UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků Autor BP: Josef Palata Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně 2012 Praha

2 ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení Název bakalářské práce v češtině Název bakalářské práce v angličtině Studijní program Studijní obor Vedoucí bakalářské práce Josef Palata Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků Forms of financing of early stage development of innovative companies Ekonomika a management Ekonomika a management Ing. Heřman Kopkáně Cíl závěrečné bakalářské práce Rozvoj takzvané znalostní ekonomiky je jedním za strategických cílů rozvoje českého hospodářství. Většina technologických a inovativních podniků řeší a není schopna financovat svůj rozvoj z vlastních zdrojů a to zejména v raných fázích. V rámci práce bych chtěl zpracovat přehled finančních nástrojů vhodných pro tento typ financování, zhodnotit jejich pouţitelnost pro specifické modelové situace a porovnat jejich dostupnost v České republice oproti jiným zemím EU. Cílem je poskytnout začínajícím podnikatelům ucelený přehled o moţnostech financování rozvoje jejich společností. Nejvíce bych se chtěl zaměřit na venture capital a podporu ze strany státu. Osnova 1. Úvod 2. Fáze rozvoje podniku 3. Zdroje a formy financování v jednotlivých fázích 4. Raná fáze rozvoje 5. Zdroje a formy financování rané fáze 6. Role státu při podpoře rozvoje nových technologií a inovativního podnikání 7. Formy státní podpory 8. Závěr Základní literatura -ŠMEJKAL, Štěpán. Rizikový kapitál jako nástroj pro rozvoj malého a středního podnikání [online]. Brno, s. Diplomová práce. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/99951/esf_m/stepan_smejkal.pdf> -CzechInvest: Finanční průvodce pro malé a střední podniky. Praha, 2004.Dostupné z WWW: <http://www.czechinvest.org/data/files/financni-pruvodce-12-cz.pdf> -FOTR, J; SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. [s.l.] : Ekopress, s. ISBN DVOŘÁK, Ivan; PROCHÁZKA, Pavel. Rizikový a rozvojový kapitál. [s.l.] : Management Press, s. -CVCA. Příručka k investování soukromého a venture kapitálu [online]. [s.l.] : [s.n.], 2006 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.czechinvest.org/data/files/prirucka-cvca-277.pdf>. -American chamber of commmerce in Czech republic. Snadná cesta k rozvoji firmy [online]. [s.l.] : [s.n.], 2006 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.czechinvest.org/data/files/snadna-cesta-k-rozvoji-firmy-472.pdf>.

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem svou bakalářskou práci na téma Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s pouţitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a pouţitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, ţe v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Josef Palata

4 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Heřmanovi Kopkáněmu za čas, který mi věnoval a také za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. Děkuji také paní Ing. Petře Kursové za poskytnuté materiály a odbornou pomoc při zpracování této práce.

5 Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků Forms of financing of early stage development of innovative companies 5

6 Abstrakt Od roku 1989 prošla naše společnost a její ekonomika zásadní transformací. Za dvacet let jsme vybudovali moderní trţní ekonomiku a naše ţivotní úroveň dosáhla evropského průměru. Tato transformace nicméně není ukončena. Jako malá a velmi otevřená ekonomika potřebujeme podniky, které budou rozvíjet vyspělé technologie, vyrábět inovativní produkty, poskytovat vysoce sofistikované sluţby a tím vytvářet vysokou přidanou hodnotu. Jen tak můţeme obstát v sílící mezinárodní konkurenci. Česká republika disponuje mnoţstvím kvalitních odborníků a vysoce kvalifikované pracovní síly. Je nezbytné vytvářet takové podmínky, aby tyto subjekty mohly naplno vyuţít svůj potenciál a zařadit tak náš stát opět do skupiny nejvyspělejších zemí světa. Budování technologických a inovativních podniků vyţaduje vhodné formy financování. Ambicí této práce je poskytnout základní přehled o dostupných formách financování zakládání a rozvoje podniků a poskytnout základní orientaci v této oblasti s důrazem na venture kapitál a státní podporu, zejména začínajícím podnikatelům v České republice. Abstract Since 1989, our society has come through crucial transformation. In the last twenty years we have built a modern free economy and our living standard has reached the European average. Nevertheless, this transformation isn t over. As a small and opened economy we need companies that will develop modern technologies, manufacture innovative products, and offer highly sophisticated services thus creating added value. Only that is how we can succeed in international competition. Czech Republic offers large number of professionals and highly qualified labour force. It is necessary to create conditions for these people to use their full potential and improve our country to become once again one of the most advanced economies in the world. Building innovative companies requires suitable forms of financing. The goal of this thesis is to provide basic information in this field, especially venture capital and government support. The information is intended mostly for starting companies in Czech Republic. 6

7 Obsah 1. Úvod Teoretické souvislosti Podnikání Podnik Inovace Fáze ţivota podniku Fáze vzniku Fáze růstu Fáze zralosti, stabilizace Fáze poklesu Fáze oţivení Rané fáze Seed Start-up Počáteční růst Expanze Praktická část Zdroje financování Rodina a přátelé Soukromý kapitál Business angels Situace v České republice Business Angels Czech

8 Výhody a nevýhody business angels investic Uskutečněné BA investice v České republice Venture kapitál Situace v České republice IPO vstup na burzu cenných papírů Banka Strategický partner Státní podpora Historie státní podpory od roku 1992 aţ do Státní podpora od roku 2007 do současnosti Státní venture capital/seed fond Závěr Seznam pouţitých zdrojů Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů

9 1. Úvod Je zřejmé, ţe se nyní nacházíme v období významného ekonomického zpomalení, mnoho zemí dokonce vykazuje znaky ekonomické recese dvě čtvrtletí za sebou jim klesá hrubý domácí produkt. Tato situace je ale také označována za zajímavé období pro začátek podnikání. Uţ jen proto, ţe lze předpokládat, ţe se negativní trend dříve či později obrátí a ekonomika začne růst (netroufám si ale odhadovat, kdy a jestli vůbec se tak stane). Zajímavější je však argument, ţe důsledkem tohoto zpomalení přišla řada i jinak velmi schopných lidí o zaměstnání a přemýšlí, jak by získali prostředky na ţivobytí a začínají tak podnikat. Malé a střední podnikání má obecně pozitivní dopady na ekonomiku celého státu. Vytváří nová pracovní místa, konkurenci a přináší peníze do státní pokladny. I pan premiér Petr Nečas 1 řekl, ţe hlavní prioritou, jak nastartovat českou ekonomiku, je zvýšení podílu malých a středních podniků. To je další důvod, proč je tato práce zaměřena právě na rozvoj podnikání. Cílem práce je poskytnout začínajícím podnikatelům přehled o moţnostech financování vzniku nebo rozvoje jejich společností. Práce je zaměřena hlavně na malé a střední podniky, které tvoří páteř kaţdé ekonomiky a protoţe ţiji v České republice, zaměřím se na moţnosti financování právě u nás. Detailněji se práce věnuje zejména problematice venture kapitálu a podpoře ze strany státu. Zdá se, ţe obě tyto formy financování u nás nejsou vyuţívány na svůj maximální potenciál. Jedním z důvodů můţe být fakt, ţe o nich lidé nemají dostatek informací. Vyhledal a analyzoval jsem potřebné informace a shrnul je v této práci. V první části práce jsou vysvětleny teoretické souvislosti. Čtenáři jsou uvedeni do problematiky a dále je vysvětleno, jak chápeme podnik a proč vlastně podniky existují. Dále bude řeč o tom, jakou má inovace souvislost s malými a středními podniky a ţivotním 1 HRON, Michal. Nečas plánuje nastartovat českou ekonomiku, škrty k cestě vzhůru nestačí. idnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 9

10 cyklem těchto podniků. V této části bude ještě vysvětleno, proč se budu zabývat právě ranou fází ţivotního cyklu. Druhá část se bude věnovat jednotlivým formám financování, zejména rizikovému kapitálu a podpoře ze strany státu. U kaţdé formy financování jsem sledoval několik důleţitých kritérií. Tyto kritéria budou shrnuta v přehledné tabulce. Poté bude podrobněji vysvětlena podstata venture kapitálových investic, a jaká je situace v České republice. Bude zmíněno také několik forem financování, které nejsou pro malé a střední inovativní podniky příliš vhodné. Poté bude detailně popsána historie, současnost a budoucnost státní podpory podnikání v České republice Na závěr bude řeč o připravovaném státním Seed/Venture kapitálovém fondu, protoţe spojuje dvě oblasti, kterým jsem se v této práci nejvíce věnoval státní podporu a venture kapitál. 2. Teoretické souvislosti 2.1. Podnikání Slovo podnikání nebo podnikatel pouţíváme téměř kaţdý den a vnímáme je jako běţný termín. S jeho definicí je to ale sloţitější. Ta se liší podle toho, z jakého úhlu se na podnikání díváme. Z ekonomického hlediska je to vyuţívání zdrojů a aktivit tak, abychom přidali na jejich hodnotě. Z psychologického hlediska je to pak prostředek k seberealizaci, k získání nezávislosti, kdy člověk přestane být závislým zaměstnancem. Z pohledu společnosti je podnikání cesta k vytváření blahobytu, hledání efektivnějšího způsobu vyuţívání zdrojů a vytváření pracovních míst. Obchodní zákoník, vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 513/1991 Sb. definuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Tento zákoník je pro podnikatele nejdůleţitějším právním předpisem, který upravuje zejména postavení 10

11 podnikatelů, právní formy a obchodní závazkové vztahy. Jsou v něm také definovány všechny důleţité pojmy Podnik Základní funkcí podniku je přetváření výstupů na vstupy za účelem uspokojení potřeb zákazníků. Tyto vstupy jsou základní výrobní faktory práci, půdu a kapitál. Výstupy jsou pak výrobky nebo sluţby. Nabídka těchto výstupů se pak s poptávkou zákazníků střetává na trhu. Hlavním cílem podnikání je tedy uspokojování potřeb zákazníků. Kvůli dnešnímu turbulentnímu prostředí se tyto potřeby neustále mění a podnik by na ně měl reagovat, aby se udrţel na trhu. Proto je potřeba stálé inovace. Velké podniky mají výhodu větší ekonomické stability a silnějšího postavení na trhu. Na druhou stranu ale nejsou schopny tak rychle a pruţně reagovat na změny turbulentního prostředí. Nedokáţí tak rychle provádět podnikatelská rozhodnutí a měnit strategii. Zde se otevírá prostor pro malé a střední podniky. Jsou inovativní a dokáţí rychle reagovat na změny. Vzhledem k velkému počtu malých podniků a tomu, ţe zaměstnávají 90% zaměstnanců, 3 tvoří páteř České ekonomiky. Proto si jsem toho názoru, ţe má smysl se zabývat inovativními, malými a středními podniky. Nejprve bych rád vysvětlil, co vlastně znamená inovace. 2 VEBER, Jaromír. Podnikání malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 304 s. ISBN s European Business Fact and figures, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006, ISBN , ISSN

12 Obrázek 1: Zastoupení kategorií podniků na celkovém počtu v roce 2003 v EU Zdroj 1: European Business Fact and figures, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Inovace Klasikem v oblasti teorie inovací je rakouský ekonom Josef Alois Schumpeter, který ţil v letech Schumpeterovo dílo je značně rozsáhlé, přesahující rámec ekonomie jako vědy. Na základě východisek a přístupů, zaloţených na vlastních teoriích a metodikách se Schumpeter soustředil na budování dynamické teorie. Vývojový prvek ekonomického systému spatřoval v inovacích. Podle něj jsou na nich také zaloţeny koncepce cyklického vývoje kapitalistických ekonomik. V dnešním globalizovaném světě, kde převládá turbulentní prostředí a kdy o samotném přeţití ekonomik rozhoduje právě především efektivnost klíčových inovací, lze pak koncepci J.A.Schumpetera pojímat jako jakýsi obecný dynamický vývojový rámec řady ekonomických úvah a nikoli ve smyslu konkrétních hospodářskopolitických doporučení. Schumpeterovo pojetí inovací se také stalo základem pro četná rozpracování a vznik moderních koncepcí v oblasti inovací. Jak uţ bylo zmíněno dříve, inovativní bývají zejména malé a střední podniky. Tato inovativnost probíhá nejvíce v raných stádiích ţivotního cyklu podniku. Nejdříve vysvětlím teoretický model tohoto cyklu. 12

13 2.4. Fáze života podniku 4 Podobně jako ţivé biologické či sociální organismy, také podnik prochází během svého ţivota určitými fázemi. Ţivotní cyklus podniku můţeme rozdělit do čtyř základních fází. Těmi jsou vznik, růst, zralost a pokles. Pokles není následován ţádným dalším stádiem. Buď se pokles zastaví, podnik se oţiví a začne opět růst, nebo bude pokračovat v poklesu aţ do zániku. Tento model je výsledkem dlouhodobého výzkumu mnoha podniků 5, nicméně nelze jej aplikovat vţdy. Během ţivota podniků, které působí na trhu déle neţ několik desítek let se tyto fáze mohou postupně střídat. Tyto podniky si zopakují několik cyklů a ani po dlouhé době nezaniknou. Na konci kaţdého cyklu nastane fáze oţivení a celý cyklus pokračuje zase fází růstu. Na druhé straně v celé řadě podniků proběhne pouze jeden, po poklesu nenastane oţivení a tyto podniky zaniknou. Hlavním cílem manaţerů podniků je tedy dlouhodobě udrţet podnik ve fázi růstu a zralosti, a pokud nastane pokles, provést revizi současného stavu a navrhnout jak podnik oţivit. Ţivotní cyklus podniku popisuje následující obrázek. 4 Zpracováno podle informací ze serveru 5 MILLER, Danny a FRIESEN. A Longitudinal Study of the Corporate Life Cycle. Management Science [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

14 Obrázek 2: Ţivotní cyklus podniku Zdroj: Fáze vzniku Fáze vzniku je charakteristická nízkým počtem zákazníků a počtem prodaných výrobků či výkonů. Na začátku existují jen výdaje, proto podnik dosahuje záporného hospodářského výsledku. Později podnik dosahuje příjmů, ty jsou ale zatím niţší neţ výdaje. To znamená, ţe podnik pouze spotřebovává investice. Má jednoduchou a centralizovanou organizační strukturu. Většinou podnik vede sám majitel a zastává jak manaţera pro strategické rozhodování, tak i operativní vedení, které zajišťuje běţný chod firmy. Podnik působí většinou jen na úzké části trhu, proto ještě není moc velkou konkurencí pro ostatní. Marketing je omezen jen na nezbytný, protoţe na více propagace nejsou finanční prostředky. Toto období trvá obvykle prvních deset let existence společnosti. V některých oborech trvá tato fáze kratší dobu, v jiných oborech delší. Strategie podniků v této fázi bývá často jen přeţít a dostat se do fáze růstu. S přechodem do fáze růstu musí podnik podniknout některé důleţité změny, jinak můţe dojít k jeho zániku. Tento růst totiţ vyţaduje sloţitější administrativní systém a decentralizaci organizační struktury. Firmy s více jak pěti zaměstnanci pak musí o změně organizační struktury uvaţovat i proto, aby bylo moţné zaměstnance efektivně řídit. Majitel uţ neřídí všechno a deleguje 14

15 své úkoly zaměstnancům. Vznikají specializované útvary a s přechodem k funkcionální organizační struktuře majitel nebo ředitel firmy deleguje své povinnosti vedoucím těchto útvarů a sám se věnuje spíše strategickému rozhodování Fáze růstu Za fázi růstu můţeme povaţovat období, kdy podniku trvale, několik čtvrtletí za sebou rostou příjmy. Nicméně na počátku této fáze příjmy stále převyšují výdaje. Podnik zvyšuje objem výroby, prodeje či poskytování sluţeb, rozšiřuje svoje působení na trhu a získává větší trţní podíl. To přináší vyšší počet zákazníků a rostoucí příjmy. Křivka příjmů by měla mít poměrně strmý průběh, aby se dostala na úroveň křivky výdajů a nastal bod zvratu. Jakmile bodu zvratu totiţ podnik začne vykazovat kladný hospodářský výsledek. Fáze růstu je tedy charakteristická rostoucím obratem a zvyšujícím se podílem na trhu. Marketing je v této fázi na vysoké úrovni, je do něj investováno velké mnoţství prostředků. Podnik se snaţí vybudovat si místo na trhu a cenou bojuje s konkurencí. Objevuje se benchmarking a potřeba učit se od konkurence. V této fázi většinou podnik nasazuje svůj podnikový informační systém, protoţe uţ není schopen vše řídit bez pouţití ICT technologií tak efektivně. Podnik ve fázi růstu proto potřebuje další kapitál, aby vůbec tento růst ustál a pokračoval v něm. Některým podnikům postačí reinvestovat zisk, většina ale potřebuje cizí zdroje financování. Formy a zdroje financování budou detailně probrány v následujících kapitolách Fáze zralosti, stabilizace Po úspěšném překonání fáze růstu, která je pro firmu velmi náročná jak ekonomicky, tak organizačně, můţe se podnik rozhodnout pro následující alternativy. Buď záměrně přejde do fáze zralosti tím, ţe ukončí svůj růst, nebo se transformuje, aby mohl ještě nějaký čas růst. Pokud by se podnik nerozhodl ani pro jednu z těchto dvou alternativ, za čas by jej trh automaticky vnímal jako zralou firmu. Protoţe by stále byl podnik uspořádán pro růst, jeho 15

16 chování by neodpovídalo této zralé fázi. S největší pravděpodobností by pak následoval pokles. Ve fázi zralosti se meziroční růst trţeb zpomaluje. Tato fáze je charakteristická vyšším, ustáleným počtem zákazníků a vysokým obratem. Marketing uţ není tak průbojný a je do něj investováno méně. To neznamená, ţe můţe být podceněn. Podnik se snaţí udrţet stálou pozici na trhu a rozšiřovat se na trhy další. Tento růst by měl být ale opatrný. V této fázi dosahuje podnik vysokého zisku, proto je cílem kaţdého podniku této fáze dosáhnout a co nejdéle se v ní udrţet. Podnik musí stále sledovat prostředí, které je čím dál tím více turbulentní. Musí včas a nejlépe s předstihem rozpoznat, kdy její současná strategie přestává být vhodná pro danou situaci na trhu. Podnik tedy musí změnit svoji strategii nebo vylepšit tu stávající, aby stačila konkurenci a situaci na trhu. Proto mají úspěšné podniky sofistikovaný systém plánování. Sestavují například dlouhodobou, krátkodobou a operativní strategii s ohledem na měnící se prostředí. Obecně platí, ţe v této fázi se podnik neudrţí věčně a následuje fáze poklesu Fáze poklesu Ve fázi poklesu uţ firmě trţby nerostou, ale naopak klesají. Příjmy klesají pod úroveň výdajů a podnik se dostává do ztráty. Někdy trţby klesají pomalu, někdy poměrně rychle, například kdyţ přijde náhle finanční krize. Úkolem vedení je tento pokles včas rozpoznat. Pokles často manaţery vystraší a řízení firmy se centralizuje do rukou vrcholového managementu, protoţe chtějí pokles zvrátit. Často tak začnou rozhodovat i o věcech, které by měl mít na starost niţší management. Vrcholový management tak není v této fázi schopen zjišťovat relevantní data o konkurenci či poţadavcích zákazníků a formovat či vytvářet strategii firmy. Nepodaří-li se toto zvrátit a podnik se dostane do dlouhodobého poklesu, situace končí zánikem podniku. Ne vţdy však podnik dospěje aţ do takové fáze, ţe se celkově rozvinou výše popsané charakteristiky poklesu. Často se pokles obrátí a přejde zpět do fáze stabilizace, nastane fáze oţivení. Někdy se tak stane samo, díky trhu, jindy musí vedení provést revizi stávajícího stavu a změny ve strategii. 16

17 Fáze oživení Charakteristika této fáze je stejná, jako u fáze zralosti. Firma navíc implementuje další informační systémy. Úkolem informačního systému je kromě zajištění bezproblémového chodu firmy také rozpoznávání příleţitostí a hrozeb a předpověď budoucích trţeb. Firma je poučena z předchozího poklesu, řízení se opět decentralizuje a vrcholový management se soustředí na strategické řízení firmy Rané fáze 6 Jak jiţ bylo zmíněno, inovace probíhá v určité fázi ţivotního cyklu zejména malých a středních podniků. Tyto podniky jsou nejvíce inovativní v raných fázích. Proto se konkrétně zaměřím na tyto raná stádia, která je moţné dále rozdělit, a to na následující čtyři. Jsou to seed, start-up, počáteční růst a expanze, jak je znázorněno na obrázku. 6 NÝVLTOVÁ, Romana. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 222 s. ISBN

18 Obrázek 3: Dělení raných fází ţivotního cyklu podniku Zdroj: Zpracováno podle a Seed Ranná fáze ţivotního cyklu firmy, kdy má podnikatel základní představu o svém produktu a podnikatelském záměru. Zpravidla na úrovni výzkumu a vývoje, do kterého směřuje převáţná část finančních zdrojů. Můţe to být například financování výroby prototypu. Kromě výzkumu a vývoje je nutné provést studii proveditelnosti, zda navrhovaný produkt je prodejný a zakládající tým má všechny potřebné schopnosti a znalosti. 18

19 Start-up Jedná se o jiţ zaloţené nebo teprve zakládané podniky, které však ještě nezahájily komerční prodej svých výrobků nebo sluţeb a nemají ţádný zisk. Financování je spojené s komercionalizací produktu vyvinutého v předchozí fázi. Většinou je financován zejména marketing. Doba návratnosti investice bývá 5 aţ 10 let, stále se ale jedná o velmi rizikovou investici s odpovídající mírou zhodnocení Počáteční růst V této fázi jiţ firma vyrábí svůj produkt, má nastavené vztahy se svými partnery (obchodními a finančními) a vymezené své vlastní místo na trhu. Financování firmy je orientováno zejména na zajištění provozního chodu firmy a pokrytí počátečních investic, které firmu nastartovaly po fázi start-up. Je to úvěr převáţně do společností, které potřebují kapitál na expanzi, ale ještě nemají dostatek vlastního zisku. Stále se jedná o rizikovou investici s očekávaným zhodnocením okolo 30% IRR 7, doba investice bývá 4 roky Expanze Růstová fáze ţivotního cyklu jiţ existující firmy, která připravila nový produkt představující významnou změnu v její nabídce. Financování v této fázi směřuje do expanze a růstu společnosti, je moţno financovat růst výrobních kapacit, vývoj nového produktu / sluţby nebo profinancování pracovního kapitálu. Můţe také jít o investice za účelem geografického rozšíření trhu. Tyto investice jsou méně rizikové neţ v předchozích případech. Tímto typem investice se zabývá většina evropských venture kapitálových společností. Průměrná velikost investice se pohybuje v rozmezí milionů EUR, obvykle na 3 roky. Poţadované zhodnocení je nejčastěji minimálně 30% IRR. Jiţ dříve jsem uvedl, proč se zabývám sektorem malých a středních podniků, proč je důleţitá inovace a ţe probíhá hlavně v raných fázích ţivotního cyklu těchto podniků. 7 IRR (internal rate of return), vnitřní výnosové procento, je trvalý roční výnos investice. 19

20 Nyní se dostávám k tomu, proč se v této práci zabývám zrovna financováním těchto podniků. 3. Praktická část Zaloţení a následné budování podniku je velmi komplikovaný a náročný proces, k jehoţ finanční potřeby v naprosté většině převyšují moţnosti podnikatelů. Kromě zvládnutí sloţité administrativy potřebují malí a střední podnikatelé financovat výzkum a vývoj nových výrobků; výrobu prototypů či zahájení prodeje určitého typu výrobku či sluţby. Dále potřebují zajistit řízení chodu firmy, plánování, finance, marketing a mnoho dalších činností. Potřeba kapitálu je tedy zásadní. I na specializovaném českém serveru pro začínající podnikatele ipodnikatel.cz, kde jsou poskytovány rady začínajícím podnikatelům, je nejčastěji probírán problém financování. 8 Obrázek 4: Formy financování podniku v jednotlivých fázích s ohledem na míru rizika Zdroj: V raných fázích a ve fázích rychlého růstu mají podniky ztíţený přístup k bankovnímu financování. Proto se v této práci budu zabývat hlavně moţnostmi získávání 8 Zdroj: 20

21 nebankovního kapitálu ze soukromého i veřejného sektoru. Tím je zejména rizikový kapitál a státní podpora Zdroje financování V následující tabulce jsou shrnuty moţné formy financování. Sledovány byly následující kritéria. Prvním kritériem je fáze ţivotního cyklu, ve kterém se podnik nachází. Pro kaţdou fázi je vhodná jiná forma financování. V tabulce je dále uvedeno, jak se poskytovatel financí zapojuje do chodu podniku. Dále, jaká je dluhová kapacita v poměru k vlastnímu kapitálu. Posledními kritérii jsou náročnost získání finanční investice a administrativní náročnost. 21

22 Tabulka 1: Srovnání Zdrojů financování podle daných kritérií Zdroj kapitálu/kritérium Family, fools & friends Business angels Venture kapitál IPO první veřejná Bankovní produkty Programy státní podpory nabídka akcií Fáze podniku Seed Seed, start-up Start-up, počáteční růst, Počáteční růst, expanze počáteční růst, expanze Start-up, počáteční růst, expanze expanze Zapojení investora do chodu podniku Většinou ne, můţe je ale podnikatel zapojit BA chce často poradit podniku Ano Podle toho, zda někdo koupí většinový podíl akcií Ne Ne, státní VC/Seed fond se ale zapojovat bude, stejně jako BA a VC fondy Strategický versus Investor Spíše stratég Obojí Finance Finance Obojí finanční investor Vlastní kapitál/dluh Vlastní kapitál Obojí Obojí Vlastní kapitál Dluh Vlastní kapitál Náročnost získání investice Nízká náročnost Střední aţ vysoká náročnost Vysoká náročnost Vysoká náročnost na velikost Vysoká náročnost ručení, Nízká aţ střední náročnost podniku historie Administrace Ţádná nebo minimální Střední náročnost Střední náročnost Nízká náročnost Vysoká náročnost Vysoká náročnost Zdroj: Vlastní vypracování V následující kapitole se budu věnovat jednotlivým formám financování vzniku či rozvoje podniku Rodina a přátelé V začátcích podnikání je sloţité získat kapitál a mnozí lidé jako první poţádají rodinu či nejbliţší přátele. Je to hlavně z toho důvodu, ţe tito poskytují půjčku většinou bez úroku, bez ručení, sloţité administrativy a rychle. Tento druh půjček je zaloţen na dobrých vztazích s rodinou a přáteli. Můţe být ale velice nebezpečný. Půjčovat si od nejbliţších není vţdy vhodné. V případě neúspěchu podnikání totiţ podnikatel ztrácí peníze rodiny nebo přátel a to můţe být psychicky velice náročné. 22

23 Problémy také způsobí, kdyţ rodina nebo přátelé vymáhají své pohledávky. To mívá za následek zhoršení vzájemných vztahů. Další problém můţe nastat v opačném případě, kdy firma uspěje, zvýší se její hodnota a blízcí budou poţadovat víc, neţ bylo na začátku dohodnuto. I to můţe zhoršit vzájemné vztahy. Často ale začínající podnikatel nemá jinou moţnost financování. Například v devadesátých letech po vzniku České republiky neměli začínající podnikatelé ţádnou jinou moţnost financování své firmy, proto naprostá většina těchto firem byla financována pomocí půjček od rodiny, přátel nebo i neznalých či naivních kamarádů. Neshodám lze alespoň částečně předejít, pokud podnikatel a poskytovatel financí předem uzavřou písemnou dohodu o podmínkách financování Soukromý kapitál Dalším způsobem, jak získat finance je přesvědčit investora, aby do podniku vloţil kapitál. Protoţe investor podstupuje riziko, nazývá se tento investovaný kapitál rizikový. Rizikový kapitál můţeme rozdělit podle typu investora. Buď je investorem fyzická osoba, úspěšný podnikatel, nebo za tímto účelem zaloţená společnost. Nejprve se budu věnovat první skupině. Říká se jim obchodní andělé nebo častěji business angels Business angels Jsou to individuální investoři, kteří ve svém profesním ţivotě byli nebo jsou úspěšnými podnikateli nebo manaţery. Nejčastěji se jedná o muţe mezi 45 a 65 lety. Existují ale i mladší investoři, obzvlášť v technologickém sektoru. Tito lidé jsou ochotni investovat kapitál vydělaný podnikáním a poskytnout vlastní zkušenosti a rady, jak nejlépe kapitál vyuţít, jak firmu správně vést, jakou vybrat vhodnou strategii atd. Tato forma financování je například v USA nebo v západní Evropě zcela běţná. Pro tento druh investice je důleţitá vzájemná důvěra a komunikace mezi vlastníkem společnosti a business andělem. Obchodní anděl investuje do společnosti své vlastní peníze, proto musí důvěřovat jejímu managementu a věřit v budoucí úspěch této 23

24 společnosti. Investice se pohybují mezi $ a $ Nejčastěji se ale investice pohybuje okolo $ Business angels nehledají pouze nejvyšší výnos s určitou výší rizika, hledají především oblast, ve které se mohou aktivně angaţovat a vyuţívat své zkušenosti a kontakty pro podporu růstu firmy, do níţ investují. Jelikoţ se jedná o individuální investory, sdruţují se business angels často v klubech a sítích s cílem efektivnějšího přístupu. Dochází tak mezi nimi k výměně zkušeností a společnému investování do větších transakcí. Situace v České republice Nejrozvinutějším trhem pro business angels investice je bezesporu USA. V Česku, které nedisponuje takovým mnoţstvím bohatých jedinců se zájmem investovat touto formou, není situace zatím příliš příznivá. Vznikají ale různé asociace, které by mohly přinést zlepšení a zvýšit tak atraktivitu těchto investic na straně jedné a přístup k nim na straně druhé. Dalším důvodem, proč v České republice nejsou tyto investice příliš časté je nízké povědomí o nich. Mezi laickou veřejností jde o naprosto neznámou formu financování. Nedávno vysílala Česká televize pořad Den D, který přibliţoval proces získávání andělských investic na konkrétních situacích. Podle mého názoru to byl určitě krok správným směrem k zlepšení povědomí veřejnosti o business angels investice. Mnoho lidí zjistilo, ţe existují úspěšní a bohatí lidé, kteří by jim mohli pomoct s podnikáním. V tomto pořadu byla také zřejmá povaha českého business anděla. Většinou bývá konzervativní s malou chutí investovat své prostředky do pouhého nápadu. Dalším důvodem, proč u nás nejsou tyto investice příliš populární, je mentalita českých podnikatelů. Jsou často příliš ješitní a radši se zadluţí u banky, neţ aby se vzdali části majetkového a rozhodovacího podílu. Mají obavy, ţe o jejich firmě bude rozhodovat někdo jiný. 9 What are business angels. Venture choice [online]. [cit ]. Dostupné z: 24

25 V České republice působí několik andělských investorů, existují zde i jejich sdruţení. Největším z nich je bezpochyby organizace Business Angels Czech. Business Angels Czech Organizace "Business Angels Czech" je řádným členem evropské sítě Business Angels (EBAN), jejíţ hlavní sídlo je v Bruselu a sdruţuje všechny hlavní evropské společnosti zabývající se kapitálovými projekty. Cílem Business Angels Czech je najít alternativní zdroje financování rychle rostoucích společností nebo projektů s velkým trţním potenciálem. BA Czech nabízí dvojí typ sluţeb, sluţby investorům, kteří hledají uplatnění své investice a podnikům, které shánějí kapitál. Služby investorům Business Angels Czech spojuje investory a cílové podniky, které hledají alternativní zdroje financování. Pro investory můţe být Investování do malých a středních podniků vysoce přínosné jak z osobní, tak i finanční stránky. V těchto podnicích nebo projektech můţe investor vyuţít své zkušenosti s podnikáním, pomoct začínajícím podnikům a přitom výrazně zhodnotit své investice. Investor bude sdílet nejen své finanční zdroje, ale také své vlastní znalosti z provozování podnikání. Business Angels Czech navíc šetří práci a čas těmto investorům tím, ţe za ně vybírá vhodné projekty z několika desítek, které jsou k dispozici v nejrůznějších trţních segmentech. Na výběr je celá řada podniků, od rychle rostoucích, které poţadují navýšení kapitálu formou soukromých investic po začínající společnosti, které hledají kapitál potřebný na začátek provozování podnikání. Pokud investor projeví hlubší zájem o konkrétní projekty, bude mu následně zaslán detailní podnikatelský záměr pro dané projekty, včetně finančních indikátorů a základního shrnutí. Dále dojde k osobní schůzce mezi podnikatelem či organizací, která pro dané projekty hledá zdroje financování a investorem. 25

26 Služby podnikatelům a firmám Členství v Business Angels Czech si můţe podnik zaplatit za Kč. 10 Sdruţení pak uveřejní aţ tři projekty podniku na svých internetových stránkách a pošle referenční informace svým členům, investorům. Dále organizace pravidelně poskytuje zpětnou vazbu a na základě reakcí investorů doporučí alternativní metody zpracování projektové dokumentace a připraví přehled klíčových faktorů, jejichţ modifikace by měla výrazně ovlivnit šanci pro partnerství s investorem. Klíčové faktory, které posuzuje investor při procesu rozhodování o financování podniku či projektu jsou následující. Profesionalita a odborné zkušenosti podnikatele a managementu, konkurenční výhody nebo unikátní prodejní argumenty produktu nebo sluţby, vlastnosti, trend a růstový potenciál trţního segmentu, moţnosti návratnosti vloţených investic v časovém horizontu a moţnosti konvergence mezi vlastnostmi managementu, moţností podnikání, zkušenostmi privátního investora a preferencí investice. Výhody a nevýhody business angels investic Podnik má moţnost získání kapitálu s velkou přidanou hodnotou ve formě poradenství. Podnik nemusí investovat vlastní zdroje a nezatěţuje cash flow. Zlepší a posílí se systém, jakým je firma vedena a kontrolována, tzv. corporate governance. Další výhodou je pomoc při postupu firmy do další fáze rozvoje a s tím spojená modernizace či zavedení vnitřního informačního systému. Dále společnost získá kontakty na zahraničních trzích a silnější vyjednávací pozice vůči obchodním partnerům. Společnost sdílí vedení s dalším společníkem a diskutuje s ním o zásadních rozhodnutích ve společnosti. Díky tomu je potřeba pravidelného reportingu a zprůhlednění vedení společnosti. To můţe být vnímáno jako administrativní zátěţ a klade nároky na veškerý čas a energii vedení společnosti. S investováním pomocí business angels bývá spojeno mnoho omylů. Bývá například rozšířená obava, ţe investor převezme kontrolu nad vedením společnosti a bude jí chtít sám řídit. Jedním z kritérií takovéto investice je kvalitní vedení společnosti, které je 10 Business Angels Czech [online] [cit ]. Dostupné z: 26

27 schopné společnost vést a ve spolupráci s investorem zlepšovat a rozvíjet. Investor poţaduje pouze kontrolu nad klíčovými strategickými rozhodnutími, které mají dopad na další vývoj společnosti a tím i jeho investice. Business angel nemá zájem na operativní vedení společnosti. Uskutečněné BA investice v České republice Příkladem úspěšné BA investice můţe být projekt čtyř studentů z Českého vysokého učení technického v Praze. Jejich firma se jmenuje InSophy. Základem jejich nápadu bylo vyuţití matematických metod a algoritmů za účelem optimalizace výroby ve velkých provozovnách. Do jejich projektu investovali podnikatelé Pavel Šťovíček, spolumajitel a ředitel firmy Logos a Ondřej Bartoš, výkonný ředitel sdruţení First Tuesday CZ. Dalším příkladem můţe být podnik, který získal kapitál v jiţ zmíněné televizní soutěţi Den D. Podnik se jmenuje Biosynchron a je to první úspěšný nápad v této televizní show. Tímto nápadem je terapeutická matrace, která pomáhá léčit onemocnění pohybového aparátu a příznivě působí na kardiovaskulární systém. Patent na tuto matraci koupili čeští podnikatelé od polského vynálezce. Břetislav Suška, který je jedním ze společníků Biosynchronu poţadoval od investorů částku 1,2 milionů Kč za 40% podíl ve firmě. Nakonec se mu podařilo vyjednat investici Kč od kaţdého ze dvou investorů, kteří souhlasili s investicí. Kaţdý z těchto investorů získal za své peníze 10% podíl ve firmě. Těmito investory jsou Ondřej Bartoš a Marta Nováková Venture kapitál Další způsob investice rizikového kapitálu je pomocí venture kapitálových fondů. Venture kapitál lze definovat jako soukromý kapitál investovaný do inovativních podniků v raných fázích vývoje, které mají potenciál výrazně tento investovaný kapitál zhodnotit za několik let. 27

28 Protoţe se podniky nacházejí v rané fázi, většina jejich majetku představuje nehmotný majetek jako know-how, patenty a technologie. Proto není investice kryta hmotným majetkem a investor tudíţ podstupuje značné riziko. Výměnou za toto riziko získává investor značný rozhodovací podíl ve společnosti. Proto název rizikový kapitál. Rizikový kapitál představuje dlouhodobou investici nejen peněz, ale také času a práce. Investiční období můţe být tříleté, pětileté nebo delší. Podmínkou pro vstup venture kapitálu obvykle bývá transformace podniku na akciovou společnost. Investice probíhá formou navýšení základního kapitálu společnosti. Investor se tak stává akcionářem společnosti a návratnost jejich investice je závislá na růstu a ziskovosti podniku. Venture kapitálová investice je tedy mnohaletá spolupráce společnosti s venture kapitálovým investorem, který všestranně napomáhá rozvoji společnosti. Investor se většinou stane menšinovým podílníkem v podniku a podílí se na strategickém řízení. Obvykle po dobu investice nezasahuje do kaţdodenního operativního řízení podniku a investor si vyjedná právo veta v klíčových rozhodnutích. Jak uţ jsem zmínil, investoři podporují podniky nejen penězi, ale i poradenstvím, informacemi a obchodními kontakty. Během svého působení v podniku investoři jeho vývoj pečlivě monitorují. Cílem venture kapitálového investora je pomoct podniku co nejvíce vyrůst a zhodnotit tak svůj podíl. Poté hledá s vlastníky společnosti jiný fond nebo větší společnost, která by podíl odkoupila. Někdy podíl odkoupí samotní vlastníci či manaţeři podniku. Od obvyklého spolupodílníka na firmě se venture kapitál odlišuje svou snahou účastnit se pouze na přijímání zásadních rozhodnutí firmy a ponechat běţný chod firmy na tvůrcích podnikatelského záměru. Na rozdíl od bank se při poskytování financí nerozhoduje podle záruk a zajištění splácení vloţených prostředků, ale především podle atraktivnosti podnikatelského záměru a předpokládanou schopností jeho tvůrců úspěšně záměr realizovat. Subjekty investující rizikový kapitál by se daly rozdělit do několika skupin. První skupina jsou samotní investoři. Zejména v Evropě se většinou se jedná o institucionální investory jako například banky, pojišťovny, penzijní fondy nebo velké 28

29 nadnárodní společnosti. Tyto subjekty se většinou přímo nepodílejí na přímém investování, vkládají finanční prostředky různých fondů rizikového kapitálu. Další skupinou jsou ti, kteří investice přímo realizují - správci fondů. Tito správci jsou manaţerské společnosti, zaloţené za účelem získávání prostředků od první skupiny investorů a hledání uplatnění těchto prostředků. Jsou jakousi spojnicí mezi cílovou firmou a investory. Manaţerské společnosti posuzují investiční příleţitosti, ročně prověřují i stovky moţných investičních příleţitostí. Dále provádí vyjednávání s těmito subjekty, a pokud uţ do nějaké společnosti investují, často dosazují své lidi do vedení této společnosti za účelem monitorování a řízení průběhu investice. Manaţerská společnost v neposlední řadě připravuje zpětný odprodej získaného podílu po skončení investice. Poslední skupinou jsou samozřejmě podniky, do kterých investice směřují. Mohou to být podniky ze všech odvětví a všech velikostí, investor a fond si vybírají podniky, odpovídající jejich investičním kritériím. Venture kapitál se dále dělí podle způsobu vyuţití kapitálu a také podle toho, ve které ze čtyř raných fází fázi se projekt nachází. Podle pouţití můţeme venture kapitál kategorizovat následovně: jako zárodečný kapitál, startovní financování, financování počátečního růstu a rozvojové financování. 11 Zárodečný, takzvaný seed kapitál je financování velmi raných stádií podnikání. Velmi často je to financování projektu, ještě před vznikem samotné firmy. Je to například financování vývoje a výroby prototypu, nebo poskytnutí financí na testování výrobku a průzkumů trhu. Tento druh financování není tak kapitálově náročný, pohybuje se v řádech desítek či stovek tisíc EUR. Financování těchto raných fází je nejrizikovější typ investice. Vzhledem k vysokému riziku očekává investor vysoké zhodnocení vkladu, většinou více neţ 100% IRR. 11 Rizikový kapitál můţe být pouţit i k financování restrukturalizací jako záchranný kapitál, financování dluhů nebo k financování manaţerských odkupů. Nicméně v této práci se budu věnovat pouze vyuţití kapitálu k financování rozvoje podniku. 29

30 Startovní financování, neboli start-up kapitál je financování projektů ve fázi, kdy je produkt připraven ke vstupu na trh. Firma, která je krátce po svém vzniku, ovšem jiţ s fungující organizační strukturou a vymezeným trhem většinou pouţije tento kapitál k uvedení výrobku nebo sluţby na trh. Pořád jde o vysoce rizikovou investici a s tím souvisí očekávaný výnos. Investiční horizont je obvykle 5 aţ 10 let. 12 Financování počátečního růstu je investování do fungujících, ale pořád ještě poměrně malých projektů nebo podniků v počáteční fázi rozvoje. Toto financování je určeno hlavně pro společnosti, které potřebují kapitál na další rozvoj, ale nemohou vyuţít bankovní úvěr, protoţe jednak nemají dostatek aktiv k poskytnutí záruk a financování dluhu by omezilo zamýšlený růst. Jedná se stále o vysoce rizikovou investici. Očekávané IRR je 30% a investice se pohybuje v horizontu 4 let. Rozvojové financování je poskytování kapitálu pro rozvoj a růst jiţ fungujících firem. Kapitál je investován hlavně do zvýšení maximální výrobní kapacity, vývoj nových produktů, navyšování pracovního kapitálu nebo rozšíření na jiný, například geograficky vzdálenější trh. Budoucí vývoj těchto společností se dá alespoň z části předpovědět, protoţe tyto společnosti mají za sebou uţ nějakou historii. Proto je tento typ investice méně rizikový. Tomu odpovídá i předpokládaný výnos, který se pohybuje okolo 30%. IRR. Průměrná doba trvání investice je 3 roky. investice. V následujícím obrázku je popsán postup přípravy a realizace venture kapitálové 12 NÝVLTOVÁ, Romana. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 222 s. ISBN

31 Obrázek 5:Průběh přípravy a realizace Investice pomocí VC fondu Zdroj: Situace v České republice Venture kapitál vznikl a byl hojně vyuţíván hlavně v USA. Boom nastal v 80. letech a bývá spojován se Silicon Valley. Například firmy Apple, IBM nebo Genetech byly financovány pomocí venture kapitálu. Do Evropy se venture kapitál dostal později a do České republiky aţ v devadesátých letech po politických a ekonomických změnách. Vzhledem ke krátké historii venture kapitálu v ČR, není potenciál tohoto finančního nástroje naplno vyuţíván. Existuje zde asociace investorů soukromého kapitálu, CVCA (Czech Venture Capital and Private Equity Association), která zastupuje společnosti působící v oblasti rizikového kapitálu. Jedním z hlavních cílů CVCA je propagace tohoto finančního nástroje v České republice například tím, ţe poskytuje informace těm firmám, které by rizikový kapitál mohly vyuţívat. 31

32 I přes nevyuţití plného potenciálu tohoto zdroje financování proběhlo v České republice jiţ několik úspěšných investic tohoto typu. Jako příklad uvedu dvě z nich, a to firmu Mineral, s.r.o. a Triga Color, a.s. Mineral 13 Společnost vznikla v roce 1991 na Ostravsku a zabývá se distribucí energií, správou nemovitostí, zpracováním břidlice a výrobou asfaltových izolačních pásů. Původní záměr před vstupem investora byl rozšířit výrobu přírodních a barevných břidlicových posypů privatizací úpravárenských provozů státního podniku RD Jeseník v Horním Benešově a vybudování nového provozu na výrobu asfaltových izolačních pásů, který vyuţívá břidlicové posypy jako jednu z hlavních komponent. Tento záměr nebyl upraven a po vstupu investice byl realizován. Investorem byla společnost Czech venture partners. Celkem bylo investováno 35 milionů Kč. Tyto prostředky byly rozděleny následovně. O 5 milionů Kč byl navýšen základní kapitál, 15,5 milionu Kč byla půjčka na privatizaci a 14,5 milionů Kč byla půjčka na vybudování provozu na výrobu asfaltových izolačních pásů. Celkové zhodnocení investovaných prostředků bylo 50% a tato investice trvala 7 a půl roku. Vstup investora do společnosti nastal v prosinci 1994 a exit v červenci V následující tabulce jsou uvedeny některé ekonomické údaje o společnosti. 13 AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN CZECH REPUBLIC. Snadná cesta k rozvoji firmy Dostupné z: 32

33 Graf 1: Ekonomické údaje firmy Mineral Obrat mil. Kč Zisk před zdaněním v mil. Kč Počet zaměstnanců Zdroj: Vlastní zpracování z dat firmy Mineral Triga Color, a.s. 14 Společnost vznikla v roce 1993 na Brněnsku a zabývá se distribucí nátěrových hmot a příslušenství. V roce 1996 se firma přestěhovala do Brna za účelem zvýšení skladové kapacity a rozšíření obchodních aktivit na území celé Moravy. Vzhledem k úspěšnému rozvoji této společnosti se majitelé firmy rozhodli pro stavbu vlastního areálu a v roce 1999 bylo vybudováno administrativní a logistické centrum. Záměrem před vstupem investora bylo vybudovat z lokálního distributora nátěrových hmot společnost s celorepublikovým působením a dominantním postavením na trhu. Investorem byla společnost E1 CZ, která spravuje dva fondy rizikového kapitálu v celkové výši 26 milionů EUR. Investory fondů jsou belgická investiční společnost GIMV, dále Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Evropská Unie prostřednictvím programu Phare, Dresdner Kleinwort Wasserstein a Fortis Private Equity. 14 AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN CZECH REPUBLIC. Snadná cesta k rozvoji firmy Dostupné z: 33

34 Celkový objem investice byl 28 milionů Kč, investice trvala 4 roky, od roku 2000 do roku 2004 a celkové zhodnocení investovaných prostředků bylo 38%. Kapitál byl investován ve formě equity. V následující tabulce jsou uvedeny některé ekonomické údaje o společnosti. Z údajů je patrný růst společnosti. Graf 2: Ekonomické údaje firmy Triga Color Obrat v mil. Kč Počet zaměstnanců Zdroj: Vlastní zpracování z dat firmy Triga Color IPO vstup na burzu cenných papírů Vstup společnosti na burzu cenných papírů je další ze způsobů financování. Společnost emituje akcie, které prodá a získá kapitál. Kdyţ chce podnik vstoupit na burzu cenných papírů, měl by splňovat některá kritéria. Firma by měla být fungující a stabilní, dostatečně velká s historií a prokazatelnými úspěchy. Vstup podniku na burzu cenných papírů přináší mnoho výhod. Hlavní výhodou je bezpochyby získání přístupu ke kapitálu, který je potřebný pro další růst a rozvoj podniku. Navíc se podnik stane důvěryhodnějším pro své zákazníky a dodavatele. Podnik můţe motivovat své pracovníky pomocí bonusových programů, kdy budou zaměstnanci za odměnu dostávat zaměstnanecké akcie. Uvedení podniku na veřejný trh můţe mít ale i řadu nevýhod. V první řadě je IPO velice nákladné, tyto náklady se mohou pohybovat ve výši aţ 10% ceny akcií, které jsou uváděny na trh. Můţe také dojít ke ztrátě kontroly nad podnikem. Další nevýhodou je nutnost vydávání podrobných reportů, čehoţ by mohla vyuţít konkurence. V České republice není tato metoda příliš častá. Několik firem tento zdroj financování zvolilo. Jako příklad uvedu společnost Fortuna, Mountfield nebo AAA Auto. Tyto podniky ale neodpovídají kategorii inovativního podniku. Vzhledem k této skutečnosti můţu říct, ţe tato forma financování není pro malý inovativní podnik vhodná. 34

35 Banka Běţné bankovní produkty, nejsou přímo určeny pro začínající podnikatele, nicméně je moţné je vyuţít. Podnikatel můţe zaţádat o klasický spotřebitelský úvěr. Tento úvěr většinou nepokryje finanční potřeby těchto začínajících podniků. Před začátkem podnikání nebo v jeho začátcích ale nemá podnik čím ručit a nemá za sebou ţádnou historii, proto banka neposkytne úvěr v potřebné výši. Je zřejmé, ţe tento způsob nemůţe být klíčovým zdrojem pro začínající malé a střední inovativní podniky. Nicméně můţou vyuţít široký sortiment sluţeb, které banka pro podnikatele nabízí. První sluţbou jsou bankovní účty pro podnikatele. Nenabízí ţádné speciální výhody, nicméně v některých bankách klienti nesmí osobní účet pouţívat k podnikání. Banky také nabízí podnikatelům různé výhody jako klasické kreditní karty nebo jiné úvěrové produkty. Platební terminál, který nabízí většina velkých bank, můţe také usnadnit podnikání. Podnik pak můţe od zákazníků přijímat platební karty. Protoţe banka nenabízí moţnost financování raných fází podniků bez historie a moţnosti ručení, nebudu se bankovními sluţbami v této práci dále zabývat Strategický partner Dalším z moţných zdrojů financování je prodej firmy nebo podílu této firmy takzvanému strategickému partnerovi. Jedná se obvykle o větší společnost, která působí ve stejném nebo komplementárním oboru. Strategický partner můţe být ochoten zaplatit za firmu víc, neţ je její skutečná hodnota, a to z toho důvodu, ţe mu tato akvizice zapadá do vlastní strategie a můţe pro něj být velice přínosná. Strategický partner můţe koupit i podnik, který je ve ztrátě, ale má stálý počet zákazníků a určité postavení na trhu. Proto často velká společnost koupí ztrátový podnik kvůli stálým 35

36 zákazníkům. Můţe se stát, ţe kdyby podnik nekoupila, učiní tak dřív nebo později konkurence. Příkladem takového odkupu můţe být společnost Facebook a Instagram. 15 Tento partner je oproti venture kapitálovým investorům, které nabízí spíše finanční investice, strategický investor. Liší se v několika oblastech, které shrnuje následující tabulka. Tento typ odkupu velkou společností není příliš vhodný pro projekty ve fázi vzniku, nebo těsně po vzniku. Z toho důvodu tento druh investice nebudu podrobněji rozebírat. Tabulka 2:Srovnání finančního a strategického investora Finanční investor Strategický investor Cíle Zajímá jej finanční výnos, udávaný v % IRR 16 Trţní podíl a finanční výnosy Další záměry Synergické akvizice Integrace do světového obchodu Rychlost investičního rozhodnutí Další investice Tlak na hospodářské výsledky Rychlejší Závislé na hospodářských výsledcích Tvrdý tlak na finanční výsledky Pomalejší Uvaţuje zejména strategické záměry Volnější, zvaţuje také jiné faktory Manaţerská kontrola Slabší kontrolní Silnější Synergie Zejména finanční, příp. z jiných akvizic Provozní a obchodní synergie Přenos technologie Převáţně ţádný Vysoký Přenos manaţerských dovedností Zejména finanční Širší rozsah sdílení znalostí 15 Instagram Founders Agree to Facebook Buyout. Strategy Innovation & Entrepreneurship [online] [cit ]. Dostupné z: 16 IRR (internal rate of return), vnitřní výnosové procento, je trvalý roční výnos investice. 36

37 Vliv na reputaci Niţší Vyšší Obchodní kontakty Obvykle ţádné Lokální nebo mezinárodní Zdroj: DELOITTE. Teorie a praxe při nákupu a prodeji společnosti. Praha, Státní podpora 17 Kromě investování ze soukromých zdrojů lze také finance získat z veřejných peněz. Malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) hrají v české ekonomice zásadní roli. Tyto podniky hrají rozhodující úlohu také při vytváření nových pracovních příleţitostí a všeobecně působí jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje. Proto by podpora malého a středního podnikání měla být pro náš stát jednou ze zásadních priorit. Podpora malých a středních podnikatelů je upravena zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Tento zákon zabezpečuje zejména sjednocení definice MSP s definicí Evropské unie pro tento sektor a harmonizaci s dalšími platnými právními předpisy. 18 Náš stát tuto podporu realizuje pomocí takzvaných programů podpory. Tyto programy nabízí převáţně Ministerstvo Průmyslu a Obchodu a jsou často financovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Tato banka rozhoduje o poskytnutí podpory, její výši a dalších podmínkách, a to zejména na základě posouzení podnikatelského projektu, kontroly splnění stanovených podmínek, vyhodnocení jeho rizikovosti atd. Je-li předmětem podpory poskytnutí zvýhodněného úvěru, je poskytován na základě smlouvy. Nejprve bude detailně rozebrána historie státní podpory podnikání od roku 1992 a poté zhodnoceny programy, které jsou k dispozici v současné době. 17 Státní dotace a programy podpory. Business Info [online] [cit ]. Dostupné z: 18 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. Koncepce podpory malého a středního podnikání

38 Historie státní podpory od roku 1992 až do Poprvé, kdy se vláda rozhodla podpořit rozvoj malého a středního podnikání bylo v roce 1992, kdy byla zadána realizace programů Českomoravské záruční a rozvojové bance na tuto podporu. Banka se tehdy dohodla s Ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj a Ministerstvem financí České republiky. Jednalo se o programy START, ROZVOJ, PATENT a REGION. Program START byl zaměřený na zvýhodněné podmínky pro vznik a rozvoj malého a středního podnikání. Program ROZVOJ podporoval podnikatelské záměry v hospodářsky problémových regionech. Program PATENT byl určen na podporu vývoje špičkových technologií a program REGION, podobně jako program rozvoj podporoval podnikání v hospodářsky problémových oblastech. 20 V roce 1993 a 1994 stát rozšířil tuto podporu o další programy. Nejdříve to byl program KONZULT, který se zaměřoval na podporu ve formě poradenství. Dále program ZÁRUKA, který spočíval v tom, ţe stát nabídl cenově zvýhodněné záruky za bankovní úvěry podnikatelů. Aţ do roku 1998 stát z rozpočtu utratil prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky více neţ 7,5 miliard Kč. V roce 1997 se Česká republika zavázala vypracovat ucelený program podpory, který by korespondoval s pojetím podpory zejména malého a středního podnikání v Evropské unii. Vypracovala tak řadu programů podpory, které rozdělila na základní a doplňkové. Základní pak ještě byly rozděleny na plošné a regionální. Mezi základní plošné programy patřily následující. Program ZÁRUKA zahrnoval řadu záruk pro malé a střední podnikatele. Usnadňoval realizaci podnikatelských projektů. Dalším programem byl KREDIT, který nabízel zvýhodněné úvěry začínajícím 19 ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. Programy podpory malého a středního podnikání v České republice. Praha, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.: Výroční zpráva ČMZRB, a.s. Praha,

39 podnikatelům. Program TRH byl také vytvořen na podporu malého a středního podnikání. Díky tomuto programu mohli podnikatelé čerpat zvýhodněné bezúročné úvěry. Na poskytnutí záruk investorům rizikového a rozvojového kapitálu byl určen program KAPITÁL. Program PODPORA EXPORTU podporoval rozvoj vývozních a informačních sluţeb. Další skupinou základních programů byly programy regionální. V této skupině vláda vytvořila čtyři programy. Program REGENERACE byl určen na podporu podnikání v památkových zónách. Program VESNICE podporoval SME v obcích a na vesnicích. Program PREFERENCE umoţňoval čerpání úvěrů podnikatelům ve strukturálně postiţených regionech. Byl vytvořen také jeden doplňkový program podpory malých a středních podniků a to byl program SPECIÁL, který podporoval podniky zaměstnávající problémové osoby nebo skupiny problémových osob. V roce 1999 vláda z rozpočtu vyčlenila 1,9 miliardy Kč, které měly být rozděleny do deseti programů podporujících malé a střední podniky. 21 V tom samém roce byly spuštěny další programy. Mezi tyto další patřil program PORADENSTVÍ, který poskytoval levnější poradenské sluţby pro podnikatele a podporoval školení a vzdělávání podnikatelů. Dále to byl program DESIGN, který podporoval návrhářské sluţby pro malé podniky a program MALÉ PŮJČKY, který opět nabízel zvýhodněné úvěry pro podnikatele. V roce 2000 vyčlenila vláda ze státního rozpočtu opět podobnou částku jako předcházející rok, a to 1,95 miliard Kč. Tyto peníze byly rozděleny do sedmnácti regionálních a plošných programů. O rozdělení a správu těchto dotací se staralo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Ve stejném roce byl vládou schválen další postup podpory malého a středního podnikání v letech Bylo schváleno sedmnáct programů podpory podnikání. 21 Sněmovní tisk 290: Zpráva o podpoře malého a středního podnikání ze státního rozpočtu v ČR v roce 1998, dostupný z: 39

40 Vláda vydala oficiální programový dokument, který se nazýval Politika podpory malého a středního podnikání na období do roku Vláda si byla vědoma toho, ţe tento druh podnikání hraje klíčovou roli v národním hospodářství. Tato politika byla zaměřena hlavně na vytváření příznivé legislativy a takové ekonomické podmínky, které jsou pro podnikání vhodné. Protoţe byly programy vyhlášeny na poměrně dlouhé časové období, nebyly vůbec pozměněny. Zůstal stejný jejich počet, názvy i podmínky udělování dotací a výhod. To se všechno změnilo se vstupem České republiky do Evropské unie. Bylo schváleno následujících jedenáct programů na podporu malého a středního podnikání. Většina programů je stejných jako ty, které uţ jsem zmínil výše. Pro přehlednost uvádím programy podpory pro rok Většina programů byla později zařazena do takzvaného Operačního programu Průmyslu a podnikání. Tabulka 3:Programy státní podpory Program Podstata programu 22 ZÁRUKA Záruky pro malé a střední podniky KREDIT Zvýhodněné úvěry pro podnikatele START Zvýhodněné úvěry pro začínající podnikatele TRH Podpora malých a středních podniků KOOPERACE Podpora podnikatelů vytvářejících sdruţení zaloţené na spolupráci VESNICE Podpora malých podnikatelů v menších obcích REGENERACE Podpora podnikání v památkových zónách SPECIAL Podpora podnikatelů, kteří zaměstnávají problémové osoby MARKETING Poskytování poradenských a vývozních sluţeb DESIGN Podpora designu pro MSP PORADENSTVÍ Poskytování poradenství a inovačního podnikání. Programy byly určeny hlavně na podporu malého a středního podnikáni, podporu mohl ale získat i větší podnik, protoţe podpory byly většinou omezeny jen oborově. Navíc 22 Státní dotace a programy podpory. Business Info [online] [cit ]. Dostupné z: 40

41 se podnik nebo podnikatel mohl zúčastnit libovolného počtu českých i zahraničních programů podpory. Po vstupu České republiky do Evropské unie narostl počet moţností, jak získat dotace od státu nebo od EU. Jelikoţ se zabývám podporou malého a středního podnikání, dále zmíním jen ty programy, které se podpory MSP přímo týkají. V letech se stal hlavním nástrojem na podporu malého a středního podnikání Operační program Průmyslu a podnikání, zkráceně OPPP. Tento program zjednodušil dosavadní systém a nahradil dřívější státní programy. Tyto programy se staly pouze programy doplňkovými. Hlavními prioritami OPPP byly rozvoj a zlepšení podnikatelského prostředí, rozvoj konkurenceschopnosti podniků a technická pomoc. 23 Zlepšení podnikatelského prostředí měly zajistit následující kroky. Investice do infrastruktury pro výzkum a vývoj prostřednictvím spolupráce s výzkumnými a technickými institucemi, hlavně zajišťování inovačních center a inkubátorů. Dále podporování rozvoje manaţerských a školících center a rozvoj v oblasti poradenských a informačních sluţeb pro stávající i budoucí české podniky. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků zahrnovala investice vedoucí k naplnění následujících cílů. Rozvoj malých a středních podniků, podpora inovací a sníţení energetické náročnosti a vyšší vyuţití obnovitelných zdrojů energie. A třetí priorita, technická pomoc, zahrnuje pomoc při řízení a implementaci. Tato technická pomoc zahrnuje výdaje související s přípravou, výběrem, implementací a monitorováním operačního programu, náklady související se zasedáním hodnotitelských komisí a Monitorovacího výboru operačního programu, včetně nákladů na externí odborníky. Dále náklady na zpracování dat, auditů, kontroly, financování přípravy studií, analýz, strategií a hodnocení. Technická pomoc také zahrnovala financování seminářů, 23 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. Operační program Průmysl a Podnikání na léta Praha,

42 workshopů výměn zkušeností a informací, propagace a publicity, informativních akcí, zpracování informačních analýz, pořizování a instalaci počítačových systém potřebných pro řízení, implementaci a monitorování na centrální i regionální úrovni, přípravy programové dokumentace pro další programové období, pilotní projekty a hodnocení. Toto opatření bude rovněţ věnovat zvláštní pozornost rozvoji kapacity pro hodnocení. Můţe rovněţ zahrnovat další činnosti v souladu s pravidlem č. 11, odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1145/2003. Této prioritě, technické pomoci, byly přiděleny 4% z celkových prostředků investovaných do MPS. Celkové náklady na dvanáct programů podpory v letech 2004 aţ 2006 byly 116 miliónů EUR, z toho bylo 75% zaplaceno z Evropského fondu regionálního rozvoje, ERDF. 24 Z těchto dvanácti programů byly pro začínající podniky a podnikatele vhodné tři. Program START, který je určen pro začínající fyzické osoby, které do podnikání vstupovaly poprvé nebo minimálně po sedmi letech. Podpora byla realizována hlavně formou zvýhodněných úvěrů na nákup výrobních zařízení nebo na financování provozních nákladů. Program KREDIT fungoval také na bázi zvýhodněných úvěrů k realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých podniků, maximálně s padesáti zaměstnanci. Třetím programem byl program ROZVOJ, který sice nebyl primárně určen pro začínající podnikatele, ale mnoho nebylo zakázáno zaţádat o tuto podporu. Program měl hlavně za cíl podpořit uţ zaběhnuté, malé a střední podniky financováním projektů, které by zvýšily technologickou úroveň a zavedly nové, moderní postupy. Díky členství České republiky v Evropské unii bylo moţno vyuţít nástroj podpory MSP v Evropské unii. Byl to Víceletý program Evropské unie pro podniky a podnikání na období Program byl podobný, jako výše uvedený OPPP, fungující v České republice. 24 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. Operační program Průmysl a Podnikání na léta Praha,

43 Státní podpora od roku 2007 do současnosti 25 Česká republika, i přes nesporný a prokazatelný pokrok dosaţený v hospodářském vývoji, nevykazuje dosud ve své hospodářské výkonnosti 75 % průměru hrubého domácího produktu Evropské unie, bráno podle parity kupní síly. Tento fakt pro Českou republiku znamená, ţe její regiony, kromě hlavního města Prahy, budou pro nové programovací období zařazeny pod cíl Konvergence, a budou tedy moci vyuţívat podpory ze strukturálních fondů, tj. Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu. Tento cíl je určen k urychlení hospodářské konvergence nejméně rozvinutých regionů EU, zlepšení podmínek pro růst zaměstnanosti díky investicím do materiálních a lidských zdrojů, k podpoře inovací a rozvoji znalostní ekonomiky. Tato situace se jiţ nemusí opakovat, proto by podnikatelé měli do roku 2013 vyuţít co nejvíce těchto evropských peněz. V rámci cíle konvergence bylo zřízeno několik operačních programů podpory. Nejdůleţitějším pro tuto problematiku je Operační program Podnikání a inovace, který v podstatě nahrazuje dřívější Operační program Průmyslu a podnikání. Tento operační program má šest priorit s patnácti programy a je určen pro všechny regiony České republiky kromě Prahy. Tyto priority jsou to podpora vzniku firem, podpora rozvoje firem, efektivnost vyuţívání energie, inovace, zlepšování prostředí pro podnikání a inovace a sluţby pro rozvoj podnikání. V následujícím grafu je rozdělení prostředků vloţených do Operačního programu Podnikání a Inovace na období Tyto finance poskytla Evropská banka pro regionální rozvoj a Ministerstvo Průmyslu a Obchodu ČR. 25 Zpracováno podle HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Příručka - Evropské a národní programy podpor pro MSP. Praha,

44 Graf 3: Rozdělení prostředků alokovaných na OPPI v období Vznik firem 2. Rozvoj firem 3. Efektivní energie 4. Inovace 5. Prostředí pro podnikání a inovace 6. Služby pro rozvoj podnikání 7. technická pomoc Zdroj: MPO: Výroční zpráva programu OPPI z roku 2007 První prioritou je vznik nových firem, cílem je zlepšit přístup zejména začínajícím drobným podnikatelům k finančním zdrojům a zvýšit zájem o podnikání. Dalšími specifiky této oblasti podpory jsou usnadnění přístupu nových subjektů do podnikání, odstranění překáţek při financování projektů začínajících podnikatelů a zvyšování zaměstnanosti. V rámci této priority je vytvářena nabídka nástrojů financování projektů začínajících podnikatelů s minimálním vlastním kapitálem umoţňující realizaci drobnějších investičně zaměřených projektů s důrazem na diferenciaci charakteru podpory, zejména pro účely inovačně zaměřených projektů spin-off firem a je také aktivně podporován rozvoj spin-off firem realizujících především výsledky výzkumu a vývoje. Pro první prioritu je určen program START. Druhou prioritou je rozvoj firem. Tento rozvoj je podporován ve dvou oblastech. V první oblasti je podpora poskytována formou podřízeného úvěru, který je moţný získat pomocí programu FINANČNÍ NÁSTROJE/JEREMIE. V této oblasti jsou cíli podpory realizace menších rozvojových podnikatelských projektů malých podnikatelů s kratší historií, pro které je bariérou získání externího financování niţší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená moţnost poskytnout zajištění úvěru, rozsáhlejší rozvojové podnikatelské projekty MSP se zaměřením na nákup technologií a realizace 44

45 podnikatelských projektů MSP zajišťujících zachování konkurenceschopnosti či další expanzi podniku, a to v případech, kdy poskytnutí bankovního úvěru je rizikovější z důvodu omezených moţností poskytnutí dostatečného zajištění úvěru. Programy k naplnění této oblasti podpory jsou PROGRES a ZÁRUKA. V druhé oblasti je podpora zaměřená na podporu nových výrobních technologií, ICT technologií a vybraných strategických sluţeb. Podpora je poskytována formou dotace při realizaci následujících programů. Program ROZVOJ, ICT a STRATEGICKÉ SLUŢBY a ICT V PODNICÍCH. Výše těchto dotací je 1-20 milionů Kč u programu ROZVOJ a ICT V PODNICÍCH, milionů Kč u programu ICT a STRATEGICKÉ SLUŢBY. Specifickými cíli této oblasti podpory jsou dotace růstu výkonů a konkurenceschopnosti MSP, vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím i k udrţení, případně růstu počtu pracovních míst, podpora vybraných strategických sluţeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením, které by měly vést ke sniţování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím přispět ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti a rozvoj lidských zdrojů (jejich mobility) a tvorba kvalifikovaných pracovních míst v sektoru sluţeb. Třetí prioritou je efektivnost vyuţívání energie. Podpora je poskytována formou dotace, a to ve výši od 0,5 do 100 milionů Kč s omezením podle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro ČR či podřízeného úvěru ve výši aţ 50 milionů Kč s finančním příspěvkem. 26 Specifickými cíli oblasti podpory jsou sníţit energetickou náročnost na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru, podpořit začínající podnikatele v oblasti vyuţití obnovitelných zdrojů energie, vyuţít významný potenciál energetických úspor a vyuţití obnovitelných zdrojů energie ve velkých podnicích a vyuţít dostupný potenciál druhotných zdrojů energie. Čtvrtou prioritou je inovace. Tato priorita je rozdělena do dvou oblastí podpory. První oblastí je zvyšování inovační výkonnosti podniků. Příjemci této podpory mohou být 26 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Příručka - Evropské a národní programy podpor pro MSP. Praha,

46 všechny podnikatelské subjekty bez omezení velikosti. Podpora je poskytována formou dotací. První je dotace na výdaje vzniklé v souvislosti s realizací aktivit zaměřených na inovace produktu a inovace procesu. Tato dotace je poskytována ve výši 1 aţ 75 milionů Kč. Další je dotace na výdaje vzniklé v souvislosti s realizací aktivit zaměřených na organizační a marketingové inovace, která je poskytována aţ do výše 2 milionů Kč. Poslední dotace je na aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. Je poskytována ve výši 10 aţ 300 tisíc Kč, maximálně však ve výši 75 % výdajů projektu realizovaného veřejnou výzkumnou institucí nebo vysokou školou, a maximálně ve výši 45 % způsobilých výdajů projektu realizovaného MSP. V případě spolupráce MSP s vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí, kde podíl na právech předmětného průmyslového vlastnictví vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce činí minimálně 10 %, se procentní limit pro MSP zvyšuje na 55 % výdajů projektu. Dotace na sluţby poradců, expertů a studie bude poskytována maximálně do výše 50 % výdajů na zajištění těchto sluţeb. Specifické cíle oblasti podpory jsou následující. Zvýšení technických a uţitných hodnot výrobků, technologií a sluţeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování sluţeb, zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi, zavedení progresivních marketingových metod a realizace ekologických inovací v průmyslové výrobě. Program k realizaci cílů v této oblasti je program INOVACE. Druhou oblastí je zvýšení kapacit pro průmyslový výzkum a vývoj. Podpora je také poskytována ve formě dotací, která je účelově určena k úhradě výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu a je poskytovaná ve výši aţ 75 milionů Kč. Specifickými cíli oblasti podpory jsou zvýšení výzkumných a vývojových kapacit firem, zejména MSP, zvýšení počtu podniků, které provádějí vlastní výzkum a vývoj, opět zejména MSP, prohloubení spolupráce podniků s výzkumnými a vývojovými institucemi, zlepšení podmínek pro zapojení podniků do domácích i evropských programů výzkumu a vývoje, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a růst zaměstnanosti díky tvorbě kvalifikovaných pracovních míst. Program vhodný pro tuto prioritu je program POTENCIÁL. Pátou prioritou je zlepšování prostředí pro podnikání a inovace. Tato priorita je rozdělena do tří oblastí. 46

47 První oblastí je vytváření platforem spolupráce. Podpora bude poskytována prostřednictvím programů SPOLUPRÁCE a PROSPERITA, formou dotací. Celková výše dotace u programu SPOLUPRÁCE je aţ 75% nákladů. U programu PROSPERITA má dotace různé výše. V případě projektů obsahujících stavební práce můţe dotace činit 5 aţ 200 milionů Kč a v případě projektů neobsahujících stavební práce můţe dotace činit 1 aţ 30 milionů Kč. Specifickými cíli oblasti podpory jsou následující. Podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení tj. klastrů, pólů excelence, technologických platforem a kooperačních projektů na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni, vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem zaměřených na vyuţívání a produkci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a sluţeb, zlepšení přístupu firem k finančním zdrojům a vyuţití nových finančních nástrojů. Druhou oblastí je posílení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů. Podpora je poskytována formou dotace. Výše dotace je v rozmezí Kč do 150 milionů Kč. Dá se čerpat prostřednictvím programu ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA. Specifickými cíli této oblasti podpory jsou zajištění kvalitního zázemí pro vzdělávání, personální činnosti a další aktivity související s rozvojem lidských zdrojů, zvyšování jazykových, manaţerských, odborných, technických a dalších dovedností zaměstnanců, zajištění zaměstnatelnosti jednotlivců v souladu s potřebami vyplývajícími ze zavádění nových technologií a inovací výrobních procesů a postupů a růst zaměstnanosti a konkurenceschopnosti podniků. Třetí oblastí je posílení infrastruktury pro podnikání. Podpora bude realizována opět formou dotace pomocí programu NEMOVITOSTI. Specifickými cíli této oblasti podpory jsou vznik kvalitního a fungujícího trhu podnikatelských nemovitostí, zajištění adekvátní nabídky a rozvoje podnikatelských nemovitostí, podpora rozvoje hospodářsky slabých či strukturálně postiţených regionů a zlepšení ţivotního prostředí. Poslední, šestou prioritou je posílení sluţeb pro rozvoj podnikání. Tato priorita je rozdělena do dvou oblastí podpory. První oblastí je podpora poradenských sluţeb. Tato podpora bude opět realizována formou dotace prostřednictvím programu PORADENSTVÍ. Specifickými cíli podpory v této oblasti jsou zlepšení kvality a dostupnosti poradenských, informačních a vzdělávacích sluţeb pro malé a střední podniky a tím i zvýšení jejich 47

48 konkurenceschopnosti a vytvoření systému pro analýzy světových i českých rozvojových trendů majících vliv na inovační aktivitu ekonomiky ČR, a tím i na její konkurenceschopnost. Druhou oblastí je podpora marketingových sluţeb. Tato podpora je realizována v rámci programu MARKETING. Výše podpory se liší podle toho, na co jej podnikatel plánuje vyuţít. Pohybuje se od 100 tisíc Kč do 2 milionů Kč. Specifickými cíli této oblasti podpory jsou sníţení nákladů souvisejících se vstupem MSP na zahraniční trhy, zvýšení marketingové připravenosti MSP, podpora prezentace výrobních podniků a poskytovatelů sluţeb na zahraničních veletrzích a výstavách specializovaného charakteru a zlepšení celkové prezentace České republiky na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí. Tabulka 4: Finanční prostředky alokované OPPI na programovací období (v EUR) Priority OPPI ERDF 85% MPO 15% Celkem 1. Vznik firem Rozvoj firem Efektivní energie Inovace Prostředí pro podnikání a inovace 6. Sluţby pro rozvoj podnikání 7. technická pomoc Celkem Zdroj: MPO: Výroční zpráva programu OPPI z roku 2007 Kromě Operačního programu Podnikání a inovace jsou zřízeny ještě další operační programy. Těmito programy se v této práci nebudu zabývat, protoţe se netýkají začínajících podnikatelů. Z ostatních zmíním jen Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Řídícím orgánem tohoto programu je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy s podporou Domu zahraničních sluţeb MŠMT a CzechInvestu. Tento operační program je zaměřen na zvýšení investic do výzkumu a vývoje a do jeho infrastruktury. Příjemci mohou být vysoké školy nebo výzkumné instituce, to není pro MSP důleţité. Důleţité pro MSP je, ţe tento program bude směřovat k posílení spolupráce 48

49 mezi podniky a veřejnými či vysokoškolskými institucemi a má za cíl podporovat MSP v oblasti výzkumu a vývoje včetně šíření informací. V následující tabulce shrnu všechny programy, které jsou nyní dostupné pro začínající podnikatele. Tabulka 5: Programy státní podpory Program Podstata programu 27 START Zvýhodněné úvěry pro začínající podnikatele PROGRES Zvýhodněné úvěry pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA Záruky pro malé a střední podniky ROZVOJ Napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků ICT a STRATEGICKÉ Pomocí dotací podporuje konkurenceschopnost a růst ICT sektoru SLUŢBY ICT V PODNICÍCH Podpora konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím kvalitativně vyššího vyuţití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů KREDIT Zvýhodněné úvěry pro podnikatele INOVACE Podnítit prostřednictvím dotací inovační aktivitu podniků a vyuţívání ochrany práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL Pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichţ výsledky jsou následně vyuţity ve výrobě ŠKOLÍCÍ Podpora subjektů, které usilují o vytvoření kvalitního zázemí pro STŘEDISKA vzdělávání SPOLUPRÁCE Podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení Klastrů a Technologických platforem. Cílem programu je vytváření 27 Státní dotace a programy podpory. Business Info [online] [cit ]. Dostupné z: 49

50 příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou PROSPERITA Vytváření příznivého prostředí pro spolupráci oblastí výzkumu, reprezentovanou např. vysokými školami či výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou je cílem programu MARKETING Zvyšování marketingových aktivit malých a středních podniků na zahraničních trzích a podporu účastí výrobních podniků a poskytovatelů sluţeb na zahraničních veletrzích a výstavách specializovaného charakteru a na podnikatelských misích pořádaných za účelem prezentace ČR Zdroj: Hospodářská komora ČR: Příručka - Evropské a národní programy podpor pro MSP, Od roku 2007 do konce roku 2010 bylo v rámci těchto programů poskytnuto 4263 dotací. 28 Zjistil jsem, ţe v ČR se stal jen jediný případ, kdy by státní dotace výrazně pomohla vzniku nebo rozvoji inovativního podniku. A to v případě liberecké firmy zabývající se nanovlákny, které dotace pomohla dostat se na světovou špičku. 29 Tyto dotace jsou spíš forma státního příspěvku a pomoci. Zajímavé je, ţe více neţ 300 těchto dotací čerpalo právě Ministerstvo Průmyslu a obchodu. Tento fakt, spolu s případem vývoje letadla Evektor, na jehoţ vývoj šlo z dotací téměř 600 milionů Kč 30, vede k zamyšlení, zda státní programy na podporu podnikání nejsou dalším nástrojem politiků a jejich přátel k vykrádání státní pokladny. 28 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. Seznam příjemců podpory ze zdrojů OPPI. Praha, Dotace z EU pomohly liberecké firmě dostat se na světovou špičku v nanotechnologiích. Eur Aktiv [online] [cit ]. Dostupné z: 30 Spor mezi výrobci letadel spěje k ţalobě. Hospodářské Noviny [online] [cit ]. Dostupné z: 50

51 Státní venture capital/seed fond 31 Jako součást Operačního programu Podnikání a inovace je připravován také státní seed/venture kapitálový fond. Tento fond je spojením dvou hlavních způsobů podpory, kterým jsem se věnoval v této práci. Venture kapitál a státní podpora. Jeho hlavním cílem je podpora investic venture kapitálu a to za účelem vzniku nových firem, rozvoj začínajících firem a další expanzi těch firem, které jsou inovačně a technologicky orientované, realizují výsledky výzkumu a vývoje a mohou přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Podniky budou podporovány hlavně formou kapitálových investic do základního kapitálu společnosti. Tyto investice budou poskytovány v závislosti na stádiu firmy jako seed, start-up a venture kapitál. Fond patří do skupiny revolvingových finančních nástrojů. To znamená, ţe se vloţené veřejné finanční prostředky vrací zpět a mohou být opakovaně investovány nebo jinak vyuţívány. Po vstupní investici do cílové firmy a následném rozvoji této firmy dochází k ukončení investice, nejčastěji formou výstupu investora. Fond bude nastaven podobně jako venture kapitálové fondy v trţním prostředí. Ty fungují většinou tak, ţe po dobu dvou aţ čtyř let investují do cílových firem a poté tři aţ pět let podporují jejich růst a rozvoj a následně ukončí všechny investice odprodejem svého podílu ve firmě. Tím získají investované prostředky zpět do fondu a mohou je opakovaně investovat. Podle pravidel Evropské komise je nutné, aby se do financování raných fází inovačních podniků formou kapitálových vstupů zapojili i soukromí investoři. To je z důvodu, ţe tito investoři přinesou do firmy nejen kapitál, ale i know-how a obchodní kontakty. Podíl soukromého kapitálu v seed a start-up fázi musí být nejméně 30% z celkové investice a v rozvojové neboli venture fázi to musí být nejméně 50%. Kapitál z veřejných prostředků bude poskytován pomocí speciálně vytvořeného fondu kvalifikovaných investorů. Tento fond se jmenuje Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s., který je vlastněn ze sta procent státem. O fond se bude starat 31 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Seed/Venture kapitálový fond Dostupné z: 51

52 investiční společnost, která má povolení k činnosti investiční společnosti udělené Českou národní bankou podle zákona 189/2004 Sb. o kolektivním investování. Tato společnost stejně jako depozitář bude vybrán ve veřejné soutěţi. Profesionální správa fondu spolu s účastí soukromých investorů by měla zajistit efektivní hospodaření s veřejnými prostředky a návratnost těchto prostředků zpátky do fondu. Úkolem této správcovské společnosti bude zajišťování investičního procesu. To znamená, ţe bude vyhledávat perspektivní cílové společnosti, bude se starat o zapojení soukromých spoluinvestorů, podporovat rozvoj firem a následný výstup ze společnosti. Projekt Seed/Venture kapitálový fond je připravován tak, aby byla jeho činnost zahájena ve druhé polovině roku Podrobné informace pro ţadatele o podporu, včetně příslušných pokynů, jsou a budou postupně zveřejňovány na internetové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu a Podmínkami získání investice z tohoto fondu jsou následující. Jako cílové společnosti budou vybírány firmy v zárodečné, startovní nebo expanzivní fázi, které jsou inovačně a technologicky orientované, realizují výsledky výzkumu a vývoje a mohou přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky. Další podmínkou je sídlo a výkon podnikatelské činnosti na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. Oborové preference nejsou stanoveny, vyloučeny jsou pouze obory, do nichţ nelze investovat dle předpisů EU. Cílová společnost by měla být schopná definovat a prezentovat svůj obchodní plán a mít k dispozici schopný realizační tým. Na obrázku je schéma fungování tohoto fondu. Ve schématu figuruje několik účastníků. Těmito účastníky jsou Česká národní banka, Seed/VC fond, investiční společnost, investiční výbor, depozitář, auditor, Ministerstvo průmyslu a obchodu, soukromí investoři, investiční poradci a sektor malého a středního podnikání. Česká národní banka je orgán dohledu nad finančními trhy. V souladu se zákonem 189/2004 Sb. o kolektivním investování uděluje povolení k činnosti investičního fondu i investiční společnosti, vykonává dohled nad jejich činností i nad činností depozitáře, 52

53 provádí kontrolu a uděluje sankce. 32 Seed/VC fond je fond, v jehoţ majetku budou prostředky poskytnuté Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR na podporu investic rizikového kapitálu poskytovaným malým a středním podnikům formou kapitálových vstupů do základního jmění v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Investiční společnost bude vykonávat veškeré sluţby spojené s obhospodařováním majetku fondu, zejména posuzovat vhodné a perspektivní cílové společnosti, navazovat vztahy se soukromými investory ke společným investicím, realizovat investiční proces a zajišťovat efektivní a odbornou správu svěřených finančních prostředků. 33 Investiční výbor je orgán, který posuzuje veškeré návrhy na investiční transakce a vydává doporučení. Konečné rozhodnutí je však na investiční společnosti. Depozitář je subjekt s bankovní licencí, který vede účty Fondu a realizuje veškeré finanční transakce. Auditor je společnost, která prování audit účetní závěrky a výroční zprávy akciové společnosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústřední řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace. Nese odpovědnost za realizaci celého programu. Soukromí investoři jsou fyzické nebo právnické osoby, které disponují volnými finančními prostředky a investují je různými formami za účelem jejich zhodnocení. 32 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Schéma fungování Seed/VC fondu, příloha Dostupné z: 33 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Schéma fungování Seed/VC fondu, příloha Dostupné z: 53

54 Obrázek 6:Schéma fungování státního VC/Seed fondu Zdroj: MPO ČR: Schéma fungování Seed/VC fondu, příloha 1 Investiční poradci jsou fyzické nebo právnické osoby, které budou aktivně spolupracovat s Fondem i s jeho správcem, tedy investiční společností. Jejich úkolem je především vyhledávání, posuzování a výběr vhodných investičních příleţitostí. Malý a střední podnik je to nositelem inovativního nápadu, který by mohl vést k zaloţení firmy, případně k jejímu nastartování či další expanzi. Z pohledu investorů se jedná o tzv. cílové společnosti, do kterých bude Fond, většinou společně se soukromými investory, vkládat finanční prostředky MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Schéma fungování Seed/VC fondu, příloha Dostupné z: 54

Financování inovačních firem

Financování inovačních firem Financování inovačních firem Jaro 2010 Fáze financování podniků CAPITAL NEEDS HIGH RISK IPO Formal Venture Capital Friends, Family, Fools Business Angels LOW RISK SEED START-UP EARLY GROWTH SUSTAINED GROWTH

Více

Co je to startup? Financování

Co je to startup? Financování Co je to startup? Pojem startup se stal velmi populární kolem roku 2000, kdy došlo k rozkvětu internetového podnikání. Tento pojem se také stal synonymem pro nové technologické nebo internetové projekty,

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum Financování inovací Konference Klastry 2006 Brno 5. května 2006 Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení

Více

Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR

Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR Ing. Ondřej Ptáček odbor inovací a investic 22. května 2012, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Možnosti využití Seed fondu

Možnosti využití Seed fondu Možnosti využití Seed fondu Ing. Marian Piecha, Ph.D. Ředitel odboru inovačního podnikání a investic 13. září 2012, Brno Od myšlenek k aplikacím jak to ale provést? Seminář technologické agentury ČR ZPĚT

Více

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Ing. Dagmar Vránová Odbor inovačního podnikání a investic 7. listopadu 2012, Ostrava Vysoká škola báňská - TUO Seed fond proč ho zakládáme? Sledujeme

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Co je strategie firmy?

Co je strategie firmy? Co je strategie firmy? Strategie firmy: stanovuje konkrétní cíle podnikání na delší období (3-5 let) a definuje způsob, jak efektivně těchto cílů dosáhnout je klíčová pro úspěch podniku a jeho dlouhodobé

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 Obsah Inovace je šťastná náhoda? Jak se inovuje? Inovační ekosystém jsou inovace úkolem i pro vládu? Financování inovací výsledky našich projektů

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014 Inovace v Erste Corporate Banking Praha 4.11.2014 Proč inovace v Erste Corporate Banking? VELKÉ TÉMA stěžejní oblast pro rozvoj a konkurenceschopnost korporátní sféry vysoká míra podpory národních i EU

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

START UP. Konference Liberec 2013

START UP. Konference Liberec 2013 START UP Konference Liberec 2013 START UP Eric Ries Book The Lean Startup HOW TODAY S ENTREPRENEURS USE CONTINUOUS INNOVATION TO CREATE RADICALLY SUCCESSFUL BUSINESSES Prostředí rychlých změn Krátké životní

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. člen Národní ekonomické rady Vlády ČR (NERV), ředitel EEIP,a.s. předseda Mezinárodní obchodní komory

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Financování podnikatelských záměrů prostřednictvím andělských investorů a venture kapitálu v ČR

Financování podnikatelských záměrů prostřednictvím andělských investorů a venture kapitálu v ČR Financování podnikatelských záměrů prostřednictvím andělských investorů a venture kapitálu v ČR 26.3.2013 Silke Horáková Výkonná ředitelka CVCA www.cvca.cz M: +420 776 342 396 Venture Capital/Private Equity

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

START UP Proč jsou zajímavé. Britský den v Liberci 2015

START UP Proč jsou zajímavé. Britský den v Liberci 2015 START UP Proč jsou zajímavé Britský den v Liberci 2015 START UP Eric Ries Book The Lean Startup HOW TODAY S ENTREPRENEURS USE CONTINUOUS INNOVATION TO CREATE RADICALLY SUCCESSFUL BUSINESSES Jak složitý

Více

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra Jaké existují varianty prodejního procesu firmy klady a zápory Pavlišová Petra Proces prodeje vyžaduje Proces prodeje firmy je dlouhodobější záležitost v rozmezí cca šest měsíců až několik roků, prodej

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Česká spořitelna Partner pro inovace. Program TOP Inovace

Česká spořitelna Partner pro inovace. Program TOP Inovace Česká spořitelna Partner pro inovace Program TOP Inovace Obsah Česká spořitelna Současná pozice na trhu Skupina Erste Inovace v České spořitelně Koncept Inovačního Centra Program TOP INOVACE Case Study

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Program Inostart. Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc.

Program Inostart. Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc. Program Inostart Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc. Přehled programu pro Start-upy Nové parametry programu od 05/2014 Žadatel je MSP, tj. velikost do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Brno, 29.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

(34 bodů) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) ROK (18 bodů) Jméno autora

(34 bodů) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) ROK (18 bodů) Jméno autora Pevná vazba Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (34 bodů) ROK (18 bodů) Jméno autora (Prázdný list) Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Pilotní projekt Seed/Venture capital fond

Pilotní projekt Seed/Venture capital fond Pilotní projekt Seed/Venture capital fond Ing. Dagmar Vránová Odbor inovací a investic Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 11. června 2012, Ostrava Konference Využívání finančních nástrojů jako formy podpory

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a

Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření pro podporu aktivit spojených s firmami v early stage (rané fázi) 30 Projekt obsah, popis

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Finanční nástroje EU a ČR pro podporu VaVaI a podnikání. Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic

Finanční nástroje EU a ČR pro podporu VaVaI a podnikání. Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Finanční nástroje EU a ČR pro podporu VaVaI a podnikání Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Finanční nástroje EU pro podporu VaVaI a podnikání Finanční nástroje v rámcových programech

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více