Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007. Finanční řízení a předpisy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007. Finanční řízení a předpisy"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007 Název práce: Finanční řízení a předpisy Jméno a příjmení autora: Marcela Adámková Rok: 2007

2 - 2 - OBSAH 1) ÚVOD 2 2) OBECNÁ ČÁST 4 a) systém zpracování účetnictví 5 b) účtový rozvrh 5 c) Podpisové záznamy, podpisové vzory 6 d) dlouhodobý majetek, odpisový plán 7 e) zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů 8 f) Kurzové rozdíly, cizí měny 9 g) Deriváty 9 h) Zásoby 10 i) rozpouštění nákladů, popř. odchylek 10 j) konsolidační pravidla 11 3) NÁVRHY SMĚRNIC 12 a) systém zpracování účetnictví 13 b) oběh ch dokladů 16 c) inventarizace 21 d) zásady pro tvorbu a použití rezerv 23 e) zásady pro použití dohadných položek 23 f) zásady pro tvorbu a používaní opravných položek, odpis pohledávek 23 g) úschova ch písemností a záznamů na technických nosičích 23 h) pracovní cesty 24 i) používání podnikových motorových vozidel 24 j) poskytovaní osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 25 k) Pokladna 26 4) ZÁVĚR 27 5) POUŽITÁ LITERATURA 28

3 - 3-1) ÚVOD Jako téma závěrečné práce jsem si vybrala finanční řízení a předpisy. V této práci jsem se soustředila na tvorbu základních finančních předpisů pro naši organizaci Šanci pro Tebe. Práce vznikla na základě osobních zkušeností mě samé a mých kolegů s řízením Šance pro Tebe. V roce 2004 jsem nastoupila do organizace jako člověk najatý na krizové řízení. V tuto chvíli je organizace stabilní - je fázi konsolidace, má trojnásobek zaměstnanců a téměř dvojnásobný obrat oproti roku V letošním roce jsme také přijali interní. Šance pro Tebe prochází typickým obdobím přechodu z malé organizace na střední. Personální a odborné kompetence jsou spuštěny na střední management, finanční zatím zůstávají v rukou zástupce ředitele (projektově finančního manažera), zejména z toho důvodu, že zaměstnanci mají strach z převzetí finanční kompetencí myslí si, že celé finanční řízení a pravidla pro dotace jsou tak složité, že není možné do nich proniknout a neví co přesně by to znamenalo. Zároveň mají dostatečné znalosti a dovednosti na zcela samostatné vedení malých projektů (do ,- Kč), které by jim umožnily rychle a efektivně reagovat na potřeby klientů. Důvodem k sepsání finančních směrnic v organizaci je zejména potřeba formalizovat postupy proto, aby jednotlivé role / pozice v organizaci byly zastupitelné a srozumitelné. Chceme také vytvořit bezpečné (přehledné) prostředí pro zaměstnance (střední management a samostatné realizátory projektů), tak aby se mohli na této oblasti řízení podílet. V organizaci existují dílčí finanční předpisy. Byly vypracovány účelově k jednotlivým projektům, nebo jako záchrana k naplnění základních požadavků finanční kontroly. Při sepisování všech předpisů a pravidel v Šanci pro Tebe se řídíme těmito zásadami: - jde o sestavení reálného plánu s ohledem na nezbytné naplnění zákonných norem a zároveň s ohledem na reálné potřeby organizace (je důležité popsat a ošetřit rizikové oblasti a

4 - 4 - zároveň nezaplavit organizaci přepisy, které by nebyla schopna dodržovat). - směrnice má práci usnadňovat - směrnice má vytvářet přehledné prostředí - směrnice se vytvářejí postupně, podle aktuální potřeby organizace - pokud je to možné, je zachycen a popsán proces vytváření směrnic, protože organizace cíleně předává vlastní zkušenosti dalším NNO a poskytuje konzultace v oblasti řízení Práce má dvě části. V první se věnuji obecnému popisu oblastí, které musí podle zákonů a vyhlášek ošetřit každá organizace (samozřejmě pokud se jí daná kapitola týká). Naše organizace a její zaměstnanci, zejména vedení, se díky zkušenostem z úspěšně zvládnutého krizového řízení stala konzultantem pro několik dalších NNO v oblasti. Díky tomu jsme sebraly mnoho kasuistik a příběhů z oblasti řízení NNO. Některé uvádím v první části práce pro ilustraci problematiky. Samozřejmě ctím anonymitu organizací. V druhé části se věnuji konkrétním finančním a m směrnicím, vždy nejprve obecně a na závěr kapitoly uvádím konkrétní návrh směrnice pro Šanci pro Tebe (pokud se jí daná oblast týká).

5 - 5-2) OBECNÁ ČÁST Finanční řízení a účetnictví se řídí více právními předpisy. Klíčové jsou: - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - vyhláška č. 500/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví - české standardy pro podnikatele - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (týká se zejména NNO, které konzumují dotace ze státního rozpočtu) Dále je třeba sledovat celou řadu právních předpisů, které se týkají daní. Z většiny právních předpisů lze odvodit oblasti, které by organizace měla ošetřit. Jsou to: a) systém zpracování účetnictví b) účtový rozvrh c) kompetence a podpisové vzory d) dlouhodobý majetek, odpisový plán e) zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů f) Kurzové rozdíly, cizí měny g) deriváty h) zásoby i) rozpouštění nákladů, popř. odchylek j) konsolidační pravidla

6 - 6 - a) systém zpracování účetnictví Účelem je popis systému zpracování účetnictví a použitých metod. Tato směrnice by měla poskytnout návod, který povede ke splnění požadavků zákona o účetnictví (správnost, úplnost, průkaznost, srozumitelnost, přehlednost, trvalost) a zároveň umožňuje popsat metody, které si organizace sama vytvořila a užívá je. Tento popis je cenný zejména při kontrolách účetnictví. Pokud máte například tento předpis zpracován několik let dozadu, je velmi snadné doložit metody. Tato směrnice stanoví zejména: - odpovědnou osobu za zpracování účetnictví - seznam ch knih, popř. jejich popis - používaný program - účtový rozvrh - dokladové řady jednotlivých ch dokladů - interní dělení účetnictví b) účtový rozvrh V rámci směrné účtové osnovy ( 46 vyhlášky č. 500/2002 sb.) si může organizace vytvořit vlastní analytický systém účetnictví. Je důležitý např. při odlišení příjmů z hospodářské a hlavní činnosti, umožňuje sledovat procesy uvnitř organizace (náklady a výnosy jednotlivých článků organizace), umožňuje vyhovět požadavkům donátorů a efektivně a průběžně řídit rozpočty jednotlivých projektů. Vyhláška stanovila 10 účtových tříd a jejich podrobné členění: - Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek - Účtová třída 1 Zásoby - Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry - Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy - Účtová třída 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

7 Účtová třída 5 Náklady - Účtová třída 6 Výnosy - Účtová třída 7 Závěrkové a podrozvahové účty - Účtové třídy 8 a 9 Vnitropodnikové účetnictví Výše uvedený předpis stanoví tzv. syntetický účtový rozvrh. Je vždy označen dvojčíslím a popisem, např. 51 služby. Analytický systém označuje další členění těchto kapitol a rozlišuje se dalšími čísly za dvojčíslím, např. 511 opravy a udržování. Pro účely organizace je možné i další členění, opravy auta opravy budov drobné opravy DHM, atd. V této části směrnic také může organizace uvést vlastní systém kódování nákladů a výnosů, např. střediska, zakázky, popř. činnosti. Kasuistika 1: v organizaci se v září kompletně vyměnilo vedení. Od dubna měla organizace novou (externí). Té chyběla zkušenost s NNO. Takže vedla účetnictví, tak jak byla zvyklá ze ziskového. Tam je standardem mít v osnově účet režie a všichni podnikatelé se snaží mít režii co nejvyšší, protože se tím zvyšují náklady = snižuje se daňový základ. Jenže vyúčtování dotace MPSV vyžaduje režii rozklíčovat: kancelářské potřeby, pomůcky pro klienty, drogerie, atd. Změna v celém účetnictví za rok by byla náročná, takže finanční manažer vše musel provést ručně. Celkové náklady projektů byly téměř dva miliony, trvalo mu to celý prosinec. První věc, kterou příští rok udělal byla, že vytvořil vlastní rozvrh. c) Podpisové záznamy, podpisové vzory V této oblasti je cílem určit podpisové a rozhodovací kompetence osob, oprávněných za společnost podepisovat dokumenty a smlouvy a osoby odpovědné společnost zavazovat (objednávat zboží a služby). Dále pak stanovit podmínky a způsob, za kterých to mohou vykonávat. Kompetence statutárních orgánů stanovené zákonem a společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou) by neměly být touto směrnicí dotčeny.

8 - 8 - Vytvoření těchto pravidel také umožňuje kontrolu popř. vymáhání škody, která by vznikla při nerespektování směrnice. Tento moment je důležitý zejména v neformálním a přátelském prostředí malých a středních NNO. Pravidla by měla popisovat následující oblasti: - Kompetence orgánů organizace (většinou se opisuje ustanovení ze základních dokumentů a pokud je to potřeba specifikují se další oblasti) - Jednání a podepisování za organizaci (popisuje se role jednotlivých zaměstnanců ne statutárních orgánů které vyžadují určitou míru kompetencí a zaměstnanec je získá automaticky např. jmenováním do funkce ředitel, finanční manažer,, realizátor projektu ) - Podepisování na základě plné moci a pověření (upravuje kompetence pro udělování plné moci a její náležitosti) Kasuistika 2: Organizace pracující s mládeží měla většinu zaměstnanců ve věku let, tedy lidi, kteří mají jen malé zaměstnanecké návyky. Řadový zaměstnanec podepsal smlouvu o reklamě s místním podnikatelem na ,- Kč a cítil se dotčen, protože místo pochvaly a odměny ho čekal trest. Kasuistika 3: Ředitel malé organizace (4 zaměstnanci) požádal svého zástupce (zároveň člena představenstva), aby odeslal objednávku na nábytek v hodnotě ,- Kč. Když se vrátil z dovolené, byl objednán nábytek od zcela jiné firmy v hodnotě ,- Kč. Zaměstnanec argumentoval tím, že na účtu peníze jsou a původně objednaný nábytek je ošklivý. d) dlouhodobý majetek, odpisový plán Dlouhodobý majetek je rozdělen do 3 skupin (příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.) 1) dlouhodobý nehmotný majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok a cena vyšší než ,- Kč, např. software, ocenitelná práva) 2) dlouhodobý hmotný majetek doba použitelnosti delší než 1 rok a cena vyšší než ,- Kč, např. stavby, pozemky, umělecká díla a předměty, technické zhodnocení, drobný hmotný majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok a cena je rozmezí 5.000,- Kč až ,- Kč,

9 - 9 - ostatní drobný hmotný majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok a cena je rozmezí 0,- Kč až 5.000,- Kč). Evidence tohoto majetku je na rozhodnutí jednotky. Obvykle se evidují položky u kterých hrozí ztráta, nebo zneužití k soukromým účelům (např. elektronika, nářadí, součásti PC, ) 3) dlouhodobý finanční majetek (budou v držení jednotky déle než 1 rok, např. cenné papíry a vklady, poskytnuté půjčky a úvěry, obligace, dluhopisy, termínované vklady, ) Účelem této směrnice je popsat způsob, kterým organizace eviduje dlouhodobý majetek a jak se promítají do účetnictví odpisy k tomuto majetku. Kasuistika 4: naše organizace tradičně účtuje drobný hmotný majetek do spotřeby a vede jen operativní evidenci. V současnosti uvažujeme o dotacích z EU, kde jsou odpisy vlastního majetku, který je používán k realizaci projektu, uznatelným nákladem projektu. Naše organizace tak přijde o možnost vytvořit fondy na obnovu DHM. Z doporučení auditora také víme, že není jisté, jak se na tento způsob účtování budou dívat státní instituce a nebudou-li mít k němu námitky. V současné době hledáme způsob, jak tento stav narovnat. e) zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů Zákon o účetnictví v 3 ukládá zaúčtovat případy do ho období, se kterým věcně a časově souvisejí. Tzn. že jednotka účtuje o skutečnosti bez ohledu na datum jejich přijetí nebo zaplacení. Tato zásada neplatí pouze v případě, kdy ji není možné dodržet. Podle platných předpisů je to možné: - u nevýznamných částek (do 2.000,- Kč) - pravidelně se opakujících plateb / příjmů (např. náklady na finanční audit, pojištění) - v případě mimořádné události Pro správné účtování v čase tedy musíme u každého ho případu znát účel, částku a období, kterého se týkají

10 Toto pravidlo je nutné vytvořit zejména pro účely závěrky. Některé náklady daného daňového období budou uhrazeny, nebo fakturovány až v příštím daňovém období a proto je nutné tyto skutečnosti zachytit v čase, zejména pro účely závěrky a daňového přiznání (mohou se upravit i dohadnými položkami v účetnictví, zejména pokud není známa přesná částka). Tyto skutečnosti se objevují v rozvaze jednotky jako aktiva v položce D.I. jako náklady a příjmy příštích období a jako pasiva v položce C.I. jako výdaje a výnosy příštích období. V NNO se velmi často objevují v těchto položkách nároky na dotace, které organizace předfinancovala. Kasuistika 5: malá organizace změnila v průběhu roku i vedení (viz. Kasuistika 1). Zároveň čerpala 3 dotace, které je potřeba na konci realizaci jednak předfinancovat, jednak přijatá záloha přechází z roku na rok. Navíc v tomto roce přecházela z jednoduchého na podvojné účetnictví. V závěrce se tato skutečnost nezobrazila (chyba finančního řízení organizace) a hospodaření výsledek organizace byl tedy téměř ,- Kč. V následujícím roce naopak byl výsledek ,- Kč. f) Kurzové rozdíly, cizí měny Tato směrnice je důležitá pro organizace, které pravidelně provádějí platby v zahraniční měně. Zjednodušenou formu lze účelově vytvořit pro jednotlivý projekt, který je nutné vyúčtovat v cizí měně, ale platby probíhají v Kč. Směrnice by měla upravovat zejména kurz, kterým organizace přepočítává (denní, měsíční, interní), stanovený na základě vyhlášení České národní banky. g) Deriváty Ošetřuje jednotka, která s deriváty zachází (cenné papíry a jiné ceniny). V této práci se jim blíže věnovat nebudeme.

11 h) Zásoby Zásoby se dělí dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. do základních skupin: 1) Materiál (veškerý materiál nutný k výrobě, např. suroviny, pomocné látky, náhradní díly, obalový materiál, ) 2) Nedokončená výroba a polotovary 3) Výrobky (vlastní výroba jednotky) 4) Zvířata 5) Zboží (movité věci pořízené za účelem prodeje) 6) Poskytnuté zálohy na tvorbu zásob (krátkodobé i dlouhodobé) V této směrnici upravuje jednotka způsob účtování o zásobách. Specifikuje zde na jakých analytických účtech jsou příslušné zásoby vedeny a jakým způsobem se zobrazují v rozvaze. Také kdo a jak provádí jejich inventarizaci a může stanovit povinný formát inventury. i) rozpouštění nákladů, popř. odchylek Tato oblast se zabývá rozpouštěním nákladů zejména v těchto bodech: 1) dlouhodobý majetek (jedná se o tzv. odpisový plán majetku, který se zobrazí v závěrce (rozvaze)) 2) zásoby (jedná se o odpis zásob např. zboží, které se zkazí aniž by bylo prodáno, odpis zásob při změně výrobního programu apod.) 3) pohledávky (nezaplacené faktury, pohledávky za bývalými zaměstnanci) U každé z těchto kategorií je třeba stanovit způsob odpisu, jakým způsobem o těchto skutečnostech bude účtováno a kdo má právo rozhodnout o odpisu. Např. u pohledávek je normou vést pohledávku v účetnictví 3 roky a učinit všechny kroky k jejímu vyřešení, vč. soudního procesu. V průběhu tohoto období se může její hodnota v účetnictví kontinuálně snižovat. Nejběžnějším odpisovým plánem je odpis dlouhodobého hmotného majetku (viz. též kapitola d))

12 Kasuistika 6: po jednom zaměstnanci zůstala v organizaci pohledávka 5.000,- Kč za nezaplacení soukromých hovorů. Tento zaměstnanec nenechal svou novou adresu, na trvalé adrese poštu nevyzvedával. Účetní se rozhodla po 2 letech pohledávku odepsat jako nedobytnou a ředitel jí to ústně schválil. Při kontrole finančního úřadu byla tato operace označena za chybu, protože v organizaci nebyl stanoven postup k vymáhání a odepisování pohledávek, a byla vyměřena pokuta (symbolická). Správný postup je, aby valná hromada rozhodla, že tato pohledávka je tak malá, že ji nebude vymáhat soudně, protože náklady by převýšili zisk a nařídí, aby ji odepsala. j) konsolidační pravidla Tato oblast se týká tzv. konsolidující jednotky, tedy organizace, která je eminentem cenných papírů na regulovaném trhu. V této práci se touto oblastí zabývat nebudeme.

13 - 13-3) NÁVRHY SMĚRNIC V této části práce vycházím z knihy Vnitropodnikové směrnice účetnictví 2005; Milan Sotona. Autor uvádí, že návrh osnovy ch směrnic vychází z dlouhodobé praxe, a že postihuje jak dané povinnosti, které má jednotka ošetřit (viz. předchozí část práce), tak nejčastější problematické oblasti. Osnovu tedy nechávám beze změn, ale do návrhu konkrétní směrnice budou rozpracovaná pouze ta témata, která se týkají přímo naší organizace. Kompletně zpracované jsou směrnice systém zpracování účetnictví a oběh ch dokladů, u několika dalších jsou dílčí kapitoly. NÁLEŽITOSTI SMĚRNICE Každá směrnice by měla obsahovat následující údaje: - identifikace jednotky (název, IČ, DIČ, sídlo) - název dokumentu včetně jednoznačného označení (např. číslo, název směrnice, nařízení ředitele, vnitřní předpis, atp.) - název směrnice - datum vydání - datum účinnosti (platná od XX.XX.XXXX, popř. do XX.XX.XXXX) - vypracoval - kontroloval - schválil - rozdělovník (seznam pracovníků, kteří směrnici obdrží) V dalších kapitolách tyto údaje neuvádím. Zabývám se pouze popisem dané problematiky v Šanci pro Tebe.

14 a) systém zpracování účetnictví osoba odpovědná za zpracování účetnictví Zpravidla je to interní, nebo firma. V případě, že se jedná o firmu, mělo by být uvedeno na základě jaké smlouvy firma pracuje, datum podpisu smlouvy, a s jakou frekvencí jsou firmě předávány podklady a kdo jí je předává / odpovídá za předání. seznam ch knih Standardně se účtuje v těchto knihách: - m deníku - hlavní knize - knihách analytických účtů - knize podrozvahových účtů používaný program Zde je vhodné uvést autora a číslo a název software, který organizace ke zpracování účetnictví používá. účtový rozvrh Organizace vypisuje buď celý účtový rozvrh, který používá, nebo zde uvede jen účty, ke kterým vytvořila analytické řady. U NNO je to běžně účtová třída 5 a 6. V tomto oddíle je také možno uvést rozdělení nákladů na střediska, zakázky a činnosti. dokladové řady jednotlivých ch dokladů Popis značení jednotlivých typů dokladů (faktura přijatá a vydaná, pokladní doklad, bankovní doklad) a popis toho, jakým způsobem tyto doklady čísluje a zajišťuje jejich číselnou kontinuitu.

15 Návrh předpisu o účetnictví pro Šanci pro Tebe Účetní jednotka účtuje v systému podvojného účetnictví na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Pro tyto jednotky platí České standardy č Za vedení účetnictví je odpovědná interní XY Účetní jednotka účtuje v těchto ch knihách: - m deníku - hlavní knize - knihách analytických účtů - knize podrozvahových účtů Účetní jednotka pro zpracování účetnictví používá software vytvořený firmou CÍGLER SOFTWARE, a. s. Jedná se o - ekonomický software s názvem: MONEY S3 PREMIUM Účetní jednotka používá následující interní členění účetnictví dle charakteru činnosti: Činnost je rozdělena dle platných stanov na hlavní a hospodářskou. V účetnictví je toto rozděleno pomocí ch středisek, ch zakázek a ch činností. Účetní střediska: zkratka název Charakter činnosti SP Sociální programy Hlavní AP Aktivační programy Hlavní KP Komunitní programy Hlavní HO Hospodářská činnost Hospodářská Hlavní činnost tj. střediska SP, AMP, KPP jsou dále členěny dle ch zakázek tj. jednotlivých smluv na dotace a dary. Zakázky

16 jsou aktualizovány v průběhu celého roku na základě rozhodnutí zástupce ředitele. Další členění na činnosti se používá účelově tak, aby bylo možné dostát závazkům jednotlivých dotačních titulů. Činnosti jsou ekvivalentem projektů v organizaci (viz organizační struktura Šance pro Tebe) Účetní jednotka používá účtový rozvrh dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a upravuje analytickou soustavou některé položky, které se mohou na konci ho období měnit. Účtový rozvrh je uveden v příloze č. 1 této směrnice a může být samostatně aktualizován, aniž by bylo nutné aktualizovat celou směrnici. O aktualizaci rozhoduje management organizace a rozhodnutí je součástí zápisu z porady managementu. Účetní jednotka používá tyto deníky a k jejich rozlišení používá následující značení a číselné řady: - pokladní deník s číselnou řadou POKL bankovní deník podle jednotlivých účtů účet /0100 s čís.řadou BNK60000 účet /0100 s čís.řadou BGG přijaté faktury s číselnou řadou FP vydané faktury s číselnou řadou FV interní doklady s číselnou řadou INT interní mzdové doklady s číselnou řadou MZDY00000 Kontinuita číselné řady jednotlivých deníků je zajištěna tím, že software automaticky nabízí další číslo v pořadí a neumožňuje jeho změnu.

17 b) oběh ch dokladů Tento předpis upravuje kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků a orgánů sdružení a zároveň stanovuje způsob schvalování ho případu od objednávky / požadavku po zaúčtování a určuje způsob, kterým je dodržení postupu dokladováno (podpisy, formuláře, ). Součástí této směrnice mohou být také podpisové vzory. Každá operace by měla být zkontrolována ze tří hledisek: - Prověření ch dokladů z hlediska přípustnosti operace musí se prověřit, zda uskutečňovaná operce není v rozporu s platnými právními nebo vnitropodnikovými předpisy. Schvalující pracovník odpovídá za účelnost a hospodárnost schvalované operace. - Prověřování ch dokladů pro stránce věcné kontrola toho, že vyúčtované služby a dodávky byly skutečně provedeny a dodány, řádně předány v odpovídající kvalitě a množství, v dohodnutém termínu, a že vyúčtovaná částka odpovídá uzavřené smlouvě (tzv. kontrola věcné stránky ho případu). - Prověření ch dokladů po stránce formální - kontrola toho, zda doklad splňuje všechny formální náležitosti ho dokladu vyplývající jak ze zákona o účetnictví, tak z vnitropodnikových směrnic (podpisy všech odpovědných pracovníků). Samotný oběh ch dokladů je možné řešit v celém spektru ch případů. Jejich výčet najdete v příloze č. 1 - Oběh ch dokladů. Standardně se k rychlé orientaci používá tabulka s popisem oběhu ho dokladu např. zapisuje do došlé pošty rozděluje věcnou správnost schvaluje formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje úhradu schvaluje originál dokladu zakládá podatelna účtárna vedoucí zásobování hlavní finanční ředitel

18 Návrh předpisu oběh ch dokladů pro Šanci pro Tebe Finanční řízení Dle stanov pověřuje rada sdružení správou majetku a financí výkonné vedení organizace. výkonné řízení a) ředitel = místopředseda - je statutárním zástupcem organizace, který je oprávněn podepisovat dokumenty a smlouvy organizace s výjimkou smluv, které organizaci zavazují na více než jeden rok. Pak tuto smlouvu musí signovat i druhý statutární zástupce předseda sdružení. - zastupuje organizaci navenek, jedná jejím jménem a podepisuje dokumenty strategického významu - stvrzuje svým podpisem dokumenty úrovně výkonného řízení - spolupotvrzuje svým podpisem souhlas s finančními operacemi sdružení - provádí následnou kontrolu finančních operací o podepisuje měsíční výpisy z banky o provádí roční inventuru pokladny, ch dokladů a zůstatků na účtech - schvaluje roční rozpočty organizace - má disponibilní právo k účtu b) zástupce ředitele - je finančním manažerem organizace - zodpovídá za sestavení ročního rozpočtu organizace - zodpovídá za sestavení rozpočtů k jednotlivým projektům - zodpovídá za vyúčtování dotací a grantů - zodpovídá za správné a hospodárné nakládání s prostředky organizace - provádí rozbory hospodaření organizace - navrhuje interní členění účetnictví organizace - navrhuje interní předpisy v oblasti finančního řízení a účetnictví

19 kóduje jednotlivé náklady na zdroje a zaúčtování stvrzuje na jednotlivých dokladech podpisem schválil - má disponibilní práva k účtu (vč. elektronického bankovnictví) - je zodpovědný za provedení průběžné inventarizace pokladny a zásob - na základě reálných podkladů vedoucích programů připravuje mzdové podklady - je oprávněn k jednání s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami, OSSZ. - Je oprávněn zastupovat organizaci při kontrolách veřejné správy a samosprávy - Schvaluje veškeré závazky organizace Další kompetence a) samostatná - vede kompletní agendu - vede mzdovou agendu - odpovídá za formální správnost dokladů - je oprávněna k jednání s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami a OSSZ v rámci mzdové agendy. - Připravuje podklady pro finanční řízení - Připravuje podklady pro vyúčtování dotací - Další kompetence upravuje náplň práce b) Vedoucí programů, samostatní realizátoři - disponují s provozní zálohou, účelově vydanou na konkrétní výdaj - odpovídají za včasné vyúčtování zálohy a za věcnou správnost dokladu oběh ch dokladů 1) Objednávky Veškeré objednávky organizace schvaluje zástupce ředitele. Objednávky do 5.000,- může na základě rozhodnutí zástupce ředitele učinit ústně pověřený zaměstnanec. Objednávka nad 5.000,- může ústně učinit pouze zástupce ředitele až do výše ,- Kč. Nad ,- Kč probíhá objednávka výhradně

20 písemnou formou a realizuje ji zástupce ředitele. Nad ,- Kč musí objednávku schválit ředitel organizace. věcnou správnost schvaluje Vedoucí programu / zástupce ředitele formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje Zástupce ředitele / ředitel originál dokladu zakládá 2) Dodavatelské faktury Fakturu přijímá a schvaluje k zaplacení zástupce ředitele na základě schválené objednávky. Úhradu provádí samostatná prostřednictvím internet banking. věcnou správnost schvaluje Vedoucí programu / zástupce ředitele formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje Zástupce ředitele úhradu schvaluje Zástupce ředitele originál dokladu zakládá 3) Vystavené faktury věcnou správnost schvaluje formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje Doklad vystavuje originál dokladu zakládá Zástupce ředitele 4) Cestovní příkazy věcnou správnost schvaluje formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje úhradu schvaluje originál dokladu zakládá Vedoucí programu Zástupce ředitele Zástupce ředitele

21 - 21-5) Pokladní doklady věcnou správnost schvaluje formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje úhradu schvaluje originál dokladu zakládá Vedoucí programu / zástupce ředitele Zástupce ředitele 6) Banka Bankovní operace provádí samostatná prostřednictvím internetbanking. Takto provádí zejména úhradu faktur a mzdových nákladů. Činí tak výhradně na základě rozhodnutí zástupce ředitele, který schvaluje proplacení faktur svým podpisem na originálu dokladu a úhradu mezd podpisem podkladů k výplatě mezd. Bankovní kartou disponuje zástupce ředitele. Provádí prostřednictvím jí pouze výběr hotovosti k dotaci pokladny. Výběr hotovosti, bankovní operace tradiční cestou mohou provádět ředitel a zástupce ředitele. Správnost bankovních operací schvaluje jednou měsíčně ředitel svým podpisem bankovních výpisů.

22 c) inventarizace Inventura ověřuje skutečný stav majetku a závazků a ověřuje, zda zjištěný stav odpovídá stavu v účetnictví. Inventura se provádí ve formě fyzické (DHM, zásoby, část finančního majetku listiny cenné papíry), peněžní hotovost, ceniny, nehmotný majetek software) a ve formě dokladové inventury (některý nehmotný majetek, část finančního majetku, pohledávky, závazky, časové rozlišení, opravné položky, rezervy). Směrnice by měla obsahovat: - Termíny inventarizace - Rozsah inventarizace (co vše v organizaci podléhá inventarizaci) - Odpovědnost za přípravu - Způsob provádění inventarizací - Inventarizační rozdíly - Doklady a zápisy o inventarizaci - Zpracování sestav v účetnictví Součástí této směrnice může být také popis oceňování a odpisování dlouhodobého majetku a zásob. Pokud je potřeba něco zvlášť důkladně popsat, je možné na tuto oblast vytvořit speciální směrnici. V Šanci pro Tebe účtuje DHM přímo do spotřeby (viz kaustika 4). Na této směrnici v tuto chvíli pracuje, zástupce ředitele a externí poradce. Pro zajímavost uvádím pouze pravidla, která platila v roce 2006.

23 Předpis pro účtování majetku a zásob v roce 2006 Hospodaření s majetkem Hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc korun, se v pořizovací ceně účtuje přímo do nákladů, a to na účet Nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tisíc korun, se v pořizovací ceně účtuje přímo do nákladů, a to na účet Hmotný majetek je veden v ceně pořizovací v operativní evidenci Seznam drobného hmotného majetku. Používaný cizí drobný hmotný majetek je též veden v operativní evidenci. Operativní evidenci vede a inventuru provádí zástupce ředitele. Účtování zásob zboží Zásoby zboží jsou účtovány způsobem B, tj. v pořizovací ceně se účtují přímo do nákladů. K je vždy provedena inventura zboží. Na základě této inventury se zaúčtuje k zboží na sklad. Průběžnou inventarizaci provádí zástupce ředitele a vede k ní interní dokumentaci. V analytické evidenci je účtováno zvlášť o zboží na baru v klubu Agora - účty , , , a zvlášť jsou také účtovány tržby za toto zboží účet Pro rok 2006 byl stanoven rabat pro prodej zboží na baru Agora ve výši 45%. V analytické evidenci je účtováno zvlášť o zboží pro festival Yanderov účet A zvlášť jsou také účtovány tržby za toto zboží účet Pro rok 2006 byl stanoven rabat pro prodej zboží na festivalu Yanderov ve výši 25%.

24 d) zásady pro tvorbu a použití rezerv Rezervy může organizace vytvářet v případě, že identifikuje nějaké riziko v podnikání. Celou oblast tvorby rezerv ošetřuje Zákon o rezervách pro zjištění daně z příjmu. Tvorba rezerv má jasně daná pravidla, protože rezerva je osvobozena od daně. Více se touto oblastí nebudeme zabývat. e) zásady pro použití dohadných položek Dohadné položky se používají pro zaúčtování položek, u kterých je znám účel, čas (daňové období do kterého spadnou), ale není známa přesná částka. Tuto oblast by měla organizace ošetřit buď směrnicí, nebo by důvod a způsob použití dohadné položky měla uvést v příloze k závěrce. f) zásady pro tvorbu a používaní opravných položek, odpis pohledávek V NNO, která zachází s veřejnými prostředky, by se pohledávky neměly téměř vysykovat. Pokud ale taková situace vznikne např. pohledávka za bývalým zaměstnancem, mělo by být stanoveno pravidlo jak ji odepsat, pokud je nedobytná. Např. jak se pokusíte pohledávku vymoci a kdo má právo ji po 3 letech odepsat. Kdo má právo rozhodnout, že je účelné trestní stíhání k vymáhání pohledávky. Opravné položky se vytvářejí jako nástroj k zobrazení dočasného snížení majetku organizace. Může se jednat např. o rozdíly na zboží, o pojistnou událost, která bude ale posléze zlikvidována. Šance pro Tebe v tuto chvíli nemá předpis pro tvorbu opravných položek, ale v příloze k závěrce je popis toho, jak byl likvidován omyl vzniklý při přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné. g) úschova ch písemností a záznamů na technických nosičích Tento předpis má ošetřit způsob archivace originálů dokladů a způsob ochrany ho programu v PC.

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 31 Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Ing. Miluše Geussová, Ing. Erik Geuss Praha, listopad 2004 Předmluva Jak už asi víte, naši zákonodárci přijali

Více

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně Ing. František Louša Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Provision, accounting and tax conception Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Eva HÝBLOVÁ,

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 3/2014 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 18. 8. 2014 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více