VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky. Metalické sítě. Jan Skapa. Ostrava 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky. Metalické sítě. Jan Skapa. Ostrava 2011"

Transkript

1 1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Metalické sítě Jan Skapa Ostrava 2011

2 2 Tato publikace byla napsána v OpenOffice, jenž je volně poskytován pod licencí GPL Jan Skapa mailto: ISBN

3 3 Obsah 1 Úvod6 2 áklady IP sítí7 21 Technologie, protokoly L1 a L Rámec Ethernetu8 212 Prvky L1 a L VLAN (Virtual LAN)10 3 Otevřená řešení SIPu11 31 SER, openser a opensips ákladní popis Konfigurace SER Konfigurace opensips13 3 Evoluce v komunikačních systémech16 4 Optické vláknové komunikace21 12 Literatura26

4 4 1 Rozdělení metalických vedení Metalická (kovová) vedení určená pro přenos můžeme dělit z hlediska kapacity jednotlivých vodičů vůči zemi na vedení symetrická (dvojice spirálově stočených vodičů v kabelu, dvojice paralelních vodičů zavěšených na izolátorech), koaxiální (dvojice souosých vodičů) Další možné dělení kabelových vedení je dle jejich uložení na nadzemní vedení, závěsná vedení, zemní kabelové vedení, podmořské kabely 2 Symetrické kabely Symetrické kabely jsou charakteristické shodnými kapacitami jednotlivých žil vůči zemi i vůči sobě navzájem Struktura symetrického kabelu: prvek vzniká stáčením jednotlivých žil do párů nebo čtyřek, kabelová duše vzniká stáčením prvků, stáčení buď koncentrické, nebo skupinové, koncentrické stáčení prvky se stáčejí v protisměrných vrstvách (možnost odpočítat),

5 5 skupinové stáčení 1 skupina nejčastěji 25, 50, 100 párů, pro digitální systémy stíněné skupiny (např po 7 párech) Plášť: slouží k ochraně kabelové duše, většinou se používá jako materiál olovo (Pb), alternativou je hliníkový plášť (Al vyšší vodivost než Pb stínící účinky) jako ochrana proti vlhkosti (způsobuje korozi) plast, proti poškození pancéřové opláštění Při stáčení žil do čtyřek se dříve používala tzv křížová čtyřka všechny 4 žíly měly stejnou délku skrutu, průřez čtyřkou měl v každém místě mít tvar kříže Výhodou tohoto uspořádání byly minimální magnetické vazby Chybami při výrobě však docházelo ke změnám vzájemné polohy jednotlivých žil uzvnitř čtyřky a ke vzniku parazitních kapacitních vazeb Částečným řešením bylo použití tzv Dieselhorst-Martinovy čtyřky, která pár a-b kroutí s délkou skrutu l1, pár c-d s délkou skrutu l2 a společně jsou oba páry krouceny s délkou skrutu l3 Kroucené páry se běžně používají v počítačových sítích pod označením UTP (Unshielded Twisted Pair nestíněný kroucený pár) nebo STP (Shielded Twisted Pair stíněný kroucený pár) Kabely tohoto typu mají dostačující vlastnosti pro přenosy přenosovými rychlostmi až 1 Gb/s u kategorie UTP 5e

6 6 3 Koaxiální kabely Koaxiální kabely jsou geometricky přísně symetrické Jsou tvořeny vnitřním vodičem, umístěném přesně ve středu vnějšího vodiče dutého válce Tato přísná symetrie musí být zachována i po navinutí kabelu na buben ve výrobě a opětovné rozvinutí při pokládce Koaxiální kabely jsou náchylné na ohyby

7 7 4 Homogenní vedení konečné délky Při analýze vlastností obvykle vycházíme z náhradního modelu homogenního vedení Homogenní vedení znamená, že parametry vedení jsou rovnoměrně rozloženy po celé délce vedení Element vedení délky dx pak má elektrické parametry, dané obrázkem Při napájení homogenního vedení signálem s konstantním kmitočtem f jsou napětí U a proud I v místě x dány gamma x gamma x, U x =a 1 e a 2 e 1 I x = a 1 e gamma x a 2 e gamma x c Konstanty a 1 a a 2 lze určit ze známých elektrických poměrů na konci vedení Pro x=l dostaneme gamma l gammal, U l =a 1 e a 2 e 1 I l= a1 e gammal a 2 e gammal c Jelikož známe l, U l, I l, c, gamma, můžeme dopočítat 1 gamma l a 1= U l c I l e, 2

8 8 1 a 2= U l c I l e gammal 2 Člen gamma označuje tzv měrnou míru přenosu gamma= R j omega L G j omegac =alpha j beta Reálná složka alpha se nazývá měrný vlnový útlum, imaginární složka beta se nazývá měrný fázový posuv, nebo také koeficient délky vlny, neboť platí pi lambda=2 beta Délka vlny vyjadřuje vzdálenost, kterou elektromagnetické vlnění ve vedení urazí za délku jedné periody T =1 / f Délku vedení vždy vztahujeme k délce vlny signálu, který budeme tímto vedením přenášet Pro velmi vysoké kmitočty (malé délky vlny) se vedení může chovat jako nekonečně dlouhé, kdežto fyzicky velmi dlouhá vedeni (např vedení velmi vysokého napětí VVN mohou být na frekvencích 5 Hz velmi krátká) Jak je patrné ze vztahu pro napětí v místě x vedení, hrají zde roli dvě složky napětí První a 1 e gamma x s narůstající vzdáleností od počátku vedení roste (Nebo taky klesá s rostoucí vzdáleností od koce vedení) Představuje rušivou odraženou vlnu Druhá složka gamma x s rostoucí vzdáleností od počátku vedení klesá, U =0 Představuje a2 e hlavní postupnou vlnu Obě složky se v jednotlivých bodech vedení geometricky sčítají Charakteristická (nebo taky vlnová) impedance vedení je dána R j omega L j arg j phi c= = X jy = c e = c e G j omega C Obvykle je udávána absolutní hodnota charakteristické impedance c a fáze phi c Charakteristickou impedanci lze pro danou frekvenci vypočítat jako geometrický průměr c c vstupní impedance naprázdno a nakrátko, c = 0p 0k, 0p= c cotgh gamma l, 0k = c tgh gamma l Charakteristickoou impedanci lze také změřit jako vstupní impedanci korektně obrazově zakončeného ( l = c ) vedení konečné délky Jednotlivé parametry, charakterizující vedení rozdělujeme na primární R, L, C,G, sekundární c, gamma Při vysokých kmitočtech obvykle platí R omega L, G omega C Potom L c= C a gamma= j omega LC= j beta To znamená, že vf vedení se chová jako bezeztrátové Doposud jsme hovořili o šíření harmonického signálu homogenním vedením S tímto případem se v praxi téměř nesetkáme, vedením se šíří signály mnohem složitější Rychlost, kterou se šíří tzv zázněje skupiny (grupy) několika harmonických signálů blízkých frekvencí nazýváme skupinovou, nebo také grupovou rychlostí

9 9 v g= d omega d beta Pro vícenásobmé využití metalických kabelů byla vytvářena na 2 párech (1 čtyřce) tzv fantomní vedení Ty nelze vytvářet na místních telefonních okruzích, kde je nutné přenášet stejnosměrný napájecí proud pro mikrofony telefonních přístrojů a stejnosměrné volicí značky 5 Přeslech Přeslechem rozumíme nežádoucí přechod malé části hovorových proudů z vedení rušicího do paralně s ním probíhajícího vedení rušeného Rozlišujeme přeslech na blízkém a vzdáleném konci, podle toho, na kterém konci vedení se projevuje vzhledem k pozici rušicího zdroje

10 10 Útlum přeslechu na blízkém konci je dán P A p0=10 log s0 [db], P p0 P kde je výkon signálu na začátku rušicího vedení, s0 P p0 je výkon přeslechového signálu na začátku rušeného vedení Jelikož je U U2, P=U I =U = můžeme psát U 2s0 U A p0=10 log cs2 =20 log s0 10 log cs U p0 cp U p0 cp Jsou-li charakteristické impedance obou vedení shodné, druhý člen vztahu je roven nule Pak lze vypočítat útlum přeslechu na blízkém konci ze znalosti velikosti napětí rušicího signálu a změřeného napětí na blízkém konci rušeného vedení Útlum přeslechu na vzdáleném konci je dán podobně P A pl=10 log s0 [db], P pl kde P pl je výkon přeslechového signálu na konci rušeného vedení Můžeme psát U 2s0 U A pl =10 log cs2 =20 log s0 10 log cs U pl cp U pl cp Pokud rozšíříme zlomek s napětími, můžeme psát U U U U A pl=20 log s0 sl 10 log cs =20 log s0 20 log sl 10 log cs, U pl U sl cp U sl U pl cp kde první člen představuje vlnový útlum rušicího vedení Druhý člen pak vyjadřuje měřený útlum přeslechu, daný napětím signálu na konci rušicího a rušeného vedení Jalikož je přeslech silně rušivým jevem, vždy se snažíme, aby útlum přeslechů byl co největší 6 Měření impedance můstkovou metodou Metoda Wheatstoneova můstku paří do kategori vyvažovacích metod měření, kdy vyvažujeme impedance jednotlivých větví můstku tak, aby napětí mez body v měřicí diagonále bylo nulové Pro odpory jednotlivých větví platí R1 R3=R2 R4 Pro napětí v měřicí diagonále platí R4 R3 U BD =U AC R1 R4 R2 R3

11 11 Měřenou impedanci obvykle zapojujeme jako R4, můstek vyvažujeme odporovou dekádou R1, pomocí odporů R2 a R3 nastavujeme měřicí rozsah můstku Při měření střídavými proudy se mysí v můstku vyrovnávat nejen reálné, ale i imaginární složky proudu Můstky pro střídavá měření musejí být konstrukčně uspořádány tak, aby vyloučily vazbu mezi větvemi můstku a nesymetrie vůči zemi Napěťová citlivost můstku je poměr změny výstupní veličiny v měřicí diagonále z nulové hodnoty při vyváženém můstku k poměrné změně měřeného odporu, kterou se provede rozvážení můstku C U =U AC N, 1 N 2 kde R1 R2 = R 4 R3 Je zřejmé, že citlivost můstku je přímo úměrná napájecímu napětí Metoda můstkového měření odoru se používá také ke stanovení délky metalického vedení Vycházíme z měření odporu celé smyčky Na koni měřené trasy spojíme 2 žíly a změříme odpor Rab celé smyčky náme-li měrný odpor mědi, používané k výrobě sdělovacích kabelů 1 rho Cu = Ω mm^2/m 57 a průměr žíly daného kabelu d, můžeme spočítat měrný odpor žíly (odpor 1 km žíly) jako rho Cu R =1000 l d2 pi 4 Délka kabelu je potom R l= ab R 2 l N= 7 Můstkové metody zaměřování poruch 8 Murrayova metoda Používá se tehdy, jestliže nemají všechny žíly přerušenou izolaci

12 12 Poměry v můstku jsou M Rb R y R b Ra Rx Ra Rb R x = = = R1 Rx Rx Rx Pro odpor vadného vodiče tedy platí R R R x = 1 ab M R1 a délka žíly k poruše je R l x= x R l Měření se provádí z obou stran, nebo s prohozenými žilami, aby se co nejlépe lokalizovala porucha Pokud vycházejí z každé strany rozdílné pozice poruchy, pak to obvykle bývá důsledkem většího počtu chyb více přerušených žil apod 9 Varleyova metoda Používá se v případech, kdy odpor smyčky je velký, např v případech, kdy se chyba nachází blízko začátku měřeného úseku

13 13 Na můstku nastavíme co nejmenší poměr a A= b Pro vyvážený můstek platí a R Rx A= = ab b Rx R1 Odtud br ar1 R x = ab a b Při prohozených žilách (pro kontrolu) platí Rx a A= =, b Rab Rx R1 ' a pak a Rab R1 ' R x= a b

14 14 12 Literatura [] ELICER, Karel Konstrukce sdělovacích kabelů a vedení 1 vydání Praha, ČVUT, stran [] URL: T Hubený Modely symetrických vedení založené na fyzikálních vlastnostech a geometrii kabelu

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Počítačové sítě pro začínající správce

Počítačové sítě pro začínající správce K1210.qxd 7.4.2006 12:11 StrÆnka 1 Jaroslav Horák Milan Keršláger Počítačové sítě pro začínající správce 3. aktualizované vydání chybí slovník (je o něm zmínka v textu) str. 46 špatný obrázek obr. na str.

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky Optická vlákna verze 2.1.3 2006 Ing. Leoš Maršálek Tento dokument je určen čtenářům, kteří

Více

Lekce 6: Základy datových komunikací II.

Lekce 6: Základy datových komunikací II. 7 Počítačové sítě, v. 3.3 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 6: Základy datových komunikací II. Jiří Peterka Slide č. 1 připomenutí přenosová

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

Poměr hodnoty odporu při 100 C a při 0 C se nazývá ODPOROVÝ POMĚR. Tento poměr současně vyjadřuje jakost odporu odporového čidla (platina 1,385).

Poměr hodnoty odporu při 100 C a při 0 C se nazývá ODPOROVÝ POMĚR. Tento poměr současně vyjadřuje jakost odporu odporového čidla (platina 1,385). Teplota Teplota je základní fyzikální veličinou (označujeme T, jednotky K - kelvin). Vztah mezi C a K je : TK = T-283,16, kde TK je teplota v kelvinech a T je teplota ve C. Za 0K (kelvinů) se považuje

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo Stejnosměrné stroje Konstrukce ss strojů Stejnosměrné stroje jsou stroje točivé, základní rozdělení je tedy na stator a rotor. Stator je oproti předchozím strojům homogenní, magnetický obvod není sestaven

Více