FINANČNÍ MANAGEMENT STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ MANAGEMENT STAVBY"

Transkript

1 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 1 Katedra ekonomiky a řízení stavebnictví FSv ČVUT Ing.Aleš Tomek, CSc. Obsah: FINANČNÍ MANAGEMENT STAVBY Úvodní výklad 1. Typický projektový cash flow 2. Analýza CF spojeného s projektem 3. Cash Flows netýkající se projektů 4. Aktualizace dat z jednotlivých projektů 5. Užitečné praktiky v oblasti fakturace prací z hlediska dosažení pozitivního CF projektu 6. Včasné zjištění špatného řízení cashflow varovné příznaky a možné příčiny ÚVODNÍ VÝKLAD význam zdravého financování stavební firmy v úrovni jednotlivých projektů a s tím spojeného Cash Flow managementu (cash flow neboli peněžní tok) pro stavební firmu je nedocenitelný, úspěšnost v CF managementu je jednou z podmínek úspěšného přežití stavební firmy, možný výskyt problémů s CF je vnitřně zakódovanou vlastností každého projektu

2 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 2

3 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 3

4 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 4 Zobrazení vztahu fakturace, tržeb a nákladů Metoda procentní dokončenosti

5 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 5 Finančně-účetní toky stavebního projektu

6 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 6 zásadní problémy CF managementu jsou dány mnoha faktory: o řádové rozdíly ve velikosti jednotlivých kontraktů o dlouhá doba trvání projektu, vzájemný posun velkých výdajů a příjmů o problémy jsou ještě umocňovány vlivy jako : citlivost na změny v ekon.cyklu, neadekvátní kapitalizace firmy (vybavenost vlastními zdroji pracovního kapitálu), nízká ziskovost projektů, vysoká rizikovost stavebnictví obecně, existence zádržného již během provádění projektu, problémy s plánováním zdanění a rozpoznávání zisku viz obrázek, CF problémy se zákazníkem, problematické poskytování úvěrových výpomocí bankou vzhledem ke kritériím nevhodným pro stavebnictví základní podmínkou dobrého CF je potřebná úroveň plánování a přípravy staveb, rozpočtování a kalkulace a prognozování, veškeré činnosti vycházejí již z přípravy nabídky a následného zpracování textu kontraktu, kde je zcela jednoznačně definována a předurčena i otázka platebního kalendáře v závislosti na postupu realizace prací. Chyby z období přípravy a uzavírání kontraktu se dají jen těžko napravit. Tyto chyby přispějí k : o problémům v dalším řízení kontraktu (tj. smluvních vztahů) o problémům v oblasti plnění časových plánů o nízkému využití zařízení

7 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 7 o chaosu v nákupu materiálů,zařízení a poddodávek o časovému nesouladu příjmů a výdajů o příliš vysoké náklady na práci Cash management je řízení zdrojů - hmotných či nehmotmých, vnitřních či externích - za účelem posílení hotovosti (cash) neboli podnikové schopnosti vynakládat peníze. Těchto cílů může být dosaženo v zásadě 4 způsoby : urychlit příjmy, zpozdit platby, minimalizovat oběžná aktiva, maximalizovat běžné závazky. největší rizikovým faktorem ve stavebnictví jsou důsledky ze stanovení nabídkové na základě aplikace metody ocenění. Nabídková cena je odrazem kvality přípravy a plánování, problémy jsou spojeny hlavně se skutečností, že nabídková cena bývá stanovena dříve než jsou známy všechny části dokumentace a tedy i potenciální úplné náklady. zásadním problémem jakéhokoliv financování stavebního projektu nejsou na rozdíl od státního rozpočtu výdaje, ale příjmy, které se odvíjejí od tempa prací, schopnosti urychleně fakturovat a ochoty a schopnosti klienta platit své závazky podle kontraktu obecně a platebního kalendáře zvláště. Průběžné financování (placení) interim payments jsou důležitou částí, kteréhokoliv standardního kontraktu jako britského JCT 81, mezinárodního evropsko- asijského FIDIC, amerického AAA

8 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 8 Realizace finančních podmínek v rámci standardního kontraktu FIDIC Red Book (článek 14) Potřeba trvale pozitivního CF, potřeba kalkulovat finanční náklady během negativního CF (prům. úrokové náklady) Typy průběžného financování etapově, měsíčně(interim financing), metoda procentní dokončenosti Zádržné (retention) Předplatby (downpayment) Platby poddodavatelům Paid when paid (45 dnů nejpozději však po 70 dnech) nebo pay if paid ( např.45 dnů, ale jen když je GD zaplacen klientem). V podmínkách ČR je smluvní ujednání, podle něhož by měla být splatnost ceny díla vázána na skutečnost až třetí osoba v rámci jiného smluvního vztahu poskytne objednateli platbu, se příčí dobrým mravům (rozsudek Nejv.soudu ČR z roku 2003,sp.zn. 32 Odo Rozdíly mezi RB a YB (Design Build) ve stanovení měsíční platby za provedené práce

9 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 9 Průběžné financování projektu je zakotveno v kontraktu a to podle jedné ze tří metod: o Předem stanovené platby či splátky vázané na dokončení etapy či nějakého milníku projektu (tzv. milestone or stage payments), nevýhodou pro dodavatele je absolutní úplnost či dokončení prací i malé nedodělky mohou způsobit odklad placení včetně konečného předání o Předem stanovené splátky na pravidelné bázi - například stavba trvá 12 měsíců, celková cena kontraktu je Kč, měsíční platba je Kč, pokud je možno považovat měsíční objem prací za cca 1/12 celkového projektu. Výhodou je minimální administrativa a jistota cash flow. Problematické je však, když dodavatel

10 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 10 zaostává za plánem nebo má problémy s kvalitou. Přefakturace či nedofakturace může být značným problémem v případě likvidace buď klienta nebo dodavatele o Fakturace podle detailního zjišťování a měření hodnoty provedených prací k danému datu je nejspravedlivější metodou. Možné dopady spojené s klientskými změnami, vadami a nedodělky či zpožděním. jsou řešeny např. v britském standardním kontraktu JCT 81 takto: Jakmile dojde ze strany stav.dozoru ( většinou nezávislá firma) k vydání zjišťovacího protokolu (interim certificate) musí klient (v textu kontraktu většinou jako employer tj zaměstnavatel ) zaplatit nejpozději do 14 dnů, konečná faktura pak do 28 dnů, v případě nezaplacení může dodavatel okamžitě zahájit arbitrážní či soudní kroky o vyrovnání dluhu. Samotné zpracování podkladů a pro zjišťování prací a vydání zjišťovacího protokolu bývá v některých zemích činností pro externího specialistu, jenž se jmenuje quantity surveyor - CQS a průběžně spolupracuje při své činnosti s dodavatelem. Tento CQS zpracovává většinou pro klienta i výkaz výměr LOQ neboli List of Quantities, který slouží při zadávání stavby a případné soutěži o získání kontraktu. Zádržné jako specifický problém financování stavebního kontraktu - zádržné jako ta část celkové ceny kontraktu, která není uhrazena do doby splnění určitých specifických podmínek. Problémové oblasti: zrcadlovost zádržného mezi GD a klientem se nemusí odrážet do

11 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 11 zádržného mezi GD a poddodavatelem schopnostech jednotlivých poddodavatelů - záleží na 1. Typický projektový cash flow Každý projekt je vždy samostatné hospodářské středisko(profit center) se svým odděleným cyklem CF, založeném na nákladech činností daného projektu a na platbách od klienta Hrubý cash flow projektu: Příjmy fakturace (mínus zádržné)...xx Kč uvolněné zádržné (po dokončení a převzetí).xx Kč Claimy a změny (příjmy často zpožděné). xx Kč Celkem příjmy...xx Kč Výdaje výdaje se zpracováním a podáním nabídky xx Kč předrealizační náklady (inženýring, projekce, mobilizace kapacit a ZS...xx Kč materiál a dodávky...xx Kč zařízení a jeho nájem xx Kč platby poddodavatelům xx Kč mzdy a platy.xx Kč režie..xx Kč sporné položky (potenciální claimy).xx Kč Celkem výdaje...xx Kč Základním cílem je vždy urychlení inkasa příjmů neboli dosažení pozitivního CF. Primárním hlediskem dodavatele projektu je získat platby od klienta dříve než jsou splatné závazky vůči poddodavatelům, dodavatelům materiálů a zařízení, zaměstnancům apod. Tento cíl je však většinou obtížně splnitelný, vzhledem k zádržnému a zpoždění spojenému se schvalováním zákaznických změn a řešení případných sporů(claimů).

12 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Analýza CF spojeného s projektem CF analýza podniku prognóza CF spojeného s daným projektem všech ostatních projektů v rámci firmy.analýza je vždy spojená s časovým intervalem ( měsíčně, čtvrtletně) pro každý segment projektu (např. po objektech) či samostatnou činnost. Výsledkem je vždy pozitivní nebo negativní CF. Hlavním smyslem prognózy je včas přijmout opatření pro eliminaci vývoje případně důsledků do celkové likvidity projektu i firmy.

13 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 13 Projekt 101, FIRMA XYZ, Plánovaný CF do 31.prosince 2004 Výdaje spojené leden únor březen 2.Q 3.Q 4.Q Celkem s náklady materiál poddodávky mzdy režie skut celkem ,150,00 0 Příjmy fakturace celkem ,300,00 0 mínus zádržné dle kontraktu plus zádržné ke vrácení příjem cash net CF (30000) 5000 (50000) kumulat.cf (16000) (11000) (61000) TOTAL CF (35000) (30000) (120000) firma XYZ Obr.: Grafické znázornění cash flow během projektu,

14 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 14 kde E jsou kumulativní výdaje (koresponduje s průběhem nákladů, na konci projektu se výdaje a náklady rovnají. I značí kumulativní příjmy od začátku projektu,ty se opět na konci projektu rovnají výnosům neboli hodnotě projektu (= ceně kontraktu). Samotná hodnota provedených prací by probíhala jako S křivka nad čárou označující výdaje. Rozdílem těchto dvou čar (hodnoty výdaje ) bychom zjistili kumulativní teoretický zisk k danému datu. Záporné hodnoty pod časovou osou udávají potřebné množství vlastního pracovního kapitálu pro financování projektu (financing required). Obr.: Typické S-křivky znázorňující v daném případě průběh kumulovaného objemu prací po dobu výstavby kde :

15 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 15 ES harmonogram postupu založený na nejdříve možných začátcích a koncích činností, vyjádřený v kumulativních množstvích provedených prací LS harmonogram postupu, založený na nejpozdějších možných začátcích a ukončeních činností v kumulativních množstvích provedených stavebních prací P plánovaný postup realizace výstavby R skutečný postup realizace výstavby Current date - datum ke kterému se zjišťuje aktuální stav 3. Cash Flows netýkající se projektů jedná se např.o položky typu: správní režie úroky výdaje spojené s fixními aktivy netýkající se projektů např. investice do výpočetní techniky (kapit.investice), zařízení budov investiční a neinv.povahy daně spojené s výnosy a dividendy akcionářům apod.

16 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 16 Obdobná struktura jako pro projekt může být sestavena pro celou firmu s použitím údajů z minulé tabulky: leden únor březen 2.Q 3.Q 4.Q Celkem za rok CF (35000) (30000) (120000) z běžných projektů mínus výdaje mimo projekty: obch.výdaje správní režie úroky daně dividendy inv.výdaje ostat.výdaje celkem plus příjmy mimo projekty: úroky ostatní celkem Přírůstek /pokles CF 8000 (85000) (104000) (202000) (117000) 4. Aktualizace dat z jednotlivých projektů Plánování projektů a na ně navazující prognózování CF je prakticky využitelné jen tehdy, jestliže je neustále aktualizováno o proběhlé změny Zpoždění způsobená externími vlivy jako počasí, živelné katastrofy, stávky musí být monitorovány v rámci systému

17 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 17 Racionálním principem je pravidelný update týdně, dekádně,měsíčně apod. 5. Užitečné praktiky v oblasti fakturace prací z hlediska dosažení pozitivního CF projektu 5.1 Obecné pojmy z oblasti fakturace Ve stavebním managementu existují dvě oblasti, které pozitivně ovlivňují CF o detailní kontrola výdajů projektu z hlediska účelnosti a načasování (objednací a dodací lhůty, systém kontroly objednávek a následných dodávek-kvalita,množství, cena, název a funkce výrobku) o fakturační praktiky aplikované dodavatelem fakturace a vykazování provedených prací je ovlivněno dvěma cíly: o generovat pro dodavatele dostatečný CF pro financování následujících činností na projektu a minimalizovat potřebu opatřit další pracovní kapitál o ze strany klienta pak jde o snahu pomoci si při financování projektu a současně zajistit si, že dodavatel uspokojivě dokončí projekt metody fakturace ve stavebnictví poskytují v souladu s uvedenými cíly průběžné financování prováděných prací a klientovi pak pomocí zádržného, které bývá racionálně maximálně do 10%, vylepšení CF pozice a větší jistotu při zabezpečení kontroly nad probíhajícím

18 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 18 projektem, zádržné je splatné při dokončení nebo jinak dle kontraktu 5.2 Podmínky fakturace Zásadní role textu kontraktu, dodavatel je schopen v případě připravených ustanovení kontraktu akcelerovat CF z projektu, minimalizovat vnitřní i vnější finanční náklady Ustanovení kontraktu v dané oblasti fakturace mohou být ovlivněny následujícími opatřeními či událostmi: o Fakturace dle etap definovaných v zadávacích podmínkách a kontraktu o Dodávky materiálů,konstrukcí a jejich zabudování o Náklady zaúčtované při kontraktech typu náklady plus (cost plus type of contract) o Stupeň dokončenosti podle odhadu dozora nebo projektanta o Předem stanovený časový rozvrh fakturace/plateb o Změřená jednotková množství (m3 základů, betonu, bm liniové stavby atp) o V případě fakturace podle nákladů uplynutí období nebo dosažení stanovené sumy Při vyjednávání fakturačních metod a financování projektu jako celku je důležité jednat o: o Platebním kalendáři a jeho podmínkách a vazbách o Zjišťování prací a uplatnění fakturace na základě procedur, které jsou jasné,smysluplné a včasné o Až týdenní fakturaci, pokud se jedná o rychlá tempa prací o Poskytování záloh na externě a s předstihem vyráběné díly a konstrukce

19 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 19 o Platby za materiál zavezený na staveniště ještě před zabudováním o Podmínky předání dokončeného projektu stejně tak jako zpracování seznamu vad a nedodělků o Právech podání claimů ( schválených i neschválených ) o Procedurách pro fakturaci a placení klientských změn, speciálně pak vzhledem k úhradě nerozporovaných částí celkových změn o Jiné metodě udržení dodatečné finanční kontroly nad prováděnými pracemi a jejich financováním než pomocí zádržného (alternativní metody viz dále) Jednání o možných předplatbách (zálohách) na krytí přesunu a zahájení prací(vybudování ZS a instalace nutných zařízení a strojů) záleží na zvyklostech v dané specializaci stavebních prací nebo v některých zemích je přímo dána zákonem - minimálně u veřejných zakázek Jakékoliv platební a fakturační podmínky v rámci kontraktu by měly zajistit přirozený požadavek dodavatele, aby stavební práce byly průběžně financovány ze strany klienta a nikoliv z kapitálových zdrojů dodavatele

20 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Kontraktem zakotvená akcelerace (přefakturace) v počátečních etapách projektu Ve většině zemí světa je aplikována a tolerována technika fakturace (tzv. front-end loading) založená na tom, že v rámci platebního rozvrhu celkové ceny kontraktu je přiřazeno větší procento ceny počátečním etapám - úpravy terénu a výkopy, zakládání, částečně i hrubá stavba.to dovoluje dodavateli akcelerovat CF v počátečních etapách a inkasovat částky zřetelně nad náklady. Toto dojednání je prováděno v období mezi získáním kontraktu a jeho podpisem. Dochází k úpravě tzv.platebního kalendáře, v angličtině výstižněji jako schedule of values. Je typické, že v podstatě je to právě v období, kdy ještě dodavatel má jakousi vyjednávací sílu. Daná akcelerace plateb je pro dodavatele zdrojem zdravého CF a pilířem jeho strategie řízení cashflow. Přímým důsledkem široké aplikace v podmínkách podniku může být možnost investovat část trvalých přebytků z tohoto posunu (de facto navýšení stálých pasiv za předpokladu rostoucího zásobníku práce backlog), současně může omezit vnější financování ( úspora nákladů) a někdy i uspořit materiálové náklady vzhledem k možnost realizovat své velké objemy nákupů za výhodnějších platebních i cenových podmínek. Dalším posílením vlivu počáteční přefakturace je i současná aplikace zádržného obdobného jako je u generálního dodavatele (dále jen GD) i na

21 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 21 subdodavatele, které je uvolněno po dokončení celého projektu, převzetí a uvolnění zádržného vůči GD ( zásada : " Pay when paid"). Tak jako je tomu v tabulce ilustrující počáteční přefakturaci, klient uvolní oněch V tabulce je celkem výdajů na subdodavatele tento negativní CF bude redukován o Pozitivní CF v okamžiku před uvolněním zádržného bude pak celkem Obr.: Ilustrační příklad k odst. 5.3 dočasná přefakturace v prvních etapách projektu (podle Construction Accounting Deskbook 2000, Harcourt Publish.)

22 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Včasné zjištění špatného řízení cashflow varovné příznaky a možné příčiny Varovné příznaky: o Disponibilní CF se během následujících období trvale zmenšuje o Management firmy i projektu upřednostňuje krátkodobý CF před dlouhodobější perspektivou o Závazky trvale rostou aniž by rostl objem tržeb o Dodavatelé upřednostňují dodávky za hotové o Splátky půjček se zpožďují o V podniku se začínají objevovat penále za pozdní odvody na SZ a nemocenskou o Ukazatelé charakteristické pro likviditu jako acid test (okamžitá likvidita tj.oa-zásoby/krátk.závazky) a ukazatel běžné likvidity (OA/Krátk.závazky) jsou neadekvátní o Dlouhodobé úvěry kryjí běžné operace místo investic do zařízení a technologie o Zůstatky nefakturovatelných položek jsou v časové řadě zvyšující se o Skrytá přefakturace nemá odraz ve vyšších množstvích likvidních aktiv o Vývoj v backlogu je v nerovnováze vůči výši pracovního kapitálu Možné příčiny: o Projekt i podnik jako celek jsou ve ztrátě v provozním výsledku

23 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 23 o Vyskytují se mimořádné výdaje typu vyrovnání se zákazníkem, živelné škody nekryté pojistkou apod. o Činnosti v oblasti nabídky jsou neúčinné načasování fakturace projektu je pro podnik nevýhodné o Inkaso pohledávek je špatně zajištěno a bez aktivního přístupu o Fixní aktiva jsou financována pomocí oběžných aktiv pracovního kapitálu o Klientské změny vedou ke zpomalování inkasa a nejsou efektivně administrovány o Neprovozní( správní) výdaje nejsou proporční k objemu příjmů z projektů o Není vyvozován tlak na plynulé dokončování podle fakturovatelných jednotek a zásoby umrtvují pracovní kapitál

24 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 24 Příklad:Standardní kontrakty FIDIC RB a YB Článek 14 Platební podmínky Specifická praxe financování stavebního kontraktu: Potřeba trvale pozitivního CF, potřeba kalkulovat finanční náklady během negativního CF (prům. úrokové náklady) Typy průběžného financování etapově, měsíčně(interim financing), metoda procentní dokončenosti Zádržné (retention) Předplatby (downpayment) Platby poddodavatelům Paid when paid (45 dnů nejpozději však po 70 dnech) nebo pay if paid ( např.45 dnů, ale jen když je GD zaplacen klientem). V podmínkách ČR je smluvní ujednání, podle něhož by měla být splatnost ceny díla vázána na skutečnost až třetí osoba v rámci jiného smluvního vztahu poskytne objednateli platbu, se příčí dobrým mravům (rozsudek Nejv.soudu ČR z roku 2003,sp.zn. 32 Odo

25 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 25 Článek 14 Cena díla a platby V RB je Cena díla uvedena jako cena, která obsahuje všechny úpravy. Tato je odlišná od Přijaté ceny stavby z Dopisu o přijetí nabídky. Přijatá cena je fixní, ale Cena díla se může měnit podle skutečných množství, Změn nebo jiných úprav. Smlouva říká, že Objednatel zaplatí Cenu díla v čase a způsobu předepsaném Smlouvou. YB odkazy na měření množství jsou vynechány. Přijatá ceny stavby je deklarována jako pevná(lump price). Platby jsou realizována podle Harmonogramu plateb ( ) a jsou předmětem úprav podle Smlouvy. Tam kde YB a RB mají ustanovení o některých platbách jakožto splátkách pevné ceny, pak se použije také stanoví podle 2.paragrafu povinnost sestavovat čtvrtletní odhad plateb Pomůcka pro tvorbu Zvláštních podmínek (Guidance..) říká zásadní myšlenku: Při vytváření Zvláštních podmínek je třeba zvážit částky a jejich načasování při platbách Zhotoviteli. Pozitivní cashflow je jasně benefitem pro Zhotovitele a nabízející v tendru berou na zřetel procedury průběžných plateb, když připravují svou nabídku Struktura FIDIC platebních a garančních procedur je taková, že možnost, že Zhotovitelé dosáhnou pozitivní cashflow je nepravděpodobná. Z toho pak plyne potřeba si půjčovat a zvýšit své náklady o úroky.

26 CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 26 Během tvorby zvláštních podmínek i při administraci kontraktu je třeba dohlédnout na urychlené změření a potvrzení prací a zaplacení, což sumárně zlevní projekty. Obecně může být Zhotovitel až o pár měsíců pozadu s inkasem za svými výdaji Článek Žádost o potvrzení dílčí platby 14.4 Harmonogram plateb Podle YB jsou měsíční platby realizovány podle Harmonogramu plateb. Procedura pro Zhotovitele začíná s žádostí o platbu. Zhotovitel ji podává měsíčně s uvedením částky spolu s podpůrnými dokumenty ve formě stanovené Správcem stavby Žádost musí obsahovat položky a) až f) z Výčet začíná položkou a) tj. odhadovanou částkou hodnoty provedených prací pak b) atd Pokud není ve Smlouvě Harmonogram plateb musí se zpracovávat kvartálně odhad hodnoty prací realizovaných jako podklad pro měsíční certifikaci 14.9 Platba zádržného váže na Protokol o převzetí prací a všech zkoušek po dokončení pak se vrací 50%, po skončení Lhůty pro oznámení vad se dá vrátit druhá část zádržného. V případě neodstranění některých vad však Správce zadrží odhadnutou hodnotu neopravených prací.

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1)

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) 1) Sestavení podkladů pro operativní plán Podnik vyrábí brzdové destičky. V budoucnu mohou nastat různé změny, na které je nutné reagovat. Prodej brzdových destiček

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015

Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015 154-0400 Finance VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2014/2015 Obsah Úvod 1 Úvod Časový nesoulad Obsahový nesoulad 2 Způsoby sestavení Metody sestavení CF

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 440 319 081 Oprávky a opravné položky -188 197-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 131 243

Více

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý.

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý. Základní údaje Název emitenta Jihočeské papírny, a.s., Větřní Emitent IČ 12297 Adresa sídla Papírenská čp. 2, Větřní Jméno Aleš Chytrý Kontaktní osoba Funkce finanční ředitel E-mail ales.chytry@jip.cz

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková Povinná literatura: Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C.H.BECK, Praha 2010 Pohledávky představují nároky podniku vůči jiným subjektům na příjem peněžních

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 346 573 344 246 Oprávky a opravné položky -206 854-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 139 719

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 10. zasedání dne 13. 1. 2016 USNESENÍ č. 87/16/ZMČ k veřejné zakázce Dostavba a stavební úpravy ZŠ Zastupitelstvo MČ po projednání I. schvaluje

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období Minulé účetní období AKTIVA CELKEM 283 249 274 208 Stálá aktiva 256 860 258 658 Dlouhodobý hmotný majetek 171 505 175 555 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 289 320 291 100 Oprávky

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

PROVOZNÍ PÁKA, BOD ZVRATU POMOCÍ CASH FLOW

PROVOZNÍ PÁKA, BOD ZVRATU POMOCÍ CASH FLOW PROVOZNÍ PÁKA, BOD ZVRATU POMOCÍ CASH FLOW Provozní páka je změna zisku v souvislosti se změnou objemu výroby (tržeb) při různých proporcích mezi fixními a variabilními náklady - automatizace a robotizace

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM 417 767 392 593 Stálá aktiva 293 554 293 644 Dlouhodobý hmotný majetek 172 647 173 032 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 296 167 296 094 Oprávky a opravné položky

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013

OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013 OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013 SEZNAM OTÁZEK : 1)Vymezení klíčových pojmů :financování, fin.plánování, poměr riziko/zisk, maximalizace jmění, rozpočtování omezených zdrojů 2)Co je

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek Obecná charakteristika cash flow - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti firmy za určité období - CF je součástí finanční analýzy podniku,

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Modelové příklady posuzování úpadku korporátních dlužníků

Modelové příklady posuzování úpadku korporátních dlužníků Modelové příklady posuzování úpadku korporátních dlužníků 3. 3. 2016 Podnikohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické Centrum restrukturalizace a insolvence Institutu excelence v managementu Podnikohospodářská

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Obsah. Poděkování O autorovi. Přehled nejpoužívanějších zkratek

Obsah. Poděkování O autorovi. Přehled nejpoužívanějších zkratek Poděkování O autorovi Úvod Přehled nejpoužívanějších zkratek XI XII XIII XVI 1. kapitola FIDIC 1 1.1 Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils 1 1.2 Česká účast ve FIDIC 2 2. kapitola Místní vzorové

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Výchozí stav* období 0

Výchozí stav* období 0 Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Řádek rozvahy 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + ř. 9) 2 Stálá aktiva (ř. 3 + 4 + 8) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz Bilanční princip Rozpis rozvahy do rozvahových účtů Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech Výkaz zisku

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více