Basiscursus Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Basiscursus Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst"

Transkript

1 Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Tsjechisch Boom Amsterdam ISBN

2 les 1-1 hoe jak heet jmenuješ je se ik já mijn moje naam jméno is je woon bydlím in v adres adresa stationsstraat Nádrañní nummer íslo telefoonnummer telefoní íslo jij ty wat jaké jouw tvoje waar kde nationaliteit národnost ben jsem Duitse Nemka les 1-2 dag den meneer pane uw vaše komt píicházíte u vy uit z Nederland Nizozemska nee ne kom pøicházím niet ne Denemarken Dánska woont bydlíte welke kterém stad mâstâ vlakbij blízko straat ulici de heb mám [nemám] geen ñádný telefoon telefon pas teprve les 1-3 hij on het van zijn jeho zij ona haar její ook také les 2-1 familie rodina kijk podívej dit toto een foto fotka het to oude stará tien deseti jaar lety geleden píed helemaal uplnâ links vlevo ziet vidíte vader otec naast vedle staat stojí moeder matka ouders rodi e hebben mají drie tíi kinderen dâti twee dva jongens chlapce en a één jedno meisje dâv e zonen syny dochter dceru jongen chlapec dat to achter za mij mnou broer bratr rechts vpravo zus sestra

3 les 2-2 wie kdo oudste nejstarší jongste nejmladší ouder starší dan neñ kind dítâ les 2-3 wonen bydlí je tvoji ze oni Frankrijk Francii misschien moñná ze ona naar do mag mçñe hier sem komen píijet hoop doufám dat ñe lukt podaíí mis schází lieve milou erg moc vorig minulý getrouwd vdaná sinds od kort nedávna heeft má dus tedy oom strýc vrouw ñena tante teta les 3-1 hoe laat jak pozde [kolik je hodin] negen devât uur hodin half pùl kwart tvrt over po voor píed vijf pât minuten minut les 3-2 ochtend ráno s ochtends dopoledne zeven sedm sta... op vstávám nog ještâ vroeg brzy soms nâkdy eerder dííve om v acht osum neem vezmu bus autobus school školy les lekce begint za íná pauze pauza drink piji koffie kávu praat povídám vriendin píítelkyní elf jedenáct we my gaan jdeme weer znovu twaalf dvanáct afgelopen kon í middag odpoledne s middags odpoledne thuis domç eet jím bel zavolám vriend píítelovi of nebo tv televizi doe dâlám boodschappen nákupy vier tyíi leer u im luister poslouchám tekst tekst lees tu maak dâlám oefening cvi ení deel ást

4 Nederlandse nizozemských krant novin zes šest maak... klaar udelám eten jídlo les 3-3 avond ve er s avonds ve er nieuws zprávy ga jdu café kavárny huis domu moe unavený bed postele slaap spim nacht noc s nachts v noci tot do stil ticho donker tma bijna skoro iedereen kañdý slaapt spí niemand nikdo wakker vzhçru behalve kromâ mensen lidí die kteíí werken pracují wordt licht rozednívá se worden se probouzej les 4-1 maand mâsíc één jeden maanden mâsícç weken týdnç dagen dnç januari leden eerste první dan z echt opravdu koud zima winter zima februari únor maart bíezen eind koncem lente jaro al uñ minder ménâ wel nicménâ regent prší vaak asto er tam veel hodnâ wind vítr vanaf od april dubna steeds stále warmer tepleji mei kvâtnu juni ervna zomer léto juli ervenci augustus srpnu sluiten zavírají scholen školy op na vakantie prázdniny september záíí alweer znovu herfst podzim zon slunce verdwijnt zmizí oktober Ííjnu november listopadu december prosinci les 4-2 week týden telt má noemen nazýváme werkdagen pracovní dny maandag pndâlí dinsdag úterý woensdag stíeda donderdag tvrtek vrijdag pátek zaterdag sobota zondag nedâle weekend víkend op který

5 vandaag dnes morgen zítra beginnen za ínají lessen lekce keer po tweede druhé lang dlouho duurt trvá meestal vâtšinou laatste poslední eindigen kon íme les 4-3 hetzelfde stejné land zemâ als jako vorige minulého maar ale net zrovna wanneer kdy zag vidâl hem ho voor na het laatst posledy maar ale gisteren v era bij u geweest byl volgende pííští ver daleko elkaar od sebe zien vidíme binnen bâhem weet ví paar pár les 5-1 drinken pití ontbijt snídanâ brood chleba kaas sýrem jam dñemem thee aj zonder bez suiker cukru melk mlékem lunch obâd eerst nejdííve kop hrnek soep polévky daarna potom opnieuw znovu vlees masem tijdens bâhem glas sklenku avondeten ve eíe warm teplé [jídlo] rijst rýñi vis rybou aardappelen brambory natuurlijk pochopitelnâ groenten zeleninu water vodu wijn víno bier pivo les 5-2 per za rond kolem drinkt pije bord talíí vervolgens potom tenslotte nakonec in plaats van namísto markt trh waarom pro omdat protoñe daar tam zo tak duur drahá les 5-3 dorst ñízeá zullen pçjdeme ja ano laten poj me tegenover naproti o aha dat ta kerk kostelu sterke silné zwart erné

6 beetje trochu erbij ktomu druk ñivo alle všechny andere ostatní cafés kavárny open otevíeny zijn jsou-nejsou enige jediná kun muñeš iets nâco dat to mogelijk moñná waarover o em praten mluvíte jullie vy gesprekken rozhovory sport sportu vooral hlavnâ voetbal fotbalu vrouwen ñeny eigenlijk vlastnâ les 6-1 mevrouw paní station nádrañí loopt pçjdete rechtdoor rovnâ neemt vezmetâ aan na die té lopen pâšky ongeveer píibliñnâ kwartier tvrt hodiny deze této kant stranâ weg cesty die ten vertrekt odjíñdí om po bedoelt míníte bedoel míním elke kañdých vijftien patnáct langs tu dan tedy loop jdu pâšky liever radâji anders jinak moet musim wachten ekat dank u wel dâkuji vám graag gedaan rádo se stalo les 6-2 tram tramvaj gaat jede heen tam buurt okolí kunt mçñete het beste nejlépe lijn linku nemen vzít stopt staví op na hoek rohu staan stojí op (wacht -) na vóór vepíedu raam na oknâ stap... uit vystoupim aan (vraagt -) vraagt zeptejte se conducteur prùvod ího les 6-3 bezoek (op -) návštâvu vrienden píátel ze oni toe tam auto autem trein vlakem te pííliñ overal všude intercity rychlík nergens nikde tussen není overstappen píestoupit welk kterého perron peronu hal hale ingang vchodu tijden asy

7 perrons perony daarop na tom les 7-1 werkt pracujete hebt máte werk práci baan zamâstnání waarvan z eho leeft ñijete toch píece geld peníze nodig zapotíebí gemeente obec geeft dává uitkering podporu hoeft nemusite te doen dâlat wilt chcete zoek hledám probeer zkouším vinden najít trouwens ostatnâ zodra hned jak gevonden najdu les 7-2 supermarkt supermarktu afdeling oddâlení groente zeleniny verkoop prodávám fruit ovoce leg pokládám juist správné plaats místo lijkt zdá me mi leuk hezký lekker pííjemâ om kolem centrum centru parttime polovi ní úvazek volle plný hele celý hoeveel kolik verdien vydâláváš als jestli vragen zeptat euro euro netto istého dat wil zeggen to znamená meer víc krijg dostanu door kvuli belasting danim premie pojistce ziekenfonds zdravotní pojištâní les 7-3 gemakkelijk jednoduché moeilijk tâñké ogenblik okamñiku Nederlands holandsky kent neumí vindt nenajde in elk geval v kañdém píípadâ daarom proto bezig zabýváš leren u enim inderdaad skute nâ zeer velmi belangrijk dçleñitá ken umíš nu te voer vedu (- een gesprek) klein malý gesprek rozhovor buiten mimo iedere kañdý aantal po et nieuwe nových woorden slov moeten musíte hard tâñce zeker jistâ manier zpçsobem snel rychle vind najdeš

8 les 8-1 kost stojí prijs cena bedrag sumu betalen platit alstublieft prosim krijgt dostaneš terug zpât ober pane vrchní mogen mçñeme wij my rekening ú et willen chceme betaalt platí betaal platíš portemonnee portmonku vergeten zapomel pinpas pinpas kan muñu pinnen pinovat ja hoor ano momentje momentík pincode pinkodu intoetsen vyùukat groene zelený knop knoflík drukken tla it oké okej betaald zaplatil les 8-2 gas plyn licht svâtlo huur nájem telefoonrekening telefoní ú et eens jednou energiebedrijf energetický podnik betaling platba gebeurt stane automatisch automaticky machtiging zmocnâní gaat... af z zelf sám niets nic bedrijf podniku acceptgirokaart sloñenku vult... in vyplníš zet dáš handtekening podpis doet dáš envelop obálky verstuurt odešleš post poštou les 8-3 contant hotové munten mince biljetten papírové bijvoorbeeld napííklad eurocent eurocentç kleine malé dingen vâci weinig málo altijd pokañdé gepast píesný obnos biljet bankovku teveel víc men lovâk kleiner drobné zoekt hledáš probeert snañíš alleen jenom heel hodnâ les 9-1 ligt leñí West-Europa západní evropâ noord severu zuid jih kilometer kilometrç oost východu groter vâtší wordt je verdeeld rozdâlen provincies provincií liggen leñí noorden severu zuiden jihu westen západâ gebied oblasti helft polovina Nederlanders nizozemcç

9 grootste nejvâtší steden mâsta dichte hustým bevolking obyvatelstvem oosten východâ bijzondere zvláštní er tam vroeger dííve was byla zee moíe God Bçh maakte udâlal wereld svât vormden stvoíili tenminste alespoá sommigen nâkteíí Nederlandse Nizozemské Antily Antillen paspoort pas les 9-2 vlak placatá betekent znamená bergen hory slechts pouze berg hora meter metçù hoog vysoká gevolg dçsledek kunnen mohou plaats místo makkelijk jednoduše bereiken dosañitelné gebruiken vyuñíváme onder andere mimo jiné o.a. mimo jiné zoveel tolik dichtste nejhustâjší hoger vyšší les 9-3 laag nízská dezelfde stejné hoogte výšce rivieren Íeky meren jezera grote velké stukken kusy zelfs dokonce lager níñ rijk aan bohatýna gebrek nouze om z reden dçvodu grond zemâ gebruik vyuñitý bang bojíte se hoge vysoké dijken hráze beschermen chrání lage nízskou houden... tegen zadrñují slecht špatného weer po así ontstaat vznikne gevaar nebezpe í toen tehdy liep šel les 10-1 dokter doktor huisarts domácí lékaí spreekuur ordina ní hodiny telefonisch telefonicky afspraak schçzku maken udâlat ziek nemocný bent jseš om (- te) aby zorg postarej se ervoor oto wacht ekej tot añ les 10-2 oog oko nek šíje hand ruka borst prs hart srdce neus nos hals krk

10 vinger prst been noha knie koleno mond ústa schouder rameno rug záda voet noha pols zápâstí oor ucho arm pañe buik bíicho teen prst u nohy koorts hore ka gebeld zavolal zal bude onderzoekt prohlíñí voelt šahá kijkt dívá se keel krku zegt Ííká griep chíipku blijft zçstaáte voorlopig prozatím recept recept man muñ hiermee s tímto apotheek lékárny haalt vyzvedne medicijn lék helpt pomçñe tegen proti pijn bolesti les 10-3 hun jejich last potíñ vreemd divné nou no oorzaken dçvody problemen problémç bekend známý zitten sedí verkeerd špatnâ fietst jezdí na kole tegenwoordig te doe... aan dâláš voldoende dostate nâ regelmatig pravidelnâ sporten sportovat kans šanci ziekte nemoc leef ñiješ wél píece gezond zdravâ word budeš [onemocníš] les 11-1 koop nakoupim alles vše want protoñe hoewel a koli sluit zavírá terwijl zatímco goed dobíe korting slevou les 11-2 lijst seznam schrijf napíšu stuk kus papier papíru voorkom píedejdu vergeet zapomenu kilo kila fles láhev olie oleje witte bílé broden talííe eieren vají ek frisdrank šùávu enz atd anderhalve kilo a pçl paprika paprik gekocht koupila rode ervenou gele ñlutou verschillende rçzný kleuren barvy houden... van máme rádi kopen koupíme kleren oble ení schoenen boty zulke takové

11 groot velkém warenhuis obchodním domâ betere lepší kwaliteit kvalitu goede dobrou les 11-3 ligt eraan to záleñí verschillend rùzné appels jablka waren ne-byly soort druh harde tvrdá lekkerder chutnejší genoeg dost duurder drañší goedkoper lacinejší prijzen ceny veranderen mâní liggen vast jsou pevné winkel obchod eens jednou vergelijken porovnám voordeliger lacinejší les 12-1 postkantoor poštovní úíad brief dopis versturen odeslat postzegels známky gewone normální postzegel známku cent centç zware tâñký wegen zváñí weegt váñí strippenkaart jízdenka na tramvaj a autobus krijgen dostat papieren doklady daarvoor ktomu storten sloñit overmaken poukázat eigen vlastní opnemen vyzvednout pakje balí ek telegram telegram express spâšný sturen poslat terecht píídíme les 12-2 helpen pomoct berichtje zprávi ku pakketje blí ek moment moment openen odevíít minimaal minimálnâ salaris plat formulier formuláí aanvragen zañádat invullen vyplnit klaar hotov les 12-3 begrijp nerozumim beantwoordt zodpovíte enkele nâkolik algemene všeobecných uzelf vás personen osoby bankpas bankovní pas sparen spoíit speciale speciální persoonlijke osobní gegevens údaje achternaam píijmení voornamen jméno geslacht pohlaví huisnummer domovní íslo postcode smârovací íslo woonplaats místo pobytu even okamñik kijken podivat ingevuld vyplnil bericht zprávu orde vpoíádku via via zo n takový gratis zdarma fijn fajn tot ziens na shledanou

12 les les les les 13-4 tas tašku mee (neem... -) sebou lopend pâšky bakker pekaíi slager Íezníkovi draag nosim[ne] aardig pâknâ vol plná fiets kole metro wijk nieuw gedeelte straks afstand mooi rijden vliegtuig ons vertrek aanwezig bovendien parkeren probleem vanuit nooit later komen... aan sneller metro tvrti nová ást za chvíli vzdálenost hezké jízdy letadlo naše odletem píítomni navíc parkovat problém z nikdy pozdâji dorazíme rychleji les les stempel... af strippen hoe... hoe verder reist reis zonekaart boven loket automaat huurhuis zoon studeert kamers onze flat oma oud 3-kamerflat 2-kamerflats lift omhoog verdiepingen derde woning door deur woonkamer badkamer slaapkamer slaapkamers keuken balkon oštempluješ srtipç ím dál cestuješ cesta zónní mapa nad píepáñky automatu inñovní dçm syn studuje podnájmu naše bytovce babi ku stará 3-byt 2-byty výtahem nahoru poschodí tíetím byt skrz dveíe obýváku koupelna loñnice loñnice kuchyá balkon kaartje jízdenku vertel povâz als volgt následovnâ stapt nastoupíš stempelautomaat štemplovací automat korte krátkou rit cestu les zij beneden 1e (= eerste) etage trap samen oni dole prvnim patíe schodech spole nâ 12

13 net jako huren najímáme kamer pokoj les 15-1 zit jde basisschool základní škole groep skupinâ zitten sedí oudsten nejstarší kleinsten nejmladší spelen si hrají zingen zpívají tekenen kreslí oudere starší leerlingen ñáci lezen íst schrijven psát rekenen po ítat woensdag- stíedu odpoledne middag vrij volno brengt dovede zusje sestíi ka crèche jeslí halen vyzvedneme les 15-2 na po kiest vybere opleiding vzdâlání keuze výbâr toets zkouška bepaalt ur í resultaat výsledek kiezen výbâru sommige nâkteré direct rovnou beroep povolání beroeps- u ilištâ onderwijs vmbo stíední u ilište anderen jiní algemeen všeobecné onderwijs vzdâlání havo vyšší všeobecné vzdâlání vwo stíedoškolské akademické vzdâlání opleidingen vzdâlání volg sleduji [navštâvuji] klas tííde politieschool policejní školu politieagent policistou les 16-1 bedoelen míníme bepaald ur ité dorp vesnice dorpen vesnice bestuur správa trouwen brát gekregen dostal iemand nâkdo overleden zemíel inwoners obyvatelé weten vâdât allerlei všelijaký informatie informace huurwoning byt k pronajmutí waarvoor kvuli emu les 16-2 zorgt voor stará o woningen bytç cultuur kulturu hulp pomoc sportclubs sportovní kluby afval odpadky allemaal všchni gemeentelijke obecní belastingen danâ politie policie brandweer poñárníci horen... bij patíí burgemeester starosta daarvan toho hoofd hlava samen... met spole nâ wethouders radníma

14 bestuurt gemeenteraad parlement raad spravuje obecní [mâstská] rada parlament radu 14

Delftse methode. Woordenlijst alfabetisch Nederlands - Tsjechisch. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Basiscursus Nederlands, deel 1

Delftse methode. Woordenlijst alfabetisch Nederlands - Tsjechisch. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Basiscursus Nederlands, deel 1 Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst alfabetisch Nederlands - Tsjechisch deze woordenlijst hoort bij de lesteksten van basiscursus 1 Delftse methode: boek,

Více

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Tsjechisch 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe jak 2 heet jmenuješ 3 je se 4 ik já 5 mijn moje 6 naam jméno 7 is je 8 woon

Více

DUTCH FOR YOU. Balíček jazykových cvičení z nizozemštiny E-lesson

DUTCH FOR YOU. Balíček jazykových cvičení z nizozemštiny E-lesson Jméno studenta: Jméno korektora: a. Jaké bylo včera počasí? Wie was de weer gisteren? 1.Lies belt haar vriendin Petra en ze praten over het weekend. Přeložte tyto věty do nizozemštiny: b. Co jsi dělala?

Více

Cestování Cestování. Cestování - Pozice. Nevědět, kde jsi. Dotaz na specifické místo na mapě. Dotaz na specifické zařízení

Cestování Cestování. Cestování - Pozice. Nevědět, kde jsi. Dotaz na specifické místo na mapě. Dotaz na specifické zařízení - Pozice Ik ben de weg kwijt. Nevědět, kde jsi Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is? Dotaz na specifické na mapě Waar kan ik vinden? Dotaz na specifické Ik ben de weg kwijt. Kunt me op de kaart aanwijzen

Více

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen - Bij de ingang Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro _[počet osob]_ na _[čas]_. Een reservering doen Stůl pro _[počet osob]_, prosím. Om een tafel vragen Přijímáte kreditní karty? Vragen of je met een

Více

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice - Pohotovost Ik moet naar het ziekenhuis Ik moet naar het ziekenhuis Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice Ik voel me niet lekker. Ik voel me niet lekker. Ik moet onmiddelijk naar

Více

de schrijfbenodigdheden [schrejfbenódichhéjdәn] papírnictví de tabakwinkel [tabakvinkl] trafika de drogisterij [drochisterej] drogerie

de schrijfbenodigdheden [schrejfbenódichhéjdәn] papírnictví de tabakwinkel [tabakvinkl] trafika de drogisterij [drochisterej] drogerie 22 OBCHODY A SLUŽBY WINKELS EN DIENSTEN de schrijfbenodigdheden [schrejfbenódichhéjdәn] papírnictví de tabakwinkel [tabakvinkl] trafika de drogisterij [drochisterej] drogerie de bakker [bakr] pekařství

Více

1. Nizozemština a. Sociolingvistická informace 2 b. Nizozemština nebo holandština? 2 2. Fonetika a. Samohlásky 3 b. Souhlásky 3 3. Podstatná jména a.

1. Nizozemština a. Sociolingvistická informace 2 b. Nizozemština nebo holandština? 2 2. Fonetika a. Samohlásky 3 b. Souhlásky 3 3. Podstatná jména a. 1. Nizozemština a. Sociolingvistická informace 2 b. Nizozemština nebo holandština? 2 2. Fonetika a. Samohlásky 3 b. Souhlásky 3 3. Podstatná jména a. Rod a určitost 5 b. Množné číslo 5 4. Přídavná jména

Více

NEDERLANDS TSJECHISCH WOORDENBOEKJE

NEDERLANDS TSJECHISCH WOORDENBOEKJE More conversations on http://nonbabylon.revolucni.com Arabic, Armenian, Azerbaijani, Balinese, Belorussia, Chinese, Croatian, Czech, English, Esperanto, Farsi, Finnish, French, Galician, German, Greek,

Více

Tsjechische lessen voor Nederlandstaligen (voor licht gevorderden)

Tsjechische lessen voor Nederlandstaligen (voor licht gevorderden) (voor licht gevorderden) Copyright 2002 : Radka Koch-Hartmanova Hartmanova.eu Postbus 2658 6401 DD Heerlen http://www.hartmanova.eu info@hartmanova.eu Inhoudsopgave: Tsjechische les 1: Boodschappen doen...3

Více

Reizen De weg vinden De weg vinden - Locatie Engels Tsjechisch Ztratil(a) jsem se. Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě? Kde můžu najít?

Reizen De weg vinden De weg vinden - Locatie Engels Tsjechisch Ztratil(a) jsem se. Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě? Kde můžu najít? - Locatie I am lost. Niet weten waar je bent. Can you show me where it is on the map? Vragen naar een bepaalde op de kaart Where can I find? Naar een bepaalde vragen Ztratil(a) jsem se. Můžete/Můžeš mi

Více

RODNÝ LIST. Správně: Gemeentebestuur van de stad Brno district Brno-centrum Jana district Brno-binnenstad Monika district Brno-město - Eva

RODNÝ LIST. Správně: Gemeentebestuur van de stad Brno district Brno-centrum Jana district Brno-binnenstad Monika district Brno-město - Eva RODNÝ LIST Terminologie vaše překlady + někde komentář rodný list: geboortecertificaat Jana (prosím ukládejte překlady v doc/docx) geboorteakte Monika, Lucie kniha narození: matriční úřad: Úřad městské

Více

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais - Bases Můžete mi pomoci, prosím? Demander de l'aide Mluvíte anglicky? Demander si une personne parle anglais Kunt u me alstublieft helpen? Spreekt u Engels? Mluvíte _[language]_? Demander si une personne

Více

(www.nero.be). stiskni enter

(www.nero.be). stiskni enter Září 2004 zpravodaj z gentu 24.9.2004 v 17:30 času veskrze rychlejšího než zde, jsme opustili prahy našich domovů, naše zvyky, návyky, na prahu nového školního roku, totiž směrem na Prahu, a vydali se

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Gebruiksaanwijzing. Inhoud TCD 87 DROOGAUTOMAAT

Gebruiksaanwijzing. Inhoud TCD 87 DROOGAUTOMAAT Gebruiksaanwijzing NL CZ TR Inhoud NL Nederlands, 1 20 Türkçe, 39 Installatie, 2-3 Het plaatsen van de droger Ventilatie Waterafvoer Uw droger waterpas zetten Elektrische aansluitingen Voor het eerste

Více

Personal Letter. Letter - Address. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personal Letter. Letter - Address. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Address Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes,

Více

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Vážený pane, Vážená paní, Dear Sir / Madam, Vážený pane / Vážená paní,

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be ESF5531LOW ESF5531LOX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 20 ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 39 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Více

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 20 Afwasautomaat ET Kasutusjuhend 38 Nõudepesumasin FAVORIT56312IM0

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 20 Afwasautomaat ET Kasutusjuhend 38 Nõudepesumasin FAVORIT56312IM0 CS Návod k použití 2 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 20 Afwasautomaat ET Kasutusjuhend 38 Nõudepesumasin FAVORIT56312IM0 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Více

Camera elements camera. De eerste stappen První kroky First Steps

Camera elements camera. De eerste stappen První kroky First Steps Camera elements camera De eerste stappen První kroky First Steps Hallo! Dobrý den! Hello! Gefeliciteerd met de aanschaf van de Gigaset elements Camera. Lees eerst onderstaande instructies voordat je Camera

Více

Reizen Gezondheid. Gezondheid - Noodgeval. Gezondheid - Bij de dokter. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet. Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Reizen Gezondheid. Gezondheid - Noodgeval. Gezondheid - Bij de dokter. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet. Om ogenblikkelijke medische hulp vragen - Noodgeval Eu preciso ir ao hospital. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet Me sinto doente. Potřebuji do nemocnice. Je mi špatně. Eu preciso ir ao médico imediatamente! Om ogenblikkelijke medische hulp

Více

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice - Pohotovost Ik moet naar het ziekenhuis Necesito ir al hospital. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice Ik voel me niet lekker. Me siento mal. Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Žádost

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ BROODBAKMACHINE MACHINE À PAIN BROTBACKMASCHINE BREAD MAKER PANIFICADORA DOMÁCÍ PEKÁRNA DVOUHÁKOVÁ

Více

Spoleãnost pro ífiení vlámské a nizozemské kultury NE-BE I/1-99

Spoleãnost pro ífiení vlámské a nizozemské kultury NE-BE I/1-99 I/1-99 VYDÁVÁ: NE-BE, Spoleãnost pro ífiení vlámské a nizozemské kultury Seifertova 47 130 00 Praha 3 âeská republika Tel. 02-627 83 95-6 pouze v úter 12-16 hod. Fax 02-627 82 39 e-mail: ne-be@post.cz

Více

Viaggi Salute. Salute - Emergenza. Salute - Dal dottore. Nederlandese. Chiedere di essere portati in ospedale. Chiedere cure mediche immediate

Viaggi Salute. Salute - Emergenza. Salute - Dal dottore. Nederlandese. Chiedere di essere portati in ospedale. Chiedere cure mediche immediate - Emergenza Potřebuji do nemocnice. Chiedere di essere portati in ospedale Je mi špatně. Ik moet naar het ziekenhuis Ik voel me niet lekker. Musím okamžitě navštívit lékaře! Chiedere cure mediche immediate

Více

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ BROODBAKMACHINE MACHINE À PAIN BROTBACKMASCHINE BREAD MAKER PANIFICADORA DOMÁCÍ PEKÁRNA DVOUHÁKOVÁ

Více

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice - Pohotovost Ik moet naar het ziekenhuis Devo andare in ospedale. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice Ik voel me niet lekker. Non mi sento bene. Ik moet onmiddelijk naar de dokter!

Více

De erfenis van Connie Palmen: vertaling, vertaalproblemen en de positie van het werk

De erfenis van Connie Palmen: vertaling, vertaalproblemen en de positie van het werk FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra nederlandistiky De erfenis van Connie Palmen: vertaling, vertaalproblemen en de positie van het werk (De Erfenis by Connie Palmen: translation,

Více

FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK

FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK Informace Vlámského zastoupení Info van de Vlaamse Vertegenwoordiging 3/2008 Česko-vlámská smíšená komise Nová učebna pro tlumočníky v Olomouci

Více

Žádost o práci v Nizozemí

Žádost o práci v Nizozemí Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Nizozemí Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes zprostředkovatelny práce nizozemských služeb zaměstnanosti Arbeidsbureau, Jobcentres nebo Topcentres

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET BROODBAKMACHINE MACHINE À PAIN BROTBACKMASCHINE BREADMAKER PANIFICADORA B3958 PRODUCT OF B3958 GARANTIEVOORWAARDEN Wij hanteren een garantietermijn

Více

O. INLEIDING. 1 Umění překladu

O. INLEIDING. 1 Umění překladu Inhoud 0. INLEIDING..5 1. PROZA-ANALYSE.6 1.1. Boekbeschrijving 6 1.2. Samenvatting van de inhoud...6 1.3. Vertelsituatie 7 1.4. Tijd...7 1.5. Ruimte..9 1.5.1. Oostfront 9 1.5.2. Het stadje...9 1.5.3.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

SANTO Z 9 18 02-4i. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

SANTO Z 9 18 02-4i. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals SANTO Z 9 18 02-4i Návod k použití Gebruiksaanwijzing User manual Benutzerinformation Chladnička Koelkast Fridge Kühlschrank 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Následující pracovní listy vychází z učebnice PROJECT 1, pracují s její slovní zásobou.

Následující pracovní listy vychází z učebnice PROJECT 1, pracují s její slovní zásobou. Následující pracovní listy vychází z učebnice PROJECT 1, pracují s její slovní zásobou. Opakuj věty po učiteli, čti je, přelož, vysvětli. I have breakfast in the kitchen. My mum and dad go to bed at half

Více

TCO REFERENCE: CM1 CODIC:

TCO REFERENCE: CM1 CODIC: TCO MARQUE: OKOIA REFERENCE: CODIC: 44872 MANUEL D' Input: 0-0 VAC 50/60HZ 0.3A MAX Never use the r to the heart region of persons fitted with a pacemaker. Always consult a doctor before using the r on

Více

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDT24001FA CS Návod k použití 2 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 17 Afwasautomaat ET Kasutusjuhend 33 Nõudepesumasin BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte

Více

Co je to? Jak se máte? Co děláte o víkendu? Kde bydlíte? Kde je centrum? Kolik je hodin? Jak se jmenujete? Čí je voda? Jaké jablko?

Co je to? Jak se máte? Co děláte o víkendu? Kde bydlíte? Kde je centrum? Kolik je hodin? Jak se jmenujete? Čí je voda? Jaké jablko? 8th week: TEST 3. Communicative Competency: My daily routine. University city Brno. Grammar: Where do you go versus Where are you? Project 3: My life in Brno. Co je to? Jak se máte? Co děláte o víkendu?

Více

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. De donkere kamer van Damokles - vertaling van de roman naar het Tsjechisch

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. De donkere kamer van Damokles - vertaling van de roman naar het Tsjechisch Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Nizozemský jazyk a literatura Romana Štrudlová De donkere kamer van Damokles - vertaling van de roman naar het

Více

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři 7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři Popište obrázek a zazpívejte si písničku. / Beschreibt das Bild und singt das Lied. 12 13 Name: Klasse: Datum: Moje rodina text č.

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008. Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut. Doprava: Ubytování:

Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008. Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut. Doprava: Ubytování: Pracovní stáž v domově mládeže Německo, Lanshut Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008 Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut Doprava: Doprava do Německa je poměrně snadná. Lze se na stáž

Více

FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK

FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK Informace Vlámského zastoupení Info van de Vlaamse Vertegenwoordiging 1/2008 Cena pro Ingrid Ledent Úspěch Guida Thyse na Festivalu krátkých

Více

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Více

Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury Vereniging voor Vlaamse en Nederlandse cultuur. Ne Be

Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury Vereniging voor Vlaamse en Nederlandse cultuur. Ne Be Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury Ne Be Ročník / Jaargang: X. Číslo / Nummer: 3 Rok / Jaar: 2008 Vydává / Uitgever (MK ČR E 17882): NE-BE Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

Více

Vaše hudba + naše nadšení

Vaše hudba + naše nadšení Vaše hudba + naše nadšení What Hi-Fi? Sound and Vision doporučuje Podle předního časopisu What Hi-Fi? Sound & Vision je pro stereofonní y Sirocco S30 dokonalou volbou elektronika značky Cambridge Audio

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7.

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7. PRACOVNÍ LIST Č. 1 Práce s rytmem, slovy a rýmy 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / / 7. BOTY / / 8. BÁRA / - / 9. MALUJE / / 10. SLUNÍČKA / / 11. SÁRA / - / 12.

Více

Ústřední automotoklub České Republiky, z. s. Profiautoškola. Vítáme Vás

Ústřední automotoklub České Republiky, z. s. Profiautoškola. Vítáme Vás Ústřední automotoklub České Republiky, z. s. Profiautoškola Vítáme Vás Profiautoškola Široké zázemí Učebny Vozidla (SuperB II, Rapidy, Fabia II, Octavia I Plánování teorie i jízd ON-LINE! (1 hodina = 45

Více

Rasentraktor Heckauswurf 2014. Betriebsanleitung

Rasentraktor Heckauswurf 2014. Betriebsanleitung Rasentraktor Heckauswurf 2014 Betriebsanleitung 476174_a I 08/2013 D a b c d e f a b c d 1 0 g n m l k j i h g f e a b a b 5 a 6 a c b 7 8 1 0 a b 2 Heckauswurf 10 9 a c b Click a 11 12 a b Click 13 14

Více

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

NIZOZEMSKO-ČESKÝ ČESKO-NIZOZEMSKÝ

NIZOZEMSKO-ČESKÝ ČESKO-NIZOZEMSKÝ NIZOZEMSKO-ČESKÝ ČESKO-NIZOZEMSKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK 20 000 hesel mluvnické minimum současná slovní zásoba hesla - významy - fráze...pro každého NIZOZEMSKO-ČESKÝ ČESKO-NIZOZEMSKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK ZAKWOORDENBOEK

Více

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1. Mám modré oči po mamince. 2. Je asi ještě ve škole (elementary, at work) na škole (studying). 3. Seznámili se o prázdninách. 4. Rád chodím

Více

Víkendový jarní balíček 3 dny/2 noci

Víkendový jarní balíček 3 dny/2 noci Víkendový jarní balíček 3 dny/2 noci Balíček pro 2 osoby na 2 noci s polopenzí ( platí v termínech 1.5.-26.6. a 1.9.-31.10.2016 ) (ceny balíčku se mění dle aktuální obsazenosti, neplatí v období svátků

Více

www.cestovanisvetem.cz

www.cestovanisvetem.cz Kolymbia, hotel Marathon turistické středisko Letovisko Kolymbia (též Kolimpia) Kolymbia se nachází na východní části ostrova Rhodos. Letovisko je vybudované především pro turistickou sezónu, takže na

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Aplicația Scrisoarea de recomandare

Aplicația Scrisoarea de recomandare - Introducere Geachte heer Vážený pane, Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut Geachte mevrouw Vážená paní, Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut Geachte heer, mevrouw Formal,

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Pracovní list je vytvořen k využití v předmětu Anglický

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA/MRAZNIÈKA CZ NL PL Obsah Instalace, 2 Umístìní a zapojení CZ Èesky Nederlands, 13 Polski, 25 Popis zaøízení, 3-4 Celkový pohled Ovládací panel Uvedení do provozu

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016 Místo tábora : LUBOMĚŘ, okr. Nový Jičín Typ tábora: STANOVÝ PODSADOVÉ STANY Organizace : JUNÁK ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO KELČ z.s., ev.č.

Více

Lekce 10 U lékaře. 10.1 Struktury. Metodika M1. Jaké máte problémy? Co vás bolí? Co tě bolí? Který zub vás bolí? Vpravo dole. Svlékněte se.

Lekce 10 U lékaře. 10.1 Struktury. Metodika M1. Jaké máte problémy? Co vás bolí? Co tě bolí? Který zub vás bolí? Vpravo dole. Svlékněte se. Lekce 10 U lékaře 10.1 Struktury Jaké máte problémy? Co vás bolí? Co tě bolí? Bolí mě Není mi dobře. Je mi špatně. Který zub vás bolí? Vpravo dole. Svlékněte se. Metodika M1 1 1. ordinace 2. lékař (doktor)

Více

2) Když dělám zápis z učebnice nebo z jiného tištěného textu, vybírám to nejdůležitější. Do sešitu zapisuji co nejvíce heslovitě.

2) Když dělám zápis z učebnice nebo z jiného tištěného textu, vybírám to nejdůležitější. Do sešitu zapisuji co nejvíce heslovitě. 20 nejdůležitějších zásad, abychom se něco naučili 1) Vždy se snažím pochopit to, co se právě učím. Nikdy se neučím nazpaměť to, čemu nerozumím. 2) Když dělám zápis z učebnice nebo z jiného tištěného textu,

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU.

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU. 1. PŘEČTĚTE SI VĚTU A PROVEĎTE ÚKOL. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut úkol provede a pacient ho napodobí. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut zakryje

Více

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3 ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 tam L3 rybník L3, Z18 maminka (zdvořilý výraz) L3, Z11 dospělý člověk L3, Z5 starší bratr Z11, starší bratr (skromný

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě.

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas prostý - oznamovací věty Cvičení: Já bydlím na farmě. I live on a farm. Já bydlím

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY Č. 4 Třídy 5.B Ahoj spolužáci 1. až 5. tříd! V tomto vánočním čísle na vás čeká spousta čtení a luštění. Vánoční příběh, pohádkový test, pohádka Hrnečku vař, kterou jistě neznáte. Nechybí

Více

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 1 Jiří Glet NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 2 COPYRIGHT Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-340-4 (epub) 978-80-7512-341-1 (mobipocket) 978-80-7512-342-8 (pdf) 3 1.

Více

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might).

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might). Modàlnf slovesa Modalni slovesa Tato kapitola poskytuje zacâtecnfkùm intenzivni procviceni modâlnich sloves a je také urcena jako opakovaci kapitola pro pokrocilé studenty. Infinitivni tvary (have to,

Více

Na následující stránce je poskytnuta informace o tom, komu je tento produkt určen. Pro vyplnění nového hlášení se klikněte na tlačítko Zadat nové

Na následující stránce je poskytnuta informace o tom, komu je tento produkt určen. Pro vyplnění nového hlášení se klikněte na tlačítko Zadat nové Pro usnadnění podání Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady může posloužit služba firmy INISOFT, která je zdarma přístupná na WWW stránkách firmy. WWW.INISOFT.CZ Celý proces tvorby formuláře hlášení

Více

Tweede ronde Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst. Nederlands Tsjechisch

Tweede ronde Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst. Nederlands Tsjechisch Tweede ronde Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Tsjechisch Boom Amsterdam 2005 Les 1 2359 geachte 2360 cursist (de) 2361 geslaagd 2362 eindtoets (de) 2363 zelfstudie (de) 2364 circa

Více

ný fo Anton Toreck Anton Toreck

ný fo Anton Toreck Anton Toreck Už zase prohráli další fotbalový zápas! Olda, Týna a Miki jsou naštvaní. Pěkně naštvaní. O poháru si Malé kopačky můžou nechat jen zdát. Jenže pak dostanou tajemný dárek: kouzelný fotbalový míč. Míč, se

Více

NL batterij kabel -18- -1- Inleiding. camera SLO

NL batterij kabel -18- -1- Inleiding. camera SLO Inleiding De draadloze bewakingscamera C910 is door zijn eenvoudige ontwerp gemakkelijk en snel te installeren. De camera kan alleen binnen gebruikt worden. Voordat de camera definitief gemonteerd wordt

Více

REKONDICE 2015 PODZIM

REKONDICE 2015 PODZIM REKONDICE 2015 PODZIM Celostátní rekondiční pobyty pro členy spolku Klub bechtěreviků Jáchymov (neděle sobota) TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Termín: 15. 21. listopadu, 22. 28. listopadu, 29. 11. 5. prosince

Více

EL-EPM02FHQ. MANUAL (p. 2) Energy Meter. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 5) Energiemeter. NÁVOD K POUŽITÍ (s. 8) Elektroměr

EL-EPM02FHQ. MANUAL (p. 2) Energy Meter. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 5) Energiemeter. NÁVOD K POUŽITÍ (s. 8) Elektroměr EL-EPM02FHQ MANUAL (p. 2) Energy Meter GEBRUIKSAANWIJZING (p. 5) Energiemeter NÁVOD K POUŽITÍ (s. 8) Elektroměr 1 Introduction: ENGLISH Plug-in (French/Belgium version) mains power and energy monitor.

Více

Posilování vlivu rodiny. Dotazník pro žáky/studenty

Posilování vlivu rodiny. Dotazník pro žáky/studenty Posilování vlivu rodiny Dotazník pro žáky/studenty ANONYMNÍ KÓD Odpovědi na dotazník jsou DŮVĚRNÉ a nebudou poskytnuty nikomu kromě výzkumného týmu. Protože výzkum se týká rodiny, budeme potřebovat nějaké

Více

Příklady použití. HEYMAN Manufacturing GmbH Tel +420 54321 4900 Fax +420 54321 3690 www.heyman.cz info@heyman.cz

Příklady použití. HEYMAN Manufacturing GmbH Tel +420 54321 4900 Fax +420 54321 3690 www.heyman.cz info@heyman.cz Panty Příklady použití Radar U tohot radaru se zvýší ochrana proti vandalismu díky skryté montáži pantu na vnitřní straně konstrukce. Pant je vyroben z nerezové oceli a tím je i velmi zatížitelný. Míchací

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

reportér, novinář, korespondent světlý, jasný; být světlo L7, Z12 sladkost, bonbon, zákusek L7 jeden, jedna L7, Z7 poštovní známka L7, Z18

reportér, novinář, korespondent světlý, jasný; být světlo L7, Z12 sladkost, bonbon, zákusek L7 jeden, jedna L7, Z7 poštovní známka L7, Z18 světlý, jasný; být světlo L7, Z12 jeden, jedna L7, Z7 sladkost, bonbon, zákusek L7 reportér, novinář, korespondent L7, Z20 čtvrť, okolí L7 deset tisíc L7 Okinawa L7 poštovní známka L7, Z18 potom, pak L7,

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírov okres Šumperk, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mírov okres Šumperk, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mírov okres Šumperk, příspěvková organizace VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ZŠ V souladu se vzdělávací koncepcí je vyučováno v 5. ročníku podle učebních osnov Základní škola, které

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07. Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 12.4.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07. Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 12.4. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07 Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 19.3. 2012 Datum ov ení: 12.4. 2012 Vzd lávací oblast

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Czech Republic ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Czech Republic FL 0 - e-health Literacy - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód

Více

Multifunkční posilovač břišních svalů JETT-006 - Návod k použití

Multifunkční posilovač břišních svalů JETT-006 - Návod k použití Multifunkční posilovač břišních svalů JETT-006 - Návod k použití Obsah ÚVOD...2 VLASTNOSTI VÝROBKU...2 POSTUP SESTAVENÍ VÝROBKU...2 ROZLOŽENÍ VÝROBKU A SKLADOVÁNÍ...5 TECHNICKÉ SPECIFIKACE...5 Úvod Vážený

Více

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. O nás Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. Naše činnost se dělí na: Pravidelné schůzky v klubovně Akce na jeden den

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

ESF5531LOW ESF5531LOX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 NL Afwasautomaat Gebruiksaanwijzing 23 ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 45

ESF5531LOW ESF5531LOX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 NL Afwasautomaat Gebruiksaanwijzing 23 ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 45 ESF5531LOW ESF5531LOX CS Myčka nádobí Návod k použití 2 NL Afwasautomaat Gebruiksaanwijzing 23 ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 45 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Více