FS , XS MANUÁL K OBSLUZE STROJE DATUM VYDÁNÍ: SP D PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE FS 22/33/40/55/120, XS 22/35/43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FS , XS MANUÁL K OBSLUZE STROJE DATUM VYDÁNÍ: SP D PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE FS 22/33/40/55/120, XS 22/35/43"

Transkript

1 FS , XS MANUÁL K OBSLUZE STROJE DATUM VYDÁNÍ: SP D PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE FS 22/33/40/55/120, XS 22/35/43 MANUÁL K OBSLUZE STROJE INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNY GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁSA РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИНЫ NÁVOD NA OBSLUHU STROJA

2

3 1. OBSAH 1. OBSAH VÝSTRAHY A ŠTÍTKY SYMBOLY NA STROJI PROVOZNÍ INSTRUKCE PŘED PRANÍM OTEVŘENÍ DVEŘÍ BUBNU NAPLNĚNÍ STROJE PRÁDLEM ZAVŘENÍ DVEŘÍ BUBNU VÝBĚR PROGRAMU PŘIDÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ SPUŠTĚNÍ STROJE FULL CONTROL MIKROPROCESOR MCB FC FULL CONTROL MIKROPROCESOR MCG FC KONEC PRACÍHO CYKLU JAK OTEVŘÍT DVEŘE PŘI ZÁVADĚ...11 CZ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI OSTRZEŻENIA I TABLICZKI SYMBOLE NA MASZYNIE INSTRUKCJA EKSPLOATACYJNA PRZED PRANIEM OTWIERANIE DRZWI BĘBNA ZAŁADOWANIE PRANIA DO URZĄDZENIA ZAMYKANIE DRZWI BĘBNA WYBÓR PROGRAMU NAPEŁNIENIE ŚRODKÓW PIORĄCYCH URUCHOMIENIE MASZYNY FULL CONTROL MIKROPROCESOR MCB FC FULL CONTROL MIKROPROCESOR MCG FC KONIEC CYKLU PRANIA...18 FULL CONTROL MIKROPROCESOR MCB FC, MCG FC JAK OTWORZYĆ DRZWICZKI W RAZIE USTERKI...19 PL D DATUM VYDANI DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1

4 1. СОДЕРЖАНИЕ 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ЩИТКИ СИМВОЛЫ НА МАШИНЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД СТИРКОЙ ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ БАРАБАНА ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ В МАШИНУ ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ БАРАБАНА ВЫБОР ПРОГРАММЫ ДОБАВЛЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАПУСК МАШИНЫ FULL CONTROL МИКРОПРОЦЕССОР MCB FC FULL CONTROL МИКРОПРОЦЕССОР MCG FC КОНЕЦ СТИРАЛЬНОГО ЦИКЛА...26 FULL CONTROL МИКРОПРОЦЕССОР MCB FC, MCG FC КАК ОТКРЫТЬ ДВЕРИ ПРИ ДЕФЕКТЕ...27 RU 1. OBSAH 1. OBSAH VÝSTRAHY A ŠTÍTKY SYMBOLY NA STROJI PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE PRED PRANÍM OTVORENIE DVERÍ BUBNA NAPLNENIE STROJA BIELIZŇOU ZATVORENIE DVERÍ BUBNA VÝBER PROGRAMU PRÍDAVOK PRACÍCH PROSTRIEDKOV SPUSTENIE STROJA FULL CONTROL MIKROPROCESOR MCB FC FULL CONTROL MIKROPROCESOR MCG FC KONIEC PRACIEHO CYKLU...34 FULL CONTROL MIKROPROCESOR MCB FC, MCG FC JAK OTVORIŤ DVERE PRI ZÁVADE...35 SK 2 MANUÁL K OBSLUZE STROJE D DATUM VYDANI DOC

5 1. TARTALOM HU 1. TARTALOM CÍMKÉK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A GÉPEN TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK MOSÁS ELŐTT A DOB AJTAJÁNAK NYITÁSA A GÉP FELTÖLTÉSE RUHANEMŰVEL A DOB AJTAJÁNAK ZÁRÁSA PROGRAM KIVÁLASZTÁSA MOSÓSZEREK HOZZÁADÁSA A GÉP INDÍTÁSA FULL CONTROL MIKROPROCESSZOR MCB FC FULL CONTROL MIKROPROCESSZOR MCG FC A MOSÁSI CIKLUS VÉGE HOGY LEHET AZ AJTÓT MEGHIBÁSODÁSNÁL KINYITNI D DATUM VYDANI DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 3

6 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 2. VÝSTRAHY A ŠTÍTKY PŘED POUŽITÍM STROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO MANUÁL K OBSLUZE. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ STROJE MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÁ PORANĚNÍ OSOB NEBO SMRT, STEJNĚ JAKO VÁŽNÉ POŠKOZENÍ STROJE. NEDODRŽOVÁNÍ TĚCHTO INSTRUKCÍ MUŽE VÉST K NESPRÁVNÉMU UŽÍVÁNÍ STROJE, A MUŽE MÍT ZA NÁSLEDEK PORANĚNÍ OSOB NEBO SMRT A/NEBO POŠKOZENÍ PRÁDELNY A/NEBO STROJE. Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze jsou tyto instrukce nekompletní (neplatí pro českou verzi). Instrukce pro prací stroj s odstřeďováním jsou úplné pouze spolu s programovacím manuálem a manuálem k instalaci a údržbě. Prací stroj s odstřeďováním je určen pouze pro praní tkanin, jakékoliv jiné předměty mohou stroj poškodit nebo způsobit zranění. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poškození tkaniny způsobené nevhodným pracím způsobem. Vždy dodržujte instrukce a/nebo výstrahy uvedené na tkaninách, prací nebo čistící prostředky stanovené výrobcem. Pokud je stroj používán pro jiné technologie, dodržujte instrukce a výstrahy, aby jste předešli zranění osob. Udržujte povrch a okolí stroje čisté a bez hořlavých materiálů. Nevkládejte do pracího stroje tkaniny, které jsou ošetřovány vznětlivými prostředky. Takovéto tkaniny musí být nejdříve prány ručně a vysušeny. Prádelenské pomůcky, rozpouštědla pro suché čištění a dezinfikující prostředky skladujte mimo dosah dětí, nejlépe v uzamčeném prostoru. Nemanipulujte zbytečně s ovladáním stroje a dbejte bezpečnostních předpisů a výstrah. Neodstraňujte výstražné symboly ze stroje. Dodržujte pokyny štítků a symbolů, aby jste předešli poranění osob. Při plnění násypky nebo je-li stroj v provozu, nepodkládejte víko násypky žádným předmětem. Nedoporučujeme otvírat víko násypky po spuštění stroje. Vytékání nebo stříkání nebezpečné tekutiny může způsobit vážné opařeniny a popáleniny. Použití hypochloridu způsobuje korozi, která může za určitých okolností způsobit poruchu součástek. Neprovozujte stroj s porouchanými, chybějícími díly a nebo s odstraněnými kryty. Stroj by neměl být spuštěn, pokud nebudou kryty správně upevněny na svých místech. Stroj nesmí být používán v prostředí, které může vytvořit explozivní atmosféru uvnitř stroje. Nevystavujte stroj vlivům počasí, extrémně nízkým či vysokým teplotám a vlhku. Zjistíte-li, že někde ve stroji uniká pára, uzavřete hlavní přívod páry a přivolejte údržbáře. Za určitých podmínek může dojít v systému pro teplou vodu, který nebyl dva nebo více týdnů používán, ke vzniku vodíku. Vodík je výbušný. Jestliže nebyl teplovodní systém po tuto dobu používán, otevřete před použitím stroje všechny vodní ventily pro teplou vodu a nechejte vodu pár minut vytékat. Tím se uvolní veškerý nahromaděný vodík. Protože je to hořlavý plyn, nekuřte nebo nepoužívejte po tuto dobu otevřený oheň. V případě nebezpečí vypněte hlavní vypínač nebo jiné nouzové odpojovací zařízení. Pravidelně kontrolujte řádnou funkčnost mechanismu dveřního zámku. Na konci každého provozního dne uzavřete hlavní přívod vody. Servisní zásahy stroje může provádět pouze kvalifikovaná servisní osoba. Dodržujte všechna platná a základní bezpečnostní opatření a zákony. Je zřejmé, že není možné v tomto manuálu uvést všechna možná rizika. Je na uživateli, aby postupoval co nejopatrněji. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v manuálu bez předběžného upozornění. Pokud by nastal problém, kontaktujte vašeho dealera. Norma IEC335 je používána pro stroje s čistým upotřebitelným objemem bubnu v rozmezí od 60 do150 l. Norma EN je používána pro stroje s čistým upotřebitelným objemem bubnu nad 150 l. Při odstřeďovacím cyklu produkuje ekvivalentní hodnotu hluku, která dosahuje pro stroje řady: ODPRU- 22 KG 33 KG 40 KG 55 KG NEODPRU- 22KG 35KG 43 KG ŽENÉ 50 LB 75 LB 90 LB 125 LB ŽENÉ 50 LB 75 LB 95 LB db (A) 70, db (A) AKUSTICKÝ VÝKON L P,A db (P,A) 84,7 86,8 86,8 VAROVÁNÍ! Pokud se nainstalovaný stroj spouští pomocí mince, žetonu nebo podobným způsobem, pak si musí majitel/ instalující firma zajistit vypínač nouzového zastavení stroje v jeho blízkosti. Tento vypínač musí být umístěn takovým způsobem, aby byl snadno a bezpečně dostupný pro uživatele. Vypínač nouzového zastavení stroje zajistí, aby byl přerušen řídicí obvod pracího stroje. 4 MANUÁL K OBSLUZE STROJE D DATUM VYDANI DOC

7 Vždy před zásahem do stroje odpojte stroj od přívodu elektrické energie. Stroj je bez napětí, pokud je hlavní zástrčka vytažena ze zásuvky sítě, nebo pokud je odpojen hlavní přívod. Varování! V této ventilaci může vzniknout extrémně horký vzduch. Pozor na páru unikající z otvoru odvětrání stroje! Varování! Nepřikrývejte odvětrání stroje. Slouží jako výstup páry, aby se zabránilo hromadění tlaku ve stroji. VÝSTRAHA: Jako náhradní díly pro tento stroj musí být použity původní nebo shodné díly. Po provedení opravy umístěte a zajistěte všechny panely na jejich místě původním způsobem. Považujte toto opatření jako ochranu proti elektrickému šoku, zranění, požáru a/nebo poškození majetku. 3. SYMBOLY NA STROJI Pozor, nebezpečné elektrické napětí, elektrické zařízení Výstup horkého vzduchu ze stroje Pozor - Jiné nebezpečí, čtěte a dodržujte psané instrukce Stroj pod elektrickým napětím Pozor - Zvýšená teplota V nebezpečí stiskni tlačítko CENTRÁLSTOPU pro zastavení stroje Stroj v provozu - platí pouze pro stroje s programátorem "Full Control" Ohřev Nesahat do označeného prostoru Poloha přepínače pro přidávání pracích prostředků z násypek Zatlačit pro otevření dveří Stiskni pro odblokování dveří Neuzavírat, nezakrývat Poloha přepínače pro přidávání tekutých pracích prostředků externími čerpadly Stroj přepnut do programovacího režimu - platí pouze pro stroje s programátorem "Full Control" Přestup tepla RUN MODE : Tento režim představuje normální prací režim PROGRAM MODE: Tento režim se používá pouze při změně pracího programu a nastavených hodnot. Obr. 3.A. Symboly na stroji D DATUM VYDANI DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 5

8 OVLADAČ NAKLÁPĚNÍ Obr. 3.B. Ovladač naklápění 1. Tlačítko otáčení bubnu, směr otáčení ve směru hodinových ručiček při pohledu na stroj zepředu. 2. Tlačítko otáčení bubnu, směr otáčení proti směru hodinových ručiček při pohledu na stroj zepředu. 3. Tlačítko naklápění, směr naklápění dopředu do polohy pro vyložení prádla. 4. Tlačítko naklápění, směr naklápění dozadu do polohy pro naplnění prádla. 5. Tlačítko uzavírání dveří (pouze pro stroj vybavený systémem automatického ovládání dveří). 6. Tlačítko otevírání dveří, automaticky dojde k odjištění zámku dveří. 7. Stroj s naklápěním zelená kontrolka. Stroj bez naklápění zeleně prosvětlené tlačítko pro otevření dveří, automaticky dojde k odjištění zámku dveří. 8. Tlačítko CENTRÁLSTOPu. FULL CONTROL MIKROPROCESOR MCB FC MCG FC SELECT PROGRAM ABCDEFGHKLMNOPQR START (urychlení programu) STOP (přerušení programu) VÝBĚR ANO VÝBĚR NE ZVYŠOVÁNÍ ČASOVÉ SEKVENCE SNIŽOVÁNÍ ČASOVÉ SEKVENCE PŘEDCHOZÍ MENU NÁSLEDUJÍCÍ MENU INFO (přehled dostupných pracích programů a funkcí sekvencí praní) SERVIS (ukazuje skutečnou teplotu a hladinu vody, počet ukončených cyklů a současný stav) AKTIVACE FUNKCE ODKLAD STARTU (odklad začne po stisknutí spínače start) OTEVŘENÍ VSTUPNÍCH VENTILŮ AKTIVACE OHŘEVU OTEVŘETE VYPOUŠTĚCÍ VENTIL ZMĚNA RYCHLOSTI ENTER - VÝBĚR NEBO POTVRZENÍ Obr. 3.C. Symboly na ovládacím panelu 6 MANUÁL K OBSLUZE STROJE D DATUM VYDANI DOC

9 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE POUŽITÉ SYMBOLY V NÁVODU A platí pro stroje odpružené řady kapacity 33kg, 40kg, 55kg B platí pro stroje kapacity 22kg odpružené a neodpružené řady C platí pro stroje neodpružené řady kapacity 35kg, 43kg D platí pro stroje kapacity 120kg bez naklápění E platí pro stroje kapacity 120kg s naklápěním A B C D E Tab. 4. Použité symboly 4.1. PŘED PRANÍM Roztřiďte prádlo podle instrukcí a teploty stanovené výrobcem tkaniny. Zkontrolujte, jestli zde nejsou nějaké cizí předměty jako hřebíky, šrouby, jehly, atd.,aby nedošlo k poškození pracího stroje nebo prádla. Převraťte prádlo naruby. K dosažení lepších pracích účinků smíchejte velké a malé kusy prádla a vkládejte jej do stroje volně a navzájem oddělené OTEVŘENÍ DVEŘÍ BUBNU Otevřete dveře stroje: A STROJE: otočením madla směrem dolů B STROJE: zatáhnutím madla k sobě C STROJE: podržením tlačítka odblokování zámku a zatlačením na dveřní madlo vpravo od zámku D STROJE: pro odemknutí zámku dveří stiskněte zeleně prosvětlené tlačítko na panelu programátoru (obr.3.b, poz.7). Ručně dveře otevřete až do krajní otevřené polohy. Automaticky dojde k zajištění dveří mechanickou západkou. E STROJE: pro ovládání otevírání a zavírání dveří bubnu, naklápění stroje a otáčení bubnu během nakládky a vykládky prádla je určen ovladač naklápění viz. obr. 3.B. Jestliže jsou dveře otevřené až v krajní poloze, automaticky dojde k zajištění dveří mechanickou západkou.! VÝSTRAHA! PŘI OVLÁDÁNÍ NAKLÁPĚNÍ STROJE OVLADAČEM NAKLÁPĚNÍ STŮJTE VŽDY NA BOČNÍ STRANĚ STROJE. NIKDY NESTŮJTE BĚHĚM NAKLÁPĚNÍ PŘED NEBO ZA STROJEM!! VÝSTRAHA! ZAMEZTE JAKÉMUKOLIV VÝSKYTU OSOB PŘED A ZA STROJEM BĚHEM JEHO NAKLÁPĚNÍ! STROJ BEZ SYSTÉMU AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ: Pro odemknutí zámku dveří stiskněte na ovladači tlačítko pro otevření dveří (obr.3.b, poz.6). Ručně dveře otevřete až do krajní otevřené polohy. Automaticky dojde k zajištění dveří mechanickou západkou. STROJ VYBAVENÝ AUTOMATICKÝM SYSTÉMEM OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ: Stiskněte a držte stisknuté tlačítko pro otevření dveří (obr.3.b, poz.6). Dojde k odemknutí zámku dveří a k úplnému otevření dveří, dveře se zastaví v krajní otevřené poloze. Uvolněte tlačítko (obr.3.b, poz.6) NAPLNĚNÍ STROJE PRÁDLEM Vložte prádlo do stroje. Množství vloženého prádla nesmí překročit kapacitu stroje. Stroj s odstřeďováním nepřetěžujte. Přetížení může vést ke špatnému výsledku praní. Poloviční prací náplň může způsobit špatnou funkci. KAPACITA STROJ A B C D, E kg 33, 40, , lb 75, 90, , D DATUM VYDANI DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 7

10 E STROJE NAKLOPENÍ STROJE DOZADU DO VYHOVUJÍCÍ POLOHY PRO PLNĚNÍ PRÁDLA Stroj může být naklopen dozadu do libovolné polohy. Pokud bude třeba, plnění prádla může být provedeno v libovolné pozici mezi 0 a 15. Pro naklopení stroje stiskněte na ovladači současně tlačítko pro otevření dveří (obr.3.b, poz.6) a tlačítko pro naklopení stroje (4). Po časové prodlevě max. cca 10s se stroj začne naklápět. Uvolněním kteréhokoliv z obou stisknutých tlačítek (obr.3.b, poz.4, 6) se naklápění stroje přeruší. Po dosažení krajní polohy se naklápění automaticky zastaví a další držení obou tlačítek již nemá na stroj vliv. NAPLNĚNÍ STROJE PRÁDLEM Automatickým plněním naplňte stroj prádlem. Pro snazší rozložení prádla v bubnu během plnění použijte funkci otáčení bubnu. Pro otáčení bubnu v naklopené poloze stiskněte a držte na ovladači současně tlačítko otáčení bubnu pro požadovaný směr otáčení (obr.3.b, poz.1) nebo (2) a tlačítko pro otevření dveří (6) ZAVŘENÍ DVEŘÍ BUBNU! VÝSTRAHA! NIKDY NEDÁVEJTE PRSTY MEZI TĚSNĚNÍ DVEŘÍ A BUBEN, ZAMEZÍTE MOŽNÉMU ÚRAZU! Opatrně zavřete dveře a řádně zajistěte: A STROJE: otočením madla směrem nahoru B STROJE: zatlačením madla směrem do stroje C STROJE: rázným zavřením dveří, až zaskočí západka zámku D STROJE + E STROJE: odjistěte mechanickou západku, ručně zavřete dveře. Automaticky dojde k zajištění zámku dveří. Při ručním zavírání dveří bubnu je zavírejte pozvolna, ne prudkým přibouchnutím. Vyvarujete se tak situace, kdy západka zámku dveří zaskočí, ale dveře se odrazí a zůstanou otevřené. V takovém případě nouzově otevřete dveře (viz Manuál k instalaci a údržbě ). STROJ VYBAVENÝ AUTOMATICKÝM SYSTÉMEM OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ: Stiskněte a držte stisknuté tlačítko pro zavření dveří (obr.3.b, poz.5). Dojde k úplnému zavření dveří a k zajištění zámku dveří. Uvolněte tlačítko (obr.3.b, poz.5). Dveře bubnu lze zavřít pouze v naklopené poloze dozadu anebo po naklopení stroje zpět do základní polohy. Pokud dojde k zavření dveří v naklopené poloze dopředu, z bezpečnostních důvodů nelze stroj naklopit zpět do základní polohy ani použít jiné funkce stroje. Nouzově otevřete dveře, (viz Manuál k instalaci a údržbě ) a pokračujte podle dalšího postupu. NAKLOPENÍ STROJE DO ZÁKLADNÍ POLOHY Pro naklopení stroje do základní polohy stiskněte a držte na ovladači současně tyto tlačítka: tlačítko naklopení stroje (obr.3.b, poz.3) a tlačítko pro otevření dveří (6). Uvolněním kteréhokoliv z obou stisknutých tlačítek (obr.3.b, poz.3, 6) se naklápění stroje přeruší. Po dosažení základní polohy se rozsvítí zelená kontrolka (obr.3.b, poz.7) na panelu programátoru (7). Naklápět stroj ze zadní polohy zpět do základní polohy lze se zavřenými i otevřenými dveřmi. Pokud nebyly po naplnění stroje prádlem zavřeny dveře bubnu v zadní naklopené poloze, zavřete je VÝBĚR PROGRAMU Vyberte si jeden z pracích programů, které jsou k dispozici, a které nejlépe odpovídají kvalitě tkaniny a povolené prací teplotě. Vyberte si správný prací program s tlačítkem PROGRAM SELECT na ovládacím panelu. Na ovládacím panelu jsou označeny různé prací programy. Výběr programu určuje teplotu a čas pro praní a máchání. Na přání je možné prací program přizpůsobit (viz programovací manuál). 8 MANUÁL K OBSLUZE STROJE D DATUM VYDANI DOC

11 4.6. PŘIDÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ Prací stroje s násypkou na horním víku. Násypku na horním víku stroje naplňte podle zvoleného programu. Násypka A: Předeprání (je doporučeno naplnit na začátku cyklu pracím prostředkem pro předeprání) Násypka B: Hlavní praní (naplnit práškem na praní nebo bělicím prostředkem na začátku cyklu. Můžete dodat tekutý prostředek nebo tekuté bělidlo během cyklu praní. Pokud je prostředek přidán na začátku cyklu, dostane se do stroje předčasně. Násypka C: Aviváž nebo škrob (aviváž přidejte na začátku cyklu nebo před závěrečným odstředěním). Prací stroje s přední nebo boční násypkou. Násypku na předním nebo bočním krytu stroje naplňte podle zvoleného programu. Násypka A : První praní Násypka B : Druhé praní Násypka D : Poslední odstředění Před spuštěním pracího cyklu dodejte prací prostředek. Program můžete vždy přerušit otevřením dvířek násypky pro přidání pracího prostředku do stejné dávkovací nádobky. Prací stroje připojené k dávkovači tekutých pracích prostředků. Zkontrolujte, zda je dávkovací systém v provozu a zda má dostatek tekutých pracích prostředků. Standardní prací programy a prací programy upravené zákazníkem. Tento výklad platí jen pro standardní prací programy. U programů upravených zákazníkem je možný výběr jiných násypek. (Viz Programovací manuál.) Poznámka : Doporučuje se používat jen vhodné prací prostředky se sníženou pěnivostí, které jsou snadno k dostání. Dávkování je obvykle uvedeno na obalu. Nadměrná dávka prostředku může vést k nadměrnému tvoření pěny, která může nevhodně ovlivnit výsledek praní a současně poškodit stroj. Zajistěte, aby bylo víko násypky při spuštění stroje uzavřeno SPUŠTĚNÍ STROJE FULL CONTROL MIKROPROCESOR MCB FC SELECT PROCESS X X ZVOL PROCES x x Po výběru potřebného čísla pracího programu stiskněte tlačítko START, které spustí cyklus praní. Jestliže zadané číslo nebude odpovídat žádnému z přidělených programů, na displeji se zobrazí INVALID. Po spuštění programu se na displeji na několik sekund zobrazí název vybraného programu. PrXX StYY ZZ.Z Min Sequence PrXX StYY ZZ.Z Min Sekvence XX : číslo programu YY : číslo kroku v daném programu ZZ.Z : čas zbývající pro program v minutách 1/10 nebo hodinách 1/10. Sequence : vykonaná sekvence : počet políček znamená zbývající čas sekvence. Upozornění!!! Program může být spuštěn jen když je spínač v poloze módu chod (RUN MODE) D DATUM VYDANI DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 9

12 FULL CONTROL MIKROPROCESOR MCG FC Po výběru potřebného čísla pracího programu stiskněte tlačítko START, které spustí cyklus praní. Jestliže zadané číslo nebude odpovídat žádnému z přidělených programů, na displeji se zobrazí INVALID. Číslo programu Název pracího cyklu Jednotky Stav dveří Sekvence Praní / Odstředění Krok pracího cyklu Průběh Zbývající čas pracího cyklu! UPOZORNĚNÍ!!! KDYŽ SE NA DISPLEJI ZOBRAZÍ NOT READY/DOOR (PLATÍ POUZE PRO D, E STROJE) PRACÍ CYKLUS NELZE SPUSTIT. PROVĚŘTE, ŽE: JE STROJ V ZÁKLADNÍ POLOZE JSOU DVEŘE BUBNU ZAVŘENY JE TLAK PŘÍVODU STLAČENÉHO VZDUCHU V PŘEDEPSANÉM ROZMEZÍ. KONTROLU PROVEĎTE NA MANOMETRU STROJE 4.8. KONEC PRACÍHO CYKLU Otevřete dveře stroje: A STROJE: otočením madla směrem dolů B STROJE: zatáhnutím madla k sobě C STROJE: podržením tlačítka odblokování zámku a zatlačením na dveřní madlo vpravo od zámku FULL CONTROL MIKROPROCESOR MCB FC, MCG FC! PŘI VÝPADKU ELEKTRICKÉHO PROUDU JSOU DVEŘE MECHANICKY BLOKOVÁNY PROTI OTEVŘENÍ. PO OCHLAZENÍ PRACÍ LÁZNĚ JE MOŽNO DVEŘE NOUZOVĚ OTEVŘÍT PODLE MANUÁLU K INSTALACI A ÚDRŽBĚ. Na konci cyklu praní, když zbývající čas programu dosáhne 0 je na displeji zobrazeno PROGRAM END (konec programu). Když se na displeji zobrazí UNLOAD (vyložit), otevřete dveře pomocí madla a vytáhněte prádlo ze stroje. D STROJE Konec pracího cyklu je indikován rozsvícením zeleně prosvětleného tlačítka na panelu programátoru (obr.3.b, poz.7). Vykládka prádla se provádí ručně. E STROJE Konec pracího cyklu je indikován rozsvícením zeleně prosvětleného tlačítka na panelu programátoru (obr.3.b, poz.7). Otevření dveří bubnu, viz. kapitola 4.2. E STROJE. NAKLOPENÍ STROJE DOPŘEDU DO VYHOVUJÍCÍ POLOHY PRO VYLOŽENÍ PRÁDLA Stroj můžete naklopit dopředu do libovolné polohy, krajní poloha naklopení dopředu je 15 od základní polohy. Pokud Vám to vyhovuje, není bezpodmínečně nutné naklápět stroj až do krajní polohy. Pro naklopení stroje dopředu stiskněte na ovladači současně tlačítko naklopení stroje (obr.3.b, poz.3) a tlačítko pro otevření dveří (6). Po časové prodlevě do cca 10s se stroj začne naklápět. Uvolněním kteréhokoliv z obou stisknutých tlačítek (obr.3.b, poz.3, 6) se naklápění stroje přeruší. Po dosažení krajní polohy se naklápění zastaví. Další držení obou tlačítek již nemá na stroj vliv. Naklápět dopředu lze pouze s otevřenými dveřmi bubnu. 10 MANUÁL K OBSLUZE STROJE D DATUM VYDANI DOC

13 VYKLÁDKA PRÁDLA! VÝSTRAHA! VAROVÁNÍ! BĚHEM VYKLÁDKY S POUŽITÍM OTÁČENÍ BUBNU NESMÍ NIKDO STÁT VPŘEDU PŘED STROJEM. PRÁDLO VYPADÁVÁ ZE STROJE SAMOVOLNĚ. BĚHEM OTÁČENÍ BUBNU NEVYTAHUJTE PRÁDLO VEN. Pro snazší vykládku prádla z bubnu lze použít funkce otáčení bubnu. Pro otáčení bubnu v naklápěné poloze stiskněte a držte na ovladači současně tlačítko otáčení bubnu pro požadovaný směr otáčení (obr.3.b, poz.1) nebo (2) a tlačítko pro otevření dveří (6). Usnadní se tím automatická vykládka prádla. Vykládku prádla lze provést na několik kroků, tj. stroj naklopit do určité polohy a použitím funkce otáčení bubnu vyložit část prádla. Poté stroj naklopit více a celý postup opakovat stejným způsobem. NAKLOPENÍ STROJE DO ZÁKLADNÍ POLOHY Po vyložení prádla naklopte stroj zpět do základní polohy stiskněte a držte na ovladači současně tlačítka tlačítko naklopení stroje (obr.3.b, poz.4) a tlačítko pro otevření dveří (6). Uvolněním kteréhokoliv z obou stisknutých tlačítek (obr.3.b, poz.4, 6) se naklápění stroje přeruší. Po dosažení základní polohy se rozsvítí zelená kontrolka (obr.3.b, poz.7) na panelu programátoru. Uvolněte stisknutá tlačítka. Svítící zelená kontrolka (obr.3.b, poz.7) indikuje při otevřených dveřích základní polohu stroje. Při zavřených dveřích indikuje možnost otevření dveří bubnu (pokud nenastala jiná porucha). Při přerušení dodávky elektrické energie během naklápění zůstává stroj zajištěn ve své aktuální poloze a stejně i po obnovení dodávky elektrické energie JAK OTEVŘÍT DVEŘE PŘI ZÁVADĚ! VAROVÁNÍ! 1. OTEVŘENÍ DVEŘÍ MŮŽE PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ TECHNIK! 2. PŘED OTEVŘENÍM DVEŘÍ SE UJISTĚTE, ZDA JE BUBEN V NAPROSTÉM KLIDU A JE Z NĚJ VYPUŠTĚNA VODA! 3. POKUD JE V BUBNU STÁLE HORKÁ VODA, MŮŽE TO PŘI OTEVŘENÍ ZPŮSOBIT VÁŽNÉ POPÁLENINY! PŘED TÍM, NEŽ OTEVŘETE DVEŘE SE UJISTĚTE, JESTLI ZBÝVAJÍCÍ VODA ÚPLNĚ VYCHLADLA! D DATUM VYDANI DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 11

14 PODRĘCZNIK OBSŁUGI MASZYNY 1. SPIS TREŚCI 2. OSTRZEŻENIA I TABLICZKI STARANNIE PRZECZYTAĆ PODRĘCZNIK PRZED ZASTOSOWANIEM MASZYNY. NIEWŁAŚCIWE UŻYWANIE MASZYNY MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE PORANIENIA OSÓB LUB ŚMIERĆ I POWAŻNE USZKODZENIA MASZYNY. PRZEZ NIERESPEKTOWANIE INSTRUKCJI PODRĘCZNIKA PRALKA NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ ODPOWIEDNIO I MOŻE SPOWODOWAĆ PORANIENIA LUB ŚMIERĆ I USZKODZENIE PRALNI I/ LUB MASZYNY. Ta oto wersja podręcznika jest przekladem oryginalnej wersji angielskiej. Instrukcja dla pralki z odwirowaniem jest kompletna wraz z podręcznikiem programowania i podręcznikiem instalacji i konserwacji. Pralka z odwirowaniem przeznaczona jest wyłącznie do prania tekstyliów, jakie bądż inne przedmioty mogą uszkodzić maszynę lub spowodować poranienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bielizny, spowodowane niewłaściwym praniem. Zawsze należy przestrzegać instrukcji i/lub wskazówki producentów tkanin, środków piorących i czyszczących. Jeżeli pralkę stosowano dla innych technologii, należy przestrzegać instrukcji i ostrzeżenia, żeby zapobiec poranieniu osób. Powierzchnia maszyny powinna być czysta, bez materialów palnych. Nie wkładać bieliznę, czyszczoną środkami palnymi. Te oto tkaniny powinny być prane ręcznie i wysuszone. Pomoce pralni, rozpuszczalniki do suchego czyszczenia i środki dezynfekcyjne należy przechowywać poza zasięgem dzieci, w zamkniętej przestrzeni. Nie należy manipulować ze sterowaniem maszyny. Przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Nie usuwać symbole ostrzeżenia z maszyny. Przestrzegać instrukcje na tabliczkach maszyny, żeby zapobiec poranieniu osób. Podczas napelniania wsypu lub ruchu maszyny nie stosować podkładki wieka wsypu. Nie zaleca się otwierania wieczka pojemnika na środki piorące po uruchomieniu urządzenia. Wypłynięcie lub wytryśnięcie niebezpiecznej cieczy może spowodować poważne poparzenia. Użycie hipochlorka powoduje korozję, powodującą w pewnych warunkach uszkodzenie części. Eksploatacja maszyny z uszkodzonymi, nie obecnymi częściami, otwartymi przykryciami jest wzbroniona. Maszyna powinna być uruchomiona z odpowiednio ulokowanymi przykryciami. Maszyna nie powinna być używana w środowisku, umożliwiającym powstanie atmosfery wybuchowej w środku maszyny. Maszyna nie powinna być wystawiana na wpływ pogody, wysokie lub niskie temperatury lub wilgotność. W przypadku stwierdzenia, że z urządzenia unika para, należy zamknąć główny zawór pary i powiadomić pracownika odpowiedzialnego za konserwację. W systemie gorącej wody może w pewnych warunkach wytworzyć się wodór, jeżeli system nie był przez dwa lub więcej tygodni używany. Wodór jest substancją wybuchową. Jeżeli nie był system gorącej wody używany, należy przed stosowaniem pralki otworzyć zawory wodociągu dla gorącej wody i pozostawić przez kilka minut wodę odciekać. W ten sposób nagromadzony wodór ulotni się. Wodór jest gazem palnym. Nie wolno w tym czasie palić lub używać otwartego ognia.. W razie niebezpieczeństwa należy wyłączyć główny łącznik lub inne awaryjne urządzenie wyłączające. Regularnie kontrolować prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu zamka drzwi. Pod komiec dnia pracy zamknąć glówne doprowadzenie wody. Ingerencje serwisowe powinnien wykonywać tylko wykwalifikowany pracownik serwisu.. Należy zastosować się do przepisów bezpieczeństwa i praw. Jest niemożliwe zamieścić w tym podręczniku wszystkie możliwe niebezpieczeństwa. Użytkownik powinien postępować jak najostrożniej. Producent zastrzega sobie prawo do zmian podręcznika bez uprzedzenia. W razie problemu należy połączyć się z dealerem Norma IEC335 używana jest dla maszyn z użytkową pojemnością bębna l. Norma EN używana jest dla maszyn z użytkową pojemnością bębna ponad 150 l. W czasie cyklu odwirowania produkuje maszyna odpowiedni poziom hałasu, który osiąga niżej wymienionych wartości: ODRESO 22 KG 33 KG 40 KG 55 KG BEZ 22KG 35KG 43 KG ROWANE 50 LB 75 LB 90 LB 125 LB KAPOTU 50 LB 75 LB 95 LB db (A) 70, db (A) Moc akustyczna L P,A db (P,A) 84,7 86,8 86,8 OSTRZEŻ ENIE! Jeżeli maszyna uruchamiana jest za pomocą monetów, żetonów itp., powinien użytkownik/firma instalująca zapewnić łącznik awaryjny w pobliżu maszyny. Ten oto łącznik powinien być ulokowany w ten sposób, żeby umożliwić dostęp użytkownika. Łącznik awaryjny maszyny zapewnia przerwanie obwodu sterowniczego maszyny. 12 INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNY D DATUM VYDANI DOC

15 Przed ingerencją do maszyny należy odłączyć dopływ prądu elektrycznego. Maszyna nie jest pod napięciem tylko w razie odłączenia wtyczki z sieci lub odłączenia głównego dopływu prądu. Ostrzeżenie! W wentylacji może powstawać bardzo gorące powietrze. Ostrzeżenie przed parą, występującą z odwietrzenia maszyny! Ostrzeżenie! Nie należy przykrywać odwietrzenie maszyny. Służy jako występ pary, żeby zapobiec kumulacji ciśnienia w maszynie. OSTRZEŻENIE: W razie zamiany jakiejkolwiek części maszyny, naleźy zastosować części oryginalne lub identyczne. Po remoncie naleźy wmontować i zabezpieczyć wsczystkie osłony z powrotem, żeby w ten sposób zapobiec porażeniu prądem, poranieniu, pożarowi i/lub uszkodzeniu majątku. 3. SYMBOLE NA MASZYNIE Uwaga, niebezpieczne napięcie elektryczne, elektryczne urządzenie Wylot gorącego powietrza z maszyny Uwaga - inne niebezpieczeństwo, czytać i przestrzegać instrukcje Maszyna pod napięciem Uwaga - podwyższona temperatura W razie niebezpieczeństwa nacisnąć klawisz CENTRALSTOP dla zatrzymania maszyny Nie dotykać oznaczonej przestrzeni Zacisnąć dla otwarcia drzwiczek Nacisnąć dla odblokowani drzwiczek Nie zamykać, nie przekrywać Przejście ciepła Maszyna w stanie ruchu - ważne tylko dla maszyn z programatorem "Full Control" Ogrzewanie Pozycja przełącznika do napełniania środków piorących z wsypów Pozycja przełącznika do napełniania płynnych środków piorących zewnętrznymi pompami Maszyna przełączona do reżymu programowania - ważne tylko dla maszyn z programatorem "Full control" RUN MODE: Ten oto reżym stanowi normalny reżym prania PROGRAM MODE: Ten oto reżym stosowany jest do zmiany programu prania i nastawionych wartości. Rys. 3.A Symbole na maszynie D DATUM VYDANI DOC INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNY 13

16 ŚCIENNY PULPIT OBSŁUGI Rys. 3.B Ścienny pulpit obsługi 1. Przycisk obrotów bębna, kierunek obrotów zgodnie z ruchem wskazówek zegara patrząc na urządzenie od strony przedniej. 2. Przycisk obrotów bębna, kierunek obrotów przeciwnie do ruchu wskazówek zegara patrząc na urządzenie od strony przedniej. 3. Przycisk przechylania, kierunek przechylania zgodnie z ruchem wskazówek zegara patrząc na urządzenie od strony programatora. 4. Przycisk przechylania, kierunek przechylania przeciwnie do ruchu wskazówek zegara patrząc na urządzenie od strony programatora. 5. Przycisk zamykania drzwi (tylko w przypadku urządzeń wyposażonych w system automatycznej obsługi drzwi). 6. Przycisk otwierania drzwi, odbezpieczenie zamka drzwi nastąpi automatycznie. 7. Urządzenie z przechyłem zielona kontrolka. Urządzenie bez przechyłu zielony podświetlony przycisk do otwierania drzwiczek, odbezpieczenie zamka drzwi nastąpi automatycznie. 8. Przycisk wyłącznika centralnego. MIKROPROCESOR FC (FULL CONTROL) MCB FC MCG FC START (przyśpieszenie programu) STOP (przerwanie programu) WYBÓR TAK WYBÓR NIE PODWYŻSZENIE SEKWENCJI CZASU OBNIŻENIE SEKWENCJI CZASU POPRZEDNIE MENU INFO (przegląd dostępnych programów prania i funkcji sekwencji prania) SERWIS (rzeczywista temperatura i poziom wody, ilość zakończonych cyklów i stan realny) AKTYWIZACJA FUNKCJI OPÓŻNIENIE URUCHOMIENIA (opóżnienie odliczane jest po naciśnięciu łącznika start) OTWARCIE ZAWORÓW WLOTOWYCH AKTYWIZACJA OGRZEWANIA OTWARCIE ZAWORU WYLOTOWEGO ZMIANA SZYBKOŚCI NASTĘPNE MENU ENTER - WYBÓR LUB POKWITOWANIE Rys. 3.C Symbole na pulpicie obsługi 14 INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNY D DATUM VYDANI DOC

17 4. INSTRUKCJA EKSPLOATACYJNA SYMBOLE ZASTOSOWANE W INSTRUKCJI A obowiązuje dla urządzeń z amortyzacją o pojemności 33kg, 40kg, 55kg B obowiązuje dla urządzeń o pojemności 22kg z amortyzacją i bez amortyzacji C obowiązuje dla urządzeń bez amortyzacji o pojemności 35kg, 43kg D obowiązuje dla urządzeń o pojemności 120kg bez przechylania E obowiązuje dla urządzeń o pojemności 120kg z przechylaniem A B C D E Tab. 4. Zastosowane symbole 4.1. PRZED PRANIEM Bieliznę należy rozsortować według rodzajów i temperatury prania. Wyjąć z kieszeni i odzieży obce przedmioty np. gwożdzie, szpilki, śruby itp., które mogły by uszkodzić bieliznę lub maszynę. Bieliznę przewrócić na lewą stronę. Chcąc osiągnąć lepszych wynikćw prania należy wymieszać duże i male kawalki bielizny i bieliznę wkładać lużno i vzajemnie oddzieloną OTWIERANIE DRZWI BĘBNA Otworzyć drzwi pralki: URZĄDZENIE A : przekręcić uchwyt na dół. URZĄDZENIE B : pociągnąć uchwyt do siebie. URZĄDZENIE C : przytrzymać przycisk odblokowania zamka i nacisnąć uchwyt drzwi z prawej strony zamka URZĄDZENIE D : w celu otwarcia zamka drzwi wcisnąć zielony podświetlany przycisk na pulpicie programatora (rys. 3.B, poz. 7). Drzwi otworzyć ręcznie aż do oporu, zostaną automatycznie zabezpieczone za pomocą zapadki mechanicznej. URZĄDZENIE E : do obsługi otwierania i zamykania drzwi bębna, przechylania urządzenia i obracania bębna podczas wkładania i wyjmowania prania służy ścienny pulpit obsługi patrz rys. 3.B.! UWAGA! PODCZAS OBSŁUGIWANIA PRZECHYŁU URZĄDZENIA ZA POMOCĄ ŚCIENNEGO PULPITU OBSŁUGI NALEŻY STAĆ ZAWSZE OBOK URZĄDZENIA, NIGDY NIE NALEŻY STAĆ PRZED LUB ZA URZĄDZENIEM!! UWAGA! NALEŻY ZAPOBIEC JAKIEJKOLWIEK OBECNOŚCI OSÓB PRZED I ZA URZĄDZENIEM PODCZAS OPERACJI PRZECHYLANIA! URZĄDZENIE BEZ SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ OBSŁUGI DRZWI: W celu otwarcia zamka drzwi nacisnąć na pulpicie obsługi przycisk otwierania drzwi (rys. 3.B, poz. 6). Drzwi otworzyć ręcznie aż do oporu; zostaną automatycznie zabezpieczone za pomocą zapadki mechanicznej. URZĄDZENIE WYPOSAŻONE W AUTOMATYCZNY SYSTEM OBSŁUGI DRZWI: Wcisnąć i przytrzymać przycisk otwierania drzwi (rys. 3.B, poz. 6). Zamek zostanie odblokowany a drzwi otworzą się zupełnie i zatrzymają się w pozycji zupełnego otwarcia. Zwolnić przycisk (rys. 3.B, poz. 6) ZAŁADOWANIE PRANIA DO URZĄDZENIA Ilość wkładanej bielizny nie powinna przekroczyć maksymalną pojemność maszyny. Maszynę z odwirowaniem nie należy przeciążać. Przeciążenie może mieć niedobry wpływ na wynik prania. Napelnienie do połowy może spowodować niewłaściwą funkcję. POJEMNOŚĆ URZĄDZENIE A B C D, E KG 33, 40, , LB 75, 90, , D DATUM VYDANI DOC INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNY 15

18 URZĄDZENIA E PRZYCHYLANIE URZĄDZENIA DO TYŁU DO POZYCJI ODPOWIEDNIEJ DO WSADU PRANIA Urządzenie można przechylić do tyłu do dowolnej pozycji, skrajna pozycja przechylenia do tyłu to 15 od pozycji podstawowej. Nie jest bezwarunkowo konieczne przechylanie urządzenia do pozycji skrajnej, jeśli mniejsze przechylenie jest wystarczające. Po przechyleniu urządzenia wcisnąć na pulpicie obsługi równocześnie przycisk przechylania urządzenia (rys. 3.B, poz. 4) oraz przycisk otwierania drzwi (6). Po upływie maks. około 10 s urządzenie zacznie się przechylać. Zwolnienie dowolnego z obu wciśniętych przycisków spowoduje zatrzymanie przechylania urządzenia. Po osiągnięciu skrajnej pozycji przechylanie urządzenia się zatrzyma a dalsze trzymanie wciśniętych przycisków już nie ma wpływu na urządzenie. NAPEŁNIANIE URZĄDZENIA PRANIEM Urządzenie napełnić praniem stosując automatyczne napełnianie. W celu łatwiejszego rozmieszczenia prania w bębnie podczas napełniania należy zastosować funkcję obracania bębna. W celu obracania bębna w pozycji przechylonej należy równocześnie wcisnąć i przytrzymać przycisk obracania bębna w wymaganym kierunku obracania (rys. 3.B, poz. 1) lub (2) oraz przycisk otwierania drzwi (6) ZAMYKANIE DRZWI BĘBNA! UWAGA! NIGDY NIE WKŁADAĆ PALCÓW POMIĘDZY USZCZELKĘ DRZWI A BĘBEN, MOŻE DOJŚĆ DO ZRANIENIA! Ostrożnie zamknąć drzwi i prawidłowo zabezpieczyć: URZĄDZENIA A : przekręcić uchwyt do góry. URZĄDZENIA B : wcisnąć uchwyt w kierunku urządzenia. URZĄDZENIA C : energicznie zamknąć drzwi, aby zadziałał mechanizm zapadkowy zamka. URZĄDZENIA D + URZĄDZENIA E : odbezpieczyć mechanizm zapadkowy, ręcznie zamknąć drzwi. Zablokowanie zamka drzwi nastąpi automatycznie. Podczas ręcznego zamykania drzwi bębna należy zamykać je pomału, nie przez szybkie zatrzaśnięcie. W ten sposób zapobiega się sytuacjom, kiedy zadziała blokada zamka, ale drzwi odbiją się i zostaną otwarte. W takim przypadku należy zastosować awaryjne otwieranie drzwi (patrz Podręcznik montażu i konserwacji ). URZĄDZENIE WYPOSAŻONE W AUTOMATYCZNY SYSTEM OBSŁUGI DRZWI: Wcisnąć i przytrzymać przycisk zamykania drzwi (rys. 3.B, poz. 5). Nastąpi całkowite zamknięcie drzwi i zablokowanie zamka drzwi. Zwolnić przycisk (rys. 3.B, poz. 5). Drzwi bębna można zamknąć tylko w pozycji przechylonej do tyłu lub po przechyleniu z powrotem do pozycji podstawowej. Jeśli zamknięcie drzwi nastąpi w pozycji przechylonej do przodu, ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przechylenie urządzenia z powrotem do pozycji podstawowej ani korzystanie z innych funkcji urządzenia. Należy zastosować awaryjne otwieranie drzwi (patrz Podręcznik montażu i konserwacji ) i kontynuować czynności według kolejnych instrukcji. PRZYCHYLENIE URZĄDZENIA DO POZYCJI PODSTAWOWEJ Po przechyleniu urządzenia do pozycji podstawowej na pulpicie obsługi wcisnąć i przytrzymać równocześnie przyciski: przycisk przechylania urządzenia (rys. 3.B, poz. 3) i przycisk otwierania drzwi (6). Po zwolnieniu dowolnego z wciśniętych przycisków (rys. 3.B, poz. 3, 6) przechylanie urządzenia zostanie przerwane. Po osiągnięciu pozycji podstawowej na pulpicie programatora (7) zaświeci się zielona kontrolka (rys. 3.B, poz. 7). Przechylanie urządzenia z pozycji tylnej z powrotem do pozycji podstawowej jest możliwe z zamkniętymi i otwartymi drzwiami bębna. Jeżeli po napełnieniu urządzenia praniem drzwi bębna nie zostały zamknięte w pozycji przychylonej do tyłu, należy je zamknąć WYBÓR PROGRAMU Wybór jednego z programów prania, odpowiadającego jakości tkaniny i dozwolonej temperaturze prania. Program prania wybiera się naciśnięciem klawisza PROGRAM SELECT na pulpicie sterowania z oznaczeniem różnych programów prania. Wybór stanowi temperaturę i czas prania i płukania. Program prania można przystosować zgodnie z życzeniem (patrz podręcznik programowania). 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNY D DATUM VYDANI DOC

19 4.6. NAPEŁNIENIE ŚRODKÓW PIORĄCYCH Pralki z wsypem na górnej płycie Według wybranego programu napełnić wsyp na górnej płycie maszyny. Wsyp A: Pranie wstępne (Środek piorący napełniać na początku prania) Wsyp B: Pranie zasadnicze (Środek piorący lub bielidło można napełniać na początku prania lub podczas prania. Napełniając środek na początku prania, trafi on do pralki przedwcześnie) Wsyp C: Ostatnie płukanie (Awiważ można dodać na początku prania lub przed ostatnim płukaniem) Pralki z przednim wsypem. Wsyp na górnym wieku maszyny napełnić według wybranego programu. Wsyp A: Pierwsze pranie Wsyp B: Drugie pranie Wsyp D: Ostatnie odwirowanie Przed uruchomieniem cyklu prania napełnić środek piorący. Program można przerwać przez otwarcie drzwiczek wsypu w celu napełnienia środku piorącego do tego samego dozownika. Urządzenia podłączone do dozownika płynnych środków piorących. Należy sprawdzić, czy system dozowania jest przygotowany do eksploatacji i znajduje się w nim wystarczająca ilość płynnych środków piorących. Standardowe programy prania i programy prania, uregulowane przez odbiorcę. Ta oto interpretacja jest ważna tylko dla standardowe programy prania. W razie programów, uregulowanych przez odbiorcę, możliwy jest wybór innych wsypów (p. Podręcznik programowania.) Notatka : Polecamy stosować specjalne środki piorące z "obniżonym wytwarzaniem piany", które są na rynku ogólnie dostępne. Dozowanie jest wymienione na opakowaniu. Przedawkowanie może powodować tworzenie piany, która może mieć niedobry wpływ na wynik prania a równocześnie może uszkodzić maszynę. Wieko wsypu powinno być w czasie uruchomienia maszyny zamknięte URUCHOMIENIE MASZYNY FULL CONTROL MIKROPROCESOR MCB FC SELECT PROCESS X X WYBÓR PROCES X X Wybrać potrzebny numer programu prania, nacisnąć klawisz START, co uruchomi cykl prania. Jeżeli wybrany numer nie odpowiada żadnemu z programów, na monitorze pojawi się INVALID. Po uruchomieniu programu pojawi się na monitorze przez kilka sekund nazwa wybranego programu. PrXX StYY ZZ.Z Min Sequence PrXX StYY ZZ.Z Min Sekwencja XX numer programu YY numer kroku w danym programie ZZ.Z pozostały czas programu w minutach 1/10 lub godzinach 1/10 Sekwencja wykonana sekwencja - ilość poli oznacza pozostały czas sekwencji. Ostrzeżenie!! Program można uruchomić, jeżeli łącznik jest w pozycji (RUN) FULL CONTROL MIKROPROCESOR MCG FC Wybrać potrzebny numer programu prania, nacisnąć klawisz START, co uruchomi cykl prania. Jeżeli wybrany numer nie odpowiada żadnemu z programów, na monitorze pojawi się INVALID D DATUM VYDANI DOC INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNY 17

20 Numer programu Nazwa cyklu prania Jednostki Stav drzwiczek Sekwencje / Pranie / Odwirowanie Krok programu prania Przebieg Pozostały czas cyklu prania! UWAGA!!! JEŻELI NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ NOT READY/DOOR (OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE DLA URZĄDZEŃ D, E ) NIE MOŻNA URUCHOMIĆ CYKLU PRANIA. NALEŻY SKONTROLOWAĆ CZY: URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ W POZYCJI PODSTAWOWEJ DRZWI BĘBNA SĄ ZAMKNIĘTE CIŚNIENIE DOPROWADZANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZNAJDUJE SIĘ W PRZEPISOWYM ZAKRESIE. SKONTROLOWAĆ NA MANOMETRZE URZĄDZENIA KONIEC CYKLU PRANIA Otworzyć drzwi pralki: URZĄDZENIA A : przekręcić uchwyt w dół URZĄDZENIA B : pociągnąć uchwyt w kierunku do siebie. URZĄDZENIA C : przytrzymać przycisk odblokowania zamka i nacisnąć uchwyt z prawej strony zamka. FULL CONTROL MIKROPROCESOR MCB FC, MCG FC! W PRZYPADKU PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO DRZWI SĄ MECHANICZNIE ZABLOKOWANE PRZECIWKO OTWARCIU. PO WYSTYGNIĘCIU KĄPIELI PIORĄCEJ MOŻNA DOKONAĆ AWARYJNEGO OTWARCIA DRZWI WEDŁUG PODRĘCZNIKA MONTAŻU I KONSERWACJI. Pod koniec cyklu prania, gdy na monitorze pozostały czas osiągnie 0, pojawi się na monitorze PROGRAM END (koniec programu). Kiedy pojawi się na monitorze UNLOAD (wyciągnąć), otworzyć drzwiczki za pomocą rękojeści i wyciągnąć bieliznę z maszyny. URZĄDZENIA D Koniec cyklu prania sygnalizuje zaświecenie się zielonego podświetlonego przycisku na pulpicie programatora. (rys. 3.B, poz. 7). Pranie wyjmuje się ręcznie. URZĄDZENIA E Koniec cyklu prania sygnalizuje zaświecenie się zielonego podświetlonego przycisku na pulpicie programatora. (rys. 3.B, poz. 7). Otwarcie drzwi bębna patrz rozdział 4.2. URZĄDZENIA E. PRZECHYLANIE URZĄDZENIA DO PRZODU DO POZYCJI ODPOWIEDNIEJ DO WYJĘCIA PRANIA Urządzenie można przechylić do przodu do dowolnej pozycji, skrajna pozycja przy pochyleniu do przodu to 15 od pozycji podstawowej. Nie jest bezwarunkowo konieczne przechylanie urządzenia do pozycji skrajnej, jeśli mniejsze przechylenie jest wystarczające. W celu przechylenia urządzenia do przodu należy wcisnąć na pulpicie obsługi równocześnie przycisk przechylania urządzenia (rys. 3.B, poz. 3) oraz przycisk otwierania drzwi (6). Po upływie maks. około 10 s urządzenie zacznie się przechylać. Zwolnienie dowolnego z obu wciśniętych przycisków (rys. 3.B, poz. 3, 6) spowoduje zatrzymanie przechylania urządzenia. Po osiągnięciu skrajnej pozycji przechylanie urządzenia się zatrzyma a dalsze trzymanie wciśniętych przycisków już nie ma wpływu na urządzenie. Przechylanie do przodu jest dozwolone wyłącznie z otwartymi drzwiami bębna. 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNY D DATUM VYDANI DOC

21 WYJMOWANIE PRANIA! UWAGA! OSTRZEŻENIE! PODCZAS WYJMOWANIA Z ZASTOSOWANIEM OBRACANIA BĘBNA NIKT NIE MOŻE STAĆ Z PRZODU PRZED URZĄDZENIEM. PRANIE WYPADA Z URZĄDZENIA SAMOWOLNIE. PODCZAS OBRACANIA BĘBNA NIE WYCIĄGAĆ PRANIA NA ZEWNĄTRZ. W celu ułatwienia wyjmowania prania z bębna można skorzystać z funkcji obracania bębna. W celu obracania bębna w pozycji przechylonej należy na pulpicie obsługi równocześnie wcisnąć i przytrzymać przycisk obracania bębna w wymaganym kierunku (rys. 3.B, poz. 1) lub (2) oraz przycisk otwierania drzwi (6). Ułatwi to automatyczne wyjmowanie prania. Wyjmowanie prania można podzielić na kilka kroków, tj. przechylić urządzenie do odpowiedniej pozycji i przy użyciu funkcji obracania bębna wyjąć część prania. Następnie bardziej przychylić urządzenie i cały proces powtórzyć w identyczny sposób. PRZECHYLANIE URZĄDZENIA DO TYŁU DO POZYCJI ODPOWIEDNIEJ DO WYJĘCIA PRANIA Po wyjęciu prania przechylić urządzenie z powrotem do pozycji podstawowej na pulpicie obsługi wcisnąć i przytrzymać równocześnie przycisk przechylania urządzenia (rys. 3.B, poz. 4) oraz przycisk otwierania drzwi (6). Zwolnienie dowolnego z obu wciśniętych przycisków spowoduje zatrzymanie przechylania urządzenia. Po osiągnięciu pozycji podstawowej na pulpicie programatora zaświeci się zielona kontrolka (rys. 3.B, poz.7). Zwolnić przyciski. Jeśli drzwi są otwarte, zaświecona zielona kontrolka sygnalizuje (rys. 3.B, poz. 7) pozycję podstawową urządzenia. Jeśli drzwi są zamknięte, sygnalizuje możliwość otwarcia drzwi bębna (z wyjątkiem przypadków awarii). W przypadku przerwy w dostawie prądu elektrycznego podczas przechylania urządzenie zostaje zablokowane w aktualnej pozycji, w której pozostaje nadal również po włączeniu prądu JAK OTWORZYĆ DRZWICZKI W RAZIE USTERKI! OSTRZEŻENIE OTWARCIE DRZWICZEK MOŻE WYKONYWAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK! PRZED OTWARCIEM DRZWICZEK NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE BĘBEN JEST ZATRZYMANY I WODA JEST WYPUSZCZONA! GORĄCA WODA W BĘBNIE MOŻE PO OTWARCIU SPOWODOWAĆ OPARZENIA! PRZED OTWARCIEM NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE WODA JEST WYSTYGNIĘTA! D DATUM VYDANI DOC INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNY 19

22 РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИНЫ 1. СОДЕРЖАНИЕ 2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ЩИТКИ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ МАШИНЫ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ РАНЕНИЯМ ЛИЦ ИЛИ СМЕРТИ И ТАКЖЕ К СЕРЬЕЗНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ МАШИНЫ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУА-ТАЦИИ МАШИНЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО МОГУТ ПРОИЗОЙТИ РЕНЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮ-ЩИХ ЛИЦ ИЛИ СМЕРТЬ И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРАЧЕЧЕНОЙ И/ИЛИ МАШИНЫ. Эта версия руководства является переводом оригинальной английской версии. Инструкции для стиральной машины с отжимом будут комплексные только с руководством по программированию и руководством по установке и текущему ремонту. Стиральная машина с отжимом предназначена для стирки текстильный изделий, какие либо другие предметы могут машину повредить или привести к ранению. Изготовитель не несет ответственность за повреждение тканей, запричинненое неправильным способом стирки. Всегда соблюдайте инструкции и/или предостережения, указанные на тканях, стиральных или чистящих средствах, установленные производителем. Если машина использована для других технологий, соблюдайте инструкции и предостережения, во избежании ренения лиц. Содержите поверхность и окружающее пространство машины в чистоте и без горючих материалов. Невкладывайте в стиральную машину ткани, обработанные горючими средствами. Такие ткани должны быть в первую очередь в ручную выстираны и высушены. Прачечные приспособления, растворители для сухой чистки и средства дезинфекции храните в местах недоступных детям, рекомендуем замыкательное просторанство. Неманипулируйте безцельно с управляющими элементами машины и соблюдайте меры безопасности и предупреждения. Неотстраняйте символы предостережений с машины. Соблюдайте указания на щитках и символах, во избежании ранения лиц. При заполнении воронки или при работе машины, не подкладывайте крышку воронки какими либо предметами. Неоткрывайте крышку воронки после запуска машины. Вытекание или разбрызгивание опасной жидкости может привести к важным ожегам и опарениям. Использование гипохлорида приводит к коррозии, которая при определенных условиях может повредить части машины. Не эксплуатируйте машину с дефектами, отсутсвующими частями или крышками. Нельзя запускать машину в ход, если все крышки не будут правильно прикреплены на своих местах. Машина не может находиться в среде, которая может создать взрывную атмосферу внутри машины. Машина не должна подвергаться влиянию погодных условий, экстремально высоким или низким температурам и влажности. В определенных условиях может произойти в системе теплой воды, которая длительное время (две недели и более) не была использована, накопление водорода. Водород взрывоопасный. Если система теплой воды длительное время не использовалась, перед запуском машины откройте все клапаны теплой воды и вода должна несколько минут вытекать. Таким образом накопленный водород улетучится. Так как это горючий газ, в течение этого времени не курите и не используйте открытый огонь. В случае опасности выключите главный выключатель или другое аварийное отключительное устройство. Внимательно сконтролируйте функциональность механизма замка двери. В конце каждого рабочего дня закройте главный подвод воды. Сервисные вмешательства может проводить только квалифицированный работник сервисной организации. Соблюдайте все действительные и основные меры безопасности и законы. В этом руководстве нельзя описать все опасные ситуации, которые могут возникнуть. Потребитель должен действовать как можно осторожнее. Изготовитель оставляет за собой право проводить изменения в руководстве без предварительного предупреждения. При проблемах обращайтесь на своего поставщика. Норма IEC335 используется для машин с чистым объемом эксплуатации барабана в промежутке от 60 до 150 л. Норма EN используется для машин с чистым объемом эксплуатации барабана более 150 л. Во время отжима машина ппроизводит шум, величины которого указаны в таблице для машин рада: ПОДПРЕСС 22 КГ 33 КГ 40 КГ 55 КГ БЕЗ 22 КГ 35 КГ 43 КГ ОВАННЫЕ 50 ЛБ 75 ЛБ 90 ЛБ 125 ЛБ КАПОТА 50 ЛБ 75 ЛБ 95 ЛБ дб (А) 70, дб (А) Аккустическая мощность L P,A дб (P,A) 84,7 86,8 86,8 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Если установленная машина запускается с помощью монет, жетонов или подобным способом, так владелец / установочная фирма должны обеспечить выключатель аварийной остановки в близи машины. Этот выключатель должен быть расположен таким образом, чтобы был леко и безопасно доступным для потребителя. Выключатель аварийной остановки машины обеспечивает прерывание схемы управления стиральной машины. 20 РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИНЫ D DATUM VYDANI DOC

23 Вседа перед вмешательством в машину, отключите подвод электрического тока к стиральной машине. Машина находится без напряжения тогда, когда вилка вытащена из розетки сети или отключен главный повод. Предостережение! В этой вентиляции может возникнуть очень горячий воздух. Обратите внимание на пар, выходящий из отверстия вентиляции машины! Предостережение! Не прикрывайте вентиляцию машины. Она служит для выхода пара и для избежания собирания давления в машине. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запасные части для этой машины должны быть оригинальные или одинаковые. После ремонта расположите и укрепите все пульты на исходное место, одинаковым способом. Эти меры необходимы во избежании электрического шока, ранения, пожара и/или ущерба на имуществе. 3. СИМВОЛЫ НА МАШИНЕ Осторожно, опасное электрическое напряжение, электрическое устройство Выход горячего воздуха из машины Внимание - Опасно, прочитайте и соблюдайте указанные инструкции Машина под напряжением Внимание - Высокая температура В случае опасности нажмите кнопку ЦЕНТРАЛЬСТОП для остановки машины Не прикасаться к обозначенному пространству Нажать после открытия двери Нажать для отблокирования двери Не закрывать, не прикрывать Переход тепла RUN MODE: Этот режим представляет нормальный стиральный режим Машина в эксплуатации относится только к машинам с программным устройством "Full Control" Нагревание Положение переключателя для добавления стиральных средств из воронок Положение переключателя для добавления жидких стиральных средств экстерними насосами Машина переключена в режим программирования - относится только к машинам с программным устройством "Full Control" PROGRAM MODE: Этот режим используется только для изменений стиральной программы и настройки величин. Рис. 3.A Символы на машине D DATUM VYDANI DOC РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИНЫ 21

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ 70-90-110-140-180 kg / 160-200-245-310-400 lb, DVĚ E Dodatek pro Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje 513290. Kód: 523357 Datum vydání: 8.3.2011 1. VÝSTRAHY A SYMBOLY Před

Více

PRŮMYSLOVÝ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ S ODSTŘEĎOVÁNÍM. 120kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE

PRŮMYSLOVÝ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ S ODSTŘEĎOVÁNÍM. 120kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE PRŮMYSLOVÝ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ S ODSTŘEĎOVÁNÍM 120kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 508805 B Datum vydání: 17.8.2010 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH... 1 2. VÝSTRAHY A ŠTÍTKY...

Více

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ.

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ. MYČKA NA NÁDOBÍ CDI 2015 Návod na použití VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Candy; kvalitní myčku nádobí zaručující vysoký výkon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí

Více

Průmyslové vysokootáčkové prací stroje s odstřeďováním 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg

Průmyslové vysokootáčkové prací stroje s odstřeďováním 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg Průmyslové vysokootáčkové prací stroje s odstřeďováním 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg Původní manuál k obsluze stroje Původní manuál k instalaci a údržbě stroje 554516 A Datum vydání: 1.2.2014 MANUÁL

Více

GF-107 serie (ovládací panel WR-596)

GF-107 serie (ovládací panel WR-596) Návod k používání pro pohonnou jednotku GF-107 serie (ovládací panel WR-596) ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 515 553 628 +420 515 553 621 fax: +420 515 553 626

Více

6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg

6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 505675 K Datum vydání: 4.9.2009 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH...1

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí Návod k obsluze Přenosná počítačka EURO mincí 1 Legenda k tlačítkům a prvkům 1. Obslužné pole 2. Displej 3. Tlačítko START/STOP 4. Tlačítko pro smazání C 5. Tlačítko pro zprávu REPORT 6. Tlačítko pro volbu

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-...

RYCHLÝ PRŮVODCE SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-... SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-... RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Návod k obsluze GI63315X

Návod k obsluze GI63315X CZ Návod k obsluze GI63315X Ovládací panel 8 7 1 2 3 4 5 6 1. Tlačítko Zapnout/Vypnout: slouží pro zapnutí/vypnutí přívodu energie. 2. Tlačítko Program: stiskněte tlačítko pro volbu mycího programu.

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití Pračka EVOT 10071D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Masírovací přístroj pro masírování krku a ramen

Masírovací přístroj pro masírování krku a ramen Masírovací přístroj pro masírování krku a ramen Návod k použití Poslední revize: 7. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 VÝSTRAHA... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ... 5 POUŽÍVÁNÍ

Více

22kg PRO 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg

22kg PRO 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 22kg PRO 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 523504 E Datum vydání: 23.3.2011 MANUÁL K OBSLUZE STROJE

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Vstupní panely LITHOS

Vstupní panely LITHOS PROGRAMOVACÍ MANUÁL Vstupní panely LITHOS Likvidace Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS Provozní návod P1970E/CS 2010-06 Akumulátor Objednací č. 935377 Další informace o našich výrobcích najdete na internetu na adrese http://www.apexpowertools.com Obsah 1 Bezpečnost 3 1.1 Znázornění pokynů...

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Vysokootáčkové odpružené stroje 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg 28 kg Pevně ukotvené stroje 8 kg 11 kg 14 kg středněotáčkové 18 kg 24 kg 28 kg nízkootáčkové 18

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Návod na instalaci a použití termostatu TERMOFOL TF-H1 Upozornění! Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Instalaci proveďte

Více

PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE

PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE 6kg 7,5kg NÁSYPKA NA HORNÍM PANELU PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 516576 C Datum vydání: 3.11.2009 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH... 1 2. VÝSTRAHY

Více

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě na nafukovací posteli. Při manipulaci s výrobkem nikdy

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Redukční ventil Micro Matic Premium. Návod:

Redukční ventil Micro Matic Premium. Návod: Redukční ventil Micro Matic Premium Návod: Před použitím čtěte pozorně! Používání: K tomu aby jste použili plyn z plynové lahve musíte zredukovat vysoký tlak v lahvi (až okolo 230barů) na doporučený pracovní

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Centralis UNO IB Centralis UNO IB VB Řídicí jednotka pohonu

Centralis UNO IB Centralis UNO IB VB Řídicí jednotka pohonu Abyste mohli optimálně využít všech výhod lokální ovládací jednotky Centralis UNO IB, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Řídicí jednotka Centralis UNO IB / je určena k přímému ovládání jednoho

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK Návod k obsluze HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VAROVÁNÍ 1. Před použitím

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití Klimatizační jednotka Dometic HB 2500 Uživatelský manuál, návod k použití Výrobek splňuje zákonné záruční podmínky a prováděcí směrnice podle 1999/44/CE Záruka zaniká v případě poškození vnějšími vlivy,

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Návod k obsluze. Skartovač EBA 2331 S 4 mm Skartovač EBA 2331 C 4 x 40 mm Skartovač EBA 2331 C 2 x 15 mm

Návod k obsluze. Skartovač EBA 2331 S 4 mm Skartovač EBA 2331 C 4 x 40 mm Skartovač EBA 2331 C 2 x 15 mm Návod k obsluze Skartovač EBA 2331 S 4 mm Skartovač EBA 2331 C 4 x 40 mm Skartovač EBA 2331 C 2 x 15 mm Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění.

Více

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty Nadzemní pohon Bezpečnost Tato příručka slouží k podpoře instalace vašeho pohonu. Dále jsou uvedeny nejen funkce pohonu, ale i bezpečnostní normy, které musí být při bezvadném provozu dodrženy. Pozorně

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Model: Hollandia 300, 500, Ovládací panely (modely s elektrickým a elektronickým ovládáním)

Model: Hollandia 300, 500, Ovládací panely (modely s elektrickým a elektronickým ovládáním) Ovládání střešního okna 1. Ovládací panely (modely s elektrickým a elektronickým ovládáním) Elektrické ovládání Model Hollandia 300 DeLuxe bez posuvného stínidla (bez i se sunrollem), Hollandia 500 FreeDome

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET

ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET Návod na instalaci Zvyšuje dopravní výšku mezi kolektory a zásobníkem až na 6 m CZ v e r z e OBSAH ÚVOD Návod...2. Základní dokumentace...2.2 Vysvětlivky symbolů...2

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI!" #" # " $% "!# & #" # '! #! "# & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " $%& "# " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

JOLLY BIG. Pohony pro rolovací vrata

JOLLY BIG. Pohony pro rolovací vrata JOLLY BIG Pohony pro rolovací vrata DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST OSOB BĚHEM MONTÁŽE 1 - Montáž smí provádět pouze odborná a náležitě poučená osoba Součástky chraňte před dětmi.

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

Automatická zavlažovací řídící jednotka. Pokyny pro instalaci a použití

Automatická zavlažovací řídící jednotka. Pokyny pro instalaci a použití Automatická zavlažovací řídící jednotka Pokyny pro instalaci a použití J + J závlahové systémy, s.r.o., Senice 24, 290 01 Poděbrady, tel./fax: 325 652 064, 325 652 365-6, mobil: 602 248 366, e-mail: jerabek@zavlahy-jerabek.cz,

Více

Sprchový parní box Atlantic

Sprchový parní box Atlantic soubor UN uživatelský návod Atlantic d09 09 16 Uživatelský návod Sprchový parní box Atlantic Obsah: Úvod Str 1 Popis komponentů boxu Str 2 Popis baterie a trysky Str 3 Popis ovládacího panelu boxu Str

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Elektrický řetězový pohon SINTESI 2000 Montážní návod

Elektrický řetězový pohon SINTESI 2000 Montážní návod Elektrický řetězový pohon SINTESI 2000 Montážní návod Specifikace Napětí 230 Vac Zdvih 250/380 mm Síla v tlaku: - zdvih 250 mm 180 N - zdvih 380 mm 90 N Síla v tahu 300 N Rychlost 30 mm/s Výkon 150 W Třída

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

3Binstruments. Návod k použití a údržbě lékařské nástroje. Světelný zdroj HL 2500 II. Návod k obsluze

3Binstruments. Návod k použití a údržbě lékařské nástroje. Světelný zdroj HL 2500 II. Návod k obsluze 3Binstruments Návod k použití a údržbě lékařské nástroje Světelný zdroj HL 2500 II Návod k obsluze 1 Obsah 1 Úvod a popis 3 2 Instalace a obsluha 4 2.1 Vysvětlivky a pokyny pro užívání 4 3 Funkce tlačítek

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více