V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA

2 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů 31 5 Věda a výzkum 33 6 Publikační a přednášková činnost 37 7 Prezentační a vzdělávací činnost 38 8 Klíčové projekty památkové péče v roce Významné události a aktivity roku Poskytování informací dle zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitele Rok 2011 byl ovlivněn snižováním počtu zaměstnanců započatým v předchozím roce. Zároveň jsme se připravovali na snad již poslední reorganizaci NPÚ plánovanou na rok Personální oslabení ztížilo práci jak pracovníkům sekce památkové péče, tak správy památkových objektů. Nová pravidla pro zadávání stavebních prací, nákup zboží a služeb, která pro své příspěvkové organizace nastavilo v průběhu roku MK ČR, značně zvýšila administrativní zátěž při zajišťování chodu všech pracovišť NPÚ. Přestože se nakonec podařilo vedení NPÚ dojednat se zřizovatelem zjednodušení celé agendy, došlo ke zpoždění v přípravě řady stavebních akcí. V našem případě to bylo zejména dokončení obnovy Lannerova domu v Telči, kde došlo nejprve ke zpomalení financování a následně k přerušení stavebních prací. Ty bylo možno zahájit až po vytvoření úspory ve výši cca 4 mil. Kč, která vedla ke snížení původně plánovaného standardu provedení stavby a jejího vybavení. Dokončení stavby muselo být v závěru roku přesunuto do roku 2012 a dofinancování obnovy jsme museli částečně pokrýt i z vlastních zdrojů. Nepodařilo se zahájit obnovu zbývající části střech a stropních konstrukcí na zámku v Náměšti nad Oslavou a vzhledem ke snížení rozpočtu na obnovu z 20 na 16 mil. Kč bylo nutno provést úpravy projektu a zakázku připravit až pro rok Podařilo se však zahájit a z větší části provést statické zajištění Velké věže na hradě Lipnice a zahájit i odvlhčovací práce u kostela sv. Víta v Zahrádce. Finanční prostředky pro kostel byly získány zejména díky iniciativě členů občanského sdružení Přátelé Zahrádky, kteří získávají finance na obnovu kostela prostřednictvím veřejné sbírky a sponzorů. Hlavní část finančních prostředků ale po mediální kampani a řadě intervencí ze strany sdružení v závěru roku poskytlo MK ČR. Návštěvnická sezóna se v roce 2011 odehrávala ve znamení stagnace návštěvnosti, která postihla nejvíce zámek v Telči. Díky úsilí kastelánů a pracovníků správ památkových objektů se však nakonec podařilo plánované výnosy dokonce mírně překročit a naše pracoviště tak neskončilo v červených číslech, i když se nad ním tato hrozba po celou druhou polovinu roku vznášela. Celé druhé pololetí bylo ovlivněné přípravami na reorganizaci NPÚ plánovanou pro rok 2013, kdy má být správa památkových objektů na Vysočině převedena na nově vzniklou správu památkových objektů v Českých Budějovicích. Na konci roku došlo k vytvoření nového dislokovaného pracoviště ve Žďáru nad Sázavou, kam byla z místního zámku přemístěna i kancelář správy kostela sv. Jana Nepomuckého. Pro naše zaměstnance tak byly získány kvalitnější prostory s nižšími provozními náklady. V závěru roku došlo k zavedení elektronické spisové služby (ESS)v rámci celého NPÚ. Tento krok byl zejména ze strany odborných pracovníků očekáván se značnými obavami. S odstupem času ale mohu konstatovat, že naše pracoviště se s přechodem na ESS vypořádalo velmi dobře. Přispěla k tomu zřejmě i předchozí zkušenost našich pracovníků s již zavedeným elektronickým oběhem dokumentů. Všechny hlavní a mimořádné úkoly, které byly pracovišti uloženy, se podařilo našim pracovníkům ve všech sekcích splnit. Často to však nebylo jednoduché a za splněním řady úkolů se skrývají hodiny a hodiny práce i nad rámec pracovní doby. Rok 2011 rozhodně nebyl rokem klidným a jednoduchým. Stejně, ba možná ještě více, bude náročný i rok následující. Vzhledem k mému rozhodnutí opustit na konci prvního čtvrtletí roku 2012 pozici ředitele ÚOP NPÚ v Telči, chci tímto všem svým kolegům nejen poděkovat za práci vykonanou v roce 2011, ale popřát jim i hodně štěstí při plnění všech úkolů, které přinese rok 2012 a na kterých se již s nimi nebudu podílet. Jsem velmi rád, že naši odborní pracovníci již budou moci využívat nové prostory Lannerova domu, čímž budou po čtyřletém provizoriu konečně vytvořeny lepší podmínky pro jejich práci. Snad se stejně úspěšně podaří dokončit i všechny připravené a připravované investiční akce na našich objektech. Ing. Libor Karásek 3

4 Organizační struktura 4

5 1 Organizace Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči Slavatovská 98, Telč / IČ: , DIČ CZ tel tel. / fax: / Způsob zřízení: zřizovací listina vydaná MK ČR pod čj /2002 s účinností ode dne 1. ledna 2003 Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky Vedoucí pracovníci: Ing. Libor Karásek - ředitel NPÚ ÚOP v Telči tel , PhDr. Martina Veselá - náměstkyně pro výkon památkové péče, územní konzervátor , Ing. Bohumil Tripal - náměstek pro správu památkových objektů , Ing. Miloň Slabý náměstek provozně-ekonomický , Mgr. Bc. Tomáš Vícha - vedoucí odboru památkové péče , Mgr. Petr Severa - vedoucí oddělení specialistů, garant agendy restaurování pro území kraje Vysočina , Mgr. Bc. Irena Tobiášková - vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů, garant agendy základní evidence mobiliárních fondů , Dana Kubeková - hlavní účetní , Ing. Radim Petr - správce objektu SZ Jaroměřice nad Rokytnou tel , Bc. Marek Hanzlík - správce objektu SH Lipnice tel , Mgr. Marek Buš - správce objektu SZ Náměšť nad Oslavou tel , Bohumil Norek - správce objektu SZ Telč tel , Ing. Karel Straka - správce památkového areálu Zelená hora tel , Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % Do , , , , ,17 nad ,80 Celkem ,00 5

6 Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,67 Vyučen ,93 Střední odborné ,76 Úplné střední ,74 Úplné střední odborné ,04 Vyšší odborné ,67 Vysokoškolské ,19 Celkem ,00 Vzniklé a skončené pracovní poměry k Stav Počet Nástupy 41 Odchody 34 Trvání pracovního poměru k Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let Do 15 let 7 7 Do 20 let Nad 20 let 3 3 Celkem Celkový průměrný plat Průměrný hrubý měsíční příjem k byl Kč. Poradní orgány ředitele Komise MK ČR pro nakládání s památkovým fondem v kraji Vysočina Členové: Ing. Libor Karásek, ředitel NPÚ ÚOP v Telči Ing. Tomáš Škaryd, radní kraje Vysočina PhDr. Katina Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče KÚ Vysočina - předsedkyně Ing. Jaroslav Martínek, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč - místopředseda Hana Müllerová, místostarostka města Telč Ing. arch. Marie Veselá, vedoucí stavebního odboru Biskupství brněnského Ing. Jana Fischerová, zastupitelka kraje Vysočina a starostka města Havlíčkův Brod Ing. Karel Nedvědický, starosta města Jaroměřice nad Rokytnou Vladimír Měrka, starosta města Náměšť nad Oslavou Ing. Jaroslav Vymazal, primátor města Jihlavy Martin Paclík, předseda představenstva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina Marek Hanzlík, kastelán SH Lipnice - tajemník komise 6

7 Památková rada NPÚ ÚOP v Telči Členové: Ing. Libor Karásek, ředitel NPÚ ÚOP v Telči PhDr. Martina Veselá, odborná náměstkyně NPÚ ÚOP v Telči Doc. PhDr. Olga Badalíková Ph.D., Ing. arch. Olga Čermáková, Krajský úřad kraje Vysočina prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, GIRSA AT spol. s r.o. Doc. Ing. arch. Petr Hrůša, Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno PhDr. Petra Hoftichová Doc. PhDr. Ing. arch. Matěj Miloš PhD., NPÚ ÚOP Ostrava Ing. arch. Ivo Motl Ing. arch. Daniel Špička, architekti CORA Doc. PhDr. Josef Štulc, ÚP NPÚ Praha Mgr. Jiří Vajčner Ph.D., Ministerstvo kultury ČR 2 Náplň a rozsah činnosti Pracoviště NPÚ ÚOP v Telči působí na území kraje Vysočina, tj. v bývalých okresech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. K datu bylo na tomto území v ÚSKP ČR zapsáno nemovitých a 3342 movitých kulturních památek. Dále se na tomto území nacházejí 3 městské a 5 vesnických památkových rezervací, 22 městských a 5 vesnických památkových zón a Krajinná památková zóna Náměšťsko. Na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jsou zapsány: Telč - historické jádro města, Zelená hora - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Třebíč - soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa. Územní komise NPÚ ÚOP v Telči pro posuzování návrhů na prohlášení a zrušení prohlášení věci za kulturní památku Členové (všichni z NPÚ ÚOP v Telči): PhDr. Martina Veselá (předseda) Ing. arch. Martina Gregorová Mgr. Bc. Tomáš Vícha Mgr. Petr Severa Mgr. Kristýna Bulínová Mgr. Bc. Irena Tobiášková Mgr. Petra Flokovičová Krajská archeologická komise NPÚ ÚOP v Telči: Členové: PhDr. Martina Veselá, NPÚ ÚOP v Telči - garant Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Mgr. Petr Hrubý, ARCHAIA Brno o.p.s. pracoviště Jihlava PhDr. Petr Doležel, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., NPÚ ÚOP v Praze Mgr. Pavel Macků, NPÚ ÚOP v Telči - tajemník Interní komise památkové péče NPÚ ÚOP v Telči Členové: PhDr. Martina Veselá, Ing. Libor Karásek, Mgr. Petr Severa, Mgr. Bc. Irena Tobiášková, Mgr. Bc. Tomáš Vícha - všichni NPÚ ÚOP v Telči Odborná spolupráce s MK ČR Účast v komisi MK ČR v programu Restaurování movitých kulturních památek, kompletace podkladů žádosti s přílohami pro rok 2011, Mgr. Petr Severa, Ing. Lucie Bláhová. Účast v komisi Programu záchrany architektonického dědictví PhDr. Martina Veselá 7

8 Odborná spolupráce NPÚ ÚOP v Telči s Krajským úřadem Vysočina Účast zástupce KÚ kraje Vysočina, odboru kultury a památkové péče, Mgr. et Mgr. Jany Zadražilové na práci Územní komise NPÚ ÚOP v Telči, pro posuzování návrhů na nová prohlášení věci za kulturní památku jako stálého přísedícího člena. Účast zástupců KÚ kraje Vysočina, odboru kultury a cestovního ruchu, Ing. arch. Olgy Čermákové a Jaroslavy Panáčkové v komisích ÚOP NPÚ v Telči pro Havarijní fond a pro Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny. Odborná spolupráce se samosprávami V měsíci lednu 2012 proběhlo vyhodnocení regionálního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2011 v kraji Vysočina. Do regionálního kola se přihlásilo celkem 7 obcí: Brtnice, Havlíčkův Brod, Jemnice, Jimramov, Pelhřimov, Telč a Třebíč. Komise pracovala ve složení: Za SHSČMS - Jindřich Skočdopole Za MMR - Mgr. Lucie Vlková Za NPÚ - Ing. Libor Karásek a Mgr. Bc. Tomáš Vícha Na základě bodového hodnocení se vítězem stalo město Havlíčkův Brod. Spolupráce s odbornými organizacemi Spolupráce s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli konzultace, vzdělávací činnost Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. v Praze spolupráce na monitorování krovových konstrukcí v kraji Vysočina spolupráce při organizování odborně metodických dnů konzultace a přednášková činnost Spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i. v Praze konzultace a přednášková činnost spolupráce při organizování odborně metodických dnů členství v odborných komisích NPÚ ÚOP v Telči Spolupráce s ÚAPP Brno, ARCHAIA Brno o.p.s. pracoviště Jihlava záchranné archeologické výzkumy z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR členství v odborných komisích NPÚ ÚOP v Telči spolupráce na akcích z programu PZAV Spolupráce s Muzeem Vysočiny Jihlava záchranné archeologické výzkumy z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR spolupráce na akcích z programu PZAV spolupráce při organizování odborně metodických dnů 8

9 3 Památková péče Souhrnný přehled všech odborných vyjádření zhotovených v roce 2011 Správní orgány/pověřené obce ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Bystřice nad Pernštejnem Havlíčkův Brod Humpolec Chotěboř Jihlava Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Nové Město na Moravě Pacov Pelhřimov Světlá nad Sázavou Telč Třebíč Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou Celkem Historická zeleň / lidová architektura / technické památky Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Bystřice nad Pernštejnem 5 5 Havlíčkův Brod 4 4 Humpolec Chotěboř Jihlava Moravské Budějovice 4 4 Náměšť nad Oslavou 2 2 Nové Město na Moravě Pacov 1 1 Pelhřimov 4 4 Světlá nad Sázavou Telč Třebíč Velké Meziříčí 8 8 Žďár nad Sázavou 3 3 Celkem Odbor péče o památkový fond Odbor péče o památkový fond vznikl v reakci na systemizaci a reorganizaci Národního památkového ústavu. Odbor se člení na oddělení garantů území a oddělení specialistů, do nějž náleží i zvlášť vyčleněný referát hudebních památek. Rok 2011 byl enormně náročný především z pozice vedoucího odboru. Ten po větší část roku, mimo své agendy a výkonu odborné činnosti garanta při obnově národních kulturních památek a dalších vybraných památek v kraji, suploval též roli náměstka pro památkovou péči. Pro ústav podstatná a nezanedbatelná je též činnost pracovníků odboru v odborných a hodnotitelských komisích a redakční 9

10 radě územního odborného pracoviště. Odbor rovněž spolupracoval s ostatními organizačními složkami pracoviště, především s OEDIS. Jako i v minulých letech se odbor musel potýkat s fluktuací pracovníků a složitým hledáním nových, odborně i osobnostně kvalitních kolegů. I přes všechna úskalí se však podařilo držet kvalitu činnosti odboru a naše pracoviště je i díky našemu odboru zvenčí vnímáno pozitivně. Také v roce 2011 se našemu odboru podařilo udržet dobrou tradici odborných exkurzí, které rozšiřují a upevňují odborné znalosti kolegů v rámci celého pracoviště. S přispěním pracovníků OPPF se v září realizoval i mezinárodní seminář věnovaný problematice péče o památky lidové architektury a stavitelství ( ). V závěru roku byl odbor zvýšenou měrou zatížen agendou související s přechodem na novou elektronickou spisovou službu. Oddělení garantů území Hlavní činnost oddělení v roce 2011 tradičně spočívala ve vypracovávání písemných vyjádření podle 14 a 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn, pro úřady obcí s rozšířenou působností a další subjekty k opravám a údržbě nemovitých kulturních památek a ke stavebním činnostem na památkově chráněných územích v kraji Vysočina. Za písemnou agendou je třeba vidět řadu šetření, konzultací ve všech fázích projektové přípravy i vlastní realizace staveb, posuzování projektových dokumentací na žádost předkladatelů, projednávání záměrů, průzkumů, atd. Pracovníci poskytovali odbornou pomoc různým subjektům přímo v terénu i při úředních jednáních. Složitější případy obnovy památkového fondu v kraji Vysočina byly konzultovány na jednáních Interní komise památkové péče Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči i s odborníky z ostatních pracovišť NPÚ (především z ÚP v Praze a ÚOP v Brně), s odbornými pracovníky muzeí, vysokých škol a dalších institucí. Byly poskytovány odborné konzultace vlastníkům objektů v zájmu památkové péče, zpracovatelům projektových dokumentací, investorům a orgánům státní správy. Pracovníci oddělení se účastnili kontrolních dnů, veřejných projednání územně plánovacích dokumentací a dalších četných jednání ke všem stupňům projektových dokumentací obnov památek a objektů v památkově chráněných územích. Vykonávali zvýšený odborný dohled mimo jiné u realizací financovaných z veřejných zdrojů v rámci programů MK ČR, a to především Programu regenerace městských památkových rezervací a zón, Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny, Programu záchrany architektonického dědictví, Havarijního programu a Programu obnovy prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Zajišťovali a koordinovali hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče. Prováděna byla také průběžná dokumentace památkového fondu a dle časových možností i operativní průzkumy památek. Pracovníci oddělení podávali návrhy na prohlášení věcí za kulturní památky a podíleli se též na práci komise pro posouzení návrhů v rámci našeho pracoviště. Byly prováděny činnosti plynoucí ze zákona o státní památkové péči, statutu a organizačního řádu NPÚ a činnosti stanovené zřizovatelem, tj. Ministerstvem kultury ČR. Oddělení spolupracovalo při plnění úkolů s ostatními útvary v rámci NPÚ, s místními samosprávami i s orgány státní správy, především s úřady pověřených obcí a krajským úřadem. Oddělení plnilo zároveň funkci informativní pro vlastníky památek v oblasti informací o možnostech získávání finančních příspěvků na obnovu kulturních památek. Pracovníci oddělení se účastnili také odborných seminářů a konferencí, pracovali v komisích regenerací městských památkových rezervací a zón a dalších komisích, kde byly řešeny problémy památkového fondu v kraji. Dle možností sami přednášeli a publikovali. Oddělení specialistů Činnost oddělení v roce 2011 zahrnovala odborné aktivity v oblastech památkového dohledu restaurování předmětů kulturní povahy, ochrany a obnovy lidové architektury a vesnických sídel, ochrany historické zeleně a kulturní krajiny, urbanismu historických sídel, a také oblast péče o archeologické památky, včetně záchranných archeologických výzkumů na objektech ve správě NPÚ ÚOP v Telči. V současné době může oddělení plnit úkoly nejen v základním, zákonem daném rozsahu, ale věnovat se i dokumentaci a srovnávání restaurátorských zásahů a jejich popularizaci formou publikační činnosti. Byly zpracovávány posudky a následně vydávána odborná vyjádření na potřebné odborné úrovni, jako podklad pro vydávání rozhodnutí orgánů státní památkové péče. V naprosté většině případů byly podmínky, uvedené v odborných vyjádřeních oddělení specialistů, respektovány a staly se součástí závazných stanovisek. V některých složitějších případech, vyžadujících širší rešerše a konzultace, byl termín odeslání vyjádření po dohodě s výkonným orgánem prodloužen, většinou však byla vyjádření odeslána v zákonem stanovené lhůtě. Zejména v oblasti restaurování, ale i ve všech dalších oblastech činnosti oddělení specialistů, se dařilo realizovat kvalitní dohled nad akcemi obnovy a poskytovat vlastníkům či orgánům státní památkové péče účinný informační servis v rámci četných kontrolních dnů. V rámci agend oddělení specialistů byly kromě vyjádření k plánovaným akcím obnovy, sloužícím jako podklad pro správní řízení příslušného výkonného orgánu státní památkové péče, uskutečněny také četné konzultace v terénu. Činnost pracovníků v této oblasti zahrnovala také dokumentaci stavu a ve spolupráci s oddělením dokumentace vypracování návrhů na zapsání objektů do ÚSKP ČR. Další z činností oddělení specialistů byl též monitoring památek UNESCO. V roce 2011 byly zpracovány monitorovací zprávy pro památky kraje Vysočina, které jsou zapsány na Seznam přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V roce 2011 byl prováděn 10

11 průběžný monitoring těchto kulturních statků a pořizována rozsáhlá dokumentace, která bude podkladem pro zpracování další monitorovací zprávy. Byla definována retrospektivní formulace mimořádné univerzální hodnoty (outstanding universal value OUV) statků zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Dále byla vypracována II. etapa Management Planu syntetická (návrhová) část pro Státní zámek Telč a pro poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Management Plan byl spolufinancován prostředky ze státního rozpočtu, z Programu podpora pro památky UNESCO. Z tohoto Programu byl též spolufinancován Stavebně historický průzkum pro Státní zámek Telč (II. etapa) a edukační projekt UNESCO pro dětské oči. Spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností Spolupráce s Krajským úřadem kraje Vysočina v Jihlavě i s obcemi s rozšířenou působností v kraji Vysočina je na dobré úrovni a probíhala průběžně v celém roce Zástupci kraje i pověřených obcí jsou členy komisí ustanovených NPÚ ÚOP v Telči. Naši odborní pracovníci se pravidelně účastní seminářů a pracovních dílem pořádaných jak Krajským úřadem kraje Vysočina, tak jednotlivými obcemi s rozšířenou působností. Samozřejmě probíhá spolupráce determinovaná zákonem o státní památkové péči a obecná spolupráce při péči o zachování, obnovu a kvalitní prezentace památkového fondu v kraji Vysočina. Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR Dohled nad prováděním obnovy kulturních památek probíhal především prostřednictvím garantů území, a to v průběhu celého roku Odborný dohled nad prováděním akcí obnovy kulturních a památek a památkově chráněných území byl jedním ze stěžejních úkolů oddělení garantů území. Důraz byl kladen především na akce obnovy kulturních památek spolufinancované s veřejných zdrojů. Sledováno bylo nejen odborné hledisko obnovy, ale také účelné vynakládání finančních prostředků. Zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče Přehled všech dotací přidělených MK ČR v roce 2011 na akce kontrolované NPÚ ÚOP v Telči Název dotace MK ČR Dotace v tis. Kč Havarijní program Program záchrany architektonického dědictví Program regenerace městských památkových rezervací a zón Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 490 Program restaurování Program podpory záchranných archeologických výzkumů Celkem Havarijní program v roce 2011 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. 1 Bělá Havlíčkův Brod areál sklárny Tasice Bobrová Žďár nad Sázavou bývalá škola č. p Brtnice (Jestřebí u Brtnice) Jihlava lovecký zámeček Aleje č. p Čáslavice Třebíč kostel sv. Martina Častrov Pelhřimov bývalá fara č. p

12 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. 6 Červená Řečice Pelhřimov zámek č. p Daňkovice Žďár nad Sázavou zemědělský dvůr č. p Dolní Krupá Havlíčkův Brod kostel sv. Víta Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod dům č. p Hrotovice Třebíč zámek č. p Kadov (Kadov u Sněžného) Kadov (Kadov u Sněžného) Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou roubená stodola na st. p. č usedlost č. p Krasonice Jihlava dům č. p. 13 (myslivna Majdalena) Libice nad Doubravou Havlíčkův Brod zámek č. p Myslibořice Třebíč zámek č. p Osová Bítýška (Osová) Žďár nad Sázavou sýpka na p. p. č Pacov Pacov areál hřbitovního kostela sv. Barbory Plandry Jihlava areál kaple sv. Jana Nepomuckého Račice Třebíč kostel sv. Václava Sněžné Žďár nad Sázavou areál hamru u č. p Těchobuz Pelhřimov areál zámku č. p Vilémov (Spytice) Havlíčkův Brod venkovská usedlost č. p Zadní Zhořec Žďár nad Sázavou venkovská usedlost č. p Želetava Třebíč kostel sv. Kateřiny Želetava Třebíč tvrz Starý hrad č. p Želiv Pelhřimov klášter Želiv Celkem Program záchrany architektonického dědictví v roce 2011 Obec Památka Akce Brtnice Golčův Jeníkov Jemnice Zámek Kostel sv.františka Serafínského Kostel sv. Víta obnova krovu, výměna střešní krytiny, oprava komínů obnova fasády kostela vč. statiky zdiva a klempířských prací, restaurování obnova interiéru- malby, oltáře, kamenné prvky, truhlářské prvky, podlahy aj., restaurování, odvodnění Dotace v tis. Kč Krucemburk Kostel sv. Mikuláše obnova věže statika, krov, střešní krytina, fasáda 565 Ledeč nad Sázavou Thunovský letohrádek obnova interiéru kazetové stropní podhledy a parketové podlahy, restaurování 630 Nová Říše Klášter premonstrátů (schodiště zahrady) obnova barokních schodišť v zahradě 630 Nový Rychnov Kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku (východní kaple) obnova krovu a výměna střešní krytiny, interiéru restaurování nástěnných maleb

13 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Osová Bítýška Zámek statické zajištění a stavební úpravy nosných konstrukcí, sanační práce 900 Pohled Kostel sv. Ondřeje obnova severní fasády restaurování čtvrtého a pátého opěráku 405 Police Zámek obnova krovu, stropu a střešní krytiny 720 Polná Kostel Nanebevzetí P. Marie obnova interiéru- oprava a restaurování bočních oltářů a vitráží Přibyslavice Stránecká Zhoř Kostel sv. Anny a Narození P. Marie Zámek obnova střechy a krovu kostela Narození Panny Marie obnova klenby černé kuchyně a statiky souvisejícího zdiva, obnova výplní otvorů oken a dveří Třebíč (Podklášteří) Klášter s kostelem sv. Prokopa (hradební zeď) statické zajištění a oprava jižního úseku hradební zdi 835 Želiv Klášter premonstrátů v Želivě (Trčkův hrad a Opatství) obnova střech Nový Rychnov Areál fary čp. 84 (stodola) statické zajištění objektu 0 Osová Bítýška Sýpka (Galerie sýpka Vlkov) obnova krovu a střechy, výměna oken 0 Pelhřimov Hradební systém obnova hradebních zdí 0 Rančířov Kostel sv. Petra a Pavla vnitřní odvlhčení odstranění degradovaných omítek vč. asfaltového pásu 450 Urbanov Kostel sv. Jana Křtitele statické zajištění, obnova krovu, střešního pláště a odvodnění kostela 0 Vyskytná nad Jihlavou Kostel sv. Vavřince statické zajištění objektu, sanace trhlin ve zdivu 630 Celkem Program regenerace městských památkových rezervací a zón alokace dotací v roce 2011 Obec Památka Akce Brtnice dům č.p. 80 Brtnice dům č.p. 74 Brtnice Brtnice bývalý paulánský klášter kostel sv. Jakuba Většího Brtnice radnice č.p. 379 Brtnice Havlíčkova Borová silniční most na p.p.č. 2200/1 rodný dům K. H. Borovského v Havlíčkově Borové NKP obnova střechy oprava komínů, tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce obnova dvorní fasády objektu oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce; nátěr stupnic schodiště obnova krovu a střechy lodi kostela bl. Juliány tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, klempířské konstrukce a další související práce oprava omítek a výmalba kostela a další související práce; celková oprava schodiště do věže a další související práce obnova fasády štítové zdi radnice oprava omítek, fasádní nátěr, oprava cimbuří atikového štítu a další související práce obnova (restaurování) soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského včetně soklů a další související práce obnova (restaurování) vstupního portálu a parapetů oken, obnova fasád objektu oprava omítek a fasádní nátěr uliční a dvorní fasády, nátěr oken a dveří a další související práce Dotace v tis. Kč

14 Obec Památka Akce Havlíčkův Brod dům č.p. 141 Havlíčkův Brod dům č.p. 174 Havlíčkův Brod kostel Nanebevzetí Panny Marie Havlíčkův Brod dům č.p. 171 Chotěboř zámek č.p. 1 Chotěboř zámek č.p. 1 Jaroměřice nad Rokytnou bývalý špitál č.p. 726 Jemnice dům č.p. 101 Jemnice dům č.p. 36 Jemnice Jemnice Jemnice městské opevnění kostel sv. Stanislava kostel sv. Stanislava Jemnice areál zámku č.p. 1 Jihlava dům č.p Jihlava dům č.p Jihlava dům č.p Jihlava dům č.p. 47 Jihlava Jihlava klášter minoritský s kostelem Nanebevzetí Panny Marie kostel apoštola Pavla obnova fasády objektu oprava omítek, fasádní nátěr, výměna oken, klempířské konstrukce a další související práce obnova fasády objektu oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce; oprava komínů obnova fasády kostela oprava omítek, fasádní náter, klempířské konstrukce a další související práce oprava fasád historického objektu oprava omítek, oprava štukových prvků a říms a další související práce nepamátkový objekt obnova střechy včetně volských ok na vnitřní spodní části střechy nádvoří zámku- tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce obnova věže zámku tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, repase oken a nátěr a další souvisejícíc práce obnova vnitřních omítek stěn a kleneb (levá strana objektu) a další související práce obnova fasády oprava omítek, fasádní nátěr, výměna 5 ks oken včetně nátěru, odvlhčení zdiva a další související práce; obnova střechy tesařské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce výměna oken a vrat, repase dveří a vrat a další související práce obnova Malé branky na p.p.č. 126 oprava zdiva, spárování a další související práce obnova (restaurování) 8 ks vitrážových oken a další související práce obnova střechy (závěr kostela s oratoří, presbytářem a sakristií) tesařské konstrukce, pokrývačské práce, klempířské konstrukce včetně nátěru a další související práce celková obnova opěrné zdi na p.p.č. 245, 247/1 a 247/12 a další související práce obnova uliční fasády pod kordonovou římsou oprava omítek, fasádní nátěr, oprava soklu a další související práce obnova čelní fasády a boční fasády oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, oprava soklu a další související práce obnova dvorní fasády oprava omítek, fasádní nátěr, oprava a nátěr oken a dveří a další související práce výměna dlažby a další související práce chodny v přízemí objektu odvlhčení kostela směrem ze dvora a další související práce; obnova fasády kláštera směrem do ulice Hradební oprava omítek, fasádní nátěr, ošetření kamenných prvků a další související práce III. etapa odvlhčení kostela vnitřní odvětrávací kanál v hlavní lodi a presbytáři a další související práce Dotace v tis. Kč

15 Obec Památka Akce Jihlava kostel sv. Jakuba Většího Jimramov radnice č.p. 39 Kamenice nad Lipou Moravské Budějovice zámek č.p. 1 hlavní oltář z mobiliáře umístěného v kostele Všech svatých Náměšť nad Oslavou špitál s kaplí sv. Anny č.p. 50 Nové Město na Moravě dům č.p. 101 Nové Město na Moravě dům č.p. 133 Nové Město na Moravě dům č.p. 135 Nové Město na Moravě dům č.p. 114 Nové Město na Moravě dům č.p. 119 Nové Město na Moravě objekt základní školy č.p. 124 Pacov dům č.p. 115 Pacov Pacov kostel sv. Michaela areál zámku Pelhřimov dům č.p. 31 Pelhřimov Pelhřimov Pelhřimov Počátky městské opevnění městské opevnění městské opevnění městské opevnění obnova (restaurování) kamenných konstrukcí a vitráže okna křestní kaple kostela a další související práce obnova střechy (směrem do dvora) tesařské konstrukce, chemické ošetření tesařských konstrukcí, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce dokončení obnovy (restaurování) hlavního oltáře IV. etapa tesařské konstrukce jejich chemické ošetření, tlaková injektáž, pokrývačské práce a další související práce; oprava a nátěr oken a vrat a další související práce obnova krovu a střechy část D (pokrývačské práce, klempířské a tesařské konstrukce, chemické ošetření tesařských konstrukcí, oprava komínů a další související práce) obnova dvorní fasády domu oprava omítek, fasádní nátěr, sanační omítka, nátěr oken a další související práce obnova dvorní fasády domu odvlhčení objektu injektáží, oprava omítek, fasádní nátěr, sanační omítka a další související práce; částečná obnova krovu tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření a další související práce obnova střechy oprava plechové střešní krytiny a dalších klempířských konstrukcí včetně nátěru a další související práce obnova fasády do náměstí a do Radnické ulice oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce obnova (restaurování) reliéfu "Salvator Mundi" a další související práce oprava fasády do ulice Školní a oprava dveří fasády do Vratislavova náměstí oprava omítek, oprava štukových prvků fasád, fasádní nátěr, oprava římsy, nátěr klempířských konstrukcí, oprava dveří a další související práce napamátkový objekt obnova krovu tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření a další související práce oprava severní fasády nátěr fasády, oprava stříšek pilířů a osazení hrotového systému a další související práce obnova průčelí kostela sv. Václava oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce obnova čelní fasády oprava omítek, fasádní nátěr, repase oken a výkladců, restaurování váz a reliéfu orla a další související práce celková obnova hradební zdi na p.p.č. 20, 21, 23, 24 a další související práce celková obnova hradební zdi na p.p.č. 163/1, 164, 165, 168/1, 168/3 a další související práce celková obnova hradební zdi na p.p.č. 74/1 a další související práce obnova hradební zdi na p.p.č. 39 oprava zdiva, spárování, odvlhčení a další související práce Dotace v tis. Kč

16 Obec Památka Akce Počátky muzeum č.p. 27 Polná kašna na p.p.č. 2370/1 Polná Přibyslav Telč Telč dům č.p. 18 Telč dům č.p. 26 Telč dům č.p. 28 Telč dům č.p. 32 Telč dům č.p. 34 Telč dům č.p. 41 Telč dům č.p. 64 Telč Telč Staré Město Telč Staré Město dům č.p. 44 boční oltář sv. Judy Tadeáše, nedílná součást kostela Nanebevzetí Panny Marie, NKP věž kostela sv. Jana Křtitele na p.p.č. 206 Mariánský sloup na p.p.č. 7355/2 areál kostela sv. Jakuba socha sv. Jana Křtitele na p.p.č. 432, socha sv. Archanděla Rafaela na p.p.č. 433 a socha sv. Vendelína na p.p.č. 426 Třebíč Malovaný dům č.p. 64 Třebíč fara č.p. 87/20 Třebíč Areál kláštera s kostelem sv. Prokopa v Třebíči NKP fara č.p. 2 obnova fasády objektu oprava omítek, fasádní nátěr, nátěr oken a dveří; oprava dlažby spojovacího krčku a oprava kamenných prvků; oprava komína; oprava omítek sklepů; a další související práce obnova a restaurování kašny statické zajištění základů, izolace proti vodě, restaurování a další související práce obnova (restaurování) a další související práce VI. etapa obnova krovu, střešní krytiny a vnitřních schodišť tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce a další související práce II. etapa obnovy (restaurování) 4 soch andělů ze zadní strany balustrády a další související práce obnova fasády směrem do náměstí restaurování portálu a ostění okna, repase dveří, klempířské konstrukce a další související práce obnova krovu a střechy tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, klempířské konstrukce a další související práce obnova krovu a střechy tesařské konstrukce, pokrývačské práce, klempířské konstrukce a další související práce obnova fasády směrem do náměstí oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce obnova uliční fasády oprava omítek, fasádní nátěr, repase dveří a vrat, nátěr oken, přemístění vstupu a další související práce nátěr střešní krytiny, oprava zadní části štítu oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce obnova střechy tesařské konstrukce, klempířské konstrukce a další související práce obnova krovu a střechy křížové cesty tesařské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce Dotace v tis. Kč obnova (restaurování) a další související práce 79 obnova dvorní fasády oprava omítek, sanační omítka, fasádní nátěr, výměna oken a další související práce obnova střechy domu tesařské konstrukce, pokrývačské práce, klempířské konstrukce, nátěr komínů a další související práce pokračování obnovy interiéru fary oprava omítek, výmalba, oprava podlah včetně nátěru, repase a nátěr dveří a zárubní a další související práce obnova fasády fary oprava omítek, sanační omítka, fasádní nátěr, výměna oken, odvlhčení objektu, oprava sgrafit a další související práce

17 Obec Památka Akce Třešť dům č.p. 462 Třešť Velká Bíteš Velká Bíteš kostel sv. Kateřiny Sienské kostel sv. Jana Křtitele hřbirovní zeď na p.p.č. 3/1, 3/2, 3/3 Velká Bíteš radnice č.p. 87 Velké Meziříčí dům č.p. 378 Velké Meziříčí zámek Velké Meziříčí č.p obnova fasády objektu oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce obnova fasády objektu lokální oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce obnova fasády oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce statické zajištění zdi, oprava zdiva a spárování, oprava koruny zdi a další související práce nepamátkový objekt obnova J fasády 1. budovy oprava omítek, fasádní nátěr, výměna oken, repase a nátěr vrat a další související práce; obnova krovu a střechy 2. budovy tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce a jejich nátěr, pokrývačské práce, oprava komínů a další související práce sanace vlhkosti zdiva drenáží a injektáží, provedení cihelné dlažby v I. NP, oprava havárie stropu, oprava omítek interiéru včetně výmalby, oplechování komínu a severní štítové zdi a další související práce nepamátkový objekt obnova fasády vnitřního nádvoří zámku včetně restaurování oprava omítek, klempířské konstrukce, restaurování kamenných ostění, krakorců a soklu a další související práce Dotace v tis. Kč. Celkem Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny v roce 2011 VPR nebo VPZ Objekt Akce obnovy Křižánky (České Křižánky) Křižánky (České Křižánky) Mrákotín (Praskolesy) bývalý mlýn a pila č.p. 7 venkovská usedlost č.p. 15 zemědělská usedlost č.p. 11 obnova dřevěných podlah zadního traktu mlýna, obnova střešní krytiny včetně lokálních oprav konstrukce krovu, obnova přístěnku, obnova povrchových úprav konstrukcí objektu pily bývalého mlýna obnova dřevěných konstrukcí usedlosti napadených dřevomorkou a další s tím související práce Navržená dotace v tis. Kč Přiděleno MK ČR v tis. Kč obnova fasád usedlosti Zhoř u Pacova hřbitovní zeď p.č. 4 obnova ohradní zdi areálu kostela Celkem

18 Program restaurování movitých kulturních památek Obec Objekt Název památky Lipnice nad Sázavou Jaroměřice nad Rokytnou Telč Telč SH Lipnice nad Sázavou - kaple sv. Josefa SZ Jaroměřice nad Rokytnou SZ Telč SZ Telč Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč oltářní obraz Sen sv. Josefa 70 portrét šlechtice (Dominik Ondřej Kounic) soubor 10 židlí s čalouněným sedákem trofej hrocha - Hipopotamus Amphibius L. Náměšť nad Oslavou SZ Náměšť nad Oslavou jídelní stůl 60 Náměšť nad Oslavou SZ Náměšť nad Oslavou 4 ks dvacetčtyřramenných lustrů 35 Náměšť nad Oslavou SZ Náměšť nad Oslavou - zámecká kaple oltář sv. Lukáše 90 Náměšť nad Oslavou SZ Námešť nad Oslavou soubor sedacího nábytku 45 Jemnice kostel sv. Víta hlavní oltář kostela 50 Nový Rychnov kostel Nejsvětější Trojice hlavní oltář kostela 110 Telč kostel Panny Marie Matky Boží levý boční oltář sv. Josefa a pravý boční oltář sv. Servula Pošná kostel sv. Bartoloměje socha sv. Bartoloměje 40 Havlíčkův Brod Augustiánský klášter v Havlíčkově Brodě soubor 45 lunetových obrazů (3 výjevy) Pavlov kostel sv. Jakuba a Filipa kazatelna 20 Celkem Program podpory záchranných archeologických výzkumů V roce 2011 byla v kraji Vysočina do PPZAV zařazena jedna akce. Jednalo se o výzkum, jehož potřeba vyvstala s revitalizací potoka Milačka a při odbahnění rybníků Milačka a Horní v k. ú. Hrotovice, okr. Třebíč. Zkoumána byla zaniklá středověká ves. Akce proběhla formou subdodávky od Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. s tím, že nálezová zpráva bude dodána v roce Přehled akcí programu Podpory záchranných archeologických výzkumů v roce 2011 Pověřená obec Obec Památka/archeologická lokalita Dotace v tis. Kč Hrotovice Hrotovice Rybník Milačka, Horní, potok Milačka 22 Stav památkového fondu v kraji Vysočina k Kraj Vysočina Nemovité kulturní památky Národní kulturní památky Památkové rezervace Památkové zóny Zpřístupněné objekty NPÚ Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou celkem

19 Odbor evidence a dokumentace a informačních systémů Zaměstnanci odboru vykonávali činnost plynoucí ze zákona o památkové péči a ze Statutu NPÚ a zároveň se podíleli na plnění Profilových úkolů stanovených Ministerstvem kultury generální ředitelce NPÚ v roce 2011 a Hlavních úkolů stanovených generální ředitelkou ředitelům ÚOP a svým náměstkům v roce 2011: Profilové úkoly Scelování mobiliárních fondů pokračování Porovnání jednořádkové evidence s dosavadními evidenčními materiály kmenových mobiliárních fondů. Realizace administrativního scelení bezproblémových kmenových mobiliárních fondů, specifikování problematických kmenových fondů. Provedení revize knihovních fondů a koncepce jejich dalšího využití Revize majetkových vztahů k zámeckým a klášterním knihovním fondům, které NPÚ využívá, popřípadě bude využívat k instalačním účelům. Dokončení zavedení účetních položek ve zvláštní evidenci do účetnictví Naplnění povinnosti plynoucí ze zákona č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - dosud vedeno ve zvláštní evidenci (mobiliáře památkových objektů, knihovní fondy). Revize návrhu památkově chráněného území Humpolec Zichpil. Pokračování v participaci na realizaci projektu Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky. Hlavní úkoly Průběžná aktualizace Seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek v České republice včetně formulování kritérií pro jeho sestavování. Dokončení digitalizace rozsahu NKP Vložení nezbytného počtu dokumentů (minimálně jeden) do MIS ke každé nemovité kulturní památce a doplnění chybějících dokumentů v rozsahu nezbytném pro dokončení bodové identifikace nemovitých kulturních památek v GIS NPÚ. Dokončení revize dokumentace a digitalizace platných hranic památkově chráněných území a ochranných pásem pro účely jejich jednotné digitalizace pro GIS NPÚ. Digitalizace nemovitých kulturních památek, u nichž již ÚP schválilo výstupy z obnovy identifikace nemovitých kulturních památek, v podrobnosti polohopisných podkladů katastrálních map v GIS NPÚ. Bodová identifikace částí nemovitých kulturních památek s využitím postupů užitých pro vytvoření hlavních definičních bodů KP v dokončovaném úkolu let 2009/10 (viz úkol 02) s cílem zajištění části podkladů pro úkol 03 a vytvoření definičních bodů potřebných pro další části IISPP, především pro plánovaný tzv. InList a zkvalitnění podkladů pro vydávání ÚAP. Zavedení centrálního provozu aplikace CastIS pro evidenci mobiliárních fondů na územním pracovišti a objektech v jeho správě. Zajištění v souladu se stanoveným harmonogramem implementace IS Tritius pro jednotné vedení evidence dokumentačních sbírek a odborných a historických knihoven. Zajištění v souladu se stanoveným harmonogramem implementace IS pro vedení evidence ÚSKP. Pracovníci oddělení se nad rámec pracovních povinností zapojili také do plnění institucionálních úkolů vědy a výzkumu. 19

20 Prohlašování nemovitých a movitých kulturních památek Územní komise NPÚ ÚOP v Telči pro posuzování návrhů na nová prohlášení věci za kulturní památku se sešla v uplynulém roce sedmkrát a posoudila 53 návrhů na prohlášení za kulturní památku (30 nemovitých a 23 movitých) a 8 návrhů na zrušení prohlášení za kulturní památku (vše nemovité památky). Prioritou však byla, ve spolupráci s ministerstvem kultury, revize v minulosti podaných návrhů. Okres Návrhy nem. KP Návrhy mov. KP Prohlášené nemovité KP Prohlášené movité KP Neprohlášené návrhy za KP Zrušené KP Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Celkem Nové přírůstky v evidenci a dokumentaci Ve sledovaném roce bylo zapsáno do evidence 14 ks operativní průzkumné dokumentace (6 z nich vloženo zároveň do MIS), 64 ks plánové dokumentace, 9 stavebně historických průzkumů, 2 výzkumné zprávy, 95 ks restaurátorských zpráv, 1 diplomová práce, 3 AV média a 84 ks dokumentace na elektronických nosičích (CD, DVD). Přírůstky odborné knihovny za rok knih, 157 ks periodik. V závěru roku čítala knihovna 1918 položek. Digitalizace údajů o památkovém fondu Do Metinformačního systému (MIS) bylo v roce 2011 vloženo 565 dokumentů k nemovitým kulturním památkám a 6 výstupů operativní průzkumové dokumentace. K bylo za ÚOP v Telči vloženo 3859 záznamů. V rámci GIS byla dokončena digitalizace hranic všech památkově chráněných území Kraje Vysočina, tj. 3 městské a 5 vesnických památkových rezervací, 22 městských a 5 vesnických památkových zón, Krajinná památková zóna Náměšťsko a 22 hranic ochranných památkových pásem. Začala digitalizace nemovitých kulturních památek kompletně zpracováno bylo území MPZ Velká Bíteš (TR) a částečně území MPZ Přibyslav (HB). Digitalizace údajů o movitých kulturních památkách viz kapitola 5, úkol č. 203 vědy a výzkumu. Digitalizace údajů o mobiliárních fondech viz kapitola 5, úkol č. 201 vědy a výzkumu. Pracovníci odboru EDIS vypracovali metodiku pro centrální ukládání digitálních fotografií a jejich následnou archivaci. Počátkem roku bylo spuštěno jeho plnění. Dosud bylo vloženo 5962 fotografií. Pod vedením PhDr. Hájka z ÚOP v Českých Budějovicích byla dokončována jednotná metodika pro zpracování a ukládání dokumentačních fondů s názvem Tritius. V závěru roku došlo ke konverzi dat plánové dokumentace a restaurátorských zpráv ze stávajícího programu Clavius do Tritia. Vzhledem k personální situaci odboru však nebylo možné dokončit kontrolu konvertovaných dat. Významné obnovné realizace na vybraných KP Okres Jihlava Brtnice, zámek: po zřícení střechy na prvním nádvoří zámku byla provedena nová konstrukce krovu včetně nové krytiny. Brtnice, kostel bl. Juliány: oprava dřevěné konstrukce krovu a výměn krytiny na severní straně lodi kostela. Brtnice, kostel sv. Jakuba - oprava omítek a výmalba interiéru kostela, oprava schodiště do věže. Brtnice, radnice 379: oprava omítek a nátěr průčelní fasády. Brtnice, horní hřbitov: oprava východní kamenné opěrné zdi a realizace kovaného oplocení. Brtnice (Jestřebí u Brtnice): lovecký zámeček nová šindelová krytina na objektu hájenky. Branišov, fara výměna oken. Kamenice, tvrz: obnova sgrafitové fasády. Jihlava, kostel sv. Kříže: dokončena celková rekonstrukce. Jihlava, kostel apoštola Pavla: odvlhčení objektu a provedení nové žulové dlažby. Jihlava, kostel Nanebevzetí Pany Marie: odvlhčení kostela směrem do dvora. Jihlava, Masarykovo nám. čp. 1190: oprava omítek a fasádní nátěr. 20

21 Telč, nám. Zachariáše z Hradce čp. 18, stav před opravou, G. Kaščáková, 2011 Telč, nám. Zachariáše z Hradce čp. 18, stav po opravě, G. Kaščáková, 2011 Telč, nám. Zachariáše z Hradce čp. 34, stav před opravou, G. Kaščáková, 2011 Telč, nám. Zachariáše z Hradce čp. 34, stav po opravě, L. Herbricková, 2011 Telč, nám. Zachariáše z Hradce čp. 54, stav po opravě, G. Kaščáková, 2011 Telč, nám. Zachariáše z Hradce čp. 32, stav po opravě, L. Herbricková, 2011 Plandry, areál kaple sv. Jana: oprava krovů a výměna šindelové krytiny na bočních kaplích a výměna šindele na obvodové zdi a vstupní bráně areálu. Polná, kostel sv. Barbory: oprava ohradní zdi hřbitova. Třešť, kostel sv. Kateřiny Sienské: oprava a nátěr jižní strany lodi. Telč, náměstí Zachariáše z Hradce čp. 18: pokračující stavební práce na objektu - restaurování kamenných prvků, malované místnosti. 21

22 Telč, náměstí Zachariáše z Hradce čp. 54: oprava fasády objektu. Telč, náměstí Zachariáše z Hradce čp. 34: celková obnova fasády objektu. Telč, náměstí Zachariáše z Hradce čp. 32: oprava fasády objektu restaurátorským způsobem. Telč, ulice Palackého čp. 26: dokončena oprava střešní krytiny domu (levá část). Telč, Hradecká 6, tzv. Lannerův dům: poslední etapa projektu Adaptace bývalého jezuitského dispenzáře na sídlo NPÚ v Telči. Okres Třebíč Třebíč, Blahoslavova 34, čp. 7, Zámostí, (č. rej , MPZ, UNESCO): obnova fasády Třebíč, Blahoslavova 34, čp. 7, Zámostí, židovský dům, před obnovou, L. Matoušková, 2009 Třebíč, Blahoslavova 34, čp. 7, Zámostí, židovský dům, obnovená fasáda, J. Bazala, 2011 Židovský dům vznikl v druhé polovině 17. století, kdy v něm existovala i šlachta (rituální porážka zvířat) a následně byl několikrát stavebně upravován. Objekt si uchoval jednoduchou přízemní hmotu a v interiéru valené a plackové klenby. Po výměně střešní krytiny pokračovala v roce 2011 postupná obnova domu opravou fasády, jejíž podoba byla znehodnocena tvrdou stříkanou omítkou. Díky svědomitému přístupu realizátora byla odhalena předchozí historická vrstva omítky s jednoduchým orámováním vstupních dveří a typické detaily třebíčských židovských domů stlačený záklenek dveří a kované ocelové dveře. Na základě nově zjištěných skutečností došlo k úpravě záměru a dle nalezených prvků byla rehabilitována původní podoba průčelí. Třebíč, fara, Martinské náměstí 1, čp. 87, Vnitřní Město, (č. rej /7-3150, MPZ): obnova interiéru Fara na Martinském náměstí je dvoupodlažní barokní stavbou náležící k třebíčskému farnímu kostelu sv. Martina. Interiér fary si uchoval původní dispoziční schéma s řadou řemeslných prvků souvisejících především s úpravami 19. století. V rámci postupné kompletní obnovy jsou repasovány a doplňovány vnitřní truhlářské výrobky, omítky a podlahy. Třebíč, kostel Proměnění Páně (č. rej /7-3111, MPZ): doplnění kamenných stupňů při vstupu do kostela. Třebíč, Karlovo náměstí 53, čp. 64, Vnitřní Město - měšťanský dům (Malovaný dům), (č. rej /7-3141, MPZ): výměna střešní krytiny. Třebíč, Leopolda Pokorného 25, čp. 53, Zámostí - židovský dům (č. rej /7-3145, MPZ, UNESCO): výměna oken ve dvorní fasádě. Třebíč, Pomezní 23, čp. 108, Zámostí, nemocnice bývalá, (židovský Krankenhaus), (č. rej , MPZ, UNESCO): výměna střešní krytiny. Třebíč, Blahoslavova, V Mezírce 21, 2, čp. 86, 87, Zámostí (č. rej , MPZ, UNESCO): oprava krovu, stropu, římsy a komínů, výměna střešní krytiny. Třebíč, Leopolda Pokorného 29, čp. 51, Zámostí (MPZ, UNESCO): rehabilitace okenních otvorů. Račice, kostel sv. Václava (č. rej /7-2998): oprava střechy lodi a kněžiště Kostel sv. Václava je v jádru gotickou stavbou, jejíž současná podoba je výsledkem přestaveb v 18. a 19. století. Kostel je jednolodní s pravoúhlým presbytářem zaklenutým žebrovou křížovou klenbou, lodí s dřevěným trámovým stropem a lomenou valenou klenbou v sakristii. V roce 2010 byly započaty přípravné a projektové práce reagující na havarijní stav střešní konstrukce. Při ohledání krovu vyšlo najevo, že obsahuje zabudované a druhotně použité prvky předchozích tesařských konstrukcí. Pro další přípravu projektu 22

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 19 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 6 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů 20 5. Věda a výzkum 22 6. Publikační a přednášková

Více

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Prachatice

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Telči výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové Podíl Podíl náklady vlastníka obce kraje Arnolec Arnolec kaple sv. Vendelína Obec Arnolec 334 930 234 451 100 479 Babice Babice Nejsvětější Trojice Babice

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

Příloha č. 2 k návrhu usnesení

Příloha č. 2 k návrhu usnesení Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností STATISTIKA dle žádosti OPP Komise

Více

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2015 Územní odborné pracoviště v Plzni Kontakt Prešovská 7, 306 37 Plzeň tel.: 377 360 911 sekretariat.plzen@npu.cz, www.npu.cz/uop-plzen Vedoucí pracovníci Ing.

Více

ORP Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina

ORP Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina Historické městské soubory 1 20 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny 1 1 55 Křesťanské sakrální památky 2 30 Židovské památky Muzea, galerie 1 10 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 2 90 Turistická informační

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne )

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne ) Důvodová zpráva Rozdělení dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 a dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše přidělené kvóty státní

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Ing. Zuzana Vondráková 22. 5. 2017 Zásady ZK na podporu TIC 2017 platné od 1. 1. příslušného kalendářního roku

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY Příloha 1 usnesení 216/5/ZK I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České Budějovice 1. Město Nové Hrady Buquoyská rezidence v Nových Hradech obnova

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20 Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu Václav,

Více

Možnosti financování obnov památek 2019

Možnosti financování obnov památek 2019 Možnosti financování obnov památek 2019 Zlín 9. ledna 2019 Ing. Alena Pospíšilová, Bc. Zuzana Dvořáčková oddělení památkové péče 1. Aktuální dotační výzvy 2. Fond Zlínského kraje 3. Program KUL03-19 4.

Více

Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019

Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 Usnesením RHMP č. 366 ze dne 11. 3. 2019 byly schváleny změny Zásad pro poskytování

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Příprava POH. pro obce/města v Kraji Vysočina

Příprava POH. pro obce/města v Kraji Vysočina Příprava POH pro obce/města v Kraji Vysočina Zpracovatel: Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8 58601 Jihlava IČ: 70938334 Statutární zástupce: Ing. Zbyněk Bouda jednatel Tel.: +420 603 212 666

Více

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016 Souhrnná zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro správní území ORP za rok 2016 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 program Podpora

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice 3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r. 2003 do 2007 z Programu regenerace MPR Rok 2003 dům čp. 108, Školní ul. klášter, ul. B. obnova krovu a střechy dvorní části domu kláštera

Více

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Podíl kraje kaple sv. Jihlava Arnolec Arnolec Vendelína Obec Arnolec 219 532 153 672 65 860 Babice Babice Nejsvětější Trojice

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Evropská akademie pro demokracii Nadace Hannse Seidela Odborný seminář

Více

Seznam schválených žádostí v RJMK - D3

Seznam schválených žádostí v RJMK - D3 Seznam schválených žádostí v RJMK - D3 poř. č. IČ nebo rok narození příjemce dotace: účel dotace/příspěvku/daru druh dotace (provoz/ investice) schválená částka * v Kč (název projektu; název akce) 1 00445142

Více

UHERSKÝ OSTROH 1. Uherský Ostroh, ul. Kostelní, č.p Uherský Ostroh par. st. 181, 182, 183/1, 185 nezjištěn.

UHERSKÝ OSTROH 1. Uherský Ostroh, ul. Kostelní, č.p Uherský Ostroh par. st. 181, 182, 183/1, 185 nezjištěn. 3333 UHERSKÝ OSTROH 1 Název objektu Bývalé železářství Adler Adresa K.ú./ parcela č. Architekt Stavitel Projekt Uherský Ostroh, ul. Kostelní, č.p. 153. Uherský Ostroh 773 131 par. st. 181, 182, 183/1,

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Souhrnná zpráva za rok Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Podbořany

Souhrnná zpráva za rok Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Podbořany Souhrnná zpráva za rok 2017 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Podbořany Městský úřad Podbořany Mírová 615, 441 01 Podbořany Odbor investic a památkové péče

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek: - Program záchrany architektonického dědictví - Havarijní program - Program péče o

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2016

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2016 INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE 2016 Obsah: INVESTIČNÍ AKCE Zimní stadion Telč dokončení Chodník v ul. Myslibořská (mezi TESCO a ul. Jiráskova) Oprava povrchu silnice Studnice Mysliboř Oprava komunikace v

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 13.11.2017 Usnesení č. 154 /17-181 /17 154/17 Volba návrhové komise 155/17 Schválení programu 156/17 Sloučení návrhové a volební

Více

Název materiálu: Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Název materiálu: Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Podklady na zasedání ZM dne: 25. 4. 2019 Název materiálu: Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Předkládá: Ing. Tomáš Hocke

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

ZADAVATEL: OBEC POLICE zastoupená starostou obce, panem Karlem Janouškem Police 1, Police u Jemnice IČ:

ZADAVATEL: OBEC POLICE zastoupená starostou obce, panem Karlem Janouškem Police 1, Police u Jemnice IČ: DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O PROJEKTU. replika PODROBNĚJŠÍ ROZPOČET K PROJEKTU

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O PROJEKTU. replika PODROBNĚJŠÍ ROZPOČET K PROJEKTU Stávající typ výplní repase hladké špaletové jednoduché kopie historické tj. do r. 1950 novodobé od r. 1950 72 Pohledová plocha otvorů s výplněmi, které jsou předmětem žádosti Druh prací Navrhovaný typ

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 6 795 km². počet obyvatel: 515 411. průměrná hustota: 76 obyv. /km². nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 6 795 km². počet obyvatel: 515 411. průměrná hustota: 76 obyv. /km². nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 6 795 km² počet obyvatel: 515 411 průměrná hustota: 76 obyv. /km² nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava poloha: na jihozápadě Čech a jihozápadě Moravy okresy: Havlíčkobrodský,

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 ZÁMEK ŠTĚDRÁ ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 a návrh presentace místností 209 a 210, které navrhujeme spojit v jednu MÍSTNOST 211 Restaurování a presentace klasicistní

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/68 ze dne 17.12.2015 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/85 ze dne 28. 5. 2015 k návrhu

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Bečov nad Teplou,

TISKOVÁ ZPRÁVA. Bečov nad Teplou, TISKOVÁ ZPRÁVA NKP Bečov Závěrečná zpráva za rok 2011 k čerpání prostředků ISPROFIN přidělených MK ČR na příkladnou obnovu hradu Bečov a přilehlých objektů Bečov nad Teplou, 9. 12. 2011 Areál SHZ Bečov

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2018 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí Kontrolu provede odbor/ samostatné oddělení KrÚ Předmět

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Památkově chráněná území ve Zlínském kraji:

Památkově chráněná území ve Zlínském kraji: Památkově chráněná území ve Zlínském kraji: památkové rezervace - městské, vesnické (MPR, VPR), památkové zóny - městské, vesnické (MPZ, VPZ), ochranná pásma kulturních památek a národních kulturních památek

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami

SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami SEZNAM BUDOV ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU KRAJE VYSOČINA a) budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami 1. 2. 3. s roz.působností Třebíč Dukovany JEDU Dukovany ČEZ a.s.

Více

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 IROP Praha

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 IROP Praha SPECIFICKÝ CÍL 3.1 IROP 7. 12. 2016 Praha Souhrnný stav IROP (k 5. 12. 2016) Počet vyhlášených výzev: 62 za 84,2 mld. Kč EFRR Počet zaregistrovaných žádostí: 2 873 Objem zaregistrovaných žádostí: 47 mld.

Více

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího Želenice Kostel sv. Jakuba Většího Rozbor: Po první prohlídce objektu kostela sv. Jakuba Většího můžeme konstatovat, že se jedná o objekt vysoké historické hodnoty jak ve smyslu stavebního vývoje, tak

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

Kraj Vysočina investiční příležitosti. Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest

Kraj Vysočina investiční příležitosti. Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest Kraj Vysočina investiční příležitosti Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest Základní přehled Source : City Invest Czech 2006/07 Plocha Obyvatelstvo Krajské město : Jihlava

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Rozdělení dotace v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018

Rozdělení dotace v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 V Odrách 19.03.2018 Návrh k projednání na 28. zasedání zastupitelstva města, konaném dne 28. března 2018 Rozdělení dotace v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 Předkládá: rada města Zpracoval:

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2017 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2017 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí Kontrolu provede odbor/ samostatné oddělení KrÚ Předmět

Více

Zdravý kraj Vysočina kraj bez bariér

Zdravý kraj Vysočina kraj bez bariér Zdravý kraj Vysočina kraj bez bariér Zdravý kraj Vysočina =neustálé zvyšování kvality života obyvatel = této snaze patří i úsilí věnované systematickému zlepšování podmínek pro plnohodnotný život zdravotně

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ZK-03-2019-05, př. 1 Počet stran: 7 ID: FV02733 Název dotačního programu: AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 Doporučené Identifikátor Název žadatele FV02733.0001

Více

Program regenerace MPR a MPZ 2018

Program regenerace MPR a MPZ 2018 2 760 000 8 812 000 12 570 000 11 866 000 12 802 000 10 395 690 8 214 000 9 183 000 12 864 000 19 071 000 17 739 000 16 671 000 16 616 570 25 235 000 Program regenerace MPR a MPZ 2018 Objem poskytnutých

Více

Zdůvodnění přihlášky

Zdůvodnění přihlášky Zdůvodnění přihlášky Polná, ležící na rozhraní Čech a Moravy, vznikla pravděpodobně v polovině 12. století. V místě obchodní křižovatky vznikl hrad a trhová ves. Nejstarší písemnou zmínkou o Polné je majetková

Více

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni. Opatření ředitele. č. 13a/2012

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni. Opatření ředitele. č. 13a/2012 čj. NPÚ-341/97339/2016 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni Opatření ředitele č. 13a/2012 Aktualizované a úplné znění zřízení, jednacích řádů a složení některých poradních orgánů

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod ,

QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod , QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod 569 430 474, e-mail: projekce@qatrosystem.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba : KINO CHOTĚBOŘ č.p.256, ul.tyršova stavební úpravy v 2.NP Místo

Více

Radou kraje Přidělené finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Obec, město

Radou kraje Přidělené finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Obec, město Poř. č. Příloha usnesení č. 639/2004 Radou kraje Přidělené finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Obec, město 1. Bechyně Zemědělská usedlost

Více

USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 12. 6. 2017 Přítomno: 10 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18:00 hodin. Usnesení č. ZM/17/296/2017/VI

Více

Kašna v zámeckém parku

Kašna v zámeckém parku Kašna v zámeckém parku Tento projekt byl podpořen Jihomoravským krajem z dotace RKPP JMK 2017 ve výši 150 000,-Kč na základě smlouvy č.046240/17/ok Příjemce: Město Rosice, Palackého nám.13, 665 01 Rosice,

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě červenec 2012 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v Kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více