AU PAIR A DAŇOVÉ POVINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AU PAIR A DAŇOVÉ POVINNOSTI"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce AU PAIR A DAŇOVÉ POVINNOSTI Lenka Macnerová 2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Au pair a daňové povinnosti zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. 1

2 O B S A H ÚVOD.. 5 KAPITOLA PRVNÍ AU-PAIR 1.1. Co je to au-pair? Au-pairing archaický pojem nebo fenomén moderní doby? Jaká je úloha au-pair agentur? Pracovní povolení a au-pair Au-pair a mezinárodní právní předpisy Spolková republika Německo nebo Velká Británie? Pohled sociologický Pohled psychologický Pohled právní Na světě jsou jisté pouze dvě věci: smrt a daně.b.franklin Daňový systém a daňová soustava Daň z příjmů fyzických osob Smlouvy o zamezení dvojího zdanění.. 38 KAPITOLA DRUHÁ ZDANĚNÍ AU-PAIR Z POHLEDU JEDNOTLIVÝCH DANÍ 2.1. Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitostí Daň silniční Daň z přidané hodnoty Au-pair a poplatková povinnost Správní poplatky Místní poplatky Soudní poplatky Daň z příjmů fyzických osob Zdanění au-pair daní z příjmů fyzických osob Nová právní úprava zdanění au-pair a profesně vytížené matky Důsledky nové právní úpravy zdanění au-pair účinné od Komparace nové právní úpravy zdanění au-pair daní z příjmů a právní úpravy účinné před Internacionalizace finančních trhů a zdanění au-pair 62 2

3 KAPITOLA TŘETÍ AU-PAIR A SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ 3.1. Správa daní a poplatků a obecná ustanovení Řízení přípravné Řízení vyměřovací Opravné prostředky Placení daní 65 KAPITOLA ČTVRTÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 4.1. Pojem zdravotního pojištění Au-pair a zdravotní pojištění při pobytu ve Velké Británii Au-pair a zdravotní pojištění při pobytu v Německu Au-pair a zdravotní pojištění při pobytu v USA. 73 KAPITOLA PÁTÁ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 5.1. Nemocenské pojištění Důchodové pojištění Au-pair a sociální pojištění 78 KAPITOLA ŠESTÁ AU-PAIR A PODZÁKONNÉ PŘEDPISY MINISTERSTVA FINANCÍ ČR 6.1. Podzákonné předpisy vztahující se k zákonu o dani z příjmů Podzákonné předpisy vztahující se k zákonu o správě daní a poplatků KAPITOLA SEDMÁ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ AU-PAIR VE VELKÉ BRITÁNII A SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO 7.1. Zdanění příjmů au-pair ve Velké Británii a Spolkové republice Německo Komparace s naší právní úpravou.. 82 KAPITOLA OSMÁ HODNOCENÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY ZDANĚNÍ AU-PAIR 8.1. Hodnocení de lege lata Hodnocení de lege ferenda SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ 86 CIZOJAZYČNÉ RESUMÉ. 89 3

4 ÚVOD Při vyběru zadání mé diplomové práce mě zaujala problematika s názvem Au pair a daňové povinnosti, kterou nabízela ke zpracování katedra Správní vědy, správního práva a finančního práva. Finanční právo jako poměrně mladé a dynamicky se vyvíjející odvětví právního řádu nabídlo ke zpracování diplomové práce velmi zajímavé téma, které je v současné době bezesporu velmi aktuální, relativně nové a především, dosud bylo velmi málo napsáno o této problematice. Mým cílem bylo komplexně uchopit problematiku zdanění au-pair. Z toho důvodu je v této práci nejen pohled právní na tuto problematiku, ale je zde zmíněn i pohled sociologický a psychologický, ale také poměrně podrobně vysvětlen a rozebrán pojem au-pair, včetně historického vývoje au-pair, možnosti dalšího rozšiřovaní si odborných znalostí v oblasti au-pair, apod. Důvodem proč jsem si vybrala toto téma diplomové práce byla vyplnit určitou mezeru, která zde bezesporu byla z hlediska pramenů týkajících se zdanění au-pair. Do jaké míry se mi tento úmysl zdařil záleží na posouzení čtenářů. Touto cestou také chci poděkovat paní JUDr.Pařízkové Ph.D. z katedry z Správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty M.U., za odbornou pomoc a čas, který si na mě udělala. Nebude jistě od věci zmínit se na tomto místě o dvou bohužel neúspěšných žádostech, kdy jsem se obrátila na pracovníky finanční správy s žádostí o poskytnutí odborných informací týkající se zdanění au-pair dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (ve znění pozdějších předpisů), ovšem mi bylo oznámeno, že pracovníci finanční správy nemají kapacitní možnosti ke kompletní a komplexní odpovědi na mou žádost a dále, že nejsou oprávněni poskytovat informace jako podkladové materiály ke zpracování školních prácí. V dnešní době zažívá au-pairing doslova boom, stále více mladých žen, ale také mužů a nově i párů, absolventů, ale i studentů středných a vysokých škol se stává au-pair v Evropě, Americe i Austrálii. Velkým lákadlem je bezesporu primárně velmi výrazné zlepšení jazykových znalostí a možnost bezprostředního osvojování si cizího jazyka, sekundárně pak bezpečné a stabilní rodinné prostředí, které může umístění v cizí rodině zajistit. A to bez ohledu na množství rizik z toho vyplývajících, a to pro obě strany. Mám na mysli zejména, případy nezodpovědného a nezralého přístupu au-pair ke svěřeným dětem, ale také často bezohledné až nepřátelské chování rodiny k au-pair. Mladí lidé si neosvojují jen cizí jazyk, ale zárověň poznávají kulturní bohatství, zajímavou historii, ale také různé zvyky a odlišný způsob života v zahraniční zemi. Velkým kladem pro mladého člověka je, že v prostředí, kde jsou vzdáleni od rodiny a přátel, (což se týká převážně středoškoláků) se osamostatňují, jsou odkázáni jen sami na sebe, toto prostředí je vychovává a mění v dospělého a odpovědného člověka. Mladí lidé získávají dále cenné zkušenosti s výchovou dětí, které mohou využít při výchově vlastních dětí. Pokud studují nebo jsou absolventi pedagogické školy, tak také v zaměstnání. 4

5 Zahraniční rodina naopak od au-pair očekává, že získá pomocnici matky s domácími pracemi a chůvu k dětem, optimálně se smyslem pro humor, svatou trpělivostí, zralým přístupem a odpovědností, a samozřejmě láskou k dětem. Všichni rodiče se cítí jisti, když ponechají své děti v péči osoby citlivé, důvěryhodné a schopné převzít kontrolu. Rodiny žádají spolehlivou au-pair, která bude pečlivě řídit auto, nezapomene zamykat a nebude zvát domů nevhodné hosty. Samozřejmostí je důvěra s ohledem na cennosti, peníze, nákupy, dětské hračky, atd. Můžeme se zde ptát, jaký vliv má přítomnost a působení au-pair v zahraniční rodině na děti. Negativní? příchod cizího elementu do rodiny, kde dosud autoritou a vzorem byly rodiče, elementu ze zcela jiného kulturního, společenského a rodinného prostředí. Nebo pozitivní? Kdy právě příchod cizího člověka z jiného společenského prostředí má na děti podnětný vliv a děti získávají přítele na hry i na výuku. Psychologové se shodují v tom, že vliv chův a pomocnic v domácnosti na děti je pozitivní, samozřejmě za předpokladu láskyplného přístupu au-pair k dětem a harmonické rodiny. Pro mnohé zájemce o pečování o děti je au-pairing atraktivní tím, že je to nejsnazší způsob získání práce v zahraničí, a to zejména díky obrovské nabídce v tomto oboru. Dalším kladem oproti jiným zaměstnáním v zahraničí je ve většině zemí jednodušší legalizace tohoto stavu. Získat pracovní povolení k řádnému zaměstnání je ve většině mimoevropských zemí světa obvykle obtížné, avšak pro tyto chůvy a pomocnice v domácnosti platí časté výhody. Jednou z nich je bezesporu práce agentur v tomto oboru, které vedle samotného umisťování au-pair ve vhodné zahraniční rodině, poskytují i další služby jako poradenství, pojištění, levné jízdenky či letenky, přítomnost svého zástupce v zahraniční zemi, většina z nich slibuje zájemcům v případě krachu vztahů ve stávající rodině, najít rodinu jinou. Cílem této práce je ucelený pohled na problematiku zdanění au-pair, nejen objasnění základních pojmů a pojmů souvisejících, ale zejména zamyšlení nad současnou právní úpravou zdanění au-pair, a to z pohledu jednotlivých daní daňové soustavy ČR. Zamyšlení se nad důvodem přeměny právní úpravy zdanění au-pair daní z příjmů fyzických osob s účinností od , rozbor původní právní úpravy zdanění au-pair daní z příjmů fyzických osob, a nové právní úpravy zdanění au-pair daní z příjmů fyzických osob (tj.právní úpravy účinné od ) a komparace původní a nové právní úpravy. V této diplomové práci je také rozebrána poplatková povinnost au-pair z hlediska správních, soudních a místních poplatků. Vztah au-pair a podzákonných předpisů Ministerstva financí ČR, ale také pohled na au-pair z hlediska zákona o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992 Sb.,ve znění pozdějších předpisů). Tato práce se zamýšlí nad povinností au-pair z hlediska zdravotního a sociálního pojištění a zároveň tyto pojmy objasňuje a přibližuje. Součástí této práce je také zdanění au-pair, ve dvou pro au-pair nejatraktivnějších a nejnavštěvovanějších zemích, ve Velké Británii a Spolkové republice Německo. 5

6 Samozřejmým zakončením této diplomové práce je hodnocení právní úpravy zdanění au-pair a to jak de lege lata, tak také de lege ferenda. 6

7 KAPITOLA PRVNÍ AU-PAIR 1.1. CO JE TO AU-PAIR? Všeobecná encyklopedie Diderot svazek 1 a/b z roku 1999 termín au-pair [opér] definuje jako dívku, řidčeji chlapce, kteří v domácnosti v zahraničí vypomáhají s domácími pracemi, pečují o děti apod., zpravidla, aby se naučili cizímu jazyku a seznámili se s cizím prostředím. Slovník cizích slov z roku 1996 hovoří o au-pair jako o pomocnici v domácnosti za byt a stravu. Temíny au-pair, pomocnice matek, či chůva jsou často používány poněkud volně, takže si ujasněme, v čem se tyto pracovní pozice od sebe liší. Všechny jsou v první řadě zaměstnáním s bydlením přímo na pracovišti, a týkají se péče o potřeby dětí, která přispívá k jejich emocionálnímu a mentálnímu vývoji, a v případě nutnosti i vynucení disciplíny. 1 U chův se obvykle očekává, že mají nějakou odbornou přípravu, jako například osvědčení z péče a vzdělávání dítěte (dříve NNEB-National Nursery Examination Board, viz dále), nebo jiný stupeň odborné kvalifikace. Existují však místa pro chůvy, které nemají žádný kvalifikační doklad, ale které mají dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi. Chůvy mají výhradní dozor nad dětmi a jsou odpovědné za drobné povinnosti, které se k tomu vztahují. Obvykle žijí v rodině a zasluhují si výplatu za plnou pracovní dobu, protože jsou ve službě celý den, s výjimkou jednoho nebo dvou dnů volna za týden. 2 Výjimečnou možností je práce tzv. denní chůvy, s bydlením chůvy mimo rodinu. Progresivnějším názvem pro pomocnice matek je rodičovská pomoc, která za poslední léta získala omezenou hodnotu. Většina agentur však stále hovoří o pomocnicích matky, které někdy mají svěřeno jedno dítě, ale obvykle pracují po boku matky. Asistují kdekoliv je potřeba, a očekává se od nich provádění různých úkolů, vztahující se nejenom k dětem, ale všeobecně k domácnosti, 3 tj.domácí práce a vaření. Pracovní doba je 8 hodin denně, pět nebo šest dnů v týdnu, běžně jsou placeny méně než vyškolené chůvy. Au-pair je zvláštní pracovní kategorie, třebaže mnohé povinnosti au-pair se překrývají s povinnostmi pomocnic matek. Oficiálním záměrem tohoto postavení je poskytnout mladým, svobodným ženám a mužům možnost současně s výpomocí a pobytem v hostitelské rodině studovat cizí jazyk a kulturu. Technicky to znamená, že není možné být au-pair v zemi jejíž občanství au-pair má, nebo v zemi, jejíž jazyk je pro au-pair mateřský. Existují samozřejmě výjimky, jako v případě amerického projektu au-pair, který je přístupný pouze pro anglické rodilé mluvčí. U au-pairs se předpokládá maximálně 25 hodin práce týdně, 5 dní v týdnu, plus dva večery hlídání dětí a ve 1 S.Griffith,S.Legg.Au-pair praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno CP Books,2005, s.12 3 S.Griffith,S.Legg.Au-pair praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno CP Books,2005, s.12 7

8 většině zemí dostávají kapesné 4 ve výši minimálně liber 45 za týden. Na rozdíl od chův a pomocnic matek nepodepisují au-pairs pracovní smlouvu, protože zde nevzniká pracovní poměr, dohoda mezi au-pair a rodinou je neformální. Aupairs se považují více jako členové rodiny, než zaměstnanci. Au-pair má také menší odpovědnost za vzdělávání dětí než chůvy. Prázdninové au-pair pracují od července do září a doprovází rodinu na její dovolenou. Protože mají děti prázdniny, má au-pair mnohem méně volného času, než během školního roku, a téměř žádnou šanci ke studiu cizího jazyka. Jinak by měla platit stejná pravidla jako u řádných au-pair. 5 Výše uvedený výčet představuje jen základní rozlišení různých kategorií péči o děti a domácnost při bydlení v rodině. Ve skutečnosti samozřejmě existuje neomezený počet různých ujednání, ovšem v mezích právních předpisů, které mohou na jedné straně rodiny a pomocníci na straně druhé, bydlící na pracovišti vložit do smlouvy. Mnohé z definic chův a pomocnic v domácnosti jsou ve skutečnosti velmi volně interpretované. 6 Další možné rozlišení je demi au-pair a au-pair plus. Demi au-pair pracuje maximálně tři hodiny denně, plus hlídání dětí. V současné době je tento typ 7 programu již ukončen pro nízký zájem klientů. Au-pair plus pracuje více hodin, samozřejmě je také více zaplacena než demi au-pair. Pro většinu rodin jsou však au-pair a pomocnice matek jen eufemistickým názvem pro domácí práce, takže případný zájemce by si měl předem přesně ujasnit, co se od něj očekává. Na au-pair pozicích mohou poslední roky působit rovněž mladí muži. Tato důležitá skupina uchazečů však nenajde práci v žádném případě snadno. Navzdory pokroku dosaženého v posledních desetiletí v oblasti sexistických stereotipů, je pro mladé muže stále ještě velmi obtížné zajistit si práci jako aupair. 8 Při hledání místa au-pair, zahrnující péči o děti musí mít muži výborné reference a množství zkušeností (nejedná se jen o reference osvědčující hlídání dětí, ale velmi dobře použitelná jsou i doporučení osvědčující práci s dětmi ve sportovních oddílech, letních táborech, různých zájmových organizací,apod), a to na rozdíl od žen uchazeček. Mnohé agentury odmítají muže zaregistrovat, protože rodiny požadující mužské au-pair se vyskytují velmi vzácně. Podle britského článku v tisku byl jeden zkušený mužský zájemce o hlídání dětí odmítnut u 59 agentur, než byl přijat a zaregistrován. Ve Velké Británii bylo vykonávání práce au-pair muži zakázáno ještě v roce 1993, a to i přes to, že to bylo v rozporu s právními předpisy EU ohledně rovného zacházení. Díky tvrdému lobbingu organizací mládeže pro výměny, kampaním za rovné šance a tlaku poslanců evropského parlamentu, byly právní předpisy změněny tak, že britská definice au-pair již dále nespecifikuje pohlaví, ale pouze věk a národnost. V současné době vysoké procento uchazečů o mužského au-pair 4 S.Griffith,S.Legg.Au-pair praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books, 2005, s.12 5 S.Griffith, S.Legg.Au-pair praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005, s.12 6 S.Griffith, S.Legg.Au-pair praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005, s.12 7 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s.12 8 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s.15. 8

9 pochází ze střední Evropy (především z Maďarska, České republiky a Slovenské republiky). 9 Bohužel žádné právní předpisy neodstraní lidské předsudky. Mladí muži, kteří odpovídají na inzeráty au-pair nebo chůva, se často setkávají s neporozuměním a v některých případech až s nepřátelstvím. 10 Situace se však pomalu zlepšuje. Britské univerzity nabízející kurzy péče o dítě informují o mírném zvýšení počtu mužských studentů, zatímco před několika lety neměly téměř žádné zájemce. 11 Obecně je ze strany rodin zájem o samostatné mladé muže (tedy žádné mladíky silně fixované na rodiče, především na matku), kteří jsou za volantem jako doma, a samozřejmě se znalostí cizího jazyka. 12 Jak informuje většina agentur, je s podivem, že jménem velké části potenciálních mužských zájemců au-pair, agenturám volají a o informace žádají maminky, babičky, sestry i přítelkyně, což jistě není ideální vizitka samostatného mladého muže. 13 Asi nejlépe o současné situaci mužských au-pair vypoví svědectví mladého muže jménem Ian Croker, který pracoval jako au-pair ve Francii. Jako mužský au-pair jsem akceptoval, že mohu být raritou, i když situace ve skutečnosti není tak hrozná, jak si mnozí muži myslí. Ve Francii pracuje mnoho mužských au-pair. Z mé zkušenosti se kluci snaží dostat na místa, která jsou pro ně výzvou, například v rodinách s energickými dětmi, nebo děti, které měly problémy s velkou fluktuací au-pairs. Moje agentura tvrdila, že muže, které umístila, měli menší problémy se steskem po domově a větší vůli vytrvat přes počáteční obtíže. Myslím si, že rodiče si jsou ve stále větší míře vědomi výhod, které jim přináší přítomnost chlapců a mnozí cítí, že jejich děti jsou bezpečnější, když jsou venku s mužským, speciálně ve městě. Moji dva přátelé jsou také aupairs, a žádný z nás neměl nikdy zkušenost s negativním hodnocením naší práce. Ovšem i v našem okolí existují lidé s úzkoprsým myšlením, a i já jsem byl odmítnut několika rodinami jen z toho důvodu, že jsem muž. 14 Umístěním v páru se rozumí případ, kdy mladý pár má zájem spolu působit ve stejné rodině. Hned na začátku je nutno upozornit, že jde o záležitost doposud nepříliš obvyklou, a ze strany rodin téměř nepoptávanou. Iniciátorkou bývají především mladé ženy, jejichž protějšek většinou netuší co se na něho chystá. Minimálně jeden z dvojice by měl ovládat velmi slušně cizí jazyk, druhý by měl mít alespoň tzv. basic commands. U muže se automaticky předpokládají velmi dobré řidičské schopnosti. V případě umístění ve dvojic je třeba počítat spíše s venkovem a nabídkou pobytu na relativně odlehlé farmě. Požadavky na umístění páru ve velkém městě jsou bezpředmětné. V případě párového umístění je třeba spoléhat na štěstí S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s Au Pair International CZ agentura.dostupný z: 13 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 14 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 9

10 Dosud byla popisována au-pair v obecné rovině, nyní uvedu několik konkrétních požadavků na au-pair, a to ve Velké Británii a Německu (obsáhleji a podrobněji viz níže komparace Velké Británie a Německa). Základním požadavkem na au-pair ve Velké Británii je věk let, alespoň základní znalost anglického jazyka, svobodná(ý), řidičský průkaz, 16 výborný zdravotní stav, dobrý vztah k dětem a ochota vypomáhat s domácími pracemi. Nejvíce žádané jsou nekuřačky, hrající na hudební nástroj, sportovně zaměřené, dobré plavkyně, ovládající základy kuchařského umění a mající dobrý vztah ke zvířatům. Základní podmínkou je ochota přicestovat do Velké Británie a pobyt na 3-24 měsíců, rodiny mají největší zájem o půlroční pobyty. Zde platí : čím déle hodláte v anglické rodině setrvat, tím více zde budete vítána(vítán). 17 Základním požadavkem na au-pair ve Spolkové republice Německo je věk let, velmi slušná znalost německého jazyka, svobodná(ý), řidičský průkaz, výborný zdravotní stav, dobrý vztah k dětem a ochota vypomáhat při běžných domácích pracích. Nejvíce jsou žádány nekuřačky, hrající na hudební nástroj, sportovně zaměřené, dobré plavkyně, se základy kuchařského umění a kladným vztahem ke zvířatům. Předchozí ověřitelná praxe v péči o děti je výrazně preferována. Základní podmínkou au-pair je ochota přicestovat do Spolkové republiky Německo a pobyt zde na měsíců. I když si většina au-pair myslí, že jazyk ovládá slušně, ze zkušeností se německy myslet naučí za přibližně třičtvrtě roku. U Němců rozhodně platí, že au-pair pobyty jsou v každém případě určeny k dalšímu rozšíření a upevnění jazykových znalostí, nikoliv k základní výuce. V každém větším německém městě existuje Volkschochschule, která mj. nabízí kurzy přímo zaměřené na Au-pair Mädchen. Movitější au-pair se mohou zapsat do některého jazykového institutu. 18 Ženy a muži pečující o děti mohou uvažovat pro zvýšení své odbornosti o absolvování vhodného školícího kurzu. I když kvalifikační certifikát není pro práci au-pair nutným předpokladem, podstatně pomůže zájemci při hledání vhodné rodiny. Škála tréninkových a odborných školení péče o děti je obrovská. Většinou jsou poskytovány od CACHE (Council Awards in Childrens Care and Education). Shromáždění vzniklo z poválečné National Nursery Examination Board (NNEB) a v roce 2001 se sloučilo s National Association of Maternal and Child Welfare (NAMCW). Kurzovní osvědčení CACHE obsahuje národní odbornou kvalifikaci (NVQs) 2.,3. a 4. stupně a certifikát nebo diplom Péče a vzdělávání dítěte. 19 Národní odborná kvalifikace (NVQs) v péči a vzdělávání dětí raného věku se poskytuje prostřednictvím univerzit a nezávislých školících organizací nebo přímo na pracovišti. Mnohé kurzy jsou zabezpečovány místně 20 a požadují denní účast nebo účast ve formě volných bloků. Nejzákladnější certifikační kurz je kurz 2. stupně péče o dítě, který může být dosažen za rok nebo 18 měsíců řádného studia, které musí zahrnovat 390 hodin praktických 16 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 17 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 18 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 19 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-fair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s.25 10

11 cvičení. Držitele tohoto certifikátu kvalifikuje pro práci pomocnice matky nebo asistentky v jeslích. Třetí stupeň je jednou z klíčových kvalifikací, které jsou určeny pro chůvy a agenturami je nejvyhledávanější, je také znám pod názvem Diplom pro ošetřovatelství v předškolních zařízení. Jedná se obvykle o dvouroční kurz, zahrnující 750 hodin praktických cvičení, během něhož je kandidát hodnocen v 11 povinných kvalifikačních oblastech na pracovišti. 21 Kandidáti musí předvést jak praktickou způsobilost, tak teoretické znalosti. Tento kurz připravuje zájemce na zaměstnání v jakémkoliv zařízení péče o dítě. Certifikační a diplomové kurzy nabízejí studijní centra po celém Spojeném království, Irsku a na Novém Zélandu. Kdokoliv uvažuje o absolvování kurzu péče o děti měl by se nejprve ujistit, že osvědčení, které studiem získá, bude potenciálními zaměstnavateli a agenturami uznáváno. 22 Jiným diplomům (BTEC poskytuje Edexcel, Univezity of London Examinations Board), mohou předcházet náročné kurzy, nicméně nemusí být tak široce uznávány a známy jako osvědčení CACHE. Seznam všech možných kurzů péče o dítě je možno si vyžádat přímo u CACHE, nebo vyhledat na jejich webových stránkách (www.cache.org.uk). Některé agentury umisťují mladé, nezkušené dívky do domovů ve Velké Británii jako tzv. chůvy učnice, za relativně nízkou odměnu. Mnoho úspěšných chův získalo touto cestou vysoce placenou práci (např. pro zajímavost včetně chůvy u královské rodiny) AU-PAIRING ARCHAICKÝ POJEM NEBO FENOMÉN MODERNÍ DOBY? První zaznamenané použití slova au-pair, které pochází z francouzštiny a znamená doslova za rovných podmínek, pochází z roku 1897 z novin Girls Own Paper, kde se píše o anglických dívkách, které se vypravily do Francie. 24 Tyto dívky vyučovaly ve Francii svou řeč, výměnou za lekce francouzštiny. Význam pojmu se však brzy změnil a hlavní povinností pro au-pair se stala péče o děti. 25 Existuje množství statí, které au-pairing popisují jako ideální způsob, jak poznat na vlastní kůži cizí kulturu zevnitř a naučit se cizí jazyk. Z některých pramenů bychom dokonce mohli nabýt dojmu, že jediným důvodem, proč rodiny au-pair přijímají je, že jim chtějí pomoci ocenit kulturu své země a naučit se cizí jazyk. Naopak realisticko-pesimistický pohled hovoří, že v naprosté většině případů rodiny hledají levnou domácí pracovní výpomoc. Mezi těmito dvěma krajními póly existuje množství možných oboustranně prospěšných variant kvalitního vztahu zahraniční rodina au-pair. Na kontinentu má au-pairing v dnešním slova smyslu své kořeny ve Švýcarsku na konci předminulého století, kdy poprvé odcházelo ze svých domovů do měst velké množství mladých dívek, aby zde našly zaměstnání. Církev a jiné skupiny, které na sebe pohlížely jako na ochránce morálky, očekávaly, že by tuto nově 21 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-fair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s.13 11

12 nabytou nezávislost mohl doprovázet pokles mravů, z toho důvodu podporovaly mladé dívky a vedly je k práci v rodinách z důvodů mravních, ale také proto, aby si dívky osvojily užitečné domácí dovednosti. 26 Element výuky cizích jazyků tak přišel na pořad dne později, když německy mluvící mladé švýcarské dívky začaly pracovat ve francouzsky mluvících domácnostech. První výměny ve Velké Británii proběhly na počátku dvacátých let minulého století se Švýcarskem a o deset let později s Rakouskem. Dramatický nárůst au-pairingu byl však zaznamenán až po II. světové válce. Počet zúčastněných zemí a aupairs se rychle zvyšoval, takže v současné době je v Evropě stovky tisíc au-pairs. Podle nedávaných informací britského ministerstva vnitra jen v sedmimilionovém Velkém Londýně působí přes au-pairs ročně. 27 První české au-pairs odcestovaly do Velké Británie v době oteplení, v roce 1968, další Češky mohly navázat na své předchůdkyně, ze všeobecně známých důvodů, až v lednu Posledních velkých změn doznal britský au-pairing v listopadu 2002, kdy byl au-pair program otevřen rovněž pro občany Bulharska, Rumunska, Estonska, Litvy a Lotyšska. V květnu 2004 bylo oznámeno zvýšení minimálního týdenního kapesného na 45 GBP. 29 Na rozdíl od Evropy v USA probíhal vývoj au-pair zcela jiným směrem. Až do roku 1985 pracovaly ve Spojených státech doslova tisíce mladých žen zejména z Evropy a Jižní Ameriky ilegálně, respektive na turistická víza a mnohdy za nepříliš vhodných podmínek, což se stalo v polovině osmdesátých let minulého století logicky neudržitelným. V roce 1986 US Information Agency (USIA) vytvořila a uvedla v život oficiální americký au-pair program, který se počal řídit zákonem Au-pair Regulations. Licenci na dovoz především evropských au-pairs získalo tehdy pouhých pět amerických agentur. Jednalo se o agentury Au Pair in America (AIFS), Au Pair Programme USA (Excel), Au Pair Care (AYUSA Int.), EIL Experiment in International Living (World Learning. Inc.) a InterExchange. Adeptkám bylo udělováno vízum J-1, (kterému se občas říká Disney vízum ). 30 První Češky a Slovenky mohly vycestovat jako au-pair do USA až v roce Naší úplně první au-pair ve Spojených státech byla Štěpa Vnučková z Jílové u Děčína. Kapesné činilo $ 125 týdně, agentury striktně trvaly na zaplacení depozitu $ 500 a často ještě na zaplacení příplatku za odlet z Evropy. České au-pair agentury začaly pracovat na kontaktech se Spojenými státy již v roce 1994 a roce 1996 byly uzavřeny dlouhodobé kontrakty s agenturou Au Pair Programme USA se sídlem v Salt Lake City, ve státě Utah. 31 Během let se podmínky programu au-pair do USA postupně měnily, bylo zvyšováno týdenní kapesné, snižován depozit a většinou odpouštěn i příplatek za odlet z Evropy. V současné době činí kapesné $ 139,05 týdně, velmi zkušená au-pair nebo mladé ženy (i muži) mající vzdělání týkající se vztahu k dětem (tj. 26 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: http//www.au-pair-int.cz 29 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: http//www.au-pair-int.cz 30 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 31 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 12

13 absolventi Střední zdravotnické školy, Střední pedagogické školy nebo nejlépe Pedagogické fakulty některé Univerzity) může obdržet týdenní kapesné až $ Od ledna roku 2004 je možné, v případě zájmu rodiny au-pair pobyt ve Spojených státech prodloužit až na dva roky. K lednu téhož roku působilo ve Spojených státech celkem deset licencovaných agentur, poskytujících au-pair programy, avšak v případě zájmu je nutno využít služeb jejich českých popř. slovenských partnerů, neboť o vízum J-1 je třeba zásadně žádat ve své mateřské zemi JAKÁ JE ÚLOHA AU-PAIR AGENTUR? Existují tři možnosti hledání místa au-pair, chůvy a pomocnice v domácnosti v zahraničí prostřednictvím agentur, prostřednictvím inzerátů nebo přímý ústní kontakt. Nejsnazší a nejvýhodnější cesta hledání práce au-pair je prostřednictvím agentury. 34 Prvotní úlohou au-pair agentur je představit potenciální au-pair vhodné rodině. Vzájemné představení se provádí výměnou vyplněných dotazníků. Agenti působí jako informační centrum pro rozličné dotazy a především se snaží vyhovět požadavkům rodin nabídkou žadatelů, kteří jsou u nich registrováni. Pokud tedy například požaduje španělská rodina au-pair s římsko-katolickou vírou, mluvící anglicky, nekuřačku, milující psy a vlastnící řidičský průkaz, pak agent na základě těchto dispozic vyhledá vhodného kandidáta. Obchodním zájmem agentury je uspokojit potřeby svého klienta. 35 Agentury mohou pro au-pairs poskytovat další služby jako pojištění, zajištění letenky nebo jízdenky, poradenství ohledně víz, apod. Velkým kladem agentur je přítomnost zástupce agentury v zahraničí, který se v případě úplného nezdaru a krizi vztahů mezi au-pair a zahraniční rodinou, pokusí najít jinou vhodnou rodinu. 36 Nejlépe vypoví o výhodách a nevýhodách au-pair agentur jejich aupairs. Z výpovědi dvou dívek - Angie Copley: Po absolvování kurzu BTEC v Social Caring jsem se rozhodla, že bych chtěla na rok odjet do Itálie jako aupair. V nabídkové brožuře jsem našla adresu jedné agentury a napsala tam. Ještě předtím, než jsem agenturu osobně navštívila, mi našli rodinu na Sardinii. Nemohla jsem uvěřit, že je to tak snadné. Vše co jsem musela udělat, bylo zaplatit letenku. Judith Twycross o svých zkušenostech s agenturou Sussex, která pro ni zařídila umístění v Seville: Hlavní výhodou postupu přes agenturu bylo, že jsem během tří dnů dostala na výběr z pěti či šesti rodin, kterým jsem mohla zavolat a promluvit si s nimi, nebo jsem mohla požádat španělského agenta o zjištění různých podrobností. Bylo to pro mne velmi důležité, měla jsem jisté požadavky, ze kterých jsem nechtěla slevit. 37 Anglicky mluvící 32 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 33 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 34 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s.31 13

14 agentka v Madridu během prvního měsíce pobytu dvakrát volala mě a mé rodině, aby zkontrolovala, zda je vše v pořádku, zda se nevyskytla nějaká nedorozumění. Také zorganizovala setkání s jinými au-pairs pracující v Seville. Vedle nesporných výhod au-pairs agentur existuje samozřejmě i opačná stránka. Po podání žádosti agentuře a zaregistrování je dle au-pairs iritující a nervy drásající nejistota, kdy budoucí au-pair nemusí týdny, ale často i měsíce dostat od agentury žádnou zprávu. Naopak jindy žadatelka odmítá vhodnou nabídku kvůli okamžitému nástupu PRACOVNÍ POVOLENÍ A AU-PAIR Většina zemí do nichž au-pair směřují jsou členy Evropské unie, tzn. formální požadavky jsou minimální. V rámci EU, pokud au-pair chce zůstat a pracovat déle než tři měsíce, měla by si zažádat na místním samosprávném úřadě nebo policii o povolení k pobytu. K získání povolení k pobytu musí aupair předložit doklady o adekvátních prostředcích k zajištění obživy. Teoreticky existuje volný pohyb pracovních sil i rámci zemí Evropského hospodářského prostoru tj. Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Švýcarsko získalo pro pohyb a pobyt au-pair výjimku a má svá vlastní pravidla. Mimo Evropu se požadavky a právní úprava mění od země k zemi AU-PAIR A MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Evropská rada zformovala v roce 1979 Dohodu o umisťování au-pairs, nicméně ji ratifikovalo pouze Dánsko, Francie, Itálie, Norsko a Španělsko. Zajímavý je důvod odmítnutí ratifikace Velké Británie, která vyjádřila znepokojení, že by mohla být vyžadována právně závazná smlouva mezi au-pair a rodinou, což je v rozporu s tradičním neformálním ujednáním práce au-pair a dále přesun významu příležitostné výuky cizího jazyka a života jako člena rodiny do roviny aktuálního zaměstnání. Vznikla by zde také potřeba kontroly pracovních dohod mezi au-pair a zaměstnavatelem, která by vyžadovala značné finanční prostředky. 40 Koncem 90.let dvacátého století bylo důležitým krokem vpřed ustavení řídící asociace pro agentury au-pair IAPA. Organizace International Au Pair Association (IAPA) má jeden z cílů lobovat u vlád, 41 aby lépe právně regulovaly agentury au-pair, např. zavedením licenčního systému, a podporovat profesionalitu v oblasti au-pairingu. Agentury se mohou stát členy organizace po uplynutí minimálně dvou let činnosti. Webové stránky IAPA (www.iapa.org)uvádí všechny členské agentury z celého světa. 42 Existují i jiná seskupení agentur, ty jsou však spíše sdružení obchodních společností pro účely kolektivního vedení, jako je Universal Au Pair Association 38 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s.24 14

15 (UAPA). Samozřejmě je zde velké množství privátních au-pair agentur, které nejsou členy žádného řídícího tělesa a často poskytují mnohem lepší služby, než etablované agentury vystupující pod logem mezinárodní asociace. 43 Smlouvy mezi rodinou a au-pair nejsou obvyklé. Je běžné získat zvací dopis od rodiny, ve kterém obvykle není specifikován ani počet hodin práce, ani povinnosti au-pair, ani kapesné. Myslím si, že by však bylo vhodné, aby au-pair uzavřela s rodinou smlouvu, kde by se strany dohodly na základních podmínkách jako přesné vymezení pracovních povinností au-pair, volný čas aupair, týdenní kapesné, výpovědní lhůtu, upravit podmínky pro případ onemocnění au-pair a podobně. Pokud má rodina špatné zkušenosti s au-pair, může požadovat stanovení disciplinárních kroků (např. ústní varování v prvním stupni, písemné ve druhém a propuštění ve třetím), ale také důvody k okamžitému propuštění (krádež, opilství, apod.). 44 Údajně se rodiny zdráhají dohodnout a sepsat tyto podmínky, ale je v zájmu au-pair, aby na sepsání písemné smlouvy alespoň v základních bodech trvala SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO NEBO VELKÁ BRITÁNIE Je pravdou, že Němci očekávají mnoho a není zde prostor pro nečinnost. Au pair, které zde chtěly v první řadě prohloubit svou znalost německého jazyka, byly často překvapené, když je německá rodina seznámila se seznamem úkolů. Měsíční kapesné v Německu začíná na EUR 205. Většina rodin platí měsíční jízdenky (na účast na jazykových kurzech). Některé agentury požadují, aby rodiny přispěly au-pair na zpáteční lístek, je pravidlem, že pokud au-pair zůstane 9-10 měsíců, přispívají rodiny do výše EUR Z výpovědi Maree Lakey po ročním au-pair pobytu ve Frankfurtu: Zjistila jsem, že Němci jsou posedlí čistotou, což mi velmi ztížilo mé povinnosti au-pair. Také jsem objevila, že jsou na první pohled nepřátelští a arogantní, ale jakmile je poznáte a jste hostem v jejich domě, mohou být těmi nejlaskavějšími lidmi. 46 Mnichov, Hamburk a Berlín jsou au-pairs neoblíbenějšími místy. Většina míst je volná po dobu školního roku, přičemž začátky a konce školního roku se liší na jihu a na severu Německa, což ovlivňuje dobu nástupu. Děti ze severu se vrací do školy v polovině srpna a končí v květnu, zatímco na jihu škola začíná na konci září a končí v červnu. V Německu není příliš obvyklé získat místo aupair jen na prázdniny. 47 Alespoň základní znalost německého jazyka je požadována na všech místech. Často se požaduje, alespoň ve formě dopisu od matky au-pair potvrzení, že žadatelka(tel) má základní znalost domácích prací S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s

16 Jednou z velkých výhod práce v Německu je možnost navštěvovat dotované hodiny na Volkshochschulen (viz výše), které jsou téměř v každém městě, (kromě jazyků nabízejí také večerní kurzy dramatu, řemesel, apod.). Není nutné studovat na zkoušku, protože kurzy německého jazyka jsou určeny především k zábavě. Vážní zájem o studium německého jazyka by se měli zapsat do jazykových kurzů při univerzitách. Stále přibývá soukromých jazykových škol. Nejčistším německým jazykem se mluví na severu, ale i když au-pairs pobývají v Bavorsku, jsou vyučováni standardnímu německému jazyku. Agentura by měla informovat au-pair o klubech a společenských akcích. Au-pair kluby organizují výlety, koncerty, apod. 49 Ve Velké Británii činí týdenní kapesné 45 liber, za 25 hodiny týdně. Ti, kteří pracují déle si vydělají liber týdně, pomocnice matky si vydělá liber a kvalifikované chůvy až 200 liber za týden. Některé britské rodiny nabízí různé výhody např. lekce jízdy s možností získat Mezinárodní řídičský průkaz, hradit cestovní výlohy, apod. 50 Au-pairs bývají často zklamány, že musí žít daleko od centrálního Londýna. Důvodem je, že kolem Londýna existuje mnoho předměstí, kde žije střední třída s vysokou poptávkou po au-pairs. 51 Charakteristické pro britské rodiny je rezervovanost a úzkostlivá ochrana soukromí, hůře snášejí, když se o svůj domov dělí s cizincem. Obecně mají pověst náročných zaměstnavatelů. Stejně jako v Německu, je ve Velké Británii pro au-pairs na výběr velké množství různých jazykových kurzů. Agentury často doporučují dívkám společenské kluby, některé jsou určeny výhradně pro au-pairs POHLED SOCIOLOGICKÝ Rodina je nejsoukromější lidskou institucí, primární malá skupina tvořící důležitý stavební kámen lidské společnosti. Lze rozlišovat rodinu úplnou, tj. rodiče a jejich děti, a neúplnou. V rodině se uskutečňuje primární socializace dětí. Rodina je přirozeným důsledkem soužití muže a ženy, jejich touhy po dětech, má tak hluboké biologické kořeny. Integrujícím faktorem rodinného života je především láska mezi členy rodiny. Krize současného rodinného života, spojená s krizí manželství, spočívá v nejistotě rodičovských rolí, přetíženosti matky, která vede domácnost, pečuje o děti a současně je zaměstnaná. 53 V souvislosti s existencí tzv. dvoukariérových manželství, dochází současně k redefinici tradiční mužské role. Tato nejistota rodičovských rolí se projevuje ve vysoké poptávce po au-pairs a pomocnic matek v domácnosti. Upadá komunikace mezi rodiči a dětmi pracovní vytíženost je důvodem minima času na styk s dětmi, večery trávené u televizoru. Nicméně rodina zůstává nenahraditelným životním prostředím, pokud krizové jevy vystupují alespoň ve snesitelné míře. Ve stresujícím rodinném prostředí hledají 49 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s M.Nakonečný.Sociální psychologie.praha:nakladatelství Akademie věd ČR,2000,s

17 děti náhradní rodinné prostředí v partách vrstevníků a rodiče v mimomanželských vztazích. Výchova dětí je tímto ohrožena, což může vést k různým poruchám chování. Naopak pohodová rodinná atmosféra je základem žádoucího sociálního chování všech jejích členů. 54 Základní funkcí rodiny je funkce biologicko-reprodukční, ekonomická, socializačně-výchovná, emocionální (uspokojování citových potřeb, vědomí jistoty, uznání a vzájemné podpory). Rodina zprostředkovává jedinci jeho základní sociální začlenění na počátku jeho životní dráhy. Provází ho však prakticky po celý život. 55 Závislost na původní rodině se postupně mění směrem k nezávislosti, která je většinou završena založením vlastní rodiny, výchovou dětí, péčí o stárnoucí rodiče. 55 Významné místo v sociální determinaci vývoje dětí, jehož hlavními aktéry jsou rodiče, chůvy a au-pairs zaujímá socializace. Jedná se o proces začleňování malého človíčka do společnosti. Dítě se postupně vzdaluje od výchozího stavu novorozeněte a stává se z něho člověk jako kulturní bytost, schopná fungovat v systému lidské společnosti. Je to velmi významná přeměna, znamenající přechod z říše přírody do říše lidské kultury a na ní založené lidské společnosti. Socializace je proces celoživotní, nekončí dosažením dospělosti. 56 Významné socializační působení se uskutečňuje prostřednictvím procesů sociálního učení. Ve společnosti mohou jedince sociálně vychovávat různé sociální skupiny do nichž je jedinec začleněn, a různé osoby s nimiž jedinec přijde do vztahů. Nejvýznamnějšími a specifickými činiteli jsou rodiče, osoby pečující o dítě a širší rodina. Ukazují dítěti, jak se lidé chovají jeden k druhému, zda spolupracují a pomáhají si. Začleňují dítě do určitého způsobu života, předávají mu sociální požadavky a normy a regulují jejich přijetí. Dítě sleduje jejich názory, postoje, hodnoty. Toto působení probíhá samozřejmě v každé zemi a kultuře více či méně odlišně. Sociální učení se uskutečňuje v několika formách a to asociace (podmiňování), posilování (zpevňování), observace (odezírání), anticipace (očekávání), nápodoba a identifikace (ztotožnění). 57 Asociace je vytváření spojů mezi podněty, působícími na jedince v časové a prostorové návaznosti, a odpověďmi jedince na ně. 58 Posilování je založeno na odměnách a trestech. Au-pair dítě pohladí,pochválí, odmění. Naopak trest má odstranit a oslabit nežádoucí chování, např. nesouhlas, pohrůžka, zamítnutí. Pro osoby pečující o děti je důležité vědět, že odměny jsou podstatně efektivnější než tresty. S tímto úzce souvisí observace, kdy dítě si osvojuje takové způsoby chování a jednání, za které je sociálně odměňován. 59 Napodobení je běžné i u zvířat. Napodobení je hlavním způsobem sociálního učení ve společnostech či etnických skupinách na nižším stupni vývojového stupně. V našich sociálně-kulturních podmínkách se 54 M.Nakonečný.Sociální psychologie.praha:nakladatelství Akademie věd ČR,2000,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gllernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s.70 17

18 napodobováním učí řeči, mimice, gestikulaci, projevu citů, přejímání druhů zábavy a trávení volného času. Anticipace je určité vmanévrování dítěte do určitého způsobu reagování, chování nebo jednání. Říká-li vychovatel dítěti: Dokážeš to, jsi šikovný, vyjadřuje důvěru v jeho schopnosti a posiluje jeho touhu cíle dosáhnout, samozřejmě opačně působí očekávání vyjadřující nedůvěru. 60 Identifikace vyjadřuje ztotožnění s osobou, k níž má dítě vztah a chce se jí přiblížit, připodobnit. Záměrné úsilí dítěte o převzetí způsobů chování a jednání. Modelem může být prakticky kdokoliv. Na rozdíl od výše uvedených forem sociálního učení, které regulují proces učení dítěte zvenčí, je identifikace prostředkem sebeřízení a sebevýchovy POHLED PSYCHOLOGICKÝ Z psychologického hlediska učení spočívá v aktivním vyrovnávání se s přírodním a společenským prostředím, v získávání předpokladů pro plný, aktivní a tvořivý život. Učením se zvyšují možnosti dítěte k vykonání náročných činností, rozvíjí se jeho osobnost. 62 Rozlišuje se učení poznatkům (osvojování si vědomostí a informací), senzomotorické učení (smyslově pohybové), učení intelektovým činnostem (metody řešení problémů) a sociální učení (viz výše). Výsledky učení potom jsou vědomosti, dovednosti a návyky. 63 Základní druh dětské činnosti je hra. Dětská hra zpravidla nesleduje žádný určitý účel, který by přesahoval bezprostřední radost ze hry. Obsahem hry je tak radost z této činnosti. Dítě si nestaví věž proto, aby stála, ale proto, aby ji stavělo. Dítě si může hrát s hračkami, s věcmi, se zvířaty, ostatními dětmi, s dospělými. Hry dětí představují různorodé činnosti a plní funkci rozvoje, jejich prostřednictvím se dítě učí zvládat různé dovednosti, získávat informace o svém materiálním, přírodním a lidském prostředí. 64 Au-pairs a chůvy mají značný vliv na výchovu dítěte a přispívají tak k jeho emocionálnímu a mentálnímu vývoji. Z tohoto důvodu je důležité vědět, že duševní vývoj dítěte probíhá v několika odlišných vývojových stádiích a samozřejmě podle toho k dítěti přistupovat a s dítětem jednat. Prvním je senzomotorické období (narození až měsíců), novorozenci si zpočátku uvědomují pouze své počitky. Postupně se pohyby stávají účelnější a přesnější, i když ještě netuší, co to jsou předměty kolem nich, a tak je cucají, třesou jimi, bijí nebo hází. Z těchto zážitků a pomocí vzrůstající síly paměti (díky zrání mozku) začínají mít zásobu mentálních obrazů. Ke konci období dítě získává základní schopnosti představit si nebo předpovídat výsledky určitého jednoduchého chování a provádět v duchu pokusy metodou pokus a omyl I.Gllernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s M.Hunt.Dějiny psychologie.překlad R.Mlíkovská,I.Müller.Praha:Portál,2000,s

19 Předoperační období (18-24 měsíců až 7 let), dítě si rychle osvojuje obrazy, pojmy a stává se schopnější mluvit a přemýšlet o vnějších předmětech a událostech. Dítě zpočátku považuje věci a jejich jména za jedno a to samé, později se naučí, že slovo je symbol oddělitelný od věci. Od té doby je schopno mluvit a myslet o nepřítomných věcech a o minulých i budoucích událostech. Nicméně vnitřní reprezentace světa je stále primitivní a chybí jí takové koncepty jako příčinnost, množství, čas, vratnost, porovnání a úhel pohledu. Dítě nedokáže provádět duševní operace, které pracují s těmito idejemi, proto předoperační stadium. Dítě je rovněž egocentrické tj. neschopné si představit, jak věci vypadají z jiné perspektivy a potíže si představit o čem přemýšlejí druzí lidé. 66 Konkrétní operace (7-12 let), okolo sedmi let děti přecházejí na zcela novou a kompetentnější úroveň myšlení. Dovedou provádět počítání a klasifikaci, dokáží chápat vztahy a přemýšlet o nich. Začínají si uvědomovat, že události mají své vnější příčiny. Rovněž si lépe představí, jak vypadají věci z jiné perspektivy, jak přemýšlejí a co cítí druzí lidé. Dovedou tak v duchu manipulovat se symboly hmotných předmětů a činností, nejsou však schopni abstraktních myšlenek nebo logických procesů. Deduktivní usuzování jim zcela uniká. 67 Formální operace (12 let a více), v tomto konečném stádiu vývoje se děti stanou schopné přemýšlet o abstraktních vztazích jako jsou podíly a pravděpodobnost. 68 Poradí si s aritmetikou a začínají postupně chápat základy vědeckého myšlení a metodologie. Dovedou spřádat teorie, systematicky zkoumat možnosti u hlavolamu, záhady nebo vědeckého problému. Co je ještě důležitější, děti dokáží přemýšlet nejen o konkrétním světě, ale i o možnostech, pravděpodobnostech, nepravděpodobnostech, budoucnosti, spravedlnosti a hodnotách. 69 Samozřejmě, že existuje několik teorií periodizace vývoje dítěte (Erikson, Freud, Langmeier, a další). 70 Výše uvedená teorie (Piagetova) je zvolena, protože její autor byl prvním, kdo identifikoval a popsal tato stadia vývoje na základě bohatých důkazů, získaných z vlastního pozorování a množství experimentů. Při dobré výchově představuje vývoj pro dítě změnu, při níž získává nové (žádané) vlastnosti (dosavadní si může ponechat, ale některé může ztratit), stává se složitějším uvnitř (vztahy mezi jeho částmi) i navenek (vztahy s okolím), postupně se stává stále více méně závislým na svém okolí (autonomie). Ve vývoji dítěte lze rozlišovat změny zákonité, charakteristické pro vývoj lidského jedince (vývoj myšlenkových operací, změny v sociálních vztazích), a změny individuální, které postihují jen jediné, konkrétní dítě. Změna zahrnuje jak kroky dopředu, tak i zpět M.Hunt.Dějiny psychologie.překlad R.Mlíkovská,I.Müller.Praha:Portál,2000,s M.Hunt.Dějiny psychologie.překlad R.Mlíkovská,I.Müller.Praha:Portál,2000,s M.Hunt.Dějiny psychologie.překlad R.Mlíkovská,I.Müller.Praha:Portál,2000,s M.Hunt.Dějiny psychologie.překlad R.Mlíkovská,I.Müller.Praha:Portál, 2000,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie. Praha:Fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie. Praha:Fortuna,1999,s.26 19

20 Uvědoměním si odlišností a specifik těchto vývojových období může aupair nebo chůva zvolit správný přístup k dítěti, ať už z hlediska volby her nebo komunikace a přispívat tak k rozvoji dítěte v dobrého člověka POHLED PRÁVNÍ Na světě jsou jisté pouze dvě věci: smrt a daně.b.franklin 72 Daň je ekonomický i právní institut, který je možno definovat jako povinnou, více či méně pravidelnou, zákonem předem sazbou stanovenou částku, kterou se odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu ekonomického subjektu, ve prospěch veřejného peněžního fondu. 73 Hlavní funkcí daní je získání příjmů pro veřejný rozpočet, na úhradu celospolečenských potřeb. 74 Daně jsou na rozdíl od poplatků vybírány bez ekvivalentního protiplnění, tzn. že poplatník nemá nárok na ekvivalentní protihodnotu za odvod daně, a tedy, že výše daně nezávisí na tom zda a jaké veřejné statky konkrétní poplatník využívá. Veřejné statky jsou souhrnem zboží a služeb, které jsou poskytovány za účelem uspokojení celospolečenských potřeb. 75 Veřejné statky jsou financovány ze zdrojů, které jsou soustředěny ve veřejných fondech,resp. veřejných rozpočtech. Produkce je buď plně kryta z těchto prostředků nebo je předepsaná i peněžní účast spotřebitele veřejného statku. Samotná existence produkce veřejných statků je odkázána na existenci veřejných financí. 76 Daně jsou produktem politiky a představují jeden z nejdůležitějších nástrojů řízení hospodářství státu. Existence daní souvisí s využíváním všech funkcí, které stát ve společnosti zajišťuje, a které se promítají do využívání všech těchto funkcí ve veřejných financích. Daně jsou důležitým nástrojem fiskální politiky státu. 77 Daně slouží nejen na obstarávání finančních prostředků pro potřeby státu, ale zároveň mají působit na chování podniků i jednotlivých domácností s cílem odstraňovat poruchy hospodářského růstů a zabezpečovat hospodářskou rovnováhu. 78 Charakteristickým rysem daní je mimoekonomické donucení veřejné moci podílet se na příjmech, majetku nebo jiných hospodářských aktivitách. Tomu napovídá i terminologie, v latinském tributum je vyjádřen vztah vítěze a poraženého, což je později zmírněno feudálním donum čili benevolence, souhlas s placením. Pomoc na doplnění panovníkových příjmů je vyjádřen ve francouzském aide a německém Steuer. Povinnost poddaných vyjadřuje 72 K.Kubátová,L.Vítek.Daňová politika teorie a praxe.praha:codex Bohemia,1997,s P.Mrkývka a kolektiv.finanční právo a finanční správa 2.díl.Brno:M.U.,2004,s.5 74 P.Mrkývka a kolektiv.finanční právo a finanční správa 2.díl.Brno:M.U.,2004,s.8 75 P.Mrkývka a kolektiv.finanční právo a finanční správa 1.díl.Brno:M.U.,2004,s.7 76 P.Mrkývka a kolektiv.finanční právo a finanční správa 1.díl.Brno:M.U.,2004,s L.Grúň.Finanční právo a jeho instituty.praha:linde, 2004,s L.Grúň.Finanční právo a jeho instituty.praha:linde, 2004,s.83 20

(lat. socialis = společný)

(lat. socialis = společný) SOCIALIZACE & Sociální učení Socializace (lat. socialis = společný) = proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti socializace nebývá nikdy ukončena jedná se o vývoj lidské osobnosti lidský

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Sociální učení. aneb, jakými mechanismy nás okolí manipuluje do našich pozic a rolí. VY_32_INOVACE_ZSV3r0111 Mgr. Jaroslav Knesl

Sociální učení. aneb, jakými mechanismy nás okolí manipuluje do našich pozic a rolí. VY_32_INOVACE_ZSV3r0111 Mgr. Jaroslav Knesl Sociální učení aneb, jakými mechanismy nás okolí manipuluje do našich pozic a rolí VY_32_INOVACE_ZSV3r0111 Mgr. Jaroslav Knesl Mechanismy sociálního učení Asociace (podmiňování) Vytváření reflexních spojů

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ

PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ AU PAIR Velká Británie, Irsko, Francie, Belgie, Holandsko, Španělsko, Itálie, Německo Rakousko, Finsko, Norsko Co je Au Pair kulturně-výměnný program pro mladé, svobodné

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Vyhledávače a souhrn základních informací k vybraným zemím Evropské unie

Vyhledávače a souhrn základních informací k vybraným zemím Evropské unie Příloha TZ Kam v zimě za prací? Do Evropy s EURESEM Praha 2. 2. 2010 Vyhledávače a souhrn základních informací k vybraným zemím Evropské unie Kde lze najít nabídky sezónních prací v zemích EU? Sezónní

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Mgr. Veronika Paseková oddělení právní podpory zaměstnanosti odbor trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Právní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0 ODS pro rodiny Praha, 6. května 2010 Východiska demografický vývoj růst porodnosti růst tlaku na kapacitu předškolních zařízení nedostatečná kapacita jeslí a školek neexistence jiných služeb péče o děti

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU

Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU Země Belgie Bulharsko Chorvatsko Estonsko Právní úprava Čl. 2 zákona č. 10-10-1913 obsahuje stejný požadavek pro formu plné moci

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE PŘÍLOHA 6 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE VÚPSV, v.v.i. 2014 Dokument vznikl v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra Veřejné slyšení v Evropském parlamentu organizováno politickou skupinou PPE-DE Systém Evropských škol: Model pro mobilitu a mnohojazyčnost 19. března 2009 (9:00 12:30) sál A3E-2 Návrh vystoupení náměstka

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

VYHLÁŠKA ze dne o vzoru zprávy podle zemí. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ze dne o vzoru zprávy podle zemí. Předmět úpravy VYHLÁŠKA ze dne... 2017 o vzoru zprávy podle zemí Ministerstvo financí stanoví podle 13zi odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů,

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Co vás čeká? Představení knihy Krize kultury a kapitoly Krize výchovy a vzdělání Krize výchovy a vzdělání Diskuse Krize kultury Kniha/

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více