Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007. Finanční řízení a předpisy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007. Finanční řízení a předpisy"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007 Název práce: Finanční řízení a předpisy Jméno a příjmení autora: Marcela Adámková Rok: 2007

2 - 2 - OBSAH 1) ÚVOD 2 2) OBECNÁ ČÁST 4 a) systém zpracování účetnictví 5 b) účtový rozvrh 5 c) Podpisové záznamy, podpisové vzory 6 d) dlouhodobý majetek, odpisový plán 7 e) zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů 8 f) Kurzové rozdíly, cizí měny 9 g) Deriváty 9 h) Zásoby 10 i) rozpouštění nákladů, popř. odchylek 10 j) konsolidační pravidla 11 3) NÁVRHY SMĚRNIC 12 a) systém zpracování účetnictví 13 b) oběh ch dokladů 16 c) inventarizace 21 d) zásady pro tvorbu a použití rezerv 23 e) zásady pro použití dohadných položek 23 f) zásady pro tvorbu a používaní opravných položek, odpis pohledávek 23 g) úschova ch písemností a záznamů na technických nosičích 23 h) pracovní cesty 24 i) používání podnikových motorových vozidel 24 j) poskytovaní osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 25 k) Pokladna 26 4) ZÁVĚR 27 5) POUŽITÁ LITERATURA 28

3 - 3-1) ÚVOD Jako téma závěrečné práce jsem si vybrala finanční řízení a předpisy. V této práci jsem se soustředila na tvorbu základních finančních předpisů pro naši organizaci Šanci pro Tebe. Práce vznikla na základě osobních zkušeností mě samé a mých kolegů s řízením Šance pro Tebe. V roce 2004 jsem nastoupila do organizace jako člověk najatý na krizové řízení. V tuto chvíli je organizace stabilní - je fázi konsolidace, má trojnásobek zaměstnanců a téměř dvojnásobný obrat oproti roku V letošním roce jsme také přijali interní. Šance pro Tebe prochází typickým obdobím přechodu z malé organizace na střední. Personální a odborné kompetence jsou spuštěny na střední management, finanční zatím zůstávají v rukou zástupce ředitele (projektově finančního manažera), zejména z toho důvodu, že zaměstnanci mají strach z převzetí finanční kompetencí myslí si, že celé finanční řízení a pravidla pro dotace jsou tak složité, že není možné do nich proniknout a neví co přesně by to znamenalo. Zároveň mají dostatečné znalosti a dovednosti na zcela samostatné vedení malých projektů (do ,- Kč), které by jim umožnily rychle a efektivně reagovat na potřeby klientů. Důvodem k sepsání finančních směrnic v organizaci je zejména potřeba formalizovat postupy proto, aby jednotlivé role / pozice v organizaci byly zastupitelné a srozumitelné. Chceme také vytvořit bezpečné (přehledné) prostředí pro zaměstnance (střední management a samostatné realizátory projektů), tak aby se mohli na této oblasti řízení podílet. V organizaci existují dílčí finanční předpisy. Byly vypracovány účelově k jednotlivým projektům, nebo jako záchrana k naplnění základních požadavků finanční kontroly. Při sepisování všech předpisů a pravidel v Šanci pro Tebe se řídíme těmito zásadami: - jde o sestavení reálného plánu s ohledem na nezbytné naplnění zákonných norem a zároveň s ohledem na reálné potřeby organizace (je důležité popsat a ošetřit rizikové oblasti a

4 - 4 - zároveň nezaplavit organizaci přepisy, které by nebyla schopna dodržovat). - směrnice má práci usnadňovat - směrnice má vytvářet přehledné prostředí - směrnice se vytvářejí postupně, podle aktuální potřeby organizace - pokud je to možné, je zachycen a popsán proces vytváření směrnic, protože organizace cíleně předává vlastní zkušenosti dalším NNO a poskytuje konzultace v oblasti řízení Práce má dvě části. V první se věnuji obecnému popisu oblastí, které musí podle zákonů a vyhlášek ošetřit každá organizace (samozřejmě pokud se jí daná kapitola týká). Naše organizace a její zaměstnanci, zejména vedení, se díky zkušenostem z úspěšně zvládnutého krizového řízení stala konzultantem pro několik dalších NNO v oblasti. Díky tomu jsme sebraly mnoho kasuistik a příběhů z oblasti řízení NNO. Některé uvádím v první části práce pro ilustraci problematiky. Samozřejmě ctím anonymitu organizací. V druhé části se věnuji konkrétním finančním a m směrnicím, vždy nejprve obecně a na závěr kapitoly uvádím konkrétní návrh směrnice pro Šanci pro Tebe (pokud se jí daná oblast týká).

5 - 5-2) OBECNÁ ČÁST Finanční řízení a účetnictví se řídí více právními předpisy. Klíčové jsou: - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - vyhláška č. 500/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví - české standardy pro podnikatele - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (týká se zejména NNO, které konzumují dotace ze státního rozpočtu) Dále je třeba sledovat celou řadu právních předpisů, které se týkají daní. Z většiny právních předpisů lze odvodit oblasti, které by organizace měla ošetřit. Jsou to: a) systém zpracování účetnictví b) účtový rozvrh c) kompetence a podpisové vzory d) dlouhodobý majetek, odpisový plán e) zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů f) Kurzové rozdíly, cizí měny g) deriváty h) zásoby i) rozpouštění nákladů, popř. odchylek j) konsolidační pravidla

6 - 6 - a) systém zpracování účetnictví Účelem je popis systému zpracování účetnictví a použitých metod. Tato směrnice by měla poskytnout návod, který povede ke splnění požadavků zákona o účetnictví (správnost, úplnost, průkaznost, srozumitelnost, přehlednost, trvalost) a zároveň umožňuje popsat metody, které si organizace sama vytvořila a užívá je. Tento popis je cenný zejména při kontrolách účetnictví. Pokud máte například tento předpis zpracován několik let dozadu, je velmi snadné doložit metody. Tato směrnice stanoví zejména: - odpovědnou osobu za zpracování účetnictví - seznam ch knih, popř. jejich popis - používaný program - účtový rozvrh - dokladové řady jednotlivých ch dokladů - interní dělení účetnictví b) účtový rozvrh V rámci směrné účtové osnovy ( 46 vyhlášky č. 500/2002 sb.) si může organizace vytvořit vlastní analytický systém účetnictví. Je důležitý např. při odlišení příjmů z hospodářské a hlavní činnosti, umožňuje sledovat procesy uvnitř organizace (náklady a výnosy jednotlivých článků organizace), umožňuje vyhovět požadavkům donátorů a efektivně a průběžně řídit rozpočty jednotlivých projektů. Vyhláška stanovila 10 účtových tříd a jejich podrobné členění: - Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek - Účtová třída 1 Zásoby - Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry - Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy - Účtová třída 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

7 Účtová třída 5 Náklady - Účtová třída 6 Výnosy - Účtová třída 7 Závěrkové a podrozvahové účty - Účtové třídy 8 a 9 Vnitropodnikové účetnictví Výše uvedený předpis stanoví tzv. syntetický účtový rozvrh. Je vždy označen dvojčíslím a popisem, např. 51 služby. Analytický systém označuje další členění těchto kapitol a rozlišuje se dalšími čísly za dvojčíslím, např. 511 opravy a udržování. Pro účely organizace je možné i další členění, opravy auta opravy budov drobné opravy DHM, atd. V této části směrnic také může organizace uvést vlastní systém kódování nákladů a výnosů, např. střediska, zakázky, popř. činnosti. Kasuistika 1: v organizaci se v září kompletně vyměnilo vedení. Od dubna měla organizace novou (externí). Té chyběla zkušenost s NNO. Takže vedla účetnictví, tak jak byla zvyklá ze ziskového. Tam je standardem mít v osnově účet režie a všichni podnikatelé se snaží mít režii co nejvyšší, protože se tím zvyšují náklady = snižuje se daňový základ. Jenže vyúčtování dotace MPSV vyžaduje režii rozklíčovat: kancelářské potřeby, pomůcky pro klienty, drogerie, atd. Změna v celém účetnictví za rok by byla náročná, takže finanční manažer vše musel provést ručně. Celkové náklady projektů byly téměř dva miliony, trvalo mu to celý prosinec. První věc, kterou příští rok udělal byla, že vytvořil vlastní rozvrh. c) Podpisové záznamy, podpisové vzory V této oblasti je cílem určit podpisové a rozhodovací kompetence osob, oprávněných za společnost podepisovat dokumenty a smlouvy a osoby odpovědné společnost zavazovat (objednávat zboží a služby). Dále pak stanovit podmínky a způsob, za kterých to mohou vykonávat. Kompetence statutárních orgánů stanovené zákonem a společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou) by neměly být touto směrnicí dotčeny.

8 - 8 - Vytvoření těchto pravidel také umožňuje kontrolu popř. vymáhání škody, která by vznikla při nerespektování směrnice. Tento moment je důležitý zejména v neformálním a přátelském prostředí malých a středních NNO. Pravidla by měla popisovat následující oblasti: - Kompetence orgánů organizace (většinou se opisuje ustanovení ze základních dokumentů a pokud je to potřeba specifikují se další oblasti) - Jednání a podepisování za organizaci (popisuje se role jednotlivých zaměstnanců ne statutárních orgánů které vyžadují určitou míru kompetencí a zaměstnanec je získá automaticky např. jmenováním do funkce ředitel, finanční manažer,, realizátor projektu ) - Podepisování na základě plné moci a pověření (upravuje kompetence pro udělování plné moci a její náležitosti) Kasuistika 2: Organizace pracující s mládeží měla většinu zaměstnanců ve věku let, tedy lidi, kteří mají jen malé zaměstnanecké návyky. Řadový zaměstnanec podepsal smlouvu o reklamě s místním podnikatelem na ,- Kč a cítil se dotčen, protože místo pochvaly a odměny ho čekal trest. Kasuistika 3: Ředitel malé organizace (4 zaměstnanci) požádal svého zástupce (zároveň člena představenstva), aby odeslal objednávku na nábytek v hodnotě ,- Kč. Když se vrátil z dovolené, byl objednán nábytek od zcela jiné firmy v hodnotě ,- Kč. Zaměstnanec argumentoval tím, že na účtu peníze jsou a původně objednaný nábytek je ošklivý. d) dlouhodobý majetek, odpisový plán Dlouhodobý majetek je rozdělen do 3 skupin (příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.) 1) dlouhodobý nehmotný majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok a cena vyšší než ,- Kč, např. software, ocenitelná práva) 2) dlouhodobý hmotný majetek doba použitelnosti delší než 1 rok a cena vyšší než ,- Kč, např. stavby, pozemky, umělecká díla a předměty, technické zhodnocení, drobný hmotný majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok a cena je rozmezí 5.000,- Kč až ,- Kč,

9 - 9 - ostatní drobný hmotný majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok a cena je rozmezí 0,- Kč až 5.000,- Kč). Evidence tohoto majetku je na rozhodnutí jednotky. Obvykle se evidují položky u kterých hrozí ztráta, nebo zneužití k soukromým účelům (např. elektronika, nářadí, součásti PC, ) 3) dlouhodobý finanční majetek (budou v držení jednotky déle než 1 rok, např. cenné papíry a vklady, poskytnuté půjčky a úvěry, obligace, dluhopisy, termínované vklady, ) Účelem této směrnice je popsat způsob, kterým organizace eviduje dlouhodobý majetek a jak se promítají do účetnictví odpisy k tomuto majetku. Kasuistika 4: naše organizace tradičně účtuje drobný hmotný majetek do spotřeby a vede jen operativní evidenci. V současnosti uvažujeme o dotacích z EU, kde jsou odpisy vlastního majetku, který je používán k realizaci projektu, uznatelným nákladem projektu. Naše organizace tak přijde o možnost vytvořit fondy na obnovu DHM. Z doporučení auditora také víme, že není jisté, jak se na tento způsob účtování budou dívat státní instituce a nebudou-li mít k němu námitky. V současné době hledáme způsob, jak tento stav narovnat. e) zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů Zákon o účetnictví v 3 ukládá zaúčtovat případy do ho období, se kterým věcně a časově souvisejí. Tzn. že jednotka účtuje o skutečnosti bez ohledu na datum jejich přijetí nebo zaplacení. Tato zásada neplatí pouze v případě, kdy ji není možné dodržet. Podle platných předpisů je to možné: - u nevýznamných částek (do 2.000,- Kč) - pravidelně se opakujících plateb / příjmů (např. náklady na finanční audit, pojištění) - v případě mimořádné události Pro správné účtování v čase tedy musíme u každého ho případu znát účel, částku a období, kterého se týkají

10 Toto pravidlo je nutné vytvořit zejména pro účely závěrky. Některé náklady daného daňového období budou uhrazeny, nebo fakturovány až v příštím daňovém období a proto je nutné tyto skutečnosti zachytit v čase, zejména pro účely závěrky a daňového přiznání (mohou se upravit i dohadnými položkami v účetnictví, zejména pokud není známa přesná částka). Tyto skutečnosti se objevují v rozvaze jednotky jako aktiva v položce D.I. jako náklady a příjmy příštích období a jako pasiva v položce C.I. jako výdaje a výnosy příštích období. V NNO se velmi často objevují v těchto položkách nároky na dotace, které organizace předfinancovala. Kasuistika 5: malá organizace změnila v průběhu roku i vedení (viz. Kasuistika 1). Zároveň čerpala 3 dotace, které je potřeba na konci realizaci jednak předfinancovat, jednak přijatá záloha přechází z roku na rok. Navíc v tomto roce přecházela z jednoduchého na podvojné účetnictví. V závěrce se tato skutečnost nezobrazila (chyba finančního řízení organizace) a hospodaření výsledek organizace byl tedy téměř ,- Kč. V následujícím roce naopak byl výsledek ,- Kč. f) Kurzové rozdíly, cizí měny Tato směrnice je důležitá pro organizace, které pravidelně provádějí platby v zahraniční měně. Zjednodušenou formu lze účelově vytvořit pro jednotlivý projekt, který je nutné vyúčtovat v cizí měně, ale platby probíhají v Kč. Směrnice by měla upravovat zejména kurz, kterým organizace přepočítává (denní, měsíční, interní), stanovený na základě vyhlášení České národní banky. g) Deriváty Ošetřuje jednotka, která s deriváty zachází (cenné papíry a jiné ceniny). V této práci se jim blíže věnovat nebudeme.

11 h) Zásoby Zásoby se dělí dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. do základních skupin: 1) Materiál (veškerý materiál nutný k výrobě, např. suroviny, pomocné látky, náhradní díly, obalový materiál, ) 2) Nedokončená výroba a polotovary 3) Výrobky (vlastní výroba jednotky) 4) Zvířata 5) Zboží (movité věci pořízené za účelem prodeje) 6) Poskytnuté zálohy na tvorbu zásob (krátkodobé i dlouhodobé) V této směrnici upravuje jednotka způsob účtování o zásobách. Specifikuje zde na jakých analytických účtech jsou příslušné zásoby vedeny a jakým způsobem se zobrazují v rozvaze. Také kdo a jak provádí jejich inventarizaci a může stanovit povinný formát inventury. i) rozpouštění nákladů, popř. odchylek Tato oblast se zabývá rozpouštěním nákladů zejména v těchto bodech: 1) dlouhodobý majetek (jedná se o tzv. odpisový plán majetku, který se zobrazí v závěrce (rozvaze)) 2) zásoby (jedná se o odpis zásob např. zboží, které se zkazí aniž by bylo prodáno, odpis zásob při změně výrobního programu apod.) 3) pohledávky (nezaplacené faktury, pohledávky za bývalými zaměstnanci) U každé z těchto kategorií je třeba stanovit způsob odpisu, jakým způsobem o těchto skutečnostech bude účtováno a kdo má právo rozhodnout o odpisu. Např. u pohledávek je normou vést pohledávku v účetnictví 3 roky a učinit všechny kroky k jejímu vyřešení, vč. soudního procesu. V průběhu tohoto období se může její hodnota v účetnictví kontinuálně snižovat. Nejběžnějším odpisovým plánem je odpis dlouhodobého hmotného majetku (viz. též kapitola d))

12 Kasuistika 6: po jednom zaměstnanci zůstala v organizaci pohledávka 5.000,- Kč za nezaplacení soukromých hovorů. Tento zaměstnanec nenechal svou novou adresu, na trvalé adrese poštu nevyzvedával. Účetní se rozhodla po 2 letech pohledávku odepsat jako nedobytnou a ředitel jí to ústně schválil. Při kontrole finančního úřadu byla tato operace označena za chybu, protože v organizaci nebyl stanoven postup k vymáhání a odepisování pohledávek, a byla vyměřena pokuta (symbolická). Správný postup je, aby valná hromada rozhodla, že tato pohledávka je tak malá, že ji nebude vymáhat soudně, protože náklady by převýšili zisk a nařídí, aby ji odepsala. j) konsolidační pravidla Tato oblast se týká tzv. konsolidující jednotky, tedy organizace, která je eminentem cenných papírů na regulovaném trhu. V této práci se touto oblastí zabývat nebudeme.

13 - 13-3) NÁVRHY SMĚRNIC V této části práce vycházím z knihy Vnitropodnikové směrnice účetnictví 2005; Milan Sotona. Autor uvádí, že návrh osnovy ch směrnic vychází z dlouhodobé praxe, a že postihuje jak dané povinnosti, které má jednotka ošetřit (viz. předchozí část práce), tak nejčastější problematické oblasti. Osnovu tedy nechávám beze změn, ale do návrhu konkrétní směrnice budou rozpracovaná pouze ta témata, která se týkají přímo naší organizace. Kompletně zpracované jsou směrnice systém zpracování účetnictví a oběh ch dokladů, u několika dalších jsou dílčí kapitoly. NÁLEŽITOSTI SMĚRNICE Každá směrnice by měla obsahovat následující údaje: - identifikace jednotky (název, IČ, DIČ, sídlo) - název dokumentu včetně jednoznačného označení (např. číslo, název směrnice, nařízení ředitele, vnitřní předpis, atp.) - název směrnice - datum vydání - datum účinnosti (platná od XX.XX.XXXX, popř. do XX.XX.XXXX) - vypracoval - kontroloval - schválil - rozdělovník (seznam pracovníků, kteří směrnici obdrží) V dalších kapitolách tyto údaje neuvádím. Zabývám se pouze popisem dané problematiky v Šanci pro Tebe.

14 a) systém zpracování účetnictví osoba odpovědná za zpracování účetnictví Zpravidla je to interní, nebo firma. V případě, že se jedná o firmu, mělo by být uvedeno na základě jaké smlouvy firma pracuje, datum podpisu smlouvy, a s jakou frekvencí jsou firmě předávány podklady a kdo jí je předává / odpovídá za předání. seznam ch knih Standardně se účtuje v těchto knihách: - m deníku - hlavní knize - knihách analytických účtů - knize podrozvahových účtů používaný program Zde je vhodné uvést autora a číslo a název software, který organizace ke zpracování účetnictví používá. účtový rozvrh Organizace vypisuje buď celý účtový rozvrh, který používá, nebo zde uvede jen účty, ke kterým vytvořila analytické řady. U NNO je to běžně účtová třída 5 a 6. V tomto oddíle je také možno uvést rozdělení nákladů na střediska, zakázky a činnosti. dokladové řady jednotlivých ch dokladů Popis značení jednotlivých typů dokladů (faktura přijatá a vydaná, pokladní doklad, bankovní doklad) a popis toho, jakým způsobem tyto doklady čísluje a zajišťuje jejich číselnou kontinuitu.

15 Návrh předpisu o účetnictví pro Šanci pro Tebe Účetní jednotka účtuje v systému podvojného účetnictví na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Pro tyto jednotky platí České standardy č Za vedení účetnictví je odpovědná interní XY Účetní jednotka účtuje v těchto ch knihách: - m deníku - hlavní knize - knihách analytických účtů - knize podrozvahových účtů Účetní jednotka pro zpracování účetnictví používá software vytvořený firmou CÍGLER SOFTWARE, a. s. Jedná se o - ekonomický software s názvem: MONEY S3 PREMIUM Účetní jednotka používá následující interní členění účetnictví dle charakteru činnosti: Činnost je rozdělena dle platných stanov na hlavní a hospodářskou. V účetnictví je toto rozděleno pomocí ch středisek, ch zakázek a ch činností. Účetní střediska: zkratka název Charakter činnosti SP Sociální programy Hlavní AP Aktivační programy Hlavní KP Komunitní programy Hlavní HO Hospodářská činnost Hospodářská Hlavní činnost tj. střediska SP, AMP, KPP jsou dále členěny dle ch zakázek tj. jednotlivých smluv na dotace a dary. Zakázky

16 jsou aktualizovány v průběhu celého roku na základě rozhodnutí zástupce ředitele. Další členění na činnosti se používá účelově tak, aby bylo možné dostát závazkům jednotlivých dotačních titulů. Činnosti jsou ekvivalentem projektů v organizaci (viz organizační struktura Šance pro Tebe) Účetní jednotka používá účtový rozvrh dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a upravuje analytickou soustavou některé položky, které se mohou na konci ho období měnit. Účtový rozvrh je uveden v příloze č. 1 této směrnice a může být samostatně aktualizován, aniž by bylo nutné aktualizovat celou směrnici. O aktualizaci rozhoduje management organizace a rozhodnutí je součástí zápisu z porady managementu. Účetní jednotka používá tyto deníky a k jejich rozlišení používá následující značení a číselné řady: - pokladní deník s číselnou řadou POKL bankovní deník podle jednotlivých účtů účet /0100 s čís.řadou BNK60000 účet /0100 s čís.řadou BGG přijaté faktury s číselnou řadou FP vydané faktury s číselnou řadou FV interní doklady s číselnou řadou INT interní mzdové doklady s číselnou řadou MZDY00000 Kontinuita číselné řady jednotlivých deníků je zajištěna tím, že software automaticky nabízí další číslo v pořadí a neumožňuje jeho změnu.

17 b) oběh ch dokladů Tento předpis upravuje kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků a orgánů sdružení a zároveň stanovuje způsob schvalování ho případu od objednávky / požadavku po zaúčtování a určuje způsob, kterým je dodržení postupu dokladováno (podpisy, formuláře, ). Součástí této směrnice mohou být také podpisové vzory. Každá operace by měla být zkontrolována ze tří hledisek: - Prověření ch dokladů z hlediska přípustnosti operace musí se prověřit, zda uskutečňovaná operce není v rozporu s platnými právními nebo vnitropodnikovými předpisy. Schvalující pracovník odpovídá za účelnost a hospodárnost schvalované operace. - Prověřování ch dokladů pro stránce věcné kontrola toho, že vyúčtované služby a dodávky byly skutečně provedeny a dodány, řádně předány v odpovídající kvalitě a množství, v dohodnutém termínu, a že vyúčtovaná částka odpovídá uzavřené smlouvě (tzv. kontrola věcné stránky ho případu). - Prověření ch dokladů po stránce formální - kontrola toho, zda doklad splňuje všechny formální náležitosti ho dokladu vyplývající jak ze zákona o účetnictví, tak z vnitropodnikových směrnic (podpisy všech odpovědných pracovníků). Samotný oběh ch dokladů je možné řešit v celém spektru ch případů. Jejich výčet najdete v příloze č. 1 - Oběh ch dokladů. Standardně se k rychlé orientaci používá tabulka s popisem oběhu ho dokladu např. zapisuje do došlé pošty rozděluje věcnou správnost schvaluje formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje úhradu schvaluje originál dokladu zakládá podatelna účtárna vedoucí zásobování hlavní finanční ředitel

18 Návrh předpisu oběh ch dokladů pro Šanci pro Tebe Finanční řízení Dle stanov pověřuje rada sdružení správou majetku a financí výkonné vedení organizace. výkonné řízení a) ředitel = místopředseda - je statutárním zástupcem organizace, který je oprávněn podepisovat dokumenty a smlouvy organizace s výjimkou smluv, které organizaci zavazují na více než jeden rok. Pak tuto smlouvu musí signovat i druhý statutární zástupce předseda sdružení. - zastupuje organizaci navenek, jedná jejím jménem a podepisuje dokumenty strategického významu - stvrzuje svým podpisem dokumenty úrovně výkonného řízení - spolupotvrzuje svým podpisem souhlas s finančními operacemi sdružení - provádí následnou kontrolu finančních operací o podepisuje měsíční výpisy z banky o provádí roční inventuru pokladny, ch dokladů a zůstatků na účtech - schvaluje roční rozpočty organizace - má disponibilní právo k účtu b) zástupce ředitele - je finančním manažerem organizace - zodpovídá za sestavení ročního rozpočtu organizace - zodpovídá za sestavení rozpočtů k jednotlivým projektům - zodpovídá za vyúčtování dotací a grantů - zodpovídá za správné a hospodárné nakládání s prostředky organizace - provádí rozbory hospodaření organizace - navrhuje interní členění účetnictví organizace - navrhuje interní předpisy v oblasti finančního řízení a účetnictví

19 kóduje jednotlivé náklady na zdroje a zaúčtování stvrzuje na jednotlivých dokladech podpisem schválil - má disponibilní práva k účtu (vč. elektronického bankovnictví) - je zodpovědný za provedení průběžné inventarizace pokladny a zásob - na základě reálných podkladů vedoucích programů připravuje mzdové podklady - je oprávněn k jednání s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami, OSSZ. - Je oprávněn zastupovat organizaci při kontrolách veřejné správy a samosprávy - Schvaluje veškeré závazky organizace Další kompetence a) samostatná - vede kompletní agendu - vede mzdovou agendu - odpovídá za formální správnost dokladů - je oprávněna k jednání s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami a OSSZ v rámci mzdové agendy. - Připravuje podklady pro finanční řízení - Připravuje podklady pro vyúčtování dotací - Další kompetence upravuje náplň práce b) Vedoucí programů, samostatní realizátoři - disponují s provozní zálohou, účelově vydanou na konkrétní výdaj - odpovídají za včasné vyúčtování zálohy a za věcnou správnost dokladu oběh ch dokladů 1) Objednávky Veškeré objednávky organizace schvaluje zástupce ředitele. Objednávky do 5.000,- může na základě rozhodnutí zástupce ředitele učinit ústně pověřený zaměstnanec. Objednávka nad 5.000,- může ústně učinit pouze zástupce ředitele až do výše ,- Kč. Nad ,- Kč probíhá objednávka výhradně

20 písemnou formou a realizuje ji zástupce ředitele. Nad ,- Kč musí objednávku schválit ředitel organizace. věcnou správnost schvaluje Vedoucí programu / zástupce ředitele formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje Zástupce ředitele / ředitel originál dokladu zakládá 2) Dodavatelské faktury Fakturu přijímá a schvaluje k zaplacení zástupce ředitele na základě schválené objednávky. Úhradu provádí samostatná prostřednictvím internet banking. věcnou správnost schvaluje Vedoucí programu / zástupce ředitele formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje Zástupce ředitele úhradu schvaluje Zástupce ředitele originál dokladu zakládá 3) Vystavené faktury věcnou správnost schvaluje formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje Doklad vystavuje originál dokladu zakládá Zástupce ředitele 4) Cestovní příkazy věcnou správnost schvaluje formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje úhradu schvaluje originál dokladu zakládá Vedoucí programu Zástupce ředitele Zástupce ředitele

21 - 21-5) Pokladní doklady věcnou správnost schvaluje formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje úhradu schvaluje originál dokladu zakládá Vedoucí programu / zástupce ředitele Zástupce ředitele 6) Banka Bankovní operace provádí samostatná prostřednictvím internetbanking. Takto provádí zejména úhradu faktur a mzdových nákladů. Činí tak výhradně na základě rozhodnutí zástupce ředitele, který schvaluje proplacení faktur svým podpisem na originálu dokladu a úhradu mezd podpisem podkladů k výplatě mezd. Bankovní kartou disponuje zástupce ředitele. Provádí prostřednictvím jí pouze výběr hotovosti k dotaci pokladny. Výběr hotovosti, bankovní operace tradiční cestou mohou provádět ředitel a zástupce ředitele. Správnost bankovních operací schvaluje jednou měsíčně ředitel svým podpisem bankovních výpisů.

22 c) inventarizace Inventura ověřuje skutečný stav majetku a závazků a ověřuje, zda zjištěný stav odpovídá stavu v účetnictví. Inventura se provádí ve formě fyzické (DHM, zásoby, část finančního majetku listiny cenné papíry), peněžní hotovost, ceniny, nehmotný majetek software) a ve formě dokladové inventury (některý nehmotný majetek, část finančního majetku, pohledávky, závazky, časové rozlišení, opravné položky, rezervy). Směrnice by měla obsahovat: - Termíny inventarizace - Rozsah inventarizace (co vše v organizaci podléhá inventarizaci) - Odpovědnost za přípravu - Způsob provádění inventarizací - Inventarizační rozdíly - Doklady a zápisy o inventarizaci - Zpracování sestav v účetnictví Součástí této směrnice může být také popis oceňování a odpisování dlouhodobého majetku a zásob. Pokud je potřeba něco zvlášť důkladně popsat, je možné na tuto oblast vytvořit speciální směrnici. V Šanci pro Tebe účtuje DHM přímo do spotřeby (viz kaustika 4). Na této směrnici v tuto chvíli pracuje, zástupce ředitele a externí poradce. Pro zajímavost uvádím pouze pravidla, která platila v roce 2006.

23 Předpis pro účtování majetku a zásob v roce 2006 Hospodaření s majetkem Hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc korun, se v pořizovací ceně účtuje přímo do nákladů, a to na účet Nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tisíc korun, se v pořizovací ceně účtuje přímo do nákladů, a to na účet Hmotný majetek je veden v ceně pořizovací v operativní evidenci Seznam drobného hmotného majetku. Používaný cizí drobný hmotný majetek je též veden v operativní evidenci. Operativní evidenci vede a inventuru provádí zástupce ředitele. Účtování zásob zboží Zásoby zboží jsou účtovány způsobem B, tj. v pořizovací ceně se účtují přímo do nákladů. K je vždy provedena inventura zboží. Na základě této inventury se zaúčtuje k zboží na sklad. Průběžnou inventarizaci provádí zástupce ředitele a vede k ní interní dokumentaci. V analytické evidenci je účtováno zvlášť o zboží na baru v klubu Agora - účty , , , a zvlášť jsou také účtovány tržby za toto zboží účet Pro rok 2006 byl stanoven rabat pro prodej zboží na baru Agora ve výši 45%. V analytické evidenci je účtováno zvlášť o zboží pro festival Yanderov účet A zvlášť jsou také účtovány tržby za toto zboží účet Pro rok 2006 byl stanoven rabat pro prodej zboží na festivalu Yanderov ve výši 25%.

24 d) zásady pro tvorbu a použití rezerv Rezervy může organizace vytvářet v případě, že identifikuje nějaké riziko v podnikání. Celou oblast tvorby rezerv ošetřuje Zákon o rezervách pro zjištění daně z příjmu. Tvorba rezerv má jasně daná pravidla, protože rezerva je osvobozena od daně. Více se touto oblastí nebudeme zabývat. e) zásady pro použití dohadných položek Dohadné položky se používají pro zaúčtování položek, u kterých je znám účel, čas (daňové období do kterého spadnou), ale není známa přesná částka. Tuto oblast by měla organizace ošetřit buď směrnicí, nebo by důvod a způsob použití dohadné položky měla uvést v příloze k závěrce. f) zásady pro tvorbu a používaní opravných položek, odpis pohledávek V NNO, která zachází s veřejnými prostředky, by se pohledávky neměly téměř vysykovat. Pokud ale taková situace vznikne např. pohledávka za bývalým zaměstnancem, mělo by být stanoveno pravidlo jak ji odepsat, pokud je nedobytná. Např. jak se pokusíte pohledávku vymoci a kdo má právo ji po 3 letech odepsat. Kdo má právo rozhodnout, že je účelné trestní stíhání k vymáhání pohledávky. Opravné položky se vytvářejí jako nástroj k zobrazení dočasného snížení majetku organizace. Může se jednat např. o rozdíly na zboží, o pojistnou událost, která bude ale posléze zlikvidována. Šance pro Tebe v tuto chvíli nemá předpis pro tvorbu opravných položek, ale v příloze k závěrce je popis toho, jak byl likvidován omyl vzniklý při přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné. g) úschova ch písemností a záznamů na technických nosičích Tento předpis má ošetřit způsob archivace originálů dokladů a způsob ochrany ho programu v PC.

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Účetní jednotka: Sportovní klub SC Kolín Brankovická 1289, Kolín ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Systém zpracování účetnictví Úschova účetních písemností Systém zpracování účetnictví Řídí se příslušnými

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ O účetnictví Čj.: SŠNM/2281/2012 Podklady připravil: Jitka Hybešová, hlavní účetní V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 Obec: Adresa: Směrnici zpracovala: Směrnici schválil: Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti: Jívoví 594 51 Jívoví Valová Věra Zastupitelstvo

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů

Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů 1. Význam a účel plánu oběhu účetních dokladů Plán oběhu účetních dokladů vymezuje podmínky pro oběh dokladů, které jsou účetními doklady nebo jsou

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Směrnice o inventarizaci

Směrnice o inventarizaci 1 Směrnice o inventarizaci Obec Vrchovany VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 4, O INVENTARIZACI Platnost od: 11. 12. 2013 Schválil: zastupitelstvo obce č. usnesení 5/2013 z 11. 12. 2013 ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více