âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû"

Transkript

1 POâÁTKY âeské LITERATURY LITERATURA RANÉHO ST EDOVùKU LITERATURA VRCHOLNÉHO ST EDOVùKU LITERATURA HUSITSKÁ A PROTIHUSITSKÁ RENESANCE A HUMANISMUS BAROKNÍ LITERATURA NÁRODNÍ OBROZENÍ MYSLÍ, ROMANTISMUS A REALISMUS ÎE TO BUDE V POHODù? BÁSNICKÉ SKUPINY HISTORICKÁ A REALISTICKÁ PRÓZA 80. LET 19. STOLETÍ LITERATURA NA P ELOMU 19. A 20. STOLETÍ PRAÎSKÁ NùMECKÁ LITERATURA OBDOBÍ STAROSLOVùNSKÉ LITERATURY 2. polovina 9. století JÁ JSEM S P EHLEDEM READY! âeská literatura se svojí více neï tisíciletou tradicí patfií mezi nejstar í v Evropû. Dávné zprávy ukazují, Ïe ústní slovesnost byla bohatá. Zahrnovala epiku, báje, pohádky a písnû. Památky tohoto období se ale nedochovaly. KniÏní vzdûlanost byla urãená jen nepatrné ãásti spoleãnosti a vûãi ústní slovesnosti hrála nepodstatnou roli. Postupem ãasu získávalo písemnictví vût ího v znamu. První literární projevy souvisely s bohosluïebn mi potfiebami. Kulturním, náboïensk m a politick m centrem se stala Velká Morava, první slovansk stát s mimofiádnû vyspûlou zemûdûlskou a fiemeslnou v robou. Velkomoravská fií e musela ãelit tlaku fií e v chodofranské (nûmecké), jejíï panovníci usilovali o pfiipojení velkomoravského státu. Proto do zemû posílali svoje misionáfie, aby ífiili kfiesèanství v latinû. Z tohoto dûvodu vyslal roku 862 velkomoravsk kníïe Rastislav posly k byzantskému císafii Michalovi III., aby na Velkou Moravu vypravil slovanské vûrozvûsty. Bratfii KONSTANTIN (Cyril) a METODùJ pfii li na území Velké Moravy roku 863. Pocházeli z makedonské Solunû, v jejímï okolí Ïilo slovanské obyvatelstvo. Pfiinesli s sebou pfieklady vybran ch biblick ch a bohosluïebn ch textû. K pfiekladu vyuïili náfieãí prostfiedí, v nûmï Ïili. Tento jazyk byl na im pfiedkûm dobfie srozumiteln. Oznaãujeme ho staroslovûn tinou. Písmo, hlaholici, vytvofiili z malé fiecké abecedy. Tím dokázali, Ïe Slované jsou národ samostatn, nezávisl na ecích nebo latinících. Detail hlaholsk ch liturgick ch textû, znám ch jako Kyjevské listy. âe TINA A LITERATURA ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana 400 základních pojmû z mluvnice, pravopisu, stylistiky a tvofiení slov v rozsahu uãiva ãeského jazyka 2. stupnû Z. ObjasÀování obsahu pojmû je zpracováno formou v kladû a definicí s doplnûním jednoznaãnû srozumiteln ch pfiíkladû. Ve v kladov ch ãástech se vyuïívá pouze ãeská terminologie, v nûkter ch pfiípadech je v ak uvedeno i jejich latinské názvosloví. Pfii nejednotnosti souãasné pouïívané terminologie (zejména v uãebnicích), je uïivatel upozornûn s uvedením varianty termínu. V klad hesel byl konzultován s lingvistou metodikem doc. PhDr. J. Hubáãkem. Publikace je urãena pfiedev ím ÏákÛm 2. stupnû základních kol a studentûm niï- ích roãníkû vícelet ch gymnázií. Má pomoci pfii opakování uãiva a b t pomûckou v pfiípravû na rûzné zkou kové situace vãetnû zkou ek pfiijímacích. JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra Uãebnice je urãena zejména pro Ïáky tfiíd Z a vícelet ch gymnázií. Uãební pomûcka pfiedkládá základy skladby ãeského jazyka formou cviãn ch vût s fie ením. Dal í ãást knihy obsahuje text k pro cviãení znalostí z rûzn ch jazykov ch disciplín. Srozumiteln teoretick v klad umoïàuje snadnou orientaci v textu. Je ãlenûna podle obtíïnosti a pfiehlednû graficky zpracována. Publikaci doporuãujeme uãitelûm ãeského jazyka, kter m usnadní práci s vyhledáváním vhodn ch textû k rozborûm, u etfií práci s vypracováním úkolû i správn ch fie ení. Doporuãeno M MT jako uãební pomûcka pro 2. stupeà Z. PRAVIDLA âeského PRAVOPISU Hartmannová Vûra a kolektiv autorû Obsahuje pravopisná pravidla, pravopisn slovník a Dodatek k pravidlûm ãeského pravopisu zpracovan Ústavem pro jazyk ãesk AV âr. Nové vydání ve dvoubarevné úpravû pravopisné ãásti umoïàuje uïivateli snaz í a pfiedev ím rychlej í orientaci. Li í se od jin ch vydání pfiedev ím tím, Ïe zapracováním v ech dublet pfiímo do textu pravopisného slovníku bylo odstranûno sloïité a ãasovû nároãné srovnávání jednotliv ch slov s pfiíslu n m bodem v textu Dodatku. DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû DÛleÏitá pomûcka pro v echny, ktefií pouïívají psací stroj nebo poãítaã a chtûjí mít jistotu, Ïe se nedopustili chybného dûlení slov. KaÏdé rozdûlené slovo je totiï opticky rozbité, naru ené. patn m dûlením se navíc jeho vnímatelnost je tû zhor uje. K odstranûní tûchto nedostatkû vám poslou- Ïí tato pravopisná pfiíruãka seznamující v úvodní ãásti se zásadami dûlení slov. V následující slovníkové ãásti autor pfiedkládá frekventovaná slova domácího i cizího pûvodu, jejichï dûlení vzbuzuje rozpaky. Slovník obsahuje lexikograficky zpracovan ch víceslabiãn ch slov, metodiku dûlení slov, seznam pfiedpon, pfiípon atd. LEXIKON LITERÁRNÍCH POJMÒ Pavera Libor, V etiãka Franti ek Nov literárnûteoretick slovník obsahuje tradiãní i novodobé pojmy z oblasti poetiky. ZaplÀuje tak vyprázdnûnou oblast, která v posledních desítiletích v této sféfie vznikla. Lexikon je na rozdíl od star ích publikací tohoto druhu obohacen o termíny, s nimiï do literárnûvûdného my lení pfii ly novûj í koly, s jejichï názory a publikacemi jsme se zaãali u nás obeznamovat teprve v prûbûhu devadesát ch let 20. století, napfi. aluze, diskurs, manuskriptologie, paradigma, postmodernismus. Vzhledem k tomu, Ïe se na sestavení lexikonu podílejí pouze dva autofii, navíc my lenkovû spfiíznûní, pûsobí jejich publikace jednotn m dojmem. PfieváÏná vût ina hesel je doprovázena názorn mi literárními ukázkami, zpfiesàujícími a konkretizujícími obecnû formulovaná hesla. Snahou obou autorû také bylo, aby jednotlivá hesla obsahovala poãetnûj í odbornou literaturu, zejména ãeskou, nebo? slovník je urãen pfiedev ím studentûm, jímï je zahraniãní odborná literatura vût inou nedostupná. AUTO I SVùTOVÉ LITERATURY PRO DùTI A MLÁDEÎ Slovník na CD efiichová Vlasta, Dorovsk Ivan a kolektiv autorû Pfiedkládan slovník je urãen zejména studentûm humanitních i dal ích oborû vysok ch kol a vysoko kolsk m pedagogûm, dále uãitelûm i ÏákÛm základních a stfiedních odborn ch kol a gymnázií, knihovníkûm, vûdeck m pracovníkûm akademick ch ústavû, pracovníkûm kulturních institucí, pfiekladatelûm a dal ím zájemcûm. Koncipovali jsme jej tak, aby podal co nejúplnûj í a nejobjektivnûj í obraz v voje literatury pro dûti a mládeï v Evropû a Spojen ch státech severoamerick ch, zahrnuli jsme do nûj rovnûï nûkteré mimoevropské autory, jejichï tvorba je natolik v znamná, Ïe jsme ji nemohli opominout. Do slovníku jsme zafiadili autory intencionální i neintencionální literatury. Pokusili jsme se pojednat o Ïivotû a díle jednotliv ch autorû komplexnû, tj. uvedli jsme základní a podstatné Ïivotopisné informace jak o jejich tvûrãím v voji, tak také o jejich díle. Souãástí slovníku jsou také struãné pfiehledy o historickém v voji jednotliv ch národních literatur pro dûti a mládeï. Nejde o vyãerpávající v klad jejich historického v voje, ani o struãné dûjiny pfiíslu né národní literatury. Chtûli jsme pfiedev ím upozornit na nûkterá klíãová v vojová období, na nûkterá pozoruhodná literární díla a na nûkteré v znamné tvûrãí osobnosti. P EHLED âeské LITERATURY TURY od poãátku do konce 1. svûtové války pro Z a S POâÁTKY âeské LITERATURY TURY LITERATURA TURA RANÉHO ST EDOVùKU (od poloviny 9. století do konce 13. století) P EHLED âeské LITERATURY 1. DÍL Od poãátku do konce 1. svûtové války pro Z a S Bradáãová Dagmar Pfiehled obsahuje poãátky ãeské literatury, literaturu raného a vrcholného stfiedovûku, renesanci, humanismus, barokní literaturu, romantismus a realismus Poãátky ãeské literatury Literatura raného stfiedovûku Literatura vrcholného stfiedovûku Literatura husitská a protihusitská Renesance a humanismus Barokní literatura Národní obrození Romantismus a realismus Básnické skupiny Historická a realistická próza 80. let 19. století Literatura na pfielomu 19. a 20. století PraÏská nûmecká literatura P EHLED TVAROSLOVÍ âj Bauer Alois V publikaci jsou slova dûlena na ohebná a neohebná, slova se tfiídí do jedenácti základních druhû. Podstatná jména Pfiídavná jména Zájmena âíslovky Slovesa Pfiíslovce PfiedloÏky Spojky Citoslovce âástice Predikativa

2 JAZYKY P IROZENÉ A UMùLÉ JAZYKOVÁ KOMUNIKACE SPISOVN JAZYK JAZYKOVÁ KULTURA NESPISOVN JAZYK JAZYKOVÉ PLÁNY TYPY JAZYKÒ INDOEVROPSKÉ JAZYKY JAZYKY SLOVANSKÉ STAROSLOVùN TINA DAL Í DIFERENCIACE SLOVANSK CH JAZYKÒ DAL Í V VOJ âeského HLÁSKOSLOVÍ V VOJ âe TINY DO ROKU 1300 JAZYK 14. STOLETÍ OBDOBÍ HUSITSKÉ âesk JAZYK ZA HUMANISMU DOBA POBùLOHORSKÁ NÁRODNÍ OBROZENÍ V VOJ V 2. POLOVINù 19. STOLETÍ V VOJ PO ROCE 1918 SLOVNÍK LINGVISTICK CH TERMÍNÒ V mûna my lenek a zku eností je základním znakem lidské spoleãnosti. Dorozumívání samo se pak dûje prostfiednictvím jazyka. Termín jazyk je v ak obecn pojem. Lidé se dorozumívají prostfiednictvím písma nebo zvukû tím, Ïe z urãité sumy znakû vybírají ty, které potfiebují pouïít, a skládají je ve vût í celky. Soubor znakû, na nichï se daná spoleãnost dohodla, a pravidel o jejich uïívání naz váme jazyk. Spoleãn jazyk je dûleïit m prvkem ve vzniku a v voji národa a jeho v znamn m znakem. Jazyk má omezen poãet slov a tvarû, jimiï ale dokáïe vyjádfiit témûfi nekoneãné mnoïství my lenek, vztahû, citû, pfiání, nadûjí, obav i estetick ch proïitkû. Jazykové prostfiedky tak vytváfiejí velmi sloïitou strukturu, systém. Jazyk tedy nejsou jen zvuky a shluky písmen, je to obrovsk systém v na em vûdomí, z nûhoï vybíráme urãité jednotky do své promluvy ãi psaného textu. v carsk lingvista Ferdinand de Saussure ( ) tak rozli uje termíny jazyk (langue) jako systém, z nûhoï mûïeme vybírat jednotlivé prvky, fieã (langage) jako schopnost artikulovan mi zvuky vyjadfiovat obsahy vûdomí, popfi. mluva (parole), realizovaná sloïka jazyka kontrolovaná vûdomím jedince. JAZYKY P IROZENÉ A UMùLÉ Potfiebují v Evropské unii v roce 2008 je tû âesk jazyk? KdyÏ nositelem informací i pro mimozem Èany jsou opût piktogramy. A nejménû pûtadvacet let máme nápoje v plechovkách s odtrhávacím víãkem Jazyky, které si národy vytvofiily v prûbûhu dlouhého v voje, naz váme pfiirozené. Vedle nich si lidská spoleãnost sestavila pro rûzné speciální potfieby jazyky zvlá tní, umûlé (esperanto, systém znakû v matematice, chemii, programovací jazyky poãítaãû apod.). ProtoÏe základním úkolem jazyka je my lení a pfiirozené dorozumívání, nejsou tzv. umûlé jazyky vlastnû jazykem v pûvodním slova smyslu, ale spí e jazykov m kódem. JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Jazyk je spoleãensk jev a vyvíjí se spolu se spoleãností. Systémy pfiirozen ch jazykû jsou stavûny od nejjednodu ích znakû k sloïitûj ím. Napfi. z hlásek skládáme slovo, ze slov vûtu, z vût souvûtí, odstavce a kapitoly. Jazykov systém máme uloïen v pamûti, jeho velikost je závislá na vzdûlání, prostfiedí, v nûmï Ïijeme, zájmech apod. Aby tento systém mohl zaãít fungovat, musí b t splnûno pût základních podmínek: 1. mluvãí, 2. posluchaã, 3. spoleãn jazykov systém, 4. schopnost v bûru znakû u mluvãího a jejich dekódování u posluchaãe, 5. informace, kterou chce mluvãí sdûlit posluchaãi. mluvãí, posluchaã, jazykov systém, promluva jazykov systém, informace dekódování promluvy Spojení obsahu a formy je základním rysem jazykov ch projevû. Vzájemné vztahy vyjadfiujeme jazykov mi prostfiedky, a tak vzniká vûta, sloïená z vûtn ch ãlenû. Slovo a vûta mají vnûj í formu zvukovou (v mluveném projevu) a písemnou (v projevu psaném). PRAVOPIS i, í a y, PRAVOPIS bje, vje; bû, vû, pû; mnû, mû PRAVOPIS SKUPIN SOUHLÁSEK P EDLOÎKY s a z P EDPONY s- a z- DÉLKA SAMOHLÁSEK PSANÍ SLOV P EJAT CH ZKRATKY A ZNAâKY PSANÍ VELK CH PÍSMEN HRANICE SLOV V PSANÉM TEXTU âlenicí (NTERPUNKâNÍ) ZNA- MÉNKA JAZYKOVÉ P ÍRUâKY PO SOUHLÁSKÁCH TVRD CH 1 h, ch, k, r pí eme y, oh bat, chytr, kymácet, rybíz; Pozn. V domácích slovech zvukomalebn ch po h, ch, k, r pí eme i hihi, chichichi, nûkdy i i y kykyryk, kikirikí. Pozor na pravopis cizích slov (viz str. 10): hierarchie, histologie, historie, chiméra, chirurgie, kino, kiwi, rifle, risk, rituál, rivalita, riviéra. 2 d, t, n pí eme: a) y, (oznaãují-li tvrdé d, t, n) d ka, t den, nyní; b) i, í (oznaãují-li mûkké ì, È, À; místo ìi, Èi, Ài v ak pí eme di, ti, ni) dívka, ti e, nikdo. PO SOUHLÁSKÁCH MùKK CH Ï,, ã, fi, j a obvykle i po c pí eme i, í Ïivot, ipka, ãistírna, fiíkanka, jídlo, cibule. Pozor na pravopis cizích slov: cyklotrial, cyklus, cylindr, cynik, cypfii, cysta, cytologie Pozor, slovo skica se skloàuje podle vzoru Ïena, pfiesto v koncovce pí eme mûkké -i skici. PO SOUHLÁSKÁCH OBOJETN CH b, f, l, m, p, s, v, z pí eme nûkdy i, í, jindy y,. Písmeno f je v základech domácích slov témûfi v jimkou fiãet, foukat, uf, frnk, doufat, zoufat. Po f v domácích slovech y, nepí eme. HLÁSKY, SLOVO, VùTA Bauer Alois P EHLED SLOHU Bauer Alois Publikace se vûnuje hláskosloví (pfiehled souhlásek, pfiízvuk, intonace, v slovnost), lexikologii (nauka o slovní zásobû) a skladbû (nauka o vûtû a o spojování vût). Publikace obsahuje: stylistiku (jazykové styly podle funkce, slohové útvary, slohové rozvrstvení jazykov ch prostfiedkû), styl prostû sdûlovací, styl odborn (popis, v klad, úvaha, referát, charakteristika, administrativní styl), styl publicistick (charakteristika útvarû publicistického stylu) a styl umûleck (vypravování). âesk JAZYK A JEHO V VOJ âesk JAZYK A JEHO V VOJ Bauer Alois PRAVOPISNÁ PRAVIDLA P EHLED pro Ïáky Z a studenty S P EHLED PRAVOPISNÁ PRAVIDLA Hartmannová Vûra Soubor znakû a pravidel o jejich uïívání naz váme jazyk. Publikace se vûnuje jazykové komunikaci, kultufie, spisovnému a nespisovnému jazyku a v voji ãeského jazyka. PRAVOPIS i, í a y,, Publikace obsahuje vyjmenovaná slova, pfiedloïky a pfiedpony s a z, pouãky t kající se psaní velk ch písmen a dal- í základní pravidla ãeského jazyka. ANGLIâTINA ANGLICKO-âESK, âesko-anglick KOLIB Í SLOVNÍK Obrtelová Radka a kolektiv autorû Anglicko-ãesk a ãesko-anglick kolibfií slovník obsahuje celkem základních hesel. Slovní zásobu dopl- Àují fráze a odvozená slova. UpfiesÀující v klad obsahu slov doprovází struãné poznámky men ím typem písma. Z dûvodu úspory místa je vyuïíváno hnízdování slov. Souãástí upfiesnûní v znamu nûkter ch frekventovan ch hesel jsou slovní spojení. Pfiepis anglické v slovnosti je uvádûn pouze v ãásti anglicko-ãeské, zde také naleznete kapitoly: Seznam nepravideln ch sloves, Míry a váhy, âíslovky základní, fiadové a násobné, Matematické termíny, Zkratky atd. ANGLICKO-âESK SLOVNÍK S POâITATEL- NOSTÍ A FRÁZOV MI SLOVESY Obrtelová Radka a kolektiv autorû Tento zcela nov anglicko-ãesk slovník stfiedního rozsahu se opírá zejména o slovní zásobu v kladov ch slovníkû (Collins Cobuild, Cambridge International Dictionary of English, Longman Dictionary of Contemporary English atd.), coï zaji?uje obsahovou správnost hesel a zafiazuje jednotlivé ekvivalenty do kontextu tak, aby byl uïivatel slovníku co nejpfiesnûji informován o moïném pouïití slova ãi fráze. Do slovníku byla zafiazena i slova, která nemají v ãe tinû jednoslovn ekvivalent a v angliãtinû jsou natolik frekventní, Ïe si zaslouïí i del í vysvûtlení. Jako vûbec první slovník uvádí oznaãení poãitatelnosti podstatn ch jmen, coï ulehãí uïivateli pouïití slov ve vûtû a pomûïe mu tak vyfie it otázku, zda to ãi ono podstatné jméno tvofií mnoïné ãíslo ãi nikoliv. Pro upfiesnûní jednotliv ch v znamov ch odstínû byly pou- Ïity ãeské vysvûtlivky doplnûny o moïné kolokace v závorce za slovem. Slovník zachycuje zcela souãasn anglick jazyk jak v britské tak i v americké podobû. Amerikanizmy jsou doplnûny britsk m protûj kem a naopak pfiímo v textu. V bûr materiálu je zacílen zejména na hovorov jazyk, kter se nevyh bá ani vulgarizmûm a slangov m v razûm. Slovník nezapomíná ani na nejnovûj í v razy z v poãetní techniky. V sadou jsou frázová slovesa, která jsou zv raznûna v rastrov ch rámeãcích za jednotliv mi slovesy. Souãástí slovníku jsou tematicky uspofiádané celostránkové barevné pfiílohy z oblasti botaniky, zoologie, biologie ãlovûka, odívání, bydlení, sportû apod. V textové ãásti naleznete také názorné ãernobílé kresby s anglick mi i ãesk mi popisky. Dal í pfiílohy pfiiná í struãnou anglickou a ãeskou gramatiku, zemûpisné názvy, pfiedpony a pfiípony, seznam nepravideln ch sloves a podstatn ch jmen, seznam zkratek, ale také seznam English false friends, tedy slov, která tím, Ïe jsou v obou jazycích velmi podobná, svádûjí k chybám pfii jejich interpretaci. Zajímavostí je podrobná dvoujazyãná zemûpisná pfiíloha, která podává podrobné informace o zemích, ve kter ch je angliãtina oficiálním jazykem. Slovník se vzácnou peãlivostí recenzuje doc. Václav efiicha z Filozofické fakulty UP, kterému celé dílo vdûãí za uïiteãné opravy, doplàky a vylep ení. Tento zcela v jimeãn slovník je urãen v em, ktefií mají zájem najít si cestu k souãasné angliãtinû ve v ech jejích podobách! âesko-anglick, ANGLICKO-âESK KAPESNÍ SLOVNÍK (s v slovností v obou ãástech) Kuãera Jifií a kolektiv autorû Pfiehlednû zpracovan slovník stfiedního rozsahu, s v slovností v ãásti anglicko-ãeské i ãásti ãesko-anglické, urãen nej ir ímu okruhu zájemcû. UmoÏÀuje roz ífiení slovní zásoby, usnadàuje ãetbu i pfieklad lehãích textû a periodik. Aktualizovanou slovní zásobu a frazeologii ocení kaïd, kdo potfiebuje prohloubit jazykové vzdûlání, aktivní projev ústní i písemn. Souãástí publikace je 61 tematicky uspofiádan ch celostránkov ch barevn ch pfiíloh. Naleznete zde názvosloví z oblasti stravování, botaniky, zoologie, biologie ãlovûka, odívání, bydlení, architektury, historie, umûní apod. Slovní zásobu textov ch stran roz- ifiuje velké mnoïství ãernobíl ch ilustrací. V pfiíloze Struãná anglická mluvnice se seznámíte se slovními druhy, se strukturou a pouïitím slovesn ch ãasû. Naleznete zde také rejstfiík zkratek, rejstfiíky nepravideln ch slovních druhû, zemûpisnou pfiílohu obsahující souãasné názvosloví, seznam pfiedpon a pfiípon, pfiílohu antonym a základních spoleãensk ch frází. Zejména cizincûm je urãena pfiíloha Struãná ãeská mluvnice. Pfii v bûru hesel bylo vyuïito fiady praktick ch zku eností ze studijních náv tûv Spojeného království Velké Británie, Severního Irska i USA, a proto byly do slovníku mimo v razû spisovné angliãtiny zafiazeny také nejuïívanûj í hovorové v razy. V znamy hesel zpfiesàují vûcné vysvûtlivky v závorkách nebo informativní poznámky odli ené jin m typem písma. JOURNALISTIC ENGLISH AN ILLUSTRATED READER Peprník Jaroslav âítanka je urãena stfiednû a v e pokroãil m. Obsahuje 413 autentick ch textû z britského tisku. Texty jsou roztfiídûny do 30 okruhû, jako etiketa v edního Ïivota, dûtství a dospívání, manïelství a domov, zábava a sport, zdraví, vzdûlání, náboïenství, nehody a katastrofy, zloãinnost, terorismus a válka, imigrace, monarchie, krajina, zvyky, pfiíroda Ïivá i neïivá, vesmír, historie, literatura, Ïivotní pfiíbûhy zajímav ch osob. Za kaïd m textem následuje ve v bûru pfieklad ménû frekventovan ch v razû a vazeb. âetbou se uãíte orientovat v neznámém textu a roz ifiujete si slovní zásobu v mnoha oblastech, které v bûïn ch uãebnicích nejsou zastoupeny, zato se hojnû vyskytují v tisku, a navíc se dovíte mnoho zajímavého, co mûïe obohatit va e v eobecné vzdûlání. Závûreãná krátká kapitola popisuje specifiãnost Ïurnalistické angliãtiny. Obsahuje 106 ilustrací, které se tematicky váïí k rûzn m stránkám Ïivota v Británii a USA, z historie i souãasnosti.

3 AMERICKÁ ANGLIâTINA Rebeková Hana Dostává se vám do rukou druhé roz ífiené vydání konverzaãní pfiíruãky Americké angliãtiny, která je urãena v em, ktefií se chtûjí s lidmi z USA a Kanady domluvit, pobavit ãi spfiátelit. MÛÏe slouïit i jako doplàkov materiál ve v uce anglického jazyka na základních, stfiedních a jazykov ch kolách (kde se vût inou vyuãuje angliãtina britská). Mezi britskou a americkou angliãtinou existují rozdíly, a to zejména ve slovní zásobû a frazeologii. Tato publikace tedy studenty lépe pfiipraví na pobyt v Severní Americe ãi setkání s mluvãími z této oblasti. Pfiíruãka obsahuje ãtyfii hlavní kapitoly: 1/ Basic Phrases for Communication 2/ Conversational English 3/ Idioms and Slang 4/ Vocabulary: North American English versus British English První kapitola obsahuje nejfrekventovanûj í pozdravy a fráze pro základní komunikaci, v druhé kapitole najdete fráze potfiebné pfii cestování, nakupování, telefonování ap.. Tfietí kapitola pfiedstavuje fráze a idiomy hovorové angliãtiny, které se pouïívají prakticky v cel ch Spojen ch státech a Kanadû, i kdyï frekvence pouïití nemusí b t vzhledem k rûzn m jazykov m oblastem v ude stejná. Fráze, idiomy a v razy v angliãtinû jsou doplnûné ãesk m pfiekladem a v nûkter ch pfiípadech i vysvûtlivkami, které jsou vyznaãeny kurzívou. Pfieklad samozfiejmû není a nemûïe b t doslovn, vyuïívá hovorové a obecné ãe tiny a usiluje o vystiïení jazykové situace. âtvrtá kapitola se zab vá rozdíly ve slovní zásobû americké a britské angliãtiny. UâEBNICE ANGLIâTINY (BEZ AUDIOKAZETY) Vodiãková Milena Uãebnice je urãena pfiedev ím pro intenzivní kursy, jejichï studenti-zaãáteãníci potfiebují získat bûhem krátké doby pevné základy angliãtiny, které mohou pozdûji, napfi. bûhem pobytu v cizinû, dále rozvíjet a obohacovat novou slovní zásobou. Uãebnice pracuje pouze s minimální slovní zásobou, která je fiazena podle situací. KaÏdá lekce je uvedena obrázkem, jehoï zvût ená barevná replika je ve volné pfiíloze. (Pro v uku ve tfiídû je tfieba obrázky zvût it.) Uvedení do zobrazené situace pod obrázkem prezentuje novou slovní zásobu, kterou si student upevàuje opakovan m popisem dané situace vïdy s obmûnou slovesn ch osob a ãasû podle uvedeného vzoru. Nové gramatické jevy jsou vïdy uvádûny na známé slovní zásobû a jsou procviãovány v dal ích situacích vycházejících ze znám ch obrázkû. Uvûdomûl m opakováním dané gramatické struktury dochází k jejímu zautomatizování. Dal í námûty na gramatická cviãení nepfiiná ejí novou slovní zásobu, ale vycházejí ze zásad efektivního opakování gramatick ch jevû po urãit ch ãasov ch intervalech v nov ch souvislostech. Pro usnadnûní samostatné práce je toto vydání doplnûno audionahrávkami, které poskytují pro kaïdou lekci vzor v slovnosti. AUDIOKAZETA K UâEBNICI ANGLIâTINY Vodiãková Milena BRITÁNIE A USA (ILUSTROVANÉ REÁLIE) Peprník Jaroslav Znalost svûta, v nûmï Britové a Ameriãané Ïijí, usnadàuje cizincovu orientaci v jejich zemích i spoleãenskou komunikaci s jejich obyvateli. VzpomeÀte si, jak Vás potû ilo, kdyï cizinec ledacos vûdûl o Va í zemi. Zde ve dvou paralelních oddílech (Británie a USA) zaãneme s nástinem dûjin tûchto dvou zemí. Následují reálie institucí a v edního Ïivota. Není tu zemûpisn pfiehled obou státû, ten je v ak pomûrnû snadno dostupn v kniïních prûvodcích. Nenajdete zde ani ekonomické údaje a politické aktuality, protoïe to v echno rychle podléhá zmûnám. Pro nedostatek místa nemohly b t bohuïel zafiazeny kapitoly o architektufie, v tvarném umûní a hudbû to v ak jiï patfií k pokroãilému studiu. Tento svazek je urãen pfiedev ím pro English learners na stfiedních a jazykov ch kolách, v kursech pro vefiejnost a pro samouky. Není tfieba knihu ãíst jako román, od zaãátku do konce. Nejprve si vyhledávejte to, co vás zajímá, nebo kde cítíte, Ïe máte nejvût í mezery ve vûdomostech (mûïete nahlédnout do závûreãného rejstfiíku). 235 ilustrací v textu urãitû podnítí Vá dal í zájem. âesk pfieklad Vám má usnadnit porozumûní textu, u etfiit vyhledávání slovíãek ve slovníku. I kdyï se autor vyh bal v razivu s malou frekvencí a v e formuloval ve vûtách pokud moïno jednoduch ch, pfiece je lexikum tûchto 50 kapitol dosti rozsáhlé. Souãástí kultury kaïdého národa je i literatura. Její dûjiny by v ak vyïadovaly samostatn svazek. Zde se pokusíme o jistou náhraïku: v voj britské a americké literatury rok po roce. Zahrnuta v ak jsou jen díla pfieloïená do ãe tiny (pfiíle- Ïitost pro ãtenáfie porovnat si název originálu s názvem ãeského pfiekladu). Také je moïné srovnávat, co bylo napsáno ve stejné dobû v Británii a USA a u nás (jestliïe znáte data vydání v znamnûj ích dûl ãeské literatury). MnoÏství pfielo- Ïen ch titulû (1380) Vás moïná pfiekvapí. Je to doklad toho, Ïe se âe i jako mal národ vïdy snaïili b t v kontaktu se zahraniãní literaturou. A koneãnû, v oddílu literatury najdete i 153 portrétû v znamnûj ích ãi populárnûj ích spisovatelû, které nejsou jinde snadno dostupné. ANGLICKO-âESK, âesko-anglick SLOVNÍK S V SLOVNOSTÍ Kolektiv autorû Slovník urãen irokému okruhu zájemcû o získání solidních znalostí angliãtiny. Obsahuje témûfi hesel z kaïdodenního Ïivota vãetnû frekventované frazeologie. Vût inu slov doprovází lexikografick komentáfi, synonyma a v ãásti poznámkové opozita. RÛzné v znamy slov jsou fiazeny v chronologickém uspofiádání. Barevné a ãernobílé kresby umoïàují lépe pochopit v znam slov. V odborné terminologii je dávána pfiednost slovûm potfiebn m laikûm, prûmûrn m uïivatelûm pfied speciálními termíny urãen mi jen pro úzk odborn okruh. Slovník doplàuje pfiíloha s dal ími popisy, schématy, seznamem antonym, nepravideln ch sloves atd. ANGLIâTINA PRO AU PAIR / ENGLISH FOR AU PAIRS efiicha Václav a kolektiv autorû Angliãtina pro au pair s frázemi a slovníky je pfiíruãka pro v echny, kdo chtûjí pracovat nebo jiï pracují s dûtmi v anglicky mluvících rodinách, v Evropû nebo ve Spojen ch státech americk ch a Kanadû. Angliãtina pro au pair s frázemi a slovníky vám umoïàuje efektivnûji anglicky komunikovat s dûtmi a hostitelskou rodinou, se skládá z anglické slovní zásoby a frází, které au pair povaïují za nejãastûj í a nejdûleïitûj í, je podrobnû zkontrolována a doplnûna rodil mi mluvãími z Velké Británie a Spojen ch státû americk ch tak, aby obsahovala i nejnovûj í slovní zásobu nezbytnou pro au pair. Angliãtina pro au pair s frázemi a slovníky je Va ím jazykov m prûvodcem, od vyplnûní formuláfie Ïádosti a pfiíjezdu do hostitelské rodiny po kaïdodenní povinnosti au pair: vãetnû buzení dûtí, snídanû, odchodu do koly, domácích prací, pfiípravy jídla a odpoledního a veãerního programu dûtí. DÛleÏité jsou fráze a slovní zásoba pro zdravotní problémy, tûlesné potfieby, bezpeãí, hry, domácí zvífiata apod. Jednotlivé kapitoly jsou rozdûleny na ãásti komunikace s dûtmi, komunikace s rodiãi a dal í uïiteãné v razy a fráze. Anglické v razy ve slovnících mají zjednodu en fonetick pfiepis, kter v raznû usnadní komunikaci s dûtmi a hostitelskou rodinou. IDIOMYAUSTÁLENÁSPOJENÍ VANGLIâTINù Rebeková Hana Pfiíruãka anglick ch idiomû je urãena irokému okruhu zájemcû. UmoÏÀuje roz ífiení slovní zásoby z hlediska nejfrekventovanûj ích idiomû. Zamûfiuje se na idiomy pouïívané jak v britské tak americké angliãtinû. Idiomy jsou uspofiádány abecednû a kaïdé idiomatické spojení je opatfieno ãesk m pfiekladem (pfiiãemï jde velice ãasto o pfieklad voln ) a pfiíklady pouïití idiomû ve vûtách. Doprovodné kresby v pfiíruãce mají didaktick charakter, umoïàují lep í pochopení v znamu a snadnûj í zapamatování. DEVELOP YOUR ENGLISH VOCABULARY Rozvíjejte svoji anglickou slovní zásobu Brandstätter Hana Publikace slouïí k roz ífiení a obohacení slovní zásoby v angliãtinû. Jde o v razy uïívané v kaïdodenním Ïivotû, doma, ve kole, v zamûstnání a ve spoleãnosti. Zamûfiuje se na slovesa, která se v ak nemusíte uãit izolovanû, ale ve spojení s frekventovan mi podstatn mi jmény business, car, house, money, problem, student, weather apod. Kniha je urãena pro mírnû aï stfiednû pokroãilé. Instrukce ke cviãením jsou v anglickém jazyce. Správnost fie ení lze ovûfiit v pfiipojeném klíãi.

4 A. jednotné a mnoïné ãíslo (Chytili jsme jen pár ryb. We caught only a few fish. We caught only a few *fishes.) B. poãitatelná a nepoãitatelná podstatná jména (Moje zavazadla jsou tûïká. My luggage is heavy. My *luggages are heavy.) C. rod podstatn ch jmen (rozdíly pfii personifikaci, kdy je v angliãtinû napfi. mûsíc rodu Ïenského, smrt rodu muïského) D. skloàování podstatn ch jmen (vyjadfiování pádû pomocí pfiedlo- Ïek a slovosledu) He entered through the door. He disappeared through the window. By chance or was it my fault? Vstoupil dvefimi. Zmizel oknem. Náhodou nebo to byla má vina? Nabízíme vám pfiehled nejpodstatnûj ích rozdílû mezi ãesk mi a anglick mi podstatn mi jmény a s ním související pfiehled nejãastûj ích chyb, kter ch se âe i dopou tûjí. Provedeme vás oblastmi, ve kter ch se gramatika ãesk ch a anglick ch podstatn ch jmen nejvíce li í, aè uï se jedná o tvar jednotného ãi mnoïného ãísla, o rozdíly v poãitatelnosti ãi nepoãitatelnosti nebo o odli né v razy oznaãující mnoïství. Rozdíly mezi ãe tinou a angliãtinou se projevují nejvíce v tûchto oblastech: A1. Podstatná jména, a) nûkteré druhy b) jména nûkte- c) v razy hundred, která mají v angl. chovné a lovné r ch národû thousand, million, stejn tvar pro zvûfie dozen obû ãísla A2. Podstatná jména, a) ãeskému ãíslu b) ãeskému ãíslu která si svou mnoïnému odpo- jednotnému odformou neodpo- vídá anglické povídá anglické vídají ãíslo jednotné ãíslo mnoïné A1. Podstatná jména, která mají v angliãtinû stejn tvar pro obû ãísla ada anglick ch podstatn ch jmen netvofií mnoïné ãíslo ani bûïn m zpûsobem (pfiidáním s, es), ani nepravidelnû (a woman two women), ale, na rozdíl od ãe tiny, má pro obû ãísla stejn tvar. Jedná se o následující skupiny podstatn ch jmen: CVIâEBNICE ANGLIâTINY PRO MÍRNù POKROâILÉ 1. a 2. âást Sládeãek Stanislav Publikace volnû navazuje na Cviãebnici angliãtiny (nejen) pro základní a stfiední koly, je v ak urãena v em mírnû pokroãil m studentûm angliãtiny. Je vhodná zejména pro mládeï star í 14 let, ale i pro dospûlé. MÛÏe b t pouïívána buì samostatnû, nebo jako doplàkov materiál k uãebnicím úrovnû pre-intermediate aï intermediate, napfi. Headway Life Lines nebo Opportunities. Cviãebnice je rozãlenûna do 12 lekcí (Units). Z dûvodu velkého objemu je kniha rozdûlena na dvû ãásti. První obsahuje Unit 1 6 a druhá Unit V úvodu kaïdé lekce je umístûn pfiehled nové slovní zásoby, následuje v klad nové gramatiky a vlastní cviãení rozvíjející rûzné fieãové dovednosti slovní zásobu, gramatiku, ãtení, poslech, samostatn ústní projev a psaní. Zvlá tní pozornost je vûnována systematickému procviãování frázov ch sloves. Ve kerá cviãení je moïno vypracovat samostatnû, bez pomoci uãitele ãi jiného studenta. Z tohoto dûvodu je cviãebnice vhodná i pro samouky. Pokud není v zadání vyslovenû uvedeno jinak, lze cviãení provádût podle vlastního uváïení jak ústnû, tak písemnû. KaÏdá lekce je zamûfiena na urãité téma (zemû a národnosti, trávení volného ãasu, cestování, sport a dal í aktivity, kultura, vzdûlávání, právo atd.), ãemuï odpovídá i v bûr slovní zásoby. Nûkteré lekce obsahují hodnû odborn ch v razû, dûleïit ch jen pro urãitou oblast studia. To znamená, Ïe není tfieba se nauãit ve kerá lexika kaïdé lekce. Rozsah uãiva záleïí na osobním v bûru a zájmu o konkrétní obor. CD K CVIâEBNICI ANGLIâTINY PRO MÍRNù POKROâILÉ CD je spoleãné pro 1. i 2. ãást Sládeãek Stanislav CESTUJEME DO ZAHRANIâÍ / TRAVELLING ABROAD âesko-anglická konverzace a slovník / Czech-English Phrase Book and Dictionary efiicha Václav, Gill Simon âesko-anglická konverzace a slovník Cestujeme do zahraniãí je uïiteãnou pomûckou na cesty. Uvedené anglické fráze a slovní zásoba vám umoïní komunikovat ve vût inû cestovních situací. Ve v ech kapitolách je frazeologie sefiazena tematicky a vychází z praktick ch zku eností autorû. Pfii cestování letadlem vás postupnû provází od zakoupení letenky, pfiíjezdu na leti tû, odbavení, bezpeãnostní kontroly a hlá ení na leti ti k nástupu do letadla a pobytu na palubû pfied vzletem i bûhem letu. Dále se vûnuje pfiíletu, pfiistávání, celní a pasové kontrole, návaznému letu, odjezdu z leti tû nebo pfiípadn m problémûm pfii ztrátû zavazadel. Podklady pro tuto kapitolu poskytl zku en palubní prûvodãí Pavel Kohout pracující jako vedoucí kabiny letadel na linkách âsa. Publikaci také vyuïijete pfii cestování autem, taxi nebo autostopem. Najdete v ní ustálené slovní obraty potfiebné pfii pronájmu auta, první pomoci, na v letech, pfii ubytování a stravování nebo pfii v skytu rûzn ch závad a nehod. Obsahem tfietí kapitoly je cestování vlakem, autobusem, tramvají a metrem. âtvrtá kapitola vás doprovodí pfii plavbách na jachtû, trajektu nebo velkou v letní lodí. Závûreãná kapitola je zamûfiena na cyklistiku. Obsahuje slova a fráze t kající se jízdy na kole, obleãení a povinné v bavy kola pro âeskou republiku. Celá kníïka je doplnûna celostránkov mi ilustracemi s popisky. SnaÏili jsme se vybrat ty nejãastûj í a nejuïiteãnûj í fráze a v razy, které mûïete na sv ch cestách potfiebovat v bûïn ch i kritick ch situacích. Vûfiíme, Ïe jazyková pfiíruãka Cestujeme do zahraniãí bude va ím osobním anglick m pfiekladatelem a tlumoãníkem. ENGLISH WITH PICTURES AND PRONUN- CIATION ANGLIâTINA S OBRÁZKY A V SLOVNOSTÍ Volnû staïitelná audio pfiíloha MP3 NAHRÁVKY efiicha Václav a kolektiv autorû Kniha je urãena pro zájemce o angliãtinu, zejména dûtského vûku, jejichï dominantou je hravost, zvûdavost, pfiedstavivost. Vûfiíme, Ïe kniha bude i zajímavou uãební pomûckou pro v echny samouky nebo ostatní, ktefií s angliãtinou zaãínají. Uãivo kaïdé lekce uvádí celostránkov motivující obrázek s básniãkou nebo fiíkankou. Vedlej í strana obsahuje základní fráze k zapamatování a dal í doprovodné ilustrace. Následující ãástí v ech lekcí je roz ifiující slovní zásoba a fráze k tématu. Gramatické jevy jsou probírány postupnû a shrnuty ve struãném pfiehledu. Závûr kaïdé lekce je zakonãen tematick mi úkoly. ANGLICKO-âESK TEMATICK SLOVNÍK (âlovùk PO STRÁNCE FYZICKÉ) Jaro ãák Miroslav První tematick slovník zab vající se detailnû fyzickou stránkou ãlovûka. Komplexní popis slovní zásoby této oblasti vãetnû nov ch slov. Velk dûraz poloïen na pfiíkladové vûty, slovní spojení a pouïití slov v kontextu. Definice obtíïnûj ích v razû. DÛraz poloïen na podobnosti a rozdíly mezi angliãtinou a ãe tinou. UÏiteãné uïivatelské poznámky. Pozornost vûnována i kulturním rozdílûm mezi Británií, USA a âeskou republikou. P EHLED ANGLICKÉ GRAMATIKY KrajÀanská Veronika Urãeno pro Ïáky Z a studenty S, pfiehled obsahuje fonetickou abecedu, uïiteãné vazby, nejpouïívanûj í anglická nepravidelná slovesa, slovesné ãasy atd. P EHLED ANGLICK CH P EDLOÎEK s upozornûním na nejãastûj í chyby Charvátová Barbora, efiicha Václav Urãeno pro Ïáky Z a studenty S. ANGLICKÁ PODSTATNÁ TNÁ JMÉNA s upozornûním na nejãastûj í chyby pro Ïáky Z a studenty S A. Jednotné J a mnoïné ãíslo podstatn ch jmen ANGLICKÁ PODSTATNÁ JMÉNA s upozornûním na nejãastûj í chyby, pro Ïáky Z a studenty S Charvátová Barbora Pfiehled nejpodstatnûj ích rozdílû mezi ãesk mi a anglick mi podstatn mi jmény tvar jednotného ãi mnoïného ãísla, rozdíly v poãitatelnosti ãi nepoãitatelnosti nebo o odli né v razy oznaãující mnoïství.

5 NùMâINA NùMECKO-âESK, âesko-nùmeck KOLIB Í SLOVNÍK Lesnjak Alena a kolektiv autorû Nûmecko-ãesk a ãesko-nûmeck kolibfií slovník obsahuje základních hesel. Slovní zásobu navíc roz ifiují dal í odvozená slova a fráze. BliÏ í charakteristiku obsahu slov umoïàují informativní poznámky vysazené men ím typem písma. U v ech podstatn ch jmen je uvedena struãná gramatická charakteristika, tj. udání rodu a pádové koncovky 2. pádu singuláru a 1. pádu plurálu. Informace k pouïívání slovníku naleznete na dal í stranû v kapitole Vysvûtlivky, následují pokyny k v slovnosti samohlásek s pfiehláskou, dvojhlásek a nûkter ch souhlásek. V závûru kaïdé slovníkové ãásti je zafiazen alfabeticky uspofiádan Seznam siln ch a nepravideln ch sloves. Na konci slovníãku je umístûn struãn Pfiehled nûmecké gramatiky a konverzaãní pfiíloha Obraty spoleãenského styku. NùMECKO-âESK, âesko-nùmeck STUDIJNÍ SLOVNÍK Steigerová Marie a kolektiv autorû Dal í z fiady jazykovû encyklopedicky pojat ch slovníkû urãen ch pro v echny uïivatele, ktefií si rádi roz ífií slovní zásobu. VyuÏívá fiady grafick ch vizuálních pomûcek, které pfiesnû definují urãit technick termín nebo celou tematickou oblast. Velk prostor je vûnován lexikografickému komentáfii, u hesel je oznaãen pfiízvuk i pfiepis v slovnosti. Souãástí slovníku je Pfiíloha nûmecké gramatiky a Pfiíloha nûmecky mluvících zemí. Antonyma jsou ãíselnû oznaãena v jazykové souvislosti na základní ekvivalent a jeho dal í v znamy. Souãástí textû jsou studijní poznámky k obsahu, v znamu slov a konkrétnímu uïití základních ekvivalentû, synonym apod. Slovník obsahuje celkem hesel. âesko-nùmeck, NùMECKO-âESK PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICK SLOVNÍK Poláková Jenny, Nele ovská Alena Kromû autorek z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se na v bûru hesel podílel také doc. PhDr. Josef Koneãn, CSc. a prof. J. Rekus z Vysoké koly pedagogické v Karlsruhe. Zámûrem a cílem slovníku je poskytnout zejména studentûm v ech studijních oborû na PdF UP základní a nejfrekventovanûj í terminologii pedagogicko-psychologickou v ãeském a nûmeckém jazyce, se kterou se budou pfii studiu zahraniãní literatury, ve v uce, ale i pfii písemném a osobním styku se zahraniãními kolegy setkávat. Odborn ch slovníkû tohoto druhu je velmi málo, a proto bylo potfiebné na tuto situaci reagovat. Slovní zásoba obsahuje pouze takovou terminologii, která je pro komunikaci v oblasti pedagogicko-psychologické nosná a aktuální. Zdroje pro sestavení souboru termínû a pojmû jsou uvedeny v seznamu pouïité literatury. Pro zájemce o hlub í roz ífiení poznatkû v oblasti pedagogické a psychologické terminologie uvádíme také doporuãenou literaturu. NùMâINA PRO AU PAIR Stahl Birke, ED. efiicha Václav Druh titul z fiady au pair Nûmãina pro au pair s frázemi a slovníky je pfiíruãka pro v echny, kdo chtûjí pracovat (nebo jiï pracují) s dûtmi v nûmecky mluvících rodinách. Nûmãina pro au pair s frázemi a slovníky vám umoïàuje efektivnûji nûmecky komunikovat s dûtmi a hostitelskou rodinou, se skládá z nûmecké slovní zásoby a frází, které au pair povaïují za nejãastûj í a nejdûleïitûj í, je podrobnû zkontrolována a doplnûna rodil mi mluvãími tak, aby obsahovala i nejnovûj í slovní zásobu nezbytnou pro au pair. Nûmãina pro au pair s frázemi a slovníky je Va ím jazykov m prûvodcem, od vyplnûní formuláfie Ïádosti a pfiíjezdu do hostitelské rodiny po kaïdodenní povinnosti au pair: vãetnû buzení dûtí, snídanû, odchodu do koly, domácích prací, pfiípravy jídla a odpoledního a veãerního programu dûtí. DÛleÏité jsou fráze a slovní zásoba pro zdravotní problémy, tûlesné potfieby, bezpeãí, hry, domácí zvífiata apod. Jednotlivé kapitoly jsou rozdûleny na ãásti komunikace s dûtmi, komunikace s rodiãi a dal í uïiteãné v razy a fráze. Nûmecké v razy ve slovnících mají zjednodu en fonetick pfiepis, kter v raznû usnadní komunikaci s dûtmi a hostitelskou rodinou. âesko-nùmeck, NùMECKO-âESK KAPESNÍ SLOVNÍK Steigerová Marie a kolektiv autorû Obsahem stfiední slovník zpracovan pro ir í okruh ãesk ch uïivatelû. Slovník vychází z platné pravopisné normy pro Nová pravidla nûmeckého pravopisu z r Slovní zásoba vyuïívá ustálené aktuální terminologie obohacené o nûkteré hovorové, slangové v razy z oblasti studentského Ïivota a sportu. Do slovníku, vzhledem k rozsahu, nebyla zafiazena úzce specializovaná odborná terminologie, v razy zastaralé, vlastní jména a málo frekventované pojmy. Podstatná jména provází struãná gramatická charakteristika s udáním rodu a pádov ch koncovek. âasování siln ch sloves je vyznaãeno samohláskou tvaru préterita, zkratkou pomocného slovesa a samohláskou pfiíãestí minulého. Dal í doplàující v klad k heslûm umoïàují zkratky a informativní text uvádûn men ím typem písma, souãástí hlavních hesel je oznaãení pfiízvuãn ch samohlásek. V pfiílohách slovníku je zafiazena struãná nûmecká gramatika s upozornûním na pfiíklady zmûn v rámci nové pravopisné normy. Souãástí je pfiíklad nejuïívanûj ích siln ch a smí en ch sloves. âesko-nùmeck, NùMECKO-âESK ODBORN SLOVNÍK VùDY, TECHNIKY, EKONOMIKY Hegerová Vûra, Zahradníãek Tomá a kolektiv autorû âesko-nûmeck / nûmecko-ãesk odborn slovník, kter tímto jiï podruhé v upravené formû pfiedkládáme, má uïivatelûm nabídnout rozsáhlou lexikograficky zpracovanou tematiku pfieváïnû technick ch, ale téï vûdeck ch a ekonomick ch oborû v nûmeckém jazyce. Druhé vydání shrnuje fiadu nov ch podnûtû i kritick ch doporuãení, které byly do díla zapracovány. Terminologie byla konzultována téï s rodil mi mluvãími ze SRN a Rakouska, ktefií tak nemal m dílem pfiispûli ke koneãné podobû tohoto slovníku. Díky nim a dal ím lektorûm byla pfiidána, upfiesnûna, pfiípadnû vyfiazena nûkterá lexika. Kromû vytfiídûní a roz ífiení slovní zásoby do lo i k zafiazení nov ch ilustrací, které mají uïivatelûm slovníku názornou formou pfiiblíïit praktické uïití odborné terminologie pfii popisu rûzn ch pfiedmûtû, strojû, nástrojû apod., a také pomoci pfii vysvûtlení v znamu urãitého termínu obrazovou formou. V znamn m doplàkem tohoto kniïního vydání je jeho elektronická podoba na CD médiu. Tímto jsme chtûli vyjít vstfiíc uïivatelûm, ktefií vyuïívají ke své práci PC a elektronická podoba slovníku by mohla jejich práci zefektivnit. Hesláfi zahrnuje více neï termínû ze 130 oborû. Pomíjí základní slovní zásobu a vûnuje se pfiedev ím odborn m v razûm ve stûïejních oborech. Vedle tradiãních prûmyslov ch odvûtví a vybran ch v razû pfiírodovûdeck ch oborû byla téï pfiimûfiená pozornost vûnována ekonomice a technické terminologii nov ch, progresivních odvûtví, jako jsou v poãetní technika, zpracování dat, informaãní technika, telekomunikace a jaderná fyzika. Jako zdroje pro sestavení souboru termínû a pojmû nám poslouïily terminologické prameny, vícejazyãné odborné slovníky a moderní lexikogafické pfiíruãky, uvedené v seznamu doporuãené literatury, jakoïto i rozsáhlá terminologie z vlastní praxe. Pfiíprava si vyïádala spolupráci s odborníky jednotliv ch oborû a provedení odpovûdného v bûru termínû tak, aby slovník umoïnil zprostfiedkování poznatkû technick ch a ekonomick ch oborû od základních pojmû aï po nejnovûj í termíny. Z úsporn ch dûvodû vyu- Ïívá slovník hnízdování hesel, které jsou uspofiádány alfabeticky. Struktura ãlenûní slovníku nabízí pfiehlednou orientaci pfii vyhledávání hlavních i odvozen ch hesel s vyuïitím rûzné tuãnosti a fiezû písma. âlenûní textu vychází z principu srozumitelnosti, struãnosti a pfiehlednosti. Doporuãujeme v em, aby se pfied prací se slovníkem seznámili s jeho strukturou. UÏívání slovníku pfiedpokládá jiï jistou znalost nûmeckého jazyka. Uvûdomujeme si, Ïe rozsah odborné slovní zásoby nemûïe b t zdaleka vyãerpávající, proto rádi pfiivítáme va e podnûty a pfiipomínky, které by mohly dal í upravené vydání zkvalitnit. P EHLED NùMECKÉ GRAMATIKY Steigerová Marie Pfiehled obsahuje základní pojmy t kající se dané problematiky-pfiehled nepravideln ch sloves, stupàování, konjuktivy, rozkazovací zpûsob, kondicionál pfiítomn apod.

6 RU TINA âesko-rusk, RUSKO-âESK KAPESNÍ SLOVNÍK (s gramatikou a pfiílohami) Steigerová Marie a kolektiv autorû Kapesní ãesko-rusk a rusko-ãesk slovník, kter se Vám dostává do rukou, je urãen nejen pro bûïnou denní potfiebu rusistû, ale i pro studenty ruského jazyka, kter ch v poslední dobû opût pfiib vá. Vûfiíme, Ïe poslouïí také obãanûm ruské národnosti Ïijícím u nás. Ocení ho v ichni, ktefií mají zájem roz ífiit si svoji slovní zásobu a zdokonalit se v jazyce. Tento oboustrann slovník je pomûrnû rozsáhl, obsahuje celkem slov vãetnû podhesel, frazeologick ch konstrukcí, pofiekadel a pfiísloví. Slovník se snaïí zachytit v voj souãasného ruského jazyka ve v ech oblastech. Jsou zde zahrnuty nejen ustálené v razy spisovné ru tiny, ale ãásteãnû i v razy hovorové a odborné. Odbornou terminologii roz ifiuje 90 ãernobíl ch tematick ch obrazov ch pfiíloh v rusko-ãeské textové ãásti. U ohebn ch slov jsou uvedeny tvary, které obeznamují uïivatele se skloàováním a ãasováním tûchto slov. U v ech rusk ch slov je uveden pfiízvuk a pfiedností slovníku je i vyznaãení v slovnosti tam, kde se li í od psaného textu, coï ve vût inû souãasn ch slovníkû chybí. DoplÀující v klad k heslûm umoïàují zkratky a informativní text uvádûn jin m typem písma (kurzívou). Souãástí slovníku je pfiehled ruské gramatiky s pfiíklady a tabulkou nejpouïívanûj ích nepravideln ch sloves. Barevná obrazová pfiíloha obsahuje 78 tematicky uspofiádan ch celostránkov ch barevn ch pfiíloh z oblasti botaniky, zoologie, anatomie, odívání, bydlení atd. Pfiíloha pod názvem Architektura a reálie Ruska seznamuje uïivatele s typick mi rusk mi historick mi památkami, pfiedmûty denní potfieby, lidov mi kroji a podrobnû pfiedstavuje nûkteré v znamné ruské panovníky. V echny informace ve v kladov ch ãástech i popisky v obrazov ch pfiílohách jsou dvoujazyãné. KOLIB Í SLOVNÍK RUSKO-âESK, âesko-rusk Steigerová Marie Slovník obsahuje nejfrekventovanûj í hesla a slovní spojení, pfiehled ruské gramatiky, ãernobílé ilustrace. P EHLED RUSKÉ GRAMATIKY Steigerová Marie Pfiehled obsahuje nejdûleïitûj í nepravidelná slovesa, je rozdûlen na podstatná jména, pfiídavná jména, zájmena, ãíslovky, slovesa, pfiíslovce, pfiedloïky a spojky. UKRAJIN TINA âesko-ukrajinsk, UKRAJINSKO-âESK KAPESNÍ SLOVNÍK (s gramatikou a barevnou pfiílohou) Ornst Jaroslav a kolektiv autorû Oboustrann slovník obsahuje v ãásti ãesko-ukrajinské 9650 ãesk ch slov a ukrajinsk ch ekvivalentû. V ukrajinsko-ãeské ãásti 9100 ukrajinsk ch slov a ãesk ch ekvivalentû. Souãástí je 39 celostránkov ch barevn ch pfiíloh a 35 ãernobíl ch obrázkû v textové ãásti. U v ech podstatn ch jmen je uvedena struãná gramatická charakteristika. Obsahuje nejvíce frekventovaná slova a slovní spojení souãasného hovorového jazyka, ale i bûïnû pouïívané vûdecko-technické termíny. Byl vytvofien na základû posledních zmûn a podle normy ukrajinského pravopisu. FRANCOUZ TINA PANùL TINA PANùL TINA PRO AU PAIR Hájková Zuzana, ED. efiicha Václav panûl tina pro au pair s frázemi a slovníky je pfiíruãka pro v echny, kdo chtûjí pracovat nebo jiï pracují s dûtmi ve panûlsky mluvících rodinách, v Evropû nebo v Latinské Americe. panûl tina pro au pair s frázemi a slovníky vám umoïàuje efektivnûji panûlsky komunikovat s dûtmi a hostitelskou rodinou, se skládá ze panûlské slovní zásoby a frází, které au pair povaïují za nejãastûj í a nejdûleïitûj í, je podrobnû zkontrolována a doplnûna rodil mi mluvãími ze panûlska tak, aby obsahovala i nejnovûj í slovní zásobu nezbytnou pro au pair. panûl tina pro au pair s frázemi a slovníky je Va ím jazykov m prûvodcem, od vyplnûní formuláfie Ïádosti a pfiíjezdu do hostitelské rodiny po kaïdodenní povinnosti au pair: vãetnû buzení dûtí, snídanû, odchodu do koly, domácích prací, pfiípravy jídla a odpoledního a veãerního programu dûtí. DÛleÏité jsou fráze a slovní zásoba pro zdravotní problémy, tûlesné potfieby, bezpeãí, hry, domácí zvífiata apod. Jednotlivé kapitoly jsou rozdûleny na ãásti komunikace s dûtmi, komunikace s rodiãi a dal í uïiteãné v razy a fráze. âesko-francouzsk AFRANCOUZSKO-âESK KAPESNÍ SLOVNÍK (s v slovností) Gailly Iva a kolektiv autorû Pfiehlednû zpracovan oboustrann slovník urãen nejen studentûm stfiedních kol, ale nej ir ímu okruhu zájemcû o francou tinu. Je vhodn pro studium na stfiedních a jazykov ch kolách. V ãásti francouzsko-ãeské lze vyuïít pfiepisu francouzské v slovnosti. Slovní zásobu doprovází struãné poznámky upfiesàující v znam, zájmenné i slovesné vazby, hovorová spojení vãetnû nejbûïnûj ích frází a odvozen ch slov. Základní terminologie je roz ífiena o nûkteré dal í odborné v razivo pomocí názorn ch ãernobíl ch i barevn ch pfiíloh. Ve slovníku naleznete struãnou gramatiku, pfiehled nepravideln ch sloves, velmi popisné reálie v ech francouzsko mluvících zemí, nejãastûj í konverzaãní obraty atd. FRANCOUZ TINA PRO AU PAIR Studeniãová Hana, Fer Cécile, ED. efiicha Václav Francouz tina pro au pair s frázemi a slovníky je va ím jazykov m prûvodcem, od vyplnûní formuláfie Ïádosti a pfiíjezdu do hostitelské rodiny po kaïdodenní povinnosti au pair, vãetnû buzení dûtí, snídanû, odchodu do koly, domácích prací, pfiípravy jídla a odpoledního a veãerního programu dûtí. UmoÏÀuje efektivnûji komunikovat francouzsky s dûtmi a hostitelskou rodinou. Skládá se z francouzské slovní zásoby a frází, které au pair povaïují za nejãastûj í a nejdûleïitûj í. Je podrobnû zkontrolována a doplnûna rodilou mluvãí tak, aby obsahovala i nejnovûj í slovní zásobu nezbytnou pro au pair.

7 ITAL TINA âesko-italsk, ITALSKO-âESK KAPESNÍ SLOVNÍK (s frazeologií) Papou ek Zdenûk Dílo emeritního profesora Z. Papou ka vyuïívá nejen celoïivotních praktick ch zku eností, ale dal ích inspirací, kter mi ho zásobila jeho Ïena Italka i desítky pfiátel hovofiících tímto jazykem. Vytfiíben v bûr ekvivalentû i nejãastûji pouïívan ch frázov ch spojení umoïàuje uïivateli se snadno orientovat v rûzn ch situacích. K pfiednostem slovníku patfií i zjednodu ené vyznaãování v slovnosti slov, která se vymykají pravidlûm. Slovník doplàují pfiílohy struãné mluvnice, rejstfiíky nepravideln ch sloves, barevné i ãernobílé obrazové pfiílohy. KOLIB Í SLOVNÍK ITALSKO-âESK, âesko-italsk Papou ek Zdenûk V úvodní ãásti najdete vysvûtlení zkratek a znaãek, pravidla v slovnosti a italskou abecedu. Slovník obsahuje základní hesla, slovní spojení a rãení, ãernobílé ilustrace. LATINA FYZIKA LATINSKO-âESK, âesko-latinsk SLOVNÍK Tfietí opravené vydání 2005 se li í od broïovaného zpracováním v tuhé vazbû. enková Silva Slovník vznikl na základû dlouholeté kolní praxe autorky s vyuãováním latinského jazyka. Obsahuje celkem termínû v obou ãástech slovníku, které navíc doplàují synonyma, roz ifiující v znamy, navazující slovní druhy a fráze. Do slovníku byla zafiazena základní slovní zásoba pro studium latinského jazyka na úrovni stfiední koly. Jsou zde uvedeny v razy pouïívané ve stfiedo kolsk ch uãebnicích latiny i v razy potfiebné pro ãetbu a porozumûní nejznámûj ím ukázkám z antické literatury. Ve slovníku najdou uïiteãné v razy nejen filologové, ale i historikové, pedagogové, právníci, pfiírodovûdci, medici, bohoslovci, politici, ekonomové a dal í. P EHLED FYZIKY Lo Èák Jifií Pfiehled obsahuje základní pojmy a pouãky t kající se dané problematiky. Usnadní orientaci ÏákÛm v ech typû kol. BIOLOGIE CO BYS MùL ZNÁT Z P ÍRODOPISU (slovníãek pro Z ) Fronûk Jifií, Horník Franti ek, Tonika Jaroslav Publikace obsahuje nejdûleïitûj í pojmy, které je nutné znát nejen ve kole, ale i v budoucím Ïivotû. V bûr hesel byl proveden v souladu s platn mi uãebními osnovami pfiírodopisu s pfiispûním Ïivotních zku eností autorû. V znam knihy lze ocenit v prûbûhu let, protoïe kaïdou dfiíve získanou informaci lze zapomenout. V tom pfiípadû není nic snaz ího, neï vzít do rukou tuto pomûcku.v klad hesel je ãlenûn tak, Ïe první vûta podává základní informaci, roz ífien text za heslem má formu volnû v kladovou. Je moïno získat souhrnné informace o rûzn ch vztazích a korelacích. Vzájemné souvislosti jsou naznaãeny nejen odkazy, ale i doplnûny barevn mi obrázky. VYBRANÉ KAPITOLY Z OBECNÉ BIOLOGIE Jelínek Jan Alternativní uãební pomûcka je ãtvrt m a posledním dílem, mezi studenty velmi pfiitaïlivého maloformátového vydání souhrnné uãebnice biologie pro stfiední koly gymnazijního typu. Je druh m upraven m a roz ífien m vydáním samostatné ãásti, pojednávající o vlastnostech prokaryotních a eukaryotních organismû, energetice Ïiv ch soustav, názorech na vznik Ïivota na Zemi a biologickou evoluci. V samostatné ãásti se zab vá vzájemn mi vztahy ãlovûka a prostfiedí a ochranou Ïivotního prostfiedí. Rozsahem odpovídá uãivu biologie vymezenému osnovami pro ãtvrt roãník ãtyfilet ch gymnázií. Odpovídá poïadovanému standardu a je v praxi ovûfiena na fiadû gymnázií. Je vhodnou uãební pomûckou i pro studenty jin ch stfiedních kol, ktefií se pfiipravují ke studiu na vysok ch kolách s biologick m zamûfiením a potfiebují si doplnit nezbytné znalosti k pfiijímacím zkou kám. BIOLOGIE PROKARYOT, NIÎ ÍCH A VY ÍCH ROSTLIN, HUB Jelínek Jan âtvrté opravené a doplnûné vydání moderní uãebnice biologie mikroorganizmû, rostlin, hub a jejich ekologie. Nové zpracování i dotisk titulu svûdãí o její plné funkãnosti a oblíbenosti jako alternativní uãebnice. Sv m rozsahem a metodick m zpracováním plnû odpovídá osnovám uãiva prvního roãníku S gymnazijního typu, je vhodná k pfiípravû na V s biologick m zamûfiením. Kromû bohat ch ãernobíl ch ilustrací obsahuje i 28 barevn ch pfiíloh. BIOLOGIE PRO GYMNÁZIA (teoretická i praktická ãást) Jelínek Jan, Zicháãek Vladimír Deváté souhrnné ucelené vydání stfiedo kolsk ch uãebnic: Biologie prokaryot, vy ích a niï ích rostlin, hub, Biologie ÏivoãichÛ, Biologie ãlovûka a úvod do obecné biologie, Vybrané kapitoly z obecné biologie, Praktická cviãení z biologie. Deváté doplnûné vydání publikace vyuïívá vût ího formátu B5, v nûmï kaïdá kapitola je navíc roz ífiena o názorné barevné pfiílohy v rozsahu 92 stran. Toto vydání je obohaceno o novou obrazovou pfiílohu Od Linného ke genovému inïen rství. Praktická ãást umoï- Àuje studentûm ovûfiit si úroveà získan ch znalostí i procviãení uãiva, uãitelûm snadnou realizaci praktick ch cviãení. Zahrnuje definice dûleïit ch pojmû, otázky, doplàovaãky, dvouvariantní i ãtyfivariantní testy, metodické návody ke 44 praktick m cviãením, správná fie ení doplàovaãek a testû. K porozumûní textu pfiispívají názorné barevné ilustrace a ãernobílé perokresby. Sv m obsahem uãebnice odpovídá uãebním osnovám ãtyfiletého gymnázia a vy ím roãníkûm vícelet ch gymnázií. Kniha se stala oblíbenou a vyhledávanou pomûckou i pro studenty jin ch typû stfiedních kol, pfiipravujících se k pfiijímacím zkou kám a studiu na vysok ch kolách, na nichï je biologie profilujícím pfiedmûtem.

8 ZEMùPIS OBECNÁ BIOLOGIE (ST EDO KOLSKÁ UâEBNICE) (evoluce, biologie buàky, genetika s 558 fie en mi testov mi otázkami) Chalupová-Karlovská Vlastimila Máte pfied sebou uãebnici, která je zamûfiena na otázky biologické evoluce, biologie buàky a genetiky. Zahrnuje tedy jen v sek stfiedo kolského uãiva biologie. Obsah uãebnice je v souladu s osnovami v uky biologie na gymnáziích, ale obsahuje pouze v bûr kapitol obecné biologie. Vznikla pfiedev ím proto, aby vám pomohla prohloubit a roz ífiit va e znalosti stfiedo kolského uãiva tam, kde se biologické vûdy velmi rychle rozvíjejí podle nov ch vûdeck ch poznatkû, pfiedev ím v cytologii a v genetice. Právû tyto biologické obory jsou nûkdy ve stfiedo kolsk ch uãebnicích pojaty dosti struãnû. Uãebnice by vám mûla hlavnû pomoci pfii pfiípravû na pfiijímací zkou ky na ty typy vysok ch kol, kde je biologie stûïejním pfiedmûtem. Pfiijímací testy na tyto koly ãasto tuto ífii a hloubku znalostí vyïadují. Za kaïdou kapitolou uãebnice je fiada otázek s fie ením, které jsou obvyklé v pfiijímacích testech, a které procviãují a testují v echna vysvûtlení, znalosti a definice, o nichï se kapitola zmiàuje. Uãebnice mûïe poslouïit také vyuãujícím na gymnáziích pfii sestavování didaktick ch testû. BIOLOGICKÉ ASPEKTY REGENERAâNÍ MEDICÍNY Prof.MUDr. Alexander Ostró, CSc., prof. MVDr. Franti ek Le ník, Dr.Sc. âlovûk si zvyká vzná et stále odváïnûj í poïadavky na pfiírodní zákonitosti a procesy ve snaze pfiekonat a podfiídit si je. Lékafi, kter prosazuje dal í v zkum v oblasti genetiky, asistované reprodukce a regeneraãní medicíny, je veden u lechtilou snahou uspokojit rostoucí poïadavky na zdravotnickou péãi, av ak zároveà je vystaven traumatûm z toho, Ïe kvalitní péãi nemûïe poskytnout v em lidem. PfiedloÏená monografie je nejucelenûj ím spisem v oblasti regeneraãní medicíny, kter na Slovensku a v âeské republice vznikl. Má celoevropsk v znam a lze jej doporuãit jako souhrn vynikajících zku eností k opravdovému studiu. EVROPA (encyklopedick pfiehled zemí) Andûl Jifií, Mare Roman Pfiehledn, netradiãní a zajímavû metodicky zpracovan text urãen nejen pro základní a stfiední koly, ale i irok okruh ãtenáfiû. Obsahuje v echny podstatné a dûleïité charakteristiky zemí. V díle nejsou jen poznatky ãistû zemûpisné, ale sleduje souvislosti historické, biologické, ekonomické, kulturní a dal í. Text povede ãtenáfie k tomu, aby se nad dan mi skuteãnostmi sám zamyslel a pokusil se vlastní rozvahou je zhodnotit a dát do souvislostí. DokáÏe odpovûdût na fiadu otázek a sám si bude i tyto otázky formulovat. âlenûní textu vychází z principu srozumitelnosti, pfiehlednosti a struãnosti (souhrnné údaje kontinent, pfiirozené podmínky, obyvatelstvo, hospodáfiství formou 10 nej, vãetnû rekordû a prvenství na svûtû). Náplní kaïdého státu je: 1. státní symbolika, poznávací znaãka automobilû, mûna, 2. základní údaje o státû, 3. poloha na mapû svûta, v hody polohy, 4. pfiírodní podmínky, 5. historie zemû, 6. obyvatelstvo, 7. hospodáfiství a dal í specifika (zahraniãní obchod, turistika, zajímavosti kulturní, sportovní). Souãástí jsou doprovodné tabulky, diagramy, grafiky, terminologick slovníãek, rejstfiík atd. UâEBNÍ ÚLOHY Z BIOLOGIE pro základní koly a niï í roãníky vícelet ch gymnázií âíïková Vûra a kolektiv autorû Pfiedkládan soubor uãebních úloh pokr vá v echny biologické obory vyuãované v pfiírodopisu na základní kole a biologii na niï ím gymnáziu, vãetnû geologie. Je zpracován formou pracovního se itu, do kterého mohou Ïáci pfiímo zaznamenávat svoje odpovûdi. Obsahuje ve stejném pomûru úlohy otevfiené i uzavfiené orientované na správné uïívání pojmû, vysvûtlení biologick ch jevû, urãení vztahû a souvislostí, úlohy ovûfiující schopnosti aplikovat teoretické poznatky v konkrétních situacích i úlohy problémové. Od podobn ch, jiï dfiíve publikovan ch souborû se li í pfiedev ím v razn m zastoupením úloh opírajících se o obrazov materiál, kter pfii fie ení plní funkci nejenom informaãní, ale i motivaãní. Úlohy obsaïené v publikaci jsou urãeny pro opakování, doplnûní a prohloubení uãiva, a také pro zv ení zájmu ÏákÛ o biologii. Za tímto úãelem jsou zafiazeny kfiíïovky a úlohy k zamy lení. Podle v bûru mûïe uãitel úlohy vyuïívat pfii probírání nového uãiva k ativizaci a zv ení motivace, dále pfii procviãování, a také pfii klasifikaãním opakování. Îáci mohou s úlohami pracovat samostatnû pfii domácí pfiípravû na v uku nebo pfiípravû k pfiijímacím zkou kám na pfiírodovûdnû orientované stfiední koly. V tomto smûru mohou úlohy poslouïit i stfiedo kolsk m pedagogûm pro pfiípravu pfiijímacích testû. Soubor uãebních úloh pokr vá v echny biologické obory vyuãované v pfiírodopisu na základní kole a biologii na niï ím gymnáziu, vãetnû geologie. Îáci zde mohou pfiímo zaznamenávat svoje odpovûdi. Kniha se vûnuje správnému uïívání pojmû, vysvûtlování biologick ch jevû, urãování vztahû a souvislostí, úlohám ovûfiujícím schopnosti aplikovat teoretické poznatky v konkrétních situacích i úlohám problémov m. Úlohy jsou urãeny pro opakování, doplnûní a prohloubení uãiva. Îáci s nimi mohou pracovat samostatnû pfii domácí pfiípravû na v uku nebo pfiípravû k pfiijímacím zkou kám na pfiírodovûdnû orientované stfiední koly. Mohou poslouïit i stfiedo kolsk m pedagogûm pro pfiípravu pfiijímacích testû. SOMATOLOGIE ANATOMIE AFYZIOLOGIE âlovùka (630 testov ch otázek a odpovûdí) Chalupová-Karlovská Vlastimila Pfiíruãka s testov mi otázkami z anatomie a fyziologie ãlovûka pro stfiední zdravotnické koly. PomÛÏe procviãit a zopakovat uãivo a bude v borná pro pfiípravu k pfiijímacím zkou kám na rûzné obory lékafisk ch fakult. MÛÏe poslouïit také vyuãujícím na zdravot. kolách pfii sestavování didaktick ch testû. STAR SVùT ASIE, AFRIKA (encyklopedick pfiehled zemí) Andûl Jifií, Mare Roman Dal í svazek edice Zemû svûta do kapsy je dílem pracovníkû katedry geografie Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Publikace je sv m obsahem a rozsahem první svého druhu u nás. Nev ední formou se zde dozvíte v e, co je podstatné a pro danou zem dûleïité. Nejsou to jen informace geografické, ale sledujete i souvislosti pfiírodopisné, historické, kulturní a dal í zajímavosti. Unikátní je právû ãást vûnovaná zajímavostem o jednotliv ch zemích. Navozuje iroce chápanou pfiedstavu o dané zemi formou: kdyï se fiekne, vybaví se.... Pfiehledu jednotliv ch zemí pfiedchází rámcová charakteristika kontinentu. Publikace obsahuje velké mnoïství vzájemnû srovnateln ch tabulek a jednotlivé státy jsou ãlenûny podle následujícího schématu: symboly státu, tabulka základních údajû, poloha, pfiírodní podmínky, rozdûlení na hlavní oblasti (regiony), historick v voj, obyvatelstvo, hospodáfiství, zahraniãní vztahy, zajímavosti z kultury, sportu ap. Státy nejsou fiazeny alfabeticky, ale geograficky. Va e putování po zemích Asie a Afriky je zachyceno na mapce. NOV SVùT AMERIKA A OCEÁNIE (encyklopedick pfiehled zemí) Andûl Jifií, Mare Roman Posledním tfietím dílem se zavr uje ediãní fiada Encyklopedického pfiehledu zemí, kter je zamûfien na Nov svût Ameriku a Oceánii (vãetnû Austrálie). Netradiãní a zajímavû metodicky zpracovan text je urãen pro irok okruh uïivatelû. Obsahuje podstatné a dûleïité charakteristiky zemí, které Evropané poznávali a osvojovali si nejpozdûji. Kniha neobsahuje jen poznatky ãistû zemûpisné, ale sleduje souvislosti historické, biologické, ekonomické, sociální a dal í (turistické, kulturní a sportovní zajímavosti). Text je ãlenûn tak, aby odpovídal pfiedcházejícím dílûm a umoïàoval vzájemné srovnání jednotliv ch zemí. Snadnou prostorovou orientaci umoïàují pfiiloïené mapy. Souãástí je barevná pfiíloha, obsahující vlajky jednotliv ch státû.

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

PŘEHLED CEN: Doporučená cena

PŘEHLED CEN: Doporučená cena PŘEHLED CEN: ČEŠTINA A LITERATURA ks... Znáš pojmy z mluvnice češtiny 85 Kč Pavlovská Jana Jazykové rozbory 140 Kč Hartmannová Věra Pravidla českého pravopisu 100 Kč Hartmannová Věra a kolektiv autorů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2

Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2 Soubor podpůrných materiálů k Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, učebnici Chit Chat 1 Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2 Deníãek Nûkolik rad pro uãitele Proã? Deníãek je kopírovatelná pfiíruãka k uãebnici

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Portál o češtině nechybujte.cz

Portál o češtině nechybujte.cz Portál o češtině nechybujte.cz Čtyři jedinečná a zcela aktuální lexikografická díla jsou výsledkem 17 let intenzivní práce autorského týmu LINGEA. Jedná se o první komplexní portál tohoto druhu u nás.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

ANAL ZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORÒ S POÎADAVKY PRAXE V âeské REPUBLICE

ANAL ZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORÒ S POÎADAVKY PRAXE V âeské REPUBLICE Informaãní management ANAL ZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORÒ S POÎADAVKY PRAXE V âeské REPUBLICE Petr Doucek, Milo Mary ka, Ota Novotn Úvod Za uplynul ch více jak padesát let od v roby prvního poãítaãe

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více