CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz"

Transkript

1 CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného dotaèního programu. støedisko volného èasu, vzdìlávání a služeb

2 1. MÍT NÁPAD PODNIKATELSKÝ ZÁMÌR Prvním a nejdùležitìjším okamžikem pro naše budoucí povolání je mít správný nápad. V dnešní dobì se nabízí øada nových oblastí, kde se dá podnikat. Mladí lidé se nemusí soustøeïovat na tradièní nápady, napøíklad na virtuálním nebi se najdou místa, která ještì zdaleka nejsou obsazená. Odborníci pøedpovídají, že v blízké budoucnosti bude velká øada lidí pracovat v oborech, které dnes ještì neexistují. Proto se nenechejte omezovat tím, co znáte, buïte kreativní a hledejte ten správný nápad. Mùže to být i to, co vás nejvíc baví a co bylo dosud vaším koníèkem. Nápad na výrobu cideru se zrodil pøi jednom setkání v hospodì u piva. Napadlo nás, že zatímco v zahranièí je nápoj cider velkým hitem, u nás ho nikdo nezná. A že by bylo fajn, být tìmi, kdo ho bude vyrábìt. 2. MÍT SPOLEÈNÍKA Nechoïte do toho sami. K tomu, abyste podnikání zvládli, budete potøebovat nìkoho, s kým se budete moct podìlit o odpovìdnost, problémy, ale i radost z úspìchu. Váš par ák nemusí být stejný, jako jste vy. Naopak je velkou výhodou, najít nìkoho, s kým se buïte vzájemnì doplòovat. Se svým kolegou jsme dobøe vyvážený tým. Ondøej (Ondøej Frunc) neustále lítá v oblacích. Nadchne se pro mošt s chutí chrpy a už ví, jak bude vypadat lahvièka a co bude na etiketì. Naopak já jsem ten racionál, který poèítá náklady, pøemýšlí, kdo si to opravdu koupí a hledá možná rizika. Kdybych byl ve firmì jen já, držel bych se pøíliš pøi zemi, Ondøej by naopak mohl zkrachovat pøi realizaci nìkterého ze svých odvážných nápadù. Rovnováha a vzájemná podpora je dùležitá. Zaèínat sám je mnohem tìžší, když se podnikat teprve uèíte, je fajn mít vedle sebe ještì nìkoho jiného. Mùžete spoleènì rùst, vzájemnì podporovat, uèit se jeden od druhého a postupnì budovat úspìšnou firmu. 3. MÍT ODVAHU, ALE ZVÁŽIT RIZIKA (nových podnikatelských zámìrù, zmìn) Je pohodlné být zamìstnancem. Nenesete zodpovìdnost, nezadlužíte se, nemùžete zkrachovat, nepøemýšlíte, co se v pøípadì neúspìchu stane s vašimi zamìstnanci, jak udržet vaši firmu výdìleènou za stále se mìnících podmínek trhu Na druhou stranu pøi podnikání dostáváte možnost rozhodovat o tom, co budete ve svém životì dìlat, plnit si své sny a vytváøet nìco, co za vámi zùstane. Podnikání není pro každého, nìkomu role zamìstnance plnì vyhovuje a není na tom nic špatného, ale nìkterým z nás pøedstava, že budou celý život sedìt v kanceláøi a nechat za sebe rozhodovat jiné, prostì nesedí. Chce to ale odvahu udìlat rozhodující krok. Po dokonèení studií marketingu a stáže v zahranièí jsem nastoupil do nadnárodní korporace. Na své pozici jsem byl úspìšný, dokonce jsem mohl pracovat z domova a byl jsem i pánem svého èasu. Pøesto mì pøedstava, že takovým zpùsobem strávím zbytek života, neuspokojovala. Proto jsem se rozhodl pustit se do nìèeho vlastního. Podnikání s sebou nese i rizika, která je nutné dopøedu zvážit. Nejvìtším z problémù mùže být otázka, kde obstarat finanèní prostøedky a do jaké míry se zadlužit, pokud do zaèátku podnikání potøebujete velké investice. S tím souvisí další bod našeho desatera.

3 4. MÍT FINANÈNÍ ZÁZEMÍ (jak je sehnat, když je nemáme) Podnikání vždy vyžaduje vìtší èi menší finanèní prostøedky. Podnikáme, abychom se postavili na vlastní nohy. I v pøípadì, že nic nevyrábíme a prodáváme jen svùj nápad, musíme získat peníze alespoò na vlastní obživu. A pokud se pustíme do oblasti výroby èehokoli, budou naše finanèní nároky ještì vìtší. Kde vzít peníze? Nejjednodušší je, pokud máme vlastní kapitál, a už jsme si našetøili sami nebo máme finanèní zázemí v rodinì. Další možnost je oslovit s naším podnikatelským zámìrem banku nebo získat investora. Náš nápad mùže zaujmout nìkoho, kdo finance má a nemá kapacity èi know-how na to realizovat myšlenku sám. Za urèitý podíl ve firmì mùžeme získat potøebné prostøedky do zaèátku i do dalšího rozvoje. Nìkdy je lepší mít všechno sám na sebe, nìkdy ale stojí za to získat pomoc do rozvoje i za cenu dìlení se o budoucí zisky. Zpùsob fungování ukazuje televizní poøad Den D, v zahranièí pod názvem Dragons Den. Vstupem nebývají pouze finance, zvláš zaèínající podnikatel ocení rady zkušenìjšího, kontakty, silné jméno v pozadí. Tøetí možnost (a urèitì nikoli poslední) je možnost využít Crowdfunding. Na webu nabídnete lidem produkt, který chcete vyrábìt a urèíte jeho cenu a celkovou sumu, kterou potøebujete pro rozjetí výroby. Až se vám tato èástka nashromáždí, mùžete realizovat a zákazníci už mají pøedplaceno. Nejznámìjší servery jsou Kickstarter.com a startovaè.cz. Uvìdomuju si, že jsem mìl v poèátcích svého podnikání velkou výhodu ve finanèním zázemí své rodiny. Vedle pùjèených penìz jsem nemusel øešit ani otázku bydlení hypotéku na dùm, pùjèku na auto a další otázky. 5. ZKUŠENOSTI, VZDÌLÁNÍ, INFORMACE (znát i legislativu!) Jsou obory, které nemùžete dìlat sami bez konkrétního vzdìlání. Napøíklad veterinární ordinaci si bez studia vysoké školy neotevøete (ale mùžete pronajímat budovu veterináøùm, nebo založit pøímo kliniku). Dobrá zpráva, že existuje velké množství oblastí, na které žádné oficiální vzdìlání nepotøebujete. V každém pøípadì však vždy potøebujete získat dostatek informací ve vámi zvoleném oboru. Dnešní virtuální doba nám tento problém znaènì ulehèuje. Neménì užiteèné je i systematické získávání praktických zkušeností. Nezapomínejte ani na legislativu, je to dùležitá souèást podnikání. Podávání daòových pøiznání neunikne nikdo. Zkušenosti jsme získávali postupnì. Zaèínali jsme s jedním odš avòovaèem, postupnì jsme se uèili a zvìtšovali objem své výroby. Náš obor vyžaduje množství specifických znalostí od vìdomostí pìstování jablek, pøes chemicko-technologické procesy až po znalosti trhu. Velkým oøíškem bylo zvládnutí hygienických norem a pøedpisù, což se však nakonec ukázalo jako naše velká výhoda v konkurenèním boji. Mnozí pìstitelé se domnívali, že by cider zvládli vyrábìt sami. Po nahlédnutí do spleti byrokratických norem však radìji zùstali u prodávání jablek nám.

4 6. DÁT O SOBÌ VÌDÌT Jako první vás pravdìpodobnì napadne klasická reklama nejèastìji tištìná, ve vhodném médiu, podle zamìøení vašeho podnikání. Je to cesta nejjednodušší, pro zaèínajícího podnikatele však mírnì problematická, vzhledem k tomu, že pomìr výkon/cena nebývá úplnì nejlepší. Pokud se k ní uchýlíte, je dobré velmi obezøetnì vybírat to správné místo, kam informace o našem podnikání umístíte. Zamyslete se nad tím, jaká je vaše cílová skupina a jaká periodika ète. Praktická rada deklarovaná cena inzerce se èasto velmi liší od ceny skuteèné. Smlouvejte! Pokud poøádáte zajímavou akci, která s vaším podnikáním souvisí, zkuste oslovit novináøe a na akci je pozvat. Zvláštì v regionálních médiích budou leckdy za zajímavý podnìt vdìèní a vy si získáte reklamu zdarma. Pamatujte si, že novináøi nejvíce slyší na pøíbìh, zajímavé novinky, ne suchá data. Novináøe zvìte ve správný èas pokud je pozvete pøíliš brzo, zapomenou na to, pokud je pozvete tìsnì pøed akcí, mohou už mít naplánován jiný program. Optimální je týden pøed akcí. Novinkou v oblasti reklamy je tzv. reklama virální. Je to nová marketingová technika, která využívá pøevážnì sociální sítì. Funguje na principu samovolného šíøení, kdy je pøíjemce motivován k roli šiøitele. Urèitì už jste se s ní potkali a sami se stali jejími šiøiteli. Nejèastìji jde o vtipné obrázky nebo krátká videa, která se nám tak líbí, že je pøepošleme svým pøátelùm. Vùbec si nemusíme uvìdomit, že jde o reklamu, nebo je nám to jedno. Je tak dobrá, že ji rádi pošleme dál. A reklama putuje svìtem jako virus bez jakýchkoli finanèních nárokù. Staèí jediné být kreativní a nìco skvìlého a vtipného vytvoøit. Nejvìtší reklamou ale vždy je osobní doporuèení nìkoho, koho náš výrobek nebo naše služby nadchnou. A to jak osobnì, tak na sociálních sítích. Dùležité mùže být i úèast na akcích menšího typu (trhy, soukromé oslavy, malé spoleèenské události), kde se mùžeme prezentovat. I zde vybíráme akce, kde je pøedpoklad úèasti naší cílové skupiny. Mnoho lidí zaèalo podnikat tak, že nejdøív psali blog o tom, co je zajímá. Až pak zjistili, že jim za jejich specializované informace nìkdo chce platit. Pokud vás baví pìstovat žížaly, dejte o tom vìdìt svìtu! Aspoò zjistíte, jestli je o tuto oblast zájem. Na poèátku se naše výrobky prodávaly nejèastìji díky úèasti na akcích poøádaných našimi známými. Postupnì jsme si udìlali jméno, úèastnili se vìtších akcí a trhù, až jsme se dopracovali k tomu, že rozvážíme naše nápoje do barù a kaváren po celé republice. Více než reklama, na kterou jsme na poèátku nemìli dost penìz, se také velmi osvìdèilo osobní doporuèení. 7. MÍT TRPÌLIVOST NEVZDÁVAT TO (úspìch nepøijde hned) Jedním z klíèù k úspìchu je trpìlivost. Málokdy se stane, že podnikání nám okamžitì zaène pøinášet zisky, a že se všechno daøí tak, jak jsme si naplánovali. Je dùležité vydržet a nevzdávat se. Pøijdou i neúspìchy, chybná rozhodnutí a krizové momenty, která mohou zaskoèit zaèáteèníka, ale i již zavedeného podnikatele. Vyhrává ta, kdo je schopen takové situace ustát. Na druhou stranu se mùže stát, že budete opravdu ve slepé ulièce a lepší bude projekt zmìnit èi ukonèit. I kdyby se vám to náhodou stalo, všechny získané zkušenosti vám umožní pøíštì uspìt! 8. BÝT FLEXIBILNÍ REAGOVAT NA ZMÌNY Jak už jsme napsali, neèekaná krize mùže pøijít v jakékoli chvíli našeho podnikání. O náš výrobek pøestane být zájem, zvýší se náklady na výrobu, objeví se konkurence Ne vždycky to musí být na škodu, nìkdy to mùže být impuls pro zmìnu k lepšímu. Èlovìk je tvor pøirozenì líný, a pokud nìco funguje, nechce se mu to mìnit. Berme krizové okamžiky jako podnìt k dalšímu rozletu.

5 9. UMÌT SI VYTVÁØET KONTAKTY Èím více kontaktù máme, tím více lidí mùžeme vtáhnout do našeho podnikatelského plánu. Díky dobrým kontaktùm mùžeme šíøit povìdomí o našem podnikání nebo získat finanèní prostøedky. Pokud je nemáme od poèátku, musíme na vytváøení jejich sítì intenzivnì pracovat. Využívejte pøíležitosti a tvoøte si okruh svých kontaktù mezi známými i v rámci formálních vztahù. Nezapomeòte využívat i moderní komunikaèní prostøedky. Napøíklad bez facebooku se v souèasné dobì obejdete jen obtížnì. Mùžete využít též pøípadné investory a rùzná coworkingová centra èi podnikatelské inkubátory. 10. UMÌT SI V PRAVOU CHVÍLI NAJÍT ZAMÌSTNANCE Na zaèátku podnikání budeme pravdìpodobnì dìlat všechno úplnì sami. Vèetnì toho, co nás vlastnì nebaví a ani to poøádnì neumíme. Je dobré si uvìdomit, že pøijde èas, kdy nìkteré èinnosti mùžeme nechat na nìkoho, kdo to bude dìlat rychleji a lépe (i když zpoèátku se to bude muset nauèit mìjte trpìlivost!). Mùže jít o klasické zamìstnance, ale i využití služeb, jako je napøíklad daòový poradce nebo úklidová firma. Na trhu práce existují i ménì známé, ale pro zamìstnavatele zajímavé možnosti, jak najít zamìstnance. Jde o rùzné projekty na podporu zamìstnanosti znevýhodnìných skupin a rozvoj profesních dovedností. Dlouho jsme si mysleli, že všechno kolem podnikání zvládneme sami. Zauèovat nìkoho nového se nám zdálo jako ztráta èasu. V pøípadì potøeby jsme se obraceli na kamarády. Neprofesionální pomoc se ale ukázala neefektivní. V okamžiku, kdy jsme pøijali prvního zamìstnance - profesionálního øidièe jsme pochopili, ten rozdíl. Dnes máme pìt stálých zamìstnancù a èas vìnovaný jejich zauèení se nám vyplatil. Jako jedenáctý bod doplníme ještì jedno jediné slovo: ZAÈNI! Možná bude vaše cesta jiná, než je zde naznaèeno. Možností je nepøebernì mnoho. Tøeba se stanete nezávislým profesionálem a vaše jméno bude vaše znaèka, nebo vytvoøíte aplikaci pro mobilní telefony, která ovládne svìt Tak jako tak... POKUD NEZAÈNETE, ÚSPÌCH SE NEDOSTAVÍ! Tento projekt vznikl v rámci aktivit Informaèního centra pro mládež Kladno. Více informací o našich aktivitách a èinnosti najdete na: nebo nás kontaktujte mobil: ,

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015 Z pravo d a duben - èerven 2015 j o b c e o D lo plazy Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 Vážení spoluobèané, je to už taková tradice, že si v témìø každém zpravodaji dovoluji apelovat na šetøení s naší pitnou

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

*prevence *intervence *sdílení

*prevence *intervence *sdílení *Dvouletý akreditovaný kurz v artefiletice a arteterapii, skupina IX. - Petra Kubáèková dìtská ILUSTRACE *prevence *intervence *sdílení Mám ráda ilustrace. Každý do nich mùže vložit vše, co je pro nìj

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více