Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2014"

Transkript

1 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 TÚ 12 (4224) Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, květen 2014

2 Metodické poznámky Za agrární zboží jsou považovány položky celního sazebníku kapitol 01 až 24. Celní sazebník EU využívá při třídění zboží 8-místnou kombinovanou nomenklaturu (KN), která vychází z 6-místného harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (HS). Zdrojem dat je Databáze zahraničního obchodu na stránkách ČSÚ - STAZO.STAZO. Hodnoty dovozu a vývozu jsou v této databázi uváděny včetně dopočtů do úrovně 2-místných kódů HS. Na úrovni 4-místných kódů HS a podrobnější jsou v databázi k dispozici data pouze bez dopočtů. Dopočty se rozumí dovozy a vývozy (resp. terminologicky správně přijetí a odeslání) za subjekty, které nemají povinnost vykazovat svůj obchod v rámci tzv. Intrastatu na jednotném trhu s ostatními členy EU. Jedná se o subjekty, které nejsou plátci DPH, nebo subjekty, které nedosahují stanové roční hodnoty přijatého nebo odeslaného zboží. Tento práh od jak na straně přijetí, tak odeslání činí 8 mil. Kč. Obchody za tyto subjekty ČSÚ do úrovně 2-místných kódů HS matematicko-statistickými metodami dopočítává. Data za 1. čtvrtletí roku 2014, ale i data za rok 2013 (zveřejněná ) jsou předběžná. Jednotkové ceny vybraných dovážených a vyvážených komoditních agregací jsou průměry celkových hodnot dovozu a vývozu odpovídající deklarované množstevní jednotce, tzn. že nejsou cenami v pravém slova smyslu. Hodnoty dovozu i vývozu v peněžním vyjádření jsou statistickými hodnotami FCO hranice České republiky, tzn. FOB v případě vývozu (odeslání) a CIF v případě dovozu (přijetí). Český agrární dovoz je sledován podle země původu, nikoliv podle země odeslání. Země původu je zemí, ve které bylo zboží vyrobeno nebo zpracováno, zatímco země odeslání je zemí, ze které bylo zboží zasláno, a zpravidla se jedná o zemi, ve které má sídlo dodavatel (nejedná se však o zemi transportní). Teritoriálně je český AZO sledován primárně za EU 28 (tj. včetně Chorvatska, které přistoupilo do EU 1. července 2013) a třetí země. Zvlášť jsou pak sledovány v rámci EU 28 původní členové EU 15 a noví členové EU 13 a v rámci třetích zemí skupina rozvojových zemí 1, nejméně rozvinutých zemí, Společenství nezávislých států, ostatních států s vyspělou tržní ekonomikou, Evropského sdružení volného obchodu a evropských tranzitivních ekonomik. Přehled zemí, které spadají do uvedených skupin, uvádí příloha 1. Zmiňujeme-li v textu obchod ČR s EU 28, jedná se přirozeně o obchod se zbývajícími dvaceti sedmi členskými státy EU 28. Obdobně obchod ČR s EU 13 představuje obchod se zbývajícími dvanácti státy EU 13. Číselné hodnoty v tabulkách nebyly během výpočtů zaokrouhlovány, v některých případech tak nesouhlasí na desetinných místech součty a křížová kontrola. Názvy komodit a komoditních agregací jsou v tabulkách a textu z důvodu jejich délky zkracovány a směrodatné jsou jejich číselné kódy. V textu jsou v názvech také vynechávány okrajové položky agregací (např. sourež u pšenice a soureži nebo světlicový olej u slunečnicového a světlicového oleje ). 1 Skupina rozvojových zemí není shodně definována jako skupina rozvojových zemí v databázi ČSÚ; na rozdíl od ČSÚ do ní zahrnujeme také Čínu, Korejskou lidově demokratickou republiku, Kubu, Mongolsko a Vietnam. 1

3 Termín netto-dovoz neboli čistý dovoz označuje pasivní obchodní bilanci. Netto-vývoz neboli čistý vývoz představuje bilanci aktivní. Za zlepšení bilance se považuje nárůst jejího aktiva nebo pokles pasíva. Za zhoršení pak snížení aktiva nebo zvýšení pasíva. Vývoz a dovoz do/z třetích zemí celkem je počítán jako rozdíl celkového obchodu a obchodu s EU 28, ačkoliv je tak mírně zkreslen o obchodní operace, které jsou v databázi označovány jako rezervy a zásoby v rámci obchodu uvnitř Společenství, země a území neuváděné v rámci obchodu s třetími zeměmi, země a území neuváděné v rámci obchodu uvnitř Společenství a státy a území nevymezené ). Pouze v některých případech (např. přehledy nejvíce vyvážených a dovážených položek do/z třetích zemí v kap. 3.5 nebo vývozní a dovozní ceny v kap. 4) jsou používána data bez výše uvedených kategorií (v databázi čerpána data za kategorii svět bez EU 28 ). 2

4 1 Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR 1.1 Celkový vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR Obrat agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR se v 1. čtvrtletí roku 2014 meziročně zvýšil o 11,9 %. Z toho na straně vývozu došlo k nárůstu o 15,8 % (o 5,9 mld. Kč), zatímco na straně dovozu o 8,4 % (o 3,6 mld. Kč). Vyšší hodnota a dynamika nárůstu exportu nežli importu vedla ke snížení bilance českého AZO o 2,4 mld. Kč na 2,6 mld. Kč a ke zvýšení stupně krytí dovozem o 6,1 p. b. na 94,4 %, což je dosavadní maximum. Mimořádně příznivé hodnoty zaznamenaly z tohoto důvodu i podíl salda na netto-dovozu (5,6 %) a podíl salda na netto-vývozu (5,9 %), viz tab. 1. Vývoj AZO ČR podle čtvrtletí znázorňuje graf 1. V něm je dobře patrný výrazný pokles bilančního schodku v 1. čtvrtletí 2014 nejen vzhledem k 1. čtvrtletí 2013, ale i, v nezvyklé míře, ke 4. čtvrtletí V rámci českého agrárního obchodu s EU 28 byla dokonce bilance poprvé aktivní její aktivum dosáhlo 543,0 mil. Kč. Schodek bilance českého AZO s třetími zeměmi se v 1. čtvrtletí roku 2014 meziročně zvýšil o 3,9 % na 3 125,2 mil. Kč, nicméně v porovnání s průměrem 1. čtvrtletí předchozích pěti let dosahoval mírně nižší hodnoty. Zlepšení bilance AZO ČR ve sledovaném čtvrtletí ovlivnil z převážené části nárůst netto-vývozu pšenice (o 1,7 mld. Kč) a řepkového semene (o 1,1 mld. Kč), a to v důsledku vyšších exportů do Německa. Bez těchto dvou komodit by se pasivní bilance naopak nepatrně prohloubila. Nárůst schodku byl patrný především v obchodě s vepřovým masem (o 380,3 mil. Kč na 2,7 mld. Kč). Hodnota dovozu vepřového masa se zvýšila nejvíce ze Španělska a z hlavní dodavatelské země Německa. Tab. 1 Český AZO v 1. čtvrtletí let 2009 až 2014 (v mil. Kč) Ukazatel I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q Obrat , , , , , ,8 Vývoz , , , , , ,3 Dovoz , , , , , ,5 Bilance , , , , , ,1 Stupeň krytí dovozu vývozem (%) 75,0 76,1 79,4 87,0 88,3 94,4 Podíl obratu AZO na obratu celkového ZO (%) 5,7 5,2 4,8 5,2 5,7 5,5 Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu (%) 4,7 4,3 4,1 4,5 5,0 4,9 Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu (%) 6,7 6,2 5,6 5,9 6,5 6,1 Podíl netto-dovozu na dovozu (%) 25,0 23,9 20,6 13,0 11,7 5,6 Podíl netto-dovozu na vývozu (%) 33,3 31,5 25,9 15,0 13,3 5,9 Podíl agrárních výrobků na celkovém českém zahraničních obchodě se na straně vývozu nepatrně snížil na 4,9 % a na straně dovozu poklesl o 0,4 p. b. na 6,1 %. V obou případech se stále jedná vzhledem k předchozím letům o nadprůměrné hodnoty. 3

5 Graf 1 Vývoj českého AZO podle čtvrtletí (v mld. Kč) 1.2 Devalvace české koruny V listopadu 2013 provedla ČNB intervenci, která vedla k devalvaci české koruny. Vliv vývoje směnného kurzu na vývoj českého agrárního vývozu, dovozu a bilance ve finančním vyjádření ukazuje do jisté míry tab. 2. Dopady na vývozní a dovozní ceny viz kap. 4. Tab. 2 Vývoj AZO ČR v Kč a v EUR (v %) Měsíc Vývoz vyjádřený v: Dovoz vyjádřený v: Bilance vyjádřená v: Kč EUR Kč EUR Kč EUR meziměsíční nárůst/pokles (v daném měsíci k předchozímu měsíci) listopad ,8 0,8 0,3-4,4-33,4-36,5 prosinec ,2-16,1-1,3-3,4 124,2 119,4 leden ,9 9,0-12,9-12,8-93,4-93,4 únor ,9-3,8 2,7 2,9 409,5 410,3 březen ,8 10,0 8,6 8,8-5,2-5,1 meziroční nárůst/pokles (v daném měsíci ke stejnému měsíci předchozího roku) listopad ,7 102,2 101,4 96,3 68,7 64,7 prosinec ,5 114,3 104,9 104,8 113,7 104,2 leden ,5 7,4 5,5-1,9-83,2-84,3 únor ,3 5,1 10,3 2,4-15,4-21,4 březen ,6 11,1 9,2 2,3-46,9-50,2 Pozn.: Údaje zahraničního obchodu publikované v cizí měně jsou v databázi ČSÚ přepočteny z korunových hodnot na základě průměrného měsíčního devizového kurzu vyhlášeného ČNB. 4

6 Listopad a prosinec 2013 se vyznačují rozdílnými meziměsíčními procentickými nárůsty dovozu a vývozu v korunách v porovnání s dovozem a vývozem v eurech. Do té doby a od ledna 2014 byl vývoj hodnot v obou měnách podobný. Rozdíly v meziročních nárůstech jsou zřetelné ve všech uvedených měsících od listopadu 2013 do března Snížení cel na dovoz z Ukrajiny Důležitou informací týkající se zahraničního obchodu je, že Evropská unie přijala 11. března 2014 návrh na dočasné snížení cel na dovoz z Ukrajiny. Ideou je nečekat až vstoupí v platnost dohoda o prohloubené zóně volného obchodu (DCFTA - Deep and Comprehensive Free Treade Area), která je součástí Asociační dohody, a podpořit tak zemi zmítanou politickými a ekonomickými problémy již nyní. Nicméně jednostranné preference poskytnuté Ukrajině nejsou náhradou výše uvedené DCFTA a mají být garantovány pouze na omezenou dobu do 1. listopadu Ukrajina získá preferenční přístup na trh EU podle schématu koncesí vyjednaných v rámci DCFTA a nemusí na oplátku poskytnout přístup na svůj trh pro zboží z EU. Dočasné snížení cel bude buď kompletní nebo částečné, záleží na sektoru. V případě zemědělských výrobků neotevře EU trhy tolik jako v případě průmyslových výrobků, což má zajistit, aby agrární sektor EU nebyl touto jednostrannou akcí tolik zasažen. Okamžité a neomezené preference poskytne Evropská unie na 82,2 % ukrajinského exportu. Na ostatní výrobky (obiloviny, vepřové maso, hovězí maso, drůbež a několik dalších produktů) bude uplatněna částečná liberalizace s poskytnutím bezcelních tarifních kvót, z nichž bude moci profitovat pouze limitované množství výrobků. Ukrajinský export agrárních výrobků není příliš diferenciovaný a dominuje v něm několik málo komodit rostlinného původu. Jedná se o slunečnicový olej, kukuřici, pšenici, řepková semena, slunečnicové pokrutiny, sóju a ječmen. Živočišné komodity jsou v ukrajinském vývozu zastoupeny v menší míře, a to sýry, drůbežím masem a droby, zahuštěným mlékem, vepřovým masem, hovězím masem a vejci. Z potravinářských výrobků jsou nejvýznamnější čokoláda, pekařské zboží, sušenky a oplatky a cukrovinky. Do ČR se z Ukrajiny dováží především slunečnicový, řepkový, ale i sójový olej, droždí, zmrazené ovoce, vlašské ořechy, med, hořčičné semeno, sójové boby, těstoviny, slunečnicové pokrutiny, hrách a zpracovaná obilná zrna. Naopak se zatím z Ukrajiny nedovážely mléko a mléčné výrobky, živá zvířata, maso a masné výrobky. Dopady snížení cel do AZO ČR by neměly být, minimálně v krátkodobém horizontu, významné. Některé produkty jsou do ČR dováženy bez cla již nyní (např. olejniny, rostlinné pokrutiny, luštěniny a lihoviny s výjimkou rumu). Ukrajina je velkým producentem obilí a má několik významných exportně orientovaných komodit (mimo obilí olejniny), ale v živočišné výrobě dosud vykazuje nižší kvalitu produktů a tyto produkty se uplatňují zejména na domácím trhu, popř. jsou exportovány do zemí mimo EU. Ukrajinské zemědělství má vysoký potenciál, ale nemůže ho využít okamžitě. Mimo to úroveň zemědělských podpor je na Ukrajině mnohem nižší než v EU. V budoucnu by však mohla ohrozit trh ČR (buď přímo nebo nepřímo) např. ukrajinská drůbež. 5

7 2 Komoditní skladba AZO ČR Komoditní struktura českého AZO v členění podle kapitol HS v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 je obsahem tab. 6 v příloze. Přílohové tab. 8 a 10 pak uvádějí komoditní skladbu AZO ČR podle kapitol HS zvlášť s EU 28 a zvlášť s třetími zeměmi. Tab. 15 až 20 jsou přehledem vývozu, dovozu a bilancí u vybraných komoditních agregací na úrovni 4-místného kódu HS v rámci AZO celkem a pro vybraná teritoria a země, a to jak ve finančním, tak v množstevním vyjádření. 2.1 Komoditní skladba českého agrárního vývozu V 1. čtvrtletí roku 2014 se z ČR nejvíce vyvážely pšenice, mléko a smetana nezahuštěné (v rámci této agregace připadá 64 % na KN mléko o obsahu tuku více než 3 % a maximálně 6 % v balení nad 2 litry, do níž spadá rovněž surové mléko), řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové (dále jen řepkový olej ) 2, cigarety, přípravky používané k výživě zvířat, semena řepky, pečivo, oplatky, sušenky apod., potravinové přípravky jiné 3, čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem, pivo, sýry a tvaroh, cukrovinky bez kakaa, cukr, živý skot, mléko a smetana zahuštěná, slad a limonády. Delší výčet je uveden v přílohové tab. 21. V meziročním porovnání se v 1. čtvrtletí roku 2014 zvýšila zejména hodnota exportu pšenice (o 1,7 mld. Kč na 3,3 mld. Kč, tj. na více než dvojnásobek), nezahuštěného mléka a smetany (o 528,8 mil. Kč, tj. o 31 %), semen řepky (o 499,8 mil. Kč, tj. o 41 %), přípravků používaných k výživě zvířat (o 342,5 mil. Kč, tj. o 24 %), dále zahuštěného mléka a smetany, piva, HS 1602 jiných přípravků a konzerv z masa, drobů nebo krve, HS 2403 tabákových výrobků ostatních (ne cigaret a doutníků), sýrů a tvarohu, slunečnicového oleje, masa a drobů drůbeže a chmelu. S výjimkou pšenice, semen řepky a slunečnicového oleje zaznamenaly výše uvedené komodity, popř. komoditní agregace nárůst hodnoty vývozu při současném méně výrazném nárůstu exportovaného množství (což ukazuje na nárůst průměrných vývozních cen). V případě sýrů a tvarohu dokonce hodnota vývozu vzrostla (o 16 %), zatímco jeho množství se snížilo (o 4 %). Hodnota exportované pšenice, nezahuštěného mléka a smetany a semen řepky z ČR se zvýšila zejména do Německa. Naopak meziroční pokles zaznamenala ve stejné době především hodnota vývozu kukuřice a HS 0802 skořápkového ovoce ostatního, jehož příčinou byl ojedinělý a mimořádně vysoký reexport piniových oříšků v 1. čtvrtletí roku 2013 na Slovensko (není-li to chyba v databázi). 2 V rámci položky 1514 řepkový nebo hořčičný olej lze samostatně sledovat a 19 řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové, jež agregaci dominuje, dále však již nelze odlišit hořčičný olej od řepkového oleje s vysokým obsahem kyseliny erukové. 3 V rámci HS 2106 potravinových přípravků jiných jsou nejvíce vyváženými, ale i dováženými, položkami: KN potravinové přípravky neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu a škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy a méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu a KN potravinové přípravky ostatní. 6

8 2.2 Komoditní skladba českého agrárního dovozu Hlavními dováženými komoditami do ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 byly vepřové maso, čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem, sýry a tvaroh, pečivo, oplatky, sušenky apod., potravinové přípravky jiné, přípravky používané k výživě zvířat, maso a droby drůbeže, víno, citrusové plody, kukuřice, sójové pokrutiny, káva, výtažky a koncentráty z kávy, limonády, potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu a mléka, sladový výtažek 4, lihoviny, řepkový olej, banány, rajčata a hovězí maso. Další komodity v pořadí viz přílohová tab. 22. V 1. čtvrtletí roku 2014 se meziročně zvýšila nejvýrazněji hodnota dovozu řepkového oleje (o 397,1 mil. Kč na 649,8 mil. Kč, tj. na 2,6násobek), vepřového masa (o 371,8 mil. Kč, tj. o 13 %, na 3,3 mld. Kč), sýrů a tvarohu (o 306,9 mil. Kč, tj. o 19 %, na 1,9 mld. Kč), čokolády a ostatních potravinových přípravků s kakaem (o 277,9 mil. Kč, tj. o 17 %, na 1,9 mld. Kč), dále potravinových přípravků jiných, brambor, přípravků používaných k výživě zvířat, lihovin, cukru a slunečnicových semen. Na meziročně vyšší hodnotě dovozu se v případě výše uvedených komodit ve velké míře projevil nárůst průměrných dovozních cen, neboť meziroční zvýšení importovaného množství nebylo zpravidla tak výrazné. V případě přípravků používaných k výživě zvířat dokonce import v množstevním vyjádření stagnoval a u lihovin se zvýšil o pouhé 1 %. Výjimkou byl řepkový olej, cukr a slunečnicová semena, jejichž cena meziročně poklesla, a tak byl nárůst hodnoty dovozu mírnější než nárůst jeho množství (u řepkového oleje nárůst na 2,6násobek v hodnotě vs. na 3,1násobek v množství). Graf 2 Vývoj českého dovozu vepřového masa z Německa a ze Španělska Pramen: ČSÚ, data bez dopočtů 4 Agregace 1901 potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu a mléka, sladový výtažek zahrnuje mimo jiné např. přípravky pro dětskou výživu nebo směsi a těsta pro výrobu pekařského zboží. 7

9 Hodnota dovozu vepřového masa se zvýšila nejvíce ze Španělska (o 209,3 mil. Kč) a z hlavní dodavatelské země Německa (o 204,4 mil. Kč), což v malé míře tlumil pokles hodnoty importů z Nizozemska a několika dalších zemí. V grafu 2 je dobře patrné čtvrtletní kolísání dovozů z Německa a relativně plynulé rostoucí dovozy ze Španělska. Hodnota importu řepkového oleje se zvýšila především z Polska, sýrů a tvarohu a čokolády a ostatních potravinových přípravků s kakaem z Německa a dále z Polska, potravinových přípravků jiných z Turecka a Německa, brambor z Francie a Nizozemska, cukru z Maďarska a Polska a slunečnicových semen z Rakouska, jež je však jejich méně obvyklým dodavatelem (hlavním dodavatelem je Slovensko). Naproti tomu meziroční pokles hodnoty zaznamenal dovoz řepkových semen (v 1. Q byl jejich import řádově nižší než obvykle), dále sójových pokrutin, skořápkového ovoce ostatního, slunečnicového oleje a citrusových plodů. 2.3 Komoditní skladba bilance českého AZO Přehled komodit, s nimiž dosáhla ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 nejvyšších obchodně bilančních schodků a přebytků, uvádí tab. 3 a 4. Tab. 3 Hlavní české agrární netto-dovozní komodity v 1. čtvrtletí roku 2014 (v mil. Kč) KN Název komodity I. Q I. Q Rozdíl 0203 Maso vepřové čerstvé, chlazené nebo zmrazené , ,0-380, Víno -794,1-804,3-10, Sýry a tvaroh -621,1-765,6-144, Sójové pokrutiny -945,7-720,3 225, Plody citrusové čerstvé nebo sušené -822,6-706,7 115, Čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem -406,1-582,3-176, Maso a droby drůbeží čerstvé, chlazené nebo zmrazené -747,5-564,0 183, Rajčata čerstvá nebo chlazená -476,5-535,9-59, Tabák -454,5-522,9-68, Přípr. z mouky, krupice, škrobu a mléka, slad. výtažek -477,4-483,4-6,0 z toho HS přípravky pro dětskou výživu -234,7-271,2-36, Kukuřice -133,3-446,2-312, , a Chleba, slazené a neslazené pečivo (ne trvanlivé) -401,8-442,0-40, Maso hovězí čerstvé, chlazené nebo zmrazené -354,3-421,2-66, Banány vč. plantejnů čerstvé nebo sušené -426,7-411,1 15, Rostliny živé ostatní, řízky, rouby, podhoubí -382,2-392,8-10, Přípravky a konzervy z ryb, kaviár a jeho náhražky -343,3-376,2-32, Papriky -364,8-360,4 4, Výtažky, esence a koncentráty z kávy -414,2-357,0 57, Semena cukrové řepy -309,8-308,4 1, a 40 Glukóza a glukózový sirup (s max. 20 % fruktózy) -326,3-297,1 29, Máslo -283,8-275,3 8, Brambory -108,2-267,0-158, Okurky a nakládačky -242,9-248,4-5, Margarin -294,7-218,8 75,9 Pramen: ČSÚ, data bez dopočtů 8

10 Tab. 4 Hlavní české agrární netto-vývozní komodity v 1. čtvrtletí roku 2014 (v mil. Kč) KN Název komodity I. Q I. Q Rozdíl 1001 Pšenice 1 538, , , Cigarety 1 831, ,5 62, Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené 1 380, ,0 484,1 z toho: KN mléko, tuk 3-6 %, balení > 2l 1 057, ,6 354, Semena řepky olejky, i drcená 534, , , a 19 Olej řepkový s nízkým obsahem kyseliny erukové 1 689, ,2-337, Pivo 944, ,4 208, Živý skot 787,3 808,7 21, Slad, i pražený 611,9 744,6 132, Mléko a smetana zahuštěné nebo slazené 449,0 717,4 268, Cukr 602,0 569,2-32, Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 453,8 466,2 12, Živá drůbež 351,1 403,6 52, Přípravky používané k výživě zvířat 146,6 350,0 203, Chmel 228,5 339,0 110, a 49 Řepkové pokrutiny 371,1 337,9-33, Mák 161,9 243,2 81, Ječmen 275,6 229,2-46, Homogenizované potravinové směsi 277,2 216,1-61,1 Pramen: ČSÚ, data bez dopočtů V meziročním porovnání se v 1. čtvrtletí roku 2014 zvýšila hodnota netto-vývozu pšenice, semen řepky, dále nezahuštěného, ale i zahuštěného mléka a smetany, piva a přípravků používaných k výživě zvířat, přičemž na tom měl podíl zejména nárůst hodnoty exportů těchto komodit (u přípravků používaných k výživě zvířat se projevil i pokles hodnoty dovozu). V případě slunečnicového oleje se meziročně ve stejné době změnil netto-dovoz ve výši 176,8 mil. Kč na neobvyklý netto-vývoz ve výši 131,6 mil. Kč (v důsledku nárůstu hodnoty vývozu na dosavadní maximum a poklesu dovozu). K nejvýraznějšímu meziročnímu zhoršení hodnoty obchodní bilance došlo v 1. čtvrtletí roku 2014 u vepřového masa (nárůst netto-dovozu), řepkového oleje (pokles netto-vývozu) a kukuřice (v kontextu celého roku je kukuřice netto-vývozní komoditu a pouze v 1. čtvrtletích bývá někdy nettodovozní položkou). U prvních dvou uvedených komodit způsobil změnu bilance zejména nárůst hodnoty dovozu, v případě kukuřice pak pokles hodnoty vývozu při současném menším nárůstu hodnoty dovozu. Mimo to se také meziročně prohloubila, a to především v důsledku vyšších hodnot dovozů, v 1. čtvrtletí roku 2014 pasivní bilance obchodu s čokoládou a ostatními potravinovými přípravky s kakaem, bramborami, sýry a tvarohem a dále slunečnicovými semeny (o 189,7 mil. Kč na 196,6 mil. Kč), které však nejsou pravidelnou netto-dovozní komoditou. Nutno dodat, že v případě čokolády a ostatních potravinových přípravků s kakaem a sýrů a tvarohu vzrostla rovněž hodnota vývozu, avšak menší měrou. 9

11 3 Teritoriální skladba agrárního zahraničního obchodu ČR 3.1 Teritoriální skladba českého agrárního vývozu Převážná většina českého agrárního vývozu směřuje na jednotný trh EU 28. V 1. čtvrtletí roku 2014 činil její podíl 91,3 %. Z toho mírně větší část, na rozdíl od minulého roku, byla určen do EU 15 než do EU 13 (47,7 % vs. 43,6 % v 1. Q. 2014). Z třetích zemí jsou významnější destinací pro české agrární výrobky rozvojové země (RZ) a Společenství nezávislých států (SNS), reprezentované především Ruskem. Zatímco podíl RZ meziročně poklesl na 2,6 % (již podruhé za sebou), zastoupení SNS je relativně stabilní (2,6 %). Hodnota exportu do RZ se zvýšila jen mírně (o 2,2 %) a do SNS vzrostla o 18,2 %, viz tab. 6. Tab. 5 Teritoriální struktura českého agrárního vývozu v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v %) Teritorium I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q EU 28 92,2 91,5 92,1 91,2 91,2 91,3 EU 15 48,8 44,6 43,5 45,6 44,8 47,7 EU 13 43,4 46,9 48,6 45,6 46,4 43,6 z toho: Chorvatsko 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 ESVO 1,2 0,8 1,0 0,8 0,8 0,9 z toho: Švýcarsko 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 OSVTE 2,5 2,6 1,7 1,5 1,9 2,1 z toho: USA 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 Turecko 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 ETE 0,9 0,8 1,2 0,7 0,9 1,1 RZ bez NRZ a SNS 1,4 1,9 1,9 3,2 3,0 2,6 z toho: Brazílie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Čína 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 NRZ 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 SNS 2,2 2,8 2,4 2,6 2,6 2,6 z toho: Rusko 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 Pozn.: Součet vývozu/dovozu z/do skupin EU 28 a mimounijních zemí (ESVO + OSVTE + ETE + RZ + NRZ + SNS) se nerovná 100, neboť databáze zahraničního obchodu zahrnuje i různé typy obchodních operací, které nejsou konkrétním zemím přiřazeny (spadají do kategorií: rezervy a zásoby v rámci obchodu uvnitř Společenství, země a území neuváděné v rámci obchodu s třetími zeměmi, země a území neuváděné v rámci obchodu uvnitř Společenství a státy a území nevymezené ). Hlavními odběrateli agrárních výrobků z ČR byly v 1. čtvrtletí roku 2014 Slovensko, Německo, Polsko, Itálie, Rakousko a Maďarsko. Pořadí těchto zemí je dlouhodobě ustálené. V rámci třetích zemí pak byly nejvýznamnější Rumunsko, Rusko a Japonsko. Podrobnější výčet zemí včetně hodnot českého agrárního vývozu do nich viz tab. 5 v příloze. V meziročním porovnání se v 1. čtvrtletí roku 2014 nejvýrazněji zvýšila hodnota českého agrárního exportu do Německa (o 2,6 mld. Kč, tj. o 37,2 %, na 9,8 mld. Kč), Polska (o 890,5 mil. Kč, tj. o 23,7 % na 4,7 mld. Kč), do Francie (o 440,0 mil. Kč, tj. o 42,1 % na 1,5 mld. Kč), Rakouska (o 428,1 mld. Kč, tj. o 19,5 %, na 2,6 mld. Kč), dále do Maďarska a Japonska 5 (na více než dvojnásobek). K největšímu poklesu hodnoty vývozu došlo naproti tomu do méně významného Lotyšska (o 130,1 mil. Kč na 52,1 mil. Kč). 5 V důsledku vyšších exportů přípravků určených k výživě psů a koček, které se do Japonska začaly ve větší míře vyvážet v roce 2013, a chmele. 10

12 Tab. 6 Český agrární vývoz v teritoriálním členění v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v mil. Kč) Teritorium I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q EU , , , , , ,7 EU , , , , , ,1 EU , , , , , ,6 z toho: Chorvatsko 153,0 134,4 180,1 167,6 211,7 310,9 ESVO 299,2 206,0 282,8 280,7 307,6 395,2 z toho: Švýcarsko 171,7 123,7 167,3 179,4 180,3 257,8 OSVTE 617,2 647,5 497,4 543,8 726,7 897,0 z toho: USA 108,6 113,6 114,9 140,0 199,9 202,3 Turecko 62,3 57,6 80,3 73,1 103,2 48,7 ETE 227,7 202,7 340,9 262,0 333,5 485,6 RZ bez NRZ a SNS 350,9 488,2 544, , , ,6 z toho: Brazílie 1,9 0,8 1,8 2,8 11,4 4,1 Čína 34,4 76,8 76,4 161,1 102,3 144,2 NRZ 26,4 27,4 70,1 124,8 42,3 46,7 SNS 549,5 705,6 705,8 912,5 969, ,0 z toho: Rusko 344,8 334,1 412,6 533,5 570,1 693,4 Graf 3 Agrární vývoz ČR do vybraných zemí v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v mil. Kč) 11

13 3.2 Teritoriální skladba českého agrárního dovozu ČSÚ sleduje dovoz teritoriálně podle země původu. Zastoupení EU 28 v českém agrárním importu podle tohoto kritéria v 1. čtvrtletí roku 2014 činilo 85,0 % (viz tab. 7). Pokud bychom uvažovali dovoz podle země odeslání, dosahoval by vyšších hodnot (přes 90 %). Dlouhodobě zaujímá zřetelně vyšší podíl v českém agrárním importu skupina zemí EU 15 nežli EU 13 (57,3 % vs. 27,7 % v 1. Q. 2014). V rámci třetích zemí jsou nejvýznamnější sledovou skupinou rozvojové země (RZ) a ostatní země s vyspělou tržní ekonomikou (OSVTE). Podíl RZ se meziročně v 1. čtvrtletí roku 2014 snížil o 0,5 p. b. na 8,4 % (již potřetí za sebou), třebaže hodnota vývozu do těchto zemí meziročně mírně vzrostla (o 2,5 %). Participace OSVTE vzrostla o 0,5 p. b. na 3,7 % při nárůstu hodnoty vývozu do této skupiny zemí o zhruba jednu čtvrtinu, viz tab. 8. Tab. 7 Teritoriální struktura českého agrárního dovozu v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v %) Teritorium I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q EU 28 84,8 84,8 84,2 84,2 85,2 85,0 EU 15 58,6 57,3 57,0 56,9 56,1 57,3 EU 13 26,2 27,5 27,2 27,3 29,1 27,7 z toho: Chorvatsko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 ESVO 0,7 0,8 1,0 1,0 1,3 1,1 z toho: Švýcarsko 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 OSVTE 3,8 4,0 3,5 3,7 3,2 3,7 z toho: USA 1,1 1,2 1,0 1,1 0,9 1,3 Turecko 0,8 1,1 1,2 1,3 1,1 1,3 ETE 0,2 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 RZ bez NRZ a SNS 10,1 9,4 10,1 9,6 8,9 8,4 z toho: Brazílie 2,1 1,7 2,3 2,3 1,9 1,8 Čína 1,6 1,6 1,6 1,4 1,5 1,4 NRZ 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 SNS 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,9 z toho: Rusko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 Hlavními dodavateli agrárních výrobků do ČR byly ve sledovaném čtvrtletí Německo, Polsko, Slovensko, Nizozemsko, Španělsko a Itálie (v rámci celého roku bývá Itálie na 5. místě za Nizozemskem a před Španělskem). Z třetích zemí jsou nejvýznamnějšími dodavatelskými zeměmi Brazílie, Čína, USA a Turecko. Delší výčet zemí je uveden v přílohové tab. 4. Meziročně došlo v 1. čtvrtletí roku 2014 k nejvýraznějšímu nárůstu hodnoty dovozu z Polska (o 1,0 mld. Kč, tj. o 17,1 %, na 7,0 mld. Kč), Německa (o 897,4 mil. Kč, tj. o 9,2 %, na 10,6 mld. Kč), Nizozemska (o 359,6 mil. Kč, tj. o 13,4 %, na 3,0 mld. Kč), dále ze Španělska a Spojeného království. Pokles hodnoty dovozu byl naproti tomu zaznamenán především ze Slovenska (o 493,6 mil. Kč na 3,3 mld. Kč) a z méně významného Lotyšska (o 249,4 mil. Kč na 68,0 mil. Kč). 12

14 Tab. 8 Český agrární dovoz v teritoriálním členění v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v mil. Kč) Teritorium I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q EU , , , , , ,6 EU , , , , , ,5 EU , , , , , ,2 z toho: Chorvatsko 35,1 26,6 50,9 46,6 30,9 79,0 ESVO 214,1 258,3 361,6 429,2 538,0 518,9 z toho: Švýcarsko 124,0 166,2 173,0 222,3 210,3 177,8 OSVTE 1 231, , , , , ,1 z toho: USA 361,8 398,0 380,4 451,2 400,8 594,3 Turecko 258,9 356,8 420,4 514,6 479,1 588,5 ETE 79,9 83,8 180,9 263,1 212,9 200,9 RZ bez NRZ a SNS 3 328, , , , , ,0 z toho: Brazílie 690,1 570,5 826,9 937,9 791,2 837,8 Čína 512,0 530,9 592,1 590,1 625,1 657,4 NRZ 49,6 101,1 98,8 120,2 114,5 268,0 SNS 121,0 168,0 189,8 167,7 271,8 410,9 z toho: Rusko 18,5 28,9 29,5 28,4 52,9 106,9 Graf 4 Agrární dovoz ČR z vybraných zemí v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v mil. Kč) 13

15 3.3 Teritoriální skladba bilance českého AZO Vývoj hodnot bilancí českého AZO vůči různým teritoriálním skupinám uvádí tab. 9. V pozici čistého odběratele agrárních výrobků vystupovala ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 tradičně v případě zemí RZ (2,7 mld. Kč), OSVTE, NRZ a ESVO. Výjimečně tomu tak poprvé nebylo v agrárním obchodě s EU 28 6 (respektive v rámci 1. čtvrtletí 2014 pouze v měsíci lednu). Meziročně vyšší agrární netto-vývoz, a to o více než jednu pětinu (o 1,1 mld. Kč) vykázala ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 do EU 13. Vůči EU 15 vystupovala nadále jako čistý odběratel agrárních výrobků, bilanční schodek v agrárním obchodě s touto skupinou původních členů EU se však meziročně o jednu pětinu snížil (o 1,4 mld. Kč). Relativně značné prohloubení (na více než trojnásobek) zaznamenal netto-dovoz z NRZ, jež jsou však pro ČR minoritní skupinou. Stabilně kladná bilance AZO se SNS se meziročně zvýšila o 5,4 %. Maxima dosáhl v 1. čtvrtletí roku 2014 český agrární netto-vývoz do ETE (meziročně vzrostl 2,4krát). Tab. 9 Bilance AZO ČR v teritoriálním členění v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v mil. Kč) Teritorium I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q EU , , , , ,8 543,0 EU , , , , , ,4 EU , , , , , ,4 z toho: Chorvatsko 117,9 107,8 129,3 121,0 180,8 231,9 ESVO 85,1-52,3-78,8-148,5-230,5-123,6 z toho: Švýcarsko 47,7-42,6-5,8-42,9-30,0 80,1 OSVTE -614,6-697,7-774,4-989,3-623,7-801,1 z toho: USA -253,3-284,4-265,6-311,1-200,8-392,0 Turecko -196,6-299,3-340,1-441,6-376,0-539,8 ETE 147,8 118,9 160,0-1,0 120,6 284,7 RZ bez NRZ a SNS , , , , , ,4 z toho: Brazílie -688,3-569,6-825,1-935,1-779,8-833,7 Čína -477,6-454,0-515,7-429,0-522,8-513,2 NRZ -23,2-73,6-28,6 4,6-72,3-221,3 SNS 428,5 537,6 516,0 744,8 697,4 735,1 z toho: Rusko 326,3 305,2 383,1 505,1 517,2 586,5 Přehled zemí, se kterými dosáhla ČR v AZO v roce 2013 nejvyšších bilančních schodků a přebytků je uveden v tab. 10 a V rámci 1. čtvrtletí 2014 byla kladná bilance agrárního obchodu ČR s EU 28 pouze v měsíci lednu. V období od roku 2005 bylo bilančního aktiva dosaženo poprvé a naposled v lednu 2012, tímto jednoměsíčním aktivem však nebyla ovlivněna do kladných čísel obchodní bilance za celé čtvrtletí. 14

16 Tab. 10 Hlavní netto-dodavatelé agrárních výrobků do ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 (v mil. Kč) Země I. Q I. Q Rozdíl Index Španělsko , ,2-149,3 106,4 Polsko , ,8-137,7 106,1 Nizozemsko , ,9-309,9 117,3 Německo ,3-876, ,2 33,3 Belgie -744,7-839,6-94,9 112,7 Brazílie -779,8-833,7-53,9 106,9 Turecko -376,0-539,8-163,8 143,6 Čína -522,8-513,2 9,6 98,2 Francie -690,2-414,8 275,4 60,1 USA -200,8-392,0-191,2 195,2 Řecko -282,0-292,1-10,1 103,6 Irsko -178,5-262,1-83,6 146,9 Ekvádor -268,0-259,7 8,3 96,9 Tab. 11 Hlavní netto-odběratelé agrárních výrobků z ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 (v mil. Kč) Země I. Q I. Q Rozdíl Index Slovensko 6 442, ,1 597,8 109,3 Rakousko 520,7 778,4 257,7 149,5 Rumunsko 611,9 608,0-3,9 99,4 Rusko 517,2 586,5 69,3 113,4 Itálie 393,8 560,1 166,3 142,2 Spojené království 784,6 480,0-304,6 61,2 Japonsko 197,0 436,1 239,1 221,4 Chorvatsko 180,8 231,9 51,1 128,3 Bulharsko 206,1 191,5-14,6 92,9 Maďarsko -196,7 178,3 375,0 - Libanon 140,7 162,9 22,2 115,8 Ukrajina 166,7 147,7-19,0 88,6 Vysoce zápornou bilanci agrárního obchodu vykazuje ČR se Španělskem zejména v první čtvrtině roku (v jiných čtvrtletích Španělsko hlavním netto-dodavatelem agrárního zboží do ČR nebývá a v kontextu celých let se řadí na 4. místo za Polsko, Německo a Nizozemsko). V meziročním porovnání se v 1. čtvrtletí roku 2014 snížil zejména český agrární netto-dovoz z Nizozemska, USA, Turecka, Španělska (jeho vývoj od roku 2009 podle čtvrtletí ukazuje graf 5), a Polska. Nejvýznamnější pokles netto-vývozu byl zaznamenán do Spojeného království. Naproti tomu meziroční pokles netto-dovozu vykázala ve sledovém čtvrtletí ČR především z Německa a dále z Francie. Vyšší netto-vývoz lze pak konstatovat zejména na Slovensko, do Rakouska (v jehož případě není znaménko bilance jednoznačně ustálené, viz graf 7), do Japonska a do Itálie. Kromě toho se pasivní bilance obchodu s Maďarskem meziročně změnila na aktivní. Její vývoj viz graf 6. 15

17 Graf 5 Bilance AZO ČR se Španělskem v letech 2009 až 2014 podle čtvrtletí (v mil. Kč) Graf 6 Bilance AZO ČR s Maďarskem v letech 2009 až 2014 podle čtvrtletí (v mil. Kč) 16

18 Graf 7 Bilance AZO ČR s vybranými zeměmi v letech 2008 až 2013 (v mil. Kč) 3.4 Agrární obchod ČR s ostatními členy EU 28 Obrat agrárního obchodu ČR s EU 28 se v 1. čtvrtletí roku 2014 meziročně zvýšil o 11,9 %, přičemž na straně vývozu došlo k nárůstu o 15,9 % (o 5,4 mld. Kč) a na straně dovozu o 8,1 % (o 2,9 mld. Kč). V důsledku toho se meziročně změnila dlouhodobě pasivní bilance na aktivní ve výši 543,0 mil. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem mírně překročil hranici sta procent, viz tab. 12. Tab. 12 Český agrární obchod s EU 28 v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v mil. Kč) Ukazatel I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q Obrat , , , , , ,3 Vývoz , , , , , ,7 Dovoz , , , , , ,6 Bilance , , , , ,8 543,0 Stupeň krytí dovozu vývozem (%) 81,6 82,1 86,9 94,2 94,6 101,4 Podíl obratu AZO na obratu celkového ZO (%) 6,6 6,1 5,7 6,1 6,8 6,5 Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu (%) 5,1 4,7 4,5 5,0 5,6 5,5 Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu (%) 8,9 8,1 7,4 7,7 8,5 7,9 Podíl netto-dovozu na dovozu (%) 18,4 17,9 13,1 5,8 5,4 1,4 Podíl netto-dovozu na vývozu (%) 22,6 21,8 15,1 6,2 5,7-1,4 17

19 Podíl agrárních výrobků na celkovém českém agrárním vývozu a dovozu do/z EU 28 (na rozdíl od vývozu a dovozu do/z třetích zemí) poklesl. Na straně vývozu pouze o 0,1 p. b. na 5,5 %, zatímco na straně dovozu o 0,6 p. b. na 7,9 %. Graf 8 Vývoj českého agrárního obchodu s EU 28 podle čtvrtletí (v mil. Kč) Vývoj AZO ČR s EU 28 podle čtvrtletí ukazuje graf 8. Podobně jako v roce 2013, došlo v 1. čtvrtletí roku 2013 k výraznému poklesu hodnoty dovozu vzhledem k 4. čtvrtletí předchozího roku, který však na rozdíl od roku 2013 nebyl v roce 2014 doprovázen významnějším poklesem hodnoty rovněž na straně vývozu. Nejvýznamnější položky českého agrárního obchodu se státy EU 28 v 1. čtvrtletí roku 2014 a jejich podíl na celkovém agrárním obchodu ČR s těmito státy: Vývoz KN Název komodity % 1001 Pšenice 8, Mléko a smetana nezahuštěné neslazené 5, Cigarety 5, Olej řepkový s nízkým obsahem kyseliny erukové 5, Semena řepky olejky, i drcená 4, Pečivo, oplatky, sušenky apod. 4, Přípravky potravinové jiné 3, Přípravky používané k výživě zvířat 3, Čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem 3, Sýry a tvaroh 2, Pivo 2, Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 2, Cukr 2,1 18

20 0102 Živý skot 2, Voda vč. minerální a sodovky slazené (ne šťávy) - limonády 1, Slad 1, Maso vepřové čerstvé, chlazené nebo zmrazené 1, Káva, i pražená, též dekofeinovaná 1, Maso a droby drůbeže čerstvé, chlazené nebo zmrazené 1, Přípravky a konzervy jiné z masa, drobů nebo krve 1, Uzenky salámy apod. 1, a12 Výtažky a koncentráty z kávy 1, Živá drůbež 1, Kysané mléčné výrobky 1, Ethylalkohol nedenaturované méně než 80%, destiláty a likéry - lihoviny 1, a 49 Řepkové pokrutiny 1, Mléko a smetana zahuštěné nebo slazené 1,1 Komoditní struktura vývozu do EU 15 a EU 13 není totožná. Do EU 15 se v 1. čtvrtletí roku 2014 nejvíce vyvážela pšenice (14,0 %), cigarety (8,3 %), nezahuštěné mléko a smetana (7,7 %), semena řepky (7,2 %), potravinové přípravky jiné (3,9 %), pečivo, sušenky, oplatky apod. (3,9 %), přípravky používané k výživě zvířat (3,2 %), pivo, řepkový olej, cukrovinky bez kakaa, živý skot, sýry a tvaroh, čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem, řepkové pokrutiny a cukr. Do EU 13 se ve stejném čtvrtletí exportoval zejména řepkový olej (8,1 %), čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem (4,5 %), pečivo, oplatky, sušenky apod. (4,4 %), přípravky používané k výživě zvířat (4,0 %), nezahuštěné mléko a smetana (3,9 %), potravinové přípravky jiné (3,6 %), vepřové maso (3,2 %), uzenky a salámy, sýry a tvaroh, cigarety, pšenice, jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve, limonády, maso a droby drůbeže, živá drůbež, cukr a slad. Dovoz KN Název komodity % 0203 Maso vepřové čerstvé, chlazené nebo zmrazené 8, Sýry a tvaroh 5, Čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem 5, Pečivo, oplatky, sušenky apod. 4, Přípravky používané k výživě zvířat 3, Přípravky potravinové jiné 3, Maso a droby drůbeže čerstvé, chlazené nebo zmrazené 2, Víno 2, Kukuřice 2, Citrusové plody čerstvé nebo sušené 2, a 12 Výtažky a koncentráty z kávy 1, Přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka, sladový výtažek 1, Sójové pokrutiny 1, Voda vč. minerální a sodovky slazené (ne šťávy) - limonády 1, a 19 Olej řepkový s nízkým obsahem kyseliny erukové 1, Maso hovězí čerstvé, chlazené nebo zmrazené 1, Káva, i pražená, též dekofeinovaná 1, Ethylalkohol nedenaturovaný méně než 80%, destiláty a likéry - lihoviny 1, Rostliny živé ostatní, řízky, rouby, podhoubí 1, Rajčata čerstvá nebo chlazená 1, Semena, plody a výtrusy k výsevu (mj. cukr. řepy, travin, pícnin, zeleniny) 1,2 19

21 1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 1, Máslo 1, , 20 a 90 Omáčky (vč. sójové a kečupu) a přípravky pro ně 1, Papriky čerstvé nebo chlazené 0, Kysané mléčné výrobky 1, Cukr 1,0 Stejně jako v případě vývozu, i zbožová skladba dovozu z EU 15 a EU 13 se liší. Z EU 15 se v 1. čtvrtletí roku 2015 dováželo především vepřové maso (11,6 %), čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem (5,0 %), sýry a tvaroh (4,8 %), přípravky používané k výživě zvířat (3,5 %), pečivo, oplatky, sušenky apod. (3,5 %), potravinové přípravky jiné (3,3 %), citrusové plody, sójové pokrutiny, víno, výtažky a koncentráty z kávy, potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka, sladový výtažek, lihoviny a rajčata. Z EU 13 bylo ve stejné době importováno hlavně pečivo, oplatky, sušenky apod. (7,9 %), sýry a tvaroh (6,4 %), maso a droby drůbeže (6,1 %), čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem (5,7 %), řepkový olej (4,3 %), přípravky používané k výživě zvířat (3,3 %), vepřové maso (3,2 %), kukuřice, potrav. přípravky jiné, limonády, cukr a glukóza a glukózový sirup. 3.5 Agrární zahraniční obchod ČR s třetími zeměmi Český agrární vývoz do třetích zemí se v 1. čtvrtletí roku 2014 meziročně zvýšil o 15,6 % (tj. o 513,2 mil. Kč) a český agrární dovoz z třetích zemí vzrostl o 10,0 % (tj. o 629,7 mil. Kč). Bilance AZO ČR s těmito zeměmi se tak prohloubila o 3,9 %, tj. o 116,6 mil. Kč, na 3,1 mld. Kč, což je však vzhledem k minulým letům mírně nižší hodnota schodku (viz tab. 13). Tab. 13 Český AZO s třetími zeměmi v 1. čtvrtletích let 2009 až 2014 (v mil. Kč) Ukazatel I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q I. Q Obrat 6 914, , , , , ,5 Vývoz 1 920, , , , , ,7 Dovoz 4 993, , , , , ,8 Bilance , , , , , ,2 Stupeň krytí dovozu vývozem (%) 38,5 42,5 39,5 48,3 52,2 54,9 Podíl obratu AZO na obratu celkového ZO (%) 2,8 2,6 2,3 2,5 2,6 2,6 Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu (%) 2,6 2,5 2,1 2,2 2,3 2,5 Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu (%) 2,9 2,7 2,4 2,7 2,7 2,7 Podíl netto-dovozu na dovozu (%) 61,5 57,5 60,5 51,7 47,8 45,1 Podíl netto-dovozu na vývozu (%) 160,0 135,1 153,5 107,0 91,6 82,3 Podíl agrárních výrobků na celkovém českém exportu a importu do/z třetích zemí, který je mnohem nižší než v rámci obchodu ČR s EU 28, se zvýšil pouze na straně vývozu (o 0,2 p. b. na 2,5 %), zatímco v případě dovozu stagnoval (již druhý rok po sobě) na 2,7 % Graf 9 ukazuje vývoz AZO ČR s třetími zeměmi podle čtvrtletí od roku Je z něj dobře patrný mírný rostoucí trend hodnoty dovozu (ale i vývozu) od roku 2010 a sezónního kolísání hodnot dovozu. 20

22 Graf 9 Vývoj českého AZO s třetími zeměmi podle čtvrtletí (v mil. Kč) Nejvýznamnější položky AZO ČR s třetími zeměmi 1. čtvrtletí roku 2014 a jejich podíl na celkovém AZO s těmito zeměmi: Vývoz KN Název komodity % 2309 Přípravky používané k výživě zvířat 11, Mléko a smetana zahuštěné nebo slazené 11, Chmel 8, Pivo 7, Syrovátka, i zahuštěná a slazená 5, Cukr 4, Přípravky potravinové jiné 4, Šťávy a výtažky rostlin, pektiny apod. 4, Sýry a tvaroh 4, Slad 3, Vejce ve skořápkách 3, Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 3, Pečivo, oplatky, sušenky apod. 3, Maková semena 2, Živý skot 1, Voda vč. minerální a sodovky slazené (ne šťávy) - limonády 1, Polévky a bujóny, homogenizované potravinové směsi 1, Výrobky z obilí získané bobtnáním, pražením (corn flakes), obilná zrna 1,3 předvařená a jinak připravená 1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem 1,1 21

23 Dovoz KN Název komodity % 2106 Přípravky potravinové jiné 6, Banány vč. plantejnů čerstvé nebo sušené 6, Tabák 4, Filé aj. maso rybí čerstvé, chlazené nebo zmrazené 4, Přípravky a konzervy z ryb, kaviár a jeho náhražky 4, Káva, i pražená, též dekofeinovaná 3, Ryby čerstvé nebo chlazené (ne filé a jiné rybí maso) 3, Hrozny vinné čerstvé nebo sušené 3, Rajčata čerstvá nebo chlazená 2, Přípravky a konzervy jiné z masa, drobů nebo krve 2, Přípravky používané k výživě zvířat 2, Maso a droby drůbeže čerstvé, chlazené nebo zmrazené 2, Ovoce a ořechy jinak upravené, konzervované, i s cukrem nebo alkoholem 2, Víno 2, Ethylalkohol nedenaturované méně než 80%, destiláty a likéry - lihoviny 2, Rýže 2, Citrusové plody čerstvé nebo sušené 2, až 22 Lískové oříšky a vlašské ořechy, i vyloupané 2, Ethylalkohol a destiláty denaturované 1, Šťávy a výtažky rostlin, pektiny apod. 1, Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 1, Papriky čerstvé nebo chlazené 1, Sójové pokrutiny 1, Maso a droby solené, sušené nebo uzené, moučky a prášky 1,3 4 Vývozní a dovozní ceny Vzhledem k devalvaci kurzu české koruny, ke které došlo v závěru roku 2013, by mělo teoreticky dojít k nárůstu dovozních cen (což tlumí import) a k poklesu vývozních cen (což podporuje export) v domácí měně. Ve skutečnosti však takto jednoznačně dovozní a vývozní ceny na konci roku 2013 a v 1. čtvrtletí roku 2014 nezareagovaly, neboť na ně mají vliv různě dlouhá zpoždění, některé ceny ovlivňují výrazná sezónní kolísání, některé komodity, a to zejména rostlinné, podléhají značným meziročním výkyvům ceny v důsledku (ne)úrody, mimo to může dojít k větším změnám v sortimentu a velký vliv na promítnutí kurzových rozdílů do ceny mají přirozeně také obchodníci. Vývoj jednotkových cen vývozu a dovozu na vybrané komoditní agregace v rámci AZO celkem, s EU 28 a s třetími zeměmi na úrovni 4-místných kódů HS uvádějí přílohové tab. 23 až 25. Nutno dodat, že průměrné jednotkové ceny vyjadřují změny nejen samotné cenové úrovně, ale i sortimentu, jakosti apod. Tabulky rovněž obsahují indexy, který vyjadřují, o kolik procent se v 1. čtvrtletí roku 2014 lišily vývozní ceny od dovozních. Průměrné vývozní a dovozní ceny v rámci AZO ČR s třetími zeměmi nejsou uvedeny za všechny položky. S některými komoditami se mimo EU 28 neobchoduje, popř. jsou obchodovaná množství zanedbatelná 7 (ceny jsou tak často zkreslené a velmi proměnlivé). Na základě tab. 23 lze konstatovat, že v meziročním porovnání se v 1. čtvrtletí roku 2014 v rámci sledovaných agregací zvýšila vývozní cena o více než 10 % u masa a drobů sušených, solených nebo uzených a mouček a prášků z masa nebo drobů (o 16 %) nezahuštěného a zahuštěného mléka (o 23 %, resp. o 30 %), másla a mléčných pomazánek (o 21 %), sýrů 7 Zpravidla vynechány ceny, jejichž hodnota dovozu byla nižší než 1 mil. Kč. 22

24 a tvarohu (o 21 %), vajec ve skořápce i bez skořápky (o 11 %, resp. 16 %), brambor (o 33 %), rajčat (o 22 %), sušené zeleniny 8 (o 11%), jablek a hrušek (o 51 %), škrobu a inulinu (o 13 %), HS 1602 jiných přípravků a konzerv z masa, drobů nebo krve (o 15 %), HS 1901 přípravků z mouky, krupice, škrobu nebo mléka a sladového výtažku (o 12 %), HS 1904 výrobků z obilí získaných bobtnáním nebo pražením a obilných zrn jinak připravených (o 16 %), HS 2005 ostatní zeleniny 9 jinak připravené a konzervované nezmrazené (o 24 %), omáček, přípravků pro ně, směsí koření a přísad pro ochucení a hořčic (o 16 %), polévek, bujónů, přípravků pro ně a homogenizovaných potravinových směsí (o 14 %), zmrzliny, eskyma apod. (o 14 %), vína (na více než dvojnásobek), přípravků používaných k výživě zvířat (o 15 %), doutníků a cigaret (o 30 %). K více než 10% poklesu vývozní ceny došlo u okurek a nakládaček (o 16 %), zmrazené zeleniny 10 (o 11 %), vinných hroznů (o 26 %), zmrazeného ovoce a ořechů (o 37 %), sušeného ovoce a směsí ovoce a ořechů (o 54 %), obilovin mírného pásma s výjimkou ovsa ( pšenice o 20 %), pšeničné mouky (o 21 %), HS 1104 obilných zrn jinak zpracovaných (loupaných, ve vločkách atd.) a obilných klíčků (o 56 %), semen řepky (o 13 %), slunečnicového oleje (o 20 %), řepkového nebo hořčičného oleje (o 14 %), margarínu a směsí pokrmových tuků a olejů (o 33 %), výtažků a koncentrátů z kávy, čaje nebo maté (o 20 %), potravinových přípravků jiných (o 24 %) a lihovin (o 55 %). Ne všechny uvedené komodity a komoditní agregace však patří k významným exportním položkám. U některých se jedná, zvláště v první čtvrtině roku, i o reexporty (zelenina a ovoce). Na straně dovozu zaznamenaly více než 10% meziroční nárůst ceny živé drůbeže (o 27 %), masa a drobů sušených, solených nebo uzených a mouček a prášků z masa nebo drobů (o 30 %) nezahuštěného a zahuštěného mléka (o 19 %), másla a mléčných pomazánek (o 21 %), sýrů a tvarohu (o 13 %), sušené zeleniny (o 12 %), vinných hroznů (o 11 %), peckovinového ovoce (o 28 %), sušeného ovoce a směsí ovoce a ořechů (o 22 %), čaje (o 14 %), přípravků z mouky, krupice, škrobu nebo mléka, sladového výtažku (o 14 %), HS 2005 ostatní zeleniny jinak připravené a konzervované nezmrazené (o 11 %), polévek, bujónů, přípravků pro ně a homogenizovaných potravinových směsí (o 11 %), přípravků používaných k výživě zvířat (o 11 %), doutníků a cigaret (o 11 %) a z hlediska dovozu málo významného sladu (o 16 %) a chmele a (o 25 %). Naproti tomu meziročně nižší o více než 10 % byly v 1. čtvrtletí roku 2014 dovozní ceny zahuštěného mléka a smetany (o 34 %), cibulové zeleniny (o 19 %), některých obilovin ( kukuřice o 18 %), semen řepky (o 14 %), semen slunečnice (o 27 %), slunečnicového oleje (o 18 %), řepkového nebo hořčičného oleje (o 18 %), cukru (o 15 %), pečiva, oplatek, sušenek apod. (o 14 %), výtažků a koncentrátů z kávy, čaje nebo maté (o 15 %), omáček, přípravků pro ně, směsí koření a přísad pro ochucení a hořčic (o 56 %) a rostlinných (zejména řepkových) pokrutin (o 22 %). Přehled vývozních cen v 1. čtvrtletí roku 2014 a 2013 u nejvíce vyvážených komodit na nejpodrobnější úrovni 8-místného kódu KN poskytuje tab. 14. Tyto komodity zaujímaly v českém agrárním exportu v 1. čtvrtletí roku 2014 dohromady 56 % a nelze říci, že by u nich došlo spíše k poklesům nebo spíše k nárůstům jednotkových cen. Nejvýraznější zvýšení vývozní ceny zaznamenaly v rámci nich ve sledovaném období mák, tabákové výrobky, mléko, sýry, výživa pro psy a kočky, oplatky, čokoláda, homogenizované potravinové směsi a pektinové látky. Naopak ke snížení dovozní ceny došlo u obilovin, olejnin a olejů. 8 Včetně sušených hub a brambor. 9 Zahrnuje i zpracované brambory (např. ve formě chipsů ), luštěniny, olivy apod. 10 Včetně zmrazených hub, brambor a luštěnin. 23

25 Tab. 14 Průměrné jednotkové vývozní ceny (v Kč/kg) Kód Název položky I. Q. I. Q Index Cigarety 371,0 484,9 130, Pšenice špalda, ne k setí 6,5 5,2 79, Řepková semena s nízkým obsahem kyseliny erukové 10,7 9,4 87, Mléko, tuk > 3 % a 6 %, v balení nad 2 litry 8,7 10,7 123, Řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové, surový, pro tech. účely 23,6 20,7 87, Pšenice tvrdá, ne k setí 6,4 5,2 82, Výživa pro psy a kočky, pro drob. prodej, škrob > 30 %, mléč. výr. < 10 % 29,9 36,0 120, Potravinové přípravky jinde neuvedené, viz pozn. na str ,2 137,3 101, Bílý cukr 14,1 14,1 100, Slad, ne pražený, ne z pšenice a ne ve formě mouky 10,7 10,6 99, Pivo ze sladu, v lahvích o obsahu 10 litrů (Kč/l) 15,9 17,3 108, Potravinové přípravky jinde neuvedené, viz. pozn. na str ,6 105,1 97, Káva pražená, ne dekofeinovaná 127,5 125,1 98, Mléko v pevné formě, tuk 1,5 %, neslazený, v balení nad 2,5 kg 68,1 90,8 133, Řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny eruk., surový, ne pro tech. účely 23,9 20,2 84, Řepkové pokrutiny (s nízkým obsahem kyseliny erukové) 6,9 6,1 87, Voda, vč. minerální a sodovky slazené (Kč/l) 6,6 6,7 101, Mléko, tuk > 3 % a 6 %, v balení do 2 litrů 10,9 12,5 114, Býci a voli, hmotnost >300 kg, k porážce 55,1 52,8 95, Tabák ke kouření, v obalu do 500 g 209,5 430,1 205, Uzenky, salámy apod., tepelně upravené, ne z jater 67,8 67,6 99, Maková semena, též drcená, ne k setí 42,5 71,4 167, Sladké sušenky nepolévané, mléč. tuky < 8 % (ne slepované plněné) 47,1 51,3 109, Slazené pečivo (jemné pečivo, ovocné koláče, vánočky apod.) 63,8 65,8 103, Pivo ze sladu, v nádobách o obsahu > 10 litrů (Kč/l) 11,3 11,3 99, Oplatky a malé oplatky, polévané nebo potažené, hmotnost > 85 g 77,0 91,4 118, Slunečnicový olej, surový, ne pro tech. účely 26,4 22,5 85, Gumovité cukrovinky a želé 61,3 60,4 98, Vepř. maso čerstvé nebo chlaz., vykostěné, ne hřbety, bůčky a kusy z nich 80,5 78,4 97, Nealkoholické nápoje jiné, neobsahující mléč. výrobky (Kč/l) 13,8 14,0 102, Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy 273,3 242,1 88, Čokoláda v blocích, tabulkách, tyčinkách, plněná 76,8 89,5 116, Homogenizované potravinové směsi 52,7 59,6 113, Sýry o obsahu tuku 40 % jinde neuvedené, viz celní sazebník 104,6 125,8 120, Čokoláda a čok. výrobky, neplněné, ne v blocích, tabulkách, tyčinkách 137,5 138,0 100, Syrovátka, i modifikovaná, v pevné formě, neslazená, tuk 1,5 % 32,2 34,2 106, Dražé a podobné cukrovinky, neobsahující kakao 61,0 60,2 98, Pektinové látky, pektináty a pektany v suchém stavu 216,7 241,5 111, Kukuřice, ne osivo 5,7 4,9 85, Ječmen, ne k setí 6,1 5,7 93,6 Pramen: ČSÚ, data bez dopočtů 24

26 Tab. 15 Průměrné jednotkové dovozní ceny (v Kč/kg) Kód Název položky I. Q. I. Q Index Vepř. maso čerstvé nebo chlaz., vykostěné, ne hřbety, bůčky a kusy z nich 60,8 69,5 114, Potravinové přípravky jinde neuvedené viz. pozn. na str. 5 62,6 70,9 113, Sójové pokrutiny 11,4 11,3 98, Potravinové přípravky jinde neuvedené, viz pozn. na str ,5 184,0 114, Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy 226,3 199,0 87, Rajčata čerstvá nebo chlazená 32,2 33,5 104, Banány čerstvé 19,0 19,9 104, Káva pražená, ne dekofeinovaná 127,3 114,4 89, Neslazené pečivo (pšeničné pečivo, slané koláče apod.) 37,2 34,3 92, Řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové, surový, pro tech. účely 24,0 20,7 86, Vepřové maso čerstvé nebo chlazené - jatečné půlky nebo v celku 45,3 48,6 107, Hovězí maso čerstvé nebo chlazené, vykostěné 127,4 127,2 99, Eidam 80,1 98,3 122, Sladká paprika čerstvá nebo chlazená 36,8 38,6 104, Slazené pečivo (jemné pečivo, ovocné koláče, vánočky apod.) 63,3 49,7 78, Kukuřice osivo, jednoduché hybridy 85,5 89,3 104, Nealkoholické nápoje jiné, neobsahující mléč. výrobky (Kč/l) 17,3 17,9 103, Vepřové kýty a kusy z nich, čerstvé nebo chlazené, nevykostěné 49,0 52,0 106, Čokoláda v blocích, tabulkách, tyčinkách, neplněná, bez přísad 83,0 93,4 112, Čokoláda a čokoládové výrobky, též plněné, neobsahující alkohol 135,2 138,0 102, Omáčky (ne sójová a rajčatová) a směsi koření a směsi přísad ostatní 50,4 16,5 32, Výživa pro psy a kočky, pro drob. prodej, škrob > 30 %, mléč. výr. < 10 % 22,6 28,0 123, Čerstvé sýry, vč. syrovátkového, tuk 40 % 55,9 67,6 120, Semena cukrové řepy k setí 822,1 1508,1 183, Přírodní máslo, tuk 85 %, v balení. 1 kg, pro okamžitou spotřebu 92,0 111,5 121, Potrav. přípravky pro dětskou výživu, v bal. pro drobný prodej 103,5 119,2 115, Výživa pro psy a kočky, pro drobný prodej, škrob 10 %, mléč. výr. 10 % 29,2 27,0 92, Čokoláda v blocích, tabulkách, tyčinkách, plněná 79,4 87,6 110, Pomeranče sladké čerstvé 13,9 13,8 99, Okurky salátové čerstvé nebo chlazené 24,2 22,4 92, Voda, vč. minerálních vod a sodovky slazené (Kč/l) 11,1 13,9 124, Brambory staré čerstvé nebo chlazené 5,3 5,9 110, Bílý cukr 20,0 17,4 87, Vepřové maso zmrazené, vykostěné, ne hřbety, bůčky a kusy z nich 51,0 50,3 98, Cigarety 314,3 367,1 116, Jablka čerstvá, ne moštová 13,4 12,9 96, Margarín, mléč. tuk 10 %, ne tekutý margarín 27,1 27,0 99, Ostatní přípravky používané k výživě zvířat, viz sazebník 18,9 20,8 109, Čokoláda a čok. výrobky, neplněné, ne v blocích, tabulkách, tyčinkách 160,9 176,2 109, Sladké sušenky s čok. nebo kakaovou polevou, ne pro okamžitou spotřebu 67,5 68,7 101, Potrav. přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu, sladu, mléka ostatní 34,5 39,8 115, Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části 246,8 245,9 99, Stolní hrozny čerstvé 46,1 51,7 112, Lososi čerství nebo chlazení 140,9 161,8 114,9 Pramen: ČSÚ, data bez dopočtů Tab. 15 je přehledem dovozních cen u hlavních importních komodit v 1. čtvrtletí roku Vzhledem k větší diferenciaci českého agrárního dovozu v porovnání s vývozem zaujímaly v tabulce uvedené komodity, a to ve větším počtu, jen 40 %. Stejně jako na straně vývozu nelze ani u dovozu 25

27 zkonstatovat jednoznačný směr pohybu jednotkových cen, nicméně ceny nejvíce dovážených komodit častěji stoupaly než klesaly. Meziroční nárůst dovozní ceny vykázaly v 1. čtvrtletí roku 2014 např. výživa pro psi a kočky, mléčné výrobky, vepřové maso, některé druhy ovoce a zeleniny, dětská výživa, některé výrobky z obilí, potravinové přípravky jiné (KN a 90 92), čokoláda, limonády a cigarety. Meziroční pokles dovozní ceny naproti tomu zaznamenaly káva a přípravky z kávy, řepkový olej, cukr, slazené pečivo, omáčky a ochucovadla (KN ). Tab. 16 uvádí podrobněji vývoj měsíčních dovozních cen od začátku roku 2013 u nejvýznamnějších importních položek masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků, zeleniny, ovoce, kávy a čaje v březnu Zatímco u mléka mléčných výrobků je zvýšení průměrných měsíčních cen v 1. čtvrtletí roků 2014 vzhledem k roku 2013 zřetelné, u masa a masných výrobků tolik průkazné není (mimo to se v předběžných datech objevují patrně ještě chybné údaje). Dovozní ceny ovoce a zeleniny se u některých druhů zvýšily a u některých snížily. 26

28 Tab. 16 Průměrné jednotkové dovozní ceny vybraných položek podle měsíců (Kč/kg) Komodita / / hovězí maso vykostěné (KN ) 124,3 131,2 127,7 127,5 126,4 125,3 119,6 114,9 119,7 122,8 116,3 131,6 126,9 126,9 127,7 100,0 100,7 vepřové půlky (KN ) 44,2 46,7 46,3 46,6 47,2 49,1 50,8 54,3 52,9 51,0 49,3 51,2 49,1 48,5 48,1 103,8 98,0 vepřové maso vykostěné (KN ) 51,0 65,9 69,6 69,3 67,6 69,4 72,2 76,3 77,1 71,4 69,5 77,4 70,9 70,3 67,5 97,0 95,3 drůbež 65 % (KN ) 26,5 27,1 38,3 36,9 39,8 126,8 40,1 41,1 39,3 33,6 33,9 36,2 37,5 39,1 37,3 97,3 99,5 drůb. maso vykostěné zmraz. (KN ) 52,0 57,0 50,8 53,3 53,8 59,3 54,9 65,1 58,6 58,7 57,2 54,3 45,6 48,8 46,3 91,2 101,5 uzenky a salámy tepelně neupravené (KN ) 119,6 117,7 122,8 121,9 119,1 121,8 121,7 122,0 121,1 128,3 134,8 134,6 124,1 132,2 *) *) *) uzenky a salámy tepel. uprav. (KN ) 82,6 80,7 87,2 88,7 91,6 80,7 87,7 87,2 83,7 81,9 86,1 102,4 89,3 89,7 74,4 85,4 83,3 homog. přípr. z masa, drobů, krve (KN ) 48,0 42,4 67,6 104,6 41,3 54,2 44,8 48,6 57,8 40,3 66,3 62,3 61,4 54,6 39,3 58,2 64,1 drůbeží přípravky a konzervy (> 57%) tepelně neupravené (KN ) 74,7 74,3 62,7 75,0 77,2 78,6 78,0 79,2 77,6 78,1 79,6 80,8 84,5 84,3 83,0 132,4 98,2 drůbeží přípravky a konzervy (> 57%) tepelně upravené (KN ) 69,3 59,9 58,1 69,8 68,4 73,2 71,2 65,7 63,3 74,0 69,9 67,2 74,4 63,4 *) *) *) vepřové přípravky a konzervy, > 80% (KN ) 111,2 89,5 80,1 84,3 77,4 93,6 91,5 87,3 80,9 102,7 101,9 105,3 95,9 100,3 101,1 126,1 105,4 hovězí přípravky a konzervy tepel. neuprav. vč. směsí tepel. upravenými (KN ) 109,8 110,3 106,3 108,7 108,4 111,1 105,7 105,5 103,1 101,5 89,3 107,6 101,9 101,4 105,0 98,7 103,1 mléko s 1-3 % tuku, do 2 l (KN ) 10,4 10,2 11,7 11,5 11,1 11,5 11,5 11,7 12,1 12,1 12,3 11,9 12,1 13,3 13,0 110,9 107,2 mléko s 3-6 % tuku, nad 2 l (KN ) 8,2 8,8 12,3 8,6 9,2 9,4 8,1 12,7 12,6 12,6 12,3 16,6 11,1 10,7 10,4 84,9 94,3 mléko s max. 1,5 % tuku, nad 2,5 kg, bez přísad (KN ) 68,4 67,7 45,8 66,9 69,5 77,7 81,7 84,5 94,7 86,5 87,7 90,3 102,2 97,1 87,7 191,7 85,9 mléko kondenzované, s max. 9,5 % tuku, slazené (KN ) 23,4 25,3 22,9 20,5 20,7 20,6 20,8 24,8 27,0 22,8 28,7 31,9 23,7 23,8 26,8 116,9 113,0 jogurt s max. 3 % tuku (KN ) 28,5 27,6 27,7 28,3 28,5 28,7 28,1 29,2 29,2 28,9 28,5 30,1 30,7 33,7 34,3 123,7 111,9 jogurt s 3-6 % tuku (KN ) 33,0 33,2 34,1 33,2 33,9 34,4 34,4 34,8 34,5 34,9 36,4 36,8 39,5 39,8 39,6 116,3 100,2 jiné kysané výrobky s max. 3 % tuku (KN ) 27,7 26,0 26,9 26,9 27,0 26,8 27,1 27,4 26,9 27,0 27,1 27,0 28,4 28,8 25,6 95,2 90,3 máslo v balení do 1 kg (KN ) 87,8 94,0 92,6 91,9 101,7 105,7 105,9 110,1 109,7 111,4 113,9 119,0 115,8 113,3 104,6 113,0 90,3 27

29 Pokračování tab. 16 Komodita / / čerstvé sýry s max. 40 % tuku (KN ) 57,2 53,4 57,4 56,3 57,6 62,2 65,1 65,1 61,4 61,1 65,1 69,7 65,9 69,3 67,8 118,1 102,9 eidam (KN ) 80,7 78,6 81,0 81,1 85,1 82,8 84,2 86,0 88,8 90,2 95,9 93,6 99,8 99,9 95,8 118,3 96,0 gouda (KN ) 87,1 84,7 87,6 82,6 85,7 93,9 88,3 94,9 94,5 97,5 101,5 105,8 107,5 105,2 103,9 118,6 96,6 camembert (KN ) 100,3 104,4 101,4 100,3 104,0 106,1 105,0 103,8 103,4 105,5 109,4 114,6 111,2 116,6 117,0 115,4 105,2 brambory konzumní (KN ) 5,6 5,0 5,4 6,4 7,8 10,4 9,1 6,4 6,5 5,7 6,0 7,0 6,3 5,8 5,6 103,5 87,6 rajčata (KN ) 31,4 29,7 34,9 29,4 27,2 21,2 20,4 15,9 18,1 22,9 23,5 33,7 35,2 30,7 34,6 99,3 98,5 cibule (KN ) 6,4 6,4 6,4 7,3 7,1 4,6 10,1 8,9 7,4 7,0 6,7 7,1 8,1 8,0 8,6 133,3 105,9 česnek (KN ) 51,5 54,2 57,8 48,5 54,2 58,5 49,1 44,7 37,7 36,8 37,9 38,2 41,1 37,2 44,7 77,3 108,7 květák a brokolice (KN ) 20,5 19,2 21,2 22,3 25,8 16,6 12,4 12,3 14,4 10,8 9,8 27,0 24,6 15,3 14,8 69,9 60,3 mrkev (KN ) 7,5 7,2 6,9 9,9 12,5 13,9 12,8 8,4 6,7 6,3 5,9 6,2 6,9 7,1 7,9 116,0 115,0 okurky (KN ) 23,9 25,2 23,7 15,4 16,9 14,8 14,5 13,2 13,3 13,3 15,5 23,1 24,9 28,5 17,5 73,9 70,5 papriky (KN ) 33,5 35,4 41,6 38,4 39,2 36,2 31,8 24,2 20,0 23,8 24,8 30,3 37,8 40,6 37,4 90,1 99,2 banány (KN ) 19,0 19,7 18,5 19,2 17,4 17,6 15,6 16,2 16,7 13,6 16,0 18,7 18,2 19,8 22,0 118,9 120,6 pomeranče(kn ) 14,3 13,4 14,0 14,7 15,7 17,7 20,0 19,4 18,6 18,9 14,4 14,1 14,0 14,1 13,5 96,2 96,5 citróny (KN ) 18,3 18,2 18,2 19,5 24,2 24,3 22,5 29,9 28,4 19,6 19,1 18,2 18,0 16,6 18,0 98,9 100,0 stolní hrozny (KN ) 55,4 44,7 42,4 43,3 40,5 42,5 36,6 29,6 24,6 25,1 26,0 43,8 54,3 48,9 51,9 122,5 95,6 jablka konzumní (KN ) 12,7 13,6 13,6 14,5 17,9 21,5 21,4 17,9 11,1 9,3 10,1 13,4 13,4 12,8 12,6 92,2 93,5 jahody (KN ) 95,5 60,6 51,5 36,4 39,7 39,8 40,0 63,9 68,4 65,1 100,6 88,0 74,4 64,5 47,8 92,7 64,2 káva pražená (KN ) 109,4 137,5 142,6 133,1 135,2 113,5 131,1 116,3 134,9 137,5 127,7 129,4 107,0 107,7 135,9 95,3 127,1 čaj černý v balení do 3 kg (KN ) 145,3 181,6 166,2 164,2 170,2 191,1 171,9 166,9 175,6 183,0 188,5 187,0 165,1 190,0 160,4 96,5 97,2 Pozn.: Drůbež pouze druhu Gallus domesticus. *) V databázi nevěrohodný a patrně chybný údaj za březen, proto údaj o ceně vynechán. Pramen: ČSÚ, data bez dopočtů 28

30 Tabulky v příloze Tab. 1 Celkový a agrární zahraniční obchod ČR v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 podle měsíců Tab. 2 Agrární zahraniční obchod ČR s EU 28 v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 podle měsíců Tab. 3 Agrární zahraniční obchod ČR s třetími zeměmi v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 podle měsíců Tab. 4 Nejvýznamnější dodavatelé agrárního zboží do ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 Tab. 5 Nejvýznamnější odběratelé agrárního zboží z ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 Tab. 6 Komoditní struktura AZO ČR celkem v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 Tab. 7 Komoditní agregace mající největší podíl na záporné bilanci AZO ČR celkem v 1. čtvrtletí roku 2014 Tab. 8 Komoditní struktura AZO ČR s EU 28 v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 Tab. 9 Komoditní agregace mající největší podíl na záporné bilanci agrárního obchodu ČR s EU 28 v 1. čtvrtletí roku 2014 Tab. 10 Komoditní struktura AZO ČR s třetími zeměmi v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 Tab. 11 Komoditní agregace mající největší podíl na záporné bilanci AZO ČR s třetími zeměmi v 1. čtvrtletí roku 2014 Tab. 12 Teritoriální struktura vývozu v členění podle kapitol HS v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 Tab. 13 Teritoriální struktura dovozu v členění podle kapitol HS v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 Tab. 14 Teritoriální struktura bilance AZO ČR podle kapitol HS v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 Tab. 15 Vývoz vybraných agrárních komodit z ČR v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (mil. Kč) Tab. 16 Vývoz vybraných agrárních komodit z ČR v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (tuny) Tab. 17 Dovoz vybraných agrárních komodit do ČR v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (mil. Kč) Tab. 18 Dovoz vybraných agrárních komodit do ČR v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (tuny) Tab. 19 Obchodní bilance u vybraných agrárních komodit v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (mil. Kč) Tab. 20 Obchodní bilance u vybraných agrárních komodit v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (tuny) Tab. 21 Hlavní vývozní komodity a jejich podíl na celkovém agrárním vývozu ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 Tab. 22 Hlavní dovozní komodity a jejich podíl na celkovém agrárním dovozu ČR v 1. čtvrtletí roku 2014 Tab. 23 Průměrné deklarované vývozní a dovozní ceny u vybraných komodit v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 Tab. 24 Průměrné deklarované vývozní a dovozní ceny u vybraných komodit v agrárním obchodě ČR s EU 28 v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 Tab. 25 Průměrné deklarované vývozní a dovozní ceny u vybraných komodit v AZO ČR s třetími zeměmi v 1. čtvrtletích let 2013 a

31 Grafy v příloze Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Bilance AZO ČR v členění podle kapitol HS v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (mil. Kč) Vývoz vybraných agrárních komodit z ČR v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (mil. Kč) Dovoz vybraných agrárních komodit do ČR v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (mil. Kč) Bilance AZO ČR u vybraných komodit v 1. čtvrtletích let 2013 a 2014 (mil. Kč) Grafy vývoje vývozu vybraných komodit od ledna 2013 podle měsíců Grafy vývoje vývozu vybraných komodit od ledna 2013 podle měsíců Grafy vývoje vývozních a dovozních cen od ledna 2013 podle měsíců 30

32 Příloha 1 - Seznam teritoriálních skupin a výčet jejich zemí ESVO ETE EU EU 15 EU 13 NRZ OSVTE SNS RZ Evropské sdružení volného obchodu: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko Evropské tranzitivní ekonomiky: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Makedonie, Srbsko Evropská Unie Evropská unie po rozšíření v roce 1995: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie (původní členové) Státy přistoupivší do Evropské unie : Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko, : Bulharsko a Rumunsko a : Chorvatsko (noví členové) Nejméně rozvinuté země: Afghánistán, Angola, Bangladéš, Benin, Bhútán, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Gambie, Guinea, Guinea-Bissau, Haity, Jemen, Jižní Súdán, Kambodža, Kiribati, Komory, Laos, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánie, Mosambik, Myanmar, Nepál, Niger, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Tanzanie, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Východní Timor, Zambie. Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou: Andorra, Austrálie, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Izrael, Japonsko, Jižní Afrika, Kanada, Nový Zéland, San Marino, USA, Turecko, Svatý stolec. Společenství nezávislých států: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán Rozvojové země (bez NRZ a SNS): Alžírsko, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Anguilla, Antarktida, Antigua a Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belize, Bermudy, Bolívie, Bonaire, Svatý Eustach a Saba, Botswana, Bouvetův ostrov, Brazílie, Britské indickooceánské území, Britské Panenské ostrovy, Brunej Darussalam, Ceuta, Cookovy ostrovy, Curacao, Čína, Dominika, Dominikánská republika, Egypt, Ekvádor, Falklandské ostrovy, Fidži, Filipíny, Francouzská jižní území, Francouzská Polynésie, Gabon, Ghana, Grenada, Guam, Guatemala, Guyana, Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy, Honduras, Hongkong, Chile, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Jamajka, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Jižní Korea, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Kokosové ostrovy, Kolumbie, Kongo, Korejská lidově demokratická republika, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Libanon, Libye, Macao, Malajsie, Maledivy, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mayotte, Melilla, Menší odlehlé ostrovy USA, Mexiko, Mikronésie, Mongolsko, Montserrat, Namibie, Nauru, Nigérie, Nikaragua, Niue, Norfolk, Nová Kaledonie, Okupované palestinské území, Omán, Pákistán, Palau, Panama, Papua-Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pitcairn, Pobřeží slonoviny, Saint Pierre a Miquelon, Salvador, Samoa, Saúdská Arábie, Severní Mariany, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Surinam, Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha, Svatá Lucie, Svatý Bartoloměj, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Martin (nizozemská část), Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Sýrie, Thajsko, Tchaj-wan, Tokelau, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turks a Caicos, Uruguay, Vánoční ostrov, Venezuela, Wallis a Futuna, Vietnam, Západní Sahara a Zimbabwe. 31

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014 TÚ 16 Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, únor 2015 Obsah Metodické poznámky... 3 1 Vývoj

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Zveřejnění dat o AZO ČR za září 2009

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2013

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2013 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2013 TÚ 12 (4224) Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, květen 2013 Metodické

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 26. 8. 2008 Předání výsledků

Více

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014 Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014 Pozn. Agrární zahraniční obchod zahrnuje kapitoly 1-24 celního sazebníku Vybrané země = 72 nejvýznamnějších agrárních obchodních partnerů

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin,

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin, Složení výrobků 4 Cukrářský výrobek Dezert ovocný 80g 2dny Složení: roládová hmota piškotová(vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol,

Více

2013 Katalog produktů

2013 Katalog produktů 2013 Katalog produktů 1 Obsah Maxi Nuta Fly Dezertní Maxi Nuta Pražené mandle...3 Pistácie a brusinky...3 Maxi Fruta...4 Borůvky a mandle...4 Jahody a mandle...5 Kešu a ořechy...5 Konopné semínko...6 Meruňky

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

Číslo výrobku Druh výrobku Název výrobku hmotnost trvanlivost 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny

Číslo výrobku Druh výrobku Název výrobku hmotnost trvanlivost 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny Tvarohová náplň složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda,cukr krupice, krémový prášek kukuřičný /kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené

Více

Katalog výrobků. Benešov 185, 679 53 Benešov u Boskovic

Katalog výrobků. Benešov 185, 679 53 Benešov u Boskovic Katalog výrobků Benešov 85, 79 5 Benešov u Boskovic Reg. číslo výrobku Název výrobku Hmotnost (g) Zařazení - druh a skupina Voda, žitná mouka, pšeničná mouka, kvas (voda, žitná mouka), sůl, droždí, stabilizátor

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Katalog pekařských výrobků

Katalog pekařských výrobků Katalog pekařských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU Makroekonomická analýza zahraničního obchodu ČR

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. INVESTIČNÍ PROGRAMY A.1.2. Fond nepovažuje podnikatele, který je

Více

Zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek na léta 2012-2013

Zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek na léta 2012-2013 Česká republika Ministerstvo obrany Zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek na léta 2012-2013 Zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek na léta 2012-2013

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

kapitola 11 - tabulková část

kapitola 11 - tabulková část 1100 00 00 00/80 MLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK 1101 00 00 00/80 Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži 1101 00 11 00/10 - Pšeničná mouka: 1101 00 11 00/80 - - Z pšenice durum - 172

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Příloha č. 7 Pravidla pro udělení značky Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR

Příloha č. 7 Pravidla pro udělení značky Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR Příloha č. 7 Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR Článek 1 Pojmy Pro účely Pravidel pro udělení značky Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR (dále jen pravidla ) se rozumí

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE. Vítězslav Doubek

ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE. Vítězslav Doubek ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE Vítězslav Doubek Anotace: Analýza komodity Mléko a mléčné výrobky je zaměřena na zjištění

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik.

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik. ANGLICKÁ PLACKA 80 g uzená cihla ( mléko, sýrařské kultury, syřidlo, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, barvivo: annatto, konzervant: E252) anglická slanina (vepřový bok 94%, voda, jedlá sůl, konzervant:e250,

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to Podnikatelská remove the watermark 1094/15, 301 00, Plzeň KÓD NÁZEV VÝROBKU SLOŽENÍ, druh výrobku/skupina, alergologické informace, obsah tuku, soli,

Více

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA PLATNOST OD: 20.11.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Pekařství Kovářov. Informace o výrobcích

Pekařství Kovářov. Informace o výrobcích Vydáno v roce 05 Pekařství Kovářov Informace o výrobcích včetně alergenů Zákon o potravinách č. 0/997 a spousty následujících vyhlášek Vyhláška č. 3/005 Sb, EU č. 69/0 - prováděcí vyhláška, jak to má vypadat

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.3.2011 KOM(2011) 89 v konečném znění 2011/0042 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií na jedné straně a palestinskou

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady,

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Složení pekařských výrobků

Složení pekařských výrobků Složení pekařských výrobků V Chocni dne 9. 12. 2014 Podle ustanovení 8, odst. l. zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích Vám sdělujeme veškeré údaje uvedené v 6. odst. l citovaného

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1.

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1. Příloha č. 1 - Vyloučené oblasti podpory Vyloučené oblasti podpory. Projekt žadatele nesmí spadat do následujících odvětví: a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ

Více

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm;

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm; Příloha č. 1 Vyloučené oblasti podpory 1. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1 2. Uhelný průmysl CZ NACE B 05, C 19.1 (OKEČ C 10, D 23.1) 3. Ocelářský

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

Potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl Mgr. Josef Mareš POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL VY_32_INOVACE_673 Potravinářský průmysl Výchozími surovinami potravinářského průmyslu jsou především domácí zemědělské, lesní a vodní produkty+dovážené suroviny.

Více

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina Naše základní živiny Všechny potraviny, které jíme, jsou složeny z několika málo základních skupin živin, i když mohou mít velmi různorodou chuť. Člověk s diabetem musí dobře porozumět složení stravy i

Více

Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka

Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka MENU Předkrm Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka 175 (3,6,9,1) Pomalu pečený telecí roastbeef, pikantní rustikální majonéza, ibiškové

Více

PROTOKOL 1 O OBCHODU MEZI SPOLEČENSTVÍM A ČERNOU HOROU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY

PROTOKOL 1 O OBCHODU MEZI SPOLEČENSTVÍM A ČERNOU HOROU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 430 PROTOKOL 1 O OBCHODU MEZI SPOLEČENSTVÍM A ČERNOU HOROU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY CE/MTN/P1/cs

Více

KATALOG VÝROBKŮ. INFORMACE pro zákazníky a odběratele. o složení, skladovacích podmínkách a datech použitelnosti výrobků.

KATALOG VÝROBKŮ. INFORMACE pro zákazníky a odběratele. o složení, skladovacích podmínkách a datech použitelnosti výrobků. KATALOG VÝROBKŮ INFORMACE pro zákazníky a odběratele o složení, skladovacích podmínkách a datech použitelnosti výrobků Kontakty: 481 675 226 773 474 459 728 594 138 Podkrkonošská uzenina s.r.o., Bělá 149,

Více

VLÁDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č.

VLÁDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. Kód výr.: Chléb 1001 chléb pšenično Výroba ve dnech: Druh: Skupina: Celý název: Gramáž: Trvanlivost: Čárový kód: Složení: Alergenní složky: Může obsahovat stopy: Chléb kmínový půlky 600 po-so 3 8 594 004

Více

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin Ing. Olga Štiková Ing. Helena Sekavová Ing. Ilona Mrhálková č. 95 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ing.

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny:

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny: Název potraviny: řez s příchutí ananasu Hmotnost: 90g Složení potraviny: jedlý tuk rostlinný vícedruhový (olej rostlinný (kokosový, řepkový, 28,84 palmový),, emulgátory E322, E471, E475, sůl, konzervant

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele Stav k: 18. 11. 2014 Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin (novela zákona, nařízení o poskytování informací spotřebitelům) Balené potraviny Nebalené potraviny Čl. 9 odst. 1 nařízení

Více