Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU"

Transkript

1

2 Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

3 OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé financování řízení pracovního kapitálu 7. Hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku

4 PODNIK JAKO EKONOMICKÁ ENTITA Vstupy Příjmy za výstupy Další příjmy PODNIK transformace Peněţní prostředky Výstupy Výdaje za vstupy Další výdaje Finanční trh Ostatní okolí podniku

5 1. FINANČNÍ ŘÍZENÍ A JEHO ZÁKLADNÍ ÚKOLY Základní úkol financování = zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti podniku

6 FINANČNÍ ŘÍZENÍ A JEHO ZÁKLADNÍ ÚKOLY Úkol finančních manaţerů = nalézt takovou variantu získávání kapitálu, jeho umisťování a rozdělování zisku, která povede k maximalizaci hodnoty podniku

7 2. FINANČNÍ ANALÝZA Cíle, uživatelé a základní zdroje informací Základní metody finanční analýzy A. Analýza extenzivních ukazatelů B. Analýza fondů finančních prostředků C. Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele rentability Ukazatele likvidity Ukazatele finanční stability (zadluženosti) Ukazatele aktivity Ukazatele tržní hodnoty (kapitálového trhu) D. Analýza soustav ukazatelů

8 CÍLE, UŢIVATELÉ A ZÁKLADNÍ ZDROJE INFORMACÍ Finanční analýza = soubor činností k zjištění a vyhodnocení finanční situace podniku Předmět zájmu: krátkodobá finanční situace (platební schopnost v horizontu 1 roku), dlouhodobá finanční situace (schopnost hradit dlouhodobé závazky), efektivnost fungování podniku (dosahovaná výnosnost) Podklad pro rozhodování o budoucnosti Uţivatelé: management podniku, externí uživatelé

9 CÍLE, UŢIVATELÉ A ZÁKLADNÍ ZDROJE INFORMACÍ Interní zdroje informací: finanční výkazy data z manažerského účetnictví podnikové statistiky, předpovědi vývoje apod. Externí zdroje informací: informace z finančního trhu, informace z odborných periodik a publikací atd.

10 CÍLE, UŢIVATELÉ A ZÁKLADNÍ ZDROJE INFORMACÍ Externí finanční analýza vychází z veřejně dostupných informací, je realizována externím uživatelem Interní finanční analýza analytik má k dispozici veškeré údaje z informačního systému podniku, slouží na podporu rozhodování a pro finanční plánování

11 ZÁKLADNÍ METODY FINANČNÍ ANALÝZY A. Analýza extenzivních ukazatelů B. Analýza fondů finančních prostředků C. Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele rentability Ukazatele likvidity Ukazatele finanční stability Ukazatele aktivity Ukazatele tržní hodnoty D. Analýza soustav ukazatelů

12 A. ANALÝZA EXTENZIVNÍCH UKAZATELŮ Horizontální analýza = analýza trendů, sleduje se vývoj jednotlivých položek finančních výkazů v čase Vertikální analýza = procentní rozbor finančních výkazů, vyčísluje se procentní podíl jednotlivých položek na celku

13 B. ANALÝZA FONDŮ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Čistý pracovní kapitál (ČPK) = Oběžná aktiva - Krátkodobé závazky Čisté pohotové prostředky (ČPP) = Pohotové finanční prostředky Okamžitě splatné závazky Čisté peněţně pohledávkové fondy (ČPPF) = Oběžná aktiva Zásoby Nelikvidní pohledávky Krátkodobé závazky Všechny ukazatele charakterizují platební schopnost podniku

14 C. ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ Základní nástroj finanční analýzy Vypočtené ukazatele se srovnávají v čase nebo mezi podniky Základní skupiny ukazatelů: Ukazatele rentability - ukazují, jak je zhodnocován investovaný kapitál Ukazatele likvidity - vyjadřují potenciální schopnost podniku vyrovnat se se splatnými závazky Ukazatele finanční stability - vypovídají o kapitálové struktuře podniku a riziku věřitelů Ukazatele aktivity - odrážejí vázanost kapitálu v jednotlivých složkách majetku Ukazatele trţní hodnoty - vycházejí z tržní ceny akcií a informují o tom, jak podnik posuzují a hodnotí investoři

15 UKAZATELE RENTABILITY (1) Rentabilita = měřítko schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, tedy dosahovat zisku Rentabilita = Zisk / Investovaný kapitál Zisk = (EAT, EBT, EBIT, EBITDA, NOPAT, ekonomický zisk) Investovaný kapitál = (vlastní kapitál, celkový investovaný kapitál tedy vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál)

16 UKAZATELE RENTABILITY (2) EAT (Earnings after Taxes) = výsledek hospodaření za účetní období (čistý zisk); zisk po zdanění, který je určen k rozdělení mezi vlastníky a podnik (tzv. reinvestovaný zisk) EBT (Earnings before Taxes) = výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním (zisk před zdaněním); důležitý pro posouzení výkonnosti podniku EBIT (Earnings before Interest and Taxes) = výsledek hospodaření před úroky a zdaněním; efekt podnikatelské činnosti podniku bez ohledu na zvolený způsob financování a na zdanění EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization Charges) = výsledek hospodaření před zdaněním, úroky a odpisy; efekt podnikání bez ohledu na zvolený způsob financování, na zdanění i na způsob odepisování dlouhodobého majetku

17 UKAZATELE RENTABILITY (3) NOPAT (Net Operating Profit after Taxes) = výsledek hospodaření vytvořený hlavní, tedy provozní, činností podniku po zdanění Ekonomický zisk = Celkový výnos kapitálu Náklady na kapitál; rozdíl mezi výnosy podniku a ekonomickými náklady

18 UKAZATELE RENTABILITY (4) Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE - Return on Capital Employed) - měří výnosnost investovaného kapitálu bez ohledu na kapitálovou strukturu: EBIT ROCE = Vlastní kapitál + Dlouhodobý cizí kapitál

19 UKAZATELE RENTABILITY (5) Rentabilita aktiv (ROA Return on Assets) - vyjadřuje návratnost vloženého kapitálu ve formě aktiv (tedy výdělečnou schopnost vloženého kapitálu): EBIT ROA = Aktiva

20 UKAZATELE RENTABILITY (6) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE Return on Equity) vyjadřuje míru zhodnocení vlastního kapitálu: EAT ROE = Vlastní kapitál

21 UKAZATELE LIKVIDITY (1) = ukazatele krátkodobé finanční rovnováhy; měří schopnost podniku hradit závazky v horizontu 1 roku Obecný tvar: Krátkodobý majetek/krátkodobé závazky

22 UKAZATELE LIKVIDITY (2) Běţná likvidita (Current Ratio) = Oběžná aktiva/krátkodobé závazky Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) = (Oběžná aktiva Zásoby)/Krátkodobé závazky Hotovostní (peněţitá) likvidita (Cash Position Ratio) = Peněžní prostředky/krátkodobé závazky

23 UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY (ZADLUŢENOSTI) (1) Zadluţenost - podnik používá pro financování svých aktiv cizí kapitál; užití cizích zdrojů má vliv na rentabilitu podnikání a je spojeno s riziky Ukazatele charakterizují dlouhodobou finanční rovnováhu Dělí se na: ukazatele rozvahové a ukazatele míry finančního krytí

24 UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY (ZADLUŢENOSTI) (2) Ukazatele rozvahové: Ukazatel věřitelského rizika (Total Debt to Total Assets) = Cizí kapitál/celková aktiva Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv = Vlastní kapitál/celková aktiva Finanční páka = Celková aktiva/vlastní kapitál Poměr kapitálu věřitelů a kapitálu akcionářů (Debt to Equity Ratio) = Kapitál věřitelů/kapitál akcionářů

25 UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY (ZADLUŢENOSTI) (3) Ukazatele míry finančního krytí: Ukazatel úrokového krytí (Times Interest Earned Ratio) = EBIT/Placené úroky Míra krytí dluhového břemene = EBIT/(Placené úroky + Splátky jistiny)

26 UKAZATELE AKTIVITY (1) = zaměřeny na schopnost podniku vyuţívat majetek Rychlost obratu = Tržby (náklady) za zvolené období/stav položky aktiv Doba obratu = Stav položky aktiv/denní tržby (denní náklady)

27 UKAZATELE AKTIVITY (2) Obrat aktiv (Total Assets Turnover Ratio) = Tržby/Aktiva celkem Obrat dlouhodobého majetku (Fixed Assets Turnover) = Tržby/Dlouhodobý majetek Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) = Tržby/Zásoby Doba obratu zásob (Inventory Turnover) = Zásoby/(Tržby/360)

28 UKAZATELE AKTIVITY (3) Doba splatnosti pohledávek (Average Collection Period) = Pohledávky/(Tržby/360) Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) = Krátkodobé závazky/(nákupy na úvěr/360) Obchodní deficit = Doba splatnosti pohledávek Doba splatnosti krátkodobých závazků

29 UKAZATELE TRŢNÍ HODNOTY (KAPITÁLOVÉHO TRHU) Pro podniky s veřejně obchodovatelnými cennými papíry Vyjadřují, jak trh (burza, investoři) hodnotí minulou činnost podniku a jeho budoucí moţnosti (vývoj) Mají velkou vypovídací schopnost především pro investory

30 D. ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ Tzv. pyramidové struktury poměrových ukazatelů Postihují charakteristické rysy podnikání (rentabilitu, likviditu, finanční stabilitu i aktivitu podniku) ve vzájemných souvislostech Du Pont diagram = základní pyramidová struktura (= rozklad ukazatele ROA nebo ROE)

31 3. FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ = nedílná součást podnikového plánování Stanovují se finanční cíle podniku a určují se prostředky pro dosaţení stanovených cílů = základní předpoklad pro zajištění finančního zdraví podniku a jeho dlouhodobé finanční stability

32 FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Finanční plán = specifická forma podnikatelského záměru Představuje model stavů a toků ve financích podniku (jsou bilancovány finanční potřeby a finanční zdroje) Sestavuje se v podobě plánové rozvahy, plánového výkazu zisku a ztráty a plánového přehledu o peněžních tocích Základní nástroj řízení peněžních toků = plán příjmů a výdajů

33 CASH FLOW (CF) = pohyb peněţních prostředků (tedy prostředků, které má podnik uloženy na bankovních účtech, peněžních prostředků v hotovosti a peněžních ekvivalentů) za určité období v souvislosti s ekonomickou činností podniku

34 PENĚŽNÍ PŘÍJMY - prodej za hotové - inkaso pohledávek - půjčky, úvěry - vklady vlastníků CASH FLOW PENĚŽNÍ VÝDAJE - platby za faktury - výplaty mezd - nákup strojů - odvody daní - splátky půjček a úvěrů - výplata dividend aj.

35 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VERSUS CF Podnik nakoupil materiál za 2,6 mil. Kč. Polovina materiálu byla ještě v daném měsíci zaplacena a spotřebována na výrobu výrobků. Vyrobené výrobky byly ihned prodány za 4 mil. Kč. Mzdy zúčtované a vyplacené v daném měsíci činily 1,5 mil. Kč. Měsíční odpisy strojů byly stanoveny na 0,9 mil. Kč. Zákazník ještě v daném měsíci uhradil 50 % pohledávky, zbytek pohledávky byl inkasován v následujícím měsíci. Určete výsledek hospodaření a CF za daný měsíc.

36 Období I. II. tržby 4,0 0 4,0 materiál 1,3 0 1,3 mzdy 1,5 0 1,5 odpisy 0,9 0 0,9 zisk 0,3 0 0,3 příjem (+) 2,0 2,0 4,0 výdaj (-) - 2,8 0-2,8 cash flow - 0,8 2,0 1,2

37 CASH FLOW (CF) Rozlišujeme CF ze tří základních činností: CF z provozních činností CF z investičních činností CF z finančních činností Podniky vykazují CF v přehledu o peněţních tocích (součást účetní závěrky

38 PŘEHLED O PENĚŢNÍCH TOCÍCH Pro sestavení přehledu lze využít: Přímou metodu tedy přímé sledování příjmů a výdajů Nepřímou metodu vychází se z výsledku hospodaření

39 PŘEHLED O PENĚŢNÍCH TOCÍCH (NEPŘÍMÁ METODA) Vychází se z výsledku hospodaření a z rozvahy Zvýšení jakékoliv položky aktiv (kromě peněžních prostředků) vyvolá snížení peněžních prostředků (- peněžní tok) Snížení jakékoliv položky aktiv (kromě peněžních prostředků) vyvolá zvýšení peněžních prostředků (+ peněžní tok)

40 PŘEHLED O PENĚŢNÍCH TOCÍCH (NEPŘÍMÁ METODA) Zvýšení jakékoliv položky pasiv vyvolá zvýšení peněžních prostředků (+ peněžní tok) Snížení jakékoliv položky pasiv vyvolá snížení peněžních prostředků (- peněžní tok)

41 PŘÍKLAD Sestavte přehled o peněžních tocích. Aktiva Pasiva DHM (poř. cena) ZK Oprávky Nerozdělený zisk Zásoby Záv. k dod Pohledávky Záv. k zaměst Peníze Dl. úvěry Celkem Celkem

42 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Stav peněţních prostředků na začátku období = 320 tis. Kč Zisk = 145 tis. Kč Nárůst dlouhodobého hmotného majetku = tis. Kč Nárůst zásob = - 40 tis. Kč Pokles pohledávek = tis. Kč Nárůst závazků vůči dodavatelům = tis. Kč Pokles závazků vůči zaměstnancům = - 20 tis. Kč CF celkem = 130 tis. Kč Stav peněţních prostředků na konci období = 450 tis. Kč

43 4. ČAS A RIZIKO VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A. Časová hodnota peněz B. Riziko ve finančním řízení C. Časová hodnota peněz a riziko

44 A. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Hodnota peněz se v čase mění Budoucí hodnota (Future Value, FV) = hodnota částky, kterou obdržíme k nějakému budoucímu časovému okamžiku Současná hodnota (Present Value, PV) = hodnota k dnešnímu okamžiku Pro propočet budoucí a současné hodnoty platby potřebujeme vědět způsob úročení

45 ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ P t = P 0 * (1 + i) t P t - částka splatná po t obdobích úročení (při složeném úročení) (budoucí hodnota) P 0 - částka určená k uložení (současná hodnota) i - úroková sazba v desetinném vyjádření t - počet období uložení (úročení)

46 ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Současná hodnota všech budoucích plateb (PV): PV n 1 t 1 P t i t n - počet sledovaných období

47 ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) = rozdíl mezi současnou hodnotou budoucích plateb (výnosů) a nutným výdajem na jejich dosaţení (P 0 ) NPV n Pt (1 i) t t 1 P 0

48 PŘÍKLAD Podnik vlastní cenný papír (dluhopis), který mu bude po dobu 3 let přinášet pravidelně na konci každého roku částku Kč. Stanovte současnou hodnotu částek plynoucích z vlastnictví tohoto cenného papíru. Předpokládejte, že finanční trhy dlouhodobě v dané třídě rizika v průměru generují výnos 4% p.a. PV = 3 000/(1 + 0,04) /(1 + 0,04) /(1 + 0,04) 3 = Kč

49 ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Časová hodnota peněz je založena na alternativních nákladech kapitálu Pokud získá podnik peněžní prostředky dříve, může je hned investovat a získat tak výnos Získá-li podnik peněžní prostředky později, ztrácí výnos (ve smyslu ušlé příležitosti) Na výpočet současných a budoucích hodnot má vliv způsob úročení (použili jsme složené úročení) Výše výnosu je vţdy závislá na riziku

50 B. RIZIKO VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ Budoucí platby jsou většinou spojeny s rizikem Riziko = stupeň nejistoty spojený s očekávaným výsledkem Riziko je možno kvantifikovat pomocí matematických a statistických metod

51 C. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ A RIZIKO Čím vyšší je riziko vložení prostředků do určitého aktiva (projektu), tím vyšší je požadován výnos Při stejném riziku je preferován vyšší výnos před výnosem nižším Při stejném výnosu je preferováno riziko nižší před rizikem vyšším Motivem pro vložení peněžních prostředků do určitého aktiva (projektu) je očekávání vyššího výnosu, než by přineslo vložení prostředků do jiné akce, ovšem s ohledem na míru rizika

52 5. STRATEGICKÉ FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ Součástí je rozhodování o kapitálové struktuře Je třeba, aby náklady na kapitál byly co nejnižší a nebyla přitom ohrožena finanční stabilita podniku Je třeba využít ve vhodné míře cizího kapitálu, který může přispět ke zvyšování výnosnosti vlastního kapitálu a tedy k růstu hodnoty podniku

53 STRATEGICKÉ FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ Faktory ovlivňující strukturu kapitálu: Náklady na kapitál Výše a stabilita podnikového zisku Provozní páka Stabilita tržeb Majetková struktura podniku Finanční nezávislost podniku Stabilita rozdělování výsledku hospodaření

54 NÁKLADY NA KAPITÁL Průměrné kapitálové náklady (WACC) vyjadřují náklady celkového kapitálu: D E WACC = r d * ( 1 t) * + r e * C C r d průměrná úroková sazba; t sazba daně z příjmů (v desetinném vyjádření); r e náklady vlastního kapitálu; D dlouhodobé cizí zdroje; E vlastní kapitál; C celkový dlouhodobý kapitál (C = D + E)

55 PŘÍKLAD Společnost využívá pro financování vlastní i cizí kapitál. Vlastní kapitál se podílí na financování ze 60 %, požadovaný výnos činí 12 %. Průměrná úroková sazba je 9,5 %; sazba daně z příjmů činí 20 %. Stanovte náklady na kapitál. WACC r d D E * 1 t * re * 9,5*(1 0,20)*0,4 12*0,6 10,24% C C

56 OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA Cena jednotlivých složek kapitálu není konstantní S rostoucím zadlužením podniku cena kapitálu roste Pravidlo pro výběr cizího kapitálu: EBIT * (1 t) r d * (1 t) C EBIT = zisk před úroky a zdaněním

57 OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA Zlaté bilanční pravidlo financování: Dlouhodobý majetek by měl být financován vlastním kapitálem, popř. dlouhodobými cizími zdroji. Oběžný majetek by měl být financován z krátkodobých zdrojů; v případě trvalých nebo dlouhodobých zásob je však třeba využít dlouhodobé finanční zdroje. Zlaté bilanční pravidlo vyrovnání rizika: Poměr vlastního a cizího kapitálu by měl být 1 : 1. Zlaté bilanční pari pravidlo: V dlouhodobých zdrojích by měl převládat vlastní kapitál. Zlaté bilanční poměrové pravidlo: Tempo růstu investic by nemělo být vyšší, než tempo růstu tržeb.

58 OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA Optimální je taková struktura kapitálu, která: vyvolá minimální celkové náklady na jeho pořízení zajistí maximální rentabilitu vloženého kapitálu zabezpečí, aby struktura zdrojů financování byla v souladu se strukturou podnikového majetku (z hlediska jeho likvidnosti)

59 6. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ (ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU) Řízení pracovního kapitálu = řízení zásob, pohledávek a finančního majetku Je třeba stanovit optimální velikost všech těchto složek Je třeba také řešit způsob financování oběţného majetku

60 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU Doba obratu zásob (skladování materiálu, výroba, skladování výrobků) Doba inkasa pohledávek Doba odkladu plateb Doba vázanosti kapitálu v oběžném majetku dny termín nákupu materiálu termín platby dodavatelům termín prodeje termín inkasa pohledávek

61 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU Kapitálová potřeba v oblasti oběţného majetku = Průměrná výše oběžného majetku - Průměrná výše krátkodobých závazků Kapitálová potřeba v oblasti oběţného majetku = Průměrná doba vázanosti kapitálu v oběžném majetku * Průměrné denní výdaje na oběžný majetek (náklady přepočtené na 1 den)

62 PŘÍKLAD Podnik dostává od svých dodavatelů odklad plateb 20 dní, své pohledávky inkasuje po 80 dnech. Zásoby materiálu nakupuje s 14 denním předstihem, doba výroby je 5 dní. Hotové produkty se skladují průměrně 8 dní. Denní výdaje na oběžný majetek činí Kč. Stanovte kapitálovou potřebu v oblasti oběžného majetku. Doba vázanosti kapitálu v oběžném majetku = Doba obratu zásob + Doba obratu pohledávek Doba obratu závazků = = 87 dní Kapitálová potřeba v oblasti oběžného majetku = Průměrná doba vázanosti kapitálu v oběžném majetku * Průměrné denní výdaje = 87 * = Kč

63 FINANCOVÁNÍ OBĚŢNÉHO MAJETKU Dodavatelský úvěr Zálohy od odběratelů Předčasné inkaso pohledávek Eskont směnky Běžné úvěry Kontokorentní úvěry Postoupení pohledávky Faktoring a forfaiting Nesplacené závazky

64 DODAVATELSKÝ ÚVĚR Dodavatelský úvěr vzniká při dodavatelsko-odběratelských vztazích, kdy dodavatel umožní odběrateli uhradit fakturu s určitou dobou splatnosti. Po tuto dobu splatnosti dodavatel odběratele fakticky bezúročně úvěruje. Dodavatelský úvěr bývá většinou krátkodobým zdrojem financování (splatnost do 1 roku).

65 ZÁLOHY ODBĚRATELŮ Zálohy odběratelů - odběratel uhradí dopředu zálohu (není vyloučena ani záloha ve stoprocentní výši) na základě dodavatelem vystavené zálohové faktury a dodavatel z této zálohy financuje zhotovení díla či zboží. Zálohy bývají krátkodobým zdrojem. bankovní úvěry - jsou standardním cizím zdrojem financování podnikových potřeb.

66 Kontokorentní + eskontní Kontokorentní - firma může na svém běžném účtu jít krátkodobě i do minusu (do částky stanovené ve smlouvě s bankou), a tak čerpá úvěr operativně, bez dalších schvalování bankou. Eskontní (směnečný) - tento úvěr je spojen s eskontem cizí směnky bankou. Banka cizí směnku od majitele odkupuje za cenu sníženou o dohodnutý úrok a eskontní provizi (v závislosti na době zbývající do splatnosti směnky), ale pokud směnečný dlužník směnku v termínu splatnosti neuhradí, banka ji původnímu majiteli vrací k vymáhání a žádá zpět poskytnuté peníze, jako v případě úvěru.

67 Lombardní + REVOLVINGOVÝ Lombardní - úvěr krytý movitou zástavou (cenné papíry, zboží, pohledávky, drahé kovy, atd.); Revolvingový - banka na základě smlouvy po určitou dobu vyčerpaný a splacený úvěr do sjednané výše doplňuje. Tento úvěr už můžeme zařadit nejen mezi krátkodobé, ale i střednědobé úvěry s dobou splatnosti nad 1 rok.

68 FAKTORING A FORTAITING Faktoring, Forfaiting (odkup pohledávek před dobou splatnosti.) Faktoring a forfaiting provádějí některé banky nebo specializované firmy. faktoring je odkup krátkodobých pohledávek (s dobou splatnosti do 1 roku) forfaiting je odkup dlouhodobých pohledávek (s dobou splatnosti nad 1 rok);

69 7. HODNOTOVÁ KRITÉRIA PRO MĚŘENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added, EVA) Trţní přidaná hodnota (Market Value Added, MVA) Ukazatele vycházejí z ekonomického pojetí zisku Snaha o maximalizaci ukazatelů

70 ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) EVA = rozdíl mezi provozním výsledkem hospodaření po zdanění (NOPAT) a náklady na kapitál EVA = NOPAT WACC * C WACC průměrné náklady na kapitál C celkový dlouhodobě investovaný kapitál

71 ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) Finanční výkonnost podniku lze zlepšit: Zvyšováním provozního výsledku hospodaření po zdanění při stabilním objemu dlouhodobě investovaného kapitálu Omezením podnikových aktivit, které nemají výnosnost požadovanou investory Investováním volných peněžních prostředků do projektů, jejichž výnosnost je vyšší než náklady na kapitál Optimalizací struktury podnikového kapitálu

72 MARKET VALUE ADDED (MVA) MVA = Trţní hodnota Investovaný kapitál Cílem je hodnotu maximalizovat Orientace na hodnotové řízení = hodnotový management (Value - Based Management)

73 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Podnikání - soustavná, cílevědomá a opakovaná činnost provozovaná za účelem dosažení zisku - malý a střední podnik do 250 zaměstnanců Podnik - základní

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Finanční řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku a analýza bodu zvratu Zpracovali: Michaela Hájková Aneta Bernátková Václav Rejšek Datum prezentace: 21. 4. 2004 V Brně dne 19.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Změny v podnikatelském prostředí: - Globalizace - Volný pohyb kapitálu - Rozšiřování informačních technologií - Posílení vlivu finančního trhu vede k

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

Kapitálová struktura a její optimalizace

Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura Charakteristika: V ČR: - Je charakterizována mnoha způsoby - Prof. Valach ji definuje jako strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - Někteří

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více