KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099"

Transkript

1 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen kupující") Žižkova 57, Jihlava MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava /6800 AutoCont CZ a.s. se sídlem: zastoupení: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen prodávající") Hornopolní 3322/34, Ostrava Ing. Jaroslavem Dvořákem, ředitelem regionálního centra, na základě plné moci CZ Česká spořitelna, a.s /0800 I. Předmět smlouvy 1) Předmětem této smlouvy je nákup: a) Rozšiřující diskové police s FC disky v níže uvedené specifikaci: Kód Popis Počet 1818-DIA EXP5000 Expansion Unit SW4Gbps SFP transceiver pair GB/15K 4 Gbps FC DDM m FiberOptic Cable Multimode (LC-LC) j5m Fiber Optic Cable Multimode (LC-LC) Attach to DS !Field Integrate ) Power Cord 250V/10A/2.8m, (Group 2) 1 Strana 1 (5)

2 b) Rozšiřující diskové police s FC disky v níže uvedené specifikaci: Kód j Popis Počet 1818-DlA i EXP5000 Expansion Unit SW 4 Gbps SFP transceiver pair (450 GB/15K 4 GbpsFCDDM ; lm Fiber Optic Cable Multimode (LC-LC) ^5m Fiber Optic Cable Multimode (LC-LC) Attach to DS =Field Integrate ! Power Cord 250V/10A/2.8m, (Group 2) ; 1 c) Rozšiřující diskové police se SAT A disky v níže uvedené specifikaci: Kód Popis Počet 1818-D1AEXP5000 Expansion Unit SW 4 Gbps SFP transceiver pair TB/7.2K SATA II DDM lm Fiber Optic Cable Multimode (LC-LC) m Fiber Optic Cable Multimode (LC-LC) ! Attach to DS ! Field Integrate Power Cord 250V/10A/2.8m, (Group 2) 1 Součástí dodávky každé diskové police je její instalace a konfigurace do infrastruktury kupujícího. (dále jen zboží") 2) Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu cenu stanovenou v článku II. této smlouvy. II. Cena a platební podmínky 1) Cena zboží byla dohodou smluvních stran stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a činí: a) Rozšiřující diskové police s FC disky, včetně instalace: Cena ,- Kč bez DPH DPH ,40 Kč Cena ,40 Kč včetně DPH b) Rozšiřující diskové police s FC disky, včetně instalace: Cena ,- Kč bez DPH DPH ,40 Kč Cena ,40 Kč včetně DPH Strana 2 (5)

3 c) Rozšiřující diskové police se SATA disky, včetně instalace: Cena ,- Kč bez DPH DPH ,20 Kč Cena ,20 Kč včetně DPH 2) Fakturu je dodavatel oprávněn vystavit po řádném a včasném dodání zboží v termínu stanoveném v čí. III. této smlouvy. 3) Splatnost faktury - daňového dokladu je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 4) Kupující má právo vrátit fakturu před lhůtou splatnosti, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 5) Sjednaná cena může být změněna při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty. V případě vzniku této skutečnosti a po jejich projednání mezi kupujícím a prodávajícím a odsouhlasení změny ceny kupujícím se nebude uzavírat písemný dodatek na změnu ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. III. Doba a místo plnění, předání zboží 1) Zboží je prodávající povinen předat kupujícímu takto: a) Rozšiřující diskovou polici s FC disky včetně instalace do 20ti dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. b) Rozšiřující diskovou polici s FC disky včetně instalace do 20ti dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. c) Rozšiřující diskovou polici se SATA disky včetně instalace dodá prodávající kupujícímu na základě výzvy kupujícího. A to do 30ti dnů od této výzvy. Odebrání této části zboží nastane pouze za předpokladu, že vznikne potřeba dodání tohoto zboží. V případě, že tato skutečnost nenastane, není kupující povinen zboží odebrat a zaplatit za něj cenu. Kupující oznámí em nejdéle 2 pracovní dny před terminem předání zboží prodávajícímu místo předání a převzetí zboží. 2) Místem předání a převzetí zboží je sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, Česká Republika, včetně jeho detašovaných pracovišť. 3) Kupující je povinen řádně a včas dodané zboží od prodávajícího za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud kupující bezdůvodně odepře řádně a včas dodané zboží převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí zboží, není prodávající v prodlení. 4) Zboží dle čl. I. odst. 1 pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k jeho převzetí odpovědným pracovníkem kupujícího. Dokladem o splnění dodávky zboží podle této smlouvy je dodací list popř. akceptační protokol připojený ke zboží opatřený podpisem odpovědného Strana 3 (5)

4 pracovníka kupujícího. Oprávněným pracovníkem kupujícího je Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky 5) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním dokladu o hmotné přejímce (dodacího listu případně akceptačního protokolu). IV. Sankce 1) V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží, a to za každý i započatý den prodlení. 2) V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu s čl. II. této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení. V. Odpovědnost za vady, záruční doba 1) Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 1 rok s pokrytím 7 dní x 24 hodin s odezvou následující pracovní den. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží dle ustanovení čl. III. této smlouvy. 2) Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je nové a nepoužívané, odpovídá platné dokumentaci a předpisům. 3) Kontaktní údaje pro oznámení vady zboží jsou AutoCont CZ a.s., Romana Havelky 5b, Jihlava, telefon nebo Tato servisní podpora musí být zajištěna osobami určenými k tomu výrobcem zboží. VI. Závěrečná ustanovení 1) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy. 2) Výběr prodávajícího byl proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 06/12 ze dne ) Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody Strana 4 (5)

5 osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 4) Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu. 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro kupujícího a jedno pro prodávajícího. 6) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 7) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 8) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 9) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V Jihlavě dne V Jihlavě dne...' Li za prodávajícího / Ing. Jaroslav Dvořák / ředitel regionálního centra na základě plné moci za kupujícího MUDr. Jiř/Běhounek hejtman kraje AutoCont CZ a.s., Jihlava Romana Havelky Sb, Jihlava Tu i.: , tax: DIČ: CZ47u7u7ííú (>. Kra i vysocma 8 iva Strana 5 (5)

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva") I.

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva) I. vysocma KRAJSKÝ ÚŘAD dbor informatiky likcva 57. 587 33 Jlhfaya KUPNÍ SMLOUVA KUJIP014Z24U podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva")

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Kupní smlouva č.j. PPR-26112-15/ČJ-2013-990656 uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Jazykový kurz pro učitele v zahraničí Malta a Anglie (Londýn)

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Jazykový kurz pro učitele v zahraničí Malta a Anglie (Londýn) Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Jazykový kurz pro učitele v zahraničí Malta a Anglie (Londýn) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednavatel: Základní škola, Trutnov,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt

OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt -- EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FON D PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt I. SMLUVNÍ STRANY KUPUJICI: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI veřejná vysoká

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového evropský ~ IVrr t e ~ sociální J1INISTERS-VO ŠKOLSTV fond v CR EVROPSKÁ UNIE "" P.OF ŽE- A rl:: OVV'"::HOVV INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf OP Vzděláváni Výsledek výběrového řízení Číslo veřejné zakázky:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více