ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY"

Transkript

1 Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 21Cob/35/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Foltán ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015: ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Róberta Foltána a sudcov JUDr. Boženy Husárovej a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu ZACHEM, a.s. Strážske, Námestie osloboditeľov 70, Michalovce, zastúpeného advokátkou Mgr. Zuzanou Bdžochovou, Mickiewiczova 6, Bratislava proti žalovanej JUDr. Viere Kotvanovej, Notársky úrad so sídlom Nám. sv. Martina 9, Holíč, zastúpenej advokátom JUDr. Samuelom Baránikom, Grösslingova 4, Bratislava, o určenie neplatnosti právneho úkonu zloženia peňazí, určenie neplatnosti právnych úkonov v notárskej zápisnici a určenie neplatnosti notárskej zápisnice, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalobcu Slovenská chemická spoločnosť a.s., Námestie osloboditeľov 70, Michalovce, zastúpeného advokátkou Mgr. Zuzanou Bdžochovou, Mickiewiczova 6, Bratislava o odvolaní žalobcu a vedľajšieho účastníka proti rozsudku Okresného súdu Skalica č.k. 3Cb/101/ zo dňa jednohlasne takto r o z h o d o l : Odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e. Žalovanému sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva. o d ô v o d n e n i e : Okresný súd Skalica rozsudkom zo dňa žalobu zamietol a podľa 12 ods. 1 O.s.p. v konaní úspešnej žalovanej priznal právo na náhradu trov konania vo výške 346,02 eur. Podľa odôvodnenia rozhodnutia vo veci samej sa žalobca v konaní domáhal určenia, že právny úkon zloženia peňazí vo výške ,50 Sk do notárskej úschovy notárky JUDr. Viery Kotvanovej so sídlom Notárskeho úradu v Holíči vykonaný dňa žalovaným v II. rade (v čase podania návrhu spoločnosť ENERGY SK, a.s., ktorý dňa zmenil názov na ESK, a.s. v likvidácii a ktorý bol dňa vymazaný z Obchodného registra, teda stratil spôsobilosť na právne úkony a procesnú spôsobilosť byť účastníkom konania, preto sa neuvádza v záhlaví rozsudku) v mene navrhovateľa, ktorý je zaznamenaný v Notárskej zápisnici zo dňa spísanej notárkou JUDr. Vierou Kotvanovou so sídlom Notárskeho úradu v Holíči, sp. zn.: N 77/2006, NZ 20210/2006, NCRIs 20104/2006, je neplatný. Ďalej sa domáhal určenia, že všetky právne úkony vykonané žalovaným v II. rade v mene žalobcu dňa , ktoré sú zaznamenané v Notárskej zápisnici spísanej notárkou JUDr. Vierou Kotvanovou so sídlom Notárskeho úradu v Holíči, zo dňa , sp. zn.: N 77/2006, NZ 20210/2006, NCRIs 20104/2006, sú neplatné. Ďalej určenia, že Notárska zápisnica spísaná notárkou JUDr. Vierou Kotvanovou so sídlom Notárskeho úradu v Holíči, zo dňa , sp. zn.: N 77/2006, NZ 20210/2006, NCRIs 20104/2006, je neplatná. Ďalej sa domáhal, aby mu žalovaní v 1. a v 2. rade zaplatili plnú náhradu trov konania. Okrem žalovanej v 1. rade JUDr. Kotvanovej, notárky, žalobca žaloval aj žalovaného v 2. rade spoločnosť ENERGY SK, a.s., Nám. sv. Martina 9, Holíč, IČO: , ktorá v priebehu konania zmenila obchodné meno na ESK, a.s. v likvidácii. Svoj návrh odôvodnil tým,

2 že na základe návrhu žalovaného v 2. rade vydal Okresnú súd Košice I dňa uznesenie č.k. 27Cb/263/ , ktorým rozhodol, že zrušuje s likvidáciou obchodnú spoločnosť ZACHEM a.s. Strážske so sídlom Priemyselná 720, Strážske ku dňu právoplatnosti uznesenia. Za likvidátora menoval obchodnú spoločnosť ENERGY SK a.s. Krajský súd v Košiciach vydal na základe odvolania spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske dňa uznesenie č.k. 3Cob/69/ , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa a ktorým rozhodol, že zrušuje uznesenie vo výroku o zrušení spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske s likvidáciou a o menovaní likvidátora - obchodnú spoločnosť ENERGY SK, a.s. a vo výroku o náhrade trov konania a v zrušenom rozsahu vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Dňa žalovaný v 2. rade vykonávajúci pôsobnosť likvidátora spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske v zastúpení svojich členov štatutárneho orgánu požiadal v mene spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske žalovanú v 1. rade, aby do notárskej zápisnice spísala osvedčenie o prijatí peňazí do notárskej úschovy. Žalovaní v 1. a 2. rade zhodne konštatovali, že žalovaný v 2. rade je podľa 72 Obchodného zákonníka v zmysle vykonateľného uznesenia Okresného súdu Košice I pod sp. zn. 27Cb/263/ zo dňa likvidátorom spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske a v zmysle uvedeného žalovaný v 2. rade konal ako likvidátor spoločnosti. Žalovaný nijako nešpecifikovali právnu skutočnosť, na základe ktorej má byť označené uznesenie súdu vykonateľné, vykonateľnosť uznesenia prezentovali ako existujúci stav. V notárskej zápisnici spísanej žalovanou v 1. rade dňa sp. zn. 77/2006, NZ 20210/2006, NCRIs 20104/2006 osvedčujúcej prijatie peňazí do notárskej úschovy žalovaná v 1. rade konštatovala, že prijala od spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske ako zložiteľa do notárskej úschovy finančnú hotovosť vo výške ,50 Sk za účelom splnenia záväzku spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske z vlastnej zmenky vystavenej dňa spoločnosťou ZACHEM, a.s. Strážske na sumu Sk splatnej dňa v sídle spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske a zároveň osvedčila, že peniaze majú byť vydané tomu, kto ako majiteľ predloží vlastnú zmenku vystavenú dňa spoločnosťou ZACHEM, a.s. Strážske na sumu Sk. V Notárskej zápisnici je ďalej uvedené, že v prípade, ak určený príjemca nebude známy alebo sa v určenej lehote 15 dní neprihlási, žalovaná v 1. rade zloží prijaté peniaze do úschovy súdu a že zložiteľ sa vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy. Dňa podala žalovaná v 1. rade na Okresný súd Senica návrh na prijatie peňazí vo výške ,50 Sk do súdnej úschovy, ktorý tento súd evidoval pod sp. zn. 4U/1/2006. Okresný súd Senica z dôvodu miestnej nepríslušnosti postúpil vec na Okresný súd Michalovce, kde je konanie vedené pod. sp. zn. 15U/15/2006. Žalobca považuje všetky úkony, ktorý vykonal žalovaný v 2. rade v mene ich spoločnosti ako likvidátor a tiež úkony žalovanej v 1. rade za protiprávne a od počiatku absolútne neplatné z dôvodu, že Okresný súd Košice I podmienil účinnosť uznesenia o zrušení spoločnosti splnením podmienky nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia, výrok súdu o menovaní likvidátora sa opiera o ten istý skutkový základ ako výrok o zrušení spoločnosti a teda výrok súdu o menovaní likvidátora je závislý od výroku súdu o zrušení spoločnosti, preto nemôže existovať samostatne a nemožno ho vykladať a uplatňovať nezávisle, pričom spoločnosť nikdy platne nevstúpila do likvidácie a nikdy nenastali ani účinky výroku súdu v časti o menovaní likvidátora, rovnako pred nadobudnutím právoplatnosti uznesenia o zrušení spoločnosti súd nemohol vyznačiť ani doložku vykonateľnosti. Uznesenie o zrušení spoločnosti nikdy nebolo a ani nie je listinou, ktorá by oprávňovala žalovaného v 2. rade na zastupovanie spoločnosti a na vykonávanie úkonov v pôsobnosti likvidátora ich spoločnosti a keďže nebola splnená podmienka legitímnosti konania likvidátora, žalovanému v 2. rade nikdy nevzniklo oprávnenie na vykonávanie pôsobnosti likvidátora a preto nikdy nebol oprávnený prezentovať sa pred tretími osobami ako legitímny likvidátor ich spoločnosti. Ďalej poukázal na to, že žalovaná v 1. rade ako osobe znalej práva, ktorá je oprávnená poskytovať právne rady muselo byť zrejmé, že uznesenie súdu, na ktorom nie je vyznačená doložka právoplatnosti a vykonateľnosti nie je spôsobilou verejnou listinou, ktorá by mala platné právne účinky voči tretím osobám a teda žalovaná v 1. rade mala odmietnuť vykonanie napadnutých úkonov. Žalobca dňa doplnil návrh tak, že žiada súd, aby určil, že všetky právne úkony vykonané spoločnosťou ENERGY SK, a.s., IČO: , so sídlom Námestie sv. Martina 9, Holíč ako likvidátorom navrhovateľa v mene navrhovateľa, dňa , ktoré sú zaznamenané v Notárskej zápisnici spísanej notárkou JUDr. Vierou Kotvanovou, so sídlom Notárskeho úradu v Holíči, zo dňa , sp. zn.: N 77/2006, NZ 20210/2006, NCRIs 20104/2006, a to: žiadosť o spísanie notárskej zápisnice, žiadosť o prijatie peňazí do notárskej úschovy, vyhlásenie o účele zloženia peňazí do notárskej úschovy, vyhlásenia o osobe, ktorej majú byť zložené a prijaté peniaze vydané, vyhlásenie o vzdaní sa dispozičného práva nakladať so zloženými peniazmi, vyhlásenie o zaplatení zálohy na súdnych

3 poplatkoch a ďalšie náklady súvisiace so súdnou úschovou a právny úkon vyhlásenia notárky JUDr. Viery Kotvanovej o prijatí peňazí do notárskej úschovy, sú neplatné. Súd dňa prijal podanie spoločnosti Slovenská chemická spoločnosť, a.s., ktorým oznamuje svoj vstup do konania ako vedľajší účastník na strane žalobcu zdôvodnený skutočnosťou, že spoločnosť je vlastníkom ks zaknihovaných akcií znejúcich na meno emitovaných spoločnosťou žalobcu, ktoré predstavujú 47 % podiel na základnom imaní žalobcu. Tvrdenie o vlastníctve akcií bolo súdu preukázané výpisom z účtu majiteľa cenných papierov v stave ku dňu a vstup zdôvodnený tým, že rozhodnutím súdu vo veci samej bude dotknuté právne postavenie spoločnosti ako najväčšieho akcionára žalobcu a preto má spoločnosť legitímny záujem na ochrane záujmov a majetku spoločnosti žalobcu a záujem na ochrane investícií. Súd ďalej konal aj s týmto vedľajším účastníkom na strane žalobcu. Na pojednávaní konanom dňa bez riadne a včas predvolaných účastníkov súd riešil otázku, kto je oprávnený za žalobcu konať, pretože došlo k situácii, že neúčasť žalocu z pojednávania ospravedlnila advokátska kancelária JUDr. Zuzana Tiliščáková, ktorej plnomocenstvo na zastupovanie žalobcu v konaní súdu nebolo doručené a podanie bolo podpísané Mgr. D. H., označeným za predseda predstavenstva ZACHEM, a.s. Strážske a z podania vyplývalo, že sa berie návrh voči obom žalovaným celkom späť a konanie sa navrhuje zastaviť a súčasne za žalobcu neúčasť na pojednávaní ospravedlnila aj Mgr. Zuzana Bdžochová, advokátka a v jej v podaní žalobca na podanom návrhu trvá, ospravedlňuje sa a navrhuje odročiť pojednávanie. Žalobca zastúpený Ing. N. X., členom predstavenstva súčasne oznámil súdu, že trvá plnomocenstvo udelené Mgr. Zuzane Bdžochovej a s okamžitou účinnosťou odvoláva všetky plnomocenstvá udelené iným advokátom. Podaním zo dňa sa Mgr. D. H. označený ako predseda predstavenstva spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske vyjadril k výzve súdu, že späťvzatie nepodala faxom advokátka, ale on a ďalej zdôvodnil, že je predsedom predstavenstva obchodnej spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske odo dňa konania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske, ktoré svojim rozhodnutím rozhodlo o zvolení jeho osoby za predsedu predstavenstva. O tejto skutočnosti súd informoval a doručil súdu overenú fotokópiu notárskej zápisnice N38/2009, Nz 10822/2009, NCRIs 10949/2009 zo dňa ktorá okrem iného v uznesení č. 2 k bodu 7 programu osvedčuje, že sa do pozície člena predstavenstva a zároveň funkcie predsedu predstavenstva volí Mgr. D. H. a súčasne doručil súdu výpis z obchodného registra zo dňa , kde ako predseda predstavenstva s dátumom vzniku funkcie je uvedený Mgr. D. H.. Podaním zo dňa oznámil Ing. N. X., člen predstavenstva spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske, že rozsudok sp. zn. 22Cb/100/ určil, že všetky uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske prijaté mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske dňa vrátane uznesení zaznamenaných v notárskej zápisnici N38/2009, Nz 10822/2009, NCRIs 10949/2009 napísanej Mgr. Vojtechom Kavečanským, notárskym kandidátom povereným notárkou JUDr. Dagmar Lukáčiovou dňa na Notárskom úrade v Košiciach ako uznesenie k bodu 2 programu, uznesenie k bodu 3 programu, uznesenie k bodu 4 programu, uznesenie č. 1 k bodu 6 programu, uznesenie č. 2 k bodu 6 programu, uznesenie č.1 k bodu 7 programu, uznesenie č. 2 k bodu 7 programu sú neplatné. Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa a vykonateľnosť dňa Vzhľadom na uvedené všetky úkony, ktoré vykonal a vykonáva Mgr. D. H. ako predseda predstavenstva spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske alebo ako zástupca spoločnosti vrátane úkonov, ktoré vykonávajú iné osoby splnomocnené Mgr. D. H. v mene spoločnosti sú vykonané neoprávnenými osobami, s týmito úkonmi nie sú spojené také právne účinky, ktoré by zaväzovali spoločnosť ZACHEM, a.s. Strážske. Za vzniknutej situácie súd považoval za nutné zistiť, kto je oprávnenou osobou konať navonok a voči súdu za žalobcu a na žiadosť súdu Okresný súd Košice I súdu podaním zo dňa oznámil, že spoločnosť ZACHEM, a.s. Strážske má v obchodnom registri v časti štatutárny orgán: Predstavenstvo zapísaných členov: Ing. I. H., predseda, D. Q., podpredseda a Ing. N. X. člen, o čom pripojil aktuálny výpis z obchodného registra, v ktorom je uvedený vznik funkcie štatutárov a spôsob

4 konania v mene spoločnosti, zároveň bol súdu zaslaný aj odpis potvrdenia, ktorým bola vykonaná zmena v časti štatutárny orgán s uvedením vzniku a skončenia funkcie. Súd z uvedeného potvrdenia zistil, že Mgr. D. H. vznikla funkcia predsedu predstavenstva dňa a skončila dňa Z dôvodu, že v čase podania späťvzatia návrhu dňa nebol osoba Mgr. D. H. osobou oprávnený konať v mene spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske, súd na späťvzatie návrhu neprihliadal a pokračoval v konaní. U žalovaného v 2. rade súd konštatoval, že žalovaný v 2. rade Energy SK, a.s. od zmenil obchodné meno na ESK, a.s. v likvidácii a ďalej súd zistil, že žalovaný v 2. rade bol dňom vymazaný z obchodného registra. Tieto právne skutočnosti súd zistil z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10117/T, podľa ktorého bol žalovaný v 2. rade od uvedeného dňa dobrovoľne vymazaný z Obchodného registra bez právneho nástupcu a preto súd uznesením č.k. 3Cb/101/ dňa , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa konanie proti žalovanému v 2. rade ESK, a.s. v likvidácii zastavil pre stratu jeho právnej a procesnej spôsobilosti byť účastníkom konania. Žalovaná podala dňa písomné vyjadrenie k veci, v ktorom namietala svoju pasívnu legitimáciu vo veci. Podľa jej vyjadrenia dňa do notárskej zápisnice evidovanej na Notárskom úrade v Holíč pod N 77/2006, NZ 20210/2006 a v registri NCRIs 20104/2006 spísala na základe požiadania jednostranné vyhlásenie účastníkov, ktorí konali v mene spoločnosti ENERGY SK, a.s. ako likvidátora spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske. V tejto notárskej zápisnici nebola účastníkom konania, pretože podľa 37 ods. 1 Notárskeho poriadku notár nesmie spisovať a vydávať verejné listiny vo veciach, v ktorých je účastníkom on alebo jemu blízka osoba. Túto listinu tak spisovala ako notár na požiadanie účastníkov ako jednostranný právny úkon - vyhlásenie účastníkov resp. ako zápisnicu o prijatí peňazí do notárskej úschovy obsiahnutú v notárskej zápisnici. Odvolávala sa pritom citáciou na ustanovenia 2 ods. 1, 3 ods. 1, 4 ods. 2-4, 38 ods. 1 a 2 Notárskeho poriadku so záverom, že nebola účastníkom konania, iba vykonávala notársku činnosť v súlade so zákonom a preto má za to, že žaloba nemôže smerovať voči jej osobe, tzn. Na jej strane nie je pasívna legitimácia. Žalovaná ústne doplnila svoje písomné vyjadrenie k veci zo dňa v ktorom poprela tvrdenie navrhovateľa, že odmietla osobám oprávneným za žalobcu konať nahliadnuť do spisu týkajúceho sa zloženia peňazí do úschovy. Uviedla, že sa vedú celkom dve súdne konania proti nej. Z toho jedno s rovnakým predmetom konania ako v súdenej veci účastníkov je vedené na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o miestnej príslušnosti prvostupňového súdu na Okresnom súde Michalovce, kde sa jedná o druhú notársku zápisnicu ňou spísanú. Vedú sa teda dve konania, vyvolané žalobcom ohľadom ňou spísaných dvoch notárskych zápisníc, kde na prejednanie vo veci návrhov žalobcu v jednom konaní NS SR určil za príslušný na konanie OS Skalica a v druhom konaní určil iný senát NS SR za príslušný súd na prejednanie a rozhodnutie o veci OS Michalovce. Dňa umožnila notárka nahliadnutie do spisu Mgr. W., ktorý sa preukázal plnomocenstvom zo dňa nahliadnuť za žalobcu do spisu a oprávnením konať za žalobcu podľa výpisu z OR za žalobcu. Viazaná povinnosťou mlčanlivosti nemohla zodpovedať otázku, kde sú v čase prejednávania veci peniaze, ktoré prijala do úschovy. Pri prijatí do notárskej úschovy v súlade s Notárskym poriadkom neskúmala, čie sú peniaze. V súvislosti s tým, či je účastníkom právneho úkonu spísania notárskej zápisnice alebo vyhlásenia o prijatí do úschovy citovala 37 Notárskeho poriadku, podľa ktorého notár nesmie spisovať a vydávať verejné listiny vo veciach, ktorých je účastníkom on alebo jemu blízka osoba. Vyhlásenie o prijatí peňazí do úschovy je súčasťou zápisnice notára o prijatí peňazí do úschovy 71 ods. 1 písm. d) Notárskeho poriadku. Po prijatí plnomocenstva advokátom žalovanej na jej zastupovanie v súdnom konaní advokát žalovanej navrhol návrh proti nej zamietnuť a ďalej navrhol, aby súd vecne návrh neskúmal z dôvodu, že žalovaná nie je vo veci pasívne legitimovaná v zmysle ust. 3 ods. 1 a 4 ods. 3 a 4 Notárskeho poriadku, kde je notár osobou, ktorá vykonáva verejnú moc, žalovaná má byť podľa toho, akého rozsudočného petitu sa žalobca v konaní domáha osobou - notárom, ktorý koná z verejnej moci a pasívna legitimácia nie je daná žalovanej, pretože podľa zákona č. 514/2003 Z. z. za činnosť notára zodpovedá štát, ktorý má právo uplatniť si náhradu škody - regres voči notárovi. Druhým dôvodom pre zamietnutie návrhu žalobcu podľa neho prednesu právneho zástupcu žalovanej bolo, že žalobca nemôže mať naliehavý právny záujem voči žalovanej na určení či tu právo je alebo nie je, podľa 80 písm. c) O.s.p., z dôvodu, že notár je iba osobou, ktorá spisuje prejavy vôle iných osôb do notárskej zápisnice, ktorá je síce verejnou listinou, ale nie je do nej poňatý prejav vôle notára. Notár teda nie je účastníkom právneho úkonu a

5 žalobca nemôže mať naliehavý právny záujem voči osobe žalovanej na určení či tu právo je alebo nie je. Naliehavý právny záujem na takomto určení by mohol mať žalobca iba v prípade, ak by notár bol tou osobu vo vzťahu k žalobcovi, ktorá právny úkon voči žalobcovi urobila. Tu je rozdiel medzi osobným prejavom vôle notára, aj keď je poňatý do verejnej listiny. Nemôže byť pasívne legitimovaná žalovaná ani z dôvodu, že ako notár spísala verejnú listinu ak 1.) neprejavila ona sama ako konajúca osoba vôľu smerujúcu k vzniku, zmene, alebo zániku právneho úkonu, ktorú právne predpisy spájajú vznik, zmenu, alebo zánik právny skutočností, takou osobou, u ktorej by žalobca mohol mať naliehavý právny záujem na určení neplatnosti právneho úkonu môže mať iba tá osoba, ktorá bola prejavovateľom vôle. Žalobcom navrhovaný posledný výrok rozsudku, resp. celý rozsudok by nemal všeobecnú záväznosť, ale v zmysle ustanovení O.s.p. je záväzný iba medzi účastníkmi súdneho konania označenými žalobcom, preto žalobca nemôže preukazovať všeobecný naliehavý právny záujem na určení, môže preukazovať iba voči žalovanej. Dôkazné bremeno ohľadom určenia naliehavého právneho záujmu leží na žalobcovi. Žalobca doteraz, pričom konanie začalo v septembri 2007 nepreukázal, že má naliehavý právny záujem na určení práve voči žalovanej a nepreukázal ako by sa zmenilo jeho právne postavenie pri ním navrhovanom určení. V prípade úspechu žalovanej v konaní uplatnil nárok na náhradu trov konania. Súd sa pri dokazovaní oboznámil s listinnými dôkazmi, najmä s Notárskou zápisnicou zo dňa spísanou notárkou JUDr. Vierou Kotvanovou so sídlom Notárskeho úradu v Holíči, sp. zn.: N 77/2006, NZ 20210/2006, NCRIs 20104/2006, výsluchom žalovanej a zistil tento skutkový stav veci: Súd zistil jednak z výsluchu žalovanej a tiež z notárskej zápisnice N 77/2006, NZ 20210/2006, NCRIs 20104/2006, že ju spísala žalovaná v pozícii notárky, napísaná bola Notárskom úrade v Holíči notárkou JUDr. Vierou Kotvanovou dňa a obsahom ide o osvedčenie o prijatí peňazí do notárskej úschovy v sume Sk. Uvedená notárska zápisnica bola spísaná pred účastníkmi Ing. I. D., Ing. D. G., ktorí sú označení ako štatutárny zástupcovia spoločnosti ENERGY SK, a.s., ktorá je podľa 72 Obchodného zákonníka v zmysle vykonateľného uznesenia Okresného súdu Košice I pod sp. zn. 27Cb/263/ zo dňa likvidátorom spoločnosti a ktorá koná ako likvidátor spoločnosti ZACHEM a.s. Strážske. V notárskej zápisnici je uvedené, že peniaze majú byť vydané tomu, kto ako majiteľ predloží vlastnú zmenku vystavenú dňa vystaviteľom ZACHEM a.s. Strážske pre prvého majiteľa: RAWSON Holding, a.s., na sumu Sk, ktorá bola splatná dňa V notárskej zápisnici bolo ďalej bližšie uvedené miesto a čas prevzatia peňazí do úschovy, údaje zložiteľa, peňažná suma, údaj o prevzatí peňazí do notárskej úschovy, vyhlásenie zložiteľa o vydaní peňazí majiteľovi vlastnej zmenky, lehota na odovzdanie peňazí (odovzdanie peňazí určenému príjemcovi odovzdá notár najneskôr do 15 dní odo dňa spísania notárskej zápisnice, v prípade ak takýto príjemca nebude známy alebo sa v určenej lehote neprihlási, zloží prijaté peniaze do úschovy príslušnému súdu) a údaj o upovedomení zložiteľa o odovzdaní peňazí. Súd mal zo spisu notárky sp. zn. N77/2006 preukázané, že osoby oprávnené/príjemcovia neprevzali zložené peniaze do notárskej úschovy v určenej 15 dňovej lehote, po uplynutí 15 dňovej lehoty, odporkyňa vykonala úkony v súlade so spísanou notárskou zápisnicou - podala návrh na prijatie peňazí do súdnej úschovy na Okresný súd Senica o čom bolo vydané potvrdenie, že dňa bol prijatý návrh na začatie konania. Okresnú súd Senica postúpil spis v zmysle 105 ods. 2 O.s.p. z dôvodu miestnej príslušnosti Okresnému súdu Michalovce, kde sa vec viedla pod sp. zn. 15U 15/2006. Podaním zo dňa zobrala žalovaná späť návrh na prijatie peňazí do súdnej úschovy. Uznesením Okresného súdu Michalovce sp. zn. 15U 15/200 zo dňa , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa súd konanie zastavil. Dňa sa do kancelárie Notárskeho úradu dostavil Ing. N. X. ako člen predstavenstva spoločnosti ZACHEM a.s. Strážske za účelom nahliadnutia do všetkých spisov a listín týkajúcich sa spoločnosti ZACHEM a.s. Strážske. Z Dodatku č. 1 sp. zn. N 251/2008, NZ 43803/2008, NCRIs 43413/2008 zo dňa k notárskej zápisnici N 77/2006, NZ 20210/2006, NCRIs 20104/2006 napísaného na Notárskom úrade v Holíči notárkou JUDr. Vierou Kotvanovou súd zistil, že ho spísali za spoločnosť ZACHEM a.s. Strážske Mgr. D. H. zapísaný ako predseda predstavenstva a za spoločnosť Nas CZ, a.s. D. W. ako splnomocnenec, z dôvodu, že obchodná spoločnosť ZACHEM a.s. Strážske požiadala o zmenu podmienok notárskej úschovy peňazí zradenej Notárskou zápisnicou N 77/2006, NZ 20210/2006, NCRIs 20104/2006, tak

6 že zmyslom notárskej úschovy je poskytnúť deklaráciu účastníkom právneho vzťahu z vlastnej zmenky pre prvého majiteľa RAWSON Holding, a.s., IČO: na sumu Sk splatnej dňa v sídle vystaviteľa, že predmet plnenia existuje a po splnení podmienok určených zložiteľom budú peniaze vydané oprávnenej osobe. Na základe uvedeného, zložiteľ vyhlásil, že notárska úschova má charakter uhradzovací. Vyhlásenie zložiteľa definuje vzdanie sa dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, z čoho vyplýva, že zložiteľ vzdaním sa dispozičného práva nemal v úmysle naplniť podstatu zabezpečovacej úschovy, ale mal vôľu ponechať notárovi právo disponovať s peniazmi z dôvodu uhradzovacieho charakteru predmetnej notárskej úschovy. Peňažné prostriedky zložené zložiteľom do notárskej úschovy v N 77/2006 za účelom uhradiť záväzok zložiteľa z vlastnej zmenky v prospech oprávnenej osoby pochádzajú od zložiteľa, ktorý za účelom ich získania vstúpil do právneho vzťahu s treťou osobou titulom zmluvy o pôžičke. Zmluvnými stranami zmluvy o pôžičke zo dňa sú zložiteľ ZACHEM a.s. Strážske v právnom postavení dlžníka a spoločnosť ENERGY SK, a.s. v právnom postavení veriteľa. Zložiteľ vyhlásil, že ku dňu spísania dodatku č. 1 majiteľom predmetnej pohľadávky zo zmluvy o pôžičke je na základe jej postúpenia postupník spoločnosť Nas CZ, a.s. a preto bola uvedená spoločnosť prizvaná ako vedľajší účastník pri spisovaní dodatku č. 1. Ďalej bolo v dodatku č. 1 vyhlásené, že podmienky notárskej úschovy nemožno zmeniť/ doplniť alebo iným spôsobom modifikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasného prejavu zložiteľa a zároveň vedľajšieho účastníka. Súd z uznesenia Okresného súdu Košice I. č.k. 27Cb/263/ zo dňa zistil, že v prvom výroku súd zamietol návrh na určenie lehoty 60 dní na ustanovenie kompletnej dozornej rady v súlade s 66 ods. 1 Obchodného zákonníka spoločnosti ZACHEM a.s. Strážske, v druhom výroku súd zrušil s likvidáciou obchodnú spoločnosť ZACHEM a.s. Strážske ku dňu právoplatnosti tohto uznesenia, v treťom výroku za likvidátora vymenoval obchodnú spoločnosť ENERGY SK, a.s., v štvrtom výroku zamietol návrh voči žalovanému v 2. rade- Slovenská chemická spoločnosť, a.s. a v piatom výroku nepriznal náhradu trov konania účastníkom. Na tomto rozhodnutí nadobudla vyznačená právoplatnosť ani vykonateľnosť. Zo spisu OS Košice I. sp. zn. 27Cb 263/04 súd zistil, že na Okresný súd Košice I napadla vec týkajúca sa v návrhu o zrušenie spoločnosti likvidáciou a vymenovanie likvidátora žalobcu Energy SK, a.s. proti žalovaným v 1. rade ZACHEM, a.s. Strážske a žalovanému v 2. rade: Slovenská chemická spoločnosť a.s. Michalovce. Vec bola skončená uznesením č.k. 27Cb/263/ zo dňa tak, že konanie bolo zastavené, vyslovené o trovách, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu, nakoľko žalobca po zmene obchodného meno ESK a.s. v likvidácii so sídlom Námestie sv. Martina 9, Holíč, ICO stratil spôsobilosť byť účastníkom konania pre výmaz z obchodného registra. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa Z tohto spisu sa súd oboznámil s uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 3Cob/69/ , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa a bolo zistené, že Krajský súd Košice zrušil uznesenie Okresného súdu Košice I zo dňa č.k. 27Cb/263/ v druhom výroku o zrušení spoločnosti ZACHEM a.s. Strážske s likvidáciou a v treťom výroku o menovaní likvidátora - obchodná spoločnosť ENERGY SK, a.s. a v piatom výroku o nepriznaní náhrady trov konania účastníkom a o odmietnutí odvolania žalovaného v 2. rade. Rozhodnutie KS v Košiciach nadobudlo právoplatnosť dňa a stalo sa vykonateľným dňa Ďalej sa súd oboznámil so spisom Okresného súdu Michalovce 15U 14/2006, ktorý napadol na Okresný súd Senica dňa vo veci návrhu na prijatie peňazí do súdnej úschovy podľa 185a a nasl. O.s.p. zložiteľa JUDr. Viery Kotvanovej, notára, Námestie sv. Martina 9, Holíč, kde sa uvádza, že notár dňa prijal do notárskej úschovy od zložiteľa ZACHEM, a.s., ktorého likvidátorom je v zmysle vykonateľného uznesenia OS Košice I. sp. zn. 27Cb 263/ z spoločnosť ENERGY SK, a.s. Holíč, sumu ,-Sk za účelom splnenia záväzku spoločnosti ZACHEM z vlastnej zmenky označenej č. 38/2001 vystavenej dňa vystaviteľom ZACHEM, a.s. pre prvého majiteľa Slávia Kapital, a.s., obchodník s cennými papiermi Hejdukova 6, Bratislava, IČO na sumu ,-Sk, ktorá bola splatná C. Y. H., a.s. v Michalovciach. Prijatie peňazí do notárskej úschovy osvedčuje notárska zápisnica napísaná zložiteľom ako notárom pod N 78/2006, NZ 20/2012/2006, NCR ls 20105/2006. ENERGY SK, a.s. vyhlásila, že prijaté peniaze majú byť vydané tomu, kto ako majiteľ predloží vlastnú zmenku označenú číslom 38/2001 vystavenú dňa

7 vystaviteľom ZACHEM, a.s. pre prvého majiteľa Slávia Kapital, a.s. obchodník s cennými papiermi na sumu ,-Sk. ENERGY SK, a.s. vyhlásila, že sa vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, preto nakladá s peniazmi notár, ktorý ich podľa vyhlásenia ZACHEM, a.s. najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia notárskej úschovy odovzdá určenému príjemcovi, inak ich zloží do súdnej úschovy príslušného súdu. Navrhlo sa prijať uznesenie, podľa ktorého súd prijíma do súdnej úschovy sumu ,-Sk s prísl. - úrok 0,3% ročne a - 19 % DPH. Súdna úschova je za účelom splnenia záväzku spoločnosti ZACHEM, a.s. Strážske z vlastnej zmenky pre 1. majiteľa Slávia Kapital, a.s. Okresný súd Senica podľa spisu postúpil vec na ďalšie konanie Okresnému súdu Michalovce dňa Na námietku zložiteľa ohľadom miestnej nepríslušnosti súdu Najvyšší súd SR sp. rozhodnutím zn. 2NDC 147/2006 dňa rozhodol, že na konanie je miestne príslušný Okresný súd Michalovce. Vec vedená na Okresnom súde Michalovce sp. zn. 15U/14/2006 bola právoplatne skončená dňa , kedy sa v tento deň stalo aj právoplatné uznesenie 15U/14/ zo dňa , ktorým bolo konanie zastavené pre späťvzatie návrhu žalobcom zo dňa Dôvodom späťvzatia bola skutočnosť, že k nebolo rozhodnuté o návrhu zložiteľa o prijatí peňazí do úschovy. Bol sčasti oboznámený vyšetrovací spis Okresného riaditeľstva PZ, úradu justičnej a kriminálnej polície, odbor justičnej polície Michalovce č. ORP-790/OEK-MI-2007 pre prečin poškodzovania cudzích práv podľa 375/1a 3 trestného zákona začatého na základe trestného oznámenia ZACHEM, a.s. Strážske smerujúceho aj proti osobe odporkyne, ktoré bolo uznesením Okresnej prokuratúry Michalovce 1Pv 1317/07-16 v Michalovciach uznesením zamietnuté ako nedôvodné a vec skončená. Prokuratúra sa stotožnila s názorom sťažovateľa, že vyšetrovateľovi ani inému orgánu činnému v trestnom konaní neprináleží rozhodovať o otázke týkajúcej sa záležitostí konať za obchodnú spoločnosť ako likvidátor. Na pojednávaní dňa právna zástupkyňa žalobcu, zastupujúca súčasne vedľajšieho účastníka predniesla, že obaja trvajú na podanom návrhu v celom rozsahu z dôvodu naliehavého právneho záujmu v zmysle 80 písm. c) O.s.p. na určení, či tu právo je alebo nie je, alebo na určení, či tu právny vzťah je alebo nie je, čo bolo zdôvodnené tým, že notárska zápisnica, ktorú spísala JUDr. Kotvanová, notárka je verejnou listinou, do ktorej môže ktokoľvek nahliadnuť, vyplýva z platných ustanovení zákona. Aj keď žalovaný v 2. rade zanikol výmazom z OR trvá žalobca na vyslovení, že právny úkon zloženia peňazí do notárskej úschovy je neplatný. Návrh doplnil žalobca podaním z na výzvu súdu a teda žalobca trvá aj na určení, že všetky právne úkony vykonané žalovaným v 2. rade v mene žalobcu dňa a tak ďalej sú neplatné a v treťom odseku navrhuje, aby súd určil, že všetky právne úkony vykonané žalovaným v 2. rade v mene žalobcu, (poukazovalo sa na podanie založené na č.l. 100) sú neplatné. Aj keď mal žalobca už vedomosť, že peniaze už nie sú v úschove, boli vydané z dôvodu, že notárska zápisnica je verejnou listinou, trval žalobca na tom, že existuje naliehavý právny záujem na určení, že notárska zápisnica je neplatná. Neplatnosť notárskej zápisnice spôsobila práve žalovaná, keď ako notárka uviedla do zápisnice údaje žiadané žalovaným v 2. rade, kedy si mala overiť, či skutočne uznesenie, ktorým sa preukazoval pôvodne žalovaný v 2. rade je právoplatné a vykonateľné a notárka tým spôsobila neplatnosť právneho úkonu, lebo nerešpektovala ustanovenia 20 Občianskeho zákonníka podľa ktorého právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom a osoby, ktoré sa dostavili pred notárku a s ktorými spísala notársku zápisnicu takýmito osobami neboli, čo mala notárka overiť. Podľa žalobcu a vedľajšieho účastníka neplatný je právny úkon notárky, keď prijala do úschovy peniaze od osôb, ktoré na to oprávnené neboli. Notárka konala s osobami, ktoré sa prezentovali, že sú likvidátorom žalobcu a spôsobila tým neplatnosť právneho úkonu, keď nedodržala podmienky dané v 70 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V súvislosti s neplatnosťou právneho úkonu žalobca poukazoval aj na ustanovenia 39 Občianskeho zákonníka, ale aj 37 Občianskeho zákonníka ods. 2, lebo podľa tohto právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, je neplatný a plnenie nemožné vidí v tom, že notárka prijala do úschovy peniaze od osôb, ktoré na to neboli oprávnené. K neplatnosti právneho úkonu pôvodný žalovaný v 2. rade aj žalovaná, ktorá je notárkou na 39 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého je neplatný právny úkon, ktorý sa svojím obsahom prieči dobrým mravom. Notárka urobila právny úkon odporujúci zákonu, keď konala s osobami, ktoré na to neboli oprávnené v zmysle 70 a nasl. Obchodného zákonníka.

8 Súd uznesením č.k. 3Cb/101/ zo dňa , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa pripustil zmenu petitu návrhu v prvom, druhom a štvrtom výroku takto: Súd určuje, že právny úkon zloženia peňazí vo výške ,50 Sk, do notárskej úschovy notárky JUDr. Viery Kotvanovej, so sídlom Notárskeho úradu v Holíč, vykonaný dňa spoločnosťou ENERGY Sk, a.s., IČO: , so sídlom Námestie sv. Martina 9, Holíč ako likvidátorom žalobcu v mene žalobcu, ktorý je zaznamenaný v Notárskej zápisnici zo dňa spísanej notárkou JUDr. Vierou Kotvanovou, so sídlom Notárskeho úradu v Holíči, sp. zn.: N 77/2006, NZ 20210/2006, NCRIs 20104/2006, je neplatný. Súd určuje, že všetky právne úkony vykonané spoločnosťou ENERGY SK, a.s., IČO: , so sídlom Námestie sv. Martina 9, Holíč ako likvidátorom žalobcu v mene žalobcu, dňa , ktoré sú zaznamenané v Notárskej zápisnici spísanej notárkou JUDr. Vierou Kotvanovou, so sídlom Notárskeho úradu v Holíči, zo dňa , sp. zn.: N 77/2006, NZ 20210/2006, NCRIs 20104/2006, a to: žiadosť o spísanie notárskej zápisnice, žiadosť o prijatie peňazí do notárskej úschovy, vyhlásenie o účele zloženia peňazí do notárskej úschovy, vyhlásenia o osobe, ktorej majú byť zložené a prijaté peniaze vydané, vyhlásenie o vzdaní sa dispozičného práva nakladať so zloženými peniazmi, vyhlásenie o zaplatení zálohy na súdnych poplatkoch a ďalšie náklady súvisiace so súdnou úschovou a právny úkon vyhlásenia notárky JUDr. Viery Kotvanovej o prijatí peňazí do notárskej úschovy, sú neplatné. Dňa žalobca v súvislosti s jeho argumentáciou k existencii naliehavého právneho záujmu v konaní, k existencii zodpovednosti a pasívnej legitimácie žalovaného v konaní predložil súdu uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa č.k. 3Cob/53/ Súd z rozhodnutia zistil, že Krajský súd v Košiciach zrušil rozsudok vydaný Okresným súdom Michalovce č.k. 22Cb/37/2010 dňa , týkajúci sa druhej notárskej zápisnice vydanej žalovanou za rovnakých podmienok ako v prejednávanej veci, iba s inou sumou navrhovanou do úschovy a iným číslom NZ. Podľa rozhodnutia odvolací súd prvostupňový rozsudok zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konane z dôvodu, že povinnosťou žalovanej bolo skúmať oprávnenosť likvidátora konať za žalobcu a preto nebolo možné súhlasiť s konštatovaním súdu prvého stupňa, že žalovaná nenesie zodpovednosť za notársky úkon, nakoľko v zmysle 36 ods. 1 Notárskeho poriadku, ak požadovaný úkon odporuje zákonu alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, notár je povinný odmietnuť tento úkon vykonať. Za žalobcu konal likvidátor, ktorý ním nebol, pretože rozhodnutie súdu prvého stupňa o zrušení žalobcu a jeho likvidácii bolo odvolacím súdom zrušené a preto v danom prípade ku právoplatnému (nie vykonateľnému) zrušeniu žalobcu nedošlo a preto nedošlo ani k vstupu do likvidácie. Právna zástupkyňa žalobcu a vedľajšieho účastníka argumentovala názorom Krajského súdu v Košiciach ako v ním zrušenej obdobnej veci, ktorá sa týka aj prejednávanej veci a uviedla, že aj zo zrušujúceho uznesenia KS v Košiciach treba vyvodiť, že návrh žalobcu je dôvodný, preto žalobca na návrhu trvá a je naliehavý právny záujem na určení neplatnosti právnych úkonov uvedených v návrhu vtom, že Notárska zápisnica je verejnou listinou, s ktorou sa môže ktokoľvek oboznámiť a preto je naliehavý právny záujem na určení, že táto notárska zápisnica je neplatná. Naliehavý právny záujem na určení, že právny úkon zloženia peňazí do notárskej úschovy je neplatný videla vtom, že s poukazom na uznesenie Krajského súdu v Košiciach, tento právny úkon nevykonal likvidátor a preto bola notárka povinná takýto právny úkon odmietnuť. Naliehavý právny záujem spočíva aj v potrebe vysloviť neplatnosť takého právneho úkonu, lebo bol vykonaný v rozpore s platným právom, v dôsledku toho, že osoba, ktorá ho vykonala nemala právo ho urobiť, nebola spôsobilá ho urobiť, lebo nikdy nebola likvidátorom. Uznesenie Okresného súdu Košice I. č. k. 27Cb/263/ vo veci navrhovateľa ENERGY SK, a.s. proti žalovanému ZACHEM v 1. rade a v 2. rade Slovenská chemická spoločnosť, a.s. obsahuje síce pečiatku, že toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa a vykonateľnosť dňa, ale ani v jednej časti nie je vyznačený dátum týchto právnych skutočnosti. Na pečiatke je vyznačená právoplatnosť v ods. I a IV. do ktorých sa žalovaní ZACHEM a.s. a Slovenská chemická spoločnosť neodvolali, ani o tomto výroku nebolo žiadne odvolacie konanie, preto žalovaná nemala disponovať listinou uznesenia, na ktorej nebola vyznačená doložka právoplatnosti a vykonateľnosti. Notárka v zápisnici uviedla údaj o vykonateľnosti bez toho, aby ho mala overený, pritom na začiatku roka na predmetnom uznesení Okresného súdu Košice I. nebola vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť. Vzhľadom k tomu, že oprávnenia likvidátora a jeho ustanovenie za likvidátora funkcie a pozícia vznikajú až dnom právoplatnosti uznesenia o ustanovení likvidátora a keďže toto uznesenie nikdy nenadobudlo právoplatnosť konala notárka s osobou likvidátora, ktorá na to nebola oprávnená. Ďalej uviedla o problematickosti získania všetkých listín týkajúcich sa notárskych zápisníc, zloženia peňazí do úschovy likvidátorom, pretože časť ich pravdepodobne zadržiavajú osoby, ktoré vystupovali za ENERGY SK,

9 časť zadržiava Mgr. H. a preto pri špecifikácii úkonov vychádzali iba z notárskych zápisníc, ktoré sú verejnými listinami a ku ktorým sa mohol žalobca dostať. ENRGY SK nikdy ako likvidátor nekonala, ani neoznamovala veriteľom vstup do likvidácie a podobné úkony, aké sú obvyklé titulom funkcie likvidátora, ani nikdy nebola zapísaná ako likvidátor v obchodnom registri u obchodného mena ZACHEM, a.s. Vzhľadom na skutkovú a právnu argumentáciu žalovanej, súd v prvom rade skúmal, či je žalovaná v danej veci pasívne vecne legitimovaná. Medzi účastníkmi nebolo sporné, že sa žalobca voči žalovanej domáha určenia neplatnosti právnych úkonov ako voči notárke. Vzhľadom k postaveniu žalovanej, kedy žalobca tvrdil, že mala spôsobiť neplatnosť právneho úkonu, bolo nevyhnutné skúmať, o aký vzťah ide, či ide sa jedná o občianskoprávny t.j. súkromnoprávny vzťah alebo ide o vzťah verejnoprávny. Občianskoprávnymi vzťahmi sú majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony ( 1 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Tieto vzťahy sú upravené normami súkromného práva a sú založené na princípoch právnej rovnosti ich subjektov; práva a povinnosti, ktoré sú obsahom právnych vzťahov tejto povahy, vznikajú na základe prejavov vôle vyplývajúcich z princípu autonómie vôle ich subjektov. Vzťahy, ktoré sú založené na nerovnom právnom postavení ich účastníkov a v ktorých orgány verejnej moci rozhodujú o právach a povinnostiach účastníkov na báze autoritatívnosti, sú verejnoprávne. Pre vyriešenie otázky, či daný právny vzťah je súkromnoprávny alebo verejnoprávny, je nevyhnutné predovšetkým zistiť, z ktorého právneho vzťahu sa vyvodzuje žalobou uplatnený nárok (predmet súdneho konania). Tento vzťah treba následne analyzovať a správne právne posúdiť. Na zabezpečenie podkladov, nevyhnutných pre tento postup, ukladá zákon žalobcovi povinnosť uviesť vždy už v návrhu rozhodujúce skutočnosti ( 79 ods. 1 O.s.p.), ktoré majú súdu umožniť, aby daný právny vzťah a z neho vyvodzovaný nárok analyzoval a právne kvalifikoval z aspektov, významných nielen pre posúdenie rôznych otázok procesnej povahy (napr. právomoci, príslušnosti, spôsobilosti byť účastníkom konania), ale aj pre posúdenie veci. Žalobca je povinný svoj nárok skutkovo vymedziť, nemusí ho však právne vyhodnotiť a odôvodniť. Je totiž vždy vecou súdu, aby podal jeho právnu kvalifikáciu. Ak ho však predsa len v návrhu právne vyhodnotí, súd tým nie je viazaný. Právne posúdenie zistených skutkových okolností a ich podriadenie pod určitú právnu normu je úlohou súdu ("iura novit curia"). Pokiaľ súd rozhoduje o určovacom návrhu na základe skutkových okolností, so zreteľom na povahu ktorých alebo spôsob opísania ktorých prichádza do úvahy možnosť podriadenia návrhom uplatneného nároku pod inú hmotno-právnu normu, než je uvedená v návrhu, musí vec právne posúdiť podľa zodpovedajúcej normy bez ohľadu na to, či je v návrhu uvedený (alebo správne uvedený) právny dôvod požadovaného určenia. Z definície právneho postavenia notára podanej priamo Notárskym poriadkom vyplýva, že notár je štátom určenou osobou vykonávajúcou notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku. Právne postavenie notára je ustanovené tak, že ustanovenie 4 ods. 4 Notárskeho poriadku výslovne uvádza, že vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci. Uvedené podporuje tiež 4 ods. 1 písm. a) 2. zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, že vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci. V danom prípade žalobca svoj určovací nárok vyvodzuje z právneho vzťahu, ktorý vznikol medzi domnelým likvidátorom žalobcu a notárkou vykonávajúcou notársku činnosť. Tento vzťah sa netýkal niektorej z typických súkromných oblastí života fyzickej osoby alebo existencie právnickej osoby a nevyplýval zo súkromného práva. Išlo o verejnoprávny vzťah, v rámci ktorého účastníci nemali autonómne a rovnoprávne postavenie, charakteristické pre právne vzťahy založené na súkromnom práve. Tento právny vzťah sa vyznačoval tým, že jeden účastník vzťahu (notár) vystupoval voči druhému účastníkovi ako nositeľ verejnej zvrchovanej moci a bol oprávnený druhému subjektu spisovať a vydávať listiny o právnych úkonoch a konať vo veciach notárskych úschov. Právny vzťah notárky a účastníka, pre ktorého notárka spísala a vydala listiny o právnych úkonoch a v mene ktorého konala vo veciach notárskych úschov s týmito znakmi sa nemôže považovať za súkromnoprávny vzťah. Uvedený záver posilňuje tiež skutočnosť, že v prípade zodpovednosti notára za škodu spôsobenú účastníkovi konania v zmysle 40 ods. 1 Notárskeho poriadku, podľa ktorého notár zodpovedá za škodu tomu, komu ju spôsobil on alebo jeho zamestnanec v súvislosti s činnosťou podľa Notárskeho poriadku, ak zákon o

10 zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci neustanovuje inak, jedná sa o osobitný druh zodpovednosti za škodu, na ktorý je potrebné aplikovať ustanovenia osobitného zákona (a teda nie všeobecného predpisu - Občianskeho zákonníka), t.j. zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení neskorších predpisov. Podľa 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 514/2003 Z.z. štát zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím. Podľa 4 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona č. 514/2003 Z.z. vo veci náhrady škody, ktorá bola spôsobená orgánom verejnej moci podľa 3 ods. 1, koná v mene štátu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ak škodu spôsobil notár pri výkone verejnej moci podľa 3 ods. 1 Notárskeho poriadku, kde patria aj konania vo veciach notárskych úschov. Aplikujúc vyššie citované zákonné ustanovenia cit. zákona je nutné dospieť k jednoznačnému záveru, že osobou, ktorá je v danom prípade nositeľom povinností za porušenie právnej povinnosti ( 420 ods. 1) a má zodpovednosť za škodu prípadným iným nezákonným zásahom do práv, právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb a teda ktorá je v danej veci pasívne vecne legitimovaná, je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, a nie odporkyňa ako notárka. Vzhľadom na to, že žalobca označil ako žalovaného notárku, t.j. osobu, ktorá v danej veci nie je pasívne vecne legitimovaná, je potrebné práve z tohto dôvodu jeho návrh ako nedôvodný zamietnuť. Súd konštatoval, že právny záujem ktorý je podmienkou procesnej prípustnosti určovacej žaloby v zmysle 80 písm. c) O.s.p., musí byť naliehavý. Pri skúmaní existencie naliehavého právneho záujmu ide o posúdenie, či podaný návrh je vhodný (účinný a správne zvolený) procesný nástroj ochrany práva žalobcu, či sa ním môže dosiahnuť odstránenie spornosti práva, a či snáď len zbytočne nevyvoláva konanie, po ktorom bude musieť aj tak nasledovať iné (ďalšie) súdne konanie alebo konania. Naliehavý právny záujem je spravidla daný v prípade, ak by bez tohto určenia bolo právo žalobcu ohrozené alebo ak by sa bez tohto určenia stalo jeho právne postavenie neistým. Procesná povinnosť preukázať, že v čase rozhodovania súdu je naliehavý právny záujem na určení právneho vzťahu alebo práva, zaťažuje toho, kto sa tohto určenia domáha. Pokiaľ chcel žalobca osvedčiť svoj naliehavý právny záujem, musel by na jednej strane poukázať na určité skutkové okolnosti prejednávanej veci vedúce k sporu medzi účastníkmi a k potrebe určiť súdom, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, na druhej strane vysvetliť, že práve podaný návrh je procesne vhodným nástrojom, ktorý tento spor rieši (rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 6. decembra 2012, sp. zn. 5 Cdo 31/2011). Ak žalobca neosvedčí svoj naliehavý právny záujem na ním požadovanom určení, ide o samostatný a prvoradý dôvod pre zamietnutie návrhu. Pokiaľ teda súd dospeje k záveru, že ten - ktorý určovací návrh nie je z dôvodu nedostatku naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení spôsobilým alebo prípustným prostriedkom ochrany práva, zamieta súd návrh bez toho, aby sa zaoberal meritom veci - otázkami aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania- (rozsudok Krajského súdu v Trenčíne zo , sp. zn. 17Co/161/2007). Určovacia žaloba má spravidla preventívny charakter, jej účelom je poskytnúť ochranu práva žalobcu skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva. Určovacia žaloba nie je opodstatnená tam, kde už právny vzťah alebo právo boli porušené a kde je na mieste žaloba podľa 80 písm. b) O.s.p. Dôkazné bremeno ohľadom určenia naliehavého právneho záujmu zaťažuje žalobcu. Žalobca nemôže mať na podaní takého návrhu naliehavý právny záujem, pretože i v prípade vyhovenia tomuto určovaciemu návrhu by nedošlo k vráteniu peňazí z úschovy v prospech žalobcu, nakoľko žalovaná dňa poukázala sumu ,50 Sk po späťvzatí návrhu na zloženie peňazí do súdnej úschovy, na iný účet podľa príkazu žalobcu. Tiež treba prisvedčiť žalovanej, že ona sama neprejavila vôľu smerujúcu k vzniku, zmene, alebo zániku právneho úkonu, s ktorou právne predpisy spájajú vznik, zmenu, alebo zánik právnych skutočností, iba ako štátom určená osoba vykonala notársku činnosť tým, že spísala prejavy vôle iných osôb do notárskej zápisnice, ktorá je síce verejnou listinou, ale notár v nej svoju vôľu nezachytáva. Určujúcim výrokom by nemohlo dôjsť k odstráneniu právnej neistoty, k posilneniu právneho postavenia účastníka alebo k rozhodnutiu, ktoré má preventívny charakter tým, že umožňuje predísť inému súdnemu konaniu. Právne postavenie žalobcu ani žalovanej by sa ani po určení neplatnosti notárskej zápisnice nezmenilo. Žalobca by podľa týchto skutočností nepreukázal existenciu naliehavého právneho záujmu na určení neplatnosti notárskej zápisnice č. N 77/2006, NZ 20210/2006 a v registri NCRIs 20104/2006. Muselo by nasledovať iné konanie, aby došlo k vráteniu peňazí žalobcovi, ktoré boli vzaté do úschovy a následne prevedené na iný účet. Ak by za takto zisteného stavu veci nebola splnená podmienka preukázania naliehavého právneho záujmu na určení neplatnosti právneho úkonu, viedlo by to k súdnemu rozhodnutiu, ktorým by bol návrh zamietnutý

11 a nebolo by ani potrebné skúmať podaný návrh z hľadiska merita veci, pretože by určovací návrh nebol podaný dôvodne z dôvodu nedostatku naliehavého právneho záujmu. Proti tomuto rozsudku podali žalobca a vedľajší účastník na jeho procesnej strane v zákonnej lehote odvolanie, ktorým sa domáhali zrušenia rozhodnutia súdu prvého stupňa. Namietali, že súd voči nim postupoval neprimerane v rozpore s právom na spravodlivý súdny proces a odňal im tak možnosť konať pred súdom, pričom pri rozhodnutí použil nesprávne ustanovenia právnych predpisov - 4 ods. 4 Notárskeho poriadku, ktorý v čase vykonania napadnutých úkonov neexistoval. Pri odmietnutí výsluchu Ing. X. súd vopred vyslovil závery o výsledku navrhnutého dokazovania bez toho, aby dôkaz vykonal, svoje rozhodnutie odôvodnil okolnosťami, ktorých pravdivosť alebo nepravdivosť možno zistiť len výsluchom osôb, ktorý nebol vykonaný, čím im odňal možnosť konať pred súdom. Záver súdu, podľa ktorého je potrebné návrh zamietnuť, je neurčitý, v rozpore so súdnou praxou súd jednoznačne nekonštatoval, že návrh zamietol z konkrétneho dôvodu, pričom nesprávne posúdil pasívnu vecnú legitimáciu žalovanej a pokiaľ použil aj ustanovenia zák. č. 514/2003 Z.z., jeho použitie v danej veci je vylúčené nakoľko nejde o zodpovednosť za škodu. Odvolatelia poukazovali na to, že žalovaná v rozpore so závermi súdu protiprávne osvedčila neexistujúce právne skutočnosti, sama prejavila vôľu, ktorá mala za následok vznik, zmenu alebo zánik právnych skutočností a úkonov. Bez jej aktívneho konania by napadnuté úkony nevznikli, pričom podľa platnej právnej úpravy bola žalovaná povinná osvedčenie vyhlásenia osôb, o ktorých musela vedieť, že sú protiprávne, odmietnuť. Podľa ich názoru existencia naliehavého právneho záujmu nie je limitovaná iba hrozbou finančnej ujmy, ale je daná aj v prípade, ak pretrváva právna neistota spoločnosti, keďže notársku zápisnicu, ktorá je verejnou listinou, môže voči nej ktokoľvek kedykoľvek zneužiť. Iba určenie neplatnosti, ktorého sa žalobca domáha, môže nastoliť právnu istotu ohľadne právnych účinkov sporných úkonov a záväznosti spornej notárskej zápisnice. Odvolatelia súčasne namietali zaujatosť vo veci konajúcej sudkyne JUDr. Janky Butašovej z dôvodu, že nevykonala navrhnutý dôkaz výsluchom Ing. X. a neupovedomila ich o pripojení iného spisu, na obsah ktorého pri rozhodovaní prihliadala, naviac začiatok pojednávania stanovila na 8,30 hod. v Skalici, čím žalobcovi z Humenného a vedľajšiemu účastníkovi z Michaloviec sťažila výkon práva zúčastniť sa pojednávania. V tejto súvislosti odvolatelia poukazovali na to, že v zmysle 14 ods. 1 O.s.p. na vylúčenie sudcu postačí, ak možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti, pričom ak v konaní nepostupuje objektívne, dôvodom na jeho vylúčenie nie je samotný postup v konaní, ale jeho správanie vzbudzujúce pochybnosti o jeho zaujatosti. Podaním doručeným odvolaciemu súdu dňa odvolatelia predložili súdu rozsudok Okresného súdu Michalovce č.k. 22Cb/37/ zo dňa a rozsudok Krajského súdu v Košiciach č.k. 3Cob/60/ zo dňa Žalovaná vo svojom písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhla rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdiť. Odvolací súd prejednal vec podľa 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania, oboznámil sa s obsahom spisového materiálu a dospel k záveru o nedôvodnosti odvolania žalobcu a vedľajšieho účastníka. Nakoľko nejde o vec v zmysle 214 ods. 1 O.s.p., v ktorej by bolo potrebné doplniť alebo zopakovať dokazovanie, ani o vec porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, a nariadenie pojednávania nevyžaduje dôležitý verejný záujem, súd nevyhovel žiadosti odvolateľov o nariadenie pojednávania, resp. vzhľadom na splnenie podmienok ustanovenia 214 ods. 2 pre rozhodnutie o odvolaní bez nariadenia pojednávania neprihliadal na ich nesúhlas s takouto formou rozhodnutia. V rozpore s právnym názorom odvolateľov odvolací súd nezistil dôvody vylučujúce sudkyňu súdu prvého stupňa JUDr. Janku Butašovú z prejednávania a rozhodovania tejto veci. Právny predpis súdu priamo nestanovuje povinnosť určovať termíny pojednávania v závislosti od vzdialenosti miesta bydliska, čí sídla účastníkov, pričom najmä vzhľadom na skutočnosť, že žalobca i vedľajší účastník sú zastúpený spoločným právnym zástupcom so sídlom v Bratislave, ktorý žiaden dôležitý dôvod pre neúčasť na pojednávaní konanom dňa nemal, v určení pojednávania na 8,30 hod.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní Prehľad o spôsobe vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy (do orgánov samosprávy obcí starosta a obecné zastupiteľstvo) konané 8. a 9. decembra 998 A. Voľby konané v riadnom termíne

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY Štádiá exekučného konania Začatie exekučného konania Zisťovanie a zabezpečenie majetku povinného Vykonanie exekúcie Skončenie exekučného

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 0T/163/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1218010441 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Szabóová ECLI:

Více

U Z N E S E N I E. r o z h o d o l :

U Z N E S E N I E. r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. K., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, pobočka Banská Bystrica, Kapitulská č. 27, Banská

Více

Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa:

Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa: Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa: 9.12.2011 R O Z H O D C O V S K Ý R O Z S U D O K Dolu podpísaný Ing. Miloš Valach, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, rozhodca Rozhodcovského Súdu

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácia k zastupovaniu u správcu dane Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zastupovaniu u správcu dane Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 19C/167/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111228993 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Stolárová ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2012:7111228993.3

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z.

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Register úpadcov Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Za účelom legislatívneho zavedenia informačného systému Register úpadcov bola na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

S.R.O. - v súlade s právom Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje eur. máj 2013

S.R.O. - v súlade s právom Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje eur. máj 2013 S.R.O. - v súlade s právom 1 1.4.2013 - - Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur - - 2 Organizácia a fungovanie s.r.o. S.R.O. - v súlade s právom - - - - - - - S.R.O.

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia : Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 22.08.2013 podľa 188 ods.5 Obchodného zákonníka Hlasovanie o návrhu uznesenia

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Stará Ľubovňa Spisová značka: 2C/47/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8512202533 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Danka Majdáková ECLI:

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 12Co/142/2014 8314201646 25.08.2015 JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2015:8314201646.1

Více

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a v súlade

Více

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku Správne právo hmotné všeobecná časť akademický rok 2012/2013 01. Verejná správa pojem, charakteristika, členenie; 02. Charakterizujte správne právo ako

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod Písomné hlasovanie Zákon č. 70/2010 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vymedzuje osobitne v 14 ods.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/215/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3712203543 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3712203543.1

Více

Návrh ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE. uzatvorená podľa 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník

Návrh ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE. uzatvorená podľa 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník Návrh ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE uzatvorená podľa 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník medzi Spoločnosťou: Plastika, a.s. so sídlom Novozámocká 222, 949 05 Nitra IČO: 00 152 781 zapísaná v

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Nájomná zmluva č. 7 /2012

Nájomná zmluva č. 7 /2012 Nájomná zmluva č. 7 /2012 uzatvorená podľa 663, Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prenajímateľ: a nájomca: Ing. Ján Demko trvale bytom : 049 26 Rejdová 224 dát.nar.:

Více

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 uzavretá podľa 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Článok I.

Více

Podanie PÚV. VŠEOBECNÝ SPIS Priradenie čísla VS. Prihlášky podané faxom, om. Dodanie originálu PÚV

Podanie PÚV. VŠEOBECNÝ SPIS Priradenie čísla VS. Prihlášky podané faxom,  om. Dodanie originálu PÚV Podanie PÚV PODATEĽŇA Prijatie podania, paginovanie a perforovanie Kontrola podania PRIHLÁŠKA Priradenie čísla PÚV VŠEOBECNÝ SPIS Priradenie čísla VS Podanie k spisom Zaevidovanie údajov PÚV do databázy

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír OBEC ALEKŠINCE Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva neposlancov v Alekšinciach V Alekšinciach, dňa 23. apríla 2013. Vypracoval:

Více

mbank SK PRAVIDLÁ AKCIE 20 na mkonto, mkonto Biznis (ďalej len Pravidlá ) I Usporiadateľ II Účasť v Akcii

mbank SK PRAVIDLÁ AKCIE 20 na mkonto, mkonto Biznis (ďalej len Pravidlá ) I Usporiadateľ II Účasť v Akcii mbank SK PRAVIDLÁ AKCIE 20 na mkonto, mkonto Biznis (ďalej len Pravidlá ) I Usporiadateľ u 1. Akcia 20 na mkonto, (ďalej len Akcia ) je organizovaná spoločnosťou mbank, S.A. so sídlom vo Varšave, ul. Senatorska

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Pezinok Spisová značka: 8C/375/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1709207263 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 12. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michaela Králová ECLI: ECLI:SK:OSPK:2011:1709207263.3

Více

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ )

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) Predávajúci: Predávajúci č.1 Meno a priezvisko: Ing. Cyril Tuhrin, rod. Tuhrin Dátum narodenia: 2.6.1966 RČ: 660602/6163 Trvale bytom: Sibírska 2, 080 01 Prešov (ďalej Predávajúci

Více

a) právnické osoby a osoby, pre ktoré bol zriadený držiteľský účet - bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet.

a) právnické osoby a osoby, pre ktoré bol zriadený držiteľský účet - bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet. Riadne valné zhromaždenie SLOVNAFT, a.s. dňa 15.4.2015 Návrh na rozdelenie zisku a pravidiel výplaty dividend Spoločnosť MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. /MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company/,

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

8/ Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka)

8/ Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka) S.R.O. v praxi Praktické rady, tipy a príklady pre úspešnú s.r.o. str. 1 8/2.10.1 Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka) Licenčná zmluva uzatvorená

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/2. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/2. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 Občianske právo prednášky k predmetu Právo 2/2 Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 Subjekty občianskeho práva občianskoprávna spôsobilosť - spôsobilosť

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš Spisová značka: 4C/211/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5613207043 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Bajlová ECLI:

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trebišov Spisová značka: 15C/74/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7914205924 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viera Petrová ECLI: ECLI:SK:OSTV:2015:7914205924.3

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/21/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7108235780 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7108235780.1

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Vady označenia účastníkov konania v exekučnom titule

Vady označenia účastníkov konania v exekučnom titule 1. EXEKUČNÉ TITULY ( 41) jen v případě, že chybějící údaje nebo údaje v něm uvedené nepřesně, nesrozumitelně nebo neurčitě lze doplnit nebo nahradit postupem podle 261a odst. 2 a 3 OSŘ. Při zkoumání materiální

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Dátum platnosti: 1. 2. 2014 Verzia dokumentu: 9 Dátum zverejnenia: 19. 1. 2017

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. októbra 2011 N á v r h na odvolanie a vymenovanie riaditeľa

Více

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody Júlia Pšenková Verejná obchodná spoločnosť paragraf 76-92 Obchodného zákonníka štatutárny orgán sú všetci spoločníci vznik prvotne

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

U Z N E S E N I E SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 192/

U Z N E S E N I E SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 192/ SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 192/2010-27 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. mája 2010 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Spoločnosť [ ] a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex

Více

Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov. SMERNICA č. 2/2010

Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov. SMERNICA č. 2/2010 Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, 920 41 Leopoldov SMERNICA č. 2/2010 o podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností podaných v Základnej škole Čl. 1 Základné ustanovenia

Více

S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O

S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O 1. Súdne inžinierstvo ako vedný odbor - definícia - význam a účel - súvisiace vedné disciplíny - odbory a odvetvia 2. Riadenie znaleckej činnosti v Slovenskej republike

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Skalica Spisová značka: 1C/22/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2712208180 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jarmila Bíliková ECLI: ECLI:SK:OSSI:2013:2712208180.3

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

Trestný čin prijímania úplatku

Trestný čin prijímania úplatku Trestné činy korupcie podľa zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon Trestný čin prijímania úplatku 328 (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť

Více

Rozhodnutie. r o z h o d o l : Žalobu o určenie neplatnosti výpovede zo dňa danej žalovanou žalobkyni z a m i e t a.

Rozhodnutie. r o z h o d o l : Žalobu o určenie neplatnosti výpovede zo dňa danej žalovanou žalobkyni z a m i e t a. Súd: Okresný súd Poprad Spisová značka: 17Cpr/25/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8712215430 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Markéta Marečková ECLI: ECLI:SK:OSPP:2013:8712215430.5

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Co/201/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8712214672 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daniela Babinová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8712214672.1

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií Číslo:... Číslo:... uzavretá podľa 269 ods. 2 a 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník

Více

Miroslav Slašťan. Uznávania a výkon súdnych rozhodnutí (notárskych listín) nariadenie Brusel bis nariadenie Brusel II bis

Miroslav Slašťan. Uznávania a výkon súdnych rozhodnutí (notárskych listín) nariadenie Brusel bis nariadenie Brusel II bis Uznávania a výkon súdnych rozhodnutí (notárskych listín) nariadenie Brusel bis nariadenie Brusel II bis Miroslav Slašťan Paneurópska vysoká škola, Bratislava (SR), www.paneurouni.com Uznanie a výkon rozhodnutí

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 28.6.2006 KOM(2006) 320 v konečnom znení 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE sekundárne právne

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe 11 ods.4 písm. k ) ) v spojení s 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Svinná

Více

Š T A T Ú T. propagačnej súťaže. Skvelé ceny za ! (ďalej len štatút )

Š T A T Ú T. propagačnej súťaže. Skvelé ceny za  ! (ďalej len štatút ) Š T A T Ú T propagačnej súťaže Skvelé ceny za e-mail! (ďalej len štatút ) Organizátor: ROKO, a. s. Majakovského 9, 811 04 Bratislava IČO: 31 706 096 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 14 ods. 3 písm. a) a 19 ods. 2

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 19. 9. 1994 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 253 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ

Více

S M E R N I C A č. 1 / o škodovom konaní. Vnútorná smernica

S M E R N I C A č. 1 / o škodovom konaní. Vnútorná smernica S M E R N I C A č. 1 / 2015 o škodovom konaní a o Škodovej komisii Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Vnútorná smernica Bratislava, marec 2015 1 V súlade s ust. 177 a nasl. zákona č. 311/2001

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava

Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Rozhodnutie. r o z h o d o l :

Rozhodnutie. r o z h o d o l : Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4Co/307/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3109214129 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oľga Lichnerová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3109214129.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 7C/168/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114207773 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Farkášová ECLI: ECLI:SK:OSPO:2015:8114207773.1

Více

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie)

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 04. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.05.2015 Voľba miestneho kontrolóra

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 19C/141/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112214894 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Stolárová ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2014:7112214894.3

Více

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 /

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 / Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení 611 Občianskeho zákonníka v spojení s 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka, v zmysle ustanovenia 9a/ ods.8 písmena e/ Zákona č. 138/1991 Zb.

Více

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, 013 18 Lietava Číslo: 155/Cho/2014 Z á p i s n i c a Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa 19.2.2014 o 17.00 hod. v zasadačke obecného

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Lučenec Spisová značka: 12C/76/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6614210248 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Šulajová ECLI: ECLI:SK:OSLC:2015:6614210248.4

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 15C/40/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110217800 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Anna Vargová ECLI: ECLI:SK:OSPO:2012:8110217800.3

Více

Obsah CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK ÚVOD... 9 POUŽITÉ SKRATKY... 11

Obsah CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK ÚVOD... 9 POUŽITÉ SKRATKY... 11 Obsah ÚVOD 9 POUŽITÉ SKRATKY 11 CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK 1 Civilný sporový poriadok 13 2 spor 13 3 Občiansky súdny poriadok 14 4 právomoc rozhodcovského súdu 15 5 skúmanie právomoci 15 6 spory o právomoc

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

platná od a účinná od

platná od a účinná od Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 PRÍLOHA Č.3 PROTOKOL O VÝBERE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013,OPATRENIE

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci Starostka obce Klenovec na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 21Cob/45/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2312220392 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Foltán ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2312220392.1

Více