PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ"

Transkript

1 PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Majitelem této webové stránky je BEDS ON LINE, S.L.U. (dále jen společnost BEDSONLINE ), španělská společnost založená v souladu s právními předpisy, velkoobchodní cestovní kancelář se sídlem na adrese: Palma de Mallorca (Španělsko), Complejo Mirall Balear Torre A, 5ª. Planta, 3A 4A, Camí de Son Fangos, 100, licence č. BAL 449 M/D, daňové identifikační číslo B , zapsaná v obchodním rejstříku Mallorky (str. PM-37642, sv. 1825, list 157). Společnost BEDSONLINE prodává své produkty výhradně cestovním kancelářím/agenturám (dále jen AGENTURA ). Návštěvou a použitím webové stránky a provedením objednávky AGENTURA vyjadřuje výslovný souhlas s tím, že budou pro ni závazné obchodní podmínky, právní doložka a zásady ochrany osobních údajů společnosti BEDSONLINE, a také že bude dodržovat veškeré platné zákony a předpisy, jimiž se řídí tato webová stránka a rezervace uskutečněné prostřednictvím Společnost BEDSONLINE nabízí v ubytovací služby, transfery, exkurze, vstupenky a další služby v destinaci, na něž se vztahují sjednané smluvní podmínky a všeobecné podmínky zveřejněné na webové stránce, v souladu s podmínkami ohledně cen a zrušení rezervací, které se zobrazí při provádění každé rezervace, v závislosti od obecných podmínek, dostupnosti a dalších kritérií. Tato webová stránka vás seznámí s postupem jak provést a dokončit rezervaci. Právní doložka a zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí webové stránky a jsou pevně provázány s všeobecnými smluvními podmínkami, provozními činnostmi nebo rezervacemi. Použitím naší webové stránky vyjadřujete naprostý a bezvýhradný souhlas s ustanoveními této doložky a stvrzujete, že výslovně souhlasíte se smluvním zajištěním rezervovaných služeb. AGENTURA smí používat webovou stránku pouze pro zadávání oprávněných poptávek a rezervací pro vlastní účely nebo pro potřebu jiné osoby, která ji k tomuto jednání oprávnila dle zákona. AGENTURA nesmí: na této webové stránce nebo jejím prostřednictvím zveřejňovat, předávat ani šířit škodlivý, obscénní, hanlivý nebo jiný nezákonný obsah, ani tímto obsahem porušovat práva druhých; provádět žádné jiné neoprávněné, falešné nebo podvodné rezervace; používat software, postupy nebo zařízení za účelem elektronického nebo manuálního narušení nebo pokusu o narušení provozu nebo funkčnosti této webové stránky, mimo jiné nahráváním nebo zpřístupňováním souborů s obsahem škodlivých dat nebo virů, a to jakýmikoli prostředky; poškozovat, měnit ani narušovat vzhled a uspořádání této webové stránky nebo vlastního softwarového kódu; provádět jakékoli akce, které by vedly k bezdůvodnému nebo nepřiměřenému zatížení této webové stránky nebo související infrastruktury. Aniž by byla dotčena ostatní práva společnosti BEDSONLINE, vyhrazuje si společnost BEDSONLINE právo odmítnout přístup na tuto webovou stránku a/nebo zrušit rezervace, o nichž se jakkoli domnívá (dle výhradního uvážení společnosti BEDSONLINE), že porušují obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů společnosti BEDSONLINE. OSOBNÍ ÚDAJE A OCHRANA DAT Kromě přísného dodržování a plnění požadavků stanovených ústavním zákonem č. 15/1999 ze dne 13. prosince 1999 o ochraně osobních údajů, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES a který je doplněn směrnicí Evropského parlamentu a rady 2002/58/ES a/nebo právními předpisy, jimiž se připravuje, rozšiřuje a případně nahrazuje nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen nařízení PDPR - podle iniciál názvu personal data protection regulation), považuje společnost BEDSONLINE ochranu osobních údajů a řádné nakládání s nimi za svou zásadní povinnost.

2 V postupu žádosti o přístup a následné registrace AGENTURY u společnosti BEDSONLINE může AGENTURA uvést údaje o společnostech a osobách, které budou jako uživatelé jménem AGENTURY smluvně zajišťovat služby prostřednictvím webové stránky BEDSONLINE a také řídit a spravovat přístupové kódy. Je nutno vzít na vědomí, že veškeré údaje o společnostech a osobách týkajících se uživatele nebo koncového spotřebitele se získávají, zpracovávají a postupují za přísného dodržení a splnění požadavků stanovených PDPR a pouze pro účel provedení rezervace AGENTUROU a pro související administrativní účely. Údaje takto získané na této webové stránce mohou být postoupeny v souladu s nařízením PDPR těm subjektům, které se nezbytně podílejí na smluvním zajištění požadovaných služeb. DŮVĚRNÉ INFORMACE Za důvěrné se považují informace nebo údaje v elektronické nebo tištěné podobě, případně v jiné aktuálně používané nebo v budoucnu zavedené formě zápisu, které si strany vzájemně sdělí nebo poskytnou, nebo ke kterým mohou mít přístup, ať s vědomím a/nebo souhlasem nebo bez vědomí a/nebo výslovného souhlasu druhé strany. Za důvěrné se považují mimo jiné tyto informace: databáze a prototypy vytvořené z předložených dokumentů, vlastníckým právem chráněný manažerský software, hesla do počítačových systémů, údaje o uživatelích, telefonní a faxová čísla, elektronické adresy, adresy kanceláří, agentur, oddělení a ústředí společností, počítačové programy, kopie, Jlc, postupy, zdroje, funkční a organizační analýzy, know-how, vzorce, procesy, nápady, vynálezy (patentované i nepatentované), finanční údaje a rozvojové plány, strategie, obsah nabídek připravených do výběrového řízení a jiné podpůrné dokumenty, údaje nebo materiály ve vlastnictví společnosti BEDSONLINE nebo dostupné na její webové stránce, k níž má AGENTURA přístup, telefonní a faxová čísla, elektronické adresy, adresy místa bydliště, podpisy, kopie průkazů totožnosti nebo cestovních pasů, údaje o platebních kartách, osobní preference, zdravotní postižení nebo zvláštní požadavky ohledně stravy nebo náboženství či další informace, které se týkají KLIENTA a které mohou vyžadovat ubytovací zařízení nebo dodavatelé služeb pro potřeby provedení rezervace a pro související administrativní účely. Za důvěrné se v žádném případě nepovažují: informace obsažené ve veřejně dostupné literatuře nebo informace veřejně známé, pokud nevejdou ve známost porušením dohody jednou ze stran, informace nebo know-how poskytnuté třetími stranami, informace, jejichž zveřejnění vyžaduje zákon, informace zveřejněné na žádost soudu nebo tribunálu, informace týkající se hospodářských údajů nebo jiných záležitostí, jejichž předložení vyžaduje stát, místní úřední orgány nebo samospráva v rámci daňových a pracovních požadavků a správních smluv. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI Je výslovně zakázáno úplné nebo částečné postoupení důvěrných informací, k nimž může mít AGENTURA přístup, externím fyzickým nebo právnickým osobám v rámci smluvního zajištění nebo výkonu služeb AGENTURY.

3 AGENTURA se zaručuje, že její zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, subdodavatelé i veškeré další strany, které se podílejí na dohodě mezi společností BEDSONLINE a AGENTUROU, dodržují zde stanovené zásady zachování důvěrnosti informací. Pro tyto účely je třeba zavést požadovaná opatření. AGENTURA odpovídá za nároky nebo škody vzniklé nedodržením této povinnosti. AGENTURA se zavazuje dodržovat zásady zachování důvěrnosti informací od data uzavření této dohody a bude tak činit i nadále, bez ohledu na délku trvání smluvního vztahu mezi stranami. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM Vyžaduje-li společnost BEDSONLINE přístup k osobním údajům výhradně za účelem zajištění služby požadované KLIENTEM, jsou společnost BEDSONLINE i AGENTURA povinny zajistit, že je to právně možné v souladu s nařízením PDPR. Veškeré osobní údaje, které AGENTURA poskytne prostřednictvím tohoto systému společnosti BEDSONLINE, je nutno považovat za údaje, které byly získány, zpracovány a předány za přísného dodržení a splnění požadavků nařízení PDPR. Společnost BEDSONLINE i AGENTURA potvrzují a zaručují, že zavedly nezbytná technická i organizační a bezpečnostní opatření, která zajišťují bezpečnost osobních údajů a brání jejich změně, ztrátě, zneužití a/nebo neoprávněnému přístupu k nim s ohledem na současné technologie, povahu uložených dat a rizika, jimž jsou údaje vystaveny. Chce-li AGENTURA uplatnit právo na přístup, opravu, výmaz nebo odvolání, na které má podle nařízení PDPR nárok, může využít elektronickou adresu nebo zaslat podepsaný dopis, v němž uvede, jak si s osobními údaji přeje naložit, společně s kopií občanského průkazu nebo cestovního pasu na adresu: koordinátor PDPR Bedsonline, Complejo Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100 Torre A, 5ª. Planta, Palma de Mallorca, Španělsko. AGENTURA tímto výslovně souhlasí se zařazením poskytnutých údajů do souborů již existujících osobních údajů společnosti Beds on Line, S.L.U. a s jejich zpracováním pro účely řízení, správy, zprostředkování a smluvního zajištění služeb nabízených společností BEDSONLINE, pro účely řízení rezervací a odběru produktů nebo služeb prostřednictvím call center společnosti BEDSONLINE; pro účely řízení případů, statistik, obchodní inzerce a další propagace formou elektronické pošty, SMS, MMS nebo podobnými prostředky, a pro účely odběru informačních zpravodajů. Za tyto soubory odpovídá: Beds on Line, S.L.U. se sídlem na adrese: Palma de Mallorca (Španělsko), Complejo Mirall Balear Torre A, 5ª. Planta, 3A 4A, Camí de Son Fangos, 100. Společnost BEDSONLINE i AGENTURA se ve věci přístupu k veškerým osobním údajům výslovně zavazují k tomu, že: zajistí, aby data byla uložena za použití zákonem stanovených technických a organizačních bezpečnostních opatření, která zajistí bezpečnost osobních údajů a zabrání jejich neoprávněné úpravě, ztrátě, zpracování nebo přístupu k nim s ohledem na současné technologie, povahu uložených dat a rizika, jimž jsou údaje vystaveny, budou tyto údaje využívat a uplatňovat pouze pro účely provádění sjednaných služeb a dosažení sjednaných cílů,

4 neposkytnou takové údaje dalším stranám, a to ani za účelem svěření do bezpečné úschovy, ani ve formě podobných textů, posouzení nebo procesů uvedených výše, a údaje, výsledky ani seznamy pořízené na základě údajů nebudou v žádném rozsahu kopírovat či reprodukovat, zajistí, aby s údaji nakládali pouze zaměstnanci, kteří je potřebují pro výkon služeb a aby se třetí strany, jimž budou údaje poskytnuty, zavázaly k dodržování zásad o zachování důvěrnosti informací, po zajištění služby takové údaje zničí nebo vrátí, společně s jakýmikoli podklady nebo dokumenty obsahujícími tyto údaje, přičemž si nesmějí v žádném případě ponechat jejich kopie. Společnost BEDSONLINE může zveřejnit informace o koncovém spotřebiteli (dále jen KLIENT ) třetím stranám výlučně pro účely provedení KLIENTOVY rezervace a pro účely související administrativy. Veškeré údaje takto získané na této webové stránce lze zpřístupnit v souladu s nařízením PDPR pouze těm subjektům, které se nezbytně podílejí na smluvním zajištění požadovaných služeb. AGENTURA tímto uděluje společnosti BEDSONLINE právo používat poskytnuté údaje s cílem informovat AGENTURU o podrobnostech týkajících se jiných produktů a služeb, které nabízí další společnosti v mateřské skupině TUI Travel PLC, k níž patří i společnost BEDSONLINE. Pokud se místo vašeho pobytu nachází mimo Evropský hospodářský prostor (EHS), mohou být zákonné požadavky na ochranu údajů méně přísné než v případě nařízení PDPR. Společnost BEDSONLINE však nezpřístupní žádné informace osobám, které nejsou přímo odpovědné zajišťovat cestování. VLASTNICTVÍ A DALŠÍ PRÁVA VLASTNICTVÍ AGENTURA je srozuměna a souhlasí s tím, že jakýkoli prvek včetně souvisejících práv duševního vlastnictví (mimo jiné autorská práva, patenty, ochranné známky, ochranné známky pro služby a obchodní tajemství) použitý na webové stránce BEDSONLINE (mimo jiné obchodní podmínky, pravidla, zásady, provozní postupy a důvěrné informace společnosti BEDSONLINE vymezené výše), který získá nebo k němuž má přístup, jsou výhradně vlastnictvím společnosti BEDSONLINE nebo jejích dodavatelů. AGENTURA je srozuměna a souhlasí s tím, že až na zde uvedené výjimky nebude v žádné zemi nikterak usilovat o získání práv ke zpřístupněným informacím nebo údajům nebo podílu na těchto uvedených, a že společnost BEDSONLINE zůstane výhradním vlastníkem informací či údajů, mimo jiné včetně všech k nim příslušejících patentů, autorských práv, ochranných známek, obchodních názvů, smluv, průmyslových vzorů a dalších vlastnických práv. Všechny ochranné známky, autorská práva, práva k databázím a další práva duševního vlastnictví vztahující se na obsah této webové stránky (a také na její organizaci a uspořádání) společně s vlastním softwarovým kódem jsou vlastnictvím společnosti BEDSONLINE nebo jejích dodavatelů. AGENTURA nesmí v žádném rozsahu kopírovat, upravovat, měnit, zveřejňovat, vysílat, distribuovat, prodávat ani převádět obsah této webové stránky ani vlastní softwarový kód bez předchozího písemného souhlasu společnosti BEDSONLINE. OBSAH AGENTURA se tímto zavazuje, že nebude kopírovat, reprodukovat, měnit, převádět, prodávat, pronajímat, uvádět na trh ani zpřístupnit třetím stranám obsah (a/nebo kterýkoli jeho prvek), který jí společnost BEDSONLINE předloží nebo který se na stránce zobrazuje. AGENTURA neodpovídá za nepřesnosti nebo chyby v popisu ubytování ani v jednotlivých prvcích. AGENTURA je srozuměna a souhlasí s tím, že samotné sdělení či zpřístupnění informací nebo údajů dostupných na této webové stránce není ze strany společnosti BEDSONLINE nabídkou k prodeji, vydání licence ani jinou formou postoupení těchto prvků.

5 ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OBSAH Informace na této stránce jsou zveřejňovány v dobré víře, společnost BEDSONLINE však nemůže zaručit jejich naprostou přesnost a typografickou kvalitu, odmítá tedy odpovědnost za chybné nebo vynechané údaje. Snažíme se, aby informace o hotelích a dalších službách poskytovaných společností BEDSONLINE byly co nejpřesnější, tyto informace však zajišťuje dodavatel služeb, společnost BEDSONLINE tudíž neodpovídá za přesnost zobrazených informací, pokud se tyto liší od údajů dodavatele služeb. Webová stránka společnosti BEDSONLINE může obsahovat odkazy na stránky třetích stran, které slouží výhradně pro informační účely. Takové stránky nijak nezávisejí na stránkách společnosti BEDSONLINE, která tudíž neodpovídá za jejich obsah ani jej neschvaluje. Společnost BEDSONLINE nenese v žádném případě odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, represivní, exemplární ani následné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu způsobené přístupem na tuto webovou stránku nebo k informacím zde obsaženým, jejich použitím nebo neumožněním přístupu k nim, včetně ušlého zisku apod. Ubytovací zařízení a další poskytovatelé služeb uvedení na této webové stránce jsou nezávislými obchodními subjekty a nejsou zaměstnanci ani zástupci společnosti BEDSONLINE nebo jejích dceřiných společností. Společnost BEDSONLINE ani její dceřiné společnosti tudíž nenesou odpovědnost za jednání, zanedbání či porušení povinností nebo nedbalost na straně dodavatelů, ani za škody nebo výdaje tímto způsobené. Společnost BEDSONLINE ani její dceřiné společnosti nenesou odpovědnost za vrácení peněz v případě překročení kapacity rezervací, v případě vyšší moci nebo jiných okolností, které nemohou ovlivnit. V nejvyšší míře povolené zákonem se společnost BEDSONLINE zříká všech domnělých záruk, pokud jde o informace, služby a materiály uvedené na této webové stránce. Veškeré tyto informace, služby a materiály se předkládají ve stávajícím stavu, tj. as-is a jak jsou dostupné, bez jakékoli záruky. COOKIES Přístup na webovou stránku BEDSONLINE může vyžadovat použití cookies, stránka však funguje i bez nich. Cookies jsou malé soubory dat uložené v prohlížeči každého uživatele a server může s jejich pomocí rozlišovat určité informace, které dokáže přečíst pouze tento server. Cookies jsou v prohlížeči uloženy po omezenou dobu. Prostřednictvím cookies nelze získat údaje o telefonních číslech, elektronických adresách ani jiné identifikační údaje. Cookies nemohou stáhnout z pevného disku uživatele žádné informace, ani s jejich pomocí nelze zcizit osobní údaje. Soukromé údaje o uživateli mohou být součástí souboru cookie pouze v případě, že je serveru poskytne sám uživatel. Cookies nám pomáhají optimalizovat váš rezervační postup, pokud si ale uživatel nepřeje, aby se cookies do jeho prohlížeče ukládaly, nebo požaduje, aby byl o jejich přítomnosti informován, může svůj prohlížeč příslušně nakonfigurovat. Společnost BEDSONLINE používá pro obsluhu reklam/inzerátů, které se zobrazují při návštěvě naší webové stránky a stránek, na nichž inzerujeme, inzertní technologii třetí strany. Tato technologie využívá informace o vašich návštěvách naší webové stránky a stránek, na nichž inzerujeme (nejedná se o jméno, adresu ani jiné osobní údaje), a předkládá vám tak podle nich naše reklamy/inzeráty. V rámci tohoto postupu zobrazování reklam se může do vašeho prohlížeče uložit jedinečný cookie třetí strany, kterou prohlížeč rozpoznává. Společnost BEDSONLINE také používá web beacons neboli webové majáky dodávané naším reklamním partnerem za účelem zefektívnění naší online reklamy. Web beacons. Web beacons umožňují našemu inzertnímu serveru rozpoznat cookie v prohlížeči při vstupu na tuto stránku a určit, která bannerová reklama uživatele na naši webovou stránku přivedla. Z informací, které touto cestou získáváme a předáváme, nelze zjistit totožnost osob. Více informací o našem externím partnerovi pro správu reklamy, o cookies a návod, jak cookies zakázat, najdete na stránce ZPRAVODAJE

6 Společnost BEDSONLINE nezasílá uživatelům novinky em automaticky. Pokud chcete, můžete se k odběru přihlásit. Budeme vám em zasílat novinky a nabídky ubytování. Z odběru tohoto zpravodaje se můžete kdykoli odhlásit, stačí na naší webové stránce zvolit možnost odhlásit odběr. ODKAZY Odkazy na webové stránky třetích stran umístěné na webové stránce BEDSONLINE slouží pouze pro informační účely. Takové stránky nijak nezávisejí na stránkách společnosti BEDSONLINE, která tudíž neodpovídá za jejich obsah ani jej neschvaluje. Společnost BEDSONLINE ani její dceřiné společnosti nenesou v žádném případě odpovědnost za přímé, nepřímé, zvláštní, represivní, exemplární a následné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu způsobené přístupem na tuto webovou stránku nebo k informacím zde obsaženým, jejich použitím nebo neumožněním přístupu k nim, včetně ušlého zisku apod. INFORMACE UVEDENÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE Snažíme se, aby informace o hotelích a dalších službách poskytovaných společností BEDSONLINE byly co nejpřesnější, tyto informace však zajišťuje dodavatel služeb, společnost BEDSONLINE tudíž neodpovídá za přesnost zobrazených informací, pokud se tyto liší od údajů dodavatele služeb.

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní http://www.napalubu.eu/ (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Napalubu s.r.o., se sídlem Famfulíkova 1138/4, Kobylisy,

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI 1) Základní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetového systému Zákaznické sekce (dále jen Sekce ) je společnost SMS, s. r. o. Teplice, která je v souladu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. verze č 1. platná od

OBCHODNÍ PODMÍNKY. verze č 1. platná od OBCHODNÍ PODMÍNKY verze č 1. platná od 8.4.2015 1. Úvod 1.1. Provozovatelem internetového serveru Gayfriendlyprague.com, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.gayfriendlyprague.com (dále jen

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení pro využívání provizního systému a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do provizního systému běžícího na stránkách http://www.netaffiliate.cz/

Více

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DEKRA CZ

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DEKRA CZ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DEKRA CZ VÍTEJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI DEKRA CZ, SE SÍDLEM TÜRKIOVA 1001, 149 00 PRAHA 4 ( DEKRA CZ ). PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY ( STRÁNKY")

Více

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ SDĚLENÍ, KTERÉ SE VZTAHUJE NA TUTO STRÁNKU A NA VEŠKERÝ MATERIÁL, KTERÝ STRÁNKA OBSAHUJE.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí.

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí. Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.vyberautoservis.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Orange World s.r.o., se sídlem Olgy Havlové 2874/16,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo DAŇOVÁ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Základní údaje o zemi: Polsko (PL) 1. Struktura DIČ Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo 2. Popis

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bitcon spol. s r.o. se sídlem Suchý Vršek 2122/33, Praha 5, identifikační číslo: 43003028 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat Prohlášení o ochraně dat NAVORA.CONSULTING s.r.o. Dvorecká 1162/2a 147 00 Praha 4 http://www.myjob.market info.jobrybnik@myjob.market Jobrybnik.cz / Prohlášení o ochraně dat 1 Prohlášení o ochraně dat

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více

HC ČSOB Pojištovna Pardubice

HC ČSOB Pojištovna Pardubice HC ČSOB Pojištovna Pardubice Obchodní podmínky Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmět obchodních podmínek 1. Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na sportovní, kulturní nebo jiné akce

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího platné a účinné k 26. 11. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.zarezervuju.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Petr Kopřiva, se sídlem Boženy Němcové 1942, 393 01, Pelhřimov

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem a provozovatelem této internetové stránky: PIXEBLE s.r.o. Rybná 716/24 110

Více

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Licenční podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu Robeeto (dále jako Program ) mezi Podnikatelem a společností JobAs s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ 180 00, IČ: 24206857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství

Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství 2007 - 2 - Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství Úvod (1) Všeobecné podmínky pro podnikání poradenství jsou nedílnou součástí dohod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A OCHRANA SOUKROMÍ

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A OCHRANA SOUKROMÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A OCHRANA Ochranné známky a práva duševního vlastnictví SOUKROMÍ Společnost Xtrade Europe Limited (dále jen Společnost nebo my v příslušných tvarech) je držitelem autorských

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE Verze z 11/02/2011 Výklad pojmů RIPE: Regionální registr odpovídající za správu IP adres na evropském kontinentu a v části Asie. OVH.CZ: Společnosti OVH.CZ, s.r.o., se

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE RENTIÉR VYHRÁVÁ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE RENTIÉR VYHRÁVÁ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE RENTIÉR VYHRÁVÁ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže RENTIÉR VYHRÁVÁ (dále jen soutěž ). 1. ÚVOD 1.1. Vstoupením do

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup tonerů Kyocera 2016

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup tonerů Kyocera 2016 Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 5. 5. 2016 Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup tonerů Kyocera 2016 Město

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zadávací dokumentace veřejné zakázky Název veřejné zakázky: "Nástavba, přístavba a stavební úpravy Mateřské školy Nové Město na Moravě - část C vybavení" ve smyslu 12, odst.(3) zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.pocitacsnadno.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Zdeněk Pros, se sídlem V hůrkách 2145/1, 158 00, Praha - Stodůlky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Prodávajícím je Miroslava Zudová, se sídlem v V Hlubokém 27E, 25216 Nučice (Praha-západ), IČ: 47353236, vedená u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Rozléváme radost miminek

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Rozléváme radost miminek Oficiální pravidla a podmínky soutěže Rozléváme radost miminek Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže (dále již jen pravidla soutěže ) Rozléváme radost miminek (dále již jen soutěž ).

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

1.1. Používání Předplatitelé nesmí bez předchozí dohody s One.com umísťovat na server velké objemy dat k volnému stahování nebo čtení.

1.1. Používání Předplatitelé nesmí bez předchozí dohody s One.com umísťovat na server velké objemy dat k volnému stahování nebo čtení. Smluvní podmínky One.com v.09 Následující podmínky platí u One.com od 1. září 2015. 1. Předplatné: Předplatné webového prostoru One.com umožňuje přístup k poštovním serverům One.com. Každé předplatné může

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO DODATEČNÉ IP ADRESY. Poslední verze ze dne 29. 11. 2012

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO DODATEČNÉ IP ADRESY. Poslední verze ze dne 29. 11. 2012 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO DODATEČNÉ IP ADRESY Poslední verze ze dne 29. 11. 2012 ČLÁNEK 1: PŘEDMĚT Tyto zvláštní podmínky doplňují všeobecné podmínky služby. Mají za cíl definovat podmínky rezervace zdrojů

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz I. Obecná ustanovení 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o.

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. 1 1. Společnost sanofi-aventis, s.r.o., identifikační číslo: 448 48 200, se sídlem Evropská 846/176a, Praha 6 Vokovice,

Více

BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky. Článek I.

BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky. Článek I. BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva se provádí mezi BK Pardubice, a.s.a zákazníkem (fyzickou nebo právnickou osobou). Zúčtovací služby jsou prováděny společnostídeep

Více

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.rc zivot.cz (dále jen webové rozhraní ) provozovaném podnikatelem Jakubem Záleským, se sídlemt. G. Masaryka 856, 565 01, Choceň IČ:01161768,

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY spolupráce a provizního systému on-line serveru na internetové adrese PRÁVO PRO PODNIKATELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY spolupráce a provizního systému on-line serveru na internetové adrese  PRÁVO PRO PODNIKATELE OBCHODNÍ PODMÍNKY spolupráce a provizního systému on-line serveru na internetové adrese www.pravopropodnikatele.cz PRÁVO PRO PODNIKATELE poskytovatelem systému je společnost: Kropáček LEGAL, advokátní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více