VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008

2 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídají autoři. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Petr Jiříček, Magda Morávková, 2008 ISBN

3 PŘEDMLUVA ZÁKLADY FINANČNÍ ANALÝZY Úvod do finanční analýzy Uživatelé finanční analýzy Zdroje vstupních dat Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Výkaz cash-flow Slabé stránky účetních výkazů Vzájemné vztahy mezi účetními výkazy METODY FINANČNÍ ANALÝZY DRUHY METOD FINANČNÍ ANALÝZY Elementární metody Vyšší metody PŘÍPADOVÁ STUDIE ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ ANALÝZA TRENDŮ (horizontální rozbor) HODNOCENÍ ANALÝZY TRENDŮ (horizontální rozbor) PROCENTNÍ ROZBOR (vertikální analýza) Struktura aktiv Struktura pasiv Základní pravidla finančního řízení Složení výsledku hospodaření HODNOCENÍ PROCENTNÍHO ROZBORU ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ ANALÝZA FONDŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Čistý pracovní kapitál Čistý peněžní majetek Čisté pohotové prostředky VÝPOČET FONDŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ DEFINICE poměrových ukazatelů Používání poměrových ukazatelů Systematizace poměrových ukazatelů UKAZATELE LIKVIDITY Ukazatel hotovostní likvidity Ukazatel pohotové likvidity Ukazatel běžné (celkové) likvidity Výpočet a hodnocení ukazatelů likvidity UKAZATELE RENTABILITY Domácí pojetí ukazatelů rentability Mezinárodní pojetí ukazatelů rentability Konstrukce ukazatelů rentability Výpočet a hodnocení ukazatelů rentability UKAZATELE AKTIVITY Konstrukce ukazatelů aktivity Výpočet a hodnocení ukazatelů aktivity UKAZATELE ZADLUŽENOSTI Podstata ukazatelů zadluženosti

4 5.5.2 Konstrukce ukazatelů zadluženosti Výpočet a hodnocení ukazatelů zadluženosti ANALÝZA FINANČNÍ PÁKY UKAZATELE KAPITÁLOVÉHO TRHU Ukazatele na bázi cash-flow Ukazatele efektivity, reprodukce majetku a produktivity ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ Du Pont rozklad Logaritmický pyramidální rozklad KOMPLEXNÍ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY BANKROTNÍ MODELY Altmanovo Z-skóre Domácí modifikace Altmanova Z-skóre Tafflerův model BONITNÍ MODELY Tamariho model Kralickův Quicktest Argentiho model Ratingové modely Gearing Metoda EVA (Economic Value Added) FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍ CÍLE PODNIKU FINANČNÍ POLITIKY PODNIKU Politika daňová Politika dluhová Politika účetní Politika likviditní Politika obchodně - úvěrová Politika dividendová PRINCIPY FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLOUHODOBÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Prognózování prodeje Plánování investiční činnosti Plánování dlouhodobých finančních zdrojů Plánování peněžních toků KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Specifika ročního finančního plánování Plánování výnosů, nákladů a zisku Plánování krátkodobé likvidity Plánování majetkové a finanční struktury SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

5 Předmluva PŘEDMLUVA Ekonomická reforma a zavedení tržní ekonomiky v naší zemi s sebou přinesla především vysoce konkurenční prostředí. Dnešní doba je mimo jiné charakterizována stále se měnícími podmínkami, vznikem nových, dříve nepoznaných situací v ekonomickém životě a nárůstem neurčitostí a rizik. K tomu, aby mohl být jakýkoli podnik v těchto podmínkách úspěšný, musí věnovat pozornost především svému systému řízení, neboť jen správné řízení vede k úspěchu. Podnikové řízení se skládá z několika druhů řídících činností. V posledních letech se jako jedno z podstatných jeví řízení finanční. Mezi základní cíle finančního řízení patří především dosažení a udržení uspokojivé finanční situace podniku. Uspokojivou finanční situaci je možné přirovnat k pojmu finanční zdraví podniku. Za finančně zdravý podnik lze považovat takový podnik, který je schopen perspektivně naplňovat smysl své existence. V podmínkách tržní ekonomiky to znamená, že je trvale schopen dosahovat takové míry zisku, která je požadována investory a zhodnocovat tak vložený kapitál. Odrazem této schopnosti je určitá majetková a kapitálová struktura a taktéž struktura hospodářského výsledku. Dobrý stav finančního zdraví je předpokladem plynulého financování záměrů podnikového plánu, trvalé platební schopnosti a získání výhodného postavení na trhu. Finanční analýza je kritickým nástrojem, s jehož pomocí lze odhalit finanční zdraví podniku, a to jeho silné a slabé stránky, tendence i budoucí vývoj. Tato skripta se zabývají metodickými nástroji, jichž finanční analýza používá. Některé nástroje, jako je poměrová analýza, jsou již dlouho dobře známé a používané, vyžadují však pro kvalifikovaný výrok o finanční situaci podniku vysoké nároky na profesní zdatnost a odborné zkušenosti uživatele. Přesto jsou široce používány v oblasti podnikového finančního managementu, leasingových společností, vládních agentur či méně kapitálově silných finančních institucí. Jiné metody jsou založeny na statistickém zkoumání a snaží se vybrat takové ukazatele, které můžeme seskupit do předem stanovené rovnice a z ní obdržet jediný výsledek číslo, které přiřazením do hodnotící škály sdělí i méně erudovanému hodnotiteli, zejména z řad podnikového managementu, stupeň finančního zdraví firmy. S rozvojem výpočetní techniky a softwarového inženýrství se pomocí aplikovaných metod matematické statistiky, teorie pravděpodobnosti a operační analýzy konstruují komplexní metody založené na použití nejen kvantifikovatelných (tj. číselných) hodnot, ale i kvalitativních parametrů. Vytváříme zde hodnocení, založené na multikriteriálním rozhodování, jako zpětné vazby se používá citlivostní analýzy a informace se neustále podrobují statistickým rozborům matematických expertů. Takovému vrcholnému pojetí finanční analýzy se všeobecně říká ratingové metody; ty jsou nejprůkaznějším indikátorem finančního zdraví firmy. Vzhledem k vysoké náročnosti jich však používají finančně silné specializované subjekty, jako ratingové agentury, investiční a obchodní banky. Finanční analýza je jedním z nejnáročnějších oborů, jemuž se lze v plné šíři jen obtížně ve školní výuce naučit. Kvalifikované komentáře jednotlivých finančních veličin, získaných v absolutní podobě přímo z účetních výkazů či zkonstruovaných do poměrových ukazatelů, lze velmi těžko provádět bez delší ekonomické praxe a detailní znalosti příslušného hodnoceného podniku. Takže kvalitní finanční analýze musí předcházet důkladný průzkum terénu, aby získané hodnoty mohly být dány do reálných souvislostí života firmy. Rovněž důležitá je znalost ekonomického prostředí, kde je nutné do kontextu uvést i vlivy z mikroekonomické a makroekonomické sféry na chování podniku. Skripta jsou koncipována tak, že v jednotlivých kapitolách jsou popsány teoreticky nejdůležitější a nejpoužívanější metody finanční analýzy. Výjimkou je odborně navazující závěrečná část s výkladem finančního plánování, jež používá mj. výsledky finanční analýzy. 3

6 Předmluva V úvodu jsou definováni uživatelé finanční analýzy a základní účetní výkazy, které se používají jako nejpodstatnější zdroj informací pro hodnotitele. Poměrně velká pozornost je věnovaná mnohdy opomíjené analýze absolutních ukazatelů, jež i pro zkušeného analytika poskytuje větší oporu při konečných výrocích o finanční situaci firmy než poměrová analýza. Ta je zase neocenitelnou pomocnicí při posuzování dílčích stránek ekonomického života podniku. V poslední části jsou stručně popsány komplexní metody, které je běžný uživatel schopen jen omezeně používat a jsou používané vrcholnými specializovanými subjekty oboru. Jejich vnitřní struktura (zejména ratingu) je přísně tajena a má vysokou tržní hodnotu. Autoři předpokládají, že skripta budou užívána jak v teoretické části výuky při přednáškách, tak v praktických cvičeních. Tomu je uzpůsobena jejich struktura, kde teoretickému výkladu většinou asistuje případová studie, jež využívá obrazu reálné firmy z naší ekonomiky k praktickému rozboru její finanční situace - průřezově pomocí jednotlivých vyučovaných metod finanční analýzy. Na závěr lze říci, že autoři skripta věří, že skripta umožní studentům finančních oborů lépe proniknout do poměrně obtížné problematiky ekonomického studia. 4

7 Základy finanční analýzy 1 ZÁKLADY FINANČNÍ ANALÝZY 1.1 ÚVOD DO FINANČNÍ ANALÝZY Obor finanční analýza se vyvinul v USA a v Evropě se objevil až po 2. světové válce. Jedná se o oblast, která představuje významnou součást soustavy podnikového řízení. Finanční analýza je úzce spojena s finančním řízením podniku a finančním účetnictvím, ze kterého vychází. Tento vztah se dá vyjádřit tak, že účetnictví poskytuje data a informace pro finanční rozhodování prostřednictvím základních výkazů: rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích (cash-flow), případně přílohy k účetní závěrce. Samotné souhrnné výstupy však neposkytují úplný obraz o hospodaření, finanční situaci či silných a slabých stránkách podniku. Právě proto na pomoc přichází finanční analýza, která získané údaje mezi sebou navzájem poměřuje, rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost a umožňuje dospět k určitým závěrům, které se mohou stát základem budoucích rozhodnutí vedení podniku. Finanční analýza představuje rozbor minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku, neboť se promítá i do budoucího rozvoje ve formě finančního plánování. Hlavním úkolem finanční analýzy je vytěžit z účetních výkazů a dalších zdrojů relevantní informace, posoudit zdraví podniku, najít jeho slabiny, poukázat na jeho silné stránky a připravit podklady pro potřebná budoucí řídící rozhodnutí. Finanční analýzu podniku dělíme do dvou oblastí. Jedná se o [1]: a) externí finanční analýzu. Tato analýza vychází z veřejně dostupných a zveřejňovaných informací, zejména z účetních informací, b) interní finanční analýzu. Tato analýza je pouze jiným pojmenováním pro rozbor hospodaření podniku, kdy jsou pracovníkovi, který analýzu provádí, k dispozici veškeré údaje a informace z celého informačního systému podniku. Jedná se o informace z finančního účetnictví, manažerského a vnitropodnikového účetnictví, z kalkulací, statistiky, podnikových plánů a dalších podnikových materiálů. Postup, jakým lze cílů finančního řízení podniku pomocí finanční analýzy dosáhnout, můžeme charakterizovat následujícím způsobem: 1. zobrazení minulého vývoje finančního hospodaření podniku a vývoje finanční situace v časové řadě 2. určení příčin určitého vývoje na základě zlepšení nebo zhoršení jednotlivých položek finančního hospodaření 3. zvolení optimálního směru budoucího usměrňování finanční situace podniku (predikce) 1.2 UŽIVATELÉ FINANČNÍ ANALÝZY O informace, týkající se finančního stavu podniku se zajímá mnoho subjektů, které přicházejí s daným podnikem do kontaktu. V podmínkách rozvinutého tržního hospodářství lze vymezit hlavní kategorie uživatelů účetních informací, účetních výkazů a potažmo i finanční analýzy. Management podniku - vedení podniku jako skupina lidí, která má hlavní odpovědnost za celkovou činnost podniku a dosažení jeho cílů, je hlavním uživatelem účetních informací. Celkově platí, že vedení podniku potřebuje pro vykonávání svých funkcí podstatně více informací než ostatní uživatelé. Na rozdíl od nich je však vedení podniku v takové situaci a postavení, které mu umožňuje 5

8 Základy finanční analýzy požadované informace získat a vytvořit si je (vytvořit si odpovídající informační systém podniku). Vlastníci podniku - vlastníci investují do podniku svůj kapitál proto, aby jej zhodnotili. Z hlediska možnosti zajištění informací potřebných pro rozhodnutí, zda do podniku investovat či nikoli, rozlišujeme dvě základní kategorie vlastníků investorů. Vlastníci podniku mající přímý vstup ke všem informacím - tato situace je charakteristická pro ty formy podnikání, kdy vlastník podniku zároveň podnik sám přímo řídí. Jedná se o podniky fyzických osob, veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným. Vlastníci podniku nemající přímý vstup ke všem informacím - vlastnictví podniku je odděleno od bezprostředního řízení podniku, jedná se o akciové společnosti či družstva. Akcionáři a členové družstva nemají přímý přístup ke všem informacím, základním pramenem informací je výroční zpráva akciové společnosti resp. družstva. Věřitelé podniku - do této kategorie uživatelů účetních informací a výkazů patří věřitelé, jejichž nároky vůči podniku je třeba uspokojit. Do skupiny krátkodobých věřitelů patří zejména dodavatelé, stát a banky poskytující krátkodobé úvěry. Krátkodobí věřitelé se soustřeďují především na informace, podle nichž mohou zhodnotit, jak je podnik schopen splácet své závazky v daných blízkých termínech, což charakterizují především ukazatele likvidity tohoto podniku. Nejčastějšími formami dlouhodobých dluhů jsou dluhopisy vydávané v různých formách a dlouhodobé bankovní úvěry, lze sem zařadit i finanční leasing. Dlouhodobí věřitelé (nejčastěji banky, leasingové společnosti, ale i např. investiční a penzijní fondy apod.) požadují pak jako prvořadou informaci o podniku jeho dlouhodobou likviditu. Dalšími informacemi jsou potom ukazatele, charakterizující finanční stabilitu podniku, jeho míru zadluženosti a s tím spojené věřitelské riziko. U bank jsou tyto informace určujícím faktorem i pro poskytování dalších úvěrů a pro stanovení lepších či horších podmínek úvěrové smlouvy. Zákazníci - chtějí-li odběratelé udržovat dlouhodobé obchodní spojení s dodavatelem a považovat jej za stabilní a spolehlivý zdroj zásobování, požadují informace, které by jim mohly takové rozhodnutí potvrdit. Odběratele zajímá nejen běžná finanční situace podniku, ale i jeho dlouhodobé vyhlídky a jeho rozvoj. Zaměstnanci podniku - pro zaměstnance je podnik zdrojem životní existence, prostředkem jejich uplatnění. Zaměstnanci (často prostřednictvím odborové organizace) mají proto zájem o informace, podle nichž by mohli posuzovat zajištěnost zaměstnání i do budoucna, výši odměn za práci i dalších zaměstnaneckých výhod. Vláda, státní orgány - jedná se o významnou kategorii uživatelů účetních informací, počet těchto uživatelů závisí především na institucionálním uspořádání státní správy. Mezi takového orgány patří finanční úřady, úřad dohledu nad burzou cenných papírů, orgány statistiky, správa sociálního zabezpečení a další. Burza cenných papírů a ostatní instituce finančního trhu pro připuštění k obchodování na finančních trzích (zejména na hlavním trhu burzy cenných papírů) jsou v zájmu investorů i chodu dané finanční instituce vyžadovány podrobné informace o ekonomické a finanční situaci firmy. Veřejné fondy, evropské fondy jejich zájmem je zjištění finančního zdraví firmy z hlediska úspěšnosti projektů financovaných z těchto fondů formou úvěru, grantu či přímé dotace. Konkurenční podniky - všechny výše uvedené kategorie uživatelů účetních informací mají společný rys, a to finanční zájmy na efektivní činnosti podniku. To neplatí pro konkurenční podniky, které mohou mít zájem opačný. Konkurenci 6

9 Základy finanční analýzy zajímají výsledky, kterých dosahují jiné podniky, protože mohou usilovat o získání kontroly nad činností daného podniku, o jeho koupi, mohou usilovat o informace o výnosnosti podniku pro porovnání s vlastní výnosností, snaží se získat potřebné informace pro formulování vlastní rozvojové strategie. 1.3 ZDROJE VSTUPNÍCH DAT Hlavním zdrojem informací pro finanční analýzu je především finanční účetnictví. Účetní výkazy zachycují pohyb podnikových financí ve všech jejich podobách a všech fázích činnosti podniku. Jsou výchozím a základním zdrojem informací pro finanční analýzu pro všechny uživatele finanční analýzy, a to jak uvnitř podniku, tak mimo podnik. Aby tyto výkazy byly pro finanční analýzu využitelné a finanční analýza měla svůj smysl, musí účetní výkazy věrně odrážet skutečnou finanční situaci v podniku, nesmí být zkreslené. V České republice je struktura účetních výkazů závazně upravena opatřením Ministerstva financí ČR, které vychází z platného Zákona o účetnictví a z postupů účtování. Účetní výkazy lze podle účelu, ke kterému slouží, rozdělit do dvou základních skupin [4]: - výkazy finančního účetnictví - výkazy vnitropodnikového účetnictví Výkazy finančního účetnictví jsou výkazy externí, protože poskytují informace zejména externím uživatelům. Podávají přehled o majetkové a finanční struktuře podniku, o tvorbě a užití výsledku hospodaření a o celkovém pohybu peněžních prostředků. Výkazy vnitropodnikového účetnictví nepodléhají žádné jednotné celostátní metodice a záleží pouze na interních potřebách podniku, v jaké formě a členění tyto výkazy vytváří. Jedná se například o výkazy, které podávají přehled o čerpání podnikových nákladů podle druhového nebo kalkulačního členění, výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivá střediska podniku nebo podnikové výkony a jiné. Základním zdrojem údajů a podkladem pro finanční analýzu jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát, případně výkaz cash-flow a příloha k účetní závěrce [2]. Pokud mají obchodní společnosti dle účetní legislativy povinný audit, musí auditované účetní výkazy zveřejňovat v Obchodním věstníku. Dalšími zdroji informací jsou v případě holdingů konsolidovaná účetní závěrka, v případě významným firem výroční zpráva, obsahující i předešlé výkazy. Firmy obchodující na burze jsou povinny vyhotovovat prospekty cenných papírů a pololetní zprávu emitenta cenných papírů Rozvaha Rozvaha poskytuje informace o finanční situaci podniku, které jsou nezbytné pro řízení. Vypovídá o skutečném stavu a složení majetku a o zdrojích (tj. vlastním kapitálu a dluzích), ze kterých byl majetek pořízen. Rozvaha umožňuje hodnotit majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, tedy strukturu jeho zdrojů (strana pasiv) a majetku, kterým disponuje (strana aktiv). Rozvahu můžeme definovat jako utříděný přehled aktiv (levá strana - obraz majetku firmy) a pasiv (pravá strana - obraz vlastního kapitálu a dluhů firmy) v určitém ocenění k určitému okamžiku. Den, k němuž se rozvaha sestavuje, se nazývá rozvahový den. Pro potřeby finanční analýzy je nejdůležitější roční výkaz k , používají se i výkazy čtvrtletní či měsíční. V rozvaze musí vždy platit tato základní zásada, nazývaná bilanční rovnice: 7

10 Základy finanční analýzy AKTIVA celkem = PASIVA celkem Aktiva zobrazují majetek podniku podle druhů. Jsou členěna v zásadě podle stupně likvidity od položek nejméně likvidních ke krátkodobému finančnímu majetku jako nejlikvidnější složce aktiv. Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) zobrazují majetek podniku s dobou využitelnosti delší než 1 rok. Oběžná aktiva - představují majetek s dobou obratu kratší než 1 rok. Ostatní aktiva (Časové rozlišení) představují náklady a příjmy příštích období. Pasiva - nepřesně řečeno, jde o tradiční naše účetní pojetí, v čistějším anglosaském pojetí jde spíše o sumu položek vlastního kapitálu (equity) a dluhů, neboli čistých ekonomických pasiv (liabilities) - představují zdroje financování majetku a člení se dle původu tohoto zdroje. Vlastní kapitál - zahrnuje zdroje vložené do podniku vlastníky a zdroje získané hospodářskou činností podniku. Cizí zdroje - představují cizí kapitál, tj. dluhy, uspořádané podle doby splatnosti. Ostatní pasiva (Časové rozlišení) představují výdaje a výnosy příštích období. Z hlediska finančního je správnější výše uvedenou bilanční rovnici psát ve tvaru: AKTIVA = VLASTNÍ KAPITÁL + DLUHY Údaje v rozvaze jsou uváděny za běžné i minulé období. Za běžné období jsou vyjádřeny ve 3 stavech: brutto, korekce a netto. Brutto stav vyjadřuje majetek v ocenění dle Zákona o účetnictví. Ve sloupci korekce jsou uváděny oprávky a opravné položky se znaménkem minus, neboť nám snižují hodnotu majetku. Netto stav vyjadřuje stav majetku po korekci, tj. brutto stav minus korekce Výkaz zisků a ztrát Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) podává přehled o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za určité období. Výkaz zisků a ztrát je uspořádán stupňovitě, což umožňuje získat informace o zdrojích tvorby výsledku hospodaření. Výnosy jsou uspořádány podle jednotlivých zdrojů, z nichž vznikají, náklady jsou uspořádány dle druhového a účelového členění. Jednotlivé související druhy výnosů a nákladů jsou spolu ve výkazu svázány. Výsledek hospodaření účetní jednotky může být buď zisk (výnosy > náklady) nebo ztráta (náklady > výnosy) a člení se podle jednotlivých druhů hospodářských činností na: provozní VH - rozdíl výnosů skupin 60 až 65 a účtu 697 a nákladů skupin 50 až 55 a účtu 597 finanční VH - rozdíl výnosů skupin 66 a 67 a účtu 698 a nákladů skupin 56 a 57 a účtu 598 mimořádný VH - rozdíl výnosů skupiny 68 a nákladů skupiny 58 Na základě této skutečnosti a struktury výnosů a nákladů lze z poskytnutých údajů ihned částečně odhadnout odvětvový charakter společnosti. 8

11 Základy finanční analýzy Z hlediska daně z příjmu je mimo to třeba rozlišovat další stupně hospodářského výsledku: VH za běžnou činnost = provozní VH + finanční VH VH za účetní období = VH za běžnou činnost + mimořádný VH Ve výkazu zisků a ztrát se uvádějí údaje skutečné za běžné a za minulé účetní období, což umožňuje vzájemné srovnávání vývoje jednotlivých výnosů a nákladů za dvě účetní období Výkaz cash-flow Pro finanční situaci podniku je důležité zajištění dostatku peněžních prostředků ke své hospodářské činnosti. Z tohoto důvodu je sestavován výkaz cash-flow, který bývá využíván spíše k hlubší finanční analýze. Záleží přitom na účelu a potřebě vlastní finanční analýzy, kdy je nejčastějším záměrem vyjádřit finanční potenciál podniku. Výkaz peněžních prostředků bývá součástí přílohy k účetním výkazům. Zobrazuje přírůstky a úbytky peněžních prostředků při hospodářské činnosti účetní jednotky za určité období, udává stav peněžních prostředků na začátku období a na konci období, jejich tvorbu a užití a umožňuje zjistit příčinu platební neschopnosti podniku. Povinné sestavování výkazu cash-flow pro auditované společnosti bohužel vymizelo z české účetní legislativy. Hlavní informace, které lze zjistit z výkazu cash-flow, jsou tyto [4]: - zdroje, z nichž byly finanční prostředky během sledovaného období získány a podíl těchto jednotlivých zdrojů, - hlavní postupy řídících pracovníků a hlavní zásady podnikových politik v oblasti financování, - proporce užití finančních prostředků na provoz, na strategický rozvoj (investice) a na posílení finanční stability (splátky dlouhodobých dluhů, poskytnutí úvěrů, změny vlastního kapitálu), - očekávané možnosti výplaty příjmů vlastníků (dividend) v příštích obdobích, - celkový trend ve finanční situaci podniku, tj. tendence k jejímu upevňování nebo zeslabování. Základními zdroji pro sestavení výkazu o cash-flow jsou výkaz zisků a ztrát za běžné období, rozvaha za běžné období, údaje o stavech na rozvahových účtech na počátku období (respektive rozvaha za předcházející období). Další potřebné informace je třeba získat přímo z účetnictví nebo z přílohy k účetním výkazům. Výkaz cash-flow se vnitřně člení na: CF z provozní činnosti CF z investiční činnosti CF z finanční činnosti Také podle vývoje struktury těchto údajů lze ihned stručně charakterizovat danou společnost. Pro stanovení peněžních toků se vychází z údajů výkazu zisků a ztrát a rozvahy. Používají se dvě metody: přímá a nepřímá [2]. POZN. : Způsoby sestavení výkazu cash-flow Většina podniků používá nepřímou metodu, která spočívá v úpravě čistých peněžních toků z provozní činnosti (odvozených od výsledku hospodaření) o tzv. peněžní ekvivalenty. Tyto položky, vzniklé v souvislosti s přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku a vlastního kapitálu, je nutné transformovat na peněžní toky a děje se tak pomocí údajů výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Přímá metoda sestavení výkazu o peněžních tocích 9

12 Základy finanční analýzy využívá údajů o peněžních pohybech na bankovních účtech a v pokladně, v praxi je však často zejména u velkých firem se značnými obraty téměř nerealizovatelná Slabé stránky účetních výkazů I když účetní výkazy představují základní zdroj pro finanční analýzu, je třeba respektovat skutečnost, že mají i některé slabé stránky. Ty mají základ v samotné konstrukci účetních výkazů, v používaných účetních zásadách a metodických postupech účtování. Slabé stránky rozvahy Statický charakter, neboť je sestavována k určitému okamžiku a nemůže informovat o dynamice společnosti. Rozvaha přesně nevyjadřuje skutečnou současnou hodnotu aktiv a pasiv v důsledku převažujícího ocenění na bázi historických cen, jež zároveň nebere v úvahu inflaci. K určení reálnější hodnoty některých položek je proto vhodné použít odhad. Jedná se například o pohledávky, které by měly být očištěny o položky, které již nejsou reálným aktivem podniku (pochybné a sporné částky). Dalším příkladem je dlouhodobý majetek, u něhož pořizovací ceny neberou v úvahu případné zhodnocení těchto aktiv (jedná se především o aktiva, která se zhodnocují, jako například orná půda, lesy či doly). Výše odpisů a oprávek, s nimiž je spojena zvolená metodika odepisování, jsou jen nepřesným vyjádřením skutečného (fyzického i morálního) opotřebení dlouhodobého majetku, a tak skutečná životnost aktiva není vázána na jeho odepsanost. Rozvaha nezachycuje určité položky, které mají na podnik velký vliv. Důvodem jsou úskalí spojená s jejich oceněním. Jedná se například o zkušenosti a úroveň kvalifikace zaměstnanců, pověst podniku, postavení na trhu nebo podporu firmy jiným významným subjektem. Rozvaha v českém pojetí nezachycuje majetek, pořízený na leasing a to se promítá zejména do ukazatelů rentability a efektivity. Čisté řešení nabízí americké finanční účetnictví, kde leasovaný majetek vchází do tohoto výkazu. Slabé stránky výkazu zisků a ztrát Nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné příjmy a výdaje - objevují se zde i přesto, že v daném účetním období nemuselo dojít k žádnému pohybu hotovosti. V případě výnosů se jedná například o tržby, které se vykazují již v okamžiku uskutečnění (fakturace), ale neváží se na budoucí příjem peněz (platbu). U nákladů se tento problém týká nejčastěji odpisů. Dosažené výnosy a náklady spojené s jejich vytvořením nemusí být vynaloženy ve stejném období - je třeba tyto výnosy a náklady časově rozlišit. Úprava účetních výkazů pro potřeby finanční analýzy Z praktického hlediska činí největší problémy zařazení některých položek rozvahy, v menší míře výsledovky [2]. Ostatní aktiva a ostatní pasiva (Časové rozlišení) Názory autorů nejsou v tomto směru jednotné, někteří zahrnují ostatní aktiva nebo jejich část do oběžných aktiv a navyšují tak hodnotu aktiv např. při výpočtu ukazatelů likvidity, ostatní pasiva jsou často přičítána k cizím zdrojům celkem. Jiní autoři zahrnují ostatní aktiva a ostatní pasiva pouze do celkových součtů aktiv a pasiv a v ostatních ukazatelích je nezohledňují. Rozhodující se však jednotný přístup v daném podniku v delší časové řadě. 10

13 Základy finanční analýzy Rezervy Rezervy jsou cizí dlouhodobé zdroje, někteří autoři však rezervy při výpočtech ukazatelů zadluženosti zcela vypouštějí, neboť nepředstavují přímé dluhy (závazky), nýbrž de facto jde o vlastní prostředky s předem určeným použitím, jimiž se reaguje na potenciální (skrytý) dluh. Dlouhodobé pohledávky V oběžných aktivech jsou zahrnuty i dlouhodobé pohledávky, což je z hlediska finanční analýzy nepřesné, protože oběžná aktiva, se kterými uvažujeme při výpočtech poměrových ukazatelů např. likvidity, jsou charakterizována jako aktiva, která se vztahují k činnosti podniku v rámci jednoho roku. Dlouhodobé pohledávky mají splatnost delší než jeden rok. Proto by se tyto pohledávky při výpočtech např. poměrových ukazatelů likvidity z oběžných aktiv měly vyjmout. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření z výkazu zisků a ztrát neobsahuje důležité informace, které jsou pro analytika potřebné, především to, jaká část čistého zisku byla vyplacena akcionářům ve formě dividend nebo společníkům ve společnosti s ručením omezeným ve formě podílů na zisku a jakou část si podnik ponechal ve formě nerozděleného zisku pro příští období. Mimořádný výsledek hospodaření je další spornou položkou, kterou analytici pro účely finanční analýzy do celkového výsledku hospodaření často nezařazují Vzájemné vztahy mezi účetními výkazy Rozvaha je základním výkazem o hospodářské činnosti podniku. Výkaz zisků a ztrát podrobně zobrazuje výsledek hospodaření, který je součástí položky vlastní kapitál v pasivech rozvahy jako jeden z velmi důležitých zdrojů financování. Přehled o peněžních tocích (cashflow) vyjadřuje přírůstky, úbytky, zdroje a užití finančních prostředků, které jsou zachyceny v rozvaze jako součást oběžných aktiv. Při hospodářské aktivitě podnikatelského subjektu vznikají 4 základní typy hospodářských operací: 1) operace, které ovlivňují peněžní prostředky (peněžní toky) a majetek (rozvahu), ale neovlivňují zisk (výkaz zisků a ztrát) - přijaté nebo poskytnuté zálohy, nákup materiálu za hotové, 2) operace, které ovlivňují majetek (rozvahu) a zisk (výkaz zisků a ztrát), ale nemají vliv na peněžní prostředky (peněžní toky) odpisy, 3) operace, které ovlivňují zisk (výkaz zisků a ztrát) a peněžní prostředky (peněžní toky), ale neovlivňují majetek (rozvahu) - nákup služeb v hotovosti, 4) operace, které nemají vliv ani na zisk (výkaz zisků a ztrát) ani na peněžní prostředky (peněžní toky), ale ovlivní majetek (rozvahu) - nepeněžní vklad do základního jmění. Na základě vztahů mezi těmito účetními výkazy můžeme mluvit o hospodářském procesu jako o tříbilančním systému [4]. 11

14 Základy finanční analýzy CASH FLOW ROZVAHA VZZ Počáteční stav peněz Výdaje Příjmy Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Zisk (ztráta) Náklady Výnosy Konečný stav peněz Konečný stav peněz Cizí zdroje Zisk (ztráta) POZN.: Názvosloví položek aktiv a pasiv, výsledovky a dopady pro finanční analýzu V historickém a bohužel zejména v současném vývoji dochází k častému přejmenovávání jednotlivých položek i změnám struktury výkazů, zejména rozvahy. Některé změny jsou pochopitelné (zejména ve vztahu k mezinárodnímu sbližování pojmů a výstižnějším překladem anglickojazyčných termínů), některé změny jsou však sporné z hlediska praktického zobrazení ekonomické reality v terminologii i ve struktuře výkazů (viz změna Stálá aktiva Dlouhodobý majetek, kdežto zůstal pojem Oběžná aktiva), někdy nadbytečné (viz Ostatní aktiva/pasiva Časové rozlišení) a převod některých položek do pohledávek resp. závazků. Tyto změny působí problémy nejen v teoretické oblasti a pojmosloví, ale rovněž u komentářů a závěrů finanční analýzy. 12

15 Metody finanční analýzy 2 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 2.1 DRUHY METOD FINANČNÍ ANALÝZY Zatímco zdroje informací, ze kterých finanční analýza vychází, to je především finanční účetnictví, je již upravena mezinárodními účetními standardy nebo direktivami Evropské unie, problematika finanční analýzy dosud sjednocena dostatečně není. V praxi se v různé literatuře proto setkáváme se skutečností, že řada autorů používá stejné pojmy, avšak s různým obsahem nebo naopak různé pojmy se stejnou náplní obsahu. Tato skutečnost se týká jak českých autorů odborné literatury, tak překladů zahraničních autorů. Jednotlivé metody finanční analýzy můžeme rozdělit do těchto dvou základních skupin: elementární metody vyšší metody Elementární metody Tyto metody[2] jsou označovány jako elementární, neboť k výpočtům hodnot jednotlivých ukazatelů si vystačíme se základními aritmetickými operacemi. Zejména proto se v běžné praxi nejvíce a nejčastěji užívají právě tyto základní (elementární) metody finanční analýzy. Elementární metody pracují s ukazateli, kterými jsou buď přímo položky účetních výkazů a údaje z dalších zdrojů nebo čísla z nich odvozená. Počet možných ukazatelů je potom značný a rozlišujeme je na ukazatele extenzivní a ukazatele intenzivní. Extenzivní ukazatele dávají informace o rozsahu, objemu, představují kvantitu u položek účetních výkazů se jedná o peněžní jednotky. Intenzivní ukazatele naproti tomu charakterizují míru, v jaké jsou extenzivní ukazatele využívány v podniku a jak rychle a silně se v podniku mění. Elementární metody lze rozdělit takto: analýza absolutních (stavových) ukazatelů - analýza trendů (horizontální analýza) - procentní rozbor (vertikální analýza) analýza rozdílových ukazatelů - analýza fondů finančních prostředků analýza poměrových ukazatelů - analýza ukazatelů likvidity - analýza ukazatelů rentability - analýza ukazatelů aktivity a efektivity - analýza ukazatelů finanční stability (zadluženosti, finanční struktury) - analýza ukazatelů kapitálového trhu - analýza na bázi cash-flow analýza soustav ukazatelů - Du Pont rozklad - pyramidové rozklady 13

16 Metody finanční analýzy Vyšší metody Finanční analýza pracuje kromě elementárních metod také s metodami vyššími. K uplatnění těchto metod, jejich zvládnutí a správné interpretaci výsledků je však zapotřebí znalostí obecné a matematické statistiky, stejně jako kvalitní podpůrné softwarové vybavení a hlubší znalosti jednotlivých ekonomických veličin, uváděných ve výkazech. Nelze tedy předpokládat, že by tyto metody byly pravidelně a často využívány na úrovni podnikatelských jednotek. Ve skriptu si však uvedeme jejich základní charakteristiky, obecně se jedná v zásadním členění o: bankrotní modely bonitní modely 2.2 PŘÍPADOVÁ STUDIE Vzhledem k důležitosti praktického osvětlení jednotlivých metod a postupů, používaných ve finanční analýze firmy, pokládají autoři ve skriptu za nutné dokumentovat objasňovanou teorii na praktickém případu. K tomu bude sloužit tato případová studie, pracující s modelem reálné, skutečně fungující firmy, která je součástí mateřského koncernu. Firma je z odvětví potravinářského průmyslu, která se zabývá výrobou masných výrobků a část produkce realizuje ve vlastních prodejnách. Případová studie bude sloužit zároveň jako výchozí materiál k cvičením a seminářům. V jednotlivých částech případové studie se budeme věnovat: analýze trendů ve výkazech rozvahy (aktiv a pasiv) a výsledovky (výkaz zisků a ztrát) včetně komentáře k jednotlivým položkám, analýze struktury (vertikální analýze) - procentnímu rozboru rozvahy (aktiv, pasiv) a výsledovky (výkazu zisku a ztrát) včetně komentáře, analýze fondů finančních prostředků (čistý pracovní kapitál, čistý peněžní majetek a čisté pohotové prostředky) včetně komentáře, poměrové analýze (ukazatelů likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti, finanční páky a kapitálového trhu). Zejména v této praktické části mohou do budoucna studentům dělat potíže časté změny terminologie a struktury základních výkazů, zejména rozvahy a částečně i výkazu zisků a ztrát. Autoři vycházejí zde z dlouhodobého reálného pohledu na odraz ekonomické reality do účetních výkazů a některé sporné změny lze zejména v případě komentáře a závěrů finanční analýzy těžko akceptovat. Navíc se tyto změny často v dalším roce opět buď navrátí k původnímu pojetí, nebo tvůrci výkazů i v zájmu své obchodní politiky provedou další experiment. Je bohužel nutností finančních analytiků a tedy i studentů tohoto oboru se s nimi teoreticky i prakticky každoročně vyrovnat. Část změn je jistě oprávněných, ale dlouhodobější stabilita v účetních výkazech by byla však nesporně ku prospěchu věci. Případová studie vychází tedy z daných pojmů v reálných výkazech daného zkoumaného roku, autoři se pokusí některé terminologické odlišnosti zde vyznačit. Navíc terminologické změny a drobné a časté změny ve struktuře výkazů nemají podstatný vliv na reálné zobrazení závěrů finanční analýzy. 14

17 Analýza absolutních ukazatelů 3 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ Při použití údajů obsažených v účetních výkazech přímo pro hodnocení finanční situace pracujeme s absolutními ukazateli. K rozboru absolutních ukazatelů se používá analýza trendů (horizontální analýza) a procentní rozbor (vertikální analýza). Již při této analýze nám účetní výkazy napoví mnohé o ekonomice firmy. Analýza trendů a procentní rozbor jsou součástí výročních zpráv podniků. 3.1 ANALÝZA TRENDŮ (HORIZONTÁLNÍ ROZBOR) Analýza trendů je založena na porovnání jednotlivých položek účetních výkazů za určitá období v nějaké časové řadě [1]. Porovnávání se provádí po řádcích rozvahy, tedy horizontálně. K porovnávání údajů se vypočítávají absolutní a procentní (relativní) změny jednotlivých položek vzhledem k předem stanovenému roku. Pro lepší přehled je případně možné uvádět řetězové a bazické indexy. Řetězový index (Ři) porovnává údaje sledovaného roku k roku předcházejícímu u zjišťované položky v rozvaze. Bazický index (Bi) porovnává údaje sledovaného roku k roku základnímu u zjišťované položky v rozvaze. Základní rok je třeba si zvolit, nejčastěji je jím první rok podnikání, organizační změny, či přelomový rok (desetiletí, pětiletí apod.) volíme jej tak, aby srovnání mělo smysl. Z takto stanovených časových řad vyplynou nejzávažnější změny jednotlivých položek výkazů a jejich hlavní příčiny. Na základě podrobného zkoumání průběhu těchto změn lze odhalit dlouhodobé trendy určitých položek, posoudit jejich dosavadní vývoj a odhadnout jejich vývoj do blízké budoucnosti. Platí přitom zásada, že čím delší je zkoumaná časová řada, tím lépe (přesněji) může analytik tento vývoj odhadnout. Při odhadu do budoucnosti (tzv. predikci) je třeba zahrnout předpokládané změny (inflace, změny cen, deregulace cen, vývoj měnového kurzu apod.). Interpretace změn musí být prováděna komplexně, neboť změny různých položek výkazů spolu navzájem souvisejí. Pro určení budoucího vývoje má analýza trendů větší vypovídací schopnost než procentní rozbor. Při provádění analýzy trendů je však nutné postupovat s velkou obezřetností, záleží totiž na tom, jestli se podnik v budoucnu bude chovat stejně jako v minulosti. Je nutno poznamenat, že sebelepší a propracovanější predikce nemůže předpovědět kvalitativní změny ve firmě či jejím ekonomickém a sociálním okolí, takže vždy pracujeme s určitým stupněm nejistoty. K dosažení dostatečné vypovídací schopnosti této metody je zapotřebí: mít k dispozici dostatečně dlouhou časovou řadu údajů, minimálně tři období. Čím delší je však tato časová řada, tím se vypovídací schopnost analýzy trendů zvyšuje. zajistit srovnatelnost údajů v časové řadě. Jedná se o situace, kdy podnik měnil svoji právní formu (změna ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, přechod z podnikání individuálního podnikatele jako fyzické osoby na osobu právnickou, tj. obchodní společnost, dále změny v používané účetní soustavě, tj. přechod z daňové evidence na účetnictví a další vlivy). vyloučit ze zpracovávaných údajů analýzy všechny náhodné vlivy, které na vývoj určité posuzované položky nějakým způsobem dříve působily (neopakovatelné 15

18 Analýza absolutních ukazatelů makroekonomické jevy, např. výrazná deregulace cen, živelné pohromy, které měly vliv např. na zvýšené náklady na opravy apod.). Analýzu trendů můžeme vyjádřit následovně: Absolutní změna = ukazatel ve sledovaném roce - ukazatel v porovnávacím roce absolutní změna * 100 Procentní změna = ukazatel v porovnávacím roce 16

19 Analýza absolutních ukazatelů Tab. 1 - Analýza trendů aktiv (v tis. Kč) P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Výkazová položka absolutní hodnota absolutní absolutní absolutní změna Ři Bi změna Ři Bi změna Ři Bi hodnota hodnota hodnota AKTIVA CELKEM ,084 1, ,043 1, ,978 0, STÁLÁ AKTIVA ,139 1, ,019 0, ,960 0, Dlouhodobý nehmotný majetek ,533 2, ,370 0, ,521 0, Dlouhodobý hmotný majetek ,129 1, ,020 0, ,961 0, Stavby ,994 0, ,975 0, ,981 0, Samostat. movité věci a soubory věcí ,264 1, ,030 0, ,956 0, Nedokončený dlouhod. hmotný maj ,545 4, ,242 1, ,312 0, OBĚŽNÁ AKTIVA ,005 1, ,140 1, ,004 1, Zásoby ,990 1, ,255 1, ,971 0, Materiál ,958 1, ,460 1, ,122 1, Nedokončená výroba a polotovary ,323 2, ,768 1, ,065 1, Výrobky ,905 0, ,024 0, ,828 0, Zboží ,991 0, ,934 0, ,856 0, Krátkodobé pohledávky ,228 1, ,833 0, ,164 1, Pohledávky z obchodního styku ,201 1, ,755 0, ,313 1, Finanční majetek ,459 0, ,559 1, ,554 0, Peníze ,358 0, ,007 1, ,813 1, Účty v bankách ,278 0, ,521 0, ,548 0, Krátkodobý finanční majetek OSTATNÍ AKTIVA ,405 0, ,226 0, ,109 1, Časové rozlišení ,405 0, ,224 0, ,104 1, Náklady příštích období ,222 0, ,116 0, ,623 0, Kursové rozdíly aktivní ,429 0, ,305 0, ,596 2,

20 Analýza absolutních ukazatelů Tab. 2 - Analýza trendů pasiv (v tis. Kč) P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Výkazová položka absolutní hodnota absolutní absolutní absolutní změna Ři Bi změna Ři Bi změna Ři Bi hodnota hodnota hodnota PASIVA CELKEM ,084 1, ,043 1, ,978 0, VLASTNÍ KAPITÁL ,215 1, ,250 1, ,048 1, Základní kapitál Fondy ze zisku ,177 1, ,050 1, ,106 1, VH minulých let ,637 2, ,130 1, ,334 1, VH běžného účetního období ,075 3, ,454 2, ,519 0, CIZÍ ZDROJE ,929 0, ,907 0, ,962 0, Rezervy ,304 8, ,067 6, ,332 6, Rezerva na kursové ztráty ,429 1, ,305 3, ,924 10, Ostatní rezervy ,621 17, ,190 10, ,961 0, Dlouhodobé závazky ,354 3, ,626 2, Krátkodobé závazky ,664 0, ,724 0, ,728 0, Závazky z obchodního styku ,010 0, ,549 0, ,871 0, Závazky k zaměstnancům ,169 1, ,233 1, ,138 1, Závazky k podnikům s rozhod ,841 1, ,048 0, ,407 0, vlivem Bankovní úvěry a výpomoci ,043 0, ,850 0, ,908 0, Bankovní úvěry dlouhodobé ,473 0, ,324 0, ,810 0, Běžné bankovní úvěry ,328 36, ,555 27, ,082 6, OSTATNÍ PASIVA ,900 2, ,061 0, ,269 0, Časové rozlišení ,635 6, ,058 2, ,327 0, Výdaje příštích období , Kursové rozdíly pasivní ,628 6, ,403 0, ,327 0, Dohadné účty pasivní ,891 0, ,925 0, ,250 0,

21 Analýza absolutních ukazatelů Tab. 3 - Analýza trendů výkazu zisků a ztrát (v tis. Kč) P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Výkazová položka Absolutní hodnota absolutní absolutní absolutní Změna Ři Bi změna Ři Bi změna Ři Bi hodnota hodnota hodnota Tržby za prodej zboží ,125 1, ,907 0, ,013 1, Náklady vynaložené na prodané zboží ,094 0, ,772 0, ,825 0, Obchodní marže ,179 5, ,319 4, ,314 3, Výkony ,958 1, ,328 1, ,952 0, Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb ,971 1, ,288 1, ,977 0, Změna stavu vnitrop. zásob vlast. výroby ,181 0, ,809 1, ,805-0, Výkonová spotřeba ,990 1, ,226 1, ,904 0, Spotřeba materiálu a energie ,947 1, ,202 1, ,895 0, Služby ,312 1, ,443 1, ,988 0, Přidaná hodnota ,945 1, ,540 1, ,295 1, Osobní náklady ,133 1, ,113 1, ,081 1, Odpisy dl. hmotného a nehmotného maj ,163 1, ,945 0, ,991 0, Tržby z prodeje dl. hmot.maj. a mater ,595 14, ,214 5, ,092 1, Zůstatková cena prodaného DM a m at , , ,5693 5, ,727 0, Zúčtování rezerv a čas. rozl. do provoz.v ,1695 0, ,2914 1, ,431 1, Tvorba rezerv a čas. rozl. provoz. N ,2933 0, ,7058 2, ,352 1, Zúčtování OP do provozních výnosů ,9441 1, ,4532 1, ,038 3, Zúčtování OP do provozních nákladů ,2969 0, ,095 2, ,045 1, Ostatní provozní výnosy , , , Ostatní provozní náklady ,572 2, ,117 1, ,271 1, Provozní VH ,948 7, ,161 8, ,747 3, Zúčtování rezerv do finančních výnosů ,067 0, ,156 0, ,487 0,

22 Analýza absolutních ukazatelů Tab. 3 - Analýza trendů výkazu zisků a ztrát (v tis. Kč) - pokračování P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Tvorba rezerv na finanční náklady ,605 0, ,364 1, Výnosové úroky ,257 0, ,193 0, ,597 0, Nákladové úroky ,907 0, ,942 0, ,990 0, Ostatní finanční výnosy ,955 0, ,786 0, ,593 0, Ostatní finanční náklady ,184 1, ,592 0, ,552 1, VH z finančních operací ,493-1, ,357-0, ,574-2, VH za běžnou činnost ,113 3, ,465 3, ,571 0, Mimořádné výnosy ,068 0, ,618 0, ,287 0, Mimořádné náklady ,659 7, ,987 1, ,676 1, Mimořádný VH ,519-1, ,810-0, ,015-0, VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ,075 3, ,454 2, ,519 0,

23 Analýza absolutních ukazatelů P Ř Í P A D O V Á S T U D I E 3.2 HODNOCENÍ ANALÝZY TRENDŮ (HORIZONTÁLNÍ ROZBOR) Cílem hodnocení názorného příkladu analýzy trendů je posoudit dosavadní vývoj položek účetních výkazů, identifikovat příčiny změn jejich vývoje a určit jejich pravděpodobný vývoj do blízké budoucnosti. AKTIVA Z analýzy trendů aktiv vyplývá, že celková aktiva firmy měla rostoucí tendenci. Výjimkou byl rok 1999, kdy došlo k mírnému snížení jejich hodnoty. Od roku 1998 vzrostla celková aktiva celkem o 10,6 %, když největší nárůst zaznamenala v roce 2001 (o 8,4 %). Hlavní příčinou vzrůstajícího trendu bylo zvýšení stálých aktiv společnosti v letech 2000 a 2001 a postupné zvyšování hodnot oběžných aktiv. Trend celkových aktiv je příznivý a zobrazuje celkový rozvoj společnosti, jenž je předpokladem dosahování dobrých výsledků v budoucím hospodaření. Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) U stálých aktiv byl dosavadní trend velmi podobný. Od roku 1998 zaznamenala stálá aktiva vzrůst celkově o 11,4 %, přičemž největšího nárůstu dosáhla v roce 2001 (o 13,9 %) a poklesu v roce 1999 (o 4 %). Pokles v roce 1999 byl zapříčiněn menší investiční činností společnosti, jak u dlouhodobého nehmotného majetku, tak u dlouhodobého hmotného majetku, a také z důvodu opotřebení stávajícího majetku. V roce 2000 se sice zvýšila investiční činnost firmy, vzestup stálých aktiv byl však pouze menšího rázu (o 1,9%). Tato skutečnost byla způsobena snížením stavu staveb z důvodu opotřebení. I přes tento mírný vzestup nedosahovala stálá aktiva hodnoty roku 1998 (pokles o 2,2 %), což je zřejmé z bazického indexu. Velký nárůst stálých aktiv v roce 2001 byl důsledkem velkých investičních výdajů. Narostla hodnota dlouhodobého nehmotného majetku (o 1453,3 %), který tvořil nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek. Společnost však především investovala do nákupu dlouhodobého hmotného majetku. Z něho největší nárůst zaznamenaly samostatné movité věci (nákup nových strojů a zařízení) a nedokončené hmotné investice (jednalo se především o projekty), a to i přesto, že společnost v tomto roce prodávala nepotřebné zařízení. Větší výdaje na investice v tomto roce také charakterizoval úbytek finančního majetku a navýšení běžných úvěrů. I když vývoj stálých aktiv zaznamenal v roce 1999 pokles, od tohoto roku stálá aktiva rostla a docházelo ke stále většímu investičnímu rozvoji společnosti. Lze předpokládat, že trend stálých aktiv bude v nejbližší budoucnosti stejný, tedy rostoucí. Jednou z hlavních příčin je výstavba nové výrobní haly, započatá již tento rok, spojená s dalšími výdaji na její strojní a jiné zařízení. Po ukončení výstavby této haly se pravděpodobně vzrůst stálých aktiv na určitou dobu stabilizuje, případně budou stálá aktiva vykazovat mírný, stoupající trend. Oběžná aktiva Oběžná aktiva zaznamenala stále vzrůstající trend směřující ke stabilizaci. Od základního roku vzrostla oběžná aktiva celkově o 15,2 %, když největšího nárůstu zaznamenala v roce Ve vývoji všech položek oběžných aktiv se v jednotlivých letech objevují velké výkyvy. 21

24 Analýza absolutních ukazatelů Zásoby Velký nárůst oběžných aktiv v roce 2000 (o 14 %) byl zapříčiněn výrazným vzestupem zásob, přičemž hodnoty vzestupu finančního majetku a poklesu krátkodobých pohledávek se vyrovnaly. Velký nárůst zásob v tomto roce byl důsledkem výrazného navýšení stavu materiálu na skladě. Tento stav byl způsoben převodem různých druhů výrob z mateřské do dceřinné společnosti. Vzniklo tak rozsáhlé sortimentní složení materiálů pro jednotlivé druhy výrob. Společnost dodávky těchto materiálů zajistila, avšak potřeba těchto materiálů nedosáhla předpokládaných hodnot. O něco příznivější vývoj u jednotlivých složek zásob zaznamenala společnost u výrobků a zboží. Jejich stavy se v průběhu sledovaného období postupně snižovaly (od roku 1998 celkem o 23,3 %, resp. o 20,8 %), z čehož lze usoudit zvyšující se odbyt na základě vzrůstajících požadavků zákazníků. Z tohoto pohledu bylo také příznivé snížení stavu materiálu na skladě v roce 2001 (o 4,2 %), jehož vývoj v předcházejících letech byl nepříznivý (zbytečně se hromadil na skladech). Hlavní příčinou poklesu stavu materiálu bylo vytvoření opravné položky na přebytečné materiály. Pohledávky Krátkodobé pohledávky zaznamenaly největší nárůst v roce 2001 (o 22,8 %). Příčinou bylo především zvýšení odbytu výrobků a zboží z důvodu navázání nových obchodních kontaktů spojených s novými aktivitami (zvýšení pohledávek z obchodního styku). Tento stav mimo jiné způsobil největší navýšení tržeb za prodej zboží ve sledovaném období (o 12,5 %). Lze sledovat, že výrazně stoupla aktivita v podnikání. Vzrůst pohledávek z obchodního styku v roce 1999 byl však z větší části zapříčiněn zhoršenou platební kázní odběratelů firmy. Odběratelé své závazky hradili velmi často pozdě, což se projevilo na stavu finančního majetku, který zaznamenal v tomto roce úbytek o 44,6 %. Tento stav nebyl pro společnost příznivý, neboť se zvýšilo riziko okamžité platební neschopnosti, a současně společnost nemohla využít finanční prostředky, které by získala od odběratelů včas, pro své další záměry. Výrazný úbytek finančního majetku v roce 1999 byl také způsoben celkovým poklesem závazků (o Kč) a bankovních úvěrů (o Kč) z důvodu jejich úhrad společností. Na poklesu krátkodobých pohledávek v roce 2000 měl největší vliv pokles pohledávek z obchodního styku (o 24,5 %). Za příčinu tohoto stavu lze považovat zlepšení obchodní činnosti společnosti spojené s vytvořením dodatečných opatření na základě špatných zkušeností z minulého roku. Finanční majetek Z důvodu poklesu pohledávek zaznamenal finanční majetek v roce 2000 nárůst přibližně o 2,6 %, který představoval krátkodobý finanční majetek. Jednalo se o nákup depozitní směnky, kterou společnost uložila v bance. Vyplacenou směnku společnost využila v roce 2001 k financování investiční výstavby. Z hlediska oběžných aktiv byla příznivá skutečnost, že společnost nevykazovala dlouhodobé pohledávky, které mohly skrývat riziko nedobytnosti. Zvyšující se nároky od odběratelů, jejich správný výběr (z hlediska plnění svých závazků) a správné hospodaření se zásobami by měly zajistit stoupající trend finančního majetku a klesající trend zásob na skladě. Ostatní aktiva (Časové rozlišení a Dohadné účty aktivní) Ostatní aktiva zaznamenávala od roku 1999 klesající trend. Výrazný úbytek nastal v roce 2000 (o 77,4 %). Důvodem byl pokles obou položek časového rozlišení. Náklady příštích období vykazovaly v celém sledovaném období klesající trend. Jejich velikost tvořil především finanční leasing osobních automobilů, software a hardware. Vývoj kursových rozdílů aktivních zaznamenal výkyvy. V roce 1999 sice jejich hodnota narostla o 159,6 %, avšak od tohoto roku vykazovaly klesající trend. Vývoj ostatních aktiv lze hodnotit příznivě. 22

25 Analýza absolutních ukazatelů Náklady příštích období představují výdaj společnosti v běžném období, který se jí však do nákladů promítne až v období příštím. Kursové rozdíly aktivní představují očekávané kursové ztráty z obchodování se zahraničním. Obr. 1 - Analýza trendů aktiv Trendy aktiv společnosti tis. Kč období Aktiva celkem Stálá aktiva Oběžná aktiva Ostatní aktiva PASIVA Tak jako celková aktiva, tak samozřejmě také celková pasiva měla vzrůstající tendenci, která by měla v nejbližší budoucnosti pokračovat. Vlastní kapitál Vlastní kapitál společnosti vykazoval stálý nárůst bez žádných výkyvů. Od roku 1998 narostla jeho hodnota celkově o 59,1 %. Stoupající trend vlastního kapitálu představoval velice příznivý vývoj, neboť aktiva podniku byla stále více kryta vlastními zdroji, které podnik vytvářel. Hodnota základního kapitálu zůstala po celé sledované období nezměněná. Hlavní vliv na zvýšení vlastního kapitálu tak mělo postupné zvyšování VH minulých let, který byl pravidelně doplňován zvyšujícím se výsledkem hospodaření (ziskem) běžného období. VH běžného období zaznamenal ve svém vzrůstajícím vývoji výkyv v roce 1999, kdy došlo k výraznému snížení jeho hodnoty o 48,1 % oproti roku Další rok však společnost dokázala navýšit celkový VH absolutně o Kč. Z vytvořeného zisku běžného období společnost dle zákona jeho část povinně přidělovala do rezervního fondu, zbývající část převáděla na VH minulých let. Na základě analýzy trendů lze usoudit, že vývoj hodnoty vlastního kapitálu bude stále stoupající. Cizí zdroje Celková hodnota výše uvedených cizích zdrojů (neboli dluhů) zaznamenala od roku 1998 snižující vývoj (celkem o 18,9 %). Tento trend byl pro společnost příznivý, neboť docházelo ke stálému snižování její zadluženosti. K největšímu snížení hodnot cizích zdrojů došlo v roce 2000 (o 9,3 %), když hlavními příčinami bylo snížení krátkodobých závazků a bankovních úvěrů a výpomocí. Jednotlivé položky cizích zdrojů vykazovaly v průběhu zkoumaného období časté výkyvy. 23

26 Analýza absolutních ukazatelů Rezervy Hodnoty rezerv se rok od roku zvyšovaly. Stoupající trend ovlivňovaly především ostatní rezervy, neboť rezervy na kursové ztráty od roku 1999 výrazně klesaly z důvodu zlepšujícího se kursového vývoje. Ostatní rezervy společnost vytváří dle zásad účetnictví k pokrytí veškerých rizik vyplývajících z hospodaření. Účelem tvorby ostatních rezerv bylo rovnoměrné zatížení hospodářského výsledku v jednotlivých letech. Jejich velikost se výrazně zvýšila v roce 2000 (o 1019 %) z důvodu zavedení tvorby ostatních rezerv na mnohé další položky. V letech 1998 a 1999 vytvářela společnost ostatní rezervy především na mzdy, pojištění, reklamu, pohledávky a úroky. V dalších dvou letech poté na audit, nevyčerpanou dovolenou, odměny, garance a ztráty z prodeje komponentů hotových výrobků. Stoupající trend závazků k zaměstnancům souvisel se stále se zvyšujícím stavem a mzdami pracovníků. Závazky Dlouhodobé závazky představovaly pouze závazky ke koncernu a jejich trend byl až do roku 2001 stoupající. Největší absolutní hodnoty dosáhly v roce 2000 a největšího navýšení v roce 1999 (o 162,6 %). Tyto závazky společnost využívala k pokrytí závazků vůči bankám (ke splacení bankovních úvěrů). Tato skutečnost ovlivňovala ve sledovaném období vývoj hodnot bankovních úvěrů a výpomocí, především pak dlouhodobých bankovních úvěrů. Vývoj hodnot dlouhodobých a krátkodobých závazků byl ovlivněn dobou jejich splatnosti, když po uplynutí určité doby byly dlouhodobé závazky klasifikovány jako závazky krátkodobé. Tato skutečnost byla hlavním důvodem velkého navýšení krátkodobých závazků (především závazků ke koncernu) v r (o 66,4 %), přičemž hodnota dlouhodobých závazků dosáhla nuly. Krátkodobé závazky zaznamenaly klesající vývoj, z čehož je zřejmé, že je společnost dokázala pravidelně splácet. Bankovní úvěry Co se týká bankovních úvěrů, platí u nich z hlediska doby splatnosti stejná pravidla jako u závazků. Jejich trend byl stejný jako trend krátkodobých závazků a stával se pro společnost příznivým. Lze sledovat, že se společnost snažila splácet především dlouhodobé bankovní úvěry, ze kterých plynou vyšší nákladové úroky. K financování potom společnost stále více využívala běžné (krátkodobé) bankovní úvěry. Od roku 1998 se snížila hodnota dlouhodobých úvěrů o 87,6 %, což se také projevilo na postupném snižování hodnot nákladových úroků. Největší nárůst běžných úvěrů byl zaznamenán v letech 2000 a Z důvodu zvýšení stavu dlouhodobého hmotného majetku v těchto letech je zřejmé, že byly tyto úvěry z větší části použity k nákupu dlouhodobého hmotného majetku a také k financování investiční výstavby (což lze považovat za jisté porušení pravidel likvidity). Z analýzy trendů cizích zdrojů lze usoudit, že trend této položky bude pravděpodobně stále mírně klesající, a že společnost bude k financování svých aktiv využívat stále více vlastní zdroje. Ostatní pasiva (Časové rozlišení a Dohadné účty pasivní) U ostatních pasiv docházelo od r k jejich navyšování, když k výraznému zvýšení došlo v roce 2001 (o 190 %). Důvodem bylo velké navýšení kursových rozdílů pasivních (o 762,8 %). Z vývoje hodnot kursových rozdílů pasivních lze sledovat, že měly zcela opačný vývoj než kursové rozdíly aktivní. Tato skutečnost poukazuje na zlepšení kursového vývoje koruny od roku 2000, přičemž výkyv hodnot všech kursových rozdílů v letech 1998 a 1999 byl zapříčiněn nestabilním kursovým vývojem české koruny vůči německé marce. Výdaje příštích období společnost vykazovala pouze v letech 2000 a 2001, kdy se jednalo o částky služeb a bankovních úroků. Zvýšená hodnota dohadných účtů pasivních v roce

27 Analýza absolutních ukazatelů (o 289,1 %) byla důsledkem nevyfakturované dodávky nástrojů. Z těchto výsledků lze hodnotit vývoj ostatních pasiv pozitivně. Výdaje příštích období patří do nákladů období běžného, ale hrazeny budou až v dalším roce. Kursové rozdíly pasivní představují očekávané kursové zisky společnosti z obchodování se zahraničím. Podobně jako u ostatních aktiv, tak také u ostatních pasiv lze předpokládat, že na jejich velikost bude mít především vliv vývoj kurzu koruny vůči marce. Obr. 2 - Analýza trendů pasiv Trendy pasiv společnosti tis. Kč období Pasiva celkem Vlastní kapitál Cizí zdroje Ostatní pasiva VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Při hodnocení analýzy trendů výkazu zisků a ztrát (tzv. výsledovky) se zaměříme především na VH za účetní období a na jednotlivé druhy VH, které ho tvoří. Budeme si všímat v daném členění nejpodstatnějších či zajímavých položek ve zkoumaném období. VH za účetní období Velmi dobrým výsledkem hospodaření společnosti byla skutečnost, že VH za účetní období byl v každém roce kladný, přičemž od roku 1999 dosahoval stále se zvyšujících hodnot. Největšího nárůstu poté dosáhl VH za účetní období (čistý zisk) společnosti v roce 2000 (o 445,4 %). Důvodem byl velký nárůst provozního VH (o 116,1 %) a výrazné snížení ztráty z finančních operací (o 64,3 %). Od roku 1998 se čistý zisk zvýšil celkem o 204 %, přičemž největší absolutní hodnoty čistého zisku společnost dosáhla v roce Na snížení VH za účetní období v roce 1999 měla hlavní vliv velká ztráta dosažená z finančních operací. I přes tuto skutečnost lze konstatovat, že trend VH za účetní období byl příznivý a v průběhu několika příštích let se dá očekávat jeho další navyšování. Provozní VH Provozní VH zaznamenával stále narůstající hodnoty. Výjimkou se stal rok 2001, kdy došlo k jeho mírnému poklesu (o 5,2 %), když hlavní příčinou byl pokles přidané hodnoty. K poklesu přidané hodnoty došlo z důvodu celkového poklesu výkonů podniku (o 4,2 %), a to tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (o 2,9 %) a z důvodu změny stavu zásob vlastní výroby (o 81,9 %). Tomuto snížení přidané hodnoty nezabránila ani zvýšená hodnota obchodní marže (o 17,9 %). Nejvyšší hodnoty a současně nejvyšší nárůst zaznamenal 25

28 Analýza absolutních ukazatelů provozní VH v roce Důvodem bylo velké zvýšení přidané hodnoty (o 54 %) oproti roku 1999, a to z důvodu obrovského nárůstu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (o 28,8 %) a zvýšení obchodní marže (o 31,9 %). Tržby a náklady Značný nárůst tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb zapříčinilo především velké zvýšení dodávek výrobků v rámci koncernu. Se současným nárůstem těchto tržeb došlo samozřejmě také k navýšení výkonové spotřeby (o 22,6 %), především pak spotřeby materiálu a energie (o 20,2 %). Porovnáním absolutních hodnot položek tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a spotřeby materiálu a energie lze zjistit, že i přes navýšení spotřeby materiálu a energie došlo v roce 2000 ke snížení materiálové náročnosti výroby. Z těchto výsledků je zřejmé, že v roce 2000 došlo k výraznému zvýšení výrobní činnosti ve společnosti. Hlavním důvodem zvýšení provozního zisku v roce 1999 bylo zvýšení přidané hodnoty (o 29,5 %), spojené s výrazným zvýšením obchodní marže (o 231,4 %) a výrazným snížením výkonové spotřeby (o 9,6 %), zvláště pak materiálové náročnosti výroby. Snížení výkonové spotřeby v tomto roce souviselo s poklesem tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb. Příčinou snížení hodnot u těchto položek bylo snížení výrobní produkce společnosti. Ostatní nákladové a výnosové položky tvořící provozní VH ovlivňovaly jeho velikost ve sledovaném období rozdílně. Osobní náklady Osobní náklady měly stále vzrůstající trend z důvodu zvyšujících se mzdových nákladů. Postupné zvyšování mzdových nákladů bylo zapříčiněno jednak zvyšujícím se počtem zaměstnanců společnosti a jednak zvyšováním průměrných mezd. Odpisy Na zvýšení odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce 2001 (o 16,3 %) se podepsal nákup nových strojů a zařízení v tomto a předcházejícím roce. Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a materiálu Ty zaznamenaly vzrůstající trend, přičemž největšího nárůstu dosáhly v letech 2000 a Z rozdílu položek tržeb a zůstatkových cen je zřejmé, že největšího zisku z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a materiálu společnost dosáhla v roce 2001 (7 504 Kč). V roce 2000 tvořily většinu těchto tržeb tržby z prodeje materiálu. V následujícím roce se jednalo hlavně o tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku. Tvorba a zúčtování rezerv a časového rozlišení Položka zaznamenala do roku 2000 vzrůstající trend, když v následujícím roce hodnoty obou položek výrazně poklesly (o 83 %, resp. 70,7 %). V letech 1998 a 1999 se tyto položky relativně vyrovnávaly, a proto svým rozdílem neovlivňovali tolik velikost provozního VH. V dalším roce však hodnota tvorby rezerv a časového rozlišení do provozních nákladů zaznamenala větší zvýšení než hodnota zúčtování rezerv a časového rozlišení do provozních výnosů (170,6 % oproti 129,1 %). Přibližně stejný rozdíl vykazovaly tyto položky při shodném poklesu v roce Z těchto údajů lze sledovat, že v letech 2000 a 2001 ovlivňovaly tyto položky výši provozního zisku tak, že snižovaly jeho velikost. Opravné položky Vývoj hodnot opravných položek byl ve sledovaném období proměnlivý a nelze hovořit o pravidelném trendu. Opravné položky společnost tvořila na zásoby a pohledávky. Výrazně větší část ve sledovaném období tvořily opravné položky k pohledávkám. Výjimkou byl 26

29 Analýza absolutních ukazatelů pouze rok 2001, kdy opravná položka k zásobám tvořila Kč a byla vytvořena na materiály a výrobky nepoužitelné, případně s prošlou dobou skladovatelnosti. V každém roce vykazovala nákladová položka (tvorba opravných položek) vyšší hodnotu než výnosová položka (zúčtování opravných položek). Hodnoty tvorby a zúčtování opravných položek tak ovlivňovaly velikost provozního zisku (snižovaly ho) především v letech 1998 a Ostatní provozní náklady a výnosy Položka zaznamenala shodně vzrůstající trend, když největšího nárůstu zaznamenaly v roce V každém roce platilo, že nákladová položka byla několikanásobně větší něž výnosová, což mělo za důsledek snižování provozního zisku. Ostatní provozní náklady tvořily například licenční a investiční poplatky či příspěvky na stravování zaměstnanců. Lze očekávat, že nadále bude trend provozního VH (zisku) stále stoupající. K této skutečnosti by mělo přispět očekávané zvýšení výkonů společnosti (především tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb), plynoucích z očekávaných, zvyšujících se nároků od odběratelů, udržení trendu výkonové spotřeby (materiálové náročnosti výroby) a udržení zvyšujícího se trendu obchodní marže. VH z finančních operací Položka vykazovala v průběhu zkoumaného období ztrátu, výjimkou byl pouze rok Hodnota ztráty se v jednotlivých letech střídavě prohlubovala i zmenšovala. Největší ztráty z finančních operací společnost dosáhla v roce Důvodů bylo hned několik. Prvním bylo snížení hodnoty zúčtování rezerv do finančních výnosů (o 51,3 %) a zvýšení hodnoty tvorby rezerv na finanční náklady (o 36,4 %). Druhým důvodem bylo snížení hodnoty ostatních finančních výnosů (o 40,7 %) a zvýšení hodnoty ostatních finančních nákladů (o 55,2 %). V roce 2000 došlo ke snížení ztráty, a to především z důvodu snížení hodnoty tvorby rezerv (o 39,5 %), rozpuštěním rezerv do výnosů (zvýšení o 15,6 %) a snížením hodnoty ostatních finančních nákladů (o 40,8 %). Rozdíl položek tvorby a zúčtování rezerv do finančních nákladů představoval v jednotlivých letech zvýšení či snížení rezerv na kursové ztráty. Od roku 2001 společnost užívá novou metodiku tvorby a zúčtování rezerv z finančních operací. Ta spočívá v tom, že zúčtování rezerv je prováděno na nákladový účet se znaménkem mínus. Ostatní finanční náklady a výnosy Představovaly především kursové ztráty a zisky vyplývající z obchodování se zahraničními partnery. Z toho je patrné, že jejich hodnoty ve sledovaném období nejvíce ovlivnil kursový vývoj koruny. Mimo to tvořilo hodnotu ostatních finančních nákladů placené pojištění a náklady ve styku s bankou. Nákladové a výnosové úroky Položka ovlivňovala výši VH z finančních operací podstatně. Jejich velikost souvisela s výší tvorby rezerv na finanční náklady. Příznivým faktorem pro společnost byl klesající trend nákladových úroků. Výnosové úroky zaznamenaly rostoucí trend. Zvýšení hodnoty výnosových úroků v letech 2000 a 2001 bylo způsobeno získáním depozitní směnky. Budoucí vývoj VH z finančních operací bude největší mírou ovlivňovat další vývoj kursu koruny a způsob financování investiční výstavby v roce 2002 (možnost úvěrů). Je možné, že bude nadále docházet k častým výkyvům hodnot tohoto VH, který bude pravděpodobně vykazovat ztrátu. 27

30 Analýza absolutních ukazatelů Mimořádný VH Stejně jako VH z finančních operací, tak také mimořádný VH vykazoval kromě roku 1998 ve zbývajících letech hospodářské činnosti ztráty. Důvody dosažení ztrát z finančních operací v jednotlivých letech lze najít v poklesu mimořádných výnosů v letech 1999 a 2000 (o 71,3 %, resp. 38,2%) a ve značném nárůstu mimořádných nákladů v roce 2001 (o 365,9 %). Mimořádné náklady tvořila manka a škody na zásobách a odpisy nepotřebných zásob. Jejich velké zvýšení v roce 2001 se podepsalo na úbytku stavu zásob v tomto roce. Hodnoty mimořádných výnosů ve sledovaném období tvořily náhrady škod od pojišťovny nebo jiných firem a aktivace přebytku materiálu na skladě. Obr. 3 - Analýza trendů výkazu zisků a ztrát tis. Kč Trendy výkazu zisků a ztrát společnosti období Čistý HV Provozní HV Finanční HV Mimořádný HV Přidaná hodnota 3.3 PROCENTNÍ ROZBOR (VERTIKÁLNÍ ANALÝZA) Tato metoda je též nazývaná analýzou společné základny. Spočívá v převedení položek výkazů v absolutních hodnotách na jejich relativní procentní vyjádření, kdy jednotlivé položky představují procentuální podíly zvolené základny [1]. Základna se vždy rovná 100 %. V rozvaze základnu představují celková aktiva a celková pasiva. Ve výkazu zisků a ztrát se obvykle za základ berou celkové výnosy nebo celkové náklady resp. celkový výsledek hospodaření. Jednotlivé položky rozvahy a výkazu zisků a ztrát jsou poté poměřovány k této základně. Výsledky procentního rozboru ukazují strukturu aktiv a pasiv podniku, tedy jeho majetkovou a kapitálovou strukturu, a složení výsledku hospodaření podniku z pohledu celkových výnosů a nákladů v jednotlivých letech zkoumání. Nevýhodou metody je, že konstatuje skutečnost, ale nezjistíme příčiny vývoje. Naopak výhodou je její nezávislost na meziroční inflaci a z toho vyplývající srovnatelnost výsledků z různých let Struktura aktiv Struktura aktiv informuje o tom, do čeho firma investovala kapitál, tedy do jakých složek aktiv ho umístila. Obecně platí, že výnosnější je pro podnik investice do dlouho- 28

31 Analýza absolutních ukazatelů dobých složek aktiv. Každé efektivní umístění kapitálu vyžaduje podstoupení určitého (pokud možno racionálního) rizika. Většinou platí skutečnost, že čím méně rizikové je umístění kapitálu, tím menší je výnos Struktura pasiv Struktura pasiv podává informace o tom, z jakých a z jak drahých zdrojů podnik svá aktiva pořídil. Platnou zásadou je, že pro podnik je výnosnější (lacinější) financovat svá aktiva z krátkodobých cizích zdrojů, neboť dlouhodobé zdroje jsou dražší - to však za podmínky dodržení finanční likvidity ve smyslu tzv. zlatého pravidla financování. Cizí kapitál se stává pro podniky přitažlivým, neboť převážná část úroků z tohoto kapitálu je daňově uznatelným výdajem - dochází ke zvýšení finančních nákladů, čímž se snižuje účetní zisk a tím i základ daně z příjmu (daňový štít). Správná struktura majetku a jeho zdrojů krytí je tedy velmi důležitá především pro finanční stabilitu podniku, také jeho vývoj, prosperitu a navíc může často rozhodovat o jeho další existenci Základní pravidla finančního řízení Aby podnik dosáhl co nejvhodnějšího poměru mezi složkami aktiv a pasiv, měl by respektovat následující základní pravidla finančního řízení [5]: pravidlo vertikální kapitálové struktury - říká, že podíl vlastních a cizích zdrojů na celkových zdrojích by měl být trvale směrován k poměru 1 : 1. V praxi však působí faktory (odvětvové, postoje manažerů, cena kapitálu), jež toto pravidlo ovlivňují. tzv. zlaté bilanční pravidlo - ve svém pojetí říká, je nutno dbát na dodržování finanční likvidity podniku, tj. že dlouhodobý majetek je nutno financovat dlouhodobým kapitálem a krátkodobý majetek krátkodobým kapitálem. Dlouhodobější porušování tohoto pravidla vede k ohrožení finanční stability firmy. Metodu procentní analýzy můžeme výhodně používat pro porovnávání účetních výkazů podniku v delším časovém horizontu, samozřejmě opět po zajištění srovnatelnosti vstupních dat. Metoda může být využita i při finančním plánování. Procentní analýza je dále použitelná pro srovnávání podniku s jinými podniky v rámci oboru a s oborovými průměry. Lze ji aplikovat pro porovnávání výkazů v rámci vnitropodnikových útvarů. Nevýhodou této metody je změna absolutní základny pro výpočet procentních podílů v jednotlivých letech a to, že pouze změny konstatuje, avšak neukazuje na příčiny těchto změn Složení výsledku hospodaření Výsledek hospodaření je postupně tvořen z jednotlivých oblastí hospodářského života firmy (provozní, finanční, mimořádná). Je konstruován jako rozdíl mezi vzájemně provázanými výnosy a náklady, tato vzájemnost se odráží v členění výkazu zisku a ztrát. Vývoj v jednotlivých položkách výsledku hospodaření firmy vypovídá o druhu, koncentraci i úspěšnosti jejích ekonomických aktivit, stejně jako detailní rozbor jednotlivých výnosů či nákladů v příslušném účetním členění. 29

32 Analýza absolutních ukazatelů Tab. 4 - Procentní rozbor aktiv (v tis. Kč) P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Výkazová položka absolutní hodnota procentní absolutní procentní absolutní Procentní absolutní hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota Procentní hodnota AKTIVA CELKEM STÁLÁ AKTIVA , , , ,60 Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,22 Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,37 Pozemky , , , ,62 Stavby , , , ,90 Samostatné movité věci a soubory věcí , , , ,34 Nedokončený dlouhodobý hmotný maj , , , ,40 Dlouhodobý finanční majetek 20 0, , , ,004 OBĚŽNÁ AKTIVA , , , ,34 Zásoby , , , ,75 Materiál , , , ,13 Nedokončená výroba a polotovary , , , ,36 Výrobky , , , ,51 Zboží , , , ,75 Krátkodobé pohledávky , , , ,53 Pohledávky z obchodního styku , , , ,06 Finanční majetek , , , ,05 Peníze 49 0, , , ,01 Účty v bankách , , , ,04 OSTATNÍ AKTIVA , , , ,06 Časové rozlišení , , , ,06 Dohadné účty aktivní 12 0, , , ,003 30

33 Analýza absolutních ukazatelů Tab. 5 - Procentní rozbor pasiv (v tis. Kč) P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Výkazová položka absolutní hodnota procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota Procentní hodnota PASIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL , , , ,01 Základní kapitál , , , ,41 Fondy ze zisku , , , ,49 VH minulých let , , , ,96 VH běžného úč. období , , , ,15 CIZÍ ZDROJE , , , ,09 Rezervy , , , ,22 Rezerva na kursové ztráty 868 0, , , ,12 Ostatní rezervy , , , ,10 Dlouhodobé závazky , , ,57 Krátkodobé závazky , , , ,96 Závazky z obchodního styku , , , ,54 Závazky k zaměstnancům , , , ,47 Odložený daňový závazek , , , ,83 Závazky k podnikům s rozhod. vlivem , , , ,59 Bankovní úvěry a výpomoci , , , ,34 Bankovní úvěry dlouhodobé , , , ,82 Běžné bankovní úvěry , , , ,53 OSTATNÍ PASIVA , , , ,90 Časové rozlišení , , , ,47 Dohadné účty pasivní , , , ,43 31

34 Analýza absolutních ukazatelů Tab. 6 - Procentní rozbor výkazu zisků a ztrát (v tis. Kč) P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Výkazová položka absolutní hodnota procentní absolutní procentní absolutní procentní absolutní hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota Procentní hodnota Tržby za prodej zboží , , , ,13 Náklady vynaložené na prodané zboží , , , ,69 Obchodní marže , , , ,44 Výkony , , , ,82 Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb , , , ,63 Změna stavu vnitrop. zásob vlast. výroby , , , ,97 Aktivace , , , ,22 Výkonová spotřeba , , , ,83 Spotřeba materiálu a energie , , , ,95 Služby , , , ,87 Přidaná hodnota , , , ,44 Osobní náklady , , , ,16 Mzdové náklady , , , ,67 Náklady na sociální zabezpečení , , , ,33 Sociální náklady 675 0, , , ,16 Daně a poplatky 719 0, , , ,07 Odpisy dl. hmotného a nehmotného maj , , , ,59 Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu , , , ,28 Zůstatková cena prodaného dl. maj. a mat , , , ,19 Zúčtování rezerv a čas. rozl. do prov. V , , , ,63 Tvorba rezerv a čas. rozl. provoz. N , , , ,72 32

35 Analýza absolutních ukazatelů Tab. 6 - Procentní rozbor výkazu zisků a ztrát (v tis. Kč) pokračování P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Zúčtování OP do provozních výnosů , , , ,44 Zúčtování OP do provozních nákladů , , , ,33 Ostatní provozní výnosy , , ,03 1 0,0002 Ostatní provozní náklady , , , ,82 Provozní hospodářský výsledek , , , ,90 Zúčtování rezerv do finančních výnosů , , , ,82 Tvorba rezerv na finanční náklady , , ,91 Výnosové úroky 621 0, , , ,13 Nákladové úroky , , , ,50 Ostatní finanční výnosy , , , ,42 Ostatní finanční náklady , , , ,11 VH z finančních operací , , , ,85 Daň z příjmu za běžnou činnost , , , ,00 VH za běžnou činnost , , , ,75 Mimořádné výnosy 641 0, , , ,33 Mimořádné náklady , , , ,06 Daň z příjmu z mimořádné činnosti 198 0, Mimořádný VH , , , ,27 VH za účetní období , , , ,02 VÝNOSY CELKEM

36 Analýza absolutních ukazatelů P Ř Í P A D O V Á S T U D I E 3.4 HODNOCENÍ PROCENTNÍHO ROZBORU Záměrem hodnocení procentního rozboru je posoudit, zda složení aktiv a pasiv společnosti odpovídá dobrému standardu finančního řízení. Mimo to je uvedeno složení výsledku hospodaření společnosti z hlediska výnosů. AKTIVA Podobně jako při analýze trendu, tak také při procentním rozboru rozvahy, se zaměříme na strukturu celkových aktiv a pasiv společnosti a jejich jednotlivých složek. Z procentního rozboru aktiv je zřejmé, že ve sledovaném období byla převážná část aktiv společnosti tvořena stálými aktivy. Podíl stálých aktiv byl v každém roce dominantní, vždy přesahoval 60 % celkových aktiv (pohyboval se v rozmezí 60,96 % až 64,06 %). Téměř celou zbývající část aktiv tvořila oběžná aktiva. Ta v jednotlivých letech dosahovala podílu v rozmezí od 34,34 % do 38,54 %. Velikost ostatních aktiv nepředstavovala ve sledovaném období výrazný podíl na celkových aktivech společnosti, za zmínku stojí pouze jejich podíly v letech 1998 a 1999 (2,06 %, resp. 2,34 %), které tvořily položky časového rozlišení. Z těchto výsledků je zřejmé, že ve sledovaném období nedocházelo k zásadním změnám ve velikosti stálých, oběžných i ostatních aktiv. Roky 1998 a 1999 byly svojí strukturou aktiv téměř shodné. Mírné snížení celkových aktiv v roce 1999 bylo způsobeno snížením stálých aktiv (o 1,2 %), neboť oběžná aktiva v tomto roce vzrostla (o 0,92 %). V roce 2000 zaznamenala oběžná aktiva svůj největší podíl na celkových aktivech společnosti, když vzrostla o dalších 3,2 %, což bylo hlavním důvodem vzrůstu celkových aktiv v tomto roce. V roce 2001 se situace obrátila. Podíl stálých aktiv vzrostl o 3,1 %, a proto především vzrůst těchto aktiv zapříčinil další zvýšení celkových aktiv. Z dosažených výsledků lze hodnotit strukturu aktiv společnosti pozitivně, neboť svůj kapitál umisťovala především do výnosnějších, dlouhodobých složek aktiv. Snižující se podíl stálých aktiv od roku 1998 byl zapříčiněn jejich velkým nárůstem v letech 1996 a 1997 (výstavba nového areálu firmy). Po období relativního klidu se společnost rozhodla investovat další kapitál do své výstavby a modernizace. Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) Při podrobnějším rozboru stálých aktiv zjistíme, že největší váhu zde představoval dlouhodobý hmotný majetek (tvořil téměř celý podíl stálých aktiv ve sledovaném období), kde svým podílem dominovaly stavby. Procentní podíl staveb se však postupem let snižoval, a to především z důvodu opotřebení (od roku 1999 o 6,74 %). Snižování podílu staveb se dělo na úkor ostatních složek DHM, z nichž nejvýrazněji v roce 2001 stoupla hodnota samostatných movitých věcí (na 16,15 % celkových aktiv) a hodnota nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (na 5,29 % celkových aktiv). Dlouhodobý finanční majetek představoval ve stálých aktivech z hlediska procentního rozboru zanedbatelnou část. Oběžná aktiva Ve složení oběžných aktiv zaujímaly ve všech sledovaných letech největší podíl zásoby, nejmenší pak finanční majetek. Tento stav nebyl příznivý, neboť z procentního rozboru lze sledovat, že přibližně poloviční velikost zásob představovaly zásoby materiálu. Ty zbytečně navyšovaly náklady spojené s jejich skladováním. Podíly zásob hotových výrobků a zboží jen pozvolna klesaly - jejich velké množství na skladě na sebe váže finanční prostředky, které by společnost mohla získat jejich prodejem. Krátkodobé pohledávky zaznamenaly nárůst v letech 1999 (z 12,53 % na 14,92 %) a 2001 (z 11,91 % na 13,49 %), zde převažovaly pohledávky 34

37 Analýza absolutních ukazatelů z obchodního styku, když v roce 1999 představovaly téměř celou výši krátkodobých pohledávek. Z finančního majetku tvořily téměř celý podíl peníze na bankovních účtech. Obr. 4 - Procentní rozbor aktiv Struktura aktiv společnosti procentní hodnota Stálá aktiva Oběžná aktiva Ostatní aktiva období PASIVA Z procentního rozboru pasiv je na první pohled zřejmé, že ve sledovaném období došlo k viditelným změnám v jejich složení. Jednalo se především o složení vlastních a cizích zdrojů, neboť podíly ostatních pasiv nepředstavovaly významnou část celkových pasiv. Za zmínku u ostatních pasiv stál pouze podíl 4,11 % v roce 2001, jenž byl způsoben zvýšením hodnoty položek časového rozlišení. Podíl vlastního kapitálu od roku 1998 postupně stoupal (od 34,01 % do 48,93 %), naopak cizí zdroje postupně klesaly. V letech 1998 a 1999 svým podílem ve struktuře pasiv dominovaly cizí zdroje, když jejich podíl činil 64,09 %, resp. 63,04 %. Zlom ve složení celkových pasiv společnosti nastal v letech 2000 a Vlastní kapitál V roce 2000 došlo k velkému navýšení podílu vlastního kapitálu (o 7,21 %), což mělo za samozřejmý následek snížení podílu cizích zdrojů (o 8,23 %). Tento pozitivní posun dokázala společnost v roce 2001 ještě vylepšit, když se opět výrazně zvýšil podíl vlastního kapitálu (o 5,28 %) při poklesu podílu cizích zdrojů (o 7,85 %). Z těchto výsledků je zřejmé, že největší vliv na navýšení celkových pasiv společnosti v letech 1998, 2000 a 2001 mělo zvýšení hodnot vlastního kapitálu. Naproti tomu, na mírném poklesu celkových pasiv v roce 1999 se podepsal úbytek cizích zdrojů (o 1,05 %), neboť podíl vlastního kapitálu v tomto roce narostl (o 2,43 %). Podíl složek vlastního kapitálu se v jednotlivých letech měnil. V letech 1998 až 2000 tvořila hodnota základního kapitálu většinový podíl.v roce 2001 tvořil již největší podíl VH minulých let, neboť společnost dosáhla v každém sledovaném roce zisku. Tím docházelo ke stálému nárůstu procentní hodnoty VH minulých let (od 8,96 % k 19,98 %). Tato skutečnost se také projevila na velikosti rezervního fondu, jehož podíl na vlastním kapitálu společnosti se konstantně zvyšoval. 35

38 Analýza absolutních ukazatelů Cizí zdroje Při souhrnném hodnocení struktury pasiv společnosti je třeba poukázat na skutečnost, že nebyla v letech 1998 a 1999 zcela příznivá. Společnost používala k financování svých aktiv převážně cizí zdroje, byla tedy celkově více zadlužená. Nejednalo se však o závažný stav, z hlediska příčiny vzniku zcela normální. Tato situace byla způsobena velkou investicí do výstavby nového výrobního areálu společnosti v letech 1996 a 1997, zde se k jejich financování společnost rozhodla využít cizí zdroje. Z nich ještě dost velký podíl v letech 1998 a 1999 tvořily dlouhodobé bankovní úvěry, které společnost stále splácela. Složení pasiv se dle očekávání zlepšilo v roce Mohlo by se zdát, že struktura cizích zdrojů nebyla zcela ideální (nevýnosná), neboť podíl dlouhodobých závazků na celkových pasivech byl stejný jako podíl krátkodobých závazků. Je však třeba si uvědomit, že podíl dlouhodobých závazků představovaly závazky společnosti ke koncernu, z nichž pro společnost neplynuly žádné nákladové úroky. Ideálního stavu ve struktuře pasiv dosáhla společnost v roce Došlo ke snížení podílu cizích zdrojů, a to z důvodu zániku dlouhodobých závazků, a ke snížení podílu dlouhodobých bankovních úvěrů (o 4,03 %). Z podrobného rozboru cizích zdrojů je patrné jejich proměnlivé složení v jednotlivých letech. To bylo zapříčiněno především účetními převody dlouhodobých závazků a dlouhodobých bankovních úvěrů na krátkodobé závazky a běžné bankovní úvěry po uplynutí určité doby od jejich vzniku. Rezervy Podíl rezerv se mírně zvyšoval z důvodu zvýšení podílu ostatních rezerv v letech 2000 a Svojí velikostí však rezervy netvořily velký podíl ve struktuře pasiv. Dlouhodobé závazky Ty tvořily významnou část cizích zdrojů v letech 1999 a 2000 (12,96 %, respektive 15,91 % celkových pasiv). Krátkodobé závazky Velkou váhu v cizích zdrojích společnosti také znamenaly podíly krátkodobých závazků, které však postupně klesaly (od 30,96 % k 15,99 %). Jejich pokles byl zapříčiněn klesajícími podíly závazků z obchodního styku, které v těchto letech tvořily podstatnou část krátkodobých závazků. V roce 2001 stoupl jejich podíl na 24,55 %, a krátkodobé závazky tak tvořily většinu cizích zdrojů. Příčinou bylo opět účetní navýšení těchto závazků ke koncernu. Bankovní úvěry Podíl bankovních úvěrů v celkových pasivech se také řadil k podstatným, a to i přes jejich klesající procentní hodnoty. V letech 1998 a 1999 v nich svým podílem dominovaly dlouhodobé úvěry (27,82 %, resp. 23,04 % celkových pasiv). V následujících dvou letech značně vzrostl podíl krátkodobých úvěrů při významném poklesu dlouhodobých úvěrů. 36

39 Analýza absolutních ukazatelů Obr. 5 - Procentní rozbor pasiv Struktura pasiv společnosti procentní hodnota Vlastní kapitál Cizí zdroje Ostatní pasiva období Z hlediska hodnocení složení aktiv a pasiv společnosti je dobré připomenout pravidla správného finančního řízení. Z procentního rozboru pasiv je zřejmé, že pravidlo vertikální kapitálové struktury bylo splněno pouze v letech 2000 a Struktura pasiv předchozích let (především roku 1998) s sebou nesla zvýšené riziko podnikání, které mohlo znamenat stálé zvyšování úvěrů vedoucí k velké zadluženosti. Zákonitosti zlatého bilančního pravidla byly kromě roku 2001 splněny ve všech zbývajících letech. Je zřejmé, že ke krytí svých dlouhodobých aktiv společnost využívala vlastní kapitál a dlouhodobé cizí zdroje. Tento stav se změnil v roce 2001, kdy společnost ke krytí dlouhodobých aktiv využívala spíše krátkodobé zdroje. Došlo tak k mírnému zvýšení rizika platební neschopnosti společnosti, avšak z pohledu složení krátkodobých závazků (značný podíl závazků ke koncernu) se nejednalo o špatný stav. Obr. 6 - Zlaté bilanční pravidlo Z l a t é b i l a n č n í p r a v i d l o tis. Kč S t á l á a k t i v a V l a s t n í k a p i t á l V l. k a p i t á l + d l. c i z í z d r o j e o b d o b í 37

40 Analýza absolutních ukazatelů VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V procentním rozboru výkazu zisků a ztrát se zaměříme především na výnosové položky jednotlivých druhů výsledku hospodaření společnosti. Z hodnocení procentního rozboru výkazu zisků a ztrát je patrné, že zcela dominující část výnosů na celkových výnosech společnosti tvořily výkony. Jejich podíly se ve sledovaném období pohybovaly v rozmezí od 68,82 % (r. 1998) do 75,87 % (r. 2001). Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Tvořily téměř celý podíl výkonů, v roce 1999 dosáhly tyto tržby dokonce většího podílu než celkové výkony společnosti, a to z důvodu záporné změny stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby. Tržby z prodeje zboží Druhou největší výnosovou položku tvořily tržby z prodeje zboží, jejichž podíly se ve sledovaném období pohybovaly od 15,33 % (r. 2000) do 20,64 % (r. 1999) celkových výnosů. Tržby za prodej zboží zaznamenaly střídavě vzrůstající a klesající procentní hodnoty při rovnoměrně vzrůstajících podílech obchodní marže. Tato skutečnost byla způsobena tím, že společnost dokázala i při poklesu tržeb za prodej zboží ještě více snižovat náklady potřebné na prodej tohoto zboží, které představovaly ve sledovaném období druhou největší nákladovou položkou. Podíly součtu všech zbývajících provozních výnosů na celkových výnosech se od roku 1998 postupně mírně zvyšovaly (od 2,35 % až do 5 %). Tržby z prodeje DHM Největší podíl (3,4 %) z celkových tržeb tvořily tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku roce Důvodem byl prodej zastaralého a nepotřebného majetku v souvislosti s novou investicí. Náklady Z nákladových položek tvořila největší podíl ve sledovaném období výkonová spotřeba, jejíž podíly se pohybovaly v rozmezí od 50,84 % (r. 1999) do 52,83 % (r. 1998) celkových výnosů. Z dosažených hodnot lze potom sledovat, že v letech 1999 a 2000 dokázala společnost výrazně snížit podíl výrobních nákladů, z čehož plynula následná zvýšení provozního VH. K tomuto je dobré poukázat na podíly spotřeby materiálu a energie, které tvořily dominantní část výkonové spotřeby. Z rozdílu procentních hodnot tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a spotřeby materiálu a energie je možno dojít k závěru, že od roku 1998 společnost postupně snižovala materiálovou náročnost výroby, což bylo velmi příznivé. Provozní VH Poměr provozního VH k celkovému VH vykazoval v celém průběhu sledovaného období kladnou hodnotu, nejpříznivějšího podílu dosáhl v roce 2000 (13,38 %). Velikost podílu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb nejvíce ovlivňovala velikost podílu přidané hodnoty a tím také provozního VH, když postupně vzrůstající podíly všech těchto položek zaznamenaly v roce 2001 pokles. Značný vliv na hodnoty samotného provozního VH měla samozřejmě také výkonová spotřeba. Důvod zásadního vlivu přidané hodnoty a výkonové spotřeby na velikosti provozního VH je třeba hledat ve skutečnosti, že důležitým předmětem hospodářské činnosti společnosti je vedle výroby i obchodní činnost. Finanční VH Výsledek hospodaření z finančních operací vykazoval kromě roku 1998 v dalších letech zápornou hodnotu, což je v podstatě obvyklý výsledek v podnikatelském sektoru vyjma 38

41 Analýza absolutních ukazatelů segmentu finančních služeb. Poměr ztráty kolísal, když největší hodnoty dosáhla v roce 1999 (-5,08 %). Finanční výnosy jako celek postupně klesaly (od 9,37 % do 1,69 %). Největší podíl v roce 2001 tvořily ostatní finanční výnosy (1,38 %), ve zbývajících letech potom zúčtování rezerv do finančních výnosů (5,82 %, 3,01% a 2,58 %). Mimořádný VH Mimořádný VH vykazoval kromě roku 1998 v dalších letech záporné procentní hodnoty (ztráty). Poměr ztrát se postupem času stále mírně zvětšoval, a proto největší ztráty z mimořádné činnosti společnost dosáhla v roce 2001 (-0,34 %). Podíl mimořádných výnosů nepředstavoval významnou část celkových výnosů a v průběhu sledovaného období kolísal. VH za účetní období Procentní hodnoty VH za účetní období ukazovaly v letech 2000 a 2001 na velmi dobrou situaci v hospodaření společnosti (11,86 %, resp. 10,62 % celkových výnosů). Podíl čistého zisku v roce 2001 představoval vůbec nejlepší výsledek, který společnost dosáhla od prvního roku své hospodářské činnosti. Tento podíl byl především zapříčiněn poklesem procentních hodnot u většiny nákladových položek v tomto roce. Na tvorbě celkového VH se ve sledovaném období největší měrou podílel provozní VH. Obr. 7 - Procentní rozbor výkazu zisků a ztrát Struktura výnosů společnosti procentní hodnota Tržby za zboží Tržby za vl. výr. a sl. Ostatní provozní V Finanční V Mimořádné V období 39

42 Analýza rozdílových ukazatelů 4 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ Rozdílové ukazatele, které slouží finanční analýze a finančnímu řízení podniku se označují jako finanční resp. peněžní fondy. Musíme však připomenout jednu závažnou skutečnost, a to že pojem "fond" není ve finanční analýze užíván v tom smyslu, v jakém jej používá metodika účetnictví, tj. jako zdroj financování aktiv (např. kapitálové fondy, rezervní fond). Ve finanční analýze a ve finančním řízení se pojmem "fondy" označují ukazatele, které vypočítáváme jako rozdíly mezi určitými položkami aktiv a pasiv. Toto pojetí se používá ve finanční analýze tradičně zejména v anglosaských zemích, u nás jde spíše o minoritní jev. 4.1 ANALÝZA FONDŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Pojem fondy zde představuje rozdílové ukazatele orientované na likviditu podniku. Existují různé typy fondů peněžních (též finančních) prostředků, mezi nejčastěji používané ve finanční analýze se řadí tyto [3]: čistý pracovní kapitál čistý peněžní majetek čisté pohotové prostředky Čistý pracovní kapitál Čistý pracovní kapitál (označovaný též jako provozní kapitál) je nejčastěji používaným ukazatelem. Stanoví se jako rozdíl mezi celkovými krátkodobými (běžnými) aktivy a krátkodobými (běžnými) pasivy. ČPK = krátkodobá aktiva krátkodobá pasiva Čistý pracovní kapitál lze charakterizovat jako krátkodobá (též běžná) aktiva očištěná o krátkodobá pasiva, tj. dluhy (někdy se používá terminologicky méně vhodně pouze pojem závazky), které musí podnik co nejdříve uhradit. Jedná se vlastně o přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými dluhy, z čehož vyplývá, že jsou to ta oběžná aktiva, financovaná z dlouhodobých zdrojů. Pro finanční zdraví firmy je nutné, aby potřeba pracovního kapitálu byla kryta běžným financováním a tedy aby firma měla potom dostatek dlouhodobých zdrojů. Tento vztah má pak významný vliv na platební schopnost podniku: dlouhodobý majetek podniku bude financován dlouhodobým kapitálem, krátkodobé dluhy budou pokryty hotovostí a oběžnými aktivy rychle přeměnitelnými na peníze (v určitých stupních likvidnosti daného aktiva). Čím vyšší je hodnota čistého pracovního kapitálu, tím větší je likvidní schopnost podniku hradit své dluhy. Je-li ukazatel čistého pracovního kapitálu záporný, jedná se o nekrytý dluh. Při hodnocení tohoto ukazatele je třeba brát v úvahu určité zkreslení, které může být způsobeno tzv. neočištěnými oběžnými aktivy (například neprodejné zásoby, nelikvidní krátkodobé pohledávky). Je vhodné jej proto hodnotit v kontextu s poměrovými ukazateli, neboť sám o sobě má omezenou vypovídací schopnost. POZN.: Terminologické odlišnosti Pojem běžná je přeložen z anglického výrazu current, a odpovídá významu krátkodobá. V naší terminologii rozvahy však běžná aktiva představují obvykle oběžná aktiva. Do vzorce by dle významu této položky bylo vhodnější ovšem dosadit pouze krátkodobá (odpovídá lépe významu běžná) aktiva, tj. oběžný majetek snížený 40

43 Analýza rozdílových ukazatelů o rozvahové dlouhodobé pohledávky, jež jsou v krátké době nelikvidní. Obdobný problém je na straně běžných, tj. krátkodobých pasiv (dluhů), která by neměla obsahovat pouze krátkodobé závazky, nýbrž veškerá krátkodobá pasiva (dluhy), tj. i krátkodobé bankovní úvěry, resp. krátkodobou složku rezerv a časové rozlišení. Tato terminologická nejasnost souvisí s pojmem pasiv, kdy naše účetní terminologie považuje vlastní kapitál za pasivum, ač tak rozhodně ekonomicky nemůže být. Anglosaská terminologie považuje za pasiva pouze dlužný kapitál (naše rozvahové cizí zdroje), což ve srovnání s účetní terminologií českou při definici ukazatelů ve finanční analýze přináší obtíže Čistý peněžní majetek Čistý peněžní majetek (zvaný též někdy peněžně-pohledávkové finanční fondy), je jakousi střední variantou mezi dvěma zbývajícími rozdílovými ukazateli. Tento ukazatel vylučuje z krátkodobých aktiv zásoby. Někdy se ze vzorce vylučují i nelikvidní krátkodobé pohledávky, což je však v praxi obtížné stanovit pouze z externích zdrojů informací. ČPM = krátkodobá aktiva - zásoby krátkodobá pasiva Čisté pohotové prostředky Čisté pohotové prostředky jsou relativně nejpřesnějším ukazatelem. Zachycují pouze nejlikvidnější část aktiv, jenž je nezávislá na zvolených oceňovacích metodách, čímž odstraňují nedostatky ostatních dvou fondů. ČPP = krátkodobá aktiva zásoby krátkodobé pohledávky splatná krátkodobá pasiva Zahrnují-li čisté (netto) pohotové prostředky pouze peníze v pokladně a peníze na běžném účtu, jde o nejvyšší stupeň likvidity. Z druhého pohledu je možné mezi čisté pohotové prostředky zahrnout také směnky včetně vistasměnek, šeky, krátkodobé cenné papíry a zůstatky nevyčerpaných neúčelových úvěrů, neboť jsou rychle přeměnitelné na peníze. Na straně pasiv se používají okamžitě splatné závazky, tj. splatné ke dni, kdy provádíme analýzu a starší. V praxi je tento ukazatel užíván pro hodnocení okamžité platební schopnosti. Jeho přesné užití je omezené malé, neboť z důvodu zjištění splatnosti jednotlivých závazků je jeho konstrukce složitá. Pro externí analytiky je výpočet velmi obtížný, často i nemožný, neboť z publikovaných účetních závěrek ukazatel vypočítat nelze. To je i obecně důvod pro malé používání tohoto typu finanční analýzy u externích finančních analytiků (banky, stát, veřejné fondy apod.). Proto se někdy používá jen pojem pohotové prostředky (tedy nikoli netto), jež nezahrnuje veškeré obtížně určitelné položky z finančního majetku a okamžitě splatných dluhů (běžných pasiv). Pro členy náležející do aktiv ve vzorci je také používán výraz likvidní prostředky 1. stupně. 41

44 Analýza rozdílových ukazatelů P Ř Í P A D O V Á S T U D I E 4.2 VÝPOČET FONDŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ V následující tabulce jsou uváděny údaje potřebné k výpočtu a výpočty jednotlivých fondů finančních prostředků. Tab. 7 - Výpočet fondů finančních prostředků Položka Období Oběžná aktiva Zásoby Peníze Účty v bankách Kr. finanční majetek Krátkodobá pasiva ČPK ČPM ČPP Čistý pracovní kapitál Čistý pracovní kapitál dosahoval v jednotlivých letech vyjma roku 2001 kladných hodnot, z čehož lze určit, že společnost měla většinou dostatek prostředků k zajištění a financování své běžné činnosti. Hodnoty čistého pracovního kapitálu měly od roku 1998 výrazně vzrůstající tendenci, která byla ukončena v roce 2001 viditelným poklesem do záporných hodnot. Nejlepší hodnoty tak čistý pracovní kapitál dosáhl v roce V tomto roce výrazně klesla krátkodobá pasiva (zejména krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry vzrostly) a u společnosti došlo k navýšení oběžných aktiv, když se výrazně zvýšila hodnota finančního majetku. Je však třeba si uvědomit, že na navýšení zásob v roce 2000 se také podílely přebytečné zásoby materiálu vzniklé přeložením různých výrob. Z těchto výsledků lze usoudit, že především v letech 1999 až 2000 měla společnost dostatek dlouhodobých zdrojů, kterými kryla i svá oběžná aktiva. Pokles hodnoty čistého pracovního kapitálu v roce 2001 informoval o tom, že společnost financovala svá aktiva více z krátkodobých zdrojů, protože v tomto roce došlo k jejich značnému nárůstu. Hodnoty čistého pracovního kapitálu lze hodnotit ve většině sledovaného období jako příznivé. Poukazovaly na dobré finanční zázemí podniku spojené s platební schopností úhrady svých krátkodobých dluhů, nepříznivý vývoj zaznamenal poslední rok. Čistý peněžní majetek Hodnoty ukazatele čistého peněžního majetku (čistých peněžně-pohledávkových fondů) dosahoval záporných hodnot. Z těchto výsledků je patrné, že společnost neměla ve sledovaném období dostatek těchto fondů, když hlavní příčinou záporných hodnot v letech 1998 až 2001 byla narůstající výše krátkodobých dluhů (zejména běžných bankovních úvěrů). Velký vliv na záporné hodnoty těchto fondů v jednotlivých letech měl také velký podíl zásob (především zásob materiálu), ve kterých byly vázány disponibilní peněžní prostředky. Čisté pohotové prostředky Z výsledků fondu čistých pohotových prostředků je zřejmé, že jeho hodnoty byly ve sledovaném období nepříznivé a poukazovaly na špatnou okamžitou platební schopnost 42

45 Analýza rozdílových ukazatelů společnosti. Tato skutečnost by se mohla nepříznivě projevit například při potřebě bezprostřední úhrady větší sumy některého z dluhů společnosti. V celkovém pohledu na výsledky hodnot tohoto fondu i fondů předcházejících v jednotlivých letech je třeba si uvědomit několik skutečností. Tou nejdůležitější je, že na velkém vzrůstu krátkodobých závazků v letech 1998 a 2001 se výrazně podílely závazky společnosti ke koncernu, které v těchto letech tvořily dominantní podíly v jejich struktuře. Tyto závazky nemusela a nemusí společnost hradit okamžitě, a proto by se v hodnotách celkových krátkodobých závazků (jakožto okamžitě splatné) neměly objevovat. Tím by došlo k výraznému snížení krátkodobých závazků v letech 1998, 1999 a 2001, čímž došlo ke zkreslení ukazatele (především v roce 2001). Nepříznivou skutečnost však zaznamenal stav zásob společnosti. Přebytečné zásoby materiálu znamenaly zbytečné výdaje finančních prostředků, které v nich byly vázány až do jejich přeměny na výrobky. Zásoby hotových výrobků a zboží potom představovaly volné finanční prostředky, které mohla společnost získat jejich prodejem. U fondů finančních prostředků a ukazatelů likvidity je vhodné pro získání lepšího přehledu o stavu a pohybu finančních prostředků využít přehledy o peněžních tocích společnosti v jednotlivých letech (výkazy cash-flow). Z přehledu o peněžních tocích je možné lépe určit další příčiny malého podílu finančního majetku. Hodnota finančního majetku byla po celé sledované období ovlivněna úhradami závazků a bankovních úvěrů, stejně jako nárůstem pohledávek z obchodního styku v letech 1999 a 2001 a velkými výdaji na investice (především v roce 2001). Na základě předcházejících zdůvodnění se nemusí hodnotit výsledky fondů finančních prostředků jako zcela špatné. Faktem však zůstává skutečnost, že i přes úpravu velikosti krátkodobých závazků by dosahovaly hodnoty posledních dvou fondů finančních prostředků ve všech letech záporných hodnot. Z tohoto důvodu lze managementu této společnosti doporučit, aby se lépe soustředil na splatnost pohledávek a především pak na efektivní hospodaření se svými zásobami. Je předpoklad, že po ukončení investiční výstavby, splacení krátkodobých závazků s ní spojených a včasným získáváním finančních prostředků od odběratelů, dosáhnou hodnoty těchto fondů v dalších letech mnohem lepších výsledků. Obr. 8 - Fondy finančních prostředků 43

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika 1 Vypovídací schopnost účetních výkazů Účetní výkazy jsou v mnoha případech východiskem pro řešení různých rozhodovacích úloh. Při vyhodnocování podnikatelského úspěchu dané účetní jednotky je nutné posuzovat

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura : Hodina 30 Strana 1/20 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 5 Účetnictví II Předpokládaný počet : 8 hodin Použitá literatura : Jiří Vysušil Podvojné účetnictví po lžičkách

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více