Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007. Finanční řízení a předpisy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007. Finanční řízení a předpisy"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007 Název práce: Finanční řízení a předpisy Jméno a příjmení autora: Marcela Adámková Rok: 2007

2 - 2 - OBSAH 1) ÚVOD 2 2) OBECNÁ ČÁST 4 a) systém zpracování účetnictví 5 b) účtový rozvrh 5 c) Podpisové záznamy, podpisové vzory 6 d) dlouhodobý majetek, odpisový plán 7 e) zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů 8 f) Kurzové rozdíly, cizí měny 9 g) Deriváty 9 h) Zásoby 10 i) rozpouštění nákladů, popř. odchylek 10 j) konsolidační pravidla 11 3) NÁVRHY SMĚRNIC 12 a) systém zpracování účetnictví 13 b) oběh ch dokladů 16 c) inventarizace 21 d) zásady pro tvorbu a použití rezerv 23 e) zásady pro použití dohadných položek 23 f) zásady pro tvorbu a používaní opravných položek, odpis pohledávek 23 g) úschova ch písemností a záznamů na technických nosičích 23 h) pracovní cesty 24 i) používání podnikových motorových vozidel 24 j) poskytovaní osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 25 k) Pokladna 26 4) ZÁVĚR 27 5) POUŽITÁ LITERATURA 28

3 - 3-1) ÚVOD Jako téma závěrečné práce jsem si vybrala finanční řízení a předpisy. V této práci jsem se soustředila na tvorbu základních finančních předpisů pro naši organizaci Šanci pro Tebe. Práce vznikla na základě osobních zkušeností mě samé a mých kolegů s řízením Šance pro Tebe. V roce 2004 jsem nastoupila do organizace jako člověk najatý na krizové řízení. V tuto chvíli je organizace stabilní - je fázi konsolidace, má trojnásobek zaměstnanců a téměř dvojnásobný obrat oproti roku V letošním roce jsme také přijali interní. Šance pro Tebe prochází typickým obdobím přechodu z malé organizace na střední. Personální a odborné kompetence jsou spuštěny na střední management, finanční zatím zůstávají v rukou zástupce ředitele (projektově finančního manažera), zejména z toho důvodu, že zaměstnanci mají strach z převzetí finanční kompetencí myslí si, že celé finanční řízení a pravidla pro dotace jsou tak složité, že není možné do nich proniknout a neví co přesně by to znamenalo. Zároveň mají dostatečné znalosti a dovednosti na zcela samostatné vedení malých projektů (do ,- Kč), které by jim umožnily rychle a efektivně reagovat na potřeby klientů. Důvodem k sepsání finančních směrnic v organizaci je zejména potřeba formalizovat postupy proto, aby jednotlivé role / pozice v organizaci byly zastupitelné a srozumitelné. Chceme také vytvořit bezpečné (přehledné) prostředí pro zaměstnance (střední management a samostatné realizátory projektů), tak aby se mohli na této oblasti řízení podílet. V organizaci existují dílčí finanční předpisy. Byly vypracovány účelově k jednotlivým projektům, nebo jako záchrana k naplnění základních požadavků finanční kontroly. Při sepisování všech předpisů a pravidel v Šanci pro Tebe se řídíme těmito zásadami: - jde o sestavení reálného plánu s ohledem na nezbytné naplnění zákonných norem a zároveň s ohledem na reálné potřeby organizace (je důležité popsat a ošetřit rizikové oblasti a

4 - 4 - zároveň nezaplavit organizaci přepisy, které by nebyla schopna dodržovat). - směrnice má práci usnadňovat - směrnice má vytvářet přehledné prostředí - směrnice se vytvářejí postupně, podle aktuální potřeby organizace - pokud je to možné, je zachycen a popsán proces vytváření směrnic, protože organizace cíleně předává vlastní zkušenosti dalším NNO a poskytuje konzultace v oblasti řízení Práce má dvě části. V první se věnuji obecnému popisu oblastí, které musí podle zákonů a vyhlášek ošetřit každá organizace (samozřejmě pokud se jí daná kapitola týká). Naše organizace a její zaměstnanci, zejména vedení, se díky zkušenostem z úspěšně zvládnutého krizového řízení stala konzultantem pro několik dalších NNO v oblasti. Díky tomu jsme sebraly mnoho kasuistik a příběhů z oblasti řízení NNO. Některé uvádím v první části práce pro ilustraci problematiky. Samozřejmě ctím anonymitu organizací. V druhé části se věnuji konkrétním finančním a m směrnicím, vždy nejprve obecně a na závěr kapitoly uvádím konkrétní návrh směrnice pro Šanci pro Tebe (pokud se jí daná oblast týká).

5 - 5-2) OBECNÁ ČÁST Finanční řízení a účetnictví se řídí více právními předpisy. Klíčové jsou: - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - vyhláška č. 500/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví - české standardy pro podnikatele - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (týká se zejména NNO, které konzumují dotace ze státního rozpočtu) Dále je třeba sledovat celou řadu právních předpisů, které se týkají daní. Z většiny právních předpisů lze odvodit oblasti, které by organizace měla ošetřit. Jsou to: a) systém zpracování účetnictví b) účtový rozvrh c) kompetence a podpisové vzory d) dlouhodobý majetek, odpisový plán e) zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů f) Kurzové rozdíly, cizí měny g) deriváty h) zásoby i) rozpouštění nákladů, popř. odchylek j) konsolidační pravidla

6 - 6 - a) systém zpracování účetnictví Účelem je popis systému zpracování účetnictví a použitých metod. Tato směrnice by měla poskytnout návod, který povede ke splnění požadavků zákona o účetnictví (správnost, úplnost, průkaznost, srozumitelnost, přehlednost, trvalost) a zároveň umožňuje popsat metody, které si organizace sama vytvořila a užívá je. Tento popis je cenný zejména při kontrolách účetnictví. Pokud máte například tento předpis zpracován několik let dozadu, je velmi snadné doložit metody. Tato směrnice stanoví zejména: - odpovědnou osobu za zpracování účetnictví - seznam ch knih, popř. jejich popis - používaný program - účtový rozvrh - dokladové řady jednotlivých ch dokladů - interní dělení účetnictví b) účtový rozvrh V rámci směrné účtové osnovy ( 46 vyhlášky č. 500/2002 sb.) si může organizace vytvořit vlastní analytický systém účetnictví. Je důležitý např. při odlišení příjmů z hospodářské a hlavní činnosti, umožňuje sledovat procesy uvnitř organizace (náklady a výnosy jednotlivých článků organizace), umožňuje vyhovět požadavkům donátorů a efektivně a průběžně řídit rozpočty jednotlivých projektů. Vyhláška stanovila 10 účtových tříd a jejich podrobné členění: - Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek - Účtová třída 1 Zásoby - Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry - Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy - Účtová třída 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

7 Účtová třída 5 Náklady - Účtová třída 6 Výnosy - Účtová třída 7 Závěrkové a podrozvahové účty - Účtové třídy 8 a 9 Vnitropodnikové účetnictví Výše uvedený předpis stanoví tzv. syntetický účtový rozvrh. Je vždy označen dvojčíslím a popisem, např. 51 služby. Analytický systém označuje další členění těchto kapitol a rozlišuje se dalšími čísly za dvojčíslím, např. 511 opravy a udržování. Pro účely organizace je možné i další členění, opravy auta opravy budov drobné opravy DHM, atd. V této části směrnic také může organizace uvést vlastní systém kódování nákladů a výnosů, např. střediska, zakázky, popř. činnosti. Kasuistika 1: v organizaci se v září kompletně vyměnilo vedení. Od dubna měla organizace novou (externí). Té chyběla zkušenost s NNO. Takže vedla účetnictví, tak jak byla zvyklá ze ziskového. Tam je standardem mít v osnově účet režie a všichni podnikatelé se snaží mít režii co nejvyšší, protože se tím zvyšují náklady = snižuje se daňový základ. Jenže vyúčtování dotace MPSV vyžaduje režii rozklíčovat: kancelářské potřeby, pomůcky pro klienty, drogerie, atd. Změna v celém účetnictví za rok by byla náročná, takže finanční manažer vše musel provést ručně. Celkové náklady projektů byly téměř dva miliony, trvalo mu to celý prosinec. První věc, kterou příští rok udělal byla, že vytvořil vlastní rozvrh. c) Podpisové záznamy, podpisové vzory V této oblasti je cílem určit podpisové a rozhodovací kompetence osob, oprávněných za společnost podepisovat dokumenty a smlouvy a osoby odpovědné společnost zavazovat (objednávat zboží a služby). Dále pak stanovit podmínky a způsob, za kterých to mohou vykonávat. Kompetence statutárních orgánů stanovené zákonem a společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou) by neměly být touto směrnicí dotčeny.

8 - 8 - Vytvoření těchto pravidel také umožňuje kontrolu popř. vymáhání škody, která by vznikla při nerespektování směrnice. Tento moment je důležitý zejména v neformálním a přátelském prostředí malých a středních NNO. Pravidla by měla popisovat následující oblasti: - Kompetence orgánů organizace (většinou se opisuje ustanovení ze základních dokumentů a pokud je to potřeba specifikují se další oblasti) - Jednání a podepisování za organizaci (popisuje se role jednotlivých zaměstnanců ne statutárních orgánů které vyžadují určitou míru kompetencí a zaměstnanec je získá automaticky např. jmenováním do funkce ředitel, finanční manažer,, realizátor projektu ) - Podepisování na základě plné moci a pověření (upravuje kompetence pro udělování plné moci a její náležitosti) Kasuistika 2: Organizace pracující s mládeží měla většinu zaměstnanců ve věku let, tedy lidi, kteří mají jen malé zaměstnanecké návyky. Řadový zaměstnanec podepsal smlouvu o reklamě s místním podnikatelem na ,- Kč a cítil se dotčen, protože místo pochvaly a odměny ho čekal trest. Kasuistika 3: Ředitel malé organizace (4 zaměstnanci) požádal svého zástupce (zároveň člena představenstva), aby odeslal objednávku na nábytek v hodnotě ,- Kč. Když se vrátil z dovolené, byl objednán nábytek od zcela jiné firmy v hodnotě ,- Kč. Zaměstnanec argumentoval tím, že na účtu peníze jsou a původně objednaný nábytek je ošklivý. d) dlouhodobý majetek, odpisový plán Dlouhodobý majetek je rozdělen do 3 skupin (příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.) 1) dlouhodobý nehmotný majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok a cena vyšší než ,- Kč, např. software, ocenitelná práva) 2) dlouhodobý hmotný majetek doba použitelnosti delší než 1 rok a cena vyšší než ,- Kč, např. stavby, pozemky, umělecká díla a předměty, technické zhodnocení, drobný hmotný majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok a cena je rozmezí 5.000,- Kč až ,- Kč,

9 - 9 - ostatní drobný hmotný majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok a cena je rozmezí 0,- Kč až 5.000,- Kč). Evidence tohoto majetku je na rozhodnutí jednotky. Obvykle se evidují položky u kterých hrozí ztráta, nebo zneužití k soukromým účelům (např. elektronika, nářadí, součásti PC, ) 3) dlouhodobý finanční majetek (budou v držení jednotky déle než 1 rok, např. cenné papíry a vklady, poskytnuté půjčky a úvěry, obligace, dluhopisy, termínované vklady, ) Účelem této směrnice je popsat způsob, kterým organizace eviduje dlouhodobý majetek a jak se promítají do účetnictví odpisy k tomuto majetku. Kasuistika 4: naše organizace tradičně účtuje drobný hmotný majetek do spotřeby a vede jen operativní evidenci. V současnosti uvažujeme o dotacích z EU, kde jsou odpisy vlastního majetku, který je používán k realizaci projektu, uznatelným nákladem projektu. Naše organizace tak přijde o možnost vytvořit fondy na obnovu DHM. Z doporučení auditora také víme, že není jisté, jak se na tento způsob účtování budou dívat státní instituce a nebudou-li mít k němu námitky. V současné době hledáme způsob, jak tento stav narovnat. e) zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů Zákon o účetnictví v 3 ukládá zaúčtovat případy do ho období, se kterým věcně a časově souvisejí. Tzn. že jednotka účtuje o skutečnosti bez ohledu na datum jejich přijetí nebo zaplacení. Tato zásada neplatí pouze v případě, kdy ji není možné dodržet. Podle platných předpisů je to možné: - u nevýznamných částek (do 2.000,- Kč) - pravidelně se opakujících plateb / příjmů (např. náklady na finanční audit, pojištění) - v případě mimořádné události Pro správné účtování v čase tedy musíme u každého ho případu znát účel, částku a období, kterého se týkají

10 Toto pravidlo je nutné vytvořit zejména pro účely závěrky. Některé náklady daného daňového období budou uhrazeny, nebo fakturovány až v příštím daňovém období a proto je nutné tyto skutečnosti zachytit v čase, zejména pro účely závěrky a daňového přiznání (mohou se upravit i dohadnými položkami v účetnictví, zejména pokud není známa přesná částka). Tyto skutečnosti se objevují v rozvaze jednotky jako aktiva v položce D.I. jako náklady a příjmy příštích období a jako pasiva v položce C.I. jako výdaje a výnosy příštích období. V NNO se velmi často objevují v těchto položkách nároky na dotace, které organizace předfinancovala. Kasuistika 5: malá organizace změnila v průběhu roku i vedení (viz. Kasuistika 1). Zároveň čerpala 3 dotace, které je potřeba na konci realizaci jednak předfinancovat, jednak přijatá záloha přechází z roku na rok. Navíc v tomto roce přecházela z jednoduchého na podvojné účetnictví. V závěrce se tato skutečnost nezobrazila (chyba finančního řízení organizace) a hospodaření výsledek organizace byl tedy téměř ,- Kč. V následujícím roce naopak byl výsledek ,- Kč. f) Kurzové rozdíly, cizí měny Tato směrnice je důležitá pro organizace, které pravidelně provádějí platby v zahraniční měně. Zjednodušenou formu lze účelově vytvořit pro jednotlivý projekt, který je nutné vyúčtovat v cizí měně, ale platby probíhají v Kč. Směrnice by měla upravovat zejména kurz, kterým organizace přepočítává (denní, měsíční, interní), stanovený na základě vyhlášení České národní banky. g) Deriváty Ošetřuje jednotka, která s deriváty zachází (cenné papíry a jiné ceniny). V této práci se jim blíže věnovat nebudeme.

11 h) Zásoby Zásoby se dělí dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. do základních skupin: 1) Materiál (veškerý materiál nutný k výrobě, např. suroviny, pomocné látky, náhradní díly, obalový materiál, ) 2) Nedokončená výroba a polotovary 3) Výrobky (vlastní výroba jednotky) 4) Zvířata 5) Zboží (movité věci pořízené za účelem prodeje) 6) Poskytnuté zálohy na tvorbu zásob (krátkodobé i dlouhodobé) V této směrnici upravuje jednotka způsob účtování o zásobách. Specifikuje zde na jakých analytických účtech jsou příslušné zásoby vedeny a jakým způsobem se zobrazují v rozvaze. Také kdo a jak provádí jejich inventarizaci a může stanovit povinný formát inventury. i) rozpouštění nákladů, popř. odchylek Tato oblast se zabývá rozpouštěním nákladů zejména v těchto bodech: 1) dlouhodobý majetek (jedná se o tzv. odpisový plán majetku, který se zobrazí v závěrce (rozvaze)) 2) zásoby (jedná se o odpis zásob např. zboží, které se zkazí aniž by bylo prodáno, odpis zásob při změně výrobního programu apod.) 3) pohledávky (nezaplacené faktury, pohledávky za bývalými zaměstnanci) U každé z těchto kategorií je třeba stanovit způsob odpisu, jakým způsobem o těchto skutečnostech bude účtováno a kdo má právo rozhodnout o odpisu. Např. u pohledávek je normou vést pohledávku v účetnictví 3 roky a učinit všechny kroky k jejímu vyřešení, vč. soudního procesu. V průběhu tohoto období se může její hodnota v účetnictví kontinuálně snižovat. Nejběžnějším odpisovým plánem je odpis dlouhodobého hmotného majetku (viz. též kapitola d))

12 Kasuistika 6: po jednom zaměstnanci zůstala v organizaci pohledávka 5.000,- Kč za nezaplacení soukromých hovorů. Tento zaměstnanec nenechal svou novou adresu, na trvalé adrese poštu nevyzvedával. Účetní se rozhodla po 2 letech pohledávku odepsat jako nedobytnou a ředitel jí to ústně schválil. Při kontrole finančního úřadu byla tato operace označena za chybu, protože v organizaci nebyl stanoven postup k vymáhání a odepisování pohledávek, a byla vyměřena pokuta (symbolická). Správný postup je, aby valná hromada rozhodla, že tato pohledávka je tak malá, že ji nebude vymáhat soudně, protože náklady by převýšili zisk a nařídí, aby ji odepsala. j) konsolidační pravidla Tato oblast se týká tzv. konsolidující jednotky, tedy organizace, která je eminentem cenných papírů na regulovaném trhu. V této práci se touto oblastí zabývat nebudeme.

13 - 13-3) NÁVRHY SMĚRNIC V této části práce vycházím z knihy Vnitropodnikové směrnice účetnictví 2005; Milan Sotona. Autor uvádí, že návrh osnovy ch směrnic vychází z dlouhodobé praxe, a že postihuje jak dané povinnosti, které má jednotka ošetřit (viz. předchozí část práce), tak nejčastější problematické oblasti. Osnovu tedy nechávám beze změn, ale do návrhu konkrétní směrnice budou rozpracovaná pouze ta témata, která se týkají přímo naší organizace. Kompletně zpracované jsou směrnice systém zpracování účetnictví a oběh ch dokladů, u několika dalších jsou dílčí kapitoly. NÁLEŽITOSTI SMĚRNICE Každá směrnice by měla obsahovat následující údaje: - identifikace jednotky (název, IČ, DIČ, sídlo) - název dokumentu včetně jednoznačného označení (např. číslo, název směrnice, nařízení ředitele, vnitřní předpis, atp.) - název směrnice - datum vydání - datum účinnosti (platná od XX.XX.XXXX, popř. do XX.XX.XXXX) - vypracoval - kontroloval - schválil - rozdělovník (seznam pracovníků, kteří směrnici obdrží) V dalších kapitolách tyto údaje neuvádím. Zabývám se pouze popisem dané problematiky v Šanci pro Tebe.

14 a) systém zpracování účetnictví osoba odpovědná za zpracování účetnictví Zpravidla je to interní, nebo firma. V případě, že se jedná o firmu, mělo by být uvedeno na základě jaké smlouvy firma pracuje, datum podpisu smlouvy, a s jakou frekvencí jsou firmě předávány podklady a kdo jí je předává / odpovídá za předání. seznam ch knih Standardně se účtuje v těchto knihách: - m deníku - hlavní knize - knihách analytických účtů - knize podrozvahových účtů používaný program Zde je vhodné uvést autora a číslo a název software, který organizace ke zpracování účetnictví používá. účtový rozvrh Organizace vypisuje buď celý účtový rozvrh, který používá, nebo zde uvede jen účty, ke kterým vytvořila analytické řady. U NNO je to běžně účtová třída 5 a 6. V tomto oddíle je také možno uvést rozdělení nákladů na střediska, zakázky a činnosti. dokladové řady jednotlivých ch dokladů Popis značení jednotlivých typů dokladů (faktura přijatá a vydaná, pokladní doklad, bankovní doklad) a popis toho, jakým způsobem tyto doklady čísluje a zajišťuje jejich číselnou kontinuitu.

15 Návrh předpisu o účetnictví pro Šanci pro Tebe Účetní jednotka účtuje v systému podvojného účetnictví na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Pro tyto jednotky platí České standardy č Za vedení účetnictví je odpovědná interní XY Účetní jednotka účtuje v těchto ch knihách: - m deníku - hlavní knize - knihách analytických účtů - knize podrozvahových účtů Účetní jednotka pro zpracování účetnictví používá software vytvořený firmou CÍGLER SOFTWARE, a. s. Jedná se o - ekonomický software s názvem: MONEY S3 PREMIUM Účetní jednotka používá následující interní členění účetnictví dle charakteru činnosti: Činnost je rozdělena dle platných stanov na hlavní a hospodářskou. V účetnictví je toto rozděleno pomocí ch středisek, ch zakázek a ch činností. Účetní střediska: zkratka název Charakter činnosti SP Sociální programy Hlavní AP Aktivační programy Hlavní KP Komunitní programy Hlavní HO Hospodářská činnost Hospodářská Hlavní činnost tj. střediska SP, AMP, KPP jsou dále členěny dle ch zakázek tj. jednotlivých smluv na dotace a dary. Zakázky

16 jsou aktualizovány v průběhu celého roku na základě rozhodnutí zástupce ředitele. Další členění na činnosti se používá účelově tak, aby bylo možné dostát závazkům jednotlivých dotačních titulů. Činnosti jsou ekvivalentem projektů v organizaci (viz organizační struktura Šance pro Tebe) Účetní jednotka používá účtový rozvrh dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a upravuje analytickou soustavou některé položky, které se mohou na konci ho období měnit. Účtový rozvrh je uveden v příloze č. 1 této směrnice a může být samostatně aktualizován, aniž by bylo nutné aktualizovat celou směrnici. O aktualizaci rozhoduje management organizace a rozhodnutí je součástí zápisu z porady managementu. Účetní jednotka používá tyto deníky a k jejich rozlišení používá následující značení a číselné řady: - pokladní deník s číselnou řadou POKL bankovní deník podle jednotlivých účtů účet /0100 s čís.řadou BNK60000 účet /0100 s čís.řadou BGG přijaté faktury s číselnou řadou FP vydané faktury s číselnou řadou FV interní doklady s číselnou řadou INT interní mzdové doklady s číselnou řadou MZDY00000 Kontinuita číselné řady jednotlivých deníků je zajištěna tím, že software automaticky nabízí další číslo v pořadí a neumožňuje jeho změnu.

17 b) oběh ch dokladů Tento předpis upravuje kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků a orgánů sdružení a zároveň stanovuje způsob schvalování ho případu od objednávky / požadavku po zaúčtování a určuje způsob, kterým je dodržení postupu dokladováno (podpisy, formuláře, ). Součástí této směrnice mohou být také podpisové vzory. Každá operace by měla být zkontrolována ze tří hledisek: - Prověření ch dokladů z hlediska přípustnosti operace musí se prověřit, zda uskutečňovaná operce není v rozporu s platnými právními nebo vnitropodnikovými předpisy. Schvalující pracovník odpovídá za účelnost a hospodárnost schvalované operace. - Prověřování ch dokladů pro stránce věcné kontrola toho, že vyúčtované služby a dodávky byly skutečně provedeny a dodány, řádně předány v odpovídající kvalitě a množství, v dohodnutém termínu, a že vyúčtovaná částka odpovídá uzavřené smlouvě (tzv. kontrola věcné stránky ho případu). - Prověření ch dokladů po stránce formální - kontrola toho, zda doklad splňuje všechny formální náležitosti ho dokladu vyplývající jak ze zákona o účetnictví, tak z vnitropodnikových směrnic (podpisy všech odpovědných pracovníků). Samotný oběh ch dokladů je možné řešit v celém spektru ch případů. Jejich výčet najdete v příloze č. 1 - Oběh ch dokladů. Standardně se k rychlé orientaci používá tabulka s popisem oběhu ho dokladu např. zapisuje do došlé pošty rozděluje věcnou správnost schvaluje formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje úhradu schvaluje originál dokladu zakládá podatelna účtárna vedoucí zásobování hlavní finanční ředitel

18 Návrh předpisu oběh ch dokladů pro Šanci pro Tebe Finanční řízení Dle stanov pověřuje rada sdružení správou majetku a financí výkonné vedení organizace. výkonné řízení a) ředitel = místopředseda - je statutárním zástupcem organizace, který je oprávněn podepisovat dokumenty a smlouvy organizace s výjimkou smluv, které organizaci zavazují na více než jeden rok. Pak tuto smlouvu musí signovat i druhý statutární zástupce předseda sdružení. - zastupuje organizaci navenek, jedná jejím jménem a podepisuje dokumenty strategického významu - stvrzuje svým podpisem dokumenty úrovně výkonného řízení - spolupotvrzuje svým podpisem souhlas s finančními operacemi sdružení - provádí následnou kontrolu finančních operací o podepisuje měsíční výpisy z banky o provádí roční inventuru pokladny, ch dokladů a zůstatků na účtech - schvaluje roční rozpočty organizace - má disponibilní právo k účtu b) zástupce ředitele - je finančním manažerem organizace - zodpovídá za sestavení ročního rozpočtu organizace - zodpovídá za sestavení rozpočtů k jednotlivým projektům - zodpovídá za vyúčtování dotací a grantů - zodpovídá za správné a hospodárné nakládání s prostředky organizace - provádí rozbory hospodaření organizace - navrhuje interní členění účetnictví organizace - navrhuje interní předpisy v oblasti finančního řízení a účetnictví

19 kóduje jednotlivé náklady na zdroje a zaúčtování stvrzuje na jednotlivých dokladech podpisem schválil - má disponibilní práva k účtu (vč. elektronického bankovnictví) - je zodpovědný za provedení průběžné inventarizace pokladny a zásob - na základě reálných podkladů vedoucích programů připravuje mzdové podklady - je oprávněn k jednání s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami, OSSZ. - Je oprávněn zastupovat organizaci při kontrolách veřejné správy a samosprávy - Schvaluje veškeré závazky organizace Další kompetence a) samostatná - vede kompletní agendu - vede mzdovou agendu - odpovídá za formální správnost dokladů - je oprávněna k jednání s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami a OSSZ v rámci mzdové agendy. - Připravuje podklady pro finanční řízení - Připravuje podklady pro vyúčtování dotací - Další kompetence upravuje náplň práce b) Vedoucí programů, samostatní realizátoři - disponují s provozní zálohou, účelově vydanou na konkrétní výdaj - odpovídají za včasné vyúčtování zálohy a za věcnou správnost dokladu oběh ch dokladů 1) Objednávky Veškeré objednávky organizace schvaluje zástupce ředitele. Objednávky do 5.000,- může na základě rozhodnutí zástupce ředitele učinit ústně pověřený zaměstnanec. Objednávka nad 5.000,- může ústně učinit pouze zástupce ředitele až do výše ,- Kč. Nad ,- Kč probíhá objednávka výhradně

20 písemnou formou a realizuje ji zástupce ředitele. Nad ,- Kč musí objednávku schválit ředitel organizace. věcnou správnost schvaluje Vedoucí programu / zástupce ředitele formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje Zástupce ředitele / ředitel originál dokladu zakládá 2) Dodavatelské faktury Fakturu přijímá a schvaluje k zaplacení zástupce ředitele na základě schválené objednávky. Úhradu provádí samostatná prostřednictvím internet banking. věcnou správnost schvaluje Vedoucí programu / zástupce ředitele formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje Zástupce ředitele úhradu schvaluje Zástupce ředitele originál dokladu zakládá 3) Vystavené faktury věcnou správnost schvaluje formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje Doklad vystavuje originál dokladu zakládá Zástupce ředitele 4) Cestovní příkazy věcnou správnost schvaluje formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje úhradu schvaluje originál dokladu zakládá Vedoucí programu Zástupce ředitele Zástupce ředitele

21 - 21-5) Pokladní doklady věcnou správnost schvaluje formální správnost ověřuje účtuje operaci schvaluje úhradu schvaluje originál dokladu zakládá Vedoucí programu / zástupce ředitele Zástupce ředitele 6) Banka Bankovní operace provádí samostatná prostřednictvím internetbanking. Takto provádí zejména úhradu faktur a mzdových nákladů. Činí tak výhradně na základě rozhodnutí zástupce ředitele, který schvaluje proplacení faktur svým podpisem na originálu dokladu a úhradu mezd podpisem podkladů k výplatě mezd. Bankovní kartou disponuje zástupce ředitele. Provádí prostřednictvím jí pouze výběr hotovosti k dotaci pokladny. Výběr hotovosti, bankovní operace tradiční cestou mohou provádět ředitel a zástupce ředitele. Správnost bankovních operací schvaluje jednou měsíčně ředitel svým podpisem bankovních výpisů.

22 c) inventarizace Inventura ověřuje skutečný stav majetku a závazků a ověřuje, zda zjištěný stav odpovídá stavu v účetnictví. Inventura se provádí ve formě fyzické (DHM, zásoby, část finančního majetku listiny cenné papíry), peněžní hotovost, ceniny, nehmotný majetek software) a ve formě dokladové inventury (některý nehmotný majetek, část finančního majetku, pohledávky, závazky, časové rozlišení, opravné položky, rezervy). Směrnice by měla obsahovat: - Termíny inventarizace - Rozsah inventarizace (co vše v organizaci podléhá inventarizaci) - Odpovědnost za přípravu - Způsob provádění inventarizací - Inventarizační rozdíly - Doklady a zápisy o inventarizaci - Zpracování sestav v účetnictví Součástí této směrnice může být také popis oceňování a odpisování dlouhodobého majetku a zásob. Pokud je potřeba něco zvlášť důkladně popsat, je možné na tuto oblast vytvořit speciální směrnici. V Šanci pro Tebe účtuje DHM přímo do spotřeby (viz kaustika 4). Na této směrnici v tuto chvíli pracuje, zástupce ředitele a externí poradce. Pro zajímavost uvádím pouze pravidla, která platila v roce 2006.

23 Předpis pro účtování majetku a zásob v roce 2006 Hospodaření s majetkem Hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc korun, se v pořizovací ceně účtuje přímo do nákladů, a to na účet Nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tisíc korun, se v pořizovací ceně účtuje přímo do nákladů, a to na účet Hmotný majetek je veden v ceně pořizovací v operativní evidenci Seznam drobného hmotného majetku. Používaný cizí drobný hmotný majetek je též veden v operativní evidenci. Operativní evidenci vede a inventuru provádí zástupce ředitele. Účtování zásob zboží Zásoby zboží jsou účtovány způsobem B, tj. v pořizovací ceně se účtují přímo do nákladů. K je vždy provedena inventura zboží. Na základě této inventury se zaúčtuje k zboží na sklad. Průběžnou inventarizaci provádí zástupce ředitele a vede k ní interní dokumentaci. V analytické evidenci je účtováno zvlášť o zboží na baru v klubu Agora - účty , , , a zvlášť jsou také účtovány tržby za toto zboží účet Pro rok 2006 byl stanoven rabat pro prodej zboží na baru Agora ve výši 45%. V analytické evidenci je účtováno zvlášť o zboží pro festival Yanderov účet A zvlášť jsou také účtovány tržby za toto zboží účet Pro rok 2006 byl stanoven rabat pro prodej zboží na festivalu Yanderov ve výši 25%.

24 d) zásady pro tvorbu a použití rezerv Rezervy může organizace vytvářet v případě, že identifikuje nějaké riziko v podnikání. Celou oblast tvorby rezerv ošetřuje Zákon o rezervách pro zjištění daně z příjmu. Tvorba rezerv má jasně daná pravidla, protože rezerva je osvobozena od daně. Více se touto oblastí nebudeme zabývat. e) zásady pro použití dohadných položek Dohadné položky se používají pro zaúčtování položek, u kterých je znám účel, čas (daňové období do kterého spadnou), ale není známa přesná částka. Tuto oblast by měla organizace ošetřit buď směrnicí, nebo by důvod a způsob použití dohadné položky měla uvést v příloze k závěrce. f) zásady pro tvorbu a používaní opravných položek, odpis pohledávek V NNO, která zachází s veřejnými prostředky, by se pohledávky neměly téměř vysykovat. Pokud ale taková situace vznikne např. pohledávka za bývalým zaměstnancem, mělo by být stanoveno pravidlo jak ji odepsat, pokud je nedobytná. Např. jak se pokusíte pohledávku vymoci a kdo má právo ji po 3 letech odepsat. Kdo má právo rozhodnout, že je účelné trestní stíhání k vymáhání pohledávky. Opravné položky se vytvářejí jako nástroj k zobrazení dočasného snížení majetku organizace. Může se jednat např. o rozdíly na zboží, o pojistnou událost, která bude ale posléze zlikvidována. Šance pro Tebe v tuto chvíli nemá předpis pro tvorbu opravných položek, ale v příloze k závěrce je popis toho, jak byl likvidován omyl vzniklý při přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné. g) úschova ch písemností a záznamů na technických nosičích Tento předpis má ošetřit způsob archivace originálů dokladů a způsob ochrany ho programu v PC.

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací Obsah Úvod 8 1. Základní pojmy a principy v účetnictví 10 1.1 Význam a funkce účetnictví 10 1.2 Klasifikace majetku a závazků z hlediska aktiv a pasiv... 18 1.2.1 Klasifikace aktiv 19 1.2.2 Klasifikace

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

O b e c S e l e t i c e. Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce. Obec Seletice

O b e c S e l e t i c e. Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce. Obec Seletice Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce Obec Seletice 1 OBSAH: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ.... 3 2. VNITROORGANIZAČNÍ ÚČETNICTVÍ, ÚČTOVÝ ROZVRH... 3 3. SEZNAM ÚČETNÍCH KNIH V SOUSTAVĚ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ,

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Účetní jednotka: Sportovní klub SC Kolín Brankovická 1289, Kolín ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Systém zpracování účetnictví Úschova účetních písemností Systém zpracování účetnictví Řídí se příslušnými

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.: KUOK 3280/2011 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O o výsledku Zpráva přezkoumání

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více