FINANČNÍ MANAGEMENT STAVBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ MANAGEMENT STAVBY"

Transkript

1 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 1 Katedra ekonomiky a řízení stavebnictví FSv ČVUT Ing.Aleš Tomek, CSc. Obsah: FINANČNÍ MANAGEMENT STAVBY Úvodní výklad 1. Typický projektový cash flow 2. Analýza CF spojeného s projektem 3. Cash Flows netýkající se projektů 4. Aktualizace dat z jednotlivých projektů 5. Užitečné praktiky v oblasti fakturace prací z hlediska dosažení pozitivního CF projektu 6. Včasné zjištění špatného řízení cashflow varovné příznaky a možné příčiny ÚVODNÍ VÝKLAD význam zdravého financování stavební firmy v úrovni jednotlivých projektů a s tím spojeného Cash Flow managementu (cash flow neboli peněžní tok) pro stavební firmu je nedocenitelný, úspěšnost v CF managementu je jednou z podmínek úspěšného přežití stavební firmy, možný výskyt problémů s CF je vnitřně zakódovanou vlastností každého projektu

2 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 2

3 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 3

4 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 4 Zobrazení vztahu fakturace, tržeb a nákladů Metoda procentní dokončenosti

5 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 5 Finančně-účetní toky stavebního projektu

6 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 6 zásadní problémy CF managementu jsou dány mnoha faktory: o řádové rozdíly ve velikosti jednotlivých kontraktů o dlouhá doba trvání projektu, vzájemný posun velkých výdajů a příjmů o problémy jsou ještě umocňovány vlivy jako : citlivost na změny v ekon.cyklu, neadekvátní kapitalizace firmy (vybavenost vlastními zdroji pracovního kapitálu), nízká ziskovost projektů, vysoká rizikovost stavebnictví obecně, existence zádržného již během provádění projektu, problémy s plánováním zdanění a rozpoznávání zisku viz obrázek, CF problémy se zákazníkem, problematické poskytování úvěrových výpomocí bankou vzhledem ke kritériím nevhodným pro stavebnictví základní podmínkou dobrého CF je potřebná úroveň plánování a přípravy staveb, rozpočtování a kalkulace a prognozování, veškeré činnosti vycházejí již z přípravy nabídky a následného zpracování textu kontraktu, kde je zcela jednoznačně definována a předurčena i otázka platebního kalendáře v závislosti na postupu realizace prací. Chyby z období přípravy a uzavírání kontraktu se dají jen těžko napravit. Tyto chyby přispějí k : o problémům v dalším řízení kontraktu (tj. smluvních vztahů) o problémům v oblasti plnění časových plánů o nízkému využití zařízení

7 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 7 o chaosu v nákupu materiálů,zařízení a poddodávek o časovému nesouladu příjmů a výdajů o příliš vysoké náklady na práci Cash management je řízení zdrojů - hmotných či nehmotmých, vnitřních či externích - za účelem posílení hotovosti (cash) neboli podnikové schopnosti vynakládat peníze. Těchto cílů může být dosaženo v zásadě 4 způsoby : urychlit příjmy, zpozdit platby, minimalizovat oběžná aktiva, maximalizovat běžné závazky. největší rizikovým faktorem ve stavebnictví jsou důsledky ze stanovení nabídkové na základě aplikace metody ocenění. Nabídková cena je odrazem kvality přípravy a plánování, problémy jsou spojeny hlavně se skutečností, že nabídková cena bývá stanovena dříve než jsou známy všechny části dokumentace a tedy i potenciální úplné náklady. zásadním problémem jakéhokoliv financování stavebního projektu nejsou na rozdíl od státního rozpočtu výdaje, ale příjmy, které se odvíjejí od tempa prací, schopnosti urychleně fakturovat a ochoty a schopnosti klienta platit své závazky podle kontraktu obecně a platebního kalendáře zvláště. Průběžné financování (placení) interim payments jsou důležitou částí, kteréhokoliv standardního kontraktu jako britského JCT 81, mezinárodního evropsko- asijského FIDIC, amerického AAA

8 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 8 Realizace finančních podmínek v rámci standardního kontraktu FIDIC Red Book (článek 14) Potřeba trvale pozitivního CF, potřeba kalkulovat finanční náklady během negativního CF (prům. úrokové náklady) Typy průběžného financování etapově, měsíčně(interim financing), metoda procentní dokončenosti Zádržné (retention) Předplatby (downpayment) Platby poddodavatelům Paid when paid (45 dnů nejpozději však po 70 dnech) nebo pay if paid ( např.45 dnů, ale jen když je GD zaplacen klientem). V podmínkách ČR je smluvní ujednání, podle něhož by měla být splatnost ceny díla vázána na skutečnost až třetí osoba v rámci jiného smluvního vztahu poskytne objednateli platbu, se příčí dobrým mravům (rozsudek Nejv.soudu ČR z roku 2003,sp.zn. 32 Odo Rozdíly mezi RB a YB (Design Build) ve stanovení měsíční platby za provedené práce

9 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 9 Průběžné financování projektu je zakotveno v kontraktu a to podle jedné ze tří metod: o Předem stanovené platby či splátky vázané na dokončení etapy či nějakého milníku projektu (tzv. milestone or stage payments), nevýhodou pro dodavatele je absolutní úplnost či dokončení prací i malé nedodělky mohou způsobit odklad placení včetně konečného předání o Předem stanovené splátky na pravidelné bázi - například stavba trvá 12 měsíců, celková cena kontraktu je Kč, měsíční platba je Kč, pokud je možno považovat měsíční objem prací za cca 1/12 celkového projektu. Výhodou je minimální administrativa a jistota cash flow. Problematické je však, když dodavatel

10 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 10 zaostává za plánem nebo má problémy s kvalitou. Přefakturace či nedofakturace může být značným problémem v případě likvidace buď klienta nebo dodavatele o Fakturace podle detailního zjišťování a měření hodnoty provedených prací k danému datu je nejspravedlivější metodou. Možné dopady spojené s klientskými změnami, vadami a nedodělky či zpožděním. jsou řešeny např. v britském standardním kontraktu JCT 81 takto: Jakmile dojde ze strany stav.dozoru ( většinou nezávislá firma) k vydání zjišťovacího protokolu (interim certificate) musí klient (v textu kontraktu většinou jako employer tj zaměstnavatel ) zaplatit nejpozději do 14 dnů, konečná faktura pak do 28 dnů, v případě nezaplacení může dodavatel okamžitě zahájit arbitrážní či soudní kroky o vyrovnání dluhu. Samotné zpracování podkladů a pro zjišťování prací a vydání zjišťovacího protokolu bývá v některých zemích činností pro externího specialistu, jenž se jmenuje quantity surveyor - CQS a průběžně spolupracuje při své činnosti s dodavatelem. Tento CQS zpracovává většinou pro klienta i výkaz výměr LOQ neboli List of Quantities, který slouží při zadávání stavby a případné soutěži o získání kontraktu. Zádržné jako specifický problém financování stavebního kontraktu - zádržné jako ta část celkové ceny kontraktu, která není uhrazena do doby splnění určitých specifických podmínek. Problémové oblasti: zrcadlovost zádržného mezi GD a klientem se nemusí odrážet do

11 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 11 zádržného mezi GD a poddodavatelem schopnostech jednotlivých poddodavatelů - záleží na 1. Typický projektový cash flow Každý projekt je vždy samostatné hospodářské středisko(profit center) se svým odděleným cyklem CF, založeném na nákladech činností daného projektu a na platbách od klienta Hrubý cash flow projektu: Příjmy fakturace (mínus zádržné)...xx Kč uvolněné zádržné (po dokončení a převzetí).xx Kč Claimy a změny (příjmy často zpožděné). xx Kč Celkem příjmy...xx Kč Výdaje výdaje se zpracováním a podáním nabídky xx Kč předrealizační náklady (inženýring, projekce, mobilizace kapacit a ZS...xx Kč materiál a dodávky...xx Kč zařízení a jeho nájem xx Kč platby poddodavatelům xx Kč mzdy a platy.xx Kč režie..xx Kč sporné položky (potenciální claimy).xx Kč Celkem výdaje...xx Kč Základním cílem je vždy urychlení inkasa příjmů neboli dosažení pozitivního CF. Primárním hlediskem dodavatele projektu je získat platby od klienta dříve než jsou splatné závazky vůči poddodavatelům, dodavatelům materiálů a zařízení, zaměstnancům apod. Tento cíl je však většinou obtížně splnitelný, vzhledem k zádržnému a zpoždění spojenému se schvalováním zákaznických změn a řešení případných sporů(claimů).

12 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Analýza CF spojeného s projektem CF analýza podniku prognóza CF spojeného s daným projektem všech ostatních projektů v rámci firmy.analýza je vždy spojená s časovým intervalem ( měsíčně, čtvrtletně) pro každý segment projektu (např. po objektech) či samostatnou činnost. Výsledkem je vždy pozitivní nebo negativní CF. Hlavním smyslem prognózy je včas přijmout opatření pro eliminaci vývoje případně důsledků do celkové likvidity projektu i firmy.

13 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 13 Projekt 101, FIRMA XYZ, Plánovaný CF do 31.prosince 2004 Výdaje spojené leden únor březen 2.Q 3.Q 4.Q Celkem s náklady materiál poddodávky mzdy režie skut celkem ,150,00 0 Příjmy fakturace celkem ,300,00 0 mínus zádržné dle kontraktu plus zádržné ke vrácení příjem cash net CF (30000) 5000 (50000) kumulat.cf (16000) (11000) (61000) TOTAL CF (35000) (30000) (120000) firma XYZ Obr.: Grafické znázornění cash flow během projektu,

14 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 14 kde E jsou kumulativní výdaje (koresponduje s průběhem nákladů, na konci projektu se výdaje a náklady rovnají. I značí kumulativní příjmy od začátku projektu,ty se opět na konci projektu rovnají výnosům neboli hodnotě projektu (= ceně kontraktu). Samotná hodnota provedených prací by probíhala jako S křivka nad čárou označující výdaje. Rozdílem těchto dvou čar (hodnoty výdaje ) bychom zjistili kumulativní teoretický zisk k danému datu. Záporné hodnoty pod časovou osou udávají potřebné množství vlastního pracovního kapitálu pro financování projektu (financing required). Obr.: Typické S-křivky znázorňující v daném případě průběh kumulovaného objemu prací po dobu výstavby kde :

15 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 15 ES harmonogram postupu založený na nejdříve možných začátcích a koncích činností, vyjádřený v kumulativních množstvích provedených prací LS harmonogram postupu, založený na nejpozdějších možných začátcích a ukončeních činností v kumulativních množstvích provedených stavebních prací P plánovaný postup realizace výstavby R skutečný postup realizace výstavby Current date - datum ke kterému se zjišťuje aktuální stav 3. Cash Flows netýkající se projektů jedná se např.o položky typu: správní režie úroky výdaje spojené s fixními aktivy netýkající se projektů např. investice do výpočetní techniky (kapit.investice), zařízení budov investiční a neinv.povahy daně spojené s výnosy a dividendy akcionářům apod.

16 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 16 Obdobná struktura jako pro projekt může být sestavena pro celou firmu s použitím údajů z minulé tabulky: leden únor březen 2.Q 3.Q 4.Q Celkem za rok CF (35000) (30000) (120000) z běžných projektů mínus výdaje mimo projekty: obch.výdaje správní režie úroky daně dividendy inv.výdaje ostat.výdaje celkem plus příjmy mimo projekty: úroky ostatní celkem Přírůstek /pokles CF 8000 (85000) (104000) (202000) (117000) 4. Aktualizace dat z jednotlivých projektů Plánování projektů a na ně navazující prognózování CF je prakticky využitelné jen tehdy, jestliže je neustále aktualizováno o proběhlé změny Zpoždění způsobená externími vlivy jako počasí, živelné katastrofy, stávky musí být monitorovány v rámci systému

17 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 17 Racionálním principem je pravidelný update týdně, dekádně,měsíčně apod. 5. Užitečné praktiky v oblasti fakturace prací z hlediska dosažení pozitivního CF projektu 5.1 Obecné pojmy z oblasti fakturace Ve stavebním managementu existují dvě oblasti, které pozitivně ovlivňují CF o detailní kontrola výdajů projektu z hlediska účelnosti a načasování (objednací a dodací lhůty, systém kontroly objednávek a následných dodávek-kvalita,množství, cena, název a funkce výrobku) o fakturační praktiky aplikované dodavatelem fakturace a vykazování provedených prací je ovlivněno dvěma cíly: o generovat pro dodavatele dostatečný CF pro financování následujících činností na projektu a minimalizovat potřebu opatřit další pracovní kapitál o ze strany klienta pak jde o snahu pomoci si při financování projektu a současně zajistit si, že dodavatel uspokojivě dokončí projekt metody fakturace ve stavebnictví poskytují v souladu s uvedenými cíly průběžné financování prováděných prací a klientovi pak pomocí zádržného, které bývá racionálně maximálně do 10%, vylepšení CF pozice a větší jistotu při zabezpečení kontroly nad probíhajícím

18 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 18 projektem, zádržné je splatné při dokončení nebo jinak dle kontraktu 5.2 Podmínky fakturace Zásadní role textu kontraktu, dodavatel je schopen v případě připravených ustanovení kontraktu akcelerovat CF z projektu, minimalizovat vnitřní i vnější finanční náklady Ustanovení kontraktu v dané oblasti fakturace mohou být ovlivněny následujícími opatřeními či událostmi: o Fakturace dle etap definovaných v zadávacích podmínkách a kontraktu o Dodávky materiálů,konstrukcí a jejich zabudování o Náklady zaúčtované při kontraktech typu náklady plus (cost plus type of contract) o Stupeň dokončenosti podle odhadu dozora nebo projektanta o Předem stanovený časový rozvrh fakturace/plateb o Změřená jednotková množství (m3 základů, betonu, bm liniové stavby atp) o V případě fakturace podle nákladů uplynutí období nebo dosažení stanovené sumy Při vyjednávání fakturačních metod a financování projektu jako celku je důležité jednat o: o Platebním kalendáři a jeho podmínkách a vazbách o Zjišťování prací a uplatnění fakturace na základě procedur, které jsou jasné,smysluplné a včasné o Až týdenní fakturaci, pokud se jedná o rychlá tempa prací o Poskytování záloh na externě a s předstihem vyráběné díly a konstrukce

19 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 19 o Platby za materiál zavezený na staveniště ještě před zabudováním o Podmínky předání dokončeného projektu stejně tak jako zpracování seznamu vad a nedodělků o Právech podání claimů ( schválených i neschválených ) o Procedurách pro fakturaci a placení klientských změn, speciálně pak vzhledem k úhradě nerozporovaných částí celkových změn o Jiné metodě udržení dodatečné finanční kontroly nad prováděnými pracemi a jejich financováním než pomocí zádržného (alternativní metody viz dále) Jednání o možných předplatbách (zálohách) na krytí přesunu a zahájení prací(vybudování ZS a instalace nutných zařízení a strojů) záleží na zvyklostech v dané specializaci stavebních prací nebo v některých zemích je přímo dána zákonem - minimálně u veřejných zakázek Jakékoliv platební a fakturační podmínky v rámci kontraktu by měly zajistit přirozený požadavek dodavatele, aby stavební práce byly průběžně financovány ze strany klienta a nikoliv z kapitálových zdrojů dodavatele

20 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Kontraktem zakotvená akcelerace (přefakturace) v počátečních etapách projektu Ve většině zemí světa je aplikována a tolerována technika fakturace (tzv. front-end loading) založená na tom, že v rámci platebního rozvrhu celkové ceny kontraktu je přiřazeno větší procento ceny počátečním etapám - úpravy terénu a výkopy, zakládání, částečně i hrubá stavba.to dovoluje dodavateli akcelerovat CF v počátečních etapách a inkasovat částky zřetelně nad náklady. Toto dojednání je prováděno v období mezi získáním kontraktu a jeho podpisem. Dochází k úpravě tzv.platebního kalendáře, v angličtině výstižněji jako schedule of values. Je typické, že v podstatě je to právě v období, kdy ještě dodavatel má jakousi vyjednávací sílu. Daná akcelerace plateb je pro dodavatele zdrojem zdravého CF a pilířem jeho strategie řízení cashflow. Přímým důsledkem široké aplikace v podmínkách podniku může být možnost investovat část trvalých přebytků z tohoto posunu (de facto navýšení stálých pasiv za předpokladu rostoucího zásobníku práce backlog), současně může omezit vnější financování ( úspora nákladů) a někdy i uspořit materiálové náklady vzhledem k možnost realizovat své velké objemy nákupů za výhodnějších platebních i cenových podmínek. Dalším posílením vlivu počáteční přefakturace je i současná aplikace zádržného obdobného jako je u generálního dodavatele (dále jen GD) i na

21 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 21 subdodavatele, které je uvolněno po dokončení celého projektu, převzetí a uvolnění zádržného vůči GD ( zásada : " Pay when paid"). Tak jako je tomu v tabulce ilustrující počáteční přefakturaci, klient uvolní oněch V tabulce je celkem výdajů na subdodavatele tento negativní CF bude redukován o Pozitivní CF v okamžiku před uvolněním zádržného bude pak celkem Obr.: Ilustrační příklad k odst. 5.3 dočasná přefakturace v prvních etapách projektu (podle Construction Accounting Deskbook 2000, Harcourt Publish.)

22 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Včasné zjištění špatného řízení cashflow varovné příznaky a možné příčiny Varovné příznaky: o Disponibilní CF se během následujících období trvale zmenšuje o Management firmy i projektu upřednostňuje krátkodobý CF před dlouhodobější perspektivou o Závazky trvale rostou aniž by rostl objem tržeb o Dodavatelé upřednostňují dodávky za hotové o Splátky půjček se zpožďují o V podniku se začínají objevovat penále za pozdní odvody na SZ a nemocenskou o Ukazatelé charakteristické pro likviditu jako acid test (okamžitá likvidita tj.oa-zásoby/krátk.závazky) a ukazatel běžné likvidity (OA/Krátk.závazky) jsou neadekvátní o Dlouhodobé úvěry kryjí běžné operace místo investic do zařízení a technologie o Zůstatky nefakturovatelných položek jsou v časové řadě zvyšující se o Skrytá přefakturace nemá odraz ve vyšších množstvích likvidních aktiv o Vývoj v backlogu je v nerovnováze vůči výši pracovního kapitálu Možné příčiny: o Projekt i podnik jako celek jsou ve ztrátě v provozním výsledku

23 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 23 o Vyskytují se mimořádné výdaje typu vyrovnání se zákazníkem, živelné škody nekryté pojistkou apod. o Činnosti v oblasti nabídky jsou neúčinné načasování fakturace projektu je pro podnik nevýhodné o Inkaso pohledávek je špatně zajištěno a bez aktivního přístupu o Fixní aktiva jsou financována pomocí oběžných aktiv pracovního kapitálu o Klientské změny vedou ke zpomalování inkasa a nejsou efektivně administrovány o Neprovozní( správní) výdaje nejsou proporční k objemu příjmů z projektů o Není vyvozován tlak na plynulé dokončování podle fakturovatelných jednotek a zásoby umrtvují pracovní kapitál

24 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 24 Příklad:Standardní kontrakty FIDIC RB a YB Článek 14 Platební podmínky Specifická praxe financování stavebního kontraktu: Potřeba trvale pozitivního CF, potřeba kalkulovat finanční náklady během negativního CF (prům. úrokové náklady) Typy průběžného financování etapově, měsíčně(interim financing), metoda procentní dokončenosti Zádržné (retention) Předplatby (downpayment) Platby poddodavatelům Paid when paid (45 dnů nejpozději však po 70 dnech) nebo pay if paid ( např.45 dnů, ale jen když je GD zaplacen klientem). V podmínkách ČR je smluvní ujednání, podle něhož by měla být splatnost ceny díla vázána na skutečnost až třetí osoba v rámci jiného smluvního vztahu poskytne objednateli platbu, se příčí dobrým mravům (rozsudek Nejv.soudu ČR z roku 2003,sp.zn. 32 Odo

25 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 25 Článek 14 Cena díla a platby V RB je Cena díla uvedena jako cena, která obsahuje všechny úpravy. Tato je odlišná od Přijaté ceny stavby z Dopisu o přijetí nabídky. Přijatá cena je fixní, ale Cena díla se může měnit podle skutečných množství, Změn nebo jiných úprav. Smlouva říká, že Objednatel zaplatí Cenu díla v čase a způsobu předepsaném Smlouvou. YB odkazy na měření množství jsou vynechány. Přijatá ceny stavby je deklarována jako pevná(lump price). Platby jsou realizována podle Harmonogramu plateb ( ) a jsou předmětem úprav podle Smlouvy. Tam kde YB a RB mají ustanovení o některých platbách jakožto splátkách pevné ceny, pak se použije také stanoví podle 2.paragrafu povinnost sestavovat čtvrtletní odhad plateb Pomůcka pro tvorbu Zvláštních podmínek (Guidance..) říká zásadní myšlenku: Při vytváření Zvláštních podmínek je třeba zvážit částky a jejich načasování při platbách Zhotoviteli. Pozitivní cashflow je jasně benefitem pro Zhotovitele a nabízející v tendru berou na zřetel procedury průběžných plateb, když připravují svou nabídku Struktura FIDIC platebních a garančních procedur je taková, že možnost, že Zhotovitelé dosáhnou pozitivní cashflow je nepravděpodobná. Z toho pak plyne potřeba si půjčovat a zvýšit své náklady o úroky.

26 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 26 Během tvorby zvláštních podmínek i při administraci kontraktu je třeba dohlédnout na urychlené změření a potvrzení prací a zaplacení, což sumárně zlevní projekty. Obecně může být Zhotovitel až o pár měsíců pozadu s inkasem za svými výdaji Článek Žádost o potvrzení dílčí platby 14.4 Harmonogram plateb Podle YB jsou měsíční platby realizovány podle Harmonogramu plateb. Procedura pro Zhotovitele začíná s žádostí o platbu. Zhotovitel ji podává měsíčně s uvedením částky spolu s podpůrnými dokumenty ve formě stanovené Správcem stavby Žádost musí obsahovat položky a) až f) z Výčet začíná položkou a) tj. odhadovanou částkou hodnoty provedených prací pak b) atd Pokud není ve Smlouvě Harmonogram plateb musí se zpracovávat kvartálně odhad hodnoty prací realizovaných jako podklad pro měsíční certifikaci 14.9 Platba zádržného váže na Protokol o převzetí prací a všech zkoušek po dokončení pak se vrací 50%, po skončení Lhůty pro oznámení vad se dá vrátit druhá část zádržného. V případě neodstranění některých vad však Správce zadrží odhadnutou hodnotu neopravených prací.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013

OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013 OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013 SEZNAM OTÁZEK : 1)Vymezení klíčových pojmů :financování, fin.plánování, poměr riziko/zisk, maximalizace jmění, rozpočtování omezených zdrojů 2)Co je

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura : Hodina 30 Strana 1/20 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 5 Účetnictví II Předpokládaný počet : 8 hodin Použitá literatura : Jiří Vysušil Podvojné účetnictví po lžičkách

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Obsah. Poděkování O autorovi. Přehled nejpoužívanějších zkratek

Obsah. Poděkování O autorovi. Přehled nejpoužívanějších zkratek Poděkování O autorovi Úvod Přehled nejpoužívanějších zkratek XI XII XIII XVI 1. kapitola FIDIC 1 1.1 Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils 1 1.2 Česká účast ve FIDIC 2 2. kapitola Místní vzorové

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE

SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy:

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy: I~...~- --.---._m.. HODNOCENí INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladu na investici) s výnosy, které investice prinese. Jde o rozpoctování jednorázových (investicních)

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Filip Šimek, 2005 simekf1@fel.cvut.cz Strana 1 / 7 1. Podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet Podnikatelský plán je dokument, který vystihuje oblast

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2014 25. srpna 2014 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 2 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 3 3. ROZVAHA... 5 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 6 5. FINANČNÍ

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více