Parametrizace webového serveru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parametrizace webového serveru"

Transkript

1 AP0046 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Parametrizace webového serveru Abstrakt Aplikační poznámka se zabývá parametrizací webového serveru firmy AMiT a možností jeho využití. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0046_cz_04.pdf Příloha Obsah souboru: ap0046_cz_02.zip aplikace.zip Aplikace (s obrázkem) pro návrhové prostředí AWDet Copyright (c) 2014, AMiT, spol. s r.o. 1/60

2 Obsah Historie revizí... 4 Související dokumentace Použité pojmy Webový server Vlastnosti webového serveru Webový server AWEB Webový server v řídicích systémech W nebo W Webový server v regulátorech řady AMREG Použití webového serveru Návrh aplikace pro webový server Založení projektu Výběr typu webového serveru Vytvoření vazby mezi serverem a řídicím systémem Import proměnných aliasů a hlášení provozního deníku Parametrizace webových stránek Obrázky Použití statických textů Zobrazení hodnoty proměnné Editace hodnoty proměnné Zobrazení textu dle hodnoty bitu proměnné Přechod na jinou webovou stránku Zobrazení archívu z řídicího systému Zobrazení provozního deníku řídicího systému Simulace vytvořených webových stránek Tipy a triky Nastavení parametrů webového serveru Tovární nastavení Navázání spojení s webovým serverem z PC Připojení PC k webovému serveru Navázání spojení z prostředí AWDet Nastavení parametrů pro komunikaci v síti Nastavení komunikace mezi serverem a řídicím systémem Zavedení aplikace do webového serveru DODATEK A Možnosti využití webového serveru AWEB Převodník linky Ethernet na linku RS Brána do sítě RS DODATEK B Nastavení komunikace přes Internet DODATEK C Stavy LED na webových serverech AWEB Řídicí systémy W nebo W ap0046_cz_04 2/60

3 9.2. Nastavení servisního režimu a továrního nastavení AWEB Řídicí systémy W nebo W Regulátory řady AMREG Technická podpora Upozornění /60 ap0046_cz_04

4 Historie revizí Verze Datum Změny Nový dokument Oprava odkazů na různé kapitoly v kapitolách 5.1., 5.3., a 8.1. Doplněny vlastnosti webového serveru v kapitole Úprava obrázků a textů dle chování AWDet verze , aktualizace ukázkové aplikace. Úprava kapitoly Úprava kapitol 1., 2., 2.1, Nové kapitoly 2.4 a Úprava obrázků. Související dokumentace 1. Nápověda k části PseDet vývojového prostředí DetStudio soubor: Psedet_cs.chm 2. Nápověda k návrhovému prostředí AWDet soubor: AWDetHelp.chm 3. Katalogový list k webovému serveru AWEB soubor: aweb_d_cz_xxx.pdf 4. Návod na obsluhu k webovému serveru AWEB soubor: aweb_g_cz_xxx.pdf 5. Dokumentace k řídicím systémům typu W soubor: aptxxxxwt_g_cz_xxx.pdf 6. Dokumentace k řídicím systémům typu W2 soubor: amini4xw2x_g_cz_xxx.pdf soubor: ad-cpuw2_g_cz_xxx.pdf 7. Dokumentace k řídicím jednotkám do panelu řady AMREG soubor: amr-op1x_g_cz_xxx.pdf soubor: amr-op2x_g_cz_xxx.pdf 8. Dokumentace ke komunikačním jednotkám řady AMREG soubor: amr-cpxxxx_g_cz_xxx.pdf 9. Aplikační poznámka AP0016 Zásady používání sítě RS485 soubor: ap0016_cz_xx.pdf 10. Aplikační poznámka AP0037 Zásady používání sítě Ethernet soubor: ap0037_cz_xx.pdf 11. fórum firmy AMiT ap0046_cz_04 4/60

5 1. Použité pojmy DetStudio Návrhové prostředí firmy AMiT, které slouží pro parametrizaci řídicích systémů. Toto prostředí je volně ke stažení na AWDet Návrhové prostředí firmy AMiT, které slouží pro návrh webových stránek a parametrizaci webového serveru. Toto prostředí je volně ke stažení na Okolní stanice Řídicí systémy připojené k webovému serveru prostřednictvím některé z jeho komunikačních linek. Broadcast Zpráva, kterou v počítačové síti přijmou všechna připojená síťová rozhraní. DHCP server Server, který přiděluje počítačům zejména IP adresu, masku sítě a implicitní bránu. DB-Net Asynchronní síťový komunikační protokol firmy AMiT implementovaný na lince RS485 (spojení více stanic do sítě) nebo na lince RS232 (spojení typu bod-bod). DB-Net/IP Asynchronní síťový komunikační protokol firmy AMiT implementovaný na lince Ethernet. Segment Síť řídicích systémů komunikujících prostřednictvím protokolu DB-Net (komunikace prostřednictvím sériových linek). V případě této AP ještě předpokládáme, že alespoň jeden z nich je aktivní a má Ethernetové rozhraní. Regulátor řady AMREG Volně programovatelný regulátor pro automatizaci budov z produkce firmy AMiT. Stanice Řídicí systém, regulátor řady AMREG nebo PC v síti DB-Net/IP (DB-Net). Řídicí systém W Řídicí systém se samostatným komunikačním CPU. Tato koncepce umožňuje integrovat webový server a další komunikační možnosti. Řídicí systémy typu W jsou identifikovány písmenem W v názvu na posledních pozicích (např. APT3221WT). Řídicí systém W2 Řídicí systém se samostatným komunikačním CPU s rozšířenými paměťovými prostory. Tato koncepce umožňuje integrovat webový server a další komunikační možnosti a je nadmnožinou řídicích systémů typu W. Řídicí systémy typu W2 jsou identifikovány označením W2 v názvu na posledních pozicích (např. AD-CPUW2, AMiNi4DW2, ). Kontextové menu Menu, vyvolané kliknutím pravým tlačítkem myši na zvolenou položku, prvek nebo objekt. 5/60 ap0046_cz_04

6 2. Webový server Webový server je součástí řídicích systémů W nebo W2, regulátorů řady AMREG (pouze regulátory s rozhraním Ethernet), případně jako samostatný výrobek AWEB. Webový server firmy AMiT umožňuje zobrazení proměnných, textů, obrázků, matic v tabulkové podobě, grafů a dalších prvků. Není určen jako náhrada velkých vizualizací. Pro malé vizualizace a jako servisní nástroj poskytuje všechny potřebné zobrazovací prostředky pro komfortní dohled a dálkovou správu Vlastnosti webového serveru Zde uvádíme základní vlastnosti webového serveru: Společné vlastnosti: Maximální velikost obrázku je 128 kb (optimální velikost vzhledem k rychlosti webového serveru je 20 až 50 kb). Maximální délka jmen souborů je 8 znaků + maximálně 3 znaky přípona. Jeden adresář webového serveru může obsahovat maximálně 32 položek (souborů/adresářů). Webový server v jeden okamžik spolehlivě obslouží požadavky maximálně dvou prohlížečů. Prvky zobrazující text/obrázek v závislosti na hodnotě proměnné zobrazí maximálně 16 stavů. Prostřednictvím FTP se k webovému serveru připojí v jeden okamžik pouze jeden uživatel. Pro připojení prostřednictvím FTP nelze využít webový prohlížeč. Na jedné stránce lze použít maximálně jeden prvek zobrazující archív nebo jeden prvek zobrazující provozní deník nebo jeden prvek pro zobrazení/editaci časového plánu. V závislosti na typu webového serveru jsou pak další omezení: Webový server AWEB: Na jednu stránku lze umístit maximálně 30 prvků pro nastavení hodnoty proměnné. Na jednu stránku lze umístit maximálně 13 prvků AuthLink (viz popis tzv. Case slotů v nápovědě k prostředí AWDet). Maximální množství segmentů v síti Ethernet (komunikace v síti DB-Net/IP), které AWEB obslouží je 12. Pro komunikaci s okolními stanicemi lze využít rozhraní Ethernet a jedno ze dvou sériových rozhraní webového serveru. Webový server v řídicích systémech W nebo W2: Na jednu stránku lze umístit maximálně 6 prvků AuthLink (viz popis tzv. Case slotů v nápovědě k prostředí AWDet). Pro komunikaci s okolními stanicemi lze využít některé ze sériových rozhraní řídicího systému, kde lze komunikovat pomocí protokolu DB-Net. Pro komunikaci s okolními stanicemi v síti Ethernet (komunikace DB-Net/IP) musí být čtení/zápis dat řešeno na regulační úrovni řídicího systému. Webový server v regulátorech řady AMREG Stejné vlastnosti jako webový server v řídicích systémech W nebo W2 s výjimkou možností komunikace s okolními stanicemi. Pro komunikaci s okolními stanicemi je nutné na regulační úrovni použit komunikační objekty (např. DbNet, ModbusMaster, atd.) umožňující výměnu dat prostřednictvím požadovaného protokolu a rozhraní Webový server AWEB V případě, že je využíván externí webový server AWEB, musí programátor vždy správně nadefinovat komunikaci mezi řídicím systémem a webovým serverem AWEB. AWEB může ap0046_cz_04 6/60

7 komunikovat s řídicími systémy buď prostřednictvím sériových linek (komunikace pomocí protokolu DB-Net) nebo prostřednictvím Ethernetu (komunikace pomocí protokolu DB-Net/IP) Webový server v řídicích systémech W nebo W2 Při parametrizaci webového serveru v řídicích systémech s označením W nebo W2 se nemusí nijak nastavovat komunikace mezi webovým serverem a vlastním řídicím systémem. Komunikace se musí nastavit pouze v případě, kdy má být webový server na řídicím systému aktivní, tzn., ve vlastní režii si bude žádat data od jiných řídicích systémů (případně od PC) prostřednictvím sériových linek (pomocí protokolu DB-Net). Pokud je potřeba na tomto webovém serveru zobrazovat data z okolních stanic, které jsou k řídicímu systému s webovým serverem připojeny prostřednictvím sítě Ethernet (komunikace pomocí protokolu DB-Net/IP) musí se do řídicího systému, ve kterém běží webový server, naprogramovat čtení/zápis požadovaných dat již na regulační úrovni (programování pomocí návrhového prostředí DetStudio). Webový server v řídicím systému neumí ve vlastní režii číst/zapisovat data z/do řídicích systémů po Ethernetu Webový server v regulátorech řady AMREG Pro využití webového serveru v regulátorech řady AMREG je nutné v projektu DetStudia použít objekt, který definuje webový server. Obr. 1 - Okno projektu s vloženým objektem WebServer Na webových stránkách, nadefinovaných v regulátoru řady AMREG, je možné zobrazovat hodnoty ze všech objektů, které byly nadefinovány v projektu DetStudia. Znamená to, že lze zobrazit také data, načtená z okolních stanic (např. řídicích systémů), která jsou nadefinována pomocí komunikačních objektů (DbNet, ModbusMaster, atd.). 7/60 ap0046_cz_04

8 3. Použití webového serveru Pro správnou funkci webového serveru je nutno provést následujíc kroky: Návrh aplikace (webových stránek) pro webový server Simulace vytvořených webových stránek Nastavení komunikačních parametrů webového serveru Zavedení aplikace do webového serveru Návrh stránek pro webový server probíhá formou WYSIWYG v návrhovém prostředí AWDet. Prostředí AWDet je volně ke stažení na v sekci Produkty/Software/Návrhová prostředí pro tvorbu aplikací. Pozor! Aby mohl uživatel navrhovat webové stránky pro řídicí systémy firmy AMiT v prostředí AWDet, musí mít k dispozici projekt pro daný řídicí systém, který byl vytvořen v návrhovém prostředí DetStudio nebo PSP3 (v případě použití projektu PSP3 lze provést pouze import seznamu proměnných), případně seznam proměnných, aliasů a hlášení pro provozní deník, jenž jsou vygenerovány z prostředí DetStudio do *.csv souborů. V následujícím textu je uveden popis ukázkové aplikace (je součástí přílohy této aplikační poznámky) pro webový server AWEB, který vysvětluje jednotlivé kroky práce s webovým serverem. ap0046_cz_04 8/60

9 4. Návrh aplikace pro webový server Po instalaci a spuštění prostředí AWDet je nutné založit projekt Založení projektu Projekt lze založit pomocí menu Soubor/Nový projekt, které vyvolá okno Nový projekt. V našem případě projekt pojmenujeme voda a umístíme jej do adresáře D:\AWDET\Projects, viz následující obrázek. Obr. 2 - Založení projektu s názvem voda Poznámka V případě zvolené možnosti Automaticky vytvořit adresář bude po potvrzení výše zadaných parametrů AWDetem vytvořen adresář AWDET, ve kterém bude podadresář Projects. V podadresáři Projects pak bude vytvořen podadresář voda s vlastním projektem AWDetu. Po založení projektu bude otevřeno okno s globálním nastavením webových stránek, kde lze nastavit společné parametry všech webových stránek, které budou v prostředí AWDet vytvořeny. V našem případě ponecháme výchozí rozlišení stránky na tak, jak je uvedeno na následujícím obrázku a vše potvrdíme tlačítkem OK. Obr. 3 - Globální nastavení webových stránek Po nastavení globálních parametrů je nutné vybrat typ webového serveru, pro který bude projekt vytvořen Výběr typu webového serveru Typ webového serveru lze vybrat pomocí tlačítka Změnit v okně AWDet Komunikační parametry. Okno lze otevřít pomocí menu Přenos/Komunikační parametry 9/60 ap0046_cz_04

10 Obr. 4 - Pozice tlačítka Změnit v okně komunikačních parametrů Kliknutím na tlačítko Změnit se otevře okno s výběrem serverů, ve kterém vybereme server AWEB. Obr. 5 - Okno s výběrem typu webového serveru Výběr typu webového serveru potvrdíme tlačítkem OK, čímž se dostaneme zpět do okna s nastavením komunikačních parametrů, kde nastavíme požadavek na práci v offline módu a vše potvrdíme tlačítkem OK. Obr. 6 - Nastavení offline módu 4.3. Vytvoření vazby mezi serverem a řídicím systémem Pro vytvoření vazby mezi webovým serverem a řídicím systémem je nutné provést import proměnných, aliasů (v případě potřeby také hlášení pro provozní deník) a správně nastavit komunikační parametry na požadovaném rozhraní. ap0046_cz_04 10/60

11 4.3.1 Import proměnných aliasů a hlášení provozního deníku Pro import proměnných a aliasů (případně hlášení provozního deníku) z řídicího systému je nutné vytvořit v projektu webového serveru tzv. DB-Net stanici, připojenou k požadovanému rozhraní webového serveru. Vytvoření DB-Net stanice se provede z kontextového menu, vyvolaného nad požadovaným rozhraním webového serveru. V našem případě přidáme DB-Net stanici k sériovému rozhraní serveru dle následujícího obrázku. Obr. 7 - Přidání DB-Net stanice k sériovému rozhraní Vlastní import se pak provede pomocí tlačítka v okně Vlastnosti, které se otevře po přidání DB-Net stanice. V našem případě do projektu importujeme projekt start_p1_cz_02.dso (součást instalace DetStudia) a upravíme parametry v okně dle následujícího obrázku. Obr. 8 - Import projektu DetStudia do AWDetu Při potvrzení tlačítkem OK budeme dialogovým oknem dotázáni na změnu odkazů na proměnné. 11/60 ap0046_cz_04

12 Okno potvrdíme stiskem tlačítka ANO. Obr. 9 - Varování o změně názvu stanice 4.4. Parametrizace webových stránek Návrh vzhledu webových stránek probíhá formou WYSIWYG. Ze strany uživatele tedy není nutná znalost žádného z programovacích jazyků pro tvorbu webových stránek. V okně Projekt jsou již při založení projektu předdefinovány tři prázdné webové stránky, které může uživatel libovolně navrhovat nebo mazat. První stránka, která se zobrazí při zadání adresy webového serveru do webového prohlížeče, je stránka s názvem Index. Tuto stránku tedy v naší aplikaci využijeme jako stránku s přehledem stavů technologie (stav zásobníku teplé vody). Obr Okno prostředí AWDet V prvním kroku návrhu stránky změníme periodu aktualizace dat na webové stránce. Změnu provedeme v okně Vlastnosti stránky, které otevřeme pomocí kontextového menu vyvolaného v okně Projekt nad názvem požadované webové stránky a následným výběrem položky Vlastnosti (viz následující obrázek). ap0046_cz_04 12/60

13 Obr Vyvolání okna s vlastnostmi webové stránky V záložce Parametry nastavíme v sekci Automatické obnovení periodu aktualizace dat na webové stránce. Zaškrtneme tedy volbu Povoleno a do pole Perioda zadáme požadovanou periodu automatické aktualizace dat (minimální možná perioda je 5 s). Pokud bychom toto neučinili, aktualizovala by se data na webové stránce pouze po stisku tlačítka Aktualizovat ve webovém prohlížeči. Pozor Nastavení příliš malé periody pro automatické obnovení stránky zbytečně zatěžuje webový server z hlediska jeho výpočetních kapacit, což může vést až k jeho dočasnému zahlcení požadavky na čtení dat (v závislosti na množství komunikovaných proměnných). Obr Nastavení parametrů stránky Index Nastavení v sekci Kořenová stránka se využívá v případech, kdy bude na webovém serveru umístěno více jak 12 webových stránek. Stránka s názvem Index musí mít volbu v sekci Kořenová stránka vždy zatrženu. U ostatních stránek je volba závislá na uživateli. Bližší popis problematiky kořenových stránek lze nalézt v nápovědě k návrhovému prostředí AWDet. Nastavení v sekci Kořenová stránka tedy ponecháme výchozí, a vše potvrdíme tlačítkem OK. 13/60 ap0046_cz_04

14 4.4.1 Obrázky Abychom mohli na stránku vložit obrázek (ať už na pozadí stránky nebo do různých prvků) je nutné jej vložit do seznamu obrázků. Vložení obrázku do seznamu obrázků lze učinit např. pomocí menu Projekt/Seznam obrázků. Obr Vyvolání okna se seznamem obrázků použitých v projektu Menu vyvolá otevření okna Importér obrázků, pomocí kterého lze vkládat obrázky do projektu a případně upravovat jejich vlastnosti. Obr Okno importéra obrázků V importéru obrázků kliknutím na tlačítko Přidat otevřeme dialog pro výběr souborů s obrázky a do projektu přidáme požadovaný obrázek (v našem případě se jedná o obrázek s názvem nadrz.jpg ). ap0046_cz_04 14/60

15 Obr Obrázek naimportován do projektu Tím jsme obrázek naimporotvali a okno Importér obrázků můžeme zavřít. Obrázek lze umístit na stránku jako samostatnou entitu (pomocí prvku Image) nebo jej lze umístit na pozadí stránky (což využijeme v našem případě). Nastavení pozadí stránky lze provést v okně Vlastnosti stránky, které otevřeme pomocí kontextového menu vyvolaného v okně Projekt nad webovou stránkou Index a následně vybereme položku Vlastnosti. V otevřeném okně Vlastnosti stránky přejdeme do záložky Vzhled, zvolíme položku Lokální (budeme vybírat z obrázků umístěných přímo na webovém serveru). Poté klikneme na tlačítko Výběr, čímž dojde opět k otevření importéra obrázků, ve kterém vybereme naimportovaný obrázek nádrže a výběr potvrdíme tlačítkem Zvolit obrázek. Obr Výběr obrázku, který má být zobrazen prvkem Image Po stisknutí tlačítka se okno importéra zavře a v okně Vlastnosti Stránky bude název obrázku u položky Lokální. Dále nastavíme režim pozadí Vystředit, titulek stránky na: Zásobník teplé vody a vše potvrdíme tlačítkem OK. 15/60 ap0046_cz_04

16 Obr Nastavení pozadí stránce Index Poznámka Obrázek nemusí být uložen na webovém serveru. Lze jej umístit kamkoliv na jiný server v Internetu a webovému serveru pouze pomocí volby URL: zadat odkaz na požadovaný obrázek. Webový server se tak nebude zatěžovat načítáním obrázků a značně se tak zrychlí jeho odezva Použití statických textů Pro umístění statického textu lze využít prvek Label. Uchopíme jej tedy v okně Toolbox a přemístíme jej na požadovanou pozici. Obr Umísťování prvků na plochu webové stránky Po umístění prvku na požadovanou pozici na něj dvakrát klikneme, čímž dojde k otevření okna Vlastnosti Label, kde v záložce Parametry nastavíme text, který má prvek Label zobrazovat. ap0046_cz_04 16/60

17 Obr Zadání požadovaného textu prvku Label Poznámka Při nastavené volbě Automatická změna velikosti, bude velikost prvku Label automaticky přizpůsobena délce a parametrům textu, které nastavíme v záložce Styl. V záložce Styl nastavíme požadovaný vzhled písma a jeho zarovnání vzhledem k okrajům prvku Label dle následujícího obrázku. Obr Zadání vlastností textu zobrazovaného prvkem Label V případě potřeby lze v záložce umístění zadat souřadnice prvku Label na stránce. To však v našem případě nevyužijeme a okno Vlastnosti Label potvrdíme stiskem tlačítka OK. Po potvrzení změn můžeme navíc prvku na stránce upravit jeho rozměry pomocí osmi záchytných bodů. Obr Záchytné body pro změnu rozměru prvků 17/60 ap0046_cz_04

18 Poznámka Nastavení vlastností prvku Label lze provést také v okně Vlastnosti. Pomocí ikon pro centrování (umístěny v nástrojové liště) prvek umístíme tak, aby byl v horizontálním středu stránky. Obr Ikona pro horizontální centrování na střed Zobrazení hodnoty proměnné Zobrazení hodnoty proměnné lze učinit pomocí prvku NumericView. V našem případě budeme chtít zobrazit aktuální teplotu vody v zásobníku a to přímo tak, aby aktuální teplota byla zobrazována prvkem uvnitř zásobníku. Z okna Toolbox tedy tažením přesuneme prvek NumericView a umístíme jej přímo do obrázku zobrazeného na pozadí stránky. Obr Umístění prvku NumericView Po umístění prvku na požadovanou pozici na něj dvakrát klikneme, čímž dojde k otevření okna Vlastnosti NumericView, kde v záložce Proměnná nejprve vybereme (z rozvinovacího menu) stanici s definovaným názvem voda a poté vybereme (opět z rozvinovacího menu nebo pomocí tlačítka Vybrat ze seznamu ) proměnnou, jejíž hodnotu má prvek NumericView zobrazovat. V našem případě vybereme proměnnou TeplF_aktual. ap0046_cz_04 18/60

19 Obr Přiřazení proměnné prvku NumericView V záložce Parametry lze nastavit formát zobrazení proměnné na webové stránce. Tento lze změnit buď přímo zadáním požadovaného formátu, nebo pomocí tlačítka Změnit. Kliknutím na tlačítko Změnit dojde k otevření okna Výběr formátu čísla, kde lze požadovaný formát nadefinovat. Obr Okno Výběr formátu čísla s definicí požadovaného formátu zobrazení Ve formátu zobrazení nastavíme počet desetinných míst 1, ponecháme standardní formát čísla a vše potvrdíme tlačítkem OK. Prvek NumericView umí také měnit styl svého zobrazení v případě, kdy zobrazuje hodnotu větší/menší než je určitá mez. Aktivaci horní/dolní meze pro změnu stylu zobrazení prvku NumericView provedeme zaškrtnutím volby Povoleno u položek Minimum a Maximum. Zároveň do editačních polí vedle volby Povoleno zadáme požadovanou hodnotu minima a maxima (viz následující obrázek). 19/60 ap0046_cz_04

20 Obr Zadání formátu zobrazení prvku NumericView V záložce Styl nastavíme požadovaný vzhled prvku NumericView pro případ, kdy je zobrazovaná hodnota v mezích minima a maxima, které jsme zadali v záložce Parametry. Obr Nastavení vzhledu prvku NumericView Vzhled prvku NumericView v případě, kdy je zobrazovaná hodnota menší než minimum, zadané v záložce Parametry, zadáme v záložce Styl varování min. Pokud bude teplota v zásobníku nižší, než zadané minimum budeme požadovat, aby se prvku změnila barva pozadí na modrou a barva textu na bílou. Nastavení provedeme dle následujícího obrázku. ap0046_cz_04 20/60

21 Obr Nastavení stylu prvku při nízké zobrazované hodnotě Vzhled prvku NumericView v případě, kdy je zobrazovaná hodnota větší než maximum zadané v záložce Parametry, zadáme v záložce Styl varování max. Pokud bude teplota v zásobníku vyšší, než zadané maximum budeme požadovat, aby se prvku změnila barva pozadí na červenou a barva textu na bílou. Nastavení provedeme dle následujícího obrázku. Obr Nastavení stylu prvku při vysoké zobrazované hodnotě V případě potřeby lze v záložce Umístění zadat souřadnice prvku NumericView na stránce. To však v našem případě nevyužijeme a okno Vlastnosti Image potvrdíme stiskem tlačítka OK. Poznámka Nastavení vlastností prvku NumericView lze provést také v okně Vlastnosti. Prvku na obrazovce upravíme velikost pomocí osmi záchytných bodů dle našich požadavků. 21/60 ap0046_cz_04

22 4.4.4 Editace hodnoty proměnné Editaci hodnoty proměnné je možné učinit několika způsoby (viz nápověda k návrhovému prostředí AWDet). V našem případě využijeme prvek NumericEditButton (přímo obsahuje tlačítko pro potvrzení změny editované proměnné). Pozor Při návrhu reálné aplikace se nedoporučuje umísťovat editační prvky na stránku, která používá automatické obnovení. Při obnovení stránky dochází k přemazání hodnot všech neodeslaných editačních polí původními hodnotami. Pro jednoduchost z okna Toolbox tažením přesuneme prvek NumericEditButton na požadovanou pozici stránky Index, která má nastaveno automatické obnovení (jelikož se jedná o příklad, nebudeme prvek NumericEditButton umisťovat na samostatnou stránku bez automatického obnovení). Obr Umístění prvku NumericEditButton Editace prvku NumericEditButton probíhá obdobným způsobem jako editace prvku NumericView. Po jeho umístění na požadovanou pozici na něj dvakrát klikneme, čímž dojde k otevření okna Vlastnosti NumericEditButton, kde v záložce Proměnná nejprve vybereme (z rozvinovacího menu) stanici s definovaným názvem voda a poté vybereme (opět z rozvinovacího menu nebo pomocí tlačítka Vybrat ze seznamu ) proměnnou, jejíž hodnotu chceme editovat. V našem případě vybereme proměnnou Tepl_zadana. ap0046_cz_04 22/60

23 Obr Přiřazení proměnné k prvku NumericEditButton Po výběru požadované proměnné se přepneme do záložky Parametry, kde lze nastavit formát zobrazení proměnné na webové stránce. Nastavení formátu provedeme stejně jako u prvku NumericView, pouze zadáme formát bez desetinné části. V sekci Tlačítko záložky Parametry nastavíme vzhled tlačítka, které je umístěno v pravé části prvku NumericEditButton. Do pole Text zadáme text, který bude tlačítko zobrazovat (v našem případě zadáme text Zapiš ) a v poli Velikost zadáme procentuelně, poměr velikosti tlačítka vzhledem k celkové velikosti prvku NumericEdtiButton (v našem případě zadáme poměr 50 %). Prvek NumericEditButton umí také měnit styl svého zobrazení v případě, kdy zobrazuje hodnotu větší/menší než je určitá mez (meze lze nastavit v sekci Meze záložky Parametry ). Tuto funkčnost však nyní nebudeme využívat. Obr Zadání formátu zobrazení prvku NumericEditButton 23/60 ap0046_cz_04

24 V záložce Styl textu v případě potřeby nastavíme požadovaný vzhled editační části prvku NumericEditButton. Pro naše účely však ponecháme nastavení ve výchozím stavu (viz následující obrázek). Obr Nastavení vzhledu editační části prvku NumericEditButton V záložce Styl tlačítka můžeme nastavit vzhled tlačítka prvku NumericEditButton. V našem případě jej opět ponecháme ve výchozím stavu (viz následující obrázek). Obr Nastavení vzhledu tlačítka prvku NumericEditButton V záložce Umístění můžeme zadat souřadnice prvku NumericEditButton na stránce. To však v našem případě nevyužijeme a okno Vlastnosti NumericEditButton potvrdíme stiskem tlačítka OK. Poznámka Nastavení vlastností prvku NumericEditButton lze provést také v okně Vlastnosti. Prvku na obrazovce upravíme velikost pomocí osmi záchytných bodů dle našich požadavků. ap0046_cz_04 24/60

25 4.4.5 Zobrazení textu dle hodnoty bitu proměnné Zobrazení textu v závislosti na hodnotě (true/false) bitu proměnné lze učinit pomocí prvku SCaseLabelBit. V našem případě budeme chtít zobrazit text v závislosti na aktuálním stavu topného tělesa a to tak, aby se stav zobrazoval uvnitř zásobníku. Z okna Toolbox tedy tažením přesuneme prvek SCaseLabelBit a umístíme jej přímo do obrázku zobrazeného na pozadí stránky Index. Obr Umístění prvku SCaseLabelBit Již známým způsobem (dvojklikem levým tlačítkem myši) spustíme editaci prvku SCaseLabelBit a v záložce Proměnná vybereme stanici a přiřadíme požadovanou proměnnou (v našem případe DO_RDO). V položce Bit: vybereme bit proměnné, na který má prvek reagovat (bit č. 0). 25/60 ap0046_cz_04

26 Obr Přiřazení proměnné k prvku SCaseLabelBit V záložce Parametry pak nadefinujeme texty, které bude prvek zobrazovat (viz následující obrázek). Obr Nastavení parametrů prvku SCaseLabelBit V záložkách StylTrue a StylFalse nastavíme požadovaný vzhled prvku SCaseLabelBit. V našem případě změníme styl písma na Tučné a horizontální zarovnání textu na Uprostřed a barvy textu dle následujících obrázků. ap0046_cz_04 26/60

27 Obr Nastavení vzhledu prvku pro bit s hodnotou True Obr Nastavení vzhledu prvku pro bit s hodnotou False V záložce Umístění můžeme zadat souřadnice prvku SCaseLabelBit na stránce. To však v našem případě nevyužijeme a okno Vlastnosti SCaseLabelBit potvrdíme stiskem tlačítka OK. Poznámka Nastavení vlastností prvku SCaseLabelBit lze provést také v okně Vlastnosti. Prvku na obrazovce upravíme velikost pomocí osmi záchytných bodů dle našich požadavků. 27/60 ap0046_cz_04

28 4.4.6 Přechod na jinou webovou stránku Vytvoření přechodu na jinou webovou stránku, která je taktéž umístěna na webovém serveru (nebo která je umístěna kdekoliv v Internetu) je možné realizovat pomocí prvku Link. Prvek Link umístíme na požadovanou pozici (např. pod obrázek). Obr Umístění prvku Link Pomocí prvku Link budeme přecházet např. na stránku, která bude v budoucnu zobrazovat archív teplot uložený v řídicím systému. Archív teplot budeme v budoucnu zobrazovat na stránce Page001. Dvojklikem na prvek Link otevřeme okno Vlastnosti link ve kterém nastavíme vlastnosti prvku Link. V záložce Parametry napíšeme v sekci Text odkazu text, který bude zobrazovat prvek Link. V našem případě zadáme text Archív teplot. V sekci Adresa odkazu můžeme vybrat, zda bude prvek Link otevírat stránku, která je umístěna na webovém serveru (položka Lokální ) nebo zda bude otevírat stránku, která je mimo námi navrhovaný webový server (položka URL ). V našem případě budeme využívat webové stránky, které jsou umístěny přímo na webovém serveru. Vybereme tedy volbu Lokální a následně klikneme na tlačítko Výběr, čímž dojde k otevření okna Výběr odkazu ze seznamu stránek, ve kterém vybereme jednu z již nadefinovaných stránek na webovém serveru. V našem případě vybereme stránku Page001.hta (viz následující obrázek). Obr Výběr stránek pro modul Link ap0046_cz_04 28/60

29 Po výběru požadované stránky bude záložka Parametry okna Vlastnosti Link vypadat následovně. Obr Nastavení textu prvku Link a stránky, kterou bude otvírat Poznámka V případě, že bychom potřebovali, aby se stránka otevřela v samostatném okně webového prohlížeče, zaškrtneme v záložce Parametry volbu Otevřít v novém okně. Vzhled prvku Link nastavíme v záložce Styl dle následujícího obrázku. Obr Nastavení vzhledu prvku Link V záložce Umístění můžeme zadat souřadnice prvku Link na stránce. To však v našem případě nevyužijeme a okno Vlastnosti Image potvrdíme stiskem tlačítka OK. 29/60 ap0046_cz_04

30 Poznámka Nastavení vlastností prvku Link lze provést také v okně Vlastnosti. Prvku na obrazovce upravíme velikost pomocí osmi záchytných bodů dle našich požadavků. Závěrem pak, pro přehlednost projektu, přejmenujeme stránku, na kterou se prvek Link s textem Archív teplot odkazuje. Pro přejmenování stránky vyvoláme kontextové menu nad názvem stránky v okně Projekt a vybereme v něm položku Vlastnosti. Obr Editace vlastností stránky Dojde k otevření okna Vlastnosti stránky, kde v záložce Vzhled zadáme do položky Název text archiv a do položky Titulek text Zásobník teplé vody Archív teplot. Obr Nastavení vzhledu stránky archiv Při zobrazení archívu, který se plní jednotlivými vzorky řádově v minutách, není nutné nastavovat automatické obnovení dat. Takováto stránka ani nemusí být přístupná jako hlavní stránka serveru. Parametry stránky archív tedy nastavíme dle následujícího obrázku. ap0046_cz_04 30/60

31 Obr Nastavení parametrů stránky archiv Po potvrzení okna tlačítkem OK budeme AWDetem upozorněni na změnu jména stránky s dotazem, zda požadujeme, aby se automaticky změnily reference ve všech prvcích, které se na tuto stránku odkazují. Upozornění potvrdíme kliknutím na položku Ano. Obr Potvrzení změny referencí na stránku Zobrazení archívu z řídicího systému Pro zobrazení archívu, který je uchováván v řídicím systému firmy AMiT, lze využít prvek ArcView. Archív z řídicího systému budeme zobrazovat na webové stránce archiv. V okně Projekt tedy provedeme dvojklik na stránku archiv, čímž dojde k jejímu otevření. Z okna Toolbox pak prvek ArcView přesuneme tažením na požadovanou pozici. 31/60 ap0046_cz_04

32 Obr Umístění prvku ArcView Dvojklikem na prvek ArcView otevřeme okno Vlastnosti ArcView ve kterém nastavíme jeho vlastnosti. V záložce Parametry vybereme (vždy pomocí tlačítka Výběr..) proměnnou, která v řídicím systému reprezentuje index archívu (Arc_Index) a matici, ve které jsou v řídicím systému uloženy časy (Arc_Time), kdy docházelo k archivaci jednotlivých vzorků. Závěrem pak nastavíme počet řádků, které bude prvek ArcView na stránce zobrazovat. Obr Nastavení základních parametrů prvku ArcView V záložce Data pomocí tlačítka (přidej proměnnou) vybereme řádek matice, ve kterém jsou v řídicím systému uloženy archivované hodnoty. V našem případě se jedná o řádek č. 0 matice Arc_Teplota. Dále zde nastavíme titulek sloupečku prvku ArcView, ve kterém se budou archívní hodnoty zobrazovat. Nastavení textu titulku provedeme dvojklikem levým tlačítkem myši na text uvedený ve sloupci Titulek záložky Data. Změníme text např. na Teplota. Obdobným způsobem změníme ve sloupci Formát formát zobrazení archívních hodnot na %.1f (zobrazení floatového čísla s přesností na jednu desetinu). ap0046_cz_04 32/60

33 Obr Výběr matice s archívními daty a nastavení jejich zobrazení V záložce Styl tabulky nastavíme pomocí položky Zarovnání horizontální pozici textu vždy uprostřed buňky tabulky. Obr Nastavení stylu tabulky prvku ArcView Nastavení ve zbylých záložkách ( Tabulka, Styl záhlaví a Umístění ) ponecháme beze změny a okno Vlastnosti ArcView potvrdíme stiskem tlačítka OK. Poznámka Nastavení vlastností prvku ArcView lze provést také v okně Vlastnosti. Pozor Na jednu webovou stránku lze umístit pouze jeden prvek ArcView. V případě umístění většího množství prvků na jednu stránku může dojít ke značnému zvýšení doby odezvy webového serveru. 33/60 ap0046_cz_04

34 Prvku na obrazovce upravíme velikost pomocí osmi záchytných bodů dle našich požadavků a již známým způsobem na obrazovku umístíme prvek Link, ve kterém nastavíme návrat zpět na obrazovku Index. Ve výsledku pak může návrh stránky vypadat např. následovně. Obr Výsledný vzhled stránky pro zobrazení archívu Zobrazení provozního deníku řídicího systému Pro zobrazení provozního deníku řídicího systému firmy AMiT lze využít prvek LogView. Před použitím prvku LogView přejmenujeme již známým způsobem stránku Page002 na denik (stránce nastavíme stejné vlastnosti jako stránce pro zobrazení archívu). Poté na ni dvakrát klikneme levým tlačítkem myši v okně Projekt, čímž dojde k jejímu otevření. Provozní deník řídicího systému budeme zobrazovat na této stránce. Z okna Toolbox tedy tažením přesuneme prvek LogView na požadovanou pozici. Obr Umístění prvku LogView ap0046_cz_04 34/60

35 Dvojklikem na prvek LogView otevřeme okno Vlastnosti LogView, ve kterém nastavíme jeho vlastnosti. V záložce Parametry vybereme řídicí systém, jehož provozní deník chceme zobrazovat. Závěrem pak nastavíme počet řádků, které bude prvek LogView na stránce zobrazovat. Obr Výběr řídicího systému, jehož provozní deník budeme zobrazovat Ostatní záložky ( Tabulka, Styl Tabulky, Styl záhlaví a Umístění ) ponecháme ve výchozím stavu a vše potvrdíme tlačítkem OK. Poznámka Nastavení vlastností prvku LogView lze provést také v okně Vlastnosti. Pozor Na jednu webovou stránku lze umístit pouze jeden prvek LogView. V případě umístění většího množství prvků na jednu stránku může dojít ke značnému zvýšení doby odezvy webového serveru. Prvku na obrazovce upravíme velikost pomocí osmi záchytných bodů dle našich požadavků a již známým způsobem na obrazovku umístíme prvek Link, ve kterém nastavíme návrat zpět na obrazovku Index. Ve výsledku pak může návrh stránky vypadat např. následovně. 35/60 ap0046_cz_04

36 Obr Výsledný vzhled stránky pro zobrazení provozního deníku Závěrem na obrazovku index přidáme další prvek Link (s odkazem na obrazovku zobrazující provozní deník). Ve výsledku může návrh stránky vypadat např. následovně. Obr Výsledný vzhled úvodní stránky (index) 4.5. Simulace vytvořených webových stránek Funkčnost webové stránky vytvořené v prostředí AWDet můžeme ověřit pomocí simulace. Simulaci spustíme výběrem položky Spuštění simulace v menu Projekt. ap0046_cz_04 36/60

37 Obr Menu pro spuštění simulace Po spuštění simulace dojde k otevření našeho výchozího webového prohlížeče, ve kterém budou zobrazeny námi vytvořené stránky. Obr Simulace vytvořených webových stránek Poznámka Při simulaci nejsou zobrazovány prvky, nabízené v sekci SCRIPT okna Toolbox. Prvky pro zobrazení/editaci hodnot zobrazují hodnotu 0 protože se při simulaci na PC nekomunikují s řídicím systémem žádná data Tipy a triky Pro docílení dalších různých speciálních funkcí jednotlivých prvků umístěných na stránkách webového serveru lze využít i postupy, které jsou průběžně doplňovány na fóru firmy AMiT (http://forum.amit.cz). 37/60 ap0046_cz_04

38 5. Nastavení parametrů webového serveru Nastavení parametrů potřebných pro správnou funkci webového serveru můžeme učinit přímo z prostředí AWDet Tovární nastavení Z výroby má webový server přednastaveny komunikační parametry. Hodnoty a způsob uvedení do továrního nastavení je uveden v návodech na obsluhu jednotlivých zařízení Navázání spojení s webovým serverem z PC Při snaze o první navázání spojení s webovým serverem z PC budeme postupovat dle následujících kroků: Připojíme webový server do sítě s PC. V případě, že bude webový server spojen s PC napřímo, nastavíme v PC IP konfiguraci bez využití DHCP serveru. Pomocí prostředí AWDet (použitím tlačítka Identifikovat vše v okně Komunikační parametry vyvolaném z menu Přenos/Komunikační parametry ) nalezneme webový server v síti. V prostředí AWDet nastavíme komunikační parametry dle nalezeného webového serveru Připojení PC k webovému serveru PC lze k webovému serveru připojit dvěma způsoby: Prostřednictvím aktivního prvku (switch, router, atd.) pomocí přímého kabelu (viz aplikační poznámka AP0037 Zásady používání sítě Ethernet). Obr propojení PC s webovým serverem prostřednictvím aktivního prvku Přímo pomocí kříženého kabelu (viz aplikační poznámka AP0037 Zásady používání sítě Ethernet). Obr Přímé propojení PC s webovým serverem pomocí kříženého kabelu V případě přímého připojení je nutné mít napevno nastavenou IP konfiguraci na PC, bez využití DHCP serveru. IP konfiguraci PC lze (ve Windows 7) provést pomocí nabídky Start/Ovládací panely. ap0046_cz_04 38/60

39 Obr Otevření okna Ovládací panely na PC Po výběru nabídky dojde k otevření okna Ovládací panely, kde zvolíme položku Síť a internet. Obr Okno Ovládací panely s vybranou položkou Síť a Internet. Dojde k otevření okna Síť a Internet, kde zvolíme položku Centrum síťových připojení a sdílení. 39/60 ap0046_cz_04

40 Obr Okno Síť a Internet s vybranou položkou Centrum síťových připojení a sdílení. Dojde k otevření okna Centrum síťových připojení a sdílení, kde klikneme na položku Připojení k místní síti. Obr Okno Centrum síťových připojení a sdílení s položkou Připojení k místní síti 3 Dojde k otevření okna se stavem připojení k místní síti, kde klikneme na tlačítko Vlastnosti. ap0046_cz_04 40/60

41 Obr Okno se stavem připojení k místní síti Dojde k otevření okna vlastností připojení k místní síti. Obr Okno vlastností vybraného ethernetového rozhraní V tomto okně nalezneme položku Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4), jedenkrát na ni klikneme levým tlačítkem myši a poté klikneme na tlačítko Vlastnosti, čímž dojde k otevření okna s IP konfigurací ethernetového rozhraní. Toto nastavíme např. dle následujícího obrázku. 41/60 ap0046_cz_04

42 Obr Nastavení IP konfigurace ethernetového rozhraní na PC Po nastavení výše uvedených parametrů vše potvrdíme pomocí tlačítka OK. Tím je správně nastavena IP konfigurace PC pro možnost nastavení parametrů webovému serveru Navázání spojení z prostředí AWDet Pro navázání spojení prostředí AWDet s webovým serverem je nutné v AWDetu správně nastavit komunikační parametry. Okno s nastavením komunikačních parametrů lze vyvolat pomocí menu Přenos/Komunikační parametry Obr Nastavení komunikačních parametrů Po výběru příslušného menu dojde k otevření nám již známého okna Komunikační parametry, kde jsme v úvodu této aplikační poznámky nastavili typ webového serveru. Tentokrát jej však využijeme pro nalezení webového serveru v ethernetové síti. Po připojení webového serveru do sítě s PC tedy klikneme v otevřeném okně komunikační parametry na tlačítko Identifikovat vše. Obr Tlačítko pro identifikaci všech webových serverů firmy AMiT v síti Po kliknutí na tlačítko Identifikovat vše AWDet vyhledá všechny webové servery, které jsou fyzicky připojeny do sítě s PC, na kterém AWDet běží a to i v případě, že má webový server IP adresu, která nespadá do stejného IP prostoru jako adresa PC. ap0046_cz_04 42/60

43 Poznámka Nalezení webového serveru, který má nastavenu IP adresu, která nespadá do stejného IP prostoru jako IP adresa PC, je značně ovlivněno nastavením routeru (pokud je pomocí něj webový server spojen s PC). Pokud router nepropouští tzv. broadcast UDP rámce (což je standardní nastavení), nepodaří se v síti detekovat webové servery, které nespadají do stejného IP prostoru jako PC. Obr Nalezení webových serverů připojených do sítě s PC Po vyhledání dostupných webových serverů v síti se v okně Komunikační parametry zobrazí obrázek nalezeného webového serveru s parametry, na základě kterých můžeme rozeznat jednotlivé webové servery. Mimo IP adresy se jedná hlavně o sériové číslo (v našem případě AI603) a MAC adresu (v našem případě 00:09:54:16:00:B3). Sériové číslo a poslední dvě dvojčíslí MAC adresy jsou uvedeny i na štítku webového serveru. Poznámka Pokud se nepodaří pomocí identifikace webový server nalézt i přesto, že router propouští broadcast UDP rámce nebo není v síti vůbec připojen, bude zřejmě problém ve firewallu instalovaném na PC (firewall bývá také součástí antivirového programu, případně je přímo implementován v operačním systému Windows). V takovýchto případech buď firewall zcela deaktivujeme nebo v něm povolíme prostředí AWDet možnost komunikace do Ethernetu Nastavení parametrů pro komunikaci v síti Po úspěšném navázání komunikace s webovým serverem a po jeho identifikaci (viz kapitola 5.2 Navázání spojení s webovým serverem z PC) nastavíme komunikaci s webovým serverem v okně Komunikační parametry následovně: V sekci Komunikační parametry nastavíme IP adresu webového serveru. Nastavení lze provést buď manuálním zadáním IP adresy, nebo kliknutím levým tlačítkem myši na řádek s obrázkem webového serveru, který se nám zobrazil po jeho identifikaci. V sekci Komunikační parametry nastavíme administrátorské přihlašovací jméno a heslo (v továrním nastavení je jméno administrátora root a heslo administrátora amit ). 43/60 ap0046_cz_04

44 Obr Nastavení komunikačních parametrů pro spojení s webovým serverem Okno potvrdíme tlačítkem OK. V případě, že webový server nebude spadat do stejného IP prostoru jako PC, budeme upozornění na broadcast komunikaci s doporučením na deaktivaci všech firewallů. Obr Okno s doporučením na deaktivaci firewallů Okno potvrdíme tlačítkem OK a v případě, že jsou využívány, tak deaktivujeme všechny firewally na PC. Komunikační parametry webového serveru lze nastavit pomocí položky Vlastnosti kontextového menu, vyvolaného v okně projektu nad uzlem Server AWEB. Obr Vyvolání okna s parametry webového serveru ap0046_cz_04 44/60

45 V případě, že webový server nebude se svými komunikačními parametry spadat do IP prostoru PC, bude možné v parametrech serveru nastavit pouze jeho IP konfiguraci. Tu nastavíme tak, aby webový server spadal do stejné sítě s PC (v našem případě má PC IP adresu ). Obr Nastavení IP parametrů webového serveru Pro uložení parametrů do webového serveru je nutné stisknout tlačítko Uložit do serveru. Po uložení parametrů do serveru a jeho restartu se zobrazí okno s parametry serveru se všemi možnostmi nastavení. Obr Okno s nastavením všech IP parametrů webového serveru Případné změny potvrdíme tlačítkem OK. Tím jsou parametry pro komunikaci s webovým serverem nastaveny. 45/60 ap0046_cz_04

46 Pokud nyní opět otevřeme okno AWDet Komunikační parametry a opět klikneme na tlačítko Identifikovat vše, nalezneme webový server v síti již s nově zadanými parametry (viz následující obrázek). Obr Nalezení webového serveru s nově zadanými parametry 5.3. Nastavení komunikace mezi serverem a řídicím systémem Nastavení komunikace mezi serverem a řídicím systémem lze provést pomocí položky Vlastnosti kontextového menu vyvolaného nad požadovaným rozhraním. Obr Vyvolání okna s komunikačními parametry V otevřeném okně Vlastnosti nastavíme komunikační parametry dle následujícího obrázku. ap0046_cz_04 46/60

47 Obr Nastavení komunikačních parametrů sériového rozhraní Při ponechání volby automatického přiřazení DB-Net adresy webovému serveru bude projekt vycházet z čísel řídicích systémů, jejichž projekty byly importovány ke všem rozhraním webového serveru tak, aby nedocházelo ke kolizím. Výchozí adresa webového serveru je 0. Poznámka Pokud je webový server součástí řídicího systému, je konfigurace komunikace prostřednictvím sériových linek (protokol DB-Net) nastavena na přepínačích, označených na řídicím systému jako SW. 47/60 ap0046_cz_04

48 6. Zavedení aplikace do webového serveru Po úspěšném nastavení komunikačních parametrů webovému serveru a po nastavení PC do stejného IP prostoru s webovým serverem je možné do webového serveru zavést námi vytvořené webové stránky. Ještě před samotným přenosem aplikace však musíme v okně Komunikační parametry správně nastavit jméno s heslem a IP adresu webového serveru, pomocí které se lze k webovému serveru připojit. Obr Zadání nastavené IP konfigurace do komunikačních parametrů Po nastavení komunikačních parametrů potvrdíme okno Komunikační parametry tlačítkem OK a klikneme na menu Přenos/Přenos projektu nebo stiskneme klávesovou zkratku F4. Obr Menu pro přenos projektu do webového serveru Po kliknutí na menu Přenos/Přenos projektu dojde k otevření okna AWDet Nahrávání projektu a zobrazí se statistika kapacity serveru. ap0046_cz_04 48/60

49 Obr Okno se statistikou kapacity serveru Zavádění projektu do webového serveru spustíme tlačítkem Nahrát vše. Po kliknutí na tlačítko dojde k postupnému vyčtení obsahu adresáře webového serveru a lokálního adresáře projektu do okna AWDet Nahrávání projektu a poté se spustí (při správně nastavených komunikačních parametrech) zavádění projektu do webového serveru. Jednotlivé soubory jsou různě barevně odlišeny. Význam jednotlivých barev nalezneme v manuálu k návrhovému prostředí AWDet. Obr Přehled souborů v projektu a ve webovém serveru Ve spodní části okna uvidíme jednotlivé kroky, které prostředí AWDet provedlo, pro úspěšné navázání spojení s webovým serverem a vyčtení jeho adresářové struktury. Pokud na jednotlivé položky seznamu kroků dvakrát klikneme, otevře se u vybraných položek okno s upřesněním daného kroku. Po ukončení zavádění projektu (ať už úspěšném či neúspěšném) do webového serveru se zobrazí následující okno. Obr Ukončení zavedení projektu do webového serveru 49/60 ap0046_cz_04

50 Pokud se nám podařilo aplikaci do webového serveru úspěšně zavést, otevřeme nyní webový prohlížeč a do pole, kam vkládáme název webových stránek, zadáme nastavenou IP adresu webového serveru. Obr Zadání IP adresy webového serveru do webového prohlížeče Po zadání správné webové adresy budeme dotázání na přihlašovací jméno a heslo. Okno pro zadání přihlašovacích údajů se může lišit v závislosti na použitém webovém prohlížeči. Obr Zadání jména a hesla ve webovém prohlížeči Firefox Do položky Jméno uživatele: zadáme zvolené přihlašovací jméno (v našem případě root ) a do položky Heslo: zadáme odpovídající heslo (v našem případě amit ). Po správném zadání přihlašovacích údajů dojde k zobrazení vytvořených webových stránek. Obr Zobrazení vytvořených stránek ve webovém prohlížeči ap0046_cz_04 50/60

51 Poznámka Pokud bychom v nastavení komunikace změnili http port webového serveru z hodnoty 80 na jakoukoliv jinou hodnotu (např. 60), bude nutné, abychom společně s IP adresou do příslušného pole webového prohlížeče zadali také číslo portu. Ve výsledku bychom tedy do webového prohlížeče zadali adresu následovně: 51/60 ap0046_cz_04

52 7. DODATEK A 7.1. Možnosti využití webového serveru AWEB Webový server AWEB lze, mimo vlastní funkci webového serveru, použít také k následujícím funkcím: Převodník linky Ethernet na linku RS232. Brána do sítě RS485, ve které se komunikuje prostřednictvím protokolu DB-Net Převodník linky Ethernet na linku RS232 Webový server AWEB lze využít jako jednostranný převodník linky Ethernet na linku RS232 (RS485). Znamená to, že pokud máme např. řídicí systém bez ethernetového rozhraní, lze k němu připojit AWEB a poté komunikovat s řídicím systémem po Ethernetu prostřednictvím AWEBu. Obr Použití webového serveru jako převodníku linky RS232 na Ethernet Pro správnou funkci webového serveru AWEB v podobě převodníku linky Ethernet na linku RS232 musíme webovému serveru nastavit: komunikační parametry pro síť DB-Net (viz kapitola 5.3. Nastavení komunikace mezi serverem a řídicím systémem), IP konfiguraci (viz kapitola Nastavení parametrů pro komunikaci v síti), doplňující parametry pro DB-Net/IP. Nastavení doplňujících parametrů DB-Net/IP je možné provést pomocí položky Vlastnsti, kontextového menu vyvolaného nad rozhraním Ethernet. Obr Vyvolání okna s doplňujícími parametry DB-Net/IP ap0046_cz_04 52/60

53 V otevřeném okně Vlastnosti nastavíme požadované doplňující parametry pro komunikaci. Obr Nastavení doplňujících parametrů pro DB-Net/IP Pokud se pak budeme chtít spojit s řídicím systémem prostřednictvím linky Ethernet např. z prostředí ViewDet a webový server, společně s řídicím systémem, budou mít nastaveny parametry tak, aby spolu mohli komunikovat (viz kapitola Nastavení parametrů pro komunikaci v síti), bude nastavení komunikace (v případě konfigurace webového serveru dle obrázků výše) ve ViewDetu vypadat dle následujícího obrázku. Obr Nastavení komunikačních parametrů v prostředí ViewDet Při takto nastavených komunikačních parametrech bude možné komunikovat s řídicím systémem s adresou 1, připojeným k webovému serveru, prostřednictvím linky Ethernet Brána do sítě RS485 V případě, že máme k dispozici síť řídicích systémů, které spolu komunikují prostřednictvím linky RS485 pomocí protokolu DB-Net, lze webový server využít jako bránu do této sítě, prostřednictvím které lze komunikovat se kterýmkoliv řídicím systémem v této síti. 53/60 ap0046_cz_04

54 Obr Použití webového serveru jako brány do sítě RS485 Nastavení komunikace je pak pro jednotlivé řídicí systémy stejné jako v případě, kdy je webový server ve funkci převodníku linky Ethernet na linku RS232 (viz kapitola Převodník linky Ethernet na linku RS232). Pozor V tomto případě platí, že AWEB umí najednou vyřizovat jeden dotaz a ve stanici jsou buffery pro dva dotazy, tj. měla by najednou komunikovat jedna "vnější" stanice. Pokud komunikuje zvenčí najednou více "vnějších" stanic, tak sdílí přenosovou kapacitu AWEBu a může dojít i ke ztrátě UDP paketů. ap0046_cz_04 54/60

55 8. DODATEK B 8.1. Nastavení komunikace přes Internet V drtivé většině případů budeme požadovat, aby bylo možné k webovému serveru přistupovat přes Internet. V takových případech bude webový server umístěn za routerem, který je nutné správně nastavit. Mějme tedy lokální síť, s rozsahem IP adres XXX.XXX. Tato lokální síť je prostřednictvím routeru se statickou veřejnou IP adresou připojena do Internetu. V síti se nachází webový server s IP adresou komunikující na HTTP portu 80 a na FTP portech 20 a 21. Router má v rámci lokální sítě IP adresu Obr Komunikace s webovým serverem přes Internet Aby bylo možné s webovým serverem komunikovat odkudkoliv z Internetu, je nutné nastavit na routeru tzv. překlad adres (NAT) na předem definovaných portech. Množství portů, na kterých je nutné nastavit překlad adres je závislé na službách, které budeme chtít využívat. Zobrazení webových stránek nastavit NAT na HTTP port webového serveru Zavedení webových stránek nastavit NAT na oba FTP porty webového serveru Identifikace webového serveru nastavit NAT na UDP port 75 webového serveru Příklad nastavení NAT na všechny výše zmíněné porty (prostřednictvím webového rozhraní routeru) je uveden na následujícím obrázku. Obr Příklad nastavení překladu adres pro jeden webový server na routeru 55/60 ap0046_cz_04

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více

Nástroj PanelMaker a PanelSIM

Nástroj PanelMaker a PanelSIM Obsah Nástroj PanelMaker a PanelSIM 4. vydání - leden 2008 OBSAH 1.Úvod...2 2.Spuštění PanelMakeru...3 3.Popis prostředí a ovládání...6 3.1Základní obrazovka...6 3.2Popis Menu...7 3.3Nástrojová lišta...8

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Domácí síť a její nastavení

Domácí síť a její nastavení Domácí síť a její nastavení V dnešní době existuje mnoho domácností a malých firemních sítí, v nichž je více počítačů s běžným síťovým nastavením. Právě nutnost zapojit více počítačů a vybudovat domácí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK 4444 2 Obsah Obsah... 3 1 Úvod... 4

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ

KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ Studijní opora předmětu Počítačové systémy Marek Babiuch Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o.

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o. GEUS 14.0 základní příručka uživatele programu GEUS ware s.r.o. Toto je základní příručka programu GEUS verze 14.0. Obsahuje popis instalace programu a hlavní změny proti předchozí verzi programu. Obsah

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více