FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Práce s instruktory v sekci Orientační dny v Domě Ignáce Stuchlého. Autor: Libor Všetula

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Práce s instruktory v sekci Orientační dny v Domě Ignáce Stuchlého. Autor: Libor Všetula"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Práce s instruktory v sekci Orientační dny v Domě Ignáce Stuchlého Autor: Libor Všetula Fryšták, prosinec 2011

2 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracoval zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použil. Ve Fryštáku dne Mgr. Libor Všetula 2

3 Obsah 1. Úvod Orientační dny a jejich instruktoři Projekt Orientační dny Metody práce při Orientačních dnech Potřebnost práce s instruktory v projektu Orientační dny Klíčové oblasti práce s instruktory Získávání instruktorů Účastníci našich akcí odchovanci Bumerang Nabídka osobního rozvoje pro odchovance Pedagogické školy a vysoké školy Přivádění osvědčených známých Operativní cíle v oblasti získávání instruktorů Stimulace a motivace A. Stimulace externích pracovníků Odměny Vzdělávání instruktorů Hodnocení instruktorů Důvěra a zájem B. Motivace externích spolupracovníků Operativní cíle oblasti stimulace a motivace Komunikace s instruktory Předávání informací

4 Přihlašování na kurzy Operativní cíle v oblasti komunikace Impulsy do budoucnosti Dobří instruktoři jsou základem Ne na výkon, ale na kvalitu Mít motivované, informované a vzdělané instruktory Závěr Použité zdroje Přílohy

5 1. Úvod Studium Funkčního studia mi dalo mnoho podnětů k přemýšlení nad mnohými věcmi týkající se naší organizace a především sekce Orientačních dnů (dále jen OD), jejíž jsem vedoucím. Bylo by mnohé, o čem by se dalo psát v této závěrečné práci, ale zvolil jsem si téma, které považuji v současné situaci za nejklíčovější práce s instruktory, tedy především externími pracovníky. Toto téma je také jednou z klíčových oblastí, na kterou bychom se s týmem pracovníků naší sekce chtěli soustředit v příštích několika letech 1. Je totiž zřejmé z naší zkušenosti a potvrzeno také ze zahraničí 2, že jedním z klíčových prostředků, který nejvíce působí na mladé lidi v tomto specifickém stylu práce, jaký provozujeme v Domě Ignáce Stuchlého, je instruktor. Tito lidé jsou bohatstvím každé organizace a kvalitní pracovníci, kteří působí ve výchovném procesu, zvyšují pravděpodobnost, že výchovná práce padne na úrodnou půdu. Dalším důležitým impulzem k sepsání této práce byla také přednáška v rámci Funkčního studia v Hrotovicích vedená Vladimírou Dvořákovou a Janou Heřmanovou na téma Práce s externími pracovníky, která mě inspirovala k tomu, abychom se systematicky nad touto problematikou zamysleli a více ji strukturovali, aby byla předatelná a tím i následovatelná. Materiály, které jsme na této přednášce obdrželi, se staly také významným vodítkem při tvorbě struktury některých kapitol této práce. Konečně třetím důvodem k výběru právě tohoto tématu byl i fakt, že od začátku školního roku jsme spolu se spolupracovníky ušli už velký kus cesty a jsou také vidět první plody naší práce. Je proto třeba tuto, již vykonanou, práci zaznamenat a podívat se v této závěrečné práci dál do budoucnosti. 1 Viz. Příloha 1 2 Exkurze v Aktionszentrum Benediktbeuern, Německo a jedno roční stáž autora v Savio House Bollington, Velká Británie. 5

6 Cílem této práce bude definovat klíčové oblasti, na které je třeba se zaměřit v práci s instruktory a pro každou z nich stanovit základní operativní cíle, které povedou buď ke zlepšení či k naplnění oné oblasti, alespoň dílčím způsobem. Na závěr této práce se pak pokusíme nabídnout několik impulsů vztahujících se k dlouhodobé budoucnosti. Věřím, že tato prakticky zaměřená práce přispěje ke společné a koordinované činnosti celého týmu sekce OD. 2. Orientační dny a jejich instruktoři Dříve než se však pustíme do konkrétní náplně oblasti práce s instruktory, je třeba si krátce představit projekt Orientační dny a také to, jakou roli v nich hraje instruktor. Odkryje se nám tak potřebnost tohoto tématu a také více pochopíme kontext, ve kterém se celá práce s externími spolupracovníky odehrává Projekt Orientační dny Tento projekt vznikl jako reakce na měnící se situaci ve společnosti a v katolické církvi na počátku 70. let v západním Německu 3. Po sjednocení Německa se tento projekt rozšířil i do východního Německa. Tento koncept několikadenních pobytových akcí, tematicky zaměřených, pak přebrali Salesiáni 4 v Německu a v Rakousku. Odtud se Orientační dny dostávají do České republiky, do Fryštáku u Zlína, kde se v roce 1999 uskutečňuje první kurz tohoto projektu 5. Celý tento projekt pokračuje až do dnešních 3 Jedná se především o změny, které v církvi přinesl II. Vatikánský koncil. Ve společnosti pak začalo posilovat chápání mladého člověka jako svéprávného subjektu, který si sám tvoří své životní názory a stupnici hodnot. 4 Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska zkratka SDB) je řeholní kongregace v katolické církvi, která se zabývá výchovou mládeže a provozuje řadu škol, SVČ, nízkoprahových klubů atd. 5 Bylo to pro CMg a SOŠ pedagogická Brno, Lerchova 6

7 dnů, počet realizovaných kurzů se stále rozrůstá 6 a tím také potřeba pracovníků, kteří se na vedení těchto akcí podílejí 7. Orientační dny, to je zpravidla třídenní pobytová akce studentů z jedné třídy, která má za cíl nabídnout studentům prostor a pomoc při získávání orientace pro život. Každý kurz je tematicky zaměřen 8 a studenti se tímto předem vybraným tématem zabývají aktivní formou. Tyto kurzy se konají obvykle v prostorách Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku a třídu doprovází zpravidla třídní učitel či další pedagogický doprovod Metody práce při Orientačních dnech Mladí lidé mají rádi rozličnost způsobů práce a možnost výběru. Je proto důležité metody práce, kterými se snažíme téma předat, uzpůsobit věku a úrovni třídy, která na Orientační dny přijíždí. Existují však základní metody či formy, které jsou univerzální pro většinu kurzů, mladí lidé na ně pozitivně reagují a přijímají je. Mezi takové metody patří: Rozhovor je rozmluva dvou či více lidí na jedno nebo více témat 9. Je tedy zřejmé, že rozhovoru se účastní vždy alespoň dva lidé. V našem případě se zpravidla jedná o instruktora a jednoho studenta, instruktora a více studentů či o studenty navzájem. Při Orientačních dnech se instruktor snaží motivovat ke sdělení názorů, klást otázky a vyvolávat diskuse. Zážitková pedagogika tento způsob práce představuje účinnou pedagogickou metodu, která staví na emocionálně silném, intenzivním zážitku, na prožití skutečností, překonávání překážek a poznání sebe samého, na vnímání kontaktu s přírodním prostředím, na zážitku spolupráce v týmu. Základem je navození 6 Viz. Příloha 2 7 Srov. MARTÍNEK, Michael. Orientační dny pro školní třídy: Nová forma pastorace mládeže v české církvi vývoj, principy, zkušenosti. [online]. Fryšták: Dům Ignáce Stuchlého, 2001 [cit ]. 8 ORIENTAČNÍ DNY - podrobnější charakteristika: Nabízené tematické okruhy. DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO.Dům Ignáce Stuchlého [online]. [cit ]. Dostupné z: 9 VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009, 118 s. ISBN

8 situací, jimž se účastníci ve skupině nemohou vyhnout 10. Při Orientačních dnech se tato metoda projevuje např. lanovými překážkami, různými hrami, kdy jsou účastníci nuceni překonat sebe sama (noční hry, hry v přírodě, ve vodě atd.). Instruktoři při realizaci kurzu (nevědomě) fungují jako vzor, který je (podvědomě) účastníky napodobován. Jaký tým, takoví účastníci 11. Výše uvedené metody patří mezi nejzákladnější. Další metody jsou kreativní zpracování tématu, relaxační techniky, práce v plénu i v malých skupinkách a různé druhy her 12. Při všech těchto aktivitách instruktor uvádí či motivuje účastníky, vytváří svou přítomností atmosféru celé aktivity a podstatným způsobem určuje také průběh Potřebnost práce s instruktory v projektu Orientační dny Z výše uvedeného vyplývá, že instruktor je jedním z nejklíčovějších elementů našeho působení na školní třídy v průběhu Orientačních dnů při metodách a aktivitách. Tohoto jsme si od začátku vědomi a proto se už v základním dokumentu, který sepsal ředitel Domu Ignáce Stuchlého v roce 2001 (tedy jen několik měsíců poté, co byla realizace Orientačních dnů započata) píše, že na pedagogy jsou při realizaci OD kladeny velké nároky. Nejsou totiž v roli učitele, proto mají větší možnost odpovědět na očekávání dospívajících 13. Tato očekávání pak popisuje odborná literatura tak, že adolescenti často hledají dospělého, který by jim imponoval, představoval přirozenou autoritu a bral je vážně, jako stejně hodnotné partnery. Potřebují, aby jim poskytl potřebnou korekci 10 HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogické ovlivňování volného času: současné trendy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 176 s. ISBN PELÁNEK, Radek. Příručka instruktora zážitkových akcí. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 38 s. ISBN Srov. ORIENTAČNÍ DNY - podrobnější charakteristika: Nabízené tematické okruhy. 13 MARTÍNEK, Michael. Orientační dny pro školní třídy: Nová forma pastorace mládeže v české církvi vývoj, principy, zkušenosti. 8

9 jejich názorů a projevů. Akceptovaná autorita jim pomáhá rozlišovat, jaké chování je pro společnost ještě únosné 14. V roce 2008 se také objevilo v analýze silných a slabých stránek díla Domu Ignáce Stuchlého, že na jednu stranu máme instruktory, kteří jsou na vysoké úrovni se schopností vytvořit dobré a radostné klima kurzu, ale na druhou stranu je potřeba vypracovat program vzdělávání a formace týmu OD a externích spolupracovníků 15, což doposud nebylo uskutečněno. Nástupem dvou nových interních pracovníků do sekce OD v roce 2010 se situace na tomto poli zlepšila. Společně se vidí potřeba tuto oblast uchopit a zlepšit a také se již podnikly konkrétní kroky v realizaci. O těchto krocích bude řeč níže v této práci. Nezanedbatelným faktorem, proč je jednou z priorit naší organizace právě práce s instruktory, je fakt, že se stále zvyšuje poptávka po kurzech Orientačních dnů a proto je také nutné zvyšovat počty instruktorů k tomu, aby tyto kurzy byly vůbec realizovatelné 16. Ze všeho toho, co jsme doposud napsali, je patrné, že plody této práce budou mít praktické využití a jsou nezbytně potřeba k tomu, aby se práce na realizaci kurzů Orientačních dnů zkvalitnila. 3. Klíčové oblasti práce s instruktory Po úvodní kapitole, ve které jsme si vymezili, proč je tak důležité zpracovat problematiku práce s instruktory, se pustíme do stěžejní kapitoly celé práce, která bude pojednávat o klíčových oblastech. Tyto oblasti se pokusíme chronologicky definovat tak, aby postihovaly co nejkomplexněji všechny priority a potřeby, které má naše organizace vůči instruktorům, a v každé z nich uvedeme další podoblasti, které s ní souvisí. Dále pak 14 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 1.vyd. Praha: Portál, 2000, 283 s. ISBN Srov. Výchovně pastorační projekt komunity Fryšták. Fryšták, s. 16 Viz. Příloha 2 9

10 se na základě společné diskuse s interními zaměstnanci sekce OD pokusíme o definici dvou operativních cílů Získávání instruktorů První oblastí, která je chronologicky na začátku práce s instruktory, je, jak tyto externí spolupracovníky vůbec můžeme získat. Je zřejmé, že tato oblast bude souviset s ostatními oblastmi, které budou následovat níže, ale zde bychom se chtěli zaměřit na konkrétní způsoby, které jsou realizovatelné pro naši organizaci Účastníci našich akcí odchovanci Orientačních dnů se účastní každoročně přes studentů základních a středních škol 18. Tento počet mladých lidí je natolik velký, aby se z něho mohla postupem času generovat skupina těch, které Orientační dny nadchly a zároveň vidí svoje zaměření v pedagogické oblasti či v pomáhajících profesích. Podle hodnocení účastníků naprostá většina z nich 19 odjíždí z této akce spokojená a nadšená. Je tedy třeba s tímto nadšením pracovat a využít jej k motivaci těchto mladých lidí pro spolupodílení se na organizování Orientačních dnů. Tato oblast je teprve v začátcích, protože odchovanců Orientačních dnů je mezi stávajícími instruktory minimum, ale za pár let bychom tuto skupinu chtěli posílit alespoň na 20 % z celkového počtu 20. Prostředkem k tomuto cíli je akce, která se nazývá Bumerang. 17 Srov. LOJDA, Jan. Manažerské dovednosti. Praha: Grada, s. ISBN Viz. Příloha 2 19 Interní archiv zpětné vazby Orientačních dnů 20 V roce 2011 se do realizace OD zapojilo celkem 37 instruktorů z nichž 20 vedlo více než 1 kurz OD. Znamená to že 20 % v tomto smyslu je 8 instruktorů. 10

11 Bumerang Inspirací této víkendové akce je roční stáž autora v anglickém středisku volného času ve Velké Británii v Bollington, které se zabývá realizací podobných akcí, jako jsou Orientační dny. Jedná se o třídenní akci, která je propagována na závěr každého kurzu OD. Bumerang je příležitostí pro studenty 8. třídy základní školy a starší, aby z vlastní iniciativy přijeli zpět a zažili akci podobného typu, jakou jsou OD, ale s jinými lidmi účastníky jiných kurzů OD. Cíl této akce je sezvat ty, ve kterých účast na OD zanechala pozitivní dojem, umožnit jim setkání s vrstevníky a oslovit je osobně v nabídce osobního rozvoje s výhledem na post instruktora Orientačních dnů. V současné době je plánována jednou ročně, ideální stav jsou dva Bumerangy každé pololetí jeden Nabídka osobního rozvoje pro odchovance Součástí akce Bumerang je nabídka osobního rozvoje pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat v pedagogické, psychologické, etické či jiné oblasti s cílem být instruktorem OD nebo mít průpravu v organizování akcí pro děti a mládež. Jedná se o několik vzdělávacích setkání za rok v Domě Ignáce Stuchlého. Lektoři těchto setkání jsou stávající instruktoři OD či externí hosté. Tato myšlenka je ve stádiu vize s tím, že Bumerang se od začátku školního roku propaguje na červen Pedagogické školy a vysoké školy V rámci pracovního roku zrealizuje tým OD několik adaptačních kurzů pro studenty vysokých škol a středních škol s pedagogickým zaměřením. Na tomto kurzu pak osloví, po domluvě s vedením školy, přítomné studenty s nabídkou praxe či realizace bakalářské či diplomové práce. Tito studenti pak přijíždějí v rámci svého studia a mají tak první kontakt s realitou práce instruktora OD. Někteří z nich pak přijíždějí i po skončení doby praxe. 11

12 Přivádění osvědčených známých Tento způsob získávání nových instruktorů je nejrozšířenější formou, jakou se většina současných instruktorů dostala k této práci. Každý interní pracovník sekce OD i každý instruktor má okruh vrstevníků, se kterými se setkává. Formou osobního pozvání a záruky ve formě stávajícího instruktora se nový instruktor seznamuje se způsoby práce a může si vyzkoušet práci instruktora v rozšířeném týmu 21. Pokud se mu práce líbí a zároveň stávající instruktoři potvrdí, že má nový instruktor jisté kvality, může se nový instruktor zapojit příště více a více a postupně přebírá větší zodpovědnost Operativní cíle v oblasti získávání instruktorů Některé dílčí způsoby získávání instruktorů fungují už několik let dobře (přivádění osvědčených známých) a některé teprve začínají. Pro tuto oblast jsme stanovili dva operativní cíle, které pomohou rozvinout oblasti teprve se rozvíjející. a) Do konce školního roku 2011/2012 připravit a zrealizovat akci Bumerang tak, aby se vytvořila metodika této akce včetně poznámek k její propagaci na šk. rok 2012/2013 b) Do začátku akce Bumerang ( ) mít vytvořeno schéma nabídky dalšího zapojení a spolupráce (vzdělávání) pro účastníky této akce Stimulace a motivace Další klíčovou oblastí práce s externími spolupracovníky je oblast stimulace a motivace. Smyslem stimulace a motivace je v podstatě nenásilné vytvoření pozitivního 21 Standardní tým instruktorů OD má 1 vedoucího instruktora a jednoho pomocného instruktora. Nováček, který se teprve seznamuje s činností je k těmto dvěma instruktorům přiřazen a dívá se, jak věci fungují, příp. se v rámci možností zapojí. 12

13 přístupu k něčemu 22 v našem případě k práci externího spolupracovníka, k organizaci, ve které pracovník pracuje, či ke klientům. Rozdíl mezi stimulací a motivací je podle Jiřího Plamínka v tom, že stimulace je více zaměřena na vnější podněty (finance, výhody) a motivace na vnitřní pohnutky (např. protože to člověka baví, považuje to za důležité) 23. V práci s externími spolupracovníky jsou obě tyto složky nesmírně důležité, protože motivovaní či stimulovaní pracovníci podávají kvalitnější výkony, zůstávají déle zapojení v činnosti a jsou loajálnější s firmou, ve které pracují. Ke strukturalizaci oblasti stimulace jsem se inspiroval materiálem, který jsme obdrželi v přednášce o motivaci a stimulaci externích spolupracovníků v rámci Funkčního studia 24. A. Stimulace externích pracovníků Odměny Odměny jsou jednou ze základních stimulačních technik, které používáme v naší organizaci. Vzhledem k tomu, že Dům Ignáce Stuchlého je organizace nezisková, finanční ohodnocení za vykonanou práci je nastaveno na přijatelnou úroveň, samo o sobě však nestačí k dostatečné stimulaci. a) Finance v rámci finančního ohodnocení jsme vytvořili vnitřní rozlišení různých stupňů instruktorů, kteří mají různé kompetence, různé povinnosti, zodpovědnosti a berou také různou finanční odměnu. Tato struktura je externím spolupracovníkům známá PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 2., dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, 14 s. ISBN Srov. tamtéž s. 24 NOVÁČCI - TRS Stimulace externistů. Tetčice, Příloha 3 13

14 b) Oblečení a dárky jednou za rok, v rámci víkendu pro instruktory ORI 26, je externím spolupracovníkům, jako projev vděčnosti za odvedenou práci, předán dárek v podobně kusu oblečení s logem organizace (tričko, vesta, šátek). Tyto dárky mají jak funkci praktickou, tak také propagační, protože obvykle nosí toto oblečení instruktoři při realizaci kurzů jako oblečení pracovní. c) Půjčování věcí vzhledem k bohatě vybavenému skladu pomůcek zvláště pomůcek na outdoorové aktivity mají externí spolupracovníci možnost za zvýhodněných podmínek půjčit rafty, lodě, pomůcky do hor a jiné. d) Víkend ORI tento víkend je pojat jako víkend za odměnu pro všechny instruktory. Je pro ně zdarma či za symbolický příspěvek a obvykle se na něm pro instruktory připraví překvapení v podobě adrenalinové aktivity (paintball, nová adrenalinová hra ) a předá se jim hmotné poděkování ve formě dárku. Hlavním smyslem tohoto víkendu je však neformální shromáždění všech, kteří se během roku moc nepotkávají, s možností zažít spolu zajímavé zážitky. e) Dotace na vzdělávání externí spolupracovníci mají možnost získat příspěvek na vzdělávací kurz, který zvýší jejich kvalifikaci a kompetenci v práci, kterou dělají pro naši organizaci. Tyto kurzy pak pořádáme jak my sami, tak také jiné organizace. f) Knihovna součástí nabídky stimulů pro externí spolupracovníky je knihovna, do které se už dlouhou řadu let dodávají aktuální knihy z oblasti pedagogiky, psychologie, vedení her, etiky a dalších oborů, které jsou důležité v instruktorské práci. Tuto knihovnu mohou externisté využívat zdarma a půjčovat si knihy jak z vlastního zájmu, tak také pro studium. g) Volný internet všechny prostory, ve kterých instruktoři pracují, jsou pokryty bezdrátovým internetovým připojením a vybaveny počítači, takže instruktor má neomezený přístup na počítač včetně možnosti tisku. 26 Viz. bod d) 14

15 h) Prostory na setkávání a práci instruktoři mají vždy při práci zajištěno ubytování a stravu a také několik místností, ve kterých se odehrává příprava a hodnocení kurzů. Součástí těchto prostor je také místnost na neformální posezení. Tyto prostory mohou po domluvě instruktoři využívat i na soukromé akce Vzdělávání instruktorů Každá dobrá organizace stojí o to, aby v ní pracovali kompetentní lidé, kteří dělají určenou práci dobře a efektivně. Také v pedagogické a volnočasové oblasti existují nároky na pracovníky, protože se zde jedná o výchovu dalších lidí. Osobnost takového pedagoga velmi zásadním způsobem rozhoduje o tom, jak efektivní bude jeho snaha předat klientovi to, co zamýšlí předat (dovednosti, postoje, názory). Proto chceme, aby i externí spolupracovníci byli kompetentní. V této oblasti získávání kompetencí vzdělávání jako organizovaný a institucionalizovaný způsob učení 27 - je pro instruktory k dispozici několik možností. Všechny tyto aktivity či příležitosti jsou součástí celkového vzdělávacího plánu pro instruktory. a) Organizování kurzů alespoň jednou ročně je třeba zorganizovat akci, při které mají instruktoři možnost nabýt nových kompetencí nebo si upevnit už dříve získané. Jedná se o naplánování, propagaci, zorganizování a reflexi. Témata zapadají do koncepce organizace a profilu instruktora Orientačních dnů. b) Nabídka dalších externích kurzů na webových stránkách instruktorů v sekci vzdělávání se objevují nabídky aktuálních kurzů, které jsou vhodné pro instruktory OD a pořádají je jiné organizace. Motivací k těmto kurzům je vlastní sebevzdělávání a stimulem je finanční příspěvek na kurzovné. c) Praxe a bakalářské a diplomové práce instruktoři, zvláště z pedagogických škol, mají možnost v rámci Orientačních dnů uskutečnit svoji povinnou pedagogickou 27 HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 31 s. ISBN

16 praxi 28. Proces funguje i tak, že ze studentů, kteří zde již praxi dělali, se stávají externí spolupracovníci, protože je práce zaujala a z vlastních motivů v ní pak pokračují dále. Další možností je psát některé z témat, které zkvalitní práci instruktorského týmu Orientačních dnů jako svoji svou závěrečnou bakalářskou či diplomovou práci d) Knihovna už byla zmíněna v bodě zabývajícím se stimulací, nicméně je to nezanedbatelný způsob nabídky vzdělávání instruktorů. S tím souvisí také upozorňování na nové knihy na webových stránkách instruktorů s krátkou anotací a popisem přínosu pro práci. e) Nabídka osobní konzultace tato nabídka v sobě zahrnuje možnost instruktorů konzultovat své osobní záležitosti týkající se studia či práce v jiné oblasti (prázdninové akce, vedení skupiny mládeže, seminární práce ) s interními pracovníky Orientačních dnů. Prakticky pak se tato oblast projevuje v otázkách po vhodných hrách pro určitou akci, konzultaci autorských her instruktorů či vedení a konzultace při psaní bakalářských prací Hodnocení instruktorů Hodnocení je jednou ze tří důležitých personálních činností vedle odměňování a vzdělávání 30. Nemělo by tedy chybět ani u externích pracovníků, i když z povahy věci budou kritéria hodnocení mírně odlišná od hodnocení zaměstnanců. Vždy, když se jedná o hodnocení, je třeba pamatovat na tři póly hodnoticího procesu. Ten v sobě zahrnuje nejen výsledek, což je typické kritérium pro hodnocení, ale také vstup a proces. Vstupem se rozumí to, co do své práce pracovník vkládá (kompetence, zkušenosti). 28 Spolupráce již probíhá s Teologickou fakultou Palackého univerzity Olomouc a s CMgaSOŠ pedagogická Brno. 29 V této oblasti už byly napsány dvě závěrečné práce a v současné době se dvě práce píší. 30 Srov. HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 17 s. ISBN

17 Proces zase odráží přístup pracovníka k různým úkolům, činnostem apod. 31. Nelze tedy v tomto případě souhlasit s Biblí, kde se říká, že strom poznáte po ovoci 32. Zvláště u externích spolupracovníků neziskových organizací, kde finanční ohodnocení není hlavním stimulem pro spolupráci, je třeba mít tuto hodnoticí trojnožku na paměti a vždy se dívat na spolupracovníka komplexně. Způsoby hodnocení, které používáme v případě instruktorů Orientačních dnů, jsou: a) Osobní pochvala či kritika vzhledem k tomu, že ve většině případů instruktoři pracují v tandemu s interním pracovníkem, dostane se jim zpětné vazby v průběhu kurzu při reflexi každého dne kurzu zvlášť a poté při závěrečném hodnocení kurzu. Zde potom platí nutnost interních pracovníků naučit se základy správného používání kritiky a pochval. Jedná se však o běžné pracovní a profesionální úspěchy či chyby. b) Vyžádaná zpětná vazba pokud některý z externích spolupracovníků projeví zájem, je možné se na zpětnou vazbu jeho činnosti zaměřit a po skončení kurzu mu poskytnout kompletnější zrcadlo jeho činnosti se vší možností subjektivismu. Tento způsob hodnocení vznikl zespodu, tedy na žádost některých instruktorů, a je zcela na jejich rozhodnutí, zda o ni požádají. c) Veřejné ocenění vzhledem k tomu, že celý instruktorský tým se málokdy sejde kompletní, používáme k veřejnému oceňování informační bulletin 33 a společný víkend ORI 34. Jedná se většinou na jednu stranu o ocenění většiny všech spolupracovníků a na druhou stranu jmenovitě o několik z nich, kteří za jisté časové období dosáhli konkrétního úspěchu, zlepšení kvalifikace, či se více zapojovali do činnosti. Součástí oceňování bývá také větší či menší hmotná pozornost. 31 Srov. tamtéž s. 32 Srov. Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Praha: Zvon, Mt 7, ISBN Kapitola Informační bulletin 34 Kapitola d) 17

18 Důvěra a zájem Tyto dvě oblasti vyskytující se mimo jiné velkou měrou v oblasti koučování jsou důvěra a zájem. Důvěrou se zde myslí přesvědčení, že je externí spolupracovník schopen rozvoje, nezávisle na konkrétním výchozím bodě a na individuální rychlosti. Jedná se zde v podstatě o akceptaci schopností, možností a hranic pracovníka. Tímto postojem je pracovník podporován, aby své schopnosti rozvíjel a posouval své hranice směrem nahoru. Zájem zase vychází z přesvědčení, že každá skutečnost je jiná a stejně správná a že neznáme svět druhého. To pak vede ke snaze o pochopení tohoto světa. Prakticky se jedná o taktní snahu informovat se o světě druhého, o to, jak jej zažívá a jak se mu při tom daří 35. I. Důvěra se projevuje: a) Svěřování zodpovědnosti každý instruktor, který se osvědčil, má svobodu v tom, jakým stylem vede jednotlivé činnosti a jak je pojme. V podstatě se zde jedná o delegování ve smyslu přenesení pravomocí, ovlivňování předané činnosti a spolupráce 36. Je mu svěřen klíč od všech dveří v domě (kromě těch, kde je možné dostat se k financím) a jedná pak samostatně jak před studenty, tak před doprovázejícími pedagogy. Se svěřováním zodpovědnosti pak souvisí b) podpora instruktorů která se uskutečňuje jak akceptováním různosti a stáním za nimi, tak také možností realizování různých projektů a akcí včetně finančního a materiálního zázemí. II. Zájem potom spočívá v: a) Neformální rozhovory pokud je to alespoň trochu možné, interní pracovníci a instruktoři po skončení dne ještě chvíli neformálně řeší různé situace 35 Srov. HABERLEITNER, Elisabeth, Elisabeth DEISTLER a Robert UNGVARI. Vedení lidí a koučování v každodenní praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, s. ISBN CIPRO, Martin. Delegování jako způsob manažerského myšlení. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 9 s. Manažer. ISBN

19 z tohoto dne. Samozřejmě se také dostane na osobní věci, kde už pak odpadají jakékoliv role či pozice. Je také snaha o partnerský přístup při práci, konzultace jednotlivých problémů apod. b) Možnost sdělit kritiku externí pracovníci mají možnost sdělit jakékoliv připomínky např. do schránky ve společné místnosti pro instruktory písemně, osobně kdykoliv během jejich pobytu v organizaci či elektronicky na . Vedoucí OD se také zajímá o jejich názory na různé zamýšlené novinky. c) Připomenutí narozenin každý instruktor v den svých narozenin dostane gratulaci od interních pracovníků OD. B. Motivace externích spolupracovníků Jak už bylo řečeno v úvodu této kapitoly, motivace se zaměřuje na vnitřní pohnutky, které člověka popohánějí dopředu. Je třeba je rozlišit od stimulace, protože jsou specifické a nezanedbatelné. Mezi hlavní patří: a) Smysluplná práce mnoho externích spolupracovníků a dobrovolníků pomáhá ve výchovných dílech právě proto, že práce, kterou dělají výchova je smysluplná a naplňuje jejich potřebu seberealizace 37. Také instruktoři OD mají tento motiv velmi silně zakořeněný, a i když by mohli svůj čas věnovat lépe placené práci, přesto pokračují v realizaci OD, protože jim přináší naplnění a smysl. b) Instruktorská parta nemalým motivem pro práci externího spolupracovníka je parta lidí, která OD realizuje. Jsou to lidé podobného zaměření (zájem o výchovu mládeže), podobného věku a mají něco, co je spojuje (instruktorství). Vznikají zde přátelství, která pronikají do osobního života, a lidé se právě kvůli přátelským vztahům, které zde vznikly, rádi vracejí. 37 Srov. ATKINSON, Rita L. Psychologie. 2., aktualiz. vyd., V Portálu 1. Překlad Erik Herman, Miroslav Petržela, Dagmar Brejlová. Praha: Portál, 2003, 471 s. ISBN

20 c) Přináležitost k salesiánskému dílu a organizaci mnoho instruktorů se někde na své životní cestě potkalo se salesiány 38 a myšlenka a vize, kterou mají salesiáni, je oslovila natolik, že vyhledávají salesiánská díla na místech, kam je osud zavál (školy, partner ). Jsou tak součástí velkého světového díla s jeho tradicí (150 let), strukturou a vizí. Instruktoři jsou také a především spolupracovníky organizace Dům Ignáce Stuchlého. Většina stimulů, informací a péče věnované instruktorům by měly mít ten efekt, že instruktoři budou hrdí na to, že patří do této organizace 39 a budou k ní loajální Operativní cíle oblasti stimulace a motivace Oblast stimulace a motivace instruktorů obsahuje mnoho dílčích témat a opět některá z nich už fungují řadu let (knihovna, praxe, přináležitost). Jsou ale oblasti, které jsou příchodem nových členů interního týmu v rozvoji, a je třeba v nich pokračovat. Proto stanovíme dva operativní cíle z těchto rozvíjejících se oblastí: a) Do konce školního roku 2011/2012 dokončit rozdělení instruktorů podle kompetencí a finančního ohodnocení (rozpracováno v příloze 3) a seznámit s nimi všechny externí spolupracovníky. b) Do konce března 2012 zorganizovat a popsat ORI víkend tak, aby tato metodika organizování ORI byla předatelná novým interním pracovníkům Komunikace s instruktory Poslední kapitolou, kterou se budeme zabývat v oblasti práce s instruktory, je oblast, která je součástí předchozích dvou oblastí komunikace s instruktory. Slovo 38 Salesiáni mají v ČR 11 velkých středisek mládeže, do kterých pracují stovky externích spolupracovníků a dobrovolníků. Myšlenka a zaměření všech středisek je stejná a proto není problém pracovat v salesiánském středisku v jiném městě. 39 Srov. PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008, 22 s. ISBN

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit

Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit Minimální kompetenční profil: Projektový manažer volnočasových aktivit pro děti a mládež Garant PDP: Bc. Monika Novosádová, Duha Klíčová

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Výroční zpráva 2007. Dům Ignáce Stuchlého salesiánský klub mládeže o.s.

Výroční zpráva 2007. Dům Ignáce Stuchlého salesiánský klub mládeže o.s. Výroční zpráva 2007 Dům Ignáce Stuchlého salesiánský klub mládeže o.s. Dům Ignáce Stuchlého salesiánský klub mládeže (dále jen DIS SKM) ve Fryštáku, ul. P. Ignáce Stuchlého 26/27, je občanské sdružení

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení,

Více

INTERNÍHO AUDITU Krajského úřadu Olomouckého kraje

INTERNÍHO AUDITU Krajského úřadu Olomouckého kraje INTERNÍHO AUDITU Krajského úřadu Olomouckého kraje PRVNÍ ROČNÍK Můj nástup do pozice IA od 1.1.2003 Půl roku existence Útvaru IA (2002) u krajského úřadu Snaha smysluplně položit základy pro práci IA metodická

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě 1/7 Téma C. - Komunikace 1. Soutěž sami o sobě Svou činnost propagujeme a do soutěže se zapojujeme Svou činnost propagujeme, ale nezapojujeme se 27 41 Svou činnost nepropagujeme 14 Soutěž Sami o sobě nás

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Výroční zpráva Domu Ignáce Stuchlého SKM za rok 2014

Výroční zpráva Domu Ignáce Stuchlého SKM za rok 2014 Výroční zpráva Domu Ignáce Stuchlého SKM za rok 2014 Mistři hokejové extraligy za rok 2014 z nedalekého Zlína mají okolo svého znaku nápis Jedna víra jeden tým jeden cíl. Jako by si tato slova půjčili

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

Adaptační program. Adaptační kurz. Program adaptačního kurzu

Adaptační program. Adaptační kurz. Program adaptačního kurzu Adaptační kurz Adaptační kurz je velmi propracovaný pobyt, který kombinuje prvky dobrodružství a tzv. zážitkové pedagogiky. Hlavním cílem je rozvoj nově vznikajícího kolektivu a seznámení žáků či studentů

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová - termín motivace označuje hybnou sílu či energii, která nás vede k určitému chování a jednání

Více

Projektový management

Projektový management Projektový management MANAGEMENT 2010-11 Ludmila Fridrichová Použité zdroje 1. Fischer, Dwight: CIO Plymouth State University Plymouth, New Hampshire 2. Sommerville, Ian : chap 5, 2004 3. Ruddock, Allen:

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15. Mgr. Andrea Ptáčková. www.zlinskedumy.cz

ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15. Mgr. Andrea Ptáčková. www.zlinskedumy.cz ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15 Mgr. Andrea Ptáčková www.zlinskedumy.cz Anotace Autor Jazyk Materiál žáky seznamuje s programy podpory zdraví Světové zdravotnické organizace

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007 VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM ANEB PROČ SE JIM TO VYPLATÍ Tereza Matýsová hrosne@centrum.cz Abstrakt: Příspěvek vznikl na základě bakalářské diplomové práce Veřejné knihovny jako komunitní centra

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více