ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VAMBERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VAMBERK"

Transkript

1 ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VAMBERK V RÁMI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Z.1.04/4.1.01/ Zpracoval M..TRITON, spol. s r.o.

2 OBSAH 1. ÚVOD, ZADÁNÍ 3 2. ZDROJE, DATA 4 3. ANALÝZA DAT 5 4. ZJIŠTĚNÉ INFORMAE (NEČÍSELNÉ) SWOT ANALÝZA ZÁVĚR, DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ ČÁST PROJEKTU 18 2

3 1. ÚVOD, ZADÁNÍ, je zpracována na základě projektu: Zvýšení kvality řízení a správy Městského úřadu Vamberk, dílčí část: Plán finanční řízení v období krize. Zadáním pro tuto analýzu finančního řízení a zdraví města Vamberk je: - provedení analýzy finančního řízení a zdraví města, na jejímž základě se bude dále pracovat při vytváření zásad finančního řízení v období krize, případně dojde k přehodnocování již zavedených procesů řízení v praxi úřadu, - sběr dat bez zátěže zaměstnanců úřadu, nebo s minimální zátěží zaměstnanců úřadu, využití systémů MF ČR (ARIS a ÚFIS) a ČSÚ, - analýza vývoje a stavu financí města a stavu finančního řízení a plánování financí, bude provedena na pracovním jednání s vybranými zaměstnanci úřadu, zaměřena na znalost souvislostí a parametrů financí nejen s ohledem na rozpočtová pravidla a zákon o finanční kontrole, ale také na schopnost zaměstnanců vnímat propojení jejich práce na finance města a rozvojové potřeby samosprávy, - analýza bude mimo jiné věnována, komunikaci, současnému stavu systému finančního řízení a plánování, - při jejím zpracování bude kladen důraz na finanční gramotnost zaměstnanců (tedy zda finance a systém financí města a úřadu prolíná úřadem i se zodpovědností za stav financí tak, aby uvědomění nebylo jen na straně vedoucího financí, tajemníka a vedení města, ale u každého zaměstnance), - SWOT analýza stavu a řízení financí, bude provedeno stručné zhodnocení finanční kondice města a to s ohledem na znalost kondice financí ostatních měst v ČR, budou zvýrazněny silné a slabé stránky financí města, příležitosti a ohrožení, - stanovení rizik a příležitostí, stejně jako silných a slabých stránek proběhne formou srozumitelnou neekonomickým profesím, - v rámci analýzy se budeme soustředit na definici závěrů tak, aby byly jasné, stručné, výstižné a především srozumitelné všem profesím, - závěry analýzy budou koncipovány do souhrnné tabulky, se kterou v rámci projektu dále pracujeme a vycházíme z ní při navržení pravidel pro stabilizaci financí - při práci je využíváno metodiky projektového řízení při hodnocení rizik. Zpracovatel analýzy: Úplný název: M..TRITON, spol. s r.o. IČO: Sídlo: Evropská 846/176a, Praha 6 Zastoupení: Ing. Luděk Pfeifer, jednatel společnosti Vedoucí projektu: Ing. Marek Pavlík, PhD. Projektový manažer: Ing. Jakub Ruml Externí konzultant: Ing. Bc. Vladimír Buldra Kontakt: Tel:

4 2. ZDROJE, DATA Při zpracování analýzy finančního řízení a zdraví města Vamberk, bylo využito dat, dle zadání této analýzy. Byla analyzována data ze systémů MF ČR (ARIS a ÚFIS) a ČSÚ, chybějící data byla, pak vyžádána přímo od zaměstnanců Městského úřadu města Vamberk. Tím došlo k minimalizaci nároků na zátěž zaměstnanců úřadu. V rámci analýzy, především pak v procesu popisu a analýzy procesů řízení byli osloveni i členové řídících orgánů Města Vamberk a členové vedení organizací řízených Městem Vamberk. V obou případech opět s ohledem na minimalizaci zátěže. Sběr dat probíhal v období listopad 2013 únor Pro vlastní analýzu bylo využito těchto dat: - Hospodaření Města Vamberk za rok 2010, - Hospodaření Města Vamberk za rok 2011, - Hospodaření Města Vamberk za rok 2012, - Hospodaření Města Vamberk za rok 2013 (v různém stupni plnění bez Rozvahy), - Návrh rozpočtu hospodaření Města Vamberk pro rok 2014, - Sestavy majetku Města Vamberk ve stavu k závěru roku 2013, - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Vamberk za rok 2012 a Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Vamberk za část roku 2013, prováděné Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, - Analýza provedená Ing. Luďkem Tesařem, ityfinance.cz, v průběhu roku 2013 a zaměřená na vývoj a výpočet daňových příjmů pro roky , - Organizační řád Městského úřadu ve Vamberku. 4

5 3. ANALÝZA DAT V části analýzy dat se nebudeme pro potřeby této analýzy zabývat kompletní skladbou nákladů a příjmů. To není pro potřeby této analýzy prioritní, navíc by takový přístup celkově znepřehlednil výstupy a přínosy této analýzy. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (VÝDAJE A PŘÍJMY) uzavřené hospodaření za rok předběžný výsledek za rok návrh rozpočtu na rok VÝDAJE ELKEM , , , , ,20 z toho: Opravy a udržování 5 885, , ,37 neuvedeny neuvedeny Ostatní služby , , ,91 neuvedeny neuvedeny Mzdové náklady , , ,65 neuvedeny neuvedeny Zákonné sociální pojištění 4 707, , ,52 neuvedeny neuvedeny Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0, ,36 neuvedeny neuvedeny ,00 VÝDAJE ELKEM , , ,00 VÝDAJE ELKEM , , (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) 5

6 uzavřené hospodaření za rok předběžný výsledek za rok návrh rozpočtu na rok PŘÍJMY ELKEM , , , , ,20 z toho: - ze sdílených daní a poplatků , , , , ,00 - ze sdílené daně z příjmů FO 8 714, , , , ,00 - ze sdílené daně z příjmů PO 7 077, , , , ,00 - ze sdílené DPH , , , , ,00 - ze sdílené spotřební daně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ze sdílené majetkové daně 4 081, , , , ,00 - z ostatních daní a poplatků 0,00 0, , , ,00 Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,56-450,00 Výsledek hospodaření účetního období , , ,58 neuveden , , ,00 PŘÍJMY ELKEM , ,00 PŘÍJMY ELKEM , , (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) 6

7 ROZVAHA (BILANE) uzavřené hospodaření za rok Název položky A K T I V A E L K E M , , ,43 Stálá aktiva , , ,12 Dlouhodobý nehmotný majetek 1 665, , ,61 Dlouhodobý hmotný majetek , , ,22 Dlouhodobý finanční majetek , , ,37 Dlouhodobé pohledávky 3 108, , ,92 Oběžná aktiva , , ,31 Zásoby 28,00 54,23 47,92 Krátkodobé pohledávky 5 655, , ,54 Krátkodobý finanční majetek , , ,85 uzavřené hospodaření za rok Název položky P A S I V A E L K E M , , ,43 Vlastní kapitál , , ,18 Jmění účetní jednotky a upravující položky , , ,46 Fondy účetní jednotky 4 437, , ,17 Výsledek hospodaření (vč. minulých let) , , ,55 izí zdroje , , ,25 Dlouhodobé závazky , , ,68 Krátkodobé závazky 8 368, , ,57 (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) 7

8 POSLEDNÍ OBLASTÍ DAT JE SOUSTAVA INFORMATIVNÍH A MONITORUJÍÍH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ OBE uzavřené hospodaření za rok Název ukazatele Číslo ukazatele Hodnota Hodnota Hodnota Počet obyvatel obce Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,15 Úroky 3 172,47 873,13 996,47 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , ,51 Dluhová služba celkem /3 + 4/ , , ,98 Ukazatel dluhové služby (v %) /5 : 2/ 6 4,1 14,33 6,62 Aktiva celkem , , ,60 izí zdroje , , ,37 Stav na bankovních účtech celkem , , ,36 Úvěry a komunální dluhopisy , , ,98 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy Zadluženost celkem / / , , ,98 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) * /8 : 7/ 13 9,41 15,04 11,88 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) /12 : 8/ 14 60,34 30,43 55,13 8-leté saldo 15 neuvedeno neuvedeno ,77 Oběžná aktiva , , ,59 Krátkodobé závazky , , ,43 elková likvidita * /16 : 17/ 18 2,12 0,97 1,35 *) Obce, u nichž je ukazatel celkové likvidity v intervalu <0; 1> a zároveň je podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 % včetně, jsou osloveny dopisem ministra financí Na základě takto dostupných údajů je již možno provést jednak analýzu zaměřující se Finanční zdraví obce, ale také celkovou shrnující analýzu ekonomické stability. 8

9 FINANČNÍ ZDRAVÍ PŘÍSTUP/TEORIE E1 - Hodnocení finanční stability a schopnosti realizovat budoucí investice (ukazatel finančního zdraví) Ukazatel finančního zdraví lze sledovat prostřednictvím veřejně dostupných dat (zejména systém ARIS, jehož zřizovatelem je Ministerstvo financí: Pomocí jednoduchých výpočtů z dat pocházejících z konečných finančních výkazů za příslušný kalendářních rok vyjadřuje ukazatel vývoj finanční situaci města z hlediska minulosti, tj. 4 5 let (databáze ARIS shromažďuje finanční výkazy měst od roku Tento přístup nabízí srovnání hospodářských výsledků města v uplynulých letech a naznačuje trendy jeho vývoje do budoucna, což usnadňuje finanční plánování budoucího vývoje (prognózování). Aby bylo možné nějak souhrnně zhodnotit hospodaření města, byly pro zjednodušení vytvořeny 3 kategorie udržitelnosti (A, B, ). Na základě dosavadních zkušeností s hospodařením měst (a jeho jednotlivých velikostních kategorií) byly ke každému z dílčích výpočtů přiřazeny hodnoty, které lze považovat za optimální (A), únosné (B) a dlouhodobě zcela neudržitelné (). Každý z dílčích výpočtů má přiřazenu svoji váhu v procentech podle toho, nakolik je jeho výsledek podstatný pro celkové vyhodnocení hospodaření města v jednotlivém roce. Souhrnná kategorie se přiřadí podle převažujících hodnot (se zohledněním jejich vah). Finální výsledek pak lze interpretovat následovně: - A Územní jednotka má optimální finanční stabilitu a vysokou schopnost realizovat do budoucna své investice. - B Územní jednotka je uspokojivě finančně stabilní a udržitelná za předpokladu zachování alespoň stávajících hodnot rozšiřujících indikátorů. - Územní jednotka je finančně nestabilní, do budoucna velmi riziková a s ohroženou schopností realizovat své investice. Neodpovídá kritériím ekonomické udržitelnosti. 9

10 Konkrétní souhrn výpočtů, intervaly hodnot, které odpovídají jednotlivým kategoriím, a percentuálně vyjádřenou váhu jednotlivých výsledků znázorňuje následující tabulka: Typ ÚS Specifikace Indikátor Malá sídla venkovského charakteru Malá a středně velká města Provozní výsledek hospodaření Poměr přebytku rozpočtu Krytí dluhové služby Peněžní rezervy Provozní výsledek hospodaření Poměr přebytku rozpočtu Kapacita samofinancování Krytí dluhové služby Peněžní rezervy Běžné příjmy - běžné výdaje Podíl přebytku rozpočtu na běžných příjmech (%) rozpočtu a splátek ze závazků Souhrn likvidních aktiv / průměrný přebytek rozpočtu Běžné příjmy - běžné výdaje přebytku rozpočtu na běžných příjmech (%) přebytku rozpočtu a kapitálových příjmů na kapitálových výdajích rozpočtu a splátek ze závazků Souhrn likvidních aktiv / průměrný přebytek rozpočtu Požadované hodnoty Hodnocení > 0 A 10 A 0-10 B > 1,3 A 1-1,3 B 1 1 interval (0, 1) A B > 0 A 10 A 0-10 B 1,2 A 1-1,2 B < 1 > 1,2 A 1-1,2 B 1 1 interval (0, 1) A B Váha 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 10

11 Typ ÚS Specifikace Indikátor Velká sídla (velká města Provozní výsledek hospodaření Poměr přebytku rozpočtu Kapacita samofinancování Krytí dluhové služby Peněžní rezervy Ukazatel investiční aktivity Běžné příjmy - běžné výdaje přebytku rozpočtu na běžných příjmech (%) přebytku rozpočtu a kapitálových příjmů na kapitálových výdajích rozpočtu a splátek ze závazků Souhrn likvidních aktiv / průměrný přebytek rozpočtu Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích (%) Požadované hodnoty Hodnocení > 0 A 10 A 0-10 B 1,3 A 1 1,3 B < 1 > 1,2 A 1-1,2 B 1 1 interval (0, 1) 10 A B A 0-10 B Váha 0,1 0,2 0,1 0,25 0,25 0,1 V našem případě nás zajímá prostřední kategorie Malá a středně velká města. Vysvětlivky k hodnocení: - Pokud považujeme finanční stabilitu za optimální (kategorie A), musí tato kategorie převažovat u většiny hodnot, resp. u všech podstatných. Naopak do této kategorie nelze zařadit územní jednotku, která by byť jen v méně významném kritériu měla výsledek odpovídající neudržitelné skupině (tj. ). - Pokud je podíl neuspokojivého hodnocení (tj. ) větší než cca třetinový, je považováno celkové hospodaření obce (resp. města, územního celku) za neuspokojivé, tudíž není podstatné zastoupení neboli podíl zbývajících hodnocení (tj. A a B). - Kategorie B potom odpovídá průměru mezi těmito hraničními kategoriemi. - Toto hodnocení se provádí na základě údajů jednoho kalendářního roku a může se v čase měnit, přičemž není vyloučeno, že během sledovaného intervalu let může územní jednotka dosáhnout v jednotlivých letech všech tří kategorií. 11

12 FINANČNÍ ZDRAVÍ MĚSTA VAMBERK Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 váha Vamberk Provozní výsledek hospodaření Běžné příjmy - běžné výdaje A A 0,1 Poměr přebytku rozpočtu přebytku rozpočtu na běžných příjmech (%) B B 0,2 Kapacita samofinancování přebytku rozpočtu a kapitálových příjmů na kapitálových výdajích 0,1 Krytí dluhové služby rozpočtu a splátek ze závazků A A A 0,3 Peněžní rezervy Souhrn likvidních aktiv / průměrný přebytek rozpočtu A A A 0,3 Na základě takto získaných údajů lze stanovit, že: Město Vamberk v roce 2010 dosáhlo Finančního zdraví - neuspokojivé, od roku 2011 do roku 2012 již dosáhlo uspokojivé hodnoty B a dle předběžných výsledků, lze s velkou mírou jistoty toto hodnocení stanovit i pro rok 2013 a výhledově i pro rok 2014, stupeň B. Důvodem proč nemůže v současnosti dosáhnout lepšího hodnocení, byť všechny údaje vypovídají o stabilním vývoji hospodaření v minulých letech, ale i s výhledem do budoucnosti je ukazatel Kapacity samofinancování. Pokud budeme hledat příčinu, je to tím, že podíl součtu objemu kapitálových příjmů a průměrného přebytku rozpočtu ku objemu kapitálových výdajů nedosahuje hodnoty 1 až 1,3 nebo vyšší. Pokud přeložíme toto poměrně těžkopádné sousloví, Město Vamberk netvoří tolik příjmů z kapitálové činnosti (např. pronájmy) anebo ze zisku, aby jím plně pokryla kapitálové výdaje (investiční výdaje). V ostatních ukazatelích, lze ale najít poměrně silnou a stabilní základnu, která Městu Vamberk zajišťuje uspokojivě hradit své současné i budoucí závazky. V oblasti personálních výdajů ku celkovým výdajům lze naopak pozorovat pokles, podobně jako v nákupu externích služeb (výdaje na služby a opravy). 12

13 4. ZJIŠTĚNÉ INFORMAE (NEČÍSELNÉ) V rámci studia dalších dokumentů a v rámci vyhodnocení několika řízených rozhovorů se zaměstnanci MěÚ Vamberk, ale i se zaměstnanci společností a organizací založených či řízených MěÚ Vamberk a v neposlední řadě i s členy řídících orgánů Města Vamberk bylo zjištěno několik skutečností, které budou součástí SWOT analýzy. 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA V současné době MěÚ Vamberk používá oficiální Organizační řád s poslední změnou k , podle něhož jsou jasně vymezeny určitá práva a povinnosti jednotlivým odborům, zaměstnancům, ale i řízeným organizacím Města Vamberk např. ZŠ, Vambekon apod. Jak bylo analýzou, ale i vlastními řízenými rozhovory zjištěno, dochází zde k několika excesům. Např. samostatná organizační složka Technické služby je vyčleněna mimo jednotlivé odbory MěÚ Vamberk. Historickou optimalizací byla tato složka nejprve oddělena od MěÚ Vamberk na samostatnou společnost, později zase přidružena jako součást MěÚ Vamberk. V dnešní době se nachází někde na pomezí a není ideálně začleněna, ani řízena. Vnitřní organizační složka MěÚ Vamberk nazvaná Technické služby v současnosti nespadá pod Odbor správy majetku a rozvoje města, jak je u jiných měst a obcí obvyklé, ale je samostatná, přímo organizačně řízená starostou. Vlastní Technické služby jsou pak řízené vedoucím, ale vedoucí Technických služeb je zároveň vedoucím samostatné organizace Vambekon s.r.o. Navíc tento vedoucí společnosti Vambekon s.r.o. řídí a zodpovídá za Správu sportovních zařízení p.o. Vzniká tím vcelku nepřehledný bod kumulace několika funkcí a odpovědností. Vedoucí Technických služeb, společnosti Vambekon s.r.o. i Správy sportovních zařízení p.o. předkládá na MěÚ podklady pro přípravu rozpočtu. Navíc jak bylo zjištěno, i úkolování a zpětná kontrola je vcelku nepřehledná. Vedoucího společnosti Vambekon s.r.o. a zároveň vedoucího Technických služeb a Správy sportovních zařízení p.o. úkoluje Rada města, operativně dochází k přímému předávání úkolů přímo od starosty Města Vamberk či tajemníka MěÚ Vamberk. Organizační složka Technické služby je však přímo podřízena starostovi Města Vamberk. Vambekon s.r.o. má určené činnosti, které uskutečňuje jako Vambekon s.r.o. jedná se např. o vytápění města, ostatní činnosti dělá na základě samostatných smluv (správcovské smlouvy) na účet města, kde je již sjednaná roční výše odměny, jedná se tedy o paušální služby. Důvody pro tento netradiční způsob organizační struktury, jsou dle oslovených zaměstnanců, daňové, především DPH. Pokud by zaměstnanci Technických služeb byly zaměstnanci Vambekonu s.r.o., Vambekon s.r.o. by byl nucen jejich práci MěÚ fakturovat s DPH. Podobně je to však i při nákupu a prodeji tepla a plynu, pro tuto činnost je zase dle slov zúčastněných výhodnější nákup a prodej přes Vambekon s.r.o. Další anomálií v organizačním řádu je vlastní řízení Finančního odboru. Dle platného organizačního schématu, je vedoucí odboru Ing. Martina Jusková. Ta je v současnosti na mateřské dovolené. Po dobu mateřské dovolené byla přijata navíc paní Bc. Yvona Morávková. Avšak ve skutečnosti je finanční odbor řízen p. Evou Bezděkovou, která byla pověřena řízením po Ing. Martině Juskové. Práce resp. pracovní náplň příslušející vedoucí odboru byly přerozděleny mezi Bc. Morávkovou a p. Bezděkovou. ož může vyvolávat určité spekulace proč? Nicméně tím anomálie nekončí. Funkčně sice odbor řídí p. Bezděková, ale zdá se, že strategicky odbor řídí předseda finančního výboru Zastupitelstva Města Vamberk Ing. Aleš Fišer. Dokonce se účastní vlastní práce na přípravě a sestavení rozpočtu města, ale např. i na kontrole a odsouhlasení některých plateb a příkazů. Navíc jak 13

14 bylo zjištěno, řada zaměstnanců z dalších odborů a organizací města jej přímo kontaktuje v souvislosti s investičními požadavky a s požadavky na financování investic či větších oprav. Tímto dochází k významné anomálii, neboť Finanční odbor je dle organizačního řádu přímo podřízen tajemníkovi MěÚ Vamberk. 2. VEDENÍ ÚČETNITVÍ Podobně jako v organizační struktuře je několik zvláštností i ve vlastním vedení účetnictví. MěÚ Vamberk, resp. Finanční odbor vede účetnictví v SW přímo pro MěÚ Vamberk, ale i některým organizacím. Např. Základní škola, využívá pro zpracování účetnictví stejný SW, měsíčně je vytvořen datový soubor týkající se především mezd Základní školy, který je pak odeslán na MěÚ Vamberk, kde je importován do systému účetnictví. Hospodářka Základní školy provádí mimo jiné fyzickou kontrolu správnosti provozních faktur a majetkovou inventuru. Tyto doklady jsou pak přímo účtovány na Finančním odboru MěÚ Vamberk. Podobně k tomu dochází i v případě Technických služeb, kde je však tento vstup, tj. soubor a podklady účtovány na půdě Vambekon s.r.o., které pak odesílají datový soubor opět na MěÚ Vamberk a odtud jsou data implementována do systému. Za tyto účetní služby je Základní škole účtován zanedbatelný náklad neodpovídající reálným nákladům. Odůvodnění u zmíněných zaměstnanců je v tom, že pro vlastní kontrolu a přehled dokladů nejvíce vyhovuje, když náklady jsou účtovány v místě, odkud jsou řízeny. 3. OBJEDNÁVKY Objednávání má několik trhlin. Jednak není nastavena interními předpisy výše pro objednávání a výše pro uzavírání Smluv. Vnitřními předpisy je pouze upravena výše od kdy je nutno k objednávce dokládat soutěž ceny či více nabídek. Tato hranice je stanovena na Kč. Objednávky stavebního charakteru jsou podávány přes p. Rouskovou, stavební technik MěÚ Vamberk. Jak se však dle zjištění finančního výboru Zastupitelstva stalo, v historii již došlo i k objednání mimo běžně nastavené organizační postupy napřímo. Objednávky Technických služeb zajišťuje vedoucí Vambekon s.r.o. Pokud se jedná o větší investiční či provozní akci, je provedeno výběrové řízení společně se zástupci MěÚ Vamberk. Do limitů větší akce lze počítat částky od cca 500 tis. Kč výše. 4. PRAOVNÍ NÁPLNĚ ZAMĚSTNANŮ FINANČNÍHO ODBORU (FO) Současná vedoucí FO p. Bezděková má na starosti spisovou službu, běžný účet v České spořitelně, objednávky, administrativní oblast vedoucí odboru vyřizování, jednání s úřady apod., kontrolu celého účetnictví. Bc. Morávková, která byla přijata po dobu mateřské dovolené vedoucí FO, má ve své pracovní náplni dotace, fondy (sociální, rozvoje bydlení, rezervní), běžný účet u ČNB a u Komerční banky, rozpočet jeho přípravu a kontrolu, příspěvky a uzavírání smluv. 14

15 5. DOZORČÍ RADA VAMBEKON S.R.O. Dle dostupných informací byla zrušena Dozorčí rada Vambekon s.r.o., veškerou kontrolu převzal Finanční a Kontrolní výbor Zastupitelstva Města. 6. HYBĚJÍÍ PRAVIDLA, DOKUMENTY, PODKLADY Kromě chybějící směrnice související s výší objednávek, chybí např. i Podpisový řád, odkud by bylo jasně patrné, kdo a co je oprávněn podepisovat. Dále chybí košilky ke směrnicím, které by zajišťovaly, resp. dokládaly seznámení odpovědných zaměstnanců se směrnicemi. Směrnice jsou sice přehledně uspořádány a je dohlíženo na jejich platnost a aktuálnost, ale nikde u doložených směrnic není košilka, která by dokladovala oběh této písemnosti. Dále bylo v rámci rozhovorů zjištěno, že chybí dlouhodobé plány a podklady na obnovu majetku, pro nákupy a přípravu investičních akcí v rámci APEX. V neposlední řadě chybí také metodický pokyn, který by určoval, co je ještě oprava a co je již technické zhodnocení určité investice. Řízené rozhovory také odhalily chybějící koncepce dalšího rozvoje, nedostatečnou podporu dotačních projektů, např. nikdo z MěÚ v současnosti neřeší nové možné dotační projekty a jejich financování. ož je však dle analýzy způsobeno omezeným personálním obsazením. V minulých letech bylo přijato několik restriktivních personálních opatření. Bohužel i u realizovaných projektů v minulosti došlo, při jejich finálním představení veřejnosti (po dokončení), k odmítnutí podpory ze strany vedení Města resp. MěÚ Vamberk a to vlastní účastí na této závěrečné akci kde je dokončený projekt představován. 15

16 5. SWOT ANALÝZA Na úvod této kapitoly by bylo vhodné představit co to je SWOT analýza a k čemu je dobré její další využití. SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (anglicky: Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou (ve smyslu opatření) apod. Díky tomu je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, organizace, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. SWOT analýzu je dále možno členit pomocí následující grafiky: Nyní si zjištěné a analyzované informace převedeme do tohoto vyjádření. 16

17 SWOT ANALÝZA MĚSTA VAMBERK (FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A SOUVISEJÍÍH OBLASTÍ) Silné stránky - Stabilní ekonomická situace MěÚ - Znalosti zaměstnanců MěÚ a řízených organizací - Stabilní počet obyvatel a s tím související stabilní oblast příjmů - Loajalita současných zaměstnanců MěÚ a řízených organizací - Nekonfliktní pracovní prostředí Slabé stránky - Finanční zdraví na úrovni B - uspokojivé - Komplikovaná organizační struktura v některých bodech a odpovědnosti některých zaměstnanců - V současných výdajích není příliš prostoru na další výrazné restrikce interních nákladů - Vyšší věk některých klíčových zaměstnanců MěÚ Vamberk, ale i řízených organizací - Možná nedůvěra v nové zaměstnance, odepření pravomocí Příležitosti - Zlepšující se ekonomické výsledky v posledních letech - Znalosti a praxe zaměstnanců MěÚ a řízených organizací - Rodinné stříbro Škola krajky apod. - Motivace zaměstnanců MěÚ a řízených organizací k dalšímu zlepšování - Spolupracující orgány města i s nižšími složkami řízení MěÚ Vamberk Hrozby - Nedostatečná Kapacita samofinancování APEX neumožňující zlepšení Finančního zdraví na vyšší úroveň než B - Vyšší věk některých zaměstnanců a možná nedůvěra v nové zaměstnance - hybějící podpora k dotačním projektům, ale i jejich prezentaci na veřejnosti, chybějící dokumenty pro další strategický rozvoj dlouhodobé plány obnovy majetku - Vytváření zmatečných organizačních opatření, chybějící některé dokumenty ohraničující pravomoci - Blížící se volby do obecních Zastupitelstev, očekávání velké obměny klíčových zaměstnanců a vedení Města Vamberk 17

18 6. ZÁVĚR, DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ ČÁST PROJEKTU Na základě provedené analýzy Finančního zdraví, Finančního řízení, ale i na základě výstupů a shrnutí ve SWOT analýze je zde část závěrečná, která by nám měla doporučit určité kroky a opatření. Je důležité, že tu je tento projekt, který si klade za cíl jednak: - vytvoření zásad finančního řízení města v období krize, zásady budou zpracovány do metodického dokumentu Finanční řízení města v období krize (a období bezprostředně po ní), - vzdělávání zaměstnanců a samosprávy. Doporučení, využít potenciálu Silných stránek a Příležitostí z vyplývající provedené SWOT analýzy. Ze Slabých stránek a Ohrožení jsou zde praktická doporučení: a. vytvořit kontrolní mechanizmy na objednávání a proplácení, není nutné a vhodné všechny tyto činnosti směřovat na finanční výbor Zastupitelstva, b. vybudovat důvěru v nové zaměstnance, zásadní rozhodování lze omezit jinak než přesouváním pracovních náplní a pracovních odpovědností na jiné zaměstnance či na samosprávu, c. vyšší věk zaměstnanců nebrat jako omezující, ale naopak využít jejich potenciálu k předání zkušeností mladším a připravit novou generaci klíčových zaměstnanců v předstihu nikoli, až s politickou změnou v komunálních volbách, d. neprovádět další personální restrikce bez důkladné analýzy a rozboru celé situace na všech odborech MěÚ Vamberk, již současný personální stav znemožňuje vyhradit alespoň poloviční pracovní náplň oblasti projektů a dotačních titulů např. z fondů EU a doplnit tak chybějící zdroje APEX pro financování a obnovu stávajícího majetku či realizaci nového, e. v souvislosti s bodem d. a na základě požadavku finančního výboru Zastupitelstva, doporučuji zvážit vytvoření 1 pracovního místa, které by alespoň z 50% pracovní doby tohoto místa naplňovalo požadavky na práci s dotačními tituly a projekty z fondů např. EU, ROP apod., druhou část 50% pracovní doby tohoto nově vzniklého pracovního místa by bylo vhodné využít přípravě koncepcí a plánů obnovy majetku, f. dopracovat chybějící řídící a organizační dokumenty, nevytvářet prostor pro obcházení a manipulaci s odpovědnostmi, g. pracovat soustavně na dokumentech podporující rozvoj a podporující obnovu majetku, využít pozitivně potenciálu odpisů současného majetku a nastavit pravidla pro financování a tvorbu zdrojů APEX, h. vyžadovat podporu politického vedení na dotačních i investičních projektech, nejen schvalováním, ale i přímou účastí při představování veřejnosti. Závěry a doporučení této analýzy budou zpracovány a využity pro další práci na tomto projektu, především pak ve fázi vzdělávání, ale i ve fázi Vytvoření zásad finančního řízení města v období krize, které budou zpracovány do metodického dokumentu Finanční řízení města v období krize (a období bezprostředně po ní). 18

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Závěrečný účet města Vamberk za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Schválený rozpočet

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 2014 Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Finanční odbor předkládá radě města k projednání V Dačicích: 30. 11. 2012 Vypracovala: Ing. Lea Andrejsová Návrh rozpočtového u města Dačic na období r. 2014

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273325 Název: Obec Bezděkov Sestavená k

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky, žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí Zpracováno dne 30. 3. 2015 AKTUALIZACE Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu:

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více