skupinového vodovodu z VN Hronček cez katastrálne územie mesta a plochu pre distribučný vodojem s objemom 2 x m 3, kótou hladiny 460,0 m n.m. r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "skupinového vodovodu z VN Hronček cez katastrálne územie mesta a plochu pre distribučný vodojem s objemom 2 x m 3, kótou hladiny 460,0 m n.m. r"

Transkript

1 K. V E R E J N É T E C H N I C K É V Y B A V E N I E K.1. K.1.1. Vodné hospodárstvo Širšie vzťahy Mesto Banská Bystrica nie je sebestačné kryť potrebu pitnej vody iba z vlastných vodárenských zdrojov. Zabezpečenie potrebného množstva pitnej vody pre verejný vodovod mesta je riešené odberom vody z Pohronského skupinového vodovodu (ďalej len PSV) a z vodárenských zdrojov nachádzajúcich sa v záujmovom území mesta doplňujúce vodárenské zdroje Ľadová studňa a Tajov. Vodárenské zdroje nadradenej vodárenskej sústavy PSV sú nasledovné: podzemné vody v Harmaneckej doline Názov vodárenského zdroja Výdatnosť l.s -1 Zalámaná 1,2,3 17,3 Tunel 209,8 Veľké a Malé Cenovo 21,9 Matanovo 41,0 Čierno I, II 75,1 Spolu 382,2 podzemné vody v Starohorskej doline Názov vodárenského zdroja Výdatnosť l.s -1 Jergaly 150,0 Štubne 30,0 Generál Čunderlík 40,0 Starý mlyn 11,0 Podzemný tok Jelenec 60,0 Spolu 291,0 vodárenské zdroje PSV spolu 673,2 l.s -1 doplňujúce vodárenské zdroje pre vodovod Banská Bystrica Názov vodárenského zdroja Výdatnosť l.s -1 Slov. Ľupča- Ľadová studňa 72,0 Tajov 20,0 Spolu 92,0 vodárenské zdroje mimo riešeného územia spolu 775,2 l.s -1 Z nadradenej vodárenskej sústavy sú cez distribučný VDJ Sásová, VDJ Nemce a VDJ Selce- Kopanice zásobované obce Nemce, Kynceľová, Selce (časť) a mestská časť Senica. Z distribučného VDJ Fončorda je voda privádzaná cez Pršiansku terasu aj do obce Malachov. Koncept ÚPN mesta Banská Bystrica v rámci širších vzťahov: rešpektuje existujúci nadradený vodárenský systém Pohronského skupinového vodovodu a jeho nenahraditeľnej funkcie pri zabezpečovaní mesta Banská Bystrica pitnou vodou, rešpektuje štúdiu Rozvoj verejných vodovodov v okresoch Banská Bystrica a Zvolen a rezervuje územie pre výhľadové trasovanie prívodu DN 1000, 1200 Horehronského AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

2 skupinového vodovodu z VN Hronček cez katastrálne územie mesta a plochu pre distribučný vodojem s objemom 2 x m 3, kótou hladiny 460,0 m n.m. rešpektuje realizáciu skupinovej kanalizácie Banská Bystrica s napojením obcí Selce, Nemce, Kynceľová, Tajov, Riečka, Malachov, Pršany a Badín s čistením odpadových vôd na ČOV Banská Bystrica. K.1.2. Vodohospodárska problematika mesta Banská Bystrica K Vodárenské zdroje V riešenom území mesta Banská Bystrica sa nachádzajú a na hromadné zásobovanie sa využívajú nasledujúce vodárenské zdroje: Tab. K Vodárenské zdroje na území mesta Banská Bystrica Názov vodárenského zdroja Výdatnosť l.s -1 Laskomer - 21 prameňov 21,0 Iliaš vrt 40,0 Sásová - Štepnica 4,5 Jakub - Grunty 7,5 Skubín 1,2 1,0 Šalková - Kosienky 9,0 Králiky Stádlo 1,5 Králiky Stredný 1,0 Králiky Čutková 4,0 Spolu 89,5 Uvedené vodárenské zdroje majú stanovené ochranné pásma (podrobnosti sú uvedené v Prieskumoch a rozboroch pre ÚPN mesta Banská Bystrica, marec 2005, kapitola J Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov). Koncept ÚPN mesta Banská Bystrica z hľadiska vodárenských zdrojov : rešpektuje existujúce využívané vodárenské zdroje pre verejné zásobovanie nachádzajúce sa v katastrálnom území mesta, navrhuje zrušenie vodárenského zdroja Sásová Štepnica z dôvodu uvažovanej zástavby v OP vodárenského zdroja a jeho nahradenie napojením spotrebiska (Stará Sásová) na verejný vodovod obytného súboru Sásová. K Zásobovanie pitnou vodou Zásobovanie pitnou vodou v meste Banská Bystrica zabezpečuje verejný vodovod v správe StVS a.s. 01 Banská Bystrica, pozostávajúci z 5-tich tlakových pásiem so samostatnými prívodnými potrubiami, akumuláciami a zásobnými potrubiami. K Stručný popis nadradeného vodovodného systému Mesto Banská Bystrica je z PSV zásobované pitnou vodou dvoma vetvami: vetva z Jergál (Starohorská dolina) DN 800 privádza vodu cez rozdeľovací objekt do distribučného vodojemu (ďalej VDJ) Sásová s objemom m 3 a cez VDJ Niklová s objemom 2x650 m 3 do distribučného VDJ Fončorda s objemom m 3, vetva PSV (Harmanecká dolina) DN 500 privádza vodu cez rozdeľovací objekt do VDJ RU-SA III. (Rudlová-Sásová) s objemom x3.000 m 3. Za rozdeľovacím objektom na prívodných potrubiach oboch vetiev pokračujú dve potrubia DN 500 do VDJ Niklová. Odbočka DN 500 z prívodných potrubí pred VDJ Niklová pokračuje ako prívod PSV intravilánom mesta Cestou na amfiteáter, Mestským parkom, Vajanského námestím k ceste I/66, popri ceste I/66, cez Kremničku a Rakytovce do VDJ Badín. AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

3 Z PSV je po trase voda dodávaná do VDJ Radvaň I. odbočkou DN 300, ďalej PSV pokračuje profilom DN 700, odbočkou DN 200 je voda dodávaná do VDJ Pivovar. Za odbočkou pokračuje PSV popri ceste I/66 profilom DN 700 pod mestskú časť Kremnička, kde sa napája na pôvodné potrubie PSV DN 500. V mestskej časti Rakytovce je odbočkou DN 100 z PSV voda dodávaná do VDJ Rakytovce. K Stručný popis vodovodného systému mesta Banská Bystrica Z distribučného VDJ Sásová je voda dodávaná do VDJ RU-SA V. tlakové pásmo, VDJ RU-SA IV. tlak. pásmo, RU-SA III. tlak. pásmo, VDJ Stráže II. tlak. pásmo, VDJ Banoš I. tlak. pásmo a VDJ Urpín I. tlak. pásmo. Z VDJ Niklová je voda dodávaná do VDJ Hrby III. tlak. pásmo, VDJ Fončorda II. tlak. pásmo, Fončorda III. tlak. pásmo. Z distribučného VDJ Fončorda je voda dodávaná na Pršiansku terasu do akumulácie m 3 pri čerpacej stanici. Čerpacou stanicou je voda prečerpávaná do VDJ Pršianska terasa IV. a V. tlak. pásmo. Z VDJ Fončorda III. je voda dodávaná do VDJ Radvaň I. tlak. pásmo a VDJ Radvaň II. tlak. pásmo. Voda z vodárenského zdroja Ľadová studňa je privádzaná prívodom DN 400 do vodojemu Hlinisko. Z prívodu je po trase odbočkou voda dodávaná do VDJ Šalková. Voda z vodárenského zdroja Tajov je privádzaná prívodom DN 300 do VDJ Fončorda III. tlak. pásmo. Voda z vodárenského zdroja Laskomer je privádzaná prívodom DN 250 do VDJ Laskomer. Z vodárenského zdroja Grunty sú priamo zásobované mestské časti Kostiviarska a Jakub. Z vodárenského zdroja Štepnica je priamo zásobovaná historická časť mestskej časti Sásová. Voda z vodárenského zdroja Iliaš je prečerpávaná do VDJ Radvaň I. Z vodárenského zdroja Kosienky je priamo zásobovaná mestská časť Šalková. Vodárenské zdroje Stádlo, Stredný a Čutková zásobujú obec Králiky a športovo-rekreačné zariadenia. Z vodárenského zdroja Skubín je zásobovaná časť mestskej časti Podlavice-Skubín. K Tlakové pásma Mesto Banská Bystrica je rozložené v členitom teréne, preto je spotrebisko rozdelené na nasledujúcich 5 tlakových pásiem: Tab. K Tlakové pásma a vodojemy v meste Banská Bystrica Tlakové pásmo Vodojem (názov, objem v m 3 ) Kóta max. hladiny (m n.m.) Banoš 2x650 Urpín 650,0 Radvaň I. 2x ,0 I. Pivovar 2x1.000 Hlinisko 2x ,0 Laskomer ,0 Rakytovce ,0 Stráž ,0 II. Fončorda II. 2x400 Radvaň II. 2x ,0 AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

4 Tlakové pásmo Vodojem (názov, objem v m 3 ) Kóta max. hladiny (m n.m.) III. RU-SA III. 2x3.000 Rovne 650 Hrby Fončorda III ,0 IV. RU-SA IV. 2x ,0 Pršianska terasa IV. 2x ,0 V. RU-SA V ,0 Pršianska terasa V. 2x ,0 K Rozvodná sieť Rozvodnú sieť verejného vodovodu tvoria potrubia z rôznych materiálov a rôznych profilov. Celková dĺžka rozvodnej vodovodnej siete je m, z toho v: I. tlakovom pásme m, II. tlakovom pásme m, III. tlakovom pásme m, IV. tlakovom pásme m, V. tlakovom pásme m. Koncepcia ÚPN mesta Banská Bystrica z hľadiska zásobovania pitnou vodou: pre všetky varianty - rešpektuje existujúci vodárenský systém zásobujúci mesto pitnou vodou, - rešpektuje vodárenské zariadenia a ich pásma ochrany, - navrhuje rekonštrukcie nevyhovujúcej rozvodnej siete, - navrhuje rozšírenie existujúcich vodojemov Senica, Rakytovce, Kráľová (Pivovar), - navrhuje vodojem pre vodovod Kostiviarska - Jakub lokalizovaný pri VZ Grunty, - navrhuje vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj rozšírenie existujúceho verejného vodovodu, - navrhuje pre rozvojové územia mimo dosahu existujúceho vodovodu ďalšie tlakové pásmo (prívodné potrubie, vodojem, zásobné a rozvodné potrubie), - navrhuje spracovanie štúdie zásobovania mesta pitnou vodou na základe v ÚPN mesta navrhovaného územného rozvoja, pre variant 1 - navrhuje vodojemy pre navrhované a výhľadové lokality územného rozvoja v MČ Šalková, Banská Bystrica a Kostiviarska (Slnečné stráne), Rakytovce, pre variant 2 - navrhuje vodojem pre vodovod Kostiviarska, Jakub, - navrhuje východný obchvat mesta prepojenie distribučného VDJ Sásová potrubím DN 350 s VDJ Hlinisko; navrhované prívodné potrubie DN 250 od D-VDJ Sásová je ukončené v navrhovanom vodojeme Východ s objemom m 3, kótou max. hladiny 485 m n.m.; z vodojemu je navrhované zásobné potrubie DN 350, ktoré sa pri lokalite Banoš III delí na dve vetvy: jedna DN 200 cez Banoš IV do VDJ Hlinisko, druhá DN 250 je trasovaná do lokality Senica východ; realizáciou obchvatu bude možné zásobovanie pitnou vodou pre navrhované, výhľadové a rezervné lokality územného rozvoja (Kratiny I, II, Bánoš I-IV, Senica východ), - navrhuje vodojemy pre navrhované a výhľadové lokality územného rozvoja Šalková II., Slnečné stráne (Kostiviarska), Rakytovce, Kratiny I a II, - navrhuje pre plochy územnej rezervy vodovod Iliaš, pozostávajúci z dvoch tlakových pásiem, s prečerpávaním vody z vrtu Iliaš do navrhovaného vodojemu s objemom m 3 kótou max. hladiny 480 m n.m. pre horné tlakové pásmo, vodojem s objemom 500 m 3 kótou max. hladiny 450 m n.m. pre dolné tlakové pásmo, zásobné a rozvodné potrubia AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

5 ďalšie tlakové pásmo vodovodu Slnečné stráne pre lokality Slnečné stráne II. a Kostiviarska lom, vodojem s objemom 2 x 150 m 3, kótou max. hladiny 575 m n.m. s prečerpávaním vôd ČS pri VDJ Niklová (Slnečné stráne I.), zásobné potrubie, rozvodná sieť, vodovod Pod Skalou (Kremnička) napojený na prívod PSV, pozostávajúci z dvoch tlakových pásiem, dolné tlakové pásmo : VDJ Pod Skalou I. s objemom 100 m 3, kótou max. hladiny 475 m n.m., horné tlakové pásmo s čerpaním vody do vodojemu Pod Skalou II. s objemom 100 m 3, kótou max. hladiny 550 m n.m. s redukciou tlaku na sieti pod dolnou hranicou jednotlivých tlakových pásiem, ďalšie tlakové pásmo vodovodu Skubín pre lokality Skubín I. a II. s napojením na prívodné potrubie DN 300 z VZ Tajov (v mieste napojenia existujúceho vodovodu), navrhované čerpanie vody do navrhovaného VDJ Skubín s objemom 150 m 3, kótou max. hladiny 495 m n.m. s redukciou tlaku na sieti na kóte 435 m n.m. Navrhované prepojenie vodovodu na existujúci vodovod Skubín, pre variant 2 - alternatívu - navrhuje do roku 2025 východný obchvat mesta prepojenie distribučného VDJ Sásová zásobným potrubím DN 200 s VDJ Bánoš, ktorý spolu s navrhovaným prerušovacím VDJ Východ s objemom 500 m 3, kótou max. hladiny 485 m n.m. zabezpečí zásobovanie pitnou vodou pre navrhované lokality Kratiny 2, Klinček 1, 2 a 3, Bánoš 1, 2 a 3, spadajúce do IV. tlakového pásma a dodávku vody z PSV do VDJ Bánoš, - navrhuje po roku 2025 ďalšie zásobné potrubie DN 200 z prerušovacieho VDJ Východ pre výhľadové lokality územného rozvoja Kratiny 1, Brezový háj 1 a 2, Dolinky 1 a 2, Bánoš 5, 6 a 7 a Senica 1 a 2, spadajúce do IV. tlakového pásma, - navrhuje do roku 2025 ďalšie tlakové pásmo vodovodu Slnečné Stráne a po roku 2025 jeho rozšírenie do výhľadových lokalít Slnečné Stráne 6 a 7, Kostiviarska - Nad lomom 1 a 2 a Lom Kostiviarska, - navrhuje do roku 2025 ďalšie tlakové pásmo vodovodu Skubín pre navrhované lokality Podskalky 1 a 2, Na úbočí 1 a 2 a Záhumnie 1 a 2, - navrhuje do roku 2025 ďalšie tlakové pásmo pre navrhované lokality Pod Suchým vrchom 1 a 2 a Suchý vrch - terasy v MČ 09 Radvaň, - navrhuje do roku 2025 realizáciu komplexného verejného vodovodu Králiky, z ktorého budú zásobované navrhované lokality Farárova a Pri ihrisku v MČ 09 Radvaň, - navrhuje do roku 2025 ďalšie tlakové pásmo verejného vodovodu v MČ 06 Kremnička pre navrhované lokality Pod Mladinami 4, 5 a 6, a po roku 2025 jeho rozšírenie o ďalšie tlakové pásmo pre výhľadovú lokalitu Lišná skala, - navrhuje do roku 2025 ďalšie tlakové pásmo pre navrhovanú lokalitu Rakytovce Západ, - navrhuje do roku 2025 ďalšie tlakové pásmo pre navrhovanú lokalitu Záhumnie v MČ 15 Šalková, z ktorého budú po roku 2025 zásobované výhľadové lokality Pod Uhlišťom 1 až 4 a zariadenia občianskeho vybavenia, - navrhuje vodovod pre výhľadové lokality v MČ 02 Iliaš (Iliaš 1 a 2, Dedovec 1 a 2, Veselá, Dolinky 1, 2 a 3, Jazovec 1 a 2) s využitím VZ vrt Iliaš. Návrh zásobovania pitnou vodou pre jednotlivé mestské časti je podrobnejšie spracovaný na konci kapitoly Vodné hospodárstvo. Navrhované zariadenia sú špecifikované ako verejnoprospešné stavby a sú uvedené v príslušnej kapitole konceptu ÚPN. Regulatívy návrhu riešenia pre rozvoj územia sú uvedené v príslušnej kapitole konceptu ÚPN. K Potreba pitnej vody je vyčíslená Potreba pitnej vody pre mesto Banská Bystrica AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

6 pre variant 1 a 2 podľa Úpravy MP SR č.477/ z na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov, pre variant 2 - alternatíva podľa Vyhlášky MŽP SR č.684/2006 Z.z. zo , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a kanalizácií. Podľa rozvojových etáp sú potreby pitnej vody vyčíslené pre variant V1: pre variant obyvateľov k roku 2025, obyvateľov k roku 2025, pre variant obyvateľov k roku 2025/2050, pre variant 2 - alternatíva obyvateľov k roku 2025, obyvateľov k roku K a Potreba pitnej vody pre mesto Banská Bystrica k roku 2025 pre obyvateľov Tab. K a-1 Priemerná denná potreba pre mesto Banská Bystrica Odberateľ Počet jednotiek Špecif. potreba Qd priem. l.jed -1.d -1 m 3.d -1 A. Obyvateľstvo obyvateľov , obyvateľov ,0 A. spolu obyvateľov ,0 B. Základná vybavenosť obyvateľov ,0 C. Špecifická vybavenosť 3.000,0 D. Výroba 790,0 Qd priemerná potreba ,0 Pozn.: podrobný výpočet potreby vody je archivovaný u spracovateľa Maximálna denná potreba Qd max = (11.682, , ,0) x 1, ,0 = ,0 m 3.d -1 = 310,0 l.s -1 Rozdelenie potreby pitnej vody podľa mestských častí Tab. K a-2 Priemerná denná potreba pre obyvateľov k roku 2025 mestská časť obyvateľstvo vybavenosť šp. vybav. výroba spolu číslo názov m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 l.s Banská Bystrica 2776,0 1712,0 2655,0 370,0 7513,0 87,0 02 Iliaš 23,0 3, ,0 0,3 03 Jakub 62,0 7, ,0 0,8 04 Kostiviarska 77,0 13,0-15,0 105,0 1,2 05 Kráľová 3,0 105,0 109,0 285,0 502,0 5,8 06 Kremnička 80,0 9,0 75,0 22,0 186,0 2,1 07 Majer 44,0 5,0-30,0 79,0 0,9 08/14 Podlavice Skubín 535,0 95, ,0 7,3 09 Radvaň 4812,0 2180,0-20,0 7012,0 81,1 10 Rakytovce 105,0 12, ,0 1,3 11 Rudlová 1366,0 380,0 68,0-1814,0 21,0 12 Sásová 1600,0 720,0 93,0 6,0 2419,0 28,0 13 Senica 44,0 15,0-32,0 91,0 1,1 15 Šalková 121,0 40, ,0 1,9 16 Uľanka 34,0 4,0-10,0 48,0 0,6 spolu 11682,0 5300,0 3000,0 790, ,0 240,4 AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

7 Tab. K a-3 Maximálna denná potreba pre obyvateľov k roku 2025 mestská časť obyvatelia vybavenosť spolu výroba spolu číslo názov m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 l.s Banská Bystrica 3609,0 5676,0 9285,0 370,0 9655,0 112,0 02 Iliaš 30,0 4,0 34,0-34,0 0,4 03 Jakub 80,0 9,0 89,0-89,0 1,0 04 Kostiviarska 100,0 17,0 117,0 15,0 132,0 1,5 05 Kráľová 4,0 279,0 283,0 285,0 568,0 6,6 06 Kremnička 104,0 110,0 214,0 22,0 236,0 2,7 07 Majer 57,0 6,0 63,0 30,0 93,0 1,1 08/14 Podlavice-Skubín 695,0 124,0 819,0-819,0 9,5 09 Radvaň 6256,0 2834,0 9090,0 20,0 9110,0 105,4 10 Rakytovce 137,0 16,0 153,0-153,0 1,8 11 Rudlová 1776,0 582,0 2358,0-2358,0 27,3 12 Sásová 2080,0 1057,0 3137,0 6,0 3143,0 36,4 13 Senica 57,0 19,0 76,0 32,0 108,0 1,2 15 Šalková 157,0 52,0 209,0-209,0 2,4 16 Uľanka 44,0 5,0 49,0 10,0 59,0 0,7 spolu 15186, , ,0 790, ,0 310,0 Tab. K a-4 Maximálna hodinová potreba pre obyvateľov k roku 2025 mestská časť byt. fond výroba spolu číslo názov l.s -1 l.s -1 l.s Banská Bystrica 193,5 35,0 228,5 02 Iliaš 0,7-0,7 03 Jakub 1,8-1,8 04 Kostiviarska 2,5 3,0 5,5 05 Kráľová 6,0 28,3 34,3 06 Kremnička 4,5 3,1 7,6 07 Majer 1,3 4,2 5,5 08/14 Podlavice Skubín 17,1-17,1 09 Radvaň 189,4 2,8 192,2 10 Rakytovce 3,6-3,6 11 Rudlová 49,1-49,1 12 Sásová 65,3 0,8 66,1 13 Senica 1,6 4,4 6,0 15 Šalková 4,3-4,3 16 Uľanka 1,1 1,4 2,5 spolu 541,8 83,0 624,8 K b Potreba pitnej vody pre mesto Banská Bystrica k roku 2025 pre obyvateľov Tab. K b-1 Priemerná denná potreba pre mesto Banská Bystrica Odberateľ Počet jednotiek Špecif. potreba l.jed -1.d -1 Qd priem. m 3.d -1 A. Obyvateľstvo obyvateľov , obyvateľov ,4 A. spolu obyvateľov ,0 B. Občianska vybavenosť obyvateľov ,0 C. Špecifická vybavenosť 4.310,0 D. Výroba 1.220,0 Qd priemerná potreba ,0 Pozn.: podrobný výpočet potreby vody je archivovaný u spracovateľa Maximálna denná potreba Qd max = ( ,0) x 1, = ,0 m 3.d -1 = 392,0 l.s -1 AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

8 Rozdelenie potreby pitnej vody podľa mestských častí Tab. K b-2 Priemerná denná potreba pre obyvateľov k roku 2025 mestská časť obyvateľstvo vybavenosť výroba spolu číslo názov m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 l.s Banská Bystrica 3229,0 5567,0 370,0 9166,0 106,1 02 Iliaš 23,0 3,0-26,0 0,3 03 Jakub 62,0 7,0-69,0 0,8 04 Kostiviarska 97,0 20,0 15,0 132,0 1,5 05 Kráľová 8,0 384,0 310,0 697,0 8,1 06 Kremnička 143,0 594,0 37,0 774,0 9,0 07 Majer 44,0 9,0 120,0 173,0 2,0 08/14 Podlavice Skubín 629,0 107,0-736,0 8,5 09 Radvaň 5376,0 2320,0 20,0 7716,0 89,3 10 Rakytovce 561,0 106,0-667,0 7,7 11 Rudlová 1934,0 588,0-2522,0 29,2 12 Sásová 1895,0 1013,0 6,0 2914,0 33,7 13 Senica 44,0 40,0 32,0 116,0 1,3 15 Šalková 222,0 48,0 300,0 570,0 6,6 16 Uľanka 48,0 4,0 10,0 62,0 0,7 spolu 14310, ,0 1220, ,0 304,8 Tab. K b-3 Maximálna denná potreba pre obyvateľov k roku 2025 mestská časť obyvatelia vybavenosť spolu výroba Spolu číslo názov m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 l.s Banská Bystrica 4198,0 7237, ,0 370, ,0 136,6 02 Iliaš 30,0 4,0 34,0-34,0 0,4 03 Jakub 80,0 9,0 89,0-89,0 1,0 04 Kostiviarska 126,0 26,0 152,0 15,0 167,0 1,9 05 Kráľová 4,0 500,0 504,0 310,0 814,0 9,4 06 Kremnička 186,0 772,0 958,0 37,0 995,0 11,5 07 Majer 57,0 12,0 69,0 120,0 189,0 2,2 08/14 Podlavice-Skubín 818,0 139,0 957,0-957,0 11,1 09 Radvaň 6989,0 3016, ,0 20, ,0 116,0 10 Rakytovce 729,0 138,0 867,0-867,0 10,0 11 Rudlová 2514,0 764,0 3278,0-3278,0 38,0 12 Sásová 2464,0 1317,0 3781,0 6,0 3787,0 43,8 13 Senica 57,0 52,0 109,0 32,0 141,0 1,6 15 Šalková 289,0 62,0 351,0 300,0 651,0 7,5 16 Uľanka 62,0 5,0 67,0 10,0 77,0 0,9 spolu 18603, , ,0 1220, ,0 392,0 Tab. K b-4 Maximálna hodinová potreba pre obyvateľov k roku 2025 mestská časť byt. fond výroba spolu číslo názov l.s -1 l.s -1 l.s Banská Bystrica 238,0 35, ,0 02 Iliaš 0,7-0,7 03 Jakub 1,8-1,8 04 Kostiviarska 3,2 3,0 6,2 05 Kráľová 10,4 32,0 + 42,4 06 Kremnička 20,0 5,0 25,0 07 Majer 1,4 11,0 + 12,4 08/14 Podlavice Skubín 20,0-20,0 09 Radvaň 208,4 2,8 211,2 10 Rakytovce 18,0-18,0 11 Rudlová 68,4-68,4 12 Sásová 78,8 0,8 79,6 13 Senica 2,3 4,4 6,7 AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

9 mestská časť byt. fond výroba spolu číslo názov l.s -1 l.s -1 l.s Šalková 7,4 30,6 + 38,0 16 Uľanka 1,3 1,4 2,7 spolu 680,0 126,0 806,0 Nárast potreby vody pre variant V1 : Q denné priemerné: 5.568,0 m 3.d -1 = 64,4 l.s -1 Q denné maximálne: 7.110,0 m 3.d -1 = 82,0 l.s -1 K c Potreba pitnej vody pre mesto Banská Bystrica k roku 2025/2050 pre obyvateľov Tab. K c-1 Priemerná denná potreba pre mesto Banská Bystrica Odberateľ Počet jednotiek Špecif. potreba Qd priem. l.jed -1.d -1 m 3.d -1 A. Obyvateľstvo obyvateľov , obyvateľov ,7 A. spolu obyvateľov ,0 B. Základná vybavenosť obyvateľov ,0 C. Špecifická vybavenosť 4.500,0 D. Výroba 1.160,0 Qd priemerná potreba ,0 Pozn.: podrobný výpočet potreby vody je archivovaný u spracovateľa Maximálna denná potreba Qd max = (18.035, , ,0) x 1, ,0 = ,0 m3.d-1 = 476,0 l.s -1 Rozdelenie potreby pitnej vody podľa mestských častí Tab. K c-2 Priemerná denná potreba pre obyvateľov k roku 2025/2050 mestská časť obyvateľstvo vybavenosť výroba spolu číslo názov m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 l.s Banská Bystrica 3482,0 7200,0 186, ,0 125,8 02 Iliaš 1482,0 20,0-1502,0 17,4 03 Jakub 60,0 7,0-67,0 0,8 04 Kostiviarska 260,0 130,0 6,0 396,0 4,6 05 Kráľová 8,0 384,0 300,0 687,0 8,0 06 Kremnička 393,0 594,0 28,0 1015,0 11,7 07 Majer 42,0 9,0 152,0 203,0 2,3 08/14 Podlavice Skubín 692,0 107,0-799,0 9,2 mestská časť obyvateľstvo vybavenosť výroba spolu číslo názov m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 l.s Radvaň 5468,0 2320,0 20,0 7808,0 90,4 10 Rakytovce 519,0 106,0-625,0 7,2 11 Rudlová 1973,0 728,0-2701,0 31,3 12 Sásová 1819,0 1013,0 6,0 2838,0 32,8 13 Senica 1569,0 40,0 32,0 1641,0 19,0 15 Šalková 227,0 48,0 420,0 695,0 8,0 16 Uľanka 46,0 4,0 10,0 60,0 0,7 spolu 18035, ,0 1160, ,0 369,2 AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

10 Tab. K c-3 Maximálna denná potreba pre obyvateľov k roku 2025/ mestská časť obyvatelia vybavenosť spolu výroba spolu číslo názov m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 l.s Banská Bystrica 4526,0 9360, ,0 186, ,0 162,9 02 Iliaš 1926,0 26,0 1952,0-1952,0 22,6 03 Jakub 78,0 9,0 87,0-87,0 1,0 04 Kostiviarska 338,0 169,0 507,0 6,0 513,0 6,0 05 Kráľová 4,0 500,0 504,0 300,0 804,0 9,3 06 Kremnička 511,0 772,0 1283,0 28,0 1311,0 15,1 07 Majer 55,0 12,0 67,0 152,0 219,0 2,5 08/14 Podlavice-Skubín 900,0 139,0 1039,0-1039,0 12,0 09 Radvaň 7108,0 3016, ,0 20, ,0 117,4 10 Rakytovce 675,0 138,0 813,0-813,0 9,4 11 Rudlová 2565,0 946,0 3511,0-3511,0 40,6 12 Sásová 2365,0 1317,0 3682,0 6,0 3688,0 42,7 13 Senica 2040,0 52,0 2092,0 32,0 2124,0 24,6 15 Šalková 295,0 62,0 357,0 420,0 777,0 9,0 16 Uľanka 60,0 5,0 65,0 10,0 75,0 0,9 spolu 23446, , ,0 1160, ,0 476,0 Tab. K c-4 Maximálna hodinová potreba pre obyvateľov k roku 2025/ mestská časť byt. fond výroba spolu číslo názov l.s -1 l.s -1 l.s Banská Bystrica 289,3 26,0 315,3 02 Iliaš 40,7-40,7 03 Jakub 1,8-1,8 04 Kostiviarska 10,8 0,8 11,6 05 Kráľová 10,4 30,0 + 40,4 06 Kremnička 26,6 4,0 30,6 07 Majer 1,4 15,8+ 17,2 08/14 Podlavice Skubín 21,6-21,6 09 Radvaň 211,0 2,8 213,8 10 Rakytovce 16,9-16,9 11 Rudlová 73,1-73,1 12 Sásová 76,7 0,8 77,5 13 Senica 43,6 4,4 48,0 15 Šalková 7,4 45,0 + 52,4 16 Uľanka 1,4 1,4 2,8 spolu 832,7 131,0 963,7 Poznámka: + uvažovaná potreba pre 1.smenu Tab. K c-5 Nárast potreby pitnej vody pre variant V2 v porovnaní s variantom V1 s V obyv. s V obyv. m 3.d -1 l.s -1 m 3.d -1 l.s -1 Q denné priemerné 5.565,0 64, ,0 128,8 Q denné maximálne 7.253,0 84, ,0 166,0 AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

11 K d Potreba pitnej vody pre mesto Banská Bystrica k roku 2025 pre obyvateľov (variant 2 - alternatíva) Tab. K d-1 Priemerná denná potreba pre mesto Banská Bystrica Odberateľ Počet jednotiek Špecif. potreba l.jed -1.d -1 Qd priem. m 3.d -1 A. Obyvateľstvo obyvateľov , obyvateľov ,5 A. spolu obyvateľov ,0 B. Občianska vybavenosť obyvateľov ,0 C. Špecifická vybavenosť 5.986,0 D. Výroba 862,0 Qd priemerná potreba ,0 Pozn.: podrobný výpočet potreby vody je archivovaný u spracovateľa Maximálna denná potreba Qd max = (14.349, , ,0) x 1, ,0 = ,0 m 3.d -1 = 413,7 l.s -1 Rozdelenie potreby pitnej vody podľa mestských častí Tab. K d-2 Priemerná denná potreba pre obyvateľov k roku 2025 mestská časť obyvateľstvo vybavenosť výroba spolu číslo názov m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 l.s Banská Bystrica 2.851, ,0 240, ,7 107,2 02 Iliaš 22,7 260,0-282,7 3,3 03 Jakub 62,3 99,0 1,8 163,1 1,9 04 Kostiviarska 38,8 45,0-83,8 0,9 05 Kráľová 2,5 590,0 285,0 877,5 10,2 06 Kremnička 537,3 565,0 1, ,5 12,8 07 Majer 79,5 5,0 146,0 230,5 2,7 08/14 Podlavice Skubín 759,5 95,0 30,0 884,5 10,2 09 Radvaň 5.252, ,0 20, ,8 90,6 10 Rakytovce 655,6 193,0-848,6 9,8 11 Rudlová 1.856,7 519, ,7 27,5 12 Sásová 1981, , ,3 35,8 13 Senica 43,2 170,0 42,0 255,2 3,0 15 Šalková 152,0 74,0 80,0 306,0 3,5 16 Uľanka 53,1 35,0 16,0 104,1 1,2 spolu , ,0 862, ,0 320,6 Tab. K d-3 Maximálna denná potreba pre obyvateľov k roku 2025 mestská časť obyvatelia vybavenosť spolu výroba spolu číslo názov m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 l.s Banská Bystrica 3.707, , ,2 240, ,2 138,5 02 Iliaš 29,5 338,0 367,5-367,5 4,2 03 Jakub 81,0 129,0 210,0 1,8 211,8 2,5 04 Kostiviarska 50,4 59,0 109,4 109,4 1,3 05 Kráľová 3,3 767,0 770,3 285, ,3 12,2 06 Kremnička 698,5 735, ,5 1, ,7 16,6 07 Majer 103,3 7,0 110,3 146,0 256,3 3,0 08/14 Podlavice-Skubín 987,4 123, ,4 30, ,4 13,2 09 Radvaň 6828, , ,6 20, ,6 117,7 10 Rakytovce 852,3 251, , ,3 12,8 11 Rudlová 2.413,7 675, , ,7 35,7 12 Sásová 2.575, , , ,7 46,5 13 Senica 56,2 221,0 277,2 42,0 319,2 3,7 15 Šalková 197,6 96,0 293,6 80,0 373,6 4,3 16 Uľanka 69,0 45,0 114,0 16,0 130,0 1,5 spolu , , ,0 862, ,0 413,7 AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

12 Tab. K d-4 Maximálna hodinová potreba pre obyvateľov k roku 2025 mestská časť byt. fond výroba spolu číslo názov l.s -1 l.s -1 l.s Banská Bystrica 244,6 16, ,3 02 Iliaš 7,7-7,7 03 Jakub 4,3 0,5 4,8 04 Kostiviarska 2,4-2,4 05 Kráľová 16,2 25,5 + 41,7 06 Kremnička 30,0 0,2 30,2 07 Majer 2,4 11,5+ 13,9 08/14 Podlavice Skubín 23,0 3,2 26,2 09 Radvaň 211,3 3,0 214,3 10 Rakytovce 23,0-23,0 11 Rudlová 64,2-64,2 12 Sásová 83,7-83,7 13 Senica 5,8 4,4 10,2 15 Šalková 6,1 6,0 + 12,1 16 Uľanka 2,3 2,0 4,3 spolu 727,0 73,0 800,0 Poznámka: + uvažovaná potreba pre 1.smenu K e Potreba pitnej vody pre mesto Banská Bystrica k roku 2050 pre obyvateľov (variant 2 - alternatíva) Tab. K e-1 Priemerná denná potreba pre mesto Banská Bystrica Odberateľ Počet jednotiek Špecif. potreba l.jed -1.d -1 Qd priem. m 3.d -1 A. Obyvateľstvo obyvateľov , obyvateľov ,1 A. spolu obyvateľov ,3 B. Občianska vybavenosť obyvateľov ,4 C. Špecifická vybavenosť 3.169,6 D. Výroba 637,0 Qd priemerná potreba ,3 Pozn.: podrobný výpočet potreby vody je archivovaný u spracovateľa Maximálna denná potreba Qd max = (18.105, , ,6) x 1, ,0 = ,4 m 3.d -1 = 443,2 l.s -1 Rozdelenie potreby pitnej vody podľa mestských častí Tab. K e-2 Priemerná denná potreba pre obyvateľov k roku 2050 mestská časť obyvateľstvo vybavenosť výroba spolu číslo názov m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 l.s Banská Bystrica 3.008, ,0 15, ,5 111,7 02 Iliaš 1.118,8 319, ,8 16,6 03 Jakub 62,2 99,0 1,8 163,0 1,9 04 Kostiviarska 329,0 45,0-374,0 4,3 05 Kráľová 2,5 749,0 285, ,5 12,0 06 Kremnička 1.157,6 565,0 1, ,8 20,0 07 Majer 79,5 22,0 146,0 247,5 2,8 08/14 Podlavice Skubín 756,6 95,0 30,0 881,6 10,2 09 Radvaň 5.290, ,0 20, ,8 91,0 10 Rakytovce 702,5 193,0-895,5 10,4 11 Rudlová 2.378,5 519, ,5 33,5 AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

13 mestská časť obyvateľstvo vybavenosť výroba spolu číslo názov m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 l.s Sásová 1981, , ,7 35,8 13 Senica 586,1 170,0 42,0 798,1 9,2 15 Šalková 598,1 173,0 80,0 851,1 9,9 16 Uľanka 52,9 35,0 16,0 103,9 1,2 spolu , ,0 637, ,3 370,6 Tab. K e-3 Maximálna denná potreba pre obyvateľov k roku 2050 mestská časť obyvatelia vybavenosť spolu výroba spolu číslo názov m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 m 3.d -1 l.s Banská Bystrica 3.610, , ,4 15, ,4 134,0 02 Iliaš 1.342,6 382, , ,4 20,0 03 Jakub 74,6 118,8 193,4 1,8 193,4 2,2 04 Kostiviarska 394,8 54,0 448,8-448,8 5,2 05 Kráľová 3,0 898,8 901,8 285, ,8 13,7 06 Kremnička 1.389,1 678, ,1 1, ,3 23,9 07 Majer 95,4 26,4 121,8 146,0 267,8 3,1 08/14 Podlavice-Skubín 908,0 114, ,0 30, ,0 12,2 09 Radvaň 6.349, , ,0 20, ,0 109,2 10 Rakytovce 843,0 231, , ,5 12,4 11 Rudlová 2.854,2 662, , ,0 40,2 12 Sásová 2.378, , , ,2 43,0 13 Senica 703,3 204,0 907,3 42,0 949,3 11,0 15 Šalková 717,7 207,5 925,2 80, ,2 11,6 16 Uľanka 63,5 42,0 105,5 16,0 121,5 1,4 spolu , , ,4 637, ,4 443,2 Tab. K e-4 Maximálna hodinová potreba pre obyvateľov k roku 2050 mestská časť byt. fond výroba spolu číslo názov l.s -1 l.s -1 l.s Banská Bystrica 241,2 1,7 242,9 02 Iliaš 36,0-36,0 03 Jakub 4,0 0,5 4,5 04 Kostiviarska 9,4-9,4 05 Kráľová 18,7 25,5 + 44,2 06 Kremnička 43,2 0,2 43,4 07 Majer 2,5 11,5+ 14,0 08/14 Podlavice Skubín 21,2 3,2 24,4 09 Radvaň 196,2 3,0 199,2 10 Rakytovce 22,3-22,3 11 Rudlová 72,4-72,4 12 Sásová 77,4-77,4 13 Senica 19,0 4,4 23,4 15 Šalková 19,3 6,0 + 25,3 16 Uľanka 2,2 2,0 4,2 spolu 785,0 58,0 843,0 Poznámka: + uvažovaná potreba pre 1.smenu AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

14 Tab. K e-5 Porovnanie potreby pitnej vody pre variant V2-alt. Q denné priemerné Q denné maximálne m 3.d -1 l.s -1 m 3.d -1 l.s obyvateľov V ,0 304, ,0 392,0 V2-alt ,0 320, ,0 413,7 Nárast 1.357,0 15, ,0 21, obyvateľov V ,0 369, ,0 476,0 V2-alt ,3 370, ,4 443,2 + nárast, - pokles + 113,4 + 1, ,6-32,8 Poznámka: pokles maximálnej dennej potreby je spôsobený zmenou metodiky výpočtu v priebehu spracovania úlohy. Vyhláška MŽP SR č. 684/2006 Z. z. nadobudla účinnosť až a súčiniteľ dennej nerovnomernosti k d je pre obec nad obyvateľov k d = 1,2. K Posúdenie vodárenských zariadení Na základe známych podkladov, mierky spracovania ÚPN mesta a delenia verejného vodovodu na tlakové pásma nie je možné v rámci ÚPN posúdiť kapacitné možnosti jednotlivých zariadení (vodojemy, zásobné potrubia, rozvodná sieť) v mestských častiach : Banská Bystrica, Sásová, Rudlová, Radvaň. Návrh ÚPN mesta uvažuje s realizáciou vodojemu Kostiviarska 200 m 3 vodárenského zdroja Grunty a s rozšírením akumulácie existujúcich vodojemov: Senica 100 m 3 vedľa existujúceho vodojemu, Rakytovce 150 m 3 vedľa existujúceho vodojemu, Kráľová (Pivovar) m 3 vedľa existujúceho vodojemu, Navrhuje vo variante 1 vodojemy pre nasledujúce lokality územného rozvoja : Slnečné stráne 50 m 3 pre rovnomennú lokalitu v MČ Kostiviarska, Rakytovce II. 400 m 3 pre výhľadovú rozvojovú plochu Rakytovce západ, Šalková II. 100 m 3 pre výhľadovú lokalitu Pod Ublišťom. v blízkosti Navrhuje vo variante 2 vodojemy pre nasledujúce lokality územného rozvoja : Slnečné stráne II - 2x150 m 3 pre IBV a navrhovanú vybavenosť Kostiviarska lom, Iliaš II m 3 a Iliaš I m 3 pre lokality Iliaš juh, Iliaš východ a Iliaš terasa, Východ m 3 pre lokality Kratiny, Banoš, Senica, Pod Skalou I m 3 a Pod Skalou II m 3 pre rovnomennú lokalitu a priľahlú športovú vybavenosť, Skubín m 3 pre rovnomennú lokalitu a existujúcu zástavbu. Navrhuje vo variante 2 - alternatíva vodojemy pre nasledujúce lokality územného rozvoja: Slnečné stráne 50 m 3 pre navrhovanú lokalitu Slnečné stráne 4 a jeho rozšírenie o 300 m 3 po roku 2025 pre výhľadové lokality Slnečné stráne 6, 7, Nad lomom 1, 2 a Kostiviarska - lom, Skubín 200 m 3 do roku 2025 pre navrhované lokality Podskalky 1, 2, Na úbočí 1, 2 a Záhumnie 1, 2, Suchý vrch 50 m 3 do roku 2025 pre navrhované lokality Pod Suchým vrchom 1, 2 a Suchý vrch - terasy, Pod Lišnou skalou 300 m 3 do roku 2025 pre navrhované lokality Pod Mladinami 4, 5, 6 a výhľadové lokality Pod Lišnou skalou 1, 2, 3, Lišná skala 100 m 3 po roku 2025 pre výhľadové lokality Lišná skala 1-4, Rakytovce I m 3 vedľa existujúceho vodojemu a Rakytovce II m 3 do roku 2025 pre navrhované lokality Rakytovce západ 1-5, AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

15 Šalková II m 3 do roku 2025 pre navrhované lokality Záhumnie 1, 2 a časť existujúcej zástavby, a jeho rozšírenie na 400 m 3 po roku 2025 pre výhľadové lokality Pod Uhlišťom 1-4 a zariadenia občianskeho vybavenia, Iliaš I m 3 a Iliaš II m 3 po roku 2025 pre výhľadové lokality Iliaš 1, 2, Dedovec 1, 2, Veselá, Dolinky 1, 2, 3 a Jazovec 1, 2. ÚPN mesta navrhuje spracovanie štúdie zásobovania pitnou vodou, ktorá komplexne posúdi kapacity existujúcich vodárenských zariadení a potrebu realizácie nových vodárenských zariadení pre komplexné zabezpečenie zásobovania pitnou vodou uvažovaného územného rozvoja. K Zásobovanie úžitkovou vodou Táto kapitola bola spracovaná podľa podkladov poskytnutých SVP, š.p., OZ Povodie Hrona Banská Bystrica, ktorý eviduje rozhodnutia o nakladaní s vodami (rozhodnutia sú uvedené v kapitole Životné prostredie. Podľa týchto podkladov sú v meste aktuálne 2 podniky, ktoré odoberajú úžitkovú vodu z tokov, a to: Smrečina Holding I., a.s. z Hrona a Slovenka, a.s. z Tajovského potoka. 1 Rozhodnutie na odber vody z Malachovského potoka bolo vydané pre bývalý podnik ZVT, ale platilo aj pre pivovar Urpín, s.r.o. a areál ASR. Pivovar Urpín už úžitkovú vodu neodoberá, ZVT neexistuje a ďalšie podklady neboli k dispozícii. Rozhodnutie na odber povrchovej vody z Hrona bolo vydané pre Stredoslovenskú cementáreň výroba v nej je zrušená a podklady neboli k dispozícii. Koncepcia ÚPN mesta Banská Bystrica z hľadiska zásobovania úžitkovou vodou v oboch variantoch: rešpektuje existujúce systémy zásobovania, ktoré sa realizujú v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. (vodný zákon) a rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy, navrhuje využitie úžitkového vodovodu pre bývalú Cementáreň pre potreby industriálnej zóny Šalková Majer. K Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd K Odvádzanie odpadových vôd V súčasnosti je Banská Bystrica z veľkej časti odkanalizovaná jednotnou kanalizačnou sieťou odvádzajúcou odpadovú vodu z domácností, občianskej vybavenosti, závodov, ako aj dažďovú vodu zo spevnených plôch a cudzie (balastné) vody. Na sieti je vybudovaných niekoľko odľahčovacích komôr dažďových vôd s pomerom odľahčovania 1:5 a s vyústením odpadových vôd po odľahčení do centrálnej ČOV. Stručný popis kanalizačnej siete Kostru siete tvorí kmeňová stoka A, ktorá začína v mestskej časti Majer. Pokračuje po pravom brehu Hrona, pozdĺž cesty I/66 celým mestom a je ukončený v ČOV Banská Bystrica. Po trase sú postupne zaúsťované jednotlivé hlavné zberače : AA (Rakytovce), AB (Kremnička), AC (Pršianska Terasa STS), AD (Pršianska Terasa), AE (Radvaň, Malachov), AF (Fončorda), AG (Švermova ulica), AH (Podlavice), AI (Školská ulica), AJ (Kostiviarska), AK (Kuzmányho ulica), AL (Uhlisko), AM (Sásová staré A), AN (Trieda SNP), AO (Sídlisko ŠP gymnázium), AP (Smer ŽS), AR (Majer) AS (Za Majerom) AT (Šalková pr.), AU (Šalková I.) a AX (Iliaš). 1 Prívod vody pre Slovenku je zakreslený v grafickej časti konceptu ÚPN v mierke 1: (výkres č. 5a: Vodné hospodárstvo). AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

16 Okrem uvedených zberačov sú na území mesta vybudované samostatné stoky na odkanalizovanie mestských častí a okolitých obcí. Pôvodne boli určené a vybudované na odvádzanie dažďových povrchových vôd do blízkych recipientov, ale postupne sa do nich zaúsťovali domové kanalizačné prípojky, čím sa stali stokami nesústavnej kanalizácie ( bez čistenia odpadových vôd). Tieto stoky sú zaústené priamo do recipientov, čím zhoršujú kvalitu ich vôd. Ide o stoky v mestských častiach : Iliaš, Skubín, Šalková, Senica, Stará Rudlová, Kostiviarska a Jakub. Na kanalizačnej sieti sú vybudované odľahčovacie komory, ktoré zabezpečujú odľahčenie vôd z povrchového odtoku do vodných tokov. Pomer riedenia 1: 5. V súčasnosti sa realizuje rekonštrukcia hlavného zberača A v mestskej časti Radvaň. K Čistenie odpadových vôd Odpadové vody odvádzané verejnou jednotnou kanalizáciou mesta sú privádzané hlavným zberačom A do ČOV Banská Bystrica. ČOV je vybudovaná na pravom brehu Hrona v k.ú. Rakytovce a Badín. Z projektov ISPA sa realizuje stavba Rozšírenie ČOV Banská Bystrica. V decembri 2004 bola uvedená do prevádzky prvá linka biologického čistenia. Kapacita ČOV je EO, m 3.d -1. Recipientom vyčistených odpadových vôd je rieka Hron. 2 Koncepcia ÚPN mesta z hľadiska odvádzania a čistenia odpadových vôd : pre všetky varianty - rešpektuje existujúci systém odvádzania a čistenia odpadových vôd kanalizačným komplexom mesta na ČOV Banská Bystrica, - rešpektuje realizovanú stavbu Banská Bystrica sústava na likvidáciu odpadových vôd, ktorá rieši obnovu (nedostatočná kapacita hlavných zberačov a uličných stôk) a rozšírenie stokovej siete v meste Banská Bystrica a priľahlých spádových obcí s cieľom zlepšenia a ochrany kvality vody v rieke Hron a ostatných vodných tokoch. V územiach kde v súčasnosti nie je vybudovaná akákoľvek kanalizácia je navrhnutá len splašková kanalizácia pre napojenie jestvujúcej zástavby so splaškovými odpadovými vodami. Stavba nerieši odvádzanie vôd z povrchového odtoku v území s navrhovanou splaškovou kanalizáciou, - navrhuje rozšírenie verejnej kanalizácie formou splaškovej kanalizácie v lokalitách uvažovaného územného rozvoja, ktoré sa nachádzajú mimo odkanalizovaného územia existujúcej verejnej kanalizácie, resp. v blízkosti zastavaného územia so splaškovou kanalizáciou, - navrhuje potrebu riešenia odvádzania vôd z povrchového odtoku (dažďové vody) zo zastavaného územia s deleným systémom odvádzania odpadových vôd (existujúca zástavba a plochy uvažovaného územného rozvoja), - navrhuje orientačné trasovanie recipientov vôd z povrchového odtoku, pričom nešpecifikuje množstvá vôd a profily jednotlivých recipientov, pre variant 2 a variant 2 - alternatíva po roku navrhuje rozšírenie ČOV Banská Bystrica. pre variant 2 - alternatíva po roku navrhuje samostatné odvádzanie a čistenie splaškových vôd z výhľadových lokalít Pod Uhlišťom 3, 4 a občianskeho vybavenia v MČ Šalková (kanalizačný komplex s ČOV). Potrebu riešiť problematiku odvádzania vôd z povrchového odtoku navrhuje ÚPN mesta z nasledujúcich dôvodov: 2 Podrobnejší popis bol spracovaný v rámci Prieskumov a rozborov pre ÚPN mesta Banská Bystrica (marec 2005). AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

17 Slovensko ako jeden zo štátov EU musí plniť Rámcovú smernicu 2000/60/ES, konkrétne ide o smernicu rady 91/271/EHS z o čistení mestských odpadových vôd (oddelenie vôd z povrchového odtoku od splaškových odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou mesta), zástavbou územia v súčasnosti väčšinou s trvalým trávnym porastom sa zvýši koeficient odtoku zo súčasného 0,1 resp. 0,15 na 0,4 (RD) resp. 0,6, väčšina rozvojových plôch sa nachádza mimo hranice súčasného zastavaného územia v povodiach miestnych drobných tokov, ktoré boli v rámci výstavby sídlisk (Rudlová Sásová, Fončorda Internátna, Tulská, Moskovská, Zelená ulica a ulica J. Chalupku) upravené do krytého rúrového profilu a tvoria súčasť kanalizačnej siete mesta, zástavbou sa zvýši odtečené množstvo vôd z povrchového odtoku a kapacity upravených úsekov drobných tokov pravdepodobne nebudú postačovať na odvedenie hlavne extrémnych odtokov, najnepriaznivejšia situácia sa javí v povodí Rudlovského potoka. K Množstvo splaškových odpadových vôd Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude množstvo splaškových vôd v roku 2025: podľa variantu 1 - Q priemerné denné : ,0 m 3.d -1 = 304,8 l.s -1 - Q maximálne denné : ,0 m 3.d -1 = 392,0 l.s -1 - Q maximálne hodinové: 392,0 x 1,5 = 588,0 l.s -1 - Q minimálne hodinové : 304,8 x 0,7 = 213,4 l.s -1 podľa variantu 2 - alternatíva - Q priemerné denné : ,0 m 3.d -1 = 320,6 l.s -1 - Q maximálne denné : ,0 m 3.d -1 = 413,7 l.s -1 - Q maximálne hodinové: 413,7 x 1,5 = 620,5 l.s -1 - Q minimálne hodinové : 320,6 x 0,7 = 224,4 l.s -1 Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude množstvo splaškových vôd do roku 2050: podľa variantu 2 Q priemerné denné : ,0 m 3.d -1 = 369,2 l.s -1 Q maximálne denné : ,0 m 3.d -1 = 476,0 l.s -1 Q maximálne hodinové: 476,0 x 1,5 = 714,0 l.s -1 Q minimálne hodinové : 369,2 x 0,7 = 258,4 l.s -1 podľa variantu 2 - alternatíva - Q priemerné denné : ,3 m 3.d -1 = 370,6 l.s -1 - Q maximálne denné : ,4 m 3.d -1 = 443,2 l.s -1 - Q maximálne hodinové: 443,2 x 1,5 = 665,0 l.s -1 - Q minimálne hodinové : 370,6 x 0,7 = 259,4 l.s -1 Navrhované zariadenia sú špecifikované ako verejnoprospešné stavby a sú uvedené v príslušnej kapitole konceptu ÚPN. Regulatívy návrhu riešenia pre rozvoj územia sú uvedené v príslušnej kapitole konceptu ÚPN. K Vodné toky a nádrže Intravilánom mesta pretekajúci vodný tok Hron a jeho pravostranné prítoky Bystrica a Selčiansky potok sú legislatívne zaradené medzi vodohospodársky významné vodné toky. Ostatné toky v riešenom území sú zaradené medzi drobné toky. Vodné toky Hron, Bystrica, Selčiansky potok, Krátky potok, Rakytovský potok a potok Šalková sú v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Banská Bystrica, Rudlovský a Radvanský potok (Udurná) sú v správe MsÚ Banská Bystrica. Ostatné toky v území sú v správe Lesov SR, š.p. AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

18 K Úprava vodných tokov Ochrana intravilánu mesta a mestských častí pred veľkými vodami bola riešená úpravou Hrona a jeho prítokov : potok Vlkanová (č. 049), nepomenovaný potok č.048, Rakytovský potok (č. 052), potok Kremnička (č. 053), kanál MK 054, Malachovský potok (č. 055), Radvanský potok (Udurná č. 056), Tajovský potok (č. 057), Bystrica, potok Laskomer (prítok Bystrice č. 071), Sásovský potok (prítok Bystrice č. 072), Rudlovský potok (č. 138), Selčiansky potok (č. 139), potok Môlčiansky (č. 146), potok Šalková (č. 147), potok Škradno a Malé Plavno. 3 Napriek realizovaným úpravám nie je zabezpečená povodňová ochrana mesta na prehodnotené prietoky Q 100 ročnej vody 585 m 3.s -1. K Vodné nádrže V riešenom území mesta Banská Bystrica sú vybudované nasledovné 4 malé vodné nádrže s objemom do 1 mil.m 3 : Tab. K Vodné nádrže na území mesta Banská Bystrica Názov nádrže Prevádzkovateľ Šalková (Plavno) SRZ MsO B.B. Hron - staré koryto, Pod Rybou SRZ B. Bystrica Mútne SRZ B. Bystrica B. Bystrica plážové kúpalisko ZARES B.B. Tok Hydrolog. poradie Účel Celkový objem Vco (mil. m 3 ) Kóta max. hlad. (m n.m.) Plocha nádrže pri Vco (ha) Malé Plavno Y 66,5 360,72 3,5 Hron Y 10,0 1,0 Mútňanský Y 22,2 1,24 Tajovský potok R 58,5 2,88 Poznámka Hĺbka vody 1,9-2,85 m, potreba vody pre výmenu 14 l.s -1 Koncepcia ÚPN mesta Banská Bystrica z hľadiska zabezpečenia protipovodňovej ochrany: pre všetky varianty - rešpektuje projekt Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami, ktorý je zahrnutý do programu povodňovej ochrany SR do roku 2010 a v súčasnosti je vypracovaný stavebný zámer na vykonanie štátnej expertízy v zmysle zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach a má byť financovaný z fondov EU, - rešpektuje prevedenie povodňových prietokov v projekte navrhovaným tunelom popod Urpín s ľavobrežným odberným objektom v časti Srnková a výustným objektom v mestskej časti Radvaň v blízkosti železničnej stanice, - rešpektuje v koncepčných materiáloch vodného hospodárstva navrhované protipovodňové opatrenia na Q 100 = 585 m 3.s -1 na Hrone v rkm 167, ,800 Vlkanová Banská Bystrica (mestská časť Radvaň) realizáciou ochranných hrádzí, - nenavrhuje žiadne malé vodné nádrže pre všetky varianty - navrhuje ľavostranné ochranné hrádze Hrona ako ochranu navrhovaných zariadení občianskej vybavenosti v MČ Iliaš pred záplavami (inundované územie), - navrhuje ľavostranné ochranné hrádze Hrona ako ochranu výhľadových lokalít Pod Uhlišťom 3, 4 a navrhovanej ČOV v MČ Šalková pred záplavami (inundované územie). * Návrh riešenia ochrany intravilánu pred povodňami je zakreslený v grafickej časti konceptu ÚPN v mierke 1: (výkres č. 5a: Vodné hospodárstvo). 3 Podrobnejší popis bol spracovaný v rámci Prieskumov a rozborov pre ÚPN mesta Banská Bystrica (marec 2005). AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

19 Navrhované zariadenia sú špecifikované ako verejnoprospešné stavby a sú uvedené v príslušnej kapitole konceptu ÚPN. Potreba realizácie opatrení je zahrnutá do regulatívov územného rozvoja v rovnomennej kapitole v koncepte ÚPN. AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

20 K MČ číslo, názov Návrh riešenia vodohospodárskej problematiky podľa mestských častí Návrh 1.variant obyvateľov Jesenský vŕšok rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete II. tlakového pásma delený systém odvádzania odpadových vôd, splaškové vody navrhovanou kanalizáciou zaústenou do zberača AM-1-5, vody z povrchového odtoku navrhovaným recipientom do Rudlovského potoka Belvedér rozšírenie existujúcej rozvodnej vodovodnej siete napojenej na zásobné potrubie DN 250 (priamo napojené na prívod DN 400 medzi vodojemom Hrby a Fončorda III.), tlakové pomery sú riešené redukciou tlaku na potrubí DN 250 delené odvádzanie odpadových vôd, splaškové vody verejnou kanalizáciou do zberača AHI a AI-1, vody z povrchového odtoku do potoka Bystrica navrhovaným recipientom trasovaným ulicou J.M.Hurbana Jaseňová rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete z mestskej časti Podlavice Ostatné lokality Bakossova, Hurbanova, CMZ Blok X, ZŠ-01, ZŠ-02, Petelenova, Námestie Slobody a Prednádražie sa nachádzajú v zastavanom území návrh nešpecifikovanej rekonštrukcie vodovodnej a jednotnej kanalizačnej siete zásobovanie pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete odvádzanie odpadových vôd jednotnou kanalizáciou 01 Banská Bystrica 1.variant obyvateľov Jesenský vŕšok rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete II. tlakového pásma pre zástavbu HBV na kopci je navrhované zásobné potrubie z prepojenia VDJ RUSA III. VDJ Stráže splaškové vody odvádzané navrhovanou kanalizáciou do zberačov AJ-8-1 a AM na Komenského ulici odvedenie vôd z povrchového odtoku navrhovaným recipientom pozdĺž Komenského ulice s vyústením do potoka Bystrica Graniar navrhované zásobné potrubie z prívodu VDJ Niklová VDJ Hrby kapacitne dimenzované aj pre jestvujúcu zástavbu na Graniari navrhovaná rozvodná sieť prepojená na existujúci vodovod na Graniari odvádzanie odpadových vôd deleným systémom, splaškové vody navrhovanou kanalizáciou zaústenou do zberača AJ-9 a navrhovanej stoky na Ceste na amfiteáter a vody z povrchového odtoku navrhovaným recipientom do Laskomerského potoka Urpín rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete I. tlakového pásma rozšírenie existujúcej kanalizácie 2.variant obyvateľov Zábava zásobovanie pitnou vodou z existujúcej rozvodnej vodovodnej siete II. tlakového pásma navrhované odvádzanie odpadových vôd deleným systémom, splaškové vody do zberača AJ-8 a vody z povrchového odtoku do potoka Bystrica AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

21 MČ číslo, názov Návrh Bánoš IV zásobovanie pitnou vodou navrhovanou rozvodnou vodovodnou sieťou IV. tlakového pásma napojenou na navrhovaný východný obchvat DN 350 z navrhovaného vodojemu Východ (Sásová) navrhované odvádzanie odpadových vôd deleným systémom, splaškové vody navrhovanou kanalizáciou do zberača AN-1 na Partizánskej ulici (spoločne s lokalitou Banoš III.) odvedenie vôd z povrchového odtoku 01 Banská Bystrica 2. variant - alternatíva obyvateľov Kačica 1, vybavenie pre zástavbu po kótu 400 m n.m. rozšírenie rozvodnej siete II. tlakového pásma verejného vodovodu, pre zástavbu nad kótou 400 m n.m. zásobné potrubie z prepojenia VDJ RUSA III. VDJ Stráže splaškové vody odvádzané navrhovanou kanalizáciou do verejnej kanalizácie na Komenského ulici a ulici Profesora Sáru odvedenie vôd z povrchového odtoku do Rudlovského potoka a Bystrice (V1) Slnečné stráne 1,2,3,5 zásobné potrubie z VDJ Niklová, rozvodná vodovodná sieť IV. tlakového pásma s redukciou tlaku na kóte 420 m n.m. navrhované odvádzanie odpadových vôd deleným systémom, splaškové vody verejnou kanalizáciou do stoky AJ-14, resp. AJ-8-3 Slnečné stráne 4 navrhované ďalšie tlakové pásmo (V.), ČS pri VDJ Niklová, výtlačné potrubie, vodojem 50 m 3, zásobné potrubie a rozvodná vodovodná sieť navrhované odvádzanie odpadových vôd deleným systémom, splaškové vody verejnou kanalizáciou do verejnej kanalizácie Slnečné stráne 1,2,3,5 Graniar, Nad amfiteátrom 1,2,3 systém zásobovania ako V1 pre obyvateľov, redukcia tlaku v sieti na kóte 420 m n.m. systém odvádzania vôd ako V1 pre obyvateľov so zaústením kanalizácie do zberača AJ-14 a kanalizácie na Graniari Ostatné lokality Tajovského, Hurbanova, Belveder Antea, Na štadión, Hutná, Cesta k nemocnici, Pri Majeri a zariadenia občianskeho vybaveniai sa nachádzajú v zastavanom území návrh nešpecifikovanej rekonštrukcie vodovodnej a jednotnej kanalizačnej siete zásobovanie pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete odvádzanie odpadových vôd jednotnou kanalizáciou 2. variant - alternatíva obyvateľov Slnečné stráne 6 z navrhovaného vodovodu (V. tl. pásmo) pre Slnečné stráne 4 navrhované odvádzanie odpadových vôd deleným systémom, splaškové vody verejnou kanalizáciou do stoky AJ-14, resp. AJ-8-3 Zariadenia občianskeho vybavenia z existujúcej rozvodnej siete verejného vodovodu odvádzanie odpadových vôd deleným systémom, splaškové vody verejnou kanalizáciou, vody z povrchového odtoku do Hrona AUREX, s.r.o. Bratislava (spolupráca: ARCH.EKO, s.r.o. B.Bystrica, ÚHA mesta B.Bystrica) jún

Základné údaje o lokalite

Základné údaje o lokalite BREZNO 2006 PONUKA NA INVESTOVANIE Základné údaje o lokalite Lokalizácia: periféria, východne od mesta vpravo pri ceste II/529 Výmera lokality: 143,1 ha Zelená plocha: 125,06 ha Hnedá plocha: 16,24 ha

Více

ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009

ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009 Ing. arch. PASTIRAN Ján, Považská 8, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009 Správa k návrhu Obstarávateľ : Obec Matejovce nad Hornádom Spracovateľ : Ing. arch. Pastiran Ján 1 Marec 2009 OBSAH

Více

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ NÁVRH VEDENIA CYKLOTRASY Február 2015 hlavný architekt: doprava: Ing. arch. Ľubomír Keleman Ing. Anna Brašeňová Hlavný

Více

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Kaliště Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 112 Kód obce PRVKUK 0613.003.112.00 Kód obce (IČOB) 06224 (548090) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Pavlov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 206 Kód obce PRVKUK 0612.005.206.00 Kód obce (IČOB) 11841 (587681) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61053 Název POU Třešť Členění

Více

Nová Ves u Chotěboře

Nová Ves u Chotěboře A. OBEC Přehledová mapka Nová Ves u Chotěboře Číslo obce PRVKUK 145 Kód obce PRVKUK 0611.004.145.00 Kód obce (IČOB) 10584 (569160) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Světlá nad Sázavou. Název části obce

Světlá nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Světlá nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 466 Kód obce PRVKUK 611.11.466. Kód obce (IČOB) 1651 (569569) Číslo ORP (ČSÚ) 11 (6111) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61112 Název POU Světlá nad

Více

Kladeruby nad Oslavou

Kladeruby nad Oslavou A. OBEC Přehledová mapka Kladeruby nad Oslavou Číslo obce PRVKUK 291 Kód obce PRVKUK 0614.007.291.00 Kód obce (IČOB) 06490 (590827) Číslo ORP (ČSÚ) 007 (6107) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61071 Název POU Náměšť

Více

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Velká Bíteš Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 673 Kód obce PRVKUK 0615.014.673.00 Kód obce (IČOB) 17821 (596973) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov.

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov. A. OBEC Vepříkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 155 Kód obce PRVKUK 0611.004.155.00 Kód obce (IČOB) 18004 (569674) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název POU Chotěboř

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Doloplazy. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Doloplazy. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Doloplazy Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_015_01_03048 Název obce: Doloplazy Kód obce (IČOB): 589454 (589454) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. OBEC Sněžné B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Sněžné B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Sněžné Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 337 Kód obce PRVKUK 0615.008.337.00 Kód obce (IČOB) 15145 (596787) Číslo ORP (ČSÚ) 008 (6108) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61081 Název POU Nové Město na Moravě

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

Hamry nad Sázavou. Název části obce

Hamry nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Hamry nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 687 Kód obce PRVKUK 0615.015.687.00 Kód obce (IČOB) 03710 (595586) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Vystrkov

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Vystrkov A. OBEC Vystrkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 126 Kód obce PRVKUK 0613.003.126.00 Kód obce (IČOB) 06886 (561797) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Ždírec nad Doubravou

Ždírec nad Doubravou A. OBEC Přehledová mapka Ždírec nad Doubravou Číslo obce PRVKUK 158 Kód obce PRVKUK 0611.004.158.00 Kód obce (IČOB) 19564 (569780) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

Horní Rápotice. Název části obce

Horní Rápotice. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Horní Rápotice Číslo obce PRVKUK 107 Kód obce PRVKUK 0613.003.107.00 Kód obce (IČOB) 04396 (551589) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU

Více

Obec Fryšava pod Žákovou horou

Obec Fryšava pod Žákovou horou A. OBEC Přehledová mapka Fryšava pod Žákovou horou Číslo obce PRVKUK 318 Kód obce PRVKUK 0615.008.318.00 Kód obce (IČOB) 03532 (595578) Číslo ORP (ČSÚ) 008 (6108) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61081 Název POU

Více

KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI PRÍLEŽITOSTI

KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI PRÍLEŽITOSTI KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI A PRÍLEŽITOSTI KOŠICE OBSAH Krátky prehľad o vývoji územného plánu Možnosti bývania, občianskej vybavenosti, priemyslu a rekreácie Niekoľko príkladov lokalít pre rozvoj Niekoľko

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Název části obce. Počet bydlících obyvatel Česká Mez trvale bydlící. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem

Název části obce. Počet bydlících obyvatel Česká Mez trvale bydlící. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem A. OBEC Sázava Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 715 Kód obce PRVKUK 0615.015.715.00 Kód obce (IČOB) 14626 (596701) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Žďár nad Sázavou

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Kojčice

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Kojčice A. OBEC Kojčice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 391 Kód obce PRVKUK 0613.010.391.00 Kód obce (IČOB) 06783 (598712) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Salačova Lhota. Název části obce

Salačova Lhota. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Salačova Lhota Číslo obce PRVKUK 357 Kód obce PRVKUK 0613.009.357.00 Kód obce (IČOB) 14593 (548731) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Pacov

Více

KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI PRÍLEŽITOSTI KOŠICE

KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI PRÍLEŽITOSTI KOŠICE KOŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MOŽNOSTI A PRÍLEŽITOSTI KOŠICE O B S A H Krátky prehľad o vývoji územného plánu Možnosti bývania, občianskej vybavenosti, priemyslu a rekreácie Niekoľko príkladov lokalít pre rozvoj

Více

A. OBEC Habry B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Habry B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Habry Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 55 Kód obce PRVKUK 611.2.55. Kód obce (IČOB) 3647 (568651) Číslo ORP (ČSÚ) 2 (612) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 6122 Název POU Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Otín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 653 Kód obce PRVKUK 0615.014.653.00 Kód obce (IČOB) 11653 (596370) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí Velké

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vrbice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vrbice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_64_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.64.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 18591 (566675) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Útěchovice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 427 Kód obce PRVKUK 0613.010.427.00 Kód obce (IČOB) 17557 (548987) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Myslechovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Myslechovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Myslechovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_008_04_03716 Název obce: Litovel Kód obce (IČOB): 503444 (503444) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. OBEC Lísek B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Lísek B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Lísek Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 015 Kód obce PRVKUK 0615.001.015.00 Kód obce (IČOB) 08486 (596051) Číslo ORP (ČSÚ) 001 (6101) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61011 Název POU Bystřice nad Pernštejnem

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé Čejov trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé Čejov trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Čejov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 105 Kód obce PRVKUK 0613.003.105.00 Kód obce (IČOB) 01904 (547735) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV č.9 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÚ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Rynárec 480 630 630 680 700

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Rynárec 480 630 630 680 700 A. OBEC Rynárec Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 420 Kód obce PRVKUK 0613.010.420.00 Kód obce (IČOB) 14464 (562009) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Slatinice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Slatinice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Slatinice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_034_01_14981 Název obce: Slatinice Kód obce (IČOB): 505111 (505111) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899

Více

Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády

Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády Doložka civilnej ochrany Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Staré Mesto Spracovateľ: Ing. arch. Jela Plencnerová, U-A ateliér, Bratislava Dátum spracovania:

Více

Název části obce. Obec Růžená se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká Čenkovský potok. Rozsah zástavby je m n.m.

Název části obce. Obec Růžená se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká Čenkovský potok. Rozsah zástavby je m n.m. A. OBEC Růžená Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 213 Kód obce PRVKUK 0612.005.213.00 Kód obce (IČOB) 14375 (587818) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61053 Název POU Třešť Členění

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Rudíkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 586 Kód obce PRVK: 0614.013.586.00 Kód obce (IČOB): 14326 (591637) Číslo ORP3 (ČSÚ): 013 (6113) Název ORP3: Třebíč Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Město Libavá Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Město Libavá Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Město Libavá Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_01_09342 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899

Více

Název části obce. Obec Heřmanov se nachází východně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m.

Název části obce. Obec Heřmanov se nachází východně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m. A. OBEC Heřmanov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 620 Kód obce PRVKUK 0615.014.620.00 Kód obce (IČOB) 03866 (595608) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lošov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lošov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Lošov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_029_12_08687 Název obce: Kód obce (IČOB): 500496 (500496) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107) Název ORP3:

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé Hutě trvale bydlící. Cejle trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé Hutě trvale bydlící. Cejle trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Cejle Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 167 Kód obce PRVKUK 0612.005.167.00 Kód obce (IČOB) 01740 (586978) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61051 Název POU Jihlava Členění

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Droždín Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Droždín Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Droždín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_029_04_03263 Název obce: Olomouc Kód obce (IČOB): 500496 (500496) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Česká Bělá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 51 Kód obce PRVKUK 611.2.51. Kód obce (IČOB) 2124 (56853) Číslo ORP (ČSÚ) 2 (612) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 6122 Název POU Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod

Více

Nová Cerekev. Název části obce

Nová Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Nová Cerekev Číslo obce PRVKUK 407 Kód obce PRVKUK 0613.010.407.00 Kód obce (IČOB) 10501 (548456) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Název části obce. Herálec, Kuchyně)

Název části obce. Herálec, Kuchyně) A. OBEC Herálec Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 688 Kód obce PRVKUK 0615.015.688.00 Kód obce (IČOB) 03835 (595594) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad Sázavou

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015 ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOMÁRNO č. 12/2015 v znení zmien a doplnkov ÚPN mesta č.1/a/2007, č.2/2007, č.3/2008,č.1/b/2007, č.5/2009. č.4/a/2009, č.4/b/2009, č.6/2010, č.7/2011, č.9/b/2012, č.10/2013,

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Véska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_008_03_18098 Název obce: Dolany Kód obce (IČOB): 501646 (501646) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Daskabát. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Daskabát. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Daskabát Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_007_01_02476 Název obce: Daskabát Kód obce (IČOB): 552445 (552445) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá A. OBEC Bystrá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 104 Kód obce PRVKUK 0613.003.104.00 Kód obce (IČOB) 01662 (561801) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

KOSTROVÁ SIEŤ CYKLISTICKÝCH TRÁS V KOŠICKOM KRAJI KONCEPT VETVA B ZEMPLÍNSKA CYKLOMAGISTRÁLA

KOSTROVÁ SIEŤ CYKLISTICKÝCH TRÁS V KOŠICKOM KRAJI KONCEPT VETVA B ZEMPLÍNSKA CYKLOMAGISTRÁLA KOSTROVÁ SIEŤ CYKLISTICKÝCH TRÁS V KOŠICKOM KRAJI KONCEPT VETVA B ZEMPLÍNSKA CYKLOMAGISTRÁLA Michalovce Zalužice Lúčky Hnojné Jovsa Kusín Klokočov Kaluža Vinné Lastomír Zemplínska Široká Palín Stretava

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lesov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lesov. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_53_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.53.3 Název obce: Sadov Kód obce (IČOB): 1459 (555533) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Název části obce. Obec Skryje leží na sever od města Světlá nad Sázavou. Obec má místní části Hostačov, Chrastice a Skryje. Bydlící obyvatelé 2000

Název části obce. Obec Skryje leží na sever od města Světlá nad Sázavou. Obec má místní části Hostačov, Chrastice a Skryje. Bydlící obyvatelé 2000 A. OBEC Skryje Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 088 Kód obce PRVKUK 0611.002.088.00 Kód obce (IČOB) 14882 (569461) Číslo ORP (ČSÚ) 002 (6102) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61021 Název POU Havlíčkův Brod Golčův

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Tovéř. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Tovéř. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Tovéř Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_039_01_02848 Název obce: Tovéř Kód obce (IČOB): 552089 (552089) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107) Název

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Rudolec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Rudolec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0103_06) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3409.4107.0103.06 Název obce: Březová Kód obce (IČOB): 01461 (560294) Číslo

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Žerotín. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Žerotín. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Žerotín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_018_01_19662 Název obce: Žerotín Kód obce (IČOB): 505862 (505862) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1911 (7110)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vysoká nad Labem. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vysoká nad Labem. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Vysoká nad Labem Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.099.01 Název obce: Vysoká nad Labem Kód obce (IČOB): 18808 (571113) Číslo ORP3

Více

Třebíč. Název části obce. Domky,Jejkov,N.Dvory,N.Město, Podklášteří,Stařečka,Týn,Zámostí)

Třebíč. Název části obce. Domky,Jejkov,N.Dvory,N.Město, Podklášteří,Stařečka,Týn,Zámostí) A. OBEC Třebíč Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 6 Kód obce PRVKUK 614.13.6. Kód obce (IČOB) 16973 (59266) Číslo ORP (ČSÚ) 13 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61133 Název POU Členění obce Třebíč

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Topolany Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Topolany Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Topolany Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_029_25_16776 Název obce: Kód obce (IČOB): 500496 (500496) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nová Hradečná. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nová Hradečná. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Nová Hradečná Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7112_004_01_41377 Název obce: Nová Hradečná Kód obce (IČOB): 552381 (552381) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. OBEC Okrouhlice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Okrouhlice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Okrouhlice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 077 Kód obce PRVKUK 0611.002.077.00 Kód obce (IČOB) 10965 (569186) Číslo ORP (ČSÚ) 002 (6102) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61022 Název POU Havlíčkův Brod

Více

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU KOŠICE I., ODDIEL : SA, VLOŽKA Č.: 1243/V 055/7924 111, 055/7924

Více

Odkanalizovanie nehnuteľností bez možnosti gravitačného odvedenia odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Žilina 6/2010

Odkanalizovanie nehnuteľností bez možnosti gravitačného odvedenia odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Žilina 6/2010 Odkanalizovanie nehnuteľností bez možnosti gravitačného odvedenia odpadových vôd do verejnej kanalizácie Žilina 6/2010 Vo vodárenskej praxi je veľa prípadov pri ktorých vzhľadom k vzájomnému umiestneniu

Více

A. OBEC Želiv B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Želiv B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Želiv Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 127 Kód obce PRVKUK 0613.003.127.00 Kód obce (IČOB) 19627 (549215) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA. a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia;

A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA. a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia; www.vodarne.eu A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA A/ 1.1 Realizácia vodovodnej prípojky pozostáva z: a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia; b) dodávky

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kozlov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kozlov. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_29_8) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.29.8 Název obce: Bochov Kód obce (IČOB): 675 (55529) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 058 Kód obce PRVK: 0611.002.058.00 Kód obce (IČOB): 03829 (568678) Číslo ORP3 (ČSÚ): 002 (6102) Název ORP3: Havlíčkův Brod Kód

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 13. 12. 2012 Investičný zámer Nájomné byty na Čapajevovej ulici

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 ČSN 75 5115. Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Wells for individual water supply

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 ČSN 75 5115. Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Wells for individual water supply ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ČSN 75 5115 Wells for individual water supply Puits pour l' approvisionnement individuel en eau Brunnen

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchonice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchonice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchonice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_035_01_15927 Název obce: Suchonice Kód obce (IČOB): 569771 (569771) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Tážaly. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Tážaly. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_018_02_07211 Název obce: Kožušany-Tážaly Kód obce (IČOB): 503304 (503304) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107) Název ORP3: Olomouc

Více

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1 B. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely SPRIEVODNÁ SPRÁVA MAREC 2015 Zmeny a doplnky

Více

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. A. OBEC Dukovany Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 530 Kód obce PRVKUK 0614.013.530.00 Kód obce (IČOB) 03381 (590576) Číslo ORP (ČSÚ) 013 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61131 Název POU Hrotovice

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0041_08) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3403.4103.0041.08 Název obce: Karlovy Vary Kód obce (IČOB): 06343 (554961)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dolany. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dolany. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dolany Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_008_01_02846 Název obce: Dolany Kód obce (IČOB): 501646 (501646) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Víska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Víska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Víska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_008_11_03719 Název obce: Kód obce (IČOB): 503444 (503444) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Příkazy. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Příkazy. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Příkazy Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_031_01_13600 Název obce: Příkazy Kód obce (IČOB): 505013 (505013) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dalov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dalov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dalov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_017_02_02455 Název obce: Kód obce (IČOB): 505188 (505188) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1911 (7110) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hrušková. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hrušková. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.125.2 Název obce: Sokolov Kód obce (IČOB): 15222 (56286) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417 (417) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Nové Sedlo. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Nové Sedlo. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_123_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.123.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1668 (5657) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 720 Kód obce PRVK: 0615.015.720.00 Kód obce (IČOB): 16156 (596868) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kostelní Bříza. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kostelní Bříza. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_13_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.13.4 Název obce: Březová Kód obce (IČOB): 1461 (56294) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Košice okolie č. 5/2013 zo dňa ,

Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Košice okolie č. 5/2013 zo dňa , Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Košice okolie č. 5/2013 zo dňa 3.6.2013, ktorou sa určuje rozsah inundačného územia pri vodohospodársky významnom vodnom toku Hornád v katastrálnom

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Holice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Holice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno v i Holice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_029_07_04122 Název obce: Kód obce (IČOB): 500496 (500496) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.1.2 Název obce: Stráž nad Ohří Kód obce (IČOB): 15644 (555584) Číslo ORP3

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Ruda nad Moravou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Ruda nad Moravou. Mapa A: Území obce Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje A. NÁZEV OBCE Ruda nad Moravou Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: Název obce: Kód obce (IČOB): 7111_026_01_14322

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rejvíz Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rejvíz Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rejvíz Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_003_05_19316 Název obce: Zlaté Hory Kód obce (IČOB): 597996 (597996) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchdol Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_020_01_15912 Název obce: Suchdol Kód obce (IČOB): 590088 (590088) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Program 6 Odpadové hospodárstvo Program 6 Odpadové hospodárstvo Štruktúra programu Program pol. prvok 6. Odpadové hospodárstvo 6.1. Nakladanie s odpadmi 633, 637, 700 6.2 Odpadové vody 6.3. Separovaný zber Odpadové nádoby, Odpadové nádoby

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Partutovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Partutovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Partutovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_018_01_11812 Název obce: Partutovice Kód obce (IČOB): 516686 (516686) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lhota u Konice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lhota u Konice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Lhota u Konice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_002_02_01272 Název obce: Brodek u Konice Kód obce (IČOB): 589314 (589314) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Určice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Určice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Určice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_064_01_17472 Název obce: Určice Kód obce (IČOB): 590126 (590126) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více