Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU"

Transkript

1

2 Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

3 OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé financování řízení pracovního kapitálu 7. Hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku

4 PODNIK JAKO EKONOMICKÁ ENTITA Vstupy Příjmy za výstupy Další příjmy PODNIK transformace Peněţní prostředky Výstupy Výdaje za vstupy Další výdaje Finanční trh Ostatní okolí podniku

5 1. FINANČNÍ ŘÍZENÍ A JEHO ZÁKLADNÍ ÚKOLY Základní úkol financování = zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti podniku

6 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A JEHO ZÁKLADNÍ ÚKOLY Úkol finančních manaţerů = nalézt takovou variantu získávání kapitálu, jeho umisťování a rozdělování zisku, která povede k maximalizaci hodnoty podniku

7 2. FINANČNÍ ANALÝZA Cíle, uživatelé a základní zdroje informací Základní metody finanční analýzy A. Analýza extenzivních ukazatelů B. Analýza fondů finančních prostředků C. Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele rentability Ukazatele likvidity Ukazatele finanční stability (zadluženosti) Ukazatele aktivity Ukazatele tržní hodnoty (kapitálového trhu) D. Analýza soustav ukazatelů

8 CÍLE, UŢIVATELÉ A ZÁKLADNÍ ZDROJE INFORMACÍ Finanční analýza = soubor činností k zjištění a vyhodnocení finanční situace podniku Předmět zájmu: krátkodobá finanční situace (platební schopnost v horizontu 1 roku), dlouhodobá finanční situace (schopnost hradit dlouhodobé závazky), efektivnost fungování podniku (dosahovaná výnosnost) Podklad pro rozhodování o budoucnosti Uţivatelé: management podniku, externí uživatelé

9 CÍLE, UŢIVATELÉ A ZÁKLADNÍ ZDROJE INFORMACÍ Interní zdroje informací: finanční výkazy data z manažerského účetnictví podnikové statistiky, předpovědi vývoje apod. Externí zdroje informací: informace z finančního trhu, informace z odborných periodik a publikací atd.

10 CÍLE, UŢIVATELÉ A ZÁKLADNÍ ZDROJE INFORMACÍ Externí finanční analýza vychází z veřejně dostupných informací, je realizována externím uživatelem Interní finanční analýza analytik má k dispozici veškeré údaje z informačního systému podniku, slouží na podporu rozhodování a pro finanční plánování

11 ZÁKLADNÍ METODY FINANČNÍ ANALÝZY A. Analýza extenzivních ukazatelů B. Analýza fondů finančních prostředků C. Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele rentability Ukazatele likvidity Ukazatele finanční stability Ukazatele aktivity Ukazatele tržní hodnoty D. Analýza soustav ukazatelů

12 A. ANALÝZA EXTENZIVNÍCH UKAZATELŮ Horizontální analýza = analýza trendů, sleduje se vývoj jednotlivých položek finančních výkazů v čase Vertikální analýza = procentní rozbor finančních výkazů, vyčísluje se procentní podíl jednotlivých položek na celku

13 B. ANALÝZA FONDŮ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Čistý pracovní kapitál (ČPK) = Oběžná aktiva - Krátkodobé závazky Čisté pohotové prostředky (ČPP) = Pohotové finanční prostředky Okamžitě splatné závazky Čisté peněţně pohledávkové fondy (ČPPF) = Oběžná aktiva Zásoby Nelikvidní pohledávky Krátkodobé závazky Všechny ukazatele charakterizují platební schopnost podniku

14 C. ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ Základní nástroj finanční analýzy Vypočtené ukazatele se srovnávají v čase nebo mezi podniky Základní skupiny ukazatelů: Ukazatele rentability - ukazují, jak je zhodnocován investovaný kapitál Ukazatele likvidity - vyjadřují potenciální schopnost podniku vyrovnat se se splatnými závazky Ukazatele finanční stability - vypovídají o kapitálové struktuře podniku a riziku věřitelů Ukazatele aktivity - odrážejí vázanost kapitálu v jednotlivých složkách majetku Ukazatele trţní hodnoty - vycházejí z tržní ceny akcií a informují o tom, jak podnik posuzují a hodnotí investoři

15 UKAZATELE RENTABILITY (1) Rentabilita = měřítko schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, tedy dosahovat zisku Rentabilita = Zisk / Investovaný kapitál Zisk = (EAT, EBT, EBIT, EBITDA, NOPAT, ekonomický zisk) Investovaný kapitál = (vlastní kapitál, celkový investovaný kapitál tedy vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál)

16 UKAZATELE RENTABILITY (2) EAT (Earnings after Taxes) = výsledek hospodaření za účetní období (čistý zisk); zisk po zdanění, který je určen k rozdělení mezi vlastníky a podnik (tzv. reinvestovaný zisk) EBT (Earnings before Taxes) = výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním (zisk před zdaněním); důležitý pro posouzení výkonnosti podniku EBIT (Earnings before Interest and Taxes) = výsledek hospodaření před úroky a zdaněním; efekt podnikatelské činnosti podniku bez ohledu na zvolený způsob financování a na zdanění EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization Charges) = výsledek hospodaření před zdaněním, úroky a odpisy; efekt podnikání bez ohledu na zvolený způsob financování, na zdanění i na způsob odepisování dlouhodobého majetku

17 UKAZATELE RENTABILITY (3) NOPAT (Net Operating Profit after Taxes) = výsledek hospodaření vytvořený hlavní, tedy provozní, činností podniku po zdanění Ekonomický zisk = Celkový výnos kapitálu Náklady na kapitál; rozdíl mezi výnosy podniku a ekonomickými náklady

18 UKAZATELE RENTABILITY (4) Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE - Return on Capital Employed) - měří výnosnost investovaného kapitálu bez ohledu na kapitálovou strukturu: EBIT ROCE = Vlastní kapitál + Dlouhodobý cizí kapitál

19 UKAZATELE RENTABILITY (5) Rentabilita aktiv (ROA Return on Assets) - vyjadřuje návratnost vloženého kapitálu ve formě aktiv (tedy výdělečnou schopnost vloženého kapitálu): EBIT ROA = Aktiva

20 UKAZATELE RENTABILITY (6) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE Return on Equity) vyjadřuje míru zhodnocení vlastního kapitálu: EAT ROE = Vlastní kapitál

21 UKAZATELE LIKVIDITY (1) = ukazatele krátkodobé finanční rovnováhy; měří schopnost podniku hradit závazky v horizontu 1 roku Obecný tvar: Krátkodobý majetek/krátkodobé závazky

22 UKAZATELE LIKVIDITY (2) Běţná likvidita (Current Ratio) = Oběžná aktiva/krátkodobé závazky Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) = (Oběžná aktiva Zásoby)/Krátkodobé závazky Hotovostní (peněţitá) likvidita (Cash Position Ratio) = Peněžní prostředky/krátkodobé závazky

23 UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY (ZADLUŢENOSTI) (1) Zadluţenost - podnik používá pro financování svých aktiv cizí kapitál; užití cizích zdrojů má vliv na rentabilitu podnikání a je spojeno s riziky Ukazatele charakterizují dlouhodobou finanční rovnováhu Dělí se na: ukazatele rozvahové a ukazatele míry finančního krytí

24 UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY (ZADLUŢENOSTI) (2) Ukazatele rozvahové: Ukazatel věřitelského rizika (Total Debt to Total Assets) = Cizí kapitál/celková aktiva Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv = Vlastní kapitál/celková aktiva Finanční páka = Celková aktiva/vlastní kapitál Poměr kapitálu věřitelů a kapitálu akcionářů (Debt to Equity Ratio) = Kapitál věřitelů/kapitál akcionářů

25 UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY (ZADLUŢENOSTI) (3) Ukazatele míry finančního krytí: Ukazatel úrokového krytí (Times Interest Earned Ratio) = EBIT/Placené úroky Míra krytí dluhového břemene = EBIT/(Placené úroky + Splátky jistiny)

26 UKAZATELE AKTIVITY (1) = zaměřeny na schopnost podniku vyuţívat majetek Rychlost obratu = Tržby (náklady) za zvolené období/stav položky aktiv Doba obratu = Stav položky aktiv/denní tržby (denní náklady)

27 UKAZATELE AKTIVITY (2) Obrat aktiv (Total Assets Turnover Ratio) = Tržby/Aktiva celkem Obrat dlouhodobého majetku (Fixed Assets Turnover) = Tržby/Dlouhodobý majetek Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) = Tržby/Zásoby Doba obratu zásob (Inventory Turnover) = Zásoby/(Tržby/360)

28 UKAZATELE AKTIVITY (3) Doba splatnosti pohledávek (Average Collection Period) = Pohledávky/(Tržby/360) Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) = Krátkodobé závazky/(nákupy na úvěr/360) Obchodní deficit = Doba splatnosti pohledávek Doba splatnosti krátkodobých závazků

29 UKAZATELE TRŢNÍ HODNOTY (KAPITÁLOVÉHO TRHU) Pro podniky s veřejně obchodovatelnými cennými papíry Vyjadřují, jak trh (burza, investoři) hodnotí minulou činnost podniku a jeho budoucí moţnosti (vývoj) Mají velkou vypovídací schopnost především pro investory

30 D. ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ Tzv. pyramidové struktury poměrových ukazatelů Postihují charakteristické rysy podnikání (rentabilitu, likviditu, finanční stabilitu i aktivitu podniku) ve vzájemných souvislostech Du Pont diagram = základní pyramidová struktura (= rozklad ukazatele ROA nebo ROE)

31 3. FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ = nedílná součást podnikového plánování Stanovují se finanční cíle podniku a určují se prostředky pro dosaţení stanovených cílů = základní předpoklad pro zajištění finančního zdraví podniku a jeho dlouhodobé finanční stability

32 FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Finanční plán = specifická forma podnikatelského záměru Představuje model stavů a toků ve financích podniku (jsou bilancovány finanční potřeby a finanční zdroje) Sestavuje se v podobě plánové rozvahy, plánového výkazu zisku a ztráty a plánového přehledu o peněžních tocích Základní nástroj řízení peněžních toků = plán příjmů a výdajů

33 CASH FLOW (CF) = pohyb peněţních prostředků (tedy prostředků, které má podnik uloženy na bankovních účtech, peněžních prostředků v hotovosti a peněžních ekvivalentů) za určité období v souvislosti s ekonomickou činností podniku

34 PENĚŽNÍ PŘÍJMY - prodej za hotové - inkaso pohledávek - půjčky, úvěry - vklady vlastníků CASH FLOW PENĚŽNÍ VÝDAJE - platby za faktury - výplaty mezd - nákup strojů - odvody daní - splátky půjček a úvěrů - výplata dividend aj.

35 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VERSUS CF Podnik nakoupil materiál za 2,6 mil. Kč. Polovina materiálu byla ještě v daném měsíci zaplacena a spotřebována na výrobu výrobků. Vyrobené výrobky byly ihned prodány za 4 mil. Kč. Mzdy zúčtované a vyplacené v daném měsíci činily 1,5 mil. Kč. Měsíční odpisy strojů byly stanoveny na 0,9 mil. Kč. Zákazník ještě v daném měsíci uhradil 50 % pohledávky, zbytek pohledávky byl inkasován v následujícím měsíci. Určete výsledek hospodaření a CF za daný měsíc.

36 Období I. II. tržby 4,0 0 4,0 materiál 1,3 0 1,3 mzdy 1,5 0 1,5 odpisy 0,9 0 0,9 zisk 0,3 0 0,3 příjem (+) 2,0 2,0 4,0 výdaj (-) - 2,8 0-2,8 cash flow - 0,8 2,0 1,2

37 CASH FLOW (CF) Rozlišujeme CF ze tří základních činností: CF z provozních činností CF z investičních činností CF z finančních činností Podniky vykazují CF v přehledu o peněţních tocích (součást účetní závěrky

38 PŘEHLED O PENĚŢNÍCH TOCÍCH Pro sestavení přehledu lze využít: Přímou metodu tedy přímé sledování příjmů a výdajů Nepřímou metodu vychází se z výsledku hospodaření

39 PŘEHLED O PENĚŢNÍCH TOCÍCH (NEPŘÍMÁ METODA) Vychází se z výsledku hospodaření a z rozvahy Zvýšení jakékoliv položky aktiv (kromě peněžních prostředků) vyvolá snížení peněžních prostředků (- peněžní tok) Snížení jakékoliv položky aktiv (kromě peněžních prostředků) vyvolá zvýšení peněžních prostředků (+ peněžní tok)

40 PŘEHLED O PENĚŢNÍCH TOCÍCH (NEPŘÍMÁ METODA) Zvýšení jakékoliv položky pasiv vyvolá zvýšení peněžních prostředků (+ peněžní tok) Snížení jakékoliv položky pasiv vyvolá snížení peněžních prostředků (- peněžní tok)

41 PŘÍKLAD Sestavte přehled o peněžních tocích. Aktiva Pasiva DHM (poř. cena) ZK Oprávky Nerozdělený zisk Zásoby Záv. k dod Pohledávky Záv. k zaměst Peníze Dl. úvěry Celkem Celkem

42 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Stav peněţních prostředků na začátku období = 320 tis. Kč Zisk = 145 tis. Kč Nárůst dlouhodobého hmotného majetku = tis. Kč Nárůst zásob = - 40 tis. Kč Pokles pohledávek = tis. Kč Nárůst závazků vůči dodavatelům = tis. Kč Pokles závazků vůči zaměstnancům = - 20 tis. Kč CF celkem = 130 tis. Kč Stav peněţních prostředků na konci období = 450 tis. Kč

43 4. ČAS A RIZIKO VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A. Časová hodnota peněz B. Riziko ve finančním řízení C. Časová hodnota peněz a riziko

44 A. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Hodnota peněz se v čase mění Budoucí hodnota (Future Value, FV) = hodnota částky, kterou obdržíme k nějakému budoucímu časovému okamžiku Současná hodnota (Present Value, PV) = hodnota k dnešnímu okamžiku Pro propočet budoucí a současné hodnoty platby potřebujeme vědět způsob úročení

45 ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ P t = P 0 * (1 + i) t P t - částka splatná po t obdobích úročení (při složeném úročení) (budoucí hodnota) P 0 - částka určená k uložení (současná hodnota) i - úroková sazba v desetinném vyjádření t - počet období uložení (úročení)

46 ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Současná hodnota všech budoucích plateb (PV): PV n 1 t 1 P t i t n - počet sledovaných období

47 ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) = rozdíl mezi současnou hodnotou budoucích plateb (výnosů) a nutným výdajem na jejich dosaţení (P 0 ) NPV n Pt (1 i) t t 1 P 0

48 PŘÍKLAD Podnik vlastní cenný papír (dluhopis), který mu bude po dobu 3 let přinášet pravidelně na konci každého roku částku Kč. Stanovte současnou hodnotu částek plynoucích z vlastnictví tohoto cenného papíru. Předpokládejte, že finanční trhy dlouhodobě v dané třídě rizika v průměru generují výnos 4% p.a. PV = 3 000/(1 + 0,04) /(1 + 0,04) /(1 + 0,04) 3 = Kč

49 ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Časová hodnota peněz je založena na alternativních nákladech kapitálu Pokud získá podnik peněžní prostředky dříve, může je hned investovat a získat tak výnos Získá-li podnik peněžní prostředky později, ztrácí výnos (ve smyslu ušlé příležitosti) Na výpočet současných a budoucích hodnot má vliv způsob úročení (použili jsme složené úročení) Výše výnosu je vţdy závislá na riziku

50 B. RIZIKO VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ Budoucí platby jsou většinou spojeny s rizikem Riziko = stupeň nejistoty spojený s očekávaným výsledkem Riziko je možno kvantifikovat pomocí matematických a statistických metod

51 C. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ A RIZIKO Čím vyšší je riziko vložení prostředků do určitého aktiva (projektu), tím vyšší je požadován výnos Při stejném riziku je preferován vyšší výnos před výnosem nižším Při stejném výnosu je preferováno riziko nižší před rizikem vyšším Motivem pro vložení peněžních prostředků do určitého aktiva (projektu) je očekávání vyššího výnosu, než by přineslo vložení prostředků do jiné akce, ovšem s ohledem na míru rizika

52 5. STRATEGICKÉ FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ Součástí je rozhodování o kapitálové struktuře Je třeba, aby náklady na kapitál byly co nejnižší a nebyla přitom ohrožena finanční stabilita podniku Je třeba využít ve vhodné míře cizího kapitálu, který může přispět ke zvyšování výnosnosti vlastního kapitálu a tedy k růstu hodnoty podniku

53 STRATEGICKÉ FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ Faktory ovlivňující strukturu kapitálu: Náklady na kapitál Výše a stabilita podnikového zisku Provozní páka Stabilita tržeb Majetková struktura podniku Finanční nezávislost podniku Stabilita rozdělování výsledku hospodaření

54 NÁKLADY NA KAPITÁL Průměrné kapitálové náklady (WACC) vyjadřují náklady celkového kapitálu: D E WACC = r d * ( 1 t) * + r e * C C r d průměrná úroková sazba; t sazba daně z příjmů (v desetinném vyjádření); r e náklady vlastního kapitálu; D dlouhodobé cizí zdroje; E vlastní kapitál; C celkový dlouhodobý kapitál (C = D + E)

55 PŘÍKLAD Společnost využívá pro financování vlastní i cizí kapitál. Vlastní kapitál se podílí na financování ze 60 %, požadovaný výnos činí 12 %. Průměrná úroková sazba je 9,5 %; sazba daně z příjmů činí 20 %. Stanovte náklady na kapitál. WACC r d D E * 1 t * re * 9,5*(1 0,20)*0,4 12*0,6 10,24% C C

56 OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA Cena jednotlivých složek kapitálu není konstantní S rostoucím zadlužením podniku cena kapitálu roste Pravidlo pro výběr cizího kapitálu: EBIT * (1 t) r d * (1 t) C EBIT = zisk před úroky a zdaněním

57 OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA Zlaté bilanční pravidlo financování: Dlouhodobý majetek by měl být financován vlastním kapitálem, popř. dlouhodobými cizími zdroji. Oběžný majetek by měl být financován z krátkodobých zdrojů; v případě trvalých nebo dlouhodobých zásob je však třeba využít dlouhodobé finanční zdroje. Zlaté bilanční pravidlo vyrovnání rizika: Poměr vlastního a cizího kapitálu by měl být 1 : 1. Zlaté bilanční pari pravidlo: V dlouhodobých zdrojích by měl převládat vlastní kapitál. Zlaté bilanční poměrové pravidlo: Tempo růstu investic by nemělo být vyšší, než tempo růstu tržeb.

58 OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA Optimální je taková struktura kapitálu, která: vyvolá minimální celkové náklady na jeho pořízení zajistí maximální rentabilitu vloženého kapitálu zabezpečí, aby struktura zdrojů financování byla v souladu se strukturou podnikového majetku (z hlediska jeho likvidnosti)

59 6. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ (ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU) Řízení pracovního kapitálu = řízení zásob, pohledávek a finančního majetku Je třeba stanovit optimální velikost všech těchto složek Je třeba také řešit způsob financování oběţného majetku

60 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU Doba obratu zásob (skladování materiálu, výroba, skladování výrobků) Doba inkasa pohledávek Doba odkladu plateb Doba vázanosti kapitálu v oběžném majetku dny termín nákupu materiálu termín platby dodavatelům termín prodeje termín inkasa pohledávek

61 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU Kapitálová potřeba v oblasti oběţného majetku = Průměrná výše oběžného majetku - Průměrná výše krátkodobých závazků Kapitálová potřeba v oblasti oběţného majetku = Průměrná doba vázanosti kapitálu v oběžném majetku * Průměrné denní výdaje na oběžný majetek (náklady přepočtené na 1 den)

62 PŘÍKLAD Podnik dostává od svých dodavatelů odklad plateb 20 dní, své pohledávky inkasuje po 80 dnech. Zásoby materiálu nakupuje s 14 denním předstihem, doba výroby je 5 dní. Hotové produkty se skladují průměrně 8 dní. Denní výdaje na oběžný majetek činí Kč. Stanovte kapitálovou potřebu v oblasti oběžného majetku. Doba vázanosti kapitálu v oběžném majetku = Doba obratu zásob + Doba obratu pohledávek Doba obratu závazků = = 87 dní Kapitálová potřeba v oblasti oběžného majetku = Průměrná doba vázanosti kapitálu v oběžném majetku * Průměrné denní výdaje = 87 * = Kč

63 FINANCOVÁNÍ OBĚŢNÉHO MAJETKU Dodavatelský úvěr Zálohy od odběratelů Předčasné inkaso pohledávek Eskont směnky Běžné úvěry Kontokorentní úvěry Postoupení pohledávky Faktoring a forfaiting Nesplacené závazky

64 DODAVATELSKÝ ÚVĚR Dodavatelský úvěr vzniká při dodavatelsko-odběratelských vztazích, kdy dodavatel umožní odběrateli uhradit fakturu s určitou dobou splatnosti. Po tuto dobu splatnosti dodavatel odběratele fakticky bezúročně úvěruje. Dodavatelský úvěr bývá většinou krátkodobým zdrojem financování (splatnost do 1 roku).

65 ZÁLOHY ODBĚRATELŮ Zálohy odběratelů - odběratel uhradí dopředu zálohu (není vyloučena ani záloha ve stoprocentní výši) na základě dodavatelem vystavené zálohové faktury a dodavatel z této zálohy financuje zhotovení díla či zboží. Zálohy bývají krátkodobým zdrojem. bankovní úvěry - jsou standardním cizím zdrojem financování podnikových potřeb.

66 Kontokorentní + eskontní Kontokorentní - firma může na svém běžném účtu jít krátkodobě i do minusu (do částky stanovené ve smlouvě s bankou), a tak čerpá úvěr operativně, bez dalších schvalování bankou. Eskontní (směnečný) - tento úvěr je spojen s eskontem cizí směnky bankou. Banka cizí směnku od majitele odkupuje za cenu sníženou o dohodnutý úrok a eskontní provizi (v závislosti na době zbývající do splatnosti směnky), ale pokud směnečný dlužník směnku v termínu splatnosti neuhradí, banka ji původnímu majiteli vrací k vymáhání a žádá zpět poskytnuté peníze, jako v případě úvěru.

67 Lombardní + REVOLVINGOVÝ Lombardní - úvěr krytý movitou zástavou (cenné papíry, zboží, pohledávky, drahé kovy, atd.); Revolvingový - banka na základě smlouvy po určitou dobu vyčerpaný a splacený úvěr do sjednané výše doplňuje. Tento úvěr už můžeme zařadit nejen mezi krátkodobé, ale i střednědobé úvěry s dobou splatnosti nad 1 rok.

68 FAKTORING A FORTAITING Faktoring, Forfaiting (odkup pohledávek před dobou splatnosti.) Faktoring a forfaiting provádějí některé banky nebo specializované firmy. faktoring je odkup krátkodobých pohledávek (s dobou splatnosti do 1 roku) forfaiting je odkup dlouhodobých pohledávek (s dobou splatnosti nad 1 rok);

69 7. HODNOTOVÁ KRITÉRIA PRO MĚŘENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added, EVA) Trţní přidaná hodnota (Market Value Added, MVA) Ukazatele vycházejí z ekonomického pojetí zisku Snaha o maximalizaci ukazatelů

70 ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) EVA = rozdíl mezi provozním výsledkem hospodaření po zdanění (NOPAT) a náklady na kapitál EVA = NOPAT WACC * C WACC průměrné náklady na kapitál C celkový dlouhodobě investovaný kapitál

71 ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) Finanční výkonnost podniku lze zlepšit: Zvyšováním provozního výsledku hospodaření po zdanění při stabilním objemu dlouhodobě investovaného kapitálu Omezením podnikových aktivit, které nemají výnosnost požadovanou investory Investováním volných peněžních prostředků do projektů, jejichž výnosnost je vyšší než náklady na kapitál Optimalizací struktury podnikového kapitálu

72 MARKET VALUE ADDED (MVA) MVA = Trţní hodnota Investovaný kapitál Cílem je hodnotu maximalizovat Orientace na hodnotové řízení = hodnotový management (Value - Based Management)

73 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU ÚVD D FINNCÍ DNIKU FINNC DNIKU podklady ke kurzům 1F201 1F211 1F212 1F214 Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik vyplatit

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš OSNOVA: 1. Vymezení pojmu investice 2. Metody hodnocení investic Statické metody Dynamické metody 3. Postup při hodnocení investice 4. Zdroje

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld Konsolidace ekonomiky Jakub Steinfeld OBSAH 1. Konsolidace ekonomiky... 3 2. Struktura položek výsledovky... 11 3. Vzájemné vztahy a jejich eliminace... 14 4. Rovnováha v ekonomice... 18 5. Výsledek konsolidace...

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více