UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti Autor BP: Tomáš Hloušek Vedoucí BP: Ing. Petr Boukal, Ph.D Praha

2

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne.... Tomáš Hloušek

4 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru Boukalovi, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, které mi pomohli k dokončení této práce. Dále bych rád poděkoval mé rodině za podporu a užitečné rady ohledně podnikání.

5 Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti Business financial analysis and future opportunities 5

6 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Park Golf Hradec Králové a jejím rozvojem do budoucnosti. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se konkurenceschopnosti. Dále jsou zde uvedeny důležité ukazatele pro zjištění aktuální hospodářské situace podniku a další možnosti jejího rozvoje v nadcházejících letech za použití cizích zdrojů. V praktické části je cílem práce zjistit hospodárnost konkrétního podniku, na který použijeme danou řadu finančních ukazatelů a teorií. Ve výsledku zjistíme, zda firma stabilně prosperuje nebo se drží na tenkém ledě a měla by uvažovat o likvidaci. Klíčová slova: konkurenceschopnost, PEST analýza, cizí zdroje, finanční analýza, fondy EU, Altmanův index Abstract The bachelor thesis is focused on financial analysis of Park Golf Hradec Králové and future opportunities. In first part they are explained basic terms about competitiveness. Then there are important indexes about current financial situation of the company and further possibilities of its development in following years using liabilities. In practical part the goal is to find out the efficiency of this specific company, using variety of financial indexes and theories. In the end we find out whether the company is prospering or holding on thin ice and should consider liquidation. Keywords: competitiveness, PEST analysis, liabilities, financial analysis, EU funds, Altman Z- score 6

7 Obsah Úvod 9 TEORETICKÁ ČÁST Konkurenceschopnost Konkurenční prostředí Konkurence a trh Měření konkurenceschopnosti Finanční analýza Zdroje informací pro finanční analýzu Metody finanční analýzy Rozbor absolutních ukazatelů Rozbor procentních ukazatelů Rozbor poměrových ukazatelů Ukazatelé likvidity Ukazatelé zadluženosti Ukazatelé rentability Ukazatele kapitálového trhu Ukazatelé na bázi cash flow Ukazatelé produktivity Ukazatelé aktivity Rozvoj do budoucna Zdroje financování Žádost o fondy z EU 32 PRAKTICKÁ ČÁST Představení společnosti Základní údaje o podniku Historie podniku Portfolio činností Statutární orgány společnosti Organizační struktura Konkurence společnosti 36 7

8 7. Finanční analýza podniku Horizontální analýza rozvahy Horizontální analýza výkazů zisku a ztráty Vertikální analýza rozvahy Vertikální analýza výkazů zisku a ztráty Ukazatele likvidity Ukazatele zadluženosti Ukazatele rentability Ukazatele tržní hodnoty podniku Čistý pracovní kapitál a jeho podíl na aktivech Ukazatele produktivity práce Altmanův index a Index IN Zhodnocení výsledků finančních ukazatelů Rozvoj do budoucnosti Historie financování společnosti Financování firmy Park Golf Přeměna společnosti z s.r.o. na akciovou společnost Fondy EU Finanční zdroje ke krytí projektu Realizace výstavby a finanční problémy Finanční plán prodeje roku Závěr 57 Seznam použité literatury 58 Seznam použitých obrázků 60 Seznam použitých grafů 61 Seznam příloh 62 8

9 Úvod Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral finanční analýzu podniku a rozvoj do budoucnosti společnosti Park Golf v Hradci Králové (Roudničce). Cílem této práce je zhodnotit konkurenceschopnost a finanční stabilitu uvedeného podniku pomocí finančních ukazatelů a poukázat na možnosti financování v následujících letech. Jedním z cílů každého podniku je maximalizace zisku a jeho neustálý růst. Na to ale, aby podnik dosahovat zisků a dobrého jména se musí potýkat s velkou konkurencí, která mu v tom bude bránit různými prostředky. Proto je zapotřebí neustálá analýza konkurenčního prostředí, využívání silných stránek výsledných produktů či služeb, ale i mezičlánků. V neposlední řadě stálého přehodnocování situace. Tak jako sledování konkurence a tvoření konkurenční výhody, i rozvoj podniku potřebuje v základu dobré financování, aby měl z čeho vycházet. Každá velká česká či mezinárodní společnost se neobejde bez financování z cizích zdrojů. Tato finanční výpomoc může přicházet ve formě leasingu, úvěrů, cenných papírů nebo dotací z evropských fondů. Nic ovšem není zadarmo, a každé peníze co nepřicházejí z vlastní firmy, přinášejí své riziko. Proto je důležité vytvářet finanční analýzy, sledovat hospodářskou situaci společnosti a následně se rozhodovat co činit v následujících letech. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá teoretickým výkladem. Zde bude vysvětleno co je to konkurenceschopnost, základní postupy pro boj s konkurencí, využití finančních ukazatelů, které nám pomohou analyzovat současný stav podniku, a možnosti jeho rozvoje do budoucna. V praktické části představím konkrétní podnik s jeho historií, portfoliem činností, strukturou podniku a finanční výsledky z uplynulých let. Následně pomocí finanční analýzy zhodnotím předchozí výsledky hospodaření, ukážu zdroje financování a způsob růstu společnosti. Na závěr provedu celkové shrnutí a posouzení zda je podnik konkurenceschopný. 9

10 TEORETICKÁ ČÁST 1. Konkurenceschopnost Když Vás zezadu kopají, znamená to, že jste vpředu. 1 V dnešním dynamicky se rozvíjejícím světě, kde boj s konkurencí nezná mezí, je velmi těžké se prosadit a stát se jedničkou jen mávnutím praporku. Nicméně pro každého podnikatele je alespoň malým snem být nejvíce vyhledávaným a žádaným mezi zákazníky. Tato cesta pro začínající podnikatele se ovšem může zdát nekonečná díky masivnímu nárůstu konkurence a s tím i růstu jednotlivých výrobků a služeb stejného typu. Pokud chceme uspět, je zapotřebí neustále zkoumat konkurenci a postavit se k ní čelem. Pojem konkurenceschopnost vzniká z původního slova konkurenčnost. Tento původní výraz vyrost z tržní rivality a bez ní ztrácí smysl. Je to pojem vyjadřující tržní potenciál podniku, odvětví, země ve střetu o postavení na trhu s jinými podniky, odvětvími, zeměmi. Výsledkem takového střetu je schopnost dosahovat dobré postavení na trhu a na té úrovni si zajištovat odpovídající prosperitu alespoň na krátkou až střední dobu Konkurenční prostředí Konkurenční prostředí je nejvíce měnící prostředí, v němž firma operuje. Téměř všechny firmy působící na trzích se vyznačují silnou konkurencí a zákazník má nespočet možnosti výběru jaký produkt uspokojí jeho potřeby. Je tedy nesmírně důležité pro firmu, aby důkladně analyzovala trh, na kterém působí a přizpůsobila tomu svoje chování a strategie. Následně usilovala o tvorbu konkurenčních výhod. 3 Konkurenční prostředí lze rozdělit na specifické typy, od kterých je pak možné odvodit určité chování jednotlivých firem na trhu: 1. Monopol jedná se o jednu z forem, která spadá do nedokonalé konkurence, kde na straně nabídky funguje pouze jedna nabízející společnost a existuje vysoký počet 1 CARNEGIE, Dale. Jak se zbavit starostí a začít žít. 2. vyd. Editor Dorothy Carnegie. Praha: Beta- Dobrovský, 2002, 316 s. ISBN JIRÁSEK, Jaroslav A. Konkurenčnost: Vítězství a porážky na kolbišti trhu. 1.vyd. Editor Dorothy Carnegie. Praha: Professional Publishing, 2001, 101 s. ISBN GROSOVÁ, Stanislava. Marketing: principy, postupy, metody. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemickotechnologická, 2002, 165 s. ISBN

11 poptávajících. Tyto monopoly jsou často regulovány státy pomocí daní, cenovou regulací nebo zákony. 2. Oligopol také spadá formou do nedokonalé konkurence. Jedná se o velmi malý počet firem o velkém počtu zákazníků. Často tyto firmy toho využívají k utajeným jednáním a stanovením společné cenové politiky a udáváním směru celého odvětví. 3. Monopolistická konkurence - jedná se o poslední formu nedokonalé konkurence, kde opět působí mnoho kupujících a na druhé straně máme už více prodávajících oproti monopolu a oligopolu. Je zde možnost částečně ovlivnit cenu a produkt. Ochrana vstupu do odvětví je minimální. 4. Dokonalá konkurence zde figuruje velké množství prodávajících, nabízí totožný produkt a nemají možnost ovlivnit cenu Konkurence a trh Vzhledem k velikosti dnešních odvětví a nespočtu firem působících v něm, je důležité mapovat prostředí, ve kterém se firma nachází. Následně analyzovat konkurenci a podle toho vytvářet strategii. Mnoho malých a středních firem si ale nemůže finančně dovolit vypracovat kvalitní průzkum trhu. Většinou se tak řídí vlastním instinktem a zkušenostmi, které jsou zdarma nebo lze v dnešní době využít pomocné internetové stránky či programy (např. Google Analytics, Google Trends for Websites 4 ) nebo pro začátek jednoduchá PEST analýza. 5 PEST analýza tato analýza je v první řadě používána při zakládání společnosti a tvorbě podnikatelského plánu. Jedná se o zkratku z Political, Economic, Social and Technological analysis, neboli analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů. Má zde také místo v případě kdy se společnost rozhoduje nad svým dlouhodobým finančním záměrem. Ať už se jedná o vstup na kapitálový trh nebo vytvoření nového produktu či projekce na novou výstavbu. Základem postupu pro vytvoření této analýzy je zhodnocení všech čtyř faktorů. V kategorii politického prostředí zkoumáme vliv politické scény, která má přímý vliv na legislativu a podnik. Sledují se podstatné zákony a návrhy nebo chování regulačních orgánů. Ekonomické prostředí nás zajímá z hlediska ceny pracovní síly, ceny produktů a služeb. Sociální faktor posuzuje vztah okolí vůči naší společnosti, životní styl, etnické a náboženské otázky, působící média a jejich vliv, pořádané konference. Mnoho těchto údajů se dá nalézt na stránkách národního statistického úřadu. 4 Podnikatel.cz: Konkurenci si můžete na internetu analyzovat zdarma. [online]. [cit ]. Dostupné z: 5 Podnikatel.cz: Jak mapovat trh a konkurenci. [online]. [cit ]. Dostupné z: 11

12 Poslední prostředí je technologické, zabývá se otázkou infrastruktury, rozvojem průmyslu, zemědělství, podporou školství, gastronomie atd. Každá tato analýza bude jedinečná, jelikož na každou firmu působí jiné vlivy a nachází se pokaždé na jiné lokalitě. Základní pravidlo při snaze ustát konkurenční boj a prosadit se na trhu, popisují následující tři postupy: 1. Analyzujte sebe, zákazníky a trh pokud chceme bojovat s konkurencí na dnešním zasyceném trhu, je zapotřebí poznat cílový trh, konkurenci a také cílového zákazníka. Konkurenční výhodu získávají firmy, které nabízejí spotřebitelům více výhod, tj. vyšší hodnotu. Jde buď o nižší ceny, nebo o vyšší užitek, který odůvodňuje vyšší cenu. 6 V případě, že se firma rozhodne prodávat nevyšší kvalitu v okolí, a bude to propagovat, je zapotřebí aby tyto sliby plnila a zachovávala po co nejdelší možnou dobu a snažila se přesvědčit zákazníky, že mají pravdu a nelžou Zvažte, v čem vynikáte Není nikde psáno, že konkurenční výhodou musí být finální produkt či služba. Centrum pozornosti může být i prostřední článek. Ať už se jedná o distribuci, nebo v restauraci o kvalitu číšníků, či uklizené parkoviště před prodejnou. I tato prostřední část ve výsledku může znamenat ten pravý důvod, proč jste postavili své konkurenty za záda a zákazníci se opětovně vracejí Stále sledovat okolí a přehodnocovat situaci Je zapotřebí mít na paměti, že jednou vytvořená analýza zákazníků a prostředí nám neposlouží navždy. Trh se neustále vyvíjí a s ním i nálada a potřeba uspokojení zákazníků. 9 6 KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s. ISBN Podnikatel.cz: Jak být lepší než konkurence? Máme 3 zaručené tipy. [online]. [cit ]. Dostupné z: 8 Podnikatel.cz: Jak být lepší než konkurence? Máme 3 zaručené tipy. [online]. [cit ]. Dostupné z: 9 Podnikatel.cz: Jak být lepší než konkurence? Máme 3 zaručené tipy. [online]. [cit ]. Dostupné z: 12

13 2. Měření konkurenceschopnosti 2.1. Finanční analýza Podobně jako tomu je u živých organizmů, i podnik má na starost řadu funkcí a činností, které jsou mezi sebou spojeny a musí reagovat na vnitřní podmínky nebo podmínky z okolí, ať již jsou příznivé, či naopak. Lidé denně bojují s celou řadou nakažlivých virů a symptomů. Některé jsme schopni přemoci během jednoho dne bez jakékoliv pomoci, na některé musíme použít medikamentů, v krajním případě zařízení v nemocnici. Jako u člověka všichni známe pocit, když nás bolí noha, ruka, hlava, sledujeme se a snažíme se bolest odstranit, léčit Přitom nejčastější příčinou těžkých onemocnění a smrti nejsou vyvrknuté kotníky, bolestivý žlučník nebo migréna, ale problémy oběhového systému, které včas nikdo nezaznamenal. 10 U podniků to není až tak odlišné. Některé komplikace je firma schopná vyřešit sama během pár hodin, ale ty složitější, které nám mohou přinést velké finanční starosti je potřeba řádně analyzovat a předcházet jim. Pro snižování těchto rizik vznikají už řadu desetiletí finanční analýzy, které ve včasném použití mohou zabránit poklesu hospodářského výsledku, v krajní situaci bankrotu. 11 Tyto finanční analýzy lze z časového pohledu použít jako analýzu z minulosti. Nejvíce používáno bankou a budoucím investorem. Samozřejmě velmi potřebné i pro samotný podnik. Anebo jako podklad pro finanční plánování v podniku na různé časové období. Nicméně je zapotřebí sledovat výsledky finanční analýzy z mnoha pohledů, jelikož ne každý ukazatel má ve všech podnikách stejnou vypovídající hodnotu. Každý vyjádřený názor na danou situaci může být správný, ale je zapotřebí, aby byl podložen správným argumentem. Ve výsledku ale ani nepříznivé výsledky finanční analýzy nemusejí nutně znamenat zánik podniku SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN

14 2.2. Zdroje informací pro finanční analýzu Převážná většina údajů pro vypracování finanční analýzy pochází z účetních výkazů, které jsou součástí účetní uzávěrky. Všechny firmy mají povinnost vést tyto výkazy a následně uchovávat po dobu 10 let. Nejvíce důležité výkazy jsou tyto: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát 3. Výkaz o peněžních tocích (tzv. Výkaz Cash flow) Tyto účetní výkazy vytváří informace pro celou řadu uživatelů. Lze je rozdělit na dvě části: účetní výkazy vnitropodnikové a účetní výkazy finanční. Finanční výkazy nám dávají přehled o stavu a struktuře majetku, tvorbě a užití výsledku hospodaření, zdrojích krytí a o peněžních tocích. Jelikož poskytují informace zejména externím uživatelům, jedná se o externí výkazy. Tyto výkazy jsou veřejně dostupné a firma je povinna je zveřejňovat nejméně jedenkrát ročně. Účetní výkazy vnitropodnikové vycházejí z vnitřních potřeb každé firmy a nejsou nikterak právně závaznou úpravou. Tyto výkazy jsou nicméně také velmi důležité, převážně pro zpřesnění výsledků finanční analýzy a eliminaci rizika odchylek od skutečnosti. Dochází k tomu díky častější frekvenci sestavování těchto analýz. 13 Rozvaha nám zachycuje bilanční formou stav hmotného a nehmotného majetku na straně aktiv a zdroje jejich financování na straně pasiv, vždy k určitému datu. Rozvaha se zpravidla sestavuje k poslednímu dni daného roku a aktiva a pasiva se musí rovnat. Ve výsledku nám jde o získání věrného obrazu ve třech základních oblastech. První oblast je majetková situace podniku, kde zjišťujeme, v jakých konkrétních druzích je majetek vázán a jak je oceněn, jak je opotřebován, optimální složení majetku, jak rychle probíhá změna majetku atd. Další oblastí jsou zdroje financování, kde můžeme sledovat, odkud společnost čerpá finance na svůj majetek. Zda využívá vlastní kapitál nebo preferuje cizí zdroje financování. Poslední oblastí jsou informace o finanční situaci podniku. Jaký zisk podnik dosáhl nebo například rozdělení zisku RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN

15 Výkaz zisku a ztráty nám dává přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité období. Zachycuje tedy pohyb výnosů a nákladů, nikoliv pohyb příjmů a výdajů! 15 Údaje nám slouží k posouzení, zda je podnik schopen zhodnocovat vložený kapitál a následně konkurovat na trhu. Tak jako rozvaha je tento výkaz sestavován alespoň jednou ročně, převážně na konci roku. 16 Pro finanční analýzu využíváme nejvíce výnosy, tržby, náklady na prodané zboží nebo výkony, provozní výsledek hospodaření, nákladové úroky, výsledek hospodaření za běžnou činnost a výsledek hospodaření za účetní období. Poslední, neméně důležitý výkaz je tzv. výkaz cash flow. Tento výkaz sleduje skutečné peníze, které do podniku přicházejí a odcházejí. Tak jako výsledovka obsahuje informace za určité období a je velmi užitečný pro posouzení likvidity a platební schopnosti podniku. Sestavováním tohoto výkazu nejenom sledujeme informace o konečném stavu peněz, ale i jednotlivé zjištění, odkud přicházejí a naopak, kam se peníze ztrácí. Výkaz cash flow můžeme sestavit dvěma způsoby- přímou metodou a nepřímou metodou RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN

16 3. Metody finanční analýzy V závislosti na konkrétních potřebách lze finanční analýzu účetních výkazů provádět různým způsobem, v různé míře podrobnosti, pomocí různých forem a technik. Kromě kvantitativních metod testování se nejčastěji používají absolutní, rozdílové či poměrové ukazatele. 18 Výše uvedené ukazatelé spadají do metody elementární, které jsou o poznání jednoduší na výpočet oproti druhé skupině. Tyto metody výpočtů můžeme rozdělit na uvedené skupiny a podskupiny: Elementární (základní) metody: Analýza stavových ukazatelů Analýza tokových a rozdílových ukazatelů Analýza poměrových ukazatelů Analýza soustav ukazatelů 2. Vyšší metody: Matematicko-statistické metody Nestatistické metody 3.1. Rozbor absolutních ukazatelů Tento rozbor je využíván při horizontální (vodorovné) analýze a sleduje vývoj účetních výkazů v čase. Rozbor může být zpracováván meziročně, kde srovnáváme dva po sobě jdoucí roky, nebo za několik účetních období. 20 Absolutní změna: x 0 = x 1 x 0 18 Techniky a metody finanční analýzy. [online]. [cit ]. Dostupné z: 19 STROUHAL, Jiří. Využití účetních dat ve finanční praxi aneb základní metody finanční analýzy. [online]. [cit ]. Dostupné z: 20 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN

17 3.2. Rozbor procentních ukazatelů Rozbor procentních ukazatelů vyjadřuje změnu v % mezi dvěma obdobími, nebo hodnotu extenzivního ukazatele (stavové, rozdílové, tokové a nefinanční ukazatele) poměřovaného jiným. Rozbor provádíme na horizontální analýze nebo na vertikální (procentní) analýze. Cílem vertikální analýzy rozvahy či výkazu zisku a ztráty je zjistit, jak mají podíl jednotlivé části na jejich základnu (např. podíl jednotlivých položek na celková aktiva). 21 Procentní změna: x 0 = (x1 x 0) x Rozbor poměrových ukazatelů Jako základní nástroj pro finanční analýzu podniku se používají poměrové ukazatele. Jedná se o ukazatele, které vychází výhradně z údajů ze základních účetních výkazů. Využívají tedy veřejně dostupné informace. Pro výpočet poměrových ukazatelů vezmeme poměr jedné nebo několika účetních položek k jiné položce nebo k jejich skupině. Skupiny lze rozlišovat dvěma způsoby. Nejjednodušší a nepřehlednější způsob, jak členit poměrové ukazatele je: 1. Poměrové ukazatelé: Ukazatele struktury majetku a kapitálu Ukazatele tvorby výsledku hospodaření Ukazatele na bázi peněžních toků Již z názvů těchto kategorií je patrné, že jednotlivé ukazatelé vycházejí ze tří hlavních účetních dokladů. Ukazatel struktury majetku a kapitálu vychází z rozvahy a nejčastěji se vztahuje k ukazatelům likvidity a zadluženosti. Ukazatele tvorby výsledku hospodaření vychází většinou z výkazu zisku a ztráty a zabývá se strukturou výsledku hospodaření podle oblasti, kde byl tento výsledek generován a strukturou nákladů a výnosů, které ovlivňují velikost zisku. Poslední ukazatel analyzuje pohyb finančních prostředků Poměrové ukazatelé: Ukazatelé likvidity Ukazatelé rentability 21 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN

18 Ukazatelé zadluženosti Ukazatelé aktivity Ukazatelé tržní hodnoty Ukazatelé cash flow Tyto ukazatelé vycházejí primárně z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Při využití těchto poměrových ukazatelů se konstrukce vzorců může rozcházet kvůli změně zaměření analýzy a změnou vstupních informací, nebo kvůli odlišnému zdroji literatury Ukazatele likvidity Pojem likvidita je používán ve vztahu k likviditě podniku a také především k likviditě určité složky majetku. Vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní hotovost a těmi pak včas uspokojit všechny své platební závazky. Na výslednou likviditu je důležité zaujmout postoj, podle toho do jaké cílové skupiny pozorovatelů spadáme. Majitelé podniku bude více zajímat nižší úroveň likvidity, jelikož oběžná aktiva představují neefektivní vázanost finančních prostředků, což může snižovat rentabilitu vlastního kapitálu. Pro management firmy naopak může nedostatek likvidity znamenat snížení ziskovosti, ztrátu kontroly nad podnikem, nevyužití příležitostí nebo celkovou ztrátu kapitálových investic. Pro věřitele podniku, zákazníky a dodavatele bude nedostatek likvidity varováním pro omezenost nebo nemožnost plnit smlouvy a splácet vypůjčené finance. 24 Okamžitá likvidita označována jako likvidita 1. stupně nebo také cash ratio. Zahrnuje pouze nejlikvidnější položky z rozvahy, tudíž to jsou sumy peněz na běžném účtu či pokladně, šeky nebo volně obchodovatelné cenné papíry. 25 V České republice se považuje za standardní hodnotu interval 0,2 0,5. 26 am t l ta r t o ob nan ní ma ete r t o ob z az 23 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN

19 Pohotová likvidita ukazatel označován jako likvidita 2. stupně nebo také jako acid test. Poměr činitele by měl být v poměru 1:1, případně až 1,5:1. Za předpokladu, že se podnik pohybuje v poměru 1:1 není nucen prodávat své zásoby pro vyrovnání svých závazků. Zde platí, že vyšší hodnota je lepší pro věřitele, nebude však příznivá pro akcionáře a management podniku. 27 Za standardní hodnoty se považují hodnoty v intervalu 1 1,5. 28 Po oto l ta (obě n a t a z sob ) r t o ob z az Běžná likvidita též likviditou 3. stupně nebo také current ratio. Běžná likvidita nám ukazuje, kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší než krátkodobé závazky. Ukazatel zjednodušeně říká, jak rychle by podnik přeměnil veškerá oběžná aktiva v dané chvilce na hotovost. Ačkoliv je poměrně hodně používán tento ukazatel, má však některá omezení, které zkreslují situaci daného podniku. Doporučené hodnoty jsou 1,5 2,5. Některé lieratury mohou uvádět od 1,8. 29 ě n l ta obě n a t a r t o ob z az Ukazatele zadluženosti Pro úspěšné a velké podniky nepřichází v úvahu, že by podnik financoval veškerá svá aktiva pouze z vlastních finančních prostředku anebo naopak jen z cizího kapitálu. K růstu společnosti bezprostředně patří i její zadlužení. Je potřeba najít takový poměr mezi vlastním a cizím kapitálem, aby firma prosperovala a neměla problémy se splácením. Výhradní použití vlastního kapitálu sebou přináší snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Na druhou stranu, financování z cizího kapitálu přináší risk při neschopnosti splácení a obtížné získávaní tohoto kapitálu za předpokladu, že máme nízký vlastní kapitál. Naštěstí zákon vyžaduje určitou výši vlastního kapitálu pro chod podniku. Ukazatele zadluženosti čerpají především z rozvahy RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN

20 Celková zadluženost také známo jako věřitelské riziko. Ukazuje míru krytí majetku společnosti cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou špatné pro věřitele a pro banku. 31 el o za lu enost cel o lu c zí z ro e cel o a t a Ukazatel úrokového krytí informuje o tom, kolikrát je podnik schopen krýt úroky z cizího kapitálu poté, co jsou uhrazeny všechny náklady související s produktivní činností podniku. 32 Ve zjednodušení nám ukazatel říká, kolikrát je zisk vyšší než úroky. V zahraničí je udávaná doporučená výsledná hodnota trojnásobek nebo i více. 33 azatel ro o o r tí n la o ro Míra zadluženosti vlastního kapitálu - poměrový ukazatel, který je významný pro bankovní sektor a investory. Cizí zdroje by neměli překročit jeden a půl násobek hodnoty vlastního kapitálu. Za optimální stav se považují cizí kapitál menší než vlastní zdroje. 34 íra za lu enost c zí z ro e lastní a t l Ukazatele rentability Ukazatele rentability (výnosnosti) ukazují schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku, použitím investovaného kapitálu. Tyto ukazatele patří mezi nejoblíbenější indikátory, poukazující na to, jak se společnost vyvíjí, zda používá cizí nebo vlastní kapitál a jak efektivně jsme vlastní kapitál zhodnotili. V celkovém pohledu nám ukazuje, jak efektivně podnikáme. Jedná se o ukazatele, které především zajímají akcionáře a potenciální investory. 31 Finační analýza: Ukazatelé zadluženosti. [online]. [cit ]. Dostupné z: 32 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN Finační analýza: Ukazatelé zadluženosti. [online]. [cit ]. Dostupné z: 20

21 Rentabilita aktiv rentabilita celkového kapitálu ROA (return on assets) nebo také ROI (return of investments) vyjadřuje celkovou efektivitu podniku, produkční sílu nebo její výdělečnou schopnost. Jedná se o klíčové měřítko výnosnosti. 35 entab l ta a t z s e z aněním n la o ro a t a Rentabilita vlastního kapitálu ve zkratce ROE (return of equity). Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky podniku. 36 V případě růstu tohoto ukazatele se může jednat o zlepšení výsledku hospodaření, pokles úročení cizího kapitálu nebo zmenšení podílu vlastního kapitálu ve společnosti. entab l ta lastní o a t lu A st z s o z anění lastní a t l Rentabilita tržeb ve zkratce ROS (return of sales) ukazuje, kolik korun zisku podnik utvoří z jedné koruny tržeb. 37 entab l ta tr eb A st z s o z anění tr b Nákladovost ve zkratce ROC (return of costs). Jedná se o doplňkový ukazatel, u kterého platí, že čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím lepších výsledků hospodaření podnik dosahuje, neboť 1 Kč tržeb dokázal vytvořit s menšími náklady. 38 la o ost z s tr b 35 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN

22 Ukazatele kapitálového trhu Tento druh ukazatelů se týká pouze společností, které jsou na kapitálovém trhu nebo uvažují o vstupu a mají zájem o získání finančních zdrojů. Ukazatele hodnotí minulou činnost podniku a jeho budoucí výhled a jsou důležité pro potenciální investory, které zajímá případná návratnost a výdělečnost jejich vložených investic. 39 Účetní hodnota akcií udává hodnotu jedné akcie. Z ní můžeme potom vycházet při určování tržní hodnoty akcie. etní o nota a c e lastní a t l o et em to an c meno c a c í Čistý zisk na akcii ukazatel uvádí, jak velká dividenda připadá na jednu akcii. st z s na a c os o s z s o z anění o et em to an c meno c a c í Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii (P/E) Ukazatel informuje o tom, kolik jsou akcionáři ochotni zaplatit za 1 Kč zisku na akcii. 40 P tr ní cena a c e z s o z anění na a c Dividenda na akcii vypovídá o dividendové politice společnosti 41 en a na a c en za ro o et meno c a c í Výplatní poměr tento ukazatel spadá mezi ukazatele, které může využít i firma, která nemá akci na akciovém trhu. Vypovídá o tom, jaká část zisku je rozdělaná mezi vlastníky. Dividendy ve vzorci je možné nahradit rozděleným ziskem u neobchodované společnosti SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN

23 latní oměr en a na a c z s na a c Aktivační poměr Určuje proporci zisku, který je reinvestován zpět do podniku a není vyplacen v dividendách akcionářům. 43 A t a ní oměr latní oměr Ukazatele na bázi cash flow Analýzou těchto ukazatelů se snažíme zjišťovat jevy signalizující platební potíže podniku a posoudit, kam směřuje finanční situace. 44 Používají se k hlubší analýze finanční situaci podniku. Záměrem je vyjádřit a poměřit vnitřní finanční potenciál podniku, tj. schopnost vytvořit z vlastní hospodářské činnosti finanční přebytky, použitelné k financování potřeb (k úhradě závazků, výplatě dividend či podílů na zisku a k financování investic). 45 Čistý pracovní kapitál (NWC) jedná se o ukazatele, který odráží financování oběžného majetku podniku 46 st raco ní a t l z sob o le eníze r t o ob z az Podíl čistého pracovního kapitálu na aktivech ukazatel nám říká, jak velkou procentuální část zaujímá čistý pracovní kapitál na aktivech. Doporučená hodnota pro výrobní podniky by se měla pohybovat mezi 10-15%. Zatím co malá výše je riziková, velká je nehospodárná z hlediska využívání kapitálu SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 127 s. Distanční studijní opora. ISBN SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 127 s. Distanční studijní opora. ISBN Neoficiální dokumentový server: Finanční analýza podniku. SOUČEK, V., [online]. [cit ]. Dostupné z: 46 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN

24 o íl st o rac a t lu na a t ec st raco ní a t l a t a Podíl čistého pracovního kapitálu na tržbách podobný ukazatel pro výpočet jako předchozí. V případě stálého růstu tohoto ukazatele, vypovídá to o špatném řízení čistého kapitálu ve společnosti. Jelikož nároky na pracovní kapitál souvisejí se zvýšeným výkonem firmy. 48 Po íl st o rac a t lu na tr b c st raco ní a t l tr b Rentabilita čistého pracovního kapitálu ukazatel říká, kolik korun zisku vytvoří společnost z jedné koruny připadající na NWC 49 rentab l ta st o raco ní o a t lu os o s sle e o z anění st raco ní a t l Ukazatele produktivity Ukazatele produktivity práce sledují výkonnost podniku ve vztahu k počtu zaměstnanců. 50 Výkonost zaměstnanců je důležitá pro každou firmu, ať už jde o velkou, střední, malou, státní či soukromou. Mezi faktory, které mohou ovlivnit produktivitu práce, patří například: motivace pracovníků, technologie, kvalifikace pracovníků, pracovní prostředí, organizace řízení atd. 51 Místo počtu zaměstnanců je možné použít osobní náklady (mzdy). 52 Osobní náklady k přidané hodnotě - ukazatel sleduje, jakou část z toho, co bylo vytvořeno v provozu, připadá na náklady na platy zaměstnanců, pojištění, doprava atd SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 127 s. Distanční studijní opora. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN Analyzuj a Proveď: Ukazatele produktivity práce. [online]. [cit ]. Dostupné z: 52 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN

25 sobní n la an o notě osobní n la an o nota Produktivita práce z přidané hodnoty - ukazatel vypovídající o přidané hodnotě na jednoho pracovníka. V případě, že produktivita práce roste a průměrná mzda klesá, firma ze zaměstnanců dostává efektivní výkonost. Je zapotřebí si ale dávat pozor na přiměřenou regulaci, aby z podniku lidé neodcházeli. 54 ro u t ta r ce r měrn mz a osobní n la an o nota osobní n la o et raco ní Ukazatele aktivity Ukazatele aktivity nebo také ukazatele řízení (využití) aktiv nám naznačují, jak je podnik schopen efektivně využít jednotlivé majetkové části. Ukazuje, zda má přebytečné kapacity, či naopak nedostatek produktivních aktiv a v budoucnu nebude moci realizovat růstové příležitosti. 55 Ukazatele můžeme rozdělit na dvě základní skupiny: Ukazatelé počtu obratů (obratovosti) informuje o počtu obrátek za dané období, tj. kolikrát převyšují roční tržby hodnotu položky, jejíž obratovost je počítána. Čím vyšší, tím kratší dobu je majetek vázán a obvykle se zvyšuje zisk. 57 Obrat aktiv ukazatel nám říká, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Doporučená hodnota by měla přesahovat nebo se alespoň rovnat obrat a t tr ba a t a 54 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN

26 Obrat zásob výsledná hodnota ukazuje, kolikrát za dané období se přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po prodej finálních výrobků a opětovný nákup zásob. 59 obrat z sob tr b z sob 2. Ukazatelé doby obratu do této kategorie spadají ukazatele, které vyjadřují průměrnou dobu trvání jedné obrátky majetku. Podniky by se měli snažit zkracovat tuto dobu, a zvyšovat tak počet obrátek. 60 Doba obratu zásob ukazatel udává, kolik průměrně dnů trvá fáze mezi zásobami na skladu a jejich spotřeba (suroviny, materiál) nebo jejich prodej (zásoby vlastní výroby). 61 oba obratu z sob z sob tr b Doba splatnosti pohledávek ukazatel vypovídá u rychlosti splacení pohledávek od prodeje svých výrobků či služeb. Hodnotí platební morálku odběratelů. 62 oba s latnost o le e o le tr b Doba splatnosti krátkodobých závazků obrácený ukazatel od předchozího. Udává počet dní, kdy podnik využívá bezplatný obchodní úvěr. Je vhodné srovnávat tento a předchozí ukazatel, přičemž je lepší mít dobu obratu závazků větší než dobu obratu pohledávek. 63 oba s latnost z az z az tr b 59 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN

27 3.4. Souhrnné indexy hodnocení Postupem času a snahou vytvořit dokonalé ukazatelé pro zhodnocení zdraví podniku, vznikají různé způsoby hodnocení. Jelikož pro kompletní a o něčem vypovídající analýzu bylo zapotřebí vypočítat mnoho poměrových ukazatelů a jejich vypovídající vlastnost přinášela rozporuplné názory, nespočet autorů se snažilo a stále snaží nalézt jediný syntetický ukazatel, který by ukazoval silné a slabé stránky podniku. Výsledkem tohoto úsilí je konstrukce celé řady souhrnných indexů hodnocení. Tyto ukazatelé se snaží o jediné vyjádřit celkovou finančně-ekonomickou situaci a výkonnost podniku pomocí jednoho čísla a následní porovnání s konkurencí a doporučenou hodnotou výsledku. Ačkoli se říká v jednoduchosti je síla, u těchto ukazatelů to tak úplně neplatí. Jejich vypovídající schopnost je nižší a jsou vhodné pro rychlé a globální srovnání řady podniků. Soustav ukazatelů je možné rozdělit do dvou skupin podle toho, jakým způsobem jsou vytvářeny. Soustavy hierarchické jsou tvořeny s matematickou provázaností a je zapotřebí je vytvářet postupně. Velmi často jsou prezentovány v grafické podobě. Druhá skupina jsou ukazatelé, které mají za cíl kvalitně analyzovat finanční situaci podniku na základě jednočíselné charakteristiky. Do této podskupiny spadají bankrotní modely a bonitní modely Pyramidové soustavy ukazatelů Pyramidové soustavy spočívají v postupném rozkladu vrcholového ukazatele na ukazatele dílčí. Cílem soustavy je na jedné straně popsání vzájemné závislosti jednotlivých výpočtů a na straně druhé analyzování složitých vnitřních vazeb. V případě zásahu do jednoho ukazatele se projeví změna v celé pyramidě. Jako nejznámější pyramidový rozklad je považován Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN

28 Obrázek 1: Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu Zdroj: SUCHÁNEK, Petr. F nan ní management. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 127 s. Distanční studijní opora. ISBN Bankrotní modely Tyto modely si kladou za cíl zjistit, zda v dohledné době hrozí firmě bankrot. Vychází se totiž z faktoru, že každá firma, která je ohrožena bankrotem, již určitý čas před touto událostí vykazuje symptomy, které jsou pro bankrot typické. K těm nejčastějším patří problémy s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu, s rentabilitou celkového vloženého kapitálu. 66 Altmanův model též Altmanův index, je typickým příkladem souhrnného indexu hodnocení a díky své jednoduchosti pro výpočet patří mezi velmi oblíbené v České republice. Záměrem původního modelu bylo zjistit, jak by bylo možné jednoduše odlišit bankrotující firmy od těch, u nichž je pravděpodobnost bankrotu minimální. Postupem změny ekonomiky se také měnily jednotlivé váhy k ukazatelům až do dnešní podoby. Váhy pro jednotlivé ukazatele se mění podle toho, zda je firma veřejně obchodovatelná na burze či nikoliv. 67 Altmanův index pro podniky veřejně obchodovatelné na burze st raco ní a t l a t a 66 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 143 s. ISBN

29 neroz ělen z s m nul c let a t a a t a lastní a t l c zí z ro e tr b a t a Altmanův index pro podniky neobchodovatelné na burze nter retace sle : Z < 1,2 jedná se o pásmo bankrotu. 1,2 < Z < 2,9 pásmo šedé zóny, firma není ani na pokraji bankrotu ani neprosperuje Z > 2,9 pásmo prosperity, firma vykazuje uspokojivou finanční situaci. Index IN05 - Indexy IN vychází z významných bankrotních indikátorů a index IN05 byl sestaven s ohledem na zvláštnost ekonomické situace v České republice manžely Neumaierovi. 68 a t a c zí a t l na l ro a t a nos a t a obě n a t a r t o ob z az nter retace sle : IN05 < 0,9 podnik spěje k bankrotu s pravděpodobností 86% 0,9 < IN05 < 1,6 pásmo šedé zóny IN05 > 1,6 podnik tvoří hodnotu s pravděpodobností 67% 68 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN

30 4. Rozvoj do budoucna Každá společnost během své existence prochází určitým vývojem. Počínaje založením, rozvijí se, roste, ale také se potýká s problémy. Daří-li se firmě zvládat růst a vyrovnává se se stále měnícím prostředí, prosperuje. V opačném případě dochází ke stagnaci a následně k jejímu zániku. Až 70% firem ukončí svoji činnost už v prvním roce, ale existuje velký počet firem, které působí na trhu již desetiletí, ve výjimečném případě století. 69 Pro potřebné kroky do dalších let, je proto zapotřebí dobře zvážit své postupy a zdroje financování. Někdy i jedna malá špatná půjčka může nadělat velkou paseku Zdroje financování Pro financování podniku existuje mnoho cest a zdrojů. V základu můžeme rozlišit, zda společnost bude čerpat z interních zdrojů podniku (zisk firmy) nebo z externích zdrojů financování (vklad majitele, dlouhodobé a střednědobé úvěry, krátkodobé úvěry, dotace atd.) 70 Jelikož je zdrojů velká spousta, je níže popsáno jen pár základních. Zisk společnosti zisk představuje pro firmu nejpodstatnější zdroj financování. Po zdanění a rozdělení zisku mezi majitele zůstává firmě volný kapitál, který může dál využít pro rozvoj nebo další věci prospěšné firmě. V kapitálových společnostech je rozdělení zisku závislé na rozhodnutí valné hromady, kde mohou akcionáři požadovat zvýšení dividend nebo využití financí pro podnikatelské potřeby. Vklad majitele jedná se o počáteční zdroj financí společnosti. Výše při založení společnosti je udávána obchodním zákoníkem a pro společnost s ručením omezeným to činí Kč a pro akciovou společnost je to Kč. V rámci činnosti je možné kdykoliv navýšit tento kapitál a v mnoho případech i potřebné pro další financování například z bankovního sektoru. Operační program Podnikání a inovace jedná se o program pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb na úroveň předních průmyslových 69 VEBER, Jaromír. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008, 311 s. ISBN Podnikátor.cz: Externí zdroje financování podniku. [online]. [cit ]. Dostupné z: 30

31 zemí Evropy. V rámci programu je stanoveno sedm prioritních os vznik firem, rozvoj firem (poskytnutí úvěrů), efektivní energie, inovace, prostředí pro podnikání a inovace, služby pro rozvoj podnikání a technická pomoc. 71 Dlouhodobé a střednědobé úvěry asi nejvíce rozšířená možnost získání finančních prostředků je přes bankovní sektor. Banka poskytuje úvěr a podnik splácí s daným úrokem. Dlouhodobé úvěry jsou na 4 a více let, střednědobé jsou poté na 1 rok až 4 roky. Akcie také se jedná o velmi využívaný způsob financování, kdy firma navýší počet akcií s určitou hodnotou (neveřejně obchodovatelné společnosti) a prodává je investorům, kteří mají zájem o podíl ve firmě a věří blízké návratnosti investice. Veřejně obchodovatelné akci jsou možné zakoupit na burze s akciemi, kde je jejich cena odvozována trhem. Leasing tento druh financování je část využíván u drobnějších podnikatelů. Ten se většinou hodí především na financování investic do firemních automobilů, strojů a zařízení. Rozdíl oproti úvěru je ten, že při leasingu je automobil, které podnikatel financuje, v majetku leasingové společnosti až do doby splacení, zatím co při úvěru se ihned po zaplacení přesouvá do majetku podnikatele. Fondy EU od roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, je možné čerpat ze tří typů finančních nástrojů. Jedná se o Fond soudružnosti (Kohezní fond), který umožňuje finanční prostředky těm zemím, jejich HDP na obyvatele nedosahuje 90% průměrné úrovně HDP zemí EU. Účelem tohoto fondu je přispívat k posilování hospodářské a sociální soudržnosti Společenství. Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) pomáhá odstraňovat zásadní regionální rozdíly v rámci Společenství. Fond přispívá ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a míry zaostávání nejvíce znevýhodněních regionů včetně venkovských a městských oblastí, upadajících průmyslových oblastí, oblastí s geografickým nebo přírodním znevýhodněním. 72 Poslední fond je Evropský sociální fond, který má na starost zvyšování zaměstnanosti a zvyšování počtu pracovních míst a jejich kvality VEBER, Jaromír. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008, 311 s. ISBN VEBER, Jaromír. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008, 311 s. ISBN VEBER, Jaromír. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008, 311 s. ISBN

32 4.2. Žádost o fondy z EU Čerpání fondů je vázáno na splnění přísných podmínek, a to jak na straně administrativy spravující jednotlivé operační programy, tak na straně žadatelů a potencionálních příjemců podpory. 74 Popis projektu se předkládá k žádosti o finanční podporu ve standardizované podobě ve tvaru FICHE (z fr. List). Jedná se o základní list projektu, jehož obsahem je úvodní prezentace nositele projektu a výstižní popis. FICHE se rozděluje následně: 75 Základní informace (identifikace operačního programu a výzvy, základní identifikace projektu, identifikace žadatele, partneři žadatele a přispívající organizace) Popis projektu (zdůvodnění a vazby, zaměření projektu a cílové skupiny, popis činností, harmonogram realizace, rozpočet, zdroje financování, očekávaný výsledek, udržitelnost, možná rizika a další) Charakteristika žadatele a partnerů (charakteristika žadatele, zapojení partnerů, složení realizačního týmu) Přílohy Výše zmíněný dokument je jen první potřebný dokument pro žádost o dotace. Následuje nespočet dalších a mnohem rozsáhlejších. Je zapotřebí vzít v potaz, že vytvoření těchto dokumentů může trvat až řadu měsíců a proto je potřebné vše dělat s velkým předstihem. 74 VEBER, Jaromír. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008, 311 s. ISBN PAVLÁK, Miroslav. Lidské zdroje a fondy EU: Evropský sociální fond jako nástroj spolufinancování projektů v oblasti lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005, 127 s. ISBN

33 PRAKTICKÁ ČÁST 5. Představení společnosti 5.1. Základní údaje o podniku Společnost Park Golf a.s. byla založena dne 26. září 2003, se sídlem v Hradci Králové, Roudničská 730, jako společnost s ručením omezeným, za účelem vybudování sportovně relaxačního areálu na okraji města, s možností hrání golfu. V současnosti se jedná o akciovou společnost, která má okolo 30 zaměstnanců a poskytuje hraní golfu na 9-ti jamkovém hřišti, s využitím restaurace a ubytování na šesti pokojích. Společnost od svého založení se rychle rozvíjí. Každý rok se zvětšují poskytované služby v oblasti sportovního využití občanů Hradce Králové a blízkého okolí. Park Golf také poskytuje areál pro druhé největší sportovní sdružení v tomto městě Historie podniku Jak již bylo řečeno, společnost Park Golf a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku roku 2003 a loni 26. září oslavila 10 let své existence. Firma byla původně založena jako společnost s ručením omezeným a až v roce 2007 se z ní stala akciová společnost. Původní záměr této firmy bylo provozování driving range 76 na poli kousek za městem Hradec Králové s možností půjčení golfových holí a míčků. V následujícím roce byly dodělány v ovocných sadech dva cvičné greeny 77 a postavena malá chatka pro zázemí personálu s možností zakoupení drobného občerstvení a kávy. Po 5 letech fungování společnost měla kolem 10 zaměstnanců, tři golfové jamky o průměrné délce 170 metrů a dvě chatky pro občerstvení a údržbu hřiště. Společnost také vlastní speciální stroje na úpravu těchto travnatých ploch a auto na sběr míčků z driving range. V druhé pětiletce růst kapitálu firmy začal mnohem více stoupat a z původních Kč vzrostl na 35 milionů korun. Firma v roce 2010 postavila klubovnu o rozloze 100m 2, které členové klubu mohli využít jako šatny, k posezení, k drobnému občerstvení a pořádání firemních akcí. Tato budova byla ale pouze dočasná a to do té doby, kdy začala stavba sportovně relaxačního zázemí. První kámen byl položen v červnu roku 2012 a stavba 76 Driving range je termín označený pro plochu určenou k trénováním golfových odpalů. 77 Green je velmi nakrátko (2-3mm) posekaná tráva o přibližné rozloze 60m 2 33

34 byla dokončena o rok později. Budova je rozdělena na tři části, v nichž byla realizována pouze jedna část z Evropské unie pro rozvoj sportů a kultury pro východočeský kraj. Tento první blok zahrnuje restauraci pro více jak 150 návštěvníků, šatny pro golfisty a hotelové zázemí čítající 6 pokojů. V následujících částech by měli vyrůst sauny, další pokoje a kanceláře pro personál. Dále se společnosti podařilo rozšířit hřiště na 9 jamek se zakončením na ostrovní jamce. Park Golf Club se za posledních 10 let dopracoval mezi top 5 klubů v České republice s počtem členů více jak 1000 osob a v Hradci Králové je druhým největším sportovním sdružením Portfolio činností Hlavním předmětem podnikání společnosti do poloviny roku 2013 bylo pouze 6-ti jamkové hřiště, 2 cvičné greeny a dvoupatrové kryté odpaliště. Toto nadstandartní zázemí umožňuje provádět tréninkové kurzy pro každé věkové kategorie, a to celoročně. Díky vhodnému umístění na kraji města, kde mohou děti dojet samostatně autobusem, je několikrát týdně poskytován trenérský kurz pod vedením profesionálních trenérů. V čele s Jardou Krejcarem a Davidem Cartrem, který je mimo jiné vítězem European PGA Tour. Od druhé poloviny roku 2013 k poskytování tréninkového zázemí přibyly 3 jamky, a hřiště se rozšířilo na celkový počet 9 jamek. Tudíž se z areálu stalo plnohodnotné hřiště umožňující pořádání turnajů, které následně mohou být zakončeny v nové restauraci s hotelovým ubytováním. Nadále je možné využití konferenčních prostorů až pro 90 osob, které se mohou v období zimní sezony přeměnit na plochy pro mimosezonní trenérské aktivity. Nebo lze pořádat firemní večírky v uzavřených prostorách budovy. Jak ale dále uvidíme ve výpočtech, společnost nejvíce těží z poskytnutých služeb pro členy klubu, kterých je kolem Dalším zdrojem financí je reklamní činnost a marketing a pohostinská činnost Statutární orgány společnosti Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatelé, kteří mohou jednat samostatně s plnou mocí a zodpovědností. 34

35 5.5. Organizační struktura Obrázek 2: Grafické znázornění organizační struktury společnosti Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo společnosti Šéfkuchař Provozní restaurace Sales / Marekting Greenkeepři Účetnictví Kuchaři Číšníci Front Office Výpomoc Uklizečky Marketing Zdroj: Vlastní zpracování 35

36 6. Konkurence společnosti Jak jsem se již zmínil v teoretické části bakalářské práce, konkurence je stále větší a firmy jsou ochotny pro získání zákazníků leckdy udělat téměř cokoliv. Naštěstí hodnocená společnost se pohybuje v odvětví, kde se lidé navzájem chovají poměrně slušně. Golf jako všestranný sport zažívá v posledních letech velký rozmach. Od roku 1990, kdy bylo pouze 12 klubů a k nim spadalo 8 znormovaných hřišť 78, se počet klubů posunul na třináctinásobek (164 klubů) a hřišť je více jak 96. V hradeckém regionu do vzdálenosti 40km se vyskytuje 6 hřišť. Počet registrovaných členů na konci roku 2013 bylo , z nichž je přes hráčů pod 21 let. Pro zajímavost v roce 2002 bylo registrováno pouze golfistů. 79 Výhodou společnosti, o kterou se může opřít je fakt, že je situována kousek od města Hradec Králové (viz. příloha č. 3). Doprava autem z centra města sem trvá přibližně 5min. Při využití hromadné dopravy se cesta protáhne na 15min. Golfisté zde mohou využít až 4 cvičných greenů, driving range a 9-ti jamkové hřiště. Hlavní snahou podniku ale je, aby se zde lidé cítili příjemně a vládla zde příjemná společenská atmosféra, kde si lidé mohou odpočinout a poznat nové spoluhráče. Ne nadarmo je motto společnosti více než radost z golfu. Od roku 2013 s výstavbou nové restaurace a hotelu se společnost musí také prosadit na trhu gastronomie. Mnoho odborníků říká, že rozjet novou restauraci a dostat se do kladných čísel může trvat až 2-3 roky, proto mnoho podniků krachuje už po jednom roce, kdy nevydrží v nabyté konkurenci. Tento podnik se chtěl odlišit od typických golfových restaurací, které jsou předražené, a proto nevykazují téměř žádné zisky. Mimo sezonu (listopad až březen) jsou nuceny dočasně provoz uzavřít. Proto Park Golf a.s. se snaží skloubit rozumnou cenu s perfektní gastronomií. Vzali si za cíl dostat se mezi TOP 3 restaurace v Hradci Králové a blízkém okolí. PEST analýza PEST analýza spadá do makrookolí. Jedná se o vlivy, které působí na firmu, aniž by je mohla samotná společnost nějak výrazně ovlivnit. Může však svým rozhodováním na ně aktivně reagovat nebo se připravit na určité potenciální aktivity. 78 Znormované hřiště hřiště, které projde kontrolou federace a smí se zde hrát oficiální turnaje 79 Česká golfová federace. [online]. [cit ]. Dostupné z: 36

37 Politické prostředí analyzovaná společnost podniká pouze na území České republiky, tudíž je především ovlivněna politickou situací u nás. Bohužel kvůli nestabilitě naší vlády, je nucená sledovat změnu legislativy a následně reagovat na její změny. Totéž se týká změnou úřadování na krajských pozicích a následným zpomalením při vyjednávaní o fondech evropské unie. Při předávaní křesel je velká tendence všeobecného zpomalení. Ačkoliv se může zdát, že problémy ostatních států Evropské unie jsou pouze jejich problémem, velký dopad to má i na předmětnou společnost při žádostech o evropské dotace. Ekonomické faktory ekonomická situace ve světě je od celosvětové ekonomické krize už mnohem lepší, ačkoli se to někomu nezdá, nicméně stále panuje obava bank při poskytování finančních prostředků. Mnoho státu se potýká s velkým zadlužením a pomalu spěje k bankrotu. Na toto reaguje Evropská Unie s poskytováním půjček a to má negativní dopad na všechny obyvatele Evropy. Velká dopad na obyvatele a podniky v České republice měla také koncem roku 2013 devalvace české koruny, která měla odvrátit nebezpečí deflace. Obrázek 3: HDP v České Republice Zdroj: Sociální a demografické faktory na podrobné sociální prostředí je nejvhodnější čerpat z národního statistického úřadu 80, kde najdeme k dispozici údaje typu: nezaměstnanost v kraji, životní prostředí, průměrnou mzdu atd. Tyto údaje čerpáme podle toho, jakou situaci potřebujeme vyhodnotit a následně podle toho jednáme. V našem případě, kdy bylo otevřeno mnoho pozic pro číšníky nebo kuchaře nás bude zajímat například průměrná mzda v daném odvětví, která pro rok 2009 činila Kč. Nebo cestovní ruch a jeho využití. Tyto a mnoho dalších údajů je možné využit před možnou další výstavbou hotelového bloku. 80 Národní statistický úřad - 37

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika 1 Vypovídací schopnost účetních výkazů Účetní výkazy jsou v mnoha případech východiskem pro řešení různých rozhodovacích úloh. Při vyhodnocování podnikatelského úspěchu dané účetní jednotky je nutné posuzovat

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura : Hodina 30 Strana 1/20 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 5 Účetnictví II Předpokládaný počet : 8 hodin Použitá literatura : Jiří Vysušil Podvojné účetnictví po lžičkách

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny Út 10:30 12:30 ESF MU, místnost 650 Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Podnikatelský záměr / plán

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ VÝROBNÍ FIRMY

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ VÝROBNÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ VÝROBNÍ FIRMY FINANCIAL

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Finanční analýza jako nástroj řízení podniku V současné době, kdy na naše dveře klepe finanční krize a firmy se začínají obávat o odbyt svých produktů i svoji finanční stabilitu, se začínají do popředí

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4 Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku Zpracovali: Vidlák Tomáš Zlámalová Věra Sedlák Michal Datum prezentace: 21. 4. 2005 V Brně dne...... P o d p i s Obsah: OBSAH:...2

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více