Abstrakt. Klíčová slova. Abstract. Key words. Jan Rydval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Abstrakt. Klíčová slova. Abstract. Key words. Jan Rydval"

Transkript

1 Návrh metodiky využití Saatyho metody párových porovnání v technické analýze akciových titulů Suggestion of the Methodology of Using Saaty s Method of Pair-wise Comparison in Technical Analysis of Stocks Abstrakt Jan Rydval Problém podstaty spekulativních obchodů na burze spočívá v načasování nákupů a prodejů. Akcii je nejlepší nakoupit v době, kdy její burzovní cena ukončila svůj pokles a dosáhla svého cenového dna. Prodat akciový titul se pak vyplatí, když po období růstu dosáhla akcie svého cenového vrcholu. V praxi je ovšem velice komplikované vystihnout cenového dna a vrcholu akciového titulu. Proto jsou využívány nejrůznější ukazatelé technické analýzy akciových titulů. Každý investor však může přikládat jednotlivým ukazatelům různou váhu důležitosti a podle ní se řídit ve svém rozhodování. Tento příspěvek popisuje, jaké ukazatelé technické analýzy lze využívat pro určení obchodních signálů na burze a navrhuje metodiku jakým způsobem stanovit jejich váhu pomocí Saatyho metody párových porovnání. Klíčová slova Technická analýza, Simple Moving Average SMA, Exponential Moving Average EMA, Moving Average Convergence Divergence MACD, Relative Strength Index RSI, Saatyho metoda párových porovnání. Abstract Problem of the nature of speculative transactions on a stock market depends on the timing of purchases and sales. The best time for buying a stock is when its market price stopped declining and reached its bottom. On the contrary, the best time for selling is when after a period of a growth the stock reached its peak. In practice, however, it is very complicated to capture exactly the bottom and the peak of certain stocks. Therefore, the use of various technical analysis indicators is employed. Every investor may give different importance to different indicators and then following this importance according to his own decisions. This contribution shows how technical analysis indicators can be used for determining the trading signals on a stock market and suggests the methodology of determining their weights using Saaty s method of pair-wise comparison. Key words Technical Analysis, Simple Moving Average SMA, Exponential Moving Average EMA, Moving Average Convergence Divergence MACD, Relative Strength Index RSI, Saaty s method of pair-wise comparison.

2 ÚVOD Obchod s akciovými tituly probíhá na burce cenných papírů. Burza je právnickou osobou oprávněnou organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu poptávku a nabídku cenných papírů. Burza umožňuje obchod s akciemi (cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti), ostatními cennými papíry a s dividendovými a úrokovými kupóny. Aktivity burz cenných papírů v České republice upravuje zákon č. 256/2004 Sb., ze dne 14. dubna 2004, o podnikání na kapitálovém trhu. Dohled nad burzami v ČR vykonává od roku 2006 Česká národní banka (ČNB). (Veselá, 2009) Obchod s akciemi může probíhat po telefonu, na pobočce nebo přes internet. Nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější je obchodování s použitím internetu, protože investor sám rozhoduje o svých investicích a neplatí poplatky za využití služeb makléře. Podle Hartmana (2009, 2013) se burzovní investor podle svého chování a jednání na burze může projevovat jako individuální spekulant nebo jako akcionář. Akcionář neboli shareholder je podílník akciové společnosti, který koupil jeden nebo více podílů a získal tak odpovídající počet akcií. Akcionář tak vlastní část společnosti, má právo na podíl ze zisku (dividendy) a tolik hlasů na valné hromadě společnosti, kolik akcií drží. Přesné postavení akcionářů, jejich práva a závazky určují stanovy společnosti. Individuální spekulant jak uvádí Hartman (2013) rychle nakupuje a poté prodává podíly za účelem dosažení zisku. Nemá zájem držet cenné papíry po jakékoli delší období. Princip burzovních spekulací jak shodně uvádějí Veselá (2009) a Williams (2007) je velmi jednoduchý. Podstatou je ve vhodný okamžik nakoupit akciové tituly nebo komodity, nějakou dobu počkat, než jejich cena vzroste, a pak je se ziskem prodat. Vystihne-li spekulant správný čas k nákupu a prodeji, může během pár hodin zhodnotit svůj kapitál o pět, deset nebo i více procent. Podrobněji tuto problematiku rozebírají Williams (2007) a Hartman (2013) Akcii je nejlepší nakoupit v době, kdy její burzovní cena (cena, za kterou se obchodovalo určitým zbožím nebo cenným papírem v daný den na určité burze) ukončila svůj pokles a dosáhla svého cenového dna. Prodat akciový titul se pak vyplatí, když po období růstu dosáhla svého cenového vrcholu. V praxi je ovšem velice komplikované vystihnout cenového dna a vrcholu akciového titulu. K jejich vystižení slouží různé ukazatelé technické analýzy akciových titulů. Každý investor však může přikládat jednotlivých ukazatelům různou váhu důležitosti a podle ní se řídit ve svém rozhodování. Technická analýza je nástrojem, který aplikuje matematické, matematicko-statistické a další zpravidla kvantitativní, algoritmizované metody (Ülkü a Prodan, 2013). Jedná se o nejstarší přístup k oceňování akciových instrumentů, který vznikl v 18. století v Asii. Podle Schannepa (2008) popsal základní teoretické principy jako jeden z prvních Charles H. Dow. Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat, čemuž se podrobněji věnují i Marshall s Chanem (2005) a Ko a kol (2014). Na rozdíl od fundamentální analýzy technická analýza zkoumá aktuální vývoj grafu obchodovaného instrumentu (např.: komodity, akciového titulu, dluhopisu, futures apod.). Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí.

3 Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu. Technická analýza však nevede k jistým předpovědím. Je-li však použita správně, může dramaticky zmenšit procento omylu této předpovědi. Slouží tedy investorům k určení toho, co je pravděpodobnější. Analytici užívající technickou analýzu věří, že veškeré události a informace ovlivňující trh jsou již zahrnuté v ceně (Hartman, 2013). Ceny se nepohybují náhodně, ale v trendech (proudech). Používání technické analýzy by nebylo vhodné ani ziskové při náhodných cenových pohybech. Investoři věří, že mohou rozpoznat trend a v jeho souladu udělat ziskový obchod s tím, jak trend pokračuje. Protože technická analýza muže být aplikována na mnoho časových rámců, je možné zpozorovat trendy krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé. Při aplikaci technické analýzy se spoléhá na předpoklad, že historie má tendenci se opakovat. To je zapříčiněno chováním subjektů na trhu, tedy lidmi, kteří se chovají jako emotivní bytosti. Jejich reakce na podněty se často opakují, a proto je možné najít určité zákonitosti. Pro vyhodnocování akciového titulu pomocí technické analýzy se využívají různé ukazatelé zkoumající převážně trendový vývoj ceny akcie. Jak však Holmes, Otero a Panagiotidis (2013) podrobnějí rozebírají ve své práci, je velmi důležité jakou důležitost pro investora jednotlivé ukazatelé hrají. A jak dále uvádějí lze pro určení vah ukazatelů využít různé metody párových porovnání. Tento příspěvek popisuje, jaké ukazatelé technické analýzy lze využívat pro určení obchodních signálů na burze a navrhuje metodiku jakým způsobem stanovit jejich váhu pomocí Saatyho metody párových porovnání. MATERIÁL A METODY Ukazatelé technické analýzy Klouzavé průměry Klouzavý průměr je průměr, který se používá pro jednodušší odhalování trendu časové řady, podle Hartmana (2013) je to jeden z nejběžnějších ukazatelů. Počítá se jako průměr stejného počtu za sebou jdoucích období. Jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average - SMA) SMA = (P1 + P2 + Pn) / n ( 1 ) Kde: Pn cena akciového titulu v čase n, N perioda klouzavého průměru, tedy počet období, za které je indikátor počítán.

4 Exponeciální klouzavý průměr (Exponential Moving Average - EMA) EMA = (Pn * Exp) + (P(n-1) * 1-Exp) ( 2 ) Kde: Exp = 2/(n+1), Pn cena akciového titulu v grafu, n perioda klouzavého průměru, tedy počet období, za které je indikátor počítán. Exponenciální klouzavý průměr oproti jednoduchému klouzavému průměru více kopíruje trend. Nejjednodušší strategie obchodování s použitím klouzavých průměrů je následující: pokud protne cena na grafu klouzavý průměr, je toto považováno jako vstupní či výstupní signál. Pokud cena protne klouzavý průměr směrem dolů, je toto považováno za signál k prodeji. Pokud cena protne klouzavý průměr směrem nahoru, je toto považováno za signál k nákupu. Pro zjednodušení můžeme uvažovat tak, že je li hodnota klouzavého průměru pod aktuální cenou akcie, jedná se o signál k prodeji a naopak. Moving Average Convergence Divergence - MACD MACDt(12,26) = Et(12 )- Et(26) ( 3 ) Kde: Et(12) 12 denní exp. klouzavý průměr, Et(26) 26 denní exp. klouzavý průměr. MACD vyjadřuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry, jak uvádí Ko a kol. (2014). Je nejčastěji rozdílem 12denního a 26denního exponenciálního klouzavého průměru. Dané parametry se mohou upravit podle individuálních potřeb analytika. Zobrazuje se obvykle v grafu. Kromě MACD hraje důležitou roli také signální křivka nazývaná trigger. Trigger je 9 denním exponenciálním klouzavým průměrem hodnot MACD. Nejběžněji se tento indikátor používá pro identifikaci nákupních a prodejních signálů. Dále se využívá pro předpověď překoupeného či přeprodaného trhu a pro potvrzení rostoucího nebo klesajícího trendu, popřípadě slábnoucího trendu. Pro identifikaci nákupních a prodejních signálů se využívá překřížení MACD se signální křivkou. Pokud MACD protne signální křivku zdola nahoru, jedná se o nákupní signál. Pokud MACD protne signální křivku shora dolů, jedná se o prodejní signál. Leading indikátory Index relativní síly (Relative Strength Index RSI) RSIt(n)=100-[100/(1+U(n)/D(n))] ( 4 ) Kde: U(n) součet kladných cenových změn za období délky n, D(n) součet záporných cenových změn za období délky n.

5 Index relativní síly se řadí do skupiny oscilátorů, které jsou často nazývány jako tzv. leading indikátory. RSI měří vnitřní sílu akcie a zobrazuje se obvykle v grafu. Hodnota se pohybuje mezi 0 a 100 bodů. Podrobněji ukazatel RSI rozebírají i Marshall a Chan (2005) a Ko a kol. (2014). Je možné používat 14denní rozpětí. 9denní a 26denní RSI jsou však využívány daleko častěji. Čím je časové rozpětí kratší, tím více indikátor kolísá a dává více signálů. Tento indikátor se používá pro identifikaci překoupeného a přeprodaného trhu. Pomáhá také při potvrzení trendu a určení jeho směru. Někdy je RSI vhodné použít pro identifikaci grafických formací, které mohou být díky němu lépe viditelné. Důležitými hodnotami jsou 70 a 30 bodů RSI. Pokud se RSI pohybuje nad 70 body, signalizuje to překoupený trh, tedy pravděpodobný budoucí pokles kurzu cenného papíru. Hodnota RSI pod 30 body naopak signalizuje přeprodaný trh a možnost budoucího růstu kurzu cenného papíru. Saatyho metoda Jde o metodu kvantitativního párového porovnávání kritérií, kterou podrobně rozebírá Saaty (1987, 2003, 2006). Pro ohodnocení párových porovnání kritérií se používá 9-ti bodové stupnice a je možné používat i mezistupně (hodnoty 2, 4, 6, 8): 1 - rovnocenná kritéria i a j 3 - slabě preferované kritérium i před j 5 - silně preferované kritérium i před j 7 - velmi silně preferované kritérium i před j 9 - absolutně preferované kritérium i před j Expert porovná každou dvojici kritérií a velikosti preferencí i-tého kritéria vzhledem k j-tému kritériu zapíše do Saatyho matice S = (sij). Obrázek č. 1: Saatyho matice S 1 1 s12 s 1 1 s1 k s n 1 s s 2n 1 Matice je čtvercová řádu nn, reciproční, tj. platí, že sij = 1/sji, a vyjadřuje vlastně odhad podílů vah i-tého a j-tého kritéria. Na diagonále Saatyho matice jsou vždy hodnoty jedna (každé kritérium je samo sobě rovnocenné). Prvky této matice nebývají většinou dokonale konzistentní, neplatí shj = shi sij pro všechna h, i, j = 1, 2,, n. Kdybychom sestavili matici V = (vij), jejíž prvky by byly skutečné podíly vah (vij = vi/vj), pro prvky této matice by výše uvedená podmínka platila. Míra konzistence se měří například indexem konzistence, který Saaty definoval jako

6 I S lmax n n 1, ( 5 ) kde lmax je největší vlastní číslo Saatyho matice a n je počet kritérií. Saatyho matice je považována za dostatečně konzistentní, jestliže je IS < 0,1. Pro stanovení vah navrhl Saaty několik způsobů, pomocí kterých lze odhadnout váhy vj. Nejčastěji se používá postup výpočtu vah jako normalizovaného geometrického průměru řádků Saatyho matice (metoda logaritmických nejmenších čtverců). Vypočteme hodnoty bi jako geometrický průměr řádků Saatyho matice b i n n sij ( 6 ) j1 Váhy se pak vypočtou normalizací hodnot bi v i b i n i1 b i ( 7 ) Saatyho metodu je možné využít nejen ke stanovení preferencí mezi kritérii, ale i mezi variantami. VÝSLEDKY V případové studii tohoto příspěvku je navržena metodika využití Saatyho metody párových porovnání při technické analýze akciového titulu Telefónica Czech. Rep. Tento titul je na Pražské burze cenných papírů a v RM Systému, české burze cenných papírů označován zkratkou BAATELEC. Celkem jsou vyhodnoceny závěrečné ceny této akcie pomocí technické analýzy za 711 obchodních dní, tedy od do Investor se bude rozhodovat kdy a jak do akciového titulu investovat na základě 7 zvolených běžně užívaných ukazatelů technické analýzy. Jedná se o: 12 denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA 12) 26 denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA 26) 12 denní exponenciální klouzavý průměr (EMA 12) 26 denní exponenciální klouzavý průměr (EMA 26) Moving Average Convergence Divergence (MACD 12/26) 9 denní index relativní síly (RSI 9) 26 denní index relativní síly (RSI 26) Cílem této případové studie je navrhnout metodiku využití Saatyho metody párových porovnání a pomocí 7 výše uvedených ukazatelů technické analýzy přibližně určit budoucí vývoj akcie a zvolit rozhodnutí pro nákup, prodej nebo držení akcie.

7 Navržená metodika se skládá z následujících kroků: 1) Volba akciového titulu 2) Určení vah jednotlivých ukazatelů technické analýzy 3) Vyhodnocení závěrečné ceny akciového titulu pomocí ukazatelů 4) Volba obchodního rozhodnutí (nákup, projed, držení) Volba akciového titulu Jak již bylo uvedeno výše, v případové studii tohoto příspěvku se investor rozhodl investovat do akciového titulu Telefónica Czech. Rep. ( BAATELEC). Určení vah jednotlivých ukazatelů technické analýzy V této případové studii byly na základě preferencí investorů vytvořeny pro srovnání tři typy investorů s vlastními vektory vah. Investor zaměřený na krátkodobé ukazatele technické analýzy, investor zaměřený na dlouhodobé ukazatele a investor bez zaměření, který považuje všechny ukazatele stejně důležité. Investor, který je zaměřen spíše na krátkodobé ukazatele (dále označován jako Investor 1), přiřadil jednotlivým ukazatelům různé váhy pomocí Saatyho metody párových porovnání takto: Tabulka č. 1: Saatyho matice a výpočet vah ukazatelů se zaměřením na krátkodobé ukazatele SMA 12 SMA 26 EMA 12 EMA 26 MACD (12/26) RSI 9 RSI 26 bi vi SMA /3 1 1/ ,8860 0,0826 SMA 26 1/3 1 1/5 1/3 1/9 1/3 1 0,3625 0,0338 EMA / ,0805 0,1940 EMA /3 1 1/ ,8860 0,0826 MACD (12/26) ,2582 0,4904 RSI /3 1 1/ ,8860 0,0826 RSI 26 1/3 1 1/5 1/3 1/9 1/3 1 0,3625 0, , Index konzistence 0,02956 Index konzistence Saatyho matice IS = 0,02956 říká, že hodnoty v matici lze považovat za konzistentní. Nejvyšší váhu přiřadil investor ukazateli MACD (12/26) v5 = 0,4904. Z tabulky je dále patrno, že všem dlouhodobým ukazatelům přiřadil investor menší váhy než krátkodobým ukazatelům, což odpovídá jeho zaměření na krátkodobé ukazatele. Investor, který je zaměřen spíše na dlouhodobé ukazatele (dále označován jako Investor 2), přiřadil jednotlivým ukazatelům různé váhy pomocí Saatyho metody párových porovnání takto:

8 Tabulka č. 2: Saatyho matice a výpočet vah ukazatelů se zaměřením na dlouhodobé ukazatele SMA 12 SMA 26 EMA 12 EMA 26 MACD (12/26) RSI 9 RSI 26 bi vi SMA /3 1/3 0,2 1/7 1/3 0,2 0,2986 0,0318 SMA /3 1/5 1 1/3 0,6792 0,0724 EMA /3 1/5 1 1/3 0,6792 0,0724 EMA / ,7226 0,1836 MACD (12/26) ,6025 0,3839 RSI /3 1/5 1 1/3 0,6792 0,0724 RSI / ,7226 0,1836 9, Index konzistence 0, Index konzistence Saatyho matice IS = 0, říká, že hodnoty v matici lze považovat za konzistentní. Nejvyšší váhu přiřadil investor ukazateli MACD (12/26) v5 = 0,3839. Z tabulky je dále patrno, že všem krátkodobým ukazatelům přiřadil investor menší váhy než dlouhodobým ukazatelům, což odpovídá jeho zaměření na dlouhodobé ukazatele. Investor, který přikládá všem ukazatelům stejnou váhu (dále označován jako Investor 3), přiřadil jednotlivým ukazatelům různé váhy pomocí Saatyho metody párových porovnání takto: Tabulka č. 3: Saatyho matice a výpočet vah ukazatelů se stejnou vahou všech ukazatelů SMA 12 SMA 26 EMA 12 EMA 26 MACD (12/26) RSI 9 RSI 26 bi vi SMA ,0000 0,1429 SMA ,0000 0,1429 EMA ,0000 0,1429 EMA ,0000 0,1429 MACD (12/26) ,0000 0,1429 RSI ,0000 0,1429 RSI ,0000 0,1429 7, Index konzistence 0,0000 Vyhodnocení závěrečné ceny akciového titulu pomocí ukazatelů V následující tabulce č. 4 jsou pro názornost vyhodnoceny závěrečné ceny akcie pomocí 7 ukazatelů technické analýzy za posledních 60 obchodních dní z celkových 711. Na základě nich se bude investor rozhodovat pro svá obchodní rozhodnutí. Závěrečné ceny akcií byly získány ze serveru RM Systému, české burzy cenných papírů dostupných na: URL <http://www.rmsystem.cz/vysledky/historie-obchodovani/jednotlive-cennepapiry?ticker=baatelec>

9 Tabulka č. 4: Technická analýza BAATELEC Datum Cena SMA 12 SMA 26 EMA 12 EMA 26 MACD (12/26) EMA 9 of MACD RSI 9 RSI ,9 307,43 298,92 303,55 300,27 3,28 4,50 37,33 60, ,8 305,92 299,37 302,67 300,08 2,58 4,12 36,01 56, ,5 304,46 299,76 301,26 299,60 1,66 3,63 19,06 55, ,7 303,64 300,28 301,17 299,68 1,49 3,20 32,96 57, ,9 303,59 300,82 301,90 300,14 1,76 2,91 40,69 57, ,5 303,80 301,73 303,84 301,20 2,63 2,86 64,62 61, ,0 304,22 302,65 306,02 302,45 3,57 3,00 71,04 61, ,5 304,80 303,79 308,24 303,78 4,46 3,29 76,85 64, ,0 306,38 305,02 310,36 305,13 5,23 3,68 76,38 65, ,5 308,17 306,35 312,23 306,42 5,81 4,10 75,52 66, ,4 309,73 307,50 313,02 307,23 5,79 4,44 75,52 63, ,5 311,10 308,60 313,71 307,99 5,72 4,70 85,09 63, ,0 312,86 309,56 315,29 309,18 6,12 4,98 84,78 62, ,0 316,79 311,31 319,86 311,83 8,03 5,59 89,66 68, ,7 319,89 312,28 321,53 313,23 8,30 6,13 64,73 59, ,1 321,76 312,55 321,77 313,96 7,81 6,47 54,31 52, ,5 322,31 312,61 320,35 313,85 6,49 6,47 44,05 50, ,0 321,85 312,55 318,60 313,49 5,11 6,20 40,61 49, ,3 320,63 312,43 316,25 312,74 3,51 5,66 37,10 48, ,0 319,67 312,31 315,13 312,46 2,67 5,06 44,40 48, ,5 318,63 312,18 314,27 312,24 2,02 4,46 44,69 48, ,0 317,42 311,97 313,30 311,93 1,37 3,84 38,64 48, ,5 317,09 312,37 313,33 312,04 1,29 3,33 21,31 53, ,5 317,51 313,19 314,74 312,82 1,92 3,05 41,73 57, ,5 316,38 313,65 314,09 312,65 1,44 2,73 38,33 53, ,0 313,55 314,03 313,61 312,53 1,09 2,40 48,29 53, ,5 312,20 314,48 313,75 312,67 1,08 2,14 56,26 53, ,5 311,32 315,04 313,56 312,66 0,90 1,89 61,44 54, ,0 310,53 315,41 311,93 311,94-0,01 1,51 43,18 53, ,0 309,94 315,46 310,41 311,21-0,80 1,05 41,57 50, ,8 309,82 315,30 309,08 310,51-1,43 0,55 42,82 48, ,0 308,98 314,70 307,53 309,66-2,13 0,02 32,10 44, ,9 307,93 313,89 305,90 308,71-2,82-0,55 11,90 42, ,8 307,25 313,10 304,96 308,05-3,09-1,06 28,16 42, ,7 306,02 312,20 303,99 307,36-3,36-1,52 25,50 41, ,6 304,03 311,28 303,16 306,71-3,55-1,93 13,36 41, ,3 302,93 310,51 302,26 306,01-3,75-2,29 13,81 42, ,0 301,76 309,72 301,45 305,35-3,89-2,61 24,58 42, ,4 300,25 308,66 300,68 304,68-4,01-2,89 25,44 38, ,0 299,21 306,93 300,57 304,34-3,76-3,07 43,92 29, ,0 298,88 305,71 300,33 303,94-3,61-3,17 50,00 33, ,5 298,50 304,72 299,89 303,46-3,57-3,25 52,42 35, ,1 298,11 304,13 299,46 302,99-3,53-3,31 36,36 40, ,2 297,96 303,68 299,12 302,56-3,45-3,34 41,57 42, ,1 297,89 303,40 298,65 302,08-3,43-3,36 37,37 44, ,0 297,58 302,90 298,24 301,63-3,39-3,36 42,53 39, ,4 297,30 302,36 297,81 301,17-3,37-3,36 41,11 39, ,1 297,01 301,86 297,39 300,72-3,33-3,36 42,53 39, ,6 296,70 301,10 296,81 300,19-3,39-3,36 1,52 33, ,5 296,58 300,06 296,61 299,85-3,24-3,34 26,67 24, ,0 296,38 299,42 296,21 299,41-3,21-3,31 26,67 30, ,0 295,96 298,81 296,02 299,09-3,07-3,26 37,04 30, ,1 295,47 297,98 295,57 298,64-3,07-3,23 29,29 23, ,4 295,21 297,29 295,39 298,33-2,94-3,17 41,58 27, ,0 294,95 296,94 295,18 298,01-2,83-3,10 40,38 35, ,6 294,57 296,58 294,78 297,61-2,83-3,05 37,50 34, ,8 294,13 296,16 294,17 297,10-2,94-3,02 33,07 33, ,9 293,78 295,88 293,82 296,72-2,90-3,00 43,09 38, ,0 293,42 295,66 293,39 296,29-2,91-2,98 30,09 40, ,7 293,22 295,38 293,28 296,03-2,75-2,93 44,35 37,54

10 Obrázek č. 2: Grafy technické analýza BAATELEC Obrázek č. 2 představuje grafické znázornění vyhodnocení technické analýzy akciového titulu BAATELEC za posledních 60 dní. V grafu je znázorněno 6 časových úseků, v nichž provádí investor obchodní rozhodnutí, zda akcii koupit, prodat nebo držet. Bod A představuje rozhodnutí na konci 5. obchodního dne tedy dne Takto je pro názornost ilustrováno rozhodnutí investora v dalších dvou bodech označených písmeny B ( ) a C ( ).

11 Volba obchodního rozhodnutí (nákup, projed, držení) V časovém okamžiku A ( ) jsou všechny jednoduché i exponenciální průměry (SMA 12, SMA 26, EMA 12 i EMA 26) pod aktuální konečnou cenou akcie, jedná se tedy o prodejní signál, jak je znázorněno v tabulce č. 5. Prodejní signál jednotlivých ukazatelů je v tabulce č. 5 vyjádřen hodnotou -1, signál k nákupu hodnotou 1 a signál držení hodnotou 0. Ukazatelé RSI 9 a RSI 26 se teprve blíží ke své horní hranici stability, tedy prozatím indikují akcii držet a ukazatel MACD (12/26) teprve bude protínat signální křivku EMA 9 zdola nahoru, jedná se tedy prozatím o signál držení. Provede-li investor vyhodnocení svého obchodního rozhodnutí je souhrnná váha klouzavých průměrů menší než váha ukazatelů MACD (12/26), RSI 9 a RSI 26 u Investora 1 a 2, proto si akcii ponechají a budou ji držet, zatímco u Investora 3 je to právě naopak, tedy akcii prodá, jak je znázorněno v tabulce č. 5. A jak je z grafu patrné, cena akcie v dalším období rostla. V časovém okamžiku B ( ) jsou všechny jednoduché i exponenciální průměry (SMA 12, SMA 26, EMA 12 i EMA 26) pod aktuální konečnou cenou akcie, na základě těchto ukazatelů by měl investor akcii prodat. Ukazatelé relativní síly akcie RSI 9 je vysoko nad 70 body čili nad horní hranicí stability, tedy prodejní signál a RSI 26 se nachází těsně pod horní hranici stability, tedy signál držení akcie. Ukazatel MACD (12/26) se nachází nad signální křivku EMA 9, což indikuje budoucí klesající trend ceny akcie, ale prozatím o signál držení akcie. Proto po součtu vah jednotlivých kritérií je rozhodnutí Investora 1 a 2 držet akcii a Investor 3 ji prodá, jak je znázorněno v tabulce č. 5. V časovém okamžiku C ( ) jsou krátkodobé průměry (SMA 12, EMA 12) mírně nad aktuální konečnou cenou akcie a dlouhodobé průměry (SMA 26, EMA 26) znatelně nad aktuální konečnou cenou akcie, na základě těchto ukazatelů by měl investor do akcie investovat. Rovněž tak i ukazatel RSI 9 udává nákupní signál zatímco RSI 26, které se nachází uvnitř intervalu stability, by investor nemusel provádět žádná relevantní investiční rozhodnutí avšak ukazatel MACD (12/26) protíná signální křivku EMA 9 shora dolů, což je jasný prodejní signál. Jak je v tabulce č. 5 znázorněno Investor 1 se po součtu vah kritérií rozhoduje akcie prodat, zatímco investoři 2 a 3 se rozhodují pro nákup akcie. Tabulka č. 5: Volba obchodních rozhodnutí při technická analýza BAATELEC Váha obchodního RSI 9 RSI 26 rozhodnutí SMA 12 SMA 26 EMA 12 EMA 26 MACD (12/26) Nákup Prodej Držení Výsledné obchodní rozhodnutí A Investor 1 0,0826 0,0338 0,1940 0,0826 0,4904 0,0826 0,0338 0,0000 0,3931 0,6069 Držení Investor 2 0,0318 0,0724 0,0724 0,1836 0,3839 0,0724 0,1836 0,0000 0,3601 0,6399 Držení Investor 3 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,0000 0,5714 0,4286 Prodej B Investor 1 0,0826 0,0338 0,1940 0,0826 0,4904 0,0826 0,0338 0,0000 0,4758 0,5242 Držení Investor 2 0,0318 0,0724 0,0724 0,1836 0,3839 0,0724 0,1836 0,0000 0,4325 0,5675 Držení Investor 3 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,0000 0,7143 0,2857 Prodej C Investor 1 0,0826 0,0338 0,1940 0,0826 0,4904 0,0826 0,0338 0,4758 0,4904 0,0338 Prodej Investor 2 0,0318 0,0724 0,0724 0,1836 0,3839 0,0724 0,1836 0,4325 0,3839 0,1836 Nákup Investor 3 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,7143 0,1429 0,1429 Nákup

12 Z této ukázky vyhodnocení několika časových okamžiků je patrné, že jednotlivé ukazatelé technické analýzy akciového titulu mají značný vliv na rozhodnutí investora, který však nepřikládá všem ukazatelům stejnou důležitost. A proto je nutné stanovit váhu jednotlivých ukazatelů, k čemuž byla v této případové studii použita Saatyho metoda párových porovnání. Vyhodnocení metodiky Stejným postupem jak v kapitole Volba obchodního rozhodnutí bylo vyhodnoceno všech 711 obchodních dní. Každému investoru bylo jako počáteční stav přiřazeno 0 ks akcií BAATELEC a ,- Kč finančních prostředků. Na základě svých vah důležitosti jednotlivých ukazatelů technické analýzy se každý investor rozhodoval pro nákup, držení či prodej akcií. V tabulce č. 6 je vyhodnocen konečný stav jednotlivých investorů na konci období 711 obchodních dní. Jako nejúspěšnější se projevil Investor 2, který aktuálně drží největší počet akcií, a to 410,44 ks. Tabulka č. 6: Vyhodnocení obchodních rozhodnutí investorů Investor Počáteční stav akcií Počáteční stav Kč Počet obchodních operací Konečný stav akcií Investor 1 0 ks ,00 Kč ,44 ks Investor 2 0 ks ,00 Kč ,44 ks Investor 3 0 ks ,00 Kč ,40 ks DISKUZE V rámci technické analýzy akciových titulů existují i jiné přístupy jak vyhodnocovat závěrečnou cenu akcie. Kromě výše uvedených 12 denních a 26 denních klouzavých průměrů, může investor využívat i kratší 9 denní klouzavé průměry, popřípadě zvolit takovou periodu, která mu bude v rámci jeho analytického posuzování akcie nejvíce vyhovovat. Podle Hartmana (2013) patří mezi další velmi užívané ukazatele trendu např. Parabolic SAR indikátor sledující vývoj v trendu. Tento indikátor je ovlivňován nejen závěrečnou cenou, ale i časem. Čas se projevuje tím, že indikátor se pohne i v případě, že cena se nevyvíjí žádným směrem. Dále Hartman (2013) rozebírá, že kromě velmi užívaných indexů RSI, lze využívat Commodity Channel Index (CCI). Tento CCI oscilátor měří pohyby ceny kolem jejího statistického průměru. Pokud se CCI pohybuje v úrovni vysokých hodnot, podobně jako u RSI 100 a více bodů, znamená to, že cena je neobvykle vysoko nad svou průměrnou hodnotou. Podstatné však je jaké ukazatelé technické analýzy si investor zvolí pro vlastní potřebu tak, aby co nejvíce odpovídaly jeho zaměření.

13 ZÁVĚR Technická analýza na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze informace poskytované trhem samotným, jako jsou cena a objem obchodů. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen obchodovaného titulu, eventuálně pokračování či změna cenového trendu s co nejvyšší pravděpodobností. Nicméně pro hlubší pochopení problematicky obchodování na burze je důležité si uvědomit, že na trh působí i jiné aspekty než jen cena obchodního titulu z předešlého dne. Psychologická analýza je například založena na předpokladu, že investování je ve značné míře ovlivněno i emocemi. Předmětem zkoumání není cenný papír, ale člověk sám. Ten je při investicích často ovlivněn davem, či citovými pohnutkami a nemusí vždy jednat racionálně. Fundamentální analýza se snaží najít správnou vnitřní cenu akcie pomocí zkoumání kurzotvorných faktorů a informací, které jsou přístupné veřejnosti. Jedná se o ekonomická, účetní a statistická data, stejně jako politické, historické a demografické faktory. Odvozenou cenu pak investor porovnává s aktuálním oceněním na finančních trzích. Cílem je odpověď na otázku, zda je akcie správně ohodnocena, anebo zda je podhodnocena, či nadhodnocena. V případové studii tohoto příspěvku byly investorovy preference rozděleny do tří kategorií. Investor 1 preferoval krátkodobé ukazatele, investor 2 preferoval dlouhodobější ukazatele a investor 3 přiřadil všem ukazatelům technické analýzy stejnou váhu. Na základě svých vah důležitosti jednotlivých ukazatelů technické analýzy, které definoval pomocí Saatyho metody párových porovnání, se každý investor rozhodoval pro nákup, držení či prodej akcií. Po vyhodnocení všech 711 obchodních dní byl nejúspěšnější investor 2, který se zaměřoval na dlouhodobější ukazatele. Existuje však mnoho dalších metod jak vyjádřit své preference, ať už pomocí metod využívající ordinální či kardinální informaci při rozhodování. Pro hlubší pochopení problematicky obchodování na burze je důležité si uvědomit, že na trh působí i jiné aspekty než jen cena, a proto je důležité se věnovat i psychologické a fundamentální analýze, stejně tak je možné vyjádřit své preference k jednotlivým ukazatelům i jinými metodami jako například bodovací metodou či jinými metodami párových porovnání. REFERENCE HARTMAN, O. Jak se stát forexovým obchodníkem. Naučte se vydělávat na měnových trzích.. Praha : FXstreet.cz, ISBN HARTMAN, O. Začínáme na burze. Jak uspět při obchodování na finančních trzích. Brno : BizBooks, ISBN HOLMES M. J.;, OTERO, J.; PANAGIODITIS, T. On the dynamics of gasoline market integration in the United States: Evidence from a pair-wise approach. Energy Economics. 2013, Volume 36. KO, K-Ch., et al. Value Investing and Technical Analysis in Taiwan Stock Market. Pacific-Basin Finance Journal. 2014, vol. 26, no. 0, s ISSN X.

14 MARSHALL, B. R.; CAHAN, R. H. Is Technical Analysis Profitable on a Stock Market which has Characteristics that Suggest it may be Inefficient?. Research in International Business and Finance. 2005, vol. 19, no. 3, s ISSN RM Systému, české burzy cenných papírů. URL <http://www.rmsystem.cz/ vysledky/historie-obchodovani/jednotlive-cenne-papiry?ticker=baatelec> [cit ]. SAATY, T. L. Decision-Making with the AHP: Why is the Principal Eigenvector Necessary. European Journal of Operational Research. 2003, vol. 145, no. 1, s ISSN SAATY, T. L. Rank from Comparisons and from Ratings in the Analytic hierarchy/network Processes. European Journal of Operational Research. 2006, vol. 168, no. 2, s ISSN SAATY, T. L.; VARGAS, L. G. Uncertainty and Rank Order in the Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research. 1987, vol. 32, no. 1, s ISSN SCHANNEP, J. Dow Theory for the 21st Century: Technical Indicators for Improving Your Investment Results, ISBN ÜLKÜ, N.; PRODAN, E. Drivers of Technical Trend-Following Rules' Profitability in World Stock Markets. International Review of Financial Analysis. 2013, vol. 30, no. 0, s ISSN VESALÁ, J. Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI WILLIAMS, L.. Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů. Praha: Centrum finančního vzdělávání, ISBN

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp Úvod., 3 Technická vs. Fundamentální analýza,.. 4 Fundamentální analýza...,... 5 Technická analýza... 6 Indikátory.. 7 RSI... 8 Stochastic Oscillator.. 9 CCI.. 10 Klouzavý

Více

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Štěpán Pírko, Asset Management Colosseum, a.s. pirko@colosseum.cz Obsah 1. Co je a co není TA? 2. Charting 3. Indikátory

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

OBSAH ÚVOD 1 HISTORIE FOREXU 3 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 PÁKOVÝ EFEKT 11

OBSAH ÚVOD 1 HISTORIE FOREXU 3 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 PÁKOVÝ EFEKT 11 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 HISTORIE FOREXU 3 KAPITOLA 2 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 KAPITOLA 3 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 KAPITOLA 4 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 4.1 Jak vypočítáte zisk nebo ztrátu

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

7 Kardinální informace o kritériích (část 1)

7 Kardinální informace o kritériích (část 1) 7 Kardinální informace o kritériích (část 1) Předpokládejme stejná značení jako v předchozích cvičeních. Kardinální informací o kritériích se rozumí ohodnocení jejich důležitosti k pomocí váhového vektoru

Více

Jak vybrat správnou investici

Jak vybrat správnou investici Jak vybrat správnou investici Praha 20.10.2011 Přednášející: Rostislav Plíva Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420

Více

MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha

MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha Abstrakt Cíl této práce je vyvrátit fakt, že v dobách hospodářské krize resp. recese, je dobré investovat

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování. Jiří Vataha

Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování. Jiří Vataha Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování Jiří Vataha Abstrakt V tomto příspěvku jsem se věnoval problematice akciových investičních analýz, především technické a fundamentální

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Použití indikátorů technické analýzy v extrémních podmínkách Plzeň, 2012 Richard Klíma Prohlášení Prohlašuji,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Základní pojmy. Dividenda - je podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Forma dividend

Základní pojmy. Dividenda - je podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Forma dividend Akcie Akciová společnost- je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly, obchodovatelné akcie. Ty se kupují a prodávají na kapitálových trzích. Akciová společnost patří k nejrozšířenějším

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

FauStock vize projektu

FauStock vize projektu FauStock vize projektu FauStock vize projektu 1 1) Vymezení dokumentu 2 2) Motivace k projektu 2 3) Současný stav 2 4) Cíle projektu 4 5) Rizika projektu 4 6) Požadavky 5 7) Použité Technologie 6 8) Technické

Více

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika EXTRÉMNÍ & EXTRÉMNÍ ZISKY RIZIKO HORKÉ 07/08/2015 TIPY ZE STRATEGIE EXZARI HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768 016 (+420) 234 768 013 www.hbpartners.cz

Více

Proč má 80% investorů problém na burze vydělat peníze?

Proč má 80% investorů problém na burze vydělat peníze? Proč má 80% investorů problém na burze vydělat peníze? Praha, 28. listopadu 2012 Petr Žabža Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424

Více

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size Přijatý zip soubor rozbalte na plochu. Soubory s přílohou.ex4 (obchodní systémy) zkopírujte do instalační složky Metatraderu Složka MQL/Experts. Soubory s příponou.mq4 (skripty) kopírujte do složky MQL/Experts/Scripts

Více

Lze vydělat na burze?

Lze vydělat na burze? Lze vydělat na burze? (aneb neortodoxní úvod do matematických financí) Martin Šmíd, ÚTIA AV ČR, smid@utia.cas.cz 16. 4. 2013 Finanční trhy dnes Akcie Microsoftu na Google finance Finanční trhy dnes Akcie,

Více

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 Obchodování a investování na finančních trzích 15 Základy investičního vzdělání co jsou investice 16 Byznys jménem trading 17 Shrnutí 21 ČÁST I. 25 MOŽNOSTI OBCHODOVÁNÍ 25

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování

Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování Ing. Kamil Smolík, Ing. Martin Srna Ústav ekonomiky, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00 Brno smolik@fbm.vutbr.cz,

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

VÝVOJ CEN INVESTOVATELNÝCH KOMODITNÍCH INDEXŮ A ŠOKY V CENÁCH KOMODIT

VÝVOJ CEN INVESTOVATELNÝCH KOMODITNÍCH INDEXŮ A ŠOKY V CENÁCH KOMODIT VÝVOJ CEN INVESTOVATELNÝCH KOMODITNÍCH INDEXŮ A ŠOKY V CENÁCH KOMODIT Abstrakt ELIŠKA KVAPILOVÁ Moderní způsoby obchodování s komoditami přinesl teprve rozvoj technologií a vznik globálního trhu. Na dnešních

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

Nenechme se vystrašit novinovými titulky. Propady akcií neznamenají hrozbu, ale příležitosti.

Nenechme se vystrašit novinovými titulky. Propady akcií neznamenají hrozbu, ale příležitosti. Nenechme se vystrašit novinovými titulky. Propady akcií neznamenají hrozbu, ale příležitosti. Autor: Ing. Tomáš Tyl 5.8 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Propady na trzích vytváří emoce, my doporučujeme

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn DOLAR JE NA MINIMU Toto tvrzení je podobně šokující, jako naše předpověď v roce 2002, že dolar je na vrcholu a bude klesat. 29. března 2005 Ing. Štěpán Pírko Dolar je na minimu. Toto tvrzení je podobně

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

BURZA PRO KAŽDÉHO. Dosažení finanční nezávislosti. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015. PETR NOVÁK burzaprokazdeho.cz pecan.novak@gmail.

BURZA PRO KAŽDÉHO. Dosažení finanční nezávislosti. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015. PETR NOVÁK burzaprokazdeho.cz pecan.novak@gmail. Název kapitoly BURZA PRO KAŽDÉHO Dosažení finanční nezávislosti elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006.

Více

2) Ocenění na základě analýzy trhu

2) Ocenění na základě analýzy trhu 2) Ocenění na základě analýzy trhu Ocenění na základě tržní kapitalizace Ocenění srovnatelných podniků Ocenění údajů o podnicích uváděných na burzu Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů Ocenění

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R)

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Webinář pro klienty Praha, 6.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Jednoduché základy S/R Zakreslování S/R do grafu

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA

7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA IKT_(6_8)_zlom 29.9.2011 12:38 Stránka 641 7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA Považujeme-li bohatství neboli souhrn veškerých aktiv investora v daném okamžiku za neměnné,

Více

Zajímají Vás otázky typu:

Zajímají Vás otázky typu: Zajímají Vás otázky typu: Co je to burza? Jak probíhají obchody na burze? S čím se na burze obchoduje? Jak můžeme obchodovat na burze? Co potřebujeme vědět k tomu, abychom vydělávali peníze na burze? Tak

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy. SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Praha 20. 10. 2011 Přednášející: Jan Korb Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 se dostal na rezistenci 1220 bodů Ještě zůstává v platnosti možnost odražení a korekce indexu, i když již mírný přesah probíhá. Pokud by index dále

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

ANALÝZA VYBRANÉ OBCHODNÍ STRATEGIE NA KOMODITNÍM TRHU

ANALÝZA VYBRANÉ OBCHODNÍ STRATEGIE NA KOMODITNÍM TRHU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ANALÝZA VYBRANÉ OBCHODNÍ STRATEGIE NA KOMODITNÍM TRHU Analysis of a particular business strategy on commodity market Diplomová práce

Více

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu KMA/MAB.5.00 Lenka Skalová A08N085P leninkaskalova@centrum.cz Obsah Obsah... Zadání... Zdroj dat... Peněžní trh.... Definice peněžního

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 13. Úvodní slovo autorky... 16

OBSAH. Pfiedmluva... 13. Úvodní slovo autorky... 16 IKT_(1_4)_zlom 29.9.2011 12:38 Stránka 5 OBSAH Pfiedmluva................................................... 13 Úvodní slovo autorky.......................................... 16 1 Finanãní trh...............................................

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Technická analýza při obchodování s ropou FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MATEMATIKY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Technická analýza při obchodování s ropou FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MATEMATIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technická analýza při obchodování s ropou Vypracovala: Zuzana Větrovská Vedoucí: Ing. Patrice Marek, Ph.D. Plzeň

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzt SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Realizace metody AHP v prostředí tabulkového kalkulátoru. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Realizace metody AHP v prostředí tabulkového kalkulátoru. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Realizace metody AHP v prostředí tabulkového kalkulátoru Autor: Jaroslav Shejbal Vedoucí práce:

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Česká republika Ministerstvo financí

Česká republika Ministerstvo financí Česká republika Ministerstvo financí Odbor řízení státního dluhu a finančního majetku HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ ČESKÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Září 2013 Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo ) předkládá

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Konsoliduje. EUR/USD se nepohybuje ani jedním směrem. Zřejmě se nacházíme v krátkodobém

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Shrnutí Meziměsíční sezónní spread březnového a zářijového futures kontraktu na zemní plyn

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více