Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III"

Transkript

1 Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III

2 Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III

3 Obsah 1. Program Grundtvig Aktivity programu Grundtvig 2. Pečeť kvality kritéria a způsob hodnocení Ocenění Pečeť kvality Grundtvig Kvalitativní kritéria 3. Ocenění Pečeť kvality Grundtvig 2013 Přehled oceněných projektů Popis oceněných projektů Pečeť kvality Grundtvig místo Vzpomínejme společně: Výcvik v reminiscenci pro rodiny pečující o osoby s demencí (REMEMBERING TOGETHER: Reminiscence Training for family carers of people with dementi) Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví, o. s. (CESMEZ) 2. místo Evropa čelí domácímu násilí výměna a přenos místních kompetencí (Europe faces domestic violence Exchange and transfer of local competencies) Statutární město Brno 3. místo Identita a sociální změna (Identity and Social Change) ATHENA Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen Čestná cena za příkladné zapojení do projektových aktivit Zvládneš to! Nové perspektivy pro ženy a vlastní podnikání (You can do it! New perspectives for women to have own businesses) Agentura GAIA, o. s. Vyhlášení výsledků v roce 2013 přehledně 4. Ocenění Pečeť kvality Grundtvig 2014 Přehled oceněných projektů Popis oceněných projektů Pečeť kvality Grundtvig místo Mateřská centra jako rozvíjející se podpůrná struktura pro aktivní zapojení dobrovolníků (Mother Centers developing support structures for active volunteer involvement) Síť mateřských center, o. s. 2. místo Komunitou podporované zemědělství pro Evropu (Community Supported Agriculture for Europe) PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství 3. místo Oděvní doplňky a šperky z krajky (Fashion accessories and jewellery in lace) Česká palička, s. r. o. Vyhlášení výsledků v roce 2014 přehledně

4 Program Grundtvig Program Grundtvig

5 Program Grundtvig byl do konce roku 2013 významnou součástí evropského Programu celoživotního učení (LLP Lifelong Learning Programme) zavedeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne , platným od , na období od do Jeho implementací byl v České republice pověřen Dům zahraniční spolupráce (dříve Dům zahraničních služeb). Program se zaměřoval na oblast vzdělávání dospělých a zapojit se do něj mohly v uplynulém období organizace i jednotlivci působící v oblasti vzdělávání dospělých. Od začátku roku 2014 byly všechny podprogramy LLP sjednoceny pod jeden program s názvem Erasmus+. Cílem programu Grundtvig bylo rozvíjet spolupráci, porozumění, získávání zkušeností napříč Evropou a přístupnosti dalšího vzdělávání a také zvyšování kvality vzdělávání dospělých. Svým obsahem se zaměřoval na potřeby dospělých lidí v oblasti vzdělávání, přičemž zvláštní pozornost byla věnována též osobám se specifickými potřebami. Prostřednictvím aktivit programu bylo podporováno vzdělávání osob s nízkým vzděláním, případně s nedostatečnou kvalifikací. Program byl dále určen i těm, kteří žijí v okrajových či socioekonomicky postižených oblastech nebo se potýkají se společensky ekonomickým znevýhodněním. Ze široké škály aktivit mohly čerpat organizace působící v jakékoliv formě vzdělávání dospělých (formální, neformální, informální), dále také vzdělavatelé dospělých a v neposlední řadě i široká dospělá veřejnost. Cílové skupiny programu Grundtvig: organizace/instituce a subjekty zabývající se vzděláváním dospělých jednotlivci působící v oblasti vzdělávání dospělých (např. školitelé, vzdělavatelé dospělých, řídící a administrativní pracovníci, studenti andragogiky) široká dospělá veřejnost 6 7

6 Aktivity programu Grundtvig Projekty partnerství Projekty partnerství byly dvouleté aktivity, které se zaměřovaly na mezinárodní spolupráci minimálně 3 organizací ze 3 zemí. Cílem partnerství byla výměna zkušeností, postupů a metod a následné začlenění evropské spolupráce a zahraniční zkušenosti do chodu organizace. Významným prvkem takto navázané projektové spolupráce byla motivace jednotlivců i organizací, která se promítala nejen v přímém zapojení dospělých účastníků do aktivit projektu, ale také v návazné projektové spolupráci a šíření zkušeností a výstupů projektu. Mezi časté výstupy projektů partnerství patřily i nové výukové metody zaměřené na specifické cílové skupiny (např. znevýhodněné osoby). O grant mohly v České republice žádat všechny typy organizací působící v oblasti vzdělávání dospělých (školy, univerzity, neziskové organizace, státní i soukromé instituce z oblasti vzdělávání dospělých, knihovny atd.). Dobrovolnické projekty Jednalo se o dvouleté projekty zaměřené na podporu mezinárodní spolupráce mezi 2 organizacemi z 2 evropských států. Cílem této aktivity bylo umožnit občanům ve věku 50+ vyzkoušet si dobrovolnickou činnost, podporovat dlouhodobou mezinárodní spolupráci dobrovolnických organizací a podporovat informální vzdělávání dospělých. Každá dobrovolnická organizace mohla vyslat a přijmout 2 6 dobrovolníků. Projektová spolupráce umožňovala sdílení a výměnu zkušeností zejména zdokonalováním osvědčených postupů při práci s dobrovolníky, navázáním dlouhodobé mezinárodní spolupráce a obohacením dobrovolníků a zaměstnanců organizace o evropskou zkušenost a sounáležitost. Zapojeným dobrovolníkům dávala možnost zdokonalit si jazykové, sociální a odborné dovednosti, zvýšit si sebevědomí a získat nové životní zkušenosti. Workshopy Prostřednictvím této aktivity mohly organizace nebo vzdělávací institutce uspořádat workshop zaměřený na oblast neformálního vzdělávání, kterého se mohla účastnit (do roku 2013) široká dospělá veřejnost. Možnosti workshopů byly v daném období velmi různorodé: obsahem mohlo být např. poznávání odlišného způsobu života a kultury v jiných zemích, vyzkoušení si netradičních řemesel nebo seznámení se s gastronomickými zvyklostmi v dané zemi. Příležitost zúčastnit se workshopu měli i sportovně, technicky nebo umělecky zaměření účastníci. Velký ohlas zaznamenaly workshopy orientované na zdravý způsob života, multikulturní diverzitu či na účastníky starší 50 let. Od roku 2013 se pojetí workshopů tematicky změnilo a v posledním roce trvání aktivity se nově zaměřovaly pouze na oblast gramotnosti dospělých. Workshopy v tomto pojetí spojovaly dohromady současné a budoucí učitele a ostatní zaměstnance, věnující se gramotnosti dospělých za účelem lepšího porozumění této oblasti v celoevropské dimenzi. Náplní bylo především prohloubení znalostí učitelů, lektorů a dalších osob o vzdělávacích systémech evropských zemí a o jejich činnosti v oblasti zvyšování gramotnosti dospělých a zlepšování konkrétních dovedností, kterými musí vzdělavatel disponovat, aby byl schopný kvalitně posilovat kompetence vzdělávaných osob v oblasti funkční gramotnosti. Mobility osob Cílem této aktivity bylo umožnit pracovníkům z oblasti vzdělávání dospělých účast na vzdělávacích akcích v zahraničí. Individuální granty přidělené jednotlivcům umožnily účastníkům zlepšit jejich znalosti a praktické profesní dovednosti, sdílet zkušenosti, navázat mezinárodní kontakty a poznat jinou zemi. Témata vzdělávací akce odpovídala profesnímu zaměření žadatele a oblasti vzdělávání dospělých. Vzdělávací akce se konaly v zemích zapojených do LLP (mimo ČR). O grantovou podporu mohli požádat pracovníci působící na částečný nebo plný úvazek v oblasti formálního nebo neformálního vzdělávání dospělých (žadatel musel pracovat v oblasti vzdělávání osob starších 25 let nebo osob ve věku 16 24, které již nejsou studenty denního studia na střední nebo vysoké škole); či studenti vyšších ročníků andragogiky a příbuzných oborů (pouze u asistentských pobytů). Do aktivity Mobility osob patřily: Vzdělávací kurzy Stáže a konference Asistentské pobyty 8 9

7 Program Grundtvig Pečeť kvality kritéria a způsob hodnocení

8 Kvalitativní kritéria Oceněné aktivity musely splňovat následující kvalitativní kritéria: kvalita v realizaci a řízení projektu ve všech jeho fázích (příprava projektu, průběh a realizace, komunikace s partnery, inovativní a originální prvky projektu); výsledky a přínosy pro partnerství a účastníky projektu, ale také nad rámec partnerství (nové možnosti a perspektivy vyplývající z projektových činností); vytvoření nových přístupů ve vzdělávání dospělých; udržitelnost (využití výsledků v praxi, dopad šíření výsledků nejen na lokální úrovni, prospěch z dosažených výsledků, další spolupráce a navazující činnosti). Ocenění Pečeť kvality Grundtvig vyhlašuje každý rok Dům zahraniční spolupráce pro projekty z ukončené výzvy. Hodnocení projektů přihlášených do Pečetě kvality nastává po skončení období realizace příslušné výzvy, které je stanoveno na dva roky. Každý projekt je hodnocen dvěma nezávislými externími experty, kteří působí v oblasti vzdělávání dospělých. Tito hodnotitelé posuzují kvalitu předložených projektů na základě vyplněné přihlášky do soutěže, grantové žádosti i závěrečné zprávy obsahující všechny další případné výstupy. Ocenění Pečeť kvality Grundtvig Ocenění Pečeť kvality Grundtvig se uděluje v České republice již od roku 2010 s cílem zviditelnit kvalitní práci řešitelů projektů a seznámit s jejich úspěchy a výsledky širší veřejnost. Ocenění inspirovalo řešitele úspěšných projektů k pokračování v mezinárodní spolupráci a další předkladatele k vytváření kvalitnějších výstupů a navazování projektové spolupráce, což zviditelnilo význam programu Grundtvig pro vzdělávání dospělých (nejen) v České republice. Pro hodnocení přihlášek do Pečetě kvality je používán hodnoticí formulář, ve kterém jsou definována kritéria pro hodnocení a bodové rozhraní. Výsledky hodnocení schvaluje zvláštní komise Programu celoživotního učení, jež je složena z předsedů Řídících výborů jednotlivých programů a předsedkyní je vrchní ředitel/-ka odboru mezinárodních vztahů MŠMT. Vyhlášení ocenění Pečeť kvality probíhá každoročně na Valorizační konferenci pořádané Domem zahraniční spolupráce. Při této příležitosti mají vítězné organizace možnost prezentovat výsledky oceněných projektových aktivit a výstupů

9 Ocenění Pečeť kvality Grundtvig 2013 Přehled oceněných projektů Číslo žádosti Organizace Originální název projektu Překlad názvu projektu do ČJ Umístění Pp-GRU Pp-GRU-071 Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví, o. s. (CESMEZ) Statutární město Brno REMEMBERING TOGETHER: Reminiscence Training for family carers of people with dementia Europe faces domestic violence Exchange and transfer of local competencies Vzpomínejme společně: Výcvik v reminiscenci pro rodiny pečující o osoby s demencí Evropa čelí domácímu násilí výměna a přenos místních kompetencí 1. místo 2. místo Program Grundtvig V roce 2013 se v České republice uskutečnil již 4. ročník soutěže Pečeť kvality Grundtvig, při jejíž příležitosti byly oceněny nejkvalitnější projekty partnerství realizované v letech Soutěž byla vyhlášena 16. července 2013 a v termínu uzávěrky bylo obdrženo celkem pět projektů partnerství. 10-Pp-GRU-040 ATHENA Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen 10-Pp-GRU-008 Agentura GAIA, o. s. Identity and Social Change You can do it! New perspectives for women to have own businesses Identita a sociální změna Zvládneš to! Nové perspektivy pro ženy a vlastní podnikání 3. místo Čestná cena za příkladné zapojení do projektových aktivit 14 15

10 Popis oceněných projektů Pečeť kvality Grundtvig 2013 seřazeno podle výsledného bodového hodnocení externích expertů 16 17

11 1. místo Pečeť kvality Grundtvig 2013 Vzpomínejme společně: Výcvik v reminiscenci pro rodiny pečující o osoby s demencí (REMEMBERING TOGETHER: Reminiscence Training for family carers of people with dementi) Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví, o. s. (CESMEZ) Projekt Vzpomínejme společně: Výcvik v reminiscenci pro rodiny pečující o osoby s demencí byl zaměřen na rozvinutí metodologie reminiscenční práce se seniory a jejich rodinnými příslušníky. Projekt navazoval na předchozí spolupráci partnerů, přičemž někteří se dané problematice aktivně věnovali již v předchozích letech. Novým přístupem, který přinesl oceněný projekt partnerství, byla podpora kreativního využití vzpomínek rodinnými příslušníky v rámci péče o jejich blízké s demencí, přičemž kreativní techniky a jejich aktivní využití se stalo hlavní inovací reminiscenční práce v tomto projektu. Na projekt navazuje projekt nový, který se zaměřuje na výcvik reminiscenčních asistentů, kteří budou držiteli certifikátu Evropské reminiscenční sítě. Projekt získává ocenění zejména za podporu pozitivního obrazu stáří. I. Kvalita v realizaci a řízení projektu Partnerství tvořilo 10 organizací z 9 zemí Evropy. Koordinátorem byla Pam Schweitzer a organizace European Reminiscence Network (ERN). Jako pozorovatelé se účastnily ještě dvě organizace z Francie a z Estonska. Partneři navázali na dřívější projekt Remembering Yesterday, Caring Today a postupovali podle metodiky, která v rámci tohoto projektu vznikla. Cílem bylo vypracovat návrh edukace rodin pečujících o osoby s demencí ve využití vzpomínek a v jejich kreativním uplatnění pro zlepšení kvality života seniorů i celých rodin a prověřit jej v praxi. V průběhu projektu byla realizována série společných setkání nejprve pečovatelů samotných, později spolu s jejich rodinnými příslušníky trpícími demencí. Během těchto setkání byli na základě edukačního plánu nejprve instruováni pečovatelé o možnostech a provádění reminiscenčních aktivit v domácím prostředí a motivováni k vyhledání a uplatnění reminiscenčních pomůcek a stimulů v péči o své blízké. Později byli přizváni ke společným setkáním také lidé s demencí a reminiscenční aktivity byly prováděny v celé národní projektové skupině. Celkově se uskutečnilo 15 setkání, v závěrečné fázi byla na základě mezinárodního partnerského konsenzu rozvíjena především kreativní činnost s výsledkem, který byl prezentován na závěrečné konferenci. Součástí dohodnuté metodiky bylo také průběžné hodnocení probíhající aktivity a výsledků (spokojenost účastníků, využití nových přístupů v péči). Jádrem partnerství byla čtyři mezinárodní setkání (Irsko, Finsko, Španělsko, Německo), během nichž docházelo k prezentaci činností a intenzivní výměně zkušeností získaných v jednotlivých zúčastněných zemích. Rovněž se uskutečnily návštěvy v zařízeních, věnujících se reminiscenci, např. Memory House v Kotce. Probíhala též reminiscenční cvičení a kurzy (reminiscenční divadlo, reminiscenční workshopy se zaměřením na hudbu, tanec, zpěv, knihy života, pohyb). Důležitou součástí tří mezinárodních setkání ze čtyř (Finsko, Španělsko, Německo) byly otevřené konference s hojnou účastí domácí veřejnosti. Tím docházelo k naplnění dalšího poslání projektu, kterým byla diseminace informací a propojování partnerů včetně vytváření nových sítí. Komunikace a kooperace, která probíhala mezi koordinátorem a partnery a také mezi partnery navzájem, byla pravidelná, včas a důkladně připravená, tedy efektivní po všech stránkách. Nejvíce byla využita ová komunikace, případně telefonická. Během mobilit byla základem komunikace interpersonální, přímá. Všichni partneři měli příležitost prezentovat své aktivity a výsledky, stejně tak jako konzultovat problematiku s koordinátorem či dalšími partnery. Největší podíl měli vždy ti partneři, kteří byli organizátory mezinárodní konference, a koordinátorka projektu. Nevyskytl se žádný problém v komunikaci. Hlavním inovativním aspektem bylo propojení reminiscence s kreativními technikami a jejich aktivní zapojení do práce se seniory s demencí a jejich blízkými, kteří o ně pečují. II. Výsledky a přínosy projektu Hlavním výsledkem projektu bylo rozvinutí metodologie reminiscenční práce se seniory a jejich rodinnými pečujícími. Tento projekt nebyl zaměřen na odborné pracovníky institucí, ale na rodinné příslušníky, jimž bylo ukázáno, jak mohou využít reminiscenčních přístupů k udržení a vylepšení vztahů mezi nimi a nemocnými rodiči/partnery a ke zlepšení kvality života všech zúčastněných. Každý z partnerů mezinárodního projektu vycházel z obecné metodologie, vypracované koordinátorkou Evropské reminiscenční sítě, Pam Schweitzer, a rozpracoval ji podle vlastních možností a potřeb ve svém prostředí. Tyto aktivity byly pak prezentovány na mezinárodních konferencích a setkáních partnerů, jež se vždy organizovaly návazně v rámci jedné mobility. Setkání měla vždy pracovní, diskusní charakter, kde se partneři učili od sebe 18 19

12 Pečeť kvality Grundtvig 2013 navzájem, ať již díky předvedeným aktivitám, nebo workshopům s nácviky jednotlivých reminiscenčních metod. Novým přístupem, který přinesl tento projekt partnerství, byla podpora kreativního využití vzpomínek rodinnými příslušníky v rámci péče o své blízké s demencí. Jako příklad můžeme uvést např. tvorbu reminiscenčních papírových koláží v tvořivé dílně seniorů a jejich příbuzných, kde dvojice (osoba s demencí a rodinný pečující) vytvářely a navzájem si předváděly a komentovaly reminiscenční papírové koláže. V této aktivitě jsme se přesvědčili, že i osoby s demencí jsou schopny jednoduchých tvořivých úkonů a rozhodnutí (výběr obrázků a fotografií, stříhání, lepení, dobarvení, dozdobení), že mají svůj názor a vůli a že je tato činnost těší. Spolupráce ve dvojicích byla zdrojem radosti, relaxace a znovuobjevování blízkosti, jež je demencí narušena. Navíc výsledný produkt koláž byl podnětem pro další vzpomínání a vzájemné poznávání, a také oceněním zúčastněných. Kreativní techniky a jejich aktivní využití se stalo hlavní inovací reminiscenční práce v tomto projektu. V závěrečné fázi projektu řešitelé projektu spolupráci seniora s demencí a jeho rodinného příslušníka obohatili zapojením profesionálních výtvarnic, které v úzké součinnosti s každou z dvojic asistovaly při výrobě reminiscenčních výtvarných produktů. V oceněném projektu vznikly ve spolupráci s profesionálními výtvarnicemi Šárkou Zikovou a Boženou Kolskou čtyři reminiscenční výtvarné produkty. Prvním bylo originální Člověče, nezlob se, stolní hra, která měla pro rodinu mimořádný význam. Toto Člověče, nezlob se bylo za aktivní spolupráce klientky a pečující dcery vyzdobeno osobními motivy, rodinnými fotografiemi, obrázky oblíbených generačních zpěváků, herců, politiků. Druhým výtvorem, opět vzniklým z podnětu klientky, byla fiktivní reminiscenční krajina jejího dětství, na niž byly umístěny místopisné odkazy, rodinné fotografie, stromy. S předměty na ploše může klientka pohybovat a hrát si. Dalšími výtvory byly porcelánové čajové soupravy, vyzdobené opět fotografiemi z osobní, rodinné a pracovní minulosti dvou žen postižených demencí. Projekt partnerství se významně zaměřoval na šíření výsledků a poznatků v mezinárodním i národním měřítku. Každé ze čtyř setkání v rámci oceněného projektu bylo koncipováno jako setkání mezinárodních partnerů s širší lokální a regionální odbornou i laickou veřejností. Konference se účastnilo vždy kolem 150 osob. Projekt tak byl prezentován v každé z pořadatelských zemí, kde se setkání konala (Irsko, Finsko, Španělsko a Německo). Každý z partnerů projektu aktivně působil v šíření poznatků a výsledků projektu partnerství ve své zemi. Centrum sociologie medicíny a zdravotnictví, o. s. (CESMEZ, o. s.) uspořádalo v ČR v březnu 2011 národní reminiscenční konferenci Reminiscence a domov, které se zúčastnilo více než 70 lidí. Byly zde představeny aktivity a výsledky projektu partnerství, a současně bylo vytvořeno prostředí pro diskusi o tématu a představení dalších národních aktivit jiných organizací v oblasti využití vzpomínek v práci se seniory (viz foto). Významným nástrojem diseminace se stala webová stránka (www.rememberingtogether.eu), na jejímž vzniku se finančně i obsahově podíleli všichni partneři. Každá země zde představuje své aktivity, své přístupy a své výsledky v tomto projektu. Zástupkyně českého partnera (CESMEZ, o. s.) publikovaly souhrnný článek v odborném recenzovaném časopise Sociální práce (Janečková, H., Křížová, E.: Vzpomínejme společně: kreativní využití reminiscence v rodinách pečujících o člověka s demencí. Sociální práce/sociálna práca č. 4, 2012, 51-55, soubory/sp4_2012_obsah pdf, viz příloha). Na webové stránce CESMEZ, o. s. (www.cesmez.cz), byly pravidelně zveřejňovány průběžné informace o aktivitách a výsledcích projektu. Vzniklo rovněž prezentační CD. Český tým přijal pozvání Národní agentury pro evropské vzdělávací programy prezentovat projekt v rámci Muzejní noci pod názvem Vzpomínky do koše nepatří. Veřejnost se seznámila se specifickým obsahem projektu partnerství a byla aktivně zapojena do kreativní práce vytvářením vlastních vzpomínkových koláží. Koordinátorka projektu partnerství za ČR prezentovala projekt na 32. konferenci sociální psychiatrie na podzim 2012 a na Pražských gerontologických dnech v roce III. Udržitelnost Oceněný projekt je sám o sobě výsledkem dlouhodobé předchozí spolupráce a angažování se některých z partnerů v problematice reminiscence. Využití vzpomínek v práci se seniory má v ČR již velmi rozvinutou úroveň, jež byla tímto projektem dále posunuta. Nové poznatky a přístupy nemohou samy o sobě rozhodnout o tom, zda bude reminiscence součástí práce konkrétních zařízení sociálních či zdravotních služeb, neboť tato rozhodnutí přijímá jejich management a pracovníci. Projekt je ale díky působení koordinátorky a spolupracovnice na vysokých školách (Univerzita Karlova) přenášen do výuky studentů v oblasti ošetřovatelství, fyzioterapie a sociální a pastorační práce. Metody reminiscenční práce jsou součástí vzdělávacích programů Diakonické akademie, s. r. o., i jiných vzdělávacích agentur. V rámci programu Erasmus dochází k jeho šíření i díky spolupráci spoluřešitelky (dr. Křížové) s partnerskými školami v Evropě (Finsko, Belgie, Řecko). Spolupráce zahájená a rozvinutá v tomto projektu partnerství má návaznost i v dalším projektu (Remembering Yesterday, Caring Today Training z výzvy 2012 za českého partnera se zapojilo Středisko křesťanské pomoci Diakonie ČCE). Tento nový projekt se již zaměřuje na výcvik reminiscenčních asistentů, kteří budou držiteli certifikátu Evropské reminiscenční sítě. Na jeho počátku, v listopadu 2012 proběhl v Praze mezinárodní reminiscenční workshop Učíme se kreativní práci se vzpomínkami, jenž prezentoval oba projekty partnerství a seznamoval s novinkami v oblasti reminiscence. Organizace tohoto mezinárodního workshopu se aktivně ujal první i druhý partner projektu partnerství, tj. jak Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví CESMEZ, o. s., tak nový partner Středisko křesťanské pomoci České církve evangelické. Tím byly oba projekty propojeny a oba partneři tak vyjádřili svoji vůli nadále v projektech partnerství spolupracovat. Aktivity prvního i druhého projektu partnerství byly předmětem konference v Londýně v červnu 2014, kterou uspořádal koordinátor (European Reminiscence Network) v rámci schváleného projektu Accompanying measures. Z výše uvedeného je patrné, že existuje velice silný a pevný základ spolupráce, jež pokračuje v dalších obdobích a dalších grantových podobách. Koordinátor uvažuje s některými partnery také o vypracování a předložení žádosti k podpoře výzkumu v oblasti reminiscence. Projekt Remembering Together umožnil jednak transfer znalostí, dovedností a zkušeností 20 21

13 2. místo Pečeť kvality Grundtvig 2013 ze zemí s větší tradicí v práci s reminiscencí do zemí, které s reminiscenčními metodami v práci se seniory teprve začínají. Dále umožnil intenzivní výměnu zkušeností a sdílení. Na jedné straně si partneři uvědomovali univerzálnost využití vzpomínek v práci se starými lidmi, což vedlo k silné podpoře motivace a k získání jistoty zkušených i začínajících partnerů. Na druhé straně díky kulturní diverzitě představovalo partnerství silný zdroj obohacení, inspirace a inovace. Součástí nové orientace vzdělávání dospělých je též nový důraz na kreativitu, emocionální stránky člověka ve spojení s uměním. V souvislosti se stárnutím Evropy a nárůstem výskytu demence v populaci seniorů je nesmírně přínosný důraz na pozitivní obraz stáří a začlenění křehkých seniorů a pečujících rodin do běžného života současně s jejich destigmatizací. V našich podmínkách jde o vhodný námět pro poskytovatele sociálně aktivizačních služeb pro seniory, pro podpůrné skupiny rodinných pečovatelů, pro aktivity domovů pro seniory a denních stacionářů zaměřené na podporu spolupráce s rodinami a pro další služby pro seniory. Velice silnou a nedílnou součástí projektu bylo posilování pocitu společného evropanství, sdílení společných hodnot, historie, příběhů. Partnerství vedlo k silnému uvědomění si evropské vzájemnosti a společné identity, mimo jiné také díky prolínání individuálních příběhů a kolektivní historie. Partnerství umožnilo navázání nových kontaktů a vytvořilo platformu dlouhodobě udržitelné spolupráce. Téma partnerství směřovalo i k uvědomění si společných evropských kořenů a artikulaci společných evropských témat (občanská válka ve Španělsku, 2. světová válka, železná opona, rok 1968). Toto společné evropanství jsme pozorovali i v osudech našich účastníků, kdy jedna seniorka měla křestní jméno Mercedes, o kterém rozhodl v roce 1936 její otec, aby vyjádřil solidaritu s bojovníky občanské války ve Španělsku. Tento společný pocit aktivního evropanství je obtížně měřitelnou, ale nesporně přítomnou přidanou hodnotou projektu. * autorský text poskytnutý realizátory oceněného projektu Souhrné informace o projektu: Projektový tým: Koordinátor: European Reminiscence Network (Velká Británie) Partneři: Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví, o. s. (CESMEZ) (Česká republika), Alzheimer Catalunya Fundació Privada (Španělsko), Reminiscence Network Northern Ireland (Velká Británie), Muistojen Talon Kannatusyhdistys ry (Finsko), Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (Polsko), St James s Hospital Board (Irsko), Stichting ZGAO (Zorggroep Amsterdam Oost, Holandsko), Centrum MEMORY, n. o. (Slovensko), Diakonisches Werk Kassel (Německo) Kontakty: Webové stránky projektu: Webové stránky organizace: Kontaktní osoba organizace: Hana Janečková Adresa organizace: Karoliny Světlé 31, Praha 1 Evropa čelí domácímu násilí výměna a přenos místních kompetencí (Europe faces domestic violence Exchange and transfer of local competencies) Statutární město Brno Projekt Evropa čelí domácímu násilí výměna a přenos místních kompetencí se věnoval tématu boje proti domácímu násilí, které je výzvou pro společnost nejen v rámci Evropy, ale rovněž v celosvětovém měřítku. Cílem bylo uskutečnit výměnný program pro osoby zodpovědné za šíření informací o domácím násilí v jejich městě a koordinující opatření a strategie v dané oblasti. Do projektu byli v rolích školitelů zapojeni odborníci lidé, kteří pracují s případy domácího násilí, jako například policie, sociální pracovníci, zdravotnický personál, ale také osoby přímo dotčené domácím násilím. Mimo výměnu kulturních a právních specifik dané oblasti byl v projektu kladen důraz na výměnu příkladů dobré praxe. Jedním z hlavních cílů bylo zvyšování povědomí a zlepšování komunikace o domácím násilí směrem k širší veřejnosti. Aktivity ke zvýšení citlivosti společnosti v otázkách řešené problematiky byly diskutovány a přeneseny na lokální úrovně. Pečeť kvality Grundtvig

14 Pečeť kvality Grundtvig 2013 I. Kvalita v realizaci a řízení projektu Realizaci samotného projektu předcházela přípravná fáze iniciovaná německým partnerem projektu, který v něm následně plnil funkci koordinující organizace. Hlavní motivační myšlenkou celého setkání realizovaného za účelem přípravy projektu pro program Grundtvig byla tehdejší situace v oblasti domácího násilí a snaha sjednotit a zkvalitnit postupy práce s aktéry domácího násilí v rámci Evropy. Základním předpokladem pro dosažení cílů byla vzájemná spolupráce partnerských zemí a vzájemná výměna znalostí a konceptů práce v případech domácího násilí a následný přenos a transformace na místní podmínky daného zúčastněného státu. Tématem a náplní přípravné schůzky se stala otevřená aktivní diskuse zúčastněných s cílem definovat klíčové oblasti v problematice domácího násilí, kterými by se projekt měl blíže zabývat. Součástí přípravné fáze byla také konkretizace formy spolupráce, její harmonogram a další detaily. Samotná realizace projektu probíhala prostřednictvím pěti společných tematických setkání v zemích zúčastněných partnerů. V rámci projektu proběhla projektová setkání na témata: Vzdělávací programy pro oběti a pachatele, metody dokumentace a vytváření sítí, identifikace dobrých praktických příkladů, Vytváření sítí mezi policií, sociálními institucemi a justicí, identifikace dobrých praktických příkladů, Úlohy pohlaví a jejich dopad na rodiny, identifikace dobrých praktických příkladů, Práce s postiženými rodinami, především s ženami a dětmi, identifikace dobrých praktických příkladů, Spolupráce a koncepce školení s policií, identifikace dobrých praktických příkladů. V rámci otevřeného prostoru pro diskusi na projektových setkáních byla prováděna vzájemná komparace přístupů na dané téma. Po realizaci společných setkání byla prováděna transformace a přenos získaných znalostí a informací směrem k domovským institucím a příprava na případné začlenění do místních procesů práce s aktéry domácího násilí v rámci místních možností. Bilaterální komunikace s projektovými partnery probíhala mimo společná setkání prostřednictvím internetové stránky a uzavřeného internetového fóra v angličtině. Vzájemná písemná komunikace byla zajištěna prostřednictvím ové pošty, webové stránky využívané partnery ke zveřejňování zpráv z konaných akcí či regionálních tiskových zpráv. Podmínkou úspěšnosti projektu bylo nejen nastavení kvalitní komunikace a diskusních témat, ale i uvědomění si, každého zapojeného partnera, důležitosti přenosu nejen odborných znalostí a příkladů dobré praxe, ale rovněž i kulturních, národních a právních specifik, která jsou pro přímou práci i v oblasti domácího násilí limitující. Tuto skutečnost respektoval i projektem stanovený cíl, tedy sjednocení postupů pomoci v rámci Evropy, respektive míra možného přizpůsobení se v oblasti prevence a pomoci ostatním evropským zemím. Zavedení nebo rozšíření některých inovativních metod práce s aktéry domácího násilí totiž v některých případech může být přímo limitováno právním systémem země či kulturními specifiky. Nejen z tohoto důvodu bylo také pro projekt zásadní šířit výsledky společných pracovních setkání nejen v rámci odborných organizací, ale také v rámci laické veřejnosti a politické sféry. Výhodou mezinárodní vzájemné výměny znalostí a poznatků byla možnost jednotlivých zúčastněných zemí těžit ze znalostí jiných vyspělejších států, které se samotnou problematikou domácího násilí zabývají déle a aktivněji než naopak partneři ze zemí, které v boji s domácím násilím nebyly tolik aktivní, nebo pro ně toto téma bylo v časovém horizontu relativně novým. V zemích s kratší zkušeností s problematikou domácího násilí často chyběla jakákoliv síťová práce pro řešení otázek spojených s touto problematikou, a naopak pro země s rozsáhlým systémem pomoci obětem a ostatním činitelům domácího násilí bylo přínosné a inspirující poznání specifik kultury a genderových pohledů v oblasti domácího násilí. Spojení méně a více vyspělých evropských zemí v rámci jednoho projektu a tématu bylo velmi přínosným originálním prvkem projektu. Žádný ze zapojených partnerů tak nebyl v pozici jen vyučujícího. V rámci celého projektového procesu se tak jednotlivé organizace střídaly v pozici učícího se a vyučujícího. Originalita projektu spočívala také v tom, že vzájemná mezinárodní spolupráce a výměna informací nastavila pomyslné zrcadlo i samotným zúčastněným subjektům, které na základě vzájemných diskusí nad společnými tématy měly možnost sebereflektovat svoji práci a motivovat svůj další přístup k práci na místních úrovních. II. Výsledky a přínosy projektu Realizací společných pracovních schůzek byla potvrzena původní domněnka, že i když je problematika domácího násilí společným tématem evropských zemí, přístup k ní je rozličný v závislosti na pomáhající instituci, městě, regionu a dané zemi vůbec. Výměna informací v rámci projektu tak usnadnila vzájemné vzdělávání, poznání a rozvoj nových námětů pro implementaci příkladů dobré práce do systému pomoci na místní úrovni. Zapojením lidí, kteří mají na starosti šíření informací o domácím násilí, realizaci osvětově preventivních aktivit apod., se informace z projektu o možných nových přístupech podařilo šířit napříč celou společností, tedy nejen odbornou. Informování veřejnosti o možnostech zkvalitnění péče a pomoci je velmi důležitým přínosem projektu, neboť znamená podporu citlivosti společnosti k této problematice, která, jak projekt ukázal, je opět v rámci evropských zemí odlišná. Přínosem projektu bylo také uvědomění si důležitosti síťové spolupráce, do které je nutno zapojit nejen pomáhající instituce, ale rovněž organizace zabývající se finančními záležitostmi státu a představitele místní politické scény. Výsledkem projektové práce bylo i zjištění, že je důležité pracovat na jednotné evropské právní úpravě pro problematiku domácího násilí za účelem vytvoření jednotného zákona na ochranu jeho obětí. Projekt znamenal přínos nejen pro zúčastněné partnerské země, neboť jeho výsledky je možno využít i nad rámec navázaného partnerství. Díky vytvořenému webovému portálu jsou informace z projektu dostupné a inspirující ostatním učícím se, a to nejen v oblasti právní situace v různých zemích, ale i v oblasti praktických možností při práci s aktéry domácího násilí a návrhů na instruktážní a školicí programy. Výměna informací v mezinárodním měřítku tedy znamenala zlepšení kvality opatření v oblasti domácího násilí na místní úrovni pro zapojené země a nabídla inspiraci ostatním nezúčastněným zemím formou zveřejnění výsledných informací na vytvořeném internetovém portálu. Hmatatelným projektovým výsledkem jsou nejen webové stránky, ale i rozsáhlý informační materiál a materiál pro osvětové kampaně, který je využitelný i mimo partnery projektu k dalšímu zkvalitnění práce na lokální úrovni. Projektové výsledky byly šířeny nejen směrem k odborné veřejnosti a pomáhajícím institucím včetně politické sféry, ale také směrem k laické 24 25

15 Pečeť kvality Grundtvig 2013 veřejnosti zejména následujícími způsoby: organizace kulatých stolů; pracovní schůzky interdisciplinárních týmů v zemích, kde je tento typ vzájemné spolupráce nastaven; webové stránky partnerských a navazujících organizací; místní tisk a periodika; politická zasedání a městské rady dle místních zvyklostí v rámci zúčastněných regionů. Podařilo se ustanovit i pravidelné schůzky Interdisciplinárního týmu Brno, a to v průběhu celé doby realizace projektu. Významným prvkem bylo šíření informací prostřednictvím webové stránky města Brna na adrese a webové stránky Interdisciplinárního týmu Brno na adrese Z místních periodik pro šíření informací sloužil městský informační bulletin Brněnský Metropolitan, který je ve vysokém tištěném nákladu zdarma distribuován do všech domácností města Brna. Místní politická reprezentace byla o projektových výsledcích informována prostřednictvím písemných materiálů předkládaných na schůzích Rady města Brna. Informace z projektu byly v rámci našich místních možností otištěny i v městském zpravodaji Brno Mezinárodní, který je distribuován na evropské úrovni. Přínosem a výsledkem projektu, nejen v rámci partnerství, bylo získání nových poznatků, inspirujících a inovujících stávající metody přístupu k práci s problematikou a tématem domácího násilí, poznání kvalit vlastní a dosavadní práce, ale i případných nedostatků a tzv. bílých míst. Právě pro možnost sebereflexe byly výsledky projektu přínosné i pro země s vyspělejším a rozsáhlejším systémem pomoci v oblasti domácího násilí. III. Udržitelnost Statutární město Brno se v rámci projektu zařadilo mezi partnery s vyspělejším systémem pomoci v oblasti problematiky domácího násilí, respektive v oblasti pomoci jeho obětem. Z námi nastaveného systému práce tedy spíše profitovali ostatní projektoví partneři. Co se však týkalo problematiky a práce s agresory, pachateli domácího násilí, zaujímala naše organizace pozici učícího se. Výsledky projektu v této oblasti byly pro město Brno velmi přínosné, inovativní a inspirující. Přestože projektové výsledky nepředstavovaly pro statutární město Brno žádné koncepční změny v nastaveném systému práce či změny v organizačním uspořádání, byly pro spolupracující kolegy přínosné v oblasti poznatků multikulturních odlišností limitujících práci v problematice domácího násilí, byly také posílením podpory ze strany vedení a politických představitelů města a motivací pro další práci všech spolupracujících kolegů, zejména na základě nabízení sebereflexe a uvědomění si skutečnosti, že nastavení mezioborové spolupráce, která ve městě Brně fungovala již několik let před zapojením se do projektu, je v podstatě ojedinělé a bezchybné. Zisk z projektových výsledků nezaznamenalo v praxi pouze statutární město Brno jako jeden z přímých projektových partnerů, ale i ostatní, především neziskové organizace, spolupracující v rámci mezioborových aktivit. Projektové výsledky a účast v mezinárodním výměnném projektu měly dopad i na vyšší úrovni. Navázané spolupráce totiž bylo využito, a to již v průběhu realizace projektu, k vytvoření tištěné brožury pro cizince žijící v České republice, kteří jsou ohrožení domácím násilím. Brožuru zpracovalo Ministerstvo vnitra České republiky za spolupráce města Brna, které dodalo kontaktní a ostatní data na organizace projektových partnerů, kteří se problematikou domácího násilí v daných zemích zabývají. Na místní úrovni ovlivnily projektové výsledky zejména oblast prevence a propagace domácího násilí, neboť došlo k postupnému zavádění jednotného programu osvětově preventivního, po vzoru belgických partnerů. Znalosti získané projektem v oblasti pomoci a práce s agresory domácího násilí byly motivem a inovujícím prvkem pro spolupracující neziskové organizace. Jedna z těchto organizací, provozující v rámci místního regionu Intervenční centrum a Krizové centrum pro děti a mládež, využila poznatků a kontaktů z projektu k realizaci nového mezinárodního projektu, který je zaměřen na práci s celou rodinou jako celkem v případech domácího násilí. V rámci tohoto projektu hraje statutární město Brno úlohu projektového partnera bez finančního přispění. Díky projektu se již podařilo zřídit novou telefonickou linku pro oběti domácího násilí a začíná se postupně rozvíjet i práce s agresory domácího násilí, což byla doposud oblast, která nejen v rámci regionu nebyla koncepčně řešena. Navázanou spolupráci s projektovými partnery v rámci programu Grundtvig plánuje statutární město Brno případně využít v budoucnu, a to za účelem zkvalitnění a případného rozšíření systému práce právě s pachateli domácího násilí, který se současným mezinárodním projektem snad podaří v rámci regionu nastavit. Partnerství by bylo využito zejména směrem k zajištění odborného školení pracovníků pro práci s pachatelem a k ověření nastavených postupů a metodik porovnáním příkladů dobré praxe partnerů s již dlouhodobě vybudovaným a zavedeným systémem pomoci v této oblasti. Hlavní idea projektu jeho ustanoveným dvouletým realizačním období tedy zdaleka nekončí. Cíl i nadále zkvalitňovat poskytované služby již nastavené a zavádět a rozšiřovat služby nedostatečné či zcela chybějící je stále naplňován každoročními projekty realizovanými Interdisciplinárním týmem Brno na místní úrovni i současně probíhajícím mezinárodním projektem na evropské úrovni. Statutární město Brno a místní Jihomoravský region se v rámci České republiky řadí, díky nastaveným systémům společné práce, mezi regiony s vyspělou, kvalitní a dostupnou péčí a pomocí o osoby zasažené domácím násilím. Tento nastavený trend chceme udržovat a i nadále úspěšně pokračovat v nelehkém boji k zastavení tohoto celospolečenského problému, respektive jeho maximálnímu omezení díky včasné detekci a intervenci ze strany pomáhajících institucí zapojených do mezioborové, odborně fungující institucionalizované sítě pomoci. * autorský text poskytnutý realizátory oceněného projektu Souhrné informace o projektu: Projektový tým: Koordinátor: Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen (Německo) Partneři: Statutární město Brno (Česká republika), Ošrodek Pomocy Spotecznej (Polsko), Stadsbestuur Leu ven (Belgie), Serviciul Public de Asistenta Sociálă Satu Mare (Rumunsko), Carnikavas novada dome (Lotyšsko), Gemeente Almelo (Nizozemsko) Kontakty: Webové stránky projektu: Violence html Webové stránky organizace: Kontaktní osoba organizace: Mgr. Iva Koudelková Adresa organizace: Dominikánské nám. 1, Brno 26 27

16 3. místo Pečeť kvality Grundtvig 2013 Identita a sociální změna (Identity and Social Change) ATHENA Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen V rámci projektu Identita a sociální změna byla vyvinuta komplexní síť, ve které jsou propojeny otázky vzdělání, práce, přírody, rodiny, příslušnosti k regionu nebo etniku a životního stylu. V rámci této mezinárodní spolupráce šest partnerů z pěti různých zemí diskutovalo o změnách v každodenním životě, vývoji ve vzdělávání dospělých a o kulturních dopadech sociálních změn, prostřednictvím čehož byly odhaleny, analyzovány a částečně vysvětleny sociální, kulturní a politické fenomény naší doby. Dokumenty, které v rámci projektu vznikly, jsou shromážděny v elektronické příručce Identita a sociální změna. Projekt získal ocenění zejména za podporu společenského začleňování sociálně znevýhodněných skupin. I. Kvalita v realizaci a řízení projektu Partnery projektu byly organizace, které se již v některých předešlých projektech nebo aktivitách setkaly s koordinátorem projektu, sdružením Weiterbildung-netzwerk GmbH, z Tübingenu (Německo). Byly to různé typy organizací, které svou povahou vnesly do projektu různé úhly pohledu nazírání na člověka jako osobnost a tvůrce hodnot. Podstata projektu spočívala ve skutečnosti, že v externím okolí člověka jako lidské bytosti probíhají změny, které se ho dotýkají a působí na jeho osobnost. Tím se vyvíjí i identita člověka, jeho schopnost vykonávat práci, prožívat různé události, vlastně žít plný život. Vzdělávání dospělých zde hraje důležitou a nezastupitelnou roli jako prvek, přispívající k žádoucímu vývoji člověka a k jeho schopnosti se uplatnit v měnícím se světě. Partneři diskutovali již před sestavením projektu, která organizace dle svého zaměření bude přispívat ke kterému tématu, jak se pravidelně objevovaly na workshopech, součástech mezinárodních setkání partnerů. Úlohy tedy byly stanoveny a projekt byl navržen již s ohledem na velmi vysokou pestrost zaměření partnerských organizací a na předpokládanou inovativnost výstupů projektu. Projektová spolupráce byla ovlivněna těmito faktory: Rozmanitost typů partnerských organizací zaručila, že vzniknou nové pohledy na dané téma, že se vyvinou postupy spolupráce organizací a že se budou sdílet a vyměňovat názory a postřehy. To se v průběhu mezinárodních setkání skutečně dělo. Byly pořádány zajímavé workshopy, kdy se většinou formou her partneři učili velmi přitažlivé metody vzdělávání dospělých. Tato spolupráce se všem zapsala hluboko do paměti, což byl jeden z chtěných výstupů takovéto spolupráce mezinárodních partnerů. V projektu se realizovalo několik mezinárodních setkání, a to v těchto zemích: Česká republika, Polsko, Švédsko, Německo a Rakousko. Součástí každého setkání byly jednak interaktivní workshopy, ale i setkání se zajímavými lidmi a návštěva pozoruhodných míst ve městě partnera, které se určitým způsobem vázalo k tématu projektu. Partneři spolupracovali i v období mezi setkáními, přispívali do brožury, rozvíjeli webovou stránku, tvořili zápisníky a pracovali na místní úrovni formou šíření známosti projektu a publicity jeho výsledků. Ze závěrečného setkání vyplynulo, že téma projektu, jeho výsledky a vyvinuté nebo přejaté metody budou partneři uplatňovat v metodách, které oni sami využívají ve své činnosti vzdělávání dospělých různými formami. Jedna ze skvělých věcí v projektu byla ta, že lidé z partnerských organizací, kteří se z velké většiny viděli poprvé, si rychle padli do oka, naladili se na stejnou vlnu a s plnou vervou se účastnili různorodých společných aktivit. Hráli divadlo, recitovali, doplňovali hádanky, hráli logické a sociální hry. Vše probíhalo za velkého nadšení a osobního nasazení všech zúčastněných. Každý se cítil jako přirozená součást celku, v němž probíhalo intenzívní vzdělávání dospělých, většinou informální. Každý workshop byl jiný, originální, každý organizátor mezinárodního setkání ho sestavil jinak než ten předešlý. Celý projekt byl velmi pestrý a i partneři se snažili aktivně svou komunikací k této barevnosti aktivit přispívat (například polská partnerka Blanka proslula svým nezaměnitelným způsobem, jak nás jakoby z jeviště oslovovala). Partneři sice využívali jako oficiální jazyk projektu angličtinu, ale protože byli členové partnerských organizací jazykově velice dobře vybavení, probíhaly diskuse i v jiných partnerských jazycích. To také přispělo k jedinečným situacím, ke snaze vyjádřit se plně a správně a nezměrné touze porozumět, sdílet myšlenky a společně je rozvíjet. To bylo velké téma projektu, které se táhlo celým jeho průběhem jako Ariadnina nit. Inovativnost a originalita spočívala v tom, že různorodost partnerů a jejich odlišné vlastní zkušenosti ze vzdělávání dospělých přinášely situace, kdy se určité věci řešily určitým způsobem. Partneři navrhovali určitá řešení nebo 28 29

17 Pečeť kvality Grundtvig 2013 svým způsobem reagovali na příměry, vznesené jako součást metody. Museli se také vžít do rolí, které si vylosovali. Představitelé těchto rolí museli sehrát určitou scénku, představující situaci v životě člověka. Role se musela ztvárnit věrohodně a ostatní ji měli poznat, identifikovat, popsat a pak na její působení museli taky reagovat. Tímto způsobem byly do vědomí účastníků workshopů vtiskávány stopy rolí, identity a jejích změn. II. Výsledky a přínosy projektu Výsledky a přínosy pro partnerství i účastníky projektu jsou tyto: Webová stránka Obsahuje popisy členů partnerství, dotazníky, vytvořené v projektu, didaktické materiály a prezentace z workshopů. Slouží jako elektronická příručka. Zajímavou součástí je taky fotogalerie z jednotlivých setkání partnerů a jejich společných aktivit. Zápisníky účastníků workshopů Účastníci partnerských organizací v rámci mezinárodních setkání partnerů zapisovali své dojmy, názory a postřehy z workshopů do svých zápisníků, které pak sloužily k dalšímu rozvíjení tématu identity a sociální změny. Příručka příkladů dobré praxe Tato příručka je souborem příkladů pociťování identity a změn z každé partnerské země. Ostatní partneři měli možnost se k těmto příběhům vyjádřit a bylo velmi zajímavé sdílet názory lidí z různých zemí na stejnou věc a diskutovat o nich. Procesy spolupráce na setkáních partnerů a učení se sdílením metod práce Již výše popsané inovativní přístupy ke vzdělávání dospělých jejich plným vtažením do vzdělávacích aktivit vznikaly přímou spoluprací partnerů. Ti si zaznamenávali své okamžité postřehy a po návratu domů je doplňovali dojmy a analýzou všeho, co na ně z workshopů dlouhodobě zapůsobilo. Takto popsané prvky byly vyhodnocovány a diskutovány na dalších workshopech. Některé byly dále rozvíjeny v dalších společných činnostech partnerů na workshopech. Partneři o nich diskutovali a vyměňovali si zkušenosti s jejich uplatňováním ve své lokální vzdělávací a osvětové činnosti. Kulturní podněty z návštěv míst, působících na proces vývoje identity a osobnosti člověka Obohatily vzdělávací metody partnerů, kteří si na workshopech vyměňovali zkušenosti z jejich dopadu na dospělé osoby, které vzdělávají ve svých institucích. Přidanou hodnotou projektu Identity and Social Change bylo formulování evropské identity, která se hlavně v posledních letech taky značně mění a vyvíjí, a to z různých hledisek. Zvýšený příliv migrantů vnáší nové kulturní prvky, sociální a společenské zkušenosti zemí z východní a západní části Evropy obohacují úhly pohledu ze společenské a občanské stránky sdílením lidí z obou stran. Nové možnosti I perspektivy vyplývající z projektu Partneři byli velmi spokojeni jak s metodami, které převzali od ostatních partnerů, tak i z příkladů dobré praxe a společně vytvořených postupů, metod a produktů. Poznali jejich užitečnost a účinnost a všichni je aplikují ve svých každodenních činnostech při vzdělávání a osvětě dospělých. Některé partnerské organizace se zapojily do další spolupráce v nových projektech partnerství nebo v multilaterálních projektech. III. Udržitelnost Všichni partneři projektu převzali metody a postupy, které si sami vyzkoušeli spoluprací partnerů na mezinárodních workshopech, a využívají je ve své praxi. Spolupracují nadále i s místními i regionálními organizacemi, které zapojily do projektu, nebo je o něm informovali. Těmto institucím poskytli rady, jak vnést i do jejich činnosti některé zajímavé prvky vzdělávání dospělých, jež poznali prostřednictvím projektu Identity and Social Change. Partneři udržují kontakty s dalšími organizacemi ve svých regionech, zúčastňují se společně konferencí a dalších setkání, kde o svých zkušenostech a pokroku v rozvíjení metod vzdělávání dospělých referují a vyměňují si své zkušenosti s dalšími subjekty. Partneři se dohodli, že mohou jmenovat i jednotlivé partnery projektu a doporučovat je k další spolupráci organizacím, jež mají o jejich metody a činnost zájem. Metody vytvořené, poznané a používané v projektu Identity and Social Change, týkající se vzdělávání dospělých, jsou časově neomezené a jejich používání je nadčasové. Společnost ATHENA je úspěšně využívá při svých místních vzdělávacích a mentorských činnostech na podporu nezaměstnaných žen. Poznatky týkající se podstaty identity a sociálních změn lze velmi dobře využít při práci v poradenství týkající se uplatnění na pracovním trhu. Inovativní metody překvapivě účinně působí na lidi s nižším sebevědomím, kteří se hledají a v souvislosti se ztrátou práce mají tendenci považovat za viníka sebe. Dlouhodobé neúspěšné hledání práce zase vede k nepřiměřenému sebeobviňování, ke kladení si viny za každý další neúspěch. Využitím postupů z tohoto projektu lze velmi dobře obrátit toto negativní myšlení lidí o sobě samých v pozitivní způsob uvažování. Vzhledem k současné situaci na trhu práce v České republice, zejména v některých oblastech (Ostravsko, kde sídlí partner projektu společnost ATHENA), je udržitelnost zajištěna soustavným používáním metod a postupů, resp. výsledků projektu Identity and Social Change. * autorský text poskytnutý realizátory oceněného projektu Souhrné informace o projektu: Projektový tým: Koordinátor: Weiterbildung-netzwerk GmbH, Tübingen (Německo) Partneři: The City Museum of Norrkoping (Švédsko), Sprachendienst Konstanz (Německo), Institut für Wissenschaftskommunikation und Hochschulforschung, Universität Klagenfurt (Rakousko), Akademicki Osrodek lnicjatyw Artystycznych Lodž (Polsko) Kontakty: Webové stránky projektu: Webové stránky organizace: Kontaktní osoba organizace: PhDr., Ing. Hana Danihelková Adresa organizace: 28. října 165/68, Ostrava 30 31

18 Pečeť kvality Grundtvig 2013 Čestná cena za příkladné zapojení do projektových aktivit Zvládneš to! Nové perspektivy pro ženy a vlastní podnikání (You can do it! New perspectives for women to have own businesses) Agentura GAIA, o. s. Projekt Zvládneš to! Nové perspektivy pro ženy a vlastní podnikání, jehož cílem byla výměna zkušeností se zahájením a managementem tvořivých rukodělných prací žen na mezinárodní úrovni, se zaměřil na dvě hlavní oblasti: podporu sebezaměstnání znevýhodněných skupin žen inovativním způsobem a podporu tvořivosti inspirací novými nápady. Obojí bylo realizováno prostřednictvím seminářů nabízejících praktickou pomoc ženám, které chtějí začít podnikat. Šest pracovních setkání propojovalo projektové organizace a jejich studentky. Každá z partnerských organizací zajišťujících projektová setkání vždy přizvala znevýhodněné ženy ze svého regionu a ženy, které již s mikrobyznysem začaly, aby předaly své zkušenosti. Součástí projektu byly také studijní návštěvy různých ženských organizací a asociací nabízejících podporu v podnikání. I. Kvalita v realizaci a řízení projektu V listopadu 2009 byla Marie Haisová, MBA, z Agentury GAIA, o. s., pozvána národní agenturou do Poděbrad prezentovat mezinárodní komunitě, potenciálním žadatelům a žadatelkám příklad dobré praxe na téma Rovné šance, vyhlášené toho roku programem Grundtvig. Při té příležitosti byl prezentován projekt Quo vadis, femina? vize žen o trvale udržitelném životě, který pod hlavičkou Agentury GAIA, o. s., Marie Haisová vytvářela a řídila. Zároveň byli přítomní informováni o genderové problematice a terminologii a byli seznámeni s formálními požadavky programu. Přítomní dostali za úkol se ve skupinách domluvit na tématu, které by chtěli zpracovávat v projektu. Následně byla Marie Haisová pozvána národní agenturou okomentovat výsledky úsilí potenciálních týmů, což bylo velmi zajímavé. Jako nejslabší se tehdy jevila tříčlenná skupina zástupců z Maďarska, Slovenska a Turecka, která se však odmítala rozptýlit do ostatních skupin. Jejich umanutost byla motivací k nabídce pomoci při přípravě projektu. Několikrát se na ni obrátili se žádostí o zpětnou vazbu k nápadům, které se postupně tvořily. Posléze bylo Agentuře GAIA, o. s. nabídnuto partnerství, se kterým po určitém váhání souhlasila a je tomu velice ráda. Přestože Agentura GAIA, o. s. se obvykle věnuje hledání nových forem komunikace a uplatnění žen ve společnosti ve strategických pozicích, projektová spolupráce byla zaměřena spíše na tradiční schopnost a dovednost žen (ruční práce). Do projektu se při jeho přípravě a zpracovávání zapojilo devět partnerských organizací, z nichž jedna se rozhodla, bezprostředně po schválení projektu, se z důvodu nedostatečných kapacit nezúčastnit. Bylo tudíž potřeba přeorganizovat původní harmonogram mezinárodních setkání a první měsíce byly tudíž z tohoto důvodu poněkud hektické. Harmonogram společných mezinárodních setkání je uveden na webových stránkách, kde je podrobně rozepsán program a obsah jednotlivých setkání. V průběhu projektu byly o jeho aktivitách vydány čtyři newslettery, překládané do národních jazyků, aby měli přístup k informacím i ti, kteří nemluví anglicky. (Jedno z čísel k nahlédnutí zde: V projektu byly zastoupeny výlučně ženské organizace, jen Turecko reprezentoval muž. Komunikace s partnerskými organizacemi byla výborná především díky hlavní koordinátorce projektu Eszter Czepe, která hovořila anglicky, maďarsky, německy a slovensky. Dobře rozuměla maďarským kolegyním, které byly od počátku problémovou skupinou. V projektu měly za úkol vytvořit webovou stránku, po prvním setkání však přestaly komunikovat, takže webovou stránku vytvořila a aktualizovala slovenská koordinátorka projektu. I na setkáních se Maďarky chovaly poněkud nestandardně, řekla bych manipulativně, jakoby inspirovány televizním pořadem Prostřeno, což poněkud otravovalo atmosféru podle přísloví o kapce jedu, která otráví celou studnu, nicméně jako celek byl projekt velmi zdařilý. Úžasné bylo setkávání se s rukodělnou tvořivostí jednotlivých národů. Zajímavým prvkem byla výměna zkušeností a informací, jak se s ručními pracemi dá živit a podnikat; nezanedbatelné bylo seznámení se s používáním ručních prací v ergoterapii při práci s psychicky a fyzicky handicapovanými osobami. Důležité je zmínit ruční práce v souvislosti s domácími pracemi a péčí o děti, potřebou sladění a zvládání domácího i profesního života. Setkávání byla organizována jako: 1. Studijní návštěva a výměna zkušeností o technikách ručních prací, tvořivém byznysu a jak s ním začít. 2. Organizace seminářů ohledně legislativních, administrativních a manažerských požadavků o tom, jak začít

19 Pečeť kvality Grundtvig Praktické dílny pro mezinárodní studující, kteří se mohli učit novým technikám ručních prací, přičemž různé preference výběru technik tvořivých workshopů závisely na specifikách dané země. 4. Vyvrcholením projektu byl evropský, veřejný Trh kultur organizovaný v průběhu závěrečného setkání. Cílem Trhu kultur byla možnost vystavit vlastní rukodělné výrobky na evropské úrovni v multikulturním prostředí. II. Výsledky a přínosy projektu Marie Haisová, koordinátorka projektu: Pro mne osobně byl přínos nesmírný, a to nejen vlastním tématem projektu, ale především i sociálními a psychologickými zkušenostmi, ze kterých jsem se hodně naučila o sobě i ostatních lidech při mezikulturní, mezigenerační, genderové a profesní komunikaci. Totéž by se dalo říci i o ostatních účastnicích a účastníkovi projektu s tím, že šest organizací mělo po 12 mobilitách, dvě (Česká republika a Bulharsko) mělo mobilit 8. Byla vydána 43stránková Příručka dobré praxe, která je k dispozici na webových stránkách uploads/5/8/5/3/ /good_practice_ handbook_yocait.pdf. Posláním projektu bylo podpořit znevýhodněné skupiny žen při hledání nových způsobů sebevyjádření a zprostředkovat jim informace o možnosti vlastního podnikání, k čemuž docházelo prostřednictvím výměny zkušeností nabízených ženami a muži, kteří již tvoří a podnikají. Kromě toho docházelo k obohacení o nové kreativní metody řemeslné práce a obchodu na nadnárodní úrovni. V průběhu 24 měsíců mělo 88 účastníků a účastnic projektu z osmi evropských zemí možnost vycestovat do šesti různých zemí. Každé mezinárodní setkání byl skvělou příležitostí k poznání kultury a lidí dané země, jejich zvyků a řemeslných technik, stejně tak jako jejich obchodní kultury. Studijní návštěvy na místě a osobní výměna zkušeností mezi jednotlivými studentkami a projektovými partnery umožnila podívat se za hranice, a tak si rozšířit pohled na kulturní rozmanitost, posílit osobní a institucionální hodnoty k Evropě zcela v souladu s cíli a záměry dohody o partnerství v rámci programu Grundtvig. Ačkoliv od roku 1970 se počet ekonomicky aktivních žen stejně jako žen podnikatelek a sebezaměstnavatelek rapidně zvýšil, v zakládání podniků se ženy objevují stále v menší míře než muži. Ženy podnikatelky mají jiné předpoklady k zakládání podniků, což vyplývá z ženských osudů a životních podmínek a vede k domněnce, že ženy přistupují k zakládání podniků jiným způsobem než muži. I jejich podniky mají jiný charakter v porovnání se společnostmi vytvořenými muži. Ženy přispívají nově založenými podniky k další diferenciaci ekonomické kultury, protože smyslem vytvoření jejich mikro-podniků jsou převážně volné niky nebo nové trhy. Vlastní podnikání umožňuje ženám práci na částečný úvazek, která přispívá k lepšímu sladění pracovního a rodinného života a poskytuje rodině další příjmy. Tento způsob je též viděn jako způsob, jak řešit nezaměstnanost nebo obnovení práce po rodičovské dovolené. Využitím kreativního přístupu žen u mikropodniků či pracujících jako osoby samostatně výdělečně činné dochází k možnosti seberealizace a realizace vlastních nápadů. III. Udržitelnost O efektivitě projektu a jeho přínosu nejlépe vypoví jeho účastnice a účastníci, jejichž vyjádření uvádí organizace Agentura GAIA, o. s. níže. Nový společný projekt zatím nebyl předložen, především z potřeby zažít a strávit získané poznatky, zkušenosti a nová přátelství. Ester Czepe, Německo: Představivost je začátkem tvořivosti. Představíš si to, po čem toužíš a svoji představivost budeš postupně přetvářet do reality. Aurelija Grinkevičienė, Litva: Navázali jsme novou spolupráci v rámci projektu a při té příležitosti jsme posílili i vztahy mezi členkami našeho ženského klubu. Irena Ignatova-Koen, Bulharsko: Vyjádřili jsme v detailu ženskost, tvořivost a úspěch z ženského úhlu pohledu. Hasan Er, Turecko: Našel jsem příležitost naučit se novým schopnostem, potkat a poznat nové lidi, jejich způsob myšlení a jednání. Joó Zsuzsanna, Maďarsko: Věřím, že takto zřízené podniky mají budoucnost. Christian Cappelletto, Estonsko: Evropa není jen geografická oblast, je to i společný pocit. Jana Goldberg, Německo: Jsem velmi vděčná za tuto zkušenost, protože je skutečně evropskou přidanou hodnotou mého života. Chiara Scuddo, Itálie: Během těchto dvou let jsem si uvědomila, že celý svět je plný malých umělkyň a... lidí se stejným snem: Být svobodná a nezávislá. Gabriela Fuchsová, Česká republika: Je úžasné, že všechno začalo jako koníček, a pak se dále rozvíjí jako své vlastní podnikání. Anna Dotsenko, Estonsko: Máme stejné pocity a stejné problémy. Když jsme se o ně mohli podělit, dozvěděli jsme se více i sami o sobě. Csilla Felvinczy, Německo: Je úžasné, že vedle moderních technik zůstávají v životě i staré řemeslné techniky a jsou přenášeny na další generace. Ani Yoveva, Bulharsko: Udělali jsme zkušenost, že internet a online distribuce výrobků je nezbytná pro moderní podnikání. Christine Brückner, Německo: Kombinace něco tvořit a ve stejném čase někoho učit mě dělá šťastnou a spokojenou

20 Ivana Baloušková, Česká republika: Když jsem byla dotázána, zda se chci zúčastnit tak velkého partnerství, vidět cizí zemi, cizí město a také hovořit anglicky, chtěla jsem utéct. Ale nakonec to byla velká příležitost. Ria Rhode, Německo: Výměna zkušeností a názorů v postupech o tom, jak nastavit kreativní podnikání, je velmi důležité téma pro ženy v Evropě. Anne Berger, Německo: Získali jsme poznatky o významné součásti evropské kultury, které stojí za pozornost. * autorský text poskytnutý realizátory oceněného projektu Souhrné informace o projektu: Projektový tým: Koordinátor: Wisamar Educational Institute (Německo) Partneři: Agentura GAIA, o. s. (Česká republika), MESEV Mili Egitiv Saglig Egitimi Vakfi (Turecko), Nötárs Közshasznú Alapítvány (Maďarsko), Eurogem Associazion di Promozione Soziale (Itálie), Women s Activity Club of Sakiai (Litva), Legal Protection Public Benefit Association (Bulharsko), Mittetulungusühing Euro Kalliskivid (Estonsko) Kontakty: Webové stránky projektu: Webové stránky organizace: Kontaktní osoba organizace: Marie Haisová, MBA Adresa organizace: Mládežnická 3/3063, Praha 10 Vyhlášení výsledků v roce 2013 přehledně 1. cena Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví, o. s. (CESMEZ), projekt Vzpomínejme společně: Výcvik v reminiscenci pro rodiny pečující o osoby s demencí (Remembering Together: Reminiscence Training for family carers of people with dementia) Oceňovaná přidaná hodnota projektu: podpora rozvoje pozitivního obrazu stáří 2. cena Statutární město Brno, projekt Evropa čelí domácímu násilí výměna a přenos místních kompetencí (Europe faces domestic violence Exchange and transfer of local competencies) Oceňovaná přidaná hodnota projektu: osvětová činnost v oblasti prevence domácího násilí 3. cena ATHENA, Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen, projekt Identita a sociální změna (Identity and Social Change) Oceňovaná přidaná hodnota projektu: podpora společenského začleňování sociálně znevýhodněných skupin, zejména nezaměstnaných žen Čestná cena Agentura GAIA, o. s., projekt Zvládneš to! Nové perspektivy pro ženy a vlastní podnikání (You can do it! New perspectives for women to have own businesses) Oceňovaná přidaná hodnota projektu: příkladné zapojení cílové skupiny projektu do projektových aktivit, a tím zajištění výrazného dopadu nových přístupů na znevýhodněné skupiny dospělé populace Pečeť kvality Grundtvig

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

www.formulamentoring.eu

www.formulamentoring.eu Facilitating Opportunities using Role Models to Underpin Learning for Adults who are socially excluded (Usnadnění příležitosti pomocí modelových rolí na podporu vzdělávání pro dospělé, kteří jsou ze sociálně

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.3.08.4/0001 Příjemce Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s. Výroční zpráva 2014

Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s. Výroční zpráva 2014 Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s. Výroční zpráva 2014 OBSAH Informace o občanském sdružení AMIGA Projekty AMIGA realizované v roce 2014 Komunitní a aktivizační aktivity Dobrovolníci Finanční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Bc. Martina Brtnická, Ing. Jarmila Beránková, Ph.D. Projekt Zdravý kraj (PZK) Vstup: Jihomoravský kraj (dále jen

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Část II a: Podprogramy a aktivity http://ec.europa.eu/llp 1 ... 21 REJSTŘÍK PROGRAMŮ A AKCÍ PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 ODVĚTVOVÉ PROGRAMY... 3 Jaké mají

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

BRNO. nabídka spolupráce

BRNO. nabídka spolupráce BRNO nabídka spolupráce 2 4 5 6 8 10 13 14 BEST board of european students of technology BEST Brno local best group brno VUT vysoké učení technické v brně EBEC european BEST engineering competition historie

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více