Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje"

Transkript

1 Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

2 Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí ČR" realizovaného v období od do za finanční podpory Olomouckého kraje. Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autoři: Christoph Meier, George Tsekouras Olomouc 2013

3 Obsah Obsah 1 1. Platinn a Západní Švýcarsko Pojem business inovace Kontext životního cyklu Kapacita absorbovat nové a/nebo externí znalosti pro business inovace Systém koučování společnosti Platinn Akreditovaný systém koučů společnosti Platinn Systém indikátorů a informací pro koučování Služby a aktivity spojené s koučováním Metody a nástroje Dosažené výsledky a výhled na další období...31 Seznam tabulek a obrázků

4 Přenos úspěšné metody koučování do regionálního prostředí České republiky Koučování malých a středních podniků společností Platinn, inovační platformou Západního Švýcarska Platinn inovační platforma Západního Švýcarska Dr. Christoph Meier, ředitel, Platinn Dr. George Tsekouras, vedoucí vědecký pracovník, CENTRIM, University of Brighton, UK 2

5 1. Platinn a Západní Švýcarsko Šest kantonů Západního Švýcarska představuje region se dvěma miliony obyvatel a ekonomiku, v níž je 70 % zaměstnanců v sekundárním odvětví zaměstnáno malými a středními podniky (MSP). Většina velkých mezinárodních společností se nachází v oblasti Ženevského jezera, zatímco malé a střední podniky jsou rozmístěny po celém hornatém regionu a mají rozdílný charakter svých aktivit i používaných technologií. V kantonech Západního Švýcarska se nacházejí univerzity a výzkumné organizace, které dosahují mezinárodního věhlasu, stejně jako dva ze tří nejvýznamnějších švýcarských inkubátorů pro začínající podnikatele. V uplynulých deseti letech byla stále větší pozornost hospodářské politiky regionu věnována začínajícím firmám, mikro firmám a malým a středním podnikům, což zdůrazňuje také dokument OECD Territorial Review of Switzerland vydaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v roce 2010: Stagnující růst agregátní produktivity Švýcarska je třeba nastartovat prostřednictvím dalšího zvyšování inovační výkonnosti země, a to v širší míře, u většího množství firem a na více místech. Obr. 1: Firmy a zaměstnanost v Západním Švýcarsku (sekundární odvětví, 2008) 3

6 Tradiční opatření, jako např. přístupy orientované na výzkum a technologie, však mají v souvislosti s těmito cíli zřejmé hranice. Jak je vidět na Obr. 2, podíl firem napojených na univerzity (aktivity zaměřené na transfer znalostí a technologií) je mnohem nižší v případě menších společností než u větších firem. Na druhé straně, i když se konzultační firmy snažily již před rokem 2002 vytvářet služby pro malé podnikatele, zpravidla opomíjely (technologicky nedostatečně vyspělé?) začínající firmy a menší podniky. Vytvoření inovační platformy Platinn a zavedení dalších komplementární opatření si kladlo za cíl zlepšit regionální inovační ekosystém, zejména s ohledem právě na malé a střední podniky. Toto kantonální úsilí je finančně podporováno Novou regionální politikou Švýcarské federální vlády. Obr. 2: Struktura firem v Západním Švýcarsku, transfer znalostí a technologií a podpora pomocí koučování poskytovaná společností Platinn v letech Když byla v roce 2008 šesti kantony Západního Švýcarska zřízena společnost Platinn, byly jí uloženy dva hlavní politické úkoly, a to zaměřit se na široké spektrum malých a středních podniků a působit na jejich potenciál v oblasti business inovací s cílem uspět na trhu. Od svého založení společnost Platinn průběžně rozšiřuje, přizpůsobuje a vylepšuje své aktivity a zdroje. Hlavní úkolem společnosti Platinn bylo vytvoření efektivního systému služeb, které budou pozitivně ovlivňovat podnikání zákazníků společnosti. Základním předpokladem pro návrh portfolia služeb vycházejících z poptávky a potřeb firem bylo pochopení systému business inovací u malých a středních podniků a s ním spojených příležitostí, překážek a slabých stránek. Statistické podklady byly získány formou rozsáhlého průzkumu MSP v Západním Švýcarsku. Výsledky z hloubkových pohovorů se zástupci firem byly navíc konsolidovány do podoby mapy překážek business inovací, která se stala hybným politickým momentem a poskytla nezbytné podklady pro návrh prvního programu Nové regionální politiky (New Regional Policy) pro rok Zpráva pojednávala o třech klíčových skutečnostech týkajících se inovačního systému Západního Švýcarska: 4

7 Téměř polovina strategických inovačních projektů firem není implementována nebo může být realizována pouze s velkými obtížemi kvůli vážným omezením v jejich systému business inovací. Převážná většina překážek se týká netechnických oblastí a často se týká řízení, zdrojů, partnerství či financování. Počet a povaha překážek představuje omezení zejména pro menší společnosti a mikro firmy. Studie ukázala, že podstatná část potenciálu business inovací nebyla téměř využívána. První program Nové regionální politiky pro roky se spíše než na generování nových inovačních příležitostí nebo technologií zaměřil na tento nevyužívaný potenciál, což vyžadovalo vzestupný přístup zaměřený na odstraňování překážek. Nový regionální program poskytnul finanční prostředky společnosti Platinn jako platformě, která doplňovala tradiční švýcarskou inovační politiku orientovanou na nabídku o nový, business inovační přístup zaměřený na poptávku. Působení na inovační potenciál malých a středních podniků vyžaduje holistické a systémové pochopení business inovací. Zatímco opatření orientovaná na stranu poptávky se zaměřují na maximální využívání technologií a vytváření nových znalostí, opatření na straně nabídky si kladou za cíl minimalizovat selhání a slabé stránky systému business inovací. Tato politika se zaměřuje na vymezení jednotlivých prvků systému business inovací pomocí holistických a systémových hledisek. V první části tohoto dokumentu budou představeny tři klíčové koncepty a modely, které byly aplikovány společností Platinn, druhá část dokumentu se pak věnuje čtyřem službám koučování a jejich kompetenčním profilům. 5

8 2. Pojem business inovace V kontextu malých a středních podniků se jako velmi užitečné ukázalo používání pojmu business inovace. Tento pojem se totiž odlišuje od zjednodušujícího pojetí inovací, který je primárně orientován na výzkum a vývoj, a zahrnuje též podnikatelské a tržní aspekty inovací. Business inovace je definována jako vytváření významně nové hodnoty pro zákazníky a pro firmu samotnou. Inovace z tohoto pohledu v zásadě představuje vytváření nových hodnot pro zákazníky bez ohledu na způsob jejich dosažení. Model business inovací používaný společností Platinn rozlišuje čtyři rozhodující oblasti: inovační vektory, zdroje inovačních nápadů, interní zdroje a partnerství. Inovační vektory: Firma může vytvářet přidanou hodnotu pro své zákazníky tím, že kreativně změní jednu nebo více ze čtyř dimensí svého podnikového systému [1]. Čtyři inovační vektory zahrnují nabídku, proces, distribuci a zákazníka. Následující tabulka uvádí příklady, jak lze tyto vektory měnit. Nabídka Procesy Distribuce Zákazník Produkty & služby Platforma Řešení Redesign Organizace & zdroje Dodavatelský řetězec Nové distribuční kanály Vytváření sítí Rozšíření značky Noví zákazníci (segment) Zkušenosti (nový vzhled) Získání hodnoty Vytvářet nové inovativní produkty nebo služby Používat běžné komponenty nebo stavební prvky pro vytváření odvozených nabídek Vytvářet integrované a přizpůsobené nabídky, které budou řešit problémy koncových zákazníků Provést redesign hlavních provozních procesů s cílem zvýšit výkonnost a efektivitu Změnit formu, funkce nebo rozsah firemních aktivit Přehodnotit zdroje a výkon dodavatelů Vytvářet nové distribuční kanály nebo inovativní přístupové body, a to včetně míst, na kterých mohou zákazníci zakoupit nebo použít nabízené produkty a služby Vytvářet nabídky, které budou integrované a uváženě začleněné do sítí Rozšířit značky do nových domén Odhalit potřeby zákazníků, které doposud nebyly identifikovány nebo idenfitikovat zákaznické segmenty, které doposud nebyly ve středu zájmu Provést nový návrh interakce se zákazníky napříč všemi místy a událostmi, kdy ke kontaktu se zákazníkem dochází Přehodnotit příjmy, které společnost získává nebo vytvářet nové zdroje příjmů. Tab. 1: Způsoby změny čtyř vektorů business inovací 6

9 Rozhodování o nastavení priorit jednotlivých vektorů a kombinaci vektorů v rámci inovačních projektů probíhá na strategické úrovni řízení. Relativní význam čtyř vektorů business inovací je ukázán na příkladu podpory inovací v Západním Švýcarsku [2]. Třetina podporovaných společností se zaměřuje na nabídku svých produktů a služeb. V součtu se pak více jak třetina dalších podporovaných společností zabývá inovacemi v oblasti distribuce a přístupu k zákazníkům. Obr. 3: Podíl vektorů business inovací (Zdroj: 671 švýcarských firem podporovaných společností Platinn v letech ) Zdroje inovačních nápadů: Společnosti využívají různé zdroje inovačních nápadů, nicméně velká většina nápadů vzniká během interakce firem s jinými firmami působícími na stejném trhu. Slabou stránkou řady MSP je, že neumí tyto nápady získávat a transformovat je do svých plánů strategických rozhodnutí. Švýcarská studie RIS-WS [3] uvádí, že pouze 5% inovačních nápadů, které byly dále komerčně využity, pocházelo z univerzitního prostředí či výzkumných center. 75% nápadů, které našly komerční uplatnění, pochází od stávajících zákazníků, dodavatelů či z interních zdrojů firmy. To je jasným důkazem, že podnikatelský proces komercializace inovací začíná zaměřením se na trh. Obr. 4: Zdroje nápadů business inovací (Zdroj: platinn, 2008, vzorek 151 firem s 535 inovačními záměry) 7

10 Interní zdroje: Business inovace jdou ruku v ruce s vývojem interních zdrojů. Problémy spojené se zdroji klíčovými pro úspěch firmy se mohou výrazně lišit u firem rozdílné velikosti. Na základě zkušenosti společnosti Platinn [4] mohou být kompetence a organizační vývoj a v menší míře i strategické záležitosti považovány za všeobecné překážky business inovací u většiny společností. Jako příklad uveďme, že 78% firem hledající finanční podporu vykazuje vážné problémy. Obr. 5 ukazuje, jak je pro firmy poskytující podporu důležité, aby se zaměřily na trh a finanční problémy malých podniků a mikro firem. Obr 5: Podíl firem, které uvádí problémy v oblasti interních zdrojů s nedostatečnou úrovní přípravy (Zdroj: platinn, 2012, vzorek 279 společností) 8

11 Financování je kritické zejména pro mikro firmy (<10 zaměstnanců) a malé společnosti (<50 zaměstnanců). Inovační studie Západního Švýcarka signalizuje, že průměrně 12% firem považuje za důležité otázky financování, přičemž zde existuje přímý vztah mezi potřebou financování a velikostí firmy. Zatímco větší firmy mezi důležitými problémy uvádí financování zřídka, u menších společností se problém financování vyskytuje u 8% malých firem a dokonce u 13% mikro firem. Mikro firmy a malé společnosti, na rozdíl od větších firem, vykazují mnohem vyšší míru závislosti na přístupu ke kapitálu. Navíc podstatná část z těchto firem čelí vážným problémům i při samém hledání řešení. Tento problém se vyskytuje až u 78% mikro firem (viz Obr. 6). To znamená, že i když více než tři čtvrtiny inovativních mikro firem uvádí financování jako významnou hrozbu pro své podnikání, nevědí, jak s tímto problémem naložit. Pomoci by jim měla podpůrná organizace zaměřující se na malé firmy. Obr. 6: Situace v oblasti financování firem dle jejich velikosti (Zdroj: Platinn, 2012, vzorek 279 společností) 9

12 Partnerství a spolupráce: Čtvrtou rozhodující oblastí úspěšných business inovací je schopnost rozvíjet spolupráci a vytvářet partnerské vztahy. Inovační politika se obecně zaměřuje na vazby mezi společností a institucemi vědy a výzkumu. Nicméně pro inovační proces jsou stejně důležitá partnerství s pilotními nebo klíčovými zákazníky, dodavateli technologií a dalšími firmami. Zkušenosti ze Švýcarska [4] ukazují, že mikro firmy a malé podniky jsou na těchto partnerstvích závislé mnohem více než větší firmy. Obr. 7: Podíl firem, které uvádí závažné problémy v oblasti spolupráce (zdroj: Platinn, 2012, vzorek 279 firem) 10

13 Strom business inovací: Systém business inovací firem může být zobrazen jako strom, jehož větve představují čtyři vektory business inovací; kořeny stromu pak tvoří tři rozhodující oblasti zdrojů. V praxi může tento model pomoci analýze systému business inovací a může též usnadnit vzájemné porozumění mezi vedením firmy a externím poradcem (koučem v případě společnosti Platinn), zejména při vytváření akčního business plánu. Obr. 8: Stromový model business inovací (Zdroj: Platinn) Nástroj pro určení kapacity business inovací (Business Innovation Capacity Tool): Pro hodnocení systému business inovací firmy a vytvoření akčního plánu může být využit nástroj Business Innovation Capacity Tool, který byl zpřístupněn v rámci komunity sme- MPOWER. V současné době lze s tímto nástrojem pracovat ve čtyřech jazycích: angličtina, francouzština, němčina a čeština. Zdroje: [1] Sawhney M. et. al. (2006): The 12 Different Ways for Companies to Innovate, in: MIT Sloan Management Review, roč. 47, p [2] Platinn, inovační platforma Západního Švýcarska, [3] Regional Innovation Strategy of Western Switzerland (2008): Need Analysis Report, Východiska: 151 společností s 535 inovančními záměry. [4] Business Innovation Challenges in Western Switzerland (2012): Expanded Need Analysis Report, Východiska: 279 firem. 11

14 3. Kontext životního cyklu Služby koučování mohou být výrazně zdokonalovány a efektivněji zpřístupněny zákazníkům, pokud jsou uzpůsobeny na míru větší skupině firem s podobnou charakteristikou. Pro segmentaci firem je nejčastěji používanou charakteristikou jejich velikost, která však, přestože patří mezi významné ukazatele, neposkytuje celkový obrázek firmy. Stejně velké firmy mohou čelit různým strategickým výzvám. Pro správnou analýzu inovačního systému firem je proto zcela klíčové zabývat se právě těmito strategickými výzvami. Například mikro firmy mohou řešit problém spuštění firmy (start-up, zárodečná fáze podniku) nebo problém přechodu od jednotlivých obchodních případů ke zvyšování úrovně svého podnikání. Obdobně střední firmy se mohou strategicky zabývat rozvojem nebo konsolidací či dokonce obnovou firmy. To je důvod, proč se dnešní služby koučování stále více zaměřují na koncept inovačního životního cyklu podniku, místo aby se spoléhaly pouze na charakteristiku velikosti firmy. Zkušenosti společnosti Platinn ukazují, že v průběhu životního cyklu podniku se firmy výrazně liší z jak pohledu inovačních problémů, kterým se snaží čelit, tak z pohledu svých slabých stránek, které jsou pro ně v dané fázi charakteristické. Na základě statistických výsledků týkajících se dynamiky potřeb v průběhu životního cyklu firmy plánuje Platinn vytvořit podpůrné balíčky vyhrazené pro firmy nacházející se v různých fázích svého životního cyklu. Investiční strategie chápou pozici firmy v životním cyklu podniku prostřednictvím investičních rizik a příležitostí (např. modely používané specialisty na rizikový kapitál). Navíc byly některé modely obchodního růstu vytvořeny v akademickém prostředí a jsou spíše zjednodušené, protože se nezabývají komplexními inovačními problémy, kterým firmy čelí v různých fázích svého vývoje. Například modely dříve vytvořené v akademickém prostředí se příliš zaměřují na organizační aspekty (rozhodovací struktura, delegování pravomocí atd.), přičemž neberou v potaz důležité inovační stimuly dané firmy. Dále tyto modely aplikují spíše lineární přístup podložený argumentací, že firmy se pohybují po trajektorii z jedné fáze do druhé typickým příkladem jsou modely hojně používané specialisty na rizikové investice, které předpokládají, že firmy procházejí shodně třemi, příp. čtyřmi fázemi podnikání, a to zárodečnou fází, fází rozvoje a fází konsolidace. Na základě zkušeností s několika stovkami business inovací, které byly koučovány společností Platinn, byl vytvořen modifikovaný model životního cyklu, který byl následně rozpracován, ověřen a integrován do systému koučování poskytovaného společností Platinn. Tento model rozlišuje šest typických fází, viz Obr

15 Obr. 9: Model životního cyklu (Zdroj: Platinn) Preindustriální firmy: Mezi predindustriální firmy patří spin-off a start-up firmy v zárodečné fázi svého vývoje, pro něž jsou charakteristické aktivity související s ověřováním funkčnosti realizace nějakého záměru, prototypy, ukázkové modely či první pilotní implementace. Většina firem nepřechází přímo mezi industriální firmy, které se snaží o zvyšování své úrovně. Naopak, celé roky zůstávají v mezifázi, kdy se věnují jednotlivým obchodním případům. V této fázi firmy ještě nemají komerční produkt. Nabízejí řešení uzpůsobená na míru individuálním klientům a mezitím poznávají potřeby a požadavky zákazníka. Tato fáze je typická pro firmy založené na vědě a výzkumu (VaV) a projektech. Úspěšné firmy jsou pak schopny objevit mezery na trhu, v nichž mohou poskytovat prvotní (částečně) škálovatelná řešení. Pokud se rozhodnout této příležitosti využít, pak mohou přejít buď do fáze Industrializace nebo do fáze Zvyšování úrovně. Mezi hlavními problémy, které firmy řeší na této úrovni, patří segmentace trhu, architektura produktu, business model a distribuce, financování a procesní záležitosti. Industriální firmy: Tyto firmy mají charakteristiky průmyslové organizace. V centru jejich podnikání či strategií jsou úspory ze zvýšené výroby či úspory z rozsahu. Firmy, které svůj první industrializační krok učinily na malém počátečním cílovém trhu, se mohou těšit z efektu přelévání do nových a větších tržních segmentů. V této fázi Expanze jsou technická rizika zpravidla nižší, nicméně se nové problémy objevují v oblastech industriální organizace, business modelu a distribuce. Konkurenti budou pravděpodobně usilovat o vstup na tento trh, na kterém budou chtít získat svůj tržní podíl, firma proto potřebuje strategii, jak vstup konkurentů pomocí vstupních bariér co nejvíce oddálit. 13

16 Obr. 10: Dynamika business inovace Vstup konkurence je však otázkou času, dříve či později dojde ke konsolidaci trhu a zvýší se tlak na cenu a služby (čím bude nabízený produkt nebo služba na trhu úspěšnější, tím dříve k tomu dojde). Fáze Konsolidace je otevřená fúzím a akvizicím. K hlavním inovačním aktivitám v této fázi patří organizační inovace včetně inovací dodavatelského řetězce s cílem zvýšit produktivitu a úroveň služeb. Bohužel je ve fázi konsolidace příliš často opomíjena možnost rozvoje nového podnikání na již existujících nebo na nových trzích. Podpůrné organizace by zde měly sehrát důležitou roli při zvyšování povědomí o tom, jakou cestou se mají firmy vydat, aby se dostaly do fáze Obnovení. To se týká zejména firem, které se nacházejí nyní ve fázi expanze nebo firem, které mají dostatek finančních prostředků pro investice do inovací. Model životního cyklu zobrazuje základní rozdíly mezi problémy a potřebami koučování v šesti identifikovaných fázích firmy. Jako příklad klíčových vektorů pro koučování firem lze ve fázi jednotlivých obchodních případů uvést klienty a dále pak procesní a distribuční problémy. Ve fázi industrializace a fázi zvyšování úrovně jsou hlavními problémy procesní záležitosti, následované klienty/trhem a distribucí. Podobné rozdíly jsou patrné na úrovni zdrojů v modelu business inovací. Aby byla těmto rozdílům potřeb věnována náležitá pozornost, koučové ve společnosti Platinn používají model životního cyklu pro stanovení fáze, ve které se firma aktuálně nachází, a fáze, která je jejím cílem do budoucna. Nástroj pro určení kapacity business inovací (Business Innovation Capacity Tool): Model životního cyklu je integrální součástí nástroje Business Innovation Capacity Tool. Nástroj obsahuje statistické údaje o 279 švýcarských společnostech, které mohou být použity pro benchmarkové srovnání s výsledky hodnocení firmy. 14

17 4. Kapacita absorbovat nové a/nebo externí znalosti pro business inovace Vztahem mezi kapacitou pro absorbování externích znalostí a schopností business inovací se zabývá řada odborné literatury, v níž je vyslovena hypotéza, že firmy s vyšší absorpční kapacitou budou vykazovat vyšší výkony v oblasti business inovací než ostatní firmy. Teoretický model absorpční kapacity, který je podkladem pro tuto analýzu, rozlišuje pět rozhodujících oblastí, viz Obr. 11: 1. Rozpoznání hodnoty externích znalostí, 2. Kapacita přijímat a interně zapracovat externí znalosti 3. Schopnost asimilovat znalosti (práce, organizace, postoje, kompetence atd.) 4. Schopnost transformovat znalosti do podoby hodnoty pro danou společnost, včetně transformace organizace, práce, postojů a kompetencí 5. Podmínky pro využívání podnikatelského potenciálu nových znalostí Obr. 11: Model absorpční kapacity (Zdroj: Gergana Todorova & Boris Durisin, Academy of Management Review 2007, roč. 32, č. 3) 15

18 Společnost Platinn začala prověřovat absorpční kapacitu u opatření a projektů, jejichž byla iniciátorem, a to z důvodů předvídání rizik a plánování následných opatření pro snížení jejich negativního dopadu na výsledky projektu. Výše uvedené kritické oblasti představují pět dimenzí modelu absorpční kapacity a zahrnují předpoklady pro zavedení projektu, které vždy ve sféře malých a středních podniků vyžadují zvláštní pozornost. Nástroj absorpční kapacity (Absorptive Capacity Tool): Nástroj absorpční kapacity pomáhá předvídat a ohodnotit rizika spojená s potenciálním nedostatkem absorpční kapacity firmy související s business inovacemi. Hodnocení je založeno na 8 kritických otázkách. Zvažuje pravděpodobnost výskytu rizika (tj. pravděpodobnost, že se objeví) vůči závažnosti výskytu (tj. stupeň dopadu v případě, že se riziko objeví), a tím ukazuje na kritické faktory pro konkrétní případ. Součástí jsou návrhy, jaké varovné příznaky sledovat při identifikaci těchto omezujících faktorů a jaké dopady mohou být očekávány v případě různých typů rizik. Hodnocení je doplněno o plán pro mimořádné případy, který zahrnuje jak prevenci rizik, tak jejich řízení (v případě jejich výskytu). Pro uživatele je zde k dispozici pomocná znalostní základna založená na příkladech z praxe. 16

19 5. Systém koučování společnosti Platinn Tři hlavní stavební kameny systému koučování společnosti Platinn sestávají z holistického a systematického pohledu na: systém business inovací ve firmě, dynamiku výzev a potřeb vyplývajících z životního cyklu business inovací a překážky a rizika firem související s absorbováním nových a/nebo externích znalostí a technologií. Tyto tři oblasti musí být zvažovány v průběhu celého procesu koučování. Na Obr. 12 jsou znázorněny ve formě zjednodušeného modelu koučování. Hlavní, centrální šipka modelu znázorňuje systém business inovací MSP, v jehož rámci jsou ukotveny dva hlavní směry zobrazené šipkami: 1. Partnerství a projekty, které reprezentují spolupráci na projektech v rámci specializovaných projektových struktur, jež jsou obecně řešeny souběžně s operativními každodenními činnostmi malých a středních podniků. Výsledky projektů musí do podnikového systému opětovně vstoupit a být asimilovány a/nebo transformovány, aby měly na podnikání nějaký dopad. 2. Fundraising, v němž jsou business inovace MSP propojeny s externími partnery. Rozhodnutí o investicích a financování má silný dopad na podnikový systém a může vést k rozsáhlým transformacím firmy. Obr. 12: Model koučování (Zdroj: sme-mpower, 2012) 17

20 Malé a střední podniky naráží v dynamickém prostředí business inovací na mnohé překážky a nejistoty, které vyžadují specializované služby koučování od podpůrných organizací. Společnost Platinn vybudovala svůj systém koučování na základě čtyř základních služeb, z nichž každá řeší určitý okruh potřeb zákazníků: 1. Organizace: Služba zabývající se problémy organizace, zdrojů a procesů se zaměřuje zejména na následující cíle: Zvýšení produktivity a výkonu, Kontrola výrobních cyklů a procesů, Optimalizace využívání zdrojů (lidských i technologických), Hodnocení organizace z pohledu její přiměřenosti pro zvolenou strategii a Optimalizace nákladů a operací. 2. Rozvoj podnikání: Služba Rozvoj podnikání se zaměřuje na Zvyšování prodeje, Diverzifikaci nabídek, Posílení služeb zákazníkům, Validace a realizace nápadu či projektu business inovace, Rozvoj strategie, Financování společnosti a jejích inovačních projektů. 3. Spolupráce: Vytváření partnerství a rozvoj spolupráce se zaměřuje zejména na následující oblasti: Analýza potenciálu business inovací, Hledání partnerství, Přístup k veřejnému financování, Budování partnerství (struktura, řízení, duševní vlastnictví, finance, rizika), Vyjednávání partnerských smluv. 4. Financování: Služba Fundraising podporuje inovativní firmy v následujících oblastech: Vypracování finanční strategie, Příprava dokumentace a prezentací pro investory, Přístup k rozsáhlé síti investorů a k soukromým i veřejným zdrojům, Vyjednávání s investory o kapitálových investicích. Každá ze služeb je strukturována do čtyř modulů. Moduly a služby mohou být mezi sebou dynamicky kombinovány tak, aby odpovídaly potřebám firmy a logice koučovacích procesů. Tím, že jsou služby společnosti Platinn zacíleny na identifikované etapy životního cyklu, dochází ke zvýšení tlaku na kombinaci modulů a na vytváření specializovaných balíčků služeb pro firmy nacházející se v určitém kontextu svého životního cyklu. To opět ovlivňuje způsob, jakým koučové a specialisté společnosti Platinn spolupracují, přičemž je zde patrný trend v interakci a spolupráci koučů a specialistů na specifických případech, včetně pravidelné výměny zkušeností z koučování. Na tuto adaptační integraci se také silně zaměřuje druhý program Nové regionální politiky (New Regional Policy, ). Jedním z klíčových opatření společnosti Platinn v této oblasti je, že absorbovala síť soukromých i veřejných investorů i odpovídající platformu Capitalproximité. Po dvou letech příprav a úsilí propojit služby společnosti Platinn s platformou Capitalproximité došlo k jejich formální integraci Příklad modulární intervence společnosti Platinn v MSP je ukázán na Obr. 13. Poté, co proběhl první kontakt mezi majitelem stabilní firmy zaměstnávající 25 lidí se zástupcem společnosti Platinn, bylo zřejmé, že firma plánuje první projekt industrializace nového produktu. S ohledem na model se firma nacházela ve fázi Jednotlivých obchodních případů a směřovala do fáze Zvyšování úrovně. Proces koučování byl zahájen službou Rozvoj podnikání, která se zabývala klíčovými problémy jako duševní vlastnictví, identifikace uživatelských potřeb a omezení, definice inovační strategie (např. otázka jedinečnosti prodávaného produktu), segmentace trhu či vývoje architektury produktu. Na základě tohoto strategického rámce bylo sestaveno projektové konsorcium provázané s univerzitou aplikovaného výzkumu a úspěšně postoupeno švýcarské národní inovační agentuře. Tyto aktivity spadaly pod službu koučování, kterou Platinn nazývá Spolupráce. O dva roky později byl projekt Spolupráce ukončen vytvořením prototypu a získáním pozitivní zpětné vazby od pilotních uživatelů. Na základě slibné zpětné vazby byla znovu aktivována služba Rozvoje 18

21 podnikání, v jejímž rámci byly řešeny otázky detailního obchodního plánování, a také služba Financování pro zajištění finančních zdrojů. Později byla společnost Platinn požádána o pomoc s organizačními procesy, zejména s vybudováním dodavatelského řetězce a optimalizací výrobního procesu. V rozmezí těchto let se firma neustále řešila konflikt, zda se zabývat svým každodenním normálním podnikáním či investovat svůj čas a finanční prostředky do své budoucnosti v podobě řešeného inovačního projektu. Obr. 13: Příklad procesu koučování (Zdroj: Platinn, 2012) 19

22 6. Akreditovaný systém koučů společnosti Platinn Koučové představují strategické zdroje společnosti Platinn. Před rokem 2008 byli všichni koučové zaměstnanci buď jednotlivých kantonálních poboček, tzv. antén nebo přímo centrály společnosti Platinn. Byli tak pod přímou kontrolou institucí zapojených do sítě společnosti Platinn. V roce 2008 došlo k rozšíření mise společnosti Platinn, což s sebou přineslo další požadavky na služby koučování. Skupina koučů byla posílena o nové nezávislé pracovníky a další externí spolupracovníky, jejichž nábor a zapojení se do systému koučování vyžadoval formalizovaný a profesně akreditovaný systém. Akreditační systém se skládá z následujících částí: 1. akreditace nových koučů, 2. periodické hodnocení stávajících koučů. Akreditace nových koučů: Vzhledem k tomu, že nábor nových koučů silně ovlivňuje výkon společnosti Platinn a že je tato problematika velmi citlivá ke změnám politického systému (až do úrovně radních jednotlivých kantonů), patřil proces akreditace nových koučů mezi klíčové oblasti systému řízení společnosti Platinn. Schválený mechanismus akreditace je zobrazen na Obr. 14. Obr. 14: Mechanismus akreditace nových koučů (Zdroj: Platinn, 2013) 20

23 Periodické hodnocení koučů: Jednou ročně probíhá hodnocení koučů společnosti Platinn, které je založeno na schválené metodologii a souboru indikátorů zahrnující následující oblasti: 1. Kvantitativní indikátory týkající se počtu zahájených případů služeb koučování v posledních dvou letech. 2. Indikátory spokojenosti zákazníka, které se vztahují zejména ke dvěma otázkám: a) Prospěšnost koučování pro firmu, b) Motivace firmy k další spolupráci se společností Platinn. Oba indikátory jsou hodnoceny na základě pravidelného průzkumu spokojenosti zákazníků. 3. Kvantitativní indikátory hodnotící, do jaké míry je kouč angažován v celé skupině koučů. Tyto indikátory zahrnují a) dostupnost pro poskytování koučovacích služeb, b) účast na akcích v rámci skupiny koučů, c) počet publikací o jednotlivých případech poskytovaných služeb koučování. Obr. 15: Prezentace výsledků hodnocení (Zdroj: Platinn, 2013) 21

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY 2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 C M Y CM MY CY CMY K Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autor: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2012 Obsah

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více