PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. Uživatel se zavazuje používat Službu v souladu se zákonem a zde uvedenými Podmínkami.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. Uživatel se zavazuje používat Službu v souladu se zákonem a zde uvedenými Podmínkami."

Transkript

1 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ 1. SOUHLAS Přístup na webovou stránku (dále jako Stránka) a / nebo stáhnutí aplikace/aplikací pro mobilní zařízení (dále jako Aplikace), se kterou je možné využívat herní platformu IDC (dále jako Služba) znamená výslovný a plný souhlas uživatele s podmínkami používání uvedenými v tomto dokumentu, jakož i s dokumenty Zřeknutí se zodpovědnosti, Politika soukromí, Pravidla komunity a určitými Pravidly každé hry (vše dohromady dále jen jako Podmínky). IDC Games, SL (dále jako IDC) si vyhrazuje právo kdykoliv měnit Podmínky s tím, že okamžitě informuje uživatele prostřednictvím poznámky na Stránce či při používání Aplikace. V případě, že uživatel ke službě přistupuje ze sociální sítě Facebook, spolu s těmito podmínkami dodatečně platí i podmínky používání a politika soukromí sítě Facebook. Uživatel se zavazuje používat Službu v souladu se zákonem a zde uvedenými Podmínkami. 2. VĚK Přístup ke Službě není omezen podle věku. U uživatelů mladších 18 let souhlasí s Podmínkami jejich jménem rodiče, popřípadě zákonní zástupci, kteří vykonávají rodičovskou povinnost. 3. SLUŽBA IDC si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit uživatelům přístup k obsahu a ke Stránce Aplikace či Služby a to buď individuálně, nebo v plném rozsahu. Uživatelé se vzdávají jakýchkoliv práv, které mohou být uplatněny v souvislosti s tímto případem. 4. ÚČTY 4.1. Vytváření uživatelských účtů K používání služby je vyžadováno, že si uživatelé vytvoří osobní účet (dále jen jako Účet) k přístupu ke všem službám IDC. Při vytváření a aktualizaci Účtu budete vyzváni k poskytnutí určitých osobních informací firmě IDC, například jména, data narození, ové adresy a platební či účetní informace pro přístup ke službám, které nezprostředkovává mobilní operátor. V této souvislosti se zavazujete a oznamujete, že poskytnete IDC přesné informace a budete nás informovat, pokud v nich dojde k nějakým změnám. Tyto informace jsou přitom uchovávány a používány v souhladu s Podmínkami a zejména s jejich Politikou soukromí, která se týká ochrany osobních údajů Účet a přístupová data Během procesu vytváření Účtu a při budoucím přihlášení ke Službě budete vyzváni k výběru uživatelského jména a hesla (Přístupová data). IDC si vyhrazuje právo změnit jakékoliv uživatelské jméno a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, včetně, ale nikoliv výhradně, při tvrzení třetích stran, že uživatelské jméno porušuje jejich práva.

2 Vy sami nesete zodpovědnost za zachování důvěrnosti přístupových dat a tudíž i za jakékoliv jejich využití, které mohou vykonat třetí strany - včetně platebních služeb, ať už k nim dáte, či nedáte oprávnění. Pro zajištění bezpečnosti vašich přístupových je tedy nutné: a) Neměli byste s nikým sdílet vaše údaje a nedělat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost vašeho Účtu. b) Pokud jste si vědomi, nebo máte důvodné podezření, že bezpečnost vašeho účtu byla narušena, zejména včetně ztráty, krádeže nebo nepovoleného zveřejnění vašich Přístupových dat, měli byste to okamžitě oznámit firmě IDC a své údaje změnit Podmínky používání Účtu Kromě již uvedeného v souvislosti s bezpečností vašich přístupových údajů je váš Účet předmětem následujících pravidel: a) Nebudete vytvářet jakýkoliv Účet či přistupovat ke Službě, pokud nejste svéprávní, popřípadě nemáte povolení od rodičů či zákonných zástupců. b) Nesmíte mít více jak jeden Účet na jednu platformu či SRS a to v jakýkoliv moment. Také nesmíte vytvářet účet za použití falešné identity a informací, nebo jménem někoho jiného než vás. c) Nebudete vytvářet Účet či používat Službu, pokud jste byli odsouzeni za sexuální trestné činy. d) Nesmíte vytvářet nový Účet či využívat Službu v jakékoliv formě, pokud váš předešlý účet byl zrušen firmou IDC. e) Svůj účet musíte používat pouze za účelem zábavy. V souvislosti s tímto pravidlem byste neměli Účet využívat k inzerci, vnucování či přenášení obchodních sdělení, včetně řetěžových dopisů, nevyžádané počty či spamu (kam patří SPIM - Instantní SPAM zpráva a SPAM). f) Nesmíte používat svůj Účet při pokusech jakýmkoliv způsobem porušit zákon. g) Váš Účet nesmíte bez předchozího písemného souhlasu firmy IDC pronajímat, prodávat či převádět jakouokoliv formou. To platí i pro jakýkoliv objekt či virtuální měnu, které jsou s Účtem spjaté. Firma IDC si vyhrazuje právo takové převody schvalovat. h) Nesmíte přistupovat nebo používat jakýkoliv Účet, který byl pronajat, prodán či převeden jakoukoliv formou bez předchozího písemného souhlasu firmy IDC, která si vyhrazuje právo schvalovat takové převody. i) Pokud ke Službě přistupujete ze SRS, musí to být v souhladu s podmínkami dané služby a jejího používání a také v souhladu s těmito Podmínkami Vlastnictví Účtu Vytvoření účtu neznamená, že uživatel se stává jeho vlastníkem. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že jak Účet, tak všechny jeho prvky jsou výhradním majetkem firmy IDC Pozastavení a ukončení Účtu IDC si vyhrazuje právo ukončit jakýkoliv účet, který je neaktivní po dobu 90 dní. Pozastavení účtu může mít za následek nemožnost se k němu přihlásit, popřípadě se přihlásit ke Službě, nebo jakékoliv její části.

3 Porušení těchto Podmínek Uživatelem může taktéž vyústit k pozastavení či zrušení vašeho Účtu. Proto si IDC vyhrazuje právo, aniž by došlo k dotčení ostatních zdrojů, omezit, pozastavit, nebo ukončit přístup k vašemu Účtu, Službě nebo jejich částem a to jak s, tak i bez předchozího upozornění, pokud dojde z vaší strany k selhání při dodržování podmínek nebo má IDC důvodné podezření, že se tak děje. Jako výsledek takového omezení, pozastavení či zrušení můžete ztratit vaše uživatelské jméno či avatara a také veškeré výhody, privilegia a vyhrané a / nebo nakoupené předměty spojené s vaším Účtem. IDC přitom nebude muset při podobných ztrátách a následcích poskytovat odškodnění. Stejně tak můžete kdykoliv zrušit váš účet použítím příslušné sekce v uživatelském rozhraní Stránky či Aplikace, nebo zasláním u s požadavkem z vaší ové adresy použité při registraci na 5. LICENCE Na základě vašeho souhlasu a v dalším souladu s Podmínkami vám IDC uděluje nevýhradní, nepřenosnou, odvolatelnou licenci pro přístup a používání Služby přes podporovaný webový prohlížeč nebo mobilní zařízení a to pouze pro osobní potřebu s omezenou osobní licencí pro nekomerční zábavní účely. 6. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ 6.1. Obecná pravidla Kromě povinností zmíněných jinde v těchto Podmínkách používání, či v jiných dokumentech, které jsou součástí těchto Podmínek, souhlasíte i s tím, že ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ: - Nezneužijete technické služby IDC, což znamená mimo jiné i zasílání falešných hlášení o zneužití. - Nebudete používat falešné účty, cheaty, exploity, automatizovaný software, boty, hacky, mody, či jakýkoliv další neautorizovaný software třetích stran navržený ke změně či zásahům do Služby. - Nebudete používat Službu k navržení či k pomoci v návrhu cheatů, exploitů, automatizovaného software, botů, hacků, modů, či dalšího neautorizovaného software třetích stran navrženého ke změně či zásahům do Služby. - Změnit nebo způsobit změnu souborů, které jsou součástí Služby bez předchozího výslovného písemného souhlasu ze strany IDC. - Přerušit, přetížit, či pomáhat nebo asistovat u přerušení či přetížení (1) jakéhokoliv počítače či serveru, který nabízí či podporuje Službu (vše dohromady nazýváno jako Server ); nebo (2) požitek třetích stran ze Služby. - Zřídit, asistovat, nebo se zapojit do jakéhokoliv útoku, včetně jakékoliv distribuce virů, odepření přístupu ke Službě, nebo jiných pokusů o narušení Služby či používání a požitek třetích stran ze Služby. - Zasahovat do, nebo se pokusit zasahovat do řádného fungování Služby, nebo se připojit či používat Službu, celkově nebo jen částečně, jakýmkoliv způsobem, který nebyl výslovně povolen Podmínkami.

4 - Používání jakéhokoliv neautorizovaného softwaru třetích stran k přístupu, zachycování, odstraňování, nebo jinému sběru informací ze Služby, nebo skrz ně, nebo které slouží jako tranzit ze Služby či do Služby, včetně, ale nikoliv výhradně jakýkoliv software, který čte části z RAM, nebo z přenosu síťového provozu používaného Službou za účelem uložení informací o herních postavách, předmětech či prostředí. Tímto bodem není dotčeno právo firmy IDC na možnost použít dle svého vlastního uvážení některá uživatelská rozhraní třetích stran. - Zachycovat, zkoumat a podobně, pozorovat jakýkoliv proprietární komunikační protokol, který je používán klientem, Serverem, Službou, ať už pomocí síťového analyzátoru, packetového čmuchala (packet sniffer) či jakéhokoliv jiného programu. - Používat jakýkoliv automatizovaný systém a dělat jakoukoliv akci, která není na základě uvážení IDC a může mít za následek nepřiměřené či nepřijatelné nasycení infrastruktury - Předávat jakékoliv standardní, robotem vyloučené hlavičky a jiná opatření, která můžeme považovat za zakázaný přístup ke Službě. Dále pak používat jakýkoliv software, technologii či zařízení na zasílání obsahu či zpráv, nebo na průzkum webových stránek za účelem vytažení a manipulace s daty (odborně se taková činnost nazývá web scraping a software web spider nebo web crawler). - Použít, umožnit, vytvořit či spravovat jakoukoliv neoprávněnou Službu (včetně, ale nikoliv výhradně té zdarma): (1) jakýkoliv neautorizovaný přístup či pokus napodobit jakoukoliv část ze serveru; nebo (2) jakékoliv spojení, které využívá programů, nástrojů či proprietárního softwaru, který není výslovně schválený společností IDC. - Provádět reverzní inženýrství, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat a podobně, snažit se získat zdroj jakéhokoliv softwaru či jiného intelektuálního vlastnictví používaného k poskytování Služby, nebo získat informace ze Služby metodamy, které nejsou výslovně povolené IDC kodexem. - Nahrávat či přenášet, nebo se pokoušet uploadovat či přenášet bez výslovného souhlasu IDC jakýkoliv software, který se chová jako pasivní či aktivní kolekce či přenos informací, včetně, ale nikoliv výhradně, mechanismu prázdných obrázků formátu Graphics Interchange Format (GIFy) v rozlišení 1x1, web beaconů (web bugů), cookies či jakéhokoliv dalšího podobného softwaru (někdy označovaného jako "spyware" či "pasivní kolektivní mechanismy" či "MRP"). - Snažit se získat neoprávněný přístup ke Službě, třetím Účtům či počítačům, nebo serverům, nebo sítím připojeným ke Službě přes něco jiného než přes uživatelské rozhraní poskytnuté IDC, včetně, ale nikoliv výhradně vyhýbáním či manipulací, nebo pokusem obejít či zmanipulovat, a také podpořit či pomáhat ostatním v obcházení či modifikaci jakéhokoliv zabezpečení, technologie, zařízení či softwaru, který je součástí Služby. - Zpřístupnit prostřednictvím Služby jakékoliv materiály či informace, která porušují jakákoliv autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, práva na soukromí, práva na zveřejnění, nebo jakákoliv jiná práva jiné fyzické či právnické osoby, nebo se vydávat za jinou osobu včetně, kromě jiných, zaměstnanců firmy IDC. Zejména souhlasíte s tím nepřenášet, nedistribuovat, nebo nezpřístupňovat třetím stranám přes služby poskytované firmou IDC jakýkoliv materiál, který je v rozporu se zákonem. - Používat bez výslovného písemného souhlasu firmy IDC Službu, zcela, nebo jen zčásti, ke komerčním účelům, včetně, ale nikoliv výhradně: (1) povolování, autorizace či nabídky používat Službu, zcela, nebo jen zčásti, v internetové kavárně na počítačovém herním zařázení, nebo v jakémkoliv jiném komerčním zařízení, kde není internetové připojení zakázáno výše zmíněnými

5 pravidly; (2) sdělování či propagaci reklamní či komerční aktivity; nebo (3) sběru mincí a herního majetku za účelem prodeje. - Kopírovat, modifikovat nebo šířit obsah, který je předmětem práv na intelektuální vlastnictví zahrnutým ve Službě. - Vyžadovat nebo se pokoušet získávat osobní informace od ostatních uživatelů Služby. - Sbírat, shromážďovat nebo publikovat osobní informace ostatních prostřednictvím Služby, včetně osobních údajů vedoucí k totožnosti (v textu, obrázku či videu) nebo finančních informací. - Používat Službu, ať už celkově či její část, pro výpomoc, včetně levelování a sbírání předmětů, za kompenzaci jakéhokoliv druhu. - Přenášet nepovolenou komunikaci prostřednictvím Služby, včetně nevyžádané pošty, řetězových dopisů, spamu a jakéhokoliv materiálu, který podporuje malware, spyware a stahovatelné položky. - Pulikovat jakékoliv informace, které jsou urážlivé, výhružné, obscénní, pomlouvačné, hanlivé, nebo jinak urážlivé či nežádoucí z rasových, sexuálních, náboženských a jiných důvodů. - Zveřejňovat jakékoliv informace, které obsahují nahotu, nepřiměřené násilí, jsou urážlivé, nebo zveřejnit odkaz na takový obsah. - Obtěžovat nebo zkoušet obtěžovat, zneužívat, poškozovat, navrhovat či podněcovat k oběžování, poškodit jinou osobu či skupinu, včetně zaměstnanců IDC. - Vynakládat jakoukoliv činnost, která je dle IDC v rozporu s duchem či se smyslem Podmínek, včetně, ale nikoliv výhradně, vyhýbání se daňovým povinnostem a jejich manipulací. - Používat Službu v rozporu se zákony a předpisy či podporovat jejich porušování Interakce mezi uživateli Nesete plnou zodpovědnost za interakce, které uskutečňujete s ostatními uživateli Služby. IDC si vyhrazuje právo, ale nikoliv povinnost, zasahovat do sporů. Pokud tedy vedete spor s jedním či více uživateli, IDC se zprošťuje (včetně ředitelů, zástupců, zaměstnanců, agentů a přidružených podniků) jakýchkoliv nároků, požadavků a škod (skutečných i mimořádných) jakéhokoliv druhu a povahy známé i neznámé, které z něj vyplývají, nebo se sporu nějakým způsobem týkají. 7. PLATBY Jak používání Stránky, tak i stáhnutí mobilní Aplikace poskytující přístup ke službě je zdarma. Nicméně, některé služby přístupné přes zmíněné kanály (včetně licence k užívání některých virtuálních předmětů, nebo vylepšení vašeho bezplatného uživatelského účtu na Premium / VIP verzi) mohou podléhat platbě částky, jednorázové či vyžadující určitou metodu platby na různých platebních stránkách IDC (dále jen jako "Obchod"). Platba za takové služby bude provedena tak, že navštívíte stránku Obchodu a / nebo Aplikace, vyberete si platební metodu, dostupnou v jakýkoliv moment, která může zahrnovat platbu přes

6 platební službu vašeho mobilního operátora a potvrdíte detaily vaší platby, které zůstanou zaznamenané ve vašem účtu a navíc i v panelu vašeho operátora. Uživatel je pak zodpovědný za veškeré celní a daňové poplatky vztahující se na tuto transakci. IDC může upravit stanovenou cenu za služby nabízené přes Stránku či Službu a to kdykoliv. Souhlasíte s tím, že IDC nemá povinnost vás odškodnit z jakéhokoliv důvodu, nebo poskytnout náhradu za nevyužité služby, které byly dostupné do ukončení vašeho Účtu na názkladě vašeho požadavku či z nařízení IDC. Vzhledem k tomu, že všechny služby dostupné na Stránce či Službě jsou poskytovány okamžitě po dokončení vašeho nákupu, berete na vědomí, že ztrácíte své právo na odstoupení od nákupu. Nicméně, v případě služeb s opakovanými platbami (předplatné) je můžete odvolat použitím příslušné sekce v uživatelském rozhraní na Stránce či v Aplikaci, nebo zasláním u na 8. VIRTUÁLNÍ MĚNA A PŘEDMĚTY IDC vlastní nebo získala licenci na veškerý obsah na Stránce, v Aplikaci a ve Službě, včetně měny či virtuálních předměty, které v nich lze používat. Souhlasíte s tím, že nemáte žádná práva ani nárok na vlastnictví takového obsahu, mimo dočasných licencí udělených IDC, ať už za úplatu nebo bezplatně. Proto IDC zakazuje a neuznává jakoukoliv výměnu takového obsahu, včetně měny a virtuálních předmětů, která byla učiněna mimo Službu bez výslovného souhlasu firmy IDC. Účet jakéhokoliv uživatele, u kterého se zjistí, že podobné transakce provádí bude okamžitě zrušen Virtuální měna Různé služby dostupné na Službě mohou být zakoupeny zaplacením různých částek pomocí exkluzivních virtuálních mincí IDC či pomocí mincí třetích stran. Tyto virtuální mince mohou být získány každý den zdarma návštěvou jakékoliv z her v rámci Služby, ve formě odměn získaných hraním a / nebo nákupem balíčků těchto mincí v Obchodě, který se nachází na Stránce či v Aplikaci IDC. Jisté služby si můžete zakoupit také použitím Facebook Credits nebo je uplatnit prostřednictvím virtuální měny Facebook Credits. Pokud si zakoupíte Facebook Credits z webové stránky Facebook, vyjadřujete tím souhlas s Podmínkami plateb stránky Facebook, aniž by byla firma IDC součástí této transakce. V žádném z těchto případů IDC nevrací částky zaplacené uživatelem za nákup či výměnu samotných virtuálních měn nebo dalších věcí Virtuální předměty Ve Službě jsou dostupné různé virtuální předměty, jejichž použití může být přínosné pro uživatele. Právo využít tyto virtuální předměty lze získat jako odměnu, popřípadě ho lze získat v příslušném Obchodě IDC. Některé virtuální předměty, které jsou ve službě k dispozici, mohou být pak použity v různých hrách, kdy použití každého znich podléhá vlastním pravidlům těchto her. 9. UŽIVATELSKÝ OBSAH

7 Má se za to, že "Uživatelský obsah" je jakákoliv komunikace, obrázky, zvuky a další materiál, data a informace, včetně jakýchkoliv zpráv v chatu, které vy, nebo jakýkoliv jiný uživatel nahraje či přenáší přes Službu IDC. V souvislosti s vaším Uživatelským obsahem na něj udělujete IDC neexkluzivní, neomezené, trvalé, neodvolatelné, celosvětové, royalty-free, plně licencované právo, včetně práva na sublicence třetím stranám a práva využívat, reprodukovat, veřejně komunikovat a transformovat obsah jakýmkoliv známým způsobem, nebo způsobem, který bude vyvinut. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš Uživatelský obsah může zůstat zálohovaný, nebo se zálohovat i poté, co ho vymažete. Nahráním či jiným přenášením jakéhokoliv Uživatelského obsahu během používání Služby prohlašujete a zaručujete, že taková počínání či přenosy jsou: (a) přesné a nejsou důvěrné; (b) neporušují jakékoliv zákony, smluvní omezení či práva ostatních, a že máte povolení třetích stran, jejichž osobní informace či intelektuální vlastnictví může být zahrnuto v Uživatelském obsahu; (c) bez virů, adware, spyware, červů a dalších škodlivých programů. IDC si v každém případě vyhrazuje právo změnit či odstranit jakýkoliv Uživatelský obsah, který dle našeho názoru zahrnuje nevhodný obsah. Firma IDC není zodpovědná za Uživatelský obsah do té míry, není možné člověkem monitorovat veškerá data, která uživatel nahraje nebo přenese prostřednictvím Služby. Naše tecnologie nicméně dle našeho uvážení může monitorovat a / nebo nahrávat interakci, kterou navážete se Službou nebo dalšími Uživateli přes Službu, takže naši zaměstnanci mohou sledovat takový Obsah. Tímto neodvolatelně souhlasíte s podrobením se takovému sledování a nahrávání. 10. REKLAMA A PROPAGACE K pokrytí bezplatnosti Aplikace a Stránky berete na vědomí a souhlasíte, že IDC může poskytovat jak vlastní reklamy, tak reklamy třetích stran. Tudíž, krom jiných opatření, IDC může vložit odkazy na Stránku či do Aplikace na webové stránky třetích stran, za což můžete na oplátku získat pozvánku na účast v propagačních nabídkách, ve kterých lze obdržet výhody spojené se Službou (mince nebo virtuální předměty). Jste pak sami zodpovědní za veškeré počínání a povinnosti, které vám mohou vzniknout v rámci jakékoliv transakce se zmíněnými třetími stranami. IDC nepředstavuje či neručí za jakýkoliv obsah, předměty a / nebo služby nabízené třetími stranami, a to i v případě, že se objeví v reklamě na naší Stránce či v Aplikaci. Proto není firma IDC vázána na jakýkoliv nárok vznikající v rámci takového obsahu, předmětů a / nebo služeb třetích stran. IDC nemá žádnou kontrolu nad odkazovanými stránkami, takže nejsme zodpovědní za jejich obsah, obchodní praktiky nebo zásady ochrany soukromí. 11. ODPOVĚDNOST A ODŠKODNĚNÍ Ustanovení v této sekci zavazuje členy i po pozastavení či zrušení vašeho Uživatelského účtu či Služby Zřeknutí se záruk a odpovědnosti

8 Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš přístup na Stránku, stahování aplikace a používání Služby je na vlastní nebezpečí, a že je poskytována "tak jak je" a, výslovně nebo implicitně, bez jakékoliv záruky kontinuity či jejího ponechání. Dále rozumíte tomu a souhlasíte s tím, že ani firma IDC a ani její zaměstnanci, ani pobočky či obchodní partneři neručí za to, že Stránka, Aplikace či Služba bude fungovat bez přerušení či bez chyb. Proto se vzdáváte jakéhokoliv nároku na zodpovědnost ze strany IDC, zaměstnanců této firmy či jejích poboček a obchodních spolupracovníků za jakékoliv škody či újmy způsobené přístupem, stahováním nebo používáním Stránky, Aplikace nebo Služby, včetně těch, které vyplývají z chování druhých, ať už členů nebo nečlenů Kompenzace Souhlasíte s tím, že odškodníte IDC za jakékoliv škody, které mohou být důsledkem vašeho používání Služby, vašeho porušení těchto Podmínek, nebo vaším prohlášením. Také převezmete náklady na obhajobu právních zájmů IDC za výše uvedených předpokladů a souhlasíte ve spolupráci v této věci. IDC se bude snažit vás upozornit v případě veškerých takových požadavků, žalob nebo řízení, které se vztahují k vaší osobě, abyste si toho byli vědomi. 12. PŘEVOD Firma IDC může převést či přenést tyto práva a povinnosti, které pro ni vyplývají z Podmínek, a to zcela, nebo jen zčásti, kdykoliv a jakékoliv třetí osobě i bez obdržení souhlasu uživatelů. Uživatelé nesmí převést či delegovat práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z Podmínek, a to ať už zcela, nebo zčásti, žádné třetí straně bez předchozího psaného souhlasu IDC. Žádný převod či přenesení proto nebude bez takového souhlasu platné a uznávané firmou IDC. 13. OBECNÁ USTANOVENÍ Platné právní předpisy a jurisdikce Podmínky a veškerá příslušná práva a povinnosti, která platí pro uživatele a IDC, jsou předmětem španělského práva. V případě jakéhokoliv sporu, který může vzniknout při výkladu a uplatňování Podmínek, se Uživatelé a firma IDC vzdávají jurisdikce ve svém teritoriu, která může být platná, a obě strany budou podléhat jurisdikci soudů ve městě Madrid, pokud to dovolí právní předpisy v každém z teritorií Platnost Uživatelé a IDC souhlasí, že v případě, že některá část těchto Podmínek nebo jiného dokumentu, který je nedílnou součástí podmínek, je považována za nezákonnou či nevymahatelnou, ať už zcela, či zčásti, jakýmkoliv soudem v příslušné jurisdikci, tak jedině na základě tohoto zjištění nebude/nebudou takové/taková ustanovení účinné/účinná. To však neovlivní zbývající ustanovení Podmínek, která i poté zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

9 13.3. Nemožnost zřeknutí se práv IDC sice od Uživatele nevyžaduje přísné plnění jakékoliv z povinností nebo uplatňování jakéhokoliv práva v rámci těchto Podmínek, ale tato skutečnost nesmí být vykládána jako zřeknutí se příslušných práv a povinností, nebo není možné na základě této skutečnosti kdykoliv požadovat o uplatnění takových práv a povinností na určitý případ a podobně.

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte Podmínky použití Váš souhlas Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 471 23 915, se sídlem: Karolinská 661, Praha 8 (dále též Mondelez ), jsou vám k dispozici

Více

Všeobecné podmínky. Obsah:

Všeobecné podmínky. Obsah: Všeobecné podmínky Tuto hru provozuje společnost Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo, dále jen TRAVIAN GAMES. Služby poskytované v rámci této hry jsou poskytovány výhradně

Více

ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka

ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také označené výrazem Smlouva či VOP ) se uzavírají mezi společností

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli službu Email kampaně, která sestává se

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA Platné od 22.10.2014 Squelle Group, s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Poskytovatel: Společnost: Squelle Group, s.r.o Se sídlem: Nad Palatou 2801/48, Praha 5 - Smíchov,

Více

Obchodní podmínky SEO Expert a.s.

Obchodní podmínky SEO Expert a.s. 1 Obchodní podmínky akciové společnosti SEO Expert a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Nivách 956/3, PSČ 141 00, IČ: 24136841, DIČ: CZ24136841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. 1. PREAMBULE 1.1. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ ze dne 28. 11. 2011 mezi JABLOCOM S.R.O a UŽIVATELEM SLUŽBY JABLOTOOL WEB / SOFTWARU OBSAH: 1. DEFINICE POJMŮ... 2 2. PŘEDMĚT SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ... 6 3. SLUŽBA, LICENCE K SOFTWARU... 6

Více

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu 1 Podmínky použití portálu Statutární město Chomutov, IČ: 00261891, se sídlem Zborovská 4602, 43028 Chomutov vydává tyto podmínky pro používání webových stránek přístupných na adrese http://www.chomutovmesto.cz/ipoint

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies

Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies Vítejte na turistických stánkách Plzeňského Prazdroje. Internetové stránky na doméně www.prazdrojvisit.cz dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více