FINANČNÍ MANAGEMENT STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ MANAGEMENT STAVBY"

Transkript

1 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 1 Katedra ekonomiky a řízení stavebnictví FSv ČVUT Ing.Aleš Tomek, CSc. Obsah: FINANČNÍ MANAGEMENT STAVBY Úvodní výklad 1. Typický projektový cash flow 2. Analýza CF spojeného s projektem 3. Cash Flows netýkající se projektů 4. Aktualizace dat z jednotlivých projektů 5. Užitečné praktiky v oblasti fakturace prací z hlediska dosažení pozitivního CF projektu 6. Včasné zjištění špatného řízení cashflow varovné příznaky a možné příčiny ÚVODNÍ VÝKLAD význam zdravého financování stavební firmy v úrovni jednotlivých projektů a s tím spojeného Cash Flow managementu (cash flow neboli peněžní tok) pro stavební firmu je nedocenitelný, úspěšnost v CF managementu je jednou z podmínek úspěšného přežití stavební firmy, možný výskyt problémů s CF je vnitřně zakódovanou vlastností každého projektu

2 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 2

3 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 3

4 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 4 Zobrazení vztahu fakturace, tržeb a nákladů Metoda procentní dokončenosti

5 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 5 Finančně-účetní toky stavebního projektu

6 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 6 zásadní problémy CF managementu jsou dány mnoha faktory: o řádové rozdíly ve velikosti jednotlivých kontraktů o dlouhá doba trvání projektu, vzájemný posun velkých výdajů a příjmů o problémy jsou ještě umocňovány vlivy jako : citlivost na změny v ekon.cyklu, neadekvátní kapitalizace firmy (vybavenost vlastními zdroji pracovního kapitálu), nízká ziskovost projektů, vysoká rizikovost stavebnictví obecně, existence zádržného již během provádění projektu, problémy s plánováním zdanění a rozpoznávání zisku viz obrázek, CF problémy se zákazníkem, problematické poskytování úvěrových výpomocí bankou vzhledem ke kritériím nevhodným pro stavebnictví základní podmínkou dobrého CF je potřebná úroveň plánování a přípravy staveb, rozpočtování a kalkulace a prognozování, veškeré činnosti vycházejí již z přípravy nabídky a následného zpracování textu kontraktu, kde je zcela jednoznačně definována a předurčena i otázka platebního kalendáře v závislosti na postupu realizace prací. Chyby z období přípravy a uzavírání kontraktu se dají jen těžko napravit. Tyto chyby přispějí k : o problémům v dalším řízení kontraktu (tj. smluvních vztahů) o problémům v oblasti plnění časových plánů o nízkému využití zařízení

7 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 7 o chaosu v nákupu materiálů,zařízení a poddodávek o časovému nesouladu příjmů a výdajů o příliš vysoké náklady na práci Cash management je řízení zdrojů - hmotných či nehmotmých, vnitřních či externích - za účelem posílení hotovosti (cash) neboli podnikové schopnosti vynakládat peníze. Těchto cílů může být dosaženo v zásadě 4 způsoby : urychlit příjmy, zpozdit platby, minimalizovat oběžná aktiva, maximalizovat běžné závazky. největší rizikovým faktorem ve stavebnictví jsou důsledky ze stanovení nabídkové na základě aplikace metody ocenění. Nabídková cena je odrazem kvality přípravy a plánování, problémy jsou spojeny hlavně se skutečností, že nabídková cena bývá stanovena dříve než jsou známy všechny části dokumentace a tedy i potenciální úplné náklady. zásadním problémem jakéhokoliv financování stavebního projektu nejsou na rozdíl od státního rozpočtu výdaje, ale příjmy, které se odvíjejí od tempa prací, schopnosti urychleně fakturovat a ochoty a schopnosti klienta platit své závazky podle kontraktu obecně a platebního kalendáře zvláště. Průběžné financování (placení) interim payments jsou důležitou částí, kteréhokoliv standardního kontraktu jako britského JCT 81, mezinárodního evropsko- asijského FIDIC, amerického AAA

8 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 8 Realizace finančních podmínek v rámci standardního kontraktu FIDIC Red Book (článek 14) Potřeba trvale pozitivního CF, potřeba kalkulovat finanční náklady během negativního CF (prům. úrokové náklady) Typy průběžného financování etapově, měsíčně(interim financing), metoda procentní dokončenosti Zádržné (retention) Předplatby (downpayment) Platby poddodavatelům Paid when paid (45 dnů nejpozději však po 70 dnech) nebo pay if paid ( např.45 dnů, ale jen když je GD zaplacen klientem). V podmínkách ČR je smluvní ujednání, podle něhož by měla být splatnost ceny díla vázána na skutečnost až třetí osoba v rámci jiného smluvního vztahu poskytne objednateli platbu, se příčí dobrým mravům (rozsudek Nejv.soudu ČR z roku 2003,sp.zn. 32 Odo Rozdíly mezi RB a YB (Design Build) ve stanovení měsíční platby za provedené práce

9 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 9 Průběžné financování projektu je zakotveno v kontraktu a to podle jedné ze tří metod: o Předem stanovené platby či splátky vázané na dokončení etapy či nějakého milníku projektu (tzv. milestone or stage payments), nevýhodou pro dodavatele je absolutní úplnost či dokončení prací i malé nedodělky mohou způsobit odklad placení včetně konečného předání o Předem stanovené splátky na pravidelné bázi - například stavba trvá 12 měsíců, celková cena kontraktu je Kč, měsíční platba je Kč, pokud je možno považovat měsíční objem prací za cca 1/12 celkového projektu. Výhodou je minimální administrativa a jistota cash flow. Problematické je však, když dodavatel

10 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 10 zaostává za plánem nebo má problémy s kvalitou. Přefakturace či nedofakturace může být značným problémem v případě likvidace buď klienta nebo dodavatele o Fakturace podle detailního zjišťování a měření hodnoty provedených prací k danému datu je nejspravedlivější metodou. Možné dopady spojené s klientskými změnami, vadami a nedodělky či zpožděním. jsou řešeny např. v britském standardním kontraktu JCT 81 takto: Jakmile dojde ze strany stav.dozoru ( většinou nezávislá firma) k vydání zjišťovacího protokolu (interim certificate) musí klient (v textu kontraktu většinou jako employer tj zaměstnavatel ) zaplatit nejpozději do 14 dnů, konečná faktura pak do 28 dnů, v případě nezaplacení může dodavatel okamžitě zahájit arbitrážní či soudní kroky o vyrovnání dluhu. Samotné zpracování podkladů a pro zjišťování prací a vydání zjišťovacího protokolu bývá v některých zemích činností pro externího specialistu, jenž se jmenuje quantity surveyor - CQS a průběžně spolupracuje při své činnosti s dodavatelem. Tento CQS zpracovává většinou pro klienta i výkaz výměr LOQ neboli List of Quantities, který slouží při zadávání stavby a případné soutěži o získání kontraktu. Zádržné jako specifický problém financování stavebního kontraktu - zádržné jako ta část celkové ceny kontraktu, která není uhrazena do doby splnění určitých specifických podmínek. Problémové oblasti: zrcadlovost zádržného mezi GD a klientem se nemusí odrážet do

11 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 11 zádržného mezi GD a poddodavatelem schopnostech jednotlivých poddodavatelů - záleží na 1. Typický projektový cash flow Každý projekt je vždy samostatné hospodářské středisko(profit center) se svým odděleným cyklem CF, založeném na nákladech činností daného projektu a na platbách od klienta Hrubý cash flow projektu: Příjmy fakturace (mínus zádržné)...xx Kč uvolněné zádržné (po dokončení a převzetí).xx Kč Claimy a změny (příjmy často zpožděné). xx Kč Celkem příjmy...xx Kč Výdaje výdaje se zpracováním a podáním nabídky xx Kč předrealizační náklady (inženýring, projekce, mobilizace kapacit a ZS...xx Kč materiál a dodávky...xx Kč zařízení a jeho nájem xx Kč platby poddodavatelům xx Kč mzdy a platy.xx Kč režie..xx Kč sporné položky (potenciální claimy).xx Kč Celkem výdaje...xx Kč Základním cílem je vždy urychlení inkasa příjmů neboli dosažení pozitivního CF. Primárním hlediskem dodavatele projektu je získat platby od klienta dříve než jsou splatné závazky vůči poddodavatelům, dodavatelům materiálů a zařízení, zaměstnancům apod. Tento cíl je však většinou obtížně splnitelný, vzhledem k zádržnému a zpoždění spojenému se schvalováním zákaznických změn a řešení případných sporů(claimů).

12 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Analýza CF spojeného s projektem CF analýza podniku prognóza CF spojeného s daným projektem všech ostatních projektů v rámci firmy.analýza je vždy spojená s časovým intervalem ( měsíčně, čtvrtletně) pro každý segment projektu (např. po objektech) či samostatnou činnost. Výsledkem je vždy pozitivní nebo negativní CF. Hlavním smyslem prognózy je včas přijmout opatření pro eliminaci vývoje případně důsledků do celkové likvidity projektu i firmy.

13 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 13 Projekt 101, FIRMA XYZ, Plánovaný CF do 31.prosince 2004 Výdaje spojené leden únor březen 2.Q 3.Q 4.Q Celkem s náklady materiál poddodávky mzdy režie skut celkem ,150,00 0 Příjmy fakturace celkem ,300,00 0 mínus zádržné dle kontraktu plus zádržné ke vrácení příjem cash net CF (30000) 5000 (50000) kumulat.cf (16000) (11000) (61000) TOTAL CF (35000) (30000) (120000) firma XYZ Obr.: Grafické znázornění cash flow během projektu,

14 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 14 kde E jsou kumulativní výdaje (koresponduje s průběhem nákladů, na konci projektu se výdaje a náklady rovnají. I značí kumulativní příjmy od začátku projektu,ty se opět na konci projektu rovnají výnosům neboli hodnotě projektu (= ceně kontraktu). Samotná hodnota provedených prací by probíhala jako S křivka nad čárou označující výdaje. Rozdílem těchto dvou čar (hodnoty výdaje ) bychom zjistili kumulativní teoretický zisk k danému datu. Záporné hodnoty pod časovou osou udávají potřebné množství vlastního pracovního kapitálu pro financování projektu (financing required). Obr.: Typické S-křivky znázorňující v daném případě průběh kumulovaného objemu prací po dobu výstavby kde :

15 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 15 ES harmonogram postupu založený na nejdříve možných začátcích a koncích činností, vyjádřený v kumulativních množstvích provedených prací LS harmonogram postupu, založený na nejpozdějších možných začátcích a ukončeních činností v kumulativních množstvích provedených stavebních prací P plánovaný postup realizace výstavby R skutečný postup realizace výstavby Current date - datum ke kterému se zjišťuje aktuální stav 3. Cash Flows netýkající se projektů jedná se např.o položky typu: správní režie úroky výdaje spojené s fixními aktivy netýkající se projektů např. investice do výpočetní techniky (kapit.investice), zařízení budov investiční a neinv.povahy daně spojené s výnosy a dividendy akcionářům apod.

16 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 16 Obdobná struktura jako pro projekt může být sestavena pro celou firmu s použitím údajů z minulé tabulky: leden únor březen 2.Q 3.Q 4.Q Celkem za rok CF (35000) (30000) (120000) z běžných projektů mínus výdaje mimo projekty: obch.výdaje správní režie úroky daně dividendy inv.výdaje ostat.výdaje celkem plus příjmy mimo projekty: úroky ostatní celkem Přírůstek /pokles CF 8000 (85000) (104000) (202000) (117000) 4. Aktualizace dat z jednotlivých projektů Plánování projektů a na ně navazující prognózování CF je prakticky využitelné jen tehdy, jestliže je neustále aktualizováno o proběhlé změny Zpoždění způsobená externími vlivy jako počasí, živelné katastrofy, stávky musí být monitorovány v rámci systému

17 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 17 Racionálním principem je pravidelný update týdně, dekádně,měsíčně apod. 5. Užitečné praktiky v oblasti fakturace prací z hlediska dosažení pozitivního CF projektu 5.1 Obecné pojmy z oblasti fakturace Ve stavebním managementu existují dvě oblasti, které pozitivně ovlivňují CF o detailní kontrola výdajů projektu z hlediska účelnosti a načasování (objednací a dodací lhůty, systém kontroly objednávek a následných dodávek-kvalita,množství, cena, název a funkce výrobku) o fakturační praktiky aplikované dodavatelem fakturace a vykazování provedených prací je ovlivněno dvěma cíly: o generovat pro dodavatele dostatečný CF pro financování následujících činností na projektu a minimalizovat potřebu opatřit další pracovní kapitál o ze strany klienta pak jde o snahu pomoci si při financování projektu a současně zajistit si, že dodavatel uspokojivě dokončí projekt metody fakturace ve stavebnictví poskytují v souladu s uvedenými cíly průběžné financování prováděných prací a klientovi pak pomocí zádržného, které bývá racionálně maximálně do 10%, vylepšení CF pozice a větší jistotu při zabezpečení kontroly nad probíhajícím

18 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 18 projektem, zádržné je splatné při dokončení nebo jinak dle kontraktu 5.2 Podmínky fakturace Zásadní role textu kontraktu, dodavatel je schopen v případě připravených ustanovení kontraktu akcelerovat CF z projektu, minimalizovat vnitřní i vnější finanční náklady Ustanovení kontraktu v dané oblasti fakturace mohou být ovlivněny následujícími opatřeními či událostmi: o Fakturace dle etap definovaných v zadávacích podmínkách a kontraktu o Dodávky materiálů,konstrukcí a jejich zabudování o Náklady zaúčtované při kontraktech typu náklady plus (cost plus type of contract) o Stupeň dokončenosti podle odhadu dozora nebo projektanta o Předem stanovený časový rozvrh fakturace/plateb o Změřená jednotková množství (m3 základů, betonu, bm liniové stavby atp) o V případě fakturace podle nákladů uplynutí období nebo dosažení stanovené sumy Při vyjednávání fakturačních metod a financování projektu jako celku je důležité jednat o: o Platebním kalendáři a jeho podmínkách a vazbách o Zjišťování prací a uplatnění fakturace na základě procedur, které jsou jasné,smysluplné a včasné o Až týdenní fakturaci, pokud se jedná o rychlá tempa prací o Poskytování záloh na externě a s předstihem vyráběné díly a konstrukce

19 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 19 o Platby za materiál zavezený na staveniště ještě před zabudováním o Podmínky předání dokončeného projektu stejně tak jako zpracování seznamu vad a nedodělků o Právech podání claimů ( schválených i neschválených ) o Procedurách pro fakturaci a placení klientských změn, speciálně pak vzhledem k úhradě nerozporovaných částí celkových změn o Jiné metodě udržení dodatečné finanční kontroly nad prováděnými pracemi a jejich financováním než pomocí zádržného (alternativní metody viz dále) Jednání o možných předplatbách (zálohách) na krytí přesunu a zahájení prací(vybudování ZS a instalace nutných zařízení a strojů) záleží na zvyklostech v dané specializaci stavebních prací nebo v některých zemích je přímo dána zákonem - minimálně u veřejných zakázek Jakékoliv platební a fakturační podmínky v rámci kontraktu by měly zajistit přirozený požadavek dodavatele, aby stavební práce byly průběžně financovány ze strany klienta a nikoliv z kapitálových zdrojů dodavatele

20 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Kontraktem zakotvená akcelerace (přefakturace) v počátečních etapách projektu Ve většině zemí světa je aplikována a tolerována technika fakturace (tzv. front-end loading) založená na tom, že v rámci platebního rozvrhu celkové ceny kontraktu je přiřazeno větší procento ceny počátečním etapám - úpravy terénu a výkopy, zakládání, částečně i hrubá stavba.to dovoluje dodavateli akcelerovat CF v počátečních etapách a inkasovat částky zřetelně nad náklady. Toto dojednání je prováděno v období mezi získáním kontraktu a jeho podpisem. Dochází k úpravě tzv.platebního kalendáře, v angličtině výstižněji jako schedule of values. Je typické, že v podstatě je to právě v období, kdy ještě dodavatel má jakousi vyjednávací sílu. Daná akcelerace plateb je pro dodavatele zdrojem zdravého CF a pilířem jeho strategie řízení cashflow. Přímým důsledkem široké aplikace v podmínkách podniku může být možnost investovat část trvalých přebytků z tohoto posunu (de facto navýšení stálých pasiv za předpokladu rostoucího zásobníku práce backlog), současně může omezit vnější financování ( úspora nákladů) a někdy i uspořit materiálové náklady vzhledem k možnost realizovat své velké objemy nákupů za výhodnějších platebních i cenových podmínek. Dalším posílením vlivu počáteční přefakturace je i současná aplikace zádržného obdobného jako je u generálního dodavatele (dále jen GD) i na

21 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 21 subdodavatele, které je uvolněno po dokončení celého projektu, převzetí a uvolnění zádržného vůči GD ( zásada : " Pay when paid"). Tak jako je tomu v tabulce ilustrující počáteční přefakturaci, klient uvolní oněch V tabulce je celkem výdajů na subdodavatele tento negativní CF bude redukován o Pozitivní CF v okamžiku před uvolněním zádržného bude pak celkem Obr.: Ilustrační příklad k odst. 5.3 dočasná přefakturace v prvních etapách projektu (podle Construction Accounting Deskbook 2000, Harcourt Publish.)

22 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Včasné zjištění špatného řízení cashflow varovné příznaky a možné příčiny Varovné příznaky: o Disponibilní CF se během následujících období trvale zmenšuje o Management firmy i projektu upřednostňuje krátkodobý CF před dlouhodobější perspektivou o Závazky trvale rostou aniž by rostl objem tržeb o Dodavatelé upřednostňují dodávky za hotové o Splátky půjček se zpožďují o V podniku se začínají objevovat penále za pozdní odvody na SZ a nemocenskou o Ukazatelé charakteristické pro likviditu jako acid test (okamžitá likvidita tj.oa-zásoby/krátk.závazky) a ukazatel běžné likvidity (OA/Krátk.závazky) jsou neadekvátní o Dlouhodobé úvěry kryjí běžné operace místo investic do zařízení a technologie o Zůstatky nefakturovatelných položek jsou v časové řadě zvyšující se o Skrytá přefakturace nemá odraz ve vyšších množstvích likvidních aktiv o Vývoj v backlogu je v nerovnováze vůči výši pracovního kapitálu Možné příčiny: o Projekt i podnik jako celek jsou ve ztrátě v provozním výsledku

23 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 23 o Vyskytují se mimořádné výdaje typu vyrovnání se zákazníkem, živelné škody nekryté pojistkou apod. o Činnosti v oblasti nabídky jsou neúčinné načasování fakturace projektu je pro podnik nevýhodné o Inkaso pohledávek je špatně zajištěno a bez aktivního přístupu o Fixní aktiva jsou financována pomocí oběžných aktiv pracovního kapitálu o Klientské změny vedou ke zpomalování inkasa a nejsou efektivně administrovány o Neprovozní( správní) výdaje nejsou proporční k objemu příjmů z projektů o Není vyvozován tlak na plynulé dokončování podle fakturovatelných jednotek a zásoby umrtvují pracovní kapitál

24 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 24 Příklad:Standardní kontrakty FIDIC RB a YB Článek 14 Platební podmínky Specifická praxe financování stavebního kontraktu: Potřeba trvale pozitivního CF, potřeba kalkulovat finanční náklady během negativního CF (prům. úrokové náklady) Typy průběžného financování etapově, měsíčně(interim financing), metoda procentní dokončenosti Zádržné (retention) Předplatby (downpayment) Platby poddodavatelům Paid when paid (45 dnů nejpozději však po 70 dnech) nebo pay if paid ( např.45 dnů, ale jen když je GD zaplacen klientem). V podmínkách ČR je smluvní ujednání, podle něhož by měla být splatnost ceny díla vázána na skutečnost až třetí osoba v rámci jiného smluvního vztahu poskytne objednateli platbu, se příčí dobrým mravům (rozsudek Nejv.soudu ČR z roku 2003,sp.zn. 32 Odo

25 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 25 Článek 14 Cena díla a platby V RB je Cena díla uvedena jako cena, která obsahuje všechny úpravy. Tato je odlišná od Přijaté ceny stavby z Dopisu o přijetí nabídky. Přijatá cena je fixní, ale Cena díla se může měnit podle skutečných množství, Změn nebo jiných úprav. Smlouva říká, že Objednatel zaplatí Cenu díla v čase a způsobu předepsaném Smlouvou. YB odkazy na měření množství jsou vynechány. Přijatá ceny stavby je deklarována jako pevná(lump price). Platby jsou realizována podle Harmonogramu plateb ( ) a jsou předmětem úprav podle Smlouvy. Tam kde YB a RB mají ustanovení o některých platbách jakožto splátkách pevné ceny, pak se použije také stanoví podle 2.paragrafu povinnost sestavovat čtvrtletní odhad plateb Pomůcka pro tvorbu Zvláštních podmínek (Guidance..) říká zásadní myšlenku: Při vytváření Zvláštních podmínek je třeba zvážit částky a jejich načasování při platbách Zhotoviteli. Pozitivní cashflow je jasně benefitem pro Zhotovitele a nabízející v tendru berou na zřetel procedury průběžných plateb, když připravují svou nabídku Struktura FIDIC platebních a garančních procedur je taková, že možnost, že Zhotovitelé dosáhnou pozitivní cashflow je nepravděpodobná. Z toho pak plyne potřeba si půjčovat a zvýšit své náklady o úroky.

26 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 26 Během tvorby zvláštních podmínek i při administraci kontraktu je třeba dohlédnout na urychlené změření a potvrzení prací a zaplacení, což sumárně zlevní projekty. Obecně může být Zhotovitel až o pár měsíců pozadu s inkasem za svými výdaji Článek Žádost o potvrzení dílčí platby 14.4 Harmonogram plateb Podle YB jsou měsíční platby realizovány podle Harmonogramu plateb. Procedura pro Zhotovitele začíná s žádostí o platbu. Zhotovitel ji podává měsíčně s uvedením částky spolu s podpůrnými dokumenty ve formě stanovené Správcem stavby Žádost musí obsahovat položky a) až f) z Výčet začíná položkou a) tj. odhadovanou částkou hodnoty provedených prací pak b) atd Pokud není ve Smlouvě Harmonogram plateb musí se zpracovávat kvartálně odhad hodnoty prací realizovaných jako podklad pro měsíční certifikaci 14.9 Platba zádržného váže na Protokol o převzetí prací a všech zkoušek po dokončení pak se vrací 50%, po skončení Lhůty pro oznámení vad se dá vrátit druhá část zádržného. V případě neodstranění některých vad však Správce zadrží odhadnutou hodnotu neopravených prací.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 10 IFRS. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Hledání věrného obrazu problematika časového rozlišení část I.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 10 IFRS. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Hledání věrného obrazu problematika časového rozlišení část I. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP duben 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Hledání věrného obrazu problematika časového

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld Konsolidace ekonomiky Jakub Steinfeld OBSAH 1. Konsolidace ekonomiky... 3 2. Struktura položek výsledovky... 11 3. Vzájemné vztahy a jejich eliminace... 14 4. Rovnováha v ekonomice... 18 5. Výsledek konsolidace...

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více