(COM(2013)0151 C7-0080/ /0081(COD))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))"

Transkript

1 P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au pair ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair (přepracované znění) (COM(2013)0151 C7-0080/ /0081(COD)) (Řádný legislativní postup přepracování) Evropský parlament, - s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0151), - s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 písm. a) a b) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0080/2013), - s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, - s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené řeckým parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity, - s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září , - s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 28. listopadu , - s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů 3, - s ohledem na dopis, který dne 20. září 2013 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu, - s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro právní záležitosti (A7-0377/2013), A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, Úř. věst. C 341, , s. 50. Úř. věst. C 114, , s. 42. Úř. věst. C 77, , s. 1.

2 které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu; 1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise; 2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

3 P7_TC1-COD(2013)0081 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. února 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair (přepracované znění) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména čl. 79 odst. 2 písm. a) a b) této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise, po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 1, s ohledem na stanovisko Výboru regionů 2, v souladu s řádným legislativním postupem 3, Úř. věst. C 341, , s. 50. Úř. věst. C 114, , s. 42. Postoj Evropského parlamentu ze dne 25. února 2014.

4 vzhledem k těmto důvodům: (1) Ve směrnici Rady 2004/114/ES 1 a směrnici Rady 2005/71/ES 2 je zapotřebí provést řadu změn. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvedené směrnice měly být přepracovány. (2) Tato směrnice by měla splnit potřebu, jež byla určena ve zprávách o provádění uvedených dvou směrnic 3, napravit zjištěné nedostatky, zajistit transparentnost a právní jistotu a poskytnout soudržný právní rámec pro různé skupiny přicházející do Unie ze třetích zemí. Měla by tedy zjednodušit stávající ustanovení týkající se různých skupin a sjednotit je do jediného nástroje. Navzdory rozdílům mezi skupinami, jichž se tato směrnice týká, existuje i mnoho vlastností, které mají společné, díky čemuž je možné pro ně upravit podmínky prostřednictvím společného právního rámce na úrovni Unie. [pozm. návrh 1] Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby (Úř. věst. L 375, , s. 12). Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu (Úř. věst. L 289, , s. 15). KOM(2011) 587 v konečném znění a KOM(2011) 901 v konečném znění.

5 (3) Tato směrnice by měla přispět ke splnění jednoho z cílů Stockholmského programu, jímž je sblížení vnitrostátních právních předpisů týkajících se podmínek vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí. Přistěhovalectví ze zemí mimo Unii je jedním ze zdrojů vysoce kvalifikovaných lidí, a zejména vzrůstá poptávka po studentech a výzkumných pracovnících. Ti hrají významnou úlohu při utváření klíčového aktiva Unie lidského kapitálu v rámci zajišťování inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, a přispívají tudíž k dosažení cílů strategie Evropa (4) Nedostatky zdůrazněné ve zprávách o provádění uvedených dvou směrnic se týkají především podmínek pro přijetí, práv, procesních záruk, přístupu studentů na trh práce během studia, ustanovení o mobilitě v rámci Unie, jakož i nedostatečné harmonizace, jelikož zahrnutí některých skupin, jako jsou dobrovolníci, žáci a neplacení stážisté, bylo ponecháno na rozhodnutí členských států. Následné širší konzultace rovněž poukázaly na potřebu poskytnout lepší možnosti pro hledání zaměstnání výzkumným pracovníkům a studentům a lepší ochranu au-pair a placeným stážistům, na které se stávající nástroje nevztahují.

6 (5) Za účelem postupného vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva stanoví Smlouva opatření, která mají být přijata v oblasti azylu, přistěhovalectví a ochrany práv státních příslušníků třetích zemí. (6) Tato směrnice by rovněž měla podpořit mezilidské kontakty a mobilitu jakožto důležité prvky vnější politiky Unie, a to zejména vůči zemím evropské politiky sousedství nebo strategickým partnerům Unie. Měla by více přispět ke globálnímu přístupu k migraci a mobilitě a souvisejícím partnerstvím v oblasti mobility, která poskytují konkrétní rámec pro dialog a spolupráci mezi členskými státy a třetími zeměmi, včetně usnadnění a organizace legální migrace. (7) Migrace, pro účely stanovené v této směrnici, by měla podporovat vznik a získávání nových znalostí a dovedností. Představuje způsob vzájemného obohacení pro dotčené migrující osoby, jejich zemi původu a hostitelský členský stát a přispívá k podpoře většího vzájemného porozumění kultur zároveň prohlubuje kulturní vazby a obohacuje kulturní rozmanitost. [pozm. návrh 3]

7 (8) Tato směrnice by měla pomoci Unii prosadit se jako atraktivní oblast pro výzkum a inovace a zlepšit její postavení v rámci globální soutěže o talenty a tímto způsobem vést ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti a míry růstu Unie a vytvářet pracovní místa, která se ve velké míře podílí na růstu HDP. Otevření Unie státním příslušníkům třetích zemí, kteří mohou být přijati pro výzkumné účely, je rovněž součástí stěžejní iniciativy Unie inovací. Vytvoření otevřeného trhu práce pro výzkumné pracovníky Unie a pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí bylo rovněž určeno jako klíčový cíl Evropského výzkumného prostoru (EVP), jednotného prostoru, v němž se výzkumní pracovníci, vědecké znalosti a technologie pohybují volně. [pozm. návrh 4]

8 (9) Je vhodné usnadnit přijímání výzkumných pracovníků prostřednictvím postupu přijímání nezávislého na jejich právním vztahu s hostitelskou výzkumnou organizací a tím, že kromě povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza již nebude vyžadováno pracovní povolení. Tento postup by měl být založen na spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a imigračními orgány v členských státech. K usnadnění a urychlení vstupu výzkumných pracovníků ze třetích zemí na území Unie a jejich pobytu na tomto území při současném zachování svrchovaných práv členských států, pokud jde o dohled nad imigrací, by měla být výzkumným organizacím v procesu přijímání přisouzena klíčová úloha. Výzkumné organizace, které byly členskými státy předem schváleny, by měly mít možnost podepsat se státním příslušníkem třetí země dohodu o hostování pro účely provedení výzkumného projektu. Jsou-li podmínky vstupu a pobytu splněny, měly by členské státy vydat povolení na základě dohody o hostování. (10) Jelikož úsilí nezbytné pro dosažení cíle investovat 3 % HDP do výzkumu se do značné míry dotýká soukromého sektoru, který proto musí v nadcházejících letech zaměstnat více výzkumných pracovníků, měly by výzkumné organizace, které mohou být schváleny podle této směrnice, patřit do veřejného nebo soukromého sektoru.

9 (11) Ke zvýšení přitažlivosti Unie pro výzkumné pracovníky a studenty, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, by spolu s nimi měli být přijati i jejich rodinní příslušníci, jak jsou definováni ve směrnici Rady 2003/86/ES 1. Měli by mít možnost využívat ustanovení o mobilitě v rámci Unie a rovněž by měli mít přístup na trh práce. [pozm. návrh 5] (12) Členské státy by měly být podněcovány, aby v patřičných případech přistupovaly k doktorandům jako k výzkumným pracovníkům. (13) Provádění této směrnice by nemělo být podnětem k odlivu mozků z transformujících se nebo rozvojových zemí. Ve spolupráci se zeměmi původu by měla být přijata opatření pro usnadnění zpětného začlenění výzkumných pracovníků v jejich zemích původu s cílem vytvořit komplexní migrační politiku. 1 Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. L 251, , s. 12).

10 (14) V zájmu podpory celé Evropy jako význačného světového centra pro studium a odbornou přípravu by se měly zlepšit, zjednodušit a usnadnit podmínky vstupu a pobytu těch, kteří by rádi za tímto účelem do Unie přišli. To je v souladu s cíli plánu modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání 1, zejména v kontextu internacionalizace evropského vysokoškolského vzdělávání. Sbližování příslušných vnitrostátních právních předpisů jednotlivých členských států za účelem vytvoření vstřícnějších pravidel pro příslušníky třetích zemí je součástí tohoto úsilí. [pozm. návrh 6] 1 KOM(2011) 567 v konečném znění.

11 (15) Rozšiřování a prohlubování boloňského procesu, zahájeného Boloňskou deklarací 1, vede k postupnému sbližování vysokoškolských vzdělávacích systémů účastnických zemí, ale nejen jich. Je tomu tak proto, že vnitrostátní orgány podporují mobilitu studentů a akademických pracovníků a vysokoškolské instituce ji zahrnuly do svých osnov. Je třeba, aby se tato skutečnost odrazila i ve zlepšených ustanoveních o mobilitě studentů v rámci Unie. Zvýšení přitažlivosti a konkurenceschopnosti evropského vysokoškolského vzdělávání je jedním z cílů Boloňské deklarace. Boloňský proces vedl ke zřízení Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Zefektivnění evropského vysokoškolského vzdělávání zatraktivnilo studium v Evropě studentům, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí. Zapojení mnoha třetích zemí do boloňského procesu a programů Unie na podporu mobility studentů je pro zavedení harmonizovaných a zjednodušených pravidel mobility pro příslušníky dotčených zemích zásadní. [pozm. návrh 7] (16) Délku a jiné podmínky přípravných kurzů pro studenty, na které se vztahuje tato směrnice, stanoví členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy. 1 Společné prohlášení evropských ministrů školství ze dne 19. června 1999.

12 (17) Důkazem o přijetí studenta vysokoškolskou institucí může být mimo jiné dopis nebo potvrzení o zápisu. (18) Při posouzení dostupnosti dostatečných finančních prostředků by se měla vzít v úvahu stipendia. (19) Zatímco dosud měly členské státy pravomoc rozhodnout o tom, zda uplatní, nebo neuplatní směrnici 2004/114/ES na žáky, dobrovolníky a neplacené stážisty, nyní by tyto skupiny měly spadat do působnosti této směrnice, aby se usnadnil jejich vstup a pobyt a zajistila jejich práva. Tato směrnice by se měla vztahovat také na au-pair a placené stážisty s cílem zaručit jim práva a právní ochranu. (20) Na placené stážisty, kteří přicházejí pracovat do Unie z důvodu převedení v rámci společnosti, by se tato směrnice vztahovat neměla, protože spadají do působnosti [směrnice 2013/XX/EU o převedení v rámci společnosti].

13 (21) Vzhledem k tomu, že v současnosti na úrovni Unie neexistuje právní rámec pro aupair, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, jenž by jim zajišťoval spravedlivé zacházení, měla by být vložena ustanovení týkající se jejich specifických potřeb jakožto zvláště zranitelné skupiny. Tato směrnice by měla stanovit podmínky pro aupair i pro hostitelskou rodinu, zejména pokud jde o dohodu mezi nimi, jež by měla obsahovat prvky, jako je vyplácení kapesného 1. (22) Jakmile jsou splněny všechny obecné i zvláštní podmínky pro přijetí, měly by členské státy vydat povolení, tj. dlouhodobé vízum a/nebo povolení k pobytu, která by neměla být omezena nebo zneplatněna dodatečnými požadavky, a to ve stanovených lhůtách. Jestliže členský stát vydá pouze povolení k pobytu na jeho území a všechny podmínky této směrnice týkající se přijetí jsou splněny, měl by členský stát dotčenému státnímu příslušníkovi třetí země udělit požadovaná víza. [pozm. návrh 8] (23) Povolení by měla obsahovat informace o statusu dotyčného státního příslušníka třetí země a o příslušných programech Unie zahrnujících opatření v oblasti mobility. Členské státy mohou uvést další informace v tištěné formě nebo elektronicky, pokud z toho nebudou vyplývat dodatečné podmínky. 1 Evropská dohoda o zaměstnávání au pair, článek 8.

14 (24) Specifická povaha pobytu každé skupiny by se měla odrážet v různé době platnosti povolení vydaných podle této směrnice. (25) Členské státy mohou účtovat žadatelům poplatky za vyřízení žádostí o povolení. Poplatky by měly být by měly pro účely této směrnice zvážit osvobození příslušníků třetích zemí od poplatků za vstup a pobyt. Pokud členské státy požadují po státních příslušnících třetích zemí platbu poplatků, měly by tyto poplatky být přiměřené účelu pobytu a neměly by představovat překážku pro cíle této směrnice. [pozm. návrh 9] (26) Práva udělená státním příslušníkům třetích zemí podle této směrnice by neměla záviset na tom, zda má povolení podobu dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu. (27) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí na území členského státu pro účely stanovené v této směrnici. (28) Přijetí může být v řádně odůvodněných případech odmítnuto. Zejména může být přijetí odmítnuto, pokud se členský stát domnívá na základě zhodnocení skutečností v každém jednotlivém případě, že dotčený státní příslušník třetí země představuje možné ohrožení veřejného pořádku, nebo veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví. [pozm. návrh 10]

15 (29) V případě pochybností, které se týkají důvodů žádosti o přijetí, by členské státy měly mít možnost požadovat veškeré důkazy nezbytné k vyhodnocení žádosti jako celku, zejména na základě žadatelem plánovaného studia nebo odborné přípravy, za účelem boje proti zneužívání nebo nesprávnému využívání řízení, které stanovuje tato směrnice. (30) Vnitrostátní orgány by měly státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o přijetí do členského státu podle této směrnice, informovat o rozhodnutí o žádosti. Měly by tak učinit písemně co nejdříve, avšak nejpozději do 60 dnů, a v případě výzkumných pracovníků a studentů, kteří se účastní programů Unie zahrnujících opatření v oblasti mobility, co nejdříve, avšak nejpozději do 30 dnů 30 dnů ode dne podání žádosti. Pokud členské státy vyžadují další informace pro zpracování žádosti, měly by o tom žadatele co nejdříve informovat. V případě, že vnitrostátní právo umožňuje správní odvolání proti zamítavé odpovědi, by měly vnitrostátní orgány informovat žadatele o svém rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne podání odvolání. [pozm. návrh 11]

16 (31) Mobilita v rámci Unie v případě výzkumných pracovníků, studentů a placených stážistů, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, musí být usnadněna. Pro výzkumné pracovníky by tato směrnice měla zlepšit pravidla týkající se období, pro které udělil povolení první členský stát a které by mělo zahrnovat pobyty ve druhém členském státě, aniž by se vyžadovala nová dohoda o hostování. Měla by se zlepšit situace studentů a nové skupiny placených stážistů, a to tím, že by se jim umožnil pobyt ve druhém členském státě po dobu od tří do šesti měsíců za předpokladu, že splňují obecné podmínky stanovené v této směrnici. V případě stážistů, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a přicházejí do Unie z důvodu převedení v rámci společnosti, by měla platit zvláštní ustanovení ohledně mobility v rámci Unie, navržená s ohledem na povahu jejich převedení v souladu se [směrnicí 2013/XX/EU o převedení v rámci společnosti].

17 (32) Pravidla Unie pro přistěhovalectví a programy Unie zahrnující opatření v oblasti mobility by se měly vzájemně doplňovat. Výzkumní pracovníci, studenti, dobrovolníci a stážisté a studenti, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a na něž se vztahují tyto programy Unie, by měli být oprávněni vstupovat na území různých členských států na základě povolení uděleném prvním členským státem., je-li úplný seznam těchto členských států znám před vstupem na území Unie. Toto povolení by jim mělo umožnit využívat mobility, aniž by museli poskytovat jakékoli dodatečné informace nebo podstupovat jakákoli další řízení o žádosti. Členské státy se vyzývají k tomu, aby usnadnily mobilitu v rámci Unie dobrovolníkům, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, v případech, kdy programy dobrovolné činnosti zahrnují více než jeden členský stát. [pozm. návrh 12] (33) Studenti, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, by měli mít lepší plný přístup na trh práce za podmínek stanovených v této směrnici, tj. minimálně 20 hodin týdně, aby mohli snáze hradit část nákladů na svá studia. Zásada přístupu studentů na trh práce by měla být pravidlem. Avšak za výjimečných okolností by členské státy měly mít možnost zohlednit situaci na svém vnitrostátním trhu práce, nesmí však hrozit úplné odepření práva pracovat se měla uplatňovat jako obecné pravidlo. [pozm. návrh 13]

18 (34) Jako součást úsilí o zajištění kvalifikovaných pracovních sil do budoucna by členské státy měly umožnit a uznání a ocenění práce a celkového přínosu studentů, by členské státy měly umožnit těmto studentům, kteří dokončí studium v Unii, zůstat na jejich území po dobu 12 měsíců po uplynutí platnosti původního povolení s cílem hledat pracovní příležitosti nebo zahájit podnikání. Totéž by měly členské státy umožnit výzkumným pracovníkům po dokončení jejich výzkumného projektu, jak byl definován v dohodě o hostování. Nemělo by znamenat automatické právo na přístup na trh práce či zahájení podnikání. Po dotyčných osobách mohou být požadovány důkazy podle článku 24. [pozm. návrh 14] (35) Touto směrnicí není dotčena pravomoc členských států regulovat počet přijímaných státních příslušníků třetích zemí za účelem práce.

19 (36) Ke zvýšení atraktivity Unie pro výzkumné pracovníky, studenty, žáky, stážisty, dobrovolníky a au-pair, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, je důležité zajistit jim spravedlivé zacházení v souladu s článkem 79 Smlouvy. Tyto skupiny mají právo na rovné zacházení jako se státními příslušníky hostitelského členského státu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU 1. Výzkumným pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, by měla být kromě práv udělených podle směrnice 2011/98/EU přiznána příznivější práva na rovné zacházení jako se státními příslušníky hostitelského členského státu, pokud jde o odvětví sociálního zabezpečení, jak jsou vymezena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/ V současné době uvedená směrnice členským státům umožňuje omezit rovné zacházení, pokud jde o oblasti sociálního zabezpečení, včetně rodinných dávek, a tato možnost uplatnit omezení by se mohla výzkumných pracovníků dotknout. Kromě toho by měli studenti, žáci, dobrovolníci, neplacení stážisté a aupair, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, nezávisle na tom, zda jim právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právo hostitelského členského státu umožní přístup na trh práce, požívat práv na rovné zacházení jako se státními příslušníky hostitelského členského státu, pokud jde o přístup ke zboží a službám a dodávkám zboží a služeb, které jsou dostupné veřejnosti. [pozm. návrh 15] 1 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě (Úř. věst. L 343, , s. 1). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, , s. 1).

20 (37) Touto směrnicí není v žádném případě dotčeno provádění nařízení Rady (ES) č. 1030/ (38) Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, jak je uvedeno v článku 6 Smlouvy o Evropské unii. (39) Členské státy by měly provést ustanovení této směrnice bez diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických názorů či jakýchkoli jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. (40) Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech ze dne 28. září 2011 zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o prováděcích opatřeních o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních prováděcích nástrojů. V případě této směrnice považuje zákonodárce předložení těchto dokumentů za odůvodněné. 1 Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (Úř. věst. L 157, , s. 1).

21 (41) Jelikož cílů této směrnice, totiž stanovení podmínek vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, neplacené nebo placené odborné přípravy, dobrovolné služby nebo činnosti aupair, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a může jich být proto, z důvodu jejich rozsahu a účinků, lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v tomto článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení výše uvedeného cíle. (42) Každý členský stát zajistí, aby byly zveřejněny, zejména na internetu, co nejúplnější pravidelně aktualizované informace o výzkumných organizacích schválených podle této směrnice, se kterými mohou výzkumní pracovníci uzavřít dohodu o hostování, a o podmínkách a řízeních pro vstup a pobyt na jeho území za účelem provádění výzkumu, které byly přijaty podle této směrnice, jakož i informace o institucích definovaných v této směrnici, studijních programech, na které mohou být přijati státní příslušníci třetí země, a o podmínkách a řízeních pro vstup a pobyt na území členského státu pro tyto účely.

22 (42a) Každý členský stát má povinnost informovat příslušníky třetích zemí o pravidlech uplatňovaných v jejich konkrétním případě s cílem zajistit transparentnost a právní jistotu a motivovat tak příslušníky třetích zemí, aby přicházeli do Unie. Veškeré informace, které souvisejí s postupem, včetně všeobecných podkladů o studiu, výměnném či výzkumném programu, ale i zvláštní informace o právech a povinnostech žadatele, by proto měly být poskytnuty tak, aby pro příslušníky třetích zemí byly snadno dostupné a srozumitelné. [pozm. návrh 16] (43) [V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se uvedené členské státy neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není závazná ani použitelná.] (44) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není závazná ani použitelná.

23 (45) Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by se měla omezovat na ustanovení, která v porovnání s předchozími směrnicemi představují podstatnou změnu. Povinnost provést ve vnitrostátním právu nezměněná ustanovení vyplývá z předchozích směrnic. (46) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic ve vnitrostátním právu a dat jejich použitelnosti stanovených v příloze I části B, PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

24 KAPITOLA I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět Tato směrnice stanoví: a) podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na území členských států na dobu delší než 90 dnů za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair; b) podmínky vstupu a pobytu studentů a placených stážistů, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, na dobu delší než 90 dnů na území jiných členských států, než je stát, který jako první vydá státnímu příslušníkovi třetí země povolení na základě této směrnice; c) podmínky vstupu a pobytu výzkumných pracovníků, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, na území jiných členských států, než je členský stát, který jako první vydá státnímu příslušníkovi třetí země povolení na základě této směrnice.

25 Článek 2 Oblast působnosti 1. Tato směrnice se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o přijetí na území členského státu za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené nebo neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby nebo činnosti au-pair. 2. Tato směrnice se nevztahuje na státní příslušníky třetích zemí : a) kteří pobývají ve členském státě jako žadatelé o azyl nebo v rámci podpůrných forem ochrany nebo programů dočasné ochrany; b) jejichž vyhoštění je odloženo z faktických nebo právních důvodů; c) kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Evropské unie a kteří uplatnili své právo volného pohybu v rámci Unie; d) kteří jsou dlouhodobě pobývajícími residenty členského státu v souladu se směrnicí Rady 2003/109/ES 1 a kteří uplatnili své právo pobývat v jiném členském státě za účelem studia nebo odborného vzdělávání; 1 Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (Úř. věst. L 16, , s. 44).

26 e) považované podle vnitrostátních právních předpisů dotčeného členského státu za osoby samostatně výdělečně činné. f) kteří spolu se svými rodinnými příslušníky, a bez ohledu na svou státní příslušnost, požívají práv na volný pohyb rovnocenných s právy občanů Unie na základě dohod mezi Unií a jejími členskými státy nebo mezi Unií a třetími zeměmi; g) stážisty, kteří přicházejí do Unie z důvodu převedení v rámci společnosti podle [směrnice 2013/XX/EU o převedení v rámci společnosti]. Článek 3 Definice Pro účely této směrnice se rozumí: a) státním příslušníkem třetí země osoba, která není občanem Evropské unie ve smyslu čl. 20 odst. 1 Smlouvy;

27 b) výzkumným pracovníkem státní příslušník třetí země, který má náležitou vysokoškolskou kvalifikaci umožňující přístup k doktorandským programům a který je vybrán výzkumnou organizací pro provedení výzkumného projektu, pro nějž se obvykle daná kvalifikace vyžaduje; c) studentem státní příslušník třetí země přijatý vysokoškolskou institucí a přijatý na území členského státu za účelem řádného studia vedoucího k dosažení vysokoškolské kvalifikace uznané členským státem, včetně diplomů, vysvědčení nebo doktorandských titulů získaných na vysokoškolské instituci, což může zahrnovat přípravný kurz předcházející takovému vzdělávání v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy; d) žákem státní příslušník třetí země přijatý na území členského státu za účelem účasti v uznaném programu středoškolského vzdělávání v rámci výměnného programu provozovaného organizací uznanou za tímto účelem členským státem v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy nebo správní praxí;

28 e) neplaceným stážistou státní příslušník třetí země přijatý na území členského státu na dobu neplacené odborné přípravy v souladu s vnitrostátními právními předpisy dotčeného členského státu ; f) placeným stážistou státní příslušník třetí země přijatý na území členského státu na dobu odborné přípravy, za niž dostává odměnu, v souladu s vnitrostátními právními předpisy dotčeného členského státu; g) dobrovolníkem státní příslušník třetí země přijatý na území členského státu za účelem účasti na uznaném programu dobrovolné služby; ga) zajišťovatelem dobrovolnické činnosti organizace odpovědná za program dobrovolné služby, k němuž je příslušník třetí země přidělen; takové organizace a skupiny jsou nezávislé a autonomní, stejně jako jiné neziskové subjekty, jako například veřejné orgány; jsou činné v veřejné sféře a jejich činnosti alespoň částečně přispívají k veřejnému blahu 1. [pozm. návrh 17] 1 Sdělení Komise o podpoře úlohy dobrovolných sdružení a nadací v Evropě, COM(1997)0241.

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici.

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici. L 375/12 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2004 SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené

Více

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby RADA

Více

CS Úřední věstník Evropské unie L 289/15

CS Úřední věstník Evropské unie L 289/15 3.11.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/15 SMĚRNICE RADY 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu RADA EVROPSKÉ

Více

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I P7_TA(2011)0210 Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 23.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 343/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

STANOVISKO. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 19. 9. 2013. Výboru pro právní záležitosti

STANOVISKO. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 19. 9. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 19. 9. 2013 2013/0081(COD) STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu směrnice

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 27.5.2014 L 157/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.9.2008 KOM(2008) 569 v konečném znění 2002/0072 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

Více

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie L 351/40 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2012 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla ***I

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla ***I P7_TA(2011)0448 Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o pneumatikách

Více

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro právní záležitosti 19.5.2016 ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Věc: Odůvodněné stanovisko polského Sejmu týkající se návrhu směrnice

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 151 final 2013/0081 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu,

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 20. června 1994. o omezení přijímání státních příslušníků třetích zemí na území členských států za účelem zaměstnání

USNESENÍ RADY. ze dne 20. června 1994. o omezení přijímání státních příslušníků třetích zemí na území členských států za účelem zaměstnání USNESENÍ RADY ze dne 20. června 1994 o omezení přijímání státních příslušníků třetích zemí na území členských států za účelem zaměstnání RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU*

Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU* P6_TA(2004)0073 Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU* Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o standardech pro ochranné prvky a biometrické údaje

Více

SMĚRNICE. (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) L 283/36 Úřední věstník Evropské unie 28.10.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců vpřípadě platební neschopnosti zaměstnavatele (kodifikované

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU K podpoře volného pohybu osob na území EU je nutné zajistit koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Až donedávna byl režim pro zaměstnance a další

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. září 2010 (OR. en) 13712/10 Interinstitucionální spis: 2010/0227 (NLE) VISA 218 AMLAT 102

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. září 2010 (OR. en) 13712/10 Interinstitucionální spis: 2010/0227 (NLE) VISA 218 AMLAT 102 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. září 2010 (OR. en) 13712/10 Interinstitucionální spis: 2010/0227 (NLE) VISA 218 AMLAT 102 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : DOHODA mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0159 (COD) 9710/16 JUSTCIV 158 CODEC 796 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 30. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016)

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) DOPORUČENÍ RADY ze dne 22. prosince 1995 o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na doporučení ministrů členských států Evropských

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o zjednodušení

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) 10899/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 3966 final Předmět: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 24. října 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

TEXTY PŘIJATÉ ČÁST DVĚ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. ve čtvrtek 23. dubna 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010

TEXTY PŘIJATÉ ČÁST DVĚ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. ve čtvrtek 23. dubna 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve čtvrtek 23. dubna 2009 ČÁST DVĚ P6_TA-PROV(2009)04-23 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 425.402 Jednotná v rozmanitosti OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2009)0275

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

9781/17 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B

9781/17 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B Rada Evropské unie Brusel 2. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0131 (COD) 2016/0132 (COD) 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 9781/17 ASILE

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.9.2015 COM(2015) 416 final 2015/0185 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/54/EU, kterým se Republice Slovinsko povoluje zavést

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) P7_TA(2012)0231 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument GAD-17-002 Tento dokument není pro Komisi a její útvary závazný Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument Přechod ze Směrnice 2009/142/ES

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. ledna 2014 (OR. en) 5080/14 Interinstitucionální spis: 2013/0446 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 1 UD 4 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0078 (NLE) 8078/17 FISC 78 ECOFIN 274 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Italské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 Definice NÁSTUPNÍ FÁZE Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto grantovou dohodu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0189 (NLE) 10595/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 407 final Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0185 (NLE) 11734/15 FISC 104 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 3. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/0093(COD)

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/0093(COD) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy.

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Na stránkách MŠMT nebo na našich stránkách s předvyplněnými předměty si můžete stáhnout

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9051 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007.

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. května 2007 9351/1/07 Interinstitucionální spis: 2007/0054 (COD) REV 1 SOC 193 CODEC 476 ZPRÁVA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada ve složení pro zaměstnanost,

Více