Abstrakt. Klíčová slova. Abstract. Key words. Jan Rydval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Abstrakt. Klíčová slova. Abstract. Key words. Jan Rydval"

Transkript

1 Návrh metodiky využití Saatyho metody párových porovnání v technické analýze akciových titulů Suggestion of the Methodology of Using Saaty s Method of Pair-wise Comparison in Technical Analysis of Stocks Abstrakt Jan Rydval Problém podstaty spekulativních obchodů na burze spočívá v načasování nákupů a prodejů. Akcii je nejlepší nakoupit v době, kdy její burzovní cena ukončila svůj pokles a dosáhla svého cenového dna. Prodat akciový titul se pak vyplatí, když po období růstu dosáhla akcie svého cenového vrcholu. V praxi je ovšem velice komplikované vystihnout cenového dna a vrcholu akciového titulu. Proto jsou využívány nejrůznější ukazatelé technické analýzy akciových titulů. Každý investor však může přikládat jednotlivým ukazatelům různou váhu důležitosti a podle ní se řídit ve svém rozhodování. Tento příspěvek popisuje, jaké ukazatelé technické analýzy lze využívat pro určení obchodních signálů na burze a navrhuje metodiku jakým způsobem stanovit jejich váhu pomocí Saatyho metody párových porovnání. Klíčová slova Technická analýza, Simple Moving Average SMA, Exponential Moving Average EMA, Moving Average Convergence Divergence MACD, Relative Strength Index RSI, Saatyho metoda párových porovnání. Abstract Problem of the nature of speculative transactions on a stock market depends on the timing of purchases and sales. The best time for buying a stock is when its market price stopped declining and reached its bottom. On the contrary, the best time for selling is when after a period of a growth the stock reached its peak. In practice, however, it is very complicated to capture exactly the bottom and the peak of certain stocks. Therefore, the use of various technical analysis indicators is employed. Every investor may give different importance to different indicators and then following this importance according to his own decisions. This contribution shows how technical analysis indicators can be used for determining the trading signals on a stock market and suggests the methodology of determining their weights using Saaty s method of pair-wise comparison. Key words Technical Analysis, Simple Moving Average SMA, Exponential Moving Average EMA, Moving Average Convergence Divergence MACD, Relative Strength Index RSI, Saaty s method of pair-wise comparison.

2 ÚVOD Obchod s akciovými tituly probíhá na burce cenných papírů. Burza je právnickou osobou oprávněnou organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu poptávku a nabídku cenných papírů. Burza umožňuje obchod s akciemi (cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti), ostatními cennými papíry a s dividendovými a úrokovými kupóny. Aktivity burz cenných papírů v České republice upravuje zákon č. 256/2004 Sb., ze dne 14. dubna 2004, o podnikání na kapitálovém trhu. Dohled nad burzami v ČR vykonává od roku 2006 Česká národní banka (ČNB). (Veselá, 2009) Obchod s akciemi může probíhat po telefonu, na pobočce nebo přes internet. Nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější je obchodování s použitím internetu, protože investor sám rozhoduje o svých investicích a neplatí poplatky za využití služeb makléře. Podle Hartmana (2009, 2013) se burzovní investor podle svého chování a jednání na burze může projevovat jako individuální spekulant nebo jako akcionář. Akcionář neboli shareholder je podílník akciové společnosti, který koupil jeden nebo více podílů a získal tak odpovídající počet akcií. Akcionář tak vlastní část společnosti, má právo na podíl ze zisku (dividendy) a tolik hlasů na valné hromadě společnosti, kolik akcií drží. Přesné postavení akcionářů, jejich práva a závazky určují stanovy společnosti. Individuální spekulant jak uvádí Hartman (2013) rychle nakupuje a poté prodává podíly za účelem dosažení zisku. Nemá zájem držet cenné papíry po jakékoli delší období. Princip burzovních spekulací jak shodně uvádějí Veselá (2009) a Williams (2007) je velmi jednoduchý. Podstatou je ve vhodný okamžik nakoupit akciové tituly nebo komodity, nějakou dobu počkat, než jejich cena vzroste, a pak je se ziskem prodat. Vystihne-li spekulant správný čas k nákupu a prodeji, může během pár hodin zhodnotit svůj kapitál o pět, deset nebo i více procent. Podrobněji tuto problematiku rozebírají Williams (2007) a Hartman (2013) Akcii je nejlepší nakoupit v době, kdy její burzovní cena (cena, za kterou se obchodovalo určitým zbožím nebo cenným papírem v daný den na určité burze) ukončila svůj pokles a dosáhla svého cenového dna. Prodat akciový titul se pak vyplatí, když po období růstu dosáhla svého cenového vrcholu. V praxi je ovšem velice komplikované vystihnout cenového dna a vrcholu akciového titulu. K jejich vystižení slouží různé ukazatelé technické analýzy akciových titulů. Každý investor však může přikládat jednotlivých ukazatelům různou váhu důležitosti a podle ní se řídit ve svém rozhodování. Technická analýza je nástrojem, který aplikuje matematické, matematicko-statistické a další zpravidla kvantitativní, algoritmizované metody (Ülkü a Prodan, 2013). Jedná se o nejstarší přístup k oceňování akciových instrumentů, který vznikl v 18. století v Asii. Podle Schannepa (2008) popsal základní teoretické principy jako jeden z prvních Charles H. Dow. Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat, čemuž se podrobněji věnují i Marshall s Chanem (2005) a Ko a kol (2014). Na rozdíl od fundamentální analýzy technická analýza zkoumá aktuální vývoj grafu obchodovaného instrumentu (např.: komodity, akciového titulu, dluhopisu, futures apod.). Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí.

3 Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu. Technická analýza však nevede k jistým předpovědím. Je-li však použita správně, může dramaticky zmenšit procento omylu této předpovědi. Slouží tedy investorům k určení toho, co je pravděpodobnější. Analytici užívající technickou analýzu věří, že veškeré události a informace ovlivňující trh jsou již zahrnuté v ceně (Hartman, 2013). Ceny se nepohybují náhodně, ale v trendech (proudech). Používání technické analýzy by nebylo vhodné ani ziskové při náhodných cenových pohybech. Investoři věří, že mohou rozpoznat trend a v jeho souladu udělat ziskový obchod s tím, jak trend pokračuje. Protože technická analýza muže být aplikována na mnoho časových rámců, je možné zpozorovat trendy krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé. Při aplikaci technické analýzy se spoléhá na předpoklad, že historie má tendenci se opakovat. To je zapříčiněno chováním subjektů na trhu, tedy lidmi, kteří se chovají jako emotivní bytosti. Jejich reakce na podněty se často opakují, a proto je možné najít určité zákonitosti. Pro vyhodnocování akciového titulu pomocí technické analýzy se využívají různé ukazatelé zkoumající převážně trendový vývoj ceny akcie. Jak však Holmes, Otero a Panagiotidis (2013) podrobnějí rozebírají ve své práci, je velmi důležité jakou důležitost pro investora jednotlivé ukazatelé hrají. A jak dále uvádějí lze pro určení vah ukazatelů využít různé metody párových porovnání. Tento příspěvek popisuje, jaké ukazatelé technické analýzy lze využívat pro určení obchodních signálů na burze a navrhuje metodiku jakým způsobem stanovit jejich váhu pomocí Saatyho metody párových porovnání. MATERIÁL A METODY Ukazatelé technické analýzy Klouzavé průměry Klouzavý průměr je průměr, který se používá pro jednodušší odhalování trendu časové řady, podle Hartmana (2013) je to jeden z nejběžnějších ukazatelů. Počítá se jako průměr stejného počtu za sebou jdoucích období. Jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average - SMA) SMA = (P1 + P2 + Pn) / n ( 1 ) Kde: Pn cena akciového titulu v čase n, N perioda klouzavého průměru, tedy počet období, za které je indikátor počítán.

4 Exponeciální klouzavý průměr (Exponential Moving Average - EMA) EMA = (Pn * Exp) + (P(n-1) * 1-Exp) ( 2 ) Kde: Exp = 2/(n+1), Pn cena akciového titulu v grafu, n perioda klouzavého průměru, tedy počet období, za které je indikátor počítán. Exponenciální klouzavý průměr oproti jednoduchému klouzavému průměru více kopíruje trend. Nejjednodušší strategie obchodování s použitím klouzavých průměrů je následující: pokud protne cena na grafu klouzavý průměr, je toto považováno jako vstupní či výstupní signál. Pokud cena protne klouzavý průměr směrem dolů, je toto považováno za signál k prodeji. Pokud cena protne klouzavý průměr směrem nahoru, je toto považováno za signál k nákupu. Pro zjednodušení můžeme uvažovat tak, že je li hodnota klouzavého průměru pod aktuální cenou akcie, jedná se o signál k prodeji a naopak. Moving Average Convergence Divergence - MACD MACDt(12,26) = Et(12 )- Et(26) ( 3 ) Kde: Et(12) 12 denní exp. klouzavý průměr, Et(26) 26 denní exp. klouzavý průměr. MACD vyjadřuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry, jak uvádí Ko a kol. (2014). Je nejčastěji rozdílem 12denního a 26denního exponenciálního klouzavého průměru. Dané parametry se mohou upravit podle individuálních potřeb analytika. Zobrazuje se obvykle v grafu. Kromě MACD hraje důležitou roli také signální křivka nazývaná trigger. Trigger je 9 denním exponenciálním klouzavým průměrem hodnot MACD. Nejběžněji se tento indikátor používá pro identifikaci nákupních a prodejních signálů. Dále se využívá pro předpověď překoupeného či přeprodaného trhu a pro potvrzení rostoucího nebo klesajícího trendu, popřípadě slábnoucího trendu. Pro identifikaci nákupních a prodejních signálů se využívá překřížení MACD se signální křivkou. Pokud MACD protne signální křivku zdola nahoru, jedná se o nákupní signál. Pokud MACD protne signální křivku shora dolů, jedná se o prodejní signál. Leading indikátory Index relativní síly (Relative Strength Index RSI) RSIt(n)=100-[100/(1+U(n)/D(n))] ( 4 ) Kde: U(n) součet kladných cenových změn za období délky n, D(n) součet záporných cenových změn za období délky n.

5 Index relativní síly se řadí do skupiny oscilátorů, které jsou často nazývány jako tzv. leading indikátory. RSI měří vnitřní sílu akcie a zobrazuje se obvykle v grafu. Hodnota se pohybuje mezi 0 a 100 bodů. Podrobněji ukazatel RSI rozebírají i Marshall a Chan (2005) a Ko a kol. (2014). Je možné používat 14denní rozpětí. 9denní a 26denní RSI jsou však využívány daleko častěji. Čím je časové rozpětí kratší, tím více indikátor kolísá a dává více signálů. Tento indikátor se používá pro identifikaci překoupeného a přeprodaného trhu. Pomáhá také při potvrzení trendu a určení jeho směru. Někdy je RSI vhodné použít pro identifikaci grafických formací, které mohou být díky němu lépe viditelné. Důležitými hodnotami jsou 70 a 30 bodů RSI. Pokud se RSI pohybuje nad 70 body, signalizuje to překoupený trh, tedy pravděpodobný budoucí pokles kurzu cenného papíru. Hodnota RSI pod 30 body naopak signalizuje přeprodaný trh a možnost budoucího růstu kurzu cenného papíru. Saatyho metoda Jde o metodu kvantitativního párového porovnávání kritérií, kterou podrobně rozebírá Saaty (1987, 2003, 2006). Pro ohodnocení párových porovnání kritérií se používá 9-ti bodové stupnice a je možné používat i mezistupně (hodnoty 2, 4, 6, 8): 1 - rovnocenná kritéria i a j 3 - slabě preferované kritérium i před j 5 - silně preferované kritérium i před j 7 - velmi silně preferované kritérium i před j 9 - absolutně preferované kritérium i před j Expert porovná každou dvojici kritérií a velikosti preferencí i-tého kritéria vzhledem k j-tému kritériu zapíše do Saatyho matice S = (sij). Obrázek č. 1: Saatyho matice S 1 1 s12 s 1 1 s1 k s n 1 s s 2n 1 Matice je čtvercová řádu nn, reciproční, tj. platí, že sij = 1/sji, a vyjadřuje vlastně odhad podílů vah i-tého a j-tého kritéria. Na diagonále Saatyho matice jsou vždy hodnoty jedna (každé kritérium je samo sobě rovnocenné). Prvky této matice nebývají většinou dokonale konzistentní, neplatí shj = shi sij pro všechna h, i, j = 1, 2,, n. Kdybychom sestavili matici V = (vij), jejíž prvky by byly skutečné podíly vah (vij = vi/vj), pro prvky této matice by výše uvedená podmínka platila. Míra konzistence se měří například indexem konzistence, který Saaty definoval jako

6 I S lmax n n 1, ( 5 ) kde lmax je největší vlastní číslo Saatyho matice a n je počet kritérií. Saatyho matice je považována za dostatečně konzistentní, jestliže je IS < 0,1. Pro stanovení vah navrhl Saaty několik způsobů, pomocí kterých lze odhadnout váhy vj. Nejčastěji se používá postup výpočtu vah jako normalizovaného geometrického průměru řádků Saatyho matice (metoda logaritmických nejmenších čtverců). Vypočteme hodnoty bi jako geometrický průměr řádků Saatyho matice b i n n sij ( 6 ) j1 Váhy se pak vypočtou normalizací hodnot bi v i b i n i1 b i ( 7 ) Saatyho metodu je možné využít nejen ke stanovení preferencí mezi kritérii, ale i mezi variantami. VÝSLEDKY V případové studii tohoto příspěvku je navržena metodika využití Saatyho metody párových porovnání při technické analýze akciového titulu Telefónica Czech. Rep. Tento titul je na Pražské burze cenných papírů a v RM Systému, české burze cenných papírů označován zkratkou BAATELEC. Celkem jsou vyhodnoceny závěrečné ceny této akcie pomocí technické analýzy za 711 obchodních dní, tedy od do Investor se bude rozhodovat kdy a jak do akciového titulu investovat na základě 7 zvolených běžně užívaných ukazatelů technické analýzy. Jedná se o: 12 denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA 12) 26 denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA 26) 12 denní exponenciální klouzavý průměr (EMA 12) 26 denní exponenciální klouzavý průměr (EMA 26) Moving Average Convergence Divergence (MACD 12/26) 9 denní index relativní síly (RSI 9) 26 denní index relativní síly (RSI 26) Cílem této případové studie je navrhnout metodiku využití Saatyho metody párových porovnání a pomocí 7 výše uvedených ukazatelů technické analýzy přibližně určit budoucí vývoj akcie a zvolit rozhodnutí pro nákup, prodej nebo držení akcie.

7 Navržená metodika se skládá z následujících kroků: 1) Volba akciového titulu 2) Určení vah jednotlivých ukazatelů technické analýzy 3) Vyhodnocení závěrečné ceny akciového titulu pomocí ukazatelů 4) Volba obchodního rozhodnutí (nákup, projed, držení) Volba akciového titulu Jak již bylo uvedeno výše, v případové studii tohoto příspěvku se investor rozhodl investovat do akciového titulu Telefónica Czech. Rep. ( BAATELEC). Určení vah jednotlivých ukazatelů technické analýzy V této případové studii byly na základě preferencí investorů vytvořeny pro srovnání tři typy investorů s vlastními vektory vah. Investor zaměřený na krátkodobé ukazatele technické analýzy, investor zaměřený na dlouhodobé ukazatele a investor bez zaměření, který považuje všechny ukazatele stejně důležité. Investor, který je zaměřen spíše na krátkodobé ukazatele (dále označován jako Investor 1), přiřadil jednotlivým ukazatelům různé váhy pomocí Saatyho metody párových porovnání takto: Tabulka č. 1: Saatyho matice a výpočet vah ukazatelů se zaměřením na krátkodobé ukazatele SMA 12 SMA 26 EMA 12 EMA 26 MACD (12/26) RSI 9 RSI 26 bi vi SMA /3 1 1/ ,8860 0,0826 SMA 26 1/3 1 1/5 1/3 1/9 1/3 1 0,3625 0,0338 EMA / ,0805 0,1940 EMA /3 1 1/ ,8860 0,0826 MACD (12/26) ,2582 0,4904 RSI /3 1 1/ ,8860 0,0826 RSI 26 1/3 1 1/5 1/3 1/9 1/3 1 0,3625 0, , Index konzistence 0,02956 Index konzistence Saatyho matice IS = 0,02956 říká, že hodnoty v matici lze považovat za konzistentní. Nejvyšší váhu přiřadil investor ukazateli MACD (12/26) v5 = 0,4904. Z tabulky je dále patrno, že všem dlouhodobým ukazatelům přiřadil investor menší váhy než krátkodobým ukazatelům, což odpovídá jeho zaměření na krátkodobé ukazatele. Investor, který je zaměřen spíše na dlouhodobé ukazatele (dále označován jako Investor 2), přiřadil jednotlivým ukazatelům různé váhy pomocí Saatyho metody párových porovnání takto:

8 Tabulka č. 2: Saatyho matice a výpočet vah ukazatelů se zaměřením na dlouhodobé ukazatele SMA 12 SMA 26 EMA 12 EMA 26 MACD (12/26) RSI 9 RSI 26 bi vi SMA /3 1/3 0,2 1/7 1/3 0,2 0,2986 0,0318 SMA /3 1/5 1 1/3 0,6792 0,0724 EMA /3 1/5 1 1/3 0,6792 0,0724 EMA / ,7226 0,1836 MACD (12/26) ,6025 0,3839 RSI /3 1/5 1 1/3 0,6792 0,0724 RSI / ,7226 0,1836 9, Index konzistence 0, Index konzistence Saatyho matice IS = 0, říká, že hodnoty v matici lze považovat za konzistentní. Nejvyšší váhu přiřadil investor ukazateli MACD (12/26) v5 = 0,3839. Z tabulky je dále patrno, že všem krátkodobým ukazatelům přiřadil investor menší váhy než dlouhodobým ukazatelům, což odpovídá jeho zaměření na dlouhodobé ukazatele. Investor, který přikládá všem ukazatelům stejnou váhu (dále označován jako Investor 3), přiřadil jednotlivým ukazatelům různé váhy pomocí Saatyho metody párových porovnání takto: Tabulka č. 3: Saatyho matice a výpočet vah ukazatelů se stejnou vahou všech ukazatelů SMA 12 SMA 26 EMA 12 EMA 26 MACD (12/26) RSI 9 RSI 26 bi vi SMA ,0000 0,1429 SMA ,0000 0,1429 EMA ,0000 0,1429 EMA ,0000 0,1429 MACD (12/26) ,0000 0,1429 RSI ,0000 0,1429 RSI ,0000 0,1429 7, Index konzistence 0,0000 Vyhodnocení závěrečné ceny akciového titulu pomocí ukazatelů V následující tabulce č. 4 jsou pro názornost vyhodnoceny závěrečné ceny akcie pomocí 7 ukazatelů technické analýzy za posledních 60 obchodních dní z celkových 711. Na základě nich se bude investor rozhodovat pro svá obchodní rozhodnutí. Závěrečné ceny akcií byly získány ze serveru RM Systému, české burzy cenných papírů dostupných na: URL <http://www.rmsystem.cz/vysledky/historie-obchodovani/jednotlive-cennepapiry?ticker=baatelec>

9 Tabulka č. 4: Technická analýza BAATELEC Datum Cena SMA 12 SMA 26 EMA 12 EMA 26 MACD (12/26) EMA 9 of MACD RSI 9 RSI ,9 307,43 298,92 303,55 300,27 3,28 4,50 37,33 60, ,8 305,92 299,37 302,67 300,08 2,58 4,12 36,01 56, ,5 304,46 299,76 301,26 299,60 1,66 3,63 19,06 55, ,7 303,64 300,28 301,17 299,68 1,49 3,20 32,96 57, ,9 303,59 300,82 301,90 300,14 1,76 2,91 40,69 57, ,5 303,80 301,73 303,84 301,20 2,63 2,86 64,62 61, ,0 304,22 302,65 306,02 302,45 3,57 3,00 71,04 61, ,5 304,80 303,79 308,24 303,78 4,46 3,29 76,85 64, ,0 306,38 305,02 310,36 305,13 5,23 3,68 76,38 65, ,5 308,17 306,35 312,23 306,42 5,81 4,10 75,52 66, ,4 309,73 307,50 313,02 307,23 5,79 4,44 75,52 63, ,5 311,10 308,60 313,71 307,99 5,72 4,70 85,09 63, ,0 312,86 309,56 315,29 309,18 6,12 4,98 84,78 62, ,0 316,79 311,31 319,86 311,83 8,03 5,59 89,66 68, ,7 319,89 312,28 321,53 313,23 8,30 6,13 64,73 59, ,1 321,76 312,55 321,77 313,96 7,81 6,47 54,31 52, ,5 322,31 312,61 320,35 313,85 6,49 6,47 44,05 50, ,0 321,85 312,55 318,60 313,49 5,11 6,20 40,61 49, ,3 320,63 312,43 316,25 312,74 3,51 5,66 37,10 48, ,0 319,67 312,31 315,13 312,46 2,67 5,06 44,40 48, ,5 318,63 312,18 314,27 312,24 2,02 4,46 44,69 48, ,0 317,42 311,97 313,30 311,93 1,37 3,84 38,64 48, ,5 317,09 312,37 313,33 312,04 1,29 3,33 21,31 53, ,5 317,51 313,19 314,74 312,82 1,92 3,05 41,73 57, ,5 316,38 313,65 314,09 312,65 1,44 2,73 38,33 53, ,0 313,55 314,03 313,61 312,53 1,09 2,40 48,29 53, ,5 312,20 314,48 313,75 312,67 1,08 2,14 56,26 53, ,5 311,32 315,04 313,56 312,66 0,90 1,89 61,44 54, ,0 310,53 315,41 311,93 311,94-0,01 1,51 43,18 53, ,0 309,94 315,46 310,41 311,21-0,80 1,05 41,57 50, ,8 309,82 315,30 309,08 310,51-1,43 0,55 42,82 48, ,0 308,98 314,70 307,53 309,66-2,13 0,02 32,10 44, ,9 307,93 313,89 305,90 308,71-2,82-0,55 11,90 42, ,8 307,25 313,10 304,96 308,05-3,09-1,06 28,16 42, ,7 306,02 312,20 303,99 307,36-3,36-1,52 25,50 41, ,6 304,03 311,28 303,16 306,71-3,55-1,93 13,36 41, ,3 302,93 310,51 302,26 306,01-3,75-2,29 13,81 42, ,0 301,76 309,72 301,45 305,35-3,89-2,61 24,58 42, ,4 300,25 308,66 300,68 304,68-4,01-2,89 25,44 38, ,0 299,21 306,93 300,57 304,34-3,76-3,07 43,92 29, ,0 298,88 305,71 300,33 303,94-3,61-3,17 50,00 33, ,5 298,50 304,72 299,89 303,46-3,57-3,25 52,42 35, ,1 298,11 304,13 299,46 302,99-3,53-3,31 36,36 40, ,2 297,96 303,68 299,12 302,56-3,45-3,34 41,57 42, ,1 297,89 303,40 298,65 302,08-3,43-3,36 37,37 44, ,0 297,58 302,90 298,24 301,63-3,39-3,36 42,53 39, ,4 297,30 302,36 297,81 301,17-3,37-3,36 41,11 39, ,1 297,01 301,86 297,39 300,72-3,33-3,36 42,53 39, ,6 296,70 301,10 296,81 300,19-3,39-3,36 1,52 33, ,5 296,58 300,06 296,61 299,85-3,24-3,34 26,67 24, ,0 296,38 299,42 296,21 299,41-3,21-3,31 26,67 30, ,0 295,96 298,81 296,02 299,09-3,07-3,26 37,04 30, ,1 295,47 297,98 295,57 298,64-3,07-3,23 29,29 23, ,4 295,21 297,29 295,39 298,33-2,94-3,17 41,58 27, ,0 294,95 296,94 295,18 298,01-2,83-3,10 40,38 35, ,6 294,57 296,58 294,78 297,61-2,83-3,05 37,50 34, ,8 294,13 296,16 294,17 297,10-2,94-3,02 33,07 33, ,9 293,78 295,88 293,82 296,72-2,90-3,00 43,09 38, ,0 293,42 295,66 293,39 296,29-2,91-2,98 30,09 40, ,7 293,22 295,38 293,28 296,03-2,75-2,93 44,35 37,54

10 Obrázek č. 2: Grafy technické analýza BAATELEC Obrázek č. 2 představuje grafické znázornění vyhodnocení technické analýzy akciového titulu BAATELEC za posledních 60 dní. V grafu je znázorněno 6 časových úseků, v nichž provádí investor obchodní rozhodnutí, zda akcii koupit, prodat nebo držet. Bod A představuje rozhodnutí na konci 5. obchodního dne tedy dne Takto je pro názornost ilustrováno rozhodnutí investora v dalších dvou bodech označených písmeny B ( ) a C ( ).

11 Volba obchodního rozhodnutí (nákup, projed, držení) V časovém okamžiku A ( ) jsou všechny jednoduché i exponenciální průměry (SMA 12, SMA 26, EMA 12 i EMA 26) pod aktuální konečnou cenou akcie, jedná se tedy o prodejní signál, jak je znázorněno v tabulce č. 5. Prodejní signál jednotlivých ukazatelů je v tabulce č. 5 vyjádřen hodnotou -1, signál k nákupu hodnotou 1 a signál držení hodnotou 0. Ukazatelé RSI 9 a RSI 26 se teprve blíží ke své horní hranici stability, tedy prozatím indikují akcii držet a ukazatel MACD (12/26) teprve bude protínat signální křivku EMA 9 zdola nahoru, jedná se tedy prozatím o signál držení. Provede-li investor vyhodnocení svého obchodního rozhodnutí je souhrnná váha klouzavých průměrů menší než váha ukazatelů MACD (12/26), RSI 9 a RSI 26 u Investora 1 a 2, proto si akcii ponechají a budou ji držet, zatímco u Investora 3 je to právě naopak, tedy akcii prodá, jak je znázorněno v tabulce č. 5. A jak je z grafu patrné, cena akcie v dalším období rostla. V časovém okamžiku B ( ) jsou všechny jednoduché i exponenciální průměry (SMA 12, SMA 26, EMA 12 i EMA 26) pod aktuální konečnou cenou akcie, na základě těchto ukazatelů by měl investor akcii prodat. Ukazatelé relativní síly akcie RSI 9 je vysoko nad 70 body čili nad horní hranicí stability, tedy prodejní signál a RSI 26 se nachází těsně pod horní hranici stability, tedy signál držení akcie. Ukazatel MACD (12/26) se nachází nad signální křivku EMA 9, což indikuje budoucí klesající trend ceny akcie, ale prozatím o signál držení akcie. Proto po součtu vah jednotlivých kritérií je rozhodnutí Investora 1 a 2 držet akcii a Investor 3 ji prodá, jak je znázorněno v tabulce č. 5. V časovém okamžiku C ( ) jsou krátkodobé průměry (SMA 12, EMA 12) mírně nad aktuální konečnou cenou akcie a dlouhodobé průměry (SMA 26, EMA 26) znatelně nad aktuální konečnou cenou akcie, na základě těchto ukazatelů by měl investor do akcie investovat. Rovněž tak i ukazatel RSI 9 udává nákupní signál zatímco RSI 26, které se nachází uvnitř intervalu stability, by investor nemusel provádět žádná relevantní investiční rozhodnutí avšak ukazatel MACD (12/26) protíná signální křivku EMA 9 shora dolů, což je jasný prodejní signál. Jak je v tabulce č. 5 znázorněno Investor 1 se po součtu vah kritérií rozhoduje akcie prodat, zatímco investoři 2 a 3 se rozhodují pro nákup akcie. Tabulka č. 5: Volba obchodních rozhodnutí při technická analýza BAATELEC Váha obchodního RSI 9 RSI 26 rozhodnutí SMA 12 SMA 26 EMA 12 EMA 26 MACD (12/26) Nákup Prodej Držení Výsledné obchodní rozhodnutí A Investor 1 0,0826 0,0338 0,1940 0,0826 0,4904 0,0826 0,0338 0,0000 0,3931 0,6069 Držení Investor 2 0,0318 0,0724 0,0724 0,1836 0,3839 0,0724 0,1836 0,0000 0,3601 0,6399 Držení Investor 3 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,0000 0,5714 0,4286 Prodej B Investor 1 0,0826 0,0338 0,1940 0,0826 0,4904 0,0826 0,0338 0,0000 0,4758 0,5242 Držení Investor 2 0,0318 0,0724 0,0724 0,1836 0,3839 0,0724 0,1836 0,0000 0,4325 0,5675 Držení Investor 3 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,0000 0,7143 0,2857 Prodej C Investor 1 0,0826 0,0338 0,1940 0,0826 0,4904 0,0826 0,0338 0,4758 0,4904 0,0338 Prodej Investor 2 0,0318 0,0724 0,0724 0,1836 0,3839 0,0724 0,1836 0,4325 0,3839 0,1836 Nákup Investor 3 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,7143 0,1429 0,1429 Nákup

12 Z této ukázky vyhodnocení několika časových okamžiků je patrné, že jednotlivé ukazatelé technické analýzy akciového titulu mají značný vliv na rozhodnutí investora, který však nepřikládá všem ukazatelům stejnou důležitost. A proto je nutné stanovit váhu jednotlivých ukazatelů, k čemuž byla v této případové studii použita Saatyho metoda párových porovnání. Vyhodnocení metodiky Stejným postupem jak v kapitole Volba obchodního rozhodnutí bylo vyhodnoceno všech 711 obchodních dní. Každému investoru bylo jako počáteční stav přiřazeno 0 ks akcií BAATELEC a ,- Kč finančních prostředků. Na základě svých vah důležitosti jednotlivých ukazatelů technické analýzy se každý investor rozhodoval pro nákup, držení či prodej akcií. V tabulce č. 6 je vyhodnocen konečný stav jednotlivých investorů na konci období 711 obchodních dní. Jako nejúspěšnější se projevil Investor 2, který aktuálně drží největší počet akcií, a to 410,44 ks. Tabulka č. 6: Vyhodnocení obchodních rozhodnutí investorů Investor Počáteční stav akcií Počáteční stav Kč Počet obchodních operací Konečný stav akcií Investor 1 0 ks ,00 Kč ,44 ks Investor 2 0 ks ,00 Kč ,44 ks Investor 3 0 ks ,00 Kč ,40 ks DISKUZE V rámci technické analýzy akciových titulů existují i jiné přístupy jak vyhodnocovat závěrečnou cenu akcie. Kromě výše uvedených 12 denních a 26 denních klouzavých průměrů, může investor využívat i kratší 9 denní klouzavé průměry, popřípadě zvolit takovou periodu, která mu bude v rámci jeho analytického posuzování akcie nejvíce vyhovovat. Podle Hartmana (2013) patří mezi další velmi užívané ukazatele trendu např. Parabolic SAR indikátor sledující vývoj v trendu. Tento indikátor je ovlivňován nejen závěrečnou cenou, ale i časem. Čas se projevuje tím, že indikátor se pohne i v případě, že cena se nevyvíjí žádným směrem. Dále Hartman (2013) rozebírá, že kromě velmi užívaných indexů RSI, lze využívat Commodity Channel Index (CCI). Tento CCI oscilátor měří pohyby ceny kolem jejího statistického průměru. Pokud se CCI pohybuje v úrovni vysokých hodnot, podobně jako u RSI 100 a více bodů, znamená to, že cena je neobvykle vysoko nad svou průměrnou hodnotou. Podstatné však je jaké ukazatelé technické analýzy si investor zvolí pro vlastní potřebu tak, aby co nejvíce odpovídaly jeho zaměření.

13 ZÁVĚR Technická analýza na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze informace poskytované trhem samotným, jako jsou cena a objem obchodů. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen obchodovaného titulu, eventuálně pokračování či změna cenového trendu s co nejvyšší pravděpodobností. Nicméně pro hlubší pochopení problematicky obchodování na burze je důležité si uvědomit, že na trh působí i jiné aspekty než jen cena obchodního titulu z předešlého dne. Psychologická analýza je například založena na předpokladu, že investování je ve značné míře ovlivněno i emocemi. Předmětem zkoumání není cenný papír, ale člověk sám. Ten je při investicích často ovlivněn davem, či citovými pohnutkami a nemusí vždy jednat racionálně. Fundamentální analýza se snaží najít správnou vnitřní cenu akcie pomocí zkoumání kurzotvorných faktorů a informací, které jsou přístupné veřejnosti. Jedná se o ekonomická, účetní a statistická data, stejně jako politické, historické a demografické faktory. Odvozenou cenu pak investor porovnává s aktuálním oceněním na finančních trzích. Cílem je odpověď na otázku, zda je akcie správně ohodnocena, anebo zda je podhodnocena, či nadhodnocena. V případové studii tohoto příspěvku byly investorovy preference rozděleny do tří kategorií. Investor 1 preferoval krátkodobé ukazatele, investor 2 preferoval dlouhodobější ukazatele a investor 3 přiřadil všem ukazatelům technické analýzy stejnou váhu. Na základě svých vah důležitosti jednotlivých ukazatelů technické analýzy, které definoval pomocí Saatyho metody párových porovnání, se každý investor rozhodoval pro nákup, držení či prodej akcií. Po vyhodnocení všech 711 obchodních dní byl nejúspěšnější investor 2, který se zaměřoval na dlouhodobější ukazatele. Existuje však mnoho dalších metod jak vyjádřit své preference, ať už pomocí metod využívající ordinální či kardinální informaci při rozhodování. Pro hlubší pochopení problematicky obchodování na burze je důležité si uvědomit, že na trh působí i jiné aspekty než jen cena, a proto je důležité se věnovat i psychologické a fundamentální analýze, stejně tak je možné vyjádřit své preference k jednotlivým ukazatelům i jinými metodami jako například bodovací metodou či jinými metodami párových porovnání. REFERENCE HARTMAN, O. Jak se stát forexovým obchodníkem. Naučte se vydělávat na měnových trzích.. Praha : FXstreet.cz, ISBN HARTMAN, O. Začínáme na burze. Jak uspět při obchodování na finančních trzích. Brno : BizBooks, ISBN HOLMES M. J.;, OTERO, J.; PANAGIODITIS, T. On the dynamics of gasoline market integration in the United States: Evidence from a pair-wise approach. Energy Economics. 2013, Volume 36. KO, K-Ch., et al. Value Investing and Technical Analysis in Taiwan Stock Market. Pacific-Basin Finance Journal. 2014, vol. 26, no. 0, s ISSN X.

14 MARSHALL, B. R.; CAHAN, R. H. Is Technical Analysis Profitable on a Stock Market which has Characteristics that Suggest it may be Inefficient?. Research in International Business and Finance. 2005, vol. 19, no. 3, s ISSN RM Systému, české burzy cenných papírů. URL <http://www.rmsystem.cz/ vysledky/historie-obchodovani/jednotlive-cenne-papiry?ticker=baatelec> [cit ]. SAATY, T. L. Decision-Making with the AHP: Why is the Principal Eigenvector Necessary. European Journal of Operational Research. 2003, vol. 145, no. 1, s ISSN SAATY, T. L. Rank from Comparisons and from Ratings in the Analytic hierarchy/network Processes. European Journal of Operational Research. 2006, vol. 168, no. 2, s ISSN SAATY, T. L.; VARGAS, L. G. Uncertainty and Rank Order in the Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research. 1987, vol. 32, no. 1, s ISSN SCHANNEP, J. Dow Theory for the 21st Century: Technical Indicators for Improving Your Investment Results, ISBN ÜLKÜ, N.; PRODAN, E. Drivers of Technical Trend-Following Rules' Profitability in World Stock Markets. International Review of Financial Analysis. 2013, vol. 30, no. 0, s ISSN VESALÁ, J. Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI WILLIAMS, L.. Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů. Praha: Centrum finančního vzdělávání, ISBN

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

Technická analýza v praxi

Technická analýza v praxi Technická analýza v praxi Praha, 17. dubna 2013 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

long 97,00 22.6.2007 99,6 96,8 0,06% Držet

long 97,00 22.6.2007 99,6 96,8 0,06% Držet Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz 25.6.27 Přehled doporučení Aktuální doporučení: 1. 1-letý EUR Reuters benchmark: spekulace na korekci long @ 97,, cíl @ 99,6, stop-loss 96,8, otevřeno

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Jak vybrat správnou investici

Jak vybrat správnou investici Jak vybrat správnou investici Praha 20.10.2011 Přednášející: Rostislav Plíva Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420

Více

analytický přístup zabývající se vývojem kurzů cenných papírů či cen komodit. Je to způsob rozhodování o koupích a prodejích finančních instrumentů

analytický přístup zabývající se vývojem kurzů cenných papírů či cen komodit. Je to způsob rozhodování o koupích a prodejích finančních instrumentů Martina Ježková analytický přístup zabývající se vývojem kurzů cenných papírů či cen komodit. Je to způsob rozhodování o koupích a prodejích finančních instrumentů na základě minulého vývoje jejich tržních

Více

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Štěpán Pírko, Asset Management Colosseum, a.s. pirko@colosseum.cz Obsah 1. Co je a co není TA? 2. Charting 3. Indikátory

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp Úvod., 3 Technická vs. Fundamentální analýza,.. 4 Fundamentální analýza...,... 5 Technická analýza... 6 Indikátory.. 7 RSI... 8 Stochastic Oscillator.. 9 CCI.. 10 Klouzavý

Více

MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Vzorové strategie. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/9

MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Vzorové strategie. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/9 MetaTrader 4 Builder Vzorové strategie 1/9 Obsah Otevření strategie... 3 Vzorové strategie... 6 Klouzavý průměr (MA.xtb)... 6 Moving Average (MA_Cross.xtb)... 6 RSI (RSI_positions_in_canal.xtb)... 6 RSI

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

Akciové. investování. www.xtb.cz

Akciové. investování. www.xtb.cz Akciové investování www.xtb.cz Obsah Úvod k akciovému investování 9 základní pojmů akciového investora Důležité faktory čas, výnos, riziko 3 +1 investiční strategie: Hodnotové investiční tituly Růstové

Více

OBCHODOVÁNÍ S TRENDEM

OBCHODOVÁNÍ S TRENDEM OBCHODOVÁNÍ S TRENDEM Webinář pro klienty Praha, 6.10.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Co je a není trend Proč obchodovat s trendem Metody pro definování trendu

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Obchodujeme systém. RSIcross. Martin Kysela

Obchodujeme systém. RSIcross. Martin Kysela Obchodujeme systém RSIcross Martin Kysela kysela@linuxzone.cz UPOZORNĚNÍ Tento dokument představuje základní principy obchodování systému RSIcross pro účely intradenních spekulací na komoditních burzách.

Více

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH Úvod Investor začátečník Život a finance Úspěch a bohatství Krysí závod Aktiva a pasiva Pasivní příjmy Druhy pasivních příjmů Pasivní příjmy a internet Ideální pasivní příjem

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

POROVNÁNÍ VYBRANÝCH METOD PREDIKCE NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH

POROVNÁNÍ VYBRANÝCH METOD PREDIKCE NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS POROVNÁNÍ VYBRANÝCH METOD PREDIKCE NA KAPITÁLOVÝCH

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

OBSAH ÚVOD 1 HISTORIE FOREXU 3 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 PÁKOVÝ EFEKT 11

OBSAH ÚVOD 1 HISTORIE FOREXU 3 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 PÁKOVÝ EFEKT 11 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 HISTORIE FOREXU 3 KAPITOLA 2 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 KAPITOLA 3 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 KAPITOLA 4 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 4.1 Jak vypočítáte zisk nebo ztrátu

Více

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í. Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í. Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í Vybrané metody posuzování dopadu záměrů na životní prostředí. ř Posuzování dopadu (impaktu) posuzované činnosti na životní prostředí

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

Lze vydělat na burze?

Lze vydělat na burze? Lze vydělat na burze? (aneb neortodoxní úvod do matematických financí) Martin Šmíd, ÚTIA AV ČR, smid@utia.cas.cz 16. 4. 2013 Finanční trhy dnes Akcie Microsoftu na Google finance Finanční trhy dnes Akcie,

Více

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Přehled doporučení. Shrnutí 17.12.2007. Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz

Přehled doporučení. Shrnutí 17.12.2007. Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz 17.12.27 Přehled doporučení Aktuální doporučení: 1. Koruna k euru: short @ 26,3. Cíl @ 28, stop-loss @ 26,15. Změnit stop-loss při překročení 26,55/26,5,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Přehled doporučení. Shrnutí Luboš Mokráš tel.: ,

Přehled doporučení. Shrnutí Luboš Mokráš tel.: , Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz 18.2.28 Přehled doporučení Aktuální doporučení: Potenciální doporučení na týden: 1. CZK vs. EUR short: signál od RSI. Cíl @ 27,3. Stop-loss 2% pod

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Technická Analýza. Analýza společnosti Ford. Fio, burzovní společnost, a.s. Fio, burzovní společnost, a.s.

Technická Analýza. Analýza společnosti Ford. Fio, burzovní společnost, a.s. Fio, burzovní společnost, a.s. Fio Technická Analýza Analýza společnosti Ford 10.06.2008 Ukončení doporučení krátké pozice: Vývoj kurzu akcií Ford naplnil očekávání. Hodnota akcií se prudce propadla o cca 25% a dostala se na 1. support

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R)

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Webinář pro klienty Praha, 6.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Jednoduché základy S/R Zakreslování S/R do grafu

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 840 bodů a stále se pohybuje blízko předchozího pásma 870 965 bodů. Prozatím se nejedná o jednoznačné překonání

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

7 Kardinální informace o kritériích (část 1)

7 Kardinální informace o kritériích (část 1) 7 Kardinální informace o kritériích (část 1) Předpokládejme stejná značení jako v předchozích cvičeních. Kardinální informací o kritériích se rozumí ohodnocení jejich důležitosti k pomocí váhového vektoru

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

Použití modelu Value at Risk u akcií z

Použití modelu Value at Risk u akcií z Použití modelu Value at Risk u akcií z pražské Burzy cenných papírů Radim Gottwald Mendelova univerzita v Brně Abstrakt Článek se zaměřuje na model Value at Risk, který se v současnosti často používá na

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX se stále pohybuje v sideway (1080 1280). Nyní se indexu nepodařilo prorazit rezistenci. Ale také nedošlo při posledním poklesu k překonání 200

Více

TECHNICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH AKCIOVÝCH TITULŮ NA ČESKÉM A ZAHRANIČNÍM KAPITÁLOVÉM TRHU. Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta.

TECHNICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH AKCIOVÝCH TITULŮ NA ČESKÉM A ZAHRANIČNÍM KAPITÁLOVÉM TRHU. Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta. Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní obor: Matematika ekonomie TECHNICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH AKCIOVÝCH TITULŮ NA ČESKÉM A ZAHRANIČNÍM KAPITÁLOVÉM TRHU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 strana 3 Akcie Vymezení a legislativa Majetkový

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

1 Analytické metody durace a konvexita aktiva (dluhopisu) $)*

1 Analytické metody durace a konvexita aktiva (dluhopisu) $)* Modely analýzy a syntézy plánů MAF/KIV) Přednáška 10 itlivostní analýza 1 Analytické metody durace a konvexita aktiva dluhopisu) Budeme uvažovat následující tvar cenové rovnice =, 1) kde jsou současná

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 se dostal na rezistenci 1220 bodů Ještě zůstává v platnosti možnost odražení a korekce indexu, i když již mírný přesah probíhá. Pokud by index dále

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY. Karel Urbanovský, jaro 2012

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY. Karel Urbanovský, jaro 2012 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Karel Urbanovský, jaro 2012 1 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Obecně SP Dělení SP Pákové produkty Investiční produkty Investiční certifikáty 2 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Trh moderních strukturovaných

Více

Základní metody oceňování majetku

Základní metody oceňování majetku ákladní metody oceňování majetku ákladní metody používané pro oceňování: metoda zjištění věcné hodnoty (časové ceny), metoda výnosové hodnoty, metoda rentního oceňování, metoda zjištění obecné ceny prostým

Více

EFEKTIVNOST INDIKÁTORU MACD NA AKCIÍCH SPOLEČNOSTI ČEZ EFFICIENCY OF THE MACD INDICATOR APPLIED ON THE CEZ STOCK

EFEKTIVNOST INDIKÁTORU MACD NA AKCIÍCH SPOLEČNOSTI ČEZ EFFICIENCY OF THE MACD INDICATOR APPLIED ON THE CEZ STOCK EFEKTIVNOST INDIKÁTORU MACD NA AKCIÍCH SPOLEČNOSTI ČEZ EFFICIENCY OF THE MACD INDICATOR APPLIED ON THE CEZ STOCK Pavel Fuksa 1, Milan Svoboda 2 1 Bc. Pavel Fuksa, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta

Více

Finanční trhy. Fundamentální analýza

Finanční trhy. Fundamentální analýza Finanční trhy Fundamentální analýza Charakteristika fundamentální analýzy (I) FA je nejvíce používanou analýzou akcií. Vychází z předpokladu, že na trhu existují cenné papíry podhodnocené a nadhodnocené.

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu KMA/MAB.5.00 Lenka Skalová A08N085P leninkaskalova@centrum.cz Obsah Obsah... Zadání... Zdroj dat... Peněžní trh.... Definice peněžního

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 12/2011

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 12/2011 Technická Analýza. c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 aktuálně lehce přešlapuje pod klesající trendovou linkou. Pro další růst je rozhodující překonání 1270 bodové hranice. Pokud by se tak nestalo, tak

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Expertní přednáška pro DigiPárty

Expertní přednáška pro DigiPárty Expertní přednáška pro DigiPárty 23.3.2017. Obsah přednášky & Jak na černé zlato chytře a jednoduše? 1. Globální trh s ropou, jeho hráči a fundamenty 2. Ropa jako burzovní aktivum co vlastně obchodujeme?

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX se stále pohybuje v sideway (1080 1280). Nyní je zajímavá situace tím, že nedošlo při posledním poklesu k překonání 200 denního klouzavého průměru.

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Instrument Směr Open Datum otevření cíl Stop-loss P/L (%) Stav Olovo long ,32% Po dosažení 3000 změněn stoploss

Instrument Směr Open Datum otevření cíl Stop-loss P/L (%) Stav Olovo long ,32% Po dosažení 3000 změněn stoploss Luboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz 11.2.28 Přehled doporučení Aktuální doporučení: Potenciální doporučení na týden: 1. vs. EUR long @ 1,428, cíl @ 1,386, stop-loss @ 1,435. Změnit

Více

TECHNICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH AKCIÍ

TECHNICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH AKCIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH AKCIÍ TECHNICAL

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 6/2011

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 6/2011 Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 překonal poslední maxima, která byla pod 1350. To je obecně považováno za býčí znamení. Proražení maxim bylo ale falešné a hodnota indexu se vrátila

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size Přijatý zip soubor rozbalte na plochu. Soubory s přílohou.ex4 (obchodní systémy) zkopírujte do instalační složky Metatraderu Složka MQL/Experts. Soubory s příponou.mq4 (skripty) kopírujte do složky MQL/Experts/Scripts

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Ekonomika Akcie. Název školy. SŠHS Kroměříž. Ing. Eva Zmeškalová VY_32_INOVACE EKO. Autor. Stupeň a typ vzdělávání. Odborné vzdělávání

Ekonomika Akcie. Název školy. SŠHS Kroměříž. Ing. Eva Zmeškalová VY_32_INOVACE EKO. Autor. Stupeň a typ vzdělávání. Odborné vzdělávání Ekonomika Akcie Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace SŠHS

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND DIFFERENCES IN PRICES OF AGRICULTURAL COMMODITIES IN THE CZECH REPUBLIC AND SOME EUROPEAN

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Kup a drž nebo raději kup a pusť?

Kup a drž nebo raději kup a pusť? Kup a drž nebo raději kup a pusť? Je strategie kup a drž nejlepší možná? Nedá se poznat, kdy jsou trhy levné a kdy drahé a podle toho nakupovat? A jak na převažování a podvažování akcií? Kdy platí strategie

Více

N_MF_B Mezinárodní finance_a Devizový kurs. zákon jedné ceny parita kupní síly, parita úrokové míry, Fisherovy vztahy.

N_MF_B Mezinárodní finance_a Devizový kurs. zákon jedné ceny parita kupní síly, parita úrokové míry, Fisherovy vztahy. N_MF_B Mezinárodní finance_a Devizový kurs zákon jedné ceny parita kupní síly, parita úrokové míry, Fisherovy vztahy. Devizový kurs definice Je cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v měnových jednotkách

Více

ANALÝZA VÝVOJE INDEXŮ BCPP POMOCÍ ČASOVÝCH ŘAD

ANALÝZA VÝVOJE INDEXŮ BCPP POMOCÍ ČASOVÝCH ŘAD VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA VÝVOJE INDEXŮ BCPP POMOCÍ ČASOVÝCH ŘAD A

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA RESEARCH TEAM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Konsoliduje. EUR/USD se nyní pohybuje do boku. Hodinová rezistence se nachází na

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více