Financování malých a středních podniků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování malých a středních podniků"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Petr Petera Praha Duben, 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Chrášťanech dne Radka Zemanová

3 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat Ing. Petru Peterovi za odborné vedení mé bakalářské práce a rady, které mi v průběhu jejího zpracování ochotně poskytoval. Také bych chtěla poděkovat společnosti Poprokan s.r.o. za poskytnuté informace a umožnění realizace výzkumu.

4 Anotace Bakalářská práce na základě studia literatury identifikuje hlavní pravidla finančního řízení malých a středních podniků s akcentem na volbu zdrojů financování. Cílem praktické části je popis struktury zdrojů financování vybraného podniku a následné zhodnocení finančního řízení prostřednictvím analýzy poměrových ukazatelů. Závěr praktické části porovnává dva způsoby financování, které mohou napomoci řešit neuhrazené pohledávky. Účelem srovnání využití faktoringu a pojištění pohledávek je poskytnout přehled o výhodách a nevýhodách těchto forem financování. Annotation The bachelor assignment on the study of literature identifies the main rules for the financial management of small and medium-sized enterprises with an emphasis on the choice of funding sources. The focus of the practical part describes the structure of financial resources of selected enterprises and the subsequent assessment of financial management through the analysis of financial ratios. Conclusion the practice of comparing two means, which may help to resolve outstanding claims. The purpose of the comparison of use of factoring and insurance of receivables is to provide the abstract of advantages and disadvantages of these forms of financing.

5 Obsah: Úvod Finanční řízení malých a středních podniků Definice malého a středního podniku Obsah finančního řízení malých a středních podniků Faktory ovlivňující finanční řízení MSP Typy finančního řízení MSP Zásady a obsah finančního řízení MSP Pojetí rizika, druhy a ochrana proti rizikům Pojetí rizika Druhy rizik Ochrana proti rizikům Struktura zdrojů financování malých a středních podniků a její specifika Interní zdroje financování Nerozdělený zisk (samofinancování) Rezervy Odpisy Externí zdroje financování Vlastní zdroje Základní kapitál Cizí zdroje Dlouhodobé úvěry Krátkodobé úvěry Leasing Získávání kapitálu emisí cenných papírů Faktoring Státní a nadnárodní podpora podnikání Tiché společenství Rizikový kapitál

6 3 Základní poznatky z finanční analýzy Podstata finanční analýzy Zdroje finanční analýzy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích (Výkaz cash flow) Příloha k účetní závěrce Výroční zpráva Metody finanční analýzy Horizontální a vertikální analýza Zlatá bilanční pravidla Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele rentability Ukazatele aktivity Ukazatele likvidity Ukazatele finanční stability Charakteristika vybraného podniku Zaměření podniku Vznik a historie podniku Finanční analýza zvoleného podniku, rozbor struktury zdrojů jeho financování a návrhy na zlepšení finančního řízení Finanční situace podniku Majetková struktura společnosti Kapitálová struktura společnosti Interní zdroje financování Externí zdroje financování Vyčíslení hodnot poměrových ukazatelů a návrhy na zlepšení nežádoucích hodnot Ukazatele rentability Ukazatele aktivity

7 5.2.3 Ukazatele likvidity Ukazatele finanční stability Srovnání využití faktoringu či pojištění pohledávek Stav neuhrazených pohledávek po termínu splatnosti Porovnání bezregresního faktoringu a pojištění pohledávek Analýza tuzemského bezregresního faktoringu Analýza pojištění pohledávek Srovnání bezregresního faktoringu a pojištění pohledávek Závěry a doporučení Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam grafů

8 Úvod V současné době je pro každý podnik a to v jakémkoliv odvětví stále složitější a náročnější získat a následně si udržet svůj podíl na trhu. Vše záleží na managementu společnosti, který rozhoduje např. o získávání zdrojů financování, řízení výroby a zásob, investičních projektech aj. Je však zcela jisté, že žádný podnik se při svém rozhodování nevyhne rizikům, která mohou nastat. Současně je třeba konstatovat, že se na trhu nachází dostupné instrumenty, prostřednictvím nichž podnik může rizika řídit resp. rizika minimalizovat. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro volbu tématu financování malých a středních podniků. Hlavním cílem mé práce je zhodnotit finanční řízení podniku pomocí finanční analýzy, popsat strukturu zdrojů financování a podat návrhy na zlepšení financování podniku. V teoretické části hodlám definovat malý a středních podnik a uvést obsah jeho finančního řízení, zaměřím se na pojetí rizika, jeho druhy a případnou ochranu proti rizikům. V dalším kroku mé práce uvedu strukturu interních a externích zdrojů financování, které může podnik využívat, uvedu podstatu finanční analýzy a představím metodiku, prostřednictvím které je možné provádět finanční analýzu účetních výkazů. Hlavním objektem mé bakalářské práce je firma Poprokan s.r.o., která je velkoobchodem zaměřeným na distribuci papíru, školních a kancelářských potřeb. Na společnosti hodlám analyzovat financování její činnosti a popsat její finanční situaci. Zaměřím se na majetkovou a kapitálovou strukturu společnosti. Provedu analýzu interních a externích zdrojů financování využívané vybraným podnikem Poprokan s.r.o. Zhodnotím poměrové ukazatele, konkrétně ukazatele rentability, aktivity, likvidity a ukazatele finanční stability. Tato analýza mi umožní stanovit návrhy na zlepšení nevyhovujících hodnot těchto poměrových ukazatelů. Jelikož mnou zvolený podnik, Poprokan s.r.o., se zabývá podnikatelskou činností ve smyslu nákupu zboží za účelem dalšího prodeje, předpokládám, že se setkává s problematikou neuhrazených pohledávek vůči svým odběratelům. Každá společnost se neustále potýká s různými druhy rizik, jedním z nich může být právě riziko výše definované neuhrazené pohledávky. Pokud se má domněnka potvrdí, pokusím se 8

9 navrhnout možnosti jak toto riziko minimalizovat prostřednictvím dvou instrumentů, bezregresním faktoringem a pojištěním pohledávek. Firmu Poprokan s.r.o. dobře znám a jsem názoru, že u ní najdu vstřícný postoj a pochopení, z tohoto důvodu jsem si právě ji zvolila pro realizování výzkumu mé bakalářské práce. Zároveň chovám k tomuto podniku osobní vztah a v budoucnu mám v úmyslu se ucházet o pracovní místo právě uvnitř této úspěšné společnosti. Věřím, že má práce bude praktickým přínosem jak pro mě, tak pro vedení společnosti Poprokan s.r.o., kterému se pokusím touto formou předat mé návrhy na případné zlepšení finančního řízení. 9

10 1 Finanční řízení malých a středních podniků 1.1 Definice malého a středního podniku Evropská rada k 1. květnu 2004 rozhodla o přijetí České republiky do Evropské unie a od nabyla v platnost nová definice malých a středních podniků, dále jen MSP. Česká republika se tak přiklonila k doporučení Evropské komise a tímto se i s aktuálním zněním ztotožnila. V tabulce č. 1 jsou zpracována data, která mapují definici MSP a jsou založena na třech základních kritériích počet zaměstnanců, výši obratu nebo majetku a míry nezávislosti 1. Samotné praktické určení MSP má mnoho úskalí a jsem si vědoma, že tato mnou zmíněná definice MSP není jedinou. Odlišný pohled na dělení MSP mají např. Orgány sociálního zabezpečení, Asociace malých a středních podniků a živnostníků při Svazu průmyslu a dopravy České republiky nebo Evropská investiční banka atd. Z mého pohledu považuji za důležité dělení doporučené právě Evropskou komisí, které je podrobněji popsáno v tabulce č. 1. Tabulka č. 1 - Charakteristika malého a středního podniku Kritéria definice MSP Střední podnik Malý podnik Mikropodnik Počet zaměstnanců méně než 250 osob méně než 50 osob méně než 10 osob Hranice obratu max. 50 milionů max. 10. milionů max. 2 miliony Hranice aktiv max. 43 milionů Kritérium nezávislosti 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo více podniků, které nesplňují kritéria MSP Zdroj: Úřední věstník Evropské unie dle Nařízení komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 Pozn.: Mezi hodnotami Hranice obratu a Hranice aktiv musí být splněna minimálně jedna podmínka těchto dvou kritérií. 1.2 Obsah finančního řízení malých a středních podniků Faktory ovlivňující finanční řízení MSP Cíle finančního řízení jsou provázány se zhodnocováním finančních prostředků, a to s menším či větším akcentem na krátkodobé nebo dlouhodobé časové období. 1 Evropská unie. Nařízení komise evropských společenství č. 800/2008 ze dne 6. srpna In Úřední věstník Evropské unie. 2008, svazek 53. Dostupný také z WWW: <http://marmolata.gacr.cas.cz/wpcontent/uploads/2009/04/narizeni_es_800_2008.pdf>. 10

11 Veškeré finanční řízení a financování je ovlivňováno dvěma faktory, jsou jimi právě čas a riziko. Faktor času vyplývá ze skutečnosti, že peněžní jednotka v dnešním okamžiku je cennější než peněžní jednotka získaná později, neboť pozdějším získáním nemůže být peněžní jednotka ihned investována do dalšího projektu, který nám přinese pozitivní efekt. Faktor rizika spočívá v nejistotě rozhodující se osoby o vhodné variantě, neboť riziko představuje nebezpečí, že výnosu nebude dosaženo v očekávané míře nebo že vynaložené finanční prostředky budou zcela ztraceny. Zároveň tato rizika mohou vznikat z vnějších příčin (např. hospodářské krize, inflace, katastrofy) nebo z vnitřních příčin samotné společnosti (např. špatný odhad poptávky, chybné rozhodnutí manažerů aj.). Riziko ztráty investičního kapitálu je možné snižovat např. diverzifikací výroby a investic, pojištěním apod. Pro práci s rizikem je třeba znát obecná pravidla, kterými se řídí jak finanční manažeři, tak i investoři. Mezi tato pravidla patří 2 : - při stejném riziku se upřednostňuje vždy větší výnos před výnosem menším, - při stejném riziku se upřednostňuje vždy menší riziko před rizikem větším, - za předpokladu většího rizika je očekáván větší výnos, - upřednostňují se peníze získané dříve před stejnou částkou peněz, která je získána později; zároveň v tomto případě musí platit předpoklad, že obdržené peníze dnes mohou být investovány ihned za účelem dosažení dalšího zisku, - motivací investování do určité akce je očekávání většího výnosu, než by bylo získáno investováním do jiné akce; zároveň je třeba přihlédnout k míře rizika, - motivací veškerého investování je zvětšení majetku, toto kritérium není operabilní, a proto je všeobecným kritériem finančního rozhodování získaný zisk resp. cash flow. Finanční řízení není ovlivňováno jen faktory času a rizika, ale i vlivem okolí firmy, které je nutné považovat za dynamické. Při finančním řízení je třeba klást velký důraz na odhady pravděpodobného vývoje a pravidelně sledovat dění ve svém okolí. Informace můžeme čerpat z bankovních a vládních prognóz vývoje ekonomiky, z pravidelných publikací zaměřených na vývoj reálné ekonomické situace, z hodnocení úrovně naší ekonomiky zahraničními subjekty apod. Mezi stěžejní vlivy okolí patří 3 : - výše a vývoj inflace, 2 SYNEK, Miloslav et al., Podniková ekonomika, str VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka, et al., Podnikání malé a střední firmy, str

12 - vývoj měnových kurzů, přičemž oslabení domácí měny je pozitivní pro export a její posílení naopak pozitivní pro import, - vývoj na kapitálovém trhu, především úroveň úrokových sazeb, kdy při mechanismu zvyšování úrokových sazeb dochází ke zdražování peněz během současného tlaku na posilování domácí měny, - daňová politika, - ekonomická legislativa Typy finančního řízení MSP Finanční rozhodnutí jsou dělena z hlediska úrovně na taktická a strategická. Taktická rozhodnutí obvykle nemění dosavadní činnost společnosti a vyžadují relativně malé peněžní částky. Současně chybná taktická rozhodnutí finančního managementu obvykle podnik neohrožují a jeho výsledky lze většinou předem propočítat. Druhým typem jsou strategická rozhodování, která vyžadují relativně velké peněžní částky a poměrně velké změny v činnosti společnosti. Primární motivací je značné zvýšení tržní hodnoty podniku. Tato motivace je zároveň spojena s vyšším stupněm rizika. Chybné strategické rozhodnutí může podnik přivést v horším případě až k bankrotu 4. Z hlediska časového horizontu rozlišujeme tři úrovně řízení, kterými jsou dlouhodobá, střednědobá a krátkodobá. Při čemž dlouhodobá řízení jsou většinou prováděna na více než pětileté období, střednědobá řízení se obvykle pohybují v rozsahu jednoho roku až pěti let a krátkodobá řízení obvykle pokrývají roční, popř. i kratší období Zásady a obsah finančního řízení MSP Při řízení podnikových financí by měl příslušný management brát na zřetel následující zásady 6 : - Za předpokladu působení tržní ekonomiky nelze společnost řídit pouze z hlediska výnosů, nákladů a zisku. Existence podniku je totiž také závislá na schopnosti řízení peněžních toků a hrazení závazků ve splatných termínech. Pokud by společnost vykazující zisk neplatila dlouhodobě své závazky, může se tak dostat do závažné finanční krize. 4 SYNEK, Miloslav et al., Podniková ekonomika, str VEBER, Jaromír, Management - základy, prosperita, globalizace, str VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka, et al., Podnikání malé a střední firmy, str

13 - Společnost by měla investiční projekt realizovat jen za předpokladu, kdy rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy a výdaji projektu je roven nebo je větší než nula. - Ve všech finančních rozhodnutích je nutné klást důraz na vliv času a rizika, zvláště při dlouhodobých finančních rozhodnutích. Finanční management musí při správném finančním řízení podniku plnit čtyři hlavní úkoly 7 : 1) Opatřit kapitál pro běžné i mimořádné potřeby společnosti, rozhodování o finanční struktuře a navržení případné změny této struktury. Tyto aktivity, kterými je např. získání úvěru nebo vydání obligace, se v rozvaze týkají strany pasiv. 2) Rozhodnout o alokaci kapitálu, vývoji výrobků nebo nových technologií, financování běžné činnosti podniku aj. Tyto aktivity se v rozvaze převážně týkají strany aktiv. 3) Rozhodnout o rozdělení zisku např. reinvestováním. 4) Prognózovat, plánovat, zaznamenávat, analyzovat, kontrolovat a řídit hospodářské stránky činnosti společnosti. Toto vše je prováděno za účelem zajištění finanční stability tak, aby byl podnik schopný platit své současné i budoucí splatné závazky z příjmů, z vytvořených fondů hradit potřebné investice nebo neplánované výdaje, případně mít možnost si na tyto úhrady bez problémů zapůjčit. 1.2 Pojetí rizika, druhy a ochrana proti rizikům Pojetí rizika Hospodářská činnost každé společnosti sebou přináší nebezpečí podnikatelského neúspěchu resp. ztrát a tím může být narušena její finanční rovnováha. K této situaci může dojít např. při zavádění nových výrobků či zboží na neznámé trhy, při výzkumu a vývoji nových technologických postupů apod. 8. Žádný podnik není schopen riziko úplně odstranit, ale má možnost ho řídit jednotlivými nástroji jako jsou např. pojištění pohledávek, bezregresní faktoring aj. Podnik může prostřednictvím těchto nástrojů riziko alespoň snižovat. Současně jsem i názoru, že vedení společnosti může svou hospodářskou 7 SYNEK, Miloslav et al., Podniková ekonomika, str VALACH, Josef, et al., Finanční řízení podniku, str

14 činnost s využitím patřičných nástrojů směřovat k mimořádně pozitivním výsledkům a tím posílit finanční stabilitu podniku Druhy rizik Každá společnost se při své činnosti potýká s tzv. podnikatelským rizikem, které vzniká z různých důvodů, jež uvedu v této kapitole níže. Na podnikatelské riziko lze pohlížet ze dvou hledisek. Jedním z nich je hledisko možné ovlivnitelnosti, druhé se zaměřuje na oblasti, ve kterých podnikové riziko může vzniknout 9, k nimž jsem se snažila uvézt i názorný příklad pro lepší nastínění konkrétních příčin. Z hlediska možné ovlivnitelnosti rizik 10 : - objektivní, které nejsou závislé na činnosti společnosti, - subjektivní, které mohou být zaviněny činností finančního managementu nebo zaměstnanců. Z hlediska zaměření na oblast vzniku rizik 11 : - provozní, která mohou být způsobena havárií strojů, - inovační, která mohou vzniknout např. zaváděním nového výrobku nebo služby na doposud neznámý trh, - investiční, která mohou vzniknout při koupi neznámé techniky. Dále je třeba zmínit i riziko finanční, které lze považovat za část rizika podnikatelského a je jím chápána v užším slova smyslu nutnost zajistit úhradu fixních výdajů společnosti bez ohledu na vývoj podnikových příjmů v čase 12. Těmito fixními náklady jsou myšleny např. leasingové splátky, splátky úvěru, úrok z úvěru apod. Jako důležité dělení rizik považuji ještě dělení na tzv. rizika systematická, která vznikají v důsledku změn celkového ekonomického prostředí (změna daní, kurzů, legislativy, ) a tzv. rizika nesystematická, která se oproti systematickým nedají snižovat diversifikací, nýbrž jsou spojena s konkrétní firmou a oborem podnikání VALACH, Josef, et al., Finanční řízení podniku, str VALACH, Josef, et al., Finanční řízení podniku, str VALACH, Josef, et al., Finanční řízení podniku, str ŠIMAN, Josef; PETERA, Petr, Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi, str VALACH, Josef, et al., Finanční řízení podniku, str

15 1.2.3 Ochrana proti rizikům Při bližší specifikaci jednotlivých rizik v předchozí kapitole je zřejmé, že každý podnik působící na trhu se potýká ihned s několika z nich. Proto důsledky těchto podnikatelských rizik jsou považovány za velmi závažné a souhlasím s názorem pana profesora Valacha, který razí myšlenku, že každý podnik by měl proti těmto dopadům rizik realizovat aktivní politiku. Politika je zakládána právě na identifikaci příčin rizika, analyzování jeho stupně, kvantifikaci vlivu rizika vůči podnikatelským výsledkům a v neposlední řadě zaměření se na ochranu proti zjištěným rizikům 14. Zároveň jsem si vědoma, že ochrana proti rizikům nepřináší jen samá pozitiva, nýbrž je třeba brát na zřetel, že znamenají i růst některých nákladů např. pojistné resp. může i dojít ke znehodnocení dlouhodobě skladovaných pojistných zásob apod. V praxi rizikům můžeme předcházet resp. je minimalizovat různými způsoby 15 : - Volba právní formy podnikatelské činnosti. Touto ochranou proti riziku můžeme redukovat riziko z hlediska dopadů podnikání na soukromý majetek vlastníka společnosti. - Vymezení rizikových mantinelů tak, že si např. stanovíme hranici maxima obchodního úvěru pro odběratele, objem výroby, počet zaměstnanců, limit hodnoty zásob apod. - Snižování fixních nákladů, např. pomocí outsourcingu. - Diverzifikace rizika z hlediska geografického, diverzifikace odběratelů, dodavatelů a finančních investic. - Transfer rizika na jiné subjekty, kterými jsou např. dodavatelé, leasingové společnosti, pojišťovny, franchising apod. - Outsourcing náročných firemních činností na specializované společnosti. - Využití určitých finančních nástrojů jako jsou faktoring (bezregresní), forfaiting, termínové obchody, dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso a bankovní záruky. 14 VALACH, Josef, et al., Finanční řízení podniku, str ŠIMAN, Josef; PETERA, Petr, Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi, str

16 2 Struktura zdrojů financování malých a středních podniků a její specifika 2.1 Interní zdroje financování Nerozdělený zisk (samofinancování) Ziskem se rozumí kladný rozdíl mezi podnikovými výnosy a náklady, který je součástí vlastního kapitálu podniku. Nerozdělený zisk tvoří část výsledku hospodaření po zdanění 16. Nerozdělený zisk může společnost dále využít k možným investicím. Při pohledu na stranu aktiv firma např. peníze uložené na bankovním účtu použije na nákup softwaru. Valná hromada společníků rozhoduje o rozdělení zisku a zodpovídá za schválení řádné účetní závěrky, která musí proběhnout nejpozději do šesti měsíců od konečného dne účetního období. Pro akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, dle zákona č. 513/1991 Sb. 17 uvedeného v Obchodním zákoníku, vyplývá povinnost tvořit zákonný rezervní fond nejpozději od prvního roku, ve kterém společnost vykázala zisk. Tento zákonný rezervní fond může být použit pouze k úhradě ztráty. Podnikem mohou být tvořeny i tzv. dobrovolné fondy, které vznikají na základě jeho rozhodnutí a potřeb. Ze zbývajícího zisku jsou hrazeny ztráty zminulých let, vypláceny podíly pro společníky, tantiémy členům představenstva a dozorčí rady. Kromě výplaty podílů je možné i zvýšit položku základního kapitálu nebo nerozdělený zisk reinvestovat do podnikání. Motivací reinvestování je budoucí růst zisku vlastníků a zhodnocení jejich majetku Rezervy Rezervami se rozumí tvorba účelově vytvořených zdrojů financování ke krytí finančně náročných výdajů. Obvykle jsou zahrnuty do nákladů a tím i snižují výsledek hospodaření, zároveň ne vždy je tvorba rezervy daňově uznatelným nákladem. Dle toho jsou rezervy členěny na zákonné a účetní. Jelikož rezervy představují závazky podniku za výkon např. údržby majetku externím dodavatelem v budoucím čase, v podnikové rozvaze jsou rezervy 16 NÝVLTOVÁ, Romana; MARINIČ Pavel, Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy, str Česko. Zákon č. 513/1991 Sb. ze dne 5. listopadu 1991, obchodní zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 98, s Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/viewfile.aspx?type=c&id=2510> 18 NÝVLTOVÁ, Romana; MARINIČ Pavel, Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy, str

17 vedeny jako cizí zdroje. Tvorbu zákonných rezerv upravuje zákon č. 593/1992 Sb. 19. Zřizování rezerv se nejčastěji vyskytuje za účelem opravy hmotné majetku, jehož zákonná doba odepisování je pět a více let. V praxi tak rezervy byly využívány jako nástroj, který napomáhal ke snížení daňové povinnosti. Roku 2009 však vyšla v platnost novela, dle které je nutné peněžní prostředky shromaždované jako rezervy, převést na samostatný bankovní účet, z něhož mohou být tyto peněžní prostředky čerpány pouze na účel, ke kterému byla rezerva vytvořena 20. Podrobnější výpočet výšky rezervy a její čerpání je obsaženo ve výše zmíněném zákoně č. 593/1992 Sb Odpisy Odpisy dlouhodobého majetku jsou důležitým interním zdrojem financování, vyjadřují postupné opotřebení (spotřebu) dlouhodobého majetku a zároveň jsou nákladem, který nevyvolává výdaj peněžních prostředků. Odpisy dělíme na tzv. daňové a účetní 21. Daňové odpisy podléhají regulaci státem, protože snižují základ pro výpočet daně z příjmu. Příloha č. 1, daně z příjmu, stanoví zařazení dlouhodobého majetku do příslušné odpisové skupiny a pro jednotlivé odpisované skupiny majetku je stanovena doba odpisování v letech. Daňové odpisy dlouhodobého majetku v České republice dále dělíme na rovnoměrné (lineární) nebo zrychlené (degresivní). Zároveň platní pravidlo, že zvolený způsob odpisování majetku nemůžeme během stanoveného období odpisování měnit. Při využití zrychleného odpisování se nám mění výše odpisů v závislosti na čase a to tím, že odpisy klesají. Celková doba odpisování je shodná s dobou odpisů při využití lineárního způsobu 22. Účetní odpisy ve finančním účetnictví nepodléhají regulaci státem, nýbrž musí respektovat platnou účetní legislativu, zejména nemožnost účetně odepsat více než 100 % pořizovací ceny majetku na optimální vyjádření opotřebení majetku, a to vzhledem k předpokládané době jeho fyzické životnosti 23. Účetní odpisování dlouhodobého majetku je prováděno dvojím způsobem: - v závislosti na čase, které převládá, - v závislosti na výkonech. 19 Česko. Zákon č. 593/1992 Sb., ze dne 20. listopadu 1992 o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. In Sbírka zákonů České republiky. 1992, částka 1, s Dostupný také z WWW: <http://www.mvcr.cz/soubor/sbirka-zakonu-dokumenty-sb pdf.aspx>. 20 NÝVLTOVÁ, Romana; MARINIČ Pavel, Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy, str ŠIMAN, Josef; PETERA, Petr, Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi, str ŠIMAN, Josef; PETERA, Petr, Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi, str ŠIMAN, Josef; PETERA, Petr, Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi, str

18 Účetní odpisy dlouhodobého majetku pro podnik znamenají náklad a tím i ovlivňují hospodářský výsledek. Rozdíl daňových a účetních odpisů finančního účetnictví modifikuje výši základu pro výpočet výše daně z příjmů. Při dosažení kladného rozdílu daňových a účetních odpisů dochází ke snížení základu pro výpočet daně z příjmu a naopak. V případě odpisování v manažerském účetnictví (kalkulační odpisy) je výše a průběh odpisování zcela v kompetenci účetní jednotky. Majetek lze odpisovat i nad 100 % jeho pořizovací ceny Externí zdroje financování Vlastní zdroje Základní kapitál Prakticky vzato se žádný podnikatelský subjekt neobejde bez počátečního vkladu jedinců, kteří se rozhodli podnikat. Může se jednat o jednoho podnikatele, ale i o více osob, ať už fyzických či právnických. V případě, že tito partneři založí novou právnickou osobu za účelem podnikání, nazýváme je společníky. Základní kapitál společnosti představuje peněžní vyjádření peněžních i nepeněžních vkladů všech společníků 25. Způsob tvorby tohoto zdroje závisí na právní formě podnikání. V České republice se základní kapitál vytváří povinně ve společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a v komanditní společnosti. Společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní společnosti vkládají základní kapitál do společnosti dobrovolně 26. Zákonem stanovená minimální výše základního kapitálu pro společnost s ručením omezeným je Kč a minimální výše základního kapitálu pro akciové společnosti je Kč, v případě veřejné nabídky je minimální základní kapitál až Kč. Výše základní kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě komanditní společnosti ručí jeden nebo více společníků za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři). 24 ŠIMAN, Josef; PETERA, Petr, Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi, str VEBER, Jaromír, et al., Management - základy, prosperita, globalizace, str KOVANICOVÁ Dana, Abeceda účetních znalostí pro každého, str

19 2.2.2 Cizí zdroje Dlouhodobé úvěry Jednou z nejčastěji používané formy externího financování jsou bankovní úvěry. Na rozdíl od emise cenných papírů je financování prostřednictvím úvěru přístupné i malým společnostem, které by emisi cenného papíru zdaleka nebyly schopny efektivně realizovat. V souladu s Obchodním zákoníkem vzniká úvěrová smlouva mezi věřitelem a dlužníkem. Tato smlouva určuje její předmět a způsob splácení dluhu. Hlavními druhy dlouhodobých úvěrů jsou tzv. dodavatelské a bankovní 27. Dodavatelský úvěr Dodavatelský úvěr poskytuje dodavatel odběrateli ve formě dodávky zboží. Tento druh úvěru je poskytován na základě konkurenčního boje, dodavatel má větší jistotu odbytu zboží, jehož cenu kryje náklady na výrobu, zisk a úrok, který většinou bývá vyšší než u bankovního úvěru 28. Bankovní úvěr Ve smlouvě o úvěru je dohodnuta částka, kterou banka dlužníkovi půjčuje, doba splatnosti nebo termíny splátek a úroková sazba spolu se způsobem výpočtu úrokových plateb. Banka obvykle požaduje nějaké formy zajištění pro případ neplacení a další smluvní závazky dlužníka Krátkodobé úvěry Získávání zdrojů pro financování krátkodobých podnikových potřeb může mít některou z následujících forem 30 : 1) Krátkodobé úvěry komerčních bank: a) Kontokorentní úvěr je zřizován současně s běžným podnikatelským účtem, prostřednictvím kterého probíhá běžný platební styk. Jinak řečeno, podnik má dojednaný úvěrový limit a v případě nedostatku finančních prostředků na běžném účtu, banka proplácí závazky podniku do výše sjednaného limitu. Čas, 27 NÝVLTOVÁ, Romana; MARINIČ Pavel, Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy, str NÝVLTOVÁ, Romana; MARINIČ Pavel, Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy, str KISLINGEROVÁ, Eva et al., Manažerské finance, str NÝVLTOVÁ, Romana; MARINIČ Pavel, Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy, str

20 po který banka podnik úvěruje, úročí poskytnutou sumu sjednanou úrokovou sazbou. V okamžiku příjmů na běžný účet podniku, jsou takto získané prostředky bankou použity na platbu úroku a splátku úvěru. b) Krátkodobé bankovní půjčky jsou na rozdíl od kontokorentního úvěru sjednávány na zvláštním účtu, který je zřízen na základě úvěrové smlouvy za účelem jednorázové úhrady konkrétních závazků podniku. Po splacení závazku probíhá sjednání nové půjčky. c) Revolvingový úvěr, je určitou modifikací kontokorentního úvěru a krátkodobé bankovní půjčky. Úvěr je možné čerpat do stanovené výše. Po určité době banka obnovuje částečně splacený úvěr na původní částku (až čtyři roky). d) Lombardní úvěr představuje typ zajištěného finančního instrumentu, kdy je banka jištěna proti případným budoucím rizikům zástavou majetku, eventuelně majetkových práv. Tento druh úvěru je využíván u nově zakládaných podniků, u nichž není možné stanovit bonitu vzhledem ke krátké době působení na trhu, případně určit rizikovost klienta. e) Eskontní úvěr je obdobně jako lombardní úvěr zajištěným finančním instrumentem. Obvykle je spojován s obchodním úvěrem, kdy banka přijímá ručení prostřednictvím směnky, kterou držitel poskytuje s určitým diskontem. Držitel směnky se stává druhotným dlužníkem. Až v okamžiku, že původní dlužník směnku nesplatí, vymáhá ji banka od držitele. 2) Krátkodobé úvěry finančních společností, které představují příležitost úvěrování podnikových potřeb pomocí jiných nebankovních subjektů, které jsou specializovány na krytí rizik a disponují volným kapitálem získaným na peněžním nebo kapitálovém trhu. Vzhledem k vyššímu stupni rizika pro tyto nebankovní subjekty je třeba z pohledu podniku počítat i s relativně vyššími náklady za poskytnutý krátkodobý úvěr vyšší úrok a poplatky. 3) Obchodní úvěr, při kterém může podnik vystupovat jako věřitel nebo jako dlužník. V případě, že se podnik vystupuje v roli věřitele, poskytuje svému odběrateli odklad platby za dodané zboží nebo služby. Při opačné situaci, se podnik ocitá v roli dlužníka svých dodavatelů, kteří mu poskytnou odklad platby za své výrobky, které z pohledu podniku představují materiálové vstupy do procesu výroby. 4) Převzetí bankovní záruky v obchodním styku se využívá speciálních instrumentů, tzv. akreditivů. Na základě smlouvy mezi obchodními partnery se banka zaručuje 20

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek Obecná charakteristika cash flow - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti firmy za určité období - CF je součástí finanční analýzy podniku,

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více