PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ"

Transkript

1 PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Majitelem této webové stránky je BEDS ON LINE, S.L.U. (dále jen společnost BEDSONLINE ), španělská společnost založená v souladu s právními předpisy, velkoobchodní cestovní kancelář se sídlem na adrese: Palma de Mallorca (Španělsko), Complejo Mirall Balear Torre A, 5ª. Planta, 3A 4A, Camí de Son Fangos, 100, licence č. BAL 449 M/D, daňové identifikační číslo B , zapsaná v obchodním rejstříku Mallorky (str. PM-37642, sv. 1825, list 157). Společnost BEDSONLINE prodává své produkty výhradně cestovním kancelářím/agenturám (dále jen AGENTURA ). Návštěvou a použitím webové stránky a provedením objednávky AGENTURA vyjadřuje výslovný souhlas s tím, že budou pro ni závazné obchodní podmínky, právní doložka a zásady ochrany osobních údajů společnosti BEDSONLINE, a také že bude dodržovat veškeré platné zákony a předpisy, jimiž se řídí tato webová stránka a rezervace uskutečněné prostřednictvím Společnost BEDSONLINE nabízí v ubytovací služby, transfery, exkurze, vstupenky a další služby v destinaci, na něž se vztahují sjednané smluvní podmínky a všeobecné podmínky zveřejněné na webové stránce, v souladu s podmínkami ohledně cen a zrušení rezervací, které se zobrazí při provádění každé rezervace, v závislosti od obecných podmínek, dostupnosti a dalších kritérií. Tato webová stránka vás seznámí s postupem jak provést a dokončit rezervaci. Právní doložka a zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí webové stránky a jsou pevně provázány s všeobecnými smluvními podmínkami, provozními činnostmi nebo rezervacemi. Použitím naší webové stránky vyjadřujete naprostý a bezvýhradný souhlas s ustanoveními této doložky a stvrzujete, že výslovně souhlasíte se smluvním zajištěním rezervovaných služeb. AGENTURA smí používat webovou stránku pouze pro zadávání oprávněných poptávek a rezervací pro vlastní účely nebo pro potřebu jiné osoby, která ji k tomuto jednání oprávnila dle zákona. AGENTURA nesmí: na této webové stránce nebo jejím prostřednictvím zveřejňovat, předávat ani šířit škodlivý, obscénní, hanlivý nebo jiný nezákonný obsah, ani tímto obsahem porušovat práva druhých; provádět žádné jiné neoprávněné, falešné nebo podvodné rezervace; používat software, postupy nebo zařízení za účelem elektronického nebo manuálního narušení nebo pokusu o narušení provozu nebo funkčnosti této webové stránky, mimo jiné nahráváním nebo zpřístupňováním souborů s obsahem škodlivých dat nebo virů, a to jakýmikoli prostředky; poškozovat, měnit ani narušovat vzhled a uspořádání této webové stránky nebo vlastního softwarového kódu; provádět jakékoli akce, které by vedly k bezdůvodnému nebo nepřiměřenému zatížení této webové stránky nebo související infrastruktury. Aniž by byla dotčena ostatní práva společnosti BEDSONLINE, vyhrazuje si společnost BEDSONLINE právo odmítnout přístup na tuto webovou stránku a/nebo zrušit rezervace, o nichž se jakkoli domnívá (dle výhradního uvážení společnosti BEDSONLINE), že porušují obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů společnosti BEDSONLINE. OSOBNÍ ÚDAJE A OCHRANA DAT Kromě přísného dodržování a plnění požadavků stanovených ústavním zákonem č. 15/1999 ze dne 13. prosince 1999 o ochraně osobních údajů, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES a který je doplněn směrnicí Evropského parlamentu a rady 2002/58/ES a/nebo právními předpisy, jimiž se připravuje, rozšiřuje a případně nahrazuje nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen nařízení PDPR - podle iniciál názvu personal data protection regulation), považuje společnost BEDSONLINE ochranu osobních údajů a řádné nakládání s nimi za svou zásadní povinnost.

2 V postupu žádosti o přístup a následné registrace AGENTURY u společnosti BEDSONLINE může AGENTURA uvést údaje o společnostech a osobách, které budou jako uživatelé jménem AGENTURY smluvně zajišťovat služby prostřednictvím webové stránky BEDSONLINE a také řídit a spravovat přístupové kódy. Je nutno vzít na vědomí, že veškeré údaje o společnostech a osobách týkajících se uživatele nebo koncového spotřebitele se získávají, zpracovávají a postupují za přísného dodržení a splnění požadavků stanovených PDPR a pouze pro účel provedení rezervace AGENTUROU a pro související administrativní účely. Údaje takto získané na této webové stránce mohou být postoupeny v souladu s nařízením PDPR těm subjektům, které se nezbytně podílejí na smluvním zajištění požadovaných služeb. DŮVĚRNÉ INFORMACE Za důvěrné se považují informace nebo údaje v elektronické nebo tištěné podobě, případně v jiné aktuálně používané nebo v budoucnu zavedené formě zápisu, které si strany vzájemně sdělí nebo poskytnou, nebo ke kterým mohou mít přístup, ať s vědomím a/nebo souhlasem nebo bez vědomí a/nebo výslovného souhlasu druhé strany. Za důvěrné se považují mimo jiné tyto informace: databáze a prototypy vytvořené z předložených dokumentů, vlastníckým právem chráněný manažerský software, hesla do počítačových systémů, údaje o uživatelích, telefonní a faxová čísla, elektronické adresy, adresy kanceláří, agentur, oddělení a ústředí společností, počítačové programy, kopie, Jlc, postupy, zdroje, funkční a organizační analýzy, know-how, vzorce, procesy, nápady, vynálezy (patentované i nepatentované), finanční údaje a rozvojové plány, strategie, obsah nabídek připravených do výběrového řízení a jiné podpůrné dokumenty, údaje nebo materiály ve vlastnictví společnosti BEDSONLINE nebo dostupné na její webové stránce, k níž má AGENTURA přístup, telefonní a faxová čísla, elektronické adresy, adresy místa bydliště, podpisy, kopie průkazů totožnosti nebo cestovních pasů, údaje o platebních kartách, osobní preference, zdravotní postižení nebo zvláštní požadavky ohledně stravy nebo náboženství či další informace, které se týkají KLIENTA a které mohou vyžadovat ubytovací zařízení nebo dodavatelé služeb pro potřeby provedení rezervace a pro související administrativní účely. Za důvěrné se v žádném případě nepovažují: informace obsažené ve veřejně dostupné literatuře nebo informace veřejně známé, pokud nevejdou ve známost porušením dohody jednou ze stran, informace nebo know-how poskytnuté třetími stranami, informace, jejichž zveřejnění vyžaduje zákon, informace zveřejněné na žádost soudu nebo tribunálu, informace týkající se hospodářských údajů nebo jiných záležitostí, jejichž předložení vyžaduje stát, místní úřední orgány nebo samospráva v rámci daňových a pracovních požadavků a správních smluv. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI Je výslovně zakázáno úplné nebo částečné postoupení důvěrných informací, k nimž může mít AGENTURA přístup, externím fyzickým nebo právnickým osobám v rámci smluvního zajištění nebo výkonu služeb AGENTURY.

3 AGENTURA se zaručuje, že její zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, subdodavatelé i veškeré další strany, které se podílejí na dohodě mezi společností BEDSONLINE a AGENTUROU, dodržují zde stanovené zásady zachování důvěrnosti informací. Pro tyto účely je třeba zavést požadovaná opatření. AGENTURA odpovídá za nároky nebo škody vzniklé nedodržením této povinnosti. AGENTURA se zavazuje dodržovat zásady zachování důvěrnosti informací od data uzavření této dohody a bude tak činit i nadále, bez ohledu na délku trvání smluvního vztahu mezi stranami. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM Vyžaduje-li společnost BEDSONLINE přístup k osobním údajům výhradně za účelem zajištění služby požadované KLIENTEM, jsou společnost BEDSONLINE i AGENTURA povinny zajistit, že je to právně možné v souladu s nařízením PDPR. Veškeré osobní údaje, které AGENTURA poskytne prostřednictvím tohoto systému společnosti BEDSONLINE, je nutno považovat za údaje, které byly získány, zpracovány a předány za přísného dodržení a splnění požadavků nařízení PDPR. Společnost BEDSONLINE i AGENTURA potvrzují a zaručují, že zavedly nezbytná technická i organizační a bezpečnostní opatření, která zajišťují bezpečnost osobních údajů a brání jejich změně, ztrátě, zneužití a/nebo neoprávněnému přístupu k nim s ohledem na současné technologie, povahu uložených dat a rizika, jimž jsou údaje vystaveny. Chce-li AGENTURA uplatnit právo na přístup, opravu, výmaz nebo odvolání, na které má podle nařízení PDPR nárok, může využít elektronickou adresu nebo zaslat podepsaný dopis, v němž uvede, jak si s osobními údaji přeje naložit, společně s kopií občanského průkazu nebo cestovního pasu na adresu: koordinátor PDPR Bedsonline, Complejo Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100 Torre A, 5ª. Planta, Palma de Mallorca, Španělsko. AGENTURA tímto výslovně souhlasí se zařazením poskytnutých údajů do souborů již existujících osobních údajů společnosti Beds on Line, S.L.U. a s jejich zpracováním pro účely řízení, správy, zprostředkování a smluvního zajištění služeb nabízených společností BEDSONLINE, pro účely řízení rezervací a odběru produktů nebo služeb prostřednictvím call center společnosti BEDSONLINE; pro účely řízení případů, statistik, obchodní inzerce a další propagace formou elektronické pošty, SMS, MMS nebo podobnými prostředky, a pro účely odběru informačních zpravodajů. Za tyto soubory odpovídá: Beds on Line, S.L.U. se sídlem na adrese: Palma de Mallorca (Španělsko), Complejo Mirall Balear Torre A, 5ª. Planta, 3A 4A, Camí de Son Fangos, 100. Společnost BEDSONLINE i AGENTURA se ve věci přístupu k veškerým osobním údajům výslovně zavazují k tomu, že: zajistí, aby data byla uložena za použití zákonem stanovených technických a organizačních bezpečnostních opatření, která zajistí bezpečnost osobních údajů a zabrání jejich neoprávněné úpravě, ztrátě, zpracování nebo přístupu k nim s ohledem na současné technologie, povahu uložených dat a rizika, jimž jsou údaje vystaveny, budou tyto údaje využívat a uplatňovat pouze pro účely provádění sjednaných služeb a dosažení sjednaných cílů,

4 neposkytnou takové údaje dalším stranám, a to ani za účelem svěření do bezpečné úschovy, ani ve formě podobných textů, posouzení nebo procesů uvedených výše, a údaje, výsledky ani seznamy pořízené na základě údajů nebudou v žádném rozsahu kopírovat či reprodukovat, zajistí, aby s údaji nakládali pouze zaměstnanci, kteří je potřebují pro výkon služeb a aby se třetí strany, jimž budou údaje poskytnuty, zavázaly k dodržování zásad o zachování důvěrnosti informací, po zajištění služby takové údaje zničí nebo vrátí, společně s jakýmikoli podklady nebo dokumenty obsahujícími tyto údaje, přičemž si nesmějí v žádném případě ponechat jejich kopie. Společnost BEDSONLINE může zveřejnit informace o koncovém spotřebiteli (dále jen KLIENT ) třetím stranám výlučně pro účely provedení KLIENTOVY rezervace a pro účely související administrativy. Veškeré údaje takto získané na této webové stránce lze zpřístupnit v souladu s nařízením PDPR pouze těm subjektům, které se nezbytně podílejí na smluvním zajištění požadovaných služeb. AGENTURA tímto uděluje společnosti BEDSONLINE právo používat poskytnuté údaje s cílem informovat AGENTURU o podrobnostech týkajících se jiných produktů a služeb, které nabízí další společnosti v mateřské skupině TUI Travel PLC, k níž patří i společnost BEDSONLINE. Pokud se místo vašeho pobytu nachází mimo Evropský hospodářský prostor (EHS), mohou být zákonné požadavky na ochranu údajů méně přísné než v případě nařízení PDPR. Společnost BEDSONLINE však nezpřístupní žádné informace osobám, které nejsou přímo odpovědné zajišťovat cestování. VLASTNICTVÍ A DALŠÍ PRÁVA VLASTNICTVÍ AGENTURA je srozuměna a souhlasí s tím, že jakýkoli prvek včetně souvisejících práv duševního vlastnictví (mimo jiné autorská práva, patenty, ochranné známky, ochranné známky pro služby a obchodní tajemství) použitý na webové stránce BEDSONLINE (mimo jiné obchodní podmínky, pravidla, zásady, provozní postupy a důvěrné informace společnosti BEDSONLINE vymezené výše), který získá nebo k němuž má přístup, jsou výhradně vlastnictvím společnosti BEDSONLINE nebo jejích dodavatelů. AGENTURA je srozuměna a souhlasí s tím, že až na zde uvedené výjimky nebude v žádné zemi nikterak usilovat o získání práv ke zpřístupněným informacím nebo údajům nebo podílu na těchto uvedených, a že společnost BEDSONLINE zůstane výhradním vlastníkem informací či údajů, mimo jiné včetně všech k nim příslušejících patentů, autorských práv, ochranných známek, obchodních názvů, smluv, průmyslových vzorů a dalších vlastnických práv. Všechny ochranné známky, autorská práva, práva k databázím a další práva duševního vlastnictví vztahující se na obsah této webové stránky (a také na její organizaci a uspořádání) společně s vlastním softwarovým kódem jsou vlastnictvím společnosti BEDSONLINE nebo jejích dodavatelů. AGENTURA nesmí v žádném rozsahu kopírovat, upravovat, měnit, zveřejňovat, vysílat, distribuovat, prodávat ani převádět obsah této webové stránky ani vlastní softwarový kód bez předchozího písemného souhlasu společnosti BEDSONLINE. OBSAH AGENTURA se tímto zavazuje, že nebude kopírovat, reprodukovat, měnit, převádět, prodávat, pronajímat, uvádět na trh ani zpřístupnit třetím stranám obsah (a/nebo kterýkoli jeho prvek), který jí společnost BEDSONLINE předloží nebo který se na stránce zobrazuje. AGENTURA neodpovídá za nepřesnosti nebo chyby v popisu ubytování ani v jednotlivých prvcích. AGENTURA je srozuměna a souhlasí s tím, že samotné sdělení či zpřístupnění informací nebo údajů dostupných na této webové stránce není ze strany společnosti BEDSONLINE nabídkou k prodeji, vydání licence ani jinou formou postoupení těchto prvků.

5 ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OBSAH Informace na této stránce jsou zveřejňovány v dobré víře, společnost BEDSONLINE však nemůže zaručit jejich naprostou přesnost a typografickou kvalitu, odmítá tedy odpovědnost za chybné nebo vynechané údaje. Snažíme se, aby informace o hotelích a dalších službách poskytovaných společností BEDSONLINE byly co nejpřesnější, tyto informace však zajišťuje dodavatel služeb, společnost BEDSONLINE tudíž neodpovídá za přesnost zobrazených informací, pokud se tyto liší od údajů dodavatele služeb. Webová stránka společnosti BEDSONLINE může obsahovat odkazy na stránky třetích stran, které slouží výhradně pro informační účely. Takové stránky nijak nezávisejí na stránkách společnosti BEDSONLINE, která tudíž neodpovídá za jejich obsah ani jej neschvaluje. Společnost BEDSONLINE nenese v žádném případě odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, represivní, exemplární ani následné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu způsobené přístupem na tuto webovou stránku nebo k informacím zde obsaženým, jejich použitím nebo neumožněním přístupu k nim, včetně ušlého zisku apod. Ubytovací zařízení a další poskytovatelé služeb uvedení na této webové stránce jsou nezávislými obchodními subjekty a nejsou zaměstnanci ani zástupci společnosti BEDSONLINE nebo jejích dceřiných společností. Společnost BEDSONLINE ani její dceřiné společnosti tudíž nenesou odpovědnost za jednání, zanedbání či porušení povinností nebo nedbalost na straně dodavatelů, ani za škody nebo výdaje tímto způsobené. Společnost BEDSONLINE ani její dceřiné společnosti nenesou odpovědnost za vrácení peněz v případě překročení kapacity rezervací, v případě vyšší moci nebo jiných okolností, které nemohou ovlivnit. V nejvyšší míře povolené zákonem se společnost BEDSONLINE zříká všech domnělých záruk, pokud jde o informace, služby a materiály uvedené na této webové stránce. Veškeré tyto informace, služby a materiály se předkládají ve stávajícím stavu, tj. as-is a jak jsou dostupné, bez jakékoli záruky. COOKIES Přístup na webovou stránku BEDSONLINE může vyžadovat použití cookies, stránka však funguje i bez nich. Cookies jsou malé soubory dat uložené v prohlížeči každého uživatele a server může s jejich pomocí rozlišovat určité informace, které dokáže přečíst pouze tento server. Cookies jsou v prohlížeči uloženy po omezenou dobu. Prostřednictvím cookies nelze získat údaje o telefonních číslech, elektronických adresách ani jiné identifikační údaje. Cookies nemohou stáhnout z pevného disku uživatele žádné informace, ani s jejich pomocí nelze zcizit osobní údaje. Soukromé údaje o uživateli mohou být součástí souboru cookie pouze v případě, že je serveru poskytne sám uživatel. Cookies nám pomáhají optimalizovat váš rezervační postup, pokud si ale uživatel nepřeje, aby se cookies do jeho prohlížeče ukládaly, nebo požaduje, aby byl o jejich přítomnosti informován, může svůj prohlížeč příslušně nakonfigurovat. Společnost BEDSONLINE používá pro obsluhu reklam/inzerátů, které se zobrazují při návštěvě naší webové stránky a stránek, na nichž inzerujeme, inzertní technologii třetí strany. Tato technologie využívá informace o vašich návštěvách naší webové stránky a stránek, na nichž inzerujeme (nejedná se o jméno, adresu ani jiné osobní údaje), a předkládá vám tak podle nich naše reklamy/inzeráty. V rámci tohoto postupu zobrazování reklam se může do vašeho prohlížeče uložit jedinečný cookie třetí strany, kterou prohlížeč rozpoznává. Společnost BEDSONLINE také používá web beacons neboli webové majáky dodávané naším reklamním partnerem za účelem zefektívnění naší online reklamy. Web beacons. Web beacons umožňují našemu inzertnímu serveru rozpoznat cookie v prohlížeči při vstupu na tuto stránku a určit, která bannerová reklama uživatele na naši webovou stránku přivedla. Z informací, které touto cestou získáváme a předáváme, nelze zjistit totožnost osob. Více informací o našem externím partnerovi pro správu reklamy, o cookies a návod, jak cookies zakázat, najdete na stránce ZPRAVODAJE

6 Společnost BEDSONLINE nezasílá uživatelům novinky em automaticky. Pokud chcete, můžete se k odběru přihlásit. Budeme vám em zasílat novinky a nabídky ubytování. Z odběru tohoto zpravodaje se můžete kdykoli odhlásit, stačí na naší webové stránce zvolit možnost odhlásit odběr. ODKAZY Odkazy na webové stránky třetích stran umístěné na webové stránce BEDSONLINE slouží pouze pro informační účely. Takové stránky nijak nezávisejí na stránkách společnosti BEDSONLINE, která tudíž neodpovídá za jejich obsah ani jej neschvaluje. Společnost BEDSONLINE ani její dceřiné společnosti nenesou v žádném případě odpovědnost za přímé, nepřímé, zvláštní, represivní, exemplární a následné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu způsobené přístupem na tuto webovou stránku nebo k informacím zde obsaženým, jejich použitím nebo neumožněním přístupu k nim, včetně ušlého zisku apod. INFORMACE UVEDENÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE Snažíme se, aby informace o hotelích a dalších službách poskytovaných společností BEDSONLINE byly co nejpřesnější, tyto informace však zajišťuje dodavatel služeb, společnost BEDSONLINE tudíž neodpovídá za přesnost zobrazených informací, pokud se tyto liší od údajů dodavatele služeb.

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte Podmínky použití Váš souhlas Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 471 23 915, se sídlem: Karolinská 661, Praha 8 (dále též Mondelez ), jsou vám k dispozici

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více