âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû"

Transkript

1 POâÁTKY âeské LITERATURY LITERATURA RANÉHO ST EDOVùKU LITERATURA VRCHOLNÉHO ST EDOVùKU LITERATURA HUSITSKÁ A PROTIHUSITSKÁ RENESANCE A HUMANISMUS BAROKNÍ LITERATURA NÁRODNÍ OBROZENÍ MYSLÍ, ROMANTISMUS A REALISMUS ÎE TO BUDE V POHODù? BÁSNICKÉ SKUPINY HISTORICKÁ A REALISTICKÁ PRÓZA 80. LET 19. STOLETÍ LITERATURA NA P ELOMU 19. A 20. STOLETÍ PRAÎSKÁ NùMECKÁ LITERATURA OBDOBÍ STAROSLOVùNSKÉ LITERATURY 2. polovina 9. století JÁ JSEM S P EHLEDEM READY! âeská literatura se svojí více neï tisíciletou tradicí patfií mezi nejstar í v Evropû. Dávné zprávy ukazují, Ïe ústní slovesnost byla bohatá. Zahrnovala epiku, báje, pohádky a písnû. Památky tohoto období se ale nedochovaly. KniÏní vzdûlanost byla urãená jen nepatrné ãásti spoleãnosti a vûãi ústní slovesnosti hrála nepodstatnou roli. Postupem ãasu získávalo písemnictví vût ího v znamu. První literární projevy souvisely s bohosluïebn mi potfiebami. Kulturním, náboïensk m a politick m centrem se stala Velká Morava, první slovansk stát s mimofiádnû vyspûlou zemûdûlskou a fiemeslnou v robou. Velkomoravská fií e musela ãelit tlaku fií e v chodofranské (nûmecké), jejíï panovníci usilovali o pfiipojení velkomoravského státu. Proto do zemû posílali svoje misionáfie, aby ífiili kfiesèanství v latinû. Z tohoto dûvodu vyslal roku 862 velkomoravsk kníïe Rastislav posly k byzantskému císafii Michalovi III., aby na Velkou Moravu vypravil slovanské vûrozvûsty. Bratfii KONSTANTIN (Cyril) a METODùJ pfii li na území Velké Moravy roku 863. Pocházeli z makedonské Solunû, v jejímï okolí Ïilo slovanské obyvatelstvo. Pfiinesli s sebou pfieklady vybran ch biblick ch a bohosluïebn ch textû. K pfiekladu vyuïili náfieãí prostfiedí, v nûmï Ïili. Tento jazyk byl na im pfiedkûm dobfie srozumiteln. Oznaãujeme ho staroslovûn tinou. Písmo, hlaholici, vytvofiili z malé fiecké abecedy. Tím dokázali, Ïe Slované jsou národ samostatn, nezávisl na ecích nebo latinících. Detail hlaholsk ch liturgick ch textû, znám ch jako Kyjevské listy. âe TINA A LITERATURA ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana 400 základních pojmû z mluvnice, pravopisu, stylistiky a tvofiení slov v rozsahu uãiva ãeského jazyka 2. stupnû Z. ObjasÀování obsahu pojmû je zpracováno formou v kladû a definicí s doplnûním jednoznaãnû srozumiteln ch pfiíkladû. Ve v kladov ch ãástech se vyuïívá pouze ãeská terminologie, v nûkter ch pfiípadech je v ak uvedeno i jejich latinské názvosloví. Pfii nejednotnosti souãasné pouïívané terminologie (zejména v uãebnicích), je uïivatel upozornûn s uvedením varianty termínu. V klad hesel byl konzultován s lingvistou metodikem doc. PhDr. J. Hubáãkem. Publikace je urãena pfiedev ím ÏákÛm 2. stupnû základních kol a studentûm niï- ích roãníkû vícelet ch gymnázií. Má pomoci pfii opakování uãiva a b t pomûckou v pfiípravû na rûzné zkou kové situace vãetnû zkou ek pfiijímacích. JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra Uãebnice je urãena zejména pro Ïáky tfiíd Z a vícelet ch gymnázií. Uãební pomûcka pfiedkládá základy skladby ãeského jazyka formou cviãn ch vût s fie ením. Dal í ãást knihy obsahuje text k pro cviãení znalostí z rûzn ch jazykov ch disciplín. Srozumiteln teoretick v klad umoïàuje snadnou orientaci v textu. Je ãlenûna podle obtíïnosti a pfiehlednû graficky zpracována. Publikaci doporuãujeme uãitelûm ãeského jazyka, kter m usnadní práci s vyhledáváním vhodn ch textû k rozborûm, u etfií práci s vypracováním úkolû i správn ch fie ení. Doporuãeno M MT jako uãební pomûcka pro 2. stupeà Z. PRAVIDLA âeského PRAVOPISU Hartmannová Vûra a kolektiv autorû Obsahuje pravopisná pravidla, pravopisn slovník a Dodatek k pravidlûm ãeského pravopisu zpracovan Ústavem pro jazyk ãesk AV âr. Nové vydání ve dvoubarevné úpravû pravopisné ãásti umoïàuje uïivateli snaz í a pfiedev ím rychlej í orientaci. Li í se od jin ch vydání pfiedev ím tím, Ïe zapracováním v ech dublet pfiímo do textu pravopisného slovníku bylo odstranûno sloïité a ãasovû nároãné srovnávání jednotliv ch slov s pfiíslu n m bodem v textu Dodatku. DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû DÛleÏitá pomûcka pro v echny, ktefií pouïívají psací stroj nebo poãítaã a chtûjí mít jistotu, Ïe se nedopustili chybného dûlení slov. KaÏdé rozdûlené slovo je totiï opticky rozbité, naru ené. patn m dûlením se navíc jeho vnímatelnost je tû zhor uje. K odstranûní tûchto nedostatkû vám poslou- Ïí tato pravopisná pfiíruãka seznamující v úvodní ãásti se zásadami dûlení slov. V následující slovníkové ãásti autor pfiedkládá frekventovaná slova domácího i cizího pûvodu, jejichï dûlení vzbuzuje rozpaky. Slovník obsahuje lexikograficky zpracovan ch víceslabiãn ch slov, metodiku dûlení slov, seznam pfiedpon, pfiípon atd. LEXIKON LITERÁRNÍCH POJMÒ Pavera Libor, V etiãka Franti ek Nov literárnûteoretick slovník obsahuje tradiãní i novodobé pojmy z oblasti poetiky. ZaplÀuje tak vyprázdnûnou oblast, která v posledních desítiletích v této sféfie vznikla. Lexikon je na rozdíl od star ích publikací tohoto druhu obohacen o termíny, s nimiï do literárnûvûdného my lení pfii ly novûj í koly, s jejichï názory a publikacemi jsme se zaãali u nás obeznamovat teprve v prûbûhu devadesát ch let 20. století, napfi. aluze, diskurs, manuskriptologie, paradigma, postmodernismus. Vzhledem k tomu, Ïe se na sestavení lexikonu podílejí pouze dva autofii, navíc my lenkovû spfiíznûní, pûsobí jejich publikace jednotn m dojmem. PfieváÏná vût ina hesel je doprovázena názorn mi literárními ukázkami, zpfiesàujícími a konkretizujícími obecnû formulovaná hesla. Snahou obou autorû také bylo, aby jednotlivá hesla obsahovala poãetnûj í odbornou literaturu, zejména ãeskou, nebo? slovník je urãen pfiedev ím studentûm, jímï je zahraniãní odborná literatura vût inou nedostupná. AUTO I SVùTOVÉ LITERATURY PRO DùTI A MLÁDEÎ Slovník na CD efiichová Vlasta, Dorovsk Ivan a kolektiv autorû Pfiedkládan slovník je urãen zejména studentûm humanitních i dal ích oborû vysok ch kol a vysoko kolsk m pedagogûm, dále uãitelûm i ÏákÛm základních a stfiedních odborn ch kol a gymnázií, knihovníkûm, vûdeck m pracovníkûm akademick ch ústavû, pracovníkûm kulturních institucí, pfiekladatelûm a dal ím zájemcûm. Koncipovali jsme jej tak, aby podal co nejúplnûj í a nejobjektivnûj í obraz v voje literatury pro dûti a mládeï v Evropû a Spojen ch státech severoamerick ch, zahrnuli jsme do nûj rovnûï nûkteré mimoevropské autory, jejichï tvorba je natolik v znamná, Ïe jsme ji nemohli opominout. Do slovníku jsme zafiadili autory intencionální i neintencionální literatury. Pokusili jsme se pojednat o Ïivotû a díle jednotliv ch autorû komplexnû, tj. uvedli jsme základní a podstatné Ïivotopisné informace jak o jejich tvûrãím v voji, tak také o jejich díle. Souãástí slovníku jsou také struãné pfiehledy o historickém v voji jednotliv ch národních literatur pro dûti a mládeï. Nejde o vyãerpávající v klad jejich historického v voje, ani o struãné dûjiny pfiíslu né národní literatury. Chtûli jsme pfiedev ím upozornit na nûkterá klíãová v vojová období, na nûkterá pozoruhodná literární díla a na nûkteré v znamné tvûrãí osobnosti. P EHLED âeské LITERATURY TURY od poãátku do konce 1. svûtové války pro Z a S POâÁTKY âeské LITERATURY TURY LITERATURA TURA RANÉHO ST EDOVùKU (od poloviny 9. století do konce 13. století) P EHLED âeské LITERATURY 1. DÍL Od poãátku do konce 1. svûtové války pro Z a S Bradáãová Dagmar Pfiehled obsahuje poãátky ãeské literatury, literaturu raného a vrcholného stfiedovûku, renesanci, humanismus, barokní literaturu, romantismus a realismus Poãátky ãeské literatury Literatura raného stfiedovûku Literatura vrcholného stfiedovûku Literatura husitská a protihusitská Renesance a humanismus Barokní literatura Národní obrození Romantismus a realismus Básnické skupiny Historická a realistická próza 80. let 19. století Literatura na pfielomu 19. a 20. století PraÏská nûmecká literatura P EHLED TVAROSLOVÍ âj Bauer Alois V publikaci jsou slova dûlena na ohebná a neohebná, slova se tfiídí do jedenácti základních druhû. Podstatná jména Pfiídavná jména Zájmena âíslovky Slovesa Pfiíslovce PfiedloÏky Spojky Citoslovce âástice Predikativa

2 JAZYKY P IROZENÉ A UMùLÉ JAZYKOVÁ KOMUNIKACE SPISOVN JAZYK JAZYKOVÁ KULTURA NESPISOVN JAZYK JAZYKOVÉ PLÁNY TYPY JAZYKÒ INDOEVROPSKÉ JAZYKY JAZYKY SLOVANSKÉ STAROSLOVùN TINA DAL Í DIFERENCIACE SLOVANSK CH JAZYKÒ DAL Í V VOJ âeského HLÁSKOSLOVÍ V VOJ âe TINY DO ROKU 1300 JAZYK 14. STOLETÍ OBDOBÍ HUSITSKÉ âesk JAZYK ZA HUMANISMU DOBA POBùLOHORSKÁ NÁRODNÍ OBROZENÍ V VOJ V 2. POLOVINù 19. STOLETÍ V VOJ PO ROCE 1918 SLOVNÍK LINGVISTICK CH TERMÍNÒ V mûna my lenek a zku eností je základním znakem lidské spoleãnosti. Dorozumívání samo se pak dûje prostfiednictvím jazyka. Termín jazyk je v ak obecn pojem. Lidé se dorozumívají prostfiednictvím písma nebo zvukû tím, Ïe z urãité sumy znakû vybírají ty, které potfiebují pouïít, a skládají je ve vût í celky. Soubor znakû, na nichï se daná spoleãnost dohodla, a pravidel o jejich uïívání naz váme jazyk. Spoleãn jazyk je dûleïit m prvkem ve vzniku a v voji národa a jeho v znamn m znakem. Jazyk má omezen poãet slov a tvarû, jimiï ale dokáïe vyjádfiit témûfi nekoneãné mnoïství my lenek, vztahû, citû, pfiání, nadûjí, obav i estetick ch proïitkû. Jazykové prostfiedky tak vytváfiejí velmi sloïitou strukturu, systém. Jazyk tedy nejsou jen zvuky a shluky písmen, je to obrovsk systém v na em vûdomí, z nûhoï vybíráme urãité jednotky do své promluvy ãi psaného textu. v carsk lingvista Ferdinand de Saussure ( ) tak rozli uje termíny jazyk (langue) jako systém, z nûhoï mûïeme vybírat jednotlivé prvky, fieã (langage) jako schopnost artikulovan mi zvuky vyjadfiovat obsahy vûdomí, popfi. mluva (parole), realizovaná sloïka jazyka kontrolovaná vûdomím jedince. JAZYKY P IROZENÉ A UMùLÉ Potfiebují v Evropské unii v roce 2008 je tû âesk jazyk? KdyÏ nositelem informací i pro mimozem Èany jsou opût piktogramy. A nejménû pûtadvacet let máme nápoje v plechovkách s odtrhávacím víãkem Jazyky, které si národy vytvofiily v prûbûhu dlouhého v voje, naz váme pfiirozené. Vedle nich si lidská spoleãnost sestavila pro rûzné speciální potfieby jazyky zvlá tní, umûlé (esperanto, systém znakû v matematice, chemii, programovací jazyky poãítaãû apod.). ProtoÏe základním úkolem jazyka je my lení a pfiirozené dorozumívání, nejsou tzv. umûlé jazyky vlastnû jazykem v pûvodním slova smyslu, ale spí e jazykov m kódem. JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Jazyk je spoleãensk jev a vyvíjí se spolu se spoleãností. Systémy pfiirozen ch jazykû jsou stavûny od nejjednodu ích znakû k sloïitûj ím. Napfi. z hlásek skládáme slovo, ze slov vûtu, z vût souvûtí, odstavce a kapitoly. Jazykov systém máme uloïen v pamûti, jeho velikost je závislá na vzdûlání, prostfiedí, v nûmï Ïijeme, zájmech apod. Aby tento systém mohl zaãít fungovat, musí b t splnûno pût základních podmínek: 1. mluvãí, 2. posluchaã, 3. spoleãn jazykov systém, 4. schopnost v bûru znakû u mluvãího a jejich dekódování u posluchaãe, 5. informace, kterou chce mluvãí sdûlit posluchaãi. mluvãí, posluchaã, jazykov systém, promluva jazykov systém, informace dekódování promluvy Spojení obsahu a formy je základním rysem jazykov ch projevû. Vzájemné vztahy vyjadfiujeme jazykov mi prostfiedky, a tak vzniká vûta, sloïená z vûtn ch ãlenû. Slovo a vûta mají vnûj í formu zvukovou (v mluveném projevu) a písemnou (v projevu psaném). PRAVOPIS i, í a y, PRAVOPIS bje, vje; bû, vû, pû; mnû, mû PRAVOPIS SKUPIN SOUHLÁSEK P EDLOÎKY s a z P EDPONY s- a z- DÉLKA SAMOHLÁSEK PSANÍ SLOV P EJAT CH ZKRATKY A ZNAâKY PSANÍ VELK CH PÍSMEN HRANICE SLOV V PSANÉM TEXTU âlenicí (NTERPUNKâNÍ) ZNA- MÉNKA JAZYKOVÉ P ÍRUâKY PO SOUHLÁSKÁCH TVRD CH 1 h, ch, k, r pí eme y, oh bat, chytr, kymácet, rybíz; Pozn. V domácích slovech zvukomalebn ch po h, ch, k, r pí eme i hihi, chichichi, nûkdy i i y kykyryk, kikirikí. Pozor na pravopis cizích slov (viz str. 10): hierarchie, histologie, historie, chiméra, chirurgie, kino, kiwi, rifle, risk, rituál, rivalita, riviéra. 2 d, t, n pí eme: a) y, (oznaãují-li tvrdé d, t, n) d ka, t den, nyní; b) i, í (oznaãují-li mûkké ì, È, À; místo ìi, Èi, Ài v ak pí eme di, ti, ni) dívka, ti e, nikdo. PO SOUHLÁSKÁCH MùKK CH Ï,, ã, fi, j a obvykle i po c pí eme i, í Ïivot, ipka, ãistírna, fiíkanka, jídlo, cibule. Pozor na pravopis cizích slov: cyklotrial, cyklus, cylindr, cynik, cypfii, cysta, cytologie Pozor, slovo skica se skloàuje podle vzoru Ïena, pfiesto v koncovce pí eme mûkké -i skici. PO SOUHLÁSKÁCH OBOJETN CH b, f, l, m, p, s, v, z pí eme nûkdy i, í, jindy y,. Písmeno f je v základech domácích slov témûfi v jimkou fiãet, foukat, uf, frnk, doufat, zoufat. Po f v domácích slovech y, nepí eme. HLÁSKY, SLOVO, VùTA Bauer Alois P EHLED SLOHU Bauer Alois Publikace se vûnuje hláskosloví (pfiehled souhlásek, pfiízvuk, intonace, v slovnost), lexikologii (nauka o slovní zásobû) a skladbû (nauka o vûtû a o spojování vût). Publikace obsahuje: stylistiku (jazykové styly podle funkce, slohové útvary, slohové rozvrstvení jazykov ch prostfiedkû), styl prostû sdûlovací, styl odborn (popis, v klad, úvaha, referát, charakteristika, administrativní styl), styl publicistick (charakteristika útvarû publicistického stylu) a styl umûleck (vypravování). âesk JAZYK A JEHO V VOJ âesk JAZYK A JEHO V VOJ Bauer Alois PRAVOPISNÁ PRAVIDLA P EHLED pro Ïáky Z a studenty S P EHLED PRAVOPISNÁ PRAVIDLA Hartmannová Vûra Soubor znakû a pravidel o jejich uïívání naz váme jazyk. Publikace se vûnuje jazykové komunikaci, kultufie, spisovnému a nespisovnému jazyku a v voji ãeského jazyka. PRAVOPIS i, í a y,, Publikace obsahuje vyjmenovaná slova, pfiedloïky a pfiedpony s a z, pouãky t kající se psaní velk ch písmen a dal- í základní pravidla ãeského jazyka. ANGLIâTINA ANGLICKO-âESK, âesko-anglick KOLIB Í SLOVNÍK Obrtelová Radka a kolektiv autorû Anglicko-ãesk a ãesko-anglick kolibfií slovník obsahuje celkem základních hesel. Slovní zásobu dopl- Àují fráze a odvozená slova. UpfiesÀující v klad obsahu slov doprovází struãné poznámky men ím typem písma. Z dûvodu úspory místa je vyuïíváno hnízdování slov. Souãástí upfiesnûní v znamu nûkter ch frekventovan ch hesel jsou slovní spojení. Pfiepis anglické v slovnosti je uvádûn pouze v ãásti anglicko-ãeské, zde také naleznete kapitoly: Seznam nepravideln ch sloves, Míry a váhy, âíslovky základní, fiadové a násobné, Matematické termíny, Zkratky atd. ANGLICKO-âESK SLOVNÍK S POâITATEL- NOSTÍ A FRÁZOV MI SLOVESY Obrtelová Radka a kolektiv autorû Tento zcela nov anglicko-ãesk slovník stfiedního rozsahu se opírá zejména o slovní zásobu v kladov ch slovníkû (Collins Cobuild, Cambridge International Dictionary of English, Longman Dictionary of Contemporary English atd.), coï zaji?uje obsahovou správnost hesel a zafiazuje jednotlivé ekvivalenty do kontextu tak, aby byl uïivatel slovníku co nejpfiesnûji informován o moïném pouïití slova ãi fráze. Do slovníku byla zafiazena i slova, která nemají v ãe tinû jednoslovn ekvivalent a v angliãtinû jsou natolik frekventní, Ïe si zaslouïí i del í vysvûtlení. Jako vûbec první slovník uvádí oznaãení poãitatelnosti podstatn ch jmen, coï ulehãí uïivateli pouïití slov ve vûtû a pomûïe mu tak vyfie it otázku, zda to ãi ono podstatné jméno tvofií mnoïné ãíslo ãi nikoliv. Pro upfiesnûní jednotliv ch v znamov ch odstínû byly pou- Ïity ãeské vysvûtlivky doplnûny o moïné kolokace v závorce za slovem. Slovník zachycuje zcela souãasn anglick jazyk jak v britské tak i v americké podobû. Amerikanizmy jsou doplnûny britsk m protûj kem a naopak pfiímo v textu. V bûr materiálu je zacílen zejména na hovorov jazyk, kter se nevyh bá ani vulgarizmûm a slangov m v razûm. Slovník nezapomíná ani na nejnovûj í v razy z v poãetní techniky. V sadou jsou frázová slovesa, která jsou zv raznûna v rastrov ch rámeãcích za jednotliv mi slovesy. Souãástí slovníku jsou tematicky uspofiádané celostránkové barevné pfiílohy z oblasti botaniky, zoologie, biologie ãlovûka, odívání, bydlení, sportû apod. V textové ãásti naleznete také názorné ãernobílé kresby s anglick mi i ãesk mi popisky. Dal í pfiílohy pfiiná í struãnou anglickou a ãeskou gramatiku, zemûpisné názvy, pfiedpony a pfiípony, seznam nepravideln ch sloves a podstatn ch jmen, seznam zkratek, ale také seznam English false friends, tedy slov, která tím, Ïe jsou v obou jazycích velmi podobná, svádûjí k chybám pfii jejich interpretaci. Zajímavostí je podrobná dvoujazyãná zemûpisná pfiíloha, která podává podrobné informace o zemích, ve kter ch je angliãtina oficiálním jazykem. Slovník se vzácnou peãlivostí recenzuje doc. Václav efiicha z Filozofické fakulty UP, kterému celé dílo vdûãí za uïiteãné opravy, doplàky a vylep ení. Tento zcela v jimeãn slovník je urãen v em, ktefií mají zájem najít si cestu k souãasné angliãtinû ve v ech jejích podobách! âesko-anglick, ANGLICKO-âESK KAPESNÍ SLOVNÍK (s v slovností v obou ãástech) Kuãera Jifií a kolektiv autorû Pfiehlednû zpracovan slovník stfiedního rozsahu, s v slovností v ãásti anglicko-ãeské i ãásti ãesko-anglické, urãen nej ir ímu okruhu zájemcû. UmoÏÀuje roz ífiení slovní zásoby, usnadàuje ãetbu i pfieklad lehãích textû a periodik. Aktualizovanou slovní zásobu a frazeologii ocení kaïd, kdo potfiebuje prohloubit jazykové vzdûlání, aktivní projev ústní i písemn. Souãástí publikace je 61 tematicky uspofiádan ch celostránkov ch barevn ch pfiíloh. Naleznete zde názvosloví z oblasti stravování, botaniky, zoologie, biologie ãlovûka, odívání, bydlení, architektury, historie, umûní apod. Slovní zásobu textov ch stran roz- ifiuje velké mnoïství ãernobíl ch ilustrací. V pfiíloze Struãná anglická mluvnice se seznámíte se slovními druhy, se strukturou a pouïitím slovesn ch ãasû. Naleznete zde také rejstfiík zkratek, rejstfiíky nepravideln ch slovních druhû, zemûpisnou pfiílohu obsahující souãasné názvosloví, seznam pfiedpon a pfiípon, pfiílohu antonym a základních spoleãensk ch frází. Zejména cizincûm je urãena pfiíloha Struãná ãeská mluvnice. Pfii v bûru hesel bylo vyuïito fiady praktick ch zku eností ze studijních náv tûv Spojeného království Velké Británie, Severního Irska i USA, a proto byly do slovníku mimo v razû spisovné angliãtiny zafiazeny také nejuïívanûj í hovorové v razy. V znamy hesel zpfiesàují vûcné vysvûtlivky v závorkách nebo informativní poznámky odli ené jin m typem písma. JOURNALISTIC ENGLISH AN ILLUSTRATED READER Peprník Jaroslav âítanka je urãena stfiednû a v e pokroãil m. Obsahuje 413 autentick ch textû z britského tisku. Texty jsou roztfiídûny do 30 okruhû, jako etiketa v edního Ïivota, dûtství a dospívání, manïelství a domov, zábava a sport, zdraví, vzdûlání, náboïenství, nehody a katastrofy, zloãinnost, terorismus a válka, imigrace, monarchie, krajina, zvyky, pfiíroda Ïivá i neïivá, vesmír, historie, literatura, Ïivotní pfiíbûhy zajímav ch osob. Za kaïd m textem následuje ve v bûru pfieklad ménû frekventovan ch v razû a vazeb. âetbou se uãíte orientovat v neznámém textu a roz ifiujete si slovní zásobu v mnoha oblastech, které v bûïn ch uãebnicích nejsou zastoupeny, zato se hojnû vyskytují v tisku, a navíc se dovíte mnoho zajímavého, co mûïe obohatit va e v eobecné vzdûlání. Závûreãná krátká kapitola popisuje specifiãnost Ïurnalistické angliãtiny. Obsahuje 106 ilustrací, které se tematicky váïí k rûzn m stránkám Ïivota v Británii a USA, z historie i souãasnosti.

3 AMERICKÁ ANGLIâTINA Rebeková Hana Dostává se vám do rukou druhé roz ífiené vydání konverzaãní pfiíruãky Americké angliãtiny, která je urãena v em, ktefií se chtûjí s lidmi z USA a Kanady domluvit, pobavit ãi spfiátelit. MÛÏe slouïit i jako doplàkov materiál ve v uce anglického jazyka na základních, stfiedních a jazykov ch kolách (kde se vût inou vyuãuje angliãtina britská). Mezi britskou a americkou angliãtinou existují rozdíly, a to zejména ve slovní zásobû a frazeologii. Tato publikace tedy studenty lépe pfiipraví na pobyt v Severní Americe ãi setkání s mluvãími z této oblasti. Pfiíruãka obsahuje ãtyfii hlavní kapitoly: 1/ Basic Phrases for Communication 2/ Conversational English 3/ Idioms and Slang 4/ Vocabulary: North American English versus British English První kapitola obsahuje nejfrekventovanûj í pozdravy a fráze pro základní komunikaci, v druhé kapitole najdete fráze potfiebné pfii cestování, nakupování, telefonování ap.. Tfietí kapitola pfiedstavuje fráze a idiomy hovorové angliãtiny, které se pouïívají prakticky v cel ch Spojen ch státech a Kanadû, i kdyï frekvence pouïití nemusí b t vzhledem k rûzn m jazykov m oblastem v ude stejná. Fráze, idiomy a v razy v angliãtinû jsou doplnûné ãesk m pfiekladem a v nûkter ch pfiípadech i vysvûtlivkami, které jsou vyznaãeny kurzívou. Pfieklad samozfiejmû není a nemûïe b t doslovn, vyuïívá hovorové a obecné ãe tiny a usiluje o vystiïení jazykové situace. âtvrtá kapitola se zab vá rozdíly ve slovní zásobû americké a britské angliãtiny. UâEBNICE ANGLIâTINY (BEZ AUDIOKAZETY) Vodiãková Milena Uãebnice je urãena pfiedev ím pro intenzivní kursy, jejichï studenti-zaãáteãníci potfiebují získat bûhem krátké doby pevné základy angliãtiny, které mohou pozdûji, napfi. bûhem pobytu v cizinû, dále rozvíjet a obohacovat novou slovní zásobou. Uãebnice pracuje pouze s minimální slovní zásobou, která je fiazena podle situací. KaÏdá lekce je uvedena obrázkem, jehoï zvût ená barevná replika je ve volné pfiíloze. (Pro v uku ve tfiídû je tfieba obrázky zvût it.) Uvedení do zobrazené situace pod obrázkem prezentuje novou slovní zásobu, kterou si student upevàuje opakovan m popisem dané situace vïdy s obmûnou slovesn ch osob a ãasû podle uvedeného vzoru. Nové gramatické jevy jsou vïdy uvádûny na známé slovní zásobû a jsou procviãovány v dal ích situacích vycházejících ze znám ch obrázkû. Uvûdomûl m opakováním dané gramatické struktury dochází k jejímu zautomatizování. Dal í námûty na gramatická cviãení nepfiiná ejí novou slovní zásobu, ale vycházejí ze zásad efektivního opakování gramatick ch jevû po urãit ch ãasov ch intervalech v nov ch souvislostech. Pro usnadnûní samostatné práce je toto vydání doplnûno audionahrávkami, které poskytují pro kaïdou lekci vzor v slovnosti. AUDIOKAZETA K UâEBNICI ANGLIâTINY Vodiãková Milena BRITÁNIE A USA (ILUSTROVANÉ REÁLIE) Peprník Jaroslav Znalost svûta, v nûmï Britové a Ameriãané Ïijí, usnadàuje cizincovu orientaci v jejich zemích i spoleãenskou komunikaci s jejich obyvateli. VzpomeÀte si, jak Vás potû ilo, kdyï cizinec ledacos vûdûl o Va í zemi. Zde ve dvou paralelních oddílech (Británie a USA) zaãneme s nástinem dûjin tûchto dvou zemí. Následují reálie institucí a v edního Ïivota. Není tu zemûpisn pfiehled obou státû, ten je v ak pomûrnû snadno dostupn v kniïních prûvodcích. Nenajdete zde ani ekonomické údaje a politické aktuality, protoïe to v echno rychle podléhá zmûnám. Pro nedostatek místa nemohly b t bohuïel zafiazeny kapitoly o architektufie, v tvarném umûní a hudbû to v ak jiï patfií k pokroãilému studiu. Tento svazek je urãen pfiedev ím pro English learners na stfiedních a jazykov ch kolách, v kursech pro vefiejnost a pro samouky. Není tfieba knihu ãíst jako román, od zaãátku do konce. Nejprve si vyhledávejte to, co vás zajímá, nebo kde cítíte, Ïe máte nejvût í mezery ve vûdomostech (mûïete nahlédnout do závûreãného rejstfiíku). 235 ilustrací v textu urãitû podnítí Vá dal í zájem. âesk pfieklad Vám má usnadnit porozumûní textu, u etfiit vyhledávání slovíãek ve slovníku. I kdyï se autor vyh bal v razivu s malou frekvencí a v e formuloval ve vûtách pokud moïno jednoduch ch, pfiece je lexikum tûchto 50 kapitol dosti rozsáhlé. Souãástí kultury kaïdého národa je i literatura. Její dûjiny by v ak vyïadovaly samostatn svazek. Zde se pokusíme o jistou náhraïku: v voj britské a americké literatury rok po roce. Zahrnuta v ak jsou jen díla pfieloïená do ãe tiny (pfiíle- Ïitost pro ãtenáfie porovnat si název originálu s názvem ãeského pfiekladu). Také je moïné srovnávat, co bylo napsáno ve stejné dobû v Británii a USA a u nás (jestliïe znáte data vydání v znamnûj ích dûl ãeské literatury). MnoÏství pfielo- Ïen ch titulû (1380) Vás moïná pfiekvapí. Je to doklad toho, Ïe se âe i jako mal národ vïdy snaïili b t v kontaktu se zahraniãní literaturou. A koneãnû, v oddílu literatury najdete i 153 portrétû v znamnûj ích ãi populárnûj ích spisovatelû, které nejsou jinde snadno dostupné. ANGLICKO-âESK, âesko-anglick SLOVNÍK S V SLOVNOSTÍ Kolektiv autorû Slovník urãen irokému okruhu zájemcû o získání solidních znalostí angliãtiny. Obsahuje témûfi hesel z kaïdodenního Ïivota vãetnû frekventované frazeologie. Vût inu slov doprovází lexikografick komentáfi, synonyma a v ãásti poznámkové opozita. RÛzné v znamy slov jsou fiazeny v chronologickém uspofiádání. Barevné a ãernobílé kresby umoïàují lépe pochopit v znam slov. V odborné terminologii je dávána pfiednost slovûm potfiebn m laikûm, prûmûrn m uïivatelûm pfied speciálními termíny urãen mi jen pro úzk odborn okruh. Slovník doplàuje pfiíloha s dal ími popisy, schématy, seznamem antonym, nepravideln ch sloves atd. ANGLIâTINA PRO AU PAIR / ENGLISH FOR AU PAIRS efiicha Václav a kolektiv autorû Angliãtina pro au pair s frázemi a slovníky je pfiíruãka pro v echny, kdo chtûjí pracovat nebo jiï pracují s dûtmi v anglicky mluvících rodinách, v Evropû nebo ve Spojen ch státech americk ch a Kanadû. Angliãtina pro au pair s frázemi a slovníky vám umoïàuje efektivnûji anglicky komunikovat s dûtmi a hostitelskou rodinou, se skládá z anglické slovní zásoby a frází, které au pair povaïují za nejãastûj í a nejdûleïitûj í, je podrobnû zkontrolována a doplnûna rodil mi mluvãími z Velké Británie a Spojen ch státû americk ch tak, aby obsahovala i nejnovûj í slovní zásobu nezbytnou pro au pair. Angliãtina pro au pair s frázemi a slovníky je Va ím jazykov m prûvodcem, od vyplnûní formuláfie Ïádosti a pfiíjezdu do hostitelské rodiny po kaïdodenní povinnosti au pair: vãetnû buzení dûtí, snídanû, odchodu do koly, domácích prací, pfiípravy jídla a odpoledního a veãerního programu dûtí. DÛleÏité jsou fráze a slovní zásoba pro zdravotní problémy, tûlesné potfieby, bezpeãí, hry, domácí zvífiata apod. Jednotlivé kapitoly jsou rozdûleny na ãásti komunikace s dûtmi, komunikace s rodiãi a dal í uïiteãné v razy a fráze. Anglické v razy ve slovnících mají zjednodu en fonetick pfiepis, kter v raznû usnadní komunikaci s dûtmi a hostitelskou rodinou. IDIOMYAUSTÁLENÁSPOJENÍ VANGLIâTINù Rebeková Hana Pfiíruãka anglick ch idiomû je urãena irokému okruhu zájemcû. UmoÏÀuje roz ífiení slovní zásoby z hlediska nejfrekventovanûj ích idiomû. Zamûfiuje se na idiomy pouïívané jak v britské tak americké angliãtinû. Idiomy jsou uspofiádány abecednû a kaïdé idiomatické spojení je opatfieno ãesk m pfiekladem (pfiiãemï jde velice ãasto o pfieklad voln ) a pfiíklady pouïití idiomû ve vûtách. Doprovodné kresby v pfiíruãce mají didaktick charakter, umoïàují lep í pochopení v znamu a snadnûj í zapamatování. DEVELOP YOUR ENGLISH VOCABULARY Rozvíjejte svoji anglickou slovní zásobu Brandstätter Hana Publikace slouïí k roz ífiení a obohacení slovní zásoby v angliãtinû. Jde o v razy uïívané v kaïdodenním Ïivotû, doma, ve kole, v zamûstnání a ve spoleãnosti. Zamûfiuje se na slovesa, která se v ak nemusíte uãit izolovanû, ale ve spojení s frekventovan mi podstatn mi jmény business, car, house, money, problem, student, weather apod. Kniha je urãena pro mírnû aï stfiednû pokroãilé. Instrukce ke cviãením jsou v anglickém jazyce. Správnost fie ení lze ovûfiit v pfiipojeném klíãi.

4 A. jednotné a mnoïné ãíslo (Chytili jsme jen pár ryb. We caught only a few fish. We caught only a few *fishes.) B. poãitatelná a nepoãitatelná podstatná jména (Moje zavazadla jsou tûïká. My luggage is heavy. My *luggages are heavy.) C. rod podstatn ch jmen (rozdíly pfii personifikaci, kdy je v angliãtinû napfi. mûsíc rodu Ïenského, smrt rodu muïského) D. skloàování podstatn ch jmen (vyjadfiování pádû pomocí pfiedlo- Ïek a slovosledu) He entered through the door. He disappeared through the window. By chance or was it my fault? Vstoupil dvefimi. Zmizel oknem. Náhodou nebo to byla má vina? Nabízíme vám pfiehled nejpodstatnûj ích rozdílû mezi ãesk mi a anglick mi podstatn mi jmény a s ním související pfiehled nejãastûj ích chyb, kter ch se âe i dopou tûjí. Provedeme vás oblastmi, ve kter ch se gramatika ãesk ch a anglick ch podstatn ch jmen nejvíce li í, aè uï se jedná o tvar jednotného ãi mnoïného ãísla, o rozdíly v poãitatelnosti ãi nepoãitatelnosti nebo o odli né v razy oznaãující mnoïství. Rozdíly mezi ãe tinou a angliãtinou se projevují nejvíce v tûchto oblastech: A1. Podstatná jména, a) nûkteré druhy b) jména nûkte- c) v razy hundred, která mají v angl. chovné a lovné r ch národû thousand, million, stejn tvar pro zvûfie dozen obû ãísla A2. Podstatná jména, a) ãeskému ãíslu b) ãeskému ãíslu která si svou mnoïnému odpo- jednotnému odformou neodpo- vídá anglické povídá anglické vídají ãíslo jednotné ãíslo mnoïné A1. Podstatná jména, která mají v angliãtinû stejn tvar pro obû ãísla ada anglick ch podstatn ch jmen netvofií mnoïné ãíslo ani bûïn m zpûsobem (pfiidáním s, es), ani nepravidelnû (a woman two women), ale, na rozdíl od ãe tiny, má pro obû ãísla stejn tvar. Jedná se o následující skupiny podstatn ch jmen: CVIâEBNICE ANGLIâTINY PRO MÍRNù POKROâILÉ 1. a 2. âást Sládeãek Stanislav Publikace volnû navazuje na Cviãebnici angliãtiny (nejen) pro základní a stfiední koly, je v ak urãena v em mírnû pokroãil m studentûm angliãtiny. Je vhodná zejména pro mládeï star í 14 let, ale i pro dospûlé. MÛÏe b t pouïívána buì samostatnû, nebo jako doplàkov materiál k uãebnicím úrovnû pre-intermediate aï intermediate, napfi. Headway Life Lines nebo Opportunities. Cviãebnice je rozãlenûna do 12 lekcí (Units). Z dûvodu velkého objemu je kniha rozdûlena na dvû ãásti. První obsahuje Unit 1 6 a druhá Unit V úvodu kaïdé lekce je umístûn pfiehled nové slovní zásoby, následuje v klad nové gramatiky a vlastní cviãení rozvíjející rûzné fieãové dovednosti slovní zásobu, gramatiku, ãtení, poslech, samostatn ústní projev a psaní. Zvlá tní pozornost je vûnována systematickému procviãování frázov ch sloves. Ve kerá cviãení je moïno vypracovat samostatnû, bez pomoci uãitele ãi jiného studenta. Z tohoto dûvodu je cviãebnice vhodná i pro samouky. Pokud není v zadání vyslovenû uvedeno jinak, lze cviãení provádût podle vlastního uváïení jak ústnû, tak písemnû. KaÏdá lekce je zamûfiena na urãité téma (zemû a národnosti, trávení volného ãasu, cestování, sport a dal í aktivity, kultura, vzdûlávání, právo atd.), ãemuï odpovídá i v bûr slovní zásoby. Nûkteré lekce obsahují hodnû odborn ch v razû, dûleïit ch jen pro urãitou oblast studia. To znamená, Ïe není tfieba se nauãit ve kerá lexika kaïdé lekce. Rozsah uãiva záleïí na osobním v bûru a zájmu o konkrétní obor. CD K CVIâEBNICI ANGLIâTINY PRO MÍRNù POKROâILÉ CD je spoleãné pro 1. i 2. ãást Sládeãek Stanislav CESTUJEME DO ZAHRANIâÍ / TRAVELLING ABROAD âesko-anglická konverzace a slovník / Czech-English Phrase Book and Dictionary efiicha Václav, Gill Simon âesko-anglická konverzace a slovník Cestujeme do zahraniãí je uïiteãnou pomûckou na cesty. Uvedené anglické fráze a slovní zásoba vám umoïní komunikovat ve vût inû cestovních situací. Ve v ech kapitolách je frazeologie sefiazena tematicky a vychází z praktick ch zku eností autorû. Pfii cestování letadlem vás postupnû provází od zakoupení letenky, pfiíjezdu na leti tû, odbavení, bezpeãnostní kontroly a hlá ení na leti ti k nástupu do letadla a pobytu na palubû pfied vzletem i bûhem letu. Dále se vûnuje pfiíletu, pfiistávání, celní a pasové kontrole, návaznému letu, odjezdu z leti tû nebo pfiípadn m problémûm pfii ztrátû zavazadel. Podklady pro tuto kapitolu poskytl zku en palubní prûvodãí Pavel Kohout pracující jako vedoucí kabiny letadel na linkách âsa. Publikaci také vyuïijete pfii cestování autem, taxi nebo autostopem. Najdete v ní ustálené slovní obraty potfiebné pfii pronájmu auta, první pomoci, na v letech, pfii ubytování a stravování nebo pfii v skytu rûzn ch závad a nehod. Obsahem tfietí kapitoly je cestování vlakem, autobusem, tramvají a metrem. âtvrtá kapitola vás doprovodí pfii plavbách na jachtû, trajektu nebo velkou v letní lodí. Závûreãná kapitola je zamûfiena na cyklistiku. Obsahuje slova a fráze t kající se jízdy na kole, obleãení a povinné v bavy kola pro âeskou republiku. Celá kníïka je doplnûna celostránkov mi ilustracemi s popisky. SnaÏili jsme se vybrat ty nejãastûj í a nejuïiteãnûj í fráze a v razy, které mûïete na sv ch cestách potfiebovat v bûïn ch i kritick ch situacích. Vûfiíme, Ïe jazyková pfiíruãka Cestujeme do zahraniãí bude va ím osobním anglick m pfiekladatelem a tlumoãníkem. ENGLISH WITH PICTURES AND PRONUN- CIATION ANGLIâTINA S OBRÁZKY A V SLOVNOSTÍ Volnû staïitelná audio pfiíloha MP3 NAHRÁVKY efiicha Václav a kolektiv autorû Kniha je urãena pro zájemce o angliãtinu, zejména dûtského vûku, jejichï dominantou je hravost, zvûdavost, pfiedstavivost. Vûfiíme, Ïe kniha bude i zajímavou uãební pomûckou pro v echny samouky nebo ostatní, ktefií s angliãtinou zaãínají. Uãivo kaïdé lekce uvádí celostránkov motivující obrázek s básniãkou nebo fiíkankou. Vedlej í strana obsahuje základní fráze k zapamatování a dal í doprovodné ilustrace. Následující ãástí v ech lekcí je roz ifiující slovní zásoba a fráze k tématu. Gramatické jevy jsou probírány postupnû a shrnuty ve struãném pfiehledu. Závûr kaïdé lekce je zakonãen tematick mi úkoly. ANGLICKO-âESK TEMATICK SLOVNÍK (âlovùk PO STRÁNCE FYZICKÉ) Jaro ãák Miroslav První tematick slovník zab vající se detailnû fyzickou stránkou ãlovûka. Komplexní popis slovní zásoby této oblasti vãetnû nov ch slov. Velk dûraz poloïen na pfiíkladové vûty, slovní spojení a pouïití slov v kontextu. Definice obtíïnûj ích v razû. DÛraz poloïen na podobnosti a rozdíly mezi angliãtinou a ãe tinou. UÏiteãné uïivatelské poznámky. Pozornost vûnována i kulturním rozdílûm mezi Británií, USA a âeskou republikou. P EHLED ANGLICKÉ GRAMATIKY KrajÀanská Veronika Urãeno pro Ïáky Z a studenty S, pfiehled obsahuje fonetickou abecedu, uïiteãné vazby, nejpouïívanûj í anglická nepravidelná slovesa, slovesné ãasy atd. P EHLED ANGLICK CH P EDLOÎEK s upozornûním na nejãastûj í chyby Charvátová Barbora, efiicha Václav Urãeno pro Ïáky Z a studenty S. ANGLICKÁ PODSTATNÁ TNÁ JMÉNA s upozornûním na nejãastûj í chyby pro Ïáky Z a studenty S A. Jednotné J a mnoïné ãíslo podstatn ch jmen ANGLICKÁ PODSTATNÁ JMÉNA s upozornûním na nejãastûj í chyby, pro Ïáky Z a studenty S Charvátová Barbora Pfiehled nejpodstatnûj ích rozdílû mezi ãesk mi a anglick mi podstatn mi jmény tvar jednotného ãi mnoïného ãísla, rozdíly v poãitatelnosti ãi nepoãitatelnosti nebo o odli né v razy oznaãující mnoïství.

5 NùMâINA NùMECKO-âESK, âesko-nùmeck KOLIB Í SLOVNÍK Lesnjak Alena a kolektiv autorû Nûmecko-ãesk a ãesko-nûmeck kolibfií slovník obsahuje základních hesel. Slovní zásobu navíc roz ifiují dal í odvozená slova a fráze. BliÏ í charakteristiku obsahu slov umoïàují informativní poznámky vysazené men ím typem písma. U v ech podstatn ch jmen je uvedena struãná gramatická charakteristika, tj. udání rodu a pádové koncovky 2. pádu singuláru a 1. pádu plurálu. Informace k pouïívání slovníku naleznete na dal í stranû v kapitole Vysvûtlivky, následují pokyny k v slovnosti samohlásek s pfiehláskou, dvojhlásek a nûkter ch souhlásek. V závûru kaïdé slovníkové ãásti je zafiazen alfabeticky uspofiádan Seznam siln ch a nepravideln ch sloves. Na konci slovníãku je umístûn struãn Pfiehled nûmecké gramatiky a konverzaãní pfiíloha Obraty spoleãenského styku. NùMECKO-âESK, âesko-nùmeck STUDIJNÍ SLOVNÍK Steigerová Marie a kolektiv autorû Dal í z fiady jazykovû encyklopedicky pojat ch slovníkû urãen ch pro v echny uïivatele, ktefií si rádi roz ífií slovní zásobu. VyuÏívá fiady grafick ch vizuálních pomûcek, které pfiesnû definují urãit technick termín nebo celou tematickou oblast. Velk prostor je vûnován lexikografickému komentáfii, u hesel je oznaãen pfiízvuk i pfiepis v slovnosti. Souãástí slovníku je Pfiíloha nûmecké gramatiky a Pfiíloha nûmecky mluvících zemí. Antonyma jsou ãíselnû oznaãena v jazykové souvislosti na základní ekvivalent a jeho dal í v znamy. Souãástí textû jsou studijní poznámky k obsahu, v znamu slov a konkrétnímu uïití základních ekvivalentû, synonym apod. Slovník obsahuje celkem hesel. âesko-nùmeck, NùMECKO-âESK PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICK SLOVNÍK Poláková Jenny, Nele ovská Alena Kromû autorek z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se na v bûru hesel podílel také doc. PhDr. Josef Koneãn, CSc. a prof. J. Rekus z Vysoké koly pedagogické v Karlsruhe. Zámûrem a cílem slovníku je poskytnout zejména studentûm v ech studijních oborû na PdF UP základní a nejfrekventovanûj í terminologii pedagogicko-psychologickou v ãeském a nûmeckém jazyce, se kterou se budou pfii studiu zahraniãní literatury, ve v uce, ale i pfii písemném a osobním styku se zahraniãními kolegy setkávat. Odborn ch slovníkû tohoto druhu je velmi málo, a proto bylo potfiebné na tuto situaci reagovat. Slovní zásoba obsahuje pouze takovou terminologii, která je pro komunikaci v oblasti pedagogicko-psychologické nosná a aktuální. Zdroje pro sestavení souboru termínû a pojmû jsou uvedeny v seznamu pouïité literatury. Pro zájemce o hlub í roz ífiení poznatkû v oblasti pedagogické a psychologické terminologie uvádíme také doporuãenou literaturu. NùMâINA PRO AU PAIR Stahl Birke, ED. efiicha Václav Druh titul z fiady au pair Nûmãina pro au pair s frázemi a slovníky je pfiíruãka pro v echny, kdo chtûjí pracovat (nebo jiï pracují) s dûtmi v nûmecky mluvících rodinách. Nûmãina pro au pair s frázemi a slovníky vám umoïàuje efektivnûji nûmecky komunikovat s dûtmi a hostitelskou rodinou, se skládá z nûmecké slovní zásoby a frází, které au pair povaïují za nejãastûj í a nejdûleïitûj í, je podrobnû zkontrolována a doplnûna rodil mi mluvãími tak, aby obsahovala i nejnovûj í slovní zásobu nezbytnou pro au pair. Nûmãina pro au pair s frázemi a slovníky je Va ím jazykov m prûvodcem, od vyplnûní formuláfie Ïádosti a pfiíjezdu do hostitelské rodiny po kaïdodenní povinnosti au pair: vãetnû buzení dûtí, snídanû, odchodu do koly, domácích prací, pfiípravy jídla a odpoledního a veãerního programu dûtí. DÛleÏité jsou fráze a slovní zásoba pro zdravotní problémy, tûlesné potfieby, bezpeãí, hry, domácí zvífiata apod. Jednotlivé kapitoly jsou rozdûleny na ãásti komunikace s dûtmi, komunikace s rodiãi a dal í uïiteãné v razy a fráze. Nûmecké v razy ve slovnících mají zjednodu en fonetick pfiepis, kter v raznû usnadní komunikaci s dûtmi a hostitelskou rodinou. âesko-nùmeck, NùMECKO-âESK KAPESNÍ SLOVNÍK Steigerová Marie a kolektiv autorû Obsahem stfiední slovník zpracovan pro ir í okruh ãesk ch uïivatelû. Slovník vychází z platné pravopisné normy pro Nová pravidla nûmeckého pravopisu z r Slovní zásoba vyuïívá ustálené aktuální terminologie obohacené o nûkteré hovorové, slangové v razy z oblasti studentského Ïivota a sportu. Do slovníku, vzhledem k rozsahu, nebyla zafiazena úzce specializovaná odborná terminologie, v razy zastaralé, vlastní jména a málo frekventované pojmy. Podstatná jména provází struãná gramatická charakteristika s udáním rodu a pádov ch koncovek. âasování siln ch sloves je vyznaãeno samohláskou tvaru préterita, zkratkou pomocného slovesa a samohláskou pfiíãestí minulého. Dal í doplàující v klad k heslûm umoïàují zkratky a informativní text uvádûn men ím typem písma, souãástí hlavních hesel je oznaãení pfiízvuãn ch samohlásek. V pfiílohách slovníku je zafiazena struãná nûmecká gramatika s upozornûním na pfiíklady zmûn v rámci nové pravopisné normy. Souãástí je pfiíklad nejuïívanûj ích siln ch a smí en ch sloves. âesko-nùmeck, NùMECKO-âESK ODBORN SLOVNÍK VùDY, TECHNIKY, EKONOMIKY Hegerová Vûra, Zahradníãek Tomá a kolektiv autorû âesko-nûmeck / nûmecko-ãesk odborn slovník, kter tímto jiï podruhé v upravené formû pfiedkládáme, má uïivatelûm nabídnout rozsáhlou lexikograficky zpracovanou tematiku pfieváïnû technick ch, ale téï vûdeck ch a ekonomick ch oborû v nûmeckém jazyce. Druhé vydání shrnuje fiadu nov ch podnûtû i kritick ch doporuãení, které byly do díla zapracovány. Terminologie byla konzultována téï s rodil mi mluvãími ze SRN a Rakouska, ktefií tak nemal m dílem pfiispûli ke koneãné podobû tohoto slovníku. Díky nim a dal ím lektorûm byla pfiidána, upfiesnûna, pfiípadnû vyfiazena nûkterá lexika. Kromû vytfiídûní a roz ífiení slovní zásoby do lo i k zafiazení nov ch ilustrací, které mají uïivatelûm slovníku názornou formou pfiiblíïit praktické uïití odborné terminologie pfii popisu rûzn ch pfiedmûtû, strojû, nástrojû apod., a také pomoci pfii vysvûtlení v znamu urãitého termínu obrazovou formou. V znamn m doplàkem tohoto kniïního vydání je jeho elektronická podoba na CD médiu. Tímto jsme chtûli vyjít vstfiíc uïivatelûm, ktefií vyuïívají ke své práci PC a elektronická podoba slovníku by mohla jejich práci zefektivnit. Hesláfi zahrnuje více neï termínû ze 130 oborû. Pomíjí základní slovní zásobu a vûnuje se pfiedev ím odborn m v razûm ve stûïejních oborech. Vedle tradiãních prûmyslov ch odvûtví a vybran ch v razû pfiírodovûdeck ch oborû byla téï pfiimûfiená pozornost vûnována ekonomice a technické terminologii nov ch, progresivních odvûtví, jako jsou v poãetní technika, zpracování dat, informaãní technika, telekomunikace a jaderná fyzika. Jako zdroje pro sestavení souboru termínû a pojmû nám poslouïily terminologické prameny, vícejazyãné odborné slovníky a moderní lexikogafické pfiíruãky, uvedené v seznamu doporuãené literatury, jakoïto i rozsáhlá terminologie z vlastní praxe. Pfiíprava si vyïádala spolupráci s odborníky jednotliv ch oborû a provedení odpovûdného v bûru termínû tak, aby slovník umoïnil zprostfiedkování poznatkû technick ch a ekonomick ch oborû od základních pojmû aï po nejnovûj í termíny. Z úsporn ch dûvodû vyu- Ïívá slovník hnízdování hesel, které jsou uspofiádány alfabeticky. Struktura ãlenûní slovníku nabízí pfiehlednou orientaci pfii vyhledávání hlavních i odvozen ch hesel s vyuïitím rûzné tuãnosti a fiezû písma. âlenûní textu vychází z principu srozumitelnosti, struãnosti a pfiehlednosti. Doporuãujeme v em, aby se pfied prací se slovníkem seznámili s jeho strukturou. UÏívání slovníku pfiedpokládá jiï jistou znalost nûmeckého jazyka. Uvûdomujeme si, Ïe rozsah odborné slovní zásoby nemûïe b t zdaleka vyãerpávající, proto rádi pfiivítáme va e podnûty a pfiipomínky, které by mohly dal í upravené vydání zkvalitnit. P EHLED NùMECKÉ GRAMATIKY Steigerová Marie Pfiehled obsahuje základní pojmy t kající se dané problematiky-pfiehled nepravideln ch sloves, stupàování, konjuktivy, rozkazovací zpûsob, kondicionál pfiítomn apod.

6 RU TINA âesko-rusk, RUSKO-âESK KAPESNÍ SLOVNÍK (s gramatikou a pfiílohami) Steigerová Marie a kolektiv autorû Kapesní ãesko-rusk a rusko-ãesk slovník, kter se Vám dostává do rukou, je urãen nejen pro bûïnou denní potfiebu rusistû, ale i pro studenty ruského jazyka, kter ch v poslední dobû opût pfiib vá. Vûfiíme, Ïe poslouïí také obãanûm ruské národnosti Ïijícím u nás. Ocení ho v ichni, ktefií mají zájem roz ífiit si svoji slovní zásobu a zdokonalit se v jazyce. Tento oboustrann slovník je pomûrnû rozsáhl, obsahuje celkem slov vãetnû podhesel, frazeologick ch konstrukcí, pofiekadel a pfiísloví. Slovník se snaïí zachytit v voj souãasného ruského jazyka ve v ech oblastech. Jsou zde zahrnuty nejen ustálené v razy spisovné ru tiny, ale ãásteãnû i v razy hovorové a odborné. Odbornou terminologii roz ifiuje 90 ãernobíl ch tematick ch obrazov ch pfiíloh v rusko-ãeské textové ãásti. U ohebn ch slov jsou uvedeny tvary, které obeznamují uïivatele se skloàováním a ãasováním tûchto slov. U v ech rusk ch slov je uveden pfiízvuk a pfiedností slovníku je i vyznaãení v slovnosti tam, kde se li í od psaného textu, coï ve vût inû souãasn ch slovníkû chybí. DoplÀující v klad k heslûm umoïàují zkratky a informativní text uvádûn jin m typem písma (kurzívou). Souãástí slovníku je pfiehled ruské gramatiky s pfiíklady a tabulkou nejpouïívanûj ích nepravideln ch sloves. Barevná obrazová pfiíloha obsahuje 78 tematicky uspofiádan ch celostránkov ch barevn ch pfiíloh z oblasti botaniky, zoologie, anatomie, odívání, bydlení atd. Pfiíloha pod názvem Architektura a reálie Ruska seznamuje uïivatele s typick mi rusk mi historick mi památkami, pfiedmûty denní potfieby, lidov mi kroji a podrobnû pfiedstavuje nûkteré v znamné ruské panovníky. V echny informace ve v kladov ch ãástech i popisky v obrazov ch pfiílohách jsou dvoujazyãné. KOLIB Í SLOVNÍK RUSKO-âESK, âesko-rusk Steigerová Marie Slovník obsahuje nejfrekventovanûj í hesla a slovní spojení, pfiehled ruské gramatiky, ãernobílé ilustrace. P EHLED RUSKÉ GRAMATIKY Steigerová Marie Pfiehled obsahuje nejdûleïitûj í nepravidelná slovesa, je rozdûlen na podstatná jména, pfiídavná jména, zájmena, ãíslovky, slovesa, pfiíslovce, pfiedloïky a spojky. UKRAJIN TINA âesko-ukrajinsk, UKRAJINSKO-âESK KAPESNÍ SLOVNÍK (s gramatikou a barevnou pfiílohou) Ornst Jaroslav a kolektiv autorû Oboustrann slovník obsahuje v ãásti ãesko-ukrajinské 9650 ãesk ch slov a ukrajinsk ch ekvivalentû. V ukrajinsko-ãeské ãásti 9100 ukrajinsk ch slov a ãesk ch ekvivalentû. Souãástí je 39 celostránkov ch barevn ch pfiíloh a 35 ãernobíl ch obrázkû v textové ãásti. U v ech podstatn ch jmen je uvedena struãná gramatická charakteristika. Obsahuje nejvíce frekventovaná slova a slovní spojení souãasného hovorového jazyka, ale i bûïnû pouïívané vûdecko-technické termíny. Byl vytvofien na základû posledních zmûn a podle normy ukrajinského pravopisu. FRANCOUZ TINA PANùL TINA PANùL TINA PRO AU PAIR Hájková Zuzana, ED. efiicha Václav panûl tina pro au pair s frázemi a slovníky je pfiíruãka pro v echny, kdo chtûjí pracovat nebo jiï pracují s dûtmi ve panûlsky mluvících rodinách, v Evropû nebo v Latinské Americe. panûl tina pro au pair s frázemi a slovníky vám umoïàuje efektivnûji panûlsky komunikovat s dûtmi a hostitelskou rodinou, se skládá ze panûlské slovní zásoby a frází, které au pair povaïují za nejãastûj í a nejdûleïitûj í, je podrobnû zkontrolována a doplnûna rodil mi mluvãími ze panûlska tak, aby obsahovala i nejnovûj í slovní zásobu nezbytnou pro au pair. panûl tina pro au pair s frázemi a slovníky je Va ím jazykov m prûvodcem, od vyplnûní formuláfie Ïádosti a pfiíjezdu do hostitelské rodiny po kaïdodenní povinnosti au pair: vãetnû buzení dûtí, snídanû, odchodu do koly, domácích prací, pfiípravy jídla a odpoledního a veãerního programu dûtí. DÛleÏité jsou fráze a slovní zásoba pro zdravotní problémy, tûlesné potfieby, bezpeãí, hry, domácí zvífiata apod. Jednotlivé kapitoly jsou rozdûleny na ãásti komunikace s dûtmi, komunikace s rodiãi a dal í uïiteãné v razy a fráze. âesko-francouzsk AFRANCOUZSKO-âESK KAPESNÍ SLOVNÍK (s v slovností) Gailly Iva a kolektiv autorû Pfiehlednû zpracovan oboustrann slovník urãen nejen studentûm stfiedních kol, ale nej ir ímu okruhu zájemcû o francou tinu. Je vhodn pro studium na stfiedních a jazykov ch kolách. V ãásti francouzsko-ãeské lze vyuïít pfiepisu francouzské v slovnosti. Slovní zásobu doprovází struãné poznámky upfiesàující v znam, zájmenné i slovesné vazby, hovorová spojení vãetnû nejbûïnûj ích frází a odvozen ch slov. Základní terminologie je roz ífiena o nûkteré dal í odborné v razivo pomocí názorn ch ãernobíl ch i barevn ch pfiíloh. Ve slovníku naleznete struãnou gramatiku, pfiehled nepravideln ch sloves, velmi popisné reálie v ech francouzsko mluvících zemí, nejãastûj í konverzaãní obraty atd. FRANCOUZ TINA PRO AU PAIR Studeniãová Hana, Fer Cécile, ED. efiicha Václav Francouz tina pro au pair s frázemi a slovníky je va ím jazykov m prûvodcem, od vyplnûní formuláfie Ïádosti a pfiíjezdu do hostitelské rodiny po kaïdodenní povinnosti au pair, vãetnû buzení dûtí, snídanû, odchodu do koly, domácích prací, pfiípravy jídla a odpoledního a veãerního programu dûtí. UmoÏÀuje efektivnûji komunikovat francouzsky s dûtmi a hostitelskou rodinou. Skládá se z francouzské slovní zásoby a frází, které au pair povaïují za nejãastûj í a nejdûleïitûj í. Je podrobnû zkontrolována a doplnûna rodilou mluvãí tak, aby obsahovala i nejnovûj í slovní zásobu nezbytnou pro au pair.

7 ITAL TINA âesko-italsk, ITALSKO-âESK KAPESNÍ SLOVNÍK (s frazeologií) Papou ek Zdenûk Dílo emeritního profesora Z. Papou ka vyuïívá nejen celoïivotních praktick ch zku eností, ale dal ích inspirací, kter mi ho zásobila jeho Ïena Italka i desítky pfiátel hovofiících tímto jazykem. Vytfiíben v bûr ekvivalentû i nejãastûji pouïívan ch frázov ch spojení umoïàuje uïivateli se snadno orientovat v rûzn ch situacích. K pfiednostem slovníku patfií i zjednodu ené vyznaãování v slovnosti slov, která se vymykají pravidlûm. Slovník doplàují pfiílohy struãné mluvnice, rejstfiíky nepravideln ch sloves, barevné i ãernobílé obrazové pfiílohy. KOLIB Í SLOVNÍK ITALSKO-âESK, âesko-italsk Papou ek Zdenûk V úvodní ãásti najdete vysvûtlení zkratek a znaãek, pravidla v slovnosti a italskou abecedu. Slovník obsahuje základní hesla, slovní spojení a rãení, ãernobílé ilustrace. LATINA FYZIKA LATINSKO-âESK, âesko-latinsk SLOVNÍK Tfietí opravené vydání 2005 se li í od broïovaného zpracováním v tuhé vazbû. enková Silva Slovník vznikl na základû dlouholeté kolní praxe autorky s vyuãováním latinského jazyka. Obsahuje celkem termínû v obou ãástech slovníku, které navíc doplàují synonyma, roz ifiující v znamy, navazující slovní druhy a fráze. Do slovníku byla zafiazena základní slovní zásoba pro studium latinského jazyka na úrovni stfiední koly. Jsou zde uvedeny v razy pouïívané ve stfiedo kolsk ch uãebnicích latiny i v razy potfiebné pro ãetbu a porozumûní nejznámûj ím ukázkám z antické literatury. Ve slovníku najdou uïiteãné v razy nejen filologové, ale i historikové, pedagogové, právníci, pfiírodovûdci, medici, bohoslovci, politici, ekonomové a dal í. P EHLED FYZIKY Lo Èák Jifií Pfiehled obsahuje základní pojmy a pouãky t kající se dané problematiky. Usnadní orientaci ÏákÛm v ech typû kol. BIOLOGIE CO BYS MùL ZNÁT Z P ÍRODOPISU (slovníãek pro Z ) Fronûk Jifií, Horník Franti ek, Tonika Jaroslav Publikace obsahuje nejdûleïitûj í pojmy, které je nutné znát nejen ve kole, ale i v budoucím Ïivotû. V bûr hesel byl proveden v souladu s platn mi uãebními osnovami pfiírodopisu s pfiispûním Ïivotních zku eností autorû. V znam knihy lze ocenit v prûbûhu let, protoïe kaïdou dfiíve získanou informaci lze zapomenout. V tom pfiípadû není nic snaz ího, neï vzít do rukou tuto pomûcku.v klad hesel je ãlenûn tak, Ïe první vûta podává základní informaci, roz ífien text za heslem má formu volnû v kladovou. Je moïno získat souhrnné informace o rûzn ch vztazích a korelacích. Vzájemné souvislosti jsou naznaãeny nejen odkazy, ale i doplnûny barevn mi obrázky. VYBRANÉ KAPITOLY Z OBECNÉ BIOLOGIE Jelínek Jan Alternativní uãební pomûcka je ãtvrt m a posledním dílem, mezi studenty velmi pfiitaïlivého maloformátového vydání souhrnné uãebnice biologie pro stfiední koly gymnazijního typu. Je druh m upraven m a roz ífien m vydáním samostatné ãásti, pojednávající o vlastnostech prokaryotních a eukaryotních organismû, energetice Ïiv ch soustav, názorech na vznik Ïivota na Zemi a biologickou evoluci. V samostatné ãásti se zab vá vzájemn mi vztahy ãlovûka a prostfiedí a ochranou Ïivotního prostfiedí. Rozsahem odpovídá uãivu biologie vymezenému osnovami pro ãtvrt roãník ãtyfilet ch gymnázií. Odpovídá poïadovanému standardu a je v praxi ovûfiena na fiadû gymnázií. Je vhodnou uãební pomûckou i pro studenty jin ch stfiedních kol, ktefií se pfiipravují ke studiu na vysok ch kolách s biologick m zamûfiením a potfiebují si doplnit nezbytné znalosti k pfiijímacím zkou kám. BIOLOGIE PROKARYOT, NIÎ ÍCH A VY ÍCH ROSTLIN, HUB Jelínek Jan âtvrté opravené a doplnûné vydání moderní uãebnice biologie mikroorganizmû, rostlin, hub a jejich ekologie. Nové zpracování i dotisk titulu svûdãí o její plné funkãnosti a oblíbenosti jako alternativní uãebnice. Sv m rozsahem a metodick m zpracováním plnû odpovídá osnovám uãiva prvního roãníku S gymnazijního typu, je vhodná k pfiípravû na V s biologick m zamûfiením. Kromû bohat ch ãernobíl ch ilustrací obsahuje i 28 barevn ch pfiíloh. BIOLOGIE PRO GYMNÁZIA (teoretická i praktická ãást) Jelínek Jan, Zicháãek Vladimír Deváté souhrnné ucelené vydání stfiedo kolsk ch uãebnic: Biologie prokaryot, vy ích a niï ích rostlin, hub, Biologie ÏivoãichÛ, Biologie ãlovûka a úvod do obecné biologie, Vybrané kapitoly z obecné biologie, Praktická cviãení z biologie. Deváté doplnûné vydání publikace vyuïívá vût ího formátu B5, v nûmï kaïdá kapitola je navíc roz ífiena o názorné barevné pfiílohy v rozsahu 92 stran. Toto vydání je obohaceno o novou obrazovou pfiílohu Od Linného ke genovému inïen rství. Praktická ãást umoï- Àuje studentûm ovûfiit si úroveà získan ch znalostí i procviãení uãiva, uãitelûm snadnou realizaci praktick ch cviãení. Zahrnuje definice dûleïit ch pojmû, otázky, doplàovaãky, dvouvariantní i ãtyfivariantní testy, metodické návody ke 44 praktick m cviãením, správná fie ení doplàovaãek a testû. K porozumûní textu pfiispívají názorné barevné ilustrace a ãernobílé perokresby. Sv m obsahem uãebnice odpovídá uãebním osnovám ãtyfiletého gymnázia a vy ím roãníkûm vícelet ch gymnázií. Kniha se stala oblíbenou a vyhledávanou pomûckou i pro studenty jin ch typû stfiedních kol, pfiipravujících se k pfiijímacím zkou kám a studiu na vysok ch kolách, na nichï je biologie profilujícím pfiedmûtem.

8 ZEMùPIS OBECNÁ BIOLOGIE (ST EDO KOLSKÁ UâEBNICE) (evoluce, biologie buàky, genetika s 558 fie en mi testov mi otázkami) Chalupová-Karlovská Vlastimila Máte pfied sebou uãebnici, která je zamûfiena na otázky biologické evoluce, biologie buàky a genetiky. Zahrnuje tedy jen v sek stfiedo kolského uãiva biologie. Obsah uãebnice je v souladu s osnovami v uky biologie na gymnáziích, ale obsahuje pouze v bûr kapitol obecné biologie. Vznikla pfiedev ím proto, aby vám pomohla prohloubit a roz ífiit va e znalosti stfiedo kolského uãiva tam, kde se biologické vûdy velmi rychle rozvíjejí podle nov ch vûdeck ch poznatkû, pfiedev ím v cytologii a v genetice. Právû tyto biologické obory jsou nûkdy ve stfiedo kolsk ch uãebnicích pojaty dosti struãnû. Uãebnice by vám mûla hlavnû pomoci pfii pfiípravû na pfiijímací zkou ky na ty typy vysok ch kol, kde je biologie stûïejním pfiedmûtem. Pfiijímací testy na tyto koly ãasto tuto ífii a hloubku znalostí vyïadují. Za kaïdou kapitolou uãebnice je fiada otázek s fie ením, které jsou obvyklé v pfiijímacích testech, a které procviãují a testují v echna vysvûtlení, znalosti a definice, o nichï se kapitola zmiàuje. Uãebnice mûïe poslouïit také vyuãujícím na gymnáziích pfii sestavování didaktick ch testû. BIOLOGICKÉ ASPEKTY REGENERAâNÍ MEDICÍNY Prof.MUDr. Alexander Ostró, CSc., prof. MVDr. Franti ek Le ník, Dr.Sc. âlovûk si zvyká vzná et stále odváïnûj í poïadavky na pfiírodní zákonitosti a procesy ve snaze pfiekonat a podfiídit si je. Lékafi, kter prosazuje dal í v zkum v oblasti genetiky, asistované reprodukce a regeneraãní medicíny, je veden u lechtilou snahou uspokojit rostoucí poïadavky na zdravotnickou péãi, av ak zároveà je vystaven traumatûm z toho, Ïe kvalitní péãi nemûïe poskytnout v em lidem. PfiedloÏená monografie je nejucelenûj ím spisem v oblasti regeneraãní medicíny, kter na Slovensku a v âeské republice vznikl. Má celoevropsk v znam a lze jej doporuãit jako souhrn vynikajících zku eností k opravdovému studiu. EVROPA (encyklopedick pfiehled zemí) Andûl Jifií, Mare Roman Pfiehledn, netradiãní a zajímavû metodicky zpracovan text urãen nejen pro základní a stfiední koly, ale i irok okruh ãtenáfiû. Obsahuje v echny podstatné a dûleïité charakteristiky zemí. V díle nejsou jen poznatky ãistû zemûpisné, ale sleduje souvislosti historické, biologické, ekonomické, kulturní a dal í. Text povede ãtenáfie k tomu, aby se nad dan mi skuteãnostmi sám zamyslel a pokusil se vlastní rozvahou je zhodnotit a dát do souvislostí. DokáÏe odpovûdût na fiadu otázek a sám si bude i tyto otázky formulovat. âlenûní textu vychází z principu srozumitelnosti, pfiehlednosti a struãnosti (souhrnné údaje kontinent, pfiirozené podmínky, obyvatelstvo, hospodáfiství formou 10 nej, vãetnû rekordû a prvenství na svûtû). Náplní kaïdého státu je: 1. státní symbolika, poznávací znaãka automobilû, mûna, 2. základní údaje o státû, 3. poloha na mapû svûta, v hody polohy, 4. pfiírodní podmínky, 5. historie zemû, 6. obyvatelstvo, 7. hospodáfiství a dal í specifika (zahraniãní obchod, turistika, zajímavosti kulturní, sportovní). Souãástí jsou doprovodné tabulky, diagramy, grafiky, terminologick slovníãek, rejstfiík atd. UâEBNÍ ÚLOHY Z BIOLOGIE pro základní koly a niï í roãníky vícelet ch gymnázií âíïková Vûra a kolektiv autorû Pfiedkládan soubor uãebních úloh pokr vá v echny biologické obory vyuãované v pfiírodopisu na základní kole a biologii na niï ím gymnáziu, vãetnû geologie. Je zpracován formou pracovního se itu, do kterého mohou Ïáci pfiímo zaznamenávat svoje odpovûdi. Obsahuje ve stejném pomûru úlohy otevfiené i uzavfiené orientované na správné uïívání pojmû, vysvûtlení biologick ch jevû, urãení vztahû a souvislostí, úlohy ovûfiující schopnosti aplikovat teoretické poznatky v konkrétních situacích i úlohy problémové. Od podobn ch, jiï dfiíve publikovan ch souborû se li í pfiedev ím v razn m zastoupením úloh opírajících se o obrazov materiál, kter pfii fie ení plní funkci nejenom informaãní, ale i motivaãní. Úlohy obsaïené v publikaci jsou urãeny pro opakování, doplnûní a prohloubení uãiva, a také pro zv ení zájmu ÏákÛ o biologii. Za tímto úãelem jsou zafiazeny kfiíïovky a úlohy k zamy lení. Podle v bûru mûïe uãitel úlohy vyuïívat pfii probírání nového uãiva k ativizaci a zv ení motivace, dále pfii procviãování, a také pfii klasifikaãním opakování. Îáci mohou s úlohami pracovat samostatnû pfii domácí pfiípravû na v uku nebo pfiípravû k pfiijímacím zkou kám na pfiírodovûdnû orientované stfiední koly. V tomto smûru mohou úlohy poslouïit i stfiedo kolsk m pedagogûm pro pfiípravu pfiijímacích testû. Soubor uãebních úloh pokr vá v echny biologické obory vyuãované v pfiírodopisu na základní kole a biologii na niï ím gymnáziu, vãetnû geologie. Îáci zde mohou pfiímo zaznamenávat svoje odpovûdi. Kniha se vûnuje správnému uïívání pojmû, vysvûtlování biologick ch jevû, urãování vztahû a souvislostí, úlohám ovûfiujícím schopnosti aplikovat teoretické poznatky v konkrétních situacích i úlohám problémov m. Úlohy jsou urãeny pro opakování, doplnûní a prohloubení uãiva. Îáci s nimi mohou pracovat samostatnû pfii domácí pfiípravû na v uku nebo pfiípravû k pfiijímacím zkou kám na pfiírodovûdnû orientované stfiední koly. Mohou poslouïit i stfiedo kolsk m pedagogûm pro pfiípravu pfiijímacích testû. SOMATOLOGIE ANATOMIE AFYZIOLOGIE âlovùka (630 testov ch otázek a odpovûdí) Chalupová-Karlovská Vlastimila Pfiíruãka s testov mi otázkami z anatomie a fyziologie ãlovûka pro stfiední zdravotnické koly. PomÛÏe procviãit a zopakovat uãivo a bude v borná pro pfiípravu k pfiijímacím zkou kám na rûzné obory lékafisk ch fakult. MÛÏe poslouïit také vyuãujícím na zdravot. kolách pfii sestavování didaktick ch testû. STAR SVùT ASIE, AFRIKA (encyklopedick pfiehled zemí) Andûl Jifií, Mare Roman Dal í svazek edice Zemû svûta do kapsy je dílem pracovníkû katedry geografie Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Publikace je sv m obsahem a rozsahem první svého druhu u nás. Nev ední formou se zde dozvíte v e, co je podstatné a pro danou zem dûleïité. Nejsou to jen informace geografické, ale sledujete i souvislosti pfiírodopisné, historické, kulturní a dal í zajímavosti. Unikátní je právû ãást vûnovaná zajímavostem o jednotliv ch zemích. Navozuje iroce chápanou pfiedstavu o dané zemi formou: kdyï se fiekne, vybaví se.... Pfiehledu jednotliv ch zemí pfiedchází rámcová charakteristika kontinentu. Publikace obsahuje velké mnoïství vzájemnû srovnateln ch tabulek a jednotlivé státy jsou ãlenûny podle následujícího schématu: symboly státu, tabulka základních údajû, poloha, pfiírodní podmínky, rozdûlení na hlavní oblasti (regiony), historick v voj, obyvatelstvo, hospodáfiství, zahraniãní vztahy, zajímavosti z kultury, sportu ap. Státy nejsou fiazeny alfabeticky, ale geograficky. Va e putování po zemích Asie a Afriky je zachyceno na mapce. NOV SVùT AMERIKA A OCEÁNIE (encyklopedick pfiehled zemí) Andûl Jifií, Mare Roman Posledním tfietím dílem se zavr uje ediãní fiada Encyklopedického pfiehledu zemí, kter je zamûfien na Nov svût Ameriku a Oceánii (vãetnû Austrálie). Netradiãní a zajímavû metodicky zpracovan text je urãen pro irok okruh uïivatelû. Obsahuje podstatné a dûleïité charakteristiky zemí, které Evropané poznávali a osvojovali si nejpozdûji. Kniha neobsahuje jen poznatky ãistû zemûpisné, ale sleduje souvislosti historické, biologické, ekonomické, sociální a dal í (turistické, kulturní a sportovní zajímavosti). Text je ãlenûn tak, aby odpovídal pfiedcházejícím dílûm a umoïàoval vzájemné srovnání jednotliv ch zemí. Snadnou prostorovou orientaci umoïàují pfiiloïené mapy. Souãástí je barevná pfiíloha, obsahující vlajky jednotliv ch státû.

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Úloha rodiny v péãi o seniory

Úloha rodiny v péãi o seniory SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP2/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Úloha rodiny v péãi o seniory NEP EHLÉDNùTE: Na konci ãísla

Více

Drogy a drogové závislosti 1 mezioborov pfiístup

Drogy a drogové závislosti 1 mezioborov pfiístup Drogy a drogové závislosti 1 mezioborov pfiístup Kamil Kalina a kolektiv RADA EVROPY SKUPINA POMPIDOU RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY NÁRODNÍ MONITOROVACÍ ST EDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

Drogy a drogové závislosti 2 mezioborov pfiístup

Drogy a drogové závislosti 2 mezioborov pfiístup Drogy a drogové závislosti 2 mezioborov pfiístup Kamil Kalina a kolektiv RADA EVROPY SKUPINA POMPIDOU RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY NÁRODNÍ MONITOROVACÍ ST EDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY Josef Novotn, Pavel Duspiva Úvod Faktory, které ovlivàují kupní chování spotfiebitelû, jsou pro podniky velice v znamné, protoïe

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více