Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura"

Transkript

1 Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

2 KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ ANALÝZY A STRATEGICKÉ DOKUMENTY PO ÁDÁNÍ FIREMNÍCH A VZD LÁVACÍCH AKCÍ KDO JSOU NAŠI KLIENTI? Poskytujeme širokou nabídku služeb pro subjekty ve ejného i soukromého sektoru. Našimi klienty jsou m sta, obce, p ísp vkové organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty a fyzické osoby. PROČ SE OBRÁTIT PRÁVĚ NA NÁS? Nabízíme kompletní nabídku služeb pro klienta v oblasti dota ních projekt a komplexní orientaci v dota ních titulech. Provedeme Vás všemi fázemi projektu a zorganizujeme Vám ve ejné zakázky, které jsou jednou z klí ových oblastí pro úsp šnou realizaci projektu. Proškolíme leny Vašeho projektového týmu v oblasti projektového ízení, ve ejných zakázek, p ípadn zorganizujeme seminá i konferenci. Zpracujeme strategické a koncep ní dokumenty. Máme bohaté zkušenosti z realizace stovek úsp šných projekt. Máme odborný a vzd laný tým, v tšina našich projektových manažer má certi kaci IPMA. Vlastníme certi kaci ISO Jsme korporátním lenem Spole nosti pro projektové ízení.

3 DOTAČNÍ MANAGEMENT Sledujeme evropskou problematiku, poskytujeme informace o strukturálních fondech a obecné informace o EU. Vyhledáváme dota ní tituly a konzultujeme Vaše projektové zám ry. P ipravujeme projekty, tvo íme žádosti, studie ekonomického hodnocení projekt, analýzy náklad a výnos, rozpo ty projekt a další povinné p ílohy žádostí. ídíme realizaci Vašich projekt (zajiš ujeme projektový management v realiza ní fázi projektu, kontrolujeme dodržování podmínek program, vyú tování projekt, dodržení pravidel publicity apod.). Zajiš ujeme tzv. udržitelnost projekt, zastupujeme klienta p i jednání s kontrolními orgány. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zajiš ujeme komplexní realizaci zadávacích ízení. Nabízíme poradenství, kontrolu výb rových ízení. ŠKOLENÍ Nabízíme školení projektového ízení p íprava projekt, realizace projekt, nan ní ízení projekt. Školíme ve ejné zakázky (dle zákona. 137/2006 Sb.). Nabízíme školení pro získání certi kace IPMA (International Project Management Association). ANALÝZY A STRATEGICKÉ DOKUMENTY Zpracováváme analýzy projektových zám r obcí a rem. Zpracováváme koncep ní a analytické práce (odborné a tematické analýzy a koncepce, sociogeogra- cké analýzy). Zpracováváme strategické a koncep ní dokumenty obcí, m st, region (strategické a ak ní plány, strategie MAS aj.). Nabízíme poradenskou a konzulta ní innost v rámci rozvoje regionu (místní Agenda 21, udržitelný rozvoj, princip partnerství), spolupracujeme s ve ejností, neziskovým a podnikatelským sektorem.

4 Zabýváme se monitoringem a evaluací strategických dokument a opera ních program EU. Zabýváme se koncep ní inností v oblasti regionální politiky EU (odborné práce, regionální aktivity sm rem k EU, nastavení opera ních program ). Zajiš ujeme a provádíme pr zkumy a dotazníková šet ení (podnikatelského prost edí, neziskového sektoru, sociologické, názorové pr zkumy, aj.). Spolupracujeme na výzkumných projektech v oblasti regionálního rozvoje. Spolupracujeme na tvorb, provozu a aktualizaci regionálního informa ního systému. P ipravíme registra ní formulá e. Zajistíme pozvánky, program, návratky, konferen ní oznámení. Pr b žn komunikujeme s ú astníky (potvrzení, pozvání, informace apod.), aktualizujeme databázi ú astník. Organiza n zajistíme registraci v míst konání akce, distribuci konferen ních materiál. Zajistíme cateringové služby. Zajistíme konferen ní techniku, záznam z akce. Garantujeme správnost dodržení pravidel povinné publicity stanovených jednotlivými opera ními programy. POŘÁDÁNÍ FIREMNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Vybereme a navrhneme Vám místo konání akce. Zpracujeme p edb žný rozpo et, pr b žn sledujeme nan ní situaci konference.

5 P ehled úsp šných žádostí - rok 2010 Zam ení projekt Po et Finan ní objem Projekty v oblasti cestovního ruchu ,00 Projekty v oblasti vzd lávání ,00 Projekty v oblasti rozvoje a informatiky ,00 Celkem ,00 P ehled projekt ve fázi ízení a udržitelnosti - rok 2010 Zam ení projekt Po et Finan ní objem Projekty v oblasti rozvoje m st a obcí ,00 Projekty v oblasti cestovního ruchu ,00 Absorp ní kapacita ,00 Pilotní projekty PAAK ízené Centrem evropského projektování ,00 Projekty v oblasti infrastruktury vzd lávání ,00 Projekty v oblasti vzd lávání ,00 Projekty v oblasti rozvoje podnikatelského sektoru ,00 Celkem ,00

6 VZD LÁVÁNÍ V PROJEKTOVÉM ÍZENÍ PAAK VZD LÁVÁNÍ PROJEKT EDUCEP

7 RENOVACE A NOVÁ VÝSTAVBA SPORTOVNÍHO A REKREA NÍHO AREÁLU BRET CZ P ÍSTAVBA MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU

8 P ÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTELU GRAND V HRADCI KRÁLOVÉ SAFARI KEMP ZOO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

9 TEREZIÁNSKÝ DV R AREÁL SPORTOVNÍCH A VOLNO ASOVÝCH AKTIVIT V JAROM I

10 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ SVOBODA NAD ÚPOU REGENERACE ZELEN CENTRA M STA ŠPINDLER V MLÝN

11 TL ULTRALIGHT S.R.O. IMPLEMENTACE VÝSLEDK VÝVOJE DO VÝROBY NOVÉHO TYPU LETOUNU SPOLE ENSKÉ CENTRUM TRUTNOVSKA PRO KULTURU A VOLNÝ AS

12 KONGRESOVÉ A REKREA NÍ CENTRUM GOLF CLUB U HRÁDE KU REVITALIZACE CENTRA M STA HRONOVA

13 OBNOVA M STSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE V JI ÍN REKONSTRUKCE D EV NÉHO MOSTU V OBCI SUCHOVRŠICE

14 OB ANSKÉ CENTRUM CHLUMEC NAD CIDLINOU CYKLOSTEZKY V KLADSKÉM POMEZÍ

15 KULTURNÍ A SPOLKOVÝ D M ERNILOV

16

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

Komunitní plánování v Jiho eském kraji

Komunitní plánování v Jiho eském kraji Komunitní plánování v Jiho eském kraji Community planning in the Region of South Bohemia Ji í Dušek Ladislav Sko epa Anotace: P ísp vek se zabývá vytvá ením komunitních plán v Jiho eském kraji. V sou asné

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Může být něco krásnějšího než dělat to, co máte rád a vědět, že to má význam? Katharine Graham

Může být něco krásnějšího než dělat to, co máte rád a vědět, že to má význam? Katharine Graham Může být něco krásnějšího než dělat to, co máte rád a vědět, že to má význam? Katharine Graham DfK Group je skupina na první pohled různorodých společností, které působí na trhu již od roku 2003. Mohlo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ Zápis z jednání 38.VH A ZŠ R Termín: 8. 9. 11. 2012 Místo konání: Rokytnice nad Jizerou P ítomni: Ú astníci dle prezen ní listiny, hosté dle prezen ní listiny host. tvrtek 8. 11. 2012 1. Slavnostní zahájení

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více