FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Práce s instruktory v sekci Orientační dny v Domě Ignáce Stuchlého. Autor: Libor Všetula

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Práce s instruktory v sekci Orientační dny v Domě Ignáce Stuchlého. Autor: Libor Všetula"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Práce s instruktory v sekci Orientační dny v Domě Ignáce Stuchlého Autor: Libor Všetula Fryšták, prosinec 2011

2 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracoval zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použil. Ve Fryštáku dne Mgr. Libor Všetula 2

3 Obsah 1. Úvod Orientační dny a jejich instruktoři Projekt Orientační dny Metody práce při Orientačních dnech Potřebnost práce s instruktory v projektu Orientační dny Klíčové oblasti práce s instruktory Získávání instruktorů Účastníci našich akcí odchovanci Bumerang Nabídka osobního rozvoje pro odchovance Pedagogické školy a vysoké školy Přivádění osvědčených známých Operativní cíle v oblasti získávání instruktorů Stimulace a motivace A. Stimulace externích pracovníků Odměny Vzdělávání instruktorů Hodnocení instruktorů Důvěra a zájem B. Motivace externích spolupracovníků Operativní cíle oblasti stimulace a motivace Komunikace s instruktory Předávání informací

4 Přihlašování na kurzy Operativní cíle v oblasti komunikace Impulsy do budoucnosti Dobří instruktoři jsou základem Ne na výkon, ale na kvalitu Mít motivované, informované a vzdělané instruktory Závěr Použité zdroje Přílohy

5 1. Úvod Studium Funkčního studia mi dalo mnoho podnětů k přemýšlení nad mnohými věcmi týkající se naší organizace a především sekce Orientačních dnů (dále jen OD), jejíž jsem vedoucím. Bylo by mnohé, o čem by se dalo psát v této závěrečné práci, ale zvolil jsem si téma, které považuji v současné situaci za nejklíčovější práce s instruktory, tedy především externími pracovníky. Toto téma je také jednou z klíčových oblastí, na kterou bychom se s týmem pracovníků naší sekce chtěli soustředit v příštích několika letech 1. Je totiž zřejmé z naší zkušenosti a potvrzeno také ze zahraničí 2, že jedním z klíčových prostředků, který nejvíce působí na mladé lidi v tomto specifickém stylu práce, jaký provozujeme v Domě Ignáce Stuchlého, je instruktor. Tito lidé jsou bohatstvím každé organizace a kvalitní pracovníci, kteří působí ve výchovném procesu, zvyšují pravděpodobnost, že výchovná práce padne na úrodnou půdu. Dalším důležitým impulzem k sepsání této práce byla také přednáška v rámci Funkčního studia v Hrotovicích vedená Vladimírou Dvořákovou a Janou Heřmanovou na téma Práce s externími pracovníky, která mě inspirovala k tomu, abychom se systematicky nad touto problematikou zamysleli a více ji strukturovali, aby byla předatelná a tím i následovatelná. Materiály, které jsme na této přednášce obdrželi, se staly také významným vodítkem při tvorbě struktury některých kapitol této práce. Konečně třetím důvodem k výběru právě tohoto tématu byl i fakt, že od začátku školního roku jsme spolu se spolupracovníky ušli už velký kus cesty a jsou také vidět první plody naší práce. Je proto třeba tuto, již vykonanou, práci zaznamenat a podívat se v této závěrečné práci dál do budoucnosti. 1 Viz. Příloha 1 2 Exkurze v Aktionszentrum Benediktbeuern, Německo a jedno roční stáž autora v Savio House Bollington, Velká Británie. 5

6 Cílem této práce bude definovat klíčové oblasti, na které je třeba se zaměřit v práci s instruktory a pro každou z nich stanovit základní operativní cíle, které povedou buď ke zlepšení či k naplnění oné oblasti, alespoň dílčím způsobem. Na závěr této práce se pak pokusíme nabídnout několik impulsů vztahujících se k dlouhodobé budoucnosti. Věřím, že tato prakticky zaměřená práce přispěje ke společné a koordinované činnosti celého týmu sekce OD. 2. Orientační dny a jejich instruktoři Dříve než se však pustíme do konkrétní náplně oblasti práce s instruktory, je třeba si krátce představit projekt Orientační dny a také to, jakou roli v nich hraje instruktor. Odkryje se nám tak potřebnost tohoto tématu a také více pochopíme kontext, ve kterém se celá práce s externími spolupracovníky odehrává Projekt Orientační dny Tento projekt vznikl jako reakce na měnící se situaci ve společnosti a v katolické církvi na počátku 70. let v západním Německu 3. Po sjednocení Německa se tento projekt rozšířil i do východního Německa. Tento koncept několikadenních pobytových akcí, tematicky zaměřených, pak přebrali Salesiáni 4 v Německu a v Rakousku. Odtud se Orientační dny dostávají do České republiky, do Fryštáku u Zlína, kde se v roce 1999 uskutečňuje první kurz tohoto projektu 5. Celý tento projekt pokračuje až do dnešních 3 Jedná se především o změny, které v církvi přinesl II. Vatikánský koncil. Ve společnosti pak začalo posilovat chápání mladého člověka jako svéprávného subjektu, který si sám tvoří své životní názory a stupnici hodnot. 4 Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska zkratka SDB) je řeholní kongregace v katolické církvi, která se zabývá výchovou mládeže a provozuje řadu škol, SVČ, nízkoprahových klubů atd. 5 Bylo to pro CMg a SOŠ pedagogická Brno, Lerchova 6

7 dnů, počet realizovaných kurzů se stále rozrůstá 6 a tím také potřeba pracovníků, kteří se na vedení těchto akcí podílejí 7. Orientační dny, to je zpravidla třídenní pobytová akce studentů z jedné třídy, která má za cíl nabídnout studentům prostor a pomoc při získávání orientace pro život. Každý kurz je tematicky zaměřen 8 a studenti se tímto předem vybraným tématem zabývají aktivní formou. Tyto kurzy se konají obvykle v prostorách Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku a třídu doprovází zpravidla třídní učitel či další pedagogický doprovod Metody práce při Orientačních dnech Mladí lidé mají rádi rozličnost způsobů práce a možnost výběru. Je proto důležité metody práce, kterými se snažíme téma předat, uzpůsobit věku a úrovni třídy, která na Orientační dny přijíždí. Existují však základní metody či formy, které jsou univerzální pro většinu kurzů, mladí lidé na ně pozitivně reagují a přijímají je. Mezi takové metody patří: Rozhovor je rozmluva dvou či více lidí na jedno nebo více témat 9. Je tedy zřejmé, že rozhovoru se účastní vždy alespoň dva lidé. V našem případě se zpravidla jedná o instruktora a jednoho studenta, instruktora a více studentů či o studenty navzájem. Při Orientačních dnech se instruktor snaží motivovat ke sdělení názorů, klást otázky a vyvolávat diskuse. Zážitková pedagogika tento způsob práce představuje účinnou pedagogickou metodu, která staví na emocionálně silném, intenzivním zážitku, na prožití skutečností, překonávání překážek a poznání sebe samého, na vnímání kontaktu s přírodním prostředím, na zážitku spolupráce v týmu. Základem je navození 6 Viz. Příloha 2 7 Srov. MARTÍNEK, Michael. Orientační dny pro školní třídy: Nová forma pastorace mládeže v české církvi vývoj, principy, zkušenosti. [online]. Fryšták: Dům Ignáce Stuchlého, 2001 [cit ]. 8 ORIENTAČNÍ DNY - podrobnější charakteristika: Nabízené tematické okruhy. DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO.Dům Ignáce Stuchlého [online]. [cit ]. Dostupné z: 9 VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009, 118 s. ISBN

8 situací, jimž se účastníci ve skupině nemohou vyhnout 10. Při Orientačních dnech se tato metoda projevuje např. lanovými překážkami, různými hrami, kdy jsou účastníci nuceni překonat sebe sama (noční hry, hry v přírodě, ve vodě atd.). Instruktoři při realizaci kurzu (nevědomě) fungují jako vzor, který je (podvědomě) účastníky napodobován. Jaký tým, takoví účastníci 11. Výše uvedené metody patří mezi nejzákladnější. Další metody jsou kreativní zpracování tématu, relaxační techniky, práce v plénu i v malých skupinkách a různé druhy her 12. Při všech těchto aktivitách instruktor uvádí či motivuje účastníky, vytváří svou přítomností atmosféru celé aktivity a podstatným způsobem určuje také průběh Potřebnost práce s instruktory v projektu Orientační dny Z výše uvedeného vyplývá, že instruktor je jedním z nejklíčovějších elementů našeho působení na školní třídy v průběhu Orientačních dnů při metodách a aktivitách. Tohoto jsme si od začátku vědomi a proto se už v základním dokumentu, který sepsal ředitel Domu Ignáce Stuchlého v roce 2001 (tedy jen několik měsíců poté, co byla realizace Orientačních dnů započata) píše, že na pedagogy jsou při realizaci OD kladeny velké nároky. Nejsou totiž v roli učitele, proto mají větší možnost odpovědět na očekávání dospívajících 13. Tato očekávání pak popisuje odborná literatura tak, že adolescenti často hledají dospělého, který by jim imponoval, představoval přirozenou autoritu a bral je vážně, jako stejně hodnotné partnery. Potřebují, aby jim poskytl potřebnou korekci 10 HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogické ovlivňování volného času: současné trendy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 176 s. ISBN PELÁNEK, Radek. Příručka instruktora zážitkových akcí. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 38 s. ISBN Srov. ORIENTAČNÍ DNY - podrobnější charakteristika: Nabízené tematické okruhy. 13 MARTÍNEK, Michael. Orientační dny pro školní třídy: Nová forma pastorace mládeže v české církvi vývoj, principy, zkušenosti. 8

9 jejich názorů a projevů. Akceptovaná autorita jim pomáhá rozlišovat, jaké chování je pro společnost ještě únosné 14. V roce 2008 se také objevilo v analýze silných a slabých stránek díla Domu Ignáce Stuchlého, že na jednu stranu máme instruktory, kteří jsou na vysoké úrovni se schopností vytvořit dobré a radostné klima kurzu, ale na druhou stranu je potřeba vypracovat program vzdělávání a formace týmu OD a externích spolupracovníků 15, což doposud nebylo uskutečněno. Nástupem dvou nových interních pracovníků do sekce OD v roce 2010 se situace na tomto poli zlepšila. Společně se vidí potřeba tuto oblast uchopit a zlepšit a také se již podnikly konkrétní kroky v realizaci. O těchto krocích bude řeč níže v této práci. Nezanedbatelným faktorem, proč je jednou z priorit naší organizace právě práce s instruktory, je fakt, že se stále zvyšuje poptávka po kurzech Orientačních dnů a proto je také nutné zvyšovat počty instruktorů k tomu, aby tyto kurzy byly vůbec realizovatelné 16. Ze všeho toho, co jsme doposud napsali, je patrné, že plody této práce budou mít praktické využití a jsou nezbytně potřeba k tomu, aby se práce na realizaci kurzů Orientačních dnů zkvalitnila. 3. Klíčové oblasti práce s instruktory Po úvodní kapitole, ve které jsme si vymezili, proč je tak důležité zpracovat problematiku práce s instruktory, se pustíme do stěžejní kapitoly celé práce, která bude pojednávat o klíčových oblastech. Tyto oblasti se pokusíme chronologicky definovat tak, aby postihovaly co nejkomplexněji všechny priority a potřeby, které má naše organizace vůči instruktorům, a v každé z nich uvedeme další podoblasti, které s ní souvisí. Dále pak 14 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 1.vyd. Praha: Portál, 2000, 283 s. ISBN Srov. Výchovně pastorační projekt komunity Fryšták. Fryšták, s. 16 Viz. Příloha 2 9

10 se na základě společné diskuse s interními zaměstnanci sekce OD pokusíme o definici dvou operativních cílů Získávání instruktorů První oblastí, která je chronologicky na začátku práce s instruktory, je, jak tyto externí spolupracovníky vůbec můžeme získat. Je zřejmé, že tato oblast bude souviset s ostatními oblastmi, které budou následovat níže, ale zde bychom se chtěli zaměřit na konkrétní způsoby, které jsou realizovatelné pro naši organizaci Účastníci našich akcí odchovanci Orientačních dnů se účastní každoročně přes studentů základních a středních škol 18. Tento počet mladých lidí je natolik velký, aby se z něho mohla postupem času generovat skupina těch, které Orientační dny nadchly a zároveň vidí svoje zaměření v pedagogické oblasti či v pomáhajících profesích. Podle hodnocení účastníků naprostá většina z nich 19 odjíždí z této akce spokojená a nadšená. Je tedy třeba s tímto nadšením pracovat a využít jej k motivaci těchto mladých lidí pro spolupodílení se na organizování Orientačních dnů. Tato oblast je teprve v začátcích, protože odchovanců Orientačních dnů je mezi stávajícími instruktory minimum, ale za pár let bychom tuto skupinu chtěli posílit alespoň na 20 % z celkového počtu 20. Prostředkem k tomuto cíli je akce, která se nazývá Bumerang. 17 Srov. LOJDA, Jan. Manažerské dovednosti. Praha: Grada, s. ISBN Viz. Příloha 2 19 Interní archiv zpětné vazby Orientačních dnů 20 V roce 2011 se do realizace OD zapojilo celkem 37 instruktorů z nichž 20 vedlo více než 1 kurz OD. Znamená to že 20 % v tomto smyslu je 8 instruktorů. 10

11 Bumerang Inspirací této víkendové akce je roční stáž autora v anglickém středisku volného času ve Velké Británii v Bollington, které se zabývá realizací podobných akcí, jako jsou Orientační dny. Jedná se o třídenní akci, která je propagována na závěr každého kurzu OD. Bumerang je příležitostí pro studenty 8. třídy základní školy a starší, aby z vlastní iniciativy přijeli zpět a zažili akci podobného typu, jakou jsou OD, ale s jinými lidmi účastníky jiných kurzů OD. Cíl této akce je sezvat ty, ve kterých účast na OD zanechala pozitivní dojem, umožnit jim setkání s vrstevníky a oslovit je osobně v nabídce osobního rozvoje s výhledem na post instruktora Orientačních dnů. V současné době je plánována jednou ročně, ideální stav jsou dva Bumerangy každé pololetí jeden Nabídka osobního rozvoje pro odchovance Součástí akce Bumerang je nabídka osobního rozvoje pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat v pedagogické, psychologické, etické či jiné oblasti s cílem být instruktorem OD nebo mít průpravu v organizování akcí pro děti a mládež. Jedná se o několik vzdělávacích setkání za rok v Domě Ignáce Stuchlého. Lektoři těchto setkání jsou stávající instruktoři OD či externí hosté. Tato myšlenka je ve stádiu vize s tím, že Bumerang se od začátku školního roku propaguje na červen Pedagogické školy a vysoké školy V rámci pracovního roku zrealizuje tým OD několik adaptačních kurzů pro studenty vysokých škol a středních škol s pedagogickým zaměřením. Na tomto kurzu pak osloví, po domluvě s vedením školy, přítomné studenty s nabídkou praxe či realizace bakalářské či diplomové práce. Tito studenti pak přijíždějí v rámci svého studia a mají tak první kontakt s realitou práce instruktora OD. Někteří z nich pak přijíždějí i po skončení doby praxe. 11

12 Přivádění osvědčených známých Tento způsob získávání nových instruktorů je nejrozšířenější formou, jakou se většina současných instruktorů dostala k této práci. Každý interní pracovník sekce OD i každý instruktor má okruh vrstevníků, se kterými se setkává. Formou osobního pozvání a záruky ve formě stávajícího instruktora se nový instruktor seznamuje se způsoby práce a může si vyzkoušet práci instruktora v rozšířeném týmu 21. Pokud se mu práce líbí a zároveň stávající instruktoři potvrdí, že má nový instruktor jisté kvality, může se nový instruktor zapojit příště více a více a postupně přebírá větší zodpovědnost Operativní cíle v oblasti získávání instruktorů Některé dílčí způsoby získávání instruktorů fungují už několik let dobře (přivádění osvědčených známých) a některé teprve začínají. Pro tuto oblast jsme stanovili dva operativní cíle, které pomohou rozvinout oblasti teprve se rozvíjející. a) Do konce školního roku 2011/2012 připravit a zrealizovat akci Bumerang tak, aby se vytvořila metodika této akce včetně poznámek k její propagaci na šk. rok 2012/2013 b) Do začátku akce Bumerang ( ) mít vytvořeno schéma nabídky dalšího zapojení a spolupráce (vzdělávání) pro účastníky této akce Stimulace a motivace Další klíčovou oblastí práce s externími spolupracovníky je oblast stimulace a motivace. Smyslem stimulace a motivace je v podstatě nenásilné vytvoření pozitivního 21 Standardní tým instruktorů OD má 1 vedoucího instruktora a jednoho pomocného instruktora. Nováček, který se teprve seznamuje s činností je k těmto dvěma instruktorům přiřazen a dívá se, jak věci fungují, příp. se v rámci možností zapojí. 12

13 přístupu k něčemu 22 v našem případě k práci externího spolupracovníka, k organizaci, ve které pracovník pracuje, či ke klientům. Rozdíl mezi stimulací a motivací je podle Jiřího Plamínka v tom, že stimulace je více zaměřena na vnější podněty (finance, výhody) a motivace na vnitřní pohnutky (např. protože to člověka baví, považuje to za důležité) 23. V práci s externími spolupracovníky jsou obě tyto složky nesmírně důležité, protože motivovaní či stimulovaní pracovníci podávají kvalitnější výkony, zůstávají déle zapojení v činnosti a jsou loajálnější s firmou, ve které pracují. Ke strukturalizaci oblasti stimulace jsem se inspiroval materiálem, který jsme obdrželi v přednášce o motivaci a stimulaci externích spolupracovníků v rámci Funkčního studia 24. A. Stimulace externích pracovníků Odměny Odměny jsou jednou ze základních stimulačních technik, které používáme v naší organizaci. Vzhledem k tomu, že Dům Ignáce Stuchlého je organizace nezisková, finanční ohodnocení za vykonanou práci je nastaveno na přijatelnou úroveň, samo o sobě však nestačí k dostatečné stimulaci. a) Finance v rámci finančního ohodnocení jsme vytvořili vnitřní rozlišení různých stupňů instruktorů, kteří mají různé kompetence, různé povinnosti, zodpovědnosti a berou také různou finanční odměnu. Tato struktura je externím spolupracovníkům známá PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 2., dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, 14 s. ISBN Srov. tamtéž s. 24 NOVÁČCI - TRS Stimulace externistů. Tetčice, Příloha 3 13

14 b) Oblečení a dárky jednou za rok, v rámci víkendu pro instruktory ORI 26, je externím spolupracovníkům, jako projev vděčnosti za odvedenou práci, předán dárek v podobně kusu oblečení s logem organizace (tričko, vesta, šátek). Tyto dárky mají jak funkci praktickou, tak také propagační, protože obvykle nosí toto oblečení instruktoři při realizaci kurzů jako oblečení pracovní. c) Půjčování věcí vzhledem k bohatě vybavenému skladu pomůcek zvláště pomůcek na outdoorové aktivity mají externí spolupracovníci možnost za zvýhodněných podmínek půjčit rafty, lodě, pomůcky do hor a jiné. d) Víkend ORI tento víkend je pojat jako víkend za odměnu pro všechny instruktory. Je pro ně zdarma či za symbolický příspěvek a obvykle se na něm pro instruktory připraví překvapení v podobě adrenalinové aktivity (paintball, nová adrenalinová hra ) a předá se jim hmotné poděkování ve formě dárku. Hlavním smyslem tohoto víkendu je však neformální shromáždění všech, kteří se během roku moc nepotkávají, s možností zažít spolu zajímavé zážitky. e) Dotace na vzdělávání externí spolupracovníci mají možnost získat příspěvek na vzdělávací kurz, který zvýší jejich kvalifikaci a kompetenci v práci, kterou dělají pro naši organizaci. Tyto kurzy pak pořádáme jak my sami, tak také jiné organizace. f) Knihovna součástí nabídky stimulů pro externí spolupracovníky je knihovna, do které se už dlouhou řadu let dodávají aktuální knihy z oblasti pedagogiky, psychologie, vedení her, etiky a dalších oborů, které jsou důležité v instruktorské práci. Tuto knihovnu mohou externisté využívat zdarma a půjčovat si knihy jak z vlastního zájmu, tak také pro studium. g) Volný internet všechny prostory, ve kterých instruktoři pracují, jsou pokryty bezdrátovým internetovým připojením a vybaveny počítači, takže instruktor má neomezený přístup na počítač včetně možnosti tisku. 26 Viz. bod d) 14

15 h) Prostory na setkávání a práci instruktoři mají vždy při práci zajištěno ubytování a stravu a také několik místností, ve kterých se odehrává příprava a hodnocení kurzů. Součástí těchto prostor je také místnost na neformální posezení. Tyto prostory mohou po domluvě instruktoři využívat i na soukromé akce Vzdělávání instruktorů Každá dobrá organizace stojí o to, aby v ní pracovali kompetentní lidé, kteří dělají určenou práci dobře a efektivně. Také v pedagogické a volnočasové oblasti existují nároky na pracovníky, protože se zde jedná o výchovu dalších lidí. Osobnost takového pedagoga velmi zásadním způsobem rozhoduje o tom, jak efektivní bude jeho snaha předat klientovi to, co zamýšlí předat (dovednosti, postoje, názory). Proto chceme, aby i externí spolupracovníci byli kompetentní. V této oblasti získávání kompetencí vzdělávání jako organizovaný a institucionalizovaný způsob učení 27 - je pro instruktory k dispozici několik možností. Všechny tyto aktivity či příležitosti jsou součástí celkového vzdělávacího plánu pro instruktory. a) Organizování kurzů alespoň jednou ročně je třeba zorganizovat akci, při které mají instruktoři možnost nabýt nových kompetencí nebo si upevnit už dříve získané. Jedná se o naplánování, propagaci, zorganizování a reflexi. Témata zapadají do koncepce organizace a profilu instruktora Orientačních dnů. b) Nabídka dalších externích kurzů na webových stránkách instruktorů v sekci vzdělávání se objevují nabídky aktuálních kurzů, které jsou vhodné pro instruktory OD a pořádají je jiné organizace. Motivací k těmto kurzům je vlastní sebevzdělávání a stimulem je finanční příspěvek na kurzovné. c) Praxe a bakalářské a diplomové práce instruktoři, zvláště z pedagogických škol, mají možnost v rámci Orientačních dnů uskutečnit svoji povinnou pedagogickou 27 HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 31 s. ISBN

16 praxi 28. Proces funguje i tak, že ze studentů, kteří zde již praxi dělali, se stávají externí spolupracovníci, protože je práce zaujala a z vlastních motivů v ní pak pokračují dále. Další možností je psát některé z témat, které zkvalitní práci instruktorského týmu Orientačních dnů jako svoji svou závěrečnou bakalářskou či diplomovou práci d) Knihovna už byla zmíněna v bodě zabývajícím se stimulací, nicméně je to nezanedbatelný způsob nabídky vzdělávání instruktorů. S tím souvisí také upozorňování na nové knihy na webových stránkách instruktorů s krátkou anotací a popisem přínosu pro práci. e) Nabídka osobní konzultace tato nabídka v sobě zahrnuje možnost instruktorů konzultovat své osobní záležitosti týkající se studia či práce v jiné oblasti (prázdninové akce, vedení skupiny mládeže, seminární práce ) s interními pracovníky Orientačních dnů. Prakticky pak se tato oblast projevuje v otázkách po vhodných hrách pro určitou akci, konzultaci autorských her instruktorů či vedení a konzultace při psaní bakalářských prací Hodnocení instruktorů Hodnocení je jednou ze tří důležitých personálních činností vedle odměňování a vzdělávání 30. Nemělo by tedy chybět ani u externích pracovníků, i když z povahy věci budou kritéria hodnocení mírně odlišná od hodnocení zaměstnanců. Vždy, když se jedná o hodnocení, je třeba pamatovat na tři póly hodnoticího procesu. Ten v sobě zahrnuje nejen výsledek, což je typické kritérium pro hodnocení, ale také vstup a proces. Vstupem se rozumí to, co do své práce pracovník vkládá (kompetence, zkušenosti). 28 Spolupráce již probíhá s Teologickou fakultou Palackého univerzity Olomouc a s CMgaSOŠ pedagogická Brno. 29 V této oblasti už byly napsány dvě závěrečné práce a v současné době se dvě práce píší. 30 Srov. HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 17 s. ISBN

17 Proces zase odráží přístup pracovníka k různým úkolům, činnostem apod. 31. Nelze tedy v tomto případě souhlasit s Biblí, kde se říká, že strom poznáte po ovoci 32. Zvláště u externích spolupracovníků neziskových organizací, kde finanční ohodnocení není hlavním stimulem pro spolupráci, je třeba mít tuto hodnoticí trojnožku na paměti a vždy se dívat na spolupracovníka komplexně. Způsoby hodnocení, které používáme v případě instruktorů Orientačních dnů, jsou: a) Osobní pochvala či kritika vzhledem k tomu, že ve většině případů instruktoři pracují v tandemu s interním pracovníkem, dostane se jim zpětné vazby v průběhu kurzu při reflexi každého dne kurzu zvlášť a poté při závěrečném hodnocení kurzu. Zde potom platí nutnost interních pracovníků naučit se základy správného používání kritiky a pochval. Jedná se však o běžné pracovní a profesionální úspěchy či chyby. b) Vyžádaná zpětná vazba pokud některý z externích spolupracovníků projeví zájem, je možné se na zpětnou vazbu jeho činnosti zaměřit a po skončení kurzu mu poskytnout kompletnější zrcadlo jeho činnosti se vší možností subjektivismu. Tento způsob hodnocení vznikl zespodu, tedy na žádost některých instruktorů, a je zcela na jejich rozhodnutí, zda o ni požádají. c) Veřejné ocenění vzhledem k tomu, že celý instruktorský tým se málokdy sejde kompletní, používáme k veřejnému oceňování informační bulletin 33 a společný víkend ORI 34. Jedná se většinou na jednu stranu o ocenění většiny všech spolupracovníků a na druhou stranu jmenovitě o několik z nich, kteří za jisté časové období dosáhli konkrétního úspěchu, zlepšení kvalifikace, či se více zapojovali do činnosti. Součástí oceňování bývá také větší či menší hmotná pozornost. 31 Srov. tamtéž s. 32 Srov. Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Praha: Zvon, Mt 7, ISBN Kapitola Informační bulletin 34 Kapitola d) 17

18 Důvěra a zájem Tyto dvě oblasti vyskytující se mimo jiné velkou měrou v oblasti koučování jsou důvěra a zájem. Důvěrou se zde myslí přesvědčení, že je externí spolupracovník schopen rozvoje, nezávisle na konkrétním výchozím bodě a na individuální rychlosti. Jedná se zde v podstatě o akceptaci schopností, možností a hranic pracovníka. Tímto postojem je pracovník podporován, aby své schopnosti rozvíjel a posouval své hranice směrem nahoru. Zájem zase vychází z přesvědčení, že každá skutečnost je jiná a stejně správná a že neznáme svět druhého. To pak vede ke snaze o pochopení tohoto světa. Prakticky se jedná o taktní snahu informovat se o světě druhého, o to, jak jej zažívá a jak se mu při tom daří 35. I. Důvěra se projevuje: a) Svěřování zodpovědnosti každý instruktor, který se osvědčil, má svobodu v tom, jakým stylem vede jednotlivé činnosti a jak je pojme. V podstatě se zde jedná o delegování ve smyslu přenesení pravomocí, ovlivňování předané činnosti a spolupráce 36. Je mu svěřen klíč od všech dveří v domě (kromě těch, kde je možné dostat se k financím) a jedná pak samostatně jak před studenty, tak před doprovázejícími pedagogy. Se svěřováním zodpovědnosti pak souvisí b) podpora instruktorů která se uskutečňuje jak akceptováním různosti a stáním za nimi, tak také možností realizování různých projektů a akcí včetně finančního a materiálního zázemí. II. Zájem potom spočívá v: a) Neformální rozhovory pokud je to alespoň trochu možné, interní pracovníci a instruktoři po skončení dne ještě chvíli neformálně řeší různé situace 35 Srov. HABERLEITNER, Elisabeth, Elisabeth DEISTLER a Robert UNGVARI. Vedení lidí a koučování v každodenní praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, s. ISBN CIPRO, Martin. Delegování jako způsob manažerského myšlení. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 9 s. Manažer. ISBN

19 z tohoto dne. Samozřejmě se také dostane na osobní věci, kde už pak odpadají jakékoliv role či pozice. Je také snaha o partnerský přístup při práci, konzultace jednotlivých problémů apod. b) Možnost sdělit kritiku externí pracovníci mají možnost sdělit jakékoliv připomínky např. do schránky ve společné místnosti pro instruktory písemně, osobně kdykoliv během jejich pobytu v organizaci či elektronicky na . Vedoucí OD se také zajímá o jejich názory na různé zamýšlené novinky. c) Připomenutí narozenin každý instruktor v den svých narozenin dostane gratulaci od interních pracovníků OD. B. Motivace externích spolupracovníků Jak už bylo řečeno v úvodu této kapitoly, motivace se zaměřuje na vnitřní pohnutky, které člověka popohánějí dopředu. Je třeba je rozlišit od stimulace, protože jsou specifické a nezanedbatelné. Mezi hlavní patří: a) Smysluplná práce mnoho externích spolupracovníků a dobrovolníků pomáhá ve výchovných dílech právě proto, že práce, kterou dělají výchova je smysluplná a naplňuje jejich potřebu seberealizace 37. Také instruktoři OD mají tento motiv velmi silně zakořeněný, a i když by mohli svůj čas věnovat lépe placené práci, přesto pokračují v realizaci OD, protože jim přináší naplnění a smysl. b) Instruktorská parta nemalým motivem pro práci externího spolupracovníka je parta lidí, která OD realizuje. Jsou to lidé podobného zaměření (zájem o výchovu mládeže), podobného věku a mají něco, co je spojuje (instruktorství). Vznikají zde přátelství, která pronikají do osobního života, a lidé se právě kvůli přátelským vztahům, které zde vznikly, rádi vracejí. 37 Srov. ATKINSON, Rita L. Psychologie. 2., aktualiz. vyd., V Portálu 1. Překlad Erik Herman, Miroslav Petržela, Dagmar Brejlová. Praha: Portál, 2003, 471 s. ISBN

20 c) Přináležitost k salesiánskému dílu a organizaci mnoho instruktorů se někde na své životní cestě potkalo se salesiány 38 a myšlenka a vize, kterou mají salesiáni, je oslovila natolik, že vyhledávají salesiánská díla na místech, kam je osud zavál (školy, partner ). Jsou tak součástí velkého světového díla s jeho tradicí (150 let), strukturou a vizí. Instruktoři jsou také a především spolupracovníky organizace Dům Ignáce Stuchlého. Většina stimulů, informací a péče věnované instruktorům by měly mít ten efekt, že instruktoři budou hrdí na to, že patří do této organizace 39 a budou k ní loajální Operativní cíle oblasti stimulace a motivace Oblast stimulace a motivace instruktorů obsahuje mnoho dílčích témat a opět některá z nich už fungují řadu let (knihovna, praxe, přináležitost). Jsou ale oblasti, které jsou příchodem nových členů interního týmu v rozvoji, a je třeba v nich pokračovat. Proto stanovíme dva operativní cíle z těchto rozvíjejících se oblastí: a) Do konce školního roku 2011/2012 dokončit rozdělení instruktorů podle kompetencí a finančního ohodnocení (rozpracováno v příloze 3) a seznámit s nimi všechny externí spolupracovníky. b) Do konce března 2012 zorganizovat a popsat ORI víkend tak, aby tato metodika organizování ORI byla předatelná novým interním pracovníkům Komunikace s instruktory Poslední kapitolou, kterou se budeme zabývat v oblasti práce s instruktory, je oblast, která je součástí předchozích dvou oblastí komunikace s instruktory. Slovo 38 Salesiáni mají v ČR 11 velkých středisek mládeže, do kterých pracují stovky externích spolupracovníků a dobrovolníků. Myšlenka a zaměření všech středisek je stejná a proto není problém pracovat v salesiánském středisku v jiném městě. 39 Srov. PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008, 22 s. ISBN

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze Postavení pracovníků školních jídelen Pracovníci školních jídelen Tým nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují školní stravování vedoucí školní jídelny vedoucí

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů 1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika 2. Řízení znalostí a kvality 3. Vzdělávací potřeby a cíle plánování vzdělávání 4. Aktuální trendy a nové technologie 5. Příležitosti a hrozby (případové

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 347-352 Whitmore, J.:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Podnikový management Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Role manažera Henry Mintzberg vynikající odborník na problematiku managementu, řekl, že manažeři mohou být nejlépe charakterizováni podle rolí,

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem veřejné zakázky je to, že: a) v rámci první části VZ: alespoň 14 učitelů získá odbornou kvalifikaci (pedagogickou způsobilost) pro

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010 Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s.

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení,

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat.

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 O NÁS: 1. NAŠE POSLÁNÍ: Pomáháme žákům, pedagogům i širší veřejnosti s tím, jak komunikovat a spolupracovat s lidmi jako s rovnými partnery. Pomáhame školám zavádět osobnostní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Proces komunikace Vstupy Výstupy Signály, stimuly Naše reakce, chování Vnímání Nejzákladnější

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Adaptační program. Adaptační kurz. Program adaptačního kurzu

Adaptační program. Adaptační kurz. Program adaptačního kurzu Adaptační kurz Adaptační kurz je velmi propracovaný pobyt, který kombinuje prvky dobrodružství a tzv. zážitkové pedagogiky. Hlavním cílem je rozvoj nově vznikajícího kolektivu a seznámení žáků či studentů

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Projektový management

Projektový management Projektový management MANAGEMENT 2010-11 Ludmila Fridrichová Použité zdroje 1. Fischer, Dwight: CIO Plymouth State University Plymouth, New Hampshire 2. Sommerville, Ian : chap 5, 2004 3. Ruddock, Allen:

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více