U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání"

Transkript

1 U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia vydání

2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-74 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese Symbol pøe¹krtnuté popelnice znamená, ¾e výrobek musí být v Evropské unii po skonèení ¾ivotnosti odevzdán do separovaného odpadu. To platí pro zaøízení i pro ve¹keré pøíslu¹enství oznaèené tímto symbolem. Tyto výrobky nevyhazujte do netøídìného domovního odpadu. Copyright 2005 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, a Xpress-on jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

3 Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván TAK JAK JE. Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost. Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia. Kontrola exportu Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem exportních omezení nebo zákonù platných v USA nebo dal¹ích zemích. Poru¹ování zákonù je zakázáno /1. vydání

4 Obsah PRO VA I BEZPEÈNOST Obecné informace Pøístupové kódy Bezpeènostní kód Kódy PIN a PIN Kódy PUK a PUK Heslo pro blokování Stahování obsahu a aplikací (sí»ová slu¾ba) Podpora Nokia na Webu Zaèínáme Instalace SIM karty a baterie Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí telefonu Normální provozní poloha Vá¹ telefon Tlaèítka a konektory Pohotovostní re¾im Tapeta Spoøiè displeje Úspora energie Základní indikátory Zámek klávesnice (Keyguard) Výmìna krytù

5 3. Funkce volání Volání Volání posledního volaného èísla Volání hlasové schránky (sí»ová slu¾ba) Zrychlená volba telefonního èísla Pøijmutí nebo odmítnutí hovoru Hovor na lince (sí»ová slu¾ba) Volby v prùbìhu hovoru (sí»ová slu¾ba) Zadávání textu Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu Pou¾ití prediktivního vkládání textu Psaní slo¾ených slov Tradièní vkládání textu Tipy pro psaní textu Funkce menu Otevøení funkcí menu Zprávy Textové zprávy (SMS) Psaní a odesílání zpráv Volby pro odesílání zprávy Ètení a odpovídání na zprávy Pøijaté a poslané zprávy ablony Ulo¾ené polo¾ky a vlastní slo¾ky Multimediální zprávy (MMS) (sí»ová slu¾ba) Psaní a odeslání multimediální zprávy Zobrazení multimediální zprávy a odpovìï na ni Slo¾ky Pøijaté, K odeslání, Ulo¾ené zprávy a Poslané polo¾ky

6 Zaplnìná pamì» pro multimediální zprávy Bleskové zprávy (sí»ová slu¾ba) Psaní bleskové zprávy Pøijmutí bleskové zprávy Hlasové zprávy (sí»ová slu¾ba) Informaèní zprávy (sí»ová slu¾ba) Pøíkazy slu¾by Odstranìní v¹ech zpráv ze slo¾ky Nastavení zpráv Nastavení pro textové zprávy Nastavení pro multimediální zprávy Bì¾ná nastavení Výpis volání Seznamy posledních hovorù Mìøièe a èítaèe hovorù Informace o poloze (sí»ová slu¾ba) Kontakty Hledání kontaktu Ukládání jmen a telefonních èísel Pøidání podrobností ke jménu Kopírování kontaktù Úpravy podrobností kontaktù Odstraòování kontaktù nebo podrobností kontaktù Vizitky Nastavení Skupiny Zrychlená volba Dal¹í funkce kontaktù Nastavení

7 Profily Témata Nastavení tónù Osobní zkratky Pravé tlaèítko pro výbìr Navigaèní tlaèítko Nastavení displeje Nastavení èasu a data Nastavení hovorù Nastavení telefonu Pøipojení GPRS (sí»ová slu¾ba) Spojení GPRS Nastavení pøíslu¹enství Nastavení konfigurace Nastavení zabezpeèení Obnovení nastavení z výroby Menu operátora Galerie Rádio Poslech rádia Ladìní stanic rádia Základní funkce rádia Organizátor Budík Kdy¾ nastane èas pro buzení Kalendáø Vytvoøení poznámky v kalendáøi Upozornìní na poznámku

8 Kalkulaèka Aplikace Hry a aplikace Spu¹tìní hry nebo aplikace Stahování her a aplikací Nastavení her Stav pamìti pro hry a aplikace Web Pøístup ke slu¾bám Nastavení pro slu¾bu Pøipojení ke slu¾bì Procházení stránkami slu¾by Pøímé volání Odpojení od slu¾by Nastavení vzhledu prohlí¾eèe Soubory cookie Zálo¾ky Pøijímání zálo¾ek Stahování (sí»ová slu¾ba) Pøijaté slu¾by (sí»ová slu¾ba) Nastavení pøijatých slu¾eb Vyrovnávací pamì» Zabezpeèení prohlí¾eèe Modul zabezpeèení Certifikáty Digitální podpis Slu¾by SIM Informace o bateriích

9 Nabíjení a vybíjení Pokyny k ovìøení pravosti baterie Nokia Pøíslu¹enství PÉÈE A ÚDR BA DOPLÒKOVÉ BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE

10 PRO VA I BEZPEÈNOST Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být nebezpeèné nebo protizákonné. Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou u¾ivatelskou pøíruèku. ZAPNÌTE BEZPEÈNÌ Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik ru¹ivých vlivù a jiného nebezpeèí. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si v¾dy nechejte volné ruce pro øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována pøedev¹ím bezpeènosti silnièního provozu. RU IVÉ VLIVY V¹echny bezdrátové telefony mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci. VYPNÌTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH Dodr¾ujte v¹echna omezení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení telefon v¾dy vypnìte. VYPNÌTE V LETADLE Dodr¾ujte v¹echna omezení. Bezdrátové pøístroje mohou v letadle zpùsobit ru¹ivé vlivy. VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Nepou¾ívejte telefon u èerpací stanice. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hoølavin. 10

11 VYPNÌTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDÌNY TRHACÍ PRÁCE Dodr¾ujte v¹echna omezení. Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde jsou provádìny trhací práce. POU ÍVEJTE ROZUMNÌ Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvìtleno v dokumentaci k produktu. Zbyteènì se nedotýkejte antény. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento produkt mù¾e pouze kvalifikovaný personál. PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. ODOLNOST PROTI VODÌ Tento telefon není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte jej v suchu. ZÁLO NÍ KOPIE Nezapomeòte zálohovat nebo zapisovat v¹echny dùle¾ité informace ulo¾ené v telefonu. PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Opakovaným tisknutím vyma¾te displej a vra»te se do úvodního stavu. Zadejte èíslo tísòové linky a stisknìte. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nedostanete svolení. 11

12 O tomto pøístroji Bezdrátový pøístroj popisovaný v této pøíruèce je schválen pro pou¾ití v sítích EGSM 900 a GSM Podrobnìj¹í informace o sítích získáte od svého provozovatele slu¾eb. Pøi pou¾ívání funkcí tohoto pøístroje dodr¾ujte v¹echny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních. Pøi fotografování a pou¾ívání fotografií dodr¾ujte v¹echny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních. Upozornìní: Abyste mohli pou¾ívat libovolnou funkci tohoto pøístroje, kromì budíku, musí být pøístroj zapnutý. Nezapínejte pøístroj, pokud pou¾ití bezdrátového pøístroje mù¾e zpùsobit ru¹ivé vlivy nebo vznik nebezpeèí. Sí»ové slu¾by Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající slu¾bu. Provoz mnoha funkcí tohoto pøístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto sí»ové slu¾by nemusejí být dostupné ve v¹ech sítích nebo musíte pøed jejich pou¾itím uzavøít specifické dohody se svým provozovatelem slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb vám mù¾e dát dal¹í pokyny pro jejich pou¾ití a vysvìtlit, jak budou zpoplatnìny. Nìkteré sítì mohou mít omezení, která ovlivní zpùsob pou¾ívání sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì napøíklad nemusí podporovat v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù a slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb mù¾e po¾adovat, aby ve va¹em pøístroji byly nìkteré funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto dùvodu se nezobrazí v nabídce menu va¹eho pøístroje. Vá¹ pøístroj rovnì¾ mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace mù¾e zahrnovat zmìny v názvech menu, poøadí polo¾ek menu a ikon. Podrobnìj¹í informace získáte od svého provozovatele slu¾eb. 12

13 Tento pøístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Nìkteré funkce tohoto pøístroje, napøíklad textové zprávy, multimediální zprávy a stahování obsahu a aplikací vy¾adují pro tyto technologie podporu ze strany sítì. 13

14 Obecné informace Pøístupové kódy Bezpeènostní kód Bezpeènostní kód pomáhá chránit telefon pøed neoprávnìným pou¾itím. Obsahuje 5 a¾ 10 èíslic. Pøednastavený kód je Zmìòte kód a ulo¾te jej na bezpeèném místì, oddìlenì od telefonu. Informace o zmìnì kódu a nastavení telefonu pro vy¾adování bezpeènostního kódu najdete v èásti Nastavení zabezpeèení, na str. 61. Zadáte-li nesprávný kód pìtkrát za sebou, telefon bude ignorovat dal¹í pokusy o zadání kódu. Poèkejte 5 minut a zadejte kód znovu. Kódy PIN a PIN2 PIN kód (Personal Identification Number, osobní identifikaèní èíslo) je dodáván s kartou SIM a ji chránit pøed neoprávnìným pou¾itím. Tyto kódy mají 4 a¾ 8 èíslic. Viz èást Nastavení zabezpeèení, na str. 61. Kód PIN2 mù¾e být dodán s nìkterými SIM kartami a je vy¾adován pøi otevírání nìkterých funkcí, jako napøíklad poèítadla hovorù. PIN modulu je vy¾adován pro pøístup k informacím v modulu zabezpeèení SIM karty. Viz èást Modul zabezpeèení, na str

15 PIN podpisu je vy¾adován pøi pou¾ití digitálního podpisu. Viz èást Digitální podpis, na str. 81. Kódy PUK a PUK2 PUK kód (Personal Unblocking Code, osobní odblokovací klíè) je umo¾òuje zmìnu zablokovaného kódu PIN. PUK2 kód je vy¾adován pøi zmìnì zablokovaného kódu PIN2. Tyto kódy mají 8 èíslic. Heslo pro blokování Toto heslo je vy¾adováno pøi pou¾ívání funkce Slu¾ba blokování hovorù. Viz èást Nastavení zabezpeèení, na str. 61. Heslo pro blokování má 4 èíslice. Nejsou-li kódy nebo hesla dodány se SIM kartou, kontaktujte operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Stahování obsahu a aplikací (sí»ová slu¾ba) Do telefonu mù¾ete stahovat nový obsah (napøíklad obrázky) a aplikace. V tomto pøístroji mohou být ulo¾eny nìkteré zálo¾ky ke stránkám, které nespravuje spoleènost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaruèuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevøít, musíte dbát stejné obezøetnosti s ohledem na zabezpeèení a obsah, jako u jiných internetových stránek. 15

16 Podpora Nokia na Webu Podívejte se na adresu <www.nokia.com/support> nebo místní webovou stránku spoleènosti Nokia. Najdete tam nejnovìj¹í verzi této pøíruèky, dal¹í informace, soubory ke sta¾ení a slu¾by k produktùm Nokia. 16

17 1. Zaèínáme Instalace SIM karty a baterie Ukládejte v¹echny SIM karty mimo dosah malých dìtí. Informace o dostupnosti a pou¾ití slu¾eb SIM karty získáte od prodejce SIM karty. Tím mù¾e být provozovatel slu¾eb, operátor sítì nebo jiný prodejce. Pøed vyjmutím baterie v¾dy vypnìte pøístroj a odpojte nabíjeèku. Poznámka: Pøed sejmutím krytu v¾dy vypnìte napájení a odpojte nabíjeèku nebo jiný pøístroj. Pøi výmìnì krytù se nedotýkejte elektronických komponentù. Pøístroj v¾dy ukládejte a pou¾ívejte pouze s nainstalovanými kryty. 1. Demontujte zadní kryt telefonu: Stisknìte a vysuòte zadní kryt smìrem ke spodní èásti telefonu a sejmìte kryt. 2. Zdvihnutím vyjmìte baterii (viz obrázek). 17

18 3. Opatrnì zvednìte dr¾ák SIM karty z prohlubnì v telefonu a otevøete vyklápìcí kryt. 4. Vlo¾te SIM kartu zkoseným rohem doprava nahoru a zlatými kontakty dolù. Zavøete dr¾ák SIM karty a stisknìte jej, dokud nezacvakne na místo. 5. Vlo¾te baterii do slotu. 6. Pøilo¾te zadní kryt k zadní èásti telefonu a zasuòte ho nahoru. Zatlaète zadní kryt nahoru k horní èásti telefonu, a¾ zapadne zámek. 18

19 Nabíjení baterie Upozornìní: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto konkrétním modelem. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk a mù¾e být i nebezpeèné. Pøed pou¾itím s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento pøístroj smí být pøi pou¾ívání napájen pouze nabíjeèkami ACP-7 a ACP-12. Tento pøístroj je urèen k pou¾ívání s baterií BL-5C. 1. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Je-li baterie zcela vybitá, mù¾e trvat nìkolik minut, ne¾ se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo ne¾ bude mo¾né volat. 2. Konektor nabíjeèky pøipojte do zásuvky ve spodní èásti telefonu. Doba nabíjení závisí na typu pou¾ité nabíjeèky abaterie. Informace o dostupnosti schválených pøíslu¹enství získáte u svého prodejce. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a zatáhnìte za konektor, nikoliv za kabel. Zapnutí a vypnutí telefonu Upozornìní: Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik ru¹ivých vlivù a jiného nebezpeèí. 19

20 Podr¾te stisknutý vypínaè telefonu (viz obrázek). Vyzve-li telefon k zadání kódu PIN nebo bezpeènostního kódu, zadejte kód dodaný se SIM kartou (zobrazí se jako ****) a zvolte mo¾nost OK. Viz také èást Pøístupové kódy, na str. 14. Normální provozní poloha Tento pøístroj má interní anténu. Poznámka: Stejnì jako u jiných radiofrekvenèních pøístrojù se nedotýkejte zbyteènì antény, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e pøístroj bude pro provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi provozu pøístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a ¾ivotnost baterie. 20

21 2. Vá¹ telefon Tlaèítka a konektory Upozornìní: Ètyøsmìrná navigaèní tlaèítka tohoto pøístroje mohou obsahovat nikl. Nejsou urèena k dlouhému kontaktu s kù¾í. Dlouhodobé vystavení kù¾e pùsobení niklu mù¾e zpùsobit alergii na nikl. Vypínaè (1) Sluchátko (2) Reproduktor (3) Levé, pravé a støední tlaèítko pro výbìr (4) Ètyøsmìrná navigaèní tlaèítka (5) Tlaèítko volání (6) vytáèí èísla a pøijímá hovory. V pohotovostním re¾imu zobrazí seznam posledních volaných èísel. Tlaèítko ukonèení (7) ukonèí aktivní hovor a opustí libovolnou funkci. Tlaèítka èíslic 0-9 slou¾í k zadávání èíslic a znakù. * a # slou¾í v rùzných funkcích k rùzným úèelùm. 21

22 Konektor nabíjeèky (9) Spodní konektor (10) Konektor headsetu (11) Oèko pro poutko (12) Poznámka: Tohoto konektoru se nedotýkejte, proto¾e je citlivý na elektrostatický výboj. Pohotovostní re¾im Je-li telefon pøipraven k pou¾ití a na displeji nejsou zadány ¾ádné znaky, nachází se v pohotovostním re¾imu. Na displeji jsou zobrazeny tyto informace: Název sítì nebo logo operátora (1) Intenzita signálu celulární sítì v místì, na kterém se nacházíte (2) Stav nabití baterií (3) Levé tlaèítko pro výbìr (4) má v pohotovostním re¾imu funkci Jdi na. Stisknutím tlaèítka Jdi na zobrazíte funkce ulo¾ené v seznamu osobních zkratek. Zvolením mo¾nosti Volby > Zvolit volby zobrazíte seznam dostupných 22

23 funkcí, které mù¾ete pøidat do seznamu voleb. Vyhledejte po¾adovanou funkci a zvolením mo¾nosti Oznaèit ji pøidejte do seznamu. Chcete-li funkci ze seznamu odstranit, zvolte mo¾nost Zru¹it. Zmìna poøadí funkcí v seznamu zkratek: zvolte funkci Organizovat > Posun a vyberte umístìní. Menu (5) Jména (6) Tapeta Na pozadí displeje telefonu mù¾ete v pohotovostním re¾imu zobrazit obrázek nazývaný tapeta. Viz èást Nastavení displeje, na str. 55. Spoøiè displeje Na pozadí displeje telefonu mù¾ete v pohotovostním re¾imu zobrazit spoøiè displeje. Viz èást Nastavení displeje, na str. 55. Úspora energie Z dùvodu úspory energie jsou po uplynutí urèité doby neèinnosti (není pou¾ívána ¾ádná funkce telefonu) na displeji zobrazeny digitální hodiny. Pokud není nastaven pøesný èas, je zobrazen èas 00:00. Viz èást Nastavení displeje, na str

24 Základní indikátory Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika textových, obrazových nebo multimediálních zpráv. Viz èást Ètení a odpovídání na zprávy, na str. 36 nebo Zobrazení multimediální zprávy a odpovìï na ni, na str. 41. Telefon zaregistroval nepøijatý hovor. Viz èást Výpis volání, na str. 46. Klávesnice telefonu je zamknutá. Viz èást Zámek klávesnice (Keyguard), na str. 25. Jsou-li mo¾nosti Ohlá¹ení pøíchozího hovoru a Tón ohlá¹ení zprávy nastaveny na hodnotu ádný tón, telefon pøi pøíchozím volání ani zprávì nezvoní. Viz èást Nastavení tónù, na str. 54. Budík je nastaven na hodnotu Zapnuto. Viz èást Budík, na str. 67. Je-li zvolen re¾im spojení GPRS V¾dy online a slu¾ba GPRS je dostupná, je v levém horním rohu displeje zobrazen tento indikátor. Viz èást Spojení GPRS, na str. 59. Je-li navázáno spojení GPRS, je v levém horním rohu displeje zobrazen tento indikátor. Viz èásti Spojení GPRS, na str. 59 a Procházení stránkami slu¾by, na str. 73. Spojení GPRS je odlo¾eno (v poøadí). 24

25 Je aktivován reproduktor. Viz èást Volby v prùbìhu hovoru (sí»ová slu¾ba), na str. 29. Zámek klávesnice (Keyguard) Klávesnici je mo¾né zamknout a zabránit tak následkùm nechtìného stisknutí tlaèítek. Klávesnici zamknete nebo odemknete stisknutím tlaèítek Menu > * bìhem 1,5 sekundy. Chcete-li pøi zamknuté klávesnici pøijmout hovor, stisknìte tlaèítko volání. V prùbìhu hovoru je mo¾né telefon pou¾ívat normálním zpùsobem. Kdy¾ hovor ukonèíte nebo odmítnete, zùstane klávesnice zamknuta. Informace o funkci Automatický zámek kláves najdete v èásti Nastavení telefonu, na str. 57. I kdy¾ je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskuteènitelná volání na oficiální èísla tísòových linek naprogramovaná v pøístroji. Výmìna krytù Poznámka: Pøed sejmutím krytu v¾dy vypnìte napájení a odpojte nabíjeèku nebo jiný pøístroj. Pøi výmìnì krytù se nedotýkejte elektronických komponentù. Pøístroj v¾dy ukládejte a pou¾ívejte pouze s nainstalovanými kryty. 1. Odstraòte zadní kryt. Viz krok 1 v èásti Instalace SIM karty a baterie, na str

26 2. Prsty nadzvednìte horní kryt. 3. Opatrnì sejmìte pøední kryt. 4. Vyjmìte z pøedního krytu klávesnici a vlo¾te ji do nového krytu. 5. Pøilo¾te horní èást pøedního krytu k horní èásti telefonu a zacvaknìte pøední kryt na místo. 6. Vra»te zadní kryt. 26

27 3. Funkce volání Volání 1. Zadejte telefonní èíslo. Vlo¾íte-li nesprávný znak, odstraòte jej stisknutím tlaèítka Smazat. Pøi mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím tlaèítka * mezinárodní rozli¹ovací znak a zadejte mezinárodní smìrový kód, národní smìrový kód a telefonní èíslo. 2. Stisknutím tlaèítka volání vytoète èíslo. 3. Stisknutím tlaèítka ukonèení ukonèíte hovor nebo zru¹íte pokus o navázání hovoru. Informace o hledání jména nebo tel. èísla ulo¾eného do seznamu Kontakty najdete v èásti Hledání kontaktu, na str. 49. Stisknutím tlaèítka volání èíslo vytoèíte. Volání posledního volaného èísla V pohotovostním re¾imu stisknìte jednou tlaèítko volání pro zobrazení seznamu posledních volaných èísel. Vyberte po¾adované èíslo nebo jméno a stisknutím tlaèítka volání èíslo vytoète. Volání hlasové schránky (sí»ová slu¾ba) V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko 1 nebo stisknìte tlaèítko 1 a tlaèítko volání. 27

28 Vyzve-li telefon k zadání èísla hlasové schránky, zadejte jej a zvolte mo¾nost OK. Viz také èást Hlasové zprávy (sí»ová slu¾ba), na str. 43. Zrychlená volba telefonního èísla Pøiøaïte telefonní èíslo nìkterému tlaèítku zrychlené volby (2 a¾ 9) viz èást Zrychlená volba, na str. 52. Tel. èíslo poté mù¾ete vytoèit jedním z tìchto zpùsobù: Stisknìte po¾adované tlaèítko zrychlené volby a poté tlaèítko volání. Je-li zapnuta funkce Zrychlená volba, podr¾te stisknuté tlaèítko zrychlené volby, dokud se nezaène vytáèet pøiøazené tel. èíslo. Viz èást Nastavení hovorù, na str. 56. Pøijmutí nebo odmítnutí hovoru Pro pøijmutí pøíchozího hovoru stisknìte tlaèítko volání, pro ukonèení stisknìte tlaèítko ukonèení. Chcete-li pøíchozí hovor odmítnout, stisknìte tlaèítko ukonèení. Pokud stisknete tlaèítko Ticho, bude pouze ztlumen vyzvánìcí tón. Poté hovor buï pøijmìte, nebo odmítnìte. Hovor na lince (sí»ová slu¾ba) Chcete-li v prùbìhu hovoru pøijmout hovor èekající na lince, stisknìte tlaèítko volání. První hovor je pøepnut do poøadí. Stisknutím tlaèítka ukonèení ukonèíte 28

29 aktivní hovor. Informace o aktivaci funkce Slu¾ba hovorù na lince najdete v èásti Nastavení hovorù, na str. 56. Volby v prùbìhu hovoru (sí»ová slu¾ba) Mnoho voleb, které mù¾ete pou¾ít v prùbìhu hovoru, jsou sí»ové slu¾by. Podrobnìj¹í informace získáte u operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by. Upozornìní: Je-li pou¾íván reproduktor, nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e být velmi vysoká. 29

30 4. Zadávání textu Text mù¾ete psát tradièním nebo prediktivním zpùsobem. Pøi zadávání textu je prediktivní metoda oznaèena ikonou a tradièní zpùsob ikonou v levém horním rohu displeje. Velikost znakù je oznaèena ikonami, nebo. Velikost psaných znakù mù¾ete zmìnit stisknutím tlaèítka #. Èíselný re¾im je oznaèen ikonou. Mezi re¾imem psaní èíslic a písmen mù¾ete pøepínat podr¾ením stisknutého tlaèítka #. Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu Pøi psaní textu stisknìte tlaèítko Volby > Slovník. Chcete-li zapnout prediktivní vkládání textu, zvolte v seznamu slovníkù po¾adovaný jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu. Pøi psaní textu stisknìte tlaèítko Volby > Slovník vypnout. Pou¾ití prediktivního vkládání textu Znaky zadáváte v¾dy pouze jedním stisknutím tlaèítka. Tato metoda je zalo¾ena na spolupráci s vestavìným slovníkem, do kterého mù¾ete pøidávat nová slova. 1. Pro ka¾dé písmeno stisknìte odpovídající tlaèítko pouze jednou. Zobrazené slovo se zmìní po ka¾dém stisknutí tlaèítka. 30

31 Pøíklad: Chcete-li pøi zvoleném anglickém jazyce napsat slovo Nokia, stisknìte 6, 6, 5, 4, 2. Podrobnìj¹í informace o psaní textu najdete v èásti Tipy pro psaní textu, na str Po dokonèení psaní potvrïte správnì zobrazené slovo stisknutím tlaèítka 0, které také vlo¾í mezeru. Kurzorem mù¾ete pohybovat i stisknutím navigaèních tlaèítek. Není-li zobrazené slovo správné, tisknìte opakovanì tlaèítko * nebo zvolte mo¾nost Volby > Shodné. Po zobrazení po¾adované slovo potvrïte. Je-li za slovem zobrazen znak?, není zobrazené slovo ve slovníku. Chcete-li slovo pøidat do slovníku, zvolte mo¾nost Psaní, zadejte slovo tradièním zpùsobem a zvolte mo¾nost Ulo¾it. Je-li slovník naplnìn, nahradí se novým slovem nejstar¹í pøidané slovo. 3. Napi¹te nové slovo. Psaní slo¾ených slov Zadejte první èást slova a stisknìte pravé navigaèní tlaèítko. Poté napi¹te druhou èást slova. Tradièní vkládání textu Opakovanì tisknìte tlaèítka s èíslicemi, dokud se nezobrazí po¾adovaný znak. Na tlaèítku nejsou vyznaèeny v¹echny znaky, které jsou po jeho stisknutí 31

32 dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní, viz èást Nastavení telefonu, na str. 57. Je-li následující po¾adovaný znak dostupný na stejném tlaèítku, vyèkejte, dokud se znovu nezobrazí kurzor, a zadejte dal¹í znak. Nejbì¾nìj¹í interpunkèní znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlaèítka *. Tipy pro psaní textu Pøi psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce: Chcete-li vlo¾it mezeru, stisknìte tlaèítko 0. Kurzorem mù¾ete pohybovat také stisknutím navigaèních tlaèítek. Chcete-li v re¾imu psaní písmen vlo¾it èíslici, podr¾te tlaèítko s odpovídající èíslicí stisknuté. Chcete-li smazat znak nalevo od kurzoru, stisknìte Smazat. Chcete-li znaky vymazat rychleji, podr¾te tlaèítko Smazat stisknuté. Chcete-li pøi psaní textu vymazat v¹echny znaky souèasnì, zvolte mo¾nost Volby > Vymazat text. Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu podr¾te stisknuté tlaèítko Volby. Chcete-li pøi pou¾ívání prediktivní metody psaní textu vlo¾it slovo do slovníku, zvolte mo¾nost Volby > Vlo¾it slovo. Metodou tradièního zadávání textu napi¹te slovo a zvolte mo¾nost Ulo¾it. Slovo je pøidáno do slovníku. 32

33 Pro vlo¾ení speciálního znaku stisknìte pøi tradièním zadávání textu tlaèítko * nebo pøi prediktivním zadávání podr¾te stisknuté tlaèítko *. Mù¾ete také zvolit mo¾nost Volby > Vlo¾it symbol. Vyberte znak a zvolte mo¾nost Pou¾ít. Pro vlo¾ení symbolu nálady (smajlíka) stisknìte pøi tradièním zadávání textu dvakrát tlaèítko * nebo pøi prediktivním zadávání podr¾te stisknuté tlaèítko * a znovu stisknìte tlaèítko *. Mù¾ete také zvolit mo¾nost Volby > Vlo¾it smajlík. Vyberte symbol a zvolte mo¾nost Pou¾ít. Pøi psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby: Chcete-li v re¾imu psaní písmen vlo¾it èíslo, zvolte mo¾nost Volby > Vlo¾it èíslo. Zadejte telefonní èíslo nebo jej vyhledejte v seznamu Kontakty a stisknìte tlaèítko OK. Chcete-li vlo¾it jméno, zvolte mo¾nost Kontakty > Volby > Vlo¾it kontakt. Pokud chcete vlo¾it tel. èíslo nebo textovou poznámku pøipojenou ke jménu, zvolte mo¾nost Volby > Ukázat detaily. 33

34 5. Funkce menu Telefon nabízí znaèné mno¾ství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Otevøení funkcí menu 1. Menu otevøete tlaèítkem Menu. 2. V menu se mù¾ete pohybovat pomocí navigaèních tlaèítek. Informace o zmìnì zobrazení menu najdete v èásti Vzhled menu v kapitole Nastavení displeje, na str Obsahuje-li menu dílèí menu, zvolte po¾adované dílèí menu, napøíklad Nastavení volání. 4. Pro návrat do pøedchozí úrovnì zvolte mo¾nost Zpìt a pro ukonèení menu zvolte mo¾nost Odejít. Zprávy Slu¾by zpráv je mo¾né pou¾ívat pouze v pøípadì, jsou-li podporovány sítí nebo provozovatelem slu¾eb. Chcete-li nastavit velikost písma pro ètení a psaní zpráv, zvolte mo¾nost Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Jiná nastavení > Velikost písma. 34

35 Poznámka: Pøi odesílání zpráv se na displeji mù¾e zobrazit text Zpráva odeslána. Tím je indikováno, ¾e zpráva byla odeslána pøístrojem na èíslo støediska zpráv naprogramované v pøístroji. Neznamená to, ¾e zpráva byla pøijata zamý¹leným pøíjemcem. Podrobnìj¹í informace o slu¾bách zpráv získáte u svého provozovatele slu¾eb. Textové zprávy (SMS) Prostøednictvím SMS (Short Message Service) mù¾e tento telefon posílat a pøijímat vícedílné zprávy, které jsou tvoøeny z nìkolika normálních textových zpráv (sí»ová slu¾ba). Úètovaná cena mù¾e záviset na poètu normálních zpráv, které jsou potøeba pro odeslání vícedílné zprávy. Ne¾ mù¾ete odeslat zprávu, musíte ulo¾it nìkterá nastavení zpráv. Viz èást Nastavení pro textové zprávy, na str. 44. Mù¾ete odesílat a pøijímat i textové zprávy, které obsahují obrázky. Obrázková zpráva mù¾e být rovnì¾ formou vícedílné zprávy. Poznámka: Pøijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze pøístroje, které umo¾òují funkci obrázkových zpráv. Psaní a odesílání zpráv Tento pøístroj podporuje odesílání textových zpráv, které pøekraèují bì¾ný limit 160 znakù. Pokud délka zprávy pøekroèí 160 znakù, bude odeslána zpráva jako série dvou nebo více zpráv. V pravé horní èásti displeje je zobrazen poèet dostupných znakù / èíslo aktuální zprávy, napøíklad 120/2. Pou¾ívání speciálních znakù (Unicode) zabírá více místa. 1. Zvolte mo¾nost Menu > Zprávy > Vytvoøit zprávu >Textová zpráva. 35

36 2. Zadejte zprávu. Viz èást Zadávání textu, na str. 30. Informace o vlo¾ení textové ¹ablony nebo obrázku do zprávy najdete v èásti ablony, na str Chcete-li odeslat zprávu, zvolte mo¾nost Odeslat. Je-li mo¾nost Ulo¾it odeslané zprávy nastavena na hodnotu Ano, budou odeslané zprávy ulo¾eny do slo¾ky Odeslané polo¾ky. Viz èást Nastavení pro textové zprávy, na str Zadejte tel. èíslo pøíjemce nebo jej vyhledejte v seznamu Kontakty. Zvolením mo¾nosti OK zprávu ode¹lete. Volby pro odesílání zprávy Po napsání zprávy zvolte mo¾nost Volby > Volby odeslání. Mo¾nost Více pøíjemcù slou¾í k odeslání zprávy nìkolika pøíjemcùm. Po zvolení mo¾nosti Profil odesílání mù¾ete pro odeslání zprávy pou¾ít pøedem nadefinovaný profil zprávy. Informace o definování profilu zprávy najdete v èásti Nastavení pro textové zprávy, na str. 44. Tento pøístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejich¾ poèet znakù pøekraèuje limit jedné zprávy. Del¹í zprávy budou odeslány jako série dvou èi více zpráv. Provozovatel mù¾e tuto slu¾bu vyúètovat odpovídajícím zpùsobem. Znaky, které pou¾ívají akcenty nebo jiné znaèky, a znaky nìkterých jazykù (napøíklad èín¹tina), vy¾adují více místa, a tím sni¾ují poèet znakù, které je mo¾né poslat v jedné zprávì. Ètení a odpovídání na zprávy Po pøijmutí zprávy se na displeji zobrazí indikátor a poètem nových zpráv. s textem Pøijaté zprávy: 36

37 Blikající ikona indikuje, ¾e je pamì» pro zprávy zaplnìna. Pøed pøijímáním nové zprávy odstraòte nìkteré star¹í zprávy. 1. Zvolením mo¾nosti Ukázat novou zprávu okam¾itì zobrazíte, po zvolení mo¾nosti Odejít mù¾ete zprávu zobrazit pozdìji. Je-li pøijato více zpráv, vyberte po¾adovanou zprávu. Neotevøené zprávy jsou oznaèeny ikonou. 2. Pøi ètení zprávy zvolte mo¾nost Volby. Mù¾ete zvolit jednu z dostupných voleb, napø. vymazat, poslat dál nebo upravit zprávu, pøejmenovat èi pøesunout zprávu do jiné slo¾ky. Kopie do kalen. pøekopíruje text zaèátku zprávy do kalendáøe, kde bude nastaven jako upozornìní pro aktuální den. Detaily zprávy je-li k dispozici, zobrazí jméno a tel. èíslo odesílatele, pou¾ité støedisko slu¾eb a datum a èas pøíjmu. Pou¾ít detail chcete-li pou¾ít dal¹í tel. èísla, adresy el. po¹ty nebo internetové adresy ze zprávy. Pøi zobrazování obrázkové zprávy mù¾ete mo¾ností Ulo¾it obrázek ulo¾it obrázek do slo¾ky ablony. 3. Chcete-li na zprávu odpovìdìt, zvolte mo¾nost Odpovìdìt a napi¹te odpovìï. Pøi odpovídání na zprávu el. po¹ty doruèenou zprávou SMS nejprve potvrïte nebo upravte adresu el. po¹ty a pøedmìt. Poté napi¹te odpovìï. 4. Chcete-li odeslat zprávu, zvolte mo¾nost Odeslat > OK. 37

38 Pøijaté a poslané zprávy Telefon ukládá pøijaté textové a multimediální zprávy do slo¾ky Pøijaté. Je-li pro mo¾nost Ulo¾it odeslané zprávy nastavena hodnota Ano, jsou odeslané textové zprávy ukládány do slo¾ky Poslané zprávy. Viz èást Nastavení pro textové zprávy, na str. 44. ablony Telefon obsahuje textové ¹ablony indikované ikonou a obrázkové ¹ablony indikované ikonou. Chcete-li otevøít seznam ¹ablon, zvolte mo¾nost Menu > Zprávy > Ulo¾ené polo¾ky > Textové zprávy > ablony. Chcete-li do zprávy vlo¾it textovou ¹ablonu, zvolte mo¾nost Volby > Pou¾ít ¹ablonu a vyberte ¹ablonu pro vlo¾ení. Chcete-li do textové zprávy vlo¾it obrázek, zvolte mo¾nost Volby > Vlo¾it obrázek, vyberte obrázek a zvolte mo¾nost Vlo¾it. Poèet znakù, které mù¾ete vlo¾it do zprávy, závisí na velikosti obrázku. Pro zobrazení textu i s obrázkem je¹tì pøed odesláním zprávy zvolte mo¾nost Volby > Náhled. Ulo¾ené polo¾ky a vlastní slo¾ky Pro lep¹í organizování zpráv mù¾ete nìkteré zprávy pøesunout do slo¾ky Ulo¾ené polo¾ky. Pøípadnì mù¾ete pro zprávy vytvoøit vlastní slo¾ky. V prùbìhu ètení zprávy zvolte mo¾nost Volby. 38

39 Chcete-li pøidat nebo odstranit slo¾ku, zvolte mo¾nost Menu > Zprávy > Ulo¾ené polo¾ky > Textové zprávy a Mé slo¾ky. Chcete-li odstranit slo¾ku, vyhledejte ji a zvolte mo¾nost Volby > Odstranit slo¾ku. Multimediální zprávy (MMS) (sí»ová slu¾ba) Poznámka: Pøijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze pøístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se mù¾e li¹it v závislosti na pøijímacím pøístroji. Bezdrátová sí» mù¾e omezit velikost zpráv MMS. Pokud vlo¾ený obrázek pøekroèí limit, pøístroj jej mù¾e zmen¹it, aby jej bylo mo¾né poslat ve zprávì MMS. Multimediální zpráva mù¾e obsahovat text, zvuk a obrázek. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti a¾ 100 kb. Pokud zpráva obsahuje obrázek, telefon jej upraví pro rozmìry displeje. Multimediální zprávy nelze pøijímat, pokud hovoøíte, je spu¹tìna hra nebo jiná aplikace Java. Proto¾e pøi pøíjmu multimediálních zpráv mù¾e dojít z rùzných dùvodù k chybì, nespoléhejte na nì zejména v naléhavých pøípadech. Psaní a odeslání multimediální zprávy Informace o nastavení multimediálních zpráv najdete v èásti Nastavení pro multimediální zprávy, na str. 45. Informace o dostupnosti a objednání slu¾by multimediálních zpráv získáte u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, upravování, pøená¹ení nebo pøeposílání nìkterých obrázkù a hudby vèetnì vyzvánìcích tónù a dal¹ího obsahu. 1. Zvolte mo¾nost Menu > Zprávy > Vytvoøit zprávu > Multimediální zpr. 39

40 2. Napi¹te zprávu. Viz èást Zadávání textu, na str. 30. Chcete-li do zprávy vlo¾it soubor, zvolte mo¾nost Volby > Vlo¾it a vyberte po¾adovanou volbu. Tento telefon podporuje odesílání a pøijímání multimediálních zpráv, které obsahují nìkolik stránek ( snímky prezentace ). Chcete-li do zprávy vlo¾it snímek, zvolte mo¾nost Volby > Vlo¾it > Snímek. Ka¾dý snímek mù¾e obsahovat text a jeden obrázek. Obsahuje-li zpráva nìkolik snímkù, mù¾ete otevøít po¾adovaný snímek volbou Volby > Pøedchozí snímek, Dal¹í snímek nebo Seznam snímkù. Chcete-li nastavit interval mezi snímky, zvolte mo¾nost Èasování snímku. 3. Pro odeslání zprávy zvolte mo¾nost Odeslat > Telefonní èíslo, Odeslat na nebo Více pøíjemcù. 4. Zadejte tel. èíslo nebo adresu el. po¹ty pøíjemce nebo po¾adovaný údaj vyhledejte v seznamu Kontakty. V prùbìhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen indikátor. Ostatní funkce telefonu mù¾ete normálnì pou¾ívat. Dojde-li v prùbìhu odesílání zprávy k pøeru¹ení pøenosu, telefon se pokusí o nové odeslání za nìkolik minut. Pokud se pokus o odeslání nezdaøí, zpráva zùstane ve slo¾ce K odeslání, odkud se ji mù¾ete pokusit odeslat pozdìji. Je-li mo¾nost Ulo¾it poslané zprávy nastavena na hodnotu Ano, budou odeslané zprávy ulo¾eny do slo¾ky Poslané polo¾ky. Viz èást Nastavení pro multimediální zprávy, na str. 45. Multimediální zprávy jsou oznaèeny ikonou. 40

41 Zobrazení multimediální zprávy a odpovìï na ni Dùle¾ité: Pøi otevírání zpráv buïte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat ¹kodlivý software nebo mohou být pro vá¹ pøístroj nebo PC jinak nebezpeèné. V prùbìhu naèítání multimediální zprávy je zobrazen indikátor. Po naètení zprávy se zobrazí indikátor a text Multimediální zpráva pøijata. Vzhled multimediální zprávy se mù¾e li¹it v závislosti na pøijímacím pøístroji. 1. Zvolením mo¾nosti Ukázat zprávu okam¾itì zobrazíte, po zvolení mo¾nosti Odejít mù¾ete zprávu zobrazit pozdìji. Máte-li více zpráv, vyberte po¾adovanou zprávu. Neotevøená multimediální zpráva je oznaèena ikonou. 2. Funkce støedního tlaèítka pro výbìr se mìní v závislosti na právì zobrazené pøíloze zprávy. Chcete-li zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci, zvolte mo¾nost Pøehrát. Chcete-li zvìt¹it obrázek, zvolte mo¾nost Zvìt¹ení. Pro zobrazení vizitky, poznámky kalendáøe nebo otevøení objektu tématu zvolte mo¾nost Otevøít. 3. Chcete-li odpovìdìt na zprávu, zvolte mo¾nost Volby > Odpovìdìt > Textová zpráva, Multimediální zpr. nebo Blesková zpráva. Napi¹te odpovìï a zvolte mo¾nost Odeslat. Mo¾nost Volby slou¾í k pøístupu k dostupným volbám. Slo¾ky Pøijaté, K odeslání, Ulo¾ené zprávy a Poslané polo¾ky Telefon ukládá pøijaté multimediální zprávy do slo¾ky Pøijaté. Dosud neodeslané multimediální zprávy jsou pøesunuty do slo¾ky K odeslání. Multimediální zprávy, 41

42 které chcete odeslat pozdìji, je mo¾né ulo¾it do slo¾ky Ulo¾ené zprávy. Je-li mo¾nost Ulo¾it poslané zprávy nastavena na hodnotu Ano, budou odeslané multimediální zprávy ulo¾eny do slo¾ky Poslané polo¾ky. Viz èást Nastavení pro multimediální zprávy, na str. 45. Zaplnìná pamì» pro multimediální zprávy Èeká-li na naètení nová multimediální zpráva a pamì» pro zprávy je zaplnìná, indikátor bliká a na displeji je zobrazen text Multim. pamì» je plná, ukázat èekající zprávu. Chcete-li zobrazit èekající zprávu, zvolte mo¾nost Ukázat. Chcete-li zprávu ulo¾it, zvolte mo¾nost Volby > Ulo¾it zprávu a odstraòte star¹í zprávy. Vyberte zprávy, které chcete odstranit. Chcete-li èekající zprávu odmítnout, zvolte mo¾nost Odejít a poté Ano. Zvolíte-li mo¾nost Ne, mù¾ete zprávu zobrazit. Bleskové zprávy (sí»ová slu¾ba) Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které jsou okam¾itì zobrazeny. Psaní bleskové zprávy Zvolte mo¾nost Menu > Zprávy > Vytvoøit zprávu > Blesková zpráva. Napi¹te zprávu. Maximální délka bleskové zprávy je 70 znakù. Chcete-li do zprávy vlo¾it blikající text, zvolte v po¾adovaném místì v textu ze seznamu voleb polo¾ku Vlo¾it blik. znak. Text za touto znaèkou bude blikat a¾ k místu dal¹í znaèky. Poznámka: Blikající bleskové zprávy mohou pøijímat a zobrazovat pouze pøístroje, které umo¾òují funkci posílání kompatibilních bleskových zpráv. 42

43 Pøijmutí bleskové zprávy Doruèená blesková zpráva není automaticky ulo¾ena. Chcete-li ji pøeèíst, zvolte mo¾nost Èíst. Chcete-li pou¾ít tel. èísla, adresy el. po¹ty nebo internetové adresy ze zprávy, zvolte mo¾nost Volby > Pou¾ít detail Chcete-li zprávu ulo¾it, zvolte mo¾nost Ulo¾it a zvolte slo¾ku, do které chcete zprávu ulo¾it. Hlasové zprávy (sí»ová slu¾ba) Hlasová schránka je sí»ová slu¾ba, kterou budete zøejmì muset objednat. Podrobnìj¹í informace a tel. èíslo hlasové schránky získáte u poskytovatele slu¾by. Zvolte mo¾nost Menu > Zprávy > Hlasové zprávy. Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte mo¾nost Poslech hlasových zpráv. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit èíslo hlasové schránky, zvolte Èíslo hlasové schránky. Je-li slu¾ba podporována sítí, bude indikátor oznamovat nové hlasové zprávy. Zvolením mo¾nosti Poslech vytoèíte èíslo své hlasové schránky. Tip: Pokud máte ulo¾eno èíslo hlasové schránky, volá hlasovou schránku i podr¾ení stisknutého tlaèítka 1. Informaèní zprávy (sí»ová slu¾ba) Díky této sí»ové slu¾bì mù¾ete pøijímat zprávy s rùznými tématy. Podrobnìj¹í informace získáte od poskytovatele slu¾by. 43

44 Pøíkazy slu¾by Zvolte mo¾nost Menu > Zprávy > Pøíkazy slu¾by. Zadejte a ode¹lete poskytovateli slu¾by po¾adavky týkající se slu¾by (známé jako pøíkazy USSD), napøíklad pøíkazy pro aktivace sí»ových slu¾eb. Odstranìní v¹ech zpráv ze slo¾ky Chcete-li odstranit v¹echny zprávy ze slo¾ky, zvolte mo¾nost Menu > Zprávy > Odstranit zprávy. Vyberte slo¾ku, ze které chcete odstranit zprávy, a poté potvrïte operaci zvolením OK. Obsahuje-li slo¾ka nepøeètené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovnì¾ vymazat. Nastavení zpráv Nastavení zpráv ovlivòuje odesílání, pøijímání a zobrazování zpráv. Nastavení pro textové zprávy Zvolte mo¾nost Menu > Zprávy > Nastavení zpráv> Textové zprávy. Zvolte mo¾nost Profil odesílání. Pokud SIM karta podporuje více souborù profilù zpráv, zvolte po¾adovaný soubor. Ka¾dý soubor profilu obsahuje následující nastavení: Èíslo støediska zpráv (dodá provozovatel slu¾eb), Zprávy odeslány jako, Platnost zprávy, Standardní èíslo pøíjemce, Výpisy doruèených zpráv, Pou¾ít datové pakety, Odpovìï pøes stejné støedisko (sí»ová slu¾ba) a Pøejmenovat profil odesílání (není k dispozici ve výchozím profilu). 44

45 Zvolte mo¾nost Ulo¾it odeslané zprávy > Ano a nastavíte telefon na ukládání odeslaných zpráv do slo¾ky Odeslané polo¾ky. Zvolíte-li mo¾nost Ne, nebudou odeslané zprávy ukládány. Volbou Automatické opakované odesílání > Zapnuto nebo Vypnuto mù¾ete aktivovat nebo deaktivovat opakované posílání zpráv po selhání odeslání. Nastavení pro multimediální zprávy Zvolte mo¾nost Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Multimed. zprávy Definujte nastavení voleb: Ulo¾it poslané zprávy. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do slo¾ky Poslané polo¾ky, zvolte mo¾nost Ano. Zvolíte-li Ne, nebudou odeslané zprávy ukládány. Mo¾nost Výpisy doruèených zpráv nastavuje, aby sí» posílala potvrzení o doruèení zpráv (sí»ová slu¾ba). Mo¾nost Zmen¹it obraz definuje velikost obrazu vkládaného do multimediální zprávy. Mo¾nost Standardní èasování snímkù slou¾í k nastavení výchozího èasování snímkù v multimediálních zprávách. Povolit pøíjem multimédií. Pro vyu¾ívání multimediálních slu¾eb zvolte mo¾nost Ne, Ano nebo V domácí síti. Je-li mo¾nost Povolit pøíjem multimédií nastavena na hodnotu Ano nebo V domácí síti, mù¾e vám být operátorem nebo provozovatelem slu¾by úètována ka¾dá pøijatá zpráva. Pøi výchozím nastavení je pøíjem multimediálních zpráv zapnut. 45

46 Pøíchozí multimediální zprávy. Zvolte mo¾nost Vyvolat pro povolení automatického pøíjmu multimediálních zpráv, Naèíst ruènì pro povolení pøíjmu multimediálních zpráv pouze po výzvì, nebo Odmítnout pro zakázání pøíjmu multimediálních zpráv. Nastavení konfigurace. Zvolte mo¾nost Konfigurace a vyberte výchozího provozovatele slu¾by pro naèítání multimediálních zpráv. Chcete-li vidìt úèty poskytované provozovatelem slu¾by, zvolte Úèet. Je-li zobrazeno více úètù, vyberte ten, který chcete pou¾ít. Nastavení mù¾ete pøijmout v konfiguraèní zprávì od provozovatele slu¾by. Informace o ruèním nastavení najdete v èásti Nastavení konfigurace, na str. 60. Mo¾nost Povolit reklamy pou¾ijte, pokud chcete povolit pøíjem zpráv definovaných jako reklama. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba Povolit pøíjem multimédií nastavena na hodnotu Ne. Bì¾ná nastavení Chcete-li nastavit velikost písma pro ètení a psaní zpráv, zvolte mo¾nost Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Jiná nastavení > Velikost písma. Výpis volání Telefon registruje tel. èísla nepøijatých a pøijatých hovorù, volaná èísla a pøibli¾nou délku hovorù. (sí»ová slu¾ba) Telefon registruje tyto polo¾ky pouze v pøípadì, ¾e sí» podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté slu¾bami sítì. 46

47 Pokud v menu Nepøijaté hovory, Pøijaté hovory a Volaná èísla zvolíte mo¾nost Volby, mù¾ete napøíklad zobrazit datum a èas hovoru, upravit nebo vymazat tel. èíslo ze seznamu, ulo¾it èíslo do seznamu Kontakty nebo na tel. èíslo odeslat zprávu. Funkcí Smazat seznamy posledních hovorù sma¾ete seznamy posledních hovorù. Seznamy posledních hovorù Zvolte mo¾nost Menu > Výpis volání a pøíslu¹ný seznam. Mo¾nost Nepøijaté hovory zobrazí seznam posledních a¾ 20 tel. èísel, ze kterých se k vám nìkdo pokou¹el dovolat (sí»ová slu¾ba). Èíslo pøed jménem nebo tel. èíslem indikuje poèet pokusù o zavolání od tohoto volajícího. Tip: Je-li zobrazeno upozornìní na nepøijaté hovory, otevøete zvolením mo¾nosti Seznam seznam tel. èísel. Vyberte èíslo, které chcete vytoèit, a stisknìte tlaèítko volání. Mo¾nost Pøijaté hovory zobrazí seznam posledních pøijatých nebo odmítnutých hovorù (sí»ová slu¾ba). Mo¾nost Volaná èísla zobrazí seznam posledních volaných èísel. Tip: V pohotovostním re¾imu stisknìte jednou tlaèítko volání pro zobrazení seznamu volaných èísel. Vyberte po¾adované èíslo nebo jméno a stisknutím tlaèítka volání èíslo vytoète. Mo¾nost Smazat seznamy posledních hovorù sma¾e seznamy posledních hovorù. Vyberte, zda chcete odstranit v¹echna telefonní èísla nebo jenom èísla z urèitého seznamu. Tuto operaci nelze vrátit zpìt. 47

48 Mìøièe a èítaèe hovorù Poznámka: Skuteèná èástka za hovory a slu¾by uvedená na faktuøe od provozovatele sí»ových slu¾eb se mù¾e li¹it v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, daních atd. Pro zobrazení pøibli¾ných informací o posledních komunikacích zvolte mo¾nost Menu > Výpis volání a Délka hovorù, Èítaè dat datových paketù nebo Mìøiè spojení datových paketù. Informace o poloze (sí»ová slu¾ba) Nìkteré sítì umo¾òují vyøizovat po¾adavky na zji¹tìní polohy. Funkce Urèení polohy umo¾òuje zobrazit pøijaté po¾adavky na zji¹tìní polohy od operátora sítì. Informace o dostupnosti a mo¾nosti objednání této slu¾by získáte u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Zvolte mo¾nost Menu > Výpis volání > Urèení polohy: Volbou Záznam polohy zobrazíte seznam pøijatých po¾adavkù na urèení polohy. Kontakty Jména nebo tel. èísla (kontakty) mù¾ete ulo¾it do pamìti telefonu a do pamìti SIM karty. Do pamìti telefonu mù¾ete ulo¾it kontakty s telefonními èísly a textovými polo¾kami. Jména a tel. èísla ulo¾ená v pamìti SIM karty jsou oznaèena ikonou. 48

49 Hledání kontaktu Zvolte mo¾nost Menu > Kontakty > Jména > Volby > Hledat. Procházejte seznamem kontaktù nebo napi¹te první písmena hledaného jména. Ukládání jmen a telefonních èísel Jména a èísla jsou ukládána do pou¾ívané pamìti. Zvolte mo¾nost Menu > Kontakty > Jména > Volby > Pøidat nový kont.. Zadejte jméno a tel. èíslo. Pøidání podrobností ke jménu Do pamìti telefonu pro kontakty mù¾ete ke jménu ulo¾it nìkolik typù telefonních èísel a krátkých textových poznámek. První ulo¾ené tel. èíslo je automaticky nastaveno jako výchozí èíslo a má okolo indikátoru typu èísla rámeèek. Po zvolení jména ze seznamu kontaktù je pou¾ito výchozí èíslo (pokud nezvolíte jiné tel. èíslo). 1. Zajistìte, aby byla nastavena pou¾itá pamì» Telefon nebo Telefon a SIM. 2. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete pøidat nové èíslo nebo textovou poznámku, a zvolte mo¾nost Detaily > Volby > Pøidat detail. 3. Chcete-li pøidat èíslo, zvolte mo¾nost Èíslo a jeden z typù èísla. Chcete-li zmìnit typ èísla, vyberte po¾adované èíslo a zvolte mo¾nost Volby > Zmìnit typ. Chcete-li nastavit zvolené tel. èíslo jako výchozí èíslo, zvolte mo¾nost Jako výchozí. Chcete-li pøidat dal¹í detail, vyberte v mo¾nosti , Webová adresa, Po¹t. adresa a Poznámka typ textové poznámky. 49

50 4. Zadejte èíslo nebo textovou poznámku a ulo¾te je zvolením mo¾nosti OK. 5. Pro návrat do pohotovostního re¾imu zvolte mo¾nost Zpìt > Odejít. Kopírování kontaktù Vyhledejte kontakt, který chcete zkopírovat, a zvolte mo¾nost Volby > Kopírovat. Jména a tel. èísla mù¾ete ulo¾it do pamìti telefonu na kontakty a do pamìti SIM karty. Do pamìti SIM karty mù¾ete ulo¾it jména s jedním telefonním èíslem. Úpravy podrobností kontaktù Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, zvolte mo¾nost Detaily a vyhledejte jméno, èíslo nebo textovou polo¾ku. Chcete-li upravit jméno, tel. èíslo nebo textovou polo¾ku, zvolte mo¾nost Volby > Upravit jméno, Upravit èíslo nebo Upravit detail. Odstraòování kontaktù nebo podrobností kontaktù Chcete-li odstranit v¹echny kontakty a detaily pøipojené ke kontaktu z pamìti telefonu nebo SIM karty, zvolte mo¾nost Menu > Kontakty > Odstr. v¹ech. kont. > Z pamìti telefonu nebo Ze SIM karty. Potvrïte operaci bezpeènostním kódem. Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte po¾adovaný kontakt a zvolte mo¾nost Volby > Odstranit. Chcete-li odstranit èíslo nebo textovou polo¾ku pøipojenou ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte mo¾nost Detaily. Vyberte po¾adovaný detail a zvolte mo¾nost Volby > Odstranit > Odstranit èíslo nebo Odstranit detail. 50

51 Vizitky Kontaktní informace o osobì mù¾ete do kompatibilního pøístroje, který podporuje standard vcard, odeslat nebo pøijmout jako vizitku. Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jeho¾ informace chcete odeslat, a zvolte mo¾nost Volby > Odeslat vizitku > Pøes multimedia nebo Pøes text. zprávu. Po pøijmutí vizitky zvolte mo¾nost Ukázat > Ulo¾it pro ulo¾ení vizitky do pamìti telefonu. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte mo¾nost Odejít > Ano. Nastavení Zvolte mo¾nost Menu > Kontakty > Nastavení a vyberte z tìchto voleb: Pou¾ívaná pamì» pro zvolení pamìti v SIM kartì nebo telefonu, kterou chcete pou¾ít pro kontakty. Chcete-li pou¾ívat jména a tel. èísla z obou pamìtí, zvolte mo¾nost Telefon a SIM. V takovém pøípadì budou jména a èísla ukládána do pamìti telefonu. Chcete-li vybrat zpùsob zobrazení jmen a èísel v kontaktech, zvolte mo¾nost Ukázat Kontakty. Pro zobrazení velikosti volné a zaplnìné pamìti zvolte mo¾nost Stav pamìti. Skupiny Pro uspoøádání jmen a tel. èísel ulo¾ených v pamìti do skupin volajících s rùznými vyzvánìcími tóny zvolte mo¾nost Menu > Kontakty > Skupiny volajících. 51

52 Zrychlená volba Chcete-li pøiøadit tel. èíslo tlaèítku zrychlené volby, zvolte mo¾nost Menu > Kontakty > Zrychlené volby a pøejdìte na po¾adované èíslo tlaèítka zrychlené volby. Zvolte mo¾nost Pøiøadit. Pokud je tlaèítku zrychlené volby ji¾ pøiøazeno jiné èíslo, zvolte Volby > Zmìnit. Zvolte mo¾nost Hledat a zadejte èíslo, které chcete pøiøadit. Pokud je funkce Zrychlená volba vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz také èást Zrychlená volba v èásti Nastavení hovorù, na str. 56. Informace o vytáèení èísel pomocí tlaèítek zrychlené volby najdete v èásti Zrychlená volba telefonního èísla, na str. 28. Dal¹í funkce kontaktù Zvolte mo¾nost Menu > Kontakty a k dispozici mohou být následující funkce: Informaèní èísla pro volání informaèních èísel provozovatele slu¾eb, pokud jsou ulo¾ena na SIM kartì (sí»ová slu¾ba). Èísla slu¾eb pro volání èísel slu¾eb provozovatele slu¾eb, pokud jsou ulo¾ena na SIM kartì (sí»ová slu¾ba). Moje èísla pro zobrazení tel. èísel pøiøazených k SIM kartì, pokud jsou èísla ulo¾ena v SIM kartì (sí»ová slu¾ba). 52

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9233115 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 CS 9237290 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260 9231783 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-17 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 9237290 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020 9236482 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-30 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9237225 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-13 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport 9248519 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-38 shoduje s ustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte 9205314 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-233 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC)

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) 9208866 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-396 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA N80 INTERNET EDITION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Uživatelská příručka. Nokia N76-1

Uživatelská příručka. Nokia N76-1 Uživatelská příručka Nokia N76-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-135 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Uživatelská příručka. Nokia N77-1

Uživatelská příručka. Nokia N77-1 Uživatelská příručka Nokia N77-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-194 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

1. vydání CS, 9251974

1. vydání CS, 9251974 Nokia N95-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-159 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140 9231667 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia 9207220 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek SU-33W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer 9355896 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-2 shoduje s ustanoveními

Více

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9310693 5. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-5 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4 9357312 Issue 4 U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Více

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost

Více

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9245865 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-20 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM Ericsson GA628 Mobilní telefon pro provoz v síti GSM U ivatelská pøíruèka CS Druhé vydání (kvìten 1997) Tuto pøíruèku vydává spoleènost Ericsson Mobile Communications AB bez záruky. Zdokonalení a zmìny

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS Nokia for Business Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA V pamìti pøístroje, na disku CD-ROM nebo pamì»ové kartì dodané s pøístrojem a na internetu

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Seznámení s produktem

Seznámení s produktem Seznámení s produktem Nokia, Nokia Connecting People a Navi Bars jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu

Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu Issue 2 CS Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV Digitální bezdrátový telefon Typové oznaèení: KX-TCD735CXM Návod k obsluze 2 4 5 6 9 7 8 0 1 3 DIGITAL GHI 7 4 1 TUV 0 5 2 ABC DEF JKL MNO 8 9 PQRS WXYZ 6 3 R Identifikace volajícího PØED POUŽITÍM SI POZORNÌ

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více