FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ"

Transkript

1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity. likvidita - schopnost splácet vklady věřitelům (u bank); likvidnost - schopnost přeměnit finanční instrument (akcie) na peníze Hlavní úkoly opatřovat kapitál pro potřeby podniku a rozhodovat o jeho struktuře rozhodovat o alokaci (umístění) kapitálu, nakoupit aktiva, to je investovat kapitál do hmotného, nehmotného nebo finančního majetku rozhodovat o rozdělení zisku zajišťovat celkovou finanční stabilitu podniku (likvidnost, likviditu) Všeobecná pravidla pro finanční řízení: preferuje se vždy větší výnos před výnosem menším, preferuje se vždy menší riziko před rizikem větším, za větší riziko se požaduje větší výnos, preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částkou obdrženou déle, motivací do určité akce je očekávání většího výnosu, než by přineslo investování do jiné akce, motivací veškerého investování je zvětšení majetku. Pravidlo financování - dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodobými zdroji, krátkodobý majetek krátkodobými zdroji. Zdroje financování 1. vlastní zdroje - základní kapitál - zisk - odpisy - kapitálové fondy (emisní ážio) - ostatní vlastní zdroje (prodej budov, strojů, zásob)

2 2. cizí zdroje - zákonné rezervy - závazky vůči zaměstnancům - závazky vůči státu - dodavatelský úvěr - přijaté zálohy od odběratelů - bankovní úvěry - nebankovní zdroje (dotace, dary, leasing, faktoring) FIŘ je ovlivněno: faktorem času - rozdílná hodnota peněžní jednotky (koruna dnes a za rok), faktorem rizika dosažené výsledky podnikání se budou příznivě nebo nepříznivě odchylovat od předpokládaného výsledku. FAKTOR ČASU - je respektován především ve třech základních finančních rozhodnutích: Rozhodování o investicích čím delší je doba investiční výstavby, tím déle jsou umrtveny peněžní prostředky a tudíž nepřinášejí investorovi žádný výnos. Rozhodování o výhodnosti jednotlivých forem financování je nutné převést peněžní prostředky na srovnatelnou základnu, tzn. na současnou nebo budoucí hodnotu. Při oceňování majetku (především podniků) stanovení aktualizované hodnoty a konečná cena se odvíjí od tržní nabídky a poptávky. Se všemi třemi souvisí výpočet budoucí hodnoty, tzv. úrokování, a to buď Jednoduché princip spočívá ve výpočtu úroku pouze z původní vložené částky (jistiny) po celou dobu vkladu a nikoli ze součtu jistiny a úroku. Složené úrok za příslušné období je vkladateli připsán k jeho vkladu a v dalším úrokovacím období je již úrok počítán z navýšené částky. FAKTOR RIZIKA - neúspěšnost vzniká: při zavádění nového výrobku na trh, při vývoji nových technologií, při založení nových firem. Druhy rizik: - podnikatelské, - finanční, - investiční.

3 Podnikatelské riziko Objektivní nezávislé na činnosti podniku (přírodní, živelné události, politické a ekonomické změny). Subjektivní závisí na činnosti podniku (nedostatečná technická, personální znalost, nedbalost, neschopnost managementu). Kombinované příčinou jsou objektivní i subjektivní faktory. Finanční riziko - riziko plynoucí ze zadluženosti firmy a z ukládání peněžních prostředků do finančních a hmotných investic. Investiční riziko - existují různé druhy investic s různým stupněm rizika (např. obnova starého strojního zařízení novým, ale od stejného výrobce je spojena s menším rizikem, než rozšíření strojního parku o nově vyvinuté stroje). Ochrana proti riziku volba právní formy podnikání tvorba rezerv pojištění diverzifikace (rozložení) rizika geografická, z hlediska dodavatelů, odběratelů atd. FINANČNÍ ANALÝZA CÍLE FA poznat finanční zdraví podniku identifikovat slabé stránky, které by v budoucnu mohly způsobit vážné problémy a naopak stanovit silné stránky, o které se lze v budoucnu opřít vytěžit z dostupných zdrojů potřebné informace připravit podklady pro manažerské rozhodování 1. Interní analýza 2. Externí analýza Interní analýza provádí ji finanční manažeři a často celé vrcholové vedení podniku, je obsažena v oblastech řízení zásob, pohledávek a hotovosti, data jsou tajná, veřejnosti nepřístupná. Vychází z: údajů interních (údaje z finančního a manažerského účetnictví, vnitropodnikové evidence, kalkulací). Zaměřuje se na: srovnání skutečnosti s plánem a se skutečností minulých období, s podniky téhož odvětví a konkurenčními podniky, srovnání skutečnosti se standardními hodnotami.

4 Externí analýza je prováděna z vnějšku (bankami, investory, obchodními partnery, konkurenčními podniky), poskytuje hrubou představu o celé společnosti. Vychází z: běžně dostupných údajů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz o cash flow, výroční zpráva, výroky auditora, atd.) FINANČNÍ ZDRAVÍ PODNIKU Všechny firmy se snaží jednak tak, aby za všech okolností přežily a dosahovaly co nejlepších výsledků, což se projeví v maximalizaci tržní ceny podniku. Finančně zdravý podnik = když nemá problémy se schopností platit své závazky. Důležitá je perspektiva dlouhodobé likvidity = aby schopnost platit své závazky byla zachována i do budoucnosti. Další je výnosnost rentabilita podniku aby podniku někdo svěřil svůj kapitál, musí mít perspektivu zhodnocení vkladu. POSTUP FINANČNÍ ANALÝZY Prověříme úplnost a správnost vstupních údajů. Sestavíme analýzu základních účetních výkazů. Spočítáme a vyhodnotíme poměrové ukazatele. Zpracujeme souhrnné zhodnocení dosažených poznatků. Základem pro FA jsou poměrové ukazatele, zajímavé je posouzení také absolutních nebo rozdílových ukazatelů. 1. Absolutní jakákoli číselná hodnota, která je přímo k dispozici (položka rozvahy, výsledovky, počet zaměstnanců, cena akcií, atd.). 2. Rozdílový číselná hodnota získaná pouhým součtem nebo rozdílem více absolutních ukazatelů. 3. Poměrový podíl dvou hodnot získaných z absolutních ukazatelů. POMĚROVÉ UKAZATELE ukazatel rentability - udává schopnost podniku dosahovat zisku z vloženého kapitálu (kapitálu, tržeb, nákladů, pracovní síly poměr zisku/k, T, N, PS), ukazatel zadluženosti - kapitálové struktury (poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv, vlastního kapitálu a cizího, cizího kapitálu a celkových aktiv 70%), ukazatel likvidity likvidita je schopnost dostát svým závazkům (likvidita 1., 2. a 3. stupně), ukazatel aktivity (obratu) - zachycuje vázanost kapitálu v jednotlivých formách aktiv, měří rychlost obratu jednotlivých složek pracovního kapitálu. Existují dvě formy obrátka a doba obratu. Obrátka měří, kolikrát za rok se daná položka využije, doba obratu měří počet dní, za které se položka jednou obrátí.

5 Ukazatelé rentability rentabilita celkových aktiv r = zisk (po zdanění nebo před zdaněním) celkový kapitál - udává, kolik Kč zisku nám přináší 1 Kč vloženého kapitálu - optimální hodnota = 9% rentabilita vlastního kapitálu r = zisk (po zdanění nebo před zdaněním) vlastní kapitál - udává, kolik Kč zisku získáme z 1 Kč vlastního kapitálu - optimální hodnota = 15% rentabilita tržeb r = zisk (po zdanění nebo před zdaněním) tržby - udává, kolik Kč zisku získáme z 1 Kč tržeb - optimální hodnota = 5% a více Ukazatelé likvidity Likvidita 1. stupně (solventnost) Hotovost Optimální hodnota = 40 %. Likvidita 2. stupně hotovost + KP Optimální hodnota = 150 %. Likvidita 3. stupně (celková) hotovost + KP + zásoby (OA) Optimální hodnota = 150 až 200 %. OA KP krátkodobý cizí kapitál oběžná aktiva krátkodobé pohledávky

6 Obrátka a doba obratu Obrátka a doba obratu závazků CN a CNden Obrátka a doba obratu pohledávek T a KP KP Tden Obrátka a doba obratu zásob T a zásoby Zásoby Tden CN T Tden KP celkové náklady tržby denní tržby krátkodobé pohledávky krátkodobý cizí kapitál ZÁVĚR Management má tři páky ke zvyšování výnosnosti vlastního jmění: 1. Ziskovou marži (hlavním způsobem jejího zvyšování je snižování nákladů). 2. Obrat aktiv (hlavním způsobem je zvyšování tržeb připadající na každou korunu aktiv). 3. Finanční páku (hlavním způsobem je levné použití cizích zdrojů k financování aktiv). INVESTIČNÍ ČINNOST činnost spojená s nabytím (pořízením) určitého aktiva, od něhož se očekává, že v budoucnu přinese ekonomický prospěch je především zaměřena na obnovu a rozšíření hmotného a nehromotného investičního majetku, v menší míře může jít i o investování do finančního majetku, do reklamy a výchovy pracovníků.

7 INVESTICE Prostředky, kterých se dobrovolně vzdáme v očekávání, že nám v budoucnu něco přinesou (jedná se o časový horizont delší než 1 rok). Investoři při investování obětují dnešní jistou hodnotu ve prospěch budoucí nejisté hodnoty. S každou investicí je spojeno určité riziko (čím výnosnější, tím méně bezpečná). POŘÍZENÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU: koupí, dodavatelským způsobem, ve vlastní režii, finančním leasingem, darováním. ZÁKLADNÍ SKUPINY INVESTIC Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice vytvářející, nebo rozšiřující výrobní kapacitu podniku, celkové výdaje vynaložené na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci nebo obnovu majetku podniku. Nehmotné (nemateriální) investice, jako je nákup know how, výdaje na výzkum vzdělání, sociální rozvoj aj. Finanční investice, jako je nákup cenných papírů, obligací, akcií, půjčení peněz investičním aj. společnostem za účelem získání úroků, dividend nebo zisku Z hlediska toho, zda investice rozšiřuje, nebo jen obnovuje výrobní kapacitu podniku, rozlišujeme: Rozšiřovací investice (rozšíření výrobní kapacity, zavedení nové technologie, výzkum a vývoj nového výrobku, investice na ochranu životního prostředí a zlepšení pracovního prostředí). Obnovovací investice (náhrada a obnova výrobního zařízení, výměna zařízení s cílem snížit náklady). Investiční rozhodování zahrnuje: 1. Plánování kapitálových výdajů. 2. Plánování peněžních příjmů. 3. Zohledňování efektivnosti a rizikovosti investic. 1. PLÁNOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ jsou to peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy déle jak za 1 rok.

8 Za kapitálové výdaje se obvykle považují: Výdaje na obnovu a rozšíření dlouhodobého hmotného majetku (budovy, stroje, pozemky). Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (know-how, software, receptury). Výdaje na pořízení finančního majetku (dlouhodobé cenné papíry, dlouhodobé půjčky poskytnuté podnikům). Výdaje na výzkumné a vývojové programy. Výdaje na trvalé rozšíření oběžného majetku (přírůstek zásob, materiálu, surovin). Výdaje na výchovu a zapracování pracovníků. Výdaje na reklamní kampaň. 2. PLÁNOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ Z INVESTICE je daleko složitější než plánování kapitálových výdajů, neboť životnost investice je mnohem delší než doba jejího pořízení. výše příjmů je ovlivněna: cenou výrobků, inflací, zdaněním, politickou situací. Za peněžní příjmy se obvykle považují: Zisk po zdanění. Roční odpisy. Změny oběžného majetku. Příjem z prodeje investičního majetku. 3. ZOHLEDŇOVÁNÍ EFEKTIVNOSTI A RIZIKOVOSTI INVESTIC Výnosnost - tj. vztah mezi výnosy (resp. peněžními příjmy), které investice za dobu své existence přinese, a náklady, které její pořízení a provoz stojí. Rizikovost - tj. stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů. Doba splacení - tj. doba (rychlost) přeměny investice zpět do peněžní formy (stupeň likvidity). Porovnání investičních variant - máme-li v určitém roce několik investičních možnosti a přitom naše kapitálové zdroje jsou omezeny, vzniká problém, které z daných investičních variant realizovat, investor se řídí těmito pravidly: ze dvou investičních akcí se stejným rizikem je lepší akce s vyšší výnosnosti ze dvou investičních akcí se stejnou výnosností je lepší investiční akce s nižším rizikem ze dvou investičních akcí - jedné s vyšším rizikem i vyšší výnosnosti - se vybere ta, která vyhovuje vztahu investora k riziku

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08)

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) 1. přednáška (15.2.2007) Rozvaha ACZ a.s. k 31.12. 2005 Aktiva: mil. Kč 1) Krátkodobá aktiva - Peníze a tržní cenné papíry 550 - Pohledávky 100

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více