1 Tento standard se použije pro vykázání investic do přidružených podniků. Nepoužije se však na investice do přidružených podniků držených:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Tento standard se použije pro vykázání investic do přidružených podniků. Nepoužije se však na investice do přidružených podniků držených:"

Transkript

1 IAS 28 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 28 Investice do přidružených podniků [Novelizace standardu - odstavce 11, 24, 25, 37(e) a 39 jsou upraveny, vkládá se nový odstavec 41A viz. Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace standardu - Mění se odstavce 1 a 33 a nadpis nad odstavcem 41. Vkládá se nový odstavec 41C. viz. Nařízení Komise (ES) č. 70/2009 ze dne 23. ledna 2009, novelizace standardu Odstavce 18 a 19 je upraven, Vkládá se nový odstavec 19A, Vkládá se nový odstavec 41B viz. Nařízení Komise (ES) č. 494/2009 ze dne 3. června 2009, novelizace standardu - mění se odstavec 23, viz Nařízení Komise (ES) č. 495/2009 ze dne 3. června 2009, novelizace standardu - mění se odstavec 41B a vkládá se nový odstavec 41E, viz. - Nařízení Komise (EU) č. 149/2011 ze dne 18. února 2011]. ROZSAH PŮSOBNOSTI 1 Tento standard se použije pro vykázání investic do přidružených podniků. Nepoužije se však na investice do přidružených podniků držených: (a) (b) organizacemi rizikového kapitálu; nebo investičními fondy, podílovými fondy a podobnými účetními jednotkami včetně pojistných fondů spojených s investováním, DEFINICE které jsou při výchozím uznání označeny za oceňované v reálné hodnotě vykazované do hospodářského výsledku nebo jsou klasifikovány jako držené k obchodování a vykázány v souladu s IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování. Takové investice budou oceňovány v reálné hodnotě v souladu s IAS 39 se změnami reálné hodnoty vykázanými v hospodářském výsledku v období dané změny. Účetní jednotka, která takovouto investici drží, provede zveřejnění požadovaná podle odstavce 37(f). 2 Následující termíny se užívají v dále specifikovaném významu: Přidružený podnik je účetní jednotka včetně účetní jednotky typu osobní společnosti, jako je partnerský podnik, na níž má investor podstatný vliv a která není ani dceřiným podnikem, ani účastí ve společném podniku. Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka za skupinu prezentovaná jako účetní závěrka jediné ekonomické jednotky. Ovládání (kontrola) je moc ovládat finanční a provozní politiky účetní jednotky tak, aby měl ovládající z její činnosti užitek. Ekvivalenční metoda je účetní metoda, pomocí níž je investice původně uznána v pořizovacích nákladech a poté upravena o poakviziční změny stavu investorova podílu na čistých aktivech účetní jednotky, do níž bylo investováno. Zisk nebo ztráta investora zahrnuje investorův podíl na zisku či ztrátě účetní jednotky, do níž bylo investováno.

2 Spoluovládání je smluvně dohodnuté sdílení ovládání ekonomické aktivity a existuje pouze tehdy, když strategická finanční a provozní rozhodnutí týkající se dané aktivity vyžadují jednomyslný souhlas stran, sdílejících ovládání (kontrolu) (spoluvlastníci). Individuální účetní závěrka je taková účetní závěrka, která je zveřejňována mateřským podnikem, investorem do přidruženého podniku nebo spoluvlastníkem spoluovládané jednotky, v níž jsou investice zachycovány spíše na základě přímého podílu na vlastním kapitálu, než na základě vykazovaných výsledků a čistých aktiv účetní jednotky, do níž bylo investováno. Podstatný vliv je moc účastnit se rozhodování o finančních a provozních politikách jednotky, do níž bylo investováno, ale není to ovládání ani spolu ovládání takových politik. Dceřiný podnik je účetní jednotka, včetně účetní jednotky typu osobní společnosti, jako je partnerský podnik, která je ovládána jinou účetní jednotkou (označovanou jako mateřský podnik). 3 Účetní závěrka, v níž je použita ekvivalenční metoda není individuální účetní závěrkou ani účetní závěrkou účetní jednotky, která nemá dceřiný podnik, přidružený podnik ani podíl spoluvlastníka ve společném podniku. 4 Individuální účetní závěrka je ta, která je zveřejněna mimo konsolidované účetní závěrky, účetní závěrky, v níž jsou investice zachyceny pomocí ekvivalenční metody, a účetní závěrky, v níž podíly spoluvlastníků ve společných podnicích jsou konsolidovány poměrným způsobem. Individuální účetní závěrka může nebo nemusí být připojena k uvedeným účetním závěrkám nebo přiložena k nim jako dodatek. 5 Účetní jednotky, které jsou osvobozeny od povinnosti konsolidovat v souladu s odstavcem 10 IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka, od povinnosti použít poměrnou konsolidaci podle odstavce 2 IAS 31 Účasti ve společném podnikání nebo od povinnosti použít ekvivalenční metodu podle odst. 13 písm. c) tohoto standardu, mohou zveřejňovat individuální účetní závěrku jako svou jedinou účetní závěrku. Podstatný vliv 6 Jestliže investor drží přímo či nepřímo (např. prostřednictvím dceřiných podniků) 20 procent nebo více hlasovacích práv jednotky, do níž investoval, má se za to, že má podstatný vliv, pokud nemůže být jasně prokázán opak. Naopak, drží-li investor přímo nebo nepřímo (např. prostřednictvím dceřiných podniků) méně než 20 procent hlasovacích práv jednotky, do níž investoval, má se za to, že nemá podstatný vliv, pokud takový vliv nemůže být jasně prokázán. Podstatné nebo většinové vlastnictví jiného investora nemusí investorovi bránit v tom, aby měl podstatný vliv. 7 Existence podstatného vlivu investora se obvykle dokazuje splněním jedné nebo více následujících okolností: a) investor je zastoupen v představenstvu nebo obdobném vedoucím orgánu jednotky, do níž investoval;

3 b) účastní se tvorby politik, včetně účasti na rozhodováních o dividendách nebo jiných přídělech ze zisku; c) uskutečňuje významné transakce s jednotkou, do níž investoval; d) dochází ke vzájemné výměně manažerského personálu nebo e) investor poskytuje stěžejní technické informace. 8 Účetní jednotka může vlastnit akciové warranty, kupní opce na akcie, dluhové nástroje nebo kapitálové nástroje, které jsou převoditelné na kmenové akcie nebo jiné podobné nástroje, které, pokud jsou uplatněny nebo převedeny, mají potenciál poskytnout účetní jednotce dodatečná hlasovací práva nebo omezit jiným stranám hlasovací práva znamenající moc nad finančními a provozními politikami jiné účetní jednotky (potenciální hlasovací práva). Existence a dopad potenciálních hlasovacích práv, která jsou aktuálně uplatnitelná nebo převoditelná, včetně potenciálních hlasovacích práv držených jinými účetními jednotkami, se berou v úvahu při posuzování, zda účetní jednotka má podstatný vliv. Potenciální hlasovací práva nejsou aktuálně uplatnitelná nebo převoditelná, pokud například nemohou být uplatněna nebo převedena až do určitého budoucího data nebo až do okamžiku, kdy se přihodí nějaká budoucí událost. 9 Při posuzování, zda potenciální hlasovací práva přispívají k podstatnému vlivu, účetní jednotka přezkoumá veškeré skutečnosti a okolnosti (včetně podmínek uplatnění potenciálních hlasovacích práv a všech dalších smluvních ujednání, ať již jsou zvažována jednotlivě nebo ve spojení), které se dotýkají potenciálních hlasovacích práv, kromě záměru vedení a finanční schopnosti uplatnit nebo převést. 10 Účetní jednotka ztrácí podstatný vliv na účetní jednotku, do níž investovala, pokud ztratí moc účastnit se rozhodování o finančních a provozních politikách této účetní jednotky. Ke ztrátě podstatného vlivu může dojít se současnou změnou nebo bez změny absolutní či relativní výše vlastnictví. Může se to stát například, když se stane přidružený podnik subjektem ovládání vládou, soudem, správcem nebo regulátorem. Může k tomu rovněž dojít v důsledku smluvních uspořádání. Ekvivalenční metoda 11 Investice do přidružených podniků je ekvivalenční metodou původně zachycena v pořizovací ceně a její účetní hodnota je zvyšována či snižována tak, aby byl zachycen podíl investora na zisku či ztrátě účetní jednotky, do níž investoval, vytvořených po datu akvizice. Investorův podíl na zisku či ztrátě účetní jednotky, do níž investoval, je uznán v investorově zisku či ztrátě. Příděly ze zisků od jednotky, do níž investoval, snižují účetní hodnotu investice. Úpravy účetní hodnoty mohou být také nutné kvůli změnám investorova poměrného podílu na účetní jednotce, do níž investoval, jež vznikly ze změn v ostatním úplném výsledku účetní jednotky, do níž investoval. Tyto změny zahrnují změny vzniklé z přecenění pozemků, budov a zařízení a z rozdílů z přepočtů cizích měn. Investorův podíl na těchto změnách je vykázán v ostatním úplném výsledku investora (viz IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky (ve znění novely z roku 2007)). 12 Pokud existují potenciální hlasovací práva, jsou stanoveny podíly na zisku nebo ztrátě a změnách vlastního kapitálu účetní jednotky, do níž bylo investováno, na základě aktuálního vlastnického podílu a neodráží možné uplatnění nebo převod potenciálních hlasovacích práv.

4 POUŽITÍ EKVIVALENČNÍ METODY 13. Investice do přidruženého podniku je zachycena ekvivalenční metodou, kromě případů, když: a) je investice klasifikována jako držená k prodeji podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; b) se použije výjimka z odstavce 10 IAS 27 umožňující mateřskému podniku, který má rovněž investici do přidruženého podniku, nezveřejňovat konsolidovanou účetní závěrku, nebo c) platí všechny následující podmínky: i) investor je plně vlastněným dceřiným podnikem nebo je částečně vlastněným dceřiným podnikem jiné účetní jednotky a jeho ostatní vlastníci, včetně těch, kteří jinak nemají oprávnění hlasovat, byli informováni o tom, že investor nepoužil ekvivalenční metodu, a nemají proti tomu námitek, ii) iii) iv) dluhové ani kapitálové nástroje investora nejsou obchodovány na veřejném trhu (na domácí nebo zahraniční burze cenných papírů nebo na mimoburzovním trhu, včetně místních nebo oblastních trhů), investor neposkytl svou účetní závěrku komisi pro cenné papíry či jiné regulační organizaci ani nemá v řízení podání této účetní závěrky za účelem emise jakékoli třídy nástrojů na veřejném trhu a nejvyšší nebo některý vyšší mateřský podnik daného mateřského podniku sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, která je k dispozici pro veřejné využívání a která vyhovuje Mezinárodním standardům účetního výkaznictví. 14 Investice popsaná odst. 13 písm. a) se zachycuje podle IFRS Pokud investice do přidruženého podniku dříve klasifikována jako držená k prodeji již nadále nesplňuje kritéria, aby tak byla klasifikována, zachytí se pomocí ekvivalenční metody od data, kdy byla klasifikována jako držená k prodeji. Účetní závěrka za období od jeho klasifikace za držený k prodeji se podle toho opraví. 16 [Zrušen] 17 Uznání výnosů z přídělů ze zisků nemusí být odpovídajícím měřítkem investorova zisku z investice do přidruženého podniku, protože přijaté příděly ze zisků mohou mít malý vztah k výkonnosti přidruženého podniku. Protože má investor na přidružený podnik podstatný vliv, má i podíl na výkonnosti přidruženého podniku a následkem toho i na rentabilitě své investice. Investor zachycuje takový podíl tím, že rozšiřuje rozsah své účetní závěrky tak, aby zahrnovala jeho podíl na ziscích nebo ztrátách takového přidruženého podniku. Důsledkem je, že uplatnění ekvivalenční metody poskytuje při vykazování čistých aktiv a zisku nebo ztráty investora více informací.

5 18 Investor přeruší používání ekvivalenční metody od data, kdy přestane mít podstatný vliv na přidružený podnik, a zachytí investici podle IAS 39 od toho data za předpokladu, že se přidružený podnik nestal dceřiným podnikem nebo společným podnikem, jak je definovaný v IAS 31. Při ztrátě podstatného vlivu investor ocení investici, kterou si v dřívějším přidruženém podniku ponechává, v reálné hodnotě. Ve výsledku zachytí investor rozdíl mezi: a) reálnou hodnotou ponechané investice a výtěžkem z pozbytí části podílu v přidruženém podniku a b) účetní hodnotou investice k datu, ke kterému je přidružený vliv ztracen. 19 Pokud investice přestává být přidruženým podnikem a je zachycena v souladu s IAS 39, je reálná hodnota investice k okamžiku kdy přestává být přidruženým podnikem, považována za reálnou hodnotu při prvotním zaúčtování finančního aktiva v souladu s IAS A Pokud investor ztratí podstatný vliv v přidruženém podniku, zachytí všechny částky uznané v ostatním úplném výsledku v souvislosti s tímto přidruženým podnikem stejně, jako kdyby přidružený podnik přímo pozbyl související aktiva nebo závazky. Proto pokud by zisk nebo ztráta dříve zachycené v ostatním úplném výsledku byly reklasifikovány do výsledku při vyřazení souvisejících aktiv nebo závazků, investor reklasifikuje zisk nebo ztrátu z vlastního kapitálu do hospodářského výsledku (jako reklasifikační úpravu), pokud ztratí podstatný vliv v přidruženém podniku. Například pokud přidružený podnik drží realizovatelná finanční aktiva a investor v něm ztratí podstatný vliv, reklasifikuje investor do hospodářského výsledku zisk nebo ztrátu dříve zachycené v ostatním úplném výsledku v souvislosti s těmito aktivy. Pokud je vlastnický podíl investora v přidruženém podniku snížen, investor reklasifikuje do hospodářského výsledku pouze poměrnou část zisku nebo ztráty dříve zachycených v ostatním úplném výsledku. 20 Mnohé postupy vhodné pro použití ekvivalenční metody jsou podobné konsolidačním postupům popsaným v IAS 27. Krom toho pojetí, které je základem postupů použitých při zachycování nabytí dceřiného podniku, je rovněž přijato i pro zachycování nabytí investice do přidruženého podniku. 21 Podíl skupiny na přidruženém podniku je souhrn mateřským podnikem a jeho dceřinými podniky držených podílů na tomto přidruženém podniku. Držení podílů na jiných přidružených podnicích nebo společnými podniky skupiny není pro tento účel bráno v úvahu. Pokud má přidružený podnik dceřiný podnik, přidružený podnik nebo společný podnik, zisky nebo ztráty a čistá aktiva vzaté v úvahu při použití ekvivalenční metody jsou ty, které jsou uznány v účetní závěrce přidruženého podniku (včetně podílu tohoto přidruženého podniku na ziscích a ztrátách a čistých aktivech svých přidružených a společných podniků) po všech úpravách nutných pro to, aby byla zabezpečena jednotná účetní pravidla (viz odstavce 26 a 27). 22 Zisky a ztráty plynoucí z transakcí "po vlastnické ose směrem nahoru" a "po vlastnické ose směrem dolů" mezi investorem (včetně jím konsolidovaných dceřiných podniků) a přidruženým podnikem jsou uznány v účetní závěrce investora pouze ve výši podílů ostatních investorů daného přidruženého podniku stojících mimo skupinu. Transakce "po vlastnické ose směrem nahoru" jsou například prodeje aktiv přidruženým podnikem investorovi. Transakce "po vlastnické ose směrem dolů" jsou například prodeje aktiv investorem

6 přidruženému podniku. Investorův podíl na ziscích a ztrátách přidruženého podniku plynoucích z těchto transakcí je vyloučen. 23 Investice do přidruženého podniku je zachycena pomocí ekvivalenční metody od data, k němuž se stala přidruženým podnikem. Při akvizici investice je jakýkoli rozdíl mezi pořizovacími náklady investice a investorovým podílem na čisté reálné hodnotě identifikovatelných aktiv a závazků přidruženého podniku vykázán následovně: a) goodwill týkající se přidruženého podniku je zahrnut v účetní hodnotě investice. Odepisování tohoto goodwillu není povoleno; b) jakýkoli přebytek investorova podílu na čisté reálné hodnotě identifikovatelných aktiv a závazků přidruženého podniku nad pořizovacími náklady investice je zahrnut jako výnos při stanovení investorova podílu na hospodářském výsledku přidruženého podniku v období, ve kterém je investice nabyta. Jsou také zvažovány vhodné úpravy investorova podílu na ziscích nebo ztrátách přidruženého podniku po akvizici, například odpisy odpisovatelných aktiv vycházející z jejich reálné hodnoty k datu akvizice. Obdobně jsou provedeny vhodné úpravy investorova podílu na ziscích nebo ztrátách přidruženého podniku po akvizici o ztráty ze snížení hodnoty uznané přidruženým podnikem, jako jsou ztráty ze snížení hodnoty goodwillu nebo pozemků, budov a zařízení. 24 Při uplatnění ekvivalenční metody je investorem použita poslední dostupná účetní závěrka přidruženého podniku. Když se konec účetního období investora liší od konce účetního období přidruženého podniku, přidružený podnik sestavuje pro investora účetní výkazy ke stejnému datu, ke kterému je sestavena účetní závěrka investora, pokud to není neproveditelné. 25 Pokud je podle odstavce 24 použita při aplikaci ekvivalenční metody účetní závěrka přidruženého podniku s odlišným datem, než je datum účetní závěrky investora, jsou provedeny úpravy o dopady významných událostí nebo transakcí, ke kterým došlo mezi takovým datem a datem účetní závěrky investora. V žádném případě nesmí být rozdíl mezi koncem účetního období přidruženého podniku a investora větší než tři měsíce. Délka účetních období a každý rozdíl mezi konci účetních období musí být mezi obdobími stejné. 26 Investorova účetní závěrka je sestavena za použití jednotných účetních pravidel pro obdobné transakce a události za podobných okolností. 27 Když přidružený podnik užívá pro obdobné transakce a případy za podobných okolností jiná účetní pravidla než investor, jsou provedeny úpravy tak, aby účetní pravidla přidruženého podniku odpovídala účetním pravidlům investora, pokud je účetní závěrka přidruženého podniku investorem použita při použití ekvivalenční metody. 28 Má-li přidružený podnik v oběhu kumulativní přednostní akcie, které jsou drženy jinými stranami, než je investor, a klasifikovány jako vlastní kapitál, investor počítá svůj podíl na ziscích či ztrátách po úpravě o dividendy z takových akcií, ať již byly ohlášeny, či nikoliv. 29 Je-li investorův podíl na ztrátách přidruženého podniku roven nebo vyšší než jeho podíl na přidruženém podniku, investor přeruší uznávání svého podílu na dalších

7 ztrátách. Podíl na přidruženém podniku je účetní hodnota investice do přidruženého podniku podle ekvivalenční metody spolu s každým dlouhodobým podílem, který v podstatě tvoří část investorovy čisté investice do přidruženého podniku. Například položka, u níž úhrada není ani plánována, ani se tak pravděpodobně v dohledné době nestane, je v podstatě rozšířením investice účetní jednotky do daného přidruženého podniku. K takovým položkám lze zahrnout přednostní akcie a dlouhodobé pohledávky nebo úvěry, ale nelze k nim zahrnout obchodní pohledávky, obchodní dluhy nebo jakékoli dlouhodobé pohledávky, pro něž existuje odpovídající kolaterál, jako jsou zajištěné úvěry. Ztráty uznané podle ekvivalenční metody, které převyšují investorovu investici do kmenových akcií, jsou aplikovány i na jiné složky investorova podílu na přidruženém podniku v opačném pořadí podle jejich seniority (tj. priority jejich vyřazení). 30 Poté, co je investorův podíl snížen na nulu, jsou další ztráty řešeny a závazek je uznán pouze v rozsahu, v němž investorovi vznikly právní nebo mimosmluvní závazky nebo zaplatil jménem přidruženého podniku. Pokud přidružený podnik následně vykazuje zisky, investor znovu začne uznávat svůj podíl na těchto ziscích pouze poté, co se jeho podíl na ziscích vyrovnal podílu na ztrátách, který nebyl uznán. Ztráta ze snížení hodnoty 31 Poté, co je použita ekvivalenční metoda včetně uznávání ztrát přidruženého podniku podle odstavce 29, investor aplikuje požadavky IAS 39, aby určil, zda je nutné uznat nějakou další ztrátu ze snížení hodnoty s ohledem na investorovu čistou investici do přidruženého podniku. 32 Investor rovněž aplikuje požadavky IAS 39, aby určil, zda se uzná nějaká další ztráta ze snížení hodnoty s ohledem na investorův podíl na přidruženém podniku, který není součástí čisté investice, a aby určil částku této ztráty ze snížení hodnoty. 33 Protože goodwill, který je součástí účetní hodnoty investice do přidruženého podniku, není samostatně vykázán, není samostatně testován na snížení hodnoty za použití požadavků IAS 36 Snížení hodnoty aktiv pro testování snížení hodnoty goodwillu. Namísto toho je celá účetní hodnota investice testována na snížení hodnoty podle IAS 36 jako jediné aktivum tak, že je srovnána její zpětně získatelná částka (vyšší z hodnoty z užívání a reálné hodnoty snížené o náklady prodeje) s její účetní hodnotou pokaždé, když použití požadavků IAS 39 naznačuje, že investice může být znehodnocena. Ztráta ze snížení hodnoty vykázaná za takovýchto okolností není přiřazena k žádnému aktivu včetně goodwillu, které je součástí účetní hodnoty investice do přidruženého podniku. Stejně tak se zrušení takovéto ztráty ze snížení hodnoty vykáže v souladu s IAS 36 v rozsahu, v němž se následně zvýší zpětně získatelná částka investice. Při určení hodnoty z užívání investice účetní jednotka odhaduje: a) svůj podíl na současné hodnotě odhadovaných budoucích peněžních toků, u nichž lze očekávat, že budou vytvořeny přidruženým podnikem, včetně peněžních toků z činností přidruženého podniku a příjmy z konečného pozbytí investice, nebo b) současnou hodnotu odhadovaných budoucích peněžních toků očekávaných z přijatých dividend z této investice a z jejího konečného pozbytí.

8 Za správných předpokladů přinášejí obě metody stejný výsledek. 34 Zpětně získatelná částka investice do přidruženého podniku je stanovena pro každý přidružený podnik, ledaže by takový přidružený podnik nevytvářel peněžní přítoky ze stálého užívání, které jsou výrazně nezávislé na peněžních přítocích z jiných aktiv této účetní jednotky. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 35 Investice do přidružených podniků bude zachycována v individuální účetní závěrce investora podle odstavců IAS Tento standard nenařizuje, které účetní jednotky sestavují individuální účetní závěrku k dispozici pro veřejné použití. ZVEŘEJNĚNÍ 37 Zveřejní se následující: a) reálná hodnota investice do přidružených podniků, u nichž jsou publikovány kótované ceny; b) úhrnné účetní informace o přidružených podnicích, včetně úhrnných částek aktiv, závazků, výnosů a zisku nebo ztráty; c) důvody, proč je překonána domněnka, že investor nemá podstatný vliv, pokud drží přímo nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných podniků méně než 20 procent hlasovacích nebo potenciálních hlasovacích práv účetní jednotky, do níž investoval, ale došel k závěru, že má podstatný vliv; d) důvody, proč je překonána domněnka, že investor má podstatný vliv, pokud drží přímo nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných podniků 20 a více procent hlasovacích nebo potenciálních hlasovacích práv účetní jednotky, do níž investoval, ale došel k závěru, že nemá podstatný vliv; e) konec účetního období účetní závěrky přidruženého podniku, pokud je taková účetní závěrka použita pro aplikaci ekvivalenční metody a je sestavena k datu nebo za období, které je odlišné od data investora, a důvod pro použití odlišného data nebo období; f) povahu a rozsah veškerých podstatných omezení schopnosti přidružených podniků převádět prostředky investorovi formou peněžních dividend nebo splátek úvěrů a půjček (např. vyplývajících z úvěrových smluv nebo regulačních požadavků); g) neuznaný podíl na ztrátách přidruženého podniku jak za období, tak kumulativně, pokud investor přestal uznávat svůj podíl na ztrátách přidruženého podniku; h) skutečnost, že přidružený podnik není zachycován pomocí ekvivalenční metody podle odstavce 13, a

9 i) úhrnné účetní informace o přidružených podnicích, ať již jednotlivě nebo po skupinách, které nejsou zachycovány pomocí ekvivalenční metody, včetně částek celkových aktiv, celkových závazků, výnosů a zisku nebo ztráty. 38 Investice do přidružených podniků zachycované za použití ekvivalenční metody jsou klasifikovány jako dlouhodobá aktiva. Investorův podíl na zisku či ztrátě takových přidružených podniků a účetní hodnota takových investic se zveřejní samostatně. Investorův podíl na každé ukončované operaci takových přidružených podniků se rovněž zveřejní samostatně. 39 Investorův podíl na změnách uznaných v ostatním úplném výsledku přidruženého podniku uzná investor v ostatním úplném výsledku. 40 V souladu s IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky investor zveřejní: a) svůj podíl na podmíněných závazcích přidruženého podniku, které mu vznikly společně s jinými investory, a b) ty podmíněné závazky, které vznikají, protože investor sám ručí za všechny nebo část těchto závazků přidruženého podniku. DATUM ÚČINNOSTI A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 41 Účetní jednotka použije tento standard na účetní období počínající 1. ledna 2005 nebo později. Dřívější použití je podporováno. Pokud účetní jednotka použije tento standard pro období počínající před 1. lednem 2005, tuto skutečnost zveřejní. 41A 41B 41C 41E IAS 1 (ve znění novely z roku 2007) upravil terminologii užívanou v rámci IFRS. Dále upravil odstavce 11 a 39. Účetní jednotka je povinna aplikovat tyto úpravy pro účetní období začínající 1. ledna 2009 nebo později. Pokud účetní jednotka aplikuje IAS 1 (ve znění novely z roku 2007) dříve, aplikují se tyto úpravy dříve. IAS 27 (ve znění z roku 2008) změnil odstavce 18, 19 a 35 a vložil nový odstavec 19A. Účetní jednotka použije tuto změnu odstavce 35 retrospektivně a změny odstavců 18 a 19 a odstavce 19A prospektivně pro roční účetní období začínající 1. července 2009 nebo později. V případě, že účetní jednotka použije IAS 27 (ve znění z roku 2008) pro dřívější období, potom použije i tyto změny pro dané dřívější období. Odstavce 1 a 33 byly změněny prostřednictvím Zdokonalení Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, které bylo vydáno v květnu Účetní jednotka použije uvedené změny pro roční období počínající dnem 1. ledna 2009 nebo později. Dřívější použití je povoleno. Pokud účetní jednotka použije změny pro dřívější období, tuto skutečnost zveřejní a použije pro toto dřívější období změny odstavce 3 IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování, odstavce 1 IAS 31 a odstavce 4 IAS 32 Finanční nástroje: vykazování, vydané v květnu Je povoleno, aby účetní jednotka tyto změny použila prospektivně. Zdokonalení IFRS vydaná v květnu 2010 změnila odstavec 41B. Účetní jednotka použije tuto změnu pro roční účetní období začínající 1. července 2010 nebo později. Dřívější použití je povoleno. Pokud účetní jednotka použije tuto změnu před 1. červencem 2010, musí tuto skutečnost zveřejnit. ZRUŠENÍ PLATNOSTI JINÝCH DOKUMENTŮ

10 42 Tento standard nahrazuje IAS 28 Vykazování investic do přidružených podniků (novelizovaný v roce 2000). 43 Tento standard nahrazuje tyto interpretace: a) SIC-3 Vyloučení nerealizovaných zisků a ztrát z transakcí s přidruženými podniky; b) SIC-20 Ekvivalenční metoda uznání ztrát a c) SIC-33 Konsolidace a ekvivalenční metoda potenciální hlasovací práva a přiřazení vlastnického podílu.

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28)

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) CS D044554/01 PŘÍLOHA Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka Mění se odstavce 4 a 32 a vkládají se nové odstavce

Více

investičními fondy, podílovými fondy a podobnými účetními jednotkami včetně pojistných fondů spojených s investováním,

investičními fondy, podílovými fondy a podobnými účetními jednotkami včetně pojistných fondů spojených s investováním, IAS 31 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 31 Účasti ve společném podnikání [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace standardu - mění

Více

IPSAS 7 INVESTICE DO PŘIDRUŽENÝCH JEDNOTEK

IPSAS 7 INVESTICE DO PŘIDRUŽENÝCH JEDNOTEK IPSAS 7 INVESTICE DO PŘIDRUŽENÝCH JEDNOTEK Poděkování Tento Mezinárodní účetní standard pro veřejný sektor (IPSAS) primárně čerpá z Mezinárodního účetního standardu (IAS) 28 (novelizovaného v roce 2003)

Více

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %.

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %. IAS 29 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách [Novelizace standardu - v odstavci 27 se "položek výsledovky" upravují na "položek výkazu o úplném výsledku", v odstavci 28

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti

IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti [Novelizace pojmů v dodatku viz. Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace

Více

2 Hlavní otázkou je, které měnové kurzy používat a jak v účetní závěrce vykazovat účinek změn měnových kurzů.

2 Hlavní otázkou je, které měnové kurzy používat a jak v účetní závěrce vykazovat účinek změn měnových kurzů. IAS 21 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 21 Dopady změn měnových kurzů [Novelizace standardu - v odstavci 7 se "výkazů peněžních toků vznikajících " upravuje na "výkazů o peněžních tocích vznikajících..., nadpis

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

IFRS 6 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů

IFRS 6 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů IFRS 6 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů CÍL 1. Cílem tohoto IFRS je specifikovat účetní vykazování průzkumu a vyhodnocování nerostných zdrojů. 2. IFRS

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Základní principy konsolidace dle IFRS

Základní principy konsolidace dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Základní principy konsolidace dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a

Více

IFRS 8 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 8 Provozní segmenty

IFRS 8 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 8 Provozní segmenty IFRS 8 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 8 Provozní segmenty [Novelizace standardu - v IFRS 8 se odstavce 21 a 23(f) upravují, vkládá se nový odstavec 36A viz. Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Leden 2011 Účetní závěrka za rok 31. prosince 2010 Vzorová účetní závěrka společnosti za rok 31. prosince 2010 je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

ODKAZY IAS 32 Finanční nástroje: vykazování (ve znění roku 2003) ( 1 ), IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování (ve znění roku 2003).

ODKAZY IAS 32 Finanční nástroje: vykazování (ve znění roku 2003) ( 1 ), IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování (ve znění roku 2003). IFRIC 2 IFRIC INTERPRETACE 2 Členské podíly v družstevních účetních jednotkách a podobné nástroje [Novelizace pojmů v dodatku viz. Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK.

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK. Rozvaha nekonsolidovaná k 31.3.26 v tisících CZK Aktuální období Minulé období Aktiva Nehmotný majetek Majetkové podíly v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích Finanční aktiva Finanční

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004)

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004) Oceňování v IAS/IFRS Koncepční rámec - majetková podstata - oceňovací základny IAS 15 - dopad změn cen (od 2005 zrušen) IAS 29 - dopad změn cen v hyperinflaci IAS 21 - dopad změn směnných kurzů (novela

Více

1 URČENÍ POVINNOSTI SESTAVIT KONSOLIDOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A VYMEZENÍ KONSOLIDOVANÉ SKUPINY

1 URČENÍ POVINNOSTI SESTAVIT KONSOLIDOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A VYMEZENÍ KONSOLIDOVANÉ SKUPINY 1 URČENÍ POVINNOSTI SESTAVIT KONSOLIDOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A VYMEZENÍ KONSOLIDOVANÉ SKUPINY Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka sestavená za skupinu podniků, v níž jsou aktiva, závazky, vlastní

Více

IFRS 1 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

IFRS 1 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS 1 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví [Novelizace pojmů v dodatku viz. Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Základní principy Cizí měny v účetnictví:

Více

Praktické otázky sestavení první konsolidované účetní závěrky po novele zákona o účetnictví Alice Šrámková

Praktické otázky sestavení první konsolidované účetní závěrky po novele zákona o účetnictví Alice Šrámková 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Praktické otázky sestavení první konsolidované účetní závěrky po novele zákona o účetnictví Alice Šrámková Fučík & partneři, s.r.o. Obsah 1. Limity pro

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 21.11.2013 Úřední věstník Evropské unie L 312/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1174/2013 ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí:

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí: IAS 18 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 18 Výnosy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, mění se odstavec 32 a vkládá se nový odstavec

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Účetní systémy 2 9.př.

Účetní systémy 2 9.př. Účetní systémy 2 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů znamená rozčlenit výpověď o majetku a jeho zdrojích a změnách v majetku a jeho zdrojích dosažené za účetní období na dílčí

Více

/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008..

/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.. Strana 3055 251 VYHLÁŠKA ze dne 16. září 2015, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

IPSAS 4 DOPADY ZMĚN SMĚNNÝCH KURSŮ CIZÍCH MĚN

IPSAS 4 DOPADY ZMĚN SMĚNNÝCH KURSŮ CIZÍCH MĚN DOPADY ZMĚN SMĚNNÝCH KURSŮ CIZÍCH MĚN Poděkování Tento Mezinárodní účetní standard pro veřejný sektor (IPSAS) primárně čerpá z Mezinárodního účetního standardu (IAS) 21 (novelizovaného v roce 2003, po

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

který předkládá nebo je v procesu předkládání účetní závěrky komisi b) konsolidovanou účetní závěrku skupiny s mateřským podnikem:

který předkládá nebo je v procesu předkládání účetní závěrky komisi b) konsolidovanou účetní závěrku skupiny s mateřským podnikem: IAS 33 MEZINÁRODNÍ STANDARD 33 Zisk na akcii [Novelizace standardu - v odstavci 4 se "přímo ve své výsledovce" upravuje na "ve svém výkazu o úplném výsledku", vkládá se nový odstavec 4A, V odstavci 13

Více

IFRS 7 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 7 Finanční nástroje: zveřejňování

IFRS 7 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 7 Finanční nástroje: zveřejňování IFRS 7 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 7 Finanční nástroje: zveřejňování [Novelizace pojmů v dodatku viz. Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace standardu - nadpis

Více

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a IAS 12 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 12 Daně ze zisku [Novelizace standardu novelizace pojmů, třetí odstavec části "Cíle" IAS 12 je upraven, v odstavcích 22(b), 59, 60 a 65 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 5. 2013 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (20 650 + 4 650 + 200 + 500 50 výp. (i)) 25 950 1,5 Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory IAS 20 Mezinárodní účetní standard 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory [Novelizace standardu - v odstavcích 14 a 15 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský výsledek", v odstavci

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Česká zbrojovka a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EU K 31.

Česká zbrojovka a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EU K 31. Česká zbrojovka a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EU K 31. PROSINCI 2015 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT A OSTATNÍHO ÚPLNÉHO VÝSLEDKU

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Výpočet hodnoty z užívání a uznání ztráty ze snížení hodnoty

Výpočet hodnoty z užívání a uznání ztráty ze snížení hodnoty Výpočet z užívání a uznání ztráty ze snížení Ke konci roku 20X0 účetní jednotka T kupuje účetní jednotku M za 10 000. M má výrobní závody ve 3 zemích. Konec roku 20X0 Přiřazení kupní ceny Reálná hodnota

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU ŽPSV, a.s. Třebízského 207 687 24 Uherský Ostroh Roční konsolidovaná účetní závěrka zpracovaná k 31. prosinci 2014 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního

Více

Částka 146. Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1. č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení 4 odst. 8: Čl. I

Částka 146. Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1. č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení 4 odst. 8: Čl. I Strana 5460 Sbírka zákonů č.419 / 2010 419 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

Více

[Novelizace interpretace viz. Nařízení Komise č. 254/2009 ze dne 25. března 2009]

[Novelizace interpretace viz. Nařízení Komise č. 254/2009 ze dne 25. března 2009] IFRIC 12 INTERPRETACE IFRIC 12 Ujednání o poskytování licencovaných služeb [Novelizace interpretace viz. Nařízení Komise č. 254/2009 ze dne 25. března 2009] ODKAZY - Koncepční rámec pro sestavování a předkládání

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Účetní systémy 2. 9.př.

Účetní systémy 2. 9.př. Účetní systémy 2. 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů obvykle znamená určit segmenty oborové či územní. Toto vykazování interesuje zejména investory. Segmentové vykazování

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2015

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2015 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2015 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 9.1.2015 L 5/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/28 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Rozsah působnosti 1 Tento standard se používá pro sestavování finančních zpráv penzijních plánů. 2 Penzijní plány jsou někdy označovány různými jinými názvy,

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

IAS 40 Investice do nemovitostí

IAS 40 Investice do nemovitostí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IAS 40 Investice do nemovitostí Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Výkladový příklad k objasnění metod konsolidace

Výkladový příklad k objasnění metod konsolidace Výkladový příklad k objasnění metod konsolidace Podstatu všech tří metod konsolidace se pokusíme objasnit nejprve na velmi zjednodušených údajích dvou podniků, z nichž podnik A je mateřským podnikem, podnik

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby IAS 8 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby [Novelizace standardu novelizace pojmů, odstavec 5 je upraven viz. Nařízení Komise (ES) č, 1274/2008 ze dne 17. prosince

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 6. 2016 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 6. 2016 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY pojišťoven. dr. Malíková

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY pojišťoven. dr. Malíková ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY pojišťoven 1 Účetní uzávěrka Postup uzávěrkových prací spojených s uzavřením účetního období 1. Ověření správnosti a úplnosti zaúčtovaných

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 36 Finanční zpravodaj 1/2014 28 Změna Českého účetního standardu č. 101 Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční ve znění pozdějších

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 602 00 Brno, Veveří Roční konsolidovaná účetní závěrka zpracovaná k 31. prosinci 2016 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OBSAH KONSOLIDOVANÝ

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace Ing. Martina Janoušková Ing. Alice Šrámková Dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009), březen 2012 Novinky

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. KONSOLIDAČNÍ PRAVIDLA

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. KONSOLIDAČNÍ PRAVIDLA KONSOLIDAČNÍ PRAVIDLA pro konsolidovanou účetní závěrku k 31.12.2014 Obsah Úvod I. Vymezení pojmu konsolidace a požadavky na předkládané údaje I.1. Definice I.2. Vymezení konsolidačního celku I.3. Systém

Více

Dopady změn měnových kurzů

Dopady změn měnových kurzů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

IFRS 3 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 3 Podnikové kombinace

IFRS 3 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 3 Podnikové kombinace IFRS 3 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 3 Podnikové kombinace [Novelizace celého standardu viz. Nařízení Komise č. 495/2009 ze dne 3. června 2009, novelizace standardu - mění se odstavec 19, nadpis

Více