Informace o průběhu realizace projektu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o průběhu realizace projektu:"

Transkript

1 Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé klíčové aktivity projektu. Klíčová aktivita 01 Zvýšení kvality řízení procesů na městském úřadě, vč. procesů řízení organizací zřizovaných a zakládaných městem Mikulov Realizované činnosti: Analýza interní dokumentace zjišťován byl rámcový soulad stávající dokumentace s aktuální legislativou a zasazení interní dokumentace v procesech řízení organizace. Jedná se o statickou část analýzy, která popisuje pouze stávající situaci. Navazovat bude dynamická část analýzy. Místní šetření dodavatel se seznámil s podmínkami a fungováním městského úřadu a organizací zřizovaných a zakládaných městem. Byly vedeny řízené rozhovory se všemi vedoucími odborů a vedením organizací (vyjma školských zařízení). Proběhla analýza chování jednotlivých odborů úřadu ve skupinách. Analýza procesů a organizační struktury úřadu proběhlo zmapování agend úřadu, které bude sloužit jako podklad pro personální a organizační optimalizaci. Byly sebrány podklady pro vytvoření procesního modelu u vybraných agend úřadu. Souběžně s mapováním agend proběhlo mapování bezpečnostních procesů. Snímek pracovní doby probíhá prostřednictvím elektronického snímkovače pracovní doby. Jsou sbírána data pro potřeby stanovení časové náročnosti skupiny činností s cílem optimalizovat časové rozložení zapojení jednotlivých zaměstnanců úřadu. Probíhá průběžné vyhodnocování snímku pracovní doby, byl instalován SW, který kontroloval práci na PC všech zaměstnanců MěÚ Mikulov. Byl proveden klientský audit.

2 Klíčová aktivita č.02 Strategie školství a volnočasových aktivit Realizace: Aktivita byla ukončena v listopadu 2011 schválením a předáním výstupu v tištěné i elektronické podobě. S výstupem byli seznámeni ředitelé a pedagogové základních škol a zastupitelé města Mikulova. Klíčová aktivita č. 03 Nastavení systému ekonomického řízení organizace Realizované činnosti: Místní šetření proběhly řízené rozhovory s vedoucí odboru finančního MěÚ Mikulov zaměřené na stávající stav v oblasti ekonomického řízení městem zřizovaných a zakládaných organizací; proběhly rozhovory také s vedoucími těchto organizací Analýza ekonomických procesů - došlo k vytvoření závěrečného účtu a byl zpracován rozpočtový výhled; byla vytvořena pracovní verze interní směrnice zaměřené na rozpočtový proces. Klíčová aktivita č.04 Vzdělávání ve vybraných oblastech Realizované činnosti Kurz Projektové řízení Obsahem kurzu bylo komplexní seznámení s projektovým řízením, jeho terminologií a metodami. Výuka byla zaměřena na praktické využití jednotlivých metod projektového řízení na ukázkových projektech. Účastníci kurzu (6 zaměstnanců MěÚ Mikulov a 1 zaměstnanec organizace zakládané městem), byli po dobu kurzu rozděleni do 2 pracovních týmů, v nichž postupně vypracovávali metody projektového řízení na cvičném projektu. Účastníci kurzu se seznámili se SW podporou MS Project. Kurz Finanční řízení Obsahem kurzu bylo účastníky seznámit s cash-flow a jeho významem pro finanční řízení projektů, ukázat využití údajů o CF ve finančním řízení, ve finanční analýze a v dlouhodobém finančním plánování. Účastníci byli seznámeni s metodami řízení peněžních toků ve veřejnoprávním sektoru.

3 NASTÁVÁ OBDOBÍ ZMĚN, O NICHŽ JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE ZNAMENAJÍ EFEKTIVNĚJŠÍ A HOSPODÁRNĚJŠÍ ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU, ŘÍKÁ TAJEMNÍK JIŘÍ VEČEŘA V průběhu roku 2011 probíhaly intenzivní práce na realizaci projektu Zefektivnění činnosti Městského úřadu Mikulov, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a městského rozpočtu. Tajemníka Městského úřadu Mikulov Jiřího Večeři jsme se zeptali na výsledky tohoto projektu, a jaké změny můžeme na úřadě v roce 2012 díky výsledkům projektu očekávat. Už projekt skončil? Ne, je časově rozložen na období tří let. Začal v závěru roku 2010 a jeho realizace má být ukončena Na jaké oblasti se tedy v loňském roce zaměřil? Pokud jde o činnost městského úřadu, zejména byly podrobně mapovány agendy a procesy jednotlivých odborů úřadu a vytvořen katalog agend. Provedla se také revize vnitřních předpisů a byla zpracována nová směrnice k ochraně osobních údajů. Byl proveden personální a organizační audit, vč. klientského auditu, tj. testování chování úředníků ke klientům a v neposlední řadě bylo provedeno dotazníkové šetření spokojenosti veřejnosti s prací městského úřadu. A jaké jsou výsledky? Na konci loňského roku jsme společně s dodavatelskou firmou vyhodnotili získané poznatky a zpracovali konkrétní opatření k optimalizaci úřadu. Tato opatření, která projednala a schválila dne 10. ledna 2012 Rada města, spočívají ve změně organizační struktury úřadu a snížení počtu pracovníků, ale také např. v rozšíření úředních dnů na pondělí, úterý a středu. To zní velmi pozitivně. Jaké další novinky mohou občané očekávat? Již v lednu jsme zprovoznili vyvolávací systém na pracovištích občanských průkazů, cestovních dokladů a ověřování listin a podpisů, od kterého očekáváme zlepšení organizace práce. Dále bude na těchto pracovištích, vč. pracovišť evidence vozidel a řidičů a dovozů a přestaveb vozidel, zaveden rezervační systému přes internet."

4 To znamená, že se budu moci k určitému úředníkovi objednat na dobu, která mi vyhovuje, a nemuset stát frontu? Ano. Tyto služby budou zavedeny už od 1. února a v příštím vydání Zpravodaje poskytneme podrobný návod k tomu, jak se objednat přes internet. Návod bude samozřejmě umístěn také na webových stránkách města V současné době hýbou úřadem změny a nová organizační struktura. V čem konkrétně spočívá? Ze stávajících deseti odborů jich nadále bude jen sedm. Konkrétně se jedná o tyto změny: - byl zrušen Odbor dopravy, přičemž jeho agendy byly převedeny do Odboru organizační a vnitřních věcí a do nově zřízeného Odboru stavebního a životního prostředí, - byl zrušen Odbor územního plánování a stavebního řádu a Odbor životního prostředí a zřízen Odbor stavební a životního prostředí, který bude vykonávat agendu obou zrušených odborů a dále tam byly převedeny agendy památkové péče a silniční dopravy a pozemních komunikací, - byl zrušen Odbor regionálního rozvoje a investic a Odbor obecní živnostenský úřad a zřízen Odbor rozvoje a živnostenského podnikání; bylo zrušeno oddělení projektů, ale na druhé straně vytvořeno oddělení Obecní živnostenský úřad; odbor bude vykonávat agendy obou zrušených odborů mimo agendu památkové péče, dotací z rozpočtu města a spolupráce se spolky v oblasti sportu a kultury, - v rámci Odboru sociálních věcí bylo zrušeno Oddělení sociálně právní ochrany dětí s tím, že všechny pracovníky odboru bude řídit přímo vedoucí odboru. Kdy k tomu zeštíhlení odborů dojde? Od 1. února a organizační struktura Městského úřadu bude vypadat takto: sekretariát tajemníka, Odbor organizační a vnitřních věcí, Odbor majetkoprávní, Odbor sociálních věcí, Odbor rozvoje a živnostenského podnikání (oddělení Obecní živnostenský úřad), Odbor stavební a životního prostředí, Odbor finanční. Dotknou se změny i obsazení pozic vedoucích odborů? Obsazení pozice vedoucí sekretariátu tajemníka a pozic vedoucích Odborů organizačního a vnitřních věcí, majetkoprávního, sociálních věcí a Odboru finančního se nemění. A na ostatních restrukturalizovaných odborech? Vedením Odboru rozvoje a živnostenského podnikání bude pověřen Marian Sokolík, vedením Odboru stavebního a životního prostředí Leona Alexová a vedením oddělení Obecní živnostenský úřad Zdeňka Svěchotová. Všichni do doby jmenování vedoucího odboru na základě výběrového řízení.

5 Kolik zaměstnanců má nyní Městský úřad? Počet zaměstnanců byl radou města stanoven na 60 úředníků a 3 obslužné zaměstnance. To znamená v porovnání s lednem 2011 snížení o 7 pracovníků. Na tento stav se však dostaneme až po vlastní realizaci personálních opatření a uplynutí dvouměsíční výpovědní doby dotčeným zaměstnanců. To se jistě promítne i ve mzdových úsporách. To rozhodně. Úsporu finančních prostředků na mzdy vč. odvodů lze vyjádřit částkou cca 2 miliony korun ročně. Plně se však tato úspora projeví až v roce 2013, protože letos musíme akceptovat zákoník práce, tj. výpovědní lhůtu a odstupné, pokud na ně má odcházející pracovník nárok. Závěrem Nyní nastává období personální a organizační realizace těchto změn, o nichž jsem přesvědčen, že znamenají efektivnější a hospodárnější činnost Městského úřadu. jich

6 Město Mikulov se stalo úspěšným žadatelem o finanční podporu z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výzvě číslo 53 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy. Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Zkrácený název projektu: Efektivní úřad Mikulov Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/ Celkové způsobilé výdaje projektu: ,95 Kč,- Poskytnutá dotace: ,60 Kč,- Doba trvání projektu: Projekt je rozdělen do 4 klíčových aktivit: -Zvýšení kvality řízení procesů na městském úřadě, vč. procesů řízení v organizacích zřizovaných a zakládaných městem Mikulov -Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit -Nastavení systému ekonomického řízení organizace -Vzdělávání ve vybraných oblastech Hlavní přínosy Projektu: -Zkvalitnění řízení interních procesů v úřadu a ve vztahu k řízeným a založeným organizacím -Finanční úspora -Zvýšení důrazu na strategické řízení a plánování -Eliminace neshod při řízení projektů -Zprůhlednění a zefektivnění organizačních vazeb -Optimalizace organizační struktury -Optimalizace využití lidských zdrojů -Snížení možnosti pochybení zaměstnanců -Zvýšení dovedností, znalostí i kompetencí zaměstnanců -Možnost využití systému na všechny projekty -Zlepšení kvality, včasnosti nabízených služeb Realizace projektu byla zahájena V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace k výběrovým řízením na externí dodavatele.

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Úspěšné projekty. Successful projects

Úspěšné projekty. Successful projects Úspěšné projekty Successful projects Projekty realizované v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra České republiky Vážené

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I.

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Předkladatel: HOPE E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Sídlo, kancelář Brno: Palackého 10 612 00 Brno V Praze dne 21. 11. 2008 Strana: 1 Stručné shrnutí výsledků,

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Město Mikulov Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let (Zkráceně: Strategie školství ) Říjen 2011 Zhotovitel: CS-PROJECT spol. s r. o. Ing. Ondřej Antoš,

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více