Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU"

Transkript

1

2 Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

3 OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé financování řízení pracovního kapitálu 7. Hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku

4 PODNIK JAKO EKONOMICKÁ ENTITA Vstupy Příjmy za výstupy Další příjmy PODNIK transformace Peněţní prostředky Výstupy Výdaje za vstupy Další výdaje Finanční trh Ostatní okolí podniku

5 1. FINANČNÍ ŘÍZENÍ A JEHO ZÁKLADNÍ ÚKOLY Základní úkol financování = zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti podniku

6 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A JEHO ZÁKLADNÍ ÚKOLY Úkol finančních manaţerů = nalézt takovou variantu získávání kapitálu, jeho umisťování a rozdělování zisku, která povede k maximalizaci hodnoty podniku

7 2. FINANČNÍ ANALÝZA Cíle, uživatelé a základní zdroje informací Základní metody finanční analýzy A. Analýza extenzivních ukazatelů B. Analýza fondů finančních prostředků C. Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele rentability Ukazatele likvidity Ukazatele finanční stability (zadluženosti) Ukazatele aktivity Ukazatele tržní hodnoty (kapitálového trhu) D. Analýza soustav ukazatelů

8 CÍLE, UŢIVATELÉ A ZÁKLADNÍ ZDROJE INFORMACÍ Finanční analýza = soubor činností k zjištění a vyhodnocení finanční situace podniku Předmět zájmu: krátkodobá finanční situace (platební schopnost v horizontu 1 roku), dlouhodobá finanční situace (schopnost hradit dlouhodobé závazky), efektivnost fungování podniku (dosahovaná výnosnost) Podklad pro rozhodování o budoucnosti Uţivatelé: management podniku, externí uživatelé

9 CÍLE, UŢIVATELÉ A ZÁKLADNÍ ZDROJE INFORMACÍ Interní zdroje informací: finanční výkazy data z manažerského účetnictví podnikové statistiky, předpovědi vývoje apod. Externí zdroje informací: informace z finančního trhu, informace z odborných periodik a publikací atd.

10 CÍLE, UŢIVATELÉ A ZÁKLADNÍ ZDROJE INFORMACÍ Externí finanční analýza vychází z veřejně dostupných informací, je realizována externím uživatelem Interní finanční analýza analytik má k dispozici veškeré údaje z informačního systému podniku, slouží na podporu rozhodování a pro finanční plánování

11 ZÁKLADNÍ METODY FINANČNÍ ANALÝZY A. Analýza extenzivních ukazatelů B. Analýza fondů finančních prostředků C. Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele rentability Ukazatele likvidity Ukazatele finanční stability Ukazatele aktivity Ukazatele tržní hodnoty D. Analýza soustav ukazatelů

12 A. ANALÝZA EXTENZIVNÍCH UKAZATELŮ Horizontální analýza = analýza trendů, sleduje se vývoj jednotlivých položek finančních výkazů v čase Vertikální analýza = procentní rozbor finančních výkazů, vyčísluje se procentní podíl jednotlivých položek na celku

13 B. ANALÝZA FONDŮ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Čistý pracovní kapitál (ČPK) = Oběžná aktiva - Krátkodobé závazky Čisté pohotové prostředky (ČPP) = Pohotové finanční prostředky Okamžitě splatné závazky Čisté peněţně pohledávkové fondy (ČPPF) = Oběžná aktiva Zásoby Nelikvidní pohledávky Krátkodobé závazky Všechny ukazatele charakterizují platební schopnost podniku

14 C. ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ Základní nástroj finanční analýzy Vypočtené ukazatele se srovnávají v čase nebo mezi podniky Základní skupiny ukazatelů: Ukazatele rentability - ukazují, jak je zhodnocován investovaný kapitál Ukazatele likvidity - vyjadřují potenciální schopnost podniku vyrovnat se se splatnými závazky Ukazatele finanční stability - vypovídají o kapitálové struktuře podniku a riziku věřitelů Ukazatele aktivity - odrážejí vázanost kapitálu v jednotlivých složkách majetku Ukazatele trţní hodnoty - vycházejí z tržní ceny akcií a informují o tom, jak podnik posuzují a hodnotí investoři

15 UKAZATELE RENTABILITY (1) Rentabilita = měřítko schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, tedy dosahovat zisku Rentabilita = Zisk / Investovaný kapitál Zisk = (EAT, EBT, EBIT, EBITDA, NOPAT, ekonomický zisk) Investovaný kapitál = (vlastní kapitál, celkový investovaný kapitál tedy vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál)

16 UKAZATELE RENTABILITY (2) EAT (Earnings after Taxes) = výsledek hospodaření za účetní období (čistý zisk); zisk po zdanění, který je určen k rozdělení mezi vlastníky a podnik (tzv. reinvestovaný zisk) EBT (Earnings before Taxes) = výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním (zisk před zdaněním); důležitý pro posouzení výkonnosti podniku EBIT (Earnings before Interest and Taxes) = výsledek hospodaření před úroky a zdaněním; efekt podnikatelské činnosti podniku bez ohledu na zvolený způsob financování a na zdanění EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization Charges) = výsledek hospodaření před zdaněním, úroky a odpisy; efekt podnikání bez ohledu na zvolený způsob financování, na zdanění i na způsob odepisování dlouhodobého majetku

17 UKAZATELE RENTABILITY (3) NOPAT (Net Operating Profit after Taxes) = výsledek hospodaření vytvořený hlavní, tedy provozní, činností podniku po zdanění Ekonomický zisk = Celkový výnos kapitálu Náklady na kapitál; rozdíl mezi výnosy podniku a ekonomickými náklady

18 UKAZATELE RENTABILITY (4) Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE - Return on Capital Employed) - měří výnosnost investovaného kapitálu bez ohledu na kapitálovou strukturu: EBIT ROCE = Vlastní kapitál + Dlouhodobý cizí kapitál

19 UKAZATELE RENTABILITY (5) Rentabilita aktiv (ROA Return on Assets) - vyjadřuje návratnost vloženého kapitálu ve formě aktiv (tedy výdělečnou schopnost vloženého kapitálu): EBIT ROA = Aktiva

20 UKAZATELE RENTABILITY (6) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE Return on Equity) vyjadřuje míru zhodnocení vlastního kapitálu: EAT ROE = Vlastní kapitál

21 UKAZATELE LIKVIDITY (1) = ukazatele krátkodobé finanční rovnováhy; měří schopnost podniku hradit závazky v horizontu 1 roku Obecný tvar: Krátkodobý majetek/krátkodobé závazky

22 UKAZATELE LIKVIDITY (2) Běţná likvidita (Current Ratio) = Oběžná aktiva/krátkodobé závazky Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) = (Oběžná aktiva Zásoby)/Krátkodobé závazky Hotovostní (peněţitá) likvidita (Cash Position Ratio) = Peněžní prostředky/krátkodobé závazky

23 UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY (ZADLUŢENOSTI) (1) Zadluţenost - podnik používá pro financování svých aktiv cizí kapitál; užití cizích zdrojů má vliv na rentabilitu podnikání a je spojeno s riziky Ukazatele charakterizují dlouhodobou finanční rovnováhu Dělí se na: ukazatele rozvahové a ukazatele míry finančního krytí

24 UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY (ZADLUŢENOSTI) (2) Ukazatele rozvahové: Ukazatel věřitelského rizika (Total Debt to Total Assets) = Cizí kapitál/celková aktiva Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv = Vlastní kapitál/celková aktiva Finanční páka = Celková aktiva/vlastní kapitál Poměr kapitálu věřitelů a kapitálu akcionářů (Debt to Equity Ratio) = Kapitál věřitelů/kapitál akcionářů

25 UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY (ZADLUŢENOSTI) (3) Ukazatele míry finančního krytí: Ukazatel úrokového krytí (Times Interest Earned Ratio) = EBIT/Placené úroky Míra krytí dluhového břemene = EBIT/(Placené úroky + Splátky jistiny)

26 UKAZATELE AKTIVITY (1) = zaměřeny na schopnost podniku vyuţívat majetek Rychlost obratu = Tržby (náklady) za zvolené období/stav položky aktiv Doba obratu = Stav položky aktiv/denní tržby (denní náklady)

27 UKAZATELE AKTIVITY (2) Obrat aktiv (Total Assets Turnover Ratio) = Tržby/Aktiva celkem Obrat dlouhodobého majetku (Fixed Assets Turnover) = Tržby/Dlouhodobý majetek Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) = Tržby/Zásoby Doba obratu zásob (Inventory Turnover) = Zásoby/(Tržby/360)

28 UKAZATELE AKTIVITY (3) Doba splatnosti pohledávek (Average Collection Period) = Pohledávky/(Tržby/360) Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) = Krátkodobé závazky/(nákupy na úvěr/360) Obchodní deficit = Doba splatnosti pohledávek Doba splatnosti krátkodobých závazků

29 UKAZATELE TRŢNÍ HODNOTY (KAPITÁLOVÉHO TRHU) Pro podniky s veřejně obchodovatelnými cennými papíry Vyjadřují, jak trh (burza, investoři) hodnotí minulou činnost podniku a jeho budoucí moţnosti (vývoj) Mají velkou vypovídací schopnost především pro investory

30 D. ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ Tzv. pyramidové struktury poměrových ukazatelů Postihují charakteristické rysy podnikání (rentabilitu, likviditu, finanční stabilitu i aktivitu podniku) ve vzájemných souvislostech Du Pont diagram = základní pyramidová struktura (= rozklad ukazatele ROA nebo ROE)

31 3. FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ = nedílná součást podnikového plánování Stanovují se finanční cíle podniku a určují se prostředky pro dosaţení stanovených cílů = základní předpoklad pro zajištění finančního zdraví podniku a jeho dlouhodobé finanční stability

32 FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Finanční plán = specifická forma podnikatelského záměru Představuje model stavů a toků ve financích podniku (jsou bilancovány finanční potřeby a finanční zdroje) Sestavuje se v podobě plánové rozvahy, plánového výkazu zisku a ztráty a plánového přehledu o peněžních tocích Základní nástroj řízení peněžních toků = plán příjmů a výdajů

33 CASH FLOW (CF) = pohyb peněţních prostředků (tedy prostředků, které má podnik uloženy na bankovních účtech, peněžních prostředků v hotovosti a peněžních ekvivalentů) za určité období v souvislosti s ekonomickou činností podniku

34 PENĚŽNÍ PŘÍJMY - prodej za hotové - inkaso pohledávek - půjčky, úvěry - vklady vlastníků CASH FLOW PENĚŽNÍ VÝDAJE - platby za faktury - výplaty mezd - nákup strojů - odvody daní - splátky půjček a úvěrů - výplata dividend aj.

35 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VERSUS CF Podnik nakoupil materiál za 2,6 mil. Kč. Polovina materiálu byla ještě v daném měsíci zaplacena a spotřebována na výrobu výrobků. Vyrobené výrobky byly ihned prodány za 4 mil. Kč. Mzdy zúčtované a vyplacené v daném měsíci činily 1,5 mil. Kč. Měsíční odpisy strojů byly stanoveny na 0,9 mil. Kč. Zákazník ještě v daném měsíci uhradil 50 % pohledávky, zbytek pohledávky byl inkasován v následujícím měsíci. Určete výsledek hospodaření a CF za daný měsíc.

36 Období I. II. tržby 4,0 0 4,0 materiál 1,3 0 1,3 mzdy 1,5 0 1,5 odpisy 0,9 0 0,9 zisk 0,3 0 0,3 příjem (+) 2,0 2,0 4,0 výdaj (-) - 2,8 0-2,8 cash flow - 0,8 2,0 1,2

37 CASH FLOW (CF) Rozlišujeme CF ze tří základních činností: CF z provozních činností CF z investičních činností CF z finančních činností Podniky vykazují CF v přehledu o peněţních tocích (součást účetní závěrky

38 PŘEHLED O PENĚŢNÍCH TOCÍCH Pro sestavení přehledu lze využít: Přímou metodu tedy přímé sledování příjmů a výdajů Nepřímou metodu vychází se z výsledku hospodaření

39 PŘEHLED O PENĚŢNÍCH TOCÍCH (NEPŘÍMÁ METODA) Vychází se z výsledku hospodaření a z rozvahy Zvýšení jakékoliv položky aktiv (kromě peněžních prostředků) vyvolá snížení peněžních prostředků (- peněžní tok) Snížení jakékoliv položky aktiv (kromě peněžních prostředků) vyvolá zvýšení peněžních prostředků (+ peněžní tok)

40 PŘEHLED O PENĚŢNÍCH TOCÍCH (NEPŘÍMÁ METODA) Zvýšení jakékoliv položky pasiv vyvolá zvýšení peněžních prostředků (+ peněžní tok) Snížení jakékoliv položky pasiv vyvolá snížení peněžních prostředků (- peněžní tok)

41 PŘÍKLAD Sestavte přehled o peněžních tocích. Aktiva Pasiva DHM (poř. cena) ZK Oprávky Nerozdělený zisk Zásoby Záv. k dod Pohledávky Záv. k zaměst Peníze Dl. úvěry Celkem Celkem

42 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Stav peněţních prostředků na začátku období = 320 tis. Kč Zisk = 145 tis. Kč Nárůst dlouhodobého hmotného majetku = tis. Kč Nárůst zásob = - 40 tis. Kč Pokles pohledávek = tis. Kč Nárůst závazků vůči dodavatelům = tis. Kč Pokles závazků vůči zaměstnancům = - 20 tis. Kč CF celkem = 130 tis. Kč Stav peněţních prostředků na konci období = 450 tis. Kč

43 4. ČAS A RIZIKO VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A. Časová hodnota peněz B. Riziko ve finančním řízení C. Časová hodnota peněz a riziko

44 A. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Hodnota peněz se v čase mění Budoucí hodnota (Future Value, FV) = hodnota částky, kterou obdržíme k nějakému budoucímu časovému okamžiku Současná hodnota (Present Value, PV) = hodnota k dnešnímu okamžiku Pro propočet budoucí a současné hodnoty platby potřebujeme vědět způsob úročení

45 ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ P t = P 0 * (1 + i) t P t - částka splatná po t obdobích úročení (při složeném úročení) (budoucí hodnota) P 0 - částka určená k uložení (současná hodnota) i - úroková sazba v desetinném vyjádření t - počet období uložení (úročení)

46 ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Současná hodnota všech budoucích plateb (PV): PV n 1 t 1 P t i t n - počet sledovaných období

47 ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) = rozdíl mezi současnou hodnotou budoucích plateb (výnosů) a nutným výdajem na jejich dosaţení (P 0 ) NPV n Pt (1 i) t t 1 P 0

48 PŘÍKLAD Podnik vlastní cenný papír (dluhopis), který mu bude po dobu 3 let přinášet pravidelně na konci každého roku částku Kč. Stanovte současnou hodnotu částek plynoucích z vlastnictví tohoto cenného papíru. Předpokládejte, že finanční trhy dlouhodobě v dané třídě rizika v průměru generují výnos 4% p.a. PV = 3 000/(1 + 0,04) /(1 + 0,04) /(1 + 0,04) 3 = Kč

49 ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Časová hodnota peněz je založena na alternativních nákladech kapitálu Pokud získá podnik peněžní prostředky dříve, může je hned investovat a získat tak výnos Získá-li podnik peněžní prostředky později, ztrácí výnos (ve smyslu ušlé příležitosti) Na výpočet současných a budoucích hodnot má vliv způsob úročení (použili jsme složené úročení) Výše výnosu je vţdy závislá na riziku

50 B. RIZIKO VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ Budoucí platby jsou většinou spojeny s rizikem Riziko = stupeň nejistoty spojený s očekávaným výsledkem Riziko je možno kvantifikovat pomocí matematických a statistických metod

51 C. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ A RIZIKO Čím vyšší je riziko vložení prostředků do určitého aktiva (projektu), tím vyšší je požadován výnos Při stejném riziku je preferován vyšší výnos před výnosem nižším Při stejném výnosu je preferováno riziko nižší před rizikem vyšším Motivem pro vložení peněžních prostředků do určitého aktiva (projektu) je očekávání vyššího výnosu, než by přineslo vložení prostředků do jiné akce, ovšem s ohledem na míru rizika

52 5. STRATEGICKÉ FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ Součástí je rozhodování o kapitálové struktuře Je třeba, aby náklady na kapitál byly co nejnižší a nebyla přitom ohrožena finanční stabilita podniku Je třeba využít ve vhodné míře cizího kapitálu, který může přispět ke zvyšování výnosnosti vlastního kapitálu a tedy k růstu hodnoty podniku

53 STRATEGICKÉ FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ Faktory ovlivňující strukturu kapitálu: Náklady na kapitál Výše a stabilita podnikového zisku Provozní páka Stabilita tržeb Majetková struktura podniku Finanční nezávislost podniku Stabilita rozdělování výsledku hospodaření

54 NÁKLADY NA KAPITÁL Průměrné kapitálové náklady (WACC) vyjadřují náklady celkového kapitálu: D E WACC = r d * ( 1 t) * + r e * C C r d průměrná úroková sazba; t sazba daně z příjmů (v desetinném vyjádření); r e náklady vlastního kapitálu; D dlouhodobé cizí zdroje; E vlastní kapitál; C celkový dlouhodobý kapitál (C = D + E)

55 PŘÍKLAD Společnost využívá pro financování vlastní i cizí kapitál. Vlastní kapitál se podílí na financování ze 60 %, požadovaný výnos činí 12 %. Průměrná úroková sazba je 9,5 %; sazba daně z příjmů činí 20 %. Stanovte náklady na kapitál. WACC r d D E * 1 t * re * 9,5*(1 0,20)*0,4 12*0,6 10,24% C C

56 OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA Cena jednotlivých složek kapitálu není konstantní S rostoucím zadlužením podniku cena kapitálu roste Pravidlo pro výběr cizího kapitálu: EBIT * (1 t) r d * (1 t) C EBIT = zisk před úroky a zdaněním

57 OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA Zlaté bilanční pravidlo financování: Dlouhodobý majetek by měl být financován vlastním kapitálem, popř. dlouhodobými cizími zdroji. Oběžný majetek by měl být financován z krátkodobých zdrojů; v případě trvalých nebo dlouhodobých zásob je však třeba využít dlouhodobé finanční zdroje. Zlaté bilanční pravidlo vyrovnání rizika: Poměr vlastního a cizího kapitálu by měl být 1 : 1. Zlaté bilanční pari pravidlo: V dlouhodobých zdrojích by měl převládat vlastní kapitál. Zlaté bilanční poměrové pravidlo: Tempo růstu investic by nemělo být vyšší, než tempo růstu tržeb.

58 OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA Optimální je taková struktura kapitálu, která: vyvolá minimální celkové náklady na jeho pořízení zajistí maximální rentabilitu vloženého kapitálu zabezpečí, aby struktura zdrojů financování byla v souladu se strukturou podnikového majetku (z hlediska jeho likvidnosti)

59 6. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ (ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU) Řízení pracovního kapitálu = řízení zásob, pohledávek a finančního majetku Je třeba stanovit optimální velikost všech těchto složek Je třeba také řešit způsob financování oběţného majetku

60 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU Doba obratu zásob (skladování materiálu, výroba, skladování výrobků) Doba inkasa pohledávek Doba odkladu plateb Doba vázanosti kapitálu v oběžném majetku dny termín nákupu materiálu termín platby dodavatelům termín prodeje termín inkasa pohledávek

61 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU Kapitálová potřeba v oblasti oběţného majetku = Průměrná výše oběžného majetku - Průměrná výše krátkodobých závazků Kapitálová potřeba v oblasti oběţného majetku = Průměrná doba vázanosti kapitálu v oběžném majetku * Průměrné denní výdaje na oběžný majetek (náklady přepočtené na 1 den)

62 PŘÍKLAD Podnik dostává od svých dodavatelů odklad plateb 20 dní, své pohledávky inkasuje po 80 dnech. Zásoby materiálu nakupuje s 14 denním předstihem, doba výroby je 5 dní. Hotové produkty se skladují průměrně 8 dní. Denní výdaje na oběžný majetek činí Kč. Stanovte kapitálovou potřebu v oblasti oběžného majetku. Doba vázanosti kapitálu v oběžném majetku = Doba obratu zásob + Doba obratu pohledávek Doba obratu závazků = = 87 dní Kapitálová potřeba v oblasti oběžného majetku = Průměrná doba vázanosti kapitálu v oběžném majetku * Průměrné denní výdaje = 87 * = Kč

63 FINANCOVÁNÍ OBĚŢNÉHO MAJETKU Dodavatelský úvěr Zálohy od odběratelů Předčasné inkaso pohledávek Eskont směnky Běžné úvěry Kontokorentní úvěry Postoupení pohledávky Faktoring a forfaiting Nesplacené závazky

64 DODAVATELSKÝ ÚVĚR Dodavatelský úvěr vzniká při dodavatelsko-odběratelských vztazích, kdy dodavatel umožní odběrateli uhradit fakturu s určitou dobou splatnosti. Po tuto dobu splatnosti dodavatel odběratele fakticky bezúročně úvěruje. Dodavatelský úvěr bývá většinou krátkodobým zdrojem financování (splatnost do 1 roku).

65 ZÁLOHY ODBĚRATELŮ Zálohy odběratelů - odběratel uhradí dopředu zálohu (není vyloučena ani záloha ve stoprocentní výši) na základě dodavatelem vystavené zálohové faktury a dodavatel z této zálohy financuje zhotovení díla či zboží. Zálohy bývají krátkodobým zdrojem. bankovní úvěry - jsou standardním cizím zdrojem financování podnikových potřeb.

66 Kontokorentní + eskontní Kontokorentní - firma může na svém běžném účtu jít krátkodobě i do minusu (do částky stanovené ve smlouvě s bankou), a tak čerpá úvěr operativně, bez dalších schvalování bankou. Eskontní (směnečný) - tento úvěr je spojen s eskontem cizí směnky bankou. Banka cizí směnku od majitele odkupuje za cenu sníženou o dohodnutý úrok a eskontní provizi (v závislosti na době zbývající do splatnosti směnky), ale pokud směnečný dlužník směnku v termínu splatnosti neuhradí, banka ji původnímu majiteli vrací k vymáhání a žádá zpět poskytnuté peníze, jako v případě úvěru.

67 Lombardní + REVOLVINGOVÝ Lombardní - úvěr krytý movitou zástavou (cenné papíry, zboží, pohledávky, drahé kovy, atd.); Revolvingový - banka na základě smlouvy po určitou dobu vyčerpaný a splacený úvěr do sjednané výše doplňuje. Tento úvěr už můžeme zařadit nejen mezi krátkodobé, ale i střednědobé úvěry s dobou splatnosti nad 1 rok.

68 FAKTORING A FORTAITING Faktoring, Forfaiting (odkup pohledávek před dobou splatnosti.) Faktoring a forfaiting provádějí některé banky nebo specializované firmy. faktoring je odkup krátkodobých pohledávek (s dobou splatnosti do 1 roku) forfaiting je odkup dlouhodobých pohledávek (s dobou splatnosti nad 1 rok);

69 7. HODNOTOVÁ KRITÉRIA PRO MĚŘENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added, EVA) Trţní přidaná hodnota (Market Value Added, MVA) Ukazatele vycházejí z ekonomického pojetí zisku Snaha o maximalizaci ukazatelů

70 ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) EVA = rozdíl mezi provozním výsledkem hospodaření po zdanění (NOPAT) a náklady na kapitál EVA = NOPAT WACC * C WACC průměrné náklady na kapitál C celkový dlouhodobě investovaný kapitál

71 ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) Finanční výkonnost podniku lze zlepšit: Zvyšováním provozního výsledku hospodaření po zdanění při stabilním objemu dlouhodobě investovaného kapitálu Omezením podnikových aktivit, které nemají výnosnost požadovanou investory Investováním volných peněžních prostředků do projektů, jejichž výnosnost je vyšší než náklady na kapitál Optimalizací struktury podnikového kapitálu

72 MARKET VALUE ADDED (MVA) MVA = Trţní hodnota Investovaný kapitál Cílem je hodnotu maximalizovat Orientace na hodnotové řízení = hodnotový management (Value - Based Management)

73 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

podle účetních měřítek

podle účetních měřítek 2. přednáška Rentabilita (výnosnost, ziskovost) podle účetních měřítek rentabilita celkového kapitálu rentabilita vlastního kapitálu rozklad rentability celkového a vlastního kapitálu rentabilita tržeb

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Podnikové finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů, při nichž se podnik

Více

a) Čistý provozní (pracovní) kapitál (net working capital) b) Čisté pohotové prostředky c) Čisté peněžně-pohledávkové fondy

a) Čistý provozní (pracovní) kapitál (net working capital) b) Čisté pohotové prostředky c) Čisté peněžně-pohledávkové fondy 2. přednáška 1. část Rozdílové ukazatele Z minulé přednášky : Elementární metody FA: 1. Analýza absolutních ukazatelů a) Absolutní ukazatele b) procentní ukazatele 1. horizontální analýza /trendová/ (indexy

Více

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek Obecná charakteristika cash flow - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti firmy za určité období - CF je součástí finanční analýzy podniku,

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Podnikání - soustavná, cílevědomá a opakovaná činnost provozovaná za účelem dosažení zisku - malý a střední podnik do 250 zaměstnanců Podnik - základní

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_FRP Finanční řízení podniku 4)Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita Materiál ke cvičení 2 Výpočet ových ukazatelů, rentabilita Posuďte vývoj rentability v Severočeských dolech, a.s. Zjistěte úrovně zisku v jednotlivých letech Pomocné výpočty zisk v různých úrovních r.

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více