AU PAIR A DAŇOVÉ POVINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AU PAIR A DAŇOVÉ POVINNOSTI"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce AU PAIR A DAŇOVÉ POVINNOSTI Lenka Macnerová 2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Au pair a daňové povinnosti zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. 1

2 O B S A H ÚVOD.. 5 KAPITOLA PRVNÍ AU-PAIR 1.1. Co je to au-pair? Au-pairing archaický pojem nebo fenomén moderní doby? Jaká je úloha au-pair agentur? Pracovní povolení a au-pair Au-pair a mezinárodní právní předpisy Spolková republika Německo nebo Velká Británie? Pohled sociologický Pohled psychologický Pohled právní Na světě jsou jisté pouze dvě věci: smrt a daně.b.franklin Daňový systém a daňová soustava Daň z příjmů fyzických osob Smlouvy o zamezení dvojího zdanění.. 38 KAPITOLA DRUHÁ ZDANĚNÍ AU-PAIR Z POHLEDU JEDNOTLIVÝCH DANÍ 2.1. Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitostí Daň silniční Daň z přidané hodnoty Au-pair a poplatková povinnost Správní poplatky Místní poplatky Soudní poplatky Daň z příjmů fyzických osob Zdanění au-pair daní z příjmů fyzických osob Nová právní úprava zdanění au-pair a profesně vytížené matky Důsledky nové právní úpravy zdanění au-pair účinné od Komparace nové právní úpravy zdanění au-pair daní z příjmů a právní úpravy účinné před Internacionalizace finančních trhů a zdanění au-pair 62 2

3 KAPITOLA TŘETÍ AU-PAIR A SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ 3.1. Správa daní a poplatků a obecná ustanovení Řízení přípravné Řízení vyměřovací Opravné prostředky Placení daní 65 KAPITOLA ČTVRTÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 4.1. Pojem zdravotního pojištění Au-pair a zdravotní pojištění při pobytu ve Velké Británii Au-pair a zdravotní pojištění při pobytu v Německu Au-pair a zdravotní pojištění při pobytu v USA. 73 KAPITOLA PÁTÁ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 5.1. Nemocenské pojištění Důchodové pojištění Au-pair a sociální pojištění 78 KAPITOLA ŠESTÁ AU-PAIR A PODZÁKONNÉ PŘEDPISY MINISTERSTVA FINANCÍ ČR 6.1. Podzákonné předpisy vztahující se k zákonu o dani z příjmů Podzákonné předpisy vztahující se k zákonu o správě daní a poplatků KAPITOLA SEDMÁ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ AU-PAIR VE VELKÉ BRITÁNII A SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO 7.1. Zdanění příjmů au-pair ve Velké Británii a Spolkové republice Německo Komparace s naší právní úpravou.. 82 KAPITOLA OSMÁ HODNOCENÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY ZDANĚNÍ AU-PAIR 8.1. Hodnocení de lege lata Hodnocení de lege ferenda SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ 86 CIZOJAZYČNÉ RESUMÉ. 89 3

4 ÚVOD Při vyběru zadání mé diplomové práce mě zaujala problematika s názvem Au pair a daňové povinnosti, kterou nabízela ke zpracování katedra Správní vědy, správního práva a finančního práva. Finanční právo jako poměrně mladé a dynamicky se vyvíjející odvětví právního řádu nabídlo ke zpracování diplomové práce velmi zajímavé téma, které je v současné době bezesporu velmi aktuální, relativně nové a především, dosud bylo velmi málo napsáno o této problematice. Mým cílem bylo komplexně uchopit problematiku zdanění au-pair. Z toho důvodu je v této práci nejen pohled právní na tuto problematiku, ale je zde zmíněn i pohled sociologický a psychologický, ale také poměrně podrobně vysvětlen a rozebrán pojem au-pair, včetně historického vývoje au-pair, možnosti dalšího rozšiřovaní si odborných znalostí v oblasti au-pair, apod. Důvodem proč jsem si vybrala toto téma diplomové práce byla vyplnit určitou mezeru, která zde bezesporu byla z hlediska pramenů týkajících se zdanění au-pair. Do jaké míry se mi tento úmysl zdařil záleží na posouzení čtenářů. Touto cestou také chci poděkovat paní JUDr.Pařízkové Ph.D. z katedry z Správní vědy, správního práva a finančního práva Právnické fakulty M.U., za odbornou pomoc a čas, který si na mě udělala. Nebude jistě od věci zmínit se na tomto místě o dvou bohužel neúspěšných žádostech, kdy jsem se obrátila na pracovníky finanční správy s žádostí o poskytnutí odborných informací týkající se zdanění au-pair dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (ve znění pozdějších předpisů), ovšem mi bylo oznámeno, že pracovníci finanční správy nemají kapacitní možnosti ke kompletní a komplexní odpovědi na mou žádost a dále, že nejsou oprávněni poskytovat informace jako podkladové materiály ke zpracování školních prácí. V dnešní době zažívá au-pairing doslova boom, stále více mladých žen, ale také mužů a nově i párů, absolventů, ale i studentů středných a vysokých škol se stává au-pair v Evropě, Americe i Austrálii. Velkým lákadlem je bezesporu primárně velmi výrazné zlepšení jazykových znalostí a možnost bezprostředního osvojování si cizího jazyka, sekundárně pak bezpečné a stabilní rodinné prostředí, které může umístění v cizí rodině zajistit. A to bez ohledu na množství rizik z toho vyplývajících, a to pro obě strany. Mám na mysli zejména, případy nezodpovědného a nezralého přístupu au-pair ke svěřeným dětem, ale také často bezohledné až nepřátelské chování rodiny k au-pair. Mladí lidé si neosvojují jen cizí jazyk, ale zárověň poznávají kulturní bohatství, zajímavou historii, ale také různé zvyky a odlišný způsob života v zahraniční zemi. Velkým kladem pro mladého člověka je, že v prostředí, kde jsou vzdáleni od rodiny a přátel, (což se týká převážně středoškoláků) se osamostatňují, jsou odkázáni jen sami na sebe, toto prostředí je vychovává a mění v dospělého a odpovědného člověka. Mladí lidé získávají dále cenné zkušenosti s výchovou dětí, které mohou využít při výchově vlastních dětí. Pokud studují nebo jsou absolventi pedagogické školy, tak také v zaměstnání. 4

5 Zahraniční rodina naopak od au-pair očekává, že získá pomocnici matky s domácími pracemi a chůvu k dětem, optimálně se smyslem pro humor, svatou trpělivostí, zralým přístupem a odpovědností, a samozřejmě láskou k dětem. Všichni rodiče se cítí jisti, když ponechají své děti v péči osoby citlivé, důvěryhodné a schopné převzít kontrolu. Rodiny žádají spolehlivou au-pair, která bude pečlivě řídit auto, nezapomene zamykat a nebude zvát domů nevhodné hosty. Samozřejmostí je důvěra s ohledem na cennosti, peníze, nákupy, dětské hračky, atd. Můžeme se zde ptát, jaký vliv má přítomnost a působení au-pair v zahraniční rodině na děti. Negativní? příchod cizího elementu do rodiny, kde dosud autoritou a vzorem byly rodiče, elementu ze zcela jiného kulturního, společenského a rodinného prostředí. Nebo pozitivní? Kdy právě příchod cizího člověka z jiného společenského prostředí má na děti podnětný vliv a děti získávají přítele na hry i na výuku. Psychologové se shodují v tom, že vliv chův a pomocnic v domácnosti na děti je pozitivní, samozřejmě za předpokladu láskyplného přístupu au-pair k dětem a harmonické rodiny. Pro mnohé zájemce o pečování o děti je au-pairing atraktivní tím, že je to nejsnazší způsob získání práce v zahraničí, a to zejména díky obrovské nabídce v tomto oboru. Dalším kladem oproti jiným zaměstnáním v zahraničí je ve většině zemí jednodušší legalizace tohoto stavu. Získat pracovní povolení k řádnému zaměstnání je ve většině mimoevropských zemí světa obvykle obtížné, avšak pro tyto chůvy a pomocnice v domácnosti platí časté výhody. Jednou z nich je bezesporu práce agentur v tomto oboru, které vedle samotného umisťování au-pair ve vhodné zahraniční rodině, poskytují i další služby jako poradenství, pojištění, levné jízdenky či letenky, přítomnost svého zástupce v zahraniční zemi, většina z nich slibuje zájemcům v případě krachu vztahů ve stávající rodině, najít rodinu jinou. Cílem této práce je ucelený pohled na problematiku zdanění au-pair, nejen objasnění základních pojmů a pojmů souvisejících, ale zejména zamyšlení nad současnou právní úpravou zdanění au-pair, a to z pohledu jednotlivých daní daňové soustavy ČR. Zamyšlení se nad důvodem přeměny právní úpravy zdanění au-pair daní z příjmů fyzických osob s účinností od , rozbor původní právní úpravy zdanění au-pair daní z příjmů fyzických osob, a nové právní úpravy zdanění au-pair daní z příjmů fyzických osob (tj.právní úpravy účinné od ) a komparace původní a nové právní úpravy. V této diplomové práci je také rozebrána poplatková povinnost au-pair z hlediska správních, soudních a místních poplatků. Vztah au-pair a podzákonných předpisů Ministerstva financí ČR, ale také pohled na au-pair z hlediska zákona o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992 Sb.,ve znění pozdějších předpisů). Tato práce se zamýšlí nad povinností au-pair z hlediska zdravotního a sociálního pojištění a zároveň tyto pojmy objasňuje a přibližuje. Součástí této práce je také zdanění au-pair, ve dvou pro au-pair nejatraktivnějších a nejnavštěvovanějších zemích, ve Velké Británii a Spolkové republice Německo. 5

6 Samozřejmým zakončením této diplomové práce je hodnocení právní úpravy zdanění au-pair a to jak de lege lata, tak také de lege ferenda. 6

7 KAPITOLA PRVNÍ AU-PAIR 1.1. CO JE TO AU-PAIR? Všeobecná encyklopedie Diderot svazek 1 a/b z roku 1999 termín au-pair [opér] definuje jako dívku, řidčeji chlapce, kteří v domácnosti v zahraničí vypomáhají s domácími pracemi, pečují o děti apod., zpravidla, aby se naučili cizímu jazyku a seznámili se s cizím prostředím. Slovník cizích slov z roku 1996 hovoří o au-pair jako o pomocnici v domácnosti za byt a stravu. Temíny au-pair, pomocnice matek, či chůva jsou často používány poněkud volně, takže si ujasněme, v čem se tyto pracovní pozice od sebe liší. Všechny jsou v první řadě zaměstnáním s bydlením přímo na pracovišti, a týkají se péče o potřeby dětí, která přispívá k jejich emocionálnímu a mentálnímu vývoji, a v případě nutnosti i vynucení disciplíny. 1 U chův se obvykle očekává, že mají nějakou odbornou přípravu, jako například osvědčení z péče a vzdělávání dítěte (dříve NNEB-National Nursery Examination Board, viz dále), nebo jiný stupeň odborné kvalifikace. Existují však místa pro chůvy, které nemají žádný kvalifikační doklad, ale které mají dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi. Chůvy mají výhradní dozor nad dětmi a jsou odpovědné za drobné povinnosti, které se k tomu vztahují. Obvykle žijí v rodině a zasluhují si výplatu za plnou pracovní dobu, protože jsou ve službě celý den, s výjimkou jednoho nebo dvou dnů volna za týden. 2 Výjimečnou možností je práce tzv. denní chůvy, s bydlením chůvy mimo rodinu. Progresivnějším názvem pro pomocnice matek je rodičovská pomoc, která za poslední léta získala omezenou hodnotu. Většina agentur však stále hovoří o pomocnicích matky, které někdy mají svěřeno jedno dítě, ale obvykle pracují po boku matky. Asistují kdekoliv je potřeba, a očekává se od nich provádění různých úkolů, vztahující se nejenom k dětem, ale všeobecně k domácnosti, 3 tj.domácí práce a vaření. Pracovní doba je 8 hodin denně, pět nebo šest dnů v týdnu, běžně jsou placeny méně než vyškolené chůvy. Au-pair je zvláštní pracovní kategorie, třebaže mnohé povinnosti au-pair se překrývají s povinnostmi pomocnic matek. Oficiálním záměrem tohoto postavení je poskytnout mladým, svobodným ženám a mužům možnost současně s výpomocí a pobytem v hostitelské rodině studovat cizí jazyk a kulturu. Technicky to znamená, že není možné být au-pair v zemi jejíž občanství au-pair má, nebo v zemi, jejíž jazyk je pro au-pair mateřský. Existují samozřejmě výjimky, jako v případě amerického projektu au-pair, který je přístupný pouze pro anglické rodilé mluvčí. U au-pairs se předpokládá maximálně 25 hodin práce týdně, 5 dní v týdnu, plus dva večery hlídání dětí a ve 1 S.Griffith,S.Legg.Au-pair praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno CP Books,2005, s.12 3 S.Griffith,S.Legg.Au-pair praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno CP Books,2005, s.12 7

8 většině zemí dostávají kapesné 4 ve výši minimálně liber 45 za týden. Na rozdíl od chův a pomocnic matek nepodepisují au-pairs pracovní smlouvu, protože zde nevzniká pracovní poměr, dohoda mezi au-pair a rodinou je neformální. Aupairs se považují více jako členové rodiny, než zaměstnanci. Au-pair má také menší odpovědnost za vzdělávání dětí než chůvy. Prázdninové au-pair pracují od července do září a doprovází rodinu na její dovolenou. Protože mají děti prázdniny, má au-pair mnohem méně volného času, než během školního roku, a téměř žádnou šanci ke studiu cizího jazyka. Jinak by měla platit stejná pravidla jako u řádných au-pair. 5 Výše uvedený výčet představuje jen základní rozlišení různých kategorií péči o děti a domácnost při bydlení v rodině. Ve skutečnosti samozřejmě existuje neomezený počet různých ujednání, ovšem v mezích právních předpisů, které mohou na jedné straně rodiny a pomocníci na straně druhé, bydlící na pracovišti vložit do smlouvy. Mnohé z definic chův a pomocnic v domácnosti jsou ve skutečnosti velmi volně interpretované. 6 Další možné rozlišení je demi au-pair a au-pair plus. Demi au-pair pracuje maximálně tři hodiny denně, plus hlídání dětí. V současné době je tento typ 7 programu již ukončen pro nízký zájem klientů. Au-pair plus pracuje více hodin, samozřejmě je také více zaplacena než demi au-pair. Pro většinu rodin jsou však au-pair a pomocnice matek jen eufemistickým názvem pro domácí práce, takže případný zájemce by si měl předem přesně ujasnit, co se od něj očekává. Na au-pair pozicích mohou poslední roky působit rovněž mladí muži. Tato důležitá skupina uchazečů však nenajde práci v žádném případě snadno. Navzdory pokroku dosaženého v posledních desetiletí v oblasti sexistických stereotipů, je pro mladé muže stále ještě velmi obtížné zajistit si práci jako aupair. 8 Při hledání místa au-pair, zahrnující péči o děti musí mít muži výborné reference a množství zkušeností (nejedná se jen o reference osvědčující hlídání dětí, ale velmi dobře použitelná jsou i doporučení osvědčující práci s dětmi ve sportovních oddílech, letních táborech, různých zájmových organizací,apod), a to na rozdíl od žen uchazeček. Mnohé agentury odmítají muže zaregistrovat, protože rodiny požadující mužské au-pair se vyskytují velmi vzácně. Podle britského článku v tisku byl jeden zkušený mužský zájemce o hlídání dětí odmítnut u 59 agentur, než byl přijat a zaregistrován. Ve Velké Británii bylo vykonávání práce au-pair muži zakázáno ještě v roce 1993, a to i přes to, že to bylo v rozporu s právními předpisy EU ohledně rovného zacházení. Díky tvrdému lobbingu organizací mládeže pro výměny, kampaním za rovné šance a tlaku poslanců evropského parlamentu, byly právní předpisy změněny tak, že britská definice au-pair již dále nespecifikuje pohlaví, ale pouze věk a národnost. V současné době vysoké procento uchazečů o mužského au-pair 4 S.Griffith,S.Legg.Au-pair praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books, 2005, s.12 5 S.Griffith, S.Legg.Au-pair praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005, s.12 6 S.Griffith, S.Legg.Au-pair praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005, s.12 7 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s.12 8 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s.15. 8

9 pochází ze střední Evropy (především z Maďarska, České republiky a Slovenské republiky). 9 Bohužel žádné právní předpisy neodstraní lidské předsudky. Mladí muži, kteří odpovídají na inzeráty au-pair nebo chůva, se často setkávají s neporozuměním a v některých případech až s nepřátelstvím. 10 Situace se však pomalu zlepšuje. Britské univerzity nabízející kurzy péče o dítě informují o mírném zvýšení počtu mužských studentů, zatímco před několika lety neměly téměř žádné zájemce. 11 Obecně je ze strany rodin zájem o samostatné mladé muže (tedy žádné mladíky silně fixované na rodiče, především na matku), kteří jsou za volantem jako doma, a samozřejmě se znalostí cizího jazyka. 12 Jak informuje většina agentur, je s podivem, že jménem velké části potenciálních mužských zájemců au-pair, agenturám volají a o informace žádají maminky, babičky, sestry i přítelkyně, což jistě není ideální vizitka samostatného mladého muže. 13 Asi nejlépe o současné situaci mužských au-pair vypoví svědectví mladého muže jménem Ian Croker, který pracoval jako au-pair ve Francii. Jako mužský au-pair jsem akceptoval, že mohu být raritou, i když situace ve skutečnosti není tak hrozná, jak si mnozí muži myslí. Ve Francii pracuje mnoho mužských au-pair. Z mé zkušenosti se kluci snaží dostat na místa, která jsou pro ně výzvou, například v rodinách s energickými dětmi, nebo děti, které měly problémy s velkou fluktuací au-pairs. Moje agentura tvrdila, že muže, které umístila, měli menší problémy se steskem po domově a větší vůli vytrvat přes počáteční obtíže. Myslím si, že rodiče si jsou ve stále větší míře vědomi výhod, které jim přináší přítomnost chlapců a mnozí cítí, že jejich děti jsou bezpečnější, když jsou venku s mužským, speciálně ve městě. Moji dva přátelé jsou také aupairs, a žádný z nás neměl nikdy zkušenost s negativním hodnocením naší práce. Ovšem i v našem okolí existují lidé s úzkoprsým myšlením, a i já jsem byl odmítnut několika rodinami jen z toho důvodu, že jsem muž. 14 Umístěním v páru se rozumí případ, kdy mladý pár má zájem spolu působit ve stejné rodině. Hned na začátku je nutno upozornit, že jde o záležitost doposud nepříliš obvyklou, a ze strany rodin téměř nepoptávanou. Iniciátorkou bývají především mladé ženy, jejichž protějšek většinou netuší co se na něho chystá. Minimálně jeden z dvojice by měl ovládat velmi slušně cizí jazyk, druhý by měl mít alespoň tzv. basic commands. U muže se automaticky předpokládají velmi dobré řidičské schopnosti. V případě umístění ve dvojic je třeba počítat spíše s venkovem a nabídkou pobytu na relativně odlehlé farmě. Požadavky na umístění páru ve velkém městě jsou bezpředmětné. V případě párového umístění je třeba spoléhat na štěstí S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s Au Pair International CZ agentura.dostupný z: 13 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 14 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 9

10 Dosud byla popisována au-pair v obecné rovině, nyní uvedu několik konkrétních požadavků na au-pair, a to ve Velké Británii a Německu (obsáhleji a podrobněji viz níže komparace Velké Británie a Německa). Základním požadavkem na au-pair ve Velké Británii je věk let, alespoň základní znalost anglického jazyka, svobodná(ý), řidičský průkaz, 16 výborný zdravotní stav, dobrý vztah k dětem a ochota vypomáhat s domácími pracemi. Nejvíce žádané jsou nekuřačky, hrající na hudební nástroj, sportovně zaměřené, dobré plavkyně, ovládající základy kuchařského umění a mající dobrý vztah ke zvířatům. Základní podmínkou je ochota přicestovat do Velké Británie a pobyt na 3-24 měsíců, rodiny mají největší zájem o půlroční pobyty. Zde platí : čím déle hodláte v anglické rodině setrvat, tím více zde budete vítána(vítán). 17 Základním požadavkem na au-pair ve Spolkové republice Německo je věk let, velmi slušná znalost německého jazyka, svobodná(ý), řidičský průkaz, výborný zdravotní stav, dobrý vztah k dětem a ochota vypomáhat při běžných domácích pracích. Nejvíce jsou žádány nekuřačky, hrající na hudební nástroj, sportovně zaměřené, dobré plavkyně, se základy kuchařského umění a kladným vztahem ke zvířatům. Předchozí ověřitelná praxe v péči o děti je výrazně preferována. Základní podmínkou au-pair je ochota přicestovat do Spolkové republiky Německo a pobyt zde na měsíců. I když si většina au-pair myslí, že jazyk ovládá slušně, ze zkušeností se německy myslet naučí za přibližně třičtvrtě roku. U Němců rozhodně platí, že au-pair pobyty jsou v každém případě určeny k dalšímu rozšíření a upevnění jazykových znalostí, nikoliv k základní výuce. V každém větším německém městě existuje Volkschochschule, která mj. nabízí kurzy přímo zaměřené na Au-pair Mädchen. Movitější au-pair se mohou zapsat do některého jazykového institutu. 18 Ženy a muži pečující o děti mohou uvažovat pro zvýšení své odbornosti o absolvování vhodného školícího kurzu. I když kvalifikační certifikát není pro práci au-pair nutným předpokladem, podstatně pomůže zájemci při hledání vhodné rodiny. Škála tréninkových a odborných školení péče o děti je obrovská. Většinou jsou poskytovány od CACHE (Council Awards in Childrens Care and Education). Shromáždění vzniklo z poválečné National Nursery Examination Board (NNEB) a v roce 2001 se sloučilo s National Association of Maternal and Child Welfare (NAMCW). Kurzovní osvědčení CACHE obsahuje národní odbornou kvalifikaci (NVQs) 2.,3. a 4. stupně a certifikát nebo diplom Péče a vzdělávání dítěte. 19 Národní odborná kvalifikace (NVQs) v péči a vzdělávání dětí raného věku se poskytuje prostřednictvím univerzit a nezávislých školících organizací nebo přímo na pracovišti. Mnohé kurzy jsou zabezpečovány místně 20 a požadují denní účast nebo účast ve formě volných bloků. Nejzákladnější certifikační kurz je kurz 2. stupně péče o dítě, který může být dosažen za rok nebo 18 měsíců řádného studia, které musí zahrnovat 390 hodin praktických 16 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 17 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 18 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 19 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-fair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s.25 10

11 cvičení. Držitele tohoto certifikátu kvalifikuje pro práci pomocnice matky nebo asistentky v jeslích. Třetí stupeň je jednou z klíčových kvalifikací, které jsou určeny pro chůvy a agenturami je nejvyhledávanější, je také znám pod názvem Diplom pro ošetřovatelství v předškolních zařízení. Jedná se obvykle o dvouroční kurz, zahrnující 750 hodin praktických cvičení, během něhož je kandidát hodnocen v 11 povinných kvalifikačních oblastech na pracovišti. 21 Kandidáti musí předvést jak praktickou způsobilost, tak teoretické znalosti. Tento kurz připravuje zájemce na zaměstnání v jakémkoliv zařízení péče o dítě. Certifikační a diplomové kurzy nabízejí studijní centra po celém Spojeném království, Irsku a na Novém Zélandu. Kdokoliv uvažuje o absolvování kurzu péče o děti měl by se nejprve ujistit, že osvědčení, které studiem získá, bude potenciálními zaměstnavateli a agenturami uznáváno. 22 Jiným diplomům (BTEC poskytuje Edexcel, Univezity of London Examinations Board), mohou předcházet náročné kurzy, nicméně nemusí být tak široce uznávány a známy jako osvědčení CACHE. Seznam všech možných kurzů péče o dítě je možno si vyžádat přímo u CACHE, nebo vyhledat na jejich webových stránkách (www.cache.org.uk). Některé agentury umisťují mladé, nezkušené dívky do domovů ve Velké Británii jako tzv. chůvy učnice, za relativně nízkou odměnu. Mnoho úspěšných chův získalo touto cestou vysoce placenou práci (např. pro zajímavost včetně chůvy u královské rodiny) AU-PAIRING ARCHAICKÝ POJEM NEBO FENOMÉN MODERNÍ DOBY? První zaznamenané použití slova au-pair, které pochází z francouzštiny a znamená doslova za rovných podmínek, pochází z roku 1897 z novin Girls Own Paper, kde se píše o anglických dívkách, které se vypravily do Francie. 24 Tyto dívky vyučovaly ve Francii svou řeč, výměnou za lekce francouzštiny. Význam pojmu se však brzy změnil a hlavní povinností pro au-pair se stala péče o děti. 25 Existuje množství statí, které au-pairing popisují jako ideální způsob, jak poznat na vlastní kůži cizí kulturu zevnitř a naučit se cizí jazyk. Z některých pramenů bychom dokonce mohli nabýt dojmu, že jediným důvodem, proč rodiny au-pair přijímají je, že jim chtějí pomoci ocenit kulturu své země a naučit se cizí jazyk. Naopak realisticko-pesimistický pohled hovoří, že v naprosté většině případů rodiny hledají levnou domácí pracovní výpomoc. Mezi těmito dvěma krajními póly existuje množství možných oboustranně prospěšných variant kvalitního vztahu zahraniční rodina au-pair. Na kontinentu má au-pairing v dnešním slova smyslu své kořeny ve Švýcarsku na konci předminulého století, kdy poprvé odcházelo ze svých domovů do měst velké množství mladých dívek, aby zde našly zaměstnání. Církev a jiné skupiny, které na sebe pohlížely jako na ochránce morálky, očekávaly, že by tuto nově 21 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-fair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s.13 11

12 nabytou nezávislost mohl doprovázet pokles mravů, z toho důvodu podporovaly mladé dívky a vedly je k práci v rodinách z důvodů mravních, ale také proto, aby si dívky osvojily užitečné domácí dovednosti. 26 Element výuky cizích jazyků tak přišel na pořad dne později, když německy mluvící mladé švýcarské dívky začaly pracovat ve francouzsky mluvících domácnostech. První výměny ve Velké Británii proběhly na počátku dvacátých let minulého století se Švýcarskem a o deset let později s Rakouskem. Dramatický nárůst au-pairingu byl však zaznamenán až po II. světové válce. Počet zúčastněných zemí a aupairs se rychle zvyšoval, takže v současné době je v Evropě stovky tisíc au-pairs. Podle nedávaných informací britského ministerstva vnitra jen v sedmimilionovém Velkém Londýně působí přes au-pairs ročně. 27 První české au-pairs odcestovaly do Velké Británie v době oteplení, v roce 1968, další Češky mohly navázat na své předchůdkyně, ze všeobecně známých důvodů, až v lednu Posledních velkých změn doznal britský au-pairing v listopadu 2002, kdy byl au-pair program otevřen rovněž pro občany Bulharska, Rumunska, Estonska, Litvy a Lotyšska. V květnu 2004 bylo oznámeno zvýšení minimálního týdenního kapesného na 45 GBP. 29 Na rozdíl od Evropy v USA probíhal vývoj au-pair zcela jiným směrem. Až do roku 1985 pracovaly ve Spojených státech doslova tisíce mladých žen zejména z Evropy a Jižní Ameriky ilegálně, respektive na turistická víza a mnohdy za nepříliš vhodných podmínek, což se stalo v polovině osmdesátých let minulého století logicky neudržitelným. V roce 1986 US Information Agency (USIA) vytvořila a uvedla v život oficiální americký au-pair program, který se počal řídit zákonem Au-pair Regulations. Licenci na dovoz především evropských au-pairs získalo tehdy pouhých pět amerických agentur. Jednalo se o agentury Au Pair in America (AIFS), Au Pair Programme USA (Excel), Au Pair Care (AYUSA Int.), EIL Experiment in International Living (World Learning. Inc.) a InterExchange. Adeptkám bylo udělováno vízum J-1, (kterému se občas říká Disney vízum ). 30 První Češky a Slovenky mohly vycestovat jako au-pair do USA až v roce Naší úplně první au-pair ve Spojených státech byla Štěpa Vnučková z Jílové u Děčína. Kapesné činilo $ 125 týdně, agentury striktně trvaly na zaplacení depozitu $ 500 a často ještě na zaplacení příplatku za odlet z Evropy. České au-pair agentury začaly pracovat na kontaktech se Spojenými státy již v roce 1994 a roce 1996 byly uzavřeny dlouhodobé kontrakty s agenturou Au Pair Programme USA se sídlem v Salt Lake City, ve státě Utah. 31 Během let se podmínky programu au-pair do USA postupně měnily, bylo zvyšováno týdenní kapesné, snižován depozit a většinou odpouštěn i příplatek za odlet z Evropy. V současné době činí kapesné $ 139,05 týdně, velmi zkušená au-pair nebo mladé ženy (i muži) mající vzdělání týkající se vztahu k dětem (tj. 26 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: http//www.au-pair-int.cz 29 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: http//www.au-pair-int.cz 30 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 31 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 12

13 absolventi Střední zdravotnické školy, Střední pedagogické školy nebo nejlépe Pedagogické fakulty některé Univerzity) může obdržet týdenní kapesné až $ Od ledna roku 2004 je možné, v případě zájmu rodiny au-pair pobyt ve Spojených státech prodloužit až na dva roky. K lednu téhož roku působilo ve Spojených státech celkem deset licencovaných agentur, poskytujících au-pair programy, avšak v případě zájmu je nutno využít služeb jejich českých popř. slovenských partnerů, neboť o vízum J-1 je třeba zásadně žádat ve své mateřské zemi JAKÁ JE ÚLOHA AU-PAIR AGENTUR? Existují tři možnosti hledání místa au-pair, chůvy a pomocnice v domácnosti v zahraničí prostřednictvím agentur, prostřednictvím inzerátů nebo přímý ústní kontakt. Nejsnazší a nejvýhodnější cesta hledání práce au-pair je prostřednictvím agentury. 34 Prvotní úlohou au-pair agentur je představit potenciální au-pair vhodné rodině. Vzájemné představení se provádí výměnou vyplněných dotazníků. Agenti působí jako informační centrum pro rozličné dotazy a především se snaží vyhovět požadavkům rodin nabídkou žadatelů, kteří jsou u nich registrováni. Pokud tedy například požaduje španělská rodina au-pair s římsko-katolickou vírou, mluvící anglicky, nekuřačku, milující psy a vlastnící řidičský průkaz, pak agent na základě těchto dispozic vyhledá vhodného kandidáta. Obchodním zájmem agentury je uspokojit potřeby svého klienta. 35 Agentury mohou pro au-pairs poskytovat další služby jako pojištění, zajištění letenky nebo jízdenky, poradenství ohledně víz, apod. Velkým kladem agentur je přítomnost zástupce agentury v zahraničí, který se v případě úplného nezdaru a krizi vztahů mezi au-pair a zahraniční rodinou, pokusí najít jinou vhodnou rodinu. 36 Nejlépe vypoví o výhodách a nevýhodách au-pair agentur jejich aupairs. Z výpovědi dvou dívek - Angie Copley: Po absolvování kurzu BTEC v Social Caring jsem se rozhodla, že bych chtěla na rok odjet do Itálie jako aupair. V nabídkové brožuře jsem našla adresu jedné agentury a napsala tam. Ještě předtím, než jsem agenturu osobně navštívila, mi našli rodinu na Sardinii. Nemohla jsem uvěřit, že je to tak snadné. Vše co jsem musela udělat, bylo zaplatit letenku. Judith Twycross o svých zkušenostech s agenturou Sussex, která pro ni zařídila umístění v Seville: Hlavní výhodou postupu přes agenturu bylo, že jsem během tří dnů dostala na výběr z pěti či šesti rodin, kterým jsem mohla zavolat a promluvit si s nimi, nebo jsem mohla požádat španělského agenta o zjištění různých podrobností. Bylo to pro mne velmi důležité, měla jsem jisté požadavky, ze kterých jsem nechtěla slevit. 37 Anglicky mluvící 32 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 33 Au Pair International CZ agentura. Dostupný z: 34 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s.31 13

14 agentka v Madridu během prvního měsíce pobytu dvakrát volala mě a mé rodině, aby zkontrolovala, zda je vše v pořádku, zda se nevyskytla nějaká nedorozumění. Také zorganizovala setkání s jinými au-pairs pracující v Seville. Vedle nesporných výhod au-pairs agentur existuje samozřejmě i opačná stránka. Po podání žádosti agentuře a zaregistrování je dle au-pairs iritující a nervy drásající nejistota, kdy budoucí au-pair nemusí týdny, ale často i měsíce dostat od agentury žádnou zprávu. Naopak jindy žadatelka odmítá vhodnou nabídku kvůli okamžitému nástupu PRACOVNÍ POVOLENÍ A AU-PAIR Většina zemí do nichž au-pair směřují jsou členy Evropské unie, tzn. formální požadavky jsou minimální. V rámci EU, pokud au-pair chce zůstat a pracovat déle než tři měsíce, měla by si zažádat na místním samosprávném úřadě nebo policii o povolení k pobytu. K získání povolení k pobytu musí aupair předložit doklady o adekvátních prostředcích k zajištění obživy. Teoreticky existuje volný pohyb pracovních sil i rámci zemí Evropského hospodářského prostoru tj. Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Švýcarsko získalo pro pohyb a pobyt au-pair výjimku a má svá vlastní pravidla. Mimo Evropu se požadavky a právní úprava mění od země k zemi AU-PAIR A MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Evropská rada zformovala v roce 1979 Dohodu o umisťování au-pairs, nicméně ji ratifikovalo pouze Dánsko, Francie, Itálie, Norsko a Španělsko. Zajímavý je důvod odmítnutí ratifikace Velké Británie, která vyjádřila znepokojení, že by mohla být vyžadována právně závazná smlouva mezi au-pair a rodinou, což je v rozporu s tradičním neformálním ujednáním práce au-pair a dále přesun významu příležitostné výuky cizího jazyka a života jako člena rodiny do roviny aktuálního zaměstnání. Vznikla by zde také potřeba kontroly pracovních dohod mezi au-pair a zaměstnavatelem, která by vyžadovala značné finanční prostředky. 40 Koncem 90.let dvacátého století bylo důležitým krokem vpřed ustavení řídící asociace pro agentury au-pair IAPA. Organizace International Au Pair Association (IAPA) má jeden z cílů lobovat u vlád, 41 aby lépe právně regulovaly agentury au-pair, např. zavedením licenčního systému, a podporovat profesionalitu v oblasti au-pairingu. Agentury se mohou stát členy organizace po uplynutí minimálně dvou let činnosti. Webové stránky IAPA (www.iapa.org)uvádí všechny členské agentury z celého světa. 42 Existují i jiná seskupení agentur, ty jsou však spíše sdružení obchodních společností pro účely kolektivního vedení, jako je Universal Au Pair Association 38 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s.24 14

15 (UAPA). Samozřejmě je zde velké množství privátních au-pair agentur, které nejsou členy žádného řídícího tělesa a často poskytují mnohem lepší služby, než etablované agentury vystupující pod logem mezinárodní asociace. 43 Smlouvy mezi rodinou a au-pair nejsou obvyklé. Je běžné získat zvací dopis od rodiny, ve kterém obvykle není specifikován ani počet hodin práce, ani povinnosti au-pair, ani kapesné. Myslím si, že by však bylo vhodné, aby au-pair uzavřela s rodinou smlouvu, kde by se strany dohodly na základních podmínkách jako přesné vymezení pracovních povinností au-pair, volný čas aupair, týdenní kapesné, výpovědní lhůtu, upravit podmínky pro případ onemocnění au-pair a podobně. Pokud má rodina špatné zkušenosti s au-pair, může požadovat stanovení disciplinárních kroků (např. ústní varování v prvním stupni, písemné ve druhém a propuštění ve třetím), ale také důvody k okamžitému propuštění (krádež, opilství, apod.). 44 Údajně se rodiny zdráhají dohodnout a sepsat tyto podmínky, ale je v zájmu au-pair, aby na sepsání písemné smlouvy alespoň v základních bodech trvala SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO NEBO VELKÁ BRITÁNIE Je pravdou, že Němci očekávají mnoho a není zde prostor pro nečinnost. Au pair, které zde chtěly v první řadě prohloubit svou znalost německého jazyka, byly často překvapené, když je německá rodina seznámila se seznamem úkolů. Měsíční kapesné v Německu začíná na EUR 205. Většina rodin platí měsíční jízdenky (na účast na jazykových kurzech). Některé agentury požadují, aby rodiny přispěly au-pair na zpáteční lístek, je pravidlem, že pokud au-pair zůstane 9-10 měsíců, přispívají rodiny do výše EUR Z výpovědi Maree Lakey po ročním au-pair pobytu ve Frankfurtu: Zjistila jsem, že Němci jsou posedlí čistotou, což mi velmi ztížilo mé povinnosti au-pair. Také jsem objevila, že jsou na první pohled nepřátelští a arogantní, ale jakmile je poznáte a jste hostem v jejich domě, mohou být těmi nejlaskavějšími lidmi. 46 Mnichov, Hamburk a Berlín jsou au-pairs neoblíbenějšími místy. Většina míst je volná po dobu školního roku, přičemž začátky a konce školního roku se liší na jihu a na severu Německa, což ovlivňuje dobu nástupu. Děti ze severu se vrací do školy v polovině srpna a končí v květnu, zatímco na jihu škola začíná na konci září a končí v červnu. V Německu není příliš obvyklé získat místo aupair jen na prázdniny. 47 Alespoň základní znalost německého jazyka je požadována na všech místech. Často se požaduje, alespoň ve formě dopisu od matky au-pair potvrzení, že žadatelka(tel) má základní znalost domácích prací S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s

16 Jednou z velkých výhod práce v Německu je možnost navštěvovat dotované hodiny na Volkshochschulen (viz výše), které jsou téměř v každém městě, (kromě jazyků nabízejí také večerní kurzy dramatu, řemesel, apod.). Není nutné studovat na zkoušku, protože kurzy německého jazyka jsou určeny především k zábavě. Vážní zájem o studium německého jazyka by se měli zapsat do jazykových kurzů při univerzitách. Stále přibývá soukromých jazykových škol. Nejčistším německým jazykem se mluví na severu, ale i když au-pairs pobývají v Bavorsku, jsou vyučováni standardnímu německému jazyku. Agentura by měla informovat au-pair o klubech a společenských akcích. Au-pair kluby organizují výlety, koncerty, apod. 49 Ve Velké Británii činí týdenní kapesné 45 liber, za 25 hodiny týdně. Ti, kteří pracují déle si vydělají liber týdně, pomocnice matky si vydělá liber a kvalifikované chůvy až 200 liber za týden. Některé britské rodiny nabízí různé výhody např. lekce jízdy s možností získat Mezinárodní řídičský průkaz, hradit cestovní výlohy, apod. 50 Au-pairs bývají často zklamány, že musí žít daleko od centrálního Londýna. Důvodem je, že kolem Londýna existuje mnoho předměstí, kde žije střední třída s vysokou poptávkou po au-pairs. 51 Charakteristické pro britské rodiny je rezervovanost a úzkostlivá ochrana soukromí, hůře snášejí, když se o svůj domov dělí s cizincem. Obecně mají pověst náročných zaměstnavatelů. Stejně jako v Německu, je ve Velké Británii pro au-pairs na výběr velké množství různých jazykových kurzů. Agentury často doporučují dívkám společenské kluby, některé jsou určeny výhradně pro au-pairs POHLED SOCIOLOGICKÝ Rodina je nejsoukromější lidskou institucí, primární malá skupina tvořící důležitý stavební kámen lidské společnosti. Lze rozlišovat rodinu úplnou, tj. rodiče a jejich děti, a neúplnou. V rodině se uskutečňuje primární socializace dětí. Rodina je přirozeným důsledkem soužití muže a ženy, jejich touhy po dětech, má tak hluboké biologické kořeny. Integrujícím faktorem rodinného života je především láska mezi členy rodiny. Krize současného rodinného života, spojená s krizí manželství, spočívá v nejistotě rodičovských rolí, přetíženosti matky, která vede domácnost, pečuje o děti a současně je zaměstnaná. 53 V souvislosti s existencí tzv. dvoukariérových manželství, dochází současně k redefinici tradiční mužské role. Tato nejistota rodičovských rolí se projevuje ve vysoké poptávce po au-pairs a pomocnic matek v domácnosti. Upadá komunikace mezi rodiči a dětmi pracovní vytíženost je důvodem minima času na styk s dětmi, večery trávené u televizoru. Nicméně rodina zůstává nenahraditelným životním prostředím, pokud krizové jevy vystupují alespoň ve snesitelné míře. Ve stresujícím rodinném prostředí hledají 49 S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s S.Griffith,S.Legg.Au-pair-praktický rádce pro práci v zahraničí.překlad D.Němec.Brno:CP Books,2005,s M.Nakonečný.Sociální psychologie.praha:nakladatelství Akademie věd ČR,2000,s

17 děti náhradní rodinné prostředí v partách vrstevníků a rodiče v mimomanželských vztazích. Výchova dětí je tímto ohrožena, což může vést k různým poruchám chování. Naopak pohodová rodinná atmosféra je základem žádoucího sociálního chování všech jejích členů. 54 Základní funkcí rodiny je funkce biologicko-reprodukční, ekonomická, socializačně-výchovná, emocionální (uspokojování citových potřeb, vědomí jistoty, uznání a vzájemné podpory). Rodina zprostředkovává jedinci jeho základní sociální začlenění na počátku jeho životní dráhy. Provází ho však prakticky po celý život. 55 Závislost na původní rodině se postupně mění směrem k nezávislosti, která je většinou završena založením vlastní rodiny, výchovou dětí, péčí o stárnoucí rodiče. 55 Významné místo v sociální determinaci vývoje dětí, jehož hlavními aktéry jsou rodiče, chůvy a au-pairs zaujímá socializace. Jedná se o proces začleňování malého človíčka do společnosti. Dítě se postupně vzdaluje od výchozího stavu novorozeněte a stává se z něho člověk jako kulturní bytost, schopná fungovat v systému lidské společnosti. Je to velmi významná přeměna, znamenající přechod z říše přírody do říše lidské kultury a na ní založené lidské společnosti. Socializace je proces celoživotní, nekončí dosažením dospělosti. 56 Významné socializační působení se uskutečňuje prostřednictvím procesů sociálního učení. Ve společnosti mohou jedince sociálně vychovávat různé sociální skupiny do nichž je jedinec začleněn, a různé osoby s nimiž jedinec přijde do vztahů. Nejvýznamnějšími a specifickými činiteli jsou rodiče, osoby pečující o dítě a širší rodina. Ukazují dítěti, jak se lidé chovají jeden k druhému, zda spolupracují a pomáhají si. Začleňují dítě do určitého způsobu života, předávají mu sociální požadavky a normy a regulují jejich přijetí. Dítě sleduje jejich názory, postoje, hodnoty. Toto působení probíhá samozřejmě v každé zemi a kultuře více či méně odlišně. Sociální učení se uskutečňuje v několika formách a to asociace (podmiňování), posilování (zpevňování), observace (odezírání), anticipace (očekávání), nápodoba a identifikace (ztotožnění). 57 Asociace je vytváření spojů mezi podněty, působícími na jedince v časové a prostorové návaznosti, a odpověďmi jedince na ně. 58 Posilování je založeno na odměnách a trestech. Au-pair dítě pohladí,pochválí, odmění. Naopak trest má odstranit a oslabit nežádoucí chování, např. nesouhlas, pohrůžka, zamítnutí. Pro osoby pečující o děti je důležité vědět, že odměny jsou podstatně efektivnější než tresty. S tímto úzce souvisí observace, kdy dítě si osvojuje takové způsoby chování a jednání, za které je sociálně odměňován. 59 Napodobení je běžné i u zvířat. Napodobení je hlavním způsobem sociálního učení ve společnostech či etnických skupinách na nižším stupni vývojového stupně. V našich sociálně-kulturních podmínkách se 54 M.Nakonečný.Sociální psychologie.praha:nakladatelství Akademie věd ČR,2000,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gllernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s.70 17

18 napodobováním učí řeči, mimice, gestikulaci, projevu citů, přejímání druhů zábavy a trávení volného času. Anticipace je určité vmanévrování dítěte do určitého způsobu reagování, chování nebo jednání. Říká-li vychovatel dítěti: Dokážeš to, jsi šikovný, vyjadřuje důvěru v jeho schopnosti a posiluje jeho touhu cíle dosáhnout, samozřejmě opačně působí očekávání vyjadřující nedůvěru. 60 Identifikace vyjadřuje ztotožnění s osobou, k níž má dítě vztah a chce se jí přiblížit, připodobnit. Záměrné úsilí dítěte o převzetí způsobů chování a jednání. Modelem může být prakticky kdokoliv. Na rozdíl od výše uvedených forem sociálního učení, které regulují proces učení dítěte zvenčí, je identifikace prostředkem sebeřízení a sebevýchovy POHLED PSYCHOLOGICKÝ Z psychologického hlediska učení spočívá v aktivním vyrovnávání se s přírodním a společenským prostředím, v získávání předpokladů pro plný, aktivní a tvořivý život. Učením se zvyšují možnosti dítěte k vykonání náročných činností, rozvíjí se jeho osobnost. 62 Rozlišuje se učení poznatkům (osvojování si vědomostí a informací), senzomotorické učení (smyslově pohybové), učení intelektovým činnostem (metody řešení problémů) a sociální učení (viz výše). Výsledky učení potom jsou vědomosti, dovednosti a návyky. 63 Základní druh dětské činnosti je hra. Dětská hra zpravidla nesleduje žádný určitý účel, který by přesahoval bezprostřední radost ze hry. Obsahem hry je tak radost z této činnosti. Dítě si nestaví věž proto, aby stála, ale proto, aby ji stavělo. Dítě si může hrát s hračkami, s věcmi, se zvířaty, ostatními dětmi, s dospělými. Hry dětí představují různorodé činnosti a plní funkci rozvoje, jejich prostřednictvím se dítě učí zvládat různé dovednosti, získávat informace o svém materiálním, přírodním a lidském prostředí. 64 Au-pairs a chůvy mají značný vliv na výchovu dítěte a přispívají tak k jeho emocionálnímu a mentálnímu vývoji. Z tohoto důvodu je důležité vědět, že duševní vývoj dítěte probíhá v několika odlišných vývojových stádiích a samozřejmě podle toho k dítěti přistupovat a s dítětem jednat. Prvním je senzomotorické období (narození až měsíců), novorozenci si zpočátku uvědomují pouze své počitky. Postupně se pohyby stávají účelnější a přesnější, i když ještě netuší, co to jsou předměty kolem nich, a tak je cucají, třesou jimi, bijí nebo hází. Z těchto zážitků a pomocí vzrůstající síly paměti (díky zrání mozku) začínají mít zásobu mentálních obrazů. Ke konci období dítě získává základní schopnosti představit si nebo předpovídat výsledky určitého jednoduchého chování a provádět v duchu pokusy metodou pokus a omyl I.Gllernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie.praha:fortuna,1999,s M.Hunt.Dějiny psychologie.překlad R.Mlíkovská,I.Müller.Praha:Portál,2000,s

19 Předoperační období (18-24 měsíců až 7 let), dítě si rychle osvojuje obrazy, pojmy a stává se schopnější mluvit a přemýšlet o vnějších předmětech a událostech. Dítě zpočátku považuje věci a jejich jména za jedno a to samé, později se naučí, že slovo je symbol oddělitelný od věci. Od té doby je schopno mluvit a myslet o nepřítomných věcech a o minulých i budoucích událostech. Nicméně vnitřní reprezentace světa je stále primitivní a chybí jí takové koncepty jako příčinnost, množství, čas, vratnost, porovnání a úhel pohledu. Dítě nedokáže provádět duševní operace, které pracují s těmito idejemi, proto předoperační stadium. Dítě je rovněž egocentrické tj. neschopné si představit, jak věci vypadají z jiné perspektivy a potíže si představit o čem přemýšlejí druzí lidé. 66 Konkrétní operace (7-12 let), okolo sedmi let děti přecházejí na zcela novou a kompetentnější úroveň myšlení. Dovedou provádět počítání a klasifikaci, dokáží chápat vztahy a přemýšlet o nich. Začínají si uvědomovat, že události mají své vnější příčiny. Rovněž si lépe představí, jak vypadají věci z jiné perspektivy, jak přemýšlejí a co cítí druzí lidé. Dovedou tak v duchu manipulovat se symboly hmotných předmětů a činností, nejsou však schopni abstraktních myšlenek nebo logických procesů. Deduktivní usuzování jim zcela uniká. 67 Formální operace (12 let a více), v tomto konečném stádiu vývoje se děti stanou schopné přemýšlet o abstraktních vztazích jako jsou podíly a pravděpodobnost. 68 Poradí si s aritmetikou a začínají postupně chápat základy vědeckého myšlení a metodologie. Dovedou spřádat teorie, systematicky zkoumat možnosti u hlavolamu, záhady nebo vědeckého problému. Co je ještě důležitější, děti dokáží přemýšlet nejen o konkrétním světě, ale i o možnostech, pravděpodobnostech, nepravděpodobnostech, budoucnosti, spravedlnosti a hodnotách. 69 Samozřejmě, že existuje několik teorií periodizace vývoje dítěte (Erikson, Freud, Langmeier, a další). 70 Výše uvedená teorie (Piagetova) je zvolena, protože její autor byl prvním, kdo identifikoval a popsal tato stadia vývoje na základě bohatých důkazů, získaných z vlastního pozorování a množství experimentů. Při dobré výchově představuje vývoj pro dítě změnu, při níž získává nové (žádané) vlastnosti (dosavadní si může ponechat, ale některé může ztratit), stává se složitějším uvnitř (vztahy mezi jeho částmi) i navenek (vztahy s okolím), postupně se stává stále více méně závislým na svém okolí (autonomie). Ve vývoji dítěte lze rozlišovat změny zákonité, charakteristické pro vývoj lidského jedince (vývoj myšlenkových operací, změny v sociálních vztazích), a změny individuální, které postihují jen jediné, konkrétní dítě. Změna zahrnuje jak kroky dopředu, tak i zpět M.Hunt.Dějiny psychologie.překlad R.Mlíkovská,I.Müller.Praha:Portál,2000,s M.Hunt.Dějiny psychologie.překlad R.Mlíkovská,I.Müller.Praha:Portál,2000,s M.Hunt.Dějiny psychologie.překlad R.Mlíkovská,I.Müller.Praha:Portál,2000,s M.Hunt.Dějiny psychologie.překlad R.Mlíkovská,I.Müller.Praha:Portál, 2000,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie. Praha:Fortuna,1999,s I.Gillernová,J.Buriánek.Základy psychologie,sociologie. Praha:Fortuna,1999,s.26 19

20 Uvědoměním si odlišností a specifik těchto vývojových období může aupair nebo chůva zvolit správný přístup k dítěti, ať už z hlediska volby her nebo komunikace a přispívat tak k rozvoji dítěte v dobrého člověka POHLED PRÁVNÍ Na světě jsou jisté pouze dvě věci: smrt a daně.b.franklin 72 Daň je ekonomický i právní institut, který je možno definovat jako povinnou, více či méně pravidelnou, zákonem předem sazbou stanovenou částku, kterou se odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu ekonomického subjektu, ve prospěch veřejného peněžního fondu. 73 Hlavní funkcí daní je získání příjmů pro veřejný rozpočet, na úhradu celospolečenských potřeb. 74 Daně jsou na rozdíl od poplatků vybírány bez ekvivalentního protiplnění, tzn. že poplatník nemá nárok na ekvivalentní protihodnotu za odvod daně, a tedy, že výše daně nezávisí na tom zda a jaké veřejné statky konkrétní poplatník využívá. Veřejné statky jsou souhrnem zboží a služeb, které jsou poskytovány za účelem uspokojení celospolečenských potřeb. 75 Veřejné statky jsou financovány ze zdrojů, které jsou soustředěny ve veřejných fondech,resp. veřejných rozpočtech. Produkce je buď plně kryta z těchto prostředků nebo je předepsaná i peněžní účast spotřebitele veřejného statku. Samotná existence produkce veřejných statků je odkázána na existenci veřejných financí. 76 Daně jsou produktem politiky a představují jeden z nejdůležitějších nástrojů řízení hospodářství státu. Existence daní souvisí s využíváním všech funkcí, které stát ve společnosti zajišťuje, a které se promítají do využívání všech těchto funkcí ve veřejných financích. Daně jsou důležitým nástrojem fiskální politiky státu. 77 Daně slouží nejen na obstarávání finančních prostředků pro potřeby státu, ale zároveň mají působit na chování podniků i jednotlivých domácností s cílem odstraňovat poruchy hospodářského růstů a zabezpečovat hospodářskou rovnováhu. 78 Charakteristickým rysem daní je mimoekonomické donucení veřejné moci podílet se na příjmech, majetku nebo jiných hospodářských aktivitách. Tomu napovídá i terminologie, v latinském tributum je vyjádřen vztah vítěze a poraženého, což je později zmírněno feudálním donum čili benevolence, souhlas s placením. Pomoc na doplnění panovníkových příjmů je vyjádřen ve francouzském aide a německém Steuer. Povinnost poddaných vyjadřuje 72 K.Kubátová,L.Vítek.Daňová politika teorie a praxe.praha:codex Bohemia,1997,s P.Mrkývka a kolektiv.finanční právo a finanční správa 2.díl.Brno:M.U.,2004,s.5 74 P.Mrkývka a kolektiv.finanční právo a finanční správa 2.díl.Brno:M.U.,2004,s.8 75 P.Mrkývka a kolektiv.finanční právo a finanční správa 1.díl.Brno:M.U.,2004,s.7 76 P.Mrkývka a kolektiv.finanční právo a finanční správa 1.díl.Brno:M.U.,2004,s L.Grúň.Finanční právo a jeho instituty.praha:linde, 2004,s L.Grúň.Finanční právo a jeho instituty.praha:linde, 2004,s.83 20

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Věra Vernerová VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Bc. Karel Rohr 2007 1 UNIVERSITY

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Daniela Bruthansová Anna Červenková Marie Pechanová externí spolupráce: Zdeněk Novotný František Schneiberg

Více

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertise of the recruiting of Employees of Prison service of The Czech Republic and its application in Security

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více