(COM(2013)0151 C7-0080/ /0081(COD))

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))"

Transkript

1 P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au pair ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair (přepracované znění) (COM(2013)0151 C7-0080/ /0081(COD)) (Řádný legislativní postup přepracování) Evropský parlament, - s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0151), - s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 písm. a) a b) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0080/2013), - s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, - s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené řeckým parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity, - s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září , - s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 28. listopadu , - s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů 3, - s ohledem na dopis, který dne 20. září 2013 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu, - s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro právní záležitosti (A7-0377/2013), A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, Úř. věst. C 341, , s. 50. Úř. věst. C 114, , s. 42. Úř. věst. C 77, , s. 1.

2 které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu; 1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise; 2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

3 P7_TC1-COD(2013)0081 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. února 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair (přepracované znění) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména čl. 79 odst. 2 písm. a) a b) této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise, po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 1, s ohledem na stanovisko Výboru regionů 2, v souladu s řádným legislativním postupem 3, Úř. věst. C 341, , s. 50. Úř. věst. C 114, , s. 42. Postoj Evropského parlamentu ze dne 25. února 2014.

4 vzhledem k těmto důvodům: (1) Ve směrnici Rady 2004/114/ES 1 a směrnici Rady 2005/71/ES 2 je zapotřebí provést řadu změn. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvedené směrnice měly být přepracovány. (2) Tato směrnice by měla splnit potřebu, jež byla určena ve zprávách o provádění uvedených dvou směrnic 3, napravit zjištěné nedostatky, zajistit transparentnost a právní jistotu a poskytnout soudržný právní rámec pro různé skupiny přicházející do Unie ze třetích zemí. Měla by tedy zjednodušit stávající ustanovení týkající se různých skupin a sjednotit je do jediného nástroje. Navzdory rozdílům mezi skupinami, jichž se tato směrnice týká, existuje i mnoho vlastností, které mají společné, díky čemuž je možné pro ně upravit podmínky prostřednictvím společného právního rámce na úrovni Unie. [pozm. návrh 1] Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby (Úř. věst. L 375, , s. 12). Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu (Úř. věst. L 289, , s. 15). KOM(2011) 587 v konečném znění a KOM(2011) 901 v konečném znění.

5 (3) Tato směrnice by měla přispět ke splnění jednoho z cílů Stockholmského programu, jímž je sblížení vnitrostátních právních předpisů týkajících se podmínek vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí. Přistěhovalectví ze zemí mimo Unii je jedním ze zdrojů vysoce kvalifikovaných lidí, a zejména vzrůstá poptávka po studentech a výzkumných pracovnících. Ti hrají významnou úlohu při utváření klíčového aktiva Unie lidského kapitálu v rámci zajišťování inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, a přispívají tudíž k dosažení cílů strategie Evropa (4) Nedostatky zdůrazněné ve zprávách o provádění uvedených dvou směrnic se týkají především podmínek pro přijetí, práv, procesních záruk, přístupu studentů na trh práce během studia, ustanovení o mobilitě v rámci Unie, jakož i nedostatečné harmonizace, jelikož zahrnutí některých skupin, jako jsou dobrovolníci, žáci a neplacení stážisté, bylo ponecháno na rozhodnutí členských států. Následné širší konzultace rovněž poukázaly na potřebu poskytnout lepší možnosti pro hledání zaměstnání výzkumným pracovníkům a studentům a lepší ochranu au-pair a placeným stážistům, na které se stávající nástroje nevztahují.

6 (5) Za účelem postupného vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva stanoví Smlouva opatření, která mají být přijata v oblasti azylu, přistěhovalectví a ochrany práv státních příslušníků třetích zemí. (6) Tato směrnice by rovněž měla podpořit mezilidské kontakty a mobilitu jakožto důležité prvky vnější politiky Unie, a to zejména vůči zemím evropské politiky sousedství nebo strategickým partnerům Unie. Měla by více přispět ke globálnímu přístupu k migraci a mobilitě a souvisejícím partnerstvím v oblasti mobility, která poskytují konkrétní rámec pro dialog a spolupráci mezi členskými státy a třetími zeměmi, včetně usnadnění a organizace legální migrace. (7) Migrace, pro účely stanovené v této směrnici, by měla podporovat vznik a získávání nových znalostí a dovedností. Představuje způsob vzájemného obohacení pro dotčené migrující osoby, jejich zemi původu a hostitelský členský stát a přispívá k podpoře většího vzájemného porozumění kultur zároveň prohlubuje kulturní vazby a obohacuje kulturní rozmanitost. [pozm. návrh 3]

7 (8) Tato směrnice by měla pomoci Unii prosadit se jako atraktivní oblast pro výzkum a inovace a zlepšit její postavení v rámci globální soutěže o talenty a tímto způsobem vést ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti a míry růstu Unie a vytvářet pracovní místa, která se ve velké míře podílí na růstu HDP. Otevření Unie státním příslušníkům třetích zemí, kteří mohou být přijati pro výzkumné účely, je rovněž součástí stěžejní iniciativy Unie inovací. Vytvoření otevřeného trhu práce pro výzkumné pracovníky Unie a pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí bylo rovněž určeno jako klíčový cíl Evropského výzkumného prostoru (EVP), jednotného prostoru, v němž se výzkumní pracovníci, vědecké znalosti a technologie pohybují volně. [pozm. návrh 4]

8 (9) Je vhodné usnadnit přijímání výzkumných pracovníků prostřednictvím postupu přijímání nezávislého na jejich právním vztahu s hostitelskou výzkumnou organizací a tím, že kromě povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza již nebude vyžadováno pracovní povolení. Tento postup by měl být založen na spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a imigračními orgány v členských státech. K usnadnění a urychlení vstupu výzkumných pracovníků ze třetích zemí na území Unie a jejich pobytu na tomto území při současném zachování svrchovaných práv členských států, pokud jde o dohled nad imigrací, by měla být výzkumným organizacím v procesu přijímání přisouzena klíčová úloha. Výzkumné organizace, které byly členskými státy předem schváleny, by měly mít možnost podepsat se státním příslušníkem třetí země dohodu o hostování pro účely provedení výzkumného projektu. Jsou-li podmínky vstupu a pobytu splněny, měly by členské státy vydat povolení na základě dohody o hostování. (10) Jelikož úsilí nezbytné pro dosažení cíle investovat 3 % HDP do výzkumu se do značné míry dotýká soukromého sektoru, který proto musí v nadcházejících letech zaměstnat více výzkumných pracovníků, měly by výzkumné organizace, které mohou být schváleny podle této směrnice, patřit do veřejného nebo soukromého sektoru.

9 (11) Ke zvýšení přitažlivosti Unie pro výzkumné pracovníky a studenty, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, by spolu s nimi měli být přijati i jejich rodinní příslušníci, jak jsou definováni ve směrnici Rady 2003/86/ES 1. Měli by mít možnost využívat ustanovení o mobilitě v rámci Unie a rovněž by měli mít přístup na trh práce. [pozm. návrh 5] (12) Členské státy by měly být podněcovány, aby v patřičných případech přistupovaly k doktorandům jako k výzkumným pracovníkům. (13) Provádění této směrnice by nemělo být podnětem k odlivu mozků z transformujících se nebo rozvojových zemí. Ve spolupráci se zeměmi původu by měla být přijata opatření pro usnadnění zpětného začlenění výzkumných pracovníků v jejich zemích původu s cílem vytvořit komplexní migrační politiku. 1 Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. L 251, , s. 12).

10 (14) V zájmu podpory celé Evropy jako význačného světového centra pro studium a odbornou přípravu by se měly zlepšit, zjednodušit a usnadnit podmínky vstupu a pobytu těch, kteří by rádi za tímto účelem do Unie přišli. To je v souladu s cíli plánu modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání 1, zejména v kontextu internacionalizace evropského vysokoškolského vzdělávání. Sbližování příslušných vnitrostátních právních předpisů jednotlivých členských států za účelem vytvoření vstřícnějších pravidel pro příslušníky třetích zemí je součástí tohoto úsilí. [pozm. návrh 6] 1 KOM(2011) 567 v konečném znění.

11 (15) Rozšiřování a prohlubování boloňského procesu, zahájeného Boloňskou deklarací 1, vede k postupnému sbližování vysokoškolských vzdělávacích systémů účastnických zemí, ale nejen jich. Je tomu tak proto, že vnitrostátní orgány podporují mobilitu studentů a akademických pracovníků a vysokoškolské instituce ji zahrnuly do svých osnov. Je třeba, aby se tato skutečnost odrazila i ve zlepšených ustanoveních o mobilitě studentů v rámci Unie. Zvýšení přitažlivosti a konkurenceschopnosti evropského vysokoškolského vzdělávání je jedním z cílů Boloňské deklarace. Boloňský proces vedl ke zřízení Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Zefektivnění evropského vysokoškolského vzdělávání zatraktivnilo studium v Evropě studentům, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí. Zapojení mnoha třetích zemí do boloňského procesu a programů Unie na podporu mobility studentů je pro zavedení harmonizovaných a zjednodušených pravidel mobility pro příslušníky dotčených zemích zásadní. [pozm. návrh 7] (16) Délku a jiné podmínky přípravných kurzů pro studenty, na které se vztahuje tato směrnice, stanoví členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy. 1 Společné prohlášení evropských ministrů školství ze dne 19. června 1999.

12 (17) Důkazem o přijetí studenta vysokoškolskou institucí může být mimo jiné dopis nebo potvrzení o zápisu. (18) Při posouzení dostupnosti dostatečných finančních prostředků by se měla vzít v úvahu stipendia. (19) Zatímco dosud měly členské státy pravomoc rozhodnout o tom, zda uplatní, nebo neuplatní směrnici 2004/114/ES na žáky, dobrovolníky a neplacené stážisty, nyní by tyto skupiny měly spadat do působnosti této směrnice, aby se usnadnil jejich vstup a pobyt a zajistila jejich práva. Tato směrnice by se měla vztahovat také na au-pair a placené stážisty s cílem zaručit jim práva a právní ochranu. (20) Na placené stážisty, kteří přicházejí pracovat do Unie z důvodu převedení v rámci společnosti, by se tato směrnice vztahovat neměla, protože spadají do působnosti [směrnice 2013/XX/EU o převedení v rámci společnosti].

13 (21) Vzhledem k tomu, že v současnosti na úrovni Unie neexistuje právní rámec pro aupair, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, jenž by jim zajišťoval spravedlivé zacházení, měla by být vložena ustanovení týkající se jejich specifických potřeb jakožto zvláště zranitelné skupiny. Tato směrnice by měla stanovit podmínky pro aupair i pro hostitelskou rodinu, zejména pokud jde o dohodu mezi nimi, jež by měla obsahovat prvky, jako je vyplácení kapesného 1. (22) Jakmile jsou splněny všechny obecné i zvláštní podmínky pro přijetí, měly by členské státy vydat povolení, tj. dlouhodobé vízum a/nebo povolení k pobytu, která by neměla být omezena nebo zneplatněna dodatečnými požadavky, a to ve stanovených lhůtách. Jestliže členský stát vydá pouze povolení k pobytu na jeho území a všechny podmínky této směrnice týkající se přijetí jsou splněny, měl by členský stát dotčenému státnímu příslušníkovi třetí země udělit požadovaná víza. [pozm. návrh 8] (23) Povolení by měla obsahovat informace o statusu dotyčného státního příslušníka třetí země a o příslušných programech Unie zahrnujících opatření v oblasti mobility. Členské státy mohou uvést další informace v tištěné formě nebo elektronicky, pokud z toho nebudou vyplývat dodatečné podmínky. 1 Evropská dohoda o zaměstnávání au pair, článek 8.

14 (24) Specifická povaha pobytu každé skupiny by se měla odrážet v různé době platnosti povolení vydaných podle této směrnice. (25) Členské státy mohou účtovat žadatelům poplatky za vyřízení žádostí o povolení. Poplatky by měly být by měly pro účely této směrnice zvážit osvobození příslušníků třetích zemí od poplatků za vstup a pobyt. Pokud členské státy požadují po státních příslušnících třetích zemí platbu poplatků, měly by tyto poplatky být přiměřené účelu pobytu a neměly by představovat překážku pro cíle této směrnice. [pozm. návrh 9] (26) Práva udělená státním příslušníkům třetích zemí podle této směrnice by neměla záviset na tom, zda má povolení podobu dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu. (27) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí na území členského státu pro účely stanovené v této směrnici. (28) Přijetí může být v řádně odůvodněných případech odmítnuto. Zejména může být přijetí odmítnuto, pokud se členský stát domnívá na základě zhodnocení skutečností v každém jednotlivém případě, že dotčený státní příslušník třetí země představuje možné ohrožení veřejného pořádku, nebo veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví. [pozm. návrh 10]

15 (29) V případě pochybností, které se týkají důvodů žádosti o přijetí, by členské státy měly mít možnost požadovat veškeré důkazy nezbytné k vyhodnocení žádosti jako celku, zejména na základě žadatelem plánovaného studia nebo odborné přípravy, za účelem boje proti zneužívání nebo nesprávnému využívání řízení, které stanovuje tato směrnice. (30) Vnitrostátní orgány by měly státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o přijetí do členského státu podle této směrnice, informovat o rozhodnutí o žádosti. Měly by tak učinit písemně co nejdříve, avšak nejpozději do 60 dnů, a v případě výzkumných pracovníků a studentů, kteří se účastní programů Unie zahrnujících opatření v oblasti mobility, co nejdříve, avšak nejpozději do 30 dnů 30 dnů ode dne podání žádosti. Pokud členské státy vyžadují další informace pro zpracování žádosti, měly by o tom žadatele co nejdříve informovat. V případě, že vnitrostátní právo umožňuje správní odvolání proti zamítavé odpovědi, by měly vnitrostátní orgány informovat žadatele o svém rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne podání odvolání. [pozm. návrh 11]

16 (31) Mobilita v rámci Unie v případě výzkumných pracovníků, studentů a placených stážistů, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, musí být usnadněna. Pro výzkumné pracovníky by tato směrnice měla zlepšit pravidla týkající se období, pro které udělil povolení první členský stát a které by mělo zahrnovat pobyty ve druhém členském státě, aniž by se vyžadovala nová dohoda o hostování. Měla by se zlepšit situace studentů a nové skupiny placených stážistů, a to tím, že by se jim umožnil pobyt ve druhém členském státě po dobu od tří do šesti měsíců za předpokladu, že splňují obecné podmínky stanovené v této směrnici. V případě stážistů, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a přicházejí do Unie z důvodu převedení v rámci společnosti, by měla platit zvláštní ustanovení ohledně mobility v rámci Unie, navržená s ohledem na povahu jejich převedení v souladu se [směrnicí 2013/XX/EU o převedení v rámci společnosti].

17 (32) Pravidla Unie pro přistěhovalectví a programy Unie zahrnující opatření v oblasti mobility by se měly vzájemně doplňovat. Výzkumní pracovníci, studenti, dobrovolníci a stážisté a studenti, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a na něž se vztahují tyto programy Unie, by měli být oprávněni vstupovat na území různých členských států na základě povolení uděleném prvním členským státem., je-li úplný seznam těchto členských států znám před vstupem na území Unie. Toto povolení by jim mělo umožnit využívat mobility, aniž by museli poskytovat jakékoli dodatečné informace nebo podstupovat jakákoli další řízení o žádosti. Členské státy se vyzývají k tomu, aby usnadnily mobilitu v rámci Unie dobrovolníkům, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, v případech, kdy programy dobrovolné činnosti zahrnují více než jeden členský stát. [pozm. návrh 12] (33) Studenti, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, by měli mít lepší plný přístup na trh práce za podmínek stanovených v této směrnici, tj. minimálně 20 hodin týdně, aby mohli snáze hradit část nákladů na svá studia. Zásada přístupu studentů na trh práce by měla být pravidlem. Avšak za výjimečných okolností by členské státy měly mít možnost zohlednit situaci na svém vnitrostátním trhu práce, nesmí však hrozit úplné odepření práva pracovat se měla uplatňovat jako obecné pravidlo. [pozm. návrh 13]

18 (34) Jako součást úsilí o zajištění kvalifikovaných pracovních sil do budoucna by členské státy měly umožnit a uznání a ocenění práce a celkového přínosu studentů, by členské státy měly umožnit těmto studentům, kteří dokončí studium v Unii, zůstat na jejich území po dobu 12 měsíců po uplynutí platnosti původního povolení s cílem hledat pracovní příležitosti nebo zahájit podnikání. Totéž by měly členské státy umožnit výzkumným pracovníkům po dokončení jejich výzkumného projektu, jak byl definován v dohodě o hostování. Nemělo by znamenat automatické právo na přístup na trh práce či zahájení podnikání. Po dotyčných osobách mohou být požadovány důkazy podle článku 24. [pozm. návrh 14] (35) Touto směrnicí není dotčena pravomoc členských států regulovat počet přijímaných státních příslušníků třetích zemí za účelem práce.

19 (36) Ke zvýšení atraktivity Unie pro výzkumné pracovníky, studenty, žáky, stážisty, dobrovolníky a au-pair, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, je důležité zajistit jim spravedlivé zacházení v souladu s článkem 79 Smlouvy. Tyto skupiny mají právo na rovné zacházení jako se státními příslušníky hostitelského členského státu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU 1. Výzkumným pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, by měla být kromě práv udělených podle směrnice 2011/98/EU přiznána příznivější práva na rovné zacházení jako se státními příslušníky hostitelského členského státu, pokud jde o odvětví sociálního zabezpečení, jak jsou vymezena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/ V současné době uvedená směrnice členským státům umožňuje omezit rovné zacházení, pokud jde o oblasti sociálního zabezpečení, včetně rodinných dávek, a tato možnost uplatnit omezení by se mohla výzkumných pracovníků dotknout. Kromě toho by měli studenti, žáci, dobrovolníci, neplacení stážisté a aupair, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, nezávisle na tom, zda jim právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právo hostitelského členského státu umožní přístup na trh práce, požívat práv na rovné zacházení jako se státními příslušníky hostitelského členského státu, pokud jde o přístup ke zboží a službám a dodávkám zboží a služeb, které jsou dostupné veřejnosti. [pozm. návrh 15] 1 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě (Úř. věst. L 343, , s. 1). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, , s. 1).

20 (37) Touto směrnicí není v žádném případě dotčeno provádění nařízení Rady (ES) č. 1030/ (38) Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, jak je uvedeno v článku 6 Smlouvy o Evropské unii. (39) Členské státy by měly provést ustanovení této směrnice bez diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických názorů či jakýchkoli jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. (40) Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech ze dne 28. září 2011 zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o prováděcích opatřeních o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních prováděcích nástrojů. V případě této směrnice považuje zákonodárce předložení těchto dokumentů za odůvodněné. 1 Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (Úř. věst. L 157, , s. 1).

21 (41) Jelikož cílů této směrnice, totiž stanovení podmínek vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, neplacené nebo placené odborné přípravy, dobrovolné služby nebo činnosti aupair, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a může jich být proto, z důvodu jejich rozsahu a účinků, lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v tomto článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení výše uvedeného cíle. (42) Každý členský stát zajistí, aby byly zveřejněny, zejména na internetu, co nejúplnější pravidelně aktualizované informace o výzkumných organizacích schválených podle této směrnice, se kterými mohou výzkumní pracovníci uzavřít dohodu o hostování, a o podmínkách a řízeních pro vstup a pobyt na jeho území za účelem provádění výzkumu, které byly přijaty podle této směrnice, jakož i informace o institucích definovaných v této směrnici, studijních programech, na které mohou být přijati státní příslušníci třetí země, a o podmínkách a řízeních pro vstup a pobyt na území členského státu pro tyto účely.

22 (42a) Každý členský stát má povinnost informovat příslušníky třetích zemí o pravidlech uplatňovaných v jejich konkrétním případě s cílem zajistit transparentnost a právní jistotu a motivovat tak příslušníky třetích zemí, aby přicházeli do Unie. Veškeré informace, které souvisejí s postupem, včetně všeobecných podkladů o studiu, výměnném či výzkumném programu, ale i zvláštní informace o právech a povinnostech žadatele, by proto měly být poskytnuty tak, aby pro příslušníky třetích zemí byly snadno dostupné a srozumitelné. [pozm. návrh 16] (43) [V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se uvedené členské státy neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není závazná ani použitelná.] (44) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně není závazná ani použitelná.

23 (45) Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by se měla omezovat na ustanovení, která v porovnání s předchozími směrnicemi představují podstatnou změnu. Povinnost provést ve vnitrostátním právu nezměněná ustanovení vyplývá z předchozích směrnic. (46) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic ve vnitrostátním právu a dat jejich použitelnosti stanovených v příloze I části B, PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

24 KAPITOLA I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět Tato směrnice stanoví: a) podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na území členských států na dobu delší než 90 dnů za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair; b) podmínky vstupu a pobytu studentů a placených stážistů, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, na dobu delší než 90 dnů na území jiných členských států, než je stát, který jako první vydá státnímu příslušníkovi třetí země povolení na základě této směrnice; c) podmínky vstupu a pobytu výzkumných pracovníků, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, na území jiných členských států, než je členský stát, který jako první vydá státnímu příslušníkovi třetí země povolení na základě této směrnice.

25 Článek 2 Oblast působnosti 1. Tato směrnice se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o přijetí na území členského státu za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené nebo neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby nebo činnosti au-pair. 2. Tato směrnice se nevztahuje na státní příslušníky třetích zemí : a) kteří pobývají ve členském státě jako žadatelé o azyl nebo v rámci podpůrných forem ochrany nebo programů dočasné ochrany; b) jejichž vyhoštění je odloženo z faktických nebo právních důvodů; c) kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Evropské unie a kteří uplatnili své právo volného pohybu v rámci Unie; d) kteří jsou dlouhodobě pobývajícími residenty členského státu v souladu se směrnicí Rady 2003/109/ES 1 a kteří uplatnili své právo pobývat v jiném členském státě za účelem studia nebo odborného vzdělávání; 1 Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (Úř. věst. L 16, , s. 44).

26 e) považované podle vnitrostátních právních předpisů dotčeného členského státu za osoby samostatně výdělečně činné. f) kteří spolu se svými rodinnými příslušníky, a bez ohledu na svou státní příslušnost, požívají práv na volný pohyb rovnocenných s právy občanů Unie na základě dohod mezi Unií a jejími členskými státy nebo mezi Unií a třetími zeměmi; g) stážisty, kteří přicházejí do Unie z důvodu převedení v rámci společnosti podle [směrnice 2013/XX/EU o převedení v rámci společnosti]. Článek 3 Definice Pro účely této směrnice se rozumí: a) státním příslušníkem třetí země osoba, která není občanem Evropské unie ve smyslu čl. 20 odst. 1 Smlouvy;

27 b) výzkumným pracovníkem státní příslušník třetí země, který má náležitou vysokoškolskou kvalifikaci umožňující přístup k doktorandským programům a který je vybrán výzkumnou organizací pro provedení výzkumného projektu, pro nějž se obvykle daná kvalifikace vyžaduje; c) studentem státní příslušník třetí země přijatý vysokoškolskou institucí a přijatý na území členského státu za účelem řádného studia vedoucího k dosažení vysokoškolské kvalifikace uznané členským státem, včetně diplomů, vysvědčení nebo doktorandských titulů získaných na vysokoškolské instituci, což může zahrnovat přípravný kurz předcházející takovému vzdělávání v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy; d) žákem státní příslušník třetí země přijatý na území členského státu za účelem účasti v uznaném programu středoškolského vzdělávání v rámci výměnného programu provozovaného organizací uznanou za tímto účelem členským státem v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy nebo správní praxí;

28 e) neplaceným stážistou státní příslušník třetí země přijatý na území členského státu na dobu neplacené odborné přípravy v souladu s vnitrostátními právními předpisy dotčeného členského státu ; f) placeným stážistou státní příslušník třetí země přijatý na území členského státu na dobu odborné přípravy, za niž dostává odměnu, v souladu s vnitrostátními právními předpisy dotčeného členského státu; g) dobrovolníkem státní příslušník třetí země přijatý na území členského státu za účelem účasti na uznaném programu dobrovolné služby; ga) zajišťovatelem dobrovolnické činnosti organizace odpovědná za program dobrovolné služby, k němuž je příslušník třetí země přidělen; takové organizace a skupiny jsou nezávislé a autonomní, stejně jako jiné neziskové subjekty, jako například veřejné orgány; jsou činné v veřejné sféře a jejich činnosti alespoň částečně přispívají k veřejnému blahu 1. [pozm. návrh 17] 1 Sdělení Komise o podpoře úlohy dobrovolných sdružení a nadací v Evropě, COM(1997)0241.

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (VE ZNĚNÍ LISABONSKÉ SMLOUVY) Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny PI 1.189 LEDEN 2008 Dokument byl vytvořen na základě znění návrhu Lisabonské smlouvy,

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o založení Evropského společenství a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 268/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 240 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI CS CS

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí 14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. října 1961 byla v Turínu přijata Evropská sociální charta. Jménem České a Slovenské Federativní

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/20/ES ze dne

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU L 174/74 Úřední věstník Evropské unie 1.7.2011 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých

Více

RADA EVROPY - Evropská sociální charta (Turín, 18. října 1961)

RADA EVROPY - Evropská sociální charta (Turín, 18. října 1961) RADA EVROPY - Evropská sociální charta (Turín, 18. října 1961) Preambule Níže podepsané vlády, jsouce členy Rady Evropy Majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více