Založení živnosti krok za krokem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Založení živnosti krok za krokem"

Transkript

1 Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! Čelákovice, září 2013

2 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje Rodinné centrum Routa, o.s., v partnerství s městem Čelákovice, firmou FV Plast, a.s., a podnikatelkou Hanou Veselou. Autoři textu: Hana Veselá Bohdana Rambousková (ed.) Andrea Červená Petr Bidlo 2

3 Obsah Obecná právní úprava podnikání... 5 Jak zahájit podnikání...5 Živnostenský úřad...5 Česká správa sociálního zabezpečení...9 Úřad práce...10 Zdravotní pojišťovna...10 Podpora začínajícím podnikatelům Přátelé a příbuzní...11 Banky...12 Obchodní partneři...12 Leasingová společnost...13 Dotace...14 Úřady práce...14 Soukromý investor...14 Vedení účetnictví a daňové přiznání Výdaje procentem...15 Daňová evidence...15 Podvojné účetnictví...16 Daňové přiznání...16 Podnikání na mateřské dovolené a v důchodu Podnikání a mateřství...17 Podnikání jako vítané přilepšení k důchodu...19 Psychologické aspekty podnikání Podnikání vám změní život...22 Podnikání? To je práce, čas a energie!...22 Při podnikání se můžete spolehnout jen sama na sebe...22 Za chyby v podnikání budete platit jen vy sama

4 Dodržování termínů a povinností vůči státu...23 Když se podniku daří, pozitivní stránka převažuje...23 Výhody podnikání pro ženy Časová flexibilita...24 Nezávislost a samostatnost...24 Příjem a zisk...24 Hobby a seberealizace...24 Vlastní úspěch...25 Neustálá změna...25 Vliv a postavení...25 Práce s lidmi...25 Řešení nezaměstnanosti...26 Podnikatelský plán Co je to podnikatelský plán...27 Výhody podnikatelského plánu...28 Marketing a propagace Marketingový mix...30 Propagace pro drobné podnikatele...30 Nejčastější chyby v podnikání Příklady dobré praxe Galerie Café, Čelákovice...36 Obchod s růžemi...38 Přílohy Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha

5 Obecná právní úprava podnikání Jak zahájit podnikání Nejtěžší na procesu zahájení podnikatelské činnosti je rozhodnout se, že skutečně chcete začít podnikat. Následné kroky jsou již snadné a provází vás jimi jednotlivé úřady veřejné správy a jiné instituce. K tomu, abyste mohla začít podnikat, potřebujete pouze čistý trestní rejstřík, dovršených 18 let a 1000 Kč na správní poplatek za vystavení živnostenského listu. Během jednoho úředního dne byste s občanským průkazem měla stihnout zajít na živnostenský úřad, pobočku České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) a zdravotní pojišťovnu, u které jste hlášena. Další požadavky (např. odbornou způsobilost) musíte splňovat v případě, že chcete podnikat v živnostech vázaných, řemeslných nebo koncesovaných. V některých oblastech lze podnikat i bez živnostenského oprávnění. Jedná se např. o zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství, autorskou činnost, nezávislá povolání nebo podnikání podle zvláštních předpisů. Nicméně pro většinu podnikání má živnost výhodu v možnostech odpisu většího procenta nákladů tzv. paušálem. Tip: Podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Snadno ho najdete na internetovém portálu veřejné správy který je pro začínající podnikatelku spolehlivým zdrojem mnoha informací. Hledejte zejména v sekci Řešení životních situací. Nebojte se však obrátit se svými dotazy i na jednotlivé úřady. Mají povinnost poskytovat Vám informace a tuto funkci dnes již dobře plní. Živnostenský úřad První cesta budoucí podnikatelky vede na živnostenský úřad. Ten je součástí obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tzn. pokud jste z vesnice, musíte navštívit město, pod jehož správu vaše obec spadá. 5

6 Na živnostenském úřadě se ohlašuje živnost. Úplně nejjednodušší způsob je využít Centrálního registračního místa (CRM), kde vyplníte jednotný registrační formulář pro fyzické osoby. Ten za vás CRM rozešle na příslušný úřad sociálního zabezpečení, finanční úřad, vaši zdravotní pojišťovnu a případně i úřad práce, pokud tam jste nahlášena. Ušetří vám tak cesty na tyto další úřady a vyplňování dalších formulářů. Druhy živností Podle podmínek provozování se živnosti dělí na živnosti ohlašovací a živnosti koncesované. Na vznik živnosti ohlašovací (živnost volná, řemeslná nebo vázaná) existuje právní nárok. Znamená to, že pokud splňujete všeobecné podmínky stanovené zákonem, živnostenský úřad je povinen vám vydat živnostenské oprávnění k provozování vybrané živnosti. Ohlášení živnosti se provádí prostřednictvím formuláře Ohlášení živnosti pro fyzickou osobu, který je součástí jednotného registračního formuláře a ke kterému musí být doloženy požadované přílohy. Živnost volná Nejjednodušší způsob založení podnikání nabízí tzv. živnost volná. Pro ni nepotřebujete žádné odborné vzdělání ani praxi. Ze strany státu není nutné volnou živnost regulovat, protože neodborným postupem podnikatele či podnikatelky nemohou vzniknout žádné škody a volný trh zpravidla sám reguluje předpoklady podnikatelů a podnikatelek pro výkon takové činnosti. Do volné živnosti patří veškeré výrobní činnosti, obchod a služby, které nejsou zařazeny jako živnosti vázané, řemeslné nebo koncesované. Volnou živnost stačí nahlásit na kterémkoliv živnostenském úřadě. Ohlášení provedete vyplněním formuláře a zaplacením správního poplatku ve výši 1000 Kč. Právo živnost vykonávat vám vzniká dnem jejího ohlášení. Úřad vám vydá živnostenské oprávnění a zapíše vaši živnost do živnostenského rejstříku do pěti pracovních dnů. Pokud již nyní víte, že využijete více živností, anebo uvažujete o postupném budoucím rozšiřování svého podnikání o další činnosti, nechte si je všechny zapsat najednou (vše za jeden souhrnný správní poplatek 1000 Kč), ať s každou novou prací nebo typem klienta nemusíte běžet na živnostenský úřad znovu a opět platit. 6

7 Detailní seznam volných živností vyjmenovává příloha 4 živnostenského zákona. Jejich stručný přehled najdete v příloze 1 tohoto materiálu. Živnost řemeslná Je to typ živnosti, která může být vykonávána pouze v případě, že budoucí podnikatelka má praxi nebo vzdělání dávající předpoklady k tomu, že činnost bude po odborné stránce řádně prováděna. Jedná se např. o kadeřnictví, kosmetiku nebo pohostinskou činnost. Odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti upravuje 21 a 22 živnostenského zákona. Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o ukončeném vzdělání v příslušném nebo příbuzném oboru (vyučení, maturita, vysokoškolský diplom) nebo uznáním odborné kvalifikace (viz zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Tyto doklady mohou být nahrazeny dokladem o řádném ukončení rekvalifikace nebo vykonáním šestileté praxe v oboru. V případě rekvalifikace či vystudování příbuzného oboru je navíc potřeba doložit doklad o jednoroční praxi v oboru. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí. Seznam řemeslných živností najdete v příloze 2 tohoto materiálu. Živnost vázaná Z hlediska odbornosti vyžaduje vyšší nároky než živnosti řemeslné. Podnikatel nebo podnikatelka musí prokázat odborné znalosti v dané oblasti a také delší odbornou praxi. Odborné předpoklady jsou prokazovány zpravidla dokladem o ukončeném vzdělání v daném oboru a lze je nahradit např. dokladem o odborné rekvalifikaci a potřebnou praxí. Odborná způsobilost u vázaných živností je stanovena pro každý obor zvlášť. Patří sem např. účetní poradkyně, provoz autoškoly, masáže nebo solária. Koncesovaná živnost U koncesovaných živností chce stát mít kontrolu nad jejich vykonáváním zpravidla z důvodů bezpečnosti obyvatelstva, státních zájmů apod. Koncesované živnosti tedy podléhají vydání státního povolení k jejich provozování. Na základě rozhodnutí o udělení koncese a zápisu do živnostenského rejstříku se vydává výpis, kterým podnikatel či podnikatelka prokazuje své oprávnění vykonávat koncesovanou živnost. 7

8 Na rozdíl od ohlašovacích živností nerozhoduje o vydání koncesní listiny sám živnostenský úřad, ale předává žádost k posouzení věcně příslušnému státnímu orgánu (dle druhu živnosti). Vydání koncesní listiny zpravidla trvá dva měsíce, přičemž tato lhůta zahrnuje i lhůtu 30 dnů, v níž je věcně příslušný státní orgán povinen zaslat příslušnému živnostenskému úřadu své stanovisko k žádosti. Živnostenský zákon stanoví závazné přílohy k žádosti o vydání koncesní listiny. Živnost průmyslová Živnost je provozována průmyslovým způsobem, jde-li o činnost zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živnosti, a využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů (společnost je rozdělena na jednotlivé provozy, popř. dílny). Aby živnost byla považována za provozovanou průmyslovým způsobem, musí splňovat současně oba uvedené pojmové znaky. U živností, pro které je nutné žádat o koncesi, je vznik oprávnění k zahájení podnikatelské činnosti vázán na svolení úřadu, tj. vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Teprve poté, co je rozhodnutí o udělení koncese pravomocné, lze zahájit podnikání. Tento proces je složitější a také lhůta pro udělení koncesní listiny je delší (do 60 dnů ode dne podání). Správní a jiné poplatky Za ohlašování živností i koncese se platí poplatky, které je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu poštovní poukázkou nebo bankovním převodem: n1000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání; n500 Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo více živností současně. Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi; n50 Kč za podání žádosti prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czechpoint). Výše poplatku za ohlášení živnosti, případně poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává zachována. 8

9 Česká správa sociálního zabezpečení Zahájení podnikání jste povinna nahlásit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, což můžete nejsnadněji učinit pomocí jednotného registračního formuláře podaného prostřednictvím CRM. Vzhledem k častým změnám zákonů a nepřebernému množství kombinací životních situací však doporučujeme zajít si na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení osobně a probrat svou situaci s pracovnicí, která vás má konkrétně na starosti. Návštěva odborně vzdělané úřednice vám ušetří mnoho času. Samostudium složitých zákonů na internetu (www.cssz.cz) by vám trvalo mnohem déle a neměla byste jistotu, že jste si správně spočítala zálohy na sociálním a nemocenském pojištění podle všech kritérii. Při osobním setkání navíc můžete úřednici požádat, aby vás kontaktovala, pokud se vyskytne nějaký zádrhel např. ve vašich platbách, a tím předejdete případnému penále či jiným problémům. Při zahájení podnikání jako OSVČ se musíte rozhodnout, zda si budete přispívat pouze na povinné důchodové pojištění, anebo také na nemocenské pojištění, které je dobrovolné a poskytne vám finanční podporu v době nemoci. Řada OSVČ si nemocenské pojištění nehradí, což vysvětlují tím, že si jako podnikatelé nemohou dovolit zůstat doma na neschopence. Při rozhodování o nemocenském pojištění však berte v úvahu i to, že bez jeho placení nemáte nárok na mateřskou dovolenou. Pojistné se platí formou záloh a doplatku pojistného při podání daňového přiznání. Výše minimální měsíční zálohy na důchodové pojištění činí v roce 2013 částku 1890 Kč a na nemocenské pojištění 115 Kč. Platba musí být připsána na konto vaší příslušné okresní správy sociálního zabezpečení od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Se začátkem nového kalendářního roku se nezapomeňte informovat na výměr minimálních měsíčních záloh pro nový rok a případně si podle něj změnit vlastní zálohy. Varování Rozhodně nevstupujte do podnikání načerno. Šetřením na povinných platbách sociálního a zdravotního pojištění ve výsledku neušetříte, jen si můžete způsobit velké problémy. V případě těhotenství, nemoci nebo úrazu pak nebudete mít nárok na žádné dávky plynoucí z nemocenského pojištění. Roky práce odpracované načerno se vám nezapočtou do odpracovaných let, podle kterých se vypočítává důchod. 9

10 Úřad práce Pokud jste hlášena na úřadu práce, je nezbytně nutné ohlásit tam začátek vašeho podnikání. Zároveň se musíte odhlásit z registrace úřadu práce. Zdravotní pojišťovna Při zahájení podnikání jste povinna nahlásit tuto změnu na pobočce své zdravotní pojišťovny, u které jste hlášena. Případně lze toto ohlášení uskutečnit prostřednictvím vyplnění jednotného registračního formuláře v CRM. Podle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, je OSVČ povinna oznámit zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy došlo ke změně. Za nesplnění oznamovací povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše Kč. Problematika placení pojistného OSVČ je řešena zákonem č. 592/1992 Sb., v platném znění, kde je mimo jiné např.: nvymezen okruh osob, pro které neplatí minimální vyměřovací základ, nstanoveno období, za které se snižuje minimální vyměřovací základ, nřešeno placení pojistného v případech, kdy je OSVČ zároveň zaměstnána nebo patří do okruhu osob, za které je plátcem pojistného stát, nzpůsob výpočtu měsíčního vyměřovacího základu pro platbu záloh na pojistné včetně podmínek, za kterých je možno požádat o jeho snížení. OSVČ platí pojistné na zdravotní pojištění formou záloh na pojistné a doplatku pojistného. Výše minimální zálohy OSVČ je pro rok 2013 stanovena na 1748 Kč. Zálohy na pojistné jsou splatné do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Zálohy nejste povinna platit, pokud jste OSVČ a zároveň jste zaměstnaná, přičemž samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem vašich příjmů. Pojistné v tom případě zaplatíte až po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý kalendářní rok. 10

11 Podpora začínajícím podnikatelům Na rozjezd podnikání budete pravděpodobně potřebovat finance. Vybavení provozovny, nákup zboží nebo i počáteční propagace firmy něco stojí. Je dobré si předpokládanou finanční potřebu i dostupné peněžní zdroje sepsat na papír a provést základní kalkulaci. Pokud vám vlastní zdroje nestačí, dobře si rozmyslete, kam se obrátit pro finanční injekci. Bude to rodina a přátelé, kteří vás v případě potřeby podrží, ale na druhou stranu mohou finanční záležitosti poškodit vaše dobré vztahy? Nebo se raději obrátíte na banky, z nichž každá má jiné produkty a jiná pravidla? Možná vás mohou podpořit vaši budoucí dodavatelé či odběratelé vždyť jejich příjem závisí na vašem úspěchu. Vybavení je v dnešní době možno pořídit na leasing, zajímavou příležitostí mohou být různé dotace včetně příspěvku od úřadu práce. Pokud svému podnikatelskému záměru opravdu věříte, zamyslete se nad možností získat soukromého investora, jenž investici do podniku bere jako způsob zhodnocení peněz. Při hledání zdrojů pro své podnikání zvažte následující možnosti financování: Přátelé a příbuzní Je pravděpodobné, že se jako většina zdráháte požádat své příbuzné a přátele o peníze. Pokud to myslíte se svým podnikáním skutečně vážně, spolkněte svou hrdost a zkuste za nimi jít. Jestliže vyjádří zájem vám s financováním podniku pomoci, jednejte s nimi co nejprofesionálněji. Nebojte se jim předložit finanční podklady, daňové přiznání či jakýkoliv jiný doklad, který budou chtít vidět. Udělejte vše pro to, abyste peníze získala. Je to do jisté míry důležitý trénink vaší dovednosti vyjednávat. Nepodceňujte však pořádek a pamatujte, že i v rodině je velmi užitečné sepsat písemnou dohodu o půjčce. Pokud to neuděláte, mohou případné pozdější rozepře poznamenat vzájemné vztahy v rodině. Dokonce i některé zdánlivě drobné detaily, jako je třeba kalendář výplat úroků, mohou mezi vámi a vašimi rodinnými příslušníky či přáteli způsobit veliká tření, pokud dohoda nestojí jasně na papíře. Pokud jdete žádat o peníze na podnikání rodinu či přátele, neopomeňte: noslovit je profesionálně, jako byste vedla jednání s obchodním partnerem, no každé půjče sepsat písemnou dohodu, nstanovit kalendář výplat úroků. 11

12 Banky Banky jsou finanční zdroj, na který celá řada začínajících podnikatelů spoléhá. Na základě reklamy a po prvním jednání v bankovní instituci mají začínající podnikatelé dobrý důvod k optimismu. Při následných, již konkrétních jednáních však nadějné vyhlídky mnohdy mizí a často nakonec podnikatelský záměr není z tohoto zdroje financován vůbec. Banka je náročný investor, který má na své straně jistý druh monopolu a donucovacích prostředků, které vás staví do nevýhodné pozice. Do vašeho podnikatelského záměru investuje proto, aby měla zisk pro své akcionáře, nikoli proto, aby vám pomohla. Navíc chce bezpečný zisk, tzn. bude po vás vyžadovat ručení pro případ nesplácení půjčky nebo úspěšnou podnikatelskou historii. Pro poskytování půjček malým podnikům mají jednotlivé banky různá kritéria. Ale ani dva úředníci téže banky nemusí žadateli předkládat ke splnění tytéž požadavky. Proto i v případě, že vás v devíti bankách vašeho regionu odmítli, určitě zajděte i do té desáté. I tehdy, kdy mají různé banky stejná kritéria pro poskytování půjček, nepřisuzují vždy stejnou váhu jednotlivým faktorům. Někteří bankéři kladou důraz na to, zda majetek žadatele dává dostatečné záruky pro krytí půjčky, jiní zase na ziskovost či kontinuitu podnikání v daném oboru a pro další je rozhodující osobní dojem, jímž na ně zapůsobíte. Ze škály bankovních produktů mohou být vhodné i ty, které primárně nejsou určeny pro začínající podnikatele. Např. lze využít různých typů spotřebitelských úvěrů (nevyžadují ručení nemovitým majetkem). V konečném důsledku se jedná o dražší zdroj financování, ale problém často není najít nejvýhodnější prostředky, nýbrž sehnat vůbec nějaké prostředky. Obchodní partneři Dodavatelé Váš budoucí dodavatel je někdo, komu na vás může záležet. Proto by mohl být jedním z těch, kdo vám poskytne finanční prostředky. Proč jste pro svého budoucího odběratele důležitá? Protože od něj budete odebírat zboží, materiál apod. Vyčíslete objemy vašich odběrů, zjistěte si, jak významným zákazníkem budete (najděte dodavatele, pro kterého významná budete) a začněte vyjednávat o dodávkách s delší splatností, dodávkách na úvěr, do komise apod. 12

13 Hledejte další benefity pro své potenciální dodavatele, jako je např. rozšíření prodejní sítě v dosud nepokrytém území, vytvoření konkurence pro zavedenou značku v daném území nebo prostě jen zvýšení odbytu. Rovněž můžete nabídnout spolupráci podle povahy vaší činnosti. Buďte vynalézavá, hledejte, čím můžete být prospěšná. Odběratelé Váš budoucí odběratel je opět někdo, komu na vás může záležet, a proto by vám mohl být ochoten poskytnout finanční prostředky. Důvodem může být jeho potřeba odebírat zboží, materiál, služby apod. Třeba proto, že jste levnější nebo v kratší vzdálenosti od jeho provozovny než původní dodavatel. Toho lze s výhodou využít. Vyčíslete vaše přínosy pro možné odběratele, zjistěte si, jak významná se můžete pro své zákazníky stát, a začněte vyjednávat. Obdobně můžete postupovat v případě strojů, stavebních oprav apod. Hledejte další benefity pro své potenciální odběratele, jako je např. doplnění jejich sortimentu, nevytváření vzájemné konkurence v daném území, netradiční výhody v podobě dopravy, montáže aj. Rovněž můžete nabídnout spolupráci podle povahy vaší činnosti. Opět buďte vynalézavá a hledejte možnosti spolupráce a partnerství s potenciálními odběrateli. Leasingová společnost Leasing je služba, která umožňuje pořízení strojů, zařízení, objektů, ale i vybavení na splátky. Je to elegantní způsob, jak vyřešit nedostatek financí v počátku podnikání. Celá řada výrobců a dodavatelů se snaží najít cesty, jak zákazníkům usnadnit nákup svých produktů. Proto se spojují s leasingovými společnostmi, které umožní rozložit platby do několika let. Leasingové společnosti zpravidla na rozdíl od bank nepožadují ručení (jistý druh záruky představuje předmět koupě, který je po celou dobu leasingových splátek v majetku leasingové společnosti). Leasingové společnosti se často specializují na jednotlivé obory nebo výrobky. Je dobré navázat kontakt s více leasingovými společnostmi a nechat si od nich připravit nabídky, na jejichž základě se teprve rozhodnete pro tu pro vás nejvýhodnější. 13

14 Dotace Kolem dotací se vede mnoho vášnivých diskuzí a celá řada začínajících podnikatelů (ale nejen jich) vkládá do dotací velké naděje. Skutečnost je však složitější. Obecně platí, že drtivá většina dotačních titulů (státních i evropských) vyžaduje po žadateli prokazatelnou historii se zdravou ekonomikou. Bez této podmínky nelze žádost ani podat. Tím jsou začínající podnikatelé vyloučeni z účasti na tomto rozdělování finančních prostředků. Pokud je možné historii přece jen nějak prokázat (např. zakoupení již existující firmy, předchozí podnikatelská zkušenost apod.), narazí potenciální žadatel na složitost zpracování žádosti o dotaci. Řešením může být využití nabídek poradenské firmy na zpracování žádosti, jejíž cena je obvykle dost vysoká. Výjimku v této oblasti tvoři produkty ČMZRB, a.s., která disponuje programy Záruka a Start, speciálně určenými pro začínající podnikatele. Programy však nejsou vyhlášeny trvale a je potřeba sledovat, zda jsou aktuální. Úřady práce Úřady práce jsou dobrým zdrojem finančních prostředků do zahájení podnikání. Zpravidla lze získat prostředky v desítkách tisíc korun. Podmínky se mírně liší na jednotlivých úřadech v důsledku dostupných finančních zdrojů, situace v oblasti nezaměstnanosti v daném regionu apod. Prostředky lze získat formou půjčky nebo dotace. Podmínkou však je závazek, že podnikatelskou činnost budete vykonávat po určitou dobu. Vyžádejte si konkrétní informace u nejbližšího úřadu práce. Soukromý investor Jedná se o investiční společnosti nebo jednotlivce business angels, kteří chtějí zhodnotit volný kapitál výhodněji než v bance. Často ke své investici přidají celou řadu zkušeností a osobních kontaktů. Zpravidla se nechtějí podílet na řízení společnosti, prostředky poskytují nejčastěji formou nákupu podílu ve společnosti na časově omezenou dobu. Jejich ziskem je rozdíl mezi nákupní cenou podílu a hodnotou podílu po třech až pěti letech trvání investice. V praxi mohou existovat i případy, kdy si podíl ve firmě ponechají a využívají každoroční podíl na zisku (obdoba dividendy). 14

15 Vedení účetnictví a daňové přiznání Před zahájením podnikání si musíte zvolit, zda budete při výpočtu daní uplatňovat odpočet výdajů procentem (tzv. paušál), nebo odečítat prokazatelné výdaje. Podle toho pak zvolíte odpovídající formu účetnictví. Pokud začínáte podnikat a s účetnictvím nemáte zkušenosti, najděte si svou účetní a daňovou poradkyni. Ušetří vám spoustu starostí a času se studováním složitého systému daní. Výdaje procentem Pro živnostníky poskytující různé druhy služeb je nejjednodušší a také nejvýhodnější tzv. paušál, kdy základ daně z příjmů z podnikání je stanoven odpočtem procenta z vašich příjmů. V roce 2013 se odečítá 60 % u příjmů všech živností kromě řemeslných. Evidenci příjmů si v tomto případě povedete velmi jednoduchým způsobem prostým zakládáním vydaných faktur. Pro snazší orientaci si jednotlivé faktury číslujte a ukládejte si je jak v elektronické verzi, tak vytištěné na papíře a vámi podepsané. Takto budete mít rovnou připraveny podklady pro daňovou poradkyni na konci roku i pro případnou kontrolu z živnostenského úřadu, která bude právě tyto doklady chtít vidět. Daňová evidence Daňová evidence se používá v takových živnostech, kde máte prokazatelné výdaje vyšší než příjmy. Např. u příjmů z podnikání v zemědělství paušál dovoluje odpočet 80 %, ale podnikatelé jsou mnohdy až v mínusu. Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Zahrnuje: 1) daňovou evidenci příjmů a výdajů, 2) daňovou evidenci majetku a závazků. Pokud zvolíte daňovou evidenci, musíte si vést peněžní deník se záznamy o prokazatelných výdajích a nákladech, pokladnu s výdajovými a příjmovými doklady, případně i sklad. Proto je nejlepší využívat nějaký účetní software, který vám ulehčí práci, ovšem jeho pořizovací náklady dosahují minimálně několika tisíc Kč. 15

16 Pozor Když se rozhodnete přejít z jednoho typu účetnictví na druhý, je potřeba provést inventuru a období uzavřít bez jakýchkoli pohledávek. Při přechodu z paušálu na daňovou evidenci zvládnete vše uzavřít sama. Při přechodu z daňové evidence, která je poměrně komplikovaná, na paušál je lepší vyhledat pomoc profesionální účetní. Podvojné účetnictví Podvojné účetnictví využívají podniky nebo organizace. Minimálně v začátku vašeho podnikání se vás tato forma účetnictví týkat nebude. Daňové přiznání Pokud s podnikáním začínáte, rozhodně zvažte možnost najmutí daňové poradkyně. Profesionální služby vás sice vyjdou podle složitosti daňového přiznání na pár tisíc, ale budete mít jistotu, že máte daně vypočítány správně, a zbavíte se zbytečného stresu ze složitého systému výpočtu. Za chyby v daňovém přiznání naskakují pokuty a penále. Daňové přiznání se podává vždy do konce března následujícího roku na příslušném finančním úřadě podle místa trvalého bydliště. Vyplněné formuláře lze sice zaslat poštou, ale vyplácí se na finanční úřad zajít osobně. Nezapomeňte, že spolu s daněmi se podávají také přehledy o příjmech a výdajích na okresní správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu. Ty vám dle vašich skutečných příjmů a výdajů následně spočítají případný přeplatek či nedoplatek. V případě nedoplatku vám zároveň zvednou i zálohy na další kalendářní rok. 16

17 Podnikání na mateřské dovolené a v důchodu Pro ženy podnikatelky je třeba, aby se zavčas informovaly o podmínkách, které musejí splnit, aby dosáhly na různé dávky a příspěvky poskytované v souvislosti s mateřstvím. Stejně tak při podnikání v důchodu je dobré si rozmyslet, zda chcete dosáhnout co nejvyššího zisku, nebo naopak své příjmy držet pod určitou hranicí tak, abyste neplatila daně. Bližší informace pro jednotlivé případy najdete na internetu, nejlepší je však osobní návštěva na okresní správě sociálního zabezpečení a ve zdravotní pojišťovně. Podnikání a mateřství Peněžitá pomoc v mateřství Peněžitá pomoc v mateřství není u žen samostatně výdělečně činných zcela automatická. Pro přiznání této dávky musíte splnit určité podmínky stanovené zákonem: npokud chcete mít v budoucnu nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musíte si platit nemocenské pojištění, neboť mateřská je dávkou nemocenského pojištění. npro získání nároku na peněžitou pomoc v mateřství musíte být jako samostatně výdělečně činná žena účastna na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před počátkem nástupu na mateřskou dovolenou, z toho alespoň 180 dnů nemocenského pojištění OSVČ v období jednoho roku před narozením dítěte. nv době pobírání peněžité pomoci v mateřství nesmíte vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost. Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje od 6. až 8. týdne před plánovaným porodem, a to na dobu 28 týdnů při jednom porozeném dítěti, na 37 týdnů při dvou a více dětech. Peněžitá pomoc v mateřství je od poskytována ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu už od prvního dne. Vyměřovacím základem je úhrn měsíčních vyměřovacích základů. Samostatně výdělečně činné ženě je mateřská vyplácena okresní správou sociálního zabezpečení podle místa bydliště. 17

18 V případě, že vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost při zaměstnání a nesplníte podmínky na nárok na peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ, budou vám dávky vyplaceny z nemocenského pojištění zaměstnance. Musíte ale splnit podmínku alespoň 270 dnů účasti nemocenského pojištění zaměstnance. Kdy mateřskou nedostanete Nesplníte-li podmínky pro přiznání peněžité pomoci v mateřství, bude vám ihned od narození dítěte vyplácen rodičovský příspěvek. V tom případě si nemůžete zvolit délku jeho pobírání ze zákona ho budete pobírat ve čtyřleté variantě. Na rodičovský příspěvek má nárok každá matka, která celý kalendářní měsíc o své dítě řádně a celodenně pečuje. Při čtyřleté variantě dosahuje rodičovský příspěvek výše Kč v prvních devíti měsících a poté Kč až do čtyř let věku dítěte. Za čtyři roky rodičovské tak samostatně výdělečně činná matka dostane vyplaceno celkem Kč. Peněžitá pomoc v mateřství a podnikání Podnikání můžete zahájit i během prvních měsíců od narození dítěte, při pobírání peněžité pomoci v mateřství, kterou máte ze svého hlavního zaměstnaneckého poměru. V tom případě se bude jednat o samostatnou výdělečnou činnost vedlejší. Vznikají vám běžné ohlašovací povinnosti vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a vaší zdravotní pojišťovně. Vzhledem k tomu, že jde o činnost vedlejší, nebudete odvádět zálohy pojistného na zdravotní pojištění; budete platit následně dle výše zisku. Zároveň máte povinnost podat daňové přiznání a příjmy z podnikání řádně zdanit. Rodičovský příspěvek a podnikání Jestliže si matka podnikatelka zajistí péči o své dítě jinou zletilou osobou, může pobírat rodičovský příspěvek a současně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Při řešení této situace mohou být nápomocné jesle, mateřské školy či jiná podobná zařízení pro děti předškolního věku, avšak v těchto případech platí různá omezení. Dítě mladší tří let může navštěvovat jesle nejvýš pět dnů v kalendářním měsíci. Pokud dítě dovršilo tří let, lze využít služeb mateřské školy, ovšem v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně nebo pět dnů v kalendářním měsíci. 18

19 V případě podnikání jako vedlejší činnosti během pobírání rodičovského příspěvku nemusíte platit povinná minima sociálního a zdravotního pojištění, neboť je za vás hradí stát. Je zde však finanční strop, který se často mění. Měla byste si proto zjistit aktuální výši maximálního možného výdělku v rámci podnikání jako vedlejší činnosti, abyste tyto odvody nemusela platit. Podnikání jako vítané přilepšení k důchodu Podnikání může být dobrá volba, jak si nejen přivydělat, ale také dát životu v důchodu zajímavou náplň a zároveň zůstat pánem svého času. Starobní důchod je vždy jen částí někdejšího výdělku. A čím více člověk vydělával, tím větší je propad jeho příjmů po nástupu do důchodu. Zatímco u podprůměrných mezd činí v Česku výsledná penze až 90 % příjmu před odchodem do důchodu, pokud člověk vydělával 2,5 násobek průměrné mzdy, bude brát penzi ve výši pouhých 30 %. Do systému přitom odvedl na platbách sociálního pojištění nepoměrně více než člověk s podprůměrnými příjmy. V plné výši se totiž v roce 2013 do vyměřovacího základu pro výpočet důchodů počítá z dosahované částky pouze to, co nepřesáhne výši Kč. Z částky osobního vyměřovacího základu: nod Kč do Kč se v r počítá 27 %, nod Kč do Kč se v r počítá jen 19 %, nnad Kč se v r započítává pouhých 6 %. Lidi v důchodovém věku ale nežene do podnikání jen snaha snížit propad příjmů. Může to být i bezradnost, co si počít s náhlou přemírou volného času. Potýkají se také s tím, že najednou jejich den nemá jasnou strukturu nic nemusí, zároveň ale ani neví, co by vlastně dělat měli či chtěli. Průzkum Rodina, zaměstnání a vzdělání realizovaný Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí odhalil, že téměř šestina seniorů pociťuje odchod do důchodu spíše jako nepříznivý dopad na svůj psychický stav a celkovou spokojenost se životem.. Od mají důchodci podle zákona o důchodovém pojištění možnost požádat o úpravu procentní výměry starobního důchodu v případě, že souběžně s jeho pobíráním vykonávají výdělečnou činnost. Pokud si 19

20 pracující důchodce zvolí pobírání důchodu ve výši jedné poloviny (tzn. že bude pobírat pouze polovinu svého důchodu a druhá polovina mu bude vyplácena až po skončení výdělečné činnosti), bude se mu starobní důchod vyšovat o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů výdělečné činnosti. Pokud chce pracující důchodce pobírat důchod v plné výši, zvýší se mu starobní důchod o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti. Pokud důchodce pracuje nepřetržitě (tzn. že zaměstnání bezprostředně navazuje na výkon jiné výdělečné činnosti), dojde ke zvýšení vždy až po dvou letech výkonu výdělečné činnosti. Do celkového počtu odpracovaných dní se nepočítají dny, kdy byl důchodce v pracovní neschopnosti, ošetřoval člena rodiny či vybíral neplacené volno. Žádost o úpravu starobního důchodu může důchodce podat na příslušné správě sociálního zabezpečení dle svého místa trvalého bydliště. Důchodci a daně Důchodci si již od nemohou odečítat slevu na poplatníka, která pro tento rok činí Kč ročně, tedy Kč měsíčně. Týká se to těch, kteří k pobírali starobní důchod z důchodového pojištění. Jestliže byl důchod přiznán od , pracujícímu důchodci sleva za celý rok v částce Kč náleží. Znamená to tedy, že důchodce zaplatí ze základu daně 15 % daň z příjmů fyzických osob a nebude si moci odečíst slevu na poplatníka. Může si ale od základu daně odečíst odečitatelné položky (životní pojištění, dary, úroky z úvěru atd.). Důchodci a sociální pojištění Osoba výdělečně činná, která pobírá současně starobní důchod, vykonává vedlejší výdělečnou činnost. Pokud vedlejší výdělečná činnost nedosahuje po odpočtu výdajů rozhodnou částku (pro rok 2013 je to Kč), nemá důchodce povinnost platit pojistné na důchodové pojištění ani zálohy. Pokud výdělek této rozhodné částky dosahuje, vzniká povinnost platit pojistné a zálohy. 20

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání 88.00267 Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267 www.podnikatelky-polabi.cz

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ Metodika hledání práce pro ženy Romana Růžičková (ed.) Praha 2014 ESF OPPA Projekt Alma work & go Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35053 Práce a já Metodika hledání práce pro ženy

Více

Informationen für Start-Ups Tschechien

Informationen für Start-Ups Tschechien Informationen für Start-Ups Tschechien Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky

Více

Poradíme s výběrem dovolené PŘEHLED ÚČTŮ. www.finexpert.cz JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY. více str. 34. ... společně světem fi nancí

Poradíme s výběrem dovolené PŘEHLED ÚČTŮ. www.finexpert.cz JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY. více str. 34. ... společně světem fi nancí www.finexpert.cz... společně světem fi nancí 6/2008 2. června 2008 49,90 Kč 69 Sk, 2 JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY PŘEHLED ÚČTŮ Regulované nájemné ANO, či NE? Češi říkají, reformu ano, ale... Kolik to bude

Více

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více