výši základu pro výpočet výše daně z příjmů. Při dosažení kladného rozdílu daňových a účetních odpisů dochází ke snížení základu pro výpočet daně z příjmu a naopak. V případě odpisování v manažerském účetnictví (kalkulační odpisy) je výše a průběh odpisování zcela v kompetenci účetní jednotky. Majetek lze odpisovat i nad 100 % jeho pořizovací ceny Externí zdroje financování Vlastní zdroje Základní kapitál Prakticky vzato se žádný podnikatelský subjekt neobejde bez počátečního vkladu jedinců, kteří se rozhodli podnikat. Může se jednat o jednoho podnikatele, ale i o více osob, ať už fyzických či právnických. V případě, že tito partneři založí novou právnickou osobu za účelem podnikání, nazýváme je společníky. Základní kapitál společnosti představuje peněžní vyjádření peněžních i nepeněžních vkladů všech společníků 25. Způsob tvorby tohoto zdroje závisí na právní formě podnikání. V České republice se základní kapitál vytváří povinně ve společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a v komanditní společnosti. Společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní společnosti vkládají základní kapitál do společnosti dobrovolně 26. Zákonem stanovená minimální výše základního kapitálu pro společnost s ručením omezeným je Kč a minimální výše základního kapitálu pro akciové společnosti je Kč, v případě veřejné nabídky je minimální základní kapitál až Kč. Výše základní kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě komanditní společnosti ručí jeden nebo více společníků za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři). 24 ŠIMAN, Josef; PETERA, Petr, Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi, str VEBER, Jaromír, et al., Management - základy, prosperita, globalizace, str KOVANICOVÁ Dana, Abeceda účetních znalostí pro každého, str

19 2.2.2 Cizí zdroje Dlouhodobé úvěry Jednou z nejčastěji používané formy externího financování jsou bankovní úvěry. Na rozdíl od emise cenných papírů je financování prostřednictvím úvěru přístupné i malým společnostem, které by emisi cenného papíru zdaleka nebyly schopny efektivně realizovat. V souladu s Obchodním zákoníkem vzniká úvěrová smlouva mezi věřitelem a dlužníkem. Tato smlouva určuje její předmět a způsob splácení dluhu. Hlavními druhy dlouhodobých úvěrů jsou tzv. dodavatelské a bankovní 27. Dodavatelský úvěr Dodavatelský úvěr poskytuje dodavatel odběrateli ve formě dodávky zboží. Tento druh úvěru je poskytován na základě konkurenčního boje, dodavatel má větší jistotu odbytu zboží, jehož cenu kryje náklady na výrobu, zisk a úrok, který většinou bývá vyšší než u bankovního úvěru 28. Bankovní úvěr Ve smlouvě o úvěru je dohodnuta částka, kterou banka dlužníkovi půjčuje, doba splatnosti nebo termíny splátek a úroková sazba spolu se způsobem výpočtu úrokových plateb. Banka obvykle požaduje nějaké formy zajištění pro případ neplacení a další smluvní závazky dlužníka Krátkodobé úvěry Získávání zdrojů pro financování krátkodobých podnikových potřeb může mít některou z následujících forem 30 : 1) Krátkodobé úvěry komerčních bank: a) Kontokorentní úvěr je zřizován současně s běžným podnikatelským účtem, prostřednictvím kterého probíhá běžný platební styk. Jinak řečeno, podnik má dojednaný úvěrový limit a v případě nedostatku finančních prostředků na běžném účtu, banka proplácí závazky podniku do výše sjednaného limitu. Čas, 27 NÝVLTOVÁ, Romana; MARINIČ Pavel, Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy, str NÝVLTOVÁ, Romana; MARINIČ Pavel, Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy, str KISLINGEROVÁ, Eva et al., Manažerské finance, str NÝVLTOVÁ, Romana; MARINIČ Pavel, Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy, str

20 po který banka podnik úvěruje, úročí poskytnutou sumu sjednanou úrokovou sazbou. V okamžiku příjmů na běžný účet podniku, jsou takto získané prostředky bankou použity na platbu úroku a splátku úvěru. b) Krátkodobé bankovní půjčky jsou na rozdíl od kontokorentního úvěru sjednávány na zvláštním účtu, který je zřízen na základě úvěrové smlouvy za účelem jednorázové úhrady konkrétních závazků podniku. Po splacení závazku probíhá sjednání nové půjčky. c) Revolvingový úvěr, je určitou modifikací kontokorentního úvěru a krátkodobé bankovní půjčky. Úvěr je možné čerpat do stanovené výše. Po určité době banka obnovuje částečně splacený úvěr na původní částku (až čtyři roky). d) Lombardní úvěr představuje typ zajištěného finančního instrumentu, kdy je banka jištěna proti případným budoucím rizikům zástavou majetku, eventuelně majetkových práv. Tento druh úvěru je využíván u nově zakládaných podniků, u nichž není možné stanovit bonitu vzhledem ke krátké době působení na trhu, případně určit rizikovost klienta. e) Eskontní úvěr je obdobně jako lombardní úvěr zajištěným finančním instrumentem. Obvykle je spojován s obchodním úvěrem, kdy banka přijímá ručení prostřednictvím směnky, kterou držitel poskytuje s určitým diskontem. Držitel směnky se stává druhotným dlužníkem. Až v okamžiku, že původní dlužník směnku nesplatí, vymáhá ji banka od držitele. 2) Krátkodobé úvěry finančních společností, které představují příležitost úvěrování podnikových potřeb pomocí jiných nebankovních subjektů, které jsou specializovány na krytí rizik a disponují volným kapitálem získaným na peněžním nebo kapitálovém trhu. Vzhledem k vyššímu stupni rizika pro tyto nebankovní subjekty je třeba z pohledu podniku počítat i s relativně vyššími náklady za poskytnutý krátkodobý úvěr vyšší úrok a poplatky. 3) Obchodní úvěr, při kterém může podnik vystupovat jako věřitel nebo jako dlužník. V případě, že se podnik vystupuje v roli věřitele, poskytuje svému odběrateli odklad platby za dodané zboží nebo služby. Při opačné situaci, se podnik ocitá v roli dlužníka svých dodavatelů, kteří mu poskytnou odklad platby za své výrobky, které z pohledu podniku představují materiálové vstupy do procesu výroby. 4) Převzetí bankovní záruky v obchodním styku se využívá speciálních instrumentů, tzv. akreditivů. Na základě smlouvy mezi obchodními partnery se banka zaručuje 20

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Muziková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finanční účetnictví a auditingu Studijní

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU CONSOLIDATION

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více