B. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK (VPP) Článek 1 Předmět pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK (VPP) Článek 1 Předmět pojištění"

Transkript

1 B. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK (VPP) Článek 1 Předmět pojištění 1.1 ALLIANZ pojišťovna a.s. (dále jen "pojistitel") pojišťuje pohledávky podle těchto všeobecných pojistných podmínek, které jsou součástí pojistné smlouvy. 1.2 Při vzniku pojistné události (čl. 2) nahradí pojistitel v rozsahu stanoveném všeobecnými pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou majetkovou újmu vzniklou podnikatelsky činné osobě se sídlem v České republice (dále jen "pojištěný") v důsledku nedobytnosti pojištěných pohledávek (bod 1.3, čl. 4) z dodávek zboží a služeb (dále jen "dodávky") vůči zákazníkům se sídlem v zemích uvedených v pojistné smlouvě (dále jen "dlužník" nebo "dlužníci"). Za pojištěného se považuje také osoba se sídlem v zahraničí, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a vykonává na území České republiky podnikatelské aktivity v souladu s ustanoveními 21 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku. 1.3 Pojištěny podle pojistné smlouvy jsou jen nesporné během doby platnosti pojistné smlouvy vzniklé pohledávky z dodávek, které pojištěný realizoval a dlužník převzal. Článek 2 Pojistná událost 2.1 Pojistnou událostí je skutečnost zakládající povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění, která spočívá ve vzniku majetkové újmy pojištěného v důsledku nedobytnosti pojištěné pohledávky podle bodů 2.2 a Pojištěná pohledávka je považována za nedobytnou pouze, pokud a) pojištěná pohledávka nebyla úplně nebo částečně zaplacena a po dni oznámení pojištěného podle bodu 9.2 poslední věta uplynula karenční lhůta stanovená v pojistné smlouvě nebo b) pojištěná pohledávka byla řádně přihlášena v rámci soudního řízení vedeného z důvodu platební neschopnosti příslušného dlužníka, kvůli kterému nelze provést výkon rozhodnutí postihující majetek náležící příslušnému dlužníkovi (konkurs, vyrovnání apod.), c) všichni věřitelé příslušného dlužníka souhlasí s mimosoudním vyrovnáním, d) bude potvrzeno exekučním orgánem, že výkon rozhodnutí provedený na návrh pojištěného nevedl k uhrazení, popř. k úplnému uhrazení pohledávky, nebo e) byla úředně nařízena nucená správa nebo opatření srovnatelné s nucenou správou (sanační opatření) postihující majetek příslušného dlužníka. 2.3 V pojistné smlouvě lze sjednat, že určité pohledávky, popř. pohledávky vůči určitým dlužníkům, popř. vůči dlužníkům zurčitých zemí, budou považovány za nedobytné pouze v případech uvedených v bodech 2.2 b) až 2.2 d). 2.4 Vznikem pojistné události zaniká pojištění pro příslušného dlužníka. Práva a povinnosti pojistitele a pojištěného spojená se vznikem pojistné události ve smyslu pojistné smlouvy a těchto všeobecných pojistných podmínek nejsou ustanoveními první věty dotčena.

2 Článek 3 Pojistná smlouva 3.1 Pojistná smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců. Platnost pojistné smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších 12 měsíců, pokud do dvou měsíců před skončením doby její platnosti žádná ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně, že prodloužení pojistné smlouvy odmítá. V pojistné smlouvě se stanoví příslušná doba pojištění. 3.2 Kromě jiných případů uvedených v zákoně nebo v těchto všeobecných pojistných podmínkách končí platnost pojistné smlouvy před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, také když a) bude majetek pojištěného dotčen opatřeními nařízenými soudem z důvodu platební neschopnosti pojištěného (konkurs, vyrovnání) 1 nebo bude návrh na přijetí takových opatření zamítnut, protože je zřejmé, že majetek pojištěného nepostačuje k uhrazení s tím spojených nákladů, b) všichni věřitelé pojištěného souhlasili s mimosoudním vyrovnáním nebo c) výkon rozhodnutí provedený na žádost jednoho z věřitelů pojištěného nestačil k uspokojení, popř. k úplnému uspokojení jeho nároků. 3.3 V pojistné smlouvě se lze od všeobecných pojistných podmínek odchýlit jen v případech stanovených v zákoně a/nebo v pojistných podmínkách. V těchto případech mají ujednání v pojistné smlouvě přednost před ustanoveními všeobecných pojistných podmínek. 3.4 Tyto všeobecné pojistné podmínky tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy. Článek 4 Pojistný limit 4.1 Pojištěný je povinen požádat při vynaložení odborné péče pojistitele o dostatečné pojistné limity pro všechny pohledávky proti svým jednotlivým dlužníkům ze zemí, na které se pojištění vztahuje, pokud celkové pohledávky vůči jednomu dlužníkovi překračuji nabídkovou hranici stanovenou v pojistné smlouvě. 4.2 Pojistitel rozhodne o poskytnutí jednotlivých pojistných limitů na základě analýzy pojistného rizika (čl. 18) písemným rozhodnutím o poskytnutí pojistného limitu (dále jen "rozhodnutí o pojistném limitu").pohledávky vůči dlužníkům, pro které byl poskytnut pojistný limit, jsou v době jeho platnosti pojištěny až do výše pojistného limitu. 4.3 Pojistitel je oprávněn v odůvodněných případech, zejména při zvýšení pojistného rizika, poskytnutý pojistný limit okamžitě snížit nebo zcela zrušit. Tato opatření nabývají doručením příslušného rozhodnutí o pojistném limitu účinnosti pro budoucí pohledávky vůči příslušnému dlužníkovi. Bude-li pojistný limit snížen podle první věty, budou budoucí pohledávky vůči příslušnému dlužníkovi pojištěny až do výše sníženého pojistného limitu, pokud nedoje kvyčerpání sníženého pojistného limitu pohledávkami vzniklými před jeho snížením. 4.4 Pohledávky vůči dlužníkovi jsou pojištěny podle pořadí jejich vzniku až do výše platného pojistného limitu poskytnutého pro příslušného dlužníka. 4.5 Zaniknou-li pojištěné pohledávky vůči dlužníkovi, pro kterého byl stanoven pojistný limit, jejich uspokojením, stanou se pohledávky pojištěného vůči příslušnému dlužníkovi, které před uspokojením příslušných pohledávek přesahovaly pojistný limit, počínaje nejstaršími z 1 zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů nebo, jde-li o pojištěného se sídlem v zahraničí, příslušná ustanovení o konkursu a vyrovnání použitelného zahraničního práva 2

3 nich pojištěnými pohledávkami, a to v rozsahu uspokojených pohledávek. V případě zrušení pojištění podle bodu 4.3, zániku pojištění bodle bodu 6.2 nebo ukončení pojistné smlouvy je rozšíření pojistné ochrany podle předchozí věty na pohledávky, které před uspokojením pojištěných pohledávek překračovaly pojistný limit, vyloučeno. 4.6 Pro stanovení doby uspokojení pohledávek podle bodu 4.5 se každá došlá platba dlužníka započítává na právě nejstarší z příslušných pohledávek. V případě předání šeků asměnek se platbou rozumí teprve jejich proplacení. 5.1 Pojištění se nevztahuje na Článek 5 Výluky z pojištění a) pohledávky vůči veřejnoprávním dlužníkům a fyzickým osobám, pokud pohledávky vůči dlužníkům, kteří jsou fyzickými osobami, nevznikly v souvislosti s výkonem jejich podnikatelské činnosti, b) pohledávky vůči dlužníkovi, na němž se pojištěný v nikoliv nepodstatném rozsahu přímo či nepřímo podílí podílem na základním jmění, na zisku (např. ve formě tichého společenství) a/nebo jiným relevantním způsobem a/nebo u něhož může vykonávat rozhodující vliv na obchodní vedení, c) pohledávky vůči dlužníkovi, který se v nikoliv nepodstatném rozsahu přímo či nepřímo podílí na pojištěném podílem na základním jmění, na zisku (např. ve formě tichého společenství) a/nebo jiným relevantním způsobem a/nebo u něhož může vykonávat podstatný vliv na obchodní vedení, d) pohledávky z dodávek, pro jejichž uskutečnění nebyla udělena potřebná povolení, jakož i na pohledávky z dodávek zboží nebo služeb, jejichž vývoz, popř. dovoz do příslušné země určení je zakázán, popř. jejichž provedení v příslušné zemi určení je zakázáno, e) majetkovou újmu, vzniklou v důsledku války, událostí podobných válce, vnitřních nepokojů, povstání, revoluce, konfiskace, omezení pohybu zboží a platebního styku státními institucemi a jinými úřady, přírodních katastrof, katastrof, které byly přímo či nepřímo spoluzpůsobeny jadernou energií a/nebo v důsledku okolností, které jsou podle práva rozhodného pro příslušnou dodávku považovány za okolnosti vylučující odpovědnost, f) majetkovou újmu, která pojištěnému vznikla uplatněním nároků z vad zboží nebo uplatněním jakýchkoli jiných nároků dlužníka (úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrada škody, vzájemné pohledávky apod.), g) nároky vůči dlužníkovi na zaplacení úroků, smluvních pokut a na poskytnutí náhrady škody. 5.2 Cla a jiné daně, jakož i ztráty vzniklé v důsledku kurzových rozdílů nejsou pojištěny. Daň zpřidané hodnoty v tuzemském obchodním styku je pojištěna. 5.3 Pohledávky, u kterých pojištěný s dlužníkem sjednal od počátku delší doby splatnosti, než které jsou stanoveny v pojistné smlouvě, nejsou pojištěny, ledaže pojistitel takové delší doby splatnosti schválí. 3

4 Článek 6 Vznik a zánik pojištění 6.1 Pojištění vzniká vznikem pohledávky pojištěné podle pojistné smlouvy (body 1.2, 1.3 a čl. 4) a končí v případech stanovených v těchto všeobecných pojistných podmínkách, pojistné smlouvě a zákonných ustanoveních. 6.2 Pojištění zaniká s účinností pro budoucí pohledávky vůči určitému dlužníkovi, není-li pojištěná nebo nepojištěná pohledávka vůči příslušnému dlužníkovi zaplacena po její původní době splatnosti ve lhůtě stanovené v pojistné smlouvě. Zánik pojištění podle předchozí věty není dotčen splněním oznamovací povinnosti pojištěného podle čl. 9, ledaže pojistitel na základě splnění této oznamovací povinnosti písemně potvrdí, že poskytne pojistnou ochranu pro budoucí pohledávky vůči příslušnému dlužníkovi. Článek 7 Pojistné 7.1 V pojistné smlouvě se sjednají údaje a podklady, které je pojištěný povinen poskytnout pojistiteli pro výpočet pojistného. 7.2 Pojistitel stanoví pojistné za rok trvání pojištění podle pojistných sazeb sjednaných v pojistné smlouvě na základě pojistitelného obratu pojištěného, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto s pojištěným něco jiného. Na úhradu pojistného zaplatí pojištěný podle podmínek stanovených v pojistné smlouvě zálohu, která se na základě konečného výpočtu pojistného na konci roku trvání pojištění zúčtuje proti skutečnému nároku pojistitele na pojistné. Jestliže pojistné stanovené ve smyslu první věty nedosáhne výše minimálního pojistného sjednaného v pojistné smlouvě, je pojištěný povinen platit za příslušný rok trvání pojištění alespoň minimální pojistné sjednané v pojistné smlouvě. 7.3 Pojistné je splatné do 30 dnů od data vystavení faktury včetně případných daní a jiných zákonných poplatků. Nebude-li po uzavření pojistné smlouvy zaplaceno první pojistné do tří měsíců po jeho splatnosti, pojištění zanikne. 7.4 V pojistné smlouvě se upraví doba, za kterou se platí pojistné, způsob placení pojistného, jakož i případné další, popř. od ustanovení bodu 7.3 se odchylující důsledky prodlení pojištěného s placením pojistného. Pojistitel má právo na úhradu pojistného až do uplynutí sjednané doby pojištění i v případě, že odpadla možnost vzniku pojistné události. Článek 8 Zmírnění škod a vymáhání pojištěných pohledávek 8.1 Pojištěný je povinen přijmout s péčí řádného obchodníka na vlastní náklady veškerá vhodná opatření k zabránění vzniku pojistné události a při vzniku pojistné události učinit na vlastní náklady veškerá vhodná opatření ke zmírnění majetkové újmy v souvislosti s pojistnou událostí vzniklé. 8.2 Ve smyslu ustanovení bodu 8.1 je pojištěný kromě jiného zejména povinen, a) dodržovat kontraktační podmínky pro uzavírání dodavatelských smluv stanovené v pojistné smlouvě, b) v rámci daných možností sjednat s dlužníkem k zajištění pojištěných pohledávek poskytnutí dostatečných a realizovatelných jistot a přistoupit k uspokojení splatných pojištěných pohledávek výkonem svých příslušných práv, která z takových jistot vyplývají, ihned jakmile to bude dohoda s dlužníkem umožňovat, 4

5 c) důsledně, je-li toho třeba i prostřednictvím soudu, vymáhat nezaplacené splatné pohledávky. 8.3 Pojištěný je povinen řídit se při provádění opatření podle bodů 8.1 a 8.2 pravidly stanovenými pro tento případ v pojistné smlouvě a pokyny pojistitele. Jestliže se tyto pokyny pojistitele odchylují od pravidel stanovených v pojistné smlouvě mají přednost před těmito pravidly. 8.4 Před uzavřením dohody o narovnání a jiných dohod s dlužníkem, které ovlivňují rozsah a dobu uspokojení pojištěných pohledávek, je pojištěný povinen si vyžádat souhlas pojistitele. Pojistitel je oprávněn, avšak nikoliv povinen, uzavírat jménem pojištěného s jeho jednotlivými dlužníky dohody o zajištění příslušných pohledávek. 8.5 Pojistitel je oprávněn, avšak nikoliv povinen, požadovat, aby pojištěný pověřil vymáháním pojištěných pohledávek pojistitele nebo třetí osobu určenou pojistitelem. Nevyhoví-li pojištěný takovému požadavku, je pojistitel ve vztahu k příslušné pohledávce zproštěn své povinnosti poskytnout pojistné plnění (čl. 10). 8.6 Bude-li vymáhání pojištěných pohledávek prováděno na základě pokynů pojistitele nebo s jeho souhlasem, budou náklady, které přitom budou účelně vynaloženy pojištěným, popř. třetími osobami pověřenými vymáháním, nahrazeny pojistitelem v rámci pojistné kvóty (čl. 11). Povinnost pojistitele nahradit náklady podle předchozí věty se nevztahuje na běžné provozní náklady pojištěného (např. osobní, cestovní a jiné podobné náklady). Článek 9 Oznamovací a další povinnosti pojištěného 9.1 V žádosti o poskytnutí pojistného limitu sdělí pojištěný pojistiteli, zda v období posledních 12 měsíců před podáním žádosti a) nezůstaly nezaplaceny pohledávky vůči příslušnému dlužníkovi (příslušným dlužníkům) nebo zda nedošlo k tomu, že nebyly zaplaceny v příslušné lhůtě ve smyslu bodu 6.2 nebo b) byla odlišně od původní dohody s příslušným dlužníkem dodatečně prolongována směnka nebo c) nebyly z důvodu nedostatečného krytí proplaceny šeky, směnky nebo vrubopisy nebo d) byly známy nepříznivé informace o platební schopnosti, popř. způsobu placení příslušného dlužníka, další údaje stanovené v pojistné smlouvě nebo vyžádané pojistitelem, které jsou důležité pro posouzení pojistného rizika. 9.2 Pojištěný je povinen také kdykoli po podání žádosti ve smyslu bodu 9.1 neprodleně písemně sdělit pojistiteli doporučeným dopisem, telefaxem, telexem nebo spojením on-line skutečnosti uvedené v bodu 9.1. Oznámení o splatných pohledávkách podle bodu a) je třeba učinit ve lhůtě stanovené pro tento případ v pojistné smlouvě. 9.3 Pojištěný je povinen 5

6 a) oznámit pojistiteli neprodleně písemně doporučeným dopisem, telefaxem, telexem nebo spojením on-line všechny změny skutečností sdělených pojistiteli v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy nebo po uzavření pojistné smlouvy (např. změny předmětu obchodu, změny platebních ujednání s dlužníky a jiných smluvních podmínek atd.), b) oznámit pojistiteli neprodleně písemně doporučeným dopisem, telefaxem, telexem nebo spojením on-line vznik pojistné události a poskytnout mu všechny podklady, které pojistitel považuje za potřebné pro zjištění pojistné události a výše majetkové újmy, jakož i pro další šetření, která pojistitel provádí po oznámení pojistné události, c) umožnit pojistiteli nahlédnout do svých obchodních podkladů, které jsou důležité pro pojistný vztah, a umožnit mu pořízení kopií těchto podkladů, d) ohlásit pojistiteli veškeré platby provedené dlužníkem nebo třetí osobou k uhrazení pojištěné pohledávky a ostatní okolnosti, které mají za následek snížení výše pojištěné pohledávky, e) oznámit pojistiteli neprodleně písemně dvojné, popř. vícenásobné pojištění sjednané třetí osobou (zejména 807 občanského zákoníku) a předat pojistiteli veškeré podklady týkající se tohoto pojištění. 9.4 Je-li pojistitel pověřen vymáháním pojištěné pohledávky (bod 8.5), je pojištěný povinen se zdržet toho, aby sám pohledávku vymáhal a jednal o ní s dlužníkem. 9.5 Pojištěný se zavazuje nakládat se všemi informacemi pojistitele, popř. jeho zprostředkovatele, o majetkových poměrech svých dlužníků nebo jiných třetích osob jako s přísně důvěrnými informacemi a v plné výši nahradit škodu nebo jinou majetkovou újmu vzniklou pojistiteli v důsledku toho, že se s těmito informacemi seznámí prostřednictvím pojištěného třetí osoby. Článek 10 Pojistné plnění 10.1 Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu po oznámení pojistné události a předložení potřebných podkladů provést šetření nutná ke zjištění rozsahu majetkové újmy způsobené nedobytností pojištěné pohledávky (dále jen "majetková újma") a rozsahu pojistného plnění. Pro šetření podle předchozí věty je rozhodná vždy pojistná událost, která nastala nejdříve. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po ukončení tohoto šetření Nejsou-li pochybnosti o vzniku pojistné události, avšak šetření nutná ke zjištění rozsahu pojistného plnění nemohou být skončena do jednoho měsíce, je pojistitel povinen poskytnout pojištěnému na jeho písemnou žádost přiměřenou zálohu Při výpočtu majetkové újmy se od příslušné pojištěné pohledávky odečtou započitatelné pohledávky, jakož i platby dlužníka poskytnuté pojištěnému a výnosy z realizace příslušných jistot (dále jen "odečitatelné částky"), které naběhly do vzniku pojistné události. Odečitatelné částky naběhlé až po vzniku pojistné události se ve smyslu první věty odečtou jen v případě, zmenšují-li majetkovou újmu Nevztahuje-li se pojištění na část majetkové újmy, odečtou se odečitatelné částky v poměru pojištěných a nepojištěných pohledávek, bez ohledu na případné jiné dohody mezi pojištěným a dlužníkem. Pro rozdělení odečitatelných částek ve smyslu předchozí věty je rozhodná doba zrušení nebo zániku pojištění, popř. vznik pojistné události, pokud pojištění již před vznikem pojistné události nezaniklo nebo nebylo zrušeno. 6

7 10.5 Pojištěný je povinen neprodleně oznámit pojistiteli odečitatelné částky, ke kterým nebylo při šetření prováděných ke zjištění majetkové újmy přihlédnuto. Pojistitel poté znovu stanoví výši majetkové újmy a případně vyzve pojištěného, aby vrátil pojistiteli bezdůvodně přijaté pojistné plnění. Pojištěný je povinen této výzvě neprodleně vyhovět Pojistné plnění bude poskytnuto ve výši pojistné kvóty (čl. 11) jen, překračuje-li majetková újma zjištěná podle bodů 10.3 až 10.5 minimální částku stanovenou v pojistné smlouvě. Jsou-li ve smyslu čl. 19 v pojistné smlouvě sjednány další částky snižující pojistné plnění, poskytne pojistitel pojištěnému pojistné plnění snížené i o tyto částky, bude-li překročena minimální částka podle předchozí věty. Článek 11 Pojistné plnění pro jednu pojistnou událost (pojistná kvóta) 11.1 Není-li v následujících ustanoveních těchto pojistných podmínek stanoveno jinak, bude z každé majetkové újmy vypočítané podle čl. 10 nahrazena jen část určená procentní sazbou stanovenou v pojistné smlouvě (dále jen "pojistná kvóta") Pojištění vztahující se výlučně na část majetkové újmy, která překračuje pojistnou kvótu, může pojištěný sjednat se třetí osobou jen na základě předchozího písemného souhlasu pojistitele. Článek 12 Porušení povinností pojištěného 12.1 Poruší-li pojištěný povinnost uloženou mu zákonem, těmito pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou, je pojistitel oprávněn, dokud nedojde ke vzniku pojistné události, vypovědět pojistnou smlouvu ke konci kalendářního měsíce při dodržení výpovědní lhůty 7 dní. Ukončením pojistné smlouvy výpovědí podle předchozí věty pojištění zaniká Pojistitel je oprávněn odmítnout poskytnout pojistné plnění i po vzniku pojistné události, a) vztahuje-li se pojistné plnění k pojistné události, která vznikla po doručení výpovědi podle bodu 12.1 nebo b) jestliže nesplnění povinnosti pojištěného ve smyslu bodu 12.1 alespoň částečně způsobilo vznik pojistné události, ovlivnilo rozsah majetkové újmy, popř. pojistného plnění a/nebo uvedlo pojistitele v omyl při posuzování pojistného rizika Odmítnutím poskytnutí pojistného plnění podle bodu 12.2 zaniká pojištění těch pohledávek, na které se odmítnutí pojistného plnění vztahuje, ledaže je v pojistné smlouvě nebo v prohlášení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění stanoveno jinak Ustanoveními bodů 12.1 až 12.3 není dotčena možnost vypovědět pojistnou smlouvu podle 800 občanského zákoníku a možnost odstoupit od pojistné smlouvy podle 802 odst. 1 občanského zákoníku, jakož i práva pojistitele podle 798 a 799 občanského zákoníku. Článek 13 Přechod práv 13.1 Poskytnutím pojistného plnění přecházejí veškerá práva pojištěného související s příslušnou pohledávkou ve výši poskytnutého pojistného plnění na pojistitele. Pojištěný je povinen 7

8 neprodleně učinit všechny úkony, případně potřebné k dosažení právní účinnosti přechodu práv podle předchozí věty vůči dlužníkovi a ostatním třetím osobám Přechodem práv podle bodu 13.1 nejsou dotčeny povinnosti pojištěného podle čl Pojištěný se zavazuje neprodleně poukázat pojistiteli došlé platby, které náleží pojistiteli Bude-li dohodou uzavřenou mezi pojištěným a dlužníkem nebo třetí osobou nebo z jiných důvodů na straně pojištěného i jen částečně zmařen přechod práv podle bodu 13.1, popř. tímto přechodem sledovaná refundace, je pojištěný povinen vrátit pojistiteli poskytnuté pojistné plnění až do výše nerefundovaných nároků pojistitele. Článek 14 Maximální výše pojistného plnění Celková částka pojistných plnění a účasti na nákladech spojených s vymáháním pohledávek (bod 8.6), která má být vyplacena v souvislosti s pojistnými událostmi vzniklými v průběhu jednoho roku trvání pojistné smlouvy, je omezena až do výše uvedené v pojistné smlouvě. Vznikne-li pojistná událost po ukončení pojistné smlouvy, bude příslušné pojistné plnění vyplacené z tohoto důvodu připočteno k pojistným plněním, která byla vyplacena v posledním roce trvání pojistné smlouvy. Článek 15 Postoupení 15.1 Postoupit pohledávky pojištěného na vyplacení pojistného plnění lze jen s předchozím písemným souhlasem pojistitele Námitky pojistitele proti pohledávce na vyplacení pojistného plnění mu zůstávají zachovány i vůči osobě, které pojištěný postoupil svou pohledávku podle bodu Povinnosti pojištěného, jejichž splnění je ve smyslu těchto všeobecných pojistných podmínek předpokladem pro poskytnutí pojistného plnění pojistitelem, jakož i další povinnosti pojištěného podle všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy, nejsou postoupením pohledávky podle bodu 15.1 dotčeny. Článek 16 Měna 16.1 Pojistné je placeno v korunách českých, pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak Pojistné plnění se vyplácí v korunách českých nebo v jiné měně, která je uvedena v pojistné smlouvě (dále jen "smluvní měna") Částky fakturované pojištěným dlužníkovi v jiné měně než ve smluvní měně, sezaúčelem stanovení jejich výše podle těchto všeobecných pojistných podmínek přepočítají na smluvní měnu podle směnného kurzu oznámeného Českou národní bankou v den dodávky, popř. - jde-li o služby - v den uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Tento směnný kurz platí též pro výpočet pojistného plnění. Přepočet odečitatelných částek (bod 10.3) na smluvní měnu se provede podle směnného kurzu České národní banky platného v den uskutečnění příslušné platby. 8

9 Článek 17 Přebytky pojistného Přebytky pojistného se použijí, odůvodňují-li to výsledky analýzy příslušných pojistných rizik a dalších potřebných kalkulací, v jednotlivých případech sjednaných v pojistné smlouvě ke zvýhodnění pojištěného. Článek 18 Posouzení pojistného rizika 18.1 Podpisem pojistné smlouvy pověřuje pojištěný pojistitele uzavřít jménem a na účet pojištěného se společností určenou pojistitelem dohodu o posouzení pojistného rizika vztahujícího se na příslušné dlužníky pojištěného. Podmínky, za kterých se uzavře dohoda podle předchozí věty, se stanoví v pojistné smlouvě Pojistitel je oprávněn poskytnout společnosti určené ve smyslu bodu 18.1 pojistitelem za účelem posouzení pojistného rizika informace a podklady předané pojistiteli pojištěným podle těchto všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy. Článek 19 Zvláštní ustanovení 19.1 Nevyplývá-li z pojistné smlouvy něco jiného, sníží se každé pojistné plnění o spoluúčast pojištěného, jejíž výše se stanoví v pojistné smlouvě. V pojistné smlouvě mohou být sjednány i další částky snižující pojistné plnění Bude-li v pojistné smlouvě rozšířen předmět, popř. rozsah pojištění nad rámec ustanovení bodů 1.1 až 1.3 a čl. 5, mohou být ke zmírnění z toho vyplývajícího zvýšení pojistného rizika kromě podmínek potřebných pro toto rozšíření sjednány i další odpovídající povinnosti pojištěného, popř. omezení jeho práv, s tímto rozšířením i nepřímo související. Článek 20 Závěrečná ustanovení 20.1 K uzavření pojistné smlouvy a k jejím změnám je třeba písemné formy. Písemná forma je nutná i pro veškeré právní úkony související s pojistnou smlouvou, pokud tyto všeobecné pojistné podmínky nestanoví jinak. Písemná forma je pojistitelem zachována i v případě úkonu provedeného faxem nebo v podobě strojově vyhotoveného výtisku bez podpisu Pojištěný a pojistitel budou usilovat o vyřešení vzniklých sporů smírnou cestou. Nebude-li smírné řešení možné, bude o veškerých právních sporech vyplývajících z pojistné smlouvy včetně otázky jejího vzniku, platnosti, výkladu nebo zrušení rozhodnuto za vyloučení pravomoci řádných soudů podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, třemi rozhodci rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze (dále jen "rozhodčí soud"). Rozhodčí řízení bude vedeno podle jednacího řádu rozhodčího soudu. Nález rozhodčího soudu bude pro smluvní strany konečný a závazný Místem plnění je Praha Tyto všeobecné pojistné podmínky a pojistná smlouva podléhají hmotnému právu České republiky. 9

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

pro pojištení rizika nezaplacení pohledávek z dodání zboží nebo služeb (GA-MSP) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pro pojištení rizika nezaplacení pohledávek z dodání zboží nebo služeb (GA-MSP) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bonus pro pojištení rizika nezaplacení pohledávek z dodání zboží nebo služeb (GA-MSP) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna,

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Níže uvedeného dne uzavřely obchodní společnost obchodní firma: identifikační číslo: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u zastoupená: telefonní číslo:, email:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 Obsah 1 Úvod... 3 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen... 3 3 Postup vyúčtování... 3 4 Placení... 4 5 Ručení... 5 2 / 5 1 Úvod Tato Příloha popisuje shromažďování

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Článek III. Práva a povinnosti stran

Článek III. Práva a povinnosti stran odpovídat za škodu, kterou by takový náhradník způsobil, ani za škodu způsobenou chybnou volbou náhradníka. 2.5 Příkazce se zavazuje platit příkazníkovi úplatu podle článku IV. této smlouvy, sdělovat příkazníkovi

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy Kupující: Zadávací podmínky ZD Podchlumí Dobrá Voda u Hořic Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy.kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Název Zemědělské družstvo

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky (GA.04) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky (GA.04) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-modul pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky (GA.04) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI Účtování a placení PŘÍLOHA 6 Účtování a placení 1/6 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Obsah 1. Úvod... 3 2. Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

SMLOUVU O VÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVU O VÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Vzor č. 46: Smlouva o výhradním obchodním zastoupení (1/5) Josef Novák, IČ: 9876543 se sídlem Praha 1, Myslbekova 56 podnikající podle živnostenského listu vydaného Úřadem městské části Praha 1-živnostenský

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. CBA-VF-33/2016 uzavřená

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Smlouva o poskytování služeb v oblasti PR

Smlouva o poskytování služeb v oblasti PR Smlouva o poskytování služeb v oblasti PR Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. SUA-VZ-90/2016 uzavřená

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Ing. Dalibor Závacký,

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ - VÝKLAD POJMŮ Zprostředkovatel, také Dodavatel (dále Zprostředkovatel ) - Společnost je servisní společností zajišťující mediální kampaně klientů ve všech

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Smlouva o zástavě akcií

Smlouva o zástavě akcií Příloha č. 2: k bodu č. 10. schůze Rady Jihomoravského kraje Smlouva o zástavě akcií Smlouva č..../12/orr uzavřená podle ustanovení 39 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších

Více

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden;

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden; Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití platební karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty (VPP K 05/2012) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více