2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz."

Transkript

1 Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, Bratislava, IČO: , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo: 2374/B (dále jen " Pořadatel"). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla soutěže") Organizátorem soutěže je Nezisková organizace EDULAB, se sídlem Rigeleho 1, Bratislava, IČO: , zapsaná v Registru neziskových organizací na Obvodním úřadě v Bratislavě (dále jen "Organizátor") Pořadatel opravňuje Organizátora s organizací a realizací celé Soutěže ve smyslu Pravidel soutěže Cílem Soutěže je podpora a propagace obecně prospěšných služeb Pořadatele na trhu Účelem soutěže je: popularizace moderních vzdělávacích technologií na školách, rovnováha mezi využíváním technologií a pohybovými aktivitami dětí, popularizace tance na školách jako náplně mimoškolních aktivit žáků, prezentování regionů Slovenské a České republiky prostřednictvím tance a interaktivních materiálů. 2. Místo konání soutěže 2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka 3. Trvání soutěže 3.1. Soutěž trvá od do Účastníci soutěže 4.1. Účastníkem Soutěže se rozumí každá mateřská, základní nebo střední škola na území Slovenské nebo České republiky, která se zaregistruje do Soutěže realizované Organizátorem a která souhlasí s Pravidly soutěže (dále jen "Účastník") Věk každého žáka Účastníka Soutěže nesmí přesáhnout hranici 20 let. Za nezletilé žáky plně odpovídá Účastník včetně zajištění souhlasu zákonného zástupce ve smyslu ustanovení těchto Pravidel soutěže, který v písemné podobě předloží Organizátorovi Soutěže nejpozději v den finále. 5. Registrace do soutěže 5.1. Registrace do Soutěže probíhá prostřednictvím on-line registračního formuláře na webové stránce 5.2. Každý Účastník, tedy každá škola, může být do Soutěže zaregistrována pouze jednou Každý Účastník, tedy každá škola, musí určit kontaktní osobu pro Soutěž, jejíž údaje zapíše do on-line registračního formuláře. Po úspěšné registraci bude kontaktní osobě pro Soutěž odeslán potvrzovací s KÓDEM pro nahrání tanečních videí s dalšími instrukcemi. 6. Předmět soutěže 6.1. Předmětem Soutěže je výběr nejlepšího tanečního vystoupení (dále jen "Soutěžní video") a výběr nejlepšího interaktivního materiálu (dále jen "GLOG/TUUL") Soutěžní video musí zahrnovat taneční vystoupení jednotlivce nebo skupiny Účastníka. Délka jednoho Soutěžního videa je maximálně 3 minuty. Každý Účastník se může do Soutěže zapojit a nahrát na webovou stránku alespoň 1 a nejvýše 3 Soutěžní videa Každý Účastník soutěže má na výběr 2 soutěžní kategorie - BEST DANCE nebo LOCAL DANCE, a je výhradně na rozhodnutí Účastníka, do které kategorie přiřadí své/á Soutěžní video/a Každý Účastník soutěže musí vytvořit alespoň 1 interaktivní materiál GLOG nebo TUUL Charakteristika jednotlivých soutěžních kategorií: Kategorie BEST DANCE - do této kategorie Účastník může přihlásit jakékoliv Soutěžní video/a, jehož/jejichž bližší specifikace není předem určena Kategorie LOCAL DANCE - do této kategorie Účastník může přihlásit Soutěžní video/a, které/á bude/ou obsahovat folklórní prvek, nebo se bude nějakým způsobem vázat k významnému místu v regionu Účastníka, významná událost, historický monument, tradice, zvyky daného regionu. Záměrem této kategorie je podpora prezentace jednotlivých regionů Slovenské a České republiky. 1

2 Kategorie Nejlepší interaktivní materiál - do této kategorie Účastník přihlásí interaktivní materiál/y GLOG nebo TUUL, který/é bude/ou obsahovat národní prvek a bude/ou zaměřen/y na propagaci regionu Účastníka. Propagace regionu se může týkat významného místa, historické události, monumentu, pověsti či specifických tradic nebo zvyklostí regionu. GLOG je možné vytvořit pomocí bezplatného nástroje GLOGTER na stránce TUUL je možné vytvořit pomocí bezplatného nástroje na 7. Vyhodnocení soutěže 7.1. Do vyhodnocení Soutěže postupují jen ti Účastníci, kteří splnili podmínky Soutěže uvedené v článku 8 těchto Pravidel soutěže a zároveň do Soutěže poslali alespoň 1 a maximálně 3 Soutěžní videa, která podle vlastního rozhodnutí přihlásili do kategorie BEST DANCE nebo LOCAL DANCE a zároveň přihlásili alespoň 1 interaktivní materiál GLOG nebo TUUL Vyhodnocení kategorií BEST DANCE a LOCAL DANCE bude společné a bude realizováno prostřednictvím veřejného hlasování a následného výběru odbornou porotou. Výběr nejlepšího Soutěžního videa se uskuteční ve třech kolech. První a druhé kolo bude uskutečněno prostřednictvím hlasování, třetí kolo bude probíhat během finále Veřejné hlasování o nejlepší Soutěžní video bude probíhat na webové stránce prostřednictvím sociální sítě Facebook. Každý hlasující může dát jednomu videu nejvíce jeden hlas. Hlasování bude ve dvou kolech: 1. kolo hlasování začne dnem a bude ukončeno dnem , 2. kolo hlasování začne dnem a bude ukončeno dnem Ke dni bude zveřejněn seznam 30 nejlepších Soutěžních videí s největším počtem hlasů získaných během prvního kola hlasování. Těchto 30 Soutěžních videí s největším počtem hlasů z prvního kola postupuje do druhého kola hlasování. Druhé kolo hlasování začne dnem a uzavře se dne Ke bude zveřejněn seznam 3 Soutěžních videí s největším počtem hlasů dosažených během druhého kola hlasování, přičemž hlasy získané v prvním kole se přenášejí do kola druhého. Tato 3 Soutěžní videa postupují do finále Soutěže Výběr odbornou porotou bude probíhat po celou dobu trvání Soutěže, přičemž odborná porota vybere 7 Soutěžních videí bez ohledu na počet hlasů dosažených veřejným hlasováním. Jejich seznam bude zveřejněn nejpozději ke Vybraných 7 Soutěžních videí postupuje do finále Soutěže Pořadatel Soutěže vybere 2 Soutěžní videa - tzv. divoké karty, které postupují do finále Soutěže, jejich seznam bude zveřejněn nejpozději ke Vyhodnocení kategorie Nejlepší interaktivní materiál bude probíhat prostřednictvím odborné poroty. Odborná porota vybere minimálně jeden nejlepší interaktivní materiál, GLOG nebo TUUL. Vítězný interaktivní materiál bude vyhlášen na finále Soutěže Finále Soutěže se uskuteční v červnu 2014, přesný den i místo konání finále budou zveřejněné na webové stránce Soutěže Do finále Soutěže postupuje 12 Soutěžních videí vybraných ve smyslu ustanovení 7.2 tohoto článku. Tanečníci těchto Soutěžních videí budou pozváni na finále Soutěže, kde budou moci prezentovat svá taneční vystoupení před odbornou porotou a veřejností. Odborná porota rozhodne o konečném vítězi Soutěže, jakož i o umístění zbývajících 11 Soutěžních videí. 7.5 Všechny výsledky vyhodnocení Soutěže budou ve smyslu tohoto článku zveřejněny na webové stránce Soutěže 8. Podmínky soutěže 8.1. Do Soutěže bude zařazen každý Účastník, který se v době trvání Soutěže přihlásí do Soutěže vyplněním online registračního formuláře na webové stránce 8.2. Účastník vyplněním a odesláním registračního formuláře Organizátorovi Soutěže prostřednictvím webové stránky Soutěže, souhlasí se všemi podmínkami Soutěže Výhradně Účastník odpovídá za obsah materiálu, který v rámci Soutěže poskytne Organizátorovi, zejména odpovídá za správnost informací o škole, kontaktních osobách, za vytvořené materiály a za samotné Soutěžní video a GLOG/TUUL (vše společně dále jen "Soutěžní materiály"), zejména z hlediska jejich obsahu, které zasílá Organizátorovi za účelem účasti v Soutěži Poskytnutím Soutěžních materiálů Organizátorovi Účastník Soutěže: prohlašuje a přebírá plnou zodpovědnost za to, že je oprávněn disponovat se Soutěžními materiály, zejména přejímá plnou zodpovědnost za to, že poskytnutí Soutěžních materiálů Organizátorovi je plně v souladu s ustanoveními zákona č. 618/2003 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) na Slovensku a ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění a 2358 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění v České republice; prohlašuje a přebírá zodpovědnost za to, že je oprávněn vykonávat autorská, majetková a obdobná práva k Soutěžním materiálům; 2

3 uděluje Organizátorovi výhradní, časově neomezený souhlas s použitím Soutěžních materiálů nebo jejich částí pro marketingové potřeby Organizátora, a to zejména neomezený souhlas na: pořízení kopií Soutěžních materiálů, veřejné šíření originálu Soutěžních materiálů nebo jejich kopií, zpracování a adaptaci Soutěžních materiálů, zařazení Soutěžních materiálů do souborného díla, zveřejnění Soutěžních materiálů veřejný přenos Soutěžních materiálů včetně a především Soutěžního videa, sdílení Soutěžních materiálů včetně a především Soutěžního videa, umožňuje zveřejnění Soutěžních materiálů na webové stránce Organizátora a uděluje neomezený souhlas s kopírováním, archivováním a pořizováním neomezeného počtu kopií Soutěžních materiálů nebo jejich částí Účastník uděluje souhlas s bezúplatným použitím Soutěžních materiálů podle předchozí věty, prohlašuje a přebírá plnou zodpovědnost za to, že poskytnutím Soutěžních materiálů nedojde k porušení zákona č. 618/2003 Sb. (autorského zákona) na Slovensku a zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění a 2358 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění v České republice ani žádného jiného obecně závazného právního předpisu chránícího práva třetích osob při poskytování materiálů, informací a dokumentů Účastník je odpovědný za jakékoliv poškození práv oprávněné osoby, které vzniknou z důvodu neoprávněného použití Soutěžních materiálů (včetně Soutěžního videa) Účastník prohlašuje a odpovídá za to, že všechny osobní údaje, které budou obsaženy v jakékoliv složce Soutěžních materiálů (včetně Soutěžního videa) je oprávněn poskytnout Organizátorovi v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (Slovensko) a dle 21 zákona č. 101/2000 Sb (Česká republika). Ve vztahu mezi Účastníkem a Organizátorem se má za to, že Organizátorovi byly všechny osobní údaje poskytnuté oprávněně a v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů (Slovensko) a dle 21 zákona č. 101/2000 Sb (Česká republika). Organizátor má právo kdykoliv požadovat od Účastníka, aby mu hodnověrně prokázal, že podmínky definované v tomto bodě jsou splněny. Organizátor upozorňuje Účastníky, že k tomu, aby poskytli Organizátorovi a/nebo Pořadateli jakékoliv osobní údaje žáků v rámci realizace Soutěže je třeba, aby a) za každého žáka, který není plnoletý, dali souhlas ke zpracování jeho osobních údajů jeho zákonní zástupci nebo jeho zákonný zástupce, přičemž ze souhlasu musí nepochybně vyplývat, že Účastník je oprávněn osobní údaje poskytnout třetím osobám, kterými jsou Organizátor a Pořadatel, b) každý plnoletý žák dal sám Účastníkovi souhlas ke zpracování osobních údajů, přičemž ze souhlasu musí nepochybně vyplývat, že Účastník je oprávněn osobní údaje poskytnout třetím osobám, kterými jsou Organizátor a Pořadatel. Souhlas se nesmí vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené provozovateli právně závazným aktem Evropské unie, mezinárodní smlouvou, kterou jsou Slovenská a Česká republika vázány, nebo zákonem. Souhlas se prokazuje zvukovým či zvukově obrazovým záznamem nebo čestným prohlášením toho, kdo poskytl osobní údaje do informačního systému, nebo jiným hodnověrným způsobem. Písemný souhlas se prokazuje dokladem, který potvrzuje poskytnutí souhlasu. Důkaz o souhlasu obsahuje zejména údaj o tom, kdo souhlas poskytl, komu se tento souhlas dává, k jakému účelu, seznam nebo rozsah osobních údajů a čas platnosti souhlasu. Souhlas daný v písemné podobě je bez vlastnoručního podpisu toho, kdo souhlas dává, neplatný. Za souhlas v písemné podobě se považuje i souhlas podepsaný ověřeným elektronickým podpisem Účastník prohlašuje a odpovídá za to, že je oprávněn poskytnout Organizátorovi Soutěžní materiály pro účely podle těchto podmínek plně v souladu s ustanoveními 12 občanského zákoníku na Slovensku a 84 a 85 občanského zákoníku v České republice a zveřejněním Soutěžních materiálů nedojde k porušení ustanovení 12 občanského zákoníku na Slovensku a 84 a 85 občanského zákoníku v České republice. Ve vztahu mezi Účastníkem a Organizátorem se má za to, že Organizátorovi byly Soutěžní materiály poskytnuty se souhlasem všech žáků resp. jejich zákonných zástupců, které jsou na Soutěžních materiálech a především na Soutěžním videu zaznamenány Účastník odpovídá za všechny škody, které vzniknou třetím osobám v případě nepravdivosti některého z prohlášení Účastníka uvedených v tomto bodě podmínek Soutěže Účastník poskytuje Soutěžní materiály včetně Soutěžního videa Organizátorovi bezúplatně a Účastníkovi nevznikají vůči Organizátorovi žádná práva na peněžní ani jiná plnění Účastník nesmí zasílat Organizátorovi materiály, které zasahují nepřípustným způsobem do práv třetích osob, zejména ty, které jsou protiprávní, nesoucí známky nekalé soutěže, zasahující do práva na ochranu osobnosti a soukromí, vulgární a obscénní, podporující řízení klasifikovatelné jako trestný čin, přestupek, nebo jakoukoliv jinou formu jednání, které je v rozporu s platným právem nebo dobrými mravy. Za účelem dodržení ustanovení tohoto bodu zasláním materiálů Účastník bere na vědomí, že Organizátor je oprávněn, nikoli však povinen, monitorovat obsah materiálů zasílaných Účastníkem Soutěže a vyhrazuje si právo materiály, které jsou v rozporu s právními předpisy, které nesou znaky uvedené v tomto bodě, kdykoliv odstranit a vyřadit ze Soutěže. 3

4 8.12. Soutěž trvá od do Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli Soutěž odvolat a právo kdykoli změnit podmínky Soutěže. Odvolání Soutěže nebo změna podmínek Soutěže bude provedena oznámením na internetové stránce Zaměstnanci Pořadatele a Organizátora nebo osoby, které využil Organizátor na realizaci soutěže, dodavatelské a spolupracující subjekty spojené s organizací Soutěže, jakož i osoby jim blízké ve smyslu 116 občanského zákoníku na Slovensku a 22 občanského zákoníku v České republice, jsou z účasti v Soutěži vyloučeni. V případě, že se výhercem stane jedna z těchto osob, cena nebude předána, a v případě, že cena jí byla předána, je tato osoba povinna cenu vrátit Organizátorovi bezodkladně na základě písemné výzvy Organizátora, resp. uhradit Organizátorovi plnou hodnotu příslušné výhry. Výhry, ani účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 9. Ceny v soutěži 9.1. Ceny v Soutěži jsou věnovány partnery Soutěže. Ceny budou zároveň sloužit jako reklamní předměty zaměřené na propagaci zboží a služeb partnerů Soutěže Seznam cen a seznam partnerů bude zveřejněn na webové stránce 9.3. Výherní cenu není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, či jakéhokoliv jiného náhradního plnění odpovídajícího hodnotě výhry. 10. Vyhodnocení a oznámení výsledků soutěže Vyhodnocení a zároveň ukončení Soutěže se uskuteční nejpozději Výsledky Soutěže budou zveřejněny na Výherci budou kontaktováni přes a následně budou požádáni o poskytnutí údajů pro potřeby předání cen. 11. Daně Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za daně vyplývající z výhry dle příslušného zákona č. 595/2003 Sb. na Slovensku a v České republice z. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 12. Odpovědnost Organizátora soutěže Na výhru nevzniká právní nárok. Výherce může výhru postoupit na jinou osobu pouze se souhlasem Organizátora Organizátor neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníkem, nebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, resp. nevyužitím výhry Organizátor není odpovědný za možnost připojení se na webovou stránku a ani za žádné výkony, které neprovozuje přímo sám. 13. Zvláštní ustanovení Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této Soutěže dle vlastního uvážení a vyhrazuje si též právo z důvodů hodných zvláštního zřetele kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit Soutěž Pořadatel si vyhrazuje právo na geografické rozšíření Soutěže o další státy Pořadatel i Organizátor si rovněž vyhrazují právo vyloučit ze Soutěže takového Účastníka, který by jednal v rozporu s Pravidly soutěže, pokusil se získat výhru podvodným jednáním, v rozporu s dobrými mravy, nebo který by svým jednáním jakkoli poškozoval dobré jméno Pořadatele Účastník Soutěže zapojením se do Soutěže prostřednictvím výslovně souhlasí, aby mu Organizátor zasílal informační materiály, případně ho kontaktoval za účelem poskytnutí informací o jeho produktech, službách, soutěžích a akcích nebo za účelem jiných reklamních a propagačních aktivit. Účastník má právo písemně odmítnout poskytování těchto materiálů a informací. 14. Osobní údaje Výherce uděluje svůj souhlas na bezplatné poskytnutí nebo zveřejnění svých osobních údajů Organizátorovi v rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa, , telefonní číslo na propagační, reklamní a marketingové účely spojené s vyhodnocením Soutěže a propagací Pořadatele a Organizátora Soutěže a jeho služeb, tyto dále uveřejňovat a šířit v masmédiích, v hromadných informačních prostředcích a jiných audio, foto a video materiálech. 4

5 15. Závěrečná ustanovení Účastníci Soutěže se mohou seznámit s Pravidly soutěže na internetové stránce Organizátora Soutěže Účastníci zapojením do Soutěže na vyjadřují svůj souhlas řídit se těmito Pravidly soutěže. Ustanovení těchto Pravidel soutěže, průběh Soutěže a vyhodnocení výsledků se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku Slovenské republiky a občanského zákuníku České republiky. 16. Zveřejnění pravidel soutěže Pravidla soutěže jsou zveřejněna na 5

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o. www.cyber-english.cz www.cyber-english.com www.cyberstudy.cz www.cyberstudy.eu 1. ÚVOD Všeobecné obchodní podmínky, které tvoří tento dokument, upravují

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s.

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Klientskou zónou České pojišťovny a.s. (dále též KZ ) se rozumí aplikace dostupná na internetových stránkách České pojišťovny

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ I. Úvod Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "subreg.cz") je provozována společností, se sídlem, Praha 3, 13000,, IČO 28087755,

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Klubová soutěž

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Klubová soutěž PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Klubová soutěž 1. Organizátor soutěže Spotřebitelskou soutěž Klubová soutěž organizuje společnost Čistá Jižní Morava, a.s. se sídlem 150 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 241

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Expanzia s.r.o., IČ: 24760111, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. 1. PREAMBULE 1.1. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1.1.2014 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace a Pravidly alternativního řešení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada.

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada. Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada.cz Poskytovatelem provizního systému je: Firma/Jméno a příjmení: RNDr.

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více