Abstrakt. Klíčová slova. Abstract. Key words. Jan Rydval

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Abstrakt. Klíčová slova. Abstract. Key words. Jan Rydval"

Transkript

1 Návrh metodiky využití Saatyho metody párových porovnání v technické analýze akciových titulů Suggestion of the Methodology of Using Saaty s Method of Pair-wise Comparison in Technical Analysis of Stocks Abstrakt Jan Rydval Problém podstaty spekulativních obchodů na burze spočívá v načasování nákupů a prodejů. Akcii je nejlepší nakoupit v době, kdy její burzovní cena ukončila svůj pokles a dosáhla svého cenového dna. Prodat akciový titul se pak vyplatí, když po období růstu dosáhla akcie svého cenového vrcholu. V praxi je ovšem velice komplikované vystihnout cenového dna a vrcholu akciového titulu. Proto jsou využívány nejrůznější ukazatelé technické analýzy akciových titulů. Každý investor však může přikládat jednotlivým ukazatelům různou váhu důležitosti a podle ní se řídit ve svém rozhodování. Tento příspěvek popisuje, jaké ukazatelé technické analýzy lze využívat pro určení obchodních signálů na burze a navrhuje metodiku jakým způsobem stanovit jejich váhu pomocí Saatyho metody párových porovnání. Klíčová slova Technická analýza, Simple Moving Average SMA, Exponential Moving Average EMA, Moving Average Convergence Divergence MACD, Relative Strength Index RSI, Saatyho metoda párových porovnání. Abstract Problem of the nature of speculative transactions on a stock market depends on the timing of purchases and sales. The best time for buying a stock is when its market price stopped declining and reached its bottom. On the contrary, the best time for selling is when after a period of a growth the stock reached its peak. In practice, however, it is very complicated to capture exactly the bottom and the peak of certain stocks. Therefore, the use of various technical analysis indicators is employed. Every investor may give different importance to different indicators and then following this importance according to his own decisions. This contribution shows how technical analysis indicators can be used for determining the trading signals on a stock market and suggests the methodology of determining their weights using Saaty s method of pair-wise comparison. Key words Technical Analysis, Simple Moving Average SMA, Exponential Moving Average EMA, Moving Average Convergence Divergence MACD, Relative Strength Index RSI, Saaty s method of pair-wise comparison.

2 ÚVOD Obchod s akciovými tituly probíhá na burce cenných papírů. Burza je právnickou osobou oprávněnou organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu poptávku a nabídku cenných papírů. Burza umožňuje obchod s akciemi (cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti), ostatními cennými papíry a s dividendovými a úrokovými kupóny. Aktivity burz cenných papírů v České republice upravuje zákon č. 256/2004 Sb., ze dne 14. dubna 2004, o podnikání na kapitálovém trhu. Dohled nad burzami v ČR vykonává od roku 2006 Česká národní banka (ČNB). (Veselá, 2009) Obchod s akciemi může probíhat po telefonu, na pobočce nebo přes internet. Nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější je obchodování s použitím internetu, protože investor sám rozhoduje o svých investicích a neplatí poplatky za využití služeb makléře. Podle Hartmana (2009, 2013) se burzovní investor podle svého chování a jednání na burze může projevovat jako individuální spekulant nebo jako akcionář. Akcionář neboli shareholder je podílník akciové společnosti, který koupil jeden nebo více podílů a získal tak odpovídající počet akcií. Akcionář tak vlastní část společnosti, má právo na podíl ze zisku (dividendy) a tolik hlasů na valné hromadě společnosti, kolik akcií drží. Přesné postavení akcionářů, jejich práva a závazky určují stanovy společnosti. Individuální spekulant jak uvádí Hartman (2013) rychle nakupuje a poté prodává podíly za účelem dosažení zisku. Nemá zájem držet cenné papíry po jakékoli delší období. Princip burzovních spekulací jak shodně uvádějí Veselá (2009) a Williams (2007) je velmi jednoduchý. Podstatou je ve vhodný okamžik nakoupit akciové tituly nebo komodity, nějakou dobu počkat, než jejich cena vzroste, a pak je se ziskem prodat. Vystihne-li spekulant správný čas k nákupu a prodeji, může během pár hodin zhodnotit svůj kapitál o pět, deset nebo i více procent. Podrobněji tuto problematiku rozebírají Williams (2007) a Hartman (2013) Akcii je nejlepší nakoupit v době, kdy její burzovní cena (cena, za kterou se obchodovalo určitým zbožím nebo cenným papírem v daný den na určité burze) ukončila svůj pokles a dosáhla svého cenového dna. Prodat akciový titul se pak vyplatí, když po období růstu dosáhla svého cenového vrcholu. V praxi je ovšem velice komplikované vystihnout cenového dna a vrcholu akciového titulu. K jejich vystižení slouží různé ukazatelé technické analýzy akciových titulů. Každý investor však může přikládat jednotlivých ukazatelům různou váhu důležitosti a podle ní se řídit ve svém rozhodování. Technická analýza je nástrojem, který aplikuje matematické, matematicko-statistické a další zpravidla kvantitativní, algoritmizované metody (Ülkü a Prodan, 2013). Jedná se o nejstarší přístup k oceňování akciových instrumentů, který vznikl v 18. století v Asii. Podle Schannepa (2008) popsal základní teoretické principy jako jeden z prvních Charles H. Dow. Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat, čemuž se podrobněji věnují i Marshall s Chanem (2005) a Ko a kol (2014). Na rozdíl od fundamentální analýzy technická analýza zkoumá aktuální vývoj grafu obchodovaného instrumentu (např.: komodity, akciového titulu, dluhopisu, futures apod.). Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí.

3 Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu. Technická analýza však nevede k jistým předpovědím. Je-li však použita správně, může dramaticky zmenšit procento omylu této předpovědi. Slouží tedy investorům k určení toho, co je pravděpodobnější. Analytici užívající technickou analýzu věří, že veškeré události a informace ovlivňující trh jsou již zahrnuté v ceně (Hartman, 2013). Ceny se nepohybují náhodně, ale v trendech (proudech). Používání technické analýzy by nebylo vhodné ani ziskové při náhodných cenových pohybech. Investoři věří, že mohou rozpoznat trend a v jeho souladu udělat ziskový obchod s tím, jak trend pokračuje. Protože technická analýza muže být aplikována na mnoho časových rámců, je možné zpozorovat trendy krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé. Při aplikaci technické analýzy se spoléhá na předpoklad, že historie má tendenci se opakovat. To je zapříčiněno chováním subjektů na trhu, tedy lidmi, kteří se chovají jako emotivní bytosti. Jejich reakce na podněty se často opakují, a proto je možné najít určité zákonitosti. Pro vyhodnocování akciového titulu pomocí technické analýzy se využívají různé ukazatelé zkoumající převážně trendový vývoj ceny akcie. Jak však Holmes, Otero a Panagiotidis (2013) podrobnějí rozebírají ve své práci, je velmi důležité jakou důležitost pro investora jednotlivé ukazatelé hrají. A jak dále uvádějí lze pro určení vah ukazatelů využít různé metody párových porovnání. Tento příspěvek popisuje, jaké ukazatelé technické analýzy lze využívat pro určení obchodních signálů na burze a navrhuje metodiku jakým způsobem stanovit jejich váhu pomocí Saatyho metody párových porovnání. MATERIÁL A METODY Ukazatelé technické analýzy Klouzavé průměry Klouzavý průměr je průměr, který se používá pro jednodušší odhalování trendu časové řady, podle Hartmana (2013) je to jeden z nejběžnějších ukazatelů. Počítá se jako průměr stejného počtu za sebou jdoucích období. Jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average - SMA) SMA = (P1 + P2 + Pn) / n ( 1 ) Kde: Pn cena akciového titulu v čase n, N perioda klouzavého průměru, tedy počet období, za které je indikátor počítán.

4 Exponeciální klouzavý průměr (Exponential Moving Average - EMA) EMA = (Pn * Exp) + (P(n-1) * 1-Exp) ( 2 ) Kde: Exp = 2/(n+1), Pn cena akciového titulu v grafu, n perioda klouzavého průměru, tedy počet období, za které je indikátor počítán. Exponenciální klouzavý průměr oproti jednoduchému klouzavému průměru více kopíruje trend. Nejjednodušší strategie obchodování s použitím klouzavých průměrů je následující: pokud protne cena na grafu klouzavý průměr, je toto považováno jako vstupní či výstupní signál. Pokud cena protne klouzavý průměr směrem dolů, je toto považováno za signál k prodeji. Pokud cena protne klouzavý průměr směrem nahoru, je toto považováno za signál k nákupu. Pro zjednodušení můžeme uvažovat tak, že je li hodnota klouzavého průměru pod aktuální cenou akcie, jedná se o signál k prodeji a naopak. Moving Average Convergence Divergence - MACD MACDt(12,26) = Et(12 )- Et(26) ( 3 ) Kde: Et(12) 12 denní exp. klouzavý průměr, Et(26) 26 denní exp. klouzavý průměr. MACD vyjadřuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry, jak uvádí Ko a kol. (2014). Je nejčastěji rozdílem 12denního a 26denního exponenciálního klouzavého průměru. Dané parametry se mohou upravit podle individuálních potřeb analytika. Zobrazuje se obvykle v grafu. Kromě MACD hraje důležitou roli také signální křivka nazývaná trigger. Trigger je 9 denním exponenciálním klouzavým průměrem hodnot MACD. Nejběžněji se tento indikátor používá pro identifikaci nákupních a prodejních signálů. Dále se využívá pro předpověď překoupeného či přeprodaného trhu a pro potvrzení rostoucího nebo klesajícího trendu, popřípadě slábnoucího trendu. Pro identifikaci nákupních a prodejních signálů se využívá překřížení MACD se signální křivkou. Pokud MACD protne signální křivku zdola nahoru, jedná se o nákupní signál. Pokud MACD protne signální křivku shora dolů, jedná se o prodejní signál. Leading indikátory Index relativní síly (Relative Strength Index RSI) RSIt(n)=100-[100/(1+U(n)/D(n))] ( 4 ) Kde: U(n) součet kladných cenových změn za období délky n, D(n) součet záporných cenových změn za období délky n.

5 Index relativní síly se řadí do skupiny oscilátorů, které jsou často nazývány jako tzv. leading indikátory. RSI měří vnitřní sílu akcie a zobrazuje se obvykle v grafu. Hodnota se pohybuje mezi 0 a 100 bodů. Podrobněji ukazatel RSI rozebírají i Marshall a Chan (2005) a Ko a kol. (2014). Je možné používat 14denní rozpětí. 9denní a 26denní RSI jsou však využívány daleko častěji. Čím je časové rozpětí kratší, tím více indikátor kolísá a dává více signálů. Tento indikátor se používá pro identifikaci překoupeného a přeprodaného trhu. Pomáhá také při potvrzení trendu a určení jeho směru. Někdy je RSI vhodné použít pro identifikaci grafických formací, které mohou být díky němu lépe viditelné. Důležitými hodnotami jsou 70 a 30 bodů RSI. Pokud se RSI pohybuje nad 70 body, signalizuje to překoupený trh, tedy pravděpodobný budoucí pokles kurzu cenného papíru. Hodnota RSI pod 30 body naopak signalizuje přeprodaný trh a možnost budoucího růstu kurzu cenného papíru. Saatyho metoda Jde o metodu kvantitativního párového porovnávání kritérií, kterou podrobně rozebírá Saaty (1987, 2003, 2006). Pro ohodnocení párových porovnání kritérií se používá 9-ti bodové stupnice a je možné používat i mezistupně (hodnoty 2, 4, 6, 8): 1 - rovnocenná kritéria i a j 3 - slabě preferované kritérium i před j 5 - silně preferované kritérium i před j 7 - velmi silně preferované kritérium i před j 9 - absolutně preferované kritérium i před j Expert porovná každou dvojici kritérií a velikosti preferencí i-tého kritéria vzhledem k j-tému kritériu zapíše do Saatyho matice S = (sij). Obrázek č. 1: Saatyho matice S 1 1 s12 s 1 1 s1 k s n 1 s s 2n 1 Matice je čtvercová řádu nn, reciproční, tj. platí, že sij = 1/sji, a vyjadřuje vlastně odhad podílů vah i-tého a j-tého kritéria. Na diagonále Saatyho matice jsou vždy hodnoty jedna (každé kritérium je samo sobě rovnocenné). Prvky této matice nebývají většinou dokonale konzistentní, neplatí shj = shi sij pro všechna h, i, j = 1, 2,, n. Kdybychom sestavili matici V = (vij), jejíž prvky by byly skutečné podíly vah (vij = vi/vj), pro prvky této matice by výše uvedená podmínka platila. Míra konzistence se měří například indexem konzistence, který Saaty definoval jako

6 I S lmax n n 1, ( 5 ) kde lmax je největší vlastní číslo Saatyho matice a n je počet kritérií. Saatyho matice je považována za dostatečně konzistentní, jestliže je IS < 0,1. Pro stanovení vah navrhl Saaty několik způsobů, pomocí kterých lze odhadnout váhy vj. Nejčastěji se používá postup výpočtu vah jako normalizovaného geometrického průměru řádků Saatyho matice (metoda logaritmických nejmenších čtverců). Vypočteme hodnoty bi jako geometrický průměr řádků Saatyho matice b i n n sij ( 6 ) j1 Váhy se pak vypočtou normalizací hodnot bi v i b i n i1 b i ( 7 ) Saatyho metodu je možné využít nejen ke stanovení preferencí mezi kritérii, ale i mezi variantami. VÝSLEDKY V případové studii tohoto příspěvku je navržena metodika využití Saatyho metody párových porovnání při technické analýze akciového titulu Telefónica Czech. Rep. Tento titul je na Pražské burze cenných papírů a v RM Systému, české burze cenných papírů označován zkratkou BAATELEC. Celkem jsou vyhodnoceny závěrečné ceny této akcie pomocí technické analýzy za 711 obchodních dní, tedy od do Investor se bude rozhodovat kdy a jak do akciového titulu investovat na základě 7 zvolených běžně užívaných ukazatelů technické analýzy. Jedná se o: 12 denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA 12) 26 denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA 26) 12 denní exponenciální klouzavý průměr (EMA 12) 26 denní exponenciální klouzavý průměr (EMA 26) Moving Average Convergence Divergence (MACD 12/26) 9 denní index relativní síly (RSI 9) 26 denní index relativní síly (RSI 26) Cílem této případové studie je navrhnout metodiku využití Saatyho metody párových porovnání a pomocí 7 výše uvedených ukazatelů technické analýzy přibližně určit budoucí vývoj akcie a zvolit rozhodnutí pro nákup, prodej nebo držení akcie.

7 Navržená metodika se skládá z následujících kroků: 1) Volba akciového titulu 2) Určení vah jednotlivých ukazatelů technické analýzy 3) Vyhodnocení závěrečné ceny akciového titulu pomocí ukazatelů 4) Volba obchodního rozhodnutí (nákup, projed, držení) Volba akciového titulu Jak již bylo uvedeno výše, v případové studii tohoto příspěvku se investor rozhodl investovat do akciového titulu Telefónica Czech. Rep. ( BAATELEC). Určení vah jednotlivých ukazatelů technické analýzy V této případové studii byly na základě preferencí investorů vytvořeny pro srovnání tři typy investorů s vlastními vektory vah. Investor zaměřený na krátkodobé ukazatele technické analýzy, investor zaměřený na dlouhodobé ukazatele a investor bez zaměření, který považuje všechny ukazatele stejně důležité. Investor, který je zaměřen spíše na krátkodobé ukazatele (dále označován jako Investor 1), přiřadil jednotlivým ukazatelům různé váhy pomocí Saatyho metody párových porovnání takto: Tabulka č. 1: Saatyho matice a výpočet vah ukazatelů se zaměřením na krátkodobé ukazatele SMA 12 SMA 26 EMA 12 EMA 26 MACD (12/26) RSI 9 RSI 26 bi vi SMA /3 1 1/ ,8860 0,0826 SMA 26 1/3 1 1/5 1/3 1/9 1/3 1 0,3625 0,0338 EMA / ,0805 0,1940 EMA /3 1 1/ ,8860 0,0826 MACD (12/26) ,2582 0,4904 RSI /3 1 1/ ,8860 0,0826 RSI 26 1/3 1 1/5 1/3 1/9 1/3 1 0,3625 0, , Index konzistence 0,02956 Index konzistence Saatyho matice IS = 0,02956 říká, že hodnoty v matici lze považovat za konzistentní. Nejvyšší váhu přiřadil investor ukazateli MACD (12/26) v5 = 0,4904. Z tabulky je dále patrno, že všem dlouhodobým ukazatelům přiřadil investor menší váhy než krátkodobým ukazatelům, což odpovídá jeho zaměření na krátkodobé ukazatele. Investor, který je zaměřen spíše na dlouhodobé ukazatele (dále označován jako Investor 2), přiřadil jednotlivým ukazatelům různé váhy pomocí Saatyho metody párových porovnání takto:

8 Tabulka č. 2: Saatyho matice a výpočet vah ukazatelů se zaměřením na dlouhodobé ukazatele SMA 12 SMA 26 EMA 12 EMA 26 MACD (12/26) RSI 9 RSI 26 bi vi SMA /3 1/3 0,2 1/7 1/3 0,2 0,2986 0,0318 SMA /3 1/5 1 1/3 0,6792 0,0724 EMA /3 1/5 1 1/3 0,6792 0,0724 EMA / ,7226 0,1836 MACD (12/26) ,6025 0,3839 RSI /3 1/5 1 1/3 0,6792 0,0724 RSI / ,7226 0,1836 9, Index konzistence 0, Index konzistence Saatyho matice IS = 0, říká, že hodnoty v matici lze považovat za konzistentní. Nejvyšší váhu přiřadil investor ukazateli MACD (12/26) v5 = 0,3839. Z tabulky je dále patrno, že všem krátkodobým ukazatelům přiřadil investor menší váhy než dlouhodobým ukazatelům, což odpovídá jeho zaměření na dlouhodobé ukazatele. Investor, který přikládá všem ukazatelům stejnou váhu (dále označován jako Investor 3), přiřadil jednotlivým ukazatelům různé váhy pomocí Saatyho metody párových porovnání takto: Tabulka č. 3: Saatyho matice a výpočet vah ukazatelů se stejnou vahou všech ukazatelů SMA 12 SMA 26 EMA 12 EMA 26 MACD (12/26) RSI 9 RSI 26 bi vi SMA ,0000 0,1429 SMA ,0000 0,1429 EMA ,0000 0,1429 EMA ,0000 0,1429 MACD (12/26) ,0000 0,1429 RSI ,0000 0,1429 RSI ,0000 0,1429 7, Index konzistence 0,0000 Vyhodnocení závěrečné ceny akciového titulu pomocí ukazatelů V následující tabulce č. 4 jsou pro názornost vyhodnoceny závěrečné ceny akcie pomocí 7 ukazatelů technické analýzy za posledních 60 obchodních dní z celkových 711. Na základě nich se bude investor rozhodovat pro svá obchodní rozhodnutí. Závěrečné ceny akcií byly získány ze serveru RM Systému, české burzy cenných papírů dostupných na: URL <http://www.rmsystem.cz/vysledky/historie-obchodovani/jednotlive-cennepapiry?ticker=baatelec>

9 Tabulka č. 4: Technická analýza BAATELEC Datum Cena SMA 12 SMA 26 EMA 12 EMA 26 MACD (12/26) EMA 9 of MACD RSI 9 RSI ,9 307,43 298,92 303,55 300,27 3,28 4,50 37,33 60, ,8 305,92 299,37 302,67 300,08 2,58 4,12 36,01 56, ,5 304,46 299,76 301,26 299,60 1,66 3,63 19,06 55, ,7 303,64 300,28 301,17 299,68 1,49 3,20 32,96 57, ,9 303,59 300,82 301,90 300,14 1,76 2,91 40,69 57, ,5 303,80 301,73 303,84 301,20 2,63 2,86 64,62 61, ,0 304,22 302,65 306,02 302,45 3,57 3,00 71,04 61, ,5 304,80 303,79 308,24 303,78 4,46 3,29 76,85 64, ,0 306,38 305,02 310,36 305,13 5,23 3,68 76,38 65, ,5 308,17 306,35 312,23 306,42 5,81 4,10 75,52 66, ,4 309,73 307,50 313,02 307,23 5,79 4,44 75,52 63, ,5 311,10 308,60 313,71 307,99 5,72 4,70 85,09 63, ,0 312,86 309,56 315,29 309,18 6,12 4,98 84,78 62, ,0 316,79 311,31 319,86 311,83 8,03 5,59 89,66 68, ,7 319,89 312,28 321,53 313,23 8,30 6,13 64,73 59, ,1 321,76 312,55 321,77 313,96 7,81 6,47 54,31 52, ,5 322,31 312,61 320,35 313,85 6,49 6,47 44,05 50, ,0 321,85 312,55 318,60 313,49 5,11 6,20 40,61 49, ,3 320,63 312,43 316,25 312,74 3,51 5,66 37,10 48, ,0 319,67 312,31 315,13 312,46 2,67 5,06 44,40 48, ,5 318,63 312,18 314,27 312,24 2,02 4,46 44,69 48, ,0 317,42 311,97 313,30 311,93 1,37 3,84 38,64 48, ,5 317,09 312,37 313,33 312,04 1,29 3,33 21,31 53, ,5 317,51 313,19 314,74 312,82 1,92 3,05 41,73 57, ,5 316,38 313,65 314,09 312,65 1,44 2,73 38,33 53, ,0 313,55 314,03 313,61 312,53 1,09 2,40 48,29 53, ,5 312,20 314,48 313,75 312,67 1,08 2,14 56,26 53, ,5 311,32 315,04 313,56 312,66 0,90 1,89 61,44 54, ,0 310,53 315,41 311,93 311,94-0,01 1,51 43,18 53, ,0 309,94 315,46 310,41 311,21-0,80 1,05 41,57 50, ,8 309,82 315,30 309,08 310,51-1,43 0,55 42,82 48, ,0 308,98 314,70 307,53 309,66-2,13 0,02 32,10 44, ,9 307,93 313,89 305,90 308,71-2,82-0,55 11,90 42, ,8 307,25 313,10 304,96 308,05-3,09-1,06 28,16 42, ,7 306,02 312,20 303,99 307,36-3,36-1,52 25,50 41, ,6 304,03 311,28 303,16 306,71-3,55-1,93 13,36 41, ,3 302,93 310,51 302,26 306,01-3,75-2,29 13,81 42, ,0 301,76 309,72 301,45 305,35-3,89-2,61 24,58 42, ,4 300,25 308,66 300,68 304,68-4,01-2,89 25,44 38, ,0 299,21 306,93 300,57 304,34-3,76-3,07 43,92 29, ,0 298,88 305,71 300,33 303,94-3,61-3,17 50,00 33, ,5 298,50 304,72 299,89 303,46-3,57-3,25 52,42 35, ,1 298,11 304,13 299,46 302,99-3,53-3,31 36,36 40, ,2 297,96 303,68 299,12 302,56-3,45-3,34 41,57 42, ,1 297,89 303,40 298,65 302,08-3,43-3,36 37,37 44, ,0 297,58 302,90 298,24 301,63-3,39-3,36 42,53 39, ,4 297,30 302,36 297,81 301,17-3,37-3,36 41,11 39, ,1 297,01 301,86 297,39 300,72-3,33-3,36 42,53 39, ,6 296,70 301,10 296,81 300,19-3,39-3,36 1,52 33, ,5 296,58 300,06 296,61 299,85-3,24-3,34 26,67 24, ,0 296,38 299,42 296,21 299,41-3,21-3,31 26,67 30, ,0 295,96 298,81 296,02 299,09-3,07-3,26 37,04 30, ,1 295,47 297,98 295,57 298,64-3,07-3,23 29,29 23, ,4 295,21 297,29 295,39 298,33-2,94-3,17 41,58 27, ,0 294,95 296,94 295,18 298,01-2,83-3,10 40,38 35, ,6 294,57 296,58 294,78 297,61-2,83-3,05 37,50 34, ,8 294,13 296,16 294,17 297,10-2,94-3,02 33,07 33, ,9 293,78 295,88 293,82 296,72-2,90-3,00 43,09 38, ,0 293,42 295,66 293,39 296,29-2,91-2,98 30,09 40, ,7 293,22 295,38 293,28 296,03-2,75-2,93 44,35 37,54

10 Obrázek č. 2: Grafy technické analýza BAATELEC Obrázek č. 2 představuje grafické znázornění vyhodnocení technické analýzy akciového titulu BAATELEC za posledních 60 dní. V grafu je znázorněno 6 časových úseků, v nichž provádí investor obchodní rozhodnutí, zda akcii koupit, prodat nebo držet. Bod A představuje rozhodnutí na konci 5. obchodního dne tedy dne Takto je pro názornost ilustrováno rozhodnutí investora v dalších dvou bodech označených písmeny B ( ) a C ( ).

11 Volba obchodního rozhodnutí (nákup, projed, držení) V časovém okamžiku A ( ) jsou všechny jednoduché i exponenciální průměry (SMA 12, SMA 26, EMA 12 i EMA 26) pod aktuální konečnou cenou akcie, jedná se tedy o prodejní signál, jak je znázorněno v tabulce č. 5. Prodejní signál jednotlivých ukazatelů je v tabulce č. 5 vyjádřen hodnotou -1, signál k nákupu hodnotou 1 a signál držení hodnotou 0. Ukazatelé RSI 9 a RSI 26 se teprve blíží ke své horní hranici stability, tedy prozatím indikují akcii držet a ukazatel MACD (12/26) teprve bude protínat signální křivku EMA 9 zdola nahoru, jedná se tedy prozatím o signál držení. Provede-li investor vyhodnocení svého obchodního rozhodnutí je souhrnná váha klouzavých průměrů menší než váha ukazatelů MACD (12/26), RSI 9 a RSI 26 u Investora 1 a 2, proto si akcii ponechají a budou ji držet, zatímco u Investora 3 je to právě naopak, tedy akcii prodá, jak je znázorněno v tabulce č. 5. A jak je z grafu patrné, cena akcie v dalším období rostla. V časovém okamžiku B ( ) jsou všechny jednoduché i exponenciální průměry (SMA 12, SMA 26, EMA 12 i EMA 26) pod aktuální konečnou cenou akcie, na základě těchto ukazatelů by měl investor akcii prodat. Ukazatelé relativní síly akcie RSI 9 je vysoko nad 70 body čili nad horní hranicí stability, tedy prodejní signál a RSI 26 se nachází těsně pod horní hranici stability, tedy signál držení akcie. Ukazatel MACD (12/26) se nachází nad signální křivku EMA 9, což indikuje budoucí klesající trend ceny akcie, ale prozatím o signál držení akcie. Proto po součtu vah jednotlivých kritérií je rozhodnutí Investora 1 a 2 držet akcii a Investor 3 ji prodá, jak je znázorněno v tabulce č. 5. V časovém okamžiku C ( ) jsou krátkodobé průměry (SMA 12, EMA 12) mírně nad aktuální konečnou cenou akcie a dlouhodobé průměry (SMA 26, EMA 26) znatelně nad aktuální konečnou cenou akcie, na základě těchto ukazatelů by měl investor do akcie investovat. Rovněž tak i ukazatel RSI 9 udává nákupní signál zatímco RSI 26, které se nachází uvnitř intervalu stability, by investor nemusel provádět žádná relevantní investiční rozhodnutí avšak ukazatel MACD (12/26) protíná signální křivku EMA 9 shora dolů, což je jasný prodejní signál. Jak je v tabulce č. 5 znázorněno Investor 1 se po součtu vah kritérií rozhoduje akcie prodat, zatímco investoři 2 a 3 se rozhodují pro nákup akcie. Tabulka č. 5: Volba obchodních rozhodnutí při technická analýza BAATELEC Váha obchodního RSI 9 RSI 26 rozhodnutí SMA 12 SMA 26 EMA 12 EMA 26 MACD (12/26) Nákup Prodej Držení Výsledné obchodní rozhodnutí A Investor 1 0,0826 0,0338 0,1940 0,0826 0,4904 0,0826 0,0338 0,0000 0,3931 0,6069 Držení Investor 2 0,0318 0,0724 0,0724 0,1836 0,3839 0,0724 0,1836 0,0000 0,3601 0,6399 Držení Investor 3 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,0000 0,5714 0,4286 Prodej B Investor 1 0,0826 0,0338 0,1940 0,0826 0,4904 0,0826 0,0338 0,0000 0,4758 0,5242 Držení Investor 2 0,0318 0,0724 0,0724 0,1836 0,3839 0,0724 0,1836 0,0000 0,4325 0,5675 Držení Investor 3 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,0000 0,7143 0,2857 Prodej C Investor 1 0,0826 0,0338 0,1940 0,0826 0,4904 0,0826 0,0338 0,4758 0,4904 0,0338 Prodej Investor 2 0,0318 0,0724 0,0724 0,1836 0,3839 0,0724 0,1836 0,4325 0,3839 0,1836 Nákup Investor 3 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,7143 0,1429 0,1429 Nákup

12 Z této ukázky vyhodnocení několika časových okamžiků je patrné, že jednotlivé ukazatelé technické analýzy akciového titulu mají značný vliv na rozhodnutí investora, který však nepřikládá všem ukazatelům stejnou důležitost. A proto je nutné stanovit váhu jednotlivých ukazatelů, k čemuž byla v této případové studii použita Saatyho metoda párových porovnání. Vyhodnocení metodiky Stejným postupem jak v kapitole Volba obchodního rozhodnutí bylo vyhodnoceno všech 711 obchodních dní. Každému investoru bylo jako počáteční stav přiřazeno 0 ks akcií BAATELEC a ,- Kč finančních prostředků. Na základě svých vah důležitosti jednotlivých ukazatelů technické analýzy se každý investor rozhodoval pro nákup, držení či prodej akcií. V tabulce č. 6 je vyhodnocen konečný stav jednotlivých investorů na konci období 711 obchodních dní. Jako nejúspěšnější se projevil Investor 2, který aktuálně drží největší počet akcií, a to 410,44 ks. Tabulka č. 6: Vyhodnocení obchodních rozhodnutí investorů Investor Počáteční stav akcií Počáteční stav Kč Počet obchodních operací Konečný stav akcií Investor 1 0 ks ,00 Kč ,44 ks Investor 2 0 ks ,00 Kč ,44 ks Investor 3 0 ks ,00 Kč ,40 ks DISKUZE V rámci technické analýzy akciových titulů existují i jiné přístupy jak vyhodnocovat závěrečnou cenu akcie. Kromě výše uvedených 12 denních a 26 denních klouzavých průměrů, může investor využívat i kratší 9 denní klouzavé průměry, popřípadě zvolit takovou periodu, která mu bude v rámci jeho analytického posuzování akcie nejvíce vyhovovat. Podle Hartmana (2013) patří mezi další velmi užívané ukazatele trendu např. Parabolic SAR indikátor sledující vývoj v trendu. Tento indikátor je ovlivňován nejen závěrečnou cenou, ale i časem. Čas se projevuje tím, že indikátor se pohne i v případě, že cena se nevyvíjí žádným směrem. Dále Hartman (2013) rozebírá, že kromě velmi užívaných indexů RSI, lze využívat Commodity Channel Index (CCI). Tento CCI oscilátor měří pohyby ceny kolem jejího statistického průměru. Pokud se CCI pohybuje v úrovni vysokých hodnot, podobně jako u RSI 100 a více bodů, znamená to, že cena je neobvykle vysoko nad svou průměrnou hodnotou. Podstatné však je jaké ukazatelé technické analýzy si investor zvolí pro vlastní potřebu tak, aby co nejvíce odpovídaly jeho zaměření.

13 ZÁVĚR Technická analýza na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze informace poskytované trhem samotným, jako jsou cena a objem obchodů. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen obchodovaného titulu, eventuálně pokračování či změna cenového trendu s co nejvyšší pravděpodobností. Nicméně pro hlubší pochopení problematicky obchodování na burze je důležité si uvědomit, že na trh působí i jiné aspekty než jen cena obchodního titulu z předešlého dne. Psychologická analýza je například založena na předpokladu, že investování je ve značné míře ovlivněno i emocemi. Předmětem zkoumání není cenný papír, ale člověk sám. Ten je při investicích často ovlivněn davem, či citovými pohnutkami a nemusí vždy jednat racionálně. Fundamentální analýza se snaží najít správnou vnitřní cenu akcie pomocí zkoumání kurzotvorných faktorů a informací, které jsou přístupné veřejnosti. Jedná se o ekonomická, účetní a statistická data, stejně jako politické, historické a demografické faktory. Odvozenou cenu pak investor porovnává s aktuálním oceněním na finančních trzích. Cílem je odpověď na otázku, zda je akcie správně ohodnocena, anebo zda je podhodnocena, či nadhodnocena. V případové studii tohoto příspěvku byly investorovy preference rozděleny do tří kategorií. Investor 1 preferoval krátkodobé ukazatele, investor 2 preferoval dlouhodobější ukazatele a investor 3 přiřadil všem ukazatelům technické analýzy stejnou váhu. Na základě svých vah důležitosti jednotlivých ukazatelů technické analýzy, které definoval pomocí Saatyho metody párových porovnání, se každý investor rozhodoval pro nákup, držení či prodej akcií. Po vyhodnocení všech 711 obchodních dní byl nejúspěšnější investor 2, který se zaměřoval na dlouhodobější ukazatele. Existuje však mnoho dalších metod jak vyjádřit své preference, ať už pomocí metod využívající ordinální či kardinální informaci při rozhodování. Pro hlubší pochopení problematicky obchodování na burze je důležité si uvědomit, že na trh působí i jiné aspekty než jen cena, a proto je důležité se věnovat i psychologické a fundamentální analýze, stejně tak je možné vyjádřit své preference k jednotlivým ukazatelům i jinými metodami jako například bodovací metodou či jinými metodami párových porovnání. REFERENCE HARTMAN, O. Jak se stát forexovým obchodníkem. Naučte se vydělávat na měnových trzích.. Praha : FXstreet.cz, ISBN HARTMAN, O. Začínáme na burze. Jak uspět při obchodování na finančních trzích. Brno : BizBooks, ISBN HOLMES M. J.;, OTERO, J.; PANAGIODITIS, T. On the dynamics of gasoline market integration in the United States: Evidence from a pair-wise approach. Energy Economics. 2013, Volume 36. KO, K-Ch., et al. Value Investing and Technical Analysis in Taiwan Stock Market. Pacific-Basin Finance Journal. 2014, vol. 26, no. 0, s ISSN X.

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami Bc. Lenka Mikušková Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou obchodování na burze

Více

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Bakalářská práce Martin Krupička Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České

Více

Využití korelací na devizovém trhu FOREX

Využití korelací na devizovém trhu FOREX Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití korelací na devizovém trhu FOREX Vypracoval: Jakub Giertl Vedoucí: RNDr. Jana Klicnarová

Více

Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX. Bc. Denisa Foltisová

Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX. Bc. Denisa Foltisová Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX Bc. Denisa Foltisová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku intradenního obchodování

Více

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA Bc. Kamila Slováčková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá obchodováním na akciových trzích

Více

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ The economic significance of stock indices Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Mgr. Veronika Novotná OPTIMALIZACE AKCIOVÉHO PORTFOLIA V PODMÍNKÁCH BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Mgr. Veronika Novotná OPTIMALIZACE AKCIOVÉHO PORTFOLIA V PODMÍNKÁCH BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Mgr. Veronika Novotná OPTIMALIZACE AKCIOVÉHO PORTFOLIA V PODMÍNKÁCH BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA OPTIMIZATION OF SHARE PORTFOLIO IN CONDITIONS OF BCPP

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Obchodování na měnovém trhu FOREX

Obchodování na měnovém trhu FOREX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Obchodování na měnovém trhu FOREX Diplomová práce Autor: Bc. Marek Souček Finance Vedoucí práce: Ing. Vladimír Nergl Praha

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Mikšík Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jakub Mikšík Akadem ický rok: 2009/2010 Kontak t: E-mail:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků Business angels as an alternative to financing small and medium enterprises Radek Michelfeit Un ico rn Co lle ge,

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ Jste začátečník nebo i pokročilý investor? Neznáte nějaký ekonomický termín, či si například potřebujete osvěžit technickou analýzu? Tato abeceda investora by

Více

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ Ludvík Turek a Czechwealth team Jak se stát traderem 2008 Obsah Předmluva 5 Trading je byznys 7 Co je chytré si uvědomit hned na začátku 7 Vyhledávejte úspěšné obchodníky a vzdělávejte se 8 Nakonec rozhoduje

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

OBCHODOVÁNÍ NA FOREXU

OBCHODOVÁNÍ NA FOREXU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODOVÁNÍ NA FOREXU TRADING IN FOREX Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. Autor: Bc. Radek

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 MONEY MANAGEMENT... 117 Colosseum, a.s. - Forex ebook www.colosseum.

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 MONEY MANAGEMENT... 117 Colosseum, a.s. - Forex ebook www.colosseum. OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 Proč Forex?... 7 Základní rozdělení brokerů... 9 Jak probíhá obchod na Forexu... 10 Finanční páka... 13 Ukázky obchodů... 14 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 Základní cenové

Více

N_MF_A Mezinárodní finance 3. Devizový trh 1. Členění a struktura 2. Subjekty devizového trhu 3. FOREX, tržní ceny 4. Kotace spotového kurzu, spread 5. Základní druhy operací na měnových trzích, měnová

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách. Pricing power derivatives on energy exchanges

Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách. Pricing power derivatives on energy exchanges ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomie, manažerství a humanitních věd Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách Pricing power derivatives on energy

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Burzy cenných papírů ve střední Evropě Jaroslav Šedivý Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jaroslav Šedivý

Více

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Nástroj pro podporu obchodování na Forexu Diplomová práce Bc. Roman Komůrka Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR Petr Korytar Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je důkladně analyzovat vývoj cen nemovitostí za posledních 10 let. Bakalářská práce bude rozdělena

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více