Založení živnosti krok za krokem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Založení živnosti krok za krokem"

Transkript

1 Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! Čelákovice, září 2013

2 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje Rodinné centrum Routa, o.s., v partnerství s městem Čelákovice, firmou FV Plast, a.s., a podnikatelkou Hanou Veselou. Autoři textu: Hana Veselá Bohdana Rambousková (ed.) Andrea Červená Petr Bidlo 2

3 Obsah Obecná právní úprava podnikání... 5 Jak zahájit podnikání...5 Živnostenský úřad...5 Česká správa sociálního zabezpečení...9 Úřad práce...10 Zdravotní pojišťovna...10 Podpora začínajícím podnikatelům Přátelé a příbuzní...11 Banky...12 Obchodní partneři...12 Leasingová společnost...13 Dotace...14 Úřady práce...14 Soukromý investor...14 Vedení účetnictví a daňové přiznání Výdaje procentem...15 Daňová evidence...15 Podvojné účetnictví...16 Daňové přiznání...16 Podnikání na mateřské dovolené a v důchodu Podnikání a mateřství...17 Podnikání jako vítané přilepšení k důchodu...19 Psychologické aspekty podnikání Podnikání vám změní život...22 Podnikání? To je práce, čas a energie!...22 Při podnikání se můžete spolehnout jen sama na sebe...22 Za chyby v podnikání budete platit jen vy sama

4 Dodržování termínů a povinností vůči státu...23 Když se podniku daří, pozitivní stránka převažuje...23 Výhody podnikání pro ženy Časová flexibilita...24 Nezávislost a samostatnost...24 Příjem a zisk...24 Hobby a seberealizace...24 Vlastní úspěch...25 Neustálá změna...25 Vliv a postavení...25 Práce s lidmi...25 Řešení nezaměstnanosti...26 Podnikatelský plán Co je to podnikatelský plán...27 Výhody podnikatelského plánu...28 Marketing a propagace Marketingový mix...30 Propagace pro drobné podnikatele...30 Nejčastější chyby v podnikání Příklady dobré praxe Galerie Café, Čelákovice...36 Obchod s růžemi...38 Přílohy Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha

5 Obecná právní úprava podnikání Jak zahájit podnikání Nejtěžší na procesu zahájení podnikatelské činnosti je rozhodnout se, že skutečně chcete začít podnikat. Následné kroky jsou již snadné a provází vás jimi jednotlivé úřady veřejné správy a jiné instituce. K tomu, abyste mohla začít podnikat, potřebujete pouze čistý trestní rejstřík, dovršených 18 let a 1000 Kč na správní poplatek za vystavení živnostenského listu. Během jednoho úředního dne byste s občanským průkazem měla stihnout zajít na živnostenský úřad, pobočku České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) a zdravotní pojišťovnu, u které jste hlášena. Další požadavky (např. odbornou způsobilost) musíte splňovat v případě, že chcete podnikat v živnostech vázaných, řemeslných nebo koncesovaných. V některých oblastech lze podnikat i bez živnostenského oprávnění. Jedná se např. o zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství, autorskou činnost, nezávislá povolání nebo podnikání podle zvláštních předpisů. Nicméně pro většinu podnikání má živnost výhodu v možnostech odpisu většího procenta nákladů tzv. paušálem. Tip: Podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Snadno ho najdete na internetovém portálu veřejné správy který je pro začínající podnikatelku spolehlivým zdrojem mnoha informací. Hledejte zejména v sekci Řešení životních situací. Nebojte se však obrátit se svými dotazy i na jednotlivé úřady. Mají povinnost poskytovat Vám informace a tuto funkci dnes již dobře plní. Živnostenský úřad První cesta budoucí podnikatelky vede na živnostenský úřad. Ten je součástí obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tzn. pokud jste z vesnice, musíte navštívit město, pod jehož správu vaše obec spadá. 5

6 Na živnostenském úřadě se ohlašuje živnost. Úplně nejjednodušší způsob je využít Centrálního registračního místa (CRM), kde vyplníte jednotný registrační formulář pro fyzické osoby. Ten za vás CRM rozešle na příslušný úřad sociálního zabezpečení, finanční úřad, vaši zdravotní pojišťovnu a případně i úřad práce, pokud tam jste nahlášena. Ušetří vám tak cesty na tyto další úřady a vyplňování dalších formulářů. Druhy živností Podle podmínek provozování se živnosti dělí na živnosti ohlašovací a živnosti koncesované. Na vznik živnosti ohlašovací (živnost volná, řemeslná nebo vázaná) existuje právní nárok. Znamená to, že pokud splňujete všeobecné podmínky stanovené zákonem, živnostenský úřad je povinen vám vydat živnostenské oprávnění k provozování vybrané živnosti. Ohlášení živnosti se provádí prostřednictvím formuláře Ohlášení živnosti pro fyzickou osobu, který je součástí jednotného registračního formuláře a ke kterému musí být doloženy požadované přílohy. Živnost volná Nejjednodušší způsob založení podnikání nabízí tzv. živnost volná. Pro ni nepotřebujete žádné odborné vzdělání ani praxi. Ze strany státu není nutné volnou živnost regulovat, protože neodborným postupem podnikatele či podnikatelky nemohou vzniknout žádné škody a volný trh zpravidla sám reguluje předpoklady podnikatelů a podnikatelek pro výkon takové činnosti. Do volné živnosti patří veškeré výrobní činnosti, obchod a služby, které nejsou zařazeny jako živnosti vázané, řemeslné nebo koncesované. Volnou živnost stačí nahlásit na kterémkoliv živnostenském úřadě. Ohlášení provedete vyplněním formuláře a zaplacením správního poplatku ve výši 1000 Kč. Právo živnost vykonávat vám vzniká dnem jejího ohlášení. Úřad vám vydá živnostenské oprávnění a zapíše vaši živnost do živnostenského rejstříku do pěti pracovních dnů. Pokud již nyní víte, že využijete více živností, anebo uvažujete o postupném budoucím rozšiřování svého podnikání o další činnosti, nechte si je všechny zapsat najednou (vše za jeden souhrnný správní poplatek 1000 Kč), ať s každou novou prací nebo typem klienta nemusíte běžet na živnostenský úřad znovu a opět platit. 6

7 Detailní seznam volných živností vyjmenovává příloha 4 živnostenského zákona. Jejich stručný přehled najdete v příloze 1 tohoto materiálu. Živnost řemeslná Je to typ živnosti, která může být vykonávána pouze v případě, že budoucí podnikatelka má praxi nebo vzdělání dávající předpoklady k tomu, že činnost bude po odborné stránce řádně prováděna. Jedná se např. o kadeřnictví, kosmetiku nebo pohostinskou činnost. Odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti upravuje 21 a 22 živnostenského zákona. Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o ukončeném vzdělání v příslušném nebo příbuzném oboru (vyučení, maturita, vysokoškolský diplom) nebo uznáním odborné kvalifikace (viz zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Tyto doklady mohou být nahrazeny dokladem o řádném ukončení rekvalifikace nebo vykonáním šestileté praxe v oboru. V případě rekvalifikace či vystudování příbuzného oboru je navíc potřeba doložit doklad o jednoroční praxi v oboru. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí. Seznam řemeslných živností najdete v příloze 2 tohoto materiálu. Živnost vázaná Z hlediska odbornosti vyžaduje vyšší nároky než živnosti řemeslné. Podnikatel nebo podnikatelka musí prokázat odborné znalosti v dané oblasti a také delší odbornou praxi. Odborné předpoklady jsou prokazovány zpravidla dokladem o ukončeném vzdělání v daném oboru a lze je nahradit např. dokladem o odborné rekvalifikaci a potřebnou praxí. Odborná způsobilost u vázaných živností je stanovena pro každý obor zvlášť. Patří sem např. účetní poradkyně, provoz autoškoly, masáže nebo solária. Koncesovaná živnost U koncesovaných živností chce stát mít kontrolu nad jejich vykonáváním zpravidla z důvodů bezpečnosti obyvatelstva, státních zájmů apod. Koncesované živnosti tedy podléhají vydání státního povolení k jejich provozování. Na základě rozhodnutí o udělení koncese a zápisu do živnostenského rejstříku se vydává výpis, kterým podnikatel či podnikatelka prokazuje své oprávnění vykonávat koncesovanou živnost. 7

8 Na rozdíl od ohlašovacích živností nerozhoduje o vydání koncesní listiny sám živnostenský úřad, ale předává žádost k posouzení věcně příslušnému státnímu orgánu (dle druhu živnosti). Vydání koncesní listiny zpravidla trvá dva měsíce, přičemž tato lhůta zahrnuje i lhůtu 30 dnů, v níž je věcně příslušný státní orgán povinen zaslat příslušnému živnostenskému úřadu své stanovisko k žádosti. Živnostenský zákon stanoví závazné přílohy k žádosti o vydání koncesní listiny. Živnost průmyslová Živnost je provozována průmyslovým způsobem, jde-li o činnost zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živnosti, a využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů (společnost je rozdělena na jednotlivé provozy, popř. dílny). Aby živnost byla považována za provozovanou průmyslovým způsobem, musí splňovat současně oba uvedené pojmové znaky. U živností, pro které je nutné žádat o koncesi, je vznik oprávnění k zahájení podnikatelské činnosti vázán na svolení úřadu, tj. vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Teprve poté, co je rozhodnutí o udělení koncese pravomocné, lze zahájit podnikání. Tento proces je složitější a také lhůta pro udělení koncesní listiny je delší (do 60 dnů ode dne podání). Správní a jiné poplatky Za ohlašování živností i koncese se platí poplatky, které je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu poštovní poukázkou nebo bankovním převodem: n1000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání; n500 Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo více živností současně. Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi; n50 Kč za podání žádosti prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czechpoint). Výše poplatku za ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává zachována. 8

9 Česká správa sociálního zabezpečení Zahájení podnikání jste povinna nahlásit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, což můžete nejsnadněji učinit pomocí jednotného registračního formuláře podaného prostřednictvím CRM. Vzhledem k častým změnám zákonů a nepřebernému množství kombinací životních situací však doporučujeme zajít si na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení osobně a probrat svou situaci s pracovnicí, která vás má konkrétně na starosti. Návštěva odborně vzdělané úřednice vám ušetří mnoho času. Samostudium složitých zákonů na internetu (www.cssz.cz) by vám trvalo mnohem déle a neměla byste jistotu, že jste si správně spočítala zálohy na sociálním a nemocenském pojištění podle všech kritérii. Při osobním setkání navíc můžete úřednici požádat, aby vás kontaktovala, pokud se vyskytne nějaký zádrhel např. ve vašich platbách, a tím předejdete případnému penále či jiným problémům. Při zahájení podnikání jako OSVČ se musíte rozhodnout, zda si budete přispívat pouze na povinné důchodové pojištění, anebo také na nemocenské pojištění, které je dobrovolné a poskytne vám finanční podporu v době nemoci. Řada OSVČ si nemocenské pojištění nehradí, což vysvětlují tím, že si jako podnikatelé nemohou dovolit zůstat doma na neschopence. Při rozhodování o nemocenském pojištění však berte v úvahu i to, že bez jeho placení nemáte nárok na mateřskou dovolenou. Pojistné se platí formou záloh a doplatku pojistného při podání daňového přiznání. Výše minimální měsíční zálohy na důchodové pojištění činí v roce 2013 částku 1890 Kč a na nemocenské pojištění 115 Kč. Platba musí být připsána na konto vaší příslušné okresní správy sociálního zabezpečení od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Se začátkem nového kalendářního roku se nezapomeňte informovat na výměr minimálních měsíčních záloh pro nový rok a případně si podle něj změnit vlastní zálohy. Varování Rozhodně nevstupujte do podnikání načerno. Šetřením na povinných platbách sociálního a zdravotního pojištění ve výsledku neušetříte, jen si můžete způsobit velké problémy. V případě těhotenství, nemoci nebo úrazu pak nebudete mít nárok na žádné dávky plynoucí z nemocenského pojištění. Roky práce odpracované načerno se vám nezapočtou do odpracovaných let, podle kterých se vypočítává důchod. 9

10 Úřad práce Pokud jste hlášena na úřadu práce, je nezbytně nutné ohlásit tam začátek vašeho podnikání. Zároveň se musíte odhlásit z registrace úřadu práce. Zdravotní pojišťovna Při zahájení podnikání jste povinna nahlásit tuto změnu na pobočce své zdravotní pojišťovny, u které jste hlášena. Případně lze toto ohlášení uskutečnit prostřednictvím vyplnění jednotného registračního formuláře v CRM. Podle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, je OSVČ povinna oznámit zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy došlo ke změně. Za nesplnění oznamovací povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše Kč. Problematika placení pojistného OSVČ je řešena zákonem č. 592/1992 Sb., v platném znění, kde je mimo jiné např.: nvymezen okruh osob, pro které neplatí minimální vyměřovací základ, nstanoveno období, za které se snižuje minimální vyměřovací základ, nřešeno placení pojistného v případech, kdy je OSVČ zároveň zaměstnána nebo patří do okruhu osob, za které je plátcem pojistného stát, nzpůsob výpočtu měsíčního vyměřovacího základu pro platbu záloh na pojistné včetně podmínek, za kterých je možno požádat o jeho snížení. OSVČ platí pojistné na zdravotní pojištění formou záloh na pojistné a doplatku pojistného. Výše minimální zálohy OSVČ je pro rok 2013 stanovena na 1748 Kč. Zálohy na pojistné jsou splatné do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Zálohy nejste povinna platit, pokud jste OSVČ a zároveň jste zaměstnaná, přičemž samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem vašich příjmů. Pojistné v tom případě zaplatíte až po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý kalendářní rok. 10

11 Podpora začínajícím podnikatelům Na rozjezd podnikání budete pravděpodobně potřebovat finance. Vybavení provozovny, nákup zboží nebo i počáteční propagace firmy něco stojí. Je dobré si předpokládanou finanční potřebu i dostupné peněžní zdroje sepsat na papír a provést základní kalkulaci. Pokud vám vlastní zdroje nestačí, dobře si rozmyslete, kam se obrátit pro finanční injekci. Bude to rodina a přátelé, kteří vás v případě potřeby podrží, ale na druhou stranu mohou finanční záležitosti poškodit vaše dobré vztahy? Nebo se raději obrátíte na banky, z nichž každá má jiné produkty a jiná pravidla? Možná vás mohou podpořit vaši budoucí dodavatelé či odběratelé vždyť jejich příjem závisí na vašem úspěchu. Vybavení je v dnešní době možno pořídit na leasing, zajímavou příležitostí mohou být různé dotace včetně příspěvku od úřadu práce. Pokud svému podnikatelskému záměru opravdu věříte, zamyslete se nad možností získat soukromého investora, jenž investici do podniku bere jako způsob zhodnocení peněz. Při hledání zdrojů pro své podnikání zvažte následující možnosti financování: Přátelé a příbuzní Je pravděpodobné, že se jako většina zdráháte požádat své příbuzné a přátele o peníze. Pokud to myslíte se svým podnikáním skutečně vážně, spolkněte svou hrdost a zkuste za nimi jít. Jestliže vyjádří zájem vám s financováním podniku pomoci, jednejte s nimi co nejprofesionálněji. Nebojte se jim předložit finanční podklady, daňové přiznání či jakýkoliv jiný doklad, který budou chtít vidět. Udělejte vše pro to, abyste peníze získala. Je to do jisté míry důležitý trénink vaší dovednosti vyjednávat. Nepodceňujte však pořádek a pamatujte, že i v rodině je velmi užitečné sepsat písemnou dohodu o půjčce. Pokud to neuděláte, mohou případné pozdější rozepře poznamenat vzájemné vztahy v rodině. Dokonce i některé zdánlivě drobné detaily, jako je třeba kalendář výplat úroků, mohou mezi vámi a vašimi rodinnými příslušníky či přáteli způsobit veliká tření, pokud dohoda nestojí jasně na papíře. Pokud jdete žádat o peníze na podnikání rodinu či přátele, neopomeňte: noslovit je profesionálně, jako byste vedla jednání s obchodním partnerem, no každé půjče sepsat písemnou dohodu, nstanovit kalendář výplat úroků. 11

12 Banky Banky jsou finanční zdroj, na který celá řada začínajících podnikatelů spoléhá. Na základě reklamy a po prvním jednání v bankovní instituci mají začínající podnikatelé dobrý důvod k optimismu. Při následných, již konkrétních jednáních však nadějné vyhlídky mnohdy mizí a často nakonec podnikatelský záměr není z tohoto zdroje financován vůbec. Banka je náročný investor, který má na své straně jistý druh monopolu a donucovacích prostředků, které vás staví do nevýhodné pozice. Do vašeho podnikatelského záměru investuje proto, aby měla zisk pro své akcionáře, nikoli proto, aby vám pomohla. Navíc chce bezpečný zisk, tzn. bude po vás vyžadovat ručení pro případ nesplácení půjčky nebo úspěšnou podnikatelskou historii. Pro poskytování půjček malým podnikům mají jednotlivé banky různá kritéria. Ale ani dva úředníci téže banky nemusí žadateli předkládat ke splnění tytéž požadavky. Proto i v případě, že vás v devíti bankách vašeho regionu odmítli, určitě zajděte i do té desáté. I tehdy, kdy mají různé banky stejná kritéria pro poskytování půjček, nepřisuzují vždy stejnou váhu jednotlivým faktorům. Někteří bankéři kladou důraz na to, zda majetek žadatele dává dostatečné záruky pro krytí půjčky, jiní zase na ziskovost či kontinuitu podnikání v daném oboru a pro další je rozhodující osobní dojem, jímž na ně zapůsobíte. Ze škály bankovních produktů mohou být vhodné i ty, které primárně nejsou určeny pro začínající podnikatele. Např. lze využít různých typů spotřebitelských úvěrů (nevyžadují ručení nemovitým majetkem). V konečném důsledku se jedná o dražší zdroj financování, ale problém často není najít nejvýhodnější prostředky, nýbrž sehnat vůbec nějaké prostředky. Obchodní partneři Dodavatelé Váš budoucí dodavatel je někdo, komu na vás může záležet. Proto by mohl být jedním z těch, kdo vám poskytne finanční prostředky. Proč jste pro svého budoucího odběratele důležitá? Protože od něj budete odebírat zboží, materiál apod. Vyčíslete objemy vašich odběrů, zjistěte si, jak významným zákazníkem budete (najděte dodavatele, pro kterého významná budete) a začněte vyjednávat o dodávkách s delší splatností, dodávkách na úvěr, do komise apod. 12

13 Hledejte další benefity pro své potenciální dodavatele, jako je např. rozšíření prodejní sítě v dosud nepokrytém území, vytvoření konkurence pro zavedenou značku v daném území nebo prostě jen zvýšení odbytu. Rovněž můžete nabídnout spolupráci podle povahy vaší činnosti. Buďte vynalézavá, hledejte, čím můžete být prospěšná. Odběratelé Váš budoucí odběratel je opět někdo, komu na vás může záležet, a proto by vám mohl být ochoten poskytnout finanční prostředky. Důvodem může být jeho potřeba odebírat zboží, materiál, služby apod. Třeba proto, že jste levnější nebo v kratší vzdálenosti od jeho provozovny než původní dodavatel. Toho lze s výhodou využít. Vyčíslete vaše přínosy pro možné odběratele, zjistěte si, jak významná se můžete pro své zákazníky stát, a začněte vyjednávat. Obdobně můžete postupovat v případě strojů, stavebních oprav apod. Hledejte další benefity pro své potenciální odběratele, jako je např. doplnění jejich sortimentu, nevytváření vzájemné konkurence v daném území, netradiční výhody v podobě dopravy, montáže aj. Rovněž můžete nabídnout spolupráci podle povahy vaší činnosti. Opět buďte vynalézavá a hledejte možnosti spolupráce a partnerství s potenciálními odběrateli. Leasingová společnost Leasing je služba, která umožňuje pořízení strojů, zařízení, objektů, ale i vybavení na splátky. Je to elegantní způsob, jak vyřešit nedostatek financí v počátku podnikání. Celá řada výrobců a dodavatelů se snaží najít cesty, jak zákazníkům usnadnit nákup svých produktů. Proto se spojují s leasingovými společnostmi, které umožní rozložit platby do několika let. Leasingové společnosti zpravidla na rozdíl od bank nepožadují ručení (jistý druh záruky představuje předmět koupě, který je po celou dobu leasingových splátek v majetku leasingové společnosti). Leasingové společnosti se často specializují na jednotlivé obory nebo výrobky. Je dobré navázat kontakt s více leasingovými společnostmi a nechat si od nich připravit nabídky, na jejichž základě se teprve rozhodnete pro tu pro vás nejvýhodnější. 13

14 Dotace Kolem dotací se vede mnoho vášnivých diskuzí a celá řada začínajících podnikatelů (ale nejen jich) vkládá do dotací velké naděje. Skutečnost je však složitější. Obecně platí, že drtivá většina dotačních titulů (státních i evropských) vyžaduje po žadateli prokazatelnou historii se zdravou ekonomikou. Bez této podmínky nelze žádost ani podat. Tím jsou začínající podnikatelé vyloučeni z účasti na tomto rozdělování finančních prostředků. Pokud je možné historii přece jen nějak prokázat (např. zakoupení již existující firmy, předchozí podnikatelská zkušenost apod.), narazí potenciální žadatel na složitost zpracování žádosti o dotaci. Řešením může být využití nabídek poradenské firmy na zpracování žádosti, jejíž cena je obvykle dost vysoká. Výjimku v této oblasti tvoři produkty ČMZRB, a.s., která disponuje programy Záruka a Start, speciálně určenými pro začínající podnikatele. Programy však nejsou vyhlášeny trvale a je potřeba sledovat, zda jsou aktuální. Úřady práce Úřady práce jsou dobrým zdrojem finančních prostředků do zahájení podnikání. Zpravidla lze získat prostředky v desítkách tisíc korun. Podmínky se mírně liší na jednotlivých úřadech v důsledku dostupných finančních zdrojů, situace v oblasti nezaměstnanosti v daném regionu apod. Prostředky lze získat formou půjčky nebo dotace. Podmínkou však je závazek, že podnikatelskou činnost budete vykonávat po určitou dobu. Vyžádejte si konkrétní informace u nejbližšího úřadu práce. Soukromý investor Jedná se o investiční společnosti nebo jednotlivce business angels, kteří chtějí zhodnotit volný kapitál výhodněji než v bance. Často ke své investici přidají celou řadu zkušeností a osobních kontaktů. Zpravidla se nechtějí podílet na řízení společnosti, prostředky poskytují nejčastěji formou nákupu podílu ve společnosti na časově omezenou dobu. Jejich ziskem je rozdíl mezi nákupní cenou podílu a hodnotou podílu po třech až pěti letech trvání investice. V praxi mohou existovat i případy, kdy si podíl ve firmě ponechají a využívají každoroční podíl na zisku (obdoba dividendy). 14

15 Vedení účetnictví a daňové přiznání Před zahájením podnikání si musíte zvolit, zda budete při výpočtu daní uplatňovat odpočet výdajů procentem (tzv. paušál), nebo odečítat prokazatelné výdaje. Podle toho pak zvolíte odpovídající formu účetnictví. Pokud začínáte podnikat a s účetnictvím nemáte zkušenosti, najděte si svou účetní a daňovou poradkyni. Ušetří vám spoustu starostí a času se studováním složitého systému daní. Výdaje procentem Pro živnostníky poskytující různé druhy služeb je nejjednodušší a také nejvýhodnější tzv. paušál, kdy základ daně z příjmů z podnikání je stanoven odpočtem procenta z vašich příjmů. V roce 2013 se odečítá 60 % u příjmů všech živností kromě řemeslných. Evidenci příjmů si v tomto případě povedete velmi jednoduchým způsobem prostým zakládáním vydaných faktur. Pro snazší orientaci si jednotlivé faktury číslujte a ukládejte si je jak v elektronické verzi, tak vytištěné na papíře a vámi podepsané. Takto budete mít rovnou připraveny podklady pro daňovou poradkyni na konci roku i pro případnou kontrolu z živnostenského úřadu, která bude právě tyto doklady chtít vidět. Daňová evidence Daňová evidence se používá v takových živnostech, kde máte prokazatelné výdaje vyšší než příjmy. Např. u příjmů z podnikání v zemědělství paušál dovoluje odpočet 80 %, ale podnikatelé jsou mnohdy až v mínusu. Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Zahrnuje: 1) daňovou evidenci příjmů a výdajů, 2) daňovou evidenci majetku a závazků. Pokud zvolíte daňovou evidenci, musíte si vést peněžní deník se záznamy o prokazatelných výdajích a nákladech, pokladnu s výdajovými a příjmovými doklady, případně i sklad. Proto je nejlepší využívat nějaký účetní software, který vám ulehčí práci, ovšem jeho pořizovací náklady dosahují minimálně několika tisíc Kč. 15

16 Pozor Když se rozhodnete přejít z jednoho typu účetnictví na druhý, je potřeba provést inventuru a období uzavřít bez jakýchkoli pohledávek. Při přechodu z paušálu na daňovou evidenci zvládnete vše uzavřít sama. Při přechodu z daňové evidence, která je poměrně komplikovaná, na paušál je lepší vyhledat pomoc profesionální účetní. Podvojné účetnictví Podvojné účetnictví využívají podniky nebo organizace. Minimálně v začátku vašeho podnikání se vás tato forma účetnictví týkat nebude. Daňové přiznání Pokud s podnikáním začínáte, rozhodně zvažte možnost najmutí daňové poradkyně. Profesionální služby vás sice vyjdou podle složitosti daňového přiznání na pár tisíc, ale budete mít jistotu, že máte daně vypočítány správně, a zbavíte se zbytečného stresu ze složitého systému výpočtu. Za chyby v daňovém přiznání naskakují pokuty a penále. Daňové přiznání se podává vždy do konce března následujícího roku na příslušném finančním úřadě podle místa trvalého bydliště. Vyplněné formuláře lze sice zaslat poštou, ale vyplácí se na finanční úřad zajít osobně. Nezapomeňte, že spolu s daněmi se podávají také přehledy o příjmech a výdajích na okresní správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu. Ty vám dle vašich skutečných příjmů a výdajů následně spočítají případný přeplatek či nedoplatek. V případě nedoplatku vám zároveň zvednou i zálohy na další kalendářní rok. 16

17 Podnikání na mateřské dovolené a v důchodu Pro ženy podnikatelky je třeba, aby se zavčas informovaly o podmínkách, které musejí splnit, aby dosáhly na různé dávky a příspěvky poskytované v souvislosti s mateřstvím. Stejně tak při podnikání v důchodu je dobré si rozmyslet, zda chcete dosáhnout co nejvyššího zisku, nebo naopak své příjmy držet pod určitou hranicí tak, abyste neplatila daně. Bližší informace pro jednotlivé případy najdete na internetu, nejlepší je však osobní návštěva na okresní správě sociálního zabezpečení a ve zdravotní pojišťovně. Podnikání a mateřství Peněžitá pomoc v mateřství Peněžitá pomoc v mateřství není u žen samostatně výdělečně činných zcela automatická. Pro přiznání této dávky musíte splnit určité podmínky stanovené zákonem: npokud chcete mít v budoucnu nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musíte si platit nemocenské pojištění, neboť mateřská je dávkou nemocenského pojištění. npro získání nároku na peněžitou pomoc v mateřství musíte být jako samostatně výdělečně činná žena účastna na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před počátkem nástupu na mateřskou dovolenou, z toho alespoň 180 dnů nemocenského pojištění OSVČ v období jednoho roku před narozením dítěte. nv době pobírání peněžité pomoci v mateřství nesmíte vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost. Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje od 6. až 8. týdne před plánovaným porodem, a to na dobu 28 týdnů při jednom porozeném dítěti, na 37 týdnů při dvou a více dětech. Peněžitá pomoc v mateřství je od poskytována ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu už od prvního dne. Vyměřovacím základem je úhrn měsíčních vyměřovacích základů. Samostatně výdělečně činné ženě je mateřská vyplácena okresní správou sociálního zabezpečení podle místa bydliště. 17

18 V případě, že vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost při zaměstnání a nesplníte podmínky na nárok na peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ, budou vám dávky vyplaceny z nemocenského pojištění zaměstnance. Musíte ale splnit podmínku alespoň 270 dnů účasti nemocenského pojištění zaměstnance. Kdy mateřskou nedostanete Nesplníte-li podmínky pro přiznání peněžité pomoci v mateřství, bude vám ihned od narození dítěte vyplácen rodičovský příspěvek. V tom případě si nemůžete zvolit délku jeho pobírání ze zákona ho budete pobírat ve čtyřleté variantě. Na rodičovský příspěvek má nárok každá matka, která celý kalendářní měsíc o své dítě řádně a celodenně pečuje. Při čtyřleté variantě dosahuje rodičovský příspěvek výše Kč v prvních devíti měsících a poté Kč až do čtyř let věku dítěte. Za čtyři roky rodičovské tak samostatně výdělečně činná matka dostane vyplaceno celkem Kč. Peněžitá pomoc v mateřství a podnikání Podnikání můžete zahájit i během prvních měsíců od narození dítěte, při pobírání peněžité pomoci v mateřství, kterou máte ze svého hlavního zaměstnaneckého poměru. V tom případě se bude jednat o samostatnou výdělečnou činnost vedlejší. Vznikají vám běžné ohlašovací povinnosti vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a vaší zdravotní pojišťovně. Vzhledem k tomu, že jde o činnost vedlejší, nebudete odvádět zálohy pojistného na zdravotní pojištění; budete platit následně dle výše zisku. Zároveň máte povinnost podat daňové přiznání a příjmy z podnikání řádně zdanit. Rodičovský příspěvek a podnikání Jestliže si matka podnikatelka zajistí péči o své dítě jinou zletilou osobou, může pobírat rodičovský příspěvek a současně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Při řešení této situace mohou být nápomocné jesle, mateřské školy či jiná podobná zařízení pro děti předškolního věku, avšak v těchto případech platí různá omezení. Dítě mladší tří let může navštěvovat jesle nejvýš pět dnů v kalendářním měsíci. Pokud dítě dovršilo tří let, lze využít služeb mateřské školy, ovšem v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně nebo pět dnů v kalendářním měsíci. 18

19 V případě podnikání jako vedlejší činnosti během pobírání rodičovského příspěvku nemusíte platit povinná minima sociálního a zdravotního pojištění, neboť je za vás hradí stát. Je zde však finanční strop, který se často mění. Měla byste si proto zjistit aktuální výši maximálního možného výdělku v rámci podnikání jako vedlejší činnosti, abyste tyto odvody nemusela platit. Podnikání jako vítané přilepšení k důchodu Podnikání může být dobrá volba, jak si nejen přivydělat, ale také dát životu v důchodu zajímavou náplň a zároveň zůstat pánem svého času. Starobní důchod je vždy jen částí někdejšího výdělku. A čím více člověk vydělával, tím větší je propad jeho příjmů po nástupu do důchodu. Zatímco u podprůměrných mezd činí v Česku výsledná penze až 90 % příjmu před odchodem do důchodu, pokud člověk vydělával 2,5 násobek průměrné mzdy, bude brát penzi ve výši pouhých 30 %. Do systému přitom odvedl na platbách sociálního pojištění nepoměrně více než člověk s podprůměrnými příjmy. V plné výši se totiž v roce 2013 do vyměřovacího základu pro výpočet důchodů počítá z dosahované částky pouze to, co nepřesáhne výši Kč. Z částky osobního vyměřovacího základu: nod Kč do Kč se v r počítá 27 %, nod Kč do Kč se v r počítá jen 19 %, nnad Kč se v r započítává pouhých 6 %. Lidi v důchodovém věku ale nežene do podnikání jen snaha snížit propad příjmů. Může to být i bezradnost, co si počít s náhlou přemírou volného času. Potýkají se také s tím, že najednou jejich den nemá jasnou strukturu nic nemusí, zároveň ale ani neví, co by vlastně dělat měli či chtěli. Průzkum Rodina, zaměstnání a vzdělání realizovaný Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí odhalil, že téměř šestina seniorů pociťuje odchod do důchodu spíše jako nepříznivý dopad na svůj psychický stav a celkovou spokojenost se životem.. Od mají důchodci podle zákona o důchodovém pojištění možnost požádat o úpravu procentní výměry starobního důchodu v případě, že souběžně s jeho pobíráním vykonávají výdělečnou činnost. Pokud si 19

20 pracující důchodce zvolí pobírání důchodu ve výši jedné poloviny (tzn. že bude pobírat pouze polovinu svého důchodu a druhá polovina mu bude vyplácena až po skončení výdělečné činnosti), bude se mu starobní důchod vyšovat o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů výdělečné činnosti. Pokud chce pracující důchodce pobírat důchod v plné výši, zvýší se mu starobní důchod o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti. Pokud důchodce pracuje nepřetržitě (tzn. že zaměstnání bezprostředně navazuje na výkon jiné výdělečné činnosti), dojde ke zvýšení vždy až po dvou letech výkonu výdělečné činnosti. Do celkového počtu odpracovaných dní se nepočítají dny, kdy byl důchodce v pracovní neschopnosti, ošetřoval člena rodiny či vybíral neplacené volno. Žádost o úpravu starobního důchodu může důchodce podat na příslušné správě sociálního zabezpečení dle svého místa trvalého bydliště. Důchodci a daně Důchodci si již od nemohou odečítat slevu na poplatníka, která pro tento rok činí Kč ročně, tedy Kč měsíčně. Týká se to těch, kteří k pobírali starobní důchod z důchodového pojištění. Jestliže byl důchod přiznán od , pracujícímu důchodci sleva za celý rok v částce Kč náleží. Znamená to tedy, že důchodce zaplatí ze základu daně 15 % daň z příjmů fyzických osob a nebude si moci odečíst slevu na poplatníka. Může si ale od základu daně odečíst odečitatelné položky (životní pojištění, dary, úroky z úvěru atd.). Důchodci a sociální pojištění Osoba výdělečně činná, která pobírá současně starobní důchod, vykonává vedlejší výdělečnou činnost. Pokud vedlejší výdělečná činnost nedosahuje po odpočtu výdajů rozhodnou částku (pro rok 2013 je to Kč), nemá důchodce povinnost platit pojistné na důchodové pojištění ani zálohy. Pokud výdělek této rozhodné částky dosahuje, vzniká povinnost platit pojistné a zálohy. 20

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání*

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* * Leták byl zhotoven v roce 2010. V souvislosti s předpokládanými změnami v legislativě na počátku roku 2011 nemusí

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení Publikace Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2015, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších informací týkajících

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Jak si založit živnost?

Jak si založit živnost? Jak si založit živnost? Návštěva (centrální registrační místo) CRM a vyplnění JRF (jednotný registrační formulář Dále doložit: -výpis zrejstříku trestů ČR (nesmí být starší 3 měsíců, není-li přiložen kžádosti,

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz F ranchising Začínáte? Příručka pražského podnikatele Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky franchisingu

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více