CIELE VÝUČBY. Počet hodín týždenne: 1. Časový Rozvrh TÉMA. Kognitívny: Afektívny: M T H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CIELE VÝUČBY. Počet hodín týždenne: 1. Časový Rozvrh TÉMA. Kognitívny: Afektívny: M T H"

Transkript

1 Časovo tematický plán Vlastiveda pre 5. ročník ŠZŠ 1. úroveň, pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazivnými vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím Vzdelávací program ISCED 1 primárne vzdelávanie, schválený pod číslom CD / :914 dňa 26. mája 2009 Počet hodín týždenne: 1 Časový Rozvrh M T H TÉMA Kognitívny: Afektívny: CIELE VÝUČBY Psychomotorický: Odporúčané aktivity: IX Úvodná hodina Etická výchova ako predmet Oboznámiť žiakov s obsahom predmetu etická výchova A.1.1 str. 6 oboznámenie... D -. str , PL-EV - str Verbálna a neverbálna komunikácia Spolupráca Získať pozitívne skúsenosti podporujúce sebadôveru a iniciatívu. 1. Spolupráca Získať pozitívne skúsenosti podporujúce sebadôveru a iniciatívu. 1. Zrakový kontakt Osvojiť si základné komunikačné zručnosti. X Zrakový kontakt Osvojiť si základné komunikačné zručnosti. XI. 1. Úsmev Osvojiť si základné komunikačné zručnosti. 1. Úsmev Osvojiť si základné komunikačné zručnosti. 1. Pozdrav Osvojiť si základy spoločenského správania Pozdrav Osvojiť si základy spoločenského správania. Zoznámiť sa medzi sebou. A. 1.2 str. 6 Mená susedov 1. str. 7 Volám sa... D -. str PL-EV str. 25,26 Hrať sa hry a aktivity podporujúce spoluprácu. B 1.1. Na slepca str. 7 PL-EV - str.6 Uvedomiť si význam zrakového kontaktu. Hovoriť nielen slovami, ale aj očami, mimikou, výrazom tváre. Odstrániť ľahostajný výraz. Uvedomiť si význam zrakového kontaktu. Hovoriť nielen slovami, ale aj očami, mimikou, výrazom tváre. Odstrániť ľahostajný výraz. Uvedomiť si význam úsmevu. Urobiť rôzne úkony s úsmevom, tie isté bez úsmevu poprosiť, poďakovať, prikázať, upozorniť niekoho... Uvedomiť si význam úsmevu. Urobiť rôzne úkony s úsmevom, tie isté bez úsmevu poprosiť, poďakovať, prikázať, upozorniť niekoho... Pozdraviť sa a prejaviť úctu, priateľstvo. Pozdravom nadväzovať kontakt. Pozdraviť sa so zrakovým kontaktom a úsmevom. Učiť sa podať ruku správny stisk, trvanie stisku. Oboznámiť sa so spoločenskými pravidlami pri podaní ruky kto prvý podáva ruku, pri akých príležitostiach. A. 1.1 Neverbálna komunikácia zrakový kontakt str. 9 PL-EV - str.9 PL-EV - str.32 PL-EV - str.3 1

2 XI I. 1. Otázka Osvojiť si základy spoločenského správania. 1. Prosba Osvojiť si základy spoločenského správania. 1. Poďakovanie Osvojiť si základy spoločenského správania Ospravedlnenie Osvojiť si základy spoločenského správania. 1. Rozhovor Osvojiť si základy spoločenského správania. 1. Rozhovor Osvojiť si základy spoločenského správania. I Počúvanie Osvojiť si základy spoločenského správania. 1. Počúvanie Osvojiť si základy spoločenského správania. 1. Pravda a lož Osvojiť si základy spoločenského správania. II Pravda a lož Osvojiť si základy spoločenského správania. 1. II. Poznanie Učiť sa pozitívne hodnotiť a pozitívne seba. hodnotenie seba Hodnota a veľkosť človeka, úcta k ľudskej osobe Učiť sa základné prvky komunikácie. Učiť sa chápať otázku ako výzvu k priateľstvu, posolstvo druhému, že nás zaujíma on sám, to čo si myslí a čo robí. Učiť sa základné prvky komunikácie. Vedieť milo, skromne poprosiť, bez zbytočného ponižovania Učiť sa základné prvky komunikácie. Chápať poďakovanie ako základnú podmienku ľudského spolunažívania. Učiť sa základné prvky komunikácie. Chápať ospravedlnenie ako základnú podmienku ľudského spolunažívania. Ospravedlniť sa ak sme sa dopustili chyby. Vedieť začať, udržiavať a ukončiť rozhovor. Udržať zreteľný zrakový kontakt, primeraný výraz tváre, postoj prijímania a vysielania orientácia tela k partnerovi, primeraná vzdialenosť, pokoj, zdržiavanie sa nedočkavých pohybov, neskákať druhému do reči. Vedieť začať, udržiavať a ukončiť rozhovor. Udržať zreteľný zrakový kontakt, primeraný výraz tváre, postoj prijímania a vysielania orientácia tela k partnerovi, primeraná vzdialenosť, pokoj, zdržiavanie sa nedočkavých pohybov, neskákať druhému do reči. Precvičiť pozorné počúvanie. Poukázať na komunikačné chyby. Udržiavať zrakový kontakt s partnerom. Pozerať striedavo na všetkých členov skupiny. Precvičiť pozorné počúvanie. Poukázať na komunikačné chyby. Udržiavať zrakový kontakt s partnerom. Pozerať striedavo na všetkých členov skupiny. Rozlíšiť pravdu od lži. Uvedomiť si negatívne dôsledky lži. Chápať prečo je lož nesprávna. Diskutovať: prečo ľudia klamú. Rozlíšiť pravdu od lži. Uvedomiť si negatívne dôsledky lži. Chápať prečo je lož nesprávna. Diskutovať: prečo ľudia klamú. PL-EV - str.11 PL-EV - str.12 C. Rozhovor str. 44 C. Rozprávka na pokračovanie str. 45 PL-EV - str.17 PL-EV - str.18 Učiť sa úcte k človeku. A. Akí sme veľkí? str. 10 2

3 III. IV. 1. Hodnota a veľkosť človeka, úcta k ľudskej osobe Pozitívne sebahodnotenie 1. Pozitívne sebahodnotenie 1. Poznať svoje silné a slabé stránky Poznať svoje silné a slabé stránky 1. III. Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých Pozitívne hodnotiť druhých v bežných podmienkach 1. Pozitívne hodnotiť druhých v bežných podmienkach 1. Pozitívne hodnotiť druhých v sťažených podmienkach V Pozitívne hodnotiť druhých v sťažených podmienkach 1. IV. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch Tvorivé myslenie žiakov Učiť sa pozitívne hodnotiť seba. Učiť sa pozitívne hodnotiť seba. Učiť sa pozitívne hodnotiť seba. Učiť sa pozitívne hodnotiť seba. Učiť sa pozitívne hodnotiť seba. Učiť sa pozitívne hodnotiť druhých. Učiť sa pozitívne hodnotiť druhých. Učiť sa pozitívne hodnotiť druhých. Učiť sa pozitívne hodnotiť druhých. Učiť sa riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch. Ujasniť nereálnosť a absurdnosť obrazu: hrdina vo vedecko fantastických filmoch. Uvedomovať a vážiť si vlastné pozitívne stránky. Učiť sa pozitívne sebahodnotiť. Učiť sa sebaovládaniu. Vedieť spracovať svoje zlyhanie a chyby. Aký som sebapoznávanie, ochote nechať sa poznať. Vedieť spracovať svoje zlyhanie a chyby. Aký som sebapoznávanie, ochote nechať sa poznať. Vyjadriť hodnotenie druhých prejavmi pozornosti. Vyjadriť uznanie a sympatie. Vyjadriť vlastnosti dobrého priateľa. Uvedomiť si význam pochvaly na sebe a iných. Vyslovovať a prijímať pochvaly druhých. Vyjadriť hodnotenie druhých prejavmi pozornosti. Vyjadriť uznanie a sympatie. Vyjadriť vlastnosti dobrého priateľa. Uvedomiť si význam pochvaly na sebe a iných. Vyslovovať a prijímať pochvaly druhých. Vedieť odpustiť, prekonať antipatiu. Zbavovať sa predsudkov/rasizmus, xenofóbia/. Komunikovať otvorene, adresne. Vedieť vyjadriť aj prijať kritiku a pochvalu. Dokázať vidieť na druhých pozitívne aj negatívne vlastnosti. Pozitívne hodnotiť udalosti aj ľudí. Vedieť odpustiť, prekonať antipatiu. Zbavovať sa predsudkov/rasizmus, xenofóbia/. Komunikovať otvorene, adresne. Vedieť vyjadriť aj prijať kritiku a pochvalu. Dokázať vidieť na druhých pozitívne aj negatívne vlastnosti. Pozitívne hodnotiť udalosti aj ľudí. Rozvíjať predstavivosť a tvorivosť. Hrať hry a úlohy rozvíjajúce tvorivosť. Pozorovať. A Vzory str Na mojom chrbte str. 41 A. 7. Autoportrét str Silueta str Kúzelná skrinka str. 14 PL-EV - str.20 A. 1. Loptička str Oceňovanie iných str. 15 A. Dávam Ti ružu str. 14 A. Len jeden papier str. 15 A. 5. Polovica stoličiek str. 15 A. 1. Pozor močarina str. 17 3

4 VI. 1. Tvorivé myslenie žiakov Učiť sa riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch. 1. Riešenie problémov Učiť sa riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch Riešenie problémov Učiť sa riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch. 1. V. Etické aspekty ochrany prírody Životné prostredie Oboznámiť sa so základnými pojmami súvisiacimi s ochranou prírody a životného prostredia. 1. Životné prostredie Oboznámiť sa so základnými pojmami súvisiacimi s ochranou prírody a životného prostredia. Rozvíjať predstavivosť a tvorivosť. Hrať hry a úlohy rozvíjajúce tvorivosť. Pozorovať. Hľadať tvorivé riešenia každodenných situácií zo života žiakov. A. str. 17 A. 5. Môže sa stať str Pokračovanie príbehu str. 19 Hľadať tvorivé riešenia každodenných situácií zo života žiakov A. str. 17 jama str. 18 Učiť sa úcte ku všetkým formám života. Ekologická etika z pohľadu žiaka ochrana prírody, zber odpadu, čistota ovzdušia. Učiť sa úcte ku všetkým formám života. Ekologická etika z pohľadu žiaka ochrana prírody, zber odpadu, čistota ovzdušia. 4

5 KC: kognitívny cieľ PC: psychomotorický cieľ AC: afektívny cieľ Literatúra: A. - Aktivity na Etickú výchovu B. Využitie prvkov etickej výchovy vo vyučovacích predmetoch na špeciálnej základnej škole časť II. C. Etická výchova v 1. ročníku základnej školy D. Metodický materiál k predmetu Etická výchova Pracovný list Etická výchova pre I. ročník základnej školy Vyučujúci: Vedúci PK:... Riaditeľ :... Časovo-tematický plán schválený na zasadnutí MZ dňa:... 5

6 Časovo tematický plán Hudobná výchova pre 5. ročník ŠZŠ, pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazivnými vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím Vzdelávací program ISCED 1 primárne vzdelávanie, schválený pod číslom CD / :914 dňa 26. mája 2009 Počet hodín týždenne: 1 Časový TÉMA Rozvrh M T H Kognitívny: Afektívny: CIELE VÝUČBY Psychomotorický: Poznámky: IX Počúvanie ľudových piesní 1. Rozvíjanie pasívneho vnímania zvukov šuchotanie papiera 1. Určovanie zdroja zvuku bez vizuálneho vnímania 1. Počúvanie zvukov zvierat KC: Rozvíjať sluchové vnímanie spievanpeho slova Naučiť sa počúvať piesne Vedieť určiť zdroj zvuku Budovať základy hudobných interakcií v skupine AC: Prebudiť záujem o spoločný spev a ďalšie hudobné činnosti (ENV, RV) Využiť krásu ľudovej piesne k rozvíjaniu estetického cítenia (Ev) Vytlieskávať rytmus piesne, počúvať ľudové piesne z CD prehrávača Vybrať medzi pomôckami rôzne druhy papiera, trhať papier na tenšie prúžky, počúvať zvuk šuchotania papiera Pomenovať zvuky auto, zviera, zvonček, otáčať hlavu za zdrojom zvuku Napodobňovať beh koníka, klopkanie podkovičiek, zobkanie Priradiť zvuk ku zvieratku Orffové hudobné nástroje, CD, papier, obrázky zvierat X Počúvanie detských piesní 1. Rytmizovanie riekanky hrou na jednoduchých hudobných nástrojoch 1. Hudobno pohybová hra: Oli, Oli, Janko 1. Zvuky dopravných prostriedkov XI Počúvanie pochodových piesní 1. Rozlišovanie zvukov zvierat MPV: RKS a SZ, Pv, V KC: Naučiť sa nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudobných aktivít Rozvíjať senzomotorické schopnosti Rozvíjať sluchové vnímanie spievaného slova Rozvíjať sluchovú pamäť AC: Každý v orchestri je dôležitý (PZP, RV) Využívať vplyv hudby na vytvorenie pocitu pokoja a radosti (Ev) MPV: M, Tv, V, SJ KC: Rozvíjať sluchové vnímanie spievaného slova Rozvíjať cit a zmysel pre rytmus Naučiť sa selektovať medzi ľudskou rečou a zvukmi zvierat Hudobno pohybové hry Počúvať a vnímať veselé detské piesne, vytlieskávať Nájsť medzi predmetmi hudobné nástroje, určiť nástroj podľa zvuku, vybrať nástroj pre každého spolužiaka -hra na orchester, vydávať zvuky a vnímať ich dĺžku Počúvať pieseň z CD prehrávača, dramatizovať pieseň, zahrať sa hru Vybrať spomedzi hračiek dopravné prostriedky, priradiť zvuk k dopravnému prostriedku Pochodovať vo dvojiciach podľa rytmu piesne, zhotoviť vojenskú čiapku z papiera, imitovať hru na trúbku Priradiť obrázok zvieratka k počutému zvuku z CD prehrávača, hra pexeso - zvieratká Orffové hudobné nástroje, CD, CD, kľúče, obrázky zvierat

7 1. Rozvíjanie pasívneho vnímania zvukov štrnganie kľúčmi 1. Určovanie vlastností vnímaných zvukov - intenzita XII Určovanie zdroja zvuku bez vizuálneho vnímania 1. Doprevádzanie piesní tlieskaním 1. Počúvanie vianočných kolied AC: Lenivosť sa nevypláca (PZP, ZV) Pociťovať zodpovednosť pri spoločnej činnosti (RV, DV) MPV: VU, VV, RKS KC: Vedieť určiť zdroj zvuku Naučiť sa nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudobných aktivít Počúvanie jednoduchých piesní AC: Upevňovať vzťahy a priateľstvá (RV, PZP) Všímať si krásy zimnej prírody (ENV, ZV) Nájsť medzi predmetmi kľúče, rozlíšiť zvuk kľúčov od iných zvukov, pomenovať zvuky Rozdať hudobné nástroje spolužiakom, pomenovať hudobné nástroje, určiť ich zvuky Hra na orchester Hra na slepú babu, nájsť a určiť spolužiaka podľa smiechu Vyhľadať v knižke usmievajúce sa deti Rytmizovať riekanky a piesne tlieskaním, doprevádzať počúvané piesne hrou na telo Nakresliť pri počúvaní piesne vianočný stromček Relaxovať pri počúvaní vianočných kolied CD, kniha, výkres, pastelky MPV: Vv, SJ, M, Hv I Určovanie zdroja zvuku KC: Naučiť sa preciťovať počúvané skladby bez vizuálneho Vedieť určiť zdroj zvuku vnímania Naučiť sa hrať na jednoduchých nástrojoch Priradiť počutý zvuk k obrázku zvieraťa 1. Počúvanie uspávanok Budovať základy hudobných interakcií v Pohybom vyjadrovať uspávanie dieťaťa skupine Kresliť pri znejúcej uspávanke malé dieťa 1. Hra na jednoduchých AC: Uvedomiť si význam spevu v živote ľudí (PZP) hudobných nástrojoch Starostlivosť mám o svoje deti (RV) Dôležitosť a význam zdravej výživy (ZV) MPV: Tv, Pv, M, Sj, V II Počúvanie inštrumentálnych skladieb 1. Nácvik piesne - uspávanka 1. Rytmicko pohybová hra: Zlatá brána III Počúvanie piesní o zvieratkách 1. Rozlišovanie jednotlivých spievaných slov piesne s rytmizáciou hrou na telo 1. Hra na jednoduchých hudobných nástrojoch KC: Rozvíjať cit pre inštrumentálnu hru a zmysel pre rytmus Rozvíjať sluchovú pamäť Budovať základy hudobných interakcií prostredníctvom hudobných aktivít AC: Podnecovať deti k aktívnemu a radostnému vzťahu k spevu a hudobným činnostiam (PZP) MPV: Pv, RKS a SZ, V, M, Tv KC: Rozvíjať sluchové vnímanie spievaného slova Rozvíjať senzomotorické schopnosti Rozvíjať sluchovú pamäť a sluchovú diferenciáciu Vedieť rytmizovať pieseň hrou na telo AC: Využiť námet piesní na upevnenie vzťahu k zvieratkám a prírode (ENV) Vážiť si snahu svojich spolužiakov (PZP) MPV: RKS a SZ, Vv, Tv, M Hra na slepú babu, nájsť a určiť spolužiaka podľa vydávaného zvuku zvierat Nájsť a rozdať spolužiakom hudobný nástroj na požiadanie, doprevádzať hrajúce piesne hrou na nástrojoch Počúvať a vnímať skladbu z CD prehrávača Vnímať a pomenovať hudobné nástroje v počutej skladbe Počúvať pieseň z CD prehrávača, pohybom vyjadrovať uspávanie dieťaťa Kresliť pri znejúcej uspávanke malé dieťa Vytlieskať pieseň Zlatá brána, kráčať do rytmu podľa zvuku bubienka, hrať hru zlatá brána Počúvať a vnímať piesne o zvieratkách, pohybom vyjadriť jednotlivé zvieratká Vymaľovať zvieratká v maľovanke Počúvať piesne z CD prehrávača, rytmizovať hrou na telo počúvané piesne Doprevádzať spev ľahko ovládateľnými nástrojmi Priradiť počutý tón k obrázku hudobného nástroja CD, obrázky, hudobné nástroje Hudobné nástroje, fľaša, CD Maľovanka, farbičky, hudobné nástroje, CD

8 IV Počúvanie piesní v rozprávkach 1. Určovanie vlastností vnímaných zvukov hudba, ľudský hlas 1. Nácvik piesne Máj, máj, zelený 1. Určovanie zdroja zvuku bez vizuálneho vnímania V Počúvanie detských piesní KC: Naučiť sa počúvať piesne v rozprávke Vedieť selektovať reč od iných zvukov Osvojiť si jednoduchú pieseň Rozvíjať sluchové vnímanie spievaného slova AC: Lenivosť sa nevypláca (PZP, RV) Prežívať radostnú náladu prostredníctvom hudby ( RV) MPV: Tv, Pv, RKS a SZ, V AC: Upevňovať vzťahy a priateľstvá (RV, PZP) Fajčenie škodí zdraviu (PDV) Nakresliť počas počúvania rozprávkovú bytosť Poskladať dej rozprávky z obrázkov Hra na kukučku nájsť a určiť spolužiaka podľa vydávaného zvuku Vnímať vlastnosti počúvanej hudby (hlasná, tichá, pomalá, ráchla...) Roztriediť kartičky ihličnatých a listnatých stromov, nakresliť máj, ozdobiť ho, počúvať novú pieseň, spievať s vytlieskávaním Otáčať hlavu za zdrojom zvuku Nájsť na obrázku hudobné nástroje 1. Rytmizovanie riekaniek KC: Rozvíjať sluchové vnímanie spievaného slova Nadväzovať sociálne interakcie so spolužiakmi Naučiť sa vnímať hudbu a ticho Počúvať a vnímať hudbu pri sledovaní rozprávky Dramatizácia rozprávky Reprodukovať známe riekanky, znázorňovať pohybom 1. Určovanie vlastností Vedieť rytmizovať riekanky pomocou nástrojov Diferencovať zvuk a ticho, vnímaných zvukov Rozdať spolužiakom hudobné nástroje a zahrať sa na dirigenta hudba, ticho 1. Hra na jednoduchých hudobných nástrojoch MPV: RKS a SZ, SJ, Tv, Vv VI Hudobno pohybové hry KC: Naučiť sa nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudobných aktivít 1. Počúvanie táborových Vedieť hrať na hudobných nástrojoch piesní Vedieť počúvať jednoduché piesne 1. Hra na jednoduchých hudobných nástrojoch AC: Prežívať radostnú náladu cez hudbu (PZP) Hurá, prázdniny Nájsť a pomenovať hudobný nástroj, priradiť zvuk nástroja k obrázku jednotlivého nástroja Imitovať chôdzu jednotlivých zvierat Predviesť pohybové prvky podľa textu piesne Počúvať a vnímať táborové piesne Vytlieskávať rytmus jednoduchých piesní na vlastnom tele Rozdať nástroje spolužiakom a vytvoriť orchester Zaspievať spoločne osvojené piesne sypký materiál, nádoba, CD Kartičky, pastelky, výkres CD, hodobné nástroje, video CD, hudobné nástroje MPV: Tv, SJ, M, V, Vv

9 KC: kognitívny cieľ PC: psychomotorický cieľ AC: afektívny cieľ RV : rodinná výchova DV: dopravná výchova ENV: enviromentálna výchova PZP: problematika zdravotne postihnutých PDV: protidrogová výchova ZV: zdravotná výchova EV: estetická výchova Vyučujúci: Vedúci MZ: Riaditeľ: Plán schválený dňa:

10 Časovo tematický plán Matematika pre 5. ročník ŠZŠ 1. úroveň, pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazivnými vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím Vzdelávací program ISCED 1 primárne vzdelávanie, schválený pod číslom CD / :914 dňa 26. mája 2009 Počet hodín týždenne: 4 Časový TÉMA Rozvrh M T H Kognitívny: Afektívny: CIELE VÝUČBY Psychomotorický: Poznámky: IX Úvodná hodina Pomenovanie predmetov Porovnávanie predmetov podľa množstva Porovnávanie predmetov podľa množstva Porovnávanie predmetov podľa veľkosti Porovnávanie predmetov podľa veľkosti Porovnávanie predmetov podľa farby Porovnávanie predmetov podľa farby KC: Rozvíjať schopnosti porovnávať činnosti každodenného života, predmety, vlastnosti, stavy podľa určitých kritérií, ako predpokladu rozvíjania základných matematických zručností a návykov Naučiť sa porovnávať predmety podľa množstva Naučit sa porovnavať predmety podľa veľkosti Naučiť sa porovnávať predmety podľa farby Naučiť sa porovnávať predmety podla tvaru Naučiť sa triediť predmety podľa množstva Naučiť sa triediť predmety podľa množstva Naučiť sa triediť predmety podľa farby AC: Kamarátstvo, spoločná cesta do školy (RV) Nájsť predmety v triede podľa pokynov Vytriediť medzi predmetmi školské potreby a pomenovať ich, vystrihnúť, nalepiť a pomenovať predmety Vystrihnúť, nalepiť a pomenovať predmety Určiť množstvo predmetov v nádobách Určiť a porovnať množstvo ovocia na obrázku Vyhľadať, na ktorom obrázku je viac ovocia Určiť množstvo predmetov v nádobách Vyhľadať strom, na ktorom je malé ovocie Pomenovať a určiť predmety podľa veľkosti Spojiť na obrázku čiarou, čo podľa veľkosti paptrí k sebe Priradiť predmety otcovi a synovi podľa veľkosti Namaľovať a vystrihnúť malý a veľký dom Vyberať farebné ceruzky podľa pokynov Nájsť a priradiť farebné kvietky podľa vzoru Rozlišovať farby žltá, modrá, červená, zelená Navliecť farebné korálky podľa pokynov Predmety, obrázky, lep, nožnice Obrázky a predmety predmety Hravé počty 1, str. 1 4, pastelky, farby, nožnice, korálky,

11 1. 1. X Porovnávanie predmetov podľa tvaru Porovnávanie predmetov podľa tvaru Opakovanie: Porovnávanie predmetov Triedenie predmetov podľa množstva Triedenie predmetov podľa množstva Triedenie predmetov podľa veľkosti Triedenie predmetov podľa veľkosti Triedenie predmetov podľa farby Triedenie predmetov podľa farby Triedenie premetov podľa tvaru Triedenie predmetov podľa tvaru Opakovanie: Triedenie predmetov Vytváranie skupín predmetov podľa množstva Vytváranie skupín predmetov podľa veľkosti Vytváranie skupín predmetov podľa farby Vytváranie skupín predmetov podľa tvaru Pravidlá cestnej premávky (DV) Ochrana životného prostredia (ENV) MPV: Pv, Ev, V, RKS KC: Naučiť sa triediť predmety podľa farby Naučiť sa triediť predmety podľa tvaru Vedieť rozlišovať farby Vedieť triediť predmety podľa vlastností Naučiť sa vytvárať skupiny podľa určitých kritérií Nájsť predmet rovnakého tvaru podľa vzoru Vybrať a pomenovať kocky a loptičky Vkladať predmety do prislúchajúcich otvorov Vystrihnúť, nalepiť a pomenovať jednotlivé tvary Nájsť a priradiť farebné kvietky podľa vzoru Spojiť na obrázku čiarou, čo podľa veľkosti paptrí k sebe Vytriediť do krabičiek veľa a málo cukríkov Roztriediť kocky podľa množstva Nájsť, na ktorej lúke je veľa kvetov Navliecť korálky podľa pokynov Naliať tekutinu do pohárov podľa pokynov Zhotoviť zámok s vežou pre kráľa Priradiť podľa veľkosti obrázky jabĺk k stromom Roztriediť predmety podľa tvaru Obkresliť a vystrihnúť maketu malého a veľkého srdca Priradiť, čo k čomu patrí podľa farby Umiestniť kvietočky do záhonu podľa farby Nájsť predmet, ktorý nepatrí do skupiny podľa farby Roztriediť diely stavebnice podľa farby Spojiť čiarou obrázky, ktoré patria k sebe Roztriediť ovocie podľa tvaru Ukázať malé a veľké predmety v triede Vyhľadať medzi predmetmi predmety rovnakého tvaru Priradiť, čo k čomu patrí podľa farby Roztriediť predmety podľa tvaru Povedať, ktorý predmet je iný ako ostatné a prečo Zakrúžkovať skupiny predmetov podľa množstva Vytriediť predmety podľa veľkosti Tvoriť skupiny z predmetov podľa veľkosti Roztriediť diely stavebnice podľa farby, vytvoriť skupiny Zakrúžkovať predmety rovnakej farby Vystrihnúť a nalepiť kartičky geometrických tvarov Vkladať predmety do otvorov podľa tvaru obrázky, predmety Ceruzka, farebné ceruzky, guľaté predmety, kocky

12 1. 1. XI Opakovanie: Vytváranie skupín podľa pokynov Vzťahy: malý veľký Vzťahy: malý veľký Vzťahy: malý veľký Vzťahy: malý veľký Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec, obdĺžnik Kreslenie základných geometrických tvarov podľa predlohy kruh Kreslenie základných geometrických tvarov podľa predlohy kruh Kreslenie základných geometrických tvarov podľa predlohy štvorec Kreslenie základných geometrických tvarov podľa predlohy štvorec Kreslenie základných geometrických tvarov podľa predlohy obdĺžnik Kreslenie základných geometrických tvarov podľa predlohy obdĺžnik Vedieť tvoriť skupiny podľa rôznych kritérií Naučiť sa chápať pojem veľký, malý Vedieť určiť vzťah: veľký - malý Naučiť sa a precvičovať rozlišovanie vzťahu: malý veľký Naučiť sa pomenovať, triediť a porovnávať rovinné útvary Naučiť sa nakresliť geometrické tvary podľa predlohy - kruh AC: Poriadok v triede (RV, PZP) Zdravie v ovocí a zelenine (ENV, ZV) Denný režim je dôležitý (RV) MPV: VV, HV, PV, RKS a SZ KC: Naučiť sa nakresliť geometrické tvary podľa predlohy štvorec Naučiť sa nakresliť geometrické tvary podľa predlohy obdĺžnik Triediť loptičky a kocky podľa tvaru do skupín Nájsť a vystrihnúť obrázky rovnakého tvaru Spojiť čiarami k sebe prislúchajúce Roztriediť kartičky ovocia podľa veľkosti Rozlíšiť jednotlivé skupiny malých a veľkých predmetov farebnými ceruzkami Vybrať a navliecť malé a veľké korálky Priradiť obrázky mláďat k zvieratám, Ukázať a pomenovať vzťah malý veľký podľa obrázkov Nájsť v triede predmety guľatého tvaru Rozdať spolužiakom kocky na postavenie veže Tvoriť skupiny predmetov podľa pokynov Roztriediť makety malých a veľkých kruhov Obkresliť kruhy, vystrihnúť a zoradiť podľa veľkosti Nakresliť slnko a loptu, vyfarbiť Priradiť obrázky predmetov kruhového tvaru Pozbierať všetky vysypané kocky zo zeme Priradiť obrázky predmetov kruhového tvaru Obkresliť makety štvorca Obkresliť makety štvorcov rôznych veľkostí, vystrihnúť a zoradiť podľa veľkosti Kresliť štvorec podľa predlohy Pospájať vysypané obdĺžnikové diely stavebnice Priradiť obrázky predmetov obdĺžnikového tvaru Obkresliť makety obdĺžnikov Nájsť v triede predmety obdĺžnikového tvaru Obkresliť makety obdĺžnikov rôznych veľkostí, vystrihnúť a zoradiť podľa veľkosti Kresliť obdĺžnik podľa predlohy Hravé počty 1, str. 1-3 Kocky, obrázky, makety, ceruzky Stavebnica, obrázky, makety

13 XII Vzťahy: väčší, menší Vzťahy: väčší, menší Vzťahy: väčší, menší Vzťahy: väčší, menší Vzťahy: väčší, menší Vzťahy: väčší, menší Vzťahy: väčší, menší Vzťahy: väčší, menší Opakovanie: Vzťahy: väčší, menší Vzťahy: vpravo vľavo Vzťahy: vpravo vľavo Vzťahy: vpravo - vľavo Opakovanie: vzťahy: vpravo - vľavo Orientácia v priestore Orientácia v priestore Opakovanie: Orientácia v priestore Naučiť sa chápať pojem väčší, menší Vedieť určiť, čo je väčšie, menšie Naučiť sa porovnávať väčšie, menšie Vedieť určiť vzťah: väčší, menší Naučiť sa chápať pojem vpravo, vľavo Naučiť sa orientovať v priestore Vedieť určiť vzťah: vpravo, vľavo AC: Chcem byť užitočný (PZP) Rozvíjanie slovnej zásoby (PZP) Zvieratká mám rád (ENV) MPV: Tv, RKS a SZ, SJ, Pv, Vv KC: Upevniť vzťahy: vpravo - vľavo Naučiť sa orientovať v priestore Vedieť sa orientovať v priestore s aplikovaním vzťahu: vpravo - vľavo Porovnať, kto je v triede väčší a kto menší Ukázať, čo je v triede väčšie ako..., ukázať, čo je v triede menšie ako... Rozprávať podľa obrázkov, kto je väčší, kto je menší Namaľovať väčší a menší strom Zakrúžkovať na obrázkoch menšie predmety Vybrať z nádoby menšie gombíky Rozprávať podľa obrázkov, kto je väčší, kto je menší Nájsť v triede menší a väčší predmet rovnakého druhu Vymaľovať všetky menšie predmety Ukázať, čo je v triede väčšie ako..., ukázať, čo je v triede menšie ako..., vybrať z nádoby menšie gombíky Obuť pravú topánku, zažmúriť pravé oko, zdvihnúť pravú ruku podľa pokynov, hra na vojakov Ukázať a pomenovať predmety, ktoré sú na pravej strane miestnosti, pomenovať predmety na ľavej strane miestnosti Ukladať dvojfarebná kocky vpravo a vľavo Dvíhať pravú a ľavú ruku podľa pokynov Zoradiť predmety zprava doľava Ukladať dvojfarebná kocky vpravo a vľavo Dvíhať pravú a ľavú ruku podľa pokynov Vyhľadať v priestore predmety podľa pokynov a pomenovať Uložiť hračky na určené miesto Poukladať kocky do kontajnérov Postaviť z dielov stavebnice stoličky, nájsť miestnosť na hygienu, dať do vzťahu:vpravo - vľavo polohu predmetov v triede Hravé počty 2, str. 1, predmety, obrázky, farby, výkres, ceruzka, gombíky, farby Predmety, kocky Kocky, hračky, predmety, deka, farby, výkres

14 1. Číslo 5 pojem Počítanie do 5 Počítanie do 5 Čítanie číslice 5 Utvárať prvotné predstavy o čísle Naučiť sa manipulovať s predmetmi a pochopiť tak množstvo 5, naučiť sa počítať do 5 Naučiť sa prečítať číslo 5, dobre vysloviť Počúvať a zaspievať pieseň Päť prštekov na ruke, pomenovať obrázky v knihe Počítať zobrazené skupiny obrázkov, utvárať skupiny z rôznych predmetov v počte 5, Rozdať spolužiakom kocky na vežu v počte 5, postaviť vežu Vyhľadať medzi kartičkami číslic čísla 5, vytvoriť skupiny, prečítať číslo 5, správne vyslovovať CD prehrávač, Hravé počty 3, str.6, kocky, kartičky s číslicami 1. I Čítanie číslice 5 Písanie číslice 5 Písanie číslice 5 Písanie číslice 5 Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov Vedieť správne prečítať číslicu 5 Naučiť sa obkresliť číslicu 5 Naučiť sa napísať číslicu 5 v rôznych veľkostiach AC: Rodina, starostlivosť o dieťa (RV) Navzájom si pomáhame (PZP) Úprava a estetika pri riešení školských úloh (EV) MPV: V, RKS a SZ, Hv, Tv, Vv KC: Naučiť sa určiť správny počet predmetov Naučiť sa vyznačiť správny počet predmetov Spojiť a vyslovovať číslo 5 s predmetmi na obrázku, napr. päť zmrzlín... Obkresliť číslicu 5, začať na ćervenej bodke, jednu číslicu obkresliť, jednu napísať Vpísať do okienok číslicu 5, zdramatizovať pieseň Päť prštekov s ukazovaním, písať číslicu 5 v zošite Vystrihnúť čísla 5 a ďoplniť k obrázkom Spojiť čiarou číslo 5 s príslušným počtom prvkov na obrázku Hra na obchod, pripraviť cenovky so sumou 5 eur Určovať množstvo prvkov na obrázku Spojiť obrázok so správnym číslom, určiť predmety, ktoré nepatria medzi kvetiny Nájsť správne číslo a priradiť ho k obrázku Vyvodiť pojmy čísel pomocou riekanky, nájsť, čo nerastie v záhrade a pomenovať Hravé počty 3, str. 8, CD prehrávač, zošit, pero, ceruzka Hravé počty 3, str.7 nožnice, lep, Hravé počty 3, str.9, 11,13

15 1. 1. II Priraďovanie predmetov k číslu 5 Priraďovanie predmetov k číslu 5 Čítanie a písanie číslice 5 Čítanie a písanie číslice 5 Znázorňovanie čísla 5 Znázorňovanie čísla 5 Priraďovanie čísla 5 k predmetom Priraďovanie čísla 5 k predmetom Priraďovanie čísla 5 k predmetom Priraďovanie čísla 5 k predmetom Číselný rad 1-5 Číselný rad 1-5 Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov Priraďovanie predmetov k číslu 5 Čítanie a písanie číslice 5 - precvičovanie Naučiť sa priraďovať predmety k číslu 5 Upevniť čítanie a písanie číslice 5 Naučiť sa aplikáciou s predmetmi znázorniť číslo 5, Precvičiť znázorňovanie čísla 5 Vedieť priradiť číslo 5 k predmetom AC: Pri rozprávke sedím ticho a počúvam (RV) Predchádzame úrazom na cestách (DV) Zdravá výživa (ENV, PDV) MPV: Tv, SJ, Vv, V, Ev KC: Vedieť priraďovať číslo 5 k predmetom Upevňovať priraďovanie čísel k predmetom Precvičovať a upevňovať číselný rad 1-5 Vedieť určiť správny počet predmetov a vyznačiť ho Upevniť priraďovanie predmetov k číslu 5 Precvičiť a upevniť čítanie a písanie číslice 5 Označiť krížikom ovocie Roztriediť predmety podľa pokynov a priradiť daný počet k číslu 5 Pozorovať predmety, osoby poukázať na počet, nájsť a utvoriť skupinu z predmetov v počte 5 Nájsť v knihe číslo 5 a prečítať ho, vpisovať do okienok číslicu 5 podľa veľkosti Precvičovať písanie a čítaniečíslice 5 Nakresliť do kvetov správny počet predmetov Dokresliť kolieska podľa čísla Dokresliť správny počet guľôčok k číslu Dramatizácia piesne Päť prštekov Priložiť vystrihnuté číslo k správnemu obrázku Vytvoriť z predmetov skupiny v počte 5 a priradiť k nim správne číslo Vybrať 5 korálok jednej farby a navliecť ich Doplniť vystrihnuté číslo k skupine predmetov v počte 5 Čítať a určovať počet podľa obrázkov Pomenovať predmety na obrázku, priradiť čísla k jednotlivým skupinám, prečiarknúť predmet, ktorý nepatrí medzi zvieratká Počítať guľôčky v zobrazenom číselnom rade Vystrihnúť čísla a doplniť vystrihnuté číslo do číselného radu Určiť správny počet predmetov na obrázkoch, dokresliť kolieska podľa čísla Vystrihnúť a nalepiť správne číslo k obrázku Spočítať guličky na kockách, priložiť k nim správne číslo Priložiť vystrihnuté číslo tam, kam patrí Zakrúžkovať obrázok s piatimi predmetmi Prečiarknúť, čo je na obrázku navyše Spojiť čiarou číslo s obrázkom Priradiť šarkana k správnemu číslu farebnými ceruzkami Precičovať čítanie a písanie číslic 5 v rôznych veľkostiach Hravé Počty 3, str. 13 Hravé počty 3, str. 10, 17 Hravé počty 3, str.15, 16, CD prehrávač, kartičky s číslami, korálky nožnice, Hravé počty 3, str. 16,17 Hravé počty 3, s. 18 Hravé počty 3, s. 19 Hravé počty 3, s. 20 Hravé počty 3, s. 21 Hravé počty 3, s. 22 Hravé počty 3, s. 23 Hravé počty 3, s. 17,

16 1. Čítanie a písanie číslice 5 - precvičovanie Číselný rad - precvičovanie Znázorňovanie čísla 5 Znázorňovanie čísla 5 Upevňovať dopĺňanie číselného radu Vedieť aplikáciou s predmetmi znázorniť číslo 5 Precvičovať znázorňovanaie čísla 5 Nacvičovať písanie číslice 5, zošit Dopísať do číselného radu chýbajúce čísla Zakrúžkovať šarkanov žltej farby Vybrať spomedzi rôznych predmetov predmety podľa pokynov v počte 5 a priložiť k nim vystrihnuté číslo Zhotoviť euro mince a zahrať sa na obchod zošit, pero Hravé počty 3, s. 23, pastelky, nožnice, farebný papier III Kreslenie geometrických tvarov kruh Kreslenie geometrických tvarov štvorec Kreslenie geometrických tvarov obdĺžnik Kreslenie geometrických tvarov Vzťahy väčší, menší - precvičovanie Vzťahy väčší, menší - precvičovanie Vzťahy väčší, menší precvičovanie Znázorňovanie čísla 5 AC: Ochrana životného prostredia (ENV) Sila vzájomnej pomoci (PZP) Na bycikli jazdím sám (DV) Farbný svet je krajší (ENV) MPV: V, Vv, RKS a SZ, Hv, Pv KC: Vedieť kresliť geometrický tvar podľa predlohy kruh Vedieť kresliť geometrický tvar podľa predlohy štvorec Vedieť kresliť geometrický tvar podľa predlohy obdĺžnik Upevňovať kreslenie geometrických tvarov podľa predlohy Vedieť určiť pojem väčší, menší Nájsť medzi ovocím ovocie, ktoré je okrúhle, rozdeliť jedno jabĺčko na dve polovičky Kresliť voľnou rukou kruhy podľa predlohy Vybrať spomedzi nastrihaných tvarov - štvorec v rôznych veľkostiach, nakresliť štvorec podľa predlohy na papier, vystrihnúť a nalepiť do zošita, určiť koľko strán má štvorec Vybrať spomedzi nastrihaných tvarov - obdĺžniky rovnakých farieb, nakresliť obdĺžniky podľa predlohy na papier, vystrihnúť a nalepiť do zošita, určiť koľko strán má štvorec a či sú všetky strany rovnaké Nakreliť, vyfarbiť, vystrihnúť geometrické tvary a nalepiť na výkres v tvare obrázka podľa pokynov 1. Tvoriť skupiny z predmetov na väčšie a menšie Ukázať, čo je v triede väčšie ako..., ukázať, čo je v triede Precičovať určovanie vzťahu: väčšie, menšie Vedieť určiť vzťah: väčší, menší menšie ako..., vybrať z nádoby menšie gombíky Vytvoriť skupiny z dielov stavebnice rovnaké Vytvoriť skupiny z dielov stavebnice väčšie Vytvoriť skupiny z dielov stavebnice menšie Vedieť aplikáciou s predmetmi znázorniť číslo 5 Vystrihnúť a vymaľovať kytičky v počte 5, vybrať spomedzi rôznych predmetov predmety podľa pokynov v počte 5 a priložiť k nim vystrihnuté číslo 1. Znázorňovanie čísla 5 Precvičovať znázorňovanie čísla 5 Vyfarbiť predmety podľa toho, koľko určuje číslo, tvoriť Makety ovocia, zošit, ceruzka, nožnice, papier, farebné ceruzky, lep, výkres Predmety, hračky, stavebnice, nožnice, výkres, pastelky

17 Znázorňovanie čísla 5 Znázorňovanie čísla 5 Znázorňovanie čísla 5 Upevňovať učivo: Znázorňovanie čísla 5 AC: Bezpečnosť pri práci Zdravie v ovocí a zelenine Mám rád zvieratká skupiny z rôznych predmetov v počte 5 Navliekať korálky na kolíky v rôznych farbách v počte 5 a priradiť k nim vystrihnuté čísla, hra na obchod s pripravenými cenovkami a bankovkami, zaspievať pieseň Päť prštekov... Korálky, nožnice, farebný papier, CD prehrávač IV Priraďovanie predmetov k číslu 5 Priraďovanie predmetov k číslu 5 Priraďovanie predmetov k číslu 5 Priraďovanie predmetov k číslu 5 Priraďovanie čísla 5 k predmetom Priraďovanie čísla 5 k predmetom Priraďovanie čísla 5 k predmetom Priraďovanie čísla 5 k predmetom Porovnávanie predmetov podľa farby precvičovanie Porovnávanie predmetov podľa farby precvičovanie Porovnávanie predmetov podľa farby precvičovanie Triedenie predmetov podľa farby - precvičovanie MPV: Vv, Pv, Hv, RKS a SZ, Ev KC: Vedieť priraďovať predmety k číslu 5 Upevňovať priraďovanie predmetov k číslu 5 Precvičovať priraďovanaie predmetov k číslu 5 Vedieť priraďovať číslo 5 k predmetom Upevňovať priraďovanie čísla 5 k predmetom Precvičovať priraďovanie čísla 5 k predmetom Upevňovať porovnávanie predmetov podľa farby Precvičovať porovnávanaie predmetov podľa farby Vedieť správne pomenovať a určovať farby Precvičovať triedenie predmetov podľa farieb Nájsť, vystrihnúť a nalepiť do zošita skupiny obrázkov v počte od 1 5, spojiť nalepené obrázky s počtom 5 k nalepenému číslu 5 Vyfarbiť štvorčeky, kruhy a obdĺžniky podľa čísla 5 Zhotoviť z farebného papiera bankovky v sume 5 eur, hra na obchod Doplniť správne čísla k jednotlivým obrázkom K pripraveným skupinám predmetov, nájsť a priložiť správne číslo, nafúkať balóniky v počte 5, zviazať a priložiť správne číslo Počítať predmety na obrázku, určovať ich počet Nájsť predmet, ktorý nepatrí medzi školské potreby, zakrúžkovať obrázok nepatrieci medzi zeleninku Vystrihnúť geometrické tvary (štvorec, kruh), dať ich do skupín v počte 5 a priradiť k nim správne číslo na kartičkách Nájsť korálky rovnakej farby Vyberať farebné ceruzky podľa pokynov Nájsť a priradiť farebné kvietky podľa vzoru Rozlišovať farby žltá, modrá, červená, zelená Navliecť farebné korálky podľa pokynov, postaviť vežu z farebných kociek, určiť po jej rozobratí, ktorých farebných kociek sme použili najviac Namaľovať obrázok v rôznych farbách podľa pokynov Nájsť predmet, ktorý nepatrí do skupiny podľa farby Roztriediť diely stavebnice podľa farby Časopisy, nožnice, lep, zošit, pastelky, farebný papier Hravé počty 3, s. 25 Hravé počty 3, s. 26, 27 pastelky, nožnice, farebný papier Korálky, pastelky, obrázky, farbné kocky, farby, výkres, stavebnice

18 1. V Porovnávanie a triedenie predmetov podľa vlastností Porovnávanie a triedenie predmetov podľa vlastností Porovnávanie a triedenie predmetov podľa vlastností Porovnávanie a triedenie predmetov podľa vlastností Počítanie do 5 Počítanie do 5 Počítanie do 5 Počítanie do 5 Priraďovanie predmetov k číslam od 1-5 Priraďovanie predmetov k číslam od 1-5 Priraďovanie predmetov k číslam od 1-5 Priraďovanie predmetov k číslam od 1-5 Vedieť porovnávať a triediť predmety podľa vlastností Upevňovať učivo o porovnávaní a triedení predmetov podľa vlastností AC: Zelenina a ovocie sú zdravé (ZV) Farebný svet je krajší (ENV, EV) Pozornosť a vytrvalosť (PZP) MPV: VV, VU, PV, RGZ KC: Vedieť počítať v obore od 1 do 5 Upevňovať počítanie do 5 Precvičovať počítanie do 5 Vedieť priraďovať predmety k číslam od 1 5 Upevňovať učivo o priraďovaní predmetov k číslam od 1 5 Určiť a porovnať množstvo ovocia na obrázku Vyhľadať, na ktorom obrázku je viac ovocia Určiť množstvo predmetov v nádobách Vyhľadať strom, na ktorom je malé ovocie Pomenovať a určiť predmety podľa veľkosti Spojiť na obrázku čiarou, čo podľa veľkosti patrí k sebe Priradiť predmety otcovi a synovi podľa veľkosti Namaľovať a vystrihnúť malý a veľký strom Navliecť korálky podľa pokynov Naliať tekutinu do pohárov podľa pokynov Zhotoviť zámok s vežou pre kráľa Priradiť podľa veľkosti obrázky jabĺk k stromom Roztriediť predmety podľa tvaru Pomenovať a spočítať predmety na obrázkoch Nájsť obrázok s piatimi predmetmi, ukázať na obrázkoch zvieratká a spočítať ich Zoradiť kocky s číslami od 1 5 a naopak a nahlas pritom počítať, vystrihnúť z výkresu štvorce, označiť každý číslom a zoradiť štvorece od 1-5 Dokresliť do listov kvetov guľôčky podľa čísla, ktorým je list označený Na číslom označenú šnúrku navliecť príslušný počet korálok Vložiť do krabice kocky v počte podľa pokynov Spojiť skupiny obrázkov so správnym číslom, nájsť obrázok a číslo, ktoré patria k sebe Nájsť, vystrihnúť a nalepiť do zošita skupiny obrázkov v počte od 1 5, spojiť nalepené obrázky s počtom 5 k nalepenému číslu 5 predmety, pastelky, farby, výkres, korálky, kocky Hravé počty 3, s kocky, nožnice, fixky Pastelky, obrázok kvetu, karabica, kocky nožnice, lep, zošit, fixky

19 1. 1. VI Priraďovanie čísel od 1 5 k predmetom Priraďovanie čísel od 1 5 k predmetom Priraďovanie čísel od 1 5 k predmetom Priraďovanie čísel od 1 5 k predmetom Precvičovanie čítania a písania číslic 1-5 Precvičovanie čítania a písania číslice 5 Znázorňovanie čísla 5 Znázorňovanie čísla 5 Opakovanie celku: Porovnávanie a triedenie predmetov Opakovanie celku: Porovnávanie a triedenie predmetov Opakovanie: vzťahy: väčší, menší Opakovanie: vzťahy: väčší, menší Vedieť priraďovať čísla od 1 5 k predmetom Upevňovať učivo o priraďovaní čísel od 1 5 k predmetom Upevňovať čítanie a písanie číslic od 1-5 Vedieť aplikáciou predmetov znázorniť číslo 5 AC: Poznávanie kvetín a stromov (ENV) Chcem byť užitočný (PZP) Správanie sa v obchodoch a pri nákupoch (RV, PZP) MPV: SJ, Vv, RKS a SZ, V, Hv, Pv KC: Upevňovať učivo: Porovnávanie a triedenie predmetov Upevňovať a precvičovať učivo: Vzťahy: väčší, menší Doplniť číslo k obrázkom, pomenovať hygienické potreby, spočítať a doplniť číslo do prázdneho štvorčeka Spočítať kolieska a dopísať čísla pod obrázky, pomenovať farby jednotlivých skupín guličiek Pomenovať predmety na obrázkoch, spočítať a doplniť vystrihnuté číslo do prázdnych okienok Utvoriť skupiny z rôznych predmetov, priradiť k nim správne číslo Nakresliť obdĺžniky, vystrihnúť, pripraviť z nich cenovky napísať na ne čísla od 1 5, priradiť k tovaru - hra na obchod Napísať do zošita číslice 5 v rôznych veľkostiach a prečítať ich, Nájsť, zakrúžkovať a prečítať v učebnici číslice 5 Navliekať korálky na kolíky v rôznych farbách v počte 5 a priradiť k nim vystrihnuté čísla Vyfarbiť predmety podľa toho, koľko určuje číslo, tvoriť skupiny z rôznych predmetov v počte 5 Roztriediť kocky podľa množstva Nájsť, na ktorej lúke je veľa kvetov Vyhľadať medzi predmetmi predmety rovnakého tvaru Priradiť, čo k čomu patrí podľa farby Roztriediť predmety podľa tvaru Rozlíšiť jednotlivé skupiny malých a veľkých predmetov farebnými ceruzkami Vybrať a navliecť malé a veľké korálky Rozprávať podľa obrázkov, kto je väčší, kto je menší Namaľovať väčšie a menšie auto podľa vzoru Hravé počty 3, s. 30 Hravé počty 3, s Hravé počty 3, s. 41, nožnice, lep, predmety, kartičky s číslami výkres, nožnice, fixky, predmety korálky, kartičky s číslami, pastelky Kocky, obrázky, pastelky, farby, výkres

20 1. 1. Opakovanie učiva: Orientácia v priestore Opakovanie učiva: Vzťahy: vpravo - vľavo Opakovanie učiva: číslo 5 Opakovanie: Počítanie do 5, čítanie, písanie číslice 5 Opakovanie učiva: Priraďovanie predmetov k číslu 5 Opakovanie učiva: Priraďovanie čísla 5 k predmetom Opakovanie učiva: Základné geometrické tvary Opakovanie učiva: Základné geometrické tvary Upevňovať orientáciu v priestore aplikovaním vzťahu: vpravo vľavo Upevňovať učivo: číslo 5 pojem, počítanie do 5, čítanie a písanie číslice 5 Precvičovať priraďovanie predmetov k číslu 5 a naopak Upevňovať a precvičovať učivo: Základné geometrické tvary a ich kreslenie podľa predlohy AC: Navzájom si pomáhajme (PZP) Predchádzanie úrazov na cestách (DV) Chráňme si svoju prírodu (ENV) Nenič svoje múdre telo (PDV) MPV: Tv, Hv, RKS a SZ, Hv Obuť pravú topánku, zažmúriť pravé oko, zdvihnúť pravú ruku podľa pokynov, hra na vojakov Ukázať a pomenovať predmety, ktoré sú na pravej strane miestnosti, pomenovať predmety na ľavej strane miestnosti Vymaľovať auto, určiť smer jeho jazdy Počúvať a zaspievať pieseň Päť prštekov na ruke, pomenovať obrázky v knihe Počítať zobrazené skupiny obrázkov, utvárať skupiny z rôznych predmetov v počte 5 Precvičovať písanie a čítanie číslice 5 v zošite Spojiť skupiny predmetov so správnym číslom Doplniť čísla 5 k správnemu obrázku Doplňovať vystrihnuté číslice k obrázkom Vytvorené skupiny predmetov označiť kartičkami s číslami Vybrať spomedzi nastrihaných tvarov - štvorec a obdĺžnik v rôznych veľkostiach, nakresliť štvorec a obdĺžnik podľa predlohy na papier, vystrihnúť a nalepiť do zošita Nakreliť, vyfarbiť, vystrihnúť geometrické tvary a nalepiť na výkres v tvare obrázka podľa pokynov Predmety, farby, obrázky, CD prehrávač, zošit, pero nožnice, lep, kartičky s číslami Výkres, nožnice, ceruzka, lep

21 KC: kognitívny cieľ PC: psychomotorický cieľ AC: afektívny cieľ RV : rodinná výchova DV: dopravná výchova ENV: enviromentálna výchova PZP: problematika zdravotne postihnutých PDV: protidrogová výchova ZV: zdravotná výchova EV: estetická výchova Vyučujúci: Vedúci MZ: Riaditeľ: Časovo tematický plán schválený na zasadnutí MZ dňa:

22 Časovo tematický plán Pracovné vyučovanie- pre 5. ročník ŠZŠ úroveň, pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazivnými vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím Vzdelávací program ISCED 1 primárne vzdelávanie, schválený pod číslom CD / :914 dňa 26. mája 2009 Počet hodín týždenne: 3 Časový Rozvrh M T H IX TÉMA Samoobslužné činnosti Opakovanie činností, postupov potrebných pri osobnej hygiene osvojených v predchádzajúcom ročníku Opakovanie činností, postupov potrebných pri osobnej hygiene osvojených v predchádzajúcom ročníku Zvyšovanie samostatnosti pri umývaní zubov Zvyšovanie samostatnosti pri umývaní zubov Používanie kefky na nechty Vedieť rozlíšiť špinavé a čisté ruky Kognitívny: Afektívny: KC: Prehĺbovať samostatnosť pri činnostiach z minulého ročníka - hygiena na WC, splachovanie, používanie lyžice pri jedle, zdvihnutie a pitie z pohára, zapínanie a rozopínanie gombíkov, zipsu Naučiť sa zvyšovať samostatnosť pri umývaní zubov Rozvíjať schopnosť samostatne si umývať zuby Naučiť sa používať kefku na nechty Naučiť sa rozlišovať špinavé a čisté ruky CIELE VÝUČBY Psychomotorický: Vymaľovať na obrázku hygienické potreby, nájsť a zakrúžkovať na obrázku WC, roztriediť veľké a malé lyžice, nakŕmiť maca Roztriediť gombíky podľa veľkosti, nájsť a vystrihnúť na obrázku zipsy, pozapínať a porozopínať zipsy Zakrúžkovať na obrázku predmety potrebné k umývaniu zubov, roztriediť v krabici pasty a kefky, natlačiť na kefku pastu Natlačiť na kefku pastu, nacvičovať správny postup pri umývaní zubov Vybrať spomedzi rôznych druhov predmetov kefku na nechty, nacvičiť čistenie nechtov kefkou na bábike Hra Špinavé ruky, počúvanie a nácvik hudobno pohybovej hry: Kto chce čisté rúčky mať.... Poznámky Pastelky, macko, lyžice Gombíky, zipsy Ceruzka, pasty, kefky Pasta, kefka, Kefka na nechty, bábika CD prehrávač

23 1. 1. Používanie kefky na nechty, vedieť rozlíšiť špinavé a čisté ruky Používanie príboru pri stolovaní podľa pokynov Používanie príboru pri stolovaní podľa pokynov Používanie príboru pri stolovaní podľa pokynov Úprava zovňajšku: používať hrebeň Úprava zovňajšku: používať hrebeň, urobiť si účes Vedieť rozlíšiť špinavé a čisté ruky, samostatne použiť kefku na nechty Naučiť sa používať príbor podľa pokynov Vedieť používať príbor pri stolovaní Zvyšovať samostatnosť pri základných stravovacích návykoch Naučiť sa pouźívať hrebeň, urobiť si účes, zvyšovať samostatnosť AC: Šetrenie hygienických potrieb (RV) Pravidlá cestnej premávky (DV) Ochrana životného prostredia (ENV) MPV: Tv, Ev, RKS a SZ, V Nájsť spolužiaka so špinavými rukami, vyčistiť mu fefkou nechty, čistiť nechty spolužiakom i sebe Nájsť na obrázku príbor, vystrihnúť a nalepiť do zošita, manipulovať s príborom Pomenovať na obrázku časti príboru, rozlíšiť farebným zakrúžkovaním príbor podľa pokynov, používať príbor pri stolovaní Pomenovať, čo je na obrázku, samostatne používať príbor rpi stolovaní Určiť podľa počtu hrebene v krabici, roztriediť hygienické potreby, učesať bábiku Zakrúžkovať na obrázku hrebene, vystrihnúť a nalepiť do zošita, urobiť účes spolužiakovi, učesať seba Kefka, nožnice, lep, Príbor, pastelky, Hrebene, bábika, nožnice, lep, X Úprava zovňajšku: skontrolovať svoj výzor v zrkadle Pp - Polievanie izbových rastlín Pp - Odstraňovanie odumretých častí rastlín KC: Vedieť skontrolovať svoj výzor v zrkadle, samostatne upraviť zovňajšok Naučiť sa polievať izbové rastliny Naučiť sa odstraňovať odumreté časti rastlín Hra so zrkadlom, opísať svoj zovňajšok jedoduchým komentovaním, nakresliť na výkres Ako vyzerám pomocou zrkadla Roztriediť obrázky izbových a lúčnych kvetov, zhotoviť harmonogram polievania kvetov, načerpať vodu do polievatka, polievať kvety Pomenovať časti kvetov na obrázkoch, vymaľovať listy, nájsť v kvetináči odumreté listy, odstrániť ich Zrkadlo, výkres, voskovky nožnice, pero, polievatko, farby, kvetináče, 1. Pp Kyprenie pôdy, ošetrovanie listov Práce v domácnosti Opakovanie činností osvojených v nižšom ročníku Opakovanie činností osvojených v nižšom ročníku Naučiť sa kypriť pôdu, ošetrovať listy Prehĺbovať samostatnosť pri činnostiach z minulého ročníka - odkladať predmety na určené miesto, utierať prach z miernou pomocou, polievať kvety z miernou pomocou, zametať a utierať podlahu, rozlíšiť ćistý a śpinavý riad, utierať stôl a obrus Nájsť na obrázkoch náradie na kyprenie pôdy, pomenovať, vystrihnúť, nalepiť do zošita, kypriť pôdu v črepníkoch Vymaľovať obrázky obuvi, vystrihnúť jednotlivé časti odevu, určiť, čo obliekame v lete a v zime, roztriediť obrázky izbových a lúčnych kvetín, nájsť a vystrihnúť na obrázkoch prachovku a metlu, nalepiť do zošita, hra Na čašníka, postaviť stôl zo stavebnice náradie Pastelky, nožnice, lep, riadik

24 1. 1. Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní predmetov na určené miesto Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní predmetov na určené miesto Udržiavanie poriadku Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní odevu na určené miesto Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní obuvi na určené miesto Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní odevu a obuvi na určené miesto Vedieť samostatne odkladať predmety na určené miesto Zvyšovať samostatnosť pri prácach v domácnosti Osvojiť si základné pracovné zručnosti a návyky potrebné pri práci v domácnosti Naučiť sa udržiavať poriadok Vedieť samostatne odkladať odev na určené miesto Vedieť samostatne odkladať obuv na určené miesto Zvyšovať samostatnosť pri prácach v domácnosti AC: Udržiavame poriadok (RV, PZP) Aj ja chcem pomáhať (PZP) Denný režim je dôležitý (ZV,RV) Roztriediť predmety podľa pokynov, ukladať podávané predmety na určené miesto Roztriediť samostatne predmety podľa pokynov, ukladať samostatne predmety na určené miesto Nájsť v priestoroch triedy urobený neporiadok, samostatne upratať a uložiť predmety na určené miesto Poskladať rozložený sveter a nohavice podľa pokynov, uložiť odev na určené miesto Nájsť a spárovať topánky a papuče, uložiť topánky podľa značiek do botníka, samostatne obuť papuče Obliecť obrázok bábiky v zime a vlete, obliecť sveter bábike, z nastrihaných obrázkov obuvi vytvoriť dvojice, odkladať obuv a odev na určené miesto Predmety, Sveter, nohavice Topánky, papuče, svetrík, bábika, odev, obuv MPV: RKS a SZ, Tv, M, Vv

25 XI Používanie ramienka na šaty Používanie ramienka na šaty Ukladanie a udržiavanie čistoty šiat podľa pokynov KC: Naučiť sa používať ramienka na šaty Vedieť samostatne používať ramienka na šaty Naučiť sa ukladať a udržiavať čistotu šiat podľa pokynov Pozorovať a komentovať učiteľom predkladané predmety, vybrať z predmetov ramienko na šaty, vešať šaty na ramienka Pozorovať a komentovať učiteľom predkladané predmety, vybrať z predmetov ramienko na šaty, vešať šaty na ramienka Poskladať rozložený sveter a nohavice podľa pokynov, uložiť odev na určené miesto, nájsť čistý a špinavý sveter Predmety, ramienko, odev Ukladanie a udržiavanie čistoty šiat podľa pokynov Ukladanie a udržiavanie čistoty šiat podľa pokynov Utieranie prachu Utieranie prachu Utieranie a umývanie podlahy Utieranie a umývanie podlahy Vedieť ukladať a udržiavať čistotu šiat podľa pokynov Zvyšovať samostatnosť pri prácach v domácnosti Naučiť sa utierať prach Vedieť samostatne utierať prach Naučiť sa utierať a umývať podlahu Vedieť samostatne utierať a umývať podlahu Obkresliť, vystrihnúť a vymaľovať makety oblečenia, poskladať a uložiť jednotlivé časti odevu na seba Dokresliť do pripravenej makety časti ľudského tela, ukázať a pomenovať časti tela na svojom spolužiakovi, priradiť k častiam tela oblečenie, poskladať mladšiemu spolužiakovi sveter Nájsť medzi obrázkami a predmetmi prachovku, utierať prach podľa pokynov Nájsť medzi obrázkami a predmetmi prachovku, utierať prach podľa pokynov Nájsť predmety potrebné k umývaniu a utieraniu podlahy, utierať a umývať podlahu s pomocou Zakrúžkovať na obrázku predmety potrebné na umývanie podlahy, vystrihnúť, nalepiť do zošita, samostatne utierať a umývať podlahu Ceruza, nožnice, pastelky, Maketa, obrázky, sveter Prachovka, Prachovka Predmety na umývanie podlahy Pastelky, nožnice, lep 1. Používanie kľúča pri odomykaní a zamykaní visiaceho zámku Používanie kľúča pri odomykaní a zamykaní dvier, visiaceho zámku Základné obsluhovanie bežných domácich audio a video zariadení Naučiť sa odomknúť a zamknúť visiaci zámok Naučiť sa používať kľúč pri odomykaní a zamykaní dvier, visiaceho zámku Naučiť sa obsluhovať domáce audiua video zariadenia AC: O zdravie sa treba starať (ZV) Dbaj o svoju bezpećnosť (PZP, ZV) Udržiavaj si okolo seba poriadok (ENV) MPV: Vv, Tv, RKS a SZ, SJ Nájsť, vystrihnúť a nalepiť do zošita obrázky kľúčov, zamykať a odomykať visiaci zámok s pomocou Priradiť kľúč k visiacemu zámku podľa veľkosti, zamykať a odomykať visiaci zámok samostatne Nájsť a pomenovať v miestnosti bežné video a audio zariadenia, pozorovať ućiteľa pri manipulácii s nimi, zapnúť a vypnúť zariadenie s pomocou Nožnice, lep, visiaci zámok Audio a video zariadenia

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom sszsnz@gmail.com www.sszsnz.edupage.org Didaktické pomôcky -Matematika

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom sszsnz@gmail.com www.sszsnz.edupage.org Didaktické pomôcky Matematika

Více

Súkromná spojená škola Pod kopcom 75, Nové Zámky.

Súkromná spojená škola Pod kopcom 75, Nové Zámky. Súkromná spojená škola Pod kopcom 75, Nové Zámky sszsnz@gmail.com www.sszsnz.edupage.org Didaktické pomôcky a hry I. triedy Vypracovali: Mgr. Erika Podoláková Oľga Kádárová Grafomotorika Slovenský jazyk

Více

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama TVVP PRE 1. ROČNÍK ZŠ, MATEMATIKA pre 1. ročník základných škôl, autori: V.Repáš, I.Jančiarová Názov predmetu: MATEMATIKA Skratka predmetu: MAT Mes. Týž. Tematický celok IX. 1. Prirodzené Ročník: prvý

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Názov predmetu Hra na klavíri Ročník PŠ Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne v druhom polroku školského roka Stupeň vzdelania ISCED 1B Názov

Více

Zdravotná a sexuálna výchova. Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková

Zdravotná a sexuálna výchova. Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková Zdravotná a sexuálna výchova Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková Ciele aktivity Poznať svoje telo, jeho časti a funkcie jednotlivých orgánov Vedieť rozlišovať čo organizmu prospieva a naopak,

Více

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron Svet práce II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Takáčová, Baron SVET PRÁCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2)

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 Košice - Západ

Více

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová )

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) SEPTEMBER 1. Opakovanie z 1. ročníka 2. Opakovanie z 1. ročníka Veľké malé, viac menej, najviac najmenej, orientácia v priestore, na číselnom páse

Více

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013 Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Aktivita 1.1 Môj dom Pracovné listy

Více

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Rozvíjanie numerických zručností žiakov. Využitie individuálnych metód získavania nových Rozvíjať logické a kritické myslenie. Výpočty spamäti, písomne, kalkulačkou.

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY

VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY Mesiac Moji noví kamaráti (mená, značky, režim dňa...) IX. Vítame vás v MŠ Ja a moja rodina (členovia rodiny, rozdiely doma a v MŠ..) Kto sa o nás postará (profesie,

Více

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 040 13 KOŠICE Tvorivé dielne Výroba knihy rodičia deťom Týždenný projekt určený na spoluprácu s rodičmi Spracovali: Mgr. Nika JAMNICKÁ Klára ŠEVČOVIČOVÁ 2014 Materská škola

Více

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na akordeóne pre PŠ

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na akordeóne pre PŠ Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na akordeóne pre PŠ Názov predmetu Hra na akordeóne Ročník Prípravné štúdium Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne v druhom polroku školského roka Stupeň vzdelania

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

Potrebujem: pracovný list uvedený v prílohe, staré noviny, časopisy, nožnice, lepidlo, hárok papiera (formát A3), farbičky/pastelky

Potrebujem: pracovný list uvedený v prílohe, staré noviny, časopisy, nožnice, lepidlo, hárok papiera (formát A3), farbičky/pastelky Aktivita: DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY Cesta na kurikulum: TEMATICKÝ OKRUH STUPEŇ OBSAHOVÉ ŠTANDARDY Ja som Ľudia Príroda Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať,

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október ŠKVP Učebné osnovy Učebné osnovy vymedzujú výchovno- vzdelávacie ciele a obsah výchovnovzdelávacej činnosti. Sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. Učebné

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatická výchova

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatická výchova Tematický výchovno-vzdelávací plán Informatická výchova 2. ročník Spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ 30. augusta 2012

Více

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Aktivita: DOPRAVA IDEME NA VÝLET Autor: Ľubica Kotercová, Materská škola, Ul. P. O. Hviezdoslava 17, Martin Cesta na kurikulum: Ľudia TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Ročník/Trieda: štvrtý / 4. A, 4. B, 4. C Školský rok: 203/204 Vyučujúca koordinátorka VMR: Ing. Lenka Tršová Husárová Časová

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009, 2010,

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z Náboženskej výchovy pre ročník Počet hodín: Plán bol vypracovaný podľa : Plán vypracoval/a: 1 hod. týždenne/ 33 ročne Rámcový vzdelávací program pre stupeň ZŠ ISCED1

Více

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Nitra 9. 4. 2013 Vybrané slová Vývin slovenského pravopisu ovplyvnil pravopis slov s y/ý alebo i/í po obojakých

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Primárna škola pre život Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Ochrana zdravia, hygiena,

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE

Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 2. a 6. ročník ) ISCED primárne vzdelávanie Školský

Více

Zaspievajme si hudobná zložka. Mgr. Marta Bedriová

Zaspievajme si hudobná zložka. Mgr. Marta Bedriová Zaspievajme si hudobná zložka Mgr. Marta Bedriová Silný výraz, energia, spontaneita príznaky rómskej hudby Ciele projektu Podporiť záujem o záujmovú činnosť, ktorá napomáha rozvíjať hudobný talent a uvedomovať

Více

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4 Príklad 1 Naučte korytnačku príkaz čelenka. Porozmýšľajte nad využitím príkazu plnytrojuhol60: viem plnytrojuhol60 opakuj 3 [do 60 vp 120 Riešenie: definujeme ďalšie príkazy na kreslenie trojuholníka líšiace

Více

Špeciálna základná škola Partizánska 26, Krupina Inou cestou AVRE DROMEHA

Špeciálna základná škola Partizánska 26, Krupina Inou cestou AVRE DROMEHA Označenie pedagóga Ročník Predmet Tematický celok Učivo Cieľ Inováciia diidakttiických prosttriiedkov Špeciálny pedagóg Mgr. Monika Packová druhý Vecné učenie Jar Prehlbovanie poznatkov o jari Poznať zmeny

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z nemeckého jazyka pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od.9.2008 a inovovaných od.9.200, 20 na základe

Více

5. ROČNÍK ETICKÁ VÝCHOVA

5. ROČNÍK ETICKÁ VÝCHOVA Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK ETICKÁ VÝCHOVA Vypracoval: Mgr. Katarína Borzová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Výchovný plán Príloha č. 5

Výchovný plán Príloha č. 5 Výchovný plán Príloha č. 5 Výchovné osnovy Centra voľného času pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho Gaštanová 11, Spišská Nová Ves Výchovný jazyk Tematická oblasť výchovy Počet výchovno-vzdelávacích činností Zložka

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny:

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny: Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Diferencovaná a kooperatívna

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Múdra sova nás učí poznávať a chrániť prírodu

Múdra sova nás učí poznávať a chrániť prírodu PLÁN TRIEDNEHO UČITEĽA Školský rok:2011/2012 Trieda: I.A Triedna učiteľka: Mgr. Iveta Kičinová Celoročná téma: Múdra sova nás učí poznávať a chrániť prírodu Charakteristika triedy Žiaci si postupne zvykajú

Více

Časovo tematický plán z predmetu vlastiveda

Časovo tematický plán z predmetu vlastiveda Časovo tematický plán z predmetu vlastiveda Ročník : druhý Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Charakteristika predmetu: povinný predmet, hodinová dotácia so ŠVP Hodina Téma Obsah (obsahový

Více

Dátum poslednej zmeny 29. mája Mgr. Mária Adamčíková

Dátum poslednej zmeny 29. mája Mgr. Mária Adamčíková Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Jazyk a komunikácia Angličtina hrou Stupeň vzdelania ISCED 1 Ročník Časový rozsah výučby Druhý 2 hodiny týždenne Z toho podľa ŠVP 2 počet voliteľných hodín 0 Dátum poslednej

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - atematika a práca s informáciami TEATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORATIKA 8. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Vyučujúci

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Anglický jazyk tretí 3 h týždenne, 99 h ročne

Anglický jazyk tretí 3 h týždenne, 99 h ročne Učebné osnovy Názov predmetu Ročník Časová dotácia Anglický jazyk tretí 3 h týždenne, 99 h ročne Charakteristika vyučovacieho predmetu Záujem o štúdium cudzieho jazyka v posledných rokoch stále rastie.

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Múdra hlavička. Pracovné listy na rozvoj kognitívnych schopnosti žiakov Rozvoj logického myslenia, matematických predstáv a priestorovej orientácie

Múdra hlavička. Pracovné listy na rozvoj kognitívnych schopnosti žiakov Rozvoj logického myslenia, matematických predstáv a priestorovej orientácie Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Múdra hlavička Pracovné listy na rozvoj

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová GODŽAVER GRAJORO POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová POČÍTAME KORUNY Cieľom aktivity Počítame koruny: Poukázať na význam matematiky v bežnom živote Naučiť žiakov efektívne nakupovať Naučiť žiakov rozlišovať

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Alena Slobodníková UKÁŽKY HIER NA ROZVÍJANIE MATEMATICKÝCH PREDSTÁV V MATERSKEJ ŠKOLE

Alena Slobodníková UKÁŽKY HIER NA ROZVÍJANIE MATEMATICKÝCH PREDSTÁV V MATERSKEJ ŠKOLE Metodicko pedagogické centrum Národný projekt INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY Alena Slobodníková UKÁŽKY HIER NA ROZVÍJANIE MATEMATICKÝCH PREDSTÁV V MATERSKEJ ŠKOLE

Více

PRIMO ČO JE LOGICO? atraktívne. výnimočné PRE KOHO JE LOGICO?

PRIMO ČO JE LOGICO? atraktívne. výnimočné PRE KOHO JE LOGICO? PRIMO MŠ SR odporúča CD-2009-2869/22468-:98 je didaktická pomôcka systému LOGICO, ktorá podporuje a rozvíja osobnosť dieťaťa pomocou hry. Dobré ráno, zvieratká! Vstávajte! Šesť zvieratiek sa schovalo.

Více

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME tlačenie kapusty ZREALIZOVANÉ AKTIVITY výstavka jesenných plodov vo vestibule školy lokálna desiata ovocné a zeleninové šaláty a

Více

Režim dňa Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Grňová 2014

Režim dňa Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Grňová 2014 Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Aktivita 1.1 Režim dňa Pracovné listy

Více

1. Odleteli lastovičky LISTY STROM 2. Plody našej záhrady. 5.Jeseň a jej kamaráti Zima, Jar, Leto. Odleteli lastovičky

1. Odleteli lastovičky LISTY STROM 2. Plody našej záhrady. 5.Jeseň a jej kamaráti Zima, Jar, Leto. Odleteli lastovičky ZHADZUJE 1. Odleteli lastovičky LISTY STROM 2. Plody našej záhrady 3.Čo tie rúčky vedia 4.Zvieratá v lese 5.Jeseň a jej kamaráti Zima, Jar, Leto Október Tematický Odleteli lastovičky Hrubá motorika. Vedieť

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - Matematika a práca s informáciami TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORMATIKA 9. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Vyučujúci

Více

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM Cvičenia na úlohy s porozumením si vieme pre žiakov vytvoriť v programe, ktorý stiahneme zo stránky http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/comprehension/index.htm.

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ 5.-9.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia odín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín Výchovno vzdelávacie ciele

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva Mesiac/ týždeň Názov kapitoly v učebnici Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového Ciele jazykového 9./1. Opakovanie poznatkov z 2. ročníka 9./2. Ustálené slovné spojenie

Více

POMÔCKY. Školské pomôcky pre žiakov 1. ročníka:

POMÔCKY. Školské pomôcky pre žiakov 1. ročníka: POMÔCKY Školské pomôcky pre žiakov 1. ročníka: Školské pomôcky uvedené v tabuľke mali rodičia možnosť objednať si počas zápisu a zaplatia ich v septembri. Dieťa, ktorému rodič tieto pomôcky objednal, ich

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: ROZVOJ ZRAKOVEJ POZORNOSTI

Více

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, Súmernosti 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ 1 úmernosti 7.ročník ZŠ Mgr. Zuzana Blašková 2 ZŠ taničná 13, Košice Osová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami osovo súmerné

Více

II. Škola ( 4 hodiny) Základné otázky a odpovede na otázky: What is this?, It is... Jednoduché pokyny.

II. Škola ( 4 hodiny) Základné otázky a odpovede na otázky: What is this?, It is... Jednoduché pokyny. Hravá angličtina Charakteristika predmetu Vyučovanie cudzích jazykov, interkultúrne učenie sa je neodmysliteľnou súčasťou školského života. Nielen rodičia, ale aj celospoločenský vývin, otvorenie našej

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 3. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 3. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre. ročník Počet hodín : 4 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre. stupeň ZŠ ISCED I Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková

Více

Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ

Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ Mgr. Hana Cikatricisová Členka predmetovej komisie pre informatiku Úvod Tento dokument má slúžiť ako pomôcka pre učiteľov informatiky

Více

MATEMATIKA v reálnom živote. Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra

MATEMATIKA v reálnom živote. Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra MATEMATIKA v reálnom živote Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra Ciele a obsah predmetu...vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí Mesiac Tematický celok Téma Strana Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Slovenský jazyk a literatúra

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Slovenský jazyk a literatúra Tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra 2. ročník Spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ 30. augusta

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Umenie a kultúra Výchova umením

Více

Učebné osnovy. 33 hodín ročne Otvárame bránu do sveta poznania. Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30.

Učebné osnovy. 33 hodín ročne Otvárame bránu do sveta poznania. Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Názov ŠkVP Ročník Škola Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Náboženská výchova 1 hodina týždenne 33 hodín ročne Otvárame bránu do

Více

Výtvarná výchova. Tematický výchovno vzdelávací plán. 4. ročník

Výtvarná výchova. Tematický výchovno vzdelávací plán. 4. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán Výtvarná výchova 4. ročník Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník:

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více