AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR. člen konsorcia Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti Nuselská 39, Praha 4 - Nusle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR. člen konsorcia Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti Nuselská 39, 140 00 Praha 4 - Nusle"

Transkript

1 AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR člen konsorcia Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti Nuselská 39, Praha 4 - Nusle II.F.9 Metodika monitoringu evropsky významného druhu roháč obecný (Lucanus cervus) autor: Mgr. Lukáš Čížek, PhD. oponent: Ing. Aleš Bezděk, PhD. 2006

2 Metodika monitoringu pro druh roháč obecný Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Mgr. Lukáš Čížek, PhD. - Entomologický ústav AV ČR v Českých Budějovicích 1. Informace o ochraně druhu V České republice je roháč obecný v současnosti zahrnut v Příloze III Vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb. o ochraně volně žijících živočichů jako druh ohrožená. V rámci EU je chráněn podle Přílohy II směrnice Rady EU č. 92/43/EHS. Ve MŽP ČR 166 z 28. dubna 2005 je druh zařazen do kategorie A (Druhy živočichů a rostliny vyžadující zvláštní územní ochranu). V Červené knize bezobratlých (Škapec a kol., 1992) je druh hodnocen jako zranitelný (vulnerable). 2. Determinace Velký, nejširší veřejnosti dobře známý, charismatický brouk, těžko zaměnitelný s jiným druhem. 3. Rozšíření, biologie a ekologie druhu 3.1. Areál Roháč obecný je rozšířen po celé střední, západní a mírnější severní Evropě, na západ proniká do Portugalska, na východ na Ukrajinu. Vyskytuje se také v Malé Asii a Sýrii (Balthasar 1956) Rozšíření v rámci ČR Dříve po celém území v nižších a středních polohách. Dnes v mnoha oblastech vyhynul, zejména v Čechách, kde je jeho výskyt ostrůvkovitý, na jižní Moravě zejména v dubových lesích a v parcích hojnější. Roháč obecný u nás zatím není přímo ohrožen, nicméně především díky ubývání starých stromů a převodu doubrav na plantáže jehličnatých dřevin již v Čechách vyhynul na řadě lokalit a zřetelně ubývá po celém území (Škapec 1992). Vzhledem k tomu, že nastoupený trend bude zjevně pokračovat (situace v západní Evropě je už mnohde kritická), je otázkou několika desetiletí, než bude roháč ohrožen i na Moravě. Hlavní ránu roháčům zasadil převod především dubových, ale i jiných listnatých lesů na plantáže jehličnanů. Dále je roháč ohrožen především kácením starších stromů, krajinářskými úpravami parků a starých sadů (často financováno z prostředků MŽP!), ale to už jde de facto jen o likvidaci refugií Nároky na stanoviště Vyvíjí se v mrtvém dřevě listnatých stromů, nejčastěji dubů, ale i ovocných stromů, vrb, buků a dalších. Dává přednost světlejším porostům, ale důležitá je především nabídka mrtvého dřeva. Roháče proto najdeme jak v rozsáhlejších dubových lesích, tak v parcích a zahradách, oborách a alejích Mikrohabitaty Samice kladou vajíčka do trouchnivějících kmenů, pařezů, silných větví a kořenů dubů, méně často buků a jilmů, případně starých ovocných stromů (hrušně, jabloně). Uváděny jsou též vrby, ořešáky, topoly, jasany a další (Horion 1958).

3 3.5 Potravní biologie, bionomie a fenologie Larvy jsou xylofágní, v našich podmínkách vývoj trvá 3-5 let. Larvy se kuklí ve vejčitých kokonech z trouchu a hlíny. Imaga se obvykle líhnou již na podzim a přezimují v kokonech. Na jaře lze vzácně nalézt u pat trouchnivějících dubových pařezů již zcela vyspělá a vybarvená imaga. Imaga se obvykle rojí v květnu a červnu, v červenci lze ještě nalézt kladoucí samice. 3.6 Populační biologie Pokud je mi známo, populační biologie roháče zatím nebyla studována. Nicméně je pravděpodobné, že v rozsáhlejších listnatých lesích jsou populace velké a netvoří subpopulace. Na ostatních biotopech, kde jsou zdroje potravy pro vývoj larev silně lokalizované (staré sady a zahrady, parky, obory, aleje), existují zřejmě menší, vzájemně do různé míry izolované subpopulace. Mnohé populace, především v Čechách, jsou zřejmě zcela izolované. Počet imag, která v daném roce vylétnou, podléhá fluktuacím. Zatím zřejmě není ani známo, zda jsou tyto fluktuace pravidelné a synchronizované v rámci většího území, ani čím se řídí jejich dynamika. Též není známo, jak se kohorty z po sobě jdoucích let překrývají (tj. jak je pravděpodobné, že se dospělí potomci imag z jednoho roku setkají s dospělými potomky imag z předchozího, či následujícího roku). Fluktuace pravděpodobně závisejí na více faktorech, ale tyto zatím nebyly studovány. Je pravděpodobné, že ve hře je především počasí a dostupnost zdrojů. A to nejen v daném roce, ale také historicky. Protože, koliduje-li nepříznivé počasí s výskytem imag ve stejných cyklech, jako je obvyklá generační doba roháče, může danou kohortu silně zdecimovat a zřejmě trvá několik generačních cyklů, než početnost dosáhne opět normální výše. 4. Intenzivní monitoring 4.1. Trvalé monitorovací plochy Vzhledem k množství lokalit a relativně nízké zastižitelnosti roháče na lokalitě, by bylo neekonomické provádět monitoring přímo v terénu. U tak známého brouka je lépe provést síťové mapování za účasti veřejnosti. Trvalou monitorovací plochou tak bude celé území republiky. Jde jednoznačně o nejlevnější a nejefektivnější variantu. [Například původně navrhovaná varianta zahrnovala návštěvu na 22 lokalitách (minimální varianta), nebo 33 lokalitách (optimální varianta) 5x ročně. Což by, pokud počítáme 1 den na návštěvu lokality (minimálně, rozloha některých lokalit jde do desítek km 2 ), dělá pracovních dní. Pokud počítáme náklady cca 1000Kč na den (odměna monitorovateli + cestovné), dostáváme se k částce Kč ročně.] 4.2. Metodika sběru dat Početnost roháče meziročně silně fluktuuje a není-li zrovna není roháčí rok, či populace je spíše malá, je zastižení imaga otázkou náhody. S ohledem na délku vývojového cyklu by z dat sebraných přímým monitoringem na lokalitách bylo možné vyvodit závěry až po desítkách let intenzivního monitoringu. Na druhou stranu roháč je velký, známý, populární brouk, kterého je těžké si splést s jiným druhem. Navíc se často vyskytuje v blízkosti lidských obydlí (sady, zahrady, parky). Nejvhodnějším způsobem monitoringu je proto síťové mapování brouka za účasti veřejnosti. Entomologické, lesnické, ochranářské i té nejširší.

4 Mapování by mělo proběhnout následujícím způsobem: 1/ Je třeba napsat a v dostatečném počtu vytisknout brožurku, která atraktivním způsobem ve zkratce vysvětlí čím a jak je roháč ohrožen a jak může veřejnost pomoci při jeho ochraně, tedy výzva k hlášení jeho výskytu. Hlásit se bude lokalita roháče (co nejpřesněji, včetně nadmořské výšky), doba výskytu, pohlaví a počet pozorovaných jedinců a okolnosti nálezu (biotop les - jaký, zahrada, alej, obora, hráz rybníka atd.). Poslední stranou brožurky bude malý škrták s předtištěnou adresou instituce, která bude údaje shromažďovat. Brožurka by měla byt kombinována pro roháče, tesaříka obrovského a snad i páchníka. Brožurka musí obsahovat odkaz na webové stránky. Brožurku je třeba rozeslat entomologům (Klapalekiana), lesníkům (vnitřní pošta LČR), ochranářům, vybraným středním a základním (?) školám. 2/ Zároveň je třeba vytvořit webovou stránku, která bude podrobně informovat o roháčovi i jeho monitoringu, ukazovat aktuální mapku rozšíření, seznam přispěvatelů apod. Tato stránka by měla podobně informovat i o ostatních druzích brouků zahrnutých do monitorovacích programů. Na webové stránce bude ke stažení brožurka i škrták, dále e- mailová adresa, na které bude možné jednak podávat hlášení o výskytu a posílat fotografie, jednak vyžádat další informace. 3/ Je třeba uveřejnit výzvu k síťovému mapování v populárně vědeckém, široce čteném časopise (Živa?). Tuto výzvu pak každým rokem opakovat při příležitosti seznámeni čtenářů téhož časopisu s výsledky mapování. Alternativou k článku jsou v některých letech celostránkové inzeráty v témže časopise. 4/ Je třeba vytvořit databázi mapovatelů a každoročně je obeslat poděkováním s krátkým shrnutím výsledků. Obesílat je třeba ty, kteří přispěli k mapování v aktuálním nebo v některém z předchozích roků (cca 5 let dozadu) Formát ukládání dat Síťové mapování roháče, spolu s ostatními listorohými brouky, již probíhá (Král a Vitner 1993, Vitner a Král 1993). Nicméně to současné by mělo být intenzivnější, především díky zahrnutí veřejnosti. Celá věc závisí na domluvě. Vhodné by bylo údaje ukládat do již existující databáze listorohých brouků (s tím, že budou na vyžádání k dispozici), případně do databáze, používané pro síťové mapování motýlů (zde tato možnost předběžně domluvena). Údaje bude třeba klasifikovat na základě důvěryhodnosti monitorovatele Organizační schéma V průběhu zimy připravit do tisku brožurku a ke spuštění webovou stránku. Ta musí být spuštěna se jistým předstihem. Je třeba vychytat chyby a především nesmí dojít k situaci, kdy potenciální monitorovatelé budou hledat neexistující stránku, na niž byli upozorněni brožurkou či v tisku. V březnu až dubnu 2006 rozeslat brožurku entomologům (Klapalekiana), lesníkům (vnitřní pošta LČR), ochranářům, středním a základním školám. Ve stejné době by měl v populárně vědeckém časopise a případně denním tisku vyjít článek o broukovi, spojený s výzvou k mapování a odkazem na webové stránky. V zimě pak budou došlá hlášení zpracována. Výsledky budou uveřejněny jednak na webové stránce, jednak ve zkrácené formě v poděkování mapovatelům a hlavně ve formě populárního článku připraveny do tisku. Článek by měl vyjít opět zhruba v dubnu 2007, aby stimuloval mapování v následující sezóně.

5 5. Extenzivní monitoring K síťovému mapování by bylo vhodné postupně přidružit krátkodobé výzkumné projekty, jejichž výsledky by byly aplikovatelné v ochraně roháčů. Umožnily stanovit přesnější požadavky roháče na biotop, jejich mobilitu, přežívání apod. Zároveň by mohly sloužit k zatraktivnění programu síťového mapování pro veřejnost v následujících letech. Mohlo by jít o následující projekty: 1/ Sledování pohybu roháčů pomocí vysílaček 2/ Sledování mobility roháčů metodou mark-recapture 3/ Porovnání mobility roháčů na různých lokalitách na základě objemu létacích svalů 6. Návrh analýzy Na základě údajů od mapovatelů půjde zjistit dlouhodobé trendy v počtu obsazených čtverců, tedy přibývání, nebo ubývání obsazených čtverců. Počet obsazených čtverců je třeba korigovat podle počtu hlášení v daném roce. Poznámka oponenta: Přestože je roháč dostatečně známým broukem, asi není úplně správné se v monitoringu spoléhat pouze na síťové mapování. Roháč je druhem, s nímž se v přírodě setkáváme jen ojediněle, přestože na lokalitě může být hojný. Protože populační ekologie roháče nebyla zatím, studována, asi by stálo za úvahu provádět monitoring přímo v terénu alespoň na několika málo vybraných lokalitách, i když se tím zvýší finanční náročnost projektu. Při získávání údajů od veřejnosti (i když odborné), vždy hrozí, že část dat může být chybná. Navíc jsem poněkud skeptický k ochotě amatérských entomologů k podobnému zasílání údajů. Navrhovaná metodika umožní získat potřebná data o areálu, populaci a stanovišti druhu jen v případě, že síťové mapování bude doplněno (alespoň na omezeném počtu lokalit) dalšími monitorovacími technikami (autor doporučuje vysílačky, což bude příliš nákladné). Možná by šla použít metoda značení exemplářů a jejich zpětných odchytů. 7. Použitá literatura Balthasar V. 1956: Brouci listorozí I.-Pleurosticti. Fauna ČSR 8. Praha: NČSAV, 287 pp. Horion A. 1958: Faunistik der mitteleuropaeischen Kaefer, Bd. 6, Lamellicornia. Ueberlingen-Bodensee: A. Feyel, 343 pp. Škapec L. a kol. 1992: Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR 3. - Bezobratlí, Príroda, Bratislava, 160 pp. Král D., Vitner J., 1993: Faunistické síťové mapování listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) Československa výběr výsledků získaných v létech Klapalekiana. Vitner J., Král D., 1993: Faunistické síťové mapování listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) Čech, Moravy a Slovenska výběr výsledků získaných v létech Klapalekiana.

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

/ Bezobratlí. postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek

/ Bezobratlí. postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek / Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek Entomologický ústav AV ČR, v. v. i. Calla Sdružení pro záchranu prostředí 2011 Entomologický

Více

Zerynthia polyxena. Program aktivní péče o ohrožené druhy motýlů Zlínského kraje. 1. Výchozí informace

Zerynthia polyxena. Program aktivní péče o ohrožené druhy motýlů Zlínského kraje. 1. Výchozí informace Program aktivní péče o ohrožené druhy motýlů Zlínského kraje Zerynthia polyxena 1. Výchozí informace 1.1 Taxonomická charakteristika 1.1.1 Nomenklatura Pestrokřídlec podražcový - Zerynthia polyxena (Denis

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice TEREZA MINÁRIKOVÁ, JANA ZMEŠKALOVÁ, JITKA VĚTROVCOVÁ, PAVEL BÍNA, ANNA ŠLECHTOVÁ Záchranné programy ohrožených druhů v České republice Mináriková, T., Zmeškalová, J., Větrovcová, J., Bína, P., Šlechtová,

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. VLS 2 Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. ročník VII červen 2012 Slovo má... Ing. Zdeněk Mocek Ekonomický náměstek ředitele VLS ČR, s. p. Milé dámy a vážení pánové, jarní měsíc, ve

Více

Listorozí brouci (Coleoptera: Scarabaeoidea) dolního Pojizeří. Scarabaeoidea of the lower Jizera river region

Listorozí brouci (Coleoptera: Scarabaeoidea) dolního Pojizeří. Scarabaeoidea of the lower Jizera river region Elateridarium 5: 43-54, 14.2.2011 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Listorozí brouci (Coleoptera: Scarabaeoidea) dolního Pojizeří Scarabaeoidea of the lower Jizera river region Miroslav

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty Ing. Martin Musil Ing. Kateřina

Více

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2014 ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ PETR PAVELČÍK VIKTOR TŘEBICKÝ Petr Pavelčík Viktor Třebický ZHODNOCENÍ REVITALIZACE

Více

Mgr. Kateřina Poledníková

Mgr. Kateřina Poledníková ALKA Wildlife, o.p.s. Výroční zpráva 2011 Posláním společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. je přispět objektivním výzkumem k efektivní, kvalitními odbornými znalostmi podložené ochraně a péči o volně žijící

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU STUDIE VÝCHOZÍ SITUACE OBJEDNAVATEL Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování Milan Greineder DODAVATEL NABÍDKY M AM ALOCA, o.s. Havelská

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí TD010220 - Návrh informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Autorský tým: Milada Horáková, Pavel Bareš, Danica

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku

Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku Jan Frolík a Michaela Mácalová Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Publikace Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 2014 Copyright

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015 Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz Autoři: Ing. Tereza Eberlová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Naďa

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 CZ BIOM na přelomu tisíciletí Úvodník předsedy Ing. Jaroslava Váni, CSc. Své informaci o stavu CZ BIOMu

Více