Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2014"

Transkript

1 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 TÚ 12 (4224) Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, květen 2014

2 Metodické poznámky Za agrární zboží jsou považovány položky celního sazebníku kapitol 01 až 24. Celní sazebník EU využívá při třídění zboží 8-místnou kombinovanou nomenklaturu (KN), která vychází z 6-místného harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (HS). Zdrojem dat je Databáze zahraničního obchodu na stránkách ČSÚ - STAZO.STAZO. Hodnoty dovozu a vývozu jsou v této databázi uváděny včetně dopočtů do úrovně 2-místných kódů HS. Na úrovni 4-místných kódů HS a podrobnější jsou v databázi k dispozici data pouze bez dopočtů. Dopočty se rozumí dovozy a vývozy (resp. terminologicky správně přijetí a odeslání) za subjekty, které nemají povinnost vykazovat svůj obchod v rámci tzv. Intrastatu na jednotném trhu s ostatními členy EU. Jedná se o subjekty, které nejsou plátci DPH, nebo subjekty, které nedosahují stanové roční hodnoty přijatého nebo odeslaného zboží. Tento práh od jak na straně přijetí, tak odeslání činí 8 mil. Kč. Obchody za tyto subjekty ČSÚ do úrovně 2-místných kódů HS matematicko-statistickými metodami dopočítává. Data za 1. čtvrtletí roku 2014, ale i data za rok 2013 (zveřejněná ) jsou předběžná. Jednotkové ceny vybraných dovážených a vyvážených komoditních agregací jsou průměry celkových hodnot dovozu a vývozu odpovídající deklarované množstevní jednotce, tzn. že nejsou cenami v pravém slova smyslu. Hodnoty dovozu i vývozu v peněžním vyjádření jsou statistickými hodnotami FCO hranice České republiky, tzn. FOB v případě vývozu (odeslání) a CIF v případě dovozu (přijetí). Český agrární dovoz je sledován podle země původu, nikoliv podle země odeslání. Země původu je zemí, ve které bylo zboží vyrobeno nebo zpracováno, zatímco země odeslání je zemí, ze které bylo zboží zasláno, a zpravidla se jedná o zemi, ve které má sídlo dodavatel (nejedná se však o zemi transportní). Teritoriálně je český AZO sledován primárně za EU 28 (tj. včetně Chorvatska, které přistoupilo do EU 1. července 2013) a třetí země. Zvlášť jsou pak sledovány v rámci EU 28 původní členové EU 15 a noví členové EU 13 a v rámci třetích zemí skupina rozvojových zemí 1, nejméně rozvinutých zemí, Společenství nezávislých států, ostatních států s vyspělou tržní ekonomikou, Evropského sdružení volného obchodu a evropských tranzitivních ekonomik. Přehled zemí, které spadají do uvedených skupin, uvádí příloha 1. Zmiňujeme-li v textu obchod ČR s EU 28, jedná se přirozeně o obchod se zbývajícími dvaceti sedmi členskými státy EU 28. Obdobně obchod ČR s EU 13 představuje obchod se zbývajícími dvanácti státy EU 13. Číselné hodnoty v tabulkách nebyly během výpočtů zaokrouhlovány, v některých případech tak nesouhlasí na desetinných místech součty a křížová kontrola. Názvy komodit a komoditních agregací jsou v tabulkách a textu z důvodu jejich délky zkracovány a směrodatné jsou jejich číselné kódy. V textu jsou v názvech také vynechávány okrajové položky agregací (např. sourež u pšenice a soureži nebo světlicový olej u slunečnicového a světlicového oleje ). 1 Skupina rozvojových zemí není shodně definována jako skupina rozvojových zemí v databázi ČSÚ; na rozdíl od ČSÚ do ní zahrnujeme také Čínu, Korejskou lidově demokratickou republiku, Kubu, Mongolsko a Vietnam. 1

3 Termín netto-dovoz neboli čistý dovoz označuje pasivní obchodní bilanci. Netto-vývoz neboli čistý vývoz představuje bilanci aktivní. Za zlepšení bilance se považuje nárůst jejího aktiva nebo pokles pasíva. Za zhoršení pak snížení aktiva nebo zvýšení pasíva. Vývoz a dovoz do/z třetích zemí celkem je počítán jako rozdíl celkového obchodu a obchodu s EU 28, ačkoliv je tak mírně zkreslen o obchodní operace, které jsou v databázi označovány jako rezervy a zásoby v rámci obchodu uvnitř Společenství, země a území neuváděné v rámci obchodu s třetími zeměmi, země a území neuváděné v rámci obchodu uvnitř Společenství a státy a území nevymezené ). Pouze v některých případech (např. přehledy nejvíce vyvážených a dovážených položek do/z třetích zemí v kap. 3.5 nebo vývozní a dovozní ceny v kap. 4) jsou používána data bez výše uvedených kategorií (v databázi čerpána data za kategorii svět bez EU 28 ). 2

4 1 Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR 1.1 Celkový vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR Obrat agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR se v 1. čtvrtletí roku 2014 meziročně zvýšil o 11,9 %. Z toho na straně vývozu došlo k nárůstu o 15,8 % (o 5,9 mld. Kč), zatímco na straně dovozu o 8,4 % (o 3,6 mld. Kč). Vyšší hodnota a dynamika nárůstu exportu nežli importu vedla ke snížení bilance českého AZO o 2,4 mld. Kč na 2,6 mld. Kč a ke zvýšení stupně krytí dovozem o 6,1 p. b. na 94,4 %, což je dosavadní maximum. Mimořádně příznivé hodnoty zaznamenaly z tohoto důvodu i podíl salda na netto-dovozu (5,6 %) a podíl salda na netto-vývozu (5,9 %), viz tab. 1. Vývoj AZO ČR podle čtvrtletí znázorňuje graf 1. V něm je dobře patrný výrazný pokles bilančního schodku v 1. čtvrtletí 2014 nejen vzhledem k 1. čtvrtletí 2013, ale i, v nezvyklé míře, ke 4. čtvrtletí V rámci českého agrárního obchodu s EU 28 byla dokonce bilance poprvé aktivní její aktivum dosáhlo 543,0 mil. Kč. Schodek bilance českého AZO s třetími zeměmi se v 1. čtvrtletí roku 2014 meziročně zvýšil o 3,9 % na 3 125,2 mil. Kč, nicméně v porovnání s průměrem 1. čtvrtletí předchozích pěti let dosahoval mírně nižší hodnoty. Zlepšení bilance AZO ČR ve sledovaném čtvrtletí ovlivnil z převážené části nárůst netto-vývozu pšenice (o 1,7 mld. Kč) a řepkového semene (o 1,1 mld. Kč), a to v důsledku vyšších exportů do Německa. Bez těchto dvou komodit by se pasivní bilance naopak nepatrně prohloubila. Nárůst schodku byl patrný především v obchodě s vepřovým masem (o 380,3 mil. Kč na 2,7 mld. Kč). Hodnota dovozu vepřového masa se zvýšila nejvíce ze Španělska a z hlavní dodavatelské země Německa. Tab. 1 Český AZO v 1. čtvrtletí let 2009 až 2014 (v mil. Kč) Ukazatel I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q Obrat , , , , , ,8 Vývoz , , , , , ,3 Dovoz , , , , , ,5 Bilance , , , , , ,1 Stupeň krytí dovozu vývozem (%) 75,0 76,1 79,4 87,0 88,3 94,4 Podíl obratu AZO na obratu celkového ZO (%) 5,7 5,2 4,8 5,2 5,7 5,5 Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu (%) 4,7 4,3 4,1 4,5 5,0 4,9 Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu (%) 6,7 6,2 5,6 5,9 6,5 6,1 Podíl netto-dovozu na dovozu (%) 25,0 23,9 20,6 13,0 11,7 5,6 Podíl netto-dovozu na vývozu (%) 33,3 31,5 25,9 15,0 13,3 5,9 Podíl agrárních výrobků na celkovém českém zahraničních obchodě se na straně vývozu nepatrně snížil na 4,9 % a na straně dovozu poklesl o 0,4 p. b. na 6,1 %. V obou případech se stále jedná vzhledem k předchozím letům o nadprůměrné hodnoty. 3

5 Graf 1 Vývoj českého AZO podle čtvrtletí (v mld. Kč) 1.2 Devalvace české koruny V listopadu 2013 provedla ČNB intervenci, která vedla k devalvaci české koruny. Vliv vývoje směnného kurzu na vývoj českého agrárního vývozu, dovozu a bilance ve finančním vyjádření ukazuje do jisté míry tab. 2. Dopady na vývozní a dovozní ceny viz kap. 4. Tab. 2 Vývoj AZO ČR v Kč a v EUR (v %) Měsíc Vývoz vyjádřený v: Dovoz vyjádřený v: Bilance vyjádřená v: Kč EUR Kč EUR Kč EUR meziměsíční nárůst/pokles (v daném měsíci k předchozímu měsíci) listopad ,8 0,8 0,3-4,4-33,4-36,5 prosinec ,2-16,1-1,3-3,4 124,2 119,4 leden ,9 9,0-12,9-12,8-93,4-93,4 únor ,9-3,8 2,7 2,9 409,5 410,3 březen ,8 10,0 8,6 8,8-5,2-5,1 meziroční nárůst/pokles (v daném měsíci ke stejnému měsíci předchozího roku) listopad ,7 102,2 101,4 96,3 68,7 64,7 prosinec ,5 114,3 104,9 104,8 113,7 104,2 leden ,5 7,4 5,5-1,9-83,2-84,3 únor ,3 5,1 10,3 2,4-15,4-21,4 březen ,6 11,1 9,2 2,3-46,9-50,2 Pozn.: Údaje zahraničního obchodu publikované v cizí měně jsou v databázi ČSÚ přepočteny z korunových hodnot na základě průměrného měsíčního devizového kurzu vyhlášeného ČNB. 4

6 Listopad a prosinec 2013 se vyznačují rozdílnými meziměsíčními procentickými nárůsty dovozu a vývozu v korunách v porovnání s dovozem a vývozem v eurech. Do té doby a od ledna 2014 byl vývoj hodnot v obou měnách podobný. Rozdíly v meziročních nárůstech jsou zřetelné ve všech uvedených měsících od listopadu 2013 do března Snížení cel na dovoz z Ukrajiny Důležitou informací týkající se zahraničního obchodu je, že Evropská unie přijala 11. března 2014 návrh na dočasné snížení cel na dovoz z Ukrajiny. Ideou je nečekat až vstoupí v platnost dohoda o prohloubené zóně volného obchodu (DCFTA - Deep and Comprehensive Free Treade Area), která je součástí Asociační dohody, a podpořit tak zemi zmítanou politickými a ekonomickými problémy již nyní. Nicméně jednostranné preference poskytnuté Ukrajině nejsou náhradou výše uvedené DCFTA a mají být garantovány pouze na omezenou dobu do 1. listopadu Ukrajina získá preferenční přístup na trh EU podle schématu koncesí vyjednaných v rámci DCFTA a nemusí na oplátku poskytnout přístup na svůj trh pro zboží z EU. Dočasné snížení cel bude buď kompletní nebo částečné, záleží na sektoru. V případě zemědělských výrobků neotevře EU trhy tolik jako v případě průmyslových výrobků, což má zajistit, aby agrární sektor EU nebyl touto jednostrannou akcí tolik zasažen. Okamžité a neomezené preference poskytne Evropská unie na 82,2 % ukrajinského exportu. Na ostatní výrobky (obiloviny, vepřové maso, hovězí maso, drůbež a několik dalších produktů) bude uplatněna částečná liberalizace s poskytnutím bezcelních tarifních kvót, z nichž bude moci profitovat pouze limitované množství výrobků. Ukrajinský export agrárních výrobků není příliš diferenciovaný a dominuje v něm několik málo komodit rostlinného původu. Jedná se o slunečnicový olej, kukuřici, pšenici, řepková semena, slunečnicové pokrutiny, sóju a ječmen. Živočišné komodity jsou v ukrajinském vývozu zastoupeny v menší míře, a to sýry, drůbežím masem a droby, zahuštěným mlékem, vepřovým masem, hovězím masem a vejci. Z potravinářských výrobků jsou nejvýznamnější čokoláda, pekařské zboží, sušenky a oplatky a cukrovinky. Do ČR se z Ukrajiny dováží především slunečnicový, řepkový, ale i sójový olej, droždí, zmrazené ovoce, vlašské ořechy, med, hořčičné semeno, sójové boby, těstoviny, slunečnicové pokrutiny, hrách a zpracovaná obilná zrna. Naopak se zatím z Ukrajiny nedovážely mléko a mléčné výrobky, živá zvířata, maso a masné výrobky. Dopady snížení cel do AZO ČR by neměly být, minimálně v krátkodobém horizontu, významné. Některé produkty jsou do ČR dováženy bez cla již nyní (např. olejniny, rostlinné pokrutiny, luštěniny a lihoviny s výjimkou rumu). Ukrajina je velkým producentem obilí a má několik významných exportně orientovaných komodit (mimo obilí olejniny), ale v živočišné výrobě dosud vykazuje nižší kvalitu produktů a tyto produkty se uplatňují zejména na domácím trhu, popř. jsou exportovány do zemí mimo EU. Ukrajinské zemědělství má vysoký potenciál, ale nemůže ho využít okamžitě. Mimo to úroveň zemědělských podpor je na Ukrajině mnohem nižší než v EU. V budoucnu by však mohla ohrozit trh ČR (buď přímo nebo nepřímo) např. ukrajinská drůbež. 5

7 2 Komoditní skladba AZO ČR Komoditní struktura českého AZO v členění podle kapitol HS v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 je obsahem tab. 6 v příloze. Přílohové tab. 8 a 10 pak uvádějí komoditní skladbu AZO ČR podle kapitol HS zvlášť s EU 28 a zvlášť s třetími zeměmi. Tab. 15 až 20 jsou přehledem vývozu, dovozu a bilancí u vybraných komoditních agregací na úrovni 4-místného kódu HS v rámci AZO celkem a pro vybraná teritoria a země, a to jak ve finančním, tak v množstevním vyjádření. 2.1 Komoditní skladba českého agrárního vývozu V 1. čtvrtletí roku 2014 se z ČR nejvíce vyvážely pšenice, mléko a smetana nezahuštěné (v rámci této agregace připadá 64 % na KN mléko o obsahu tuku více než 3 % a maximálně 6 % v balení nad 2 litry, do níž spadá rovněž surové mléko), řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové (dále jen řepkový olej ) 2, cigarety, přípravky používané k výživě zvířat, semena řepky, pečivo, oplatky, sušenky apod., potravinové přípravky jiné 3, čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem, pivo, sýry a tvaroh, cukrovinky bez kakaa, cukr, živý skot, mléko a smetana zahuštěná, slad a limonády. Delší výčet je uveden v přílohové tab. 21. V meziročním porovnání se v 1. čtvrtletí roku 2014 zvýšila zejména hodnota exportu pšenice (o 1,7 mld. Kč na 3,3 mld. Kč, tj. na více než dvojnásobek), nezahuštěného mléka a smetany (o 528,8 mil. Kč, tj. o 31 %), semen řepky (o 499,8 mil. Kč, tj. o 41 %), přípravků používaných k výživě zvířat (o 342,5 mil. Kč, tj. o 24 %), dále zahuštěného mléka a smetany, piva, HS 1602 jiných přípravků a konzerv z masa, drobů nebo krve, HS 2403 tabákových výrobků ostatních (ne cigaret a doutníků), sýrů a tvarohu, slunečnicového oleje, masa a drobů drůbeže a chmelu. S výjimkou pšenice, semen řepky a slunečnicového oleje zaznamenaly výše uvedené komodity, popř. komoditní agregace nárůst hodnoty vývozu při současném méně výrazném nárůstu exportovaného množství (což ukazuje na nárůst průměrných vývozních cen). V případě sýrů a tvarohu dokonce hodnota vývozu vzrostla (o 16 %), zatímco jeho množství se snížilo (o 4 %). Hodnota exportované pšenice, nezahuštěného mléka a smetany a semen řepky z ČR se zvýšila zejména do Německa. Naopak meziroční pokles zaznamenala ve stejné době především hodnota vývozu kukuřice a HS 0802 skořápkového ovoce ostatního, jehož příčinou byl ojedinělý a mimořádně vysoký reexport piniových oříšků v 1. čtvrtletí roku 2013 na Slovensko (není-li to chyba v databázi). 2 V rámci položky 1514 řepkový nebo hořčičný olej lze samostatně sledovat a 19 řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové, jež agregaci dominuje, dále však již nelze odlišit hořčičný olej od řepkového oleje s vysokým obsahem kyseliny erukové. 3 V rámci HS 2106 potravinových přípravků jiných jsou nejvíce vyváženými, ale i dováženými, položkami: KN potravinové přípravky neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu a škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy a méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu a KN potravinové přípravky ostatní. 6

8 2.2 Komoditní skladba českého agrárního dovozu Hlavními dováženými komoditami do ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 byly vepřové maso, čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem, sýry a tvaroh, pečivo, oplatky, sušenky apod., potravinové přípravky jiné, přípravky používané k výživě zvířat, maso a droby drůbeže, víno, citrusové plody, kukuřice, sójové pokrutiny, káva, výtažky a koncentráty z kávy, limonády, potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu a mléka, sladový výtažek 4, lihoviny, řepkový olej, banány, rajčata a hovězí maso. Další komodity v pořadí viz přílohová tab. 22. V 1. čtvrtletí roku 2014 se meziročně zvýšila nejvýrazněji hodnota dovozu řepkového oleje (o 397,1 mil. Kč na 649,8 mil. Kč, tj. na 2,6násobek), vepřového masa (o 371,8 mil. Kč, tj. o 13 %, na 3,3 mld. Kč), sýrů a tvarohu (o 306,9 mil. Kč, tj. o 19 %, na 1,9 mld. Kč), čokolády a ostatních potravinových přípravků s kakaem (o 277,9 mil. Kč, tj. o 17 %, na 1,9 mld. Kč), dále potravinových přípravků jiných, brambor, přípravků používaných k výživě zvířat, lihovin, cukru a slunečnicových semen. Na meziročně vyšší hodnotě dovozu se v případě výše uvedených komodit ve velké míře projevil nárůst průměrných dovozních cen, neboť meziroční zvýšení importovaného množství nebylo zpravidla tak výrazné. V případě přípravků používaných k výživě zvířat dokonce import v množstevním vyjádření stagnoval a u lihovin se zvýšil o pouhé 1 %. Výjimkou byl řepkový olej, cukr a slunečnicová semena, jejichž cena meziročně poklesla, a tak byl nárůst hodnoty dovozu mírnější než nárůst jeho množství (u řepkového oleje nárůst na 2,6násobek v hodnotě vs. na 3,1násobek v množství). Graf 2 Vývoj českého dovozu vepřového masa z Německa a ze Španělska Pramen: ČSÚ, data bez dopočtů 4 Agregace 1901 potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu a mléka, sladový výtažek zahrnuje mimo jiné např. přípravky pro dětskou výživu nebo směsi a těsta pro výrobu pekařského zboží. 7

9 Hodnota dovozu vepřového masa se zvýšila nejvíce ze Španělska (o 209,3 mil. Kč) a z hlavní dodavatelské země Německa (o 204,4 mil. Kč), což v malé míře tlumil pokles hodnoty importů z Nizozemska a několika dalších zemí. V grafu 2 je dobře patrné čtvrtletní kolísání dovozů z Německa a relativně plynulé rostoucí dovozy ze Španělska. Hodnota importu řepkového oleje se zvýšila především z Polska, sýrů a tvarohu a čokolády a ostatních potravinových přípravků s kakaem z Německa a dále z Polska, potravinových přípravků jiných z Turecka a Německa, brambor z Francie a Nizozemska, cukru z Maďarska a Polska a slunečnicových semen z Rakouska, jež je však jejich méně obvyklým dodavatelem (hlavním dodavatelem je Slovensko). Naproti tomu meziroční pokles hodnoty zaznamenal dovoz řepkových semen (v 1. Q byl jejich import řádově nižší než obvykle), dále sójových pokrutin, skořápkového ovoce ostatního, slunečnicového oleje a citrusových plodů. 2.3 Komoditní skladba bilance českého AZO Přehled komodit, s nimiž dosáhla ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 nejvyšších obchodně bilančních schodků a přebytků, uvádí tab. 3 a 4. Tab. 3 Hlavní české agrární netto-dovozní komodity v 1. čtvrtletí roku 2014 (v mil. Kč) KN Název komodity I. Q I. Q Rozdíl 0203 Maso vepřové čerstvé, chlazené nebo zmrazené , ,0-380, Víno -794,1-804,3-10, Sýry a tvaroh -621,1-765,6-144, Sójové pokrutiny -945,7-720,3 225, Plody citrusové čerstvé nebo sušené -822,6-706,7 115, Čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem -406,1-582,3-176, Maso a droby drůbeží čerstvé, chlazené nebo zmrazené -747,5-564,0 183, Rajčata čerstvá nebo chlazená -476,5-535,9-59, Tabák -454,5-522,9-68, Přípr. z mouky, krupice, škrobu a mléka, slad. výtažek -477,4-483,4-6,0 z toho HS přípravky pro dětskou výživu -234,7-271,2-36, Kukuřice -133,3-446,2-312, , a Chleba, slazené a neslazené pečivo (ne trvanlivé) -401,8-442,0-40, Maso hovězí čerstvé, chlazené nebo zmrazené -354,3-421,2-66, Banány vč. plantejnů čerstvé nebo sušené -426,7-411,1 15, Rostliny živé ostatní, řízky, rouby, podhoubí -382,2-392,8-10, Přípravky a konzervy z ryb, kaviár a jeho náhražky -343,3-376,2-32, Papriky -364,8-360,4 4, Výtažky, esence a koncentráty z kávy -414,2-357,0 57, Semena cukrové řepy -309,8-308,4 1, a 40 Glukóza a glukózový sirup (s max. 20 % fruktózy) -326,3-297,1 29, Máslo -283,8-275,3 8, Brambory -108,2-267,0-158, Okurky a nakládačky -242,9-248,4-5, Margarin -294,7-218,8 75,9 Pramen: ČSÚ, data bez dopočtů 8

10 Tab. 4 Hlavní české agrární netto-vývozní komodity v 1. čtvrtletí roku 2014 (v mil. Kč) KN Název komodity I. Q I. Q Rozdíl 1001 Pšenice 1 538, , , Cigarety 1 831, ,5 62, Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené 1 380, ,0 484,1 z toho: KN mléko, tuk 3-6 %, balení > 2l 1 057, ,6 354, Semena řepky olejky, i drcená 534, , , a 19 Olej řepkový s nízkým obsahem kyseliny erukové 1 689, ,2-337, Pivo 944, ,4 208, Živý skot 787,3 808,7 21, Slad, i pražený 611,9 744,6 132, Mléko a smetana zahuštěné nebo slazené 449,0 717,4 268, Cukr 602,0 569,2-32, Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 453,8 466,2 12, Živá drůbež 351,1 403,6 52, Přípravky používané k výživě zvířat 146,6 350,0 203, Chmel 228,5 339,0 110, a 49 Řepkové pokrutiny 371,1 337,9-33, Mák 161,9 243,2 81, Ječmen 275,6 229,2-46, Homogenizované potravinové směsi 277,2 216,1-61,1 Pramen: ČSÚ, data bez dopočtů V meziročním porovnání se v 1. čtvrtletí roku 2014 zvýšila hodnota netto-vývozu pšenice, semen řepky, dále nezahuštěného, ale i zahuštěného mléka a smetany, piva a přípravků používaných k výživě zvířat, přičemž na tom měl podíl zejména nárůst hodnoty exportů těchto komodit (u přípravků používaných k výživě zvířat se projevil i pokles hodnoty dovozu). V případě slunečnicového oleje se meziročně ve stejné době změnil netto-dovoz ve výši 176,8 mil. Kč na neobvyklý netto-vývoz ve výši 131,6 mil. Kč (v důsledku nárůstu hodnoty vývozu na dosavadní maximum a poklesu dovozu). K nejvýraznějšímu meziročnímu zhoršení hodnoty obchodní bilance došlo v 1. čtvrtletí roku 2014 u vepřového masa (nárůst netto-dovozu), řepkového oleje (pokles netto-vývozu) a kukuřice (v kontextu celého roku je kukuřice netto-vývozní komoditu a pouze v 1. čtvrtletích bývá někdy nettodovozní položkou). U prvních dvou uvedených komodit způsobil změnu bilance zejména nárůst hodnoty dovozu, v případě kukuřice pak pokles hodnoty vývozu při současném menším nárůstu hodnoty dovozu. Mimo to se také meziročně prohloubila, a to především v důsledku vyšších hodnot dovozů, v 1. čtvrtletí roku 2014 pasivní bilance obchodu s čokoládou a ostatními potravinovými přípravky s kakaem, bramborami, sýry a tvarohem a dále slunečnicovými semeny (o 189,7 mil. Kč na 196,6 mil. Kč), které však nejsou pravidelnou netto-dovozní komoditou. Nutno dodat, že v případě čokolády a ostatních potravinových přípravků s kakaem a sýrů a tvarohu vzrostla rovněž hodnota vývozu, avšak menší měrou. 9

11 3 Teritoriální skladba agrárního zahraničního obchodu ČR 3.1 Teritoriální skladba českého agrárního vývozu Převážná většina českého agrárního vývozu směřuje na jednotný trh EU 28. V 1. čtvrtletí roku 2014 činil její podíl 91,3 %. Z toho mírně větší část, na rozdíl od minulého roku, byla určen do EU 15 než do EU 13 (47,7 % vs. 43,6 % v 1. Q. 2014). Z třetích zemí jsou významnější destinací pro české agrární výrobky rozvojové země (RZ) a Společenství nezávislých států (SNS), reprezentované především Ruskem. Zatímco podíl RZ meziročně poklesl na 2,6 % (již podruhé za sebou), zastoupení SNS je relativně stabilní (2,6 %). Hodnota exportu do RZ se zvýšila jen mírně (o 2,2 %) a do SNS vzrostla o 18,2 %, viz tab. 6. Tab. 5 Teritoriální struktura českého agrárního vývozu v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v %) Teritorium I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q EU 28 92,2 91,5 92,1 91,2 91,2 91,3 EU 15 48,8 44,6 43,5 45,6 44,8 47,7 EU 13 43,4 46,9 48,6 45,6 46,4 43,6 z toho: Chorvatsko 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 ESVO 1,2 0,8 1,0 0,8 0,8 0,9 z toho: Švýcarsko 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 OSVTE 2,5 2,6 1,7 1,5 1,9 2,1 z toho: USA 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 Turecko 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 ETE 0,9 0,8 1,2 0,7 0,9 1,1 RZ bez NRZ a SNS 1,4 1,9 1,9 3,2 3,0 2,6 z toho: Brazílie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Čína 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 NRZ 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 SNS 2,2 2,8 2,4 2,6 2,6 2,6 z toho: Rusko 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 Pozn.: Součet vývozu/dovozu z/do skupin EU 28 a mimounijních zemí (ESVO + OSVTE + ETE + RZ + NRZ + SNS) se nerovná 100, neboť databáze zahraničního obchodu zahrnuje i různé typy obchodních operací, které nejsou konkrétním zemím přiřazeny (spadají do kategorií: rezervy a zásoby v rámci obchodu uvnitř Společenství, země a území neuváděné v rámci obchodu s třetími zeměmi, země a území neuváděné v rámci obchodu uvnitř Společenství a státy a území nevymezené ). Hlavními odběrateli agrárních výrobků z ČR byly v 1. čtvrtletí roku 2014 Slovensko, Německo, Polsko, Itálie, Rakousko a Maďarsko. Pořadí těchto zemí je dlouhodobě ustálené. V rámci třetích zemí pak byly nejvýznamnější Rumunsko, Rusko a Japonsko. Podrobnější výčet zemí včetně hodnot českého agrárního vývozu do nich viz tab. 5 v příloze. V meziročním porovnání se v 1. čtvrtletí roku 2014 nejvýrazněji zvýšila hodnota českého agrárního exportu do Německa (o 2,6 mld. Kč, tj. o 37,2 %, na 9,8 mld. Kč), Polska (o 890,5 mil. Kč, tj. o 23,7 % na 4,7 mld. Kč), do Francie (o 440,0 mil. Kč, tj. o 42,1 % na 1,5 mld. Kč), Rakouska (o 428,1 mld. Kč, tj. o 19,5 %, na 2,6 mld. Kč), dále do Maďarska a Japonska 5 (na více než dvojnásobek). K největšímu poklesu hodnoty vývozu došlo naproti tomu do méně významného Lotyšska (o 130,1 mil. Kč na 52,1 mil. Kč). 5 V důsledku vyšších exportů přípravků určených k výživě psů a koček, které se do Japonska začaly ve větší míře vyvážet v roce 2013, a chmele. 10

12 Tab. 6 Český agrární vývoz v teritoriálním členění v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v mil. Kč) Teritorium I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q EU , , , , , ,7 EU , , , , , ,1 EU , , , , , ,6 z toho: Chorvatsko 153,0 134,4 180,1 167,6 211,7 310,9 ESVO 299,2 206,0 282,8 280,7 307,6 395,2 z toho: Švýcarsko 171,7 123,7 167,3 179,4 180,3 257,8 OSVTE 617,2 647,5 497,4 543,8 726,7 897,0 z toho: USA 108,6 113,6 114,9 140,0 199,9 202,3 Turecko 62,3 57,6 80,3 73,1 103,2 48,7 ETE 227,7 202,7 340,9 262,0 333,5 485,6 RZ bez NRZ a SNS 350,9 488,2 544, , , ,6 z toho: Brazílie 1,9 0,8 1,8 2,8 11,4 4,1 Čína 34,4 76,8 76,4 161,1 102,3 144,2 NRZ 26,4 27,4 70,1 124,8 42,3 46,7 SNS 549,5 705,6 705,8 912,5 969, ,0 z toho: Rusko 344,8 334,1 412,6 533,5 570,1 693,4 Graf 3 Agrární vývoz ČR do vybraných zemí v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v mil. Kč) 11

13 3.2 Teritoriální skladba českého agrárního dovozu ČSÚ sleduje dovoz teritoriálně podle země původu. Zastoupení EU 28 v českém agrárním importu podle tohoto kritéria v 1. čtvrtletí roku 2014 činilo 85,0 % (viz tab. 7). Pokud bychom uvažovali dovoz podle země odeslání, dosahoval by vyšších hodnot (přes 90 %). Dlouhodobě zaujímá zřetelně vyšší podíl v českém agrárním importu skupina zemí EU 15 nežli EU 13 (57,3 % vs. 27,7 % v 1. Q. 2014). V rámci třetích zemí jsou nejvýznamnější sledovou skupinou rozvojové země (RZ) a ostatní země s vyspělou tržní ekonomikou (OSVTE). Podíl RZ se meziročně v 1. čtvrtletí roku 2014 snížil o 0,5 p. b. na 8,4 % (již potřetí za sebou), třebaže hodnota vývozu do těchto zemí meziročně mírně vzrostla (o 2,5 %). Participace OSVTE vzrostla o 0,5 p. b. na 3,7 % při nárůstu hodnoty vývozu do této skupiny zemí o zhruba jednu čtvrtinu, viz tab. 8. Tab. 7 Teritoriální struktura českého agrárního dovozu v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v %) Teritorium I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q EU 28 84,8 84,8 84,2 84,2 85,2 85,0 EU 15 58,6 57,3 57,0 56,9 56,1 57,3 EU 13 26,2 27,5 27,2 27,3 29,1 27,7 z toho: Chorvatsko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 ESVO 0,7 0,8 1,0 1,0 1,3 1,1 z toho: Švýcarsko 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 OSVTE 3,8 4,0 3,5 3,7 3,2 3,7 z toho: USA 1,1 1,2 1,0 1,1 0,9 1,3 Turecko 0,8 1,1 1,2 1,3 1,1 1,3 ETE 0,2 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 RZ bez NRZ a SNS 10,1 9,4 10,1 9,6 8,9 8,4 z toho: Brazílie 2,1 1,7 2,3 2,3 1,9 1,8 Čína 1,6 1,6 1,6 1,4 1,5 1,4 NRZ 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 SNS 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,9 z toho: Rusko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 Hlavními dodavateli agrárních výrobků do ČR byly ve sledovaném čtvrtletí Německo, Polsko, Slovensko, Nizozemsko, Španělsko a Itálie (v rámci celého roku bývá Itálie na 5. místě za Nizozemskem a před Španělskem). Z třetích zemí jsou nejvýznamnějšími dodavatelskými zeměmi Brazílie, Čína, USA a Turecko. Delší výčet zemí je uveden v přílohové tab. 4. Meziročně došlo v 1. čtvrtletí roku 2014 k nejvýraznějšímu nárůstu hodnoty dovozu z Polska (o 1,0 mld. Kč, tj. o 17,1 %, na 7,0 mld. Kč), Německa (o 897,4 mil. Kč, tj. o 9,2 %, na 10,6 mld. Kč), Nizozemska (o 359,6 mil. Kč, tj. o 13,4 %, na 3,0 mld. Kč), dále ze Španělska a Spojeného království. Pokles hodnoty dovozu byl naproti tomu zaznamenán především ze Slovenska (o 493,6 mil. Kč na 3,3 mld. Kč) a z méně významného Lotyšska (o 249,4 mil. Kč na 68,0 mil. Kč). 12

14 Tab. 8 Český agrární dovoz v teritoriálním členění v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v mil. Kč) Teritorium I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q EU , , , , , ,6 EU , , , , , ,5 EU , , , , , ,2 z toho: Chorvatsko 35,1 26,6 50,9 46,6 30,9 79,0 ESVO 214,1 258,3 361,6 429,2 538,0 518,9 z toho: Švýcarsko 124,0 166,2 173,0 222,3 210,3 177,8 OSVTE 1 231, , , , , ,1 z toho: USA 361,8 398,0 380,4 451,2 400,8 594,3 Turecko 258,9 356,8 420,4 514,6 479,1 588,5 ETE 79,9 83,8 180,9 263,1 212,9 200,9 RZ bez NRZ a SNS 3 328, , , , , ,0 z toho: Brazílie 690,1 570,5 826,9 937,9 791,2 837,8 Čína 512,0 530,9 592,1 590,1 625,1 657,4 NRZ 49,6 101,1 98,8 120,2 114,5 268,0 SNS 121,0 168,0 189,8 167,7 271,8 410,9 z toho: Rusko 18,5 28,9 29,5 28,4 52,9 106,9 Graf 4 Agrární dovoz ČR z vybraných zemí v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v mil. Kč) 13

15 3.3 Teritoriální skladba bilance českého AZO Vývoj hodnot bilancí českého AZO vůči různým teritoriálním skupinám uvádí tab. 9. V pozici čistého odběratele agrárních výrobků vystupovala ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 tradičně v případě zemí RZ (2,7 mld. Kč), OSVTE, NRZ a ESVO. Výjimečně tomu tak poprvé nebylo v agrárním obchodě s EU 28 6 (respektive v rámci 1. čtvrtletí 2014 pouze v měsíci lednu). Meziročně vyšší agrární netto-vývoz, a to o více než jednu pětinu (o 1,1 mld. Kč) vykázala ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 do EU 13. Vůči EU 15 vystupovala nadále jako čistý odběratel agrárních výrobků, bilanční schodek v agrárním obchodě s touto skupinou původních členů EU se však meziročně o jednu pětinu snížil (o 1,4 mld. Kč). Relativně značné prohloubení (na více než trojnásobek) zaznamenal netto-dovoz z NRZ, jež jsou však pro ČR minoritní skupinou. Stabilně kladná bilance AZO se SNS se meziročně zvýšila o 5,4 %. Maxima dosáhl v 1. čtvrtletí roku 2014 český agrární netto-vývoz do ETE (meziročně vzrostl 2,4krát). Tab. 9 Bilance AZO ČR v teritoriálním členění v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v mil. Kč) Teritorium I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q EU , , , , ,8 543,0 EU , , , , , ,4 EU , , , , , ,4 z toho: Chorvatsko 117,9 107,8 129,3 121,0 180,8 231,9 ESVO 85,1-52,3-78,8-148,5-230,5-123,6 z toho: Švýcarsko 47,7-42,6-5,8-42,9-30,0 80,1 OSVTE -614,6-697,7-774,4-989,3-623,7-801,1 z toho: USA -253,3-284,4-265,6-311,1-200,8-392,0 Turecko -196,6-299,3-340,1-441,6-376,0-539,8 ETE 147,8 118,9 160,0-1,0 120,6 284,7 RZ bez NRZ a SNS , , , , , ,4 z toho: Brazílie -688,3-569,6-825,1-935,1-779,8-833,7 Čína -477,6-454,0-515,7-429,0-522,8-513,2 NRZ -23,2-73,6-28,6 4,6-72,3-221,3 SNS 428,5 537,6 516,0 744,8 697,4 735,1 z toho: Rusko 326,3 305,2 383,1 505,1 517,2 586,5 Přehled zemí, se kterými dosáhla ČR v AZO v roce 2013 nejvyšších bilančních schodků a přebytků je uveden v tab. 10 a V rámci 1. čtvrtletí 2014 byla kladná bilance agrárního obchodu ČR s EU 28 pouze v měsíci lednu. V období od roku 2005 bylo bilančního aktiva dosaženo poprvé a naposled v lednu 2012, tímto jednoměsíčním aktivem však nebyla ovlivněna do kladných čísel obchodní bilance za celé čtvrtletí. 14

16 Tab. 10 Hlavní netto-dodavatelé agrárních výrobků do ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 (v mil. Kč) Země I. Q I. Q Rozdíl Index Španělsko , ,2-149,3 106,4 Polsko , ,8-137,7 106,1 Nizozemsko , ,9-309,9 117,3 Německo ,3-876, ,2 33,3 Belgie -744,7-839,6-94,9 112,7 Brazílie -779,8-833,7-53,9 106,9 Turecko -376,0-539,8-163,8 143,6 Čína -522,8-513,2 9,6 98,2 Francie -690,2-414,8 275,4 60,1 USA -200,8-392,0-191,2 195,2 Řecko -282,0-292,1-10,1 103,6 Irsko -178,5-262,1-83,6 146,9 Ekvádor -268,0-259,7 8,3 96,9 Tab. 11 Hlavní netto-odběratelé agrárních výrobků z ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 (v mil. Kč) Země I. Q I. Q Rozdíl Index Slovensko 6 442, ,1 597,8 109,3 Rakousko 520,7 778,4 257,7 149,5 Rumunsko 611,9 608,0-3,9 99,4 Rusko 517,2 586,5 69,3 113,4 Itálie 393,8 560,1 166,3 142,2 Spojené království 784,6 480,0-304,6 61,2 Japonsko 197,0 436,1 239,1 221,4 Chorvatsko 180,8 231,9 51,1 128,3 Bulharsko 206,1 191,5-14,6 92,9 Maďarsko -196,7 178,3 375,0 - Libanon 140,7 162,9 22,2 115,8 Ukrajina 166,7 147,7-19,0 88,6 Vysoce zápornou bilanci agrárního obchodu vykazuje ČR se Španělskem zejména v první čtvrtině roku (v jiných čtvrtletích Španělsko hlavním netto-dodavatelem agrárního zboží do ČR nebývá a v kontextu celých let se řadí na 4. místo za Polsko, Německo a Nizozemsko). V meziročním porovnání se v 1. čtvrtletí roku 2014 snížil zejména český agrární netto-dovoz z Nizozemska, USA, Turecka, Španělska (jeho vývoj od roku 2009 podle čtvrtletí ukazuje graf 5), a Polska. Nejvýznamnější pokles netto-vývozu byl zaznamenán do Spojeného království. Naproti tomu meziroční pokles netto-dovozu vykázala ve sledovém čtvrtletí ČR především z Německa a dále z Francie. Vyšší netto-vývoz lze pak konstatovat zejména na Slovensko, do Rakouska (v jehož případě není znaménko bilance jednoznačně ustálené, viz graf 7), do Japonska a do Itálie. Kromě toho se pasivní bilance obchodu s Maďarskem meziročně změnila na aktivní. Její vývoj viz graf 6. 15

17 Graf 5 Bilance AZO ČR se Španělskem v letech 2009 až 2014 podle čtvrtletí (v mil. Kč) Graf 6 Bilance AZO ČR s Maďarskem v letech 2009 až 2014 podle čtvrtletí (v mil. Kč) 16

18 Graf 7 Bilance AZO ČR s vybranými zeměmi v letech 2008 až 2013 (v mil. Kč) 3.4 Agrární obchod ČR s ostatními členy EU 28 Obrat agrárního obchodu ČR s EU 28 se v 1. čtvrtletí roku 2014 meziročně zvýšil o 11,9 %, přičemž na straně vývozu došlo k nárůstu o 15,9 % (o 5,4 mld. Kč) a na straně dovozu o 8,1 % (o 2,9 mld. Kč). V důsledku toho se meziročně změnila dlouhodobě pasivní bilance na aktivní ve výši 543,0 mil. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem mírně překročil hranici sta procent, viz tab. 12. Tab. 12 Český agrární obchod s EU 28 v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v mil. Kč) Ukazatel I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q Obrat , , , , , ,3 Vývoz , , , , , ,7 Dovoz , , , , , ,6 Bilance , , , , ,8 543,0 Stupeň krytí dovozu vývozem (%) 81,6 82,1 86,9 94,2 94,6 101,4 Podíl obratu AZO na obratu celkového ZO (%) 6,6 6,1 5,7 6,1 6,8 6,5 Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu (%) 5,1 4,7 4,5 5,0 5,6 5,5 Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu (%) 8,9 8,1 7,4 7,7 8,5 7,9 Podíl netto-dovozu na dovozu (%) 18,4 17,9 13,1 5,8 5,4 1,4 Podíl netto-dovozu na vývozu (%) 22,6 21,8 15,1 6,2 5,7-1,4 17

19 Podíl agrárních výrobků na celkovém českém agrárním vývozu a dovozu do/z EU 28 (na rozdíl od vývozu a dovozu do/z třetích zemí) poklesl. Na straně vývozu pouze o 0,1 p. b. na 5,5 %, zatímco na straně dovozu o 0,6 p. b. na 7,9 %. Graf 8 Vývoj českého agrárního obchodu s EU 28 podle čtvrtletí (v mil. Kč) Vývoj AZO ČR s EU 28 podle čtvrtletí ukazuje graf 8. Podobně jako v roce 2013, došlo v 1. čtvrtletí roku 2013 k výraznému poklesu hodnoty dovozu vzhledem k 4. čtvrtletí předchozího roku, který však na rozdíl od roku 2013 nebyl v roce 2014 doprovázen významnějším poklesem hodnoty rovněž na straně vývozu. Nejvýznamnější položky českého agrárního obchodu se státy EU 28 v 1. čtvrtletí roku 2014 a jejich podíl na celkovém agrárním obchodu ČR s těmito státy: Vývoz KN Název komodity % 1001 Pšenice 8, Mléko a smetana nezahuštěné neslazené 5, Cigarety 5, Olej řepkový s nízkým obsahem kyseliny erukové 5, Semena řepky olejky, i drcená 4, Pečivo, oplatky, sušenky apod. 4, Přípravky potravinové jiné 3, Přípravky používané k výživě zvířat 3, Čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem 3, Sýry a tvaroh 2, Pivo 2, Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 2, Cukr 2,1 18

20 0102 Živý skot 2, Voda vč. minerální a sodovky slazené (ne šťávy) - limonády 1, Slad 1, Maso vepřové čerstvé, chlazené nebo zmrazené 1, Káva, i pražená, též dekofeinovaná 1, Maso a droby drůbeže čerstvé, chlazené nebo zmrazené 1, Přípravky a konzervy jiné z masa, drobů nebo krve 1, Uzenky salámy apod. 1, a12 Výtažky a koncentráty z kávy 1, Živá drůbež 1, Kysané mléčné výrobky 1, Ethylalkohol nedenaturované méně než 80%, destiláty a likéry - lihoviny 1, a 49 Řepkové pokrutiny 1, Mléko a smetana zahuštěné nebo slazené 1,1 Komoditní struktura vývozu do EU 15 a EU 13 není totožná. Do EU 15 se v 1. čtvrtletí roku 2014 nejvíce vyvážela pšenice (14,0 %), cigarety (8,3 %), nezahuštěné mléko a smetana (7,7 %), semena řepky (7,2 %), potravinové přípravky jiné (3,9 %), pečivo, sušenky, oplatky apod. (3,9 %), přípravky používané k výživě zvířat (3,2 %), pivo, řepkový olej, cukrovinky bez kakaa, živý skot, sýry a tvaroh, čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem, řepkové pokrutiny a cukr. Do EU 13 se ve stejném čtvrtletí exportoval zejména řepkový olej (8,1 %), čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem (4,5 %), pečivo, oplatky, sušenky apod. (4,4 %), přípravky používané k výživě zvířat (4,0 %), nezahuštěné mléko a smetana (3,9 %), potravinové přípravky jiné (3,6 %), vepřové maso (3,2 %), uzenky a salámy, sýry a tvaroh, cigarety, pšenice, jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve, limonády, maso a droby drůbeže, živá drůbež, cukr a slad. Dovoz KN Název komodity % 0203 Maso vepřové čerstvé, chlazené nebo zmrazené 8, Sýry a tvaroh 5, Čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem 5, Pečivo, oplatky, sušenky apod. 4, Přípravky používané k výživě zvířat 3, Přípravky potravinové jiné 3, Maso a droby drůbeže čerstvé, chlazené nebo zmrazené 2, Víno 2, Kukuřice 2, Citrusové plody čerstvé nebo sušené 2, a 12 Výtažky a koncentráty z kávy 1, Přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka, sladový výtažek 1, Sójové pokrutiny 1, Voda vč. minerální a sodovky slazené (ne šťávy) - limonády 1, a 19 Olej řepkový s nízkým obsahem kyseliny erukové 1, Maso hovězí čerstvé, chlazené nebo zmrazené 1, Káva, i pražená, též dekofeinovaná 1, Ethylalkohol nedenaturovaný méně než 80%, destiláty a likéry - lihoviny 1, Rostliny živé ostatní, řízky, rouby, podhoubí 1, Rajčata čerstvá nebo chlazená 1, Semena, plody a výtrusy k výsevu (mj. cukr. řepy, travin, pícnin, zeleniny) 1,2 19

21 1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 1, Máslo 1, , 20 a 90 Omáčky (vč. sójové a kečupu) a přípravky pro ně 1, Papriky čerstvé nebo chlazené 0, Kysané mléčné výrobky 1, Cukr 1,0 Stejně jako v případě vývozu, i zbožová skladba dovozu z EU 15 a EU 13 se liší. Z EU 15 se v 1. čtvrtletí roku 2015 dováželo především vepřové maso (11,6 %), čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem (5,0 %), sýry a tvaroh (4,8 %), přípravky používané k výživě zvířat (3,5 %), pečivo, oplatky, sušenky apod. (3,5 %), potravinové přípravky jiné (3,3 %), citrusové plody, sójové pokrutiny, víno, výtažky a koncentráty z kávy, potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka, sladový výtažek, lihoviny a rajčata. Z EU 13 bylo ve stejné době importováno hlavně pečivo, oplatky, sušenky apod. (7,9 %), sýry a tvaroh (6,4 %), maso a droby drůbeže (6,1 %), čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem (5,7 %), řepkový olej (4,3 %), přípravky používané k výživě zvířat (3,3 %), vepřové maso (3,2 %), kukuřice, potrav. přípravky jiné, limonády, cukr a glukóza a glukózový sirup. 3.5 Agrární zahraniční obchod ČR s třetími zeměmi Český agrární vývoz do třetích zemí se v 1. čtvrtletí roku 2014 meziročně zvýšil o 15,6 % (tj. o 513,2 mil. Kč) a český agrární dovoz z třetích zemí vzrostl o 10,0 % (tj. o 629,7 mil. Kč). Bilance AZO ČR s těmito zeměmi se tak prohloubila o 3,9 %, tj. o 116,6 mil. Kč, na 3,1 mld. Kč, což je však vzhledem k minulým letům mírně nižší hodnota schodku (viz tab. 13). Tab. 13 Český AZO s třetími zeměmi v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v mil. Kč) Ukazatel I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q Obrat 6 914, , , , , ,5 Vývoz 1 920, , , , , ,7 Dovoz 4 993, , , , , ,8 Bilance , , , , , ,2 Stupeň krytí dovozu vývozem (%) 38,5 42,5 39,5 48,3 52,2 54,9 Podíl obratu AZO na obratu celkového ZO (%) 2,8 2,6 2,3 2,5 2,6 2,6 Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu (%) 2,6 2,5 2,1 2,2 2,3 2,5 Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu (%) 2,9 2,7 2,4 2,7 2,7 2,7 Podíl netto-dovozu na dovozu (%) 61,5 57,5 60,5 51,7 47,8 45,1 Podíl netto-dovozu na vývozu (%) 160,0 135,1 153,5 107,0 91,6 82,3 Podíl agrárních výrobků na celkovém českém exportu a importu do/z třetích zemí, který je mnohem nižší než v rámci obchodu ČR s EU 28, se zvýšil pouze na straně vývozu (o 0,2 p. b. na 2,5 %), zatímco v případě dovozu stagnoval (již druhý rok po sobě) na 2,7 % Graf 9 ukazuje vývoz AZO ČR s třetími zeměmi podle čtvrtletí od roku Je z něj dobře patrný mírný rostoucí trend hodnoty dovozu (ale i vývozu) od roku 2010 a sezónního kolísání hodnot dovozu. 20

22 Graf 9 Vývoj českého AZO s třetími zeměmi podle čtvrtletí (v mil. Kč) Nejvýznamnější položky AZO ČR s třetími zeměmi 1. čtvrtletí roku 2014 a jejich podíl na celkovém AZO s těmito zeměmi: Vývoz KN Název komodity % 2309 Přípravky používané k výživě zvířat 11, Mléko a smetana zahuštěné nebo slazené 11, Chmel 8, Pivo 7, Syrovátka, i zahuštěná a slazená 5, Cukr 4, Přípravky potravinové jiné 4, Šťávy a výtažky rostlin, pektiny apod. 4, Sýry a tvaroh 4, Slad 3, Vejce ve skořápkách 3, Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 3, Pečivo, oplatky, sušenky apod. 3, Maková semena 2, Živý skot 1, Voda vč. minerální a sodovky slazené (ne šťávy) - limonády 1, Polévky a bujóny, homogenizované potravinové směsi 1, Výrobky z obilí získané bobtnáním, pražením (corn flakes), obilná zrna 1,3 předvařená a jinak připravená 1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem 1,1 21

23 Dovoz KN Název komodity % 2106 Přípravky potravinové jiné 6, Banány vč. plantejnů čerstvé nebo sušené 6, Tabák 4, Filé aj. maso rybí čerstvé, chlazené nebo zmrazené 4, Přípravky a konzervy z ryb, kaviár a jeho náhražky 4, Káva, i pražená, též dekofeinovaná 3, Ryby čerstvé nebo chlazené (ne filé a jiné rybí maso) 3, Hrozny vinné čerstvé nebo sušené 3, Rajčata čerstvá nebo chlazená 2, Přípravky a konzervy jiné z masa, drobů nebo krve 2, Přípravky používané k výživě zvířat 2, Maso a droby drůbeže čerstvé, chlazené nebo zmrazené 2, Ovoce a ořechy jinak upravené, konzervované, i s cukrem nebo alkoholem 2, Víno 2, Ethylalkohol nedenaturované méně než 80%, destiláty a likéry - lihoviny 2, Rýže 2, Citrusové plody čerstvé nebo sušené 2, až 22 Lískové oříšky a vlašské ořechy, i vyloupané 2, Ethylalkohol a destiláty denaturované 1, Šťávy a výtažky rostlin, pektiny apod. 1, Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 1, Papriky čerstvé nebo chlazené 1, Sójové pokrutiny 1, Maso a droby solené, sušené nebo uzené, moučky a prášky 1,3 4 Vývozní a dovozní ceny Vzhledem k devalvaci kurzu české koruny, ke které došlo v závěru roku 2013, by mělo teoreticky dojít k nárůstu dovozních cen (což tlumí import) a k poklesu vývozních cen (což podporuje export) v domácí měně. Ve skutečnosti však takto jednoznačně dovozní a vývozní ceny na konci roku 2013 a v 1. čtvrtletí roku 2014 nezareagovaly, neboť na ně mají vliv různě dlouhá zpoždění, některé ceny ovlivňují výrazná sezónní kolísání, některé komodity, a to zejména rostlinné, podléhají značným meziročním výkyvům ceny v důsledku (ne)úrody, mimo to může dojít k větším změnám v sortimentu a velký vliv na promítnutí kurzových rozdílů do ceny mají přirozeně také obchodníci. Vývoj jednotkových cen vývozu a dovozu na vybrané komoditní agregace v rámci AZO celkem, s EU 28 a s třetími zeměmi na úrovni 4-místných kódů HS uvádějí přílohové tab. 23 až 25. Nutno dodat, že průměrné jednotkové ceny vyjadřují změny nejen samotné cenové úrovně, ale i sortimentu, jakosti apod. Tabulky rovněž obsahují indexy, který vyjadřují, o kolik procent se v 1. čtvrtletí roku 2014 lišily vývozní ceny od dovozních. Průměrné vývozní a dovozní ceny v rámci AZO ČR s třetími zeměmi nejsou uvedeny za všechny položky. S některými komoditami se mimo EU 28 neobchoduje, popř. jsou obchodovaná množství zanedbatelná 7 (ceny jsou tak často zkreslené a velmi proměnlivé). Na základě tab. 23 lze konstatovat, že v meziročním porovnání se v 1. čtvrtletí roku 2014 v rámci sledovaných agregací zvýšila vývozní cena o více než 10 % u masa a drobů sušených, solených nebo uzených a mouček a prášků z masa nebo drobů (o 16 %) nezahuštěného a zahuštěného mléka (o 23 %, resp. o 30 %), másla a mléčných pomazánek (o 21 %), sýrů 7 Zpravidla vynechány ceny, jejichž hodnota dovozu byla nižší než 1 mil. Kč. 22

24 a tvarohu (o 21 %), vajec ve skořápce i bez skořápky (o 11 %, resp. 16 %), brambor (o 33 %), rajčat (o 22 %), sušené zeleniny 8 (o 11%), jablek a hrušek (o 51 %), škrobu a inulinu (o 13 %), HS 1602 jiných přípravků a konzerv z masa, drobů nebo krve (o 15 %), HS 1901 přípravků z mouky, krupice, škrobu nebo mléka a sladového výtažku (o 12 %), HS 1904 výrobků z obilí získaných bobtnáním nebo pražením a obilných zrn jinak připravených (o 16 %), HS 2005 ostatní zeleniny 9 jinak připravené a konzervované nezmrazené (o 24 %), omáček, přípravků pro ně, směsí koření a přísad pro ochucení a hořčic (o 16 %), polévek, bujónů, přípravků pro ně a homogenizovaných potravinových směsí (o 14 %), zmrzliny, eskyma apod. (o 14 %), vína (na více než dvojnásobek), přípravků používaných k výživě zvířat (o 15 %), doutníků a cigaret (o 30 %). K více než 10% poklesu vývozní ceny došlo u okurek a nakládaček (o 16 %), zmrazené zeleniny 10 (o 11 %), vinných hroznů (o 26 %), zmrazeného ovoce a ořechů (o 37 %), sušeného ovoce a směsí ovoce a ořechů (o 54 %), obilovin mírného pásma s výjimkou ovsa ( pšenice o 20 %), pšeničné mouky (o 21 %), HS 1104 obilných zrn jinak zpracovaných (loupaných, ve vločkách atd.) a obilných klíčků (o 56 %), semen řepky (o 13 %), slunečnicového oleje (o 20 %), řepkového nebo hořčičného oleje (o 14 %), margarínu a směsí pokrmových tuků a olejů (o 33 %), výtažků a koncentrátů z kávy, čaje nebo maté (o 20 %), potravinových přípravků jiných (o 24 %) a lihovin (o 55 %). Ne všechny uvedené komodity a komoditní agregace však patří k významným exportním položkám. U některých se jedná, zvláště v první čtvrtině roku, i o reexporty (zelenina a ovoce). Na straně dovozu zaznamenaly více než 10% meziroční nárůst ceny živé drůbeže (o 27 %), masa a drobů sušených, solených nebo uzených a mouček a prášků z masa nebo drobů (o 30 %) nezahuštěného a zahuštěného mléka (o 19 %), másla a mléčných pomazánek (o 21 %), sýrů a tvarohu (o 13 %), sušené zeleniny (o 12 %), vinných hroznů (o 11 %), peckovinového ovoce (o 28 %), sušeného ovoce a směsí ovoce a ořechů (o 22 %), čaje (o 14 %), přípravků z mouky, krupice, škrobu nebo mléka, sladového výtažku (o 14 %), HS 2005 ostatní zeleniny jinak připravené a konzervované nezmrazené (o 11 %), polévek, bujónů, přípravků pro ně a homogenizovaných potravinových směsí (o 11 %), přípravků používaných k výživě zvířat (o 11 %), doutníků a cigaret (o 11 %) a z hlediska dovozu málo významného sladu (o 16 %) a chmele a (o 25 %). Naproti tomu meziročně nižší o více než 10 % byly v 1. čtvrtletí roku 2014 dovozní ceny zahuštěného mléka a smetany (o 34 %), cibulové zeleniny (o 19 %), některých obilovin ( kukuřice o 18 %), semen řepky (o 14 %), semen slunečnice (o 27 %), slunečnicového oleje (o 18 %), řepkového nebo hořčičného oleje (o 18 %), cukru (o 15 %), pečiva, oplatek, sušenek apod. (o 14 %), výtažků a koncentrátů z kávy, čaje nebo maté (o 15 %), omáček, přípravků pro ně, směsí koření a přísad pro ochucení a hořčic (o 56 %) a rostlinných (zejména řepkových) pokrutin (o 22 %). Přehled vývozních cen v 1. čtvrtletí roku 2014 a 2013 u nejvíce vyvážených komodit na nejpodrobnější úrovni 8-místného kódu KN poskytuje tab. 14. Tyto komodity zaujímaly v českém agrárním exportu v 1. čtvrtletí roku 2014 dohromady 56 % a nelze říci, že by u nich došlo spíše k poklesům nebo spíše k nárůstům jednotkových cen. Nejvýraznější zvýšení vývozní ceny zaznamenaly v rámci nich ve sledovaném období mák, tabákové výrobky, mléko, sýry, výživa pro psy a kočky, oplatky, čokoláda, homogenizované potravinové směsi a pektinové látky. Naopak ke snížení dovozní ceny došlo u obilovin, olejnin a olejů. 8 Včetně sušených hub a brambor. 9 Zahrnuje i zpracované brambory (např. ve formě chipsů ), luštěniny, olivy apod. 10 Včetně zmrazených hub, brambor a luštěnin. 23

25 Tab. 14 Průměrné jednotkové vývozní ceny (v Kč/kg) Kód Název položky I. Q. I. Q Index Cigarety 371,0 484,9 130, Pšenice špalda, ne k setí 6,5 5,2 79, Řepková semena s nízkým obsahem kyseliny erukové 10,7 9,4 87, Mléko, tuk > 3 % a 6 %, v balení nad 2 litry 8,7 10,7 123, Řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové, surový, pro tech. účely 23,6 20,7 87, Pšenice tvrdá, ne k setí 6,4 5,2 82, Výživa pro psy a kočky, pro drob. prodej, škrob > 30 %, mléč. výr. < 10 % 29,9 36,0 120, Potravinové přípravky jinde neuvedené, viz pozn. na str ,2 137,3 101, Bílý cukr 14,1 14,1 100, Slad, ne pražený, ne z pšenice a ne ve formě mouky 10,7 10,6 99, Pivo ze sladu, v lahvích o obsahu 10 litrů (Kč/l) 15,9 17,3 108, Potravinové přípravky jinde neuvedené, viz. pozn. na str ,6 105,1 97, Káva pražená, ne dekofeinovaná 127,5 125,1 98, Mléko v pevné formě, tuk 1,5 %, neslazený, v balení nad 2,5 kg 68,1 90,8 133, Řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny eruk., surový, ne pro tech. účely 23,9 20,2 84, Řepkové pokrutiny (s nízkým obsahem kyseliny erukové) 6,9 6,1 87, Voda, vč. minerální a sodovky slazené (Kč/l) 6,6 6,7 101, Mléko, tuk > 3 % a 6 %, v balení do 2 litrů 10,9 12,5 114, Býci a voli, hmotnost >300 kg, k porážce 55,1 52,8 95, Tabák ke kouření, v obalu do 500 g 209,5 430,1 205, Uzenky, salámy apod., tepelně upravené, ne z jater 67,8 67,6 99, Maková semena, též drcená, ne k setí 42,5 71,4 167, Sladké sušenky nepolévané, mléč. tuky < 8 % (ne slepované plněné) 47,1 51,3 109, Slazené pečivo (jemné pečivo, ovocné koláče, vánočky apod.) 63,8 65,8 103, Pivo ze sladu, v nádobách o obsahu > 10 litrů (Kč/l) 11,3 11,3 99, Oplatky a malé oplatky, polévané nebo potažené, hmotnost > 85 g 77,0 91,4 118, Slunečnicový olej, surový, ne pro tech. účely 26,4 22,5 85, Gumovité cukrovinky a želé 61,3 60,4 98, Vepř. maso čerstvé nebo chlaz., vykostěné, ne hřbety, bůčky a kusy z nich 80,5 78,4 97, Nealkoholické nápoje jiné, neobsahující mléč. výrobky (Kč/l) 13,8 14,0 102, Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy 273,3 242,1 88, Čokoláda v blocích, tabulkách, tyčinkách, plněná 76,8 89,5 116, Homogenizované potravinové směsi 52,7 59,6 113, Sýry o obsahu tuku 40 % jinde neuvedené, viz celní sazebník 104,6 125,8 120, Čokoláda a čok. výrobky, neplněné, ne v blocích, tabulkách, tyčinkách 137,5 138,0 100, Syrovátka, i modifikovaná, v pevné formě, neslazená, tuk 1,5 % 32,2 34,2 106, Dražé a podobné cukrovinky, neobsahující kakao 61,0 60,2 98, Pektinové látky, pektináty a pektany v suchém stavu 216,7 241,5 111, Kukuřice, ne osivo 5,7 4,9 85, Ječmen, ne k setí 6,1 5,7 93,6 Pramen: ČSÚ, data bez dopočtů 24

26 Tab. 15 Průměrné jednotkové dovozní ceny (v Kč/kg) Kód Název položky I. Q. I. Q Index Vepř. maso čerstvé nebo chlaz., vykostěné, ne hřbety, bůčky a kusy z nich 60,8 69,5 114, Potravinové přípravky jinde neuvedené viz. pozn. na str. 5 62,6 70,9 113, Sójové pokrutiny 11,4 11,3 98, Potravinové přípravky jinde neuvedené, viz pozn. na str ,5 184,0 114, Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy 226,3 199,0 87, Rajčata čerstvá nebo chlazená 32,2 33,5 104, Banány čerstvé 19,0 19,9 104, Káva pražená, ne dekofeinovaná 127,3 114,4 89, Neslazené pečivo (pšeničné pečivo, slané koláče apod.) 37,2 34,3 92, Řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové, surový, pro tech. účely 24,0 20,7 86, Vepřové maso čerstvé nebo chlazené - jatečné půlky nebo v celku 45,3 48,6 107, Hovězí maso čerstvé nebo chlazené, vykostěné 127,4 127,2 99, Eidam 80,1 98,3 122, Sladká paprika čerstvá nebo chlazená 36,8 38,6 104, Slazené pečivo (jemné pečivo, ovocné koláče, vánočky apod.) 63,3 49,7 78, Kukuřice osivo, jednoduché hybridy 85,5 89,3 104, Nealkoholické nápoje jiné, neobsahující mléč. výrobky (Kč/l) 17,3 17,9 103, Vepřové kýty a kusy z nich, čerstvé nebo chlazené, nevykostěné 49,0 52,0 106, Čokoláda v blocích, tabulkách, tyčinkách, neplněná, bez přísad 83,0 93,4 112, Čokoláda a čokoládové výrobky, též plněné, neobsahující alkohol 135,2 138,0 102, Omáčky (ne sójová a rajčatová) a směsi koření a směsi přísad ostatní 50,4 16,5 32, Výživa pro psy a kočky, pro drob. prodej, škrob > 30 %, mléč. výr. < 10 % 22,6 28,0 123, Čerstvé sýry, vč. syrovátkového, tuk 40 % 55,9 67,6 120, Semena cukrové řepy k setí 822,1 1508,1 183, Přírodní máslo, tuk 85 %, v balení. 1 kg, pro okamžitou spotřebu 92,0 111,5 121, Potrav. přípravky pro dětskou výživu, v bal. pro drobný prodej 103,5 119,2 115, Výživa pro psy a kočky, pro drobný prodej, škrob 10 %, mléč. výr. 10 % 29,2 27,0 92, Čokoláda v blocích, tabulkách, tyčinkách, plněná 79,4 87,6 110, Pomeranče sladké čerstvé 13,9 13,8 99, Okurky salátové čerstvé nebo chlazené 24,2 22,4 92, Voda, vč. minerálních vod a sodovky slazené (Kč/l) 11,1 13,9 124, Brambory staré čerstvé nebo chlazené 5,3 5,9 110, Bílý cukr 20,0 17,4 87, Vepřové maso zmrazené, vykostěné, ne hřbety, bůčky a kusy z nich 51,0 50,3 98, Cigarety 314,3 367,1 116, Jablka čerstvá, ne moštová 13,4 12,9 96, Margarín, mléč. tuk 10 %, ne tekutý margarín 27,1 27,0 99, Ostatní přípravky používané k výživě zvířat, viz sazebník 18,9 20,8 109, Čokoláda a čok. výrobky, neplněné, ne v blocích, tabulkách, tyčinkách 160,9 176,2 109, Sladké sušenky s čok. nebo kakaovou polevou, ne pro okamžitou spotřebu 67,5 68,7 101, Potrav. přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu, sladu, mléka ostatní 34,5 39,8 115, Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části 246,8 245,9 99, Stolní hrozny čerstvé 46,1 51,7 112, Lososi čerství nebo chlazení 140,9 161,8 114,9 Pramen: ČSÚ, data bez dopočtů Tab. 15 je přehledem dovozních cen u hlavních importních komodit v 1. čtvrtletí roku Vzhledem k větší diferenciaci českého agrárního dovozu v porovnání s vývozem zaujímaly v tabulce uvedené komodity, a to ve větším počtu, jen 40 %. Stejně jako na straně vývozu nelze ani u dovozu 25

27 zkonstatovat jednoznačný směr pohybu jednotkových cen, nicméně ceny nejvíce dovážených komodit častěji stoupaly než klesaly. Meziroční nárůst dovozní ceny vykázaly v 1. čtvrtletí roku 2014 např. výživa pro psi a kočky, mléčné výrobky, vepřové maso, některé druhy ovoce a zeleniny, dětská výživa, některé výrobky z obilí, potravinové přípravky jiné (KN a 90 92), čokoláda, limonády a cigarety. Meziroční pokles dovozní ceny naproti tomu zaznamenaly káva a přípravky z kávy, řepkový olej, cukr, slazené pečivo, omáčky a ochucovadla (KN ). Tab. 16 uvádí podrobněji vývoj měsíčních dovozních cen od začátku roku 2013 u nejvýznamnějších importních položek masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků, zeleniny, ovoce, kávy a čaje v březnu Zatímco u mléka mléčných výrobků je zvýšení průměrných měsíčních cen v 1. čtvrtletí roků 2014 vzhledem k roku 2013 zřetelné, u masa a masných výrobků tolik průkazné není (mimo to se v předběžných datech objevují patrně ještě chybné údaje). Dovozní ceny ovoce a zeleniny se u některých druhů zvýšily a u některých snížily. 26

28 Tab. 16 Průměrné jednotkové dovozní ceny vybraných položek podle měsíců (Kč/kg) Komodita / / hovězí maso vykostěné (KN ) 124,3 131,2 127,7 127,5 126,4 125,3 119,6 114,9 119,7 122,8 116,3 131,6 126,9 126,9 127,7 100,0 100,7 vepřové půlky (KN ) 44,2 46,7 46,3 46,6 47,2 49,1 50,8 54,3 52,9 51,0 49,3 51,2 49,1 48,5 48,1 103,8 98,0 vepřové maso vykostěné (KN ) 51,0 65,9 69,6 69,3 67,6 69,4 72,2 76,3 77,1 71,4 69,5 77,4 70,9 70,3 67,5 97,0 95,3 drůbež 65 % (KN ) 26,5 27,1 38,3 36,9 39,8 126,8 40,1 41,1 39,3 33,6 33,9 36,2 37,5 39,1 37,3 97,3 99,5 drůb. maso vykostěné zmraz. (KN ) 52,0 57,0 50,8 53,3 53,8 59,3 54,9 65,1 58,6 58,7 57,2 54,3 45,6 48,8 46,3 91,2 101,5 uzenky a salámy tepelně neupravené (KN ) 119,6 117,7 122,8 121,9 119,1 121,8 121,7 122,0 121,1 128,3 134,8 134,6 124,1 132,2 *) *) *) uzenky a salámy tepel. uprav. (KN ) 82,6 80,7 87,2 88,7 91,6 80,7 87,7 87,2 83,7 81,9 86,1 102,4 89,3 89,7 74,4 85,4 83,3 homog. přípr. z masa, drobů, krve (KN ) 48,0 42,4 67,6 104,6 41,3 54,2 44,8 48,6 57,8 40,3 66,3 62,3 61,4 54,6 39,3 58,2 64,1 drůbeží přípravky a konzervy (> 57%) tepelně neupravené (KN ) 74,7 74,3 62,7 75,0 77,2 78,6 78,0 79,2 77,6 78,1 79,6 80,8 84,5 84,3 83,0 132,4 98,2 drůbeží přípravky a konzervy (> 57%) tepelně upravené (KN ) 69,3 59,9 58,1 69,8 68,4 73,2 71,2 65,7 63,3 74,0 69,9 67,2 74,4 63,4 *) *) *) vepřové přípravky a konzervy, > 80% (KN ) 111,2 89,5 80,1 84,3 77,4 93,6 91,5 87,3 80,9 102,7 101,9 105,3 95,9 100,3 101,1 126,1 105,4 hovězí přípravky a konzervy tepel. neuprav. vč. směsí tepel. upravenými (KN ) 109,8 110,3 106,3 108,7 108,4 111,1 105,7 105,5 103,1 101,5 89,3 107,6 101,9 101,4 105,0 98,7 103,1 mléko s 1-3 % tuku, do 2 l (KN ) 10,4 10,2 11,7 11,5 11,1 11,5 11,5 11,7 12,1 12,1 12,3 11,9 12,1 13,3 13,0 110,9 107,2 mléko s 3-6 % tuku, nad 2 l (KN ) 8,2 8,8 12,3 8,6 9,2 9,4 8,1 12,7 12,6 12,6 12,3 16,6 11,1 10,7 10,4 84,9 94,3 mléko s max. 1,5 % tuku, nad 2,5 kg, bez přísad (KN ) 68,4 67,7 45,8 66,9 69,5 77,7 81,7 84,5 94,7 86,5 87,7 90,3 102,2 97,1 87,7 191,7 85,9 mléko kondenzované, s max. 9,5 % tuku, slazené (KN ) 23,4 25,3 22,9 20,5 20,7 20,6 20,8 24,8 27,0 22,8 28,7 31,9 23,7 23,8 26,8 116,9 113,0 jogurt s max. 3 % tuku (KN ) 28,5 27,6 27,7 28,3 28,5 28,7 28,1 29,2 29,2 28,9 28,5 30,1 30,7 33,7 34,3 123,7 111,9 jogurt s 3-6 % tuku (KN ) 33,0 33,2 34,1 33,2 33,9 34,4 34,4 34,8 34,5 34,9 36,4 36,8 39,5 39,8 39,6 116,3 100,2 jiné kysané výrobky s max. 3 % tuku (KN ) 27,7 26,0 26,9 26,9 27,0 26,8 27,1 27,4 26,9 27,0 27,1 27,0 28,4 28,8 25,6 95,2 90,3 máslo v balení do 1 kg (KN ) 87,8 94,0 92,6 91,9 101,7 105,7 105,9 110,1 109,7 111,4 113,9 119,0 115,8 113,3 104,6 113,0 90,3 27

29 Pokračování tab. 16 Komodita / / čerstvé sýry s max. 40 % tuku (KN ) 57,2 53,4 57,4 56,3 57,6 62,2 65,1 65,1 61,4 61,1 65,1 69,7 65,9 69,3 67,8 118,1 102,9 eidam (KN ) 80,7 78,6 81,0 81,1 85,1 82,8 84,2 86,0 88,8 90,2 95,9 93,6 99,8 99,9 95,8 118,3 96,0 gouda (KN ) 87,1 84,7 87,6 82,6 85,7 93,9 88,3 94,9 94,5 97,5 101,5 105,8 107,5 105,2 103,9 118,6 96,6 camembert (KN ) 100,3 104,4 101,4 100,3 104,0 106,1 105,0 103,8 103,4 105,5 109,4 114,6 111,2 116,6 117,0 115,4 105,2 brambory konzumní (KN ) 5,6 5,0 5,4 6,4 7,8 10,4 9,1 6,4 6,5 5,7 6,0 7,0 6,3 5,8 5,6 103,5 87,6 rajčata (KN ) 31,4 29,7 34,9 29,4 27,2 21,2 20,4 15,9 18,1 22,9 23,5 33,7 35,2 30,7 34,6 99,3 98,5 cibule (KN ) 6,4 6,4 6,4 7,3 7,1 4,6 10,1 8,9 7,4 7,0 6,7 7,1 8,1 8,0 8,6 133,3 105,9 česnek (KN ) 51,5 54,2 57,8 48,5 54,2 58,5 49,1 44,7 37,7 36,8 37,9 38,2 41,1 37,2 44,7 77,3 108,7 květák a brokolice (KN ) 20,5 19,2 21,2 22,3 25,8 16,6 12,4 12,3 14,4 10,8 9,8 27,0 24,6 15,3 14,8 69,9 60,3 mrkev (KN ) 7,5 7,2 6,9 9,9 12,5 13,9 12,8 8,4 6,7 6,3 5,9 6,2 6,9 7,1 7,9 116,0 115,0 okurky (KN ) 23,9 25,2 23,7 15,4 16,9 14,8 14,5 13,2 13,3 13,3 15,5 23,1 24,9 28,5 17,5 73,9 70,5 papriky (KN ) 33,5 35,4 41,6 38,4 39,2 36,2 31,8 24,2 20,0 23,8 24,8 30,3 37,8 40,6 37,4 90,1 99,2 banány (KN ) 19,0 19,7 18,5 19,2 17,4 17,6 15,6 16,2 16,7 13,6 16,0 18,7 18,2 19,8 22,0 118,9 120,6 pomeranče(kn ) 14,3 13,4 14,0 14,7 15,7 17,7 20,0 19,4 18,6 18,9 14,4 14,1 14,0 14,1 13,5 96,2 96,5 citróny (KN ) 18,3 18,2 18,2 19,5 24,2 24,3 22,5 29,9 28,4 19,6 19,1 18,2 18,0 16,6 18,0 98,9 100,0 stolní hrozny (KN ) 55,4 44,7 42,4 43,3 40,5 42,5 36,6 29,6 24,6 25,1 26,0 43,8 54,3 48,9 51,9 122,5 95,6 jablka konzumní (KN ) 12,7 13,6 13,6 14,5 17,9 21,5 21,4 17,9 11,1 9,3 10,1 13,4 13,4 12,8 12,6 92,2 93,5 jahody (KN ) 95,5 60,6 51,5 36,4 39,7 39,8 40,0 63,9 68,4 65,1 100,6 88,0 74,4 64,5 47,8 92,7 64,2 káva pražená (KN ) 109,4 137,5 142,6 133,1 135,2 113,5 131,1 116,3 134,9 137,5 127,7 129,4 107,0 107,7 135,9 95,3 127,1 čaj černý v balení do 3 kg (KN ) 145,3 181,6 166,2 164,2 170,2 191,1 171,9 166,9 175,6 183,0 188,5 187,0 165,1 190,0 160,4 96,5 97,2 Pozn.: Drůbež pouze druhu Gallus domesticus. *) V databázi nevěrohodný a patrně chybný údaj za březen, proto údaj o ceně vynechán. Pramen: ČSÚ, data bez dopočtů 28

30 Tabulky v příloze Tab. 1 Celkový a agrární zahraniční obchod ČR v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 podle měsíců Tab. 2 Agrární zahraniční obchod ČR s EU 28 v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 podle měsíců Tab. 3 Agrární zahraniční obchod ČR s třetími zeměmi v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 podle měsíců Tab. 4 Nejvýznamnější dodavatelé agrárního zboží do ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 Tab. 5 Nejvýznamnější odběratelé agrárního zboží z ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 Tab. 6 Komoditní struktura AZO ČR celkem v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 Tab. 7 Komoditní agregace mající největší podíl na záporné bilanci AZO ČR celkem v 1. čtvrtletí roku 2014 Tab. 8 Komoditní struktura AZO ČR s EU 28 v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 Tab. 9 Komoditní agregace mající největší podíl na záporné bilanci agrárního obchodu ČR s EU 28 v 1. čtvrtletí roku 2014 Tab. 10 Komoditní struktura AZO ČR s třetími zeměmi v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 Tab. 11 Komoditní agregace mající největší podíl na záporné bilanci AZO ČR s třetími zeměmi v 1. čtvrtletí roku 2014 Tab. 12 Teritoriální struktura vývozu v členění podle kapitol HS v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 Tab. 13 Teritoriální struktura dovozu v členění podle kapitol HS v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 Tab. 14 Teritoriální struktura bilance AZO ČR podle kapitol HS v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 Tab. 15 Vývoz vybraných agrárních komodit z ČR v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (mil. Kč) Tab. 16 Vývoz vybraných agrárních komodit z ČR v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (tuny) Tab. 17 Dovoz vybraných agrárních komodit do ČR v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (mil. Kč) Tab. 18 Dovoz vybraných agrárních komodit do ČR v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (tuny) Tab. 19 Obchodní bilance u vybraných agrárních komodit v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (mil. Kč) Tab. 20 Obchodní bilance u vybraných agrárních komodit v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (tuny) Tab. 21 Hlavní vývozní komodity a jejich podíl na celkovém agrárním vývozu ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 Tab. 22 Hlavní dovozní komodity a jejich podíl na celkovém agrárním dovozu ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 Tab. 23 Průměrné deklarované vývozní a dovozní ceny u vybraných komodit v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 Tab. 24 Průměrné deklarované vývozní a dovozní ceny u vybraných komodit v agrárním obchodě ČR s EU 28 v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 Tab. 25 Průměrné deklarované vývozní a dovozní ceny u vybraných komodit v AZO ČR s třetími zeměmi v 1. čtvrtletích let 2013 a

31 Grafy v příloze Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Bilance AZO ČR v členění podle kapitol HS v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (mil. Kč) Vývoz vybraných agrárních komodit z ČR v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (mil. Kč) Dovoz vybraných agrárních komodit do ČR v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (mil. Kč) Bilance AZO ČR u vybraných komodit v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (mil. Kč) Grafy vývoje vývozu vybraných komodit od ledna 2013 podle měsíců Grafy vývoje vývozu vybraných komodit od ledna 2013 podle měsíců Grafy vývoje vývozních a dovozních cen od ledna 2013 podle měsíců 30

32 Příloha 1 - Seznam teritoriálních skupin a výčet jejich zemí ESVO ETE EU EU 15 EU 13 NRZ OSVTE SNS RZ Evropské sdružení volného obchodu: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko Evropské tranzitivní ekonomiky: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Makedonie, Srbsko Evropská Unie Evropská unie po rozšíření v roce 1995: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie (původní členové) Státy přistoupivší do Evropské unie : Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko, : Bulharsko a Rumunsko a : Chorvatsko (noví členové) Nejméně rozvinuté země: Afghánistán, Angola, Bangladéš, Benin, Bhútán, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Gambie, Guinea, Guinea-Bissau, Haity, Jemen, Jižní Súdán, Kambodža, Kiribati, Komory, Laos, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánie, Mosambik, Myanmar, Nepál, Niger, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Tanzanie, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Východní Timor, Zambie. Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou: Andorra, Austrálie, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Izrael, Japonsko, Jižní Afrika, Kanada, Nový Zéland, San Marino, USA, Turecko, Svatý stolec. Společenství nezávislých států: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán Rozvojové země (bez NRZ a SNS): Alžírsko, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Anguilla, Antarktida, Antigua a Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belize, Bermudy, Bolívie, Bonaire, Svatý Eustach a Saba, Botswana, Bouvetův ostrov, Brazílie, Britské indickooceánské území, Britské Panenské ostrovy, Brunej Darussalam, Ceuta, Cookovy ostrovy, Curacao, Čína, Dominika, Dominikánská republika, Egypt, Ekvádor, Falklandské ostrovy, Fidži, Filipíny, Francouzská jižní území, Francouzská Polynésie, Gabon, Ghana, Grenada, Guam, Guatemala, Guyana, Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy, Honduras, Hongkong, Chile, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Jamajka, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Jižní Korea, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Kokosové ostrovy, Kolumbie, Kongo, Korejská lidově demokratická republika, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Libanon, Libye, Macao, Malajsie, Maledivy, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mayotte, Melilla, Menší odlehlé ostrovy USA, Mexiko, Mikronésie, Mongolsko, Montserrat, Namibie, Nauru, Nigérie, Nikaragua, Niue, Norfolk, Nová Kaledonie, Okupované palestinské území, Omán, Pákistán, Palau, Panama, Papua-Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pitcairn, Pobřeží slonoviny, Saint Pierre a Miquelon, Salvador, Samoa, Saúdská Arábie, Severní Mariany, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Surinam, Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha, Svatá Lucie, Svatý Bartoloměj, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Martin (nizozemská část), Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Sýrie, Thajsko, Tchaj-wan, Tokelau, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turks a Caicos, Uruguay, Vánoční ostrov, Venezuela, Wallis a Futuna, Vietnam, Západní Sahara a Zimbabwe. 31

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 výsledky AZO ČR za leden až září 2016: stručný čtvrtletní komentář na web MZe + tabulky TÚ 59 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing.

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 TÚ 14 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2012 Metodické poznámky

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2015

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2015 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2015 TÚ 16 (4224) Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, květen 2015 Obsah Metodické

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe:

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2011

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2011 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 7. 11.

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2014

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2014 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2014 TÚ 12 (4224) Výstup č. 3 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, srpen 2014 Obsah Metodické poznámky...

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2014

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2014 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2014 TÚ 12 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, listopad 2014 Obsah Metodické poznámky...

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe:

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014 TÚ 16 Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, únor 2015 Obsah Metodické poznámky... 3 1 Vývoj

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2015

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2015 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2015 TÚ 16 (4224) Výstup č. 3 Odpovědný řešitel: Spoluřešitel: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, srpen 2015 2 Obsah Metodické

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2012 TÚ 14 (4224) Výstup č. 3 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, srpen 2012 Metodické poznámky

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5. 11. 2008 Předání výsledků

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2011

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2011 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 11.

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Zveřejnění dat o AZO ČR za září 2009

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 výsledky AZO ČR za 1. pololetí roku 2016 (souhrnná pololetní informační publikace) TÚ 59 (4224) Výstup č. 3 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2011

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2011 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8.

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2015

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2015 Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2015 (souhrnná pololetní informační publikace) TÚ 59 Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová Praha, únor 2016 Obsah Metodické poznámky... 3 Shrnutí...

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2015

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2015 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2015 TÚ 16 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová Praha, listopad 2015 Obsah Metodické poznámky... 3 1 Vývoj agrárního zahraničního

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2013

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2013 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2013 TÚ 12 (4224) Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, únor 2014 Úvod Předkládaná zpráva

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2013

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2013 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2013 TÚ 12 (4224) Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, květen 2013 Metodické

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2013

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2013 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2013 TÚ 12 (4224) Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, srpen 2013 Metodické poznámky

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2012 TÚ 12 (4224) Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, únor 2013 Metodické poznámky Za agrární

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 26. 8. 2008 Předání výsledků

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2004 a 2005

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2004 a 2005 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2004 a 2005 Zpracovali: Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 9. 2. 2006 Předání

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY SE ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI PRODUKTY

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY SE ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI PRODUKTY Kód: a-6010-11 Praha, 8. prosinec 2011 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY SE ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI PRODUKTY Kontakt: Ing. Jan Bílý, odbor statistiky zahraničního obchodu Telefon: 27405 2249 E-mail:

Více

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky. Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2006 a 2007

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky. Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2006 a 2007 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2006 a 2007 Zpracovala: Ing. Linda Šafaříková Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 10. 5. 2007 Předání výsledků

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2005 a 2006 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Linda Šafaříková Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 6. 11.

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2005 a 2006 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Linda Šafaříková Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 6. 2. 2007 Předání

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2006 a 2007

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2006 a 2007 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2006 a 2007 Zpracovala: Ing. Linda Šafaříková Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 12. 11.

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2004 a 2005

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2004 a 2005 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2004 a 2005 Zpracovali: Ing. Marie Červená Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2006 a 2007

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2006 a 2007 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2006 a 2007 Zpracovala: Ing. Linda Šafaříková Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 8.8.2007

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 10. 4. 2012 ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 Na spotřebě jednotlivých druhů potravin např. masa, zeleniny, rýže, těstovin atd. se sice promítá změna stravovacích zvyklostí ovlivněná turistickým ruchem

Více

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty 3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty Zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty si téměř po celé období 2005 až udržoval (až na nevýznamné

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Zpracovali: Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 13. 5.

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny CS CS PŘÍLOHA

Více

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2011-2013

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2011-2013 Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2011-2013 Pozn. Agrární zahraniční obchod zahrnuje kapitoly 1-24 celního sazebníku Vybrané země = 69 nejvýznamnějších agrárních obchodních partnerů

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2013

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2013 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2013 TÚ 12 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2013 Metodické poznámky

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014 Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014 Pozn. Agrární zahraniční obchod zahrnuje kapitoly 1-24 celního sazebníku Vybrané země = 72 nejvýznamnějších agrárních obchodních partnerů

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2010-2012 Pozn. Agrární zahraniční obchod zahrnuje kapitoly 1-24 celního sazebníku Vybrané země = 68 nejvýznamnějších agrárních obchodních partnerů

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

VYHLÁŠKA č. 212/2004 Sb. ze dne 16. dubna 2004,

VYHLÁŠKA č. 212/2004 Sb. ze dne 16. dubna 2004, VYHLÁŠKA č. 212/2004 Sb. ze dne 16. dubna 2004, o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění vyhlášky č. 320/2004 Sb. Změna: 320/2004 Sb. Ministerstvo

Více

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána L 344/34 PŘÍLOHA II SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203701

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY 2. týden Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.zelenina@szif.cz Ročník VIII., týdeník, 8. 1. 2004 ZPRÁVA O TRHU ZELENINY Vývoj cen: Průměrné obchodní odbytové ceny

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

Kód SKP N á z e v HS/CN ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE A ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ 01 PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE Produkty rostlinné výroby, zelinářství, zahradnictví a 01.1 sadařství 01.11 Obiloviny a jiné kulturní plodiny

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

Seznam tabulek. Tab. 4a, 4b Vývoj cen průmyslových výrobců tzv. 65% kuřat v EU v 1. pol a 2016 (EUR/100 kg, j. hm.; Kč/t, rtc) Tab.

Seznam tabulek. Tab. 4a, 4b Vývoj cen průmyslových výrobců tzv. 65% kuřat v EU v 1. pol a 2016 (EUR/100 kg, j. hm.; Kč/t, rtc) Tab. Seznam tabulek Číslo tabulky Obsah tabulky Tab. 1a, 1b Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1. pol. 2015 a 2016 (EUR/100kg; Kč/t) Tab. 2a, 2b Reprezentativní CZV jatečného skotu

Více

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce Zahraniční obchod České republiky s vínem (XIV. listopad 29) V listopadu 29 bylo dovezeno do ČR 148 tis. hl vína (o 3 tisíc hl více než v říjnu) za 356 mil. Kč (o 97 mil. Kč více), z toho 71 tis. hl lahvového

Více

Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1. pol a 2015 (v EUR/100 kg) měsíc

Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1. pol a 2015 (v EUR/100 kg) měsíc Tab 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1 pol a (v EUR/100 kg) Komodita Země Pramen Rok leden únor březen duben květen červen pšenice potr ječmen krmný Německo Rakousko Polsko

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) CS L 138/18 Úřední věstník Evropské unie 26.5.2011 NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 514/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro úpravu režimu preferenčního obchodu

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

*) Z důvodu ukončení činnosti ZMP, jsou data dočasně nedostupná Průměrné měsíční ceny předchozího měsíce

*) Z důvodu ukončení činnosti ZMP, jsou data dočasně nedostupná Průměrné měsíční ceny předchozího měsíce Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2009 a 2008 (v národních měnách) Komodita Země Jednotka Pramen Rok 5.7. Pšenice -vysoce kvalitní SRN EUR/100kg 1) 2009 12,448 12,407 12,311 12,273 * * * *

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 12. září Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT 30. 7. 2013 NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT Zemědělství 2. čtvrtletí 2013 Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhla 111 968 tun a byla meziročně nižší u všech druhů, u hovězího

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) V červnu 2010 bylo dovezeno do ČR 126 tis. hl vína (o 8 tisíc hl více než v květnu a o 5 tis. hl více jak před rokem) za 258 mil. Kč (o 15 mil.

Více

Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly

Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly 1. 2. 2016 Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly Zemědělství 4. čtvrtletí a rok 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 bylo vyrobeno 113 570 tun masa. Produkce hovězího masa se meziročně zvýšila o 8,0 %, vepřového

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016 VYHLÁŠKA č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních ze dne 29. srpna 2016 Ministerstvo školství,

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 12. 1. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 9. ledna 2015 Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 Praha 2011 Vydavatel : Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU:

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Mléko a mléčné výrobky stanovování a správa produkčních kvót intervence nákup, prodej a intervenční skladování

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

KONKURENCESCHOPNOST AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR V LETECH AGRARIAN FOREIGN TRADE COMPETITIVENESS OF CR IN PERIOD

KONKURENCESCHOPNOST AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR V LETECH AGRARIAN FOREIGN TRADE COMPETITIVENESS OF CR IN PERIOD KONKURENCESCHOPNOST AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR V LETECH 2003 2004 AGRARIAN FOREIGN TRADE COMPETITIVENESS OF CR IN 2003 2004 PERIOD BURIANOVÁ Jaroslava, (ČR) ABSTRACT The content of the paper is

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

vodňansku (1, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory,

vodňansku (1, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 27 DO 5.. 27 Po.. S 2D / Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka kroupová (,, 6, 7,, b), Kuře po 7), Rohlík ks (,, 7, ), vodňansku (, 7,,,, a), Brambory, Máslo ks (7), Vejce vařené

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261172

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 2. 26 DO 25. 2. 26 Po.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krkonošská cibulačka (, 3, ), 7), Rohlík, Sýr Hovězí na houbách (a), Těstoviny (, 3), Štola (, 3, 5, 7,, žervé

Více

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014 Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 214 1. Charakteristika vývoje zahraničního obchodu Česká republika zaznamenala v roce 214 2 druhý nejvyšší meziroční přírůstek obratu zahraničního

Více

Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států

Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států 31. 8. 2015 Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států Hlavním obchodním partnerem pro Česko, Polsko, Slovensko a Rakousko stále zůstává jednoznačně Německo. Sousední státy jsou pro

Více

Nákup potravin na 2012

Nákup potravin na 2012 Česká republika Ministerstvo obrany Nákup potravin na 2012 Nákup potravin na 2012 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá smlouva Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob

Více