OBSAH. Finanãní pfiíloha 37 Rozvaha 38 V kaz zisku a ztrát 42 Pfiíloha k úãetní závûrce 44 V kaz Cash Flow 51. výroční zpráva 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Finanãní pfiíloha 37 Rozvaha 38 V kaz zisku a ztrát 42 Pfiíloha k úãetní závûrce 44 V kaz Cash Flow 51. výroční zpráva 2000"

Transkript

1 OBSAH Základní údaje spoleãnosti 3 Úvodní slovo generálního fieditele 4 Pfiehled vybran ch ukazatelû 6 Organizaãní struktura spoleãnosti 7 Organizaãní struktura 7 Orgány spoleãnosti 8 Majetková struktura spoleãnosti 14 Údaje o základním kapitálu 14 Údaje o cenn ch papírech 15 Struktura akcionáfiû 16 Majetkové úãasti v jin ch spoleãnostech 17 Zpráva vedení spoleãnosti 18 Charakteristika podnikatelské ãinnosti 19 Strategie podnikatelské ãinnosti 20 Hlavní události roku Finanãní zpráva 22 Obchod 24 V roba 27 Investice 28 Ekologie 30 Personální a sociální v voj 32 Zpráva dozorãí rady 34 V rok auditora 35 Finanãní pfiíloha 37 Rozvaha 38 V kaz zisku a ztrát 42 Pfiíloha k úãetní závûrce 44 V kaz Cash Flow 51 1 výroční zpráva 2000

2

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Obchodní firma: Teplárna Ústí nad Labem, a. s. Sídlo: Edisonova 453, Trmice Právní forma: akciová spoleãnost IâO: DIâ: Bankovní spojení: Komerãní banka, a. s. âíslo úãtu: /0100 Základní kapitál: Kã Vefiejnû obchodovatelné akcie: jmenovitá hodnota Kã, poãet kusû Emise akcií v fiízení: jmenovitá hodnota Kã, poãet kusû Obchodní rejstfiík: Krajsk soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vloïka 232 Datum zápisu do obchod. rejstfiíku: Akciová spoleãnost Teplárna Ústí nad Labem, dfiíve Teplárna Trmice, byla zaloïena rozhodnutím Fondu národního majetku âeské republiky ze dne (pfiijetím zakladatelské listiny ve smyslu ustanovení 172, odst. 2,3 a 171 odst.1 zákona ã. 513/1991 Sb.) dle privatizaãního projektu schváleného v roce Spoleãnost vznikla zápisem do obchodního rejstfiíku vedeného Krajsk m soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vloïka 232, ke dni Rozhodnutím valné hromady akciové spoleãnosti Teplárna Trmice, ze dne , byla pfiijata zmûna obchodního jména spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s. Tato zmûna byla zapsána do obchodního rejstfiíku dne Spoleãnost je zaloïena na dobu neurãitou. Pfiedmûtem podnikání spoleãnosti je: v roba a prodej elektfiiny a tepla rozvod tepla z vlastních i cizích zdrojû tepla v roba a prodej aditivovaného stabilizátu pro stavební úãely investorská ãinnost v oblasti teplárenství úprava vody pro prûmyslové úãely montáï, opravy a údrïba vyhrazen ch elektrick ch zafiízení v roba, montáï, opravy a revize kotlû a tlakov ch nádob v roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû poskytování ubytovacích sluïeb expertivní a zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti teplárenství podnikání v oblasti nakládání s odpady podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn mi odpady odborn v cvik uãàû pronájem hmotného investiãního majetku. 3 výroční zpráva 2000

4 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE VáÏení akcionáfii, po dvou letech, kdy na e spoleãnost vykázala hospodáfiskou ztrátu, mohu konstatovat, Ïe v uplynulém roce 2000 jsme opût vykázali zisk ve v i 12,5 mil. Kã. Po nepfiíznivém hospodáfiském v sledku -136,9 mil. Kã v roce 1999, i kdyï byl do znaãné míry ovlivnûn úãetními operacemi, je návrat do pozitivního hospodafiení pfiíznivou zprávou pro Vás, na e akcionáfie. Kladn hospodáfisk v sledek byl dosaïen pfies stále pokraãující nepfiízniv klesající trend v dodávkách tepla, kdy prodej tepla poklesl na 96 % v porovnání s rokem Porovnáme-li posledních 5 let, pak prodej tepla v roce 2000 poklesl na 83 % v porovnání s rokem Pfiíãinou této skuteãnosti je nejen nepfiízniv v voj venkovních teplot, ale pfiedev ím znaãn pokles potfieb tepla v prûmyslové sféfie, zpûsoben jak racionalizaãními opatfieními, tak i likvidací fiady velk ch prûmyslov ch podnikû. Pokles dodávek tepla byl ponûkud eliminován vy í dodávkou elektrické energie, kdy mûïeme registrovat nárûst prodeje o 6,6 % v porovnání s rokem V znamn vliv na pfiízniv hospodáfisk v sledek mûlo dodrïování sjednaného dodávkového reïimu jak z hlediska sjednaného v konu, tak i dodávky elektrické práce i pfies odstavení paroplynové jednotky v dobû od záfií do prosince výroční zpráva

5 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Pfiízniv hospodáfisk v sledek se projevil i ve sníïení finanãních nákladû. Na základû jednání s bankovními ústavy o moïnostech restrukturalizace cizích zdrojû spoleãnosti, pfiedev ím pak s administrátorem obligací, na e spoleãnost v dubnu 2000 odkoupila a stáhla z trhu vlastní dluhopisy v objemu 150 mil. Kã a sníïila úvûrové zatíïení o dal ích 30 mil. Kã. Celkovû tedy spoleãnost sníïila svoje dluhové zatíïení o 180,6 mil. Kã. Rok 2000 byl v znamn mimo jiné tím, Ïe byl pfiipravován nov energetick zákon, kter po sloïitém schvalovacím fiízení vy el s platností od a podstatn m zpûsobem ovlivní v dal ích letech podnikání v energetice. Je nutno zdûraznit, Ïe pro v robce elektfiiny a tepla na eho typu budou podmínky podnikání zejména v oblasti elektroenergetiky mimofiádnû obtíïné. Z v znamn ch událostí, které se v minulém roce staly, bych velmi rád zdûraznil, Ïe se podafiilo jiï podruhé úspû nû obhájit certifikát ekologického fiízení spoleãnosti (EMS) podle ISO Z podnikatelského hlediska bylo nesporn m úspûchem pfiipojení mûstské ãásti V ebofiice na na i teplárenskou soustavu a nahradili jsme tak na í dodávkou tepla provoz dvou plynov ch kotelen. Celkovû je moïno konstatovat, Ïe po letech rozsáhlé pfiedev ím ekologické rekonstrukce teplárny byly stabilizovány ve keré technologické procesy, které pfie ly do zcela rutinního provozu. Na základû procesní anal zy byla optimalizována organizaãní struktura celé spoleãnosti, pfiedev ím útvarû provozu a údrïby. Trvale se pracuje na restrukturalizaci a optimalizaci uvûrového zatíïení. Pfii vûdomí tûchto skuteãností jsem pfiesvûdãen, Ïe spoleãnost, podobnû jako v minulém roce, bude i v následujících letech vytváfiet zisk, a tím splàovat oãekávání Vás, akcionáfiû. Jaroslav Chvalina místopfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel 5 výroční zpráva 2000

6 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ PoloÏka MJ Obrat (ãist prodej) tis. Kã Hosp. v sledek pfied zdanûním tis. Kã âist zisk tis. Kã Aktiva celkem tis. Kã Stálá aktiva tis. Kã ObûÏná aktiva tis. Kã Pfiechodné úãty aktiv tis. Kã Pasiva celkem tis. Kã Vlastní kapitál tis. Kã Základní kapitál tis. Kã Cizí zdroje tis. Kã Pfiechodné úãty pasiv tis. Kã Spotfieba paliva (uhlí) tun V roba tepla na zdrojích celkem GJ Nákup tepla z PPC GJ V roba elektrické energie MWh Prodej elektrické energie MWh Prodej tepla GJ Osobní náklady tis. Kã PrÛmûrné mzdy Kã PrÛm. pfiepoãten stav prac. prac výroční zpráva

7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA VALNÁ HROMADA SPOLEâNOSTI P EDSTAVENSTVO SPOLEâNOSTI DOZORâÍ RADA GENERÁLNÍ EDITEL V ROBNÍ ÚTVAR FINANâNÍ ÚTVAR ÚTVAR ÚDRÎBY OBCHODNÍ ÚTVAR 7 výroční zpráva 2000

8 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ORGÁNY SPOLEČNOSTI STATUTÁRNÍ ORGÁN - P EDSTAVENSTVO: Ing. Jifií Èastn Rodné ãíslo: /258 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: pfiedseda pfiedstavenstva Bydli tû: 28. fiíjna 15, Dûãín IV Severoãeská energetika, a. s. - generální fieditel Severoãeská energetika, a. s. - pfiedseda pfiedstavenstva Jaroslav Chvalina Rodné ãíslo: /028 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: místopfiedseda pfiedstavenstva Bydli tû: Oblouková 79, Dûãín Teplárna Ústí nad Labem, a. s. - generální fieditel PPC Trmice, a. s. - pfiedseda dozorãí rady TEKO Trmice, a. s. - pfiedseda dozorãí rady Ing. Erich Grünbaum Rodné ãíslo: /070 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: ãlen pfiedstavenstva Bydli tû: Sídli tû 565, Krupka Severoãeské doly, a. s. - finanãní fieditel, prokurista Severoãeské doly, a. s. - ãlen pfiedstavenstva Severozápadní ENERGO GROUP, a. s. - ãlen dozorãí rady V zkumn ústav pro hnûdé uhlí, a. s. - ãlen pfiedstavenstva SHD-KOMES, a. s. - místopfiedseda pfiedstavenstva COAL SEVEN, s. r. o. - spoleãník Ing. Jifií Forman Rodné ãíslo: /1157 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: ãlen pfiedstavenstva Bydli tû: tursova 14, Dûãín Severoãeská energetika, a. s. - fieditel sekce financování není výroční zpráva

9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Ing. Jifií KubizÀák ãlen pfiedstavenstva Rodné ãíslo: /046 Bydli tû: Trnovanská 1329/65, Teplice Zamûstnání: Severoãeská energetika, a. s. - fieditel závodu Ústí nad Labem âlenství v orgánech jin ch spoleãností: Energetická montáïní spoleãnost Ústí nad Labem, s. r. o. ãlen dozorãí rady ESS, s. r. o. - ãlen dozorãí rady Ing. Edvard Renner Rodné ãíslo: /067 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: ãlen pfiedstavenstva Bydli tû: Tolstého 1186, Ústí nad Labem Severoãeská energetika, a. s. - v robní fieditel Severoãeská energetika, a. s. - ãlen pfiedstavenstva PPC Trmice, a. s. - ãlen pfiedstavenstva Ing. Karel Îáãek Rodné ãíslo: /011 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: ãlen pfiedstavenstva Bydli tû: Tfie Àová 1717, KadaÀ Severoãeské doly, a. s. - technick fieditel Skládka Tu imice, a. s. - pfiedseda pfiedstavenstva 9 výroční zpráva 2000

10 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI DOZORâÍ RADA: Ing. Miroslav Pátek pfiedseda dozorãí rady Rodné ãíslo: /424 Bydli tû: Vinafiská 744/24, Ústí nad Labem Zamûstnání: Magistrát mûsta Ústí nad Labem - primátor âlenství v orgánech jin ch spoleãností: Dopravní podnik mûsta Ústí nad Labem, a. s. pfiedseda pfiedstavenstva BASKETBALOV KLUB ÚSTÍ N. L., a. s. místopfiedseda dozorãí rady Regionální rozvojová agentura, a. s. - ãlen dozorãí rady SDF Komerz CZ, s. r. o. - ãlen správní rady Oto Neubauer Rodné ãíslo: /032 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: místopfiedseda dozorãí rady Bydli tû: Hálkova 12, Trmice Mûstsk úfiad Trmice - starosta není Ing. Jan Demjanoviã Rodné ãíslo: /104 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: ãlen dozorãí rady Bydli tû: M. Kopeckého 4827, Chomutov Severoãeské doly, a. s. - obchodní fieditel není Ing. Josef Krulich Rodné ãíslo: /182 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: ãlen dozorãí rady Bydli tû: OsvoboditelÛ 320, Louny Severoãeská energetika, a. s. - fieditel závodu Louny EMS Louny, s. r. o. - ãlen správní rady výroční zpráva

11 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Jifií Böhm Rodné ãíslo: /053 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: ãlen dozorãí rady Bydli tû: Gagarinova 2688/1, Ústí nad Labem Teplárna Ústí nad Labem, a. s. - TP fiízení smûnného provozu není Ing. Jan Koufiimsk ãlen dozorãí rady Rodné ãíslo: /093 Bydli tû: Jana Koziny 1491/26, Teplice Zamûstnání: Teplárna Ústí nad Labem, a. s. - obchodní fieditel âlenství v orgánech jin ch spoleãností: Tepelné hospodáfiství mûsta Ústí nad Labem, s. r. o. ãlen správní rady ULITEP, spol. s r. o. - zástupce TUL na valné hromadû Odmûny ãlenûm statutárních a dozorãích orgánû v roce 2000 ãinily tis. Kã. Îádn z ãlenû pfiedstavenstva a dozorãí rady nevlastní podíl na základním kapitálu v rozsahu pfiesahujícím 1 %. (Jeden ãlen dozorãí rady vlastní 24 ks akcií, ostatní ãlenové pfiedstavenstva a dozorãí rady nevlastní Ïádné akcie.) 11 výroční zpráva 2000

12 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI VEDENÍ SPOLEâNOSTI Jaroslav Chvalina Rodné ãíslo: /028 âlenství v orgánech jin ch spoleãností: generální fieditel Bydli tû: Oblouková 79, Dûãín PPC Trmice, a. s. - pfiedseda dozorãí rady TEKO Trmice, a. s. - pfiedseda dozorãí rady Ing. Petr Hejduk Rodné ãíslo: /1135 âlenství v orgánech jin ch spoleãností: v robní fieditel Bydli tû: Tuchomy lská 235, Chlumec u Chabafiovic není Ing. Josef Novák Rodné ãíslo: /1593 âlenství v orgánech jin ch spoleãností: finanãní fieditel Bydli tû: OsvoboditelÛ 219, Ústí nad Labem PPC Trmice, a. s. - ãlen pfiedstavenstva TEKO Trmice, a. s. - ãlen dozorãí rady Ing. Jan Koufiimsk obchodní fieditel Rodné ãíslo: /093 Bydli tû: Jana Koziny 1491/26, Teplice âlenství v orgánech jin ch spoleãností: Tepelné hospodáfiství mûsta Ústí nad Labem, s. r. o. ãlen správní rady ULITEP, spol. s r. o. - zástupce TUL na valné hromadû Jifií Keltner Rodné ãíslo: /038 âlenství v orgánech jin ch spoleãností: fieditel údrïby Bydli tû: afafiíkova 4, Litomûfiice OZT Trmice, s. r. o. - jednatel Îádn z ãlenû vedení spoleãnosti nemá podíl na základním kapitálu v rozsahu pfiesahujícím 1 %. (Dva ãlenové vedení spoleãnosti vlastní celkem 38 ks akcií Teplárny Ústí n. L., a. s.). výroční zpráva

13

14 MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU Akciová spoleãnost Teplárna Ústí nad Labem, dfiíve Teplárna Trmice, byla zaloïena rozhodnutím Fondu národního majetku âeské republiky ke dni Základní kapitál spoleãnosti pfii jejím zaloïení byl Kã. Základní kapitál byl rozdûlen na ks akcií o jmenovité hodnotû Kã. Základní kapitál byl ke dni vzniku spoleãnosti plnû splacen. Rozhodnutím valné hromady spoleãnosti ze dne byl v souladu s pravidly transformace státních podnikû do akciov ch spoleãností dosaïen zisk za mûsíce leden aï duben 1992 pfieveden do základního kapitálu akciové spoleãnosti a základní kapitál tak byl zv en o Kã na celkovou hodnotu Kã. Základní kapitál byl rozdûlen na ks akcií o jmenovité hodnotû Kã. Rozhodnutím valné hromady spoleãnosti dne byl schválen majetkov vklad parovodní sítû mûsta Trmice do základního kapitálu Teplárny Ústí nad Labem, a. s. Bylo odsouhlaseno zv ení základního kapitálu o Kã. emisí kusû akcií o jmenovité hodnotû Kã. Zmûna základního kapitálu byla zapsána do obchodního rejstfiíku dne Rozhodnutím valné hromady spoleãnosti dne byl schválen majetkov vklad teplovodní soustavy ÎiÏkova ul. Trmice do základního kapitálu spoleãnosti, bylo odsouhlaseno zv ení základního kapitálu o Kã. Zmûna základního kapitálu byla zapsána do obchodního rejstfiíku dne Emise akcií se pfiipravuje v roce výroční zpráva

15 MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH AKCIE Akcie vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s., v roce ISIN CS akcie vydané jako jednotlivé cenné papíry, forma na doruãitele, zaknihovaná podoba akcie, kusû akcií, jmenovitá hodnota Kã, celkov objem emise Kã, akcie jsou volnû obchodovatelné na vedlej ím trhu BCPP. Akcie vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s., v roce 1997, zv ení základního kapitálu. ISIN CS kmenové akcie (zv ení základního kapitálu z Kã na Kã), forma na majitele, zaknihovaná podoba akcie, kusû akcií, jmenovitá hodnota Kã, celkov objem emise Kã, akcie jsou volnû obchodovatelné na vedlej ím trhu BCPP. Akcie pfiipravované Teplárnou Ústí nad Labem, a. s., k vydání v roce 2001, zv ení základního kapitálu. ISIN CS kmenové akcie (zv ení základního kapitálu z Kã na Kã), forma na doruãitele, zaknihovaná podoba akcie, kusû akcií, jmenovitá hodnota Kã, celkov objem emise Kã, akcie volnû obchodovatelné na vedlej ím trhu BCPP, rok vydání akcií 2001 (pfiipravuje se). HLAVNÍ PRÁVA AKCIONÁ Ò SPOJENÁ S AKCIEMI: Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáfiû zúãastnit se valné hromady, hlasovat na ní, poïadovat a dostat na ní vysvûtlení záleïitostí t kajících se spoleãnosti, které jsou pfiedmûtem jednání valné hromady, pokud nejsou souãástí obchodního tajemství dle 17 obchodního zákoníku, uplatàovat v souladu se stanovami své návrhy a protinávrhy. Akcionáfi má právo na podíl ze zisku (dividendu), kter valná hromada podle v sledku hospodafiení schválila k rozdûlení. Po zru ení spoleãnosti s likvidací má akcionáfi právo na podíl na likvidaãním zûstatku dle ãl. 41 odst. 4 b) stanov. Akcionáfi je oprávnûn dle 131 a 183 obchodního zákoníku poïádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními pfiedpisy nebo stanovami, a to ve lhûtû do tfií mûsícû ode dne konání valné hromady nebo, pokud nebyla fiádnû svolána, ode dne, kdy se o konání valné hromady mohl dozvûdût. Akcionáfi nebo akcionáfii, ktefií mají akcie nebo zatímní listy, jejichï jmenovitá hodnota pfiesahuje alespoà 10 % základního jmûní, mohou poïádat pfiedstavenstvo o svolání mimofiádné valné hromady k projednání navrïen ch záleïitostí, dozorãí radu, aby pfiezkoumala v kon pûsobnosti pfiedstavenstva v záleïitostech urãen ch v Ïádosti, s uvedením dûvodu soud, aby odvolal likvidátora jmenovaného valnou hromadou a nahradil jin m likvidátorem. Zamûstnanci akciové spoleãnosti mohou vlastnit akcie prostfiednictvím nákupu na kapitálovém trhu. Spoleãnost nemá vydány zamûstnanecké akcie. Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nedrïí ve vlastnictví Ïádné své vlastní akcie. V prûbûhu let 1998 aï 2000 nebyly vypláceny dividendy. 15 výroční zpráva 2000

16 MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI HOSPODÁ SK V SLEDEK (ZISK, ZTRÁTA) P IPADAJÍCÍ NA JEDNU AKCII âist zisk (ztráta) tis. Kã Poãet vydan ch akcií Zisk (ztráta) na jednu akcii Kã -17,20-134,35 12,22 DLUHOPISY VYDANÉ TEPLÁRNOU ÚSTÍ NAD LABEM, a. s., V ROCE 1997 ISIN CZ dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 11,7 %, forma na doruãitele, zaknihovaná podoba dluhopisu, jmenovitá hodnota Kã, kusû dluhopisû, celkov objem emise Kã, splatnost v roce Úroky z dluhopisû jsou splatné roãnû zpûtnû vïdy k kaïdého roku. Pfiedãasné splacení dluhopisû je moïné k a k Správcem emise a administrátorem dluhopisû je âeská spofiitelna, a. s., práva z dluhopisû jsou pfievoditelná nebo pfiecházejí registrací pfievodu nebo pfiechodu na majetkovém úãtu nabyvatele dluhopisû. V tûïek z emise dluhopisû byl urãen k financování v eobecn ch potfieb emitenta. V dubnu 2000 provedla spoleãnost odkoupení a likvidaci dluhopisû ve v i Kã. K eviduje spoleãnost dluhopisy v celkové hodnotû Kã. STRUKTURA AKCIONÁŘŮ Majoritní podíl na základním kapitálu Teplárny Ústí nad Labem, a. s., vlastní Severoãeská energetika, a. s., Dûãín. V prûbûhu roku 2000 do lo vlivem zv ení základního kapitálu ke zmûnû procentních podílû jednotliv ch vlastníkû na základním kapitálu spoleãnosti. V tabulce je uveden podíl hlavních akcionáfiû spoleãnosti na základním kapitálu pfied a po zv ení. STRUKTURA AKCIONÁ Ò K Akcionáfii Poãet akcionáfiû Poãet akcií Podíl Právnické osoby ,775 % Fyzické osoby ,225 % Celkem ,000 % Akcionáfi Podíl na základním kapitálu: Kã Kã Severoãeská energetika, a. s. 52,61 % 51,74 % Severoãeské doly, a. s. 34,79 % 34,22 % Mûsto Trmice 2,88 % 4,47 % Mûsto Ústí nad Labem 1,43 % 1,41 % Ostatní akcionáfii 8,29 % 8,16 % výroční zpráva

17 MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MAJETKOVÉ ÚČASTI V JINÝCH SPOLEČNOSTECH Obchodní firma Základní kapitál tis. Kã Podíl % PPC Trmice, a. s ,0 Tepelné hospodáfiství mûsta Ústí nad Labem, s. r. o ,8 ULITEP, spol. s r. o ,0 OZT Ústí nad Labem, s. r. o ,0 TEKO Trmice, a. s ,0 PPC TRMICE, a. s. Spoleãnost byla zaloïena akcionáfii Severoãeské energetiky, a. s., a Teplárny Ústí nad Labem, a. s., zapsána do obchodního rejstfiíku Spoleãnost vlastní paroplynové soustrojí o elektrickém v konu 70 MW a tepelném v konu 100 MW. Elektrickou energii prodává PPC do sítû Severoãeské energetiky, a. s., Dûãín, teplo Teplárnû Ústí nad Labem, a. s. TEPELNÉ HOSPODÁ STVÍ MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM, s. r. o. Teplárna Ústí nad Labem, a. s., byla v roce 1993 jedním ze zakladatelû obchodní spoleãnosti Tepelné hospodáfiství mûsta Ústí nad Labem, s. r. o. Spoleãnost byla zaloïena pûti spoleãníky, z nichï hlavní kapitálov podíl vlastní mûsto Ústí nad Labem. Zapsána do obchodního rejstfiíku Tepelné hospodáfiství mûsta Ústí nad Labem, s. r. o., je distribuãní spoleãností pro zásobování teplem v lokalitách Ústí nad Labem a Povrly. Spoleãnost je na ím nejvût ím odbûratelem s celkov m roãním odbûrem tepla ve v i cca 1400 TJ. ULITEP, spol. s r. o., ÚSTÍ NAD LABEM Spoleãnost byla zaloïena v roce 1995, zapsána do obchodního rejstfiíku Do nové spoleãnosti bylo zaãlenûno státní metrologické stfiedisko pro ovûfiování vodomûrû, které bylo pfied vznikem spoleãnosti organizaãní souãástí Teplárny Ústí nad Labem. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti jsou opravy, servis, sefiizování a ovûfiování vodomûrû a vodovodních ãástí mûfiiãû mnoïství tepla a dále servis a ovûfiování bubnov ch mûfiiãû kondenzátu. OZT ÚSTÍ NAD LABEM, s. r. o. Spoleãnost byla zaloïena , jedin m spoleãníkem je Teplárna Ústí nad Labem, a. s.. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti jsou opraváfiské a montáïní práce a obchodní sluïby. TEKO TRMICE, a. s. Spoleãnost byla zaloïena v roce 1999, zapsána do obchodního rejstfiíku Hlavním pfiedmûtem ãinnosti je v roba a prodej zámkové dlaïby a betonov ch stavebních v robkû, ve kter ch je jako surovina pouïíván stabilizát z odsifiovacího procesu teplárny. 17 výroční zpráva 2000

18

19 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Teplárna Ústí nad Labem, akciová spoleãnost, patfií mezi nûkolik velk ch teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Hlavním pfiedmûtem podnikání spoleãnosti je v roba a rozvod tepla a v roba elektrické energie v kombinovaném teplárenském cyklu. Teplárna Ústí nad Labem, a. s., má v znamné postavení ve v robû a dodávce tepla pro mûsto Ústí nad Labem, pfiedev ím pro ãást mûsta leïící na levém bfiehu fieky Labe, která je v podstatû pokryta sítí tepeln ch napájeãû spoleãnosti. Hlavní v robní kapacity spoleãnosti jsou soustfiedûny v teplárnû situované na území mûsta Trmice. Teplárna disponuje v robním zafiízením pro kombinovanou v robu tepla a elektrické energie s celkov m instalovan m v konem kotlû pro v robu tepla 469 MWt a celkov m instalovan m v konem turbin pro v robu elektrické energie 88 MWe. Soustava centrálního zásobování teplem v Ústí nad Labem, kterou spoleãnost vlastní, je jednou z nejvût ích soustav v âeské republice jak z hlediska rozsahu parokondenzátní sítû, tak z hlediska dodávaného objemu tepelného v konu i tepelné práce a vyznaãuje se velk m poãtem odbûrn ch míst. Mimo hlavní provoz v Trmicích patfií spoleãnosti také v topna v Dûãínû, která zásobuje teplem vût í ãást mûsta Dûãína na pravém bfiehu fieky Labe. 19 výroční zpráva 2000

20 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI STRATEGIE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Tradiãním a prvofiad m úkolem spoleãnosti je uspokojení jedné ze základních Ïivotních potfieb obyvatel mûsta Ústí nad Labem a ãásti mûsta Dûãína, a to zaji tûním tepelné pohody stabilní a spolehlivou dodávkou tepla a teplé uïitkové vody za pfiijatelné ceny, vyrábûnou ekologicky etrnou technologií. Pro zabezpeãení dal ího rozvoje podnikatelské ãinnosti hodlá spoleãnost vyuïít následující skuteãnosti: navázat na dlouholetou tradici v roby tepla a elektrické energie v Ústí nad Labem a v Dûãínû, vyuïít v sledky dokonãené ekologické rekonstrukce Teplárny Trmice, dále rozvíjet soustavu CZT s cílem intenzifikace dodávek tepla v zásobovaném území a zamûfiit pozornost zejména na modernizaci sítû a zv it efektivnost distribuce tepla, dále rozvíjet a prohlubovat principy stfiediskového hospodafiení spoleãnosti, v oblasti cizích finanãních zdrojû spoleãnosti sledovat v voj na finanãních trzích a nahrazovat stávající zdroje levnûj ími, zajistit volné finanãní zdroje na v platu kuponu v souladu s emisními podmínkami, sledovat a aktivnû se podílet na formulacích energetického trhu a pfiipravované energetické legislativy, vytváfiet podmínky pro obchodování s elektfiinou v prostfiedí liberalizovaného trhu po roce Pro udrïení stávajícího trhu a realizaci rozvoje nov ch trhû zamûfiuje trvale spoleãnost pozornost na následující úkoly: trvale sledovat informace o v ech objektech leïících v oblasti hospodárného dosahu tepelné sítû a tak mapovat celou zájmovou oblast, získané informace vyhodnocovat a podle nich zamûfiovat obchodní a investiãní politiku, trvale sledovat postavení na trhu, vliv cenov ch relací jednotliv ch druhû energií a podle následn ch vyhodnocení tak orientovat obchodní politiku, uzavírat dlouhodobûj í smlouvy na dodávku tepla na dobu urãitou za oboustrannû v hodn ch podmínek, sníïit vysokou investiãní nároãnost v stavby odbûrného tepelného zafiízení (pfiedávací stanice) u odbûratele nabídnutím doplàkov ch sluïeb, provádût doplàkové sluïby napfi. zprostfiedkování v stavby pfiedávací stanice, pravidelnou údrïbu pfiedávací stanice za poplatek, nebo nabízet obsluhu pfiedávací stanice. výroční zpráva

21 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2000 V souladu s podmínkami emise obligací byly pfievedeny administrátorovi finanãní prostfiedky na v platu kuponu z emise obligací. Dne se konala valná hromada spoleãnosti. Se spoleãností PPC Trmice, a. s., byly uzavfieny obchodní smlouvy na rok Byla vedena jednání s administrátorem obligací o dílãím odkoupení vlastních obligací ve finanãním objemu 150 mil. Kã a na základû uzavfien ch smluv do lo k provedení této operace. Zástupci spoleãnosti se úãastnili v prûbûhu roku 2000 jednání o formulaci a znûní energetického zákona v odborné skupinû nezávisl ch v robcû i na parlamentní pûdû. Ve ãtvrtém ãtvrtletí roku 2000 bylo úspû nû dokonãeno pfiepojení dvou plynov ch kotelen ve V ebofiicích na CZT. Byly zahájeny projekãní práce na zásobování teplem oblasti Bukov Centrum. Byla provedena odstávka kondenzaãních turbín a provedena revize chladicího systému vãetnû chladicí vûïe. V prûbûhu roku 2000 probûhla procedura v bûru strategického partnera Teplárny Ústí nad Labem, a. s. V ZNAMNÉ SKUTEâNOSTI OD LEDNA DO KVùTNA 2001 Probûhlo projednání vlivu stavby zvy ování plavi tû popílku na Ïivotní prostfiedí podle zákona 244/92 Sb. (EIA). Bylo rozhodnuto o doãasném odstavení paroplynové jednotky z provozu. V souladu s podmínkami emise obligací byly v dubnu 2001 poukázány finanãní prostfiedky na v platu kuponu. 21 výroční zpráva 2000

22 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI FINANČNÍ ZPRÁVA Zmûny a pohyby v jednotliv ch sloïkách aktiv a pasiv charakterizují v stiïnû souãasnou situaci spoleãnosti. V prûbûhu roku 2000 do lo k poklesu bilanãní sumy spoleãnosti o více neï 236,3 mil. Kã. Tento pohyb byl zpûsoben pfiedev ím poklesem hmotného investiãního majetku a sníïením bankovních úvûrû. HOSPODÁ SK V SLEDEK Hospodáfisk v sledek spoleãnosti za úãetní období roku 2000 dosáhl kladné hodnoty 12,5 mil. Kã. V prûbûhu roku 2000 bylo nezbytné se vypofiádat s nepfiízniv mi trendy v dodávkách tepelné energie a se skladbou provozního zafiízení vzhledem k provádûné opravû na plynové turbínû, kdy nebylo nakupováno teplo od PPC Trmice, a. s., pfii souãasném udrïení smluvních v konû a dodávek elektrické energie. NÁVRH NA ROZDùLENÍ ZISKU PoloÏka âástka tis. Kã Hospodáfisk v sledek za rok Pfiídûl do sociálního fondu 0 Pfiídûl do rezervního fondu 623 Tantiemy 0 Dividendy 0 Nerozdûlen zisk z minul ch let Zisk z roku 2000 ve schvalovacím fiízení ROZVAHA - AKTIVA Celková aktiva poklesla v roce 2000 o 236,3 mil. Kã a dosáhla hodnoty 2 673,1 mil. Kã. Stálá aktiva poklesla v roce 2000 o 163,6 mil. Kã oproti konci roku 1999 a dosáhla hodnoty 2 377,9 mil. Kã. Na poklesu stál ch aktiv se podílel zejména hmotn investiãní majetek ãástkou 163,8 mil. Kã. FINANâNÍ INVESTICE VE V I 96,8 MIL. Kâ TVO Í ZEJMÉNA Majetkové úãasti ve spoleãnostech OZT, s. r. o. ULITEP, s. r. o. PPC Trmice, a. s. THMÚ Ústí nad Labem TEKO Trmice, a. s. 0,100 mil. Kã 0,117 mil. Kã 85,000 mil. Kã 1,770 mil. Kã 0,510 mil. Kã výroční zpráva

23 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI Cenné papíry SPT Telekom Hypoteãní listy Státní dluhopis 1,999 mil. Kã 5,000 mil. Kã 1,998 mil. Kã ObûÏná aktiva poklesla v roce 2000 o 72,0 mil. Kã oproti konci roku 1999 a dosáhla hodnoty 292,3 mil. Kã. Na jejich zmûnû se podílely zásoby sv m zv ením o 7,7 mil. Kã. Krátkodobé pohledávky poklesly o 74,3 mil. Kã. Finanãní majetek poklesl oproti roku 1999 o 3,8 mil.kã a dosáhl v e 84,2 mil. Kã. Ostatní aktiva ve v i 2,9 mil. Kã tvofiily ãasovû rozli ené úroky a ãasové rozli ení kaucí u leasingu. ROZVAHA - PASIVA Vlastní jmûní vzrostlo v roce 2000 o 29,4 mil. Kã oproti konci roku 1999 a dosáhlo hodnoty 1 186,2 mil. Kã. Cizí zdroje poklesly o 256,8 mil. Kã a dosáhly hodnoty 1 415,7 mil. Kã. Emitované dluhopisy byly v roce 2000 sníïeny o 150 mil. Kã a ke konci roku dosahovaly hodnoty 850,0 mil. Kã. Závazky z obchodního styku byly ke konci roku 1999 ve v i 134,4 mil. a poklesly k o 105,8 mil. Bankovní úvûry a v pomoci byly sníïeny o 30,6 mil. Kã oproti konci roku 1999 a dosáhly hodnoty 450,8 mil. Kã. Dlouhodobé bankovní úvûry ve v i 340,8 mil. Kã zahrnovaly úvûry ãerpané od Severoãesk ch dolû Chomutov ãerpané od âeské spofiitelny ãerpané od Komerãní banky 285,2 mil. Kã 15,6 mil. Kã 40,0 mil. Kã BûÏné bankovní úvûry ve v i 110,0 mil. Kã zahrnovaly úvûry ãerpané od âeské spofiitelny 110,0 mil. Kã Ostatní pasiva poklesla o 8,8 mil. Kã oproti konci roku 1999 vzhledem k dubnovému odkupu obligací a byla tvofiena zejména ãasov m rozli ením kuponu na dal í ãasové období. 23 výroční zpráva 2000

24 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI OBCHOD STRUKTURA ODBùRATELÒ TEPLA Teplárna Ústí nad Labem, a. s., má v lokalitách Ústí nad Labem a Dûãín pfiipojeno na soustavy CZT celkem odbûrn ch míst, z toho v lokalitû Dûãín 19 odbûrn ch míst. Struktura odbûrû v závislosti na roãní spotfiebû tepla: prûmyslov odbûr 37 % sídli tní celky 41 % niï í vybavenost 10 % vy í vybavenost 7 % maloodbûr (zásobování rodinn ch domkû) 5 % V oblasti roz ífiení trhu se spoleãnosti podafiilo pfiipojit na soustavu CZT Ústí nad Labem hypermarket Penny market a oblast V ebofiic zásobovanou teplem z plynov ch kotelen PK 4 a PK 5. PRODEJ TEPLA V oblasti prodeje tepla se nepodafiilo naplnit plánované hodnoty. Dodávky tepla vykazují klesající tendenci zpûsobenou jednak poklesem spotfieby tepla v podnikatelské sféfie a dále teplárensky nepfiízniv mi klimatick mi podmínkami. BILANCE PRODEJE TEPLA ZA ROK 2000 A INDEX V VOJE 2000/ /1999 TrÏby za prodej tepla celkem tis. Kã ,992 UÏiteãná dodávka tepla celkem GJ ,961 z toho lokalita CZT Ústí nad Labem GJ ,965 lokalita V topny Dûãín GJ ,836 výroční zpráva

25 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI V VOJ PRODEJE TEPLA V LETECH 1996 AÎ 2000 [GJ] UÏiteãná dodávka tepla v minul ch letech postupnû klesala, pokles byl zpûsoben pfiedev ím poklesem spotfieby tepla velk ch prûmyslov ch odbûratelû. V oblasti bytového fondu je objem spotfieb tepla stabilizován a v posledních letech jsme nezaznamenali Ïádné v znamné odchylky. PRODEJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Teplárna Ústí nad Labem, a. s., je jedním z v znamn ch regionálních v robcû elektrické energie. Prodej elektrické energie je realizován do rozvodné sítû Severoãeské energetiky, a. s., Dûãín, která je jedin m odbûratelem vyrobené elektfiiny. BILANCE PRODEJE ELEKTRICKÉ ENERGIE ZA ROK 2000 A INDEX V VOJE 2000/ /1999 TrÏby za prodej elektrické energie tis. Kã ,083 Dodávky elektrické energie MWh , výroční zpráva 2000

26 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI P EHLED DODÁVEK ELEKTRICKÉ ENERGIE V LETECH 1996 AÎ 2000 [MWH] V lokalitû V topny Dûãín provozuje spoleãnost malou vodní elektrárnu - Kaplanovu turbínu o v konu 200 kw, ve které byla v roce 2000 realizována v roba elektrické energie ve v i 659 MWh, z toho bylo prodáno do sítû SâE 200 MWh, zb vající v roba kryla vlastní spotfiebu el. energie na v robu tepla ve v topnû. výroční zpráva

27 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI VÝROBA V ROBNù-TECHNICKÁ ZÁKLADNA Teplárna Trmice Pro v robu tepla má Teplárna Trmice instalováno: 6 kotlû o celkovém v konu 469,26 MW t z toho: 4 kotle vysokotlaké o v konu 305,42 MW t 2 kotle nízkotlaké o v konu 163,84 MW t Pro v robu el. energie je v teplárnû v provozu: 5 turbín o celkovém v konu 88,00 MW e z toho: 3 turbíny protitlaké o v konu 48,00 MW e 2 turbíny kondenzaãní o v konu 40,00 MW e Plynová kotelna MojÏífi Pro krytí odbûrov ch piãek má plynová kotelna v MojÏífii instalován: 1 parní kotel o v konu 10,77 MW t V topna Dûãín Pro v robu tepla má V topna Dûãín instalováno: 3 kotle o celkovém v konu 19,6 MW t Pro v robu elektrické energie je ve V topnû Dûãín provozována malá vodní elektrárna (MVE): Kaplanova turbína o v konu 200,0 kw e BILANCE V ROBY TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE Teplárna Trmice Spotfieba paliva (uhlí) tun V roba tepla GJ V roba elektrické energie MWh ZáloÏní kotelna MojÏífi Spotfieba paliva (ZP) Nm V roba tepla GJ V topna Dûãín Spotfieba paliva (mazut) tun V roba tepla GJ V roba elektrické energie (MVE) MWh V roba tepla celkem GJ V roba elektrické energie celkem MWh výroční zpráva 2000

28 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI INVESTICE OBJEM STAVEBNÍCH INVESTIC V POSLEDNÍCH T ECH LETECH (tis. Kã) Vzhledem k úvûrovému zatíïení spoleãnosti v dûsledku rozsáhl ch ekologick ch investic v letech 1994 aï 1997 byla investiãní ãinnost v roce 2000 redukována na stavby nezbytnû nutné z hlediska provozu zdroje a na stavby do roz ífiení tepeln ch sítí s pfiipojením nov ch odbûratelû. Z tohoto hlediska byla nejv znamnûj í stavba Pfiipojení mûstské ãásti V ebofiice, která byla uvedena do provozu v záfií 2000, a tím bylo umoïnûno ukonãit provoz dvou plynov ch kotelen a nahradit je dodávkou tepla ze soustavy na í spoleãnosti. Z TECHNOLOGICK CH INVESTIC BYLY NEJDÒLEÎITùJ Í STAVBY pokraãování zvy ování hrází plavi tû popílku nákladem tis. Kã pfiemístûní ovládání rozvodny 35 kv na centrální velín s pfievedením na fiídicí systém Honeywell nákladem tis. Kã instalace Regulace napûtí v souãinnosti s SâE Dûãín nákladem tis. Kã Investice byly financovány v hradnû z vlastních zdrojû. výroční zpráva

29 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI BUDOUCÍ HLAVNÍ INVESTICE PfiedbûÏnû a nezávaznû schválen plán investic do roku 2005 obsahuje následující hlavní stavby: plynulé pokraãování stavby Zvy ování hrází plavi tû popílku dokonãení Rekonstrukce systému fiízení Honeywell Teplofikace Ústí n. L.-Bukov - Centr Pfiestavba soustavy V ebofiice 2. etapa Pfiestavba soustavy V ebofiice 3. etapa Rekonstrukce a roz ífiení stfiediska rozvodu tepla Rekonstrukce mûfiení spotfieby tepla 29 výroční zpráva 2000

30 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI EKOLOGIE Ve spoleãnosti je zaveden Environmental management system (EMS) jiï od roku 1998, kdy jsme získali certifikát ISO od firmy TÜV Rheinland Köln. Certifikát je nutné kaïdoroãnû obhajovat pfii externím auditu. Ten probûhl v záfií 2000 a spoleãnost se stala drïitelem tohoto certifikátu i pro rok V prûbûhu roku bylo po dobu 7 mûsícû vyuïíváno provozní kapacity paroplynové jednotky, kterou se tak podafiilo úspû nû vãlenit do provozního reïimu teplárny. Zb vajících 5 mûsícû nebyla paroplynová jednotka z provoznû- -technick ch dûvodû provozována. Jedná se o moderní zdroj, splàující nejpfiísnûj í normy a emisní limity EU. Nejvût í investiãní stavbou roku byla v stavba zvy ovací hráze odkali tû popílku Barbora III. Byla dokonãena a zkolaudována první etapa stavby zvy ovací hráze. V prûbûhu roku docházelo k dal ímu navy ování hráze v rámci druhé etapy v stavby hráze. Jako stavební materiál byl opût pouïit stabilizát z provozu odsífiení spalin. Novû bylo jako stavebního materiálu pro stavbu hráze pouïito odpadní kváry ze spalování uhlí v ro tov ch kotlích ã. 101 a 104. V záfií bylo vydáno kolaudaãní rozhodnutí na uïívání stavby V robna betonov ch prvkû TEKO Trmice, a. s. Tato firma je spoleãností s akciovou úãastí TÚL, a. s., a je zde vyuïíván popílek a koncov produkt z odsífiení pro úãely v roby vibrolisované betonové dlaïby a jin ch betonov ch v robkû. V neposlední fiadû do lo k teplofikaci sídli tû V ebofiice dálkov m teplem z TÚL, a. s. V sledkem tohoto kroku bylo odstavení dvou plynov ch kotelen, coï v koneãném dûsledku pfiineslo sníïení absolutního mnoïství emisí do ovzdu í. V otázce odpadních vod vypou tûn ch do fieky Bíliny lze konstatovat, Ïe zneãi tûní ani mnoïství tûchto vod nepfiesáhlo povolené limity. výroční zpráva

31 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI Pravidelnou péãí o zelené a ostatní pfiilehlé plochy pfiispíváme k zlep ování kvality Ïivotního prostfiedí v areálu spoleãnosti i v jejím bezprostfiedním okolí. V prûbûhu celého roku spoleãnost dodrïovala emisní limity zneãi Èujících látek v koufiov ch plynech, a tím minimalizovala dopady své ãinnosti na imisní situaci v regionu. Z dûvodu nevyuïití plné provozní kapacity paroplynové jednotky bylo nutno tuto chybûjící kapacitu nahradit zv en m provozováním uheln ch kotlû. DÛsledkem tohoto kroku byla zv ená spotfieba uhlí a tedy, oproti pfiede- lému roku, ponûkud zv ené hodnoty, udávající absolutní mnoïství zneãi Èujících látek v koufiov ch plynech za kalendáfiní rok. Absolutní mnoïství zneãi Èujících látek, vypou tûn ch prostfiednictvím koufiov ch plynû do atmosféry za poslední tfii roky, uvádí tabulka. Zneãi Èující látka (tun/rok) Prach SO NO x CO C x H y výroční zpráva 2000

32 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ VÝVOJ V akciové spoleãnosti pokraãoval v prûbûhu roku 2000 sestupn trend v voje poãtu zamûstnancû uplatàováním racionalizaãních opatfiení. Pfiepoãten prûmûrn stav byl ve srovnání s minul m rokem o 19 zamûstnancû niï í. Ke sniïování poãtu zamûstnancû se pfiedev ím vyuïívá pfiirozené fluktuace. PrÛmûrná mzda je oproti roku 1999 vy í o 781 Kã a dosahuje v e Kã. PRÒMùRN P EPOâTEN STAV PRACOVNÍKÒ A PRÒMùRNÁ MZDA V ROCE PrÛmûrná mzda v Kã Poãet pracovníkû D Poãet pracovníkû THP Celkem prac Vûkové sloïení zamûstnancû sleduje trend z minul ch let, zastoupení v jednotliv ch vûkov ch kategoriích je vcelku rovnomûrné. VùKOVÁ STRUKTURA K Vûk Poãet zamûstnancû v letech Do 20 let let let let let let a v e výroční zpráva

33 ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI KVALIFIKAâNÍ STRUKTURA ZAMùSTNANCÒ K ÚroveÀ vzdûlání Poãet zamûstnancû Základní vzdûlání 73 Vyuãení 308 Stfiedo kolské vzdûlání 185 Vysoko kolské vzdûlání 15 Na vzdûlávání zamûstnancû bylo v roce 2000 vynaloïeno 390 tis. Kã, z toho 160 tis. na kolení vypl vající ze zákonn ch ustanovení. Zb vající ãást byla vynaloïena na zvy ování kvalifikace. Vedle profesní pfiípravy to byla v uka cizích jazykû, kurzy uïivatelû PC, pfiíprava manaïerû pro fiídicí pozice a získávání znalostí nov ch legislativních pfiedpisû ve v ech oblastech podnikatelské ãinnosti. Sociální politika je ve spoleãnosti orientována na zdravotní péãi, závodní stravování, penzijní pfiipoji tûní a na rekreaci zamûstnancû v rekreaãním stfiedisku spoleãnosti v Doksech. Pro dûti zamûstnancû spoleãnost zaji Èuje jarní a letní rekreaci, na kterou v roce 2000 pfiispûla ãástkou 116 tis. Kã. 33 výroční zpráva 2000

34 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY VáÏení akcionáfii, pfiedkládáme Vám zprávu o ãinnosti dozorãí rady Teplárny Ústí nad Labem, a. s., v roce 2000 a stanovisko dozorãí rady k roãní úãetní závûrce spoleãnosti k V souladu se stanovami akciové spoleãnosti dohlíïela dozorãí rada v prûbûhu roku 2000 na v kon pûsobnosti pfiedstavenstva a na uskuteãàování podnikatelské ãinnosti spoleãnosti. Pfii své kontrolní ãinnosti neshledala dozorãí rada Ïádné vûcné ani formální vady ve v konu pûsobnosti pfiedstavenstva. Dozorãí rada na sv ch fiádn ch zasedáních pravidelnû projednávala hospodáfiské v sledky spoleãnosti a pfiezkoumávala ãtvrtletní rozbory hospodafiení. Pfii projednávání hospodáfisk ch v sledkû se dozorãí rada zamûfiila na hospodárnost ãerpání nákladû v jednotliv ch poloïkách, stav majetku spoleãnosti a na stav a v voj pohledávek. V závûru roku 2000 dozorãí rada vûnovala mimofiádnou pozornost projednání pfiípravy podnikatelského zámûru spoleãnosti na rok Na zasedáních dne a dozorãí rada projednala hospodáfiské v sledky roku 2000 a pfiezkoumala roãní úãetní závûrku k v rozsahu: rozvahu v plném rozsahu k 3l. l , v kaz ziskû a ztrát v plném rozsahu k , pfiílohu k úãetní závûrce k vãetnû v kazu Cash Flow. Dozorãí rada se seznámila se zprávou nezávislého auditora A & CE Auditofii a znalci Praha, spol. s r. o., o auditu roãní úãetní závûrky k ze dne 14. bfiezna Dozorãí rada souhlasnû se stanoviskem auditora konstatuje, Ïe: Úãetní závûrka zobrazuje vûrnû ve v ech v znamn ch ohledech majetek, závazky a vlastní jmûní spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, akciová spoleãnost, k 3l. l , v sledek hospodafiení a finanãní situaci spoleãnosti za rok 2000 v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu n mi pfiedpisy âeské republiky. Dozorãí rada dále projednala návrh pfiedstavenstva na rozdûlení zisku za rok Dozorãí rada akciové spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem souhlasí s v rokem auditora a doporuãuje valné hromadû schválit úãetní závûrku akciové spoleãnosti k 3l. l Dozorãí rada dále doporuãuje valné hromadû schválit pfiedloïen návrh na rozdûlení zisku za rok V Trmicích dne Ing. Miroslav Pátek pfiedseda dozorãí rady výroční zpráva

35

36

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Výroční zpráva 2002. Teplárna Ústí nad Labem

Výroční zpráva 2002. Teplárna Ústí nad Labem v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 2 Výroční zpráva 2002 Teplárna Ústí nad Labem obsah výroč n í zprá va 2002 Úvodní slovo generálního ředitele 3 Základní údaje o společnosti 4 Přehled vybraných ukazatelů

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU I. PREAMBULE Zpráva je zpracována pfiedstavenstvem spoleãnosti v souladu s ust. odst. 9 66a zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené odpisy můžeme provádět pomocí již zmíněných degresivních metod, dále zvyšováním odpisových sazeb při zachování lineárního způsobu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Pomáháme druh m k vítûzství!

Pomáháme druh m k vítûzství! V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 KRÁLOVNA NOCI barevná litografie, 68 x 53 cm, 2005 Pomáháme druh m k vítûzství! Jsme tradiãní ãeskou spoleãností, která se snaïí b t co nejvíce dynamická a inovativní. Hlavním pfiedmûtem

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy.

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice 3 Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice vnitfiního a vnûj ího uspofiádání souãasné hlavní budovy

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

Fond národního majetku České republiky

Fond národního majetku České republiky Fond národního majetku České republiky Obsah Úvod.................................................... 3 I. Hlavní aktivity a vûcné okruhy ãinnosti..................... 11 II. Stav realizace privatizaãních

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2011

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2011 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2011 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 6 VI. Údaje

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více