Úvod do Skutků apoštolských

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do Skutků apoštolských"

Transkript

1 Úvod do Skutků apoštolských Autor Pradávná církevní tradice tvrdí, že autorem Skutků, podobně jako třetího evangelia, je Lukáš, byť nikde jako autor není v Bibli zmiňován. Při nedávném úvodu do Lk ev. jsme si shrnuli důvody pro Lk autorství (potvrzuje je kánon Muratoriho, Eusebius ). Připomínali jsme si také, že Lukáš se objevuje v Pavlových listech, přičemž v Ko 4,14 je nazýván lékařem, tedy vzdělaným člověkem. Pro to, že Lk evangelium a Sk mají jednoho autora, svědčí úvod do těchto knih. Obě knihy jsou věnovány jakémusi Theofilovi (o němž nevíme, zda byl či nebyl křesťanem). Na začátku Sk k tomu čteme: První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku (Sk 1,1). Tou první knihou je bezpochyby Lk ev. Adresát O tom nic bližšího nevíme. Toliko, že je nazýván vznešeným (podobně jako místodržící Felix a Festus ve Sk 24,2; 26,25). Byl to zřejmě muž vysoce postavený. Pak už se o něm dozvídáme jen to, že byl vyučován v evangeliu. To není příliš určité. Theofilos mohl být křesťanem, ale také třeba úředníkem, který se chtěl poučit o křesťanech. Název Podle Sinajského rukopisu ze 4. st. je tato kniha nazvána prostým Praxeis (Skutky). To ovšem neříká čí skutky to jsou. Tradiční název Skutky apoštolů existuje již od 2. století a apoštolové jsou zde vskutku v centru dění: Petr, Jan, Jakub (představený jeruz. obce) a zejména Pavel. Jiní navrhovali název Skutky Ducha svatého (např. v 18. st. Johann Bengel a jiní). Pro některé autory název Skutky apoštolů příliš zdůrazňuje lidský prvek, název Skutky Ducha svatého zase příliš zdůrazňuje dílo Ducha a opomíjí lidské nositele. Proto se např. J. Stottovi jeví jako nejpřesnější (i když dlouhý) název: Další Ježíšova slova a skutky skrze jeho Ducha prostřednictvím jeho apoštolů. My asi zůstaneme u zažitého Skutky apoštolů. Doba a místo sepsání O místě vzniku Sk nemáme žádný přesný údaj. Co se týče doby sepsání, je nápadné, že Sk mlčí o třech významných událostech: mučednická smrt Jakuba, bratra Páně (r. 62), pronásledování za Nerona (r. 64) a zkáza Jeruzaléma (r. 70). Z toho lze usoudit, že Sk vznikly před těmito událostmi. Optimistický duch závěru Sk, kdy Pavel v Římě vyhlašuje ev. bez překážek, ukazuje na vznik Sk ještě před Neronovým pronásledováním. Ale Sk nemohly vzniknout ani před r. 60, protože přibližně v tomto roce byl Pavel uvězněn v Římě, o čemž Sk ještě podávají zprávu. Vznik Sk tedy lze tedy pravděpodobně zasadit na zač. 60 let.

2 Cíl sepsání Jelikož se tato kniha jmenuje Skutky apoštolů, dalo by se čekat, že půjde o církevně historický dokument, který klade důraz na činy a život apoštolů. Takový životopis svatých. Ovšem je nápadné, že ze 12 apoštolů jsou od 2. kap. jmenováni jen ti tři přední: Jakub, Jan a Petr. A z toho pouze o Petrovi je podána podrobnější zpráva. K nim pak přistupuje hlavně Pavel. Ale nejsou tu podrobnosti ze života apoštolů. Například nic o jejich mučednické smrti. Lukáš tedy nechtěl napsat vyčerpávající dějiny první církve ani životopisy Petra či Pavla. Hlavním cílem knihy Sk tedy není popis života apoštolů, ale je to svědectví o tom, jak se mocí Ducha sv. poselství o Ježíši Kristu stalo dobrou zprávou pro všechny národy. Sk se ovšem výběrově zaměřují pouze na šíření ev. severním směrem přes Antiochii do Malé Asie a odtud do Makedonie, Acháje až do Říma. Nic se zde neříká o šíření ev. jižním směrem (kromě obrácení etiopského eunucha), ani východním směrem, ačkoli víme, že v Egyptě byli křesťané již velmi záhy. Nemáme ani zprávy o založení církve v Damašku, i když existovala již před obrácením Saula. Je to buď proto, že Lukáš s těmito směry šíření ev. nebyl tolik obeznámen, anebo (krom jiného) chtěl zejména zvýraznit vliv Pavlův na prvotní církev a na přechod křesťanství od židovství k pohanským národům. Vedlejším cílem Sk však mohlo být srovnání předních apoštolů Petra a Pavla. Pavel se stal apoštolem později než Petr, ale velmi silně působil, zejména mezi pohany. Petr se stal jakými čelným představitelem křesťanů ze Židů, Pavel pak křesťanů z pohanů. Kniha Sk však ukazuje, že mezi oběma vůdci nebylo konkurenční prostředí. Oba jsou popisováni podobně, jako Kristovi apoštolové. Oba vzkřísili mrtvé, oba uzdravili chromé, oba byli zatčeni a zázračně vysvobozeni, oba zprostředkovali dar Ducha skrze vzkládání rukou, oba překazili dílo kouzelníka, u obou bylo hlavním tématem jejich kázání vzkříšení Kristovo. Poselství čtenářům bylo jasné. Pavel nestojí proti Petrovi a naopak, jak se někteří snaží dokázat že Pavel převálcoval křesťany ze Židů. Ještě další pohled na cíl Sk je takový, že jde o apologetický spis. Lk považuje za důležité sdělit, že při šíření ev. docházelo také ke konfliktům s římskými úřady. Stále znovu bylo křesťanům vytýkáno, že ohrožují řád římského státu. Autor na několika příkladech ukazuje, že řím. úřady nakonec stály na straně ap. Pavla. V mnoha případech potvrzovaly jeho nevinu (Sk 16,39; 18,15n; 19,37; 23,29; 25,25; 26,32). Lk ukazuje, že křesťané a především Pavel nejsou politicky nebezpeční. Obsah a osnova Podle Ježíšova slova učedníkům:...dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země (Sk 1,8). První část Sk popisuje, jak ev. zasáhlo Jeruzalém, druhá část, jak se ev. šířilo do sousedních oblastí Samaří a Syrské Antiochie (kde se křesťany stávají ve větším počtu i pohané). A Pavlovy cesty ukazují, jak se ev. šířilo krok za krokem světovou římskou říší, až se dostalo i do Říma. První část: Prvotní církev v Jeruzalémě (1,1-8,4) loučení Ježíše s

3 učedníky, seslání Ducha sv., život a protivenství první obce v Jeruzalémě, mučednictví Štěpánovo. Druhá část: Začátek misie mezi pohany (8-12 kap.) - Probuzení v Samaří za Filipa, etiopský eunuch, obrácení Saula Pavla, obrácení Kornélia, církev z pohanů v Antiochii. Třetí část: Misie mezi pohany (13-28). 1. misijní cesta ap. Pavla: Malá Asie, Antiochie, Kypr, Perge, Ikonium, Lystra, Derbe. Mezihra: apoštolský koncil jak se stavět k množství obrácených pohanů, mají či nemají být podřízeni Moj. zákonu? 2. misijní cesta ap. Pavla: Malá Asie a Evropa, Troada, Filipis, Tesalonika, Beroa, Atény, Korint, Efez, Caesarea, Jeruzalém, Antiochie 3. misijní cesta Ap. Pavla: Malá Asie a Evropa: Efez, Makedonie, Troada, Milét, Caesarea a Jeruzalém Pavlovo zajetí a cesta do Říma Historická stránka Sk Historickou hodnověrnost Lukášova vyprávění v hojné míře potvrzují archeologické nálezy. Jeho stránky jsou plné odkazů na smírčí soudce, vládce v provinciích, vazalské krále atd. Tyto zmínky jsou přesné místně i časově. Popis Pavlovy cesty do Říma (kap. 27) je dodnes považován za jeden z nejzajímavějších dokladů o starověké mořeplavbě. Literární svéráz Autor podává zprávu o prvotním křesťanství. Neidealizuje. Umí poukázat i na nešvary (Ananiáš a Safira; tendence judaistů). Lukáš také nevypráví všechny události raného křesťanství. Vybírá to, co je považuje za důležité. Pak umí být i podrobný (např. počátek Petrovy misie mezi pohany popisují dvě kapitoly). Lukáš navíc opakuje, co che zvláště zdůraznit (3x obrácení Pavlovo, 2x vyprávění o Petrovi a Kornéliovi). Jiné věci jsou jen naznačeny (společné vlastnictví jeruzalémské církve, pronásledování za Heroda Agrippy). Ve Sk se tak odráží rozmanitý život prvotní církve, který je však podrobněji posán jen tehdy, jestliže je to důležité pro další chod událostí (např. Sk 4,32-37 statečná MO pronásledovaní církve je mezistupněm, k dalšímu zvěstování). Důležitým prostředkem vyprávění ve Sk jsou proslovy apoštolů a dalších křesťanů. Podobně to činili i jiní antičtí historikové. Lukáš užívá různé druhy křesťanských proslovů. Objevuje se zde Štěpánova řeč (Sk 7), která je křesť. výkladem dějin Izraele, různé Petrovy proslovy (2,14nn; 3,12nn; 4,9nn; 5,30nn; 10,30nn), Pavlova misijní kázání židům (13,16nn) či pohanům (14,15nn), jeho řeč ke starším v Milétu (20,18nn), po zatčení v Jeruzalémě (22,1nn), před veleradou (23,1nn) a před Festem a Agrippou (26,2nn). Zvláštní pozornost vždy budila Pavlova řeč na Areopágu v Aténách (17,22nn). Tyto proslovy zřejmě nejsou doslovnými přepisy. Tehdy neměli diktafony a pravděpodobně je ani nikdo písemně hned nezaznamenával. Lukáš navíc u mnoha proslovů osobně ani nebyl.

4 Proslovy se spíše předávaly ústní tradicí a i pokud byl Lukáš přímým posluchačem, asi neovládal těsnopis. Nešlo o doslovný přepis, ale píše o shrnutí myšlenek, přičemž si Lukáš jako dobrý historik dal práci s tím, aby to bylo věrné zachycení apoštolských a jiných proslovů. Způsob práce na Lk ev. (vše důkladně prošel Lk 1,3) se jistě odrazil ve Sk. Nesmíme opomenout práci Ducha sv., který i Lukáše při psaní vedl a inspiroval. K zajímavostem lit. stylu Sk patří i to, že do určité doby autor píše o apoštolech a církvi, co oni činili, a pak od určitého okamžiku vstoupí do děje jako očitý svědek. Jedná se o tzv my zprávy, které začínají v 16,10: Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Teologické důrazy Sk Dominantním důrazem Sk je působení Ducha svatého. Slib vzkříšeného Krista, že bude vylit Duch, se v případě učedníků židovského původu plní ve Sk 2 o Letnicích od té doby se datuje vznik církve. Na věřící z řad Samařanů sestupuje Duch v kap. 8 a na křesťany z pohanů v kap. 10 (Kornélius). Apoštolové plní své poslání v moci Ducha, což dokládají nadpřirozená znamení. Duch sv také vedl kroky zvěstovatelů ev: Filipa (8,29.39), Petra (10,19n), Pavla a jeho spolupracovníků (16,6nn). Duch mluvil i ve Sk skrze proroky (11,28; 20,23; 21,4.11). Z jeho rozhodnutí byly přijaty pokyny pro křesťany z pohanů (15,28), Duch vedl volbu starších (20,28). K dalším důrazům Sk patří téma rozšíření evangelia i mezi pohany a jeho teologického zdůvodnění (Kornéliův příběh, apoštolský koncil ve Sk 15). V počátcích byla církev považována za jednu odnož židovství. První sbor, kde byla významná část křesťanů původem z pohanství, byl v Antiochii. Tam byli učedníci poprvé nazváni křesťany a lidé je začali odlišovat od židovství. Sbor v Antiochii se stal střediskem, odkud vyšli první misionáři do pohanského světa. Tehdy započal boj o svobodu pohanů, který vyvrcholil sněmem v Jeruzalémě, na němž bylo usneseno nevkládat na pohany břemeno poslušnosti ceremoniálních žid. zákonů. Výrazný je také důraz Sk na vzkříšení Krista. Vzkříšení je přímo srdcem raně křesťanského poselství. Prvá zaznamenaná křesť. kázání jsou proklamací vzkříšení a jeho významu: Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost (4,33). Shrnutí Ve Sk se o působení Pána Ježíše prostřednictvím Ducha svatého a popisuje cestu evangelia z Jeruzaléma do Samaří, Antiochie a prostřednictvím Pavla do nejrůznějších pohanských končin Malé Asie a Jižní Evropy, nakonec až do samého Říma. Klíčové verše Sk dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země (1,8)

5 Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se (2,42) Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě (16,31)

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

SKUTKY APOŠTOLŮ 1 NÁZEV KNIHY 2 AUTOR

SKUTKY APOŠTOLŮ 1 NÁZEV KNIHY 2 AUTOR SKUTKY APOŠTOLŮ 1 NÁZEV KNIHY Pojmenování Skutky apoštolů neodpovídá žádné původní dikci, neboť dílo jako takové nemělo žádný název. Titul knihy Pra,xeij (tw/n) avposto,lwn (lat. Acta apostolorum), který

Více

40 DNÍ S BIBLÍ 2013 K N I H A S K U T K Ů BUDETE MI SVĚDKY. ú v o d k e k n i z e S k u t k ů

40 DNÍ S BIBLÍ 2013 K N I H A S K U T K Ů BUDETE MI SVĚDKY. ú v o d k e k n i z e S k u t k ů 40 DNÍ S BIBLÍ 2013 K N I H A S K U T K Ů BUDETE MI SVĚDKY ú v o d k e k n i z e S k u t k ů 1 ZVĚST KNIHY SKUTKŮ Kniha Skutků (Sk) je kronikou apoštolské misie, a to kronikou výběrovou: Z období asi třiceti

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

40 DNÍ S BIBLÍ 2013 K N I H A S K U T K Ů BUDETE MI SVĚDKY. m a n u á l p r o ú č a s t n í k y 40 DNÍ S BIBLÍ *MANUÁL PRO ÚČASTNÍKY* 1

40 DNÍ S BIBLÍ 2013 K N I H A S K U T K Ů BUDETE MI SVĚDKY. m a n u á l p r o ú č a s t n í k y 40 DNÍ S BIBLÍ *MANUÁL PRO ÚČASTNÍKY* 1 40 DNÍ S BIBLÍ 2013 K N I H A S K U T K Ů BUDETE MI SVĚDKY m a n u á l p r o ú č a s t n í k y 40 DNÍ S BIBLÍ *MANUÁL PRO ÚČASTNÍKY* 1 BUDETE MI SVĚDKY Datum SZ NZ 20. 2. Iz 40,1-17 Sk 1,1-26 V JERUZALÉMĚ

Více

Dorošťák ročník 10 číslo 1. Dorostová unie. Dorošťák

Dorošťák ročník 10 číslo 1. Dorostová unie. Dorošťák číslo 1/2012-13 Dorostová unie Dorošťák Opět jsme v novém roce který má letopočet 2013. Věci kolem nás se zřejmě i v tomhle roce budou měnit. Někdy k lepšímu, někdy k horšímu. Co ale zůstává jistotou je,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Kladno 25. září 2011 strana 1

Kladno 25. září 2011 strana 1 Kladno 25. září 2011 strana 1 Skutky apoštolské 11:19 Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie; slovo evangelia

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

OBSAH. Předmluva 17.

OBSAH. Předmluva 17. OBSAH Předmluva 17 1 UVEDENÍ 21 1.1 K dějinám disciplíny 22 1.2 K významu literárního úvodu jako vědeckého podoboru 32 1.3 Předběžné hermeneutické úvahy: Funkce jazyka 33 1.3.1 Jazyk jako organizování

Více

Filip kazatel evangelia

Filip kazatel evangelia Týden od 30. srpna do 5. září 10 Texty na tento týden 2K 4,18; Sk 6,1 6; 8,1 6.30 35; 21,7 9 Základní verš Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

KS Krupka, neděle 13. února 2011 Roztržka mezi Barnabášem a Pavlem

KS Krupka, neděle 13. února 2011 Roztržka mezi Barnabášem a Pavlem KS Krupka, neděle 13. února 2011 Roztržka mezi Barnabášem a Pavlem Skutky apoštolské 11: 19 Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Lekce 5 VZNIK CíRKVE

Lekce 5 VZNIK CíRKVE Lekce 5 VZNIK CíRKVE V první části ses dověděl mnohé o světě, do kterého Ježíš přišel, a zemi, ve které žil. Očima čtyř evangelistů sijej sledoval, jak na úbočích a ve městech palestinských naplňoval své

Více

Dostáváme se k textu 16. kapitoly knihy Skutků (i když nám z 15. kapitoly zbývá ještě poslední verš). Stáváme se v ní průvodci apoštola Pavla na jeho

Dostáváme se k textu 16. kapitoly knihy Skutků (i když nám z 15. kapitoly zbývá ještě poslední verš). Stáváme se v ní průvodci apoštola Pavla na jeho Dostáváme se k textu 16. kapitoly knihy Skutků (i když nám z 15. kapitoly zbývá ještě poslední verš). Stáváme se v ní průvodci apoštola Pavla na jeho druhé misijní cestě. Její počátek zachycuje ještě zmíněný

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ

ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ Týden od 6. do 12. července 2008 ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ Biblické texty na tento týden: Sk 11,19 26; 13,16 42; 17,18 34 Základní verš Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem

Více

A BUDETE MI SVĚDKY BIBLICKÉ STUDIUM O SKUTCÍCH APOŠTOLŮ

A BUDETE MI SVĚDKY BIBLICKÉ STUDIUM O SKUTCÍCH APOŠTOLŮ A BUDETE MI SVĚDKY BIBLICKÉ STUDIUM O SKUTCÍCH APOŠTOLŮ 1 ZVĚST KNIHY SKUTKŮ Kniha Skutků (Sk) je kronikou apoštolské misie, a to kronikou výběrovou: Z období asi třiceti let se dovídáme pouze o několika

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

05.06.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Modlitby letnic - šavuot

05.06.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Modlitby letnic - šavuot Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů 05.06.2011 05/06/2011 Revive Israel Ministries Modlitby letnic - šavuot Ašer Intrater Jsme připraveni na první noc modliteb, která proběhne z úterý na středu

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga

K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga Gospels3a (Vznik evangelií) Význam tématu: liturgický teologický historický literární K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga Raně křesťanské

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16)

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) Boží hněv se zjevuje z nebe V dnešním textu vidíme důsledky přijetí Božího slova. Boží slovo spojuje ty tři verše, které máme dneska před

Více

ČESKY. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8)

ČESKY. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8) ČESKY Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8) Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne,

Více

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University Studijní zprávy za jednotlivé části BROŽURA es 12 S OTÁZKAMI KRÁLovsTVÍ, MOC " ASLAVA PŘEHLED NOVÉHO ZÁKONA lel University . es 12 - KRÁLovS'IV1, MOC A SLÁVA POKYNY Po ukončení studia každé části vyplň

Více

PAVEL A ŘÍM. Týden od 26. června do 2. července 2010. Texty na tento týden Ř 16,1.2; 15,20 24; Sk 28,16 31; Ř 1,7; Ř 1,8; 15,14

PAVEL A ŘÍM. Týden od 26. června do 2. července 2010. Texty na tento týden Ř 16,1.2; 15,20 24; Sk 28,16 31; Ř 1,7; Ř 1,8; 15,14 Týden od 26. června do 2. července 2010 PAVEL A ŘÍM Texty na tento týden Ř 16,1.2; 15,20 24; Sk 28,16 31; Ř 1,7; Ř 1,8; 15,14 Základní verš Nejprve vzdávám díky svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Misie apoštola Pavla v Korintu v dějinném kontextu

Misie apoštola Pavla v Korintu v dějinném kontextu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra biblických věd Miroslava Smékalová Misie apoštola Pavla v Korintu v dějinném kontextu Diplomová práce Vedoucí práce: ThLic. Jaroslav Brož,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

99. Je skutečně křest nutný ke spáse?

99. Je skutečně křest nutný ke spáse? 99. Je skutečně křest nutný ke spáse? Dobrý večer, Dnes jsem našel Vaše stránky a musím říct, že jsem s radostí a zájmem, četl. Moje radost však byla po nějaké době zakalena, když jsem došel ke SPASENÍ.

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

30) Jaký je mechanismus šíření spásy? 31) Mluví Bůh přímo ke všem věřícím lidem?

30) Jaký je mechanismus šíření spásy? 31) Mluví Bůh přímo ke všem věřícím lidem? Dobrý večer paní M., 30) Jaký je mechanismus šíření spásy? 31) Mluví Bůh přímo ke všem věřícím lidem? Nedělám si žádné nároky na originalitu. Originální je pouze Bůh a Jeho Slovo. To mi stačí. Mým posláním

Více

ŽENY MISIONÁŘKY. Biblické texty na tento týden: L 8,41 55; J 4,1 40; Sk 16,14 16; 18, ; Ř 16,3 5. Základní verš.

ŽENY MISIONÁŘKY. Biblické texty na tento týden: L 8,41 55; J 4,1 40; Sk 16,14 16; 18, ; Ř 16,3 5. Základní verš. Týden od 31. srpna do 6. září 2008 Biblické texty na tento týden: L 8,41 55; J 4,1 40; Sk 16,14 16; 18,1 3.24 28; Ř 16,3 5 Základní verš Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila

Více

Skutky 13 - Na cestu!

Skutky 13 - Na cestu! Úvod kázání Poděbrady, 20. 7. 2014 Skutky 13 - Na cestu! Jsme uprostřed léta. Vyrážíme na cesty, abychom dorazili do cíle. Něco zažijeme a poznáme, abychom se vydali na cestu zpátky domů. S tím pak souvisí

Více

A10. Poznej Bibli. dorost. 1. LEKCE: Pavel ve Filipech. O: Co ten muž říkal?

A10. Poznej Bibli. dorost. 1. LEKCE: Pavel ve Filipech. O: Co ten muž říkal? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: Poznej Bibli 1. LEKCE: Pavel ve Filipech Pavel a jeho společníci dorazili do Troady. Zde měl Pavel v noci vidění od Pána, ve

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. (Jan 7:37 39) Tato místa ukazují, že učedníci byli v mimořádné situaci. I když se rozhodli následovat Ježíše v době,

neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. (Jan 7:37 39) Tato místa ukazují, že učedníci byli v mimořádné situaci. I když se rozhodli následovat Ježíše v době, Křest Duchem svatým V této úvaze bychom se s Vámi chtěli podělit o naši víru, že Bůh miluje všechny své děti stejně a chce s nimi mít plnohodnotný vztah hned, jak se rozhodnou stát se Jeho dětmi. Proto

Více

Obsah služby Boží autoritu

Obsah služby Boží autoritu Příkladná služba Skutky ap. 20,19 27 ~ 1 ~ Apoštol Pavel, inspirován Bohem, ukázal pohled zpátky na svoji službu, když stál uprostřed starších z Efezu, kteří byli shromážděni kolem něho. Byl to přehled

Více

B5 Klíčové verše: Jan 14,16-17

B5 Klíčové verše: Jan 14,16-17 Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: PoznejBibli biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. lekce: Pánovi služebníci Připraveni samotným Bohem Přečti si Skutky 1,7-9 a Skutky

Více

OBSAH. První část. L id sk á str á n k a b ib le

OBSAH. První část. L id sk á str á n k a b ib le OBSAH PŘED M LU V A Ú V O D 1. Co je bible? 2. Členení bible 3. Židovské členění Písm a 4. Jak Bůh v bibli mluví? 4.1 Informace 4.2 Sebevyjádření 4.3 Výzva 5. D ei verbum o Boží řeči к člověku 6. Struktura

Více

Apoštol Petr přišel do domu římského setníka Kornélia. Byl tam svým hostitelem pozván, ale byl tam současně i přiveden Pánem Bohem.

Apoštol Petr přišel do domu římského setníka Kornélia. Byl tam svým hostitelem pozván, ale byl tam současně i přiveden Pánem Bohem. Apoštol Petr přišel do domu římského setníka Kornélia. Byl tam svým hostitelem pozván, ale byl tam současně i přiveden Pánem Bohem. Pán Bůh jej pro tuto návštěvu připravil. Petr Kornélia nejprve žádá,

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17 BiBlický STudiJní kurz Tato studie patří: 1. studie Poslušný život Blok B Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 1,1-17 Ježíš měl mnoho učedníků, ale pouze dvanáct z nich vybral, aby se stalo jeho zvláštními společníky.

Více

Kurs Omega. Příručka 3. Praktický výcvik zakladatelů sborů ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES.

Kurs Omega. Příručka 3. Praktický výcvik zakladatelů sborů ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES. Kurs Omega Praktický výcvik zakladatelů sborů Příručka 3 ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ ve spolupráci s PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Příručka 3 Vydala The

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Studia pro skupinky na téma kniha Efezským

Studia pro skupinky na téma kniha Efezským 1 Studia pro skupinky na téma kniha Efezským Studia nemají za cíl systematicky projít celou knihou, i když její větší část pokrývají. Cílem je zběžné seznámení se s touto knihou a její aplikace do každodenního

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění symbolické formě řeči POROZUMĚNÍ BIBLICKÝM PŘÍBĚHŮM Žák je

Více

starší žáci PoznejBibli 1. LEKCE: vítr Letnice Duch ohnivé Petrův život - Petrovo kázání biblické příběhy pro starší žáky

starší žáci PoznejBibli 1. LEKCE: vítr Letnice Duch ohnivé Petrův život - Petrovo kázání biblické příběhy pro starší žáky Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Petrovo kázání PŘEČTI SI: Skutky 2,1-43 KLÍČOVÝ VERŠ: Skutky 1,8 Pán Ježíš

Více

Lekce 6 CíRKEV NA POSTUPU

Lekce 6 CíRKEV NA POSTUPU Lekce 6 CíRKEV NA POSTUPU V 5. lekci jsme prostudovali Skutky apoštolů a listy spojované s raným údobím prvotní církve - List Jakubův a Galatským. Naše studium nám poskytlo obraz šíření zvěsti evangelia

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ježíšovo narození. Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32

Ježíšovo narození. Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32 Týden od 29. března do 4. dubna 2015 1 Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32 Základní verš Neboť u Boha není nic nemožného. (L 1,37) Lukáš napsal své evangelium především pro pohany. I

Více

Židé a pohané Týden od 3. do 9. července Základní verš Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

Židé a pohané Týden od 3. do 9. července Základní verš Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Židé a pohané Týden od 3. do 9. července 2010 ŽIDÉ A POHANÉ Texty na tento týden Žd 8,6; Lv 1 27; Sk 15,1 29; Ga 1,6 8 Základní verš Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Musí evangelium slyšet celý svět?

Musí evangelium slyšet celý svět? Týden od 20. do 26. září 13 Texty na tento týden Sk 4,11.12; Ř 2,12 16; J 3,17; 14,6; 1K 9,22.23 Základní verš Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista:

Více

Marek pak užívá slovo evangelium ve dvou případech:

Marek pak užívá slovo evangelium ve dvou případech: 2. LEKCE EVANGELIUM A EVANGELIA Úvod Při četbě Starého zákona můžeme zjistit, že se jedná o neúplné dílo, jemuž schází jakýsi závěr. Zvláště v jeho posledních knihách nalezneme časté zmínky o budoucnosti

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Ježíš učitel misie. Texty na tento týden 2Tm 1,8.9; L 2,25 32; Mt 5,13.14; 15,24; 28,16 20

Ježíš učitel misie. Texty na tento týden 2Tm 1,8.9; L 2,25 32; Mt 5,13.14; 15,24; 28,16 20 Týden od 9. do 15. srpna 7 Texty na tento týden 2Tm 1,8.9; L 2,25 32; Mt 5,13.14; 15,24; 28,16 20 Základní verš Ježíš jim znovu řekl: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. (J 20,21) Podle

Více

velkými postavami ve svém lidu, jen si uvědomme, jak si čtyřiceti lety samoty v poušti připravoval Mojžíše! Saul se svým obrácením stal Božím

velkými postavami ve svém lidu, jen si uvědomme, jak si čtyřiceti lety samoty v poušti připravoval Mojžíše! Saul se svým obrácením stal Božím Opustili jsme Saula ve chvíli, kdy byl sražen z koně a uslyšel hlas Pána Ježíše Krista, který ho posílal do Damašku. Pojďme sledovat další průběh událostí: Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl.

Více

Týden od 2. do 8. října 2011

Týden od 2. do 8. října 2011 Týden od 2. do 8. října 2011 2 PAVLOVA AUTORITA A EVANGELIUM Texty na tento týden 2Pt 3,15.16; Ga 1, Fp 1,1 a Ga 5,12 Základní verš Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 5.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Poslušnost ovoce oživení

Poslušnost ovoce oživení Týden od 28. července do 3. srpna 5 Texty na tento týden: Sk 5,28 32; 7,52 57; 9,1 8.17; 20,20 23; Fp 2,5 8 Základní verš Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme

Více

Glosolálie ve Skutcích apoštolů a u Pavla

Glosolálie ve Skutcích apoštolů a u Pavla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Glosolálie ve Skutcích apoštolů a u Pavla Tereza Halasová Katedra Nového zákona Vedoucí práce: Jan Roskovec, Th.D. Studijní program:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Církev roste k slávě Božího jména. Když Jakub doloží, že povolání pohanů do církve byl od počátku Boží záměr, vyvodí z toho i praktické důsledky pro

Církev roste k slávě Božího jména. Když Jakub doloží, že povolání pohanů do církve byl od počátku Boží záměr, vyvodí z toho i praktické důsledky pro Sledujeme průběh apoštolského sněmu v Jeruzalémě. Diskutuje se otázka významu dodržování Zákona pro lidskou spásu a platnost pozvání k Boží milosti i pro pohany. Závažný a už téměř shrnující projev pronesl

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Mnoho Židů a pohanů skrze slova Pavla a Barnabáše uvěřilo. Jiní je však odmítli a poštvali proti nim ostatní.

Mnoho Židů a pohanů skrze slova Pavla a Barnabáše uvěřilo. Jiní je však odmítli a poštvali proti nim ostatní. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Pavlova dobrodružství - Trpět pro Pána Když uděláme něco špatného, očekáváme,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Božství Ducha svatého

Božství Ducha svatého Týden od 15. do 21. ledna 3 Texty na tento týden Sk 5,1 4; Ř 8,11; 15,18.19; 1K 3,16.17; 6,19.20; Mt 28,18.19; 2K 13,13 Základní text Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více