PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. Uživatel se zavazuje používat Službu v souladu se zákonem a zde uvedenými Podmínkami.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. Uživatel se zavazuje používat Službu v souladu se zákonem a zde uvedenými Podmínkami."

Transkript

1 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ 1. SOUHLAS Přístup na webovou stránku (dále jako Stránka) a / nebo stáhnutí aplikace/aplikací pro mobilní zařízení (dále jako Aplikace), se kterou je možné využívat herní platformu IDC (dále jako Služba) znamená výslovný a plný souhlas uživatele s podmínkami používání uvedenými v tomto dokumentu, jakož i s dokumenty Zřeknutí se zodpovědnosti, Politika soukromí, Pravidla komunity a určitými Pravidly každé hry (vše dohromady dále jen jako Podmínky). IDC Games, SL (dále jako IDC) si vyhrazuje právo kdykoliv měnit Podmínky s tím, že okamžitě informuje uživatele prostřednictvím poznámky na Stránce či při používání Aplikace. V případě, že uživatel ke službě přistupuje ze sociální sítě Facebook, spolu s těmito podmínkami dodatečně platí i podmínky používání a politika soukromí sítě Facebook. Uživatel se zavazuje používat Službu v souladu se zákonem a zde uvedenými Podmínkami. 2. VĚK Přístup ke Službě není omezen podle věku. U uživatelů mladších 18 let souhlasí s Podmínkami jejich jménem rodiče, popřípadě zákonní zástupci, kteří vykonávají rodičovskou povinnost. 3. SLUŽBA IDC si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit uživatelům přístup k obsahu a ke Stránce Aplikace či Služby a to buď individuálně, nebo v plném rozsahu. Uživatelé se vzdávají jakýchkoliv práv, které mohou být uplatněny v souvislosti s tímto případem. 4. ÚČTY 4.1. Vytváření uživatelských účtů K používání služby je vyžadováno, že si uživatelé vytvoří osobní účet (dále jen jako Účet) k přístupu ke všem službám IDC. Při vytváření a aktualizaci Účtu budete vyzváni k poskytnutí určitých osobních informací firmě IDC, například jména, data narození, ové adresy a platební či účetní informace pro přístup ke službám, které nezprostředkovává mobilní operátor. V této souvislosti se zavazujete a oznamujete, že poskytnete IDC přesné informace a budete nás informovat, pokud v nich dojde k nějakým změnám. Tyto informace jsou přitom uchovávány a používány v souhladu s Podmínkami a zejména s jejich Politikou soukromí, která se týká ochrany osobních údajů Účet a přístupová data Během procesu vytváření Účtu a při budoucím přihlášení ke Službě budete vyzváni k výběru uživatelského jména a hesla (Přístupová data). IDC si vyhrazuje právo změnit jakékoliv uživatelské jméno a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, včetně, ale nikoliv výhradně, při tvrzení třetích stran, že uživatelské jméno porušuje jejich práva.

2 Vy sami nesete zodpovědnost za zachování důvěrnosti přístupových dat a tudíž i za jakékoliv jejich využití, které mohou vykonat třetí strany - včetně platebních služeb, ať už k nim dáte, či nedáte oprávnění. Pro zajištění bezpečnosti vašich přístupových je tedy nutné: a) Neměli byste s nikým sdílet vaše údaje a nedělat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost vašeho Účtu. b) Pokud jste si vědomi, nebo máte důvodné podezření, že bezpečnost vašeho účtu byla narušena, zejména včetně ztráty, krádeže nebo nepovoleného zveřejnění vašich Přístupových dat, měli byste to okamžitě oznámit firmě IDC a své údaje změnit Podmínky používání Účtu Kromě již uvedeného v souvislosti s bezpečností vašich přístupových údajů je váš Účet předmětem následujících pravidel: a) Nebudete vytvářet jakýkoliv Účet či přistupovat ke Službě, pokud nejste svéprávní, popřípadě nemáte povolení od rodičů či zákonných zástupců. b) Nesmíte mít více jak jeden Účet na jednu platformu či SRS a to v jakýkoliv moment. Také nesmíte vytvářet účet za použití falešné identity a informací, nebo jménem někoho jiného než vás. c) Nebudete vytvářet Účet či používat Službu, pokud jste byli odsouzeni za sexuální trestné činy. d) Nesmíte vytvářet nový Účet či využívat Službu v jakékoliv formě, pokud váš předešlý účet byl zrušen firmou IDC. e) Svůj účet musíte používat pouze za účelem zábavy. V souvislosti s tímto pravidlem byste neměli Účet využívat k inzerci, vnucování či přenášení obchodních sdělení, včetně řetěžových dopisů, nevyžádané počty či spamu (kam patří SPIM - Instantní SPAM zpráva a SPAM). f) Nesmíte používat svůj Účet při pokusech jakýmkoliv způsobem porušit zákon. g) Váš Účet nesmíte bez předchozího písemného souhlasu firmy IDC pronajímat, prodávat či převádět jakouokoliv formou. To platí i pro jakýkoliv objekt či virtuální měnu, které jsou s Účtem spjaté. Firma IDC si vyhrazuje právo takové převody schvalovat. h) Nesmíte přistupovat nebo používat jakýkoliv Účet, který byl pronajat, prodán či převeden jakoukoliv formou bez předchozího písemného souhlasu firmy IDC, která si vyhrazuje právo schvalovat takové převody. i) Pokud ke Službě přistupujete ze SRS, musí to být v souhladu s podmínkami dané služby a jejího používání a také v souhladu s těmito Podmínkami Vlastnictví Účtu Vytvoření účtu neznamená, že uživatel se stává jeho vlastníkem. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že jak Účet, tak všechny jeho prvky jsou výhradním majetkem firmy IDC Pozastavení a ukončení Účtu IDC si vyhrazuje právo ukončit jakýkoliv účet, který je neaktivní po dobu 90 dní. Pozastavení účtu může mít za následek nemožnost se k němu přihlásit, popřípadě se přihlásit ke Službě, nebo jakékoliv její části.

3 Porušení těchto Podmínek Uživatelem může taktéž vyústit k pozastavení či zrušení vašeho Účtu. Proto si IDC vyhrazuje právo, aniž by došlo k dotčení ostatních zdrojů, omezit, pozastavit, nebo ukončit přístup k vašemu Účtu, Službě nebo jejich částem a to jak s, tak i bez předchozího upozornění, pokud dojde z vaší strany k selhání při dodržování podmínek nebo má IDC důvodné podezření, že se tak děje. Jako výsledek takového omezení, pozastavení či zrušení můžete ztratit vaše uživatelské jméno či avatara a také veškeré výhody, privilegia a vyhrané a / nebo nakoupené předměty spojené s vaším Účtem. IDC přitom nebude muset při podobných ztrátách a následcích poskytovat odškodnění. Stejně tak můžete kdykoliv zrušit váš účet použítím příslušné sekce v uživatelském rozhraní Stránky či Aplikace, nebo zasláním u s požadavkem z vaší ové adresy použité při registraci na 5. LICENCE Na základě vašeho souhlasu a v dalším souladu s Podmínkami vám IDC uděluje nevýhradní, nepřenosnou, odvolatelnou licenci pro přístup a používání Služby přes podporovaný webový prohlížeč nebo mobilní zařízení a to pouze pro osobní potřebu s omezenou osobní licencí pro nekomerční zábavní účely. 6. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ 6.1. Obecná pravidla Kromě povinností zmíněných jinde v těchto Podmínkách používání, či v jiných dokumentech, které jsou součástí těchto Podmínek, souhlasíte i s tím, že ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ: - Nezneužijete technické služby IDC, což znamená mimo jiné i zasílání falešných hlášení o zneužití. - Nebudete používat falešné účty, cheaty, exploity, automatizovaný software, boty, hacky, mody, či jakýkoliv další neautorizovaný software třetích stran navržený ke změně či zásahům do Služby. - Nebudete používat Službu k navržení či k pomoci v návrhu cheatů, exploitů, automatizovaného software, botů, hacků, modů, či dalšího neautorizovaného software třetích stran navrženého ke změně či zásahům do Služby. - Změnit nebo způsobit změnu souborů, které jsou součástí Služby bez předchozího výslovného písemného souhlasu ze strany IDC. - Přerušit, přetížit, či pomáhat nebo asistovat u přerušení či přetížení (1) jakéhokoliv počítače či serveru, který nabízí či podporuje Službu (vše dohromady nazýváno jako Server ); nebo (2) požitek třetích stran ze Služby. - Zřídit, asistovat, nebo se zapojit do jakéhokoliv útoku, včetně jakékoliv distribuce virů, odepření přístupu ke Službě, nebo jiných pokusů o narušení Služby či používání a požitek třetích stran ze Služby. - Zasahovat do, nebo se pokusit zasahovat do řádného fungování Služby, nebo se připojit či používat Službu, celkově nebo jen částečně, jakýmkoliv způsobem, který nebyl výslovně povolen Podmínkami.

4 - Používání jakéhokoliv neautorizovaného softwaru třetích stran k přístupu, zachycování, odstraňování, nebo jinému sběru informací ze Služby, nebo skrz ně, nebo které slouží jako tranzit ze Služby či do Služby, včetně, ale nikoliv výhradně jakýkoliv software, který čte části z RAM, nebo z přenosu síťového provozu používaného Službou za účelem uložení informací o herních postavách, předmětech či prostředí. Tímto bodem není dotčeno právo firmy IDC na možnost použít dle svého vlastního uvážení některá uživatelská rozhraní třetích stran. - Zachycovat, zkoumat a podobně, pozorovat jakýkoliv proprietární komunikační protokol, který je používán klientem, Serverem, Službou, ať už pomocí síťového analyzátoru, packetového čmuchala (packet sniffer) či jakéhokoliv jiného programu. - Používat jakýkoliv automatizovaný systém a dělat jakoukoliv akci, která není na základě uvážení IDC a může mít za následek nepřiměřené či nepřijatelné nasycení infrastruktury - Předávat jakékoliv standardní, robotem vyloučené hlavičky a jiná opatření, která můžeme považovat za zakázaný přístup ke Službě. Dále pak používat jakýkoliv software, technologii či zařízení na zasílání obsahu či zpráv, nebo na průzkum webových stránek za účelem vytažení a manipulace s daty (odborně se taková činnost nazývá web scraping a software web spider nebo web crawler). - Použít, umožnit, vytvořit či spravovat jakoukoliv neoprávněnou Službu (včetně, ale nikoliv výhradně té zdarma): (1) jakýkoliv neautorizovaný přístup či pokus napodobit jakoukoliv část ze serveru; nebo (2) jakékoliv spojení, které využívá programů, nástrojů či proprietárního softwaru, který není výslovně schválený společností IDC. - Provádět reverzní inženýrství, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat a podobně, snažit se získat zdroj jakéhokoliv softwaru či jiného intelektuálního vlastnictví používaného k poskytování Služby, nebo získat informace ze Služby metodamy, které nejsou výslovně povolené IDC kodexem. - Nahrávat či přenášet, nebo se pokoušet uploadovat či přenášet bez výslovného souhlasu IDC jakýkoliv software, který se chová jako pasivní či aktivní kolekce či přenos informací, včetně, ale nikoliv výhradně, mechanismu prázdných obrázků formátu Graphics Interchange Format (GIFy) v rozlišení 1x1, web beaconů (web bugů), cookies či jakéhokoliv dalšího podobného softwaru (někdy označovaného jako "spyware" či "pasivní kolektivní mechanismy" či "MRP"). - Snažit se získat neoprávněný přístup ke Službě, třetím Účtům či počítačům, nebo serverům, nebo sítím připojeným ke Službě přes něco jiného než přes uživatelské rozhraní poskytnuté IDC, včetně, ale nikoliv výhradně vyhýbáním či manipulací, nebo pokusem obejít či zmanipulovat, a také podpořit či pomáhat ostatním v obcházení či modifikaci jakéhokoliv zabezpečení, technologie, zařízení či softwaru, který je součástí Služby. - Zpřístupnit prostřednictvím Služby jakékoliv materiály či informace, která porušují jakákoliv autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, práva na soukromí, práva na zveřejnění, nebo jakákoliv jiná práva jiné fyzické či právnické osoby, nebo se vydávat za jinou osobu včetně, kromě jiných, zaměstnanců firmy IDC. Zejména souhlasíte s tím nepřenášet, nedistribuovat, nebo nezpřístupňovat třetím stranám přes služby poskytované firmou IDC jakýkoliv materiál, který je v rozporu se zákonem. - Používat bez výslovného písemného souhlasu firmy IDC Službu, zcela, nebo jen zčásti, ke komerčním účelům, včetně, ale nikoliv výhradně: (1) povolování, autorizace či nabídky používat Službu, zcela, nebo jen zčásti, v internetové kavárně na počítačovém herním zařázení, nebo v jakémkoliv jiném komerčním zařízení, kde není internetové připojení zakázáno výše zmíněnými

5 pravidly; (2) sdělování či propagaci reklamní či komerční aktivity; nebo (3) sběru mincí a herního majetku za účelem prodeje. - Kopírovat, modifikovat nebo šířit obsah, který je předmětem práv na intelektuální vlastnictví zahrnutým ve Službě. - Vyžadovat nebo se pokoušet získávat osobní informace od ostatních uživatelů Služby. - Sbírat, shromážďovat nebo publikovat osobní informace ostatních prostřednictvím Služby, včetně osobních údajů vedoucí k totožnosti (v textu, obrázku či videu) nebo finančních informací. - Používat Službu, ať už celkově či její část, pro výpomoc, včetně levelování a sbírání předmětů, za kompenzaci jakéhokoliv druhu. - Přenášet nepovolenou komunikaci prostřednictvím Služby, včetně nevyžádané pošty, řetězových dopisů, spamu a jakéhokoliv materiálu, který podporuje malware, spyware a stahovatelné položky. - Pulikovat jakékoliv informace, které jsou urážlivé, výhružné, obscénní, pomlouvačné, hanlivé, nebo jinak urážlivé či nežádoucí z rasových, sexuálních, náboženských a jiných důvodů. - Zveřejňovat jakékoliv informace, které obsahují nahotu, nepřiměřené násilí, jsou urážlivé, nebo zveřejnit odkaz na takový obsah. - Obtěžovat nebo zkoušet obtěžovat, zneužívat, poškozovat, navrhovat či podněcovat k oběžování, poškodit jinou osobu či skupinu, včetně zaměstnanců IDC. - Vynakládat jakoukoliv činnost, která je dle IDC v rozporu s duchem či se smyslem Podmínek, včetně, ale nikoliv výhradně, vyhýbání se daňovým povinnostem a jejich manipulací. - Používat Službu v rozporu se zákony a předpisy či podporovat jejich porušování Interakce mezi uživateli Nesete plnou zodpovědnost za interakce, které uskutečňujete s ostatními uživateli Služby. IDC si vyhrazuje právo, ale nikoliv povinnost, zasahovat do sporů. Pokud tedy vedete spor s jedním či více uživateli, IDC se zprošťuje (včetně ředitelů, zástupců, zaměstnanců, agentů a přidružených podniků) jakýchkoliv nároků, požadavků a škod (skutečných i mimořádných) jakéhokoliv druhu a povahy známé i neznámé, které z něj vyplývají, nebo se sporu nějakým způsobem týkají. 7. PLATBY Jak používání Stránky, tak i stáhnutí mobilní Aplikace poskytující přístup ke službě je zdarma. Nicméně, některé služby přístupné přes zmíněné kanály (včetně licence k užívání některých virtuálních předmětů, nebo vylepšení vašeho bezplatného uživatelského účtu na Premium / VIP verzi) mohou podléhat platbě částky, jednorázové či vyžadující určitou metodu platby na různých platebních stránkách IDC (dále jen jako "Obchod"). Platba za takové služby bude provedena tak, že navštívíte stránku Obchodu a / nebo Aplikace, vyberete si platební metodu, dostupnou v jakýkoliv moment, která může zahrnovat platbu přes

6 platební službu vašeho mobilního operátora a potvrdíte detaily vaší platby, které zůstanou zaznamenané ve vašem účtu a navíc i v panelu vašeho operátora. Uživatel je pak zodpovědný za veškeré celní a daňové poplatky vztahující se na tuto transakci. IDC může upravit stanovenou cenu za služby nabízené přes Stránku či Službu a to kdykoliv. Souhlasíte s tím, že IDC nemá povinnost vás odškodnit z jakéhokoliv důvodu, nebo poskytnout náhradu za nevyužité služby, které byly dostupné do ukončení vašeho Účtu na názkladě vašeho požadavku či z nařízení IDC. Vzhledem k tomu, že všechny služby dostupné na Stránce či Službě jsou poskytovány okamžitě po dokončení vašeho nákupu, berete na vědomí, že ztrácíte své právo na odstoupení od nákupu. Nicméně, v případě služeb s opakovanými platbami (předplatné) je můžete odvolat použitím příslušné sekce v uživatelském rozhraní na Stránce či v Aplikaci, nebo zasláním u na 8. VIRTUÁLNÍ MĚNA A PŘEDMĚTY IDC vlastní nebo získala licenci na veškerý obsah na Stránce, v Aplikaci a ve Službě, včetně měny či virtuálních předměty, které v nich lze používat. Souhlasíte s tím, že nemáte žádná práva ani nárok na vlastnictví takového obsahu, mimo dočasných licencí udělených IDC, ať už za úplatu nebo bezplatně. Proto IDC zakazuje a neuznává jakoukoliv výměnu takového obsahu, včetně měny a virtuálních předmětů, která byla učiněna mimo Službu bez výslovného souhlasu firmy IDC. Účet jakéhokoliv uživatele, u kterého se zjistí, že podobné transakce provádí bude okamžitě zrušen Virtuální měna Různé služby dostupné na Službě mohou být zakoupeny zaplacením různých částek pomocí exkluzivních virtuálních mincí IDC či pomocí mincí třetích stran. Tyto virtuální mince mohou být získány každý den zdarma návštěvou jakékoliv z her v rámci Služby, ve formě odměn získaných hraním a / nebo nákupem balíčků těchto mincí v Obchodě, který se nachází na Stránce či v Aplikaci IDC. Jisté služby si můžete zakoupit také použitím Facebook Credits nebo je uplatnit prostřednictvím virtuální měny Facebook Credits. Pokud si zakoupíte Facebook Credits z webové stránky Facebook, vyjadřujete tím souhlas s Podmínkami plateb stránky Facebook, aniž by byla firma IDC součástí této transakce. V žádném z těchto případů IDC nevrací částky zaplacené uživatelem za nákup či výměnu samotných virtuálních měn nebo dalších věcí Virtuální předměty Ve Službě jsou dostupné různé virtuální předměty, jejichž použití může být přínosné pro uživatele. Právo využít tyto virtuální předměty lze získat jako odměnu, popřípadě ho lze získat v příslušném Obchodě IDC. Některé virtuální předměty, které jsou ve službě k dispozici, mohou být pak použity v různých hrách, kdy použití každého znich podléhá vlastním pravidlům těchto her. 9. UŽIVATELSKÝ OBSAH

7 Má se za to, že "Uživatelský obsah" je jakákoliv komunikace, obrázky, zvuky a další materiál, data a informace, včetně jakýchkoliv zpráv v chatu, které vy, nebo jakýkoliv jiný uživatel nahraje či přenáší přes Službu IDC. V souvislosti s vaším Uživatelským obsahem na něj udělujete IDC neexkluzivní, neomezené, trvalé, neodvolatelné, celosvětové, royalty-free, plně licencované právo, včetně práva na sublicence třetím stranám a práva využívat, reprodukovat, veřejně komunikovat a transformovat obsah jakýmkoliv známým způsobem, nebo způsobem, který bude vyvinut. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš Uživatelský obsah může zůstat zálohovaný, nebo se zálohovat i poté, co ho vymažete. Nahráním či jiným přenášením jakéhokoliv Uživatelského obsahu během používání Služby prohlašujete a zaručujete, že taková počínání či přenosy jsou: (a) přesné a nejsou důvěrné; (b) neporušují jakékoliv zákony, smluvní omezení či práva ostatních, a že máte povolení třetích stran, jejichž osobní informace či intelektuální vlastnictví může být zahrnuto v Uživatelském obsahu; (c) bez virů, adware, spyware, červů a dalších škodlivých programů. IDC si v každém případě vyhrazuje právo změnit či odstranit jakýkoliv Uživatelský obsah, který dle našeho názoru zahrnuje nevhodný obsah. Firma IDC není zodpovědná za Uživatelský obsah do té míry, není možné člověkem monitorovat veškerá data, která uživatel nahraje nebo přenese prostřednictvím Služby. Naše tecnologie nicméně dle našeho uvážení může monitorovat a / nebo nahrávat interakci, kterou navážete se Službou nebo dalšími Uživateli přes Službu, takže naši zaměstnanci mohou sledovat takový Obsah. Tímto neodvolatelně souhlasíte s podrobením se takovému sledování a nahrávání. 10. REKLAMA A PROPAGACE K pokrytí bezplatnosti Aplikace a Stránky berete na vědomí a souhlasíte, že IDC může poskytovat jak vlastní reklamy, tak reklamy třetích stran. Tudíž, krom jiných opatření, IDC může vložit odkazy na Stránku či do Aplikace na webové stránky třetích stran, za což můžete na oplátku získat pozvánku na účast v propagačních nabídkách, ve kterých lze obdržet výhody spojené se Službou (mince nebo virtuální předměty). Jste pak sami zodpovědní za veškeré počínání a povinnosti, které vám mohou vzniknout v rámci jakékoliv transakce se zmíněnými třetími stranami. IDC nepředstavuje či neručí za jakýkoliv obsah, předměty a / nebo služby nabízené třetími stranami, a to i v případě, že se objeví v reklamě na naší Stránce či v Aplikaci. Proto není firma IDC vázána na jakýkoliv nárok vznikající v rámci takového obsahu, předmětů a / nebo služeb třetích stran. IDC nemá žádnou kontrolu nad odkazovanými stránkami, takže nejsme zodpovědní za jejich obsah, obchodní praktiky nebo zásady ochrany soukromí. 11. ODPOVĚDNOST A ODŠKODNĚNÍ Ustanovení v této sekci zavazuje členy i po pozastavení či zrušení vašeho Uživatelského účtu či Služby Zřeknutí se záruk a odpovědnosti

8 Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš přístup na Stránku, stahování aplikace a používání Služby je na vlastní nebezpečí, a že je poskytována "tak jak je" a, výslovně nebo implicitně, bez jakékoliv záruky kontinuity či jejího ponechání. Dále rozumíte tomu a souhlasíte s tím, že ani firma IDC a ani její zaměstnanci, ani pobočky či obchodní partneři neručí za to, že Stránka, Aplikace či Služba bude fungovat bez přerušení či bez chyb. Proto se vzdáváte jakéhokoliv nároku na zodpovědnost ze strany IDC, zaměstnanců této firmy či jejích poboček a obchodních spolupracovníků za jakékoliv škody či újmy způsobené přístupem, stahováním nebo používáním Stránky, Aplikace nebo Služby, včetně těch, které vyplývají z chování druhých, ať už členů nebo nečlenů Kompenzace Souhlasíte s tím, že odškodníte IDC za jakékoliv škody, které mohou být důsledkem vašeho používání Služby, vašeho porušení těchto Podmínek, nebo vaším prohlášením. Také převezmete náklady na obhajobu právních zájmů IDC za výše uvedených předpokladů a souhlasíte ve spolupráci v této věci. IDC se bude snažit vás upozornit v případě veškerých takových požadavků, žalob nebo řízení, které se vztahují k vaší osobě, abyste si toho byli vědomi. 12. PŘEVOD Firma IDC může převést či přenést tyto práva a povinnosti, které pro ni vyplývají z Podmínek, a to zcela, nebo jen zčásti, kdykoliv a jakékoliv třetí osobě i bez obdržení souhlasu uživatelů. Uživatelé nesmí převést či delegovat práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z Podmínek, a to ať už zcela, nebo zčásti, žádné třetí straně bez předchozího psaného souhlasu IDC. Žádný převod či přenesení proto nebude bez takového souhlasu platné a uznávané firmou IDC. 13. OBECNÁ USTANOVENÍ Platné právní předpisy a jurisdikce Podmínky a veškerá příslušná práva a povinnosti, která platí pro uživatele a IDC, jsou předmětem španělského práva. V případě jakéhokoliv sporu, který může vzniknout při výkladu a uplatňování Podmínek, se Uživatelé a firma IDC vzdávají jurisdikce ve svém teritoriu, která může být platná, a obě strany budou podléhat jurisdikci soudů ve městě Madrid, pokud to dovolí právní předpisy v každém z teritorií Platnost Uživatelé a IDC souhlasí, že v případě, že některá část těchto Podmínek nebo jiného dokumentu, který je nedílnou součástí podmínek, je považována za nezákonnou či nevymahatelnou, ať už zcela, či zčásti, jakýmkoliv soudem v příslušné jurisdikci, tak jedině na základě tohoto zjištění nebude/nebudou takové/taková ustanovení účinné/účinná. To však neovlivní zbývající ustanovení Podmínek, která i poté zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

9 13.3. Nemožnost zřeknutí se práv IDC sice od Uživatele nevyžaduje přísné plnění jakékoliv z povinností nebo uplatňování jakéhokoliv práva v rámci těchto Podmínek, ale tato skutečnost nesmí být vykládána jako zřeknutí se příslušných práv a povinností, nebo není možné na základě této skutečnosti kdykoliv požadovat o uplatnění takových práv a povinností na určitý případ a podobně.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Smlouva o BlackBerry ID

Smlouva o BlackBerry ID Smlouva o BlackBerry ID Smlouva o BlackBerry ID neboli " smlouva" tvoří právní dohodu mezi společností Research In Motion Limited nebo její dceřinou nebo sesterskou společností, jak je uvedeno v BBSLA

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽEB A APLIKACÍ Tyto obchodní podmínky řídí používání webových stránek, aplikace a služby Použitím těchto služeb souhlasíte s těmito podmínkami

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány

Více

(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom,

(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom, Kariéra v MediaCom PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU (Externí) Úvod Web Kariéra v MediaCom ( Web Kariéra v MediaCom ) je provozován společností Last Exit London Limited jménem společnosti MEDIACOM HOLDINGS LIMITED

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY Společnosti ecba s.r.o. Na úvod bychom Vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli používat náš software nebo služby.

SMLUVNÍ PODMÍNKY Společnosti ecba s.r.o. Na úvod bychom Vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli používat náš software nebo služby. SMLUVNÍ PODMÍNKY Společnosti ecba s.r.o. Na úvod bychom Vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli používat náš software nebo služby. Služby poskytuje společnost ecba s.r.o. (dále jen Společnost ecba ),

Více

Podmínky použití 1001hry.cz

Podmínky použití 1001hry.cz Podmínky použití 1001hry.cz Úvod Na webových stránkách www.1001hry.cz (dále jako webové stránky) si můžete zahrát hry, přihlásit se k odběru zpravodajského dopisu, vytvořit si vlastní profil, kde si můžete

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU Verze ze dne 15. 2. 2011 ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT 1.1 Tyto zvláštní podmínky mají za cíl definovat technické a finanční podmínky, za kterých se OVH.CZ zavazuje umístit na své

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz I. Obecná ustanovení 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

Zásady ochrany osobních údajů. 2013-Květen

Zásady ochrany osobních údajů. 2013-Květen 2013-Květen Obsah 1 Rozsah ochrany osobních údajů... 2 2 Shromažďování... 2 3 Marketing... 3 4 Cookies... 5 5 Žádný Spam, Spyware nebo Spoofing... 6 6 Bezpečnost... 6 7 Obecné... 7 i 1 Rozsah ochrany osobních

Více

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.mujtreneronline.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Felix Strouhal, se sídlem Na Zderaze 268/9, 120 00, Praha

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce Úvodní ustanovení Následující podmínky upravují užívání internetových stránek, zejména pravidla zadávání inzerce, pravidla odpovědnosti provozovatele a uživatelů za obsah stránek a pravidla členství. Uživatel

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.rc zivot.cz (dále jen webové rozhraní ) provozovaném podnikatelem Jakubem Záleským, se sídlemt. G. Masaryka 856, 565 01, Choceň IČ:01161768,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., pro zajištění služby DOBRÝÚŘAD, internetového systému zpětné vazby provozovaného na www.dobry-urad.cz 1. SMLUVNÍ STRANY Poskytovatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení pro využívání provizního systému a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do provizního systému běžícího na stránkách http://www.netaffiliate.cz/

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu Tchibo Česká republika, v aplikaci serveru Facebook.com (dále jen FB ), na stránkách

Více

PODMÍNKY POUŽITÍ. (a) rakouský zákon o elektronickém obchodování z roku 2002

PODMÍNKY POUŽITÍ. (a) rakouský zákon o elektronickém obchodování z roku 2002 1. Smluvní základ PODMÍNKY POUŽITÍ Smluvní stranou je společnost EMPORIA TELECOM Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co.KG., spol. s ručením omezeným podle zákonů Rakouska, se sídlem na firemní adrese4020

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese http://www.marketingforyou/ke-stazeni

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese http://www.marketingforyou/ke-stazeni Smluvní podmínky Smluvní podmínky pro poskytování marketingových služeb v oblasti PPC reklamy. Služeb MarketingForYou.cz, Tomáš Čisárik, 17.listopadu 242, Domažlice, IČO: 74443003, DIČ: 8703051896, platné

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KUKRAL COMPANY s.r.o. se sídlem České Budějovice - České Budějovice 6, nám. Švabinského 961/10, PSČ 370 08 identifikační číslo: 281 59 853 společnost zapsaná

Více

Odhal své umění svádět Oficiální pravidla

Odhal své umění svádět Oficiální pravidla Odhal své umění svádět Oficiální pravidla K účasti v herní aplikaci Odhal své umění svádět (dále jen Hra ) musíte souhlasit a řídit se těmito oficiálními pravidly (dále jen Oficiální pravidla ). Jakékoliv

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SH DATA s.r.o. IČ: 28347412, se sídlem Lerchova 18, 602 00 Brno, zapsaná

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice

I. Úvodní ustanovení. II. Definice Smluvní podmínky Smluvní podmínky užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL) http://www.videoboard.net (dále jen Smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost VIDEOBOARD

Více

Způsob požádání o registraci v programu President Clubu a tedy i možnost využívat jeho výhod jsou následující:

Způsob požádání o registraci v programu President Clubu a tedy i možnost využívat jeho výhod jsou následující: 1. ÚVOD Tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY programu President Club jsou doplněny OPERAČNÍMI PODMÍNKAMI programu, které podrobně určují proces získání a uplatnění PresiBodů, se zvláštnostmi pro každý druh operace,

Více

DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK )

DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK ) DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK ) DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ: Abyste měli přístup a/nebo mohli využívat tuto

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. MPNET s.r.o., se sídlem Nová ulice 897,, IČ 292 23 385, DIČ CZ29223385, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby Grups (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby Grups (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služby Grups (dále jen Podmínky ) I. Obecná ustanovení 1. Provozovatelem internetové služby Grups provozované na adrese grups.eu (dále jen služba Grups ) je společnost

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

1: Soutěž probíhá od 7. 7. 2015 do 9. 9. 2015 včetně (dále jen doba trvání soutěže ). Ukončení přesně v 15:00 hodin 9.9.2015.

1: Soutěž probíhá od 7. 7. 2015 do 9. 9. 2015 včetně (dále jen doba trvání soutěže ). Ukončení přesně v 15:00 hodin 9.9.2015. Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. #P8NocniSvet I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže #P8NocniSvet (dále jen soutěž ) je společnost : Huawei Technologies (Czech)

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K INTERNETU (LAN) společnosti Internethome s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K INTERNETU (LAN) společnosti Internethome s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K INTERNETU (LAN) společnosti Internethome s.r.o. Č.j 03/2011 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Výklad použitých pojmů... 2 3. Charakteristika Služby

Více

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. 1. PREAMBULE 1.1. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Vyfoť se se Semtexem (dále též jen soutěž ) provozované

Více

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Poslední úprva: 28. července 2015 SMLUVNÍ STRANY Konovalov s.r.o. Se sídlem Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary 360 01 IČ: 29088542 Zapsána v OR sp. zn. C 23989

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ 1.1. Základní pojmy VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO (dále také jen všeobecné podmínky ) 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ V tomto článku jsou pro účely těchto všeobecných podmínek definovány významy následujících

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže DREAMWALL (dále jen soutěž ): 1. ÚVOD 1.1. Cílem soutěže DREAMWALL je

Více

Distribuční smlouva služby pro vývojáře

Distribuční smlouva služby pro vývojáře Distribuční smlouva služby pro vývojáře Vymezení pojmů Společnost Google: Google Inc., společnost ze státu Delaware s hlavním sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zařízení:

Více

Dohoda mezi uživatelem a portálem KADUCEUS.CZ

Dohoda mezi uživatelem a portálem KADUCEUS.CZ Dohoda mezi uživatelem a portálem KADUCEUS.CZ Webové stránky portálu KADUCEUS.CZ jsou složeny z různých stránek spravovanými portálem KADUCEUS.CZ. Webové stránky portálu KADUCEUS.CZ jsou Vám nabídnuty

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky. pro užívání softwarových Aplikací prostřednictvím internetu

Obchodní podmínky. pro užívání softwarových Aplikací prostřednictvím internetu Obchodní podmínky pro užívání softwarových Aplikací prostřednictvím internetu 1. Definice pojmů Tyto obchodní podmínky, dále také jen VOP, upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smluv o užívání

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ).

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ). Obchodní podmínky 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatelem a správcem inzertního portálu www.pronajemka.cz je společnost AGETAS s.r.o. se sídlem, 101 00, Praha 10, IČ: 29046220, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup konzultačních služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz.

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz. Pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Obecná ustanovení GODS, s.r.o. se sídlem Šenovská 43, 180 00 Praha 8; IČ 45 78 79 56 (dále jen Pořadatel ), vyhlašuje na stránkách www.applikace.cz (dále Soutěžní

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH.

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Pořadatelem a organizátorem (dále jen organizátor ) běžecké

Více

Celková pravidla TrucksBook.EU

Celková pravidla TrucksBook.EU Celková pravidla TrucksBook.EU Obsah Všeobecné podmínky používání pro TrucksBook FULL... 2 I. Definice použitých pojmů... 2 II. Osobní údaje... 2 III. Práva a povinnosti uživatele... 2 IV. Kniha jízd...

Více

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění dnešního dne, měsíce a roku mezi CZECH MULTIMEDIA

Více

PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Majitelem této webové stránky je BEDS ON LINE, S.L.U. (dále jen společnost BEDSONLINE ), španělská společnost založená v souladu s právními předpisy, velkoobchodní

Více