ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VAMBERK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VAMBERK"

Transkript

1 ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VAMBERK V RÁMI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Z.1.04/4.1.01/ Zpracoval M..TRITON, spol. s r.o.

2 OBSAH 1. ÚVOD, ZADÁNÍ 3 2. ZDROJE, DATA 4 3. ANALÝZA DAT 5 4. ZJIŠTĚNÉ INFORMAE (NEČÍSELNÉ) SWOT ANALÝZA ZÁVĚR, DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ ČÁST PROJEKTU 18 2

3 1. ÚVOD, ZADÁNÍ, je zpracována na základě projektu: Zvýšení kvality řízení a správy Městského úřadu Vamberk, dílčí část: Plán finanční řízení v období krize. Zadáním pro tuto analýzu finančního řízení a zdraví města Vamberk je: - provedení analýzy finančního řízení a zdraví města, na jejímž základě se bude dále pracovat při vytváření zásad finančního řízení v období krize, případně dojde k přehodnocování již zavedených procesů řízení v praxi úřadu, - sběr dat bez zátěže zaměstnanců úřadu, nebo s minimální zátěží zaměstnanců úřadu, využití systémů MF ČR (ARIS a ÚFIS) a ČSÚ, - analýza vývoje a stavu financí města a stavu finančního řízení a plánování financí, bude provedena na pracovním jednání s vybranými zaměstnanci úřadu, zaměřena na znalost souvislostí a parametrů financí nejen s ohledem na rozpočtová pravidla a zákon o finanční kontrole, ale také na schopnost zaměstnanců vnímat propojení jejich práce na finance města a rozvojové potřeby samosprávy, - analýza bude mimo jiné věnována, komunikaci, současnému stavu systému finančního řízení a plánování, - při jejím zpracování bude kladen důraz na finanční gramotnost zaměstnanců (tedy zda finance a systém financí města a úřadu prolíná úřadem i se zodpovědností za stav financí tak, aby uvědomění nebylo jen na straně vedoucího financí, tajemníka a vedení města, ale u každého zaměstnance), - SWOT analýza stavu a řízení financí, bude provedeno stručné zhodnocení finanční kondice města a to s ohledem na znalost kondice financí ostatních měst v ČR, budou zvýrazněny silné a slabé stránky financí města, příležitosti a ohrožení, - stanovení rizik a příležitostí, stejně jako silných a slabých stránek proběhne formou srozumitelnou neekonomickým profesím, - v rámci analýzy se budeme soustředit na definici závěrů tak, aby byly jasné, stručné, výstižné a především srozumitelné všem profesím, - závěry analýzy budou koncipovány do souhrnné tabulky, se kterou v rámci projektu dále pracujeme a vycházíme z ní při navržení pravidel pro stabilizaci financí - při práci je využíváno metodiky projektového řízení při hodnocení rizik. Zpracovatel analýzy: Úplný název: M..TRITON, spol. s r.o. IČO: Sídlo: Evropská 846/176a, Praha 6 Zastoupení: Ing. Luděk Pfeifer, jednatel společnosti Vedoucí projektu: Ing. Marek Pavlík, PhD. Projektový manažer: Ing. Jakub Ruml Externí konzultant: Ing. Bc. Vladimír Buldra Kontakt: Tel:

4 2. ZDROJE, DATA Při zpracování analýzy finančního řízení a zdraví města Vamberk, bylo využito dat, dle zadání této analýzy. Byla analyzována data ze systémů MF ČR (ARIS a ÚFIS) a ČSÚ, chybějící data byla, pak vyžádána přímo od zaměstnanců Městského úřadu města Vamberk. Tím došlo k minimalizaci nároků na zátěž zaměstnanců úřadu. V rámci analýzy, především pak v procesu popisu a analýzy procesů řízení byli osloveni i členové řídících orgánů Města Vamberk a členové vedení organizací řízených Městem Vamberk. V obou případech opět s ohledem na minimalizaci zátěže. Sběr dat probíhal v období listopad 2013 únor Pro vlastní analýzu bylo využito těchto dat: - Hospodaření Města Vamberk za rok 2010, - Hospodaření Města Vamberk za rok 2011, - Hospodaření Města Vamberk za rok 2012, - Hospodaření Města Vamberk za rok 2013 (v různém stupni plnění bez Rozvahy), - Návrh rozpočtu hospodaření Města Vamberk pro rok 2014, - Sestavy majetku Města Vamberk ve stavu k závěru roku 2013, - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Vamberk za rok 2012 a Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Vamberk za část roku 2013, prováděné Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, - Analýza provedená Ing. Luďkem Tesařem, ityfinance.cz, v průběhu roku 2013 a zaměřená na vývoj a výpočet daňových příjmů pro roky , - Organizační řád Městského úřadu ve Vamberku. 4

5 3. ANALÝZA DAT V části analýzy dat se nebudeme pro potřeby této analýzy zabývat kompletní skladbou nákladů a příjmů. To není pro potřeby této analýzy prioritní, navíc by takový přístup celkově znepřehlednil výstupy a přínosy této analýzy. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (VÝDAJE A PŘÍJMY) uzavřené hospodaření za rok předběžný výsledek za rok návrh rozpočtu na rok VÝDAJE ELKEM , , , , ,20 z toho: Opravy a udržování 5 885, , ,37 neuvedeny neuvedeny Ostatní služby , , ,91 neuvedeny neuvedeny Mzdové náklady , , ,65 neuvedeny neuvedeny Zákonné sociální pojištění 4 707, , ,52 neuvedeny neuvedeny Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0, ,36 neuvedeny neuvedeny ,00 VÝDAJE ELKEM , , ,00 VÝDAJE ELKEM , , (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) 5

6 uzavřené hospodaření za rok předběžný výsledek za rok návrh rozpočtu na rok PŘÍJMY ELKEM , , , , ,20 z toho: - ze sdílených daní a poplatků , , , , ,00 - ze sdílené daně z příjmů FO 8 714, , , , ,00 - ze sdílené daně z příjmů PO 7 077, , , , ,00 - ze sdílené DPH , , , , ,00 - ze sdílené spotřební daně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ze sdílené majetkové daně 4 081, , , , ,00 - z ostatních daní a poplatků 0,00 0, , , ,00 Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,56-450,00 Výsledek hospodaření účetního období , , ,58 neuveden , , ,00 PŘÍJMY ELKEM , ,00 PŘÍJMY ELKEM , , (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) 6

7 ROZVAHA (BILANE) uzavřené hospodaření za rok Název položky A K T I V A E L K E M , , ,43 Stálá aktiva , , ,12 Dlouhodobý nehmotný majetek 1 665, , ,61 Dlouhodobý hmotný majetek , , ,22 Dlouhodobý finanční majetek , , ,37 Dlouhodobé pohledávky 3 108, , ,92 Oběžná aktiva , , ,31 Zásoby 28,00 54,23 47,92 Krátkodobé pohledávky 5 655, , ,54 Krátkodobý finanční majetek , , ,85 uzavřené hospodaření za rok Název položky P A S I V A E L K E M , , ,43 Vlastní kapitál , , ,18 Jmění účetní jednotky a upravující položky , , ,46 Fondy účetní jednotky 4 437, , ,17 Výsledek hospodaření (vč. minulých let) , , ,55 izí zdroje , , ,25 Dlouhodobé závazky , , ,68 Krátkodobé závazky 8 368, , ,57 (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) 7

8 POSLEDNÍ OBLASTÍ DAT JE SOUSTAVA INFORMATIVNÍH A MONITORUJÍÍH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ OBE uzavřené hospodaření za rok Název ukazatele Číslo ukazatele Hodnota Hodnota Hodnota Počet obyvatel obce Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,15 Úroky 3 172,47 873,13 996,47 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , ,51 Dluhová služba celkem /3 + 4/ , , ,98 Ukazatel dluhové služby (v %) /5 : 2/ 6 4,1 14,33 6,62 Aktiva celkem , , ,60 izí zdroje , , ,37 Stav na bankovních účtech celkem , , ,36 Úvěry a komunální dluhopisy , , ,98 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy Zadluženost celkem / / , , ,98 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) * /8 : 7/ 13 9,41 15,04 11,88 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) /12 : 8/ 14 60,34 30,43 55,13 8-leté saldo 15 neuvedeno neuvedeno ,77 Oběžná aktiva , , ,59 Krátkodobé závazky , , ,43 elková likvidita * /16 : 17/ 18 2,12 0,97 1,35 *) Obce, u nichž je ukazatel celkové likvidity v intervalu <0; 1> a zároveň je podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 % včetně, jsou osloveny dopisem ministra financí Na základě takto dostupných údajů je již možno provést jednak analýzu zaměřující se Finanční zdraví obce, ale také celkovou shrnující analýzu ekonomické stability. 8

9 FINANČNÍ ZDRAVÍ PŘÍSTUP/TEORIE E1 - Hodnocení finanční stability a schopnosti realizovat budoucí investice (ukazatel finančního zdraví) Ukazatel finančního zdraví lze sledovat prostřednictvím veřejně dostupných dat (zejména systém ARIS, jehož zřizovatelem je Ministerstvo financí: Pomocí jednoduchých výpočtů z dat pocházejících z konečných finančních výkazů za příslušný kalendářních rok vyjadřuje ukazatel vývoj finanční situaci města z hlediska minulosti, tj. 4 5 let (databáze ARIS shromažďuje finanční výkazy měst od roku Tento přístup nabízí srovnání hospodářských výsledků města v uplynulých letech a naznačuje trendy jeho vývoje do budoucna, což usnadňuje finanční plánování budoucího vývoje (prognózování). Aby bylo možné nějak souhrnně zhodnotit hospodaření města, byly pro zjednodušení vytvořeny 3 kategorie udržitelnosti (A, B, ). Na základě dosavadních zkušeností s hospodařením měst (a jeho jednotlivých velikostních kategorií) byly ke každému z dílčích výpočtů přiřazeny hodnoty, které lze považovat za optimální (A), únosné (B) a dlouhodobě zcela neudržitelné (). Každý z dílčích výpočtů má přiřazenu svoji váhu v procentech podle toho, nakolik je jeho výsledek podstatný pro celkové vyhodnocení hospodaření města v jednotlivém roce. Souhrnná kategorie se přiřadí podle převažujících hodnot (se zohledněním jejich vah). Finální výsledek pak lze interpretovat následovně: - A Územní jednotka má optimální finanční stabilitu a vysokou schopnost realizovat do budoucna své investice. - B Územní jednotka je uspokojivě finančně stabilní a udržitelná za předpokladu zachování alespoň stávajících hodnot rozšiřujících indikátorů. - Územní jednotka je finančně nestabilní, do budoucna velmi riziková a s ohroženou schopností realizovat své investice. Neodpovídá kritériím ekonomické udržitelnosti. 9

10 Konkrétní souhrn výpočtů, intervaly hodnot, které odpovídají jednotlivým kategoriím, a percentuálně vyjádřenou váhu jednotlivých výsledků znázorňuje následující tabulka: Typ ÚS Specifikace Indikátor Malá sídla venkovského charakteru Malá a středně velká města Provozní výsledek hospodaření Poměr přebytku rozpočtu Krytí dluhové služby Peněžní rezervy Provozní výsledek hospodaření Poměr přebytku rozpočtu Kapacita samofinancování Krytí dluhové služby Peněžní rezervy Běžné příjmy - běžné výdaje Podíl přebytku rozpočtu na běžných příjmech (%) rozpočtu a splátek ze závazků Souhrn likvidních aktiv / průměrný přebytek rozpočtu Běžné příjmy - běžné výdaje přebytku rozpočtu na běžných příjmech (%) přebytku rozpočtu a kapitálových příjmů na kapitálových výdajích rozpočtu a splátek ze závazků Souhrn likvidních aktiv / průměrný přebytek rozpočtu Požadované hodnoty Hodnocení > 0 A 10 A 0-10 B > 1,3 A 1-1,3 B 1 1 interval (0, 1) A B > 0 A 10 A 0-10 B 1,2 A 1-1,2 B < 1 > 1,2 A 1-1,2 B 1 1 interval (0, 1) A B Váha 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 10

11 Typ ÚS Specifikace Indikátor Velká sídla (velká města Provozní výsledek hospodaření Poměr přebytku rozpočtu Kapacita samofinancování Krytí dluhové služby Peněžní rezervy Ukazatel investiční aktivity Běžné příjmy - běžné výdaje přebytku rozpočtu na běžných příjmech (%) přebytku rozpočtu a kapitálových příjmů na kapitálových výdajích rozpočtu a splátek ze závazků Souhrn likvidních aktiv / průměrný přebytek rozpočtu Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích (%) Požadované hodnoty Hodnocení > 0 A 10 A 0-10 B 1,3 A 1 1,3 B < 1 > 1,2 A 1-1,2 B 1 1 interval (0, 1) 10 A B A 0-10 B Váha 0,1 0,2 0,1 0,25 0,25 0,1 V našem případě nás zajímá prostřední kategorie Malá a středně velká města. Vysvětlivky k hodnocení: - Pokud považujeme finanční stabilitu za optimální (kategorie A), musí tato kategorie převažovat u většiny hodnot, resp. u všech podstatných. Naopak do této kategorie nelze zařadit územní jednotku, která by byť jen v méně významném kritériu měla výsledek odpovídající neudržitelné skupině (tj. ). - Pokud je podíl neuspokojivého hodnocení (tj. ) větší než cca třetinový, je považováno celkové hospodaření obce (resp. města, územního celku) za neuspokojivé, tudíž není podstatné zastoupení neboli podíl zbývajících hodnocení (tj. A a B). - Kategorie B potom odpovídá průměru mezi těmito hraničními kategoriemi. - Toto hodnocení se provádí na základě údajů jednoho kalendářního roku a může se v čase měnit, přičemž není vyloučeno, že během sledovaného intervalu let může územní jednotka dosáhnout v jednotlivých letech všech tří kategorií. 11

12 FINANČNÍ ZDRAVÍ MĚSTA VAMBERK Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 váha Vamberk Provozní výsledek hospodaření Běžné příjmy - běžné výdaje A A 0,1 Poměr přebytku rozpočtu přebytku rozpočtu na běžných příjmech (%) B B 0,2 Kapacita samofinancování přebytku rozpočtu a kapitálových příjmů na kapitálových výdajích 0,1 Krytí dluhové služby rozpočtu a splátek ze závazků A A A 0,3 Peněžní rezervy Souhrn likvidních aktiv / průměrný přebytek rozpočtu A A A 0,3 Na základě takto získaných údajů lze stanovit, že: Město Vamberk v roce 2010 dosáhlo Finančního zdraví - neuspokojivé, od roku 2011 do roku 2012 již dosáhlo uspokojivé hodnoty B a dle předběžných výsledků, lze s velkou mírou jistoty toto hodnocení stanovit i pro rok 2013 a výhledově i pro rok 2014, stupeň B. Důvodem proč nemůže v současnosti dosáhnout lepšího hodnocení, byť všechny údaje vypovídají o stabilním vývoji hospodaření v minulých letech, ale i s výhledem do budoucnosti je ukazatel Kapacity samofinancování. Pokud budeme hledat příčinu, je to tím, že podíl součtu objemu kapitálových příjmů a průměrného přebytku rozpočtu ku objemu kapitálových výdajů nedosahuje hodnoty 1 až 1,3 nebo vyšší. Pokud přeložíme toto poměrně těžkopádné sousloví, Město Vamberk netvoří tolik příjmů z kapitálové činnosti (např. pronájmy) anebo ze zisku, aby jím plně pokryla kapitálové výdaje (investiční výdaje). V ostatních ukazatelích, lze ale najít poměrně silnou a stabilní základnu, která Městu Vamberk zajišťuje uspokojivě hradit své současné i budoucí závazky. V oblasti personálních výdajů ku celkovým výdajům lze naopak pozorovat pokles, podobně jako v nákupu externích služeb (výdaje na služby a opravy). 12

13 4. ZJIŠTĚNÉ INFORMAE (NEČÍSELNÉ) V rámci studia dalších dokumentů a v rámci vyhodnocení několika řízených rozhovorů se zaměstnanci MěÚ Vamberk, ale i se zaměstnanci společností a organizací založených či řízených MěÚ Vamberk a v neposlední řadě i s členy řídících orgánů Města Vamberk bylo zjištěno několik skutečností, které budou součástí SWOT analýzy. 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA V současné době MěÚ Vamberk používá oficiální Organizační řád s poslední změnou k , podle něhož jsou jasně vymezeny určitá práva a povinnosti jednotlivým odborům, zaměstnancům, ale i řízeným organizacím Města Vamberk např. ZŠ, Vambekon apod. Jak bylo analýzou, ale i vlastními řízenými rozhovory zjištěno, dochází zde k několika excesům. Např. samostatná organizační složka Technické služby je vyčleněna mimo jednotlivé odbory MěÚ Vamberk. Historickou optimalizací byla tato složka nejprve oddělena od MěÚ Vamberk na samostatnou společnost, později zase přidružena jako součást MěÚ Vamberk. V dnešní době se nachází někde na pomezí a není ideálně začleněna, ani řízena. Vnitřní organizační složka MěÚ Vamberk nazvaná Technické služby v současnosti nespadá pod Odbor správy majetku a rozvoje města, jak je u jiných měst a obcí obvyklé, ale je samostatná, přímo organizačně řízená starostou. Vlastní Technické služby jsou pak řízené vedoucím, ale vedoucí Technických služeb je zároveň vedoucím samostatné organizace Vambekon s.r.o. Navíc tento vedoucí společnosti Vambekon s.r.o. řídí a zodpovídá za Správu sportovních zařízení p.o. Vzniká tím vcelku nepřehledný bod kumulace několika funkcí a odpovědností. Vedoucí Technických služeb, společnosti Vambekon s.r.o. i Správy sportovních zařízení p.o. předkládá na MěÚ podklady pro přípravu rozpočtu. Navíc jak bylo zjištěno, i úkolování a zpětná kontrola je vcelku nepřehledná. Vedoucího společnosti Vambekon s.r.o. a zároveň vedoucího Technických služeb a Správy sportovních zařízení p.o. úkoluje Rada města, operativně dochází k přímému předávání úkolů přímo od starosty Města Vamberk či tajemníka MěÚ Vamberk. Organizační složka Technické služby je však přímo podřízena starostovi Města Vamberk. Vambekon s.r.o. má určené činnosti, které uskutečňuje jako Vambekon s.r.o. jedná se např. o vytápění města, ostatní činnosti dělá na základě samostatných smluv (správcovské smlouvy) na účet města, kde je již sjednaná roční výše odměny, jedná se tedy o paušální služby. Důvody pro tento netradiční způsob organizační struktury, jsou dle oslovených zaměstnanců, daňové, především DPH. Pokud by zaměstnanci Technických služeb byly zaměstnanci Vambekonu s.r.o., Vambekon s.r.o. by byl nucen jejich práci MěÚ fakturovat s DPH. Podobně je to však i při nákupu a prodeji tepla a plynu, pro tuto činnost je zase dle slov zúčastněných výhodnější nákup a prodej přes Vambekon s.r.o. Další anomálií v organizačním řádu je vlastní řízení Finančního odboru. Dle platného organizačního schématu, je vedoucí odboru Ing. Martina Jusková. Ta je v současnosti na mateřské dovolené. Po dobu mateřské dovolené byla přijata navíc paní Bc. Yvona Morávková. Avšak ve skutečnosti je finanční odbor řízen p. Evou Bezděkovou, která byla pověřena řízením po Ing. Martině Juskové. Práce resp. pracovní náplň příslušející vedoucí odboru byly přerozděleny mezi Bc. Morávkovou a p. Bezděkovou. ož může vyvolávat určité spekulace proč? Nicméně tím anomálie nekončí. Funkčně sice odbor řídí p. Bezděková, ale zdá se, že strategicky odbor řídí předseda finančního výboru Zastupitelstva Města Vamberk Ing. Aleš Fišer. Dokonce se účastní vlastní práce na přípravě a sestavení rozpočtu města, ale např. i na kontrole a odsouhlasení některých plateb a příkazů. Navíc jak 13

14 bylo zjištěno, řada zaměstnanců z dalších odborů a organizací města jej přímo kontaktuje v souvislosti s investičními požadavky a s požadavky na financování investic či větších oprav. Tímto dochází k významné anomálii, neboť Finanční odbor je dle organizačního řádu přímo podřízen tajemníkovi MěÚ Vamberk. 2. VEDENÍ ÚČETNITVÍ Podobně jako v organizační struktuře je několik zvláštností i ve vlastním vedení účetnictví. MěÚ Vamberk, resp. Finanční odbor vede účetnictví v SW přímo pro MěÚ Vamberk, ale i některým organizacím. Např. Základní škola, využívá pro zpracování účetnictví stejný SW, měsíčně je vytvořen datový soubor týkající se především mezd Základní školy, který je pak odeslán na MěÚ Vamberk, kde je importován do systému účetnictví. Hospodářka Základní školy provádí mimo jiné fyzickou kontrolu správnosti provozních faktur a majetkovou inventuru. Tyto doklady jsou pak přímo účtovány na Finančním odboru MěÚ Vamberk. Podobně k tomu dochází i v případě Technických služeb, kde je však tento vstup, tj. soubor a podklady účtovány na půdě Vambekon s.r.o., které pak odesílají datový soubor opět na MěÚ Vamberk a odtud jsou data implementována do systému. Za tyto účetní služby je Základní škole účtován zanedbatelný náklad neodpovídající reálným nákladům. Odůvodnění u zmíněných zaměstnanců je v tom, že pro vlastní kontrolu a přehled dokladů nejvíce vyhovuje, když náklady jsou účtovány v místě, odkud jsou řízeny. 3. OBJEDNÁVKY Objednávání má několik trhlin. Jednak není nastavena interními předpisy výše pro objednávání a výše pro uzavírání Smluv. Vnitřními předpisy je pouze upravena výše od kdy je nutno k objednávce dokládat soutěž ceny či více nabídek. Tato hranice je stanovena na Kč. Objednávky stavebního charakteru jsou podávány přes p. Rouskovou, stavební technik MěÚ Vamberk. Jak se však dle zjištění finančního výboru Zastupitelstva stalo, v historii již došlo i k objednání mimo běžně nastavené organizační postupy napřímo. Objednávky Technických služeb zajišťuje vedoucí Vambekon s.r.o. Pokud se jedná o větší investiční či provozní akci, je provedeno výběrové řízení společně se zástupci MěÚ Vamberk. Do limitů větší akce lze počítat částky od cca 500 tis. Kč výše. 4. PRAOVNÍ NÁPLNĚ ZAMĚSTNANŮ FINANČNÍHO ODBORU (FO) Současná vedoucí FO p. Bezděková má na starosti spisovou službu, běžný účet v České spořitelně, objednávky, administrativní oblast vedoucí odboru vyřizování, jednání s úřady apod., kontrolu celého účetnictví. Bc. Morávková, která byla přijata po dobu mateřské dovolené vedoucí FO, má ve své pracovní náplni dotace, fondy (sociální, rozvoje bydlení, rezervní), běžný účet u ČNB a u Komerční banky, rozpočet jeho přípravu a kontrolu, příspěvky a uzavírání smluv. 14

15 5. DOZORČÍ RADA VAMBEKON S.R.O. Dle dostupných informací byla zrušena Dozorčí rada Vambekon s.r.o., veškerou kontrolu převzal Finanční a Kontrolní výbor Zastupitelstva Města. 6. HYBĚJÍÍ PRAVIDLA, DOKUMENTY, PODKLADY Kromě chybějící směrnice související s výší objednávek, chybí např. i Podpisový řád, odkud by bylo jasně patrné, kdo a co je oprávněn podepisovat. Dále chybí košilky ke směrnicím, které by zajišťovaly, resp. dokládaly seznámení odpovědných zaměstnanců se směrnicemi. Směrnice jsou sice přehledně uspořádány a je dohlíženo na jejich platnost a aktuálnost, ale nikde u doložených směrnic není košilka, která by dokladovala oběh této písemnosti. Dále bylo v rámci rozhovorů zjištěno, že chybí dlouhodobé plány a podklady na obnovu majetku, pro nákupy a přípravu investičních akcí v rámci APEX. V neposlední řadě chybí také metodický pokyn, který by určoval, co je ještě oprava a co je již technické zhodnocení určité investice. Řízené rozhovory také odhalily chybějící koncepce dalšího rozvoje, nedostatečnou podporu dotačních projektů, např. nikdo z MěÚ v současnosti neřeší nové možné dotační projekty a jejich financování. ož je však dle analýzy způsobeno omezeným personálním obsazením. V minulých letech bylo přijato několik restriktivních personálních opatření. Bohužel i u realizovaných projektů v minulosti došlo, při jejich finálním představení veřejnosti (po dokončení), k odmítnutí podpory ze strany vedení Města resp. MěÚ Vamberk a to vlastní účastí na této závěrečné akci kde je dokončený projekt představován. 15

16 5. SWOT ANALÝZA Na úvod této kapitoly by bylo vhodné představit co to je SWOT analýza a k čemu je dobré její další využití. SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (anglicky: Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou (ve smyslu opatření) apod. Díky tomu je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, organizace, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. SWOT analýzu je dále možno členit pomocí následující grafiky: Nyní si zjištěné a analyzované informace převedeme do tohoto vyjádření. 16

17 SWOT ANALÝZA MĚSTA VAMBERK (FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A SOUVISEJÍÍH OBLASTÍ) Silné stránky - Stabilní ekonomická situace MěÚ - Znalosti zaměstnanců MěÚ a řízených organizací - Stabilní počet obyvatel a s tím související stabilní oblast příjmů - Loajalita současných zaměstnanců MěÚ a řízených organizací - Nekonfliktní pracovní prostředí Slabé stránky - Finanční zdraví na úrovni B - uspokojivé - Komplikovaná organizační struktura v některých bodech a odpovědnosti některých zaměstnanců - V současných výdajích není příliš prostoru na další výrazné restrikce interních nákladů - Vyšší věk některých klíčových zaměstnanců MěÚ Vamberk, ale i řízených organizací - Možná nedůvěra v nové zaměstnance, odepření pravomocí Příležitosti - Zlepšující se ekonomické výsledky v posledních letech - Znalosti a praxe zaměstnanců MěÚ a řízených organizací - Rodinné stříbro Škola krajky apod. - Motivace zaměstnanců MěÚ a řízených organizací k dalšímu zlepšování - Spolupracující orgány města i s nižšími složkami řízení MěÚ Vamberk Hrozby - Nedostatečná Kapacita samofinancování APEX neumožňující zlepšení Finančního zdraví na vyšší úroveň než B - Vyšší věk některých zaměstnanců a možná nedůvěra v nové zaměstnance - hybějící podpora k dotačním projektům, ale i jejich prezentaci na veřejnosti, chybějící dokumenty pro další strategický rozvoj dlouhodobé plány obnovy majetku - Vytváření zmatečných organizačních opatření, chybějící některé dokumenty ohraničující pravomoci - Blížící se volby do obecních Zastupitelstev, očekávání velké obměny klíčových zaměstnanců a vedení Města Vamberk 17

18 6. ZÁVĚR, DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ ČÁST PROJEKTU Na základě provedené analýzy Finančního zdraví, Finančního řízení, ale i na základě výstupů a shrnutí ve SWOT analýze je zde část závěrečná, která by nám měla doporučit určité kroky a opatření. Je důležité, že tu je tento projekt, který si klade za cíl jednak: - vytvoření zásad finančního řízení města v období krize, zásady budou zpracovány do metodického dokumentu Finanční řízení města v období krize (a období bezprostředně po ní), - vzdělávání zaměstnanců a samosprávy. Doporučení, využít potenciálu Silných stránek a Příležitostí z vyplývající provedené SWOT analýzy. Ze Slabých stránek a Ohrožení jsou zde praktická doporučení: a. vytvořit kontrolní mechanizmy na objednávání a proplácení, není nutné a vhodné všechny tyto činnosti směřovat na finanční výbor Zastupitelstva, b. vybudovat důvěru v nové zaměstnance, zásadní rozhodování lze omezit jinak než přesouváním pracovních náplní a pracovních odpovědností na jiné zaměstnance či na samosprávu, c. vyšší věk zaměstnanců nebrat jako omezující, ale naopak využít jejich potenciálu k předání zkušeností mladším a připravit novou generaci klíčových zaměstnanců v předstihu nikoli, až s politickou změnou v komunálních volbách, d. neprovádět další personální restrikce bez důkladné analýzy a rozboru celé situace na všech odborech MěÚ Vamberk, již současný personální stav znemožňuje vyhradit alespoň poloviční pracovní náplň oblasti projektů a dotačních titulů např. z fondů EU a doplnit tak chybějící zdroje APEX pro financování a obnovu stávajícího majetku či realizaci nového, e. v souvislosti s bodem d. a na základě požadavku finančního výboru Zastupitelstva, doporučuji zvážit vytvoření 1 pracovního místa, které by alespoň z 50% pracovní doby tohoto místa naplňovalo požadavky na práci s dotačními tituly a projekty z fondů např. EU, ROP apod., druhou část 50% pracovní doby tohoto nově vzniklého pracovního místa by bylo vhodné využít přípravě koncepcí a plánů obnovy majetku, f. dopracovat chybějící řídící a organizační dokumenty, nevytvářet prostor pro obcházení a manipulaci s odpovědnostmi, g. pracovat soustavně na dokumentech podporující rozvoj a podporující obnovu majetku, využít pozitivně potenciálu odpisů současného majetku a nastavit pravidla pro financování a tvorbu zdrojů APEX, h. vyžadovat podporu politického vedení na dotačních i investičních projektech, nejen schvalováním, ale i přímou účastí při představování veřejnosti. Závěry a doporučení této analýzy budou zpracovány a využity pro další práci na tomto projektu, především pak ve fázi vzdělávání, ale i ve fázi Vytvoření zásad finančního řízení města v období krize, které budou zpracovány do metodického dokumentu Finanční řízení města v období krize (a období bezprostředně po ní). 18

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 IČO: 00272892 Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2013 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Mikroregion Milada IČO: 70875294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.014, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.4.2016 13:53:23 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč)

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: 75104369 Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.4.2017 19:32:55 Návrh

Více

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Sedliště IČ: 00574244 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 14.2.2012 10:57:08 1. Plnění rozpočtu za období

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

Více

Rozpočtový výhled na roky

Rozpočtový výhled na roky Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Města Bystřice nad Pernštejnem Rozpočtový výhled na roky pro město Bystřice nad Pernštejnem Předkládá: Ing.Jana Jurošová vedoucí odboru financí a obecního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 16, Štětí 411 08 IČO: 00264466 Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie Schválený rozpočet Rozp.

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Stránka 1. Javorek IČ: Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.

Stránka 1. Javorek IČ: Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2. Stránka 1 Javorek IČ: 00599441 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.005, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.2013 13:25:02 Stránka 2 z 11 1. Plnění

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011 Obec Slavětín IČ: 00580082 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2009-2011 2009 2010 2011 PŘÍJMY

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k plnění V Kč Č.Ř. rozpočet opatření

Více

Obec Zvěstov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Zvěstov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Zvěstov IČO: 00233099 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.5.2017 14:52:48 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obec Ponědrážka IČO: 00666513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. vyvěšeno: 6.5.2015 vyvěšeno též na www.ponedrazka.cz sejmuto

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Obec Janov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Janov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Janov IČO: 00274925 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 17.5.2016 18:26:09 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015

Více

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč) Závěrečný účet města Vamberk za rok 2015 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč) Schválený rozpočet

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně definovaných KPI

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně definovaných KPI Zpracováno dne 25. 7. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně definovaných KPI Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

CELKEM ,22 99, ,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

CELKEM ,22 99, ,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010 třída skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 130 845,26 1 747 620,00 2 433 230,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE 2 130 845,26

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

OÚ MOKROUŠE IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

OÚ MOKROUŠE IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) OÚ MOKROUŠE IČ: 00574309 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.5.2014 18:57:24 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 4154/2014/KUUK 502/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Obec Mnichovice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Mnichovice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Mnichovice IČO: 00232262 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2015 Fenix 7.70.009, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 25.2.2016 19:17:33 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Budětice IČ: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.30.007, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.2.2014 9:48:03 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. obce Velké Březno za rok 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. obce Velké Březno za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Velké Březno za rok 2014 Obsah Úvodní informace... 2 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014... 3 2. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích... 4 3. Vyúčtování

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 Obec Slavětín IČ: 00580082 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 8.4.2013 15:24:10 1. Plnění rozpočtu za období

Více

INFORMACE KE ZVEŘEJNĚNÍ

INFORMACE KE ZVEŘEJNĚNÍ Závěrečný účet obce Suchý Důl za rok 2014 Obsah: Údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. - Údaje o plnění příjmů a výdajů - Vyúčtování

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, Bučovice

Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, Bučovice Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, 685 01 Bučovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUČOVICE ZA ROK 2011 Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011. 2) Hospodářská činnost města. 3)

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obecní úřad Okrouhlice IČ: 00267953 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.012, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 17.5.2013 8:59:15 1. Plnění rozpočtu

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Obec Mokré IČO:

Obec Mokré IČO: Obec Mokré IČO: 00579131 OBEC MOKRÉ - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions,

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

I: <>~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c... I (..i "S ejnoprs c.: /

I: <>~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c... I (..i S ejnoprs c.: / Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava ----- ----.~._~,, t I: ~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c..... I (..i "S ejnoprs c.: / l.~~..:~::::.:. i:::..i :. -::::,"":.*,=.:" J a Č. I:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 26182/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice se sídlem Lhotice 31, 67531 Jemnice,

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A 2 0 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) a) způsob účtování zásob A b) opravné položky účtovány k 31.12.kalendářního

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: ÚSC

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: ÚSC A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Ke dni 1.6. 2011 se stala účetní jednotka plátcem DPH. A 2 Informace podle

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 90575/2014/KUUK 217/KON/2014 Stejnopis č. 1 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Kostomlaty

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více