Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje"

Transkript

1 Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

2 Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí ČR" realizovaného v období od do za finanční podpory Olomouckého kraje. Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autoři: Christoph Meier, George Tsekouras Olomouc 2013

3 Obsah Obsah 1 1. Platinn a Západní Švýcarsko Pojem business inovace Kontext životního cyklu Kapacita absorbovat nové a/nebo externí znalosti pro business inovace Systém koučování společnosti Platinn Akreditovaný systém koučů společnosti Platinn Systém indikátorů a informací pro koučování Služby a aktivity spojené s koučováním Metody a nástroje Dosažené výsledky a výhled na další období...31 Seznam tabulek a obrázků

4 Přenos úspěšné metody koučování do regionálního prostředí České republiky Koučování malých a středních podniků společností Platinn, inovační platformou Západního Švýcarska Platinn inovační platforma Západního Švýcarska Dr. Christoph Meier, ředitel, Platinn Dr. George Tsekouras, vedoucí vědecký pracovník, CENTRIM, University of Brighton, UK 2

5 1. Platinn a Západní Švýcarsko Šest kantonů Západního Švýcarska představuje region se dvěma miliony obyvatel a ekonomiku, v níž je 70 % zaměstnanců v sekundárním odvětví zaměstnáno malými a středními podniky (MSP). Většina velkých mezinárodních společností se nachází v oblasti Ženevského jezera, zatímco malé a střední podniky jsou rozmístěny po celém hornatém regionu a mají rozdílný charakter svých aktivit i používaných technologií. V kantonech Západního Švýcarska se nacházejí univerzity a výzkumné organizace, které dosahují mezinárodního věhlasu, stejně jako dva ze tří nejvýznamnějších švýcarských inkubátorů pro začínající podnikatele. V uplynulých deseti letech byla stále větší pozornost hospodářské politiky regionu věnována začínajícím firmám, mikro firmám a malým a středním podnikům, což zdůrazňuje také dokument OECD Territorial Review of Switzerland vydaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v roce 2010: Stagnující růst agregátní produktivity Švýcarska je třeba nastartovat prostřednictvím dalšího zvyšování inovační výkonnosti země, a to v širší míře, u většího množství firem a na více místech. Obr. 1: Firmy a zaměstnanost v Západním Švýcarsku (sekundární odvětví, 2008) 3

6 Tradiční opatření, jako např. přístupy orientované na výzkum a technologie, však mají v souvislosti s těmito cíli zřejmé hranice. Jak je vidět na Obr. 2, podíl firem napojených na univerzity (aktivity zaměřené na transfer znalostí a technologií) je mnohem nižší v případě menších společností než u větších firem. Na druhé straně, i když se konzultační firmy snažily již před rokem 2002 vytvářet služby pro malé podnikatele, zpravidla opomíjely (technologicky nedostatečně vyspělé?) začínající firmy a menší podniky. Vytvoření inovační platformy Platinn a zavedení dalších komplementární opatření si kladlo za cíl zlepšit regionální inovační ekosystém, zejména s ohledem právě na malé a střední podniky. Toto kantonální úsilí je finančně podporováno Novou regionální politikou Švýcarské federální vlády. Obr. 2: Struktura firem v Západním Švýcarsku, transfer znalostí a technologií a podpora pomocí koučování poskytovaná společností Platinn v letech Když byla v roce 2008 šesti kantony Západního Švýcarska zřízena společnost Platinn, byly jí uloženy dva hlavní politické úkoly, a to zaměřit se na široké spektrum malých a středních podniků a působit na jejich potenciál v oblasti business inovací s cílem uspět na trhu. Od svého založení společnost Platinn průběžně rozšiřuje, přizpůsobuje a vylepšuje své aktivity a zdroje. Hlavní úkolem společnosti Platinn bylo vytvoření efektivního systému služeb, které budou pozitivně ovlivňovat podnikání zákazníků společnosti. Základním předpokladem pro návrh portfolia služeb vycházejících z poptávky a potřeb firem bylo pochopení systému business inovací u malých a středních podniků a s ním spojených příležitostí, překážek a slabých stránek. Statistické podklady byly získány formou rozsáhlého průzkumu MSP v Západním Švýcarsku. Výsledky z hloubkových pohovorů se zástupci firem byly navíc konsolidovány do podoby mapy překážek business inovací, která se stala hybným politickým momentem a poskytla nezbytné podklady pro návrh prvního programu Nové regionální politiky (New Regional Policy) pro rok Zpráva pojednávala o třech klíčových skutečnostech týkajících se inovačního systému Západního Švýcarska: 4

7 Téměř polovina strategických inovačních projektů firem není implementována nebo může být realizována pouze s velkými obtížemi kvůli vážným omezením v jejich systému business inovací. Převážná většina překážek se týká netechnických oblastí a často se týká řízení, zdrojů, partnerství či financování. Počet a povaha překážek představuje omezení zejména pro menší společnosti a mikro firmy. Studie ukázala, že podstatná část potenciálu business inovací nebyla téměř využívána. První program Nové regionální politiky pro roky se spíše než na generování nových inovačních příležitostí nebo technologií zaměřil na tento nevyužívaný potenciál, což vyžadovalo vzestupný přístup zaměřený na odstraňování překážek. Nový regionální program poskytnul finanční prostředky společnosti Platinn jako platformě, která doplňovala tradiční švýcarskou inovační politiku orientovanou na nabídku o nový, business inovační přístup zaměřený na poptávku. Působení na inovační potenciál malých a středních podniků vyžaduje holistické a systémové pochopení business inovací. Zatímco opatření orientovaná na stranu poptávky se zaměřují na maximální využívání technologií a vytváření nových znalostí, opatření na straně nabídky si kladou za cíl minimalizovat selhání a slabé stránky systému business inovací. Tato politika se zaměřuje na vymezení jednotlivých prvků systému business inovací pomocí holistických a systémových hledisek. V první části tohoto dokumentu budou představeny tři klíčové koncepty a modely, které byly aplikovány společností Platinn, druhá část dokumentu se pak věnuje čtyřem službám koučování a jejich kompetenčním profilům. 5

8 2. Pojem business inovace V kontextu malých a středních podniků se jako velmi užitečné ukázalo používání pojmu business inovace. Tento pojem se totiž odlišuje od zjednodušujícího pojetí inovací, který je primárně orientován na výzkum a vývoj, a zahrnuje též podnikatelské a tržní aspekty inovací. Business inovace je definována jako vytváření významně nové hodnoty pro zákazníky a pro firmu samotnou. Inovace z tohoto pohledu v zásadě představuje vytváření nových hodnot pro zákazníky bez ohledu na způsob jejich dosažení. Model business inovací používaný společností Platinn rozlišuje čtyři rozhodující oblasti: inovační vektory, zdroje inovačních nápadů, interní zdroje a partnerství. Inovační vektory: Firma může vytvářet přidanou hodnotu pro své zákazníky tím, že kreativně změní jednu nebo více ze čtyř dimensí svého podnikového systému [1]. Čtyři inovační vektory zahrnují nabídku, proces, distribuci a zákazníka. Následující tabulka uvádí příklady, jak lze tyto vektory měnit. Nabídka Procesy Distribuce Zákazník Produkty & služby Platforma Řešení Redesign Organizace & zdroje Dodavatelský řetězec Nové distribuční kanály Vytváření sítí Rozšíření značky Noví zákazníci (segment) Zkušenosti (nový vzhled) Získání hodnoty Vytvářet nové inovativní produkty nebo služby Používat běžné komponenty nebo stavební prvky pro vytváření odvozených nabídek Vytvářet integrované a přizpůsobené nabídky, které budou řešit problémy koncových zákazníků Provést redesign hlavních provozních procesů s cílem zvýšit výkonnost a efektivitu Změnit formu, funkce nebo rozsah firemních aktivit Přehodnotit zdroje a výkon dodavatelů Vytvářet nové distribuční kanály nebo inovativní přístupové body, a to včetně míst, na kterých mohou zákazníci zakoupit nebo použít nabízené produkty a služby Vytvářet nabídky, které budou integrované a uváženě začleněné do sítí Rozšířit značky do nových domén Odhalit potřeby zákazníků, které doposud nebyly identifikovány nebo idenfitikovat zákaznické segmenty, které doposud nebyly ve středu zájmu Provést nový návrh interakce se zákazníky napříč všemi místy a událostmi, kdy ke kontaktu se zákazníkem dochází Přehodnotit příjmy, které společnost získává nebo vytvářet nové zdroje příjmů. Tab. 1: Způsoby změny čtyř vektorů business inovací 6

9 Rozhodování o nastavení priorit jednotlivých vektorů a kombinaci vektorů v rámci inovačních projektů probíhá na strategické úrovni řízení. Relativní význam čtyř vektorů business inovací je ukázán na příkladu podpory inovací v Západním Švýcarsku [2]. Třetina podporovaných společností se zaměřuje na nabídku svých produktů a služeb. V součtu se pak více jak třetina dalších podporovaných společností zabývá inovacemi v oblasti distribuce a přístupu k zákazníkům. Obr. 3: Podíl vektorů business inovací (Zdroj: 671 švýcarských firem podporovaných společností Platinn v letech ) Zdroje inovačních nápadů: Společnosti využívají různé zdroje inovačních nápadů, nicméně velká většina nápadů vzniká během interakce firem s jinými firmami působícími na stejném trhu. Slabou stránkou řady MSP je, že neumí tyto nápady získávat a transformovat je do svých plánů strategických rozhodnutí. Švýcarská studie RIS-WS [3] uvádí, že pouze 5% inovačních nápadů, které byly dále komerčně využity, pocházelo z univerzitního prostředí či výzkumných center. 75% nápadů, které našly komerční uplatnění, pochází od stávajících zákazníků, dodavatelů či z interních zdrojů firmy. To je jasným důkazem, že podnikatelský proces komercializace inovací začíná zaměřením se na trh. Obr. 4: Zdroje nápadů business inovací (Zdroj: platinn, 2008, vzorek 151 firem s 535 inovačními záměry) 7

10 Interní zdroje: Business inovace jdou ruku v ruce s vývojem interních zdrojů. Problémy spojené se zdroji klíčovými pro úspěch firmy se mohou výrazně lišit u firem rozdílné velikosti. Na základě zkušenosti společnosti Platinn [4] mohou být kompetence a organizační vývoj a v menší míře i strategické záležitosti považovány za všeobecné překážky business inovací u většiny společností. Jako příklad uveďme, že 78% firem hledající finanční podporu vykazuje vážné problémy. Obr. 5 ukazuje, jak je pro firmy poskytující podporu důležité, aby se zaměřily na trh a finanční problémy malých podniků a mikro firem. Obr 5: Podíl firem, které uvádí problémy v oblasti interních zdrojů s nedostatečnou úrovní přípravy (Zdroj: platinn, 2012, vzorek 279 společností) 8

11 Financování je kritické zejména pro mikro firmy (<10 zaměstnanců) a malé společnosti (<50 zaměstnanců). Inovační studie Západního Švýcarka signalizuje, že průměrně 12% firem považuje za důležité otázky financování, přičemž zde existuje přímý vztah mezi potřebou financování a velikostí firmy. Zatímco větší firmy mezi důležitými problémy uvádí financování zřídka, u menších společností se problém financování vyskytuje u 8% malých firem a dokonce u 13% mikro firem. Mikro firmy a malé společnosti, na rozdíl od větších firem, vykazují mnohem vyšší míru závislosti na přístupu ke kapitálu. Navíc podstatná část z těchto firem čelí vážným problémům i při samém hledání řešení. Tento problém se vyskytuje až u 78% mikro firem (viz Obr. 6). To znamená, že i když více než tři čtvrtiny inovativních mikro firem uvádí financování jako významnou hrozbu pro své podnikání, nevědí, jak s tímto problémem naložit. Pomoci by jim měla podpůrná organizace zaměřující se na malé firmy. Obr. 6: Situace v oblasti financování firem dle jejich velikosti (Zdroj: Platinn, 2012, vzorek 279 společností) 9

12 Partnerství a spolupráce: Čtvrtou rozhodující oblastí úspěšných business inovací je schopnost rozvíjet spolupráci a vytvářet partnerské vztahy. Inovační politika se obecně zaměřuje na vazby mezi společností a institucemi vědy a výzkumu. Nicméně pro inovační proces jsou stejně důležitá partnerství s pilotními nebo klíčovými zákazníky, dodavateli technologií a dalšími firmami. Zkušenosti ze Švýcarska [4] ukazují, že mikro firmy a malé podniky jsou na těchto partnerstvích závislé mnohem více než větší firmy. Obr. 7: Podíl firem, které uvádí závažné problémy v oblasti spolupráce (zdroj: Platinn, 2012, vzorek 279 firem) 10

13 Strom business inovací: Systém business inovací firem může být zobrazen jako strom, jehož větve představují čtyři vektory business inovací; kořeny stromu pak tvoří tři rozhodující oblasti zdrojů. V praxi může tento model pomoci analýze systému business inovací a může též usnadnit vzájemné porozumění mezi vedením firmy a externím poradcem (koučem v případě společnosti Platinn), zejména při vytváření akčního business plánu. Obr. 8: Stromový model business inovací (Zdroj: Platinn) Nástroj pro určení kapacity business inovací (Business Innovation Capacity Tool): Pro hodnocení systému business inovací firmy a vytvoření akčního plánu může být využit nástroj Business Innovation Capacity Tool, který byl zpřístupněn v rámci komunity sme- MPOWER. V současné době lze s tímto nástrojem pracovat ve čtyřech jazycích: angličtina, francouzština, němčina a čeština. Zdroje: [1] Sawhney M. et. al. (2006): The 12 Different Ways for Companies to Innovate, in: MIT Sloan Management Review, roč. 47, p [2] Platinn, inovační platforma Západního Švýcarska, [3] Regional Innovation Strategy of Western Switzerland (2008): Need Analysis Report, Východiska: 151 společností s 535 inovančními záměry. [4] Business Innovation Challenges in Western Switzerland (2012): Expanded Need Analysis Report, Východiska: 279 firem. 11

14 3. Kontext životního cyklu Služby koučování mohou být výrazně zdokonalovány a efektivněji zpřístupněny zákazníkům, pokud jsou uzpůsobeny na míru větší skupině firem s podobnou charakteristikou. Pro segmentaci firem je nejčastěji používanou charakteristikou jejich velikost, která však, přestože patří mezi významné ukazatele, neposkytuje celkový obrázek firmy. Stejně velké firmy mohou čelit různým strategickým výzvám. Pro správnou analýzu inovačního systému firem je proto zcela klíčové zabývat se právě těmito strategickými výzvami. Například mikro firmy mohou řešit problém spuštění firmy (start-up, zárodečná fáze podniku) nebo problém přechodu od jednotlivých obchodních případů ke zvyšování úrovně svého podnikání. Obdobně střední firmy se mohou strategicky zabývat rozvojem nebo konsolidací či dokonce obnovou firmy. To je důvod, proč se dnešní služby koučování stále více zaměřují na koncept inovačního životního cyklu podniku, místo aby se spoléhaly pouze na charakteristiku velikosti firmy. Zkušenosti společnosti Platinn ukazují, že v průběhu životního cyklu podniku se firmy výrazně liší z jak pohledu inovačních problémů, kterým se snaží čelit, tak z pohledu svých slabých stránek, které jsou pro ně v dané fázi charakteristické. Na základě statistických výsledků týkajících se dynamiky potřeb v průběhu životního cyklu firmy plánuje Platinn vytvořit podpůrné balíčky vyhrazené pro firmy nacházející se v různých fázích svého životního cyklu. Investiční strategie chápou pozici firmy v životním cyklu podniku prostřednictvím investičních rizik a příležitostí (např. modely používané specialisty na rizikový kapitál). Navíc byly některé modely obchodního růstu vytvořeny v akademickém prostředí a jsou spíše zjednodušené, protože se nezabývají komplexními inovačními problémy, kterým firmy čelí v různých fázích svého vývoje. Například modely dříve vytvořené v akademickém prostředí se příliš zaměřují na organizační aspekty (rozhodovací struktura, delegování pravomocí atd.), přičemž neberou v potaz důležité inovační stimuly dané firmy. Dále tyto modely aplikují spíše lineární přístup podložený argumentací, že firmy se pohybují po trajektorii z jedné fáze do druhé typickým příkladem jsou modely hojně používané specialisty na rizikové investice, které předpokládají, že firmy procházejí shodně třemi, příp. čtyřmi fázemi podnikání, a to zárodečnou fází, fází rozvoje a fází konsolidace. Na základě zkušeností s několika stovkami business inovací, které byly koučovány společností Platinn, byl vytvořen modifikovaný model životního cyklu, který byl následně rozpracován, ověřen a integrován do systému koučování poskytovaného společností Platinn. Tento model rozlišuje šest typických fází, viz Obr

15 Obr. 9: Model životního cyklu (Zdroj: Platinn) Preindustriální firmy: Mezi predindustriální firmy patří spin-off a start-up firmy v zárodečné fázi svého vývoje, pro něž jsou charakteristické aktivity související s ověřováním funkčnosti realizace nějakého záměru, prototypy, ukázkové modely či první pilotní implementace. Většina firem nepřechází přímo mezi industriální firmy, které se snaží o zvyšování své úrovně. Naopak, celé roky zůstávají v mezifázi, kdy se věnují jednotlivým obchodním případům. V této fázi firmy ještě nemají komerční produkt. Nabízejí řešení uzpůsobená na míru individuálním klientům a mezitím poznávají potřeby a požadavky zákazníka. Tato fáze je typická pro firmy založené na vědě a výzkumu (VaV) a projektech. Úspěšné firmy jsou pak schopny objevit mezery na trhu, v nichž mohou poskytovat prvotní (částečně) škálovatelná řešení. Pokud se rozhodnout této příležitosti využít, pak mohou přejít buď do fáze Industrializace nebo do fáze Zvyšování úrovně. Mezi hlavními problémy, které firmy řeší na této úrovni, patří segmentace trhu, architektura produktu, business model a distribuce, financování a procesní záležitosti. Industriální firmy: Tyto firmy mají charakteristiky průmyslové organizace. V centru jejich podnikání či strategií jsou úspory ze zvýšené výroby či úspory z rozsahu. Firmy, které svůj první industrializační krok učinily na malém počátečním cílovém trhu, se mohou těšit z efektu přelévání do nových a větších tržních segmentů. V této fázi Expanze jsou technická rizika zpravidla nižší, nicméně se nové problémy objevují v oblastech industriální organizace, business modelu a distribuce. Konkurenti budou pravděpodobně usilovat o vstup na tento trh, na kterém budou chtít získat svůj tržní podíl, firma proto potřebuje strategii, jak vstup konkurentů pomocí vstupních bariér co nejvíce oddálit. 13

16 Obr. 10: Dynamika business inovace Vstup konkurence je však otázkou času, dříve či později dojde ke konsolidaci trhu a zvýší se tlak na cenu a služby (čím bude nabízený produkt nebo služba na trhu úspěšnější, tím dříve k tomu dojde). Fáze Konsolidace je otevřená fúzím a akvizicím. K hlavním inovačním aktivitám v této fázi patří organizační inovace včetně inovací dodavatelského řetězce s cílem zvýšit produktivitu a úroveň služeb. Bohužel je ve fázi konsolidace příliš často opomíjena možnost rozvoje nového podnikání na již existujících nebo na nových trzích. Podpůrné organizace by zde měly sehrát důležitou roli při zvyšování povědomí o tom, jakou cestou se mají firmy vydat, aby se dostaly do fáze Obnovení. To se týká zejména firem, které se nacházejí nyní ve fázi expanze nebo firem, které mají dostatek finančních prostředků pro investice do inovací. Model životního cyklu zobrazuje základní rozdíly mezi problémy a potřebami koučování v šesti identifikovaných fázích firmy. Jako příklad klíčových vektorů pro koučování firem lze ve fázi jednotlivých obchodních případů uvést klienty a dále pak procesní a distribuční problémy. Ve fázi industrializace a fázi zvyšování úrovně jsou hlavními problémy procesní záležitosti, následované klienty/trhem a distribucí. Podobné rozdíly jsou patrné na úrovni zdrojů v modelu business inovací. Aby byla těmto rozdílům potřeb věnována náležitá pozornost, koučové ve společnosti Platinn používají model životního cyklu pro stanovení fáze, ve které se firma aktuálně nachází, a fáze, která je jejím cílem do budoucna. Nástroj pro určení kapacity business inovací (Business Innovation Capacity Tool): Model životního cyklu je integrální součástí nástroje Business Innovation Capacity Tool. Nástroj obsahuje statistické údaje o 279 švýcarských společnostech, které mohou být použity pro benchmarkové srovnání s výsledky hodnocení firmy. 14

17 4. Kapacita absorbovat nové a/nebo externí znalosti pro business inovace Vztahem mezi kapacitou pro absorbování externích znalostí a schopností business inovací se zabývá řada odborné literatury, v níž je vyslovena hypotéza, že firmy s vyšší absorpční kapacitou budou vykazovat vyšší výkony v oblasti business inovací než ostatní firmy. Teoretický model absorpční kapacity, který je podkladem pro tuto analýzu, rozlišuje pět rozhodujících oblastí, viz Obr. 11: 1. Rozpoznání hodnoty externích znalostí, 2. Kapacita přijímat a interně zapracovat externí znalosti 3. Schopnost asimilovat znalosti (práce, organizace, postoje, kompetence atd.) 4. Schopnost transformovat znalosti do podoby hodnoty pro danou společnost, včetně transformace organizace, práce, postojů a kompetencí 5. Podmínky pro využívání podnikatelského potenciálu nových znalostí Obr. 11: Model absorpční kapacity (Zdroj: Gergana Todorova & Boris Durisin, Academy of Management Review 2007, roč. 32, č. 3) 15

18 Společnost Platinn začala prověřovat absorpční kapacitu u opatření a projektů, jejichž byla iniciátorem, a to z důvodů předvídání rizik a plánování následných opatření pro snížení jejich negativního dopadu na výsledky projektu. Výše uvedené kritické oblasti představují pět dimenzí modelu absorpční kapacity a zahrnují předpoklady pro zavedení projektu, které vždy ve sféře malých a středních podniků vyžadují zvláštní pozornost. Nástroj absorpční kapacity (Absorptive Capacity Tool): Nástroj absorpční kapacity pomáhá předvídat a ohodnotit rizika spojená s potenciálním nedostatkem absorpční kapacity firmy související s business inovacemi. Hodnocení je založeno na 8 kritických otázkách. Zvažuje pravděpodobnost výskytu rizika (tj. pravděpodobnost, že se objeví) vůči závažnosti výskytu (tj. stupeň dopadu v případě, že se riziko objeví), a tím ukazuje na kritické faktory pro konkrétní případ. Součástí jsou návrhy, jaké varovné příznaky sledovat při identifikaci těchto omezujících faktorů a jaké dopady mohou být očekávány v případě různých typů rizik. Hodnocení je doplněno o plán pro mimořádné případy, který zahrnuje jak prevenci rizik, tak jejich řízení (v případě jejich výskytu). Pro uživatele je zde k dispozici pomocná znalostní základna založená na příkladech z praxe. 16

19 5. Systém koučování společnosti Platinn Tři hlavní stavební kameny systému koučování společnosti Platinn sestávají z holistického a systematického pohledu na: systém business inovací ve firmě, dynamiku výzev a potřeb vyplývajících z životního cyklu business inovací a překážky a rizika firem související s absorbováním nových a/nebo externích znalostí a technologií. Tyto tři oblasti musí být zvažovány v průběhu celého procesu koučování. Na Obr. 12 jsou znázorněny ve formě zjednodušeného modelu koučování. Hlavní, centrální šipka modelu znázorňuje systém business inovací MSP, v jehož rámci jsou ukotveny dva hlavní směry zobrazené šipkami: 1. Partnerství a projekty, které reprezentují spolupráci na projektech v rámci specializovaných projektových struktur, jež jsou obecně řešeny souběžně s operativními každodenními činnostmi malých a středních podniků. Výsledky projektů musí do podnikového systému opětovně vstoupit a být asimilovány a/nebo transformovány, aby měly na podnikání nějaký dopad. 2. Fundraising, v němž jsou business inovace MSP propojeny s externími partnery. Rozhodnutí o investicích a financování má silný dopad na podnikový systém a může vést k rozsáhlým transformacím firmy. Obr. 12: Model koučování (Zdroj: sme-mpower, 2012) 17

20 Malé a střední podniky naráží v dynamickém prostředí business inovací na mnohé překážky a nejistoty, které vyžadují specializované služby koučování od podpůrných organizací. Společnost Platinn vybudovala svůj systém koučování na základě čtyř základních služeb, z nichž každá řeší určitý okruh potřeb zákazníků: 1. Organizace: Služba zabývající se problémy organizace, zdrojů a procesů se zaměřuje zejména na následující cíle: Zvýšení produktivity a výkonu, Kontrola výrobních cyklů a procesů, Optimalizace využívání zdrojů (lidských i technologických), Hodnocení organizace z pohledu její přiměřenosti pro zvolenou strategii a Optimalizace nákladů a operací. 2. Rozvoj podnikání: Služba Rozvoj podnikání se zaměřuje na Zvyšování prodeje, Diverzifikaci nabídek, Posílení služeb zákazníkům, Validace a realizace nápadu či projektu business inovace, Rozvoj strategie, Financování společnosti a jejích inovačních projektů. 3. Spolupráce: Vytváření partnerství a rozvoj spolupráce se zaměřuje zejména na následující oblasti: Analýza potenciálu business inovací, Hledání partnerství, Přístup k veřejnému financování, Budování partnerství (struktura, řízení, duševní vlastnictví, finance, rizika), Vyjednávání partnerských smluv. 4. Financování: Služba Fundraising podporuje inovativní firmy v následujících oblastech: Vypracování finanční strategie, Příprava dokumentace a prezentací pro investory, Přístup k rozsáhlé síti investorů a k soukromým i veřejným zdrojům, Vyjednávání s investory o kapitálových investicích. Každá ze služeb je strukturována do čtyř modulů. Moduly a služby mohou být mezi sebou dynamicky kombinovány tak, aby odpovídaly potřebám firmy a logice koučovacích procesů. Tím, že jsou služby společnosti Platinn zacíleny na identifikované etapy životního cyklu, dochází ke zvýšení tlaku na kombinaci modulů a na vytváření specializovaných balíčků služeb pro firmy nacházející se v určitém kontextu svého životního cyklu. To opět ovlivňuje způsob, jakým koučové a specialisté společnosti Platinn spolupracují, přičemž je zde patrný trend v interakci a spolupráci koučů a specialistů na specifických případech, včetně pravidelné výměny zkušeností z koučování. Na tuto adaptační integraci se také silně zaměřuje druhý program Nové regionální politiky (New Regional Policy, ). Jedním z klíčových opatření společnosti Platinn v této oblasti je, že absorbovala síť soukromých i veřejných investorů i odpovídající platformu Capitalproximité. Po dvou letech příprav a úsilí propojit služby společnosti Platinn s platformou Capitalproximité došlo k jejich formální integraci Příklad modulární intervence společnosti Platinn v MSP je ukázán na Obr. 13. Poté, co proběhl první kontakt mezi majitelem stabilní firmy zaměstnávající 25 lidí se zástupcem společnosti Platinn, bylo zřejmé, že firma plánuje první projekt industrializace nového produktu. S ohledem na model se firma nacházela ve fázi Jednotlivých obchodních případů a směřovala do fáze Zvyšování úrovně. Proces koučování byl zahájen službou Rozvoj podnikání, která se zabývala klíčovými problémy jako duševní vlastnictví, identifikace uživatelských potřeb a omezení, definice inovační strategie (např. otázka jedinečnosti prodávaného produktu), segmentace trhu či vývoje architektury produktu. Na základě tohoto strategického rámce bylo sestaveno projektové konsorcium provázané s univerzitou aplikovaného výzkumu a úspěšně postoupeno švýcarské národní inovační agentuře. Tyto aktivity spadaly pod službu koučování, kterou Platinn nazývá Spolupráce. O dva roky později byl projekt Spolupráce ukončen vytvořením prototypu a získáním pozitivní zpětné vazby od pilotních uživatelů. Na základě slibné zpětné vazby byla znovu aktivována služba Rozvoje 18

21 podnikání, v jejímž rámci byly řešeny otázky detailního obchodního plánování, a také služba Financování pro zajištění finančních zdrojů. Později byla společnost Platinn požádána o pomoc s organizačními procesy, zejména s vybudováním dodavatelského řetězce a optimalizací výrobního procesu. V rozmezí těchto let se firma neustále řešila konflikt, zda se zabývat svým každodenním normálním podnikáním či investovat svůj čas a finanční prostředky do své budoucnosti v podobě řešeného inovačního projektu. Obr. 13: Příklad procesu koučování (Zdroj: Platinn, 2012) 19

22 6. Akreditovaný systém koučů společnosti Platinn Koučové představují strategické zdroje společnosti Platinn. Před rokem 2008 byli všichni koučové zaměstnanci buď jednotlivých kantonálních poboček, tzv. antén nebo přímo centrály společnosti Platinn. Byli tak pod přímou kontrolou institucí zapojených do sítě společnosti Platinn. V roce 2008 došlo k rozšíření mise společnosti Platinn, což s sebou přineslo další požadavky na služby koučování. Skupina koučů byla posílena o nové nezávislé pracovníky a další externí spolupracovníky, jejichž nábor a zapojení se do systému koučování vyžadoval formalizovaný a profesně akreditovaný systém. Akreditační systém se skládá z následujících částí: 1. akreditace nových koučů, 2. periodické hodnocení stávajících koučů. Akreditace nových koučů: Vzhledem k tomu, že nábor nových koučů silně ovlivňuje výkon společnosti Platinn a že je tato problematika velmi citlivá ke změnám politického systému (až do úrovně radních jednotlivých kantonů), patřil proces akreditace nových koučů mezi klíčové oblasti systému řízení společnosti Platinn. Schválený mechanismus akreditace je zobrazen na Obr. 14. Obr. 14: Mechanismus akreditace nových koučů (Zdroj: Platinn, 2013) 20

23 Periodické hodnocení koučů: Jednou ročně probíhá hodnocení koučů společnosti Platinn, které je založeno na schválené metodologii a souboru indikátorů zahrnující následující oblasti: 1. Kvantitativní indikátory týkající se počtu zahájených případů služeb koučování v posledních dvou letech. 2. Indikátory spokojenosti zákazníka, které se vztahují zejména ke dvěma otázkám: a) Prospěšnost koučování pro firmu, b) Motivace firmy k další spolupráci se společností Platinn. Oba indikátory jsou hodnoceny na základě pravidelného průzkumu spokojenosti zákazníků. 3. Kvantitativní indikátory hodnotící, do jaké míry je kouč angažován v celé skupině koučů. Tyto indikátory zahrnují a) dostupnost pro poskytování koučovacích služeb, b) účast na akcích v rámci skupiny koučů, c) počet publikací o jednotlivých případech poskytovaných služeb koučování. Obr. 15: Prezentace výsledků hodnocení (Zdroj: Platinn, 2013) 21

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR SME Instrument (SMEI) Nástroj pro malé a střední podniky 2 SME Instrument nástroj

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů www.pwc.com Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů 2. května 2012 1 Obsah Definice rizikového kapitálu Podpora rizikového kapitálu v ČR Další formy podpory návratného financování z veřejných zdrojů

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno

KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno Role inovačních systémů při rozvoji konkurenceschopných klastrů Ing. Luboš Lukasík Ředitel divize rozvoje podnikání Rozvoj MSP Hlavním problémem malých a středních

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR Hlavní zjištění Program 1. Představení projektu 2. Je ČR závislou ekonomikou? 3. Otázky / diskuse 4. Jak je na tom ČR v oblasti inovací? 5.

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 V. ZÁVĚR Účelem projektu CzechAccelerator 2011 2014 je podporovat příležitosti inovativních českých firem na zahraničních trzích. Projekt doposud podpořil necelé

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Výzva otevřené inovace pro konkurenceschopnost firem

Výzva otevřené inovace pro konkurenceschopnost firem Výzva otevřené inovace pro konkurenceschopnost firem Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Konkurenceschopnost podniků 5. 6. února 2008, Brno 1 Konkurenceschopnost firmy Schopnost přežití (empirická definice)

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI

Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI David Uhlíř 27. července 2011 Klub VaVpI - SynBIOsis 1 1 Struktura témat Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 1. Podpora podnikání 2. Podpora

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více