- kuriata - len symbolicky - náboženstvo - kalata - rozhodovanie o patrícijskych rodoch a stavoch, rodinné právo, formálne odovzdávanie funkcií -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- kuriata - len symbolicky - náboženstvo - kalata - rozhodovanie o patrícijskych rodoch a stavoch, rodinné právo, formálne odovzdávanie funkcií -"

Transkript

1 MEZOPOTÁMIA - okolo roku 9000 pnl. začiatok dejín ľudskej spoločnosti - 1. mesto Jericho vznik okolo 8000 pnl - znaky miest najvyššia moc, náboženstvo, právny systém - 1. štáty v Mezopotámii okolo roku 3500 pnl, avšak boli to len veľké občiny, ktoré sa zmenili na centrá moci - koleso, pluh, zavlažovanie, mnohobožstvo (s ľudskou podobou) antropoidný polyteizmus - Ur, Kiš, Uruk súperenie o moc, ale obdobie autonómie miest (nikto nedokázal získať prevahu) - mestským centrom bol chrám a palác - vojensko-kňažská aristokracia kontrolovala slobodných roľníkov, remeselníkov, malé množstvo otrokov - vznikli z potreby usporiadania diferecovanej spoločnosti - panovník - všetka moc, radili sa so skupinou najstarších z rodovej spoločnosti (ešte nie despota) - súdna, vojenská, administratívna, zákonodarná, ale nie náboženská moc - vlastník všetkej pôdy (obrábaná roľníkmi, dávaná do držby) - systém štátnych úradov: kráľ (autonómny suverén) -> veľkovezír (dozor nad stavbami, daňami) -> kráľovský obchodníci, vyberači, dozorcovia vyberačov, stavieb, nad vojenskou mocou - základ moci pisári trieda oslobodená od daní - kúpne a zámenné zmluvy - obyvateľstvo slobodní (čiernohlavci) a otroci (očidvíhajúci) - plnoprávny plnoletí slobodní muži - cudzinci neplnoprávny slobodní - duševne chorí ako deti - plnoprávny vyššie postavení kňazi, úradníci, bankári - patriarchálna rodina - Epos o Gilgamesovi, Epos o Ziusudrovi - 1. centralistický štát vznikol spojením niekoľkých štátov, po dobytí Akadskej ríše znova autonómia miest - Gudaš z Lagašu 1. kráľ a kňaz v jednej osobe - Chamurapi panovník a zástupca boha na Zemi - slovník, astronimické, gramatické a matematické tabuľky - politické zmeny králi mali najvyššiu kňažskú a politickú moc, stotožňovaný s bohmi (apotéza), neomylný a nedotknuteľný vznik despocie - obyvateľstvo roľníci vyššia a nižšia trieda - otroci môžu podnikať vo svoj prospech, aby sa mohli aj sami vykúpiť, právo oženiť sa so slobodnou ženou, po smrti pána ich deti slobodné, inštitút predať do otroctva samého seba -> zvyšuje počet otrokov, vnútorne štrukturalizovaná trida - striktne monogamné rodiny, ženy podnikali v krčmárstve a kúpeľníctve - chrámová prostitúcia (zdroj poplatkov pre chrám aj kráľa) - inflácia hlavne po vojnách snaha o pevné ceny - nové typy zmlúv komisionárske, mandátne, bankové o ručení, nájomné - 1. písaný zákonník Urnaum z konca 22. storočia pnl - má prológ preto aby odstránil starý neporiadok - odstraňuje zásadu talionu - kauzistický - Bilalamov a Lipištaov zákonník zásada talionu - Chamurapiho zákonník 1. klauzula o večnej platnosti aj stanovenie cien, ktoré sa už za jeho vlády nedodržiavalo - Chetiti dobyli Babylon, postavili sochu a odišli, prišli Asýrčania - Nabuchonodozor krátke súdne správy EGYPT - jeho kultúra poznačila Grécko - kráľ Meni zjednotiteľ Horného a Dolného Egypta - dejiny začali centrálnou despociou, nie mestami ako v Mezopotámii - Níl pravidelné záplavy, chýbal vonkajší neprateľ, viera v posmrtný život (hrobová výbava bránila v inflácii, žiadne sociálne napätie, možný len na území Egypta)neboli dôvody k urbanizácii - systém štátnej správy sa ustálil za 4. dynastie úrady boli obsadzované rodinnými príslušníkmi, od 5. Dynastie byrokratizmus - Apoteický panovník najvyšší sudca, výkonná a správna moc, veľiteľ vojska, boh - stelesnenie princípu Maat (mravný princíp - určoval čo maat je a čo nie, čiže určuje ako mali veci vyzerať) - vezír - 1. úradník, správca dvora - 1. vezír - dvor, - 2. vezír - dane, - nomarchovia - menovaný vezírom - správcovia krajov, limitovaní len faraónom (despotické správanie - zavádzali nepotrebné úrady, starosta - nebol samosprávnym orgánom, bol volený ľudom) - kňazi - pomazávali panovníka (zverovali mu moc) - chceli si ponechať moc, majetky - na konci 6. dynastie nastal úpadok centralizmu, kňazi získali svetskú moc, zaniká Stará ríša - až do 11 dynastie (Stredná ríša) kedy nastala obnova centralizmu - boli zriadené vojenské úrady - zdvojený vezír (1 - Horný, 2- Dolný) - ale nastáva opäť úpadok - Nová ríša (zlaté obdobie) - rozvoj kultúry, územný - žiadny písaný zákon do roku 1070 pnl. (do jej konca) - kvôli princípu maat (na jeho základe vzniká monoteizmus, hranica medzi dobrom a zlom, určoval ju faraón, poskytol úradníkom možnosť, aby robili to isté) - maat bol aj príčinou rozdelenia obyvateľov - slobodní - aristokracia - úradníci, pisári, kňazi - roľníci, remeselníci (nebola zakázaná polygamia) - otroci (zajatci, trestanci, schudobnelí roľníci)

2 - ženy mali výnimočné postavenie - mohli vlastniť majetok, domy, otrokov, pozemky nezávisle od svojich manželov, podnikať (práčovne, pletárne, šperky, parochne) - štát patril faraónovy - pôda bola prideľovaná aj s roľníkmi (úradnícka pôda - väčší zdroj ako priamo kráľovská pôda, úradníci ju spravovali vo svoj prospech a kráľovi platili dane) - problémom bol majetok chrámov - otroci mohli prednášať návrhy na zlepšenie práce - bitka pri Kadeši - Ramzes II a Chatušiliš - 1. písomná mierová zmluva (začiatok madzinárodného písaného práva) - nebola nikdy porušená - opätový úpadok zapríčinila cirkev a úradníctvo STAROVEKÉ GRÉCKO - grécke kmeňe sa začali usádzať na juhu itálie, sicílie, malej ázie, na brehoch čierneho a egejského mora - južní italikovia im dali meno Helens - osídlená časť bola členitá, tvorená ostrovmi, hornaté planiny, nerozvinutá námorná ani vnútrozemná doprava (mestá sebestačné) - obdobia - mykénske (doba bronzová) - homérske ( pred naším letopočtom) - archaické / rané ( pred naším letopočtom) - rodové zriadenie, vedie kráľ s podporou kmeňa, aristokracie a kňazov - formy vlády - aristokracia (kráľ a šlachta) - s rozvojom obchodu bohatnú vrstvy nešľachtické - oligarchia (nie je dvôležitý rodový pôvod) - tyrania (vláda jednej osoby, tyran mal byť ochrancom ľudu, vodcom v chaose, ktorý spôsobil boj aristokracie s oligarchiou, podpora roľníkov, remeselníkov, mal uskutočniť opatrenia na prospech obce ako celku - narp. stavba ciest, ochrana stavieb, starostlivosť o mestskú chudobu), dlho sa neudržala, Gréci mali záujem o blaho všetkých, nie len blaho tyrana, - demokracia (vláda širokých vrstiev slobodného obyvateľstva, ktorý ju uskutočnuje ľudovím zhromaždením) Sparta - založená na Lykurgovej ústave - Sparťania = Lakedaimončania (striedmy) - vznikla tak, že dórovia si v oblasti Lkónie podmanili Achájcov, ktorých bola prevaha, preto sa Sparťania, ak chceli udržať toto územie, udržovali vo vojenskej povinnosti - bola obcou rovných - Sparťania mali snahu udržať rovnos medzi občanmi, rovnosť sa narúša súkromným vlastníctvom, ktoré preto v Sparte nebolo, pôda bola štátna (štát ju prideľoval Sparťanom spolu s heilótmi = otroci, pôvodné obyvateľstvo) aj štátny otroci (nešlo o vlastníctvo ale o užívanie) - delenie obyvateľstva - sparťan musel udržiavať pozemkový prídel (kléros) aby si zachoval politické práva + každý musel prispieť na spoločné stravovanie - ak to niekto nedodržal stal sa z neho hypomeion (ten komu sa ooberú práva), účasť na sneme, aktívne + pasívne volebné právo, česť slúžiť vo vojsku - perioikovia - obyvateľstvo slobodné bez pozemkového prídelu, bez politických práv - roľníci, remeselníci, obchodníci, Sparťania ich potrebujú a preto im dávajú majetkové právo (aj vlastnícke) - heilóti - Sparťan nemohol bez súhlasu štátu zobchádzať s týmto štátnym majetkom - sys. štát. org. - na čele dvaja králi = kolegiálna hlava štátu, osoby z najstarších rodov - 1 kráľ vedie vojsko, 2. zostáva doma, funkcia je dedičná a doživotná, najvyšší veliteľ vojska, súdna moc - snaha o kontrolu ich moci - moc prechádzala na gerúziu a eforov - gerúzia (gerentos) - 28 staršinov (občanov nad 60 rokov) + keď zasadala aj 2 králi (30 členov), príprava návrhov zákonov, ktoré schvaľovalo ľudové zhromaždenie + súdenie hrďeľných a protištátnych trestných činov (aj kráľa) - ľudové zhromaždenia - apelá - každý plnoprávny občan (muž) nad 30 rokov = vojaci, nehovorilo sa o návrhu zákona, iba scháliť alebo neschváliť návrh gerúzie (návrh zákonov monotetické), volebná právomoc, nástupníctvo kráľa, vojna / mier, občianske práva cudzincom - eforát - kolektívny orgán 5 eforov, volení na 1 rok apelou, aby sledovali činnosť kráľa, cirkevné súdnictvo (dohliadali na súkromný život Sparťanov), kontrola štátnej pokladne atď. - forma vlády - vojenská demokracia alebo vojenská aristokracia (ak gerúzia právomoc) Atény - tiež od rodového zriadenia - rodina, rod (frátria, fýla) = genokracia - obyvatelia - kráľ Tezeus rozdelil podľa toho kto bol ako užitoční na : - eupatridi - stará rodová aristokracia (súdili, vykladali zákony - vo svoj prospech) - demiurgovia - stredné vrstvy (remeselníci, obchodníci) - geomori - roľníci - v počiatkoch kráľ (bazileos), ktorých vystriedali archonti (aeropág - poradný orgán) - postupne bohatnú stredné vrstvy, snaha vysporiadať sa s aristokraciou - Solón ( pred naším letopočtom) reformy - zavedenie timokratickej ústavy (time = česť, systém ktorým začne štát fungovať, pravidlá, štruktúra) - rozdelenie občanov podľa výšky majetku (nie podľa príslušnosti k rodu) do 4 tried - I. trieda - prístup k najvyšším úradom - II., III. trieda - prístup k nižším úradom - IV. trieda - téti (nemajetní) - účasť na ľudovom zhromaždení a porotnom súde - zákon o pozemkovom maxime - snaha obmedziť moc aristokracie - čo bolo navyše prepadlo štátu a to rozdelil bezzemkom - sestachteia (strasenie bremena) - oslobodenie tých, ktorý upadli pre dlhy do otroctva + zákaz dĺžneho otroctva, išlo len o právny status, dlh stále zostal - heliaia - ľudový tribunál, porotný súd - každý občan mal možnosť odvolať sa k nemu proti rozhodnutiam archontov, počet členov sa líšil, ustanovaní lósom bez ohľadu majetkovej triedy - Peisostratos - tyrania - oporou mu boli roľníci, ktorí nevideli význam Solónových reforiem - dal im daňové úľavy - do najvyšších úradov dosadil svojich ľudí - jeho potomkovia boli zvrhnutí - Kleistenes ( pred naším letopočtom) - snaha posilniť demokraciu - nové administratívno-územné členenie : - Atiku rozdelil na prímorie, mesto (Atény) a vnútrozemie a každú z nich na 10 častí (trítie) - do každej fýfy (územného obvodu) pospájal kúsok z prímoria, mesta aj vnútrozemia

3 - snaha zabrániť návratu tyranie - ostrakizmus (črepinový súd) - občan, ktorý svojími názormi začal byť nebezpečný, je postavený pred porotný súd, ktorého členovia na črepinu napíšu áno/nie - bude vyhnaný z Atén na 10 rokov bez straty občianskych a majetkových práv - kolégium 10 stratégov pre vojenské záležitosti, postupne aj civilné súdnictvo vo fýlach (podobná moc ako archonti) - rozvrstvenie obyvateľstva - politi - občania (narodením alebo udelením), kto bol prepustený, stal sa metoikom, nie občanom, ženy boli vylúčené z občianstva, atimia - strata politických práv (ak sa občan ukázal ako nečestný), úšasť na zhromaždení, volebné právo, právo hlasovať, od 21 rokov podať žalobu, od 30 rokov zastávať úrad, zosobášiť sa, získať nehnuteľnosť, - museli platiť dane, účasť vo vojsku - metoikovia - cudzinci, slobodní, právne obmedzení (bez politických práv, iba majetkové práva a sloboda slova), štát ich chránil, tieť povinnosť účasti vo vojsku, dane + metoikón (cudzinecká daň), nemali procesnú spôsobilosť (museli mať zástupcu Aténskeho občana - prostata), ak sa zaslúžili o vlasť, mohli získať niektoré občianske práva (napr. sobáš s aténskou ženou )alebo daňové úľavy - otroci - súkormní - v Aténach podporované súkromné vlastníctvo - štátny - funkcia exekútora to čo by občan nerobil - štruktúra štátnych orgánov - eklésia - ľudové zhromaždenie - muži od 21 rokov - zákonodarstvo, súdna moc (=heliaia), administratívna (dozor nad úradníkmi, zásobovaním, financiami), voľba úradníkov (finančných, stratégov, vyslancov) - rada = bulé (rada 400, rada 500) - zasadali aspoň 30 ročný muži z prvých troch tried, orgán v prospech aristokracie, za každú fýlu rovnaký počet vyjadrovala sa k návrhom do elkézie, pokyny všetkým úradnkom, financie, záležitosti kultu - heliaia - aeropág - pôvodne najvplyvnejší orgán (ako gerúzia alebo senát) - súdnictvo (úmyselné trestné činy, dozor nad mravmi, vraždy, ťažké trestné činy) - úradníci - 9 archontov (neskôr jeden) - 1. archont - eponimos - súdnictvo, všeobecný poručík - 2. archont - bazileus - zachovávanie kultu - 3. polemarchos - vojenské záležitosti, kým nezv. úrad 10 stratégov, potom spory medzi cudzincami a občanmi tesmotéti - kolégium právnikov, statégovia RÍM Kráľovstvo - Rím založený 753 pred naším letopočtom - Romulus po zabití Réma vyhlásil, že to sa stane každému kto sa o to pokúsi - prekročiť hradby ako Rémus, bol zvolený za prvého kráľa - vláda 7 kráľov pred naším letopočtom - už za Romula spory so susednými mestami, musel sa s nimi deliť o vládu - po Romulovej smrti - rozdelenie obyvateľov na (hlavným kritériom bol pôvod a užitočnosť) - patríciov - mali politické povinnosti, patríciou rozdelil na 3 kmene (tribuii), a tie na 10 kúrii - plebejcov - žiadne politické práva, bola ich väčšina - klienti - osoby závyslé od svojho pána, ich počet rástol - symboly rímskej moci - slonovinový trón, čelenka, purpurový plášť, červená zástava, 12 likorov (strážcovia) - kráľ volený ľudovým zhromaždením doživotne, najvyšší veliteľ sudca - ľudové zhromaždenie - snem všetkých dospelých mužov (patríciou) - dve formy zasadania - senát - kráľom menovaní patríciovia - poradný orgán, sankcionoval voľbu panovníka a zákony - 6. kráľ urobil reformu, ktorá bola základom expanzívnej politiky - Servius Tulius - rozdelil obyvateľstvo do 5 tried (týkalo sa všetkých mužov, schopných niesť zbraň) - zmenil teritoriálne usporiadanie - 21 obvodov (tribui) - 17 vidieckych + 4 mestské - 7. kráľ - Tarquinius Superbus - nedostatok financii ho prinútil k núteným prácam slobodných Rimanov, nerešpektoval trdície, bol vyhnaný Republika - ľud si zvolil dvoch kráľov, ktorí prebrali všetkú kráľovskú moc - obrana pred kmeňmi až ovládli celú Itáliu (po rieku Rubikon) - mier bol len 3 dni počas celej republiky - vnútorné bolje o moc - plebejci nezastávali žiadne úrady, úrady v senáte, právoplatné manželstvo s plebejcami - po vojne s Latinmi 495 pred naším letopočtom mala byť rozdaná pôda, senát vyhlásil vojnu, načo plebejci odišli (väčšina vojakov) - ušli na svätý vrch, patríciovia za nimi poslali 1 senátora, ktorý ich presvedčil aby sa vrátili za ústupky : - odpustili sa im dlhy, nemohli byť stíhaný za odchod ani v budúcnosti, vznik tribúna ľudu - po daľších secesiách dosiahli zrovnoprávnenie podľa zákona 12 tabúľ (448 pred naším letopočtom), - zneužívanie obyčajového práva, patríciovia si ho vykladali podľa svojho - zriadená komisia 10 mužov (decemviri) - zastúpenie plebejcov - kazuistický (prípadový) charakter ( keď nastane toto, tak... ) - dosky vystavené na fóre, počas vojny zničené, tradovali sa ústne (všetci ich museli ovládať) - vzťahovalo sa na občanov - pesonálny princíp (za cisára Karakala našho letopočtu sa rímske právo začalo vzťahovať na všetkých) sa omhli sobášiť, zákon že vždy jeden konzul bol plebejec, zákon Quinta Hortenzia - na zákon sa mali uznášať aj tribútne komisie okrem centuriútnych komisií - vznikla nová vrstva - nobilita - najbohatší - všetká moc pochádzala od ľudu - ľudové zhromaždenie - 3 formy - koncíliá - neformálne zhromaždenie (plebis tribúna) - konciones - zhromaždenie občanov na oznámenie návrhu zákonov - komitia - zhromaždenie podľa pravidiel, zvolávané úradníkmi oprávnenými jednať s ľudom

4 - kuriata - len symbolicky - náboženstvo - kalata - rozhodovanie o patrícijskych rodoch a stavoch, rodinné právo, formálne odovzdávanie funkcií - centuriáta - uznášala sa na zákonoch, právo cenzorov, tresty, udeľovanie občianstva - tribúta - čisto plebejská - volili sa tribúni, prijímali zákon o plebejcoch, znemili sa na Plebiscitá - na ne prešla všetka moc z centuriátnych komícii, zákony nimi uznané sa stali všeobecne platné - Leges - protivláda hlasu ľudu - vojenská, diplomatická funkcia - Senát členov, za Cézara 900 členov, stabilita, zvolávali len najvyšších úradníkov, senátorom sa človek stal po zápise, funkcia bola časovo neobmedzená, funkcie ich mohol zbaviť len cenzor a len za zlé mravy, široké právomoci - schvaloval zákony, odobroval návrhy zákonov, súdny orgán v prípade velezrady a vojenských prečinov, volili mimoriadnych magistrátov, rozhodovali o dňoch hier, menili kalendár, spravovali pokladňu, dane, financie vojenských jednotiek, légie, vojenské stratégie, zássady zahraničnej politiky, dbali na tradície ( ak chceš mier, pripravuj sa na vojnu, kým je noha nepriateľa na rímskej pôde, o mieri sa nevyjednáva, rozdeluj a panuj, politika biča a cukru, čo je rímske to sa bude brániť, rímske občianstvo je najvyššia odmena, zrada sa vždy trestá, isť spojencom na pomoc), funkcie boli bezplatné, tóga kandida, - rímske úrady - znaky - kolegiálnosť (najmenej dvaja s rovnakou právomocou a právom veta voči druhému) - bezplatnosť - voliteľnosť senátom alebo komíciami - dočasnosť - zodpovednosť orgánu ktorý ho voli - nezlúčiteľnosť - zákaz kontinuácie (2 a viac volebných období) - kariérny systém - to čo včetko musel splniť ak chcel kandidovať - riadne a mimoriadne - vyššie a nižšie - imperio (len najvyšší magistrát) a potestas - vojenský magistrát - na čele zbor legátov ktorí sa striedali vo velení - nekôr vojenský tribún + tribún jazdy - vojenský kvestori - zásobovanie - centurióni - konzul - pozostatok z kráľovstva - 12 liktorov - znak moci - zväzky obilia, prútov, za mestom + sekera - vždy dve centuriálne komície - vojenská a súdna moc (hlavne kvestor a prétor) - správna moc - moc zrušiť rozhodnutie okrem rozhodnutia tribúna - právo hovoriť s ľudom, zavedení patrícijský úrad prétor - jurisdictia - súdnictvo - pôvodne jeden - kultúra, administratíva, nekôr dvaja - pre spory rimanov, peregrinus res - pre spory cudzincov - mohli rozhodovať sopry neupravené zákonom, - mohli vydávať edikty - prameňe rímskeho práva, - na konci republiky 8 prétorov - cenzor - najsvätejší úrad, na zaradeni ľudí do tried, ich sčítanie, moc menovať senátorov, dohľad nad verejným majatkom - tribún ľudu - 2->5->10 - koncilia plebis tribúta - ich domy museli byť otvorené nonstop, - požívali imunitu, mali možno zvážiť každé rozhodnutie, zatknúť kohokoľvek - právo jednať s ľudom - limitovaný miestne - okruh 1 míle od hradieb - vzájomné intercesie - edil - poriadok a fungovanie mesta, - plebejský, kurucký (všade mal sluhu so stoličkou), cereálny - kvestor - súdni úradníci, nekôr financie, 2 -> 40 - mestský, italický, povincský, kvestor bez kresla, mimoriadny magistrát - diktátor - absolútna moc nad všetkým, bol volený na 1 deň - 6 mesiacov - úrad bol povinný zložiť po vykonaní všetkých potrebných vecí, mohol byť aj plebejec - dostal 24 liktorov - mali vždy sekery v prútoch - magister equitim - zástupca diktátora - interrex - medzikráľ, na 5 dní počas volieb do vyšších magistrátov - perfectus urbis - dozor nadľudom, senátom, Cisárstvo - 27 pred naším letopočtom našho letopočtu pred naším letopočtom - Cézar prekročil Rubikon kocky sú hodené (na kameni pri rieke bol zákon, že každý, kto ju prekročí, vude vyhlásený, otcovraha a zradcu; Cézar bol vyhlásený za otca národa) - už bratia Grakchovci - kríza republiky, Márius ani Sulla nepovažovali zákon za posvätný - nobilita sa rozdelila na populárov a optimátov, proskripcie - zoznam občanov, ktorých mohli zabiť a nárokovať si na delbu majetku (aj otrok) - Cézar utŕil 23 rán, len jedna smrteľná - Oktaviánus - vnuk Cézarovej sestry; Princeps - prvý z roných (prvý senátor), imperátor, nie kráľ, pred naším letopočtom nechal sa menovať imperátorom, vznik diarchie = nová forma vlády (princeps + senát, senát si udržal právomoc v oblasti zákonodarstva, súdnictva, o zápise do zoznamu senátorov rozhodoval cisár, postupne upadá - počet sa ustálil na 600, strata všetkých právomocí - formálne voliť cisára, do nástupu vojenských cisárov) - 4 konzuly, úradníkom odobrali impérium a potestas,

5 - princeps - velenie, súdy, najvyšší kňaz (pontifex maximus - vrchný staviteľ mostov), medzinárodné, policajné právo, správa provincií, zásobovanie Ríma, imunita - prevzal moc tribúna ľudu - ľudové zákon = princeps (moc zákonov) - pretoriánsky prefekt - veliteľ stráže, policajná moc v Ríme, tajné služby, druhý muž ríše, vojenská moc a sudca - cisárska kancelária - administratíva, rozdelila sa na oddelenia a špeciálne útvary, - dojem zákonnosti - nebola stanovená dĺžka funkčného obdobia, zrušený kariérny postup - rozdelenie pokladne na fiskus a pokladňu cisársku - nájmy a árendy - dane, povinné poplatky; zabezpečenie trvalého príjmu - zánik populátov a optimátov - moc nepochádza od ľudu ale od ide Augusta: Autoritas - autorita, cisár - maximálna autorita, nemožné odvolanie, proti jeho rozhodnutiu (je konečné) - všetky tituly, rozhodoval o otázkach viery; v senáte určené miesto (ostatný na drevených laviciach) - zákon na ochranu majestátu (Tiberius - stačilo len útočiť na cisárovu autoritu -> trest) Principát - obdobie rozkvetu - mesto z dreva a hliny -> mesto z mramoru - podpora kultúry a rozvoj literatúry - vybudované koloseum, Panteon (chrám bohov), fórum Romanum (do dnešnej podoby), - najväčší územný rozmach (za Trajána) - pax romana - rímsky mier pre Rím aj susedov - Traján posledná doobyvačná vojna - proti Dácii - za Vespasiána, Tita - Židovská vojna - prechod k absolutizmu vystriedalo sa 30 cisárov (najdlhšie Postumas - 10 rokov, súkromné vojny, Dioklecián) - Pompeje - Jupiterov trest Dominát odvodený od titulu Dominus et Deus - široký byrokratický aparát, byrokratický centralizmus, žoldnierske vojsko, apoteóza panovníka - bez triedy senátorov a jazcov - Dioklecián veril, že má božské vnuknutie - reformy - správa 12 častí - 9 obvodov - reformácie, stanovil pevné ceny vďaka inflácii - náboženské reformi, na vlastnej apoteóze - 3 edikty proti kresťanom, zákaz bohoslužieb, príkaz zbúrať kostoly, a zajať farárov, možnosť zabiť kresťanov - nadradenosť si nechal posvätiť, zaviedol padanie na tvár, nesmeli sa ho dotknúť, mohli len bozkávať jeho tógu, odklon od pohrebných tradícií Milánsky edikt - zrovnoprávnil ním kresťanstvo s Rímskym náboženstvom, 4. reforma vlády - rozdelil ríšu na dve časti, zvolil si spoluvládcu Maxima, obaja mali titul augustus, zvolili si spoluvládcov a dali im titul caesar, tzv. tetrarchia (aj napriek rozdeleniu, stále jednota, rímsky občania na západe aj na východe, senát mal stále právo voľby cisára ale už len formálnu, viazaný na návrh predchádzajúceho cisára) - hospodársky sa nedarilo - zvyšovanie daní a poplatkov, zdanenie italickej pôdy, dvor a armáda vyžadovali 2/3 príjmov, - zlúčenie kolónov a otrokov, dedičné priviazanie k pôde (prvé náznaky feudalizmu) - zákon o povinnosti prijať úrad, povinnosť organizácie hier, zachoval sa magistrát, prétorát, kvestúra ale nemali žiadna moc, cisárske orgány prekvitali - úradníci - Questor Sacri Palafi - zákony pripravoval pre cisára, a súdy pripravoval pre cisára - v paláci úrady kniežat - podliehali tzv. Magister oficiorum - Comes - správca štátneho pokladu - správca cisárskeho pokladu - cisárska kancelária - 1. oddelenie - písomnosti cisárstva - 2. oddelenie - obce, súdy - 3. oddelenie - osobné žiadosti na cisára - 4. oddelenie - cisársky archív. výklad práva - miestna správa - Rím a Konštantínopol na čele všeúradník - obvody, prefektúry, diecézy, pagy - Prefectus pagy (= kráľovstvo) - cisárska rada - delila sa - osvietení - ctihodní - Theodosius I. - posledný sicár oboch častí ríše - povíšil kresťanstvo na jediné štátne náboženstvo, zakázal olympijské hry, gladiátorské zápasy, odstránil pohanské sochy, - porážke pri Hadrianopole - Alarich - vojvodca Vizigótov, najskôr ochranca rímskych hradieb, potom nepriateľ, tri dni plienil Rím, nikoho nezavraždil - Prokopius - 40 rokov pred búrkou - Rím sa spamatáva po plienení - Atyla - z Rakúska alebo Maďarska prešiel do Gálie, Katalanke polia (Rimania vyhrali, ale rímska armáda prestáva existovať) - Vandali vyplienili Rím, 455, prestal existovať štát, nahradil ju barbarský systém, Orestes bývalí Atylov náčelní bol zabytí Odoakarom, ktorý od Romula Augusta získal symboly moci - oficiálny zánik Rímskej ríše BYZANCIA - nasledovníčka východorímskej ríše, - absolutistická forma vlády, centralizovaná štátna správa, kresťanstvo (ako zjednocovateľ rôznych kultúr) - vďaka nej žilo antické duchovné bohatstvo a bola bariérou pre Islam našho letopočtu - začiatok, Konštantín prememoval Bizantion na Konštantínopol - mnohonárodný štát, dorozumievacím jazykom bola gréčtina (latinčina ako úradný jazyk vychádzala z užívania) - byzantínci sa považovali za rimanov, panovník Byzantskej ríše za rímskeho cisára -> translátio imperi

6 - východisko pre budovanie Byzantskej ríše = doba Konštantína I. (zástupca boha na Zemi), v legislatíve, správe, vojenstve, vo veciach cirkevných absolutistická moc - dejiny Byzantskej ríše sú dejinami cirkvy Milánsky edikt Theodosius I. štátne náboženstvo z kresťanstva - monoteistická ríša (zákan pohaských obiet, spálené protikresťanské diela) - cirkev a štát sú prepojené - Cézaropapismus (pap - hlava cirkvy, cezar - cisár) - najvýznamnejšie sa prejavil za Justiniána (panovník verejne odvodzoval svoju moc od nadprirodzenej moci) - oprávnený rozhodovať neobmedzene, náboženský nástroj svätskej moci - vplyv cirkvy na štátnu moc aj na občanov sa považuje za prirodzený, postupne ale destabilizujúci prvok (spory cirkev a štát) - dejiny Byzantskej ríše - 1. rané ( ) - obdobie po Justiniánovi (radí sa do dejín rímskej ríše kvôly kodifikácii práva, ktoré je v latinčie) - Justiniánova kodifikácia - vznik našho letopočtu - základný premeň pre legislatívu všetkých byzantských panovníkov - význam v tom, že Justinián ju označil za výlučný prameň práva (ostatné komentáre, výklady boli neprípustné), pripúštal len doslovné preklady, citácie - cisárske konštitúcie Justiniána ho rozširovali - novelé - popri prameňoch svetského práva (Nommoi) aj cirkevné normy (kánony), v praxi cisár zasahuje do cirkevných záležitostí a naopak - prepojenie cirkevného a svetského práva, vznik Nomokánonu - členené podľa prípadových situácií - od stavali vedľa seba cirkevný a svätský text - 2. stredobyzantské obdobie ( ) - začína vládov Heraklea I. - správne reformy - zlúčená civilná a vojenská správa- územie rozdelené na 4 celky (themata) - na čele stál úradník Stratég dosadený panovníkom, najvyšším správnym úradníkom Konštantínopolu bol Eparch (súdnictvo, poriadkové právomoci) - Logothéti - cisársky úradníci - široké právomoci v odvetviach štátnej administratívy, na čele menších miest a samosprávnych obcí sú Archonti - gréčtina sa stáva úradným jazykom (do 7. storočia latinčina pretrvala vdaka Justiniánovy), titul Imperátor bol naradený titulom Bazileos - spory - obrazoborecké hnutie (ikonoklazmus) - vzniklo pod vplyom islamu a východných siekt, ktoré odmietali uctievanie ikon a zobrazovanie boha, začiatok 8. storočia - upokojilo sa za Michala III. - právo - smrťou Justiniána kodifikačné snahy neskončili - Ekloga - Lev III., ½ 8. storočia, v gréčtine, jazyk zrozumiteľný obyvateľom, prístu na verejnosti a príručka pre sudcov, nadväzovala na rímsku právnu tradíciu, ale veľký vplyv cirkvy (zdôvodňovanie - vôľa božia - už nie dané panovníkom ako zástupom boha) - dvôraz na rodinné právo - v majetkovej oblasti posilnená pozícia ženy (narušené patriarchálne chápanie rodiny), oboja manželia mali rovnaké dispozičné právo (otec stále hlava rodiny, ale deti majú počúvať aj matku, po smrti otca je načele rodiny matka) - úprava sobáša - písomne alebo ústne alebo dlhodobé spolužite s náklonnosťou - vznik dohodou; jednostranné vypovedanie (dôvody stanovené zákonom - lepra, cudzoložstvo - muž, neplnenie manželských povinností aspoň tri roky - žena) - zánik - záväzkové právo - len najbežnejšie právne vzťahy, kúpa, úschova; chýba pracovná zmluva, zmluva o dielo, najviac dedčný nájom pôdy - verejné právo - určená pevná mzda sudcov, sudca má zákaz prijímať dary, zrušený trest smrti pri mnohých trestných činoch - za nasledujúcich dynastií formálne zrušená, lebo prekrúca Justiniánske právo - vplyv na vývoj Byzantského práva + na vývoj Slovanského práva (Zákon Sjudny Ljudem) - 3. vrcholné obdobie ( ) - najväčší vzostup byzantskej ríše, vrchol autokracie - Bazileos I. - dynastia Macedónska - dal zavraždiť Michala III. - návrat k Justiniánskemu právu - kodifikačné snahy - Bazileos I., Lev IV. vytvorili 3 právne zbierky - Procheiron, Epanagogé, Baziliky - Procheiron - Bazileos I. (označil Eklogu za zvrátenú) - upravuje tie isté oblasti práva ako Ekloga (aby ju úplne nahradil, preto bol nútený čerpať z nej) - podobnú štruktúru, upravoval rovnaké právne inštitúty - ľudia naďalej používali Eklogu - rodinné právo (zásnuby, manželstvo, veno) - obligačné právo, dedičské právo, verejné právo - Epanagogé - Bazileos I - nezachovala sa (iba z komentárov jurispridencie) - cca sa zhodoval s Procheironom, pribudli normy o štáte, cirkvy, úradníkoch, ich vzťahoch, pozícii - revidované vydanie Procheironu - Baziliky - návrat k Justiniánovi, nevychádzali z latinských textvo, ale z gréckych prekladov, parafráz, - obsahovalo aj kanonické právo (1. kniha - katolícka viera, daľšie 3 - cirkev) - 4. úpadok ( ) - rozpory svetskej aj cirkevnej moci - veľká schizma cirkvi - rozdelenie na západnú a východnú cirkev Turci dobyli Konštantínopol - právne pamiatky - Pevia, Hexabiblos - súkromné zbierky, cisári sa už tak nevenovali kodifikáciám, rozvíja sa jurisprudencia - Pevia - zbierka rozhodnutí, právnych protokolov mestského sudcu z ½ 11 storočia - Hexabiblos - 6 kinžiek, solúnsky sudca Konštantín Hermenopulos, ½ 14. storočia - okopírovaný Procheiron a Baziliky (pôvodným zámerom bolo zrevidovať Procheiron súčastnosti) kniha - všeobecné otázky - vecné právo - 3. kniha - záväzkové právo

7 - 4. kniha - rodinné právo - 5. kniha - dedičské právo - 6. kniha - trestné právo - pretrvala pád Byzantskej ríše, 1946 zrušená v Grécku STREDOVEK zánik západorímskej ríše, koniec pád konštantínopolu, Guttemberg, objavenie Ameriky, Luther - kresťanská spoločnosť - kresťanstvo prebrali Germáni z Ríma, príjmajú ho panovníci (družina), a podľa nich aj ostatní obyvatelia (ak kráľ získal podporu cirkvi, mal moc) - štát a cirkev vzájomne spolupracovali (rovnocenní partneri) - 10/11. storočie, hlavne po veľkej schyzme snaha cirkvi vymaniť sa spod vplyvu štátu - teória dvoch mečov - cisár <-> pápež - agrárna spoločnosť - najväčšiu úlohu hral vzťah k pôde -ekonomická aj politická závislosť - rané stredoveké štáty - najväčšie postavenie mali vojenskí náčelníci, ktorí potláčajú ostatné kmene - vláda bola centralizovaná, panovník považuje štát (územie aj obyvateľov, inštitúcie) za svoje vlastníctvo = patrimonium - dedenie trónu - seniorát - primogenitúra - panovník mal najrozsiahlejšiu moc - zákonodarná, výkonná, administratívna, súdna, vojenská, reprezentuje štát navonok, podlieha mu aj cirkev (náboženská ideológia štátnej moci, nástroj ktorý pomáha vytlačiť rodovú spoločnosť, preto štát podporuje cirkev, a hodnostárov začlenuje do systému štátnej správy) - panovník nemôže všetko vykonávať sám, preto si vytvára aparát - družinu - vojenská pohotovosť, sľubujú vernosť, dostávajú dary - z nej sa vytvárajú špecializovaní uradníci - dvorskí uradníci (osobný úradníci panovníka) - centrálni/ústrední (záujmi celej ríše) - miestna správa - nerozvynutá, lebo ríša zavisela od panovníka (či si dokázal udržať moc) - nestabilizované územie - dopĺňaná časom štátnymi úradníkmi, vznikajú grófstva (na čele gróf), a vojvodstvá (na čele vojvoda), mali vojenské, finančné, súdne, policajné právomoci - feudalizmus - stojí na lénnom systéme, - ničím nepodmienené vlastníctvo pôdy = alód (panovník - ničím a nikomu nezaviazaný) - panovník časť alodiálnej pôdy dáva do držby členom družiny (súčasťou je aj obyvateľstvo, vyberá dane, jurisdikcia) - benefícium = držba pôdy na určitú dobu - snaha získať držbu doživotne, po smrti sa vracia panovníkovi, ktorý znovu o nej rozhodne - vecná závyslosť (či má pôdu) - snaha získať držbu dedične = léno - majetkový prospech, ale už aj osobná závislosť (vernosť, dôvera, medzi seniorom a vazalom), léno = zmluva, vazal sa zaväzuje slúžiť vo vojsku, byť verný, senior sa zaväzuje ochrániť vazala, senior mohol odňať pôdu len v prípade vážneho proušenia sľubu vernosti - vo Francúzsku a Nemecku zásada : vazal mojho vazala nie je mojím vazalom (vo Francúzsku viedla k stabilizácii, lebo uvoľnené léna vedeli panovníci sústrediť do väčšieho celku - domén, a tak bránil veľmožom oslabiť jeho ústrednú moc; v Nemecku to viedlo k rozdrobenosti - ak vymrel posledný potomok, vrátilo sa panovíkovi, ale ten bol povinný ho do roka a do dňa niekomu udeľiť - lénny prímus ) - v Anglicku zásada : vazal môjho vazala je aj mojím vazalom (sústreďovnie moci v rukách vazala, celá krajina zaviazaná kráľovi, pripustená dvojstupňová zásada lénnych vzťahov, králi udelovali léna tak, aby ich šlachtic nemal pri sebe a nemohol vytvárať komplexy pôdy) - jediný politický národ, ktorý mohol rozhodovať - stavy (šlachta, duchovenstvo, meštania) - 1. šlachta + duchovenstvo - privilegovaní držitelia pôdy, snaha o politickú emancipáciu - cirkev mala vlastnú organizačnú štruktúru, vlastné kanonické právo, obrovský pozemkový majetok (majetok už raz udelený cirkevnému hodnostárovi, sa nevracal ako po úmrťí panovníkovi, zostával cirkvi), vlastné súdnictvo, oslobodený od daní a vojenskej povinnosti - šlachta mala účasť pri voľbe kráľa, štátne úrady, mohla byť súdená len seberovným, neplatila dane, šľachtické / krajinské právo, privilégium viesť súkromné vojny a tak riešiť mocenské pomery, právo branného odporu voči panovníkovi (Ius resistendy), - 2. meštania - politické práva vo vzťahu orgánov samasprávy, účasť na stavovských snemoch, - vznikajú s rozvojom remesiel a obchodu, - ostatné obyvateľstvo je závislé od feudálov = poddnaní - v pravom slova zmysle - dominuje ekonomická závslosť (musia sa odplácať, dávky - renta (naturálna, peňažná, robotná)) - závislí ekonomicky aj osobne - zemepán zasahuje aj do súkromných záležitostí (sťahovanie, sobáš, právo prvej noci, právo mŕtvej ruky, dedenie) = nevoľníci FRANSKÁ RÍŠA - ovplyvnila vívoj západnej Európy, - frankovia (západní germáni) sa usadili v Gálii - mieša sa tu antické dedičstvo (rímske právo, vzdelanosť, správa) kresťanstvo, vitalita barbarov - tri kmeňe frankov sa z Gálie dostali na prelome storočia na rieku Rýn - Frankovia sálski - na západe - Frankovia ripuárski - na východ od Gálie - Frankovia chatvárski - stredný Rýn - pomer k západorímskému cisárstvu upravený spojeneckými zmluvami tzv. foederáti, stále zostávajú pohanmi (čo je pre nich výhoda) - nepodnikli na Rím dlhodobé ťaženie, ale získavali územia postupne - Chlodovik I. z rodu Merovejovcov (vládca sálskych Frankov) - zjednotiteľ - náčelník franských kmeňov, kráľ z vôle ľudu prijal kresťanstvo - získal podpru cirkvi - Pipin Krátky - kráľ z vôle ľudu aj cirkvi (potrebuje pápeža) - dve fázy storočie - Merovejovci - 8. storočie až do zániku Franskej ríše - Karolovci

8 Merovejovci - budovanie silnej panovníkovej moci (patrimónium), rozširovanie územia -vyvinuli sa ústredné orgány - majordómus - správca dvora, najvyšší úradník - palácový gróf (comes palatii) - predsedal dvorskému súdu - poradný zbor panovníka - tzv. marcové polia (zhromaždenia vojska, aby sa poradil o najdôležitejšých problémoch, predkladal návrhy zákonov) - zhromaždenie veľmožov (pokračovanie grmánskeho rádu staršinov), stretávali sa 2. do roka (na jar a na jeseň) a postupne nahradili marcové polia - miestna správa - stotiny (prebraté z Ríma) - grófstvo - vojvodstvo - právo - rodové obyčaje, ktoré boli ovplyvňované rímskym právom (princíp personality - Franská ríša sa riadila franským právom), nariadenie panovníkov (kapitulárie) Karaolovci - Merovejovci slabli (boli len hračkami majordómov - preberajú moc), majordómus Pipin Krátky sa nechal korunovať za kráľa) - Karol Veľký - opäť spojil Franskú ríšu, - cisár - pápeža nepotrebuje - bavorsko, Longobardské kráľovstvo, porážka arabov, - Imperium románum - pápež ho požiadal aby ho mohol korunovať (pápež položil cisársky veniec na hlavu Karola Veľkého a poklonil sa mu - ale kto má väčšium moc - ten kto korunuje alebo kto je korunovaný? - boj o investitúru) za cisára 800, nechcel byť korunovaný za cisára lebo sa obával sporov s Byzanciou (západná európa potrebovala svetskú hlavu ako bol na východe cisár Byzancie lebo byzancia sa pýšila tým že nasleduje Rímsku ríšu, východ bol stabilnejší, štáty prijímajúce kresťanstvo sa obracali na Byzanaciu) - uznávajú ho aj ostatní európsky králi Verdunská zmluva - Lotar - stred, Porýnie - Ľudovít Nemec - východ - Karol Lyzí - západ - dedičná monarchia - panovník = kráľ (patrícijs romanorum = otec všetkých rimanov), od 800 cisár - banus, najvyššia prikazovacia a zakazovacia právomoc voči každému - družina - ústrední úradníci - dvorský úradníci - semešal (zásobovanie), maršálek (kone), komorník (financie) - vidiecky úradníci - dróf a vojvoda - kráľovský poslovi - kontrolní úradníci, ktorí kontrolovali na vidieku či sa správne súdi, či sa vykonávajú kráľove nariadenia, - právo - súpis obyčajového práva Salských frankov - Lex Salica - prvý z najstarších zákonníkov, prvý ucelený zákonník v západnej európe, okrem Rímskeho práva (vyslovene len obyčaje Salských frankov) - vydal Chlodovik 511 našho letopočtu - systematika svedčí o agrárno charaktere spoločnosti - hlavne peňažné tresty (pokuta aj za vraždu, za neovelené manželstvo, za odmietnutie krstu) - trestné právo - vražda (rozlišuje či bol zavraždený frank, riman, gróf, člen družiny) - dedičské právo - deti > rodičia > súrodenci > sestri otca > setri matky > najbližší príbuzný otca (žena má majetkroprávnu spôsobilosť) - agnátsky princíp - súpis obyčajového práva Ripuárskych frankov - Lex Ripuaria - súpis obyčajového práva Chatvárskcyh frankov - Lex Chatvária - rímsky obyvatelia to považovali za právo barbarské, Barbarské pravdy - Leges Romanae Barbarorum - cisáry pravdy dopĺňali rímskym právom, - majú univerzálnu alebo lokálnu pôsobnosť, - snaha pretláčať kresťanstvo - vernosť kráľovi pod hrozbou smrti - Kapitulárie - od Karolovcov - normatívne právne akty panovníkov - Kapitularie Mondana - svetské veci - Kapitularie Eulesiaslica - cirkevné - Kapitularie mixta - zmiešané SVÄTÁ RÍŠA RÍMSKA NÁRODA NEMECKÉHO - štrasburské prísahy (843) - západ - korunováciou Huga Kappeta vzniká Francúzsko - stred - predmet tisícročných sporov - východ - SRRNN - územie SRRNN bolo poznačené vnútornými rozbrojami Sasi (mali najväčšie územie) a Henrich I. Vtáčnik (nemecký kráľ, ktorý zjednotil vojvodstvá a menšie panstvá) - Oto I z partikulárneho štátu vytvoril centralizovanú monarchiu, za vojvodov dosadil svojich ľudí pripojil sobášom Italské kráľovtvo, Piemont rozšíril až po hranicu s pápežským štátom Lech - boje s Poliakmi a Litovcami, výpravy na východ - násilná kristianizácia v Italskom kráľovstve bola krvavo potlačená vzbura, Oto vstupuje do pápežského štátu a dostáva právo - Patrimónium sancti Petri bola z baziliky sv. Petra vyhlásená SRRNN - Karol Veľký dostal titul - rímsky kráľ - Fridrich Barbarosa zaviedol pojem svätá - cisár sa vždy zaväzoval, že bude chrániť, prehlbovať a rozširovať kresťanstvo Dodatok národa nemeckého - moc ríše narastala rýchlo, v roku 1000 k SRNN patrilo aj Česko, Burgundsko, moc kráľa sa opierala o feudálov (zoskupenie kniežatstiev(kniežatá vládnu absolutisticky, kniežatá nemali záujem, aby vznikla pevná ústredná moc, vznikol tzv, právny partikularizmus) a český štát), narastala súčasne s katolíckou cirkvou, ktorá dostávala lénne donácie, cirkev sa stala veľkým vlastníkom pôdy a začala zasahovať do svetskej moci, ale stále podriadená vôli cisára

9 - Tentónski a Mečoví rytieri boli nové rády, ktoré vznikli a jednotne ich môžeme nazvať ako Rád nemeckých rytierov, ktorích moc bola zlomená porážkou v bitke s Poľsko - litovskou alianciou roku 910; 1525 nastal formálny koniec, kedy ich veľmajster prijal protestantizmus; v tichosti však rád pretrval až do 20. storočia, kedy bol definitívne vyhladený v roku 1944, po neúspešnom atentáte na Adolfa Hitlera - orgány štátu - ústredná moc bola v rukách rímskeho cisáta - vojenský veliteľ, najvyšší sudca, výkonná moc, formálne bol obmedzený voľbou najvyšších feudálov a prelátov, v skutočnosti však počas svojho života vymenoval nástupcu - poradný orgán - dvorská rada s neurčitým počtom ľudí - úradníci - kancelár, dvorný gróf (chod dvora), maršálek (veliteľ vojsjka po kráľovi) - mnoho v práve SRRNN bolo prebraté z Franskej ríše - miestna správa - riadne správne jednotky - pôvodne boli súčasťou štátu - mimoriadne správne jednotky - novodobyté územia, pohraničné marky - na ich čele stáli dediční feudáli a preláti - mestá sa začali vymaňovať z moci feudálov a prelátov - v 13. storočí sa začali osamostatňovať a stali sa dôležitou silou ríše - o ich správu sa staral ministeriál (bol dosadzovaný, podobný richtárovi) - súdnictvo - súdy vyššej a nižšej inštancie - v súdnictve SRRNN boli položené základy procesných inštitútov - prejavovala sa tu sila cirkvi - 10 šľachticov = 1 byskup - v mestách rovnaké súdy pre všetkých (mešťanov aj poddaných) - súdilo sa podľa cirkevného práva - zakladalo sa na Biblii a kánonoch, malo výsadné postavenie v rodinnom práve - uplatňovalo sa hrďelné právo (ius gladii) - bola prípustná aj svojpomoc, ale obmedzená na určitý čas - praktizovalo sa pästné právo ktoré malo pôvod u barbarov ( kardináli a jeden biskup priniesli pápežskú bulu do Konštantínopolu do chrámu Hagia Sofia, bulu položili na oltár, bulou exkomunikovali Michala Kerulariam keď vyšli z chrámu oprášili si svoje šaty na znak že boli na nečistom miest, Michal Kerularia ich preklial a tým aj západnú cirkev - tzv východná schyzma, Michal si myslel že tým oslabí moc pápeža, ale opak bol pravdov, lebo pápež mal podporu v nových donáciách a tým jeho moc rástla) Henrich IV. menoval svojho chránenca za milánskeho biskupa, ale ten nebol taký, ako má bisup byť, čo sa znepáčilo pápežovi, Kenrich IV. zvolal snem do Wormsu a pápeža odvolal, v Ríme na odplatu pápež enricha IV. exkomunikoval a zničil cisára, Henrich IV a pápež sa mali stretnúť v Canosse, Henrich IV čakal 3 dni kým ho pápež prijal, a tým prehla cisár boj o invesitúru - investitúra (právo voliť biskupov) v priebehu dejín - najskôr pápež navrhoval a biskupi odhlasovali - neskôr kráľ navrhoval a biskupi odhlasovali - menoval len kráľ - nakoniec biskupi menovaní len pápežom - teória dvoch mečov - svetský a cirkevný wormský komkordát (kompromis) - pápež získal právo menovať čelných predstaviteľov cirkvi, ale preláti museli ešte pred tým zložiť prísahu kráľovi - právne pamiatky - odkazy v dvoch zrkadlách - Saské zrkadlo - súhrn krajinského (zemského) a lénneho práva - kritika pápeža nepriamimi narážkami - bez systému - vyzdvihuje úlohu ríšskych kniežat, feudálov a prelátov (kurfirstov) - podriaďuje cisára súdu falcgrófa (podporovaný rádom nemeckých rytierov) - Švábske zrkadlo - oveľa menej prevzatých obyčajov, oveľa viac prebraté z Rímskeho práva a Kanonického práva - rozšírilo sa a aj vďaka wormskému komkordátu narastá moc pápeža, následkom čoho bola I. križiacka výprava vyhlásená Urbanom II. ( ) - postupne dochádza k zániku centralizmu - korunné majetky boli rozdelené, cisár nie je vlastníkom pôdy - za vlády posledných Štaufovcov bolo udelené aj právo raziť mince, vyberať mýto, vlastníctvo armády = znak úplného partikularizmu, ktorý trval do mestá - mestá časom získali postavenie ríšskeho snemu - ovládali obchod strednej a severnej európy vďaka spojeniu financií (Hanza) a vojska (rády), ich korene siahajú do roku 1161 v Saskom spolku, vrchol dosiahli v storočí, blokádou Ruska a Fínska (1388) dosiahla Hanza lepšie postavenie, zanikla v 30-ročnej vojne, aj napriek tomu, že Hanza bola podporovaná rádmi, nikdy sa sama do vojny nezapojila - štátny aparát - neexistuje centrum moci, žiadny vojenský centrálny orgán, jednotná štátna správa - cisár bol volený kurfirstami - 4 svedskí a 3 preláti, nechávali si za svoj hlas zaplatiť, kandidáti na cisára od nich dostávali znenie volebných kapitulácií - ríšsky snem (Reichstag) - poloporadný, polozákonodarný orgán - mal tri kolégiá, zasadali oddelene - kológium kurfirstov - kolégium šlachty - kolégium miest - ríšsky komorný súd - pracoval na základe rímskeho recipovaného práva - všetky krajiny boli defacto samostatné - mali vlastný právny systém (krajinské právo, ktoré však vychádzalo z jednotného práva), krajinské snemy, vlastné súdne orgány - hierarchia a práva v rámci SRRNN - šlachtické právo (právo cisárske a krajinské) > mestské právo (mestá) > právo jednotlivých feudálov (proti poddaným) - pápežská moc - oslabená niekoľkími porážkami (napr. Latinské kráľovstvo, strata kresťanských zemí na Blízskom východe, pád Konštantínopolu) - vplývala na ňu silná nemecká lobby, ktorá bola kvôli Francúzsku oslabená (Francúzi však zastali miesto Nemcov - avignonské zajatie pápežov až pápež Gregor XI navrátil pápežskú kúriu do Ríma) - za Urbana VI. keď si konkláve zvolila aj 2. pápeža Klementa VII dochádza k západnej schizme, skončila koncilom v Kostnici FRANCÚZSKO Verdunská zmluva (a následne Štrasburské prísahy) - nastal orzlkad Franského centralizovaného štátu - Karolovci - 1. panovníci

10 - tvorili ho ojvodstvá, hradné panstvá, dve cirkevné domény, kráľovská dedičná doména - faktická moc šlachty bola narušená útokom Normanov, ktorý na severe krajiny vytvorili Normanské vojvodstvo, Normanov zastavil Odo v Kapetovci - vlastnili plášť sv. Martina (od toho odovdený Kapet - plášť) - Hugo Kapet - prvá kráľ Kapetovcov, zvolený zhromaždením pérov (najvyšší vojvodovia) v 987; bol pomazaný ale jeho moc bola len iluzórna, vďaka malým panstvám (Ill de France, Orlean - boli od seba daleko no on ich spojil vočši čomu protestovala šlachta, pretože tak poslinil svoje postavenie; protest aj proti dedičnému právu panovníka, za Filipa II. Augusta, kedy sa spojil rod Karolovcov a Kapetovcov bola formálna voľba) - kráľovský dvor - sluhovia a servienti - ministeriáli a radcovia = užší poradný orgán kráľa - normanské vojsko na čele s Viliamom Dobyvateľom, odišlo z Francúzska do Anglicka, dobyl Anglicko a stal sa kráľom, - bol aj lénnikom Francúzskeho kráľa - ako jediného potomka mal vnučku ktorá si zobrala Henricha Plantageneta (stal sa z neho Anglický kráľ, bol dedič Normandie a Anjou - vytvoril takzvanú Angevinskú ríšu - tvorili ju Veľká Británia 2/3 Francúzska, Írsko, Wales - jej koniec 1214 bitka pri Bovin) - Henrich Plantagenet takmer donútil Filipa II. Augusta uznať ho za seberovného - reformy Filipa II. Augusta v štátnom práve - kráľovský dvor rozdelil na štátny a kráľovský - v nich boli úradníci - koniec dedičných úradov (úradníkom sa mohol stať aj nešlachtic) - kráľovská rada - hlavný poradný orgán, tvorený ministeriálom - finišal - finančný a hospodársky úrad - konektábl - vojenský veliteľ - kancelár - po kráľovi mal najvyššiu moc - komorník - správca kráľovskej pokladnice - Ľudoví IX. Svätý - Francúzsko sa stalo rovnocenným so SRRNN - krajina rastie po porážke Albigéncov a rozbitia Angevínskej ríše - obmedzenie šlachty - nemôžu viesť súkromné vojny - vznikla stála kráľovská armáda - kúria - komora - komora súdna - tzv. parlament (v moci ministeriálov, legistvo - znalci práva, klérus) - legisti - tvorili právo tým, že staršie diela prepisovali, na konci stredoveku bolo najviac legistov, znovuobjavenie rímskeho právo, podpora centrálneho potavenia kráľa - miestna správa - menší úradníci - prévolti, spravovali aszmetrické obvody, bola snaha o združovanie do spojených obvodov - na čele s beijlianmi - nové územia - správcovia senešalovia - príprava na Francúzsky systém - súdy - svetské a cirkevné - bežné a závažné - vyššie, stredné, nižšie - len rovný súdia rovných alebo nižších - poddaný podliehali súdu svojho zemepána - vlastné súdnictvo mala cirkev (súdila podľa kanonického práva biskup > arcibiskup > primas > pápežská stolica / kardináli) a mestá - teórie od ktorých sa odvodzovala moc panovníka - právo rozkazu a trestu - zdvôvodňovala právo kráľa nad ostatnými tým, že kráľ (zvolaný) má všetkú moc feudálov, stojí aj nad zákonom - právo krvy a božieho pomazania - potvrdzovala dedičnosť kráľa, korunovácia bola štátoprávnocirkevnou udalosťou (korunovácia a pomazanie) - Filip IV Pekný - stavovská monarchia - dobyvačné vojny - nedostatok financií - nútené spojenie s pápežom v Avignonskom zajatí - zakročil proti rádu templárov (veľmajster Jacque de Molay - preklial franckúzsko a aj kráľa) - jeho nástupcovia spravili z Francúzska za 20 rokov veľmoc ročná vojna ( ) - príčiny - spor grófky z Artoá so synovcom Róbertom (teta vládla sama; spor sa skončil v prospech grófky, Róbert ušiel k bratrancovi Eduardovi III. anglickému kráľovi) - spor o nástupníctvo na trón - Karolovci (Eduard III.) a rod Valoa; zasiahli legisti ktorí predložili Lex Salica: žena nemôže nadobudnúť pôdu preto vyhral rod Valoa - Filip VI. (francúzsky kráľ) očakával že Eduard III. príde zložiť lénny hold, - priebeh Veľká Británia získala 1/3 Francúzska Veľká Británia získala 2/3 Francúzska (aj Paríž);chýbal už len Orleán Francúzsko vyhráva, Veľká Británia má už len Kalé a nepriamo kontroloval Frncúzsko cez Burgundské vojvodstvo Francúzsko získalo všetko späť - orgány Filip - zaviedol generálen stavy - feudály - duchovenstvo - mestá obchodníci - voľby priame - nepriame (trojstupňové) - len poradný orgán - zákonodarná a súdna moc - mohli sa schádzať na základe zvolania kráľa, jednali o otázkach predložených kráľom, rovnosť stavov - Karol V namiesto niech zaviedol tzv. Zhromaženie Notáblov vybraných kráľom, - miestna správa - na čele meštanostovia, konzuli - súdna reforma - pričlenenie moci kráľovských orgánov, beijovia, prevólti, senešali, - najvyššiu moc má parlament - súd (má tri komory, dve sa zaoberali občianskymi záležitostami, jedna trestnými) - prokuratúra - verejný žalobca, v sporoch vystupoval ako zástupca kráľa, storočie - partikularizmus práva (osobný > teritoriálny princíp) - územie - Sever krajiny - beijliovia, nepísané obyčajové právo, Francúzske a Normanské pramene

RÍMSKE STAROVEKÉ VEREJNÉ PRÁVO I. Dejiny verejného práva prednáška JUDr. Ján Puchovský, PhD.

RÍMSKE STAROVEKÉ VEREJNÉ PRÁVO I. Dejiny verejného práva prednáška JUDr. Ján Puchovský, PhD. RÍMSKE STAROVEKÉ VEREJNÉ PRÁVO I. Dejiny verejného práva prednáška JUDr. Ján Puchovský, PhD. Staroveký Rím periodizácia 1. Obdobie kráľovstva (753 510/509 pred n. l.) 2. Obdobie republiky (510 /509 27

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

RÍMSKE STAROVEKÉ VEREJNÉ PRÁVO. Dejiny verejného práva prednáška JUDr. Ján Puchovský, PhD.

RÍMSKE STAROVEKÉ VEREJNÉ PRÁVO. Dejiny verejného práva prednáška JUDr. Ján Puchovský, PhD. RÍMSKE STAROVEKÉ VEREJNÉ PRÁVO Dejiny verejného práva prednáška JUDr. Ján Puchovský, PhD. STAROVEKÝ RÍM - PERIODIZÁCIA 1. Obdobie kráľovstva (753 510 pred n. l.) 2. Obdobie republiky (510 27 pred n. l.)

Více

Nacionalizmus. Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa

Nacionalizmus. Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa Nacionalizmus Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa Čo je nacionalizmus? Podstata Vznik Delenie Predstavitelia Konflikty Obsah: Čo je nacionalizmus? natio = národ (lat.) prehnané vlastenectvo;

Více

DEJINY VEREJNÉHO PRÁVA

DEJINY VEREJNÉHO PRÁVA SKÚŠKY Povinne výberový predmet : OTÁZKY: DEJINY VEREJNÉHO PRÁVA I. STAROVEKÉ VEREJNÉ PRÁVO. 1. Vznik najstarších štátov sveta. 2. Staroorientálne štáty všeobecná charakteristika. 3. Forma staroorientálneho

Více

Trestný čin prijímania úplatku

Trestný čin prijímania úplatku Trestné činy korupcie podľa zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon Trestný čin prijímania úplatku 328 (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť

Více

Cezhraničný rozvod v EÚ

Cezhraničný rozvod v EÚ Cezhraničný rozvod v EÚ Relevantné právne nástroje 1. Nariadenie Rady (ES)č. 2201/2003 z27. novembra 2003 o právomoci auznávaní avýkone rozsudkov vmanželských veciach avo veciach rodičovských práv a povinností,

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

RÍMSKE STAROVEKÉ VEREJNÉ PRÁVO II., BYZANTSKÁ RÍŠA. Dejiny verejného práva prednáška JUDr. Ján Puchovský, PhD.

RÍMSKE STAROVEKÉ VEREJNÉ PRÁVO II., BYZANTSKÁ RÍŠA. Dejiny verejného práva prednáška JUDr. Ján Puchovský, PhD. RÍMSKE STAROVEKÉ VEREJNÉ PRÁVO II., BYZANTSKÁ RÍŠA Dejiny verejného práva prednáška JUDr. Ján Puchovský, PhD. Principát (rané cisárstvo) - začiatok 27 pred n. l. nástup cisára Octaviana Augusta na trón

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény Historie 03 Antické dějiny Otázka číslo: 1 V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby Sparta Athény Peršané Otázka číslo: 2 Hegemonie Sparty nad Athénami nastala po bitvě u: Issu Leukter Aigospotamoi Plataj

Více

zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010

zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010 zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010 vyznačuje sa : 1. jednotou (ako celok) 2. vnútornou diferenciáciou - právne odvetvia - právne inštitúty - právne normy Základné triediace

Více

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 0T/163/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1218010441 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Szabóová ECLI:

Více

1. Ako sa nazýva umenie, ktoré prevládalo v 18. storočí?(zakrúžkuj správnu odpoveď) A. rokoko B. barok C. gotika D. románske

1. Ako sa nazýva umenie, ktoré prevládalo v 18. storočí?(zakrúžkuj správnu odpoveď) A. rokoko B. barok C. gotika D. románske Pracovný list č.4 Dejepis 18. storočie storočie rozumu ( 7.roč. ŠZŠ 2.hod.). I. 18.storočie je obdobím baroka. Cieľom cirkvi v období baroka bolo odpútať človeka od každodenných starostí, mal sa vrátiť

Více

Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo

Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo 2014 1 Čl.20 Ústava SR (z.č.460/1992 Zb.) (1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody Júlia Pšenková Verejná obchodná spoločnosť paragraf 76-92 Obchodného zákonníka štatutárny orgán sú všetci spoločníci vznik prvotne

Více

Dejepis - I.OA - 1 h týždenne - 33 h ročne. Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy Prierez

Dejepis - I.OA - 1 h týždenne - 33 h ročne. Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy Prierez OKTOBER Obrazy pravekého sveta (9 hod.) SEPTEMBER Úvod (1 hod) Dejepis - I.OA - 1 h týždenne - 33 h ročne Mes Hod. 1. 2. Tem. celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy Prierez.témy Úvodná hodina

Více

Individuálny učebný plán DEJEPIS

Individuálny učebný plán DEJEPIS Individuálny učebný plán DEJEPIS Trieda: 1.ŠA, V.OA Školský rok: 2013/2014 Vyučujúci: Lukáš Gallo Hodnotenie: 1. Písomná skúška 2. Ústna skúška 3. zošit každý študent si musí založiť zošit, do ktorého

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Mgr. Jiří Staňa 2012

Mgr. Jiří Staňa 2012 ŘÍMSKÉ PRÁVO Mgr. Jiří Staňa 2012 Období Společnost Instituce správy Právní předpisy Královské období (8. 5. stol. p.n.l.) Rodové zřízení Kurijní shromáždění, senát, úředníci (rex=král) zvykové právo

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

OBSAH 2. KNIHA - ŽIVOTNÍ PODMÍNKY A DUCHOVNÍ ATMOSFÉRA _ 79

OBSAH 2. KNIHA - ŽIVOTNÍ PODMÍNKY A DUCHOVNÍ ATMOSFÉRA _ 79 OBSAH ÚVOD - OBECNÉ ZAMĚŘENÍ VÝZKUMU 15 1. DÍL - VZNIK VZTAHŮ ZÁVISLOSTI 21 1. ČÁST - PROSTŘEDÍ 23 1. KNIHA - POSLEDNÍ NÁJEZDY 25 1. Muslimové a Maďaři 25 Evropa pod nájezdy a v obležení _ 25 Muslimové

Více

OBSAH. Nicetius z Trevíru Úvod... 13

OBSAH. Nicetius z Trevíru Úvod... 13 OBSAH Úvod... 13 "FRANSKÉ" KMENY PŘED VZNIKEM FRANSKÉHO KMENOVÉHO SVAZU... 15 SPOLEČNÁ HISTORIE ŘÍMANŮ A FRANSKÉHO KMENOVÉHO SVAZU... 38 Rané kontakty......................................... 38 Vztahy

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom ŽIADOSŤ o určenie lesného celku v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s názvom Lesný celok... s výmerou lesných pozemkov... ha (na 2 desatinné miesta) Por. č.

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti,

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti, Michal Páleník Inštitút zamestnanosti, www.iz.sk Medzitrh práce 26. novembra 2013 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného program Zamestnanosť a sociálna

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Bürgerliches Gesetzbuch BGB (1896/1900)

Bürgerliches Gesetzbuch BGB (1896/1900) Bürgerliches Gesetzbuch BGB (1896/1900) BGB úvod do problemaaky Nemecký Občiansky zákonník (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) z roku 1896 nadobudol účinnosť 1. januára 1900 spolu so švajčiarskym občianskym

Více

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok.

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. Cestné preteky jednotlivcov Muži Elite Kvalifikačný systém sa bude používať v poradí

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_96 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE

network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE 2013 network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE Maďarská republika Túto publikáciu vydala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ako súčasť projektu Generálneho

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno Anotace Autor Jazyk Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu starověký Řím Mgr. Pavel Šupka(Autor) Čeština Očekávaný výstup 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Matematika test. Cesta trvala hodín a minút.

Matematika test. Cesta trvala hodín a minút. GJH-Prima Test-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Súčet Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 18 úloh a má 4 strany. Úlohy

Více

Antický Řím Římská republika I.

Antický Řím Římská republika I. Antický Řím Římská republika I. Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r02015 Po vyhnání posledního etruského krále Tarquinia Superba z Říma v roce 510 př. n. l. došlo k novému politickému uspořádání ve vznikající

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Predpokladaný vstup Bulharska a Rumunska do EÚ Európska komisia vníma ekonomický vývoj Rumunska a Bulharska pomerne kladne a ak sa štatút trhovej

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

ETRUSKOVÉ A ZALOŽENÍ ŘÍMA

ETRUSKOVÉ A ZALOŽENÍ ŘÍMA ETRUSKOVÉ A ZALOŽENÍ ŘÍMA Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o Etruscích a založení Říma. Základní pojmy Etruskové Latinové společenská hierarchie

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček VIII. Vývoj uherského státu po roce 1867 Periodizace 1. Revoluce 1848 1849 2. Bachovský absolutismus (1849 1860) 3. Období ústavního provizoria (1860 1867)

Více

VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14

VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14 VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14 Název klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Označení v TK: EU-I/2A-PD-2.sada-č.14 Autor: Mgr. Petr Drkal

Více

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/1. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2011

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/1. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2011 Občianske právo prednášky k predmetu Právo 2/1 Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2011 1 Občianske právo patrí k pilierom súkromného práva rieši právne vzťahy

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z dejepisu pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Dejepis ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z dejepisu pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Dejepis ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z dejepisu pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Dejepis ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více

IDOVE TWELVE. študentská spoločnosť STANOVY. Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

IDOVE TWELVE. študentská spoločnosť STANOVY. Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov IDOVE TWELVE študentská spoločnosť STANOVY Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov Základné ustanovenia Článok 1. Názov a sídlo spoločnosti 1.1 Obchodné meno spoločnosti: Idove Twelve, študentská

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Európsky imunizačný týždeň 2014 15.4.2014 MUDr. Marta Špániková, všeobecný lekár pre deti a dorast, Petržalka Očkovanie v ambulancii

Více

JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK. www.bruner.cz

JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK. www.bruner.cz JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK www.bruner.cz 375 395 476 527 vpád Hunů počátek stěhování národů rozdělení Římské říše zánik Západořímské říše symbolický konec antiky na západě nástup Justiniána I. počátek vrcholné

Více

Kontrolné otázky k hodnoteniu poslucháčov z predmetu: PENOLÓGIA

Kontrolné otázky k hodnoteniu poslucháčov z predmetu: PENOLÓGIA Kontrolné otázky k hodnoteniu poslucháčov z predmetu: PENOLÓGIA Otázka č. 1: Kde, kedy a kým boli vydané prvé právne normy o väznení ľudí v staroveku? Otázka č. 2: Kto. kde a kedy založil systém samoväzby,

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106 Byzantská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106 Byzantská říše je u historiků ustálený pojem, který však není oficiálním názvem státu. Jméno říše je odvozeno od názvu starověké osady Byzantion. Její

Více

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva Prednáška č. 1 Dejiny právnej filozofie (Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, PhD.) - Prierez najvýznamnejších etáp vývoja právno filozofického myslenia od antiky

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/2. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/2. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 Občianske právo prednášky k predmetu Právo 2/2 Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 Subjekty občianskeho práva občianskoprávna spôsobilosť - spôsobilosť

Více

Súkromné právo v období feudalizmu Mgr. Ján Sombati, PhD. Dejiny súkromného práva

Súkromné právo v období feudalizmu Mgr. Ján Sombati, PhD. Dejiny súkromného práva Súkromné právo v období feudalizmu Mgr. Ján Sombati, PhD. Dejiny súkromného práva 3.4.2017 Súkromné právo v ranom stredoveku Germánske kráľovstvá raného stredoveku (5. 10./11. storočie) o Obyčajové právo

Více

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 uzavretá podľa 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Článok I.

Více

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 :

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 : GJH-Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Súčet Test-13 Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 13 úloh a má 4 strany. Úlohy môžeš riešiť

Více

STŘEDOVĚK počátky středověku D 50

STŘEDOVĚK počátky středověku D 50 STŘEDOVĚK počátky středověku D 50 1. Doplň jména panovníků/úředníků: a) porazil Araby v bitvě u Poitiers. b) vyvrátil říši Vandalů. c) vyvrátil říši Avarů. d) dobyl říši Burgundů. e) dobyl území v Itálii

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK 1 STŘEDOVĚK Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK období od pádu Západořímské říše (476) do objevení Ameriky Španěly (1492), v českých dějinách je za konec

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a v súlade

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Středověk ( ) Zánik západořímské říše objev Ameriky

Středověk ( ) Zánik západořímské říše objev Ameriky Středověk (476-1492) Zánik západořímské říše objev Ameriky někdy se datuje do 17. st. (tzv. pozdní středověk) Změny: starověké říše vznikají na Apeninském a Peloponéském poloostrově projevení středověku

Více

Taháky. Dějepis - středověk

Taháky. Dějepis - středověk Taháky Dějepis - středověk Copyright: Autor: Fejk Fejkal Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-115-8 (epub) 978-80-7512-116-5 (mobipocket) 978-80-7512-117-2 (pdf) Úvodem (i když ho

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.4.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Oktavián Novák, Rudná č.313 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 19. februára 2013 Materiál číslo: 174/2013 Návrh na prenájom nebytových priestorov na Topoľčianskej 12, 851 05 Bratislava

Více

platná od a účinná od

platná od a účinná od Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 PRÍLOHA Č.3 PROTOKOL O VÝBERE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013,OPATRENIE

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény Autor: Mgr. Iva Chauturová Datum, třída: 31. 5. 2012, 1.D-UK

Více

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008.

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008. WinJU ročná uzávierka a prechod na euro Postup prechodu na EURO Vo Win aplikáciách nie je kvôli euru zakladané nové dátové prostredie, ale pokračuje sa v pôvodnej dátovej štruktúre do konca roku 2008 budú

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 6. novembra 2012 Materiál číslo: 125 /2012 Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka

Více

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod Písomné hlasovanie Zákon č. 70/2010 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vymedzuje osobitne v 14 ods.

Více

Štipendijný poriadok SjF

Štipendijný poriadok SjF Štipendijný poriadok SjF Žilina, júl 2013 Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Štipendijný poriadok Článok 1 Základné ustanovenia (1) Štipendijný poriadok Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity

Více

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO OPEN WORKSHOPS 2016-2018 InLook system CENTRE Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO Kontakt: kurzy@inlook.eu Obsah 1. Štandardy ISO Business management system 2. Terminológia ISO 3.

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Římské právo. Římské právo 1 / 24

Římské právo. Římské právo 1 / 24 Římské právo Jakub Michálek Anna Hlaváčková 19. března 2006 Římské právo 1 / 24 Impérium Lidová shromáždění Plebejové a patriciové Zásady rozhodování Vyšší státní úředníci Král Senát Omezení Senátu Senát

Více

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ... 1 Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti... 1 1.1. Farmy podľa druhu činnosti...

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více