2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz."

Transkript

1 Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, Bratislava, IČO: , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo: 2374/B (dále jen " Pořadatel"). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla soutěže") Organizátorem soutěže je Nezisková organizace EDULAB, se sídlem Rigeleho 1, Bratislava, IČO: , zapsaná v Registru neziskových organizací na Obvodním úřadě v Bratislavě (dále jen "Organizátor") Pořadatel opravňuje Organizátora s organizací a realizací celé Soutěže ve smyslu Pravidel soutěže Cílem Soutěže je podpora a propagace obecně prospěšných služeb Pořadatele na trhu Účelem soutěže je: popularizace moderních vzdělávacích technologií na školách, rovnováha mezi využíváním technologií a pohybovými aktivitami dětí, popularizace tance na školách jako náplně mimoškolních aktivit žáků, prezentování regionů Slovenské a České republiky prostřednictvím tance a interaktivních materiálů. 2. Místo konání soutěže 2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka 3. Trvání soutěže 3.1. Soutěž trvá od do Účastníci soutěže 4.1. Účastníkem Soutěže se rozumí každá mateřská, základní nebo střední škola na území Slovenské nebo České republiky, která se zaregistruje do Soutěže realizované Organizátorem a která souhlasí s Pravidly soutěže (dále jen "Účastník") Věk každého žáka Účastníka Soutěže nesmí přesáhnout hranici 20 let. Za nezletilé žáky plně odpovídá Účastník včetně zajištění souhlasu zákonného zástupce ve smyslu ustanovení těchto Pravidel soutěže, který v písemné podobě předloží Organizátorovi Soutěže nejpozději v den finále. 5. Registrace do soutěže 5.1. Registrace do Soutěže probíhá prostřednictvím on-line registračního formuláře na webové stránce 5.2. Každý Účastník, tedy každá škola, může být do Soutěže zaregistrována pouze jednou Každý Účastník, tedy každá škola, musí určit kontaktní osobu pro Soutěž, jejíž údaje zapíše do on-line registračního formuláře. Po úspěšné registraci bude kontaktní osobě pro Soutěž odeslán potvrzovací s KÓDEM pro nahrání tanečních videí s dalšími instrukcemi. 6. Předmět soutěže 6.1. Předmětem Soutěže je výběr nejlepšího tanečního vystoupení (dále jen "Soutěžní video") a výběr nejlepšího interaktivního materiálu (dále jen "GLOG/TUUL") Soutěžní video musí zahrnovat taneční vystoupení jednotlivce nebo skupiny Účastníka. Délka jednoho Soutěžního videa je maximálně 3 minuty. Každý Účastník se může do Soutěže zapojit a nahrát na webovou stránku alespoň 1 a nejvýše 3 Soutěžní videa Každý Účastník soutěže má na výběr 2 soutěžní kategorie - BEST DANCE nebo LOCAL DANCE, a je výhradně na rozhodnutí Účastníka, do které kategorie přiřadí své/á Soutěžní video/a Každý Účastník soutěže musí vytvořit alespoň 1 interaktivní materiál GLOG nebo TUUL Charakteristika jednotlivých soutěžních kategorií: Kategorie BEST DANCE - do této kategorie Účastník může přihlásit jakékoliv Soutěžní video/a, jehož/jejichž bližší specifikace není předem určena Kategorie LOCAL DANCE - do této kategorie Účastník může přihlásit Soutěžní video/a, které/á bude/ou obsahovat folklórní prvek, nebo se bude nějakým způsobem vázat k významnému místu v regionu Účastníka, významná událost, historický monument, tradice, zvyky daného regionu. Záměrem této kategorie je podpora prezentace jednotlivých regionů Slovenské a České republiky. 1

2 Kategorie Nejlepší interaktivní materiál - do této kategorie Účastník přihlásí interaktivní materiál/y GLOG nebo TUUL, který/é bude/ou obsahovat národní prvek a bude/ou zaměřen/y na propagaci regionu Účastníka. Propagace regionu se může týkat významného místa, historické události, monumentu, pověsti či specifických tradic nebo zvyklostí regionu. GLOG je možné vytvořit pomocí bezplatného nástroje GLOGTER na stránce TUUL je možné vytvořit pomocí bezplatného nástroje na 7. Vyhodnocení soutěže 7.1. Do vyhodnocení Soutěže postupují jen ti Účastníci, kteří splnili podmínky Soutěže uvedené v článku 8 těchto Pravidel soutěže a zároveň do Soutěže poslali alespoň 1 a maximálně 3 Soutěžní videa, která podle vlastního rozhodnutí přihlásili do kategorie BEST DANCE nebo LOCAL DANCE a zároveň přihlásili alespoň 1 interaktivní materiál GLOG nebo TUUL Vyhodnocení kategorií BEST DANCE a LOCAL DANCE bude společné a bude realizováno prostřednictvím veřejného hlasování a následného výběru odbornou porotou. Výběr nejlepšího Soutěžního videa se uskuteční ve třech kolech. První a druhé kolo bude uskutečněno prostřednictvím hlasování, třetí kolo bude probíhat během finále Veřejné hlasování o nejlepší Soutěžní video bude probíhat na webové stránce prostřednictvím sociální sítě Facebook. Každý hlasující může dát jednomu videu nejvíce jeden hlas. Hlasování bude ve dvou kolech: 1. kolo hlasování začne dnem a bude ukončeno dnem , 2. kolo hlasování začne dnem a bude ukončeno dnem Ke dni bude zveřejněn seznam 30 nejlepších Soutěžních videí s největším počtem hlasů získaných během prvního kola hlasování. Těchto 30 Soutěžních videí s největším počtem hlasů z prvního kola postupuje do druhého kola hlasování. Druhé kolo hlasování začne dnem a uzavře se dne Ke bude zveřejněn seznam 3 Soutěžních videí s největším počtem hlasů dosažených během druhého kola hlasování, přičemž hlasy získané v prvním kole se přenášejí do kola druhého. Tato 3 Soutěžní videa postupují do finále Soutěže Výběr odbornou porotou bude probíhat po celou dobu trvání Soutěže, přičemž odborná porota vybere 7 Soutěžních videí bez ohledu na počet hlasů dosažených veřejným hlasováním. Jejich seznam bude zveřejněn nejpozději ke Vybraných 7 Soutěžních videí postupuje do finále Soutěže Pořadatel Soutěže vybere 2 Soutěžní videa - tzv. divoké karty, které postupují do finále Soutěže, jejich seznam bude zveřejněn nejpozději ke Vyhodnocení kategorie Nejlepší interaktivní materiál bude probíhat prostřednictvím odborné poroty. Odborná porota vybere minimálně jeden nejlepší interaktivní materiál, GLOG nebo TUUL. Vítězný interaktivní materiál bude vyhlášen na finále Soutěže Finále Soutěže se uskuteční v červnu 2014, přesný den i místo konání finále budou zveřejněné na webové stránce Soutěže Do finále Soutěže postupuje 12 Soutěžních videí vybraných ve smyslu ustanovení 7.2 tohoto článku. Tanečníci těchto Soutěžních videí budou pozváni na finále Soutěže, kde budou moci prezentovat svá taneční vystoupení před odbornou porotou a veřejností. Odborná porota rozhodne o konečném vítězi Soutěže, jakož i o umístění zbývajících 11 Soutěžních videí. 7.5 Všechny výsledky vyhodnocení Soutěže budou ve smyslu tohoto článku zveřejněny na webové stránce Soutěže 8. Podmínky soutěže 8.1. Do Soutěže bude zařazen každý Účastník, který se v době trvání Soutěže přihlásí do Soutěže vyplněním online registračního formuláře na webové stránce 8.2. Účastník vyplněním a odesláním registračního formuláře Organizátorovi Soutěže prostřednictvím webové stránky Soutěže, souhlasí se všemi podmínkami Soutěže Výhradně Účastník odpovídá za obsah materiálu, který v rámci Soutěže poskytne Organizátorovi, zejména odpovídá za správnost informací o škole, kontaktních osobách, za vytvořené materiály a za samotné Soutěžní video a GLOG/TUUL (vše společně dále jen "Soutěžní materiály"), zejména z hlediska jejich obsahu, které zasílá Organizátorovi za účelem účasti v Soutěži Poskytnutím Soutěžních materiálů Organizátorovi Účastník Soutěže: prohlašuje a přebírá plnou zodpovědnost za to, že je oprávněn disponovat se Soutěžními materiály, zejména přejímá plnou zodpovědnost za to, že poskytnutí Soutěžních materiálů Organizátorovi je plně v souladu s ustanoveními zákona č. 618/2003 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) na Slovensku a ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění a 2358 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění v České republice; prohlašuje a přebírá zodpovědnost za to, že je oprávněn vykonávat autorská, majetková a obdobná práva k Soutěžním materiálům; 2

3 uděluje Organizátorovi výhradní, časově neomezený souhlas s použitím Soutěžních materiálů nebo jejich částí pro marketingové potřeby Organizátora, a to zejména neomezený souhlas na: pořízení kopií Soutěžních materiálů, veřejné šíření originálu Soutěžních materiálů nebo jejich kopií, zpracování a adaptaci Soutěžních materiálů, zařazení Soutěžních materiálů do souborného díla, zveřejnění Soutěžních materiálů veřejný přenos Soutěžních materiálů včetně a především Soutěžního videa, sdílení Soutěžních materiálů včetně a především Soutěžního videa, umožňuje zveřejnění Soutěžních materiálů na webové stránce Organizátora a uděluje neomezený souhlas s kopírováním, archivováním a pořizováním neomezeného počtu kopií Soutěžních materiálů nebo jejich částí Účastník uděluje souhlas s bezúplatným použitím Soutěžních materiálů podle předchozí věty, prohlašuje a přebírá plnou zodpovědnost za to, že poskytnutím Soutěžních materiálů nedojde k porušení zákona č. 618/2003 Sb. (autorského zákona) na Slovensku a zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění a 2358 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění v České republice ani žádného jiného obecně závazného právního předpisu chránícího práva třetích osob při poskytování materiálů, informací a dokumentů Účastník je odpovědný za jakékoliv poškození práv oprávněné osoby, které vzniknou z důvodu neoprávněného použití Soutěžních materiálů (včetně Soutěžního videa) Účastník prohlašuje a odpovídá za to, že všechny osobní údaje, které budou obsaženy v jakékoliv složce Soutěžních materiálů (včetně Soutěžního videa) je oprávněn poskytnout Organizátorovi v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (Slovensko) a dle 21 zákona č. 101/2000 Sb (Česká republika). Ve vztahu mezi Účastníkem a Organizátorem se má za to, že Organizátorovi byly všechny osobní údaje poskytnuté oprávněně a v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů (Slovensko) a dle 21 zákona č. 101/2000 Sb (Česká republika). Organizátor má právo kdykoliv požadovat od Účastníka, aby mu hodnověrně prokázal, že podmínky definované v tomto bodě jsou splněny. Organizátor upozorňuje Účastníky, že k tomu, aby poskytli Organizátorovi a/nebo Pořadateli jakékoliv osobní údaje žáků v rámci realizace Soutěže je třeba, aby a) za každého žáka, který není plnoletý, dali souhlas ke zpracování jeho osobních údajů jeho zákonní zástupci nebo jeho zákonný zástupce, přičemž ze souhlasu musí nepochybně vyplývat, že Účastník je oprávněn osobní údaje poskytnout třetím osobám, kterými jsou Organizátor a Pořadatel, b) každý plnoletý žák dal sám Účastníkovi souhlas ke zpracování osobních údajů, přičemž ze souhlasu musí nepochybně vyplývat, že Účastník je oprávněn osobní údaje poskytnout třetím osobám, kterými jsou Organizátor a Pořadatel. Souhlas se nesmí vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené provozovateli právně závazným aktem Evropské unie, mezinárodní smlouvou, kterou jsou Slovenská a Česká republika vázány, nebo zákonem. Souhlas se prokazuje zvukovým či zvukově obrazovým záznamem nebo čestným prohlášením toho, kdo poskytl osobní údaje do informačního systému, nebo jiným hodnověrným způsobem. Písemný souhlas se prokazuje dokladem, který potvrzuje poskytnutí souhlasu. Důkaz o souhlasu obsahuje zejména údaj o tom, kdo souhlas poskytl, komu se tento souhlas dává, k jakému účelu, seznam nebo rozsah osobních údajů a čas platnosti souhlasu. Souhlas daný v písemné podobě je bez vlastnoručního podpisu toho, kdo souhlas dává, neplatný. Za souhlas v písemné podobě se považuje i souhlas podepsaný ověřeným elektronickým podpisem Účastník prohlašuje a odpovídá za to, že je oprávněn poskytnout Organizátorovi Soutěžní materiály pro účely podle těchto podmínek plně v souladu s ustanoveními 12 občanského zákoníku na Slovensku a 84 a 85 občanského zákoníku v České republice a zveřejněním Soutěžních materiálů nedojde k porušení ustanovení 12 občanského zákoníku na Slovensku a 84 a 85 občanského zákoníku v České republice. Ve vztahu mezi Účastníkem a Organizátorem se má za to, že Organizátorovi byly Soutěžní materiály poskytnuty se souhlasem všech žáků resp. jejich zákonných zástupců, které jsou na Soutěžních materiálech a především na Soutěžním videu zaznamenány Účastník odpovídá za všechny škody, které vzniknou třetím osobám v případě nepravdivosti některého z prohlášení Účastníka uvedených v tomto bodě podmínek Soutěže Účastník poskytuje Soutěžní materiály včetně Soutěžního videa Organizátorovi bezúplatně a Účastníkovi nevznikají vůči Organizátorovi žádná práva na peněžní ani jiná plnění Účastník nesmí zasílat Organizátorovi materiály, které zasahují nepřípustným způsobem do práv třetích osob, zejména ty, které jsou protiprávní, nesoucí známky nekalé soutěže, zasahující do práva na ochranu osobnosti a soukromí, vulgární a obscénní, podporující řízení klasifikovatelné jako trestný čin, přestupek, nebo jakoukoliv jinou formu jednání, které je v rozporu s platným právem nebo dobrými mravy. Za účelem dodržení ustanovení tohoto bodu zasláním materiálů Účastník bere na vědomí, že Organizátor je oprávněn, nikoli však povinen, monitorovat obsah materiálů zasílaných Účastníkem Soutěže a vyhrazuje si právo materiály, které jsou v rozporu s právními předpisy, které nesou znaky uvedené v tomto bodě, kdykoliv odstranit a vyřadit ze Soutěže. 3

4 8.12. Soutěž trvá od do Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli Soutěž odvolat a právo kdykoli změnit podmínky Soutěže. Odvolání Soutěže nebo změna podmínek Soutěže bude provedena oznámením na internetové stránce Zaměstnanci Pořadatele a Organizátora nebo osoby, které využil Organizátor na realizaci soutěže, dodavatelské a spolupracující subjekty spojené s organizací Soutěže, jakož i osoby jim blízké ve smyslu 116 občanského zákoníku na Slovensku a 22 občanského zákoníku v České republice, jsou z účasti v Soutěži vyloučeni. V případě, že se výhercem stane jedna z těchto osob, cena nebude předána, a v případě, že cena jí byla předána, je tato osoba povinna cenu vrátit Organizátorovi bezodkladně na základě písemné výzvy Organizátora, resp. uhradit Organizátorovi plnou hodnotu příslušné výhry. Výhry, ani účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 9. Ceny v soutěži 9.1. Ceny v Soutěži jsou věnovány partnery Soutěže. Ceny budou zároveň sloužit jako reklamní předměty zaměřené na propagaci zboží a služeb partnerů Soutěže Seznam cen a seznam partnerů bude zveřejněn na webové stránce 9.3. Výherní cenu není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, či jakéhokoliv jiného náhradního plnění odpovídajícího hodnotě výhry. 10. Vyhodnocení a oznámení výsledků soutěže Vyhodnocení a zároveň ukončení Soutěže se uskuteční nejpozději Výsledky Soutěže budou zveřejněny na Výherci budou kontaktováni přes a následně budou požádáni o poskytnutí údajů pro potřeby předání cen. 11. Daně Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za daně vyplývající z výhry dle příslušného zákona č. 595/2003 Sb. na Slovensku a v České republice z. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 12. Odpovědnost Organizátora soutěže Na výhru nevzniká právní nárok. Výherce může výhru postoupit na jinou osobu pouze se souhlasem Organizátora Organizátor neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníkem, nebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, resp. nevyužitím výhry Organizátor není odpovědný za možnost připojení se na webovou stránku a ani za žádné výkony, které neprovozuje přímo sám. 13. Zvláštní ustanovení Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této Soutěže dle vlastního uvážení a vyhrazuje si též právo z důvodů hodných zvláštního zřetele kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit Soutěž Pořadatel si vyhrazuje právo na geografické rozšíření Soutěže o další státy Pořadatel i Organizátor si rovněž vyhrazují právo vyloučit ze Soutěže takového Účastníka, který by jednal v rozporu s Pravidly soutěže, pokusil se získat výhru podvodným jednáním, v rozporu s dobrými mravy, nebo který by svým jednáním jakkoli poškozoval dobré jméno Pořadatele Účastník Soutěže zapojením se do Soutěže prostřednictvím výslovně souhlasí, aby mu Organizátor zasílal informační materiály, případně ho kontaktoval za účelem poskytnutí informací o jeho produktech, službách, soutěžích a akcích nebo za účelem jiných reklamních a propagačních aktivit. Účastník má právo písemně odmítnout poskytování těchto materiálů a informací. 14. Osobní údaje Výherce uděluje svůj souhlas na bezplatné poskytnutí nebo zveřejnění svých osobních údajů Organizátorovi v rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa, , telefonní číslo na propagační, reklamní a marketingové účely spojené s vyhodnocením Soutěže a propagací Pořadatele a Organizátora Soutěže a jeho služeb, tyto dále uveřejňovat a šířit v masmédiích, v hromadných informačních prostředcích a jiných audio, foto a video materiálech. 4

5 15. Závěrečná ustanovení Účastníci Soutěže se mohou seznámit s Pravidly soutěže na internetové stránce Organizátora Soutěže Účastníci zapojením do Soutěže na vyjadřují svůj souhlas řídit se těmito Pravidly soutěže. Ustanovení těchto Pravidel soutěže, průběh Soutěže a vyhodnocení výsledků se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku Slovenské republiky a občanského zákuníku České republiky. 16. Zveřejnění pravidel soutěže Pravidla soutěže jsou zveřejněna na 5

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

Status soutěže "Klání v neřešení" a pravidla ochrany osobních údajů

Status soutěže Klání v neřešení a pravidla ochrany osobních údajů Status soutěže "Klání v neřešení" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Klání v neřešeníse řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva a povinnosti

Více

Statut soutěže "Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr se řídí výhradně oficiálními pravidly

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem!"

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem! PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem!" 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže s názvem Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým

Více

Pravidla letní soutěže UŽIJTE SI LÉTO S HAMÁNKEM

Pravidla letní soutěže UŽIJTE SI LÉTO S HAMÁNKEM Pravidla letní soutěže UŽIJTE SI LÉTO S HAMÁNKEM Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem Užijte si léto s Hamánkem. Pravidla soutěže jsou

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE UKAŽ DŮM, VYHRAJ Kč

PRAVIDLA SOUTĚŽE UKAŽ DŮM, VYHRAJ Kč PRAVIDLA SOUTĚŽE UKAŽ DŮM, VYHRAJ 10.000 Kč 1. Pořadatel soutěže Společnost TONDACH Česká republika, s.r.o., se sídlem Bělotínská 722, 753 18 Hranice, IČ: 25828584, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: MASPEX Czech s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 Karlín, 186 00, IČ 25716379, zapsaný v

Více

Soutěž se koná od do na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/

Soutěž se koná od do na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/ Pravidla soutěže DEN MATEK Soutěž se koná od 29. 4. 2016 do 8. 5. 2016 na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/ (profil společnosti PANDORA a.s.). 1. ORGANIZÁTOR

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Klubová soutěž

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Klubová soutěž PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Klubová soutěž 1. Organizátor soutěže Spotřebitelskou soutěž Klubová soutěž organizuje společnost Breda & Weinstein, a.s. se sídlem 0, IČO:28217063, společnost vedená u

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Kozel slaví 140. výročí a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Kozel slaví 140. výročí se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto statutu (dále jen statut ), která vyznačují

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: Marionnaud Parfumeries DIVA CENTER

Více

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná část tohoto

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE MAGNESIA RED o iphone 7 RED

PRAVIDLA SOUTĚŽE MAGNESIA RED o iphone 7 RED PRAVIDLA SOUTĚŽE MAGNESIA RED o iphone 7 RED JAK TO FUNGUJE? 1. Vyfoť Udělej fotku, která nejlíp vystihne sílu, energii a vášeň nové brusinkové Magnesie RED. A malá nápověda téma foto mozaiky je Síla červené.

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEM X NA HITRÁDIU (dále jen pravidla ) I. Pořádání soutěže 1. Soutěž O TŘI ZÁJEZDY DO MEXIKA S XINDLEMX NA HITRÁDIU (dále jen soutěž ) probíhá na internetových

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce EURONICS NADĚLUJE

Úplná pravidla spotřebitelské akce EURONICS NADĚLUJE Úplná pravidla spotřebitelské akce EURONICS NADĚLUJE I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané EURONICS NADĚLUJE (dále jen Akce

Více

Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně

Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěžního kvízu

Více

Úplná pravidla soutěže PEZ Sportujeme rádi

Úplná pravidla soutěže PEZ Sportujeme rádi Úplná pravidla soutěže PEZ Sportujeme rádi 1) Pořadatel, organizátor Pořadatelem soutěže je společnost Ed. Haas CZ s.r.o., IČ: 44961812, se sídlem Příkop 843/4 Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním

Více

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná

Více

Pravidla pro soutěže na facebookovém profilu HUMER CZ

Pravidla pro soutěže na facebookovém profilu HUMER CZ Pravidla pro soutěže na facebookovém profilu HUMER CZ Pravidla soutěže vyhlášené dne 3., 10. a 17. 12. 2017 na Facebooku HUMER CZ Soutěž HUMER Adventní kalendář 1 1. Pořadatel Pořadatelem soutěže je společnost

Více

Pravidla soutěže společnosti Shell Czech Republic a.s. O NEJHEZČÍ OBRÁZEK ČERPACÍ STANICE BUDOUCNOSTI ANEB JAK BUDE VYPADAT ČERPACÍ STANICE ZA 25 LET

Pravidla soutěže společnosti Shell Czech Republic a.s. O NEJHEZČÍ OBRÁZEK ČERPACÍ STANICE BUDOUCNOSTI ANEB JAK BUDE VYPADAT ČERPACÍ STANICE ZA 25 LET Pravidla soutěže společnosti Shell Czech Republic a.s. O NEJHEZČÍ OBRÁZEK ČERPACÍ STANICE BUDOUCNOSTI ANEB JAK BUDE VYPADAT ČERPACÍ STANICE ZA 25 LET ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

Úplná pravidla soutěže Kvíz o jablkách

Úplná pravidla soutěže Kvíz o jablkách Úplná pravidla soutěže Kvíz o jablkách Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Kvíz o jablkách (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o designový nůž Sambonet (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazněupravuje pravidla uvedené soutěže. K účasti

Více

Pravidla marketingové soutěže

Pravidla marketingové soutěže Pravidla marketingové soutěže Finish - soutěž o myčku na Penny Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel spotřebitelské soutěže: Finish - soutěž o myčku na Penny (dále jen soutěž

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE OLYMPIA HLEDÁ TALENTY III

PRAVIDLA SOUTĚŽE OLYMPIA HLEDÁ TALENTY III PRAVIDLA SOUTĚŽE OLYMPIA HLEDÁ TALENTY III I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato pravidla marketingové soutěže ( Pravidla ) stanoví úplná pravidla marketingové soutěže pořádané v nákupním centru Olympia Olomouc (

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem 1. POŘADATEL SOUTĚŽE 1.1 Soutěž Léto se čtyřlístkem (dále jen "Soutěž") pořádá společnost Obchodní a společenské centrum Liberec s.r.o., se sídlem Vinohradská 22, 120

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma

Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Dáváme vám

Více

Reklamní akce Vzorky zdarma 2017 Česká republika

Reklamní akce Vzorky zdarma 2017 Česká republika Reklamní akce Vzorky zdarma 2017 Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce Vzorky zdarma 2017 (dále jen soutěž ).

Více

3.2. Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese

3.2. Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Těmito pravidly (dále též jen Pravidla") se řídí spotřebitelská soutěž pořádaná Pořadatelem (jak je definován níže) (dále jen Soutěž ) 1.2. Soutěž se řídí též příslušnými právními

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 90.000 Kč NA NÁKUP V OLOMOUC CITY

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 90.000 Kč NA NÁKUP V OLOMOUC CITY PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 90.000 Kč NA NÁKUP V OLOMOUC CITY 1. Organizátor soutěže Spotřebitelskou soutěž Vyhraj 90.000 Kč organizuje společnost Čistá Jižní Morava se sídlem, IČO: 241 88 166,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE RELAX BOJOVKA O DVĚ MÍSTA NA GEEKCAMPU (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE RELAX BOJOVKA O DVĚ MÍSTA NA GEEKCAMPU (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE RELAX BOJOVKA O DVĚ MÍSTA NA GEEKCAMPU (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: MASPEX Czech s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 Karlín, 186 00, IČ 25716379,

Více

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu Tchibo Česká republika, v aplikaci serveru Facebook.com (dále jen FB ), na stránkách

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways. (dále jen pravidla )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways. (dále jen pravidla ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways (dále jen pravidla ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Soutěž s British Airways. (dále jen soutěž ) je společnost Travel

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O STAVEBNICE MERKUR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682, Zapsaná v

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže VYHRAJTE BAZÉN TAMPA o nadzemní bazény Marimex Tampa 3,05m x 0,76 m s kartušovou filtrací (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce K VELKÝM KUCHYŇSKÝM SPOTŘEBIČŮM AŽ Kč NA DALŠÍ NÁKUP

Úplná pravidla spotřebitelské akce K VELKÝM KUCHYŇSKÝM SPOTŘEBIČŮM AŽ Kč NA DALŠÍ NÁKUP Úplná pravidla spotřebitelské akce K VELKÝM KUCHYŇSKÝM SPOTŘEBIČŮM AŽ 6 000 Kč NA DALŠÍ NÁKUP I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

Reklamní akce BB Cream Česká republika

Reklamní akce BB Cream Česká republika Reklamní akce BB Cream Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce BB Cream (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline!

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte s Philips Coreline (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Rozléváme radost miminek

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Rozléváme radost miminek Oficiální pravidla a podmínky soutěže Rozléváme radost miminek Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže (dále již jen pravidla soutěže ) Rozléváme radost miminek (dále již jen soutěž ).

Více

Soutěž Ježíšek v Haniel soutěž o 3 dárkové poukazy na služby salonu Haniel s platností do

Soutěž Ježíšek v Haniel soutěž o 3 dárkové poukazy na služby salonu Haniel s platností do Soutěž Ježíšek v Haniel soutěž o 3 dárkové poukazy na služby salonu Haniel s platností do 31.12. 2017. Soutěže Ježíšek v Haniel se může zúčastnit každý jednotlivec splňující podmínky uvedené v jejích pravidlech,

Více

Tento statut může být pozměněn formou písemného dodatku k tomuto statutu.

Tento statut může být pozměněn formou písemného dodatku k tomuto statutu. Statut soutěže Nakup a vyhraj peníze zpět! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže nazvané Nakup a vyhraj peníze zpět! pro Českou republiku /dále jen soutěž /. Tento statut je jediným dokumentem,

Více

Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika

Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7

Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7 Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7 I. Pořadatel a organizátor soutěže Soutěž Soutěž vyhraj iphone 7 (dále jen soutěž ) bude probíhat na stránkách:

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže Zahradní Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní soutěž" aplikace pro Facebook" (dále jen"soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 4. dubna do 21:00h 13. dubna 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 4. dubna do 21:00h 13. dubna 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O SKÚTR EGO S OC ŠESTKA ZÁTOR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682,

Více

Reklamní akce Maybelline kufříky Česká republika

Reklamní akce Maybelline kufříky Česká republika Reklamní akce Maybelline kufříky Česká republika 1. Pravidla Soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže (dále jen Pravidla reklamní akce Maybelline kufříky (dále jen Soutěž

Více

Úplná pravidla Eko- třída

Úplná pravidla Eko- třída Úplná pravidla Eko- třída Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Eko- třída (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Soutěž o titul Zlaté české ručičky 2017 pro žáky středních škol PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž o titul Zlaté české ručičky 2017 pro žáky středních škol PRAVIDLA SOUTĚŽE Soutěž o titul Zlaté české ručičky 2017 pro žáky středních škol PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. Organizátor a partneři Organizátorem soutěže je Českomoravská konfederace odborových svazů, nám. W. Churchilla 2, 130

Více

Pravidla soutěžní aplikace se vstupenkami na LUMINARIUM

Pravidla soutěžní aplikace se vstupenkami na LUMINARIUM Pravidla soutěžní aplikace se vstupenkami na LUMINARIUM ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem facebookové soutěže je společnost ECE Projektmanagement Praha

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE ŘÍJEN LISTOPAD 2014

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE ŘÍJEN LISTOPAD 2014 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE ŘÍJEN LISTOPAD 2014 společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku (dále jen soutěž

Více

Pravidla soutěže Svěží s věží

Pravidla soutěže Svěží s věží Pravidla soutěže Svěží s věží Pořadatel soutěže: Pořadatelem soutěže je společnost Lactalis CZ, s.r.o., Líbalova 2348/1, PSČ: 149 00, Praha 4 - Chodov, IČ: 27132471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZKRÁCENÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

ZKRÁCENÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE ZKRÁCENÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Pro účast v soutěži je potřeba dát like FB stránce Excelent. Úplné znění podmínek soutěže s názvem Mystic SK8 Shot naleznete níže. Fanoušek Gambrinus Excelent je do slosování

Více

Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou"

Úplná pravidla Soutěže Jízdenky kartou Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou" 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III (dále jen "DPMLJ").

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE. S kartou Mastercard to vyhrajete

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE. S kartou Mastercard to vyhrajete PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE S kartou Mastercard to vyhrajete I. Základní informace 1. Tento dokument (dále také jako Pravidla ) představuje úplnou úpravu pravidel marketingové soutěže s názvem S kartou

Více

Pravidla soutěže Vyhraj TIGER snowboard

Pravidla soutěže Vyhraj TIGER snowboard Pravidla soutěže Vyhraj TIGER snowboard Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže nazvané Vyhraj TIGER snowboard (dále jen soutěž). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně

Více

PRAVIDLA(SPOTŘEBITELSKÉ( SOUTĚŽE( Klubová(soutěž (

PRAVIDLA(SPOTŘEBITELSKÉ( SOUTĚŽE( Klubová(soutěž ( PRAVIDLA(SPOTŘEBITELSKÉ( SOUTĚŽE( Klubová(soutěž ( 1.( ORGANIZÁTOR,SOUTĚŽE, Spotřebitelskousoutěž Klubová,soutěž organizujespolečnostčistájižnímorava,a.s.sesídlem Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž o Adidas YEEZY a 30x slevový voucher

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž o Adidas YEEZY a 30x slevový voucher ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž o Adidas YEEZY a 30x slevový voucher 1. Pravidla Soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže (dále jen Pravidla ) reklamní akce Soutěž

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

LETNÍ FOTOSOUTĚŽ O TEPLO ZDARMA PRAVIDLA SOUTĚŽE

LETNÍ FOTOSOUTĚŽ O TEPLO ZDARMA PRAVIDLA SOUTĚŽE LETNÍ FOTOSOUTĚŽ O TEPLO ZDARMA PRAVIDLA SOUTĚŽE A. Úvod 1. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který stanoví úplná a závazná pravidla pro konání reklamní soutěže LETNÍ FOTOSOUTĚŽ O TEPLO ZDARMA (dále

Více

1) Hra o 15x 15 tisíc korun v hotovosti

1) Hra o 15x 15 tisíc korun v hotovosti Přesná pravidla hry: - Velká narozeninová hra Rádia BLANÍK o 15x 15 tisíc korun v hotovosti a nové osobní auto probíhá ve dnech 3.3. 7.4.2014 (dále jen hra ). - Hra probíhá každý všední den, a to výhradně

Více

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE FÍHA-DÝHA POŘ

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE FÍHA-DÝHA POŘ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE FÍHA-DÝHA POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o se sídlem Koželužská 86, Chrudim II., 537 01, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

ING Konto pravidla soutěže verze platná od

ING Konto pravidla soutěže verze platná od ING Konto pravidla soutěže verze platná od 19.8. 2016 I. Organizátor soutěže 1. Organizátorem soutěže je: Media Park s.r.o. IČ: 27376371 zastoupená Lukášem Nádvorníkem, jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Pravidla promo akce:

Pravidla promo akce: Pravidla promo akce: 1. Těmito pravidly se řídí promo akce s názvem názvem Promo akce Samsung Galaxy Note 3 a Gear zdarma (dále jen akce ) konaná v prodejně Samsung v Obchodním centru Chodov, Roztylská

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Nominuj Sedlčanského Grilmistra

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Nominuj Sedlčanského Grilmistra Oficiální pravidla a podmínky soutěže Nominuj Sedlčanského Grilmistra Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže (dále již jen pravidla soutěže ) Nominuj Sedlčanského grilmistra (dále již

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "LEGO DUPLO "

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže LEGO DUPLO ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "LEGO DUPLO " Tato pravidla soutěže (dále jen "Pravidla") upravují spotřebitelskou soutěž "LEGO DUPLO " (dále jen "Soutěž") jako jediný závazný a úplný dokument. 1. Pořadatel a organizátor

Více

Pravidla soutěže. Cesta vzhůru 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pravidla soutěže. Cesta vzhůru 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Pravidla soutěže Cesta vzhůru 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je společnost Next Generation Solution, s.r.o. se sídlem: Praha 5, Kováků 24/554, 150 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY!

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Soutěž s výrobky Müller Riso v období od 12. 10. 2015 do 11. 12. 2015 1. Objednatel a organizátor soutěže 1.1.

Více

Pravidla soutěže. Vyhraj roční bezplatný přístup do online portálu

Pravidla soutěže. Vyhraj roční bezplatný přístup do online portálu Pravidla soutěže Vyhraj roční bezplatný přístup do online portálu 1. Pořadatel soutěže 1. Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem Vyhraj roční bezplatný přístup do online portálu (dále jen soutěž ) je

Více

5. Určení výherců, výhry

5. Určení výherců, výhry Pravidla soutěže: McWrap Fusion Účelem tohoto dokument je úplně a jasně upravit pravidla marketingové soutěže McWrap Fusion, jejíž podstatou je správné složení Wrapu a možnost za nejrychlejší čas vyhrát

Více

Pravidla soutěže Smart up Ukaž jak jsi SMART

Pravidla soutěže Smart up Ukaž jak jsi SMART Pravidla soutěže Smart up Ukaž jak jsi SMART I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím stránek Smart Up na webových stránkách http://www.o2smartup.cz/ v sekci: www.o2smartup.cz/soutez/

Více

Všeobecné podmínky a pravidla soutěže VYFOŤ BREJLOUNA. 1. Pořadatel soutěže

Všeobecné podmínky a pravidla soutěže VYFOŤ BREJLOUNA. 1. Pořadatel soutěže Všeobecné podmínky a pravidla soutěže VYFOŤ BREJLOUNA 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je společnost Neovize s.r.o., Na Truhlářce 2067/6, Praha 8, 180 00, IČ 28235029, zapsaná v OR vedeném Městským

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ

PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ PRAVIDLA SOUTĚŽE SOUTĚŽ S LOGEM VÍM, CO JÍM A VYHRAJ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž s logem Vím, co jím a vyhraj! (dále

Více

I. Pořadatel. II. Průběh a umístění soutěže

I. Pořadatel. II. Průběh a umístění soutěže Pravidla soutěže Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže Vánoční soutěž Bosch. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být

Více

Reklamní akce Vichy věrnostní program 2016 Česká republika

Reklamní akce Vichy věrnostní program 2016 Česká republika Reklamní akce Vichy věrnostní program 2016 Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce Vichy věrnostní program 2016

Více

Pravidla soutěže Pepsi Výzva Fotbal

Pravidla soutěže Pepsi Výzva Fotbal Pravidla soutěže Pepsi Výzva Fotbal 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva fotbal (dále též jen soutěž ). 1.2. Organizátorem

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže 99+1 Broumovsko osobně 28. 3. 2014-28. 2. 2015. 1. Organizátor soutěže

Úplná pravidla marketingové soutěže 99+1 Broumovsko osobně 28. 3. 2014-28. 2. 2015. 1. Organizátor soutěže Úplná pravidla marketingové soutěže 99+1 Broumovsko osobně 28. 3. 2014-28. 2. 2015 1. Organizátor soutěže 1.1. Organizátorem a pořadatelem soutěže 99+1 Broumovsko osobně (dále jen soutěž ) je společnost

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce Kč na další nákup

Úplná pravidla spotřebitelské akce Kč na další nákup Úplná pravidla spotřebitelské akce 1000 Kč na další nákup I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Akce 1000 Kč na další nákup

Více

PRAVIDLA. Nej 333 Soutěžte s Nej TV. společnosti BKS Capital Partners a.s., majitele a provozovatele sítě Nej TV (dále pouze Pravidla )

PRAVIDLA. Nej 333 Soutěžte s Nej TV. společnosti BKS Capital Partners a.s., majitele a provozovatele sítě Nej TV (dále pouze Pravidla ) PRAVIDLA spotřebitelské soutěže Nej 333 Soutěžte s Nej TV společnosti BKS Capital Partners a.s., majitele a provozovatele sítě Nej TV (dále pouze Pravidla ) 1. BKS Capital Partners a.s., se sídlem Zelený

Více

Reklamní akce Týdenní péče od značky MIXA Hyalurogel: 7 vzorečků krému Hyalurogel Česká republika

Reklamní akce Týdenní péče od značky MIXA Hyalurogel: 7 vzorečků krému Hyalurogel Česká republika Reklamní akce Týdenní péče od značky MIXA Hyalurogel: 7 vzorečků krému Hyalurogel Česká republika 1. Pravidla soutěže 1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla

Více

PRAVIDLA Grilovací receptové soutěže

PRAVIDLA Grilovací receptové soutěže PRAVIDLA Grilovací receptové soutěže ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vyhlašovatelem soutěže je společnost Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, IČ: 453 08 314, zapsaná v obchodním

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE. Nový tvar pečiva z plundrového nebo listového těsta

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE. Nový tvar pečiva z plundrového nebo listového těsta ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Nový tvar pečiva z plundrového nebo listového těsta 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE: Vyhlašovatelem soutěže je společnost La Lorraine, a.s., se sídlem Kladno, U Kožovy hory 2748, PSČ 272

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Pravidla soutěže KofilART

Pravidla soutěže KofilART Pravidla soutěže KofilART Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle

Více

RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA

RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA Přesná pravidla hry: - Velká posluchačská hra Rádia BLANÍK o RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA probíhá ve dnech 25.2.-25.3.2013 (dále jen hra ). - Hra probíhá každý všední den, a to výhradně ve vysílání Rádia BLANÍK.

Více

Reklamní akce Vyhrajte MIXA Extreme Nutrition nebo Extreme Nutrition týdenní péči: 7 vzorečků Česká republika

Reklamní akce Vyhrajte MIXA Extreme Nutrition nebo Extreme Nutrition týdenní péči: 7 vzorečků Česká republika Reklamní akce Vyhrajte MIXA Extreme Nutrition nebo Extreme Nutrition týdenní péči: 7 vzorečků Česká republika 1. Pravidla soutěže 1.1.Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen

Více

Pravidla soutěže PE-POff

Pravidla soutěže PE-POff Pravidla soutěže PE-POff I.Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla soutěže PE-POff (dále jen Pravidla" a Soutěž ) stanoví závazná práva a povinnosti účastníků Soutěže. 2. Pořadatelem Soutěže je Severochema,

Více