(COM(2013)0151 C7-0080/ /0081(COD))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))"

Transkript

1 P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au pair ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair (přepracované znění) (COM(2013)0151 C7-0080/ /0081(COD)) (Řádný legislativní postup přepracování) Evropský parlament, - s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0151), - s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 písm. a) a b) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0080/2013), - s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, - s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené řeckým parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity, - s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září , - s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 28. listopadu , - s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů 3, - s ohledem na dopis, který dne 20. září 2013 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu, - s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro právní záležitosti (A7-0377/2013), A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, Úř. věst. C 341, , s. 50. Úř. věst. C 114, , s. 42. Úř. věst. C 77, , s. 1.

2 které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu; 1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise; 2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

3 P7_TC1-COD(2013)0081 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. února 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair (přepracované znění) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména čl. 79 odst. 2 písm. a) a b) této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise, po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 1, s ohledem na stanovisko Výboru regionů 2, v souladu s řádným legislativním postupem 3, Úř. věst. C 341, , s. 50. Úř. věst. C 114, , s. 42. Postoj Evropského parlamentu ze dne 25. února 2014.

4 vzhledem k těmto důvodům: (1) Ve směrnici Rady 2004/114/ES 1 a směrnici Rady 2005/71/ES 2 je zapotřebí provést řadu změn. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvedené směrnice měly být přepracovány. (2) Tato směrnice by měla splnit potřebu, jež byla určena ve zprávách o provádění uvedených dvou směrnic 3, napravit zjištěné nedostatky, zajistit transparentnost a právní jistotu a poskytnout soudržný právní rámec pro různé skupiny přicházející do Unie ze třetích zemí. Měla by tedy zjednodušit stávající ustanovení týkající se různých skupin a sjednotit je do jediného nástroje. Navzdory rozdílům mezi skupinami, jichž se tato směrnice týká, existuje i mnoho vlastností, které mají společné, díky čemuž je možné pro ně upravit podmínky prostřednictvím společného právního rámce na úrovni Unie. [pozm. návrh 1] Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby (Úř. věst. L 375, , s. 12). Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu (Úř. věst. L 289, , s. 15). KOM(2011) 587 v konečném znění a KOM(2011) 901 v konečném znění.

5 (3) Tato směrnice by měla přispět ke splnění jednoho z cílů Stockholmského programu, jímž je sblížení vnitrostátních právních předpisů týkajících se podmínek vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí. Přistěhovalectví ze zemí mimo Unii je jedním ze zdrojů vysoce kvalifikovaných lidí, a zejména vzrůstá poptávka po studentech a výzkumných pracovnících. Ti hrají významnou úlohu při utváření klíčového aktiva Unie lidského kapitálu v rámci zajišťování inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, a přispívají tudíž k dosažení cílů strategie Evropa (4) Nedostatky zdůrazněné ve zprávách o provádění uvedených dvou směrnic se týkají především podmínek pro přijetí, práv, procesních záruk, přístupu studentů na trh práce během studia, ustanovení o mobilitě v rámci Unie, jakož i nedostatečné harmonizace, jelikož zahrnutí některých skupin, jako jsou dobrovolníci, žáci a neplacení stážisté, bylo ponecháno na rozhodnutí členských států. Následné širší konzultace rovněž poukázaly na potřebu poskytnout lepší možnosti pro hledání zaměstnání výzkumným pracovníkům a studentům a lepší ochranu au-pair a placeným stážistům, na které se stávající nástroje nevztahují.

6 (5) Za účelem postupného vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva stanoví Smlouva opatření, která mají být přijata v oblasti azylu, přistěhovalectví a ochrany práv státních příslušníků třetích zemí. (6) Tato směrnice by rovněž měla podpořit mezilidské kontakty a mobilitu jakožto důležité prvky vnější politiky Unie, a to zejména vůči zemím evropské politiky sousedství nebo strategickým partnerům Unie. Měla by více přispět ke globálnímu přístupu k migraci a mobilitě a souvisejícím partnerstvím v oblasti mobility, která poskytují konkrétní rámec pro dialog a spolupráci mezi členskými státy a třetími zeměmi, včetně usnadnění a organizace legální migrace. (7) Migrace, pro účely stanovené v této směrnici, by měla podporovat vznik a získávání nových znalostí a dovedností. Představuje způsob vzájemného obohacení pro dotčené migrující osoby, jejich zemi původu a hostitelský členský stát a přispívá k podpoře většího vzájemného porozumění kultur zároveň prohlubuje kulturní vazby a obohacuje kulturní rozmanitost. [pozm. návrh 3]

7 (8) Tato směrnice by měla pomoci Unii prosadit se jako atraktivní oblast pro výzkum a inovace a zlepšit její postavení v rámci globální soutěže o talenty a tímto způsobem vést ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti a míry růstu Unie a vytvářet pracovní místa, která se ve velké míře podílí na růstu HDP. Otevření Unie státním příslušníkům třetích zemí, kteří mohou být přijati pro výzkumné účely, je rovněž součástí stěžejní iniciativy Unie inovací. Vytvoření otevřeného trhu práce pro výzkumné pracovníky Unie a pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí bylo rovněž určeno jako klíčový cíl Evropského výzkumného prostoru (EVP), jednotného prostoru, v němž se výzkumní pracovníci, vědecké znalosti a technologie pohybují volně. [pozm. návrh 4]

8 (9) Je vhodné usnadnit přijímání výzkumných pracovníků prostřednictvím postupu přijímání nezávislého na jejich právním vztahu s hostitelskou výzkumnou organizací a tím, že kromě povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza již nebude vyžadováno pracovní povolení. Tento postup by měl být založen na spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a imigračními orgány v členských státech. K usnadnění a urychlení vstupu výzkumných pracovníků ze třetích zemí na území Unie a jejich pobytu na tomto území při současném zachování svrchovaných práv členských států, pokud jde o dohled nad imigrací, by měla být výzkumným organizacím v procesu přijímání přisouzena klíčová úloha. Výzkumné organizace, které byly členskými státy předem schváleny, by měly mít možnost podepsat se státním příslušníkem třetí země dohodu o hostování pro účely provedení výzkumného projektu. Jsou-li podmínky vstupu a pobytu splněny, měly by členské státy vydat povolení na základě dohody o hostování. (10) Jelikož úsilí nezbytné pro dosažení cíle investovat 3 % HDP do výzkumu se do značné míry dotýká soukromého sektoru, který proto musí v nadcházejících letech zaměstnat více výzkumných pracovníků, měly by výzkumné organizace, které mohou být schváleny podle této směrnice, patřit do veřejného nebo soukromého sektoru.

9 (11) Ke zvýšení přitažlivosti Unie pro výzkumné pracovníky a studenty, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, by spolu s nimi měli být přijati i jejich rodinní příslušníci, jak jsou definováni ve směrnici Rady 2003/86/ES 1. Měli by mít možnost využívat ustanovení o mobilitě v rámci Unie a rovněž by měli mít přístup na trh práce. [pozm. návrh 5] (12) Členské státy by měly být podněcovány, aby v patřičných případech přistupovaly k doktorandům jako k výzkumným pracovníkům. (13) Provádění této směrnice by nemělo být podnětem k odlivu mozků z transformujících se nebo rozvojových zemí. Ve spolupráci se zeměmi původu by měla být přijata opatření pro usnadnění zpětného začlenění výzkumných pracovníků v jejich zemích původu s cílem vytvořit komplexní migrační politiku. 1 Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. L 251, , s. 12).

10 (14) V zájmu podpory celé Evropy jako význačného světového centra pro studium a odbornou přípravu by se měly zlepšit, zjednodušit a usnadnit podmínky vstupu a pobytu těch, kteří by rádi za tímto účelem do Unie přišli. To je v souladu s cíli plánu modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání 1, zejména v kontextu internacionalizace evropského vysokoškolského vzdělávání. Sbližování příslušných vnitrostátních právních předpisů jednotlivých členských států za účelem vytvoření vstřícnějších pravidel pro příslušníky třetích zemí je součástí tohoto úsilí. [pozm. návrh 6] 1 KOM(2011) 567 v konečném znění.

11 (15) Rozšiřování a prohlubování boloňského procesu, zahájeného Boloňskou deklarací 1, vede k postupnému sbližování vysokoškolských vzdělávacích systémů účastnických zemí, ale nejen jich. Je tomu tak proto, že vnitrostátní orgány podporují mobilitu studentů a akademických pracovníků a vysokoškolské instituce ji zahrnuly do svých osnov. Je třeba, aby se tato skutečnost odrazila i ve zlepšených ustanoveních o mobilitě studentů v rámci Unie. Zvýšení přitažlivosti a konkurenceschopnosti evropského vysokoškolského vzdělávání je jedním z cílů Boloňské deklarace. Boloňský proces vedl ke zřízení Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Zefektivnění evropského vysokoškolského vzdělávání zatraktivnilo studium v Evropě studentům, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí. Zapojení mnoha třetích zemí do boloňského procesu a programů Unie na podporu mobility studentů je pro zavedení harmonizovaných a zjednodušených pravidel mobility pro příslušníky dotčených zemích zásadní. [pozm. návrh 7] (16) Délku a jiné podmínky přípravných kurzů pro studenty, na které se vztahuje tato směrnice, stanoví členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy. 1 Společné prohlášení evropských ministrů školství ze dne 19. června 1999.

12 (17) Důkazem o přijetí studenta vysokoškolskou institucí může být mimo jiné dopis nebo potvrzení o zápisu. (18) Při posouzení dostupnosti dostatečných finančních prostředků by se měla vzít v úvahu stipendia. (19) Zatímco dosud měly členské státy pravomoc rozhodnout o tom, zda uplatní, nebo neuplatní směrnici 2004/114/ES na žáky, dobrovolníky a neplacené stážisty, nyní by tyto skupiny měly spadat do působnosti této směrnice, aby se usnadnil jejich vstup a pobyt a zajistila jejich práva. Tato směrnice by se měla vztahovat také na au-pair a placené stážisty s cílem zaručit jim práva a právní ochranu. (20) Na placené stážisty, kteří přicházejí pracovat do Unie z důvodu převedení v rámci společnosti, by se tato směrnice vztahovat neměla, protože spadají do působnosti [směrnice 2013/XX/EU o převedení v rámci společnosti].

13 (21) Vzhledem k tomu, že v současnosti na úrovni Unie neexistuje právní rámec pro aupair, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, jenž by jim zajišťoval spravedlivé zacházení, měla by být vložena ustanovení týkající se jejich specifických potřeb jakožto zvláště zranitelné skupiny. Tato směrnice by měla stanovit podmínky pro aupair i pro hostitelskou rodinu, zejména pokud jde o dohodu mezi nimi, jež by měla obsahovat prvky, jako je vyplácení kapesného 1. (22) Jakmile jsou splněny všechny obecné i zvláštní podmínky pro přijetí, měly by členské státy vydat povolení, tj. dlouhodobé vízum a/nebo povolení k pobytu, která by neměla být omezena nebo zneplatněna dodatečnými požadavky, a to ve stanovených lhůtách. Jestliže členský stát vydá pouze povolení k pobytu na jeho území a všechny podmínky této směrnice týkající se přijetí jsou splněny, měl by členský stát dotčenému státnímu příslušníkovi třetí země udělit požadovaná víza. [pozm. návrh 8] (23) Povolení by měla obsahovat informace o statusu dotyčného státního příslušníka třetí země a o příslušných programech Unie zahrnujících opatření v oblasti mobility. Členské státy mohou uvést další informace v tištěné formě nebo elektronicky, pokud z toho nebudou vyplývat dodatečné podmínky. 1 Evropská dohoda o zaměstnávání au pair, článek 8.

14 (24) Specifická povaha pobytu každé skupiny by se měla odrážet v různé době platnosti povolení vydaných podle této směrnice. (25) Členské státy mohou účtovat žadatelům poplatky za vyřízení žádostí o povolení. Poplatky by měly být by měly pro účely této směrnice zvážit osvobození příslušníků třetích zemí od poplatků za vstup a pobyt. Pokud členské státy požadují po státních příslušnících třetích zemí platbu poplatků, měly by tyto poplatky být přiměřené účelu pobytu a neměly by představovat překážku pro cíle této směrnice. [pozm. návrh 9] (26) Práva udělená státním příslušníkům třetích zemí podle této směrnice by neměla záviset na tom, zda má povolení podobu dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu. (27) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí na území členského státu pro účely stanovené v této směrnici. (28) Přijetí může být v řádně odůvodněných případech odmítnuto. Zejména může být přijetí odmítnuto, pokud se členský stát domnívá na základě zhodnocení skutečností v každém jednotlivém případě, že dotčený státní příslušník třetí země představuje možné ohrožení veřejného pořádku, nebo veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví. [pozm. návrh 10]

15 (29) V případě pochybností, které se týkají důvodů žádosti o přijetí, by členské státy měly mít možnost požadovat veškeré důkazy nezbytné k vyhodnocení žádosti jako celku, zejména na základě žadatelem plánovaného studia nebo odborné přípravy, za účelem boje proti zneužívání nebo nesprávnému využívání řízení, které stanovuje tato směrnice. (30) Vnitrostátní orgány by měly státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o přijetí do členského státu podle této směrnice, informovat o rozhodnutí o žádosti. Měly by tak učinit písemně co nejdříve, avšak nejpozději do 60 dnů, a v případě výzkumných pracovníků a studentů, kteří se účastní programů Unie zahrnujících opatření v oblasti mobility, co nejdříve, avšak nejpozději do 30 dnů 30 dnů ode dne podání žádosti. Pokud členské státy vyžadují další informace pro zpracování žádosti, měly by o tom žadatele co nejdříve informovat. V případě, že vnitrostátní právo umožňuje správní odvolání proti zamítavé odpovědi, by měly vnitrostátní orgány informovat žadatele o svém rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne podání odvolání. [pozm. návrh 11]

16 (31) Mobilita v rámci Unie v případě výzkumných pracovníků, studentů a placených stážistů, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, musí být usnadněna. Pro výzkumné pracovníky by tato směrnice měla zlepšit pravidla týkající se období, pro které udělil povolení první členský stát a které by mělo zahrnovat pobyty ve druhém členském státě, aniž by se vyžadovala nová dohoda o hostování. Měla by se zlepšit situace studentů a nové skupiny placených stážistů, a to tím, že by se jim umožnil pobyt ve druhém členském státě po dobu od tří do šesti měsíců za předpokladu, že splňují obecné podmínky stanovené v této směrnici. V případě stážistů, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a přicházejí do Unie z důvodu převedení v rámci společnosti, by měla platit zvláštní ustanovení ohledně mobility v rámci Unie, navržená s ohledem na povahu jejich převedení v souladu se [směrnicí 2013/XX/EU o převedení v rámci společnosti].

17 (32) Pravidla Unie pro přistěhovalectví a programy Unie zahrnující opatření v oblasti mobility by se měly vzájemně doplňovat. Výzkumní pracovníci, studenti, dobrovolníci a stážisté a studenti, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a na něž se vztahují tyto programy Unie, by měli být oprávněni vstupovat na území různých členských států na základě povolení uděleném prvním členským státem., je-li úplný seznam těchto členských států znám před vstupem na území Unie. Toto povolení by jim mělo umožnit využívat mobility, aniž by museli poskytovat jakékoli dodatečné informace nebo podstupovat jakákoli další řízení o žádosti. Členské státy se vyzývají k tomu, aby usnadnily mobilitu v rámci Unie dobrovolníkům, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, v případech, kdy programy dobrovolné činnosti zahrnují více než jeden členský stát. [pozm. návrh 12] (33) Studenti, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, by měli mít lepší plný přístup na trh práce za podmínek stanovených v této směrnici, tj. minimálně 20 hodin týdně, aby mohli snáze hradit část nákladů na svá studia. Zásada přístupu studentů na trh práce by měla být pravidlem. Avšak za výjimečných okolností by členské státy měly mít možnost zohlednit situaci na svém vnitrostátním trhu práce, nesmí však hrozit úplné odepření práva pracovat se měla uplatňovat jako obecné pravidlo. [pozm. návrh 13]

18 (34) Jako součást úsilí o zajištění kvalifikovaných pracovních sil do budoucna by členské státy měly umožnit a uznání a ocenění práce a celkového přínosu studentů, by členské státy měly umožnit těmto studentům, kteří dokončí studium v Unii, zůstat na jejich území po dobu 12 měsíců po uplynutí platnosti původního povolení s cílem hledat pracovní příležitosti nebo zahájit podnikání. Totéž by měly členské státy umožnit výzkumným pracovníkům po dokončení jejich výzkumného projektu, jak byl definován v dohodě o hostování. Nemělo by znamenat automatické právo na přístup na trh práce či zahájení podnikání. Po dotyčných osobách mohou být požadovány důkazy podle článku 24. [pozm. návrh 14] (35) Touto směrnicí není dotčena pravomoc členských států regulovat počet přijímaných státních příslušníků třetích zemí za účelem práce.

19 (36) Ke zvýšení atraktivity Unie pro výzkumné pracovníky, studenty, žáky, stážisty, dobrovolníky a au-pair, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, je důležité zajistit jim spravedlivé zacházení v souladu s článkem 79 Smlouvy. Tyto skupiny mají právo na rovné zacházení jako se státními příslušníky hostitelského členského státu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU 1. Výzkumným pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, by měla být kromě práv udělených podle směrnice 2011/98/EU přiznána příznivější práva na rovné zacházení jako se státními příslušníky hostitelského členského státu, pokud jde o odvětví sociálního zabezpečení, jak jsou vymezena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/ V současné době uvedená směrnice členským státům umožňuje omezit rovné zacházení, pokud jde o oblasti sociálního zabezpečení, včetně rodinných dávek, a tato možnost uplatnit omezení by se mohla výzkumných pracovníků dotknout. Kromě toho by měli studenti, žáci, dobrovolníci, neplacení stážisté a aupair, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, nezávisle na tom, zda jim právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právo hostitelského členského státu umožní přístup na trh práce, požívat práv na rovné zacházení jako se státními příslušníky hostitelského členského státu, pokud jde o přístup ke zboží a službám a dodávkám zboží a služeb, které jsou dostupné veřejnosti. [pozm. návrh 15] 1 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě (Úř. věst. L 343, , s. 1). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, , s. 1).

20 (37) Touto směrnicí není v žádném případě dotčeno provádění nařízení Rady (ES) č. 1030/ (38) Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, jak je uvedeno v článku 6 Smlouvy o Evropské unii. (39) Členské státy by měly provést ustanovení této směrnice bez diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických názorů či jakýchkoli jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. (40) Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech ze dne 28. září 2011 zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o prováděcích opatřeních o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních prováděcích nástrojů. V případě této směrnice považuje zákonodárce předložení těchto dokumentů za odůvodněné. 1 Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (Úř. věst. L 157, , s. 1).

21 (41) Jelikož cílů této směrnice, totiž stanovení podmínek vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, neplacené nebo placené odborné přípravy, dobrovolné služby nebo činnosti aupair, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a může jich být proto, z důvodu jejich rozsahu a účinků, lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v tomto článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení výše uvedeného cíle. (42) Každý členský stát zajistí, aby byly zveřejněny, zejména na internetu, co nejúplnější pravidelně aktualizované informace o výzkumných organizacích schválených podle této směrnice, se kterými mohou výzkumní pracovníci uzavřít dohodu o hostování, a o podmínkách a řízeních pro vstup a pobyt na jeho území za účelem provádění výzkumu, které byly přijaty podle této směrnice, jakož i informace o institucích definovaných v této směrnici, studijních programech, na které mohou být přijati státní příslušníci třetí země, a o podmínkách a řízeních pro vstup a pobyt na území členského státu pro tyto účely.

22 (42a) Každý členský stát má povinnost informovat příslušníky třetích zemí o pravidlech uplatňovaných v jejich konkrétním případě s cílem zajistit transparentnost a právní jistotu a motivovat tak příslušníky třetích zemí, aby přicházeli do Unie. Veškeré informace, které souvisejí s postupem, včetně všeobecných podkladů o studiu, výměnném či výzkumném programu, ale i zvláštní informace o právech a povinnostech žadatele, by proto měly být poskytnuty tak, aby pro příslušníky třetích zemí byly snadno dostupné a srozumitelné. [pozm. návrh 16] (43) [V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se uvedené členské státy neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není závazná ani použitelná.] (44) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není závazná ani použitelná.

23 (45) Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by se měla omezovat na ustanovení, která v porovnání s předchozími směrnicemi představují podstatnou změnu. Povinnost provést ve vnitrostátním právu nezměněná ustanovení vyplývá z předchozích směrnic. (46) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic ve vnitrostátním právu a dat jejich použitelnosti stanovených v příloze I části B, PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

24 KAPITOLA I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět Tato směrnice stanoví: a) podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na území členských států na dobu delší než 90 dnů za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair; b) podmínky vstupu a pobytu studentů a placených stážistů, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, na dobu delší než 90 dnů na území jiných členských států, než je stát, který jako první vydá státnímu příslušníkovi třetí země povolení na základě této směrnice; c) podmínky vstupu a pobytu výzkumných pracovníků, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, na území jiných členských států, než je členský stát, který jako první vydá státnímu příslušníkovi třetí země povolení na základě této směrnice.

25 Článek 2 Oblast působnosti 1. Tato směrnice se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o přijetí na území členského státu za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené nebo neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby nebo činnosti au-pair. 2. Tato směrnice se nevztahuje na státní příslušníky třetích zemí : a) kteří pobývají ve členském státě jako žadatelé o azyl nebo v rámci podpůrných forem ochrany nebo programů dočasné ochrany; b) jejichž vyhoštění je odloženo z faktických nebo právních důvodů; c) kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Evropské unie a kteří uplatnili své právo volného pohybu v rámci Unie; d) kteří jsou dlouhodobě pobývajícími residenty členského státu v souladu se směrnicí Rady 2003/109/ES 1 a kteří uplatnili své právo pobývat v jiném členském státě za účelem studia nebo odborného vzdělávání; 1 Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (Úř. věst. L 16, , s. 44).

26 e) považované podle vnitrostátních právních předpisů dotčeného členského státu za osoby samostatně výdělečně činné. f) kteří spolu se svými rodinnými příslušníky, a bez ohledu na svou státní příslušnost, požívají práv na volný pohyb rovnocenných s právy občanů Unie na základě dohod mezi Unií a jejími členskými státy nebo mezi Unií a třetími zeměmi; g) stážisty, kteří přicházejí do Unie z důvodu převedení v rámci společnosti podle [směrnice 2013/XX/EU o převedení v rámci společnosti]. Článek 3 Definice Pro účely této směrnice se rozumí: a) státním příslušníkem třetí země osoba, která není občanem Evropské unie ve smyslu čl. 20 odst. 1 Smlouvy;

27 b) výzkumným pracovníkem státní příslušník třetí země, který má náležitou vysokoškolskou kvalifikaci umožňující přístup k doktorandským programům a který je vybrán výzkumnou organizací pro provedení výzkumného projektu, pro nějž se obvykle daná kvalifikace vyžaduje; c) studentem státní příslušník třetí země přijatý vysokoškolskou institucí a přijatý na území členského státu za účelem řádného studia vedoucího k dosažení vysokoškolské kvalifikace uznané členským státem, včetně diplomů, vysvědčení nebo doktorandských titulů získaných na vysokoškolské instituci, což může zahrnovat přípravný kurz předcházející takovému vzdělávání v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy; d) žákem státní příslušník třetí země přijatý na území členského státu za účelem účasti v uznaném programu středoškolského vzdělávání v rámci výměnného programu provozovaného organizací uznanou za tímto účelem členským státem v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy nebo správní praxí;

28 e) neplaceným stážistou státní příslušník třetí země přijatý na území členského státu na dobu neplacené odborné přípravy v souladu s vnitrostátními právními předpisy dotčeného členského státu ; f) placeným stážistou státní příslušník třetí země přijatý na území členského státu na dobu odborné přípravy, za niž dostává odměnu, v souladu s vnitrostátními právními předpisy dotčeného členského státu; g) dobrovolníkem státní příslušník třetí země přijatý na území členského státu za účelem účasti na uznaném programu dobrovolné služby; ga) zajišťovatelem dobrovolnické činnosti organizace odpovědná za program dobrovolné služby, k němuž je příslušník třetí země přidělen; takové organizace a skupiny jsou nezávislé a autonomní, stejně jako jiné neziskové subjekty, jako například veřejné orgány; jsou činné v veřejné sféře a jejich činnosti alespoň částečně přispívají k veřejnému blahu 1. [pozm. návrh 17] 1 Sdělení Komise o podpoře úlohy dobrovolných sdružení a nadací v Evropě, COM(1997)0241.

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby RADA

Více

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici.

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici. L 375/12 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2004 SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 23.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 343/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 27.5.2014 L 157/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES 18.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 155/17 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

P6_TA(2007)0269 Přenositelnost nároků na penzijní připojištění ***I

P6_TA(2007)0269 Přenositelnost nároků na penzijní připojištění ***I P6_TA(2007)0269 Přenositelnost nároků na penzijní připojištění ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. června 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení přenositelnosti

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

10587/08 el/tj/pm 1 DG G II

10587/08 el/tj/pm 1 DG G II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. června 2008 (13.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0072 (COD) 10587/08 SOC 358 CODEC 761 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 1. Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2013 COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní CS

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

EURAXESS národní síť servisních center Česká republika

EURAXESS národní síť servisních center Česká republika EURAXESS národní síť servisních center Česká republika Osnova prezentace 1. Vědecká víza 2. Dohoda o hostování s výzkumným pracovníkem ze třetí země 3. EURAXESS Jobs Portál Vědecký balíček Směrnice Rady

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Stáže v evropských institucích v Bruselu

Stáže v evropských institucích v Bruselu Stáže v evropských institucích v Bruselu OBSAH 1. Úvod..3 2. Stáže v Evropském parlamentu (EP) 3 2.1 Stáže s obecným zaměřením a se zaměřením na žurnalistiku 3 2.2 Neplacené stáže...4 2.3 Placené stáže

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

SROVNÁNÍ SMĚRNICE 94/45 A NOVÉ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY O ZŘÍZENÍ EVROPSKÝCH RAD ZAMĚSTNANCŮ (16.

SROVNÁNÍ SMĚRNICE 94/45 A NOVÉ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY O ZŘÍZENÍ EVROPSKÝCH RAD ZAMĚSTNANCŮ (16. SROVNÁNÍ SMĚRNICE 94/45 A NOVÉ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY O ZŘÍZENÍ EVROPSKÝCH RAD ZAMĚSTNANCŮ (16. prosince 2008) SMĚRNICE 94/45 ZÁKONNÁ USTANOVENÍ KOMENTÁŘ ČLÁNEK 1 1. Cílem této

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1958 byla v Ženevě na 41. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 20493/15/7100-30121-107629 Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více