B. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK (VPP) Článek 1 Předmět pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK (VPP) Článek 1 Předmět pojištění"

Transkript

1 B. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK (VPP) Článek 1 Předmět pojištění 1.1 ALLIANZ pojišťovna a.s. (dále jen "pojistitel") pojišťuje pohledávky podle těchto všeobecných pojistných podmínek, které jsou součástí pojistné smlouvy. 1.2 Při vzniku pojistné události (čl. 2) nahradí pojistitel v rozsahu stanoveném všeobecnými pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou majetkovou újmu vzniklou podnikatelsky činné osobě se sídlem v České republice (dále jen "pojištěný") v důsledku nedobytnosti pojištěných pohledávek (bod 1.3, čl. 4) z dodávek zboží a služeb (dále jen "dodávky") vůči zákazníkům se sídlem v zemích uvedených v pojistné smlouvě (dále jen "dlužník" nebo "dlužníci"). Za pojištěného se považuje také osoba se sídlem v zahraničí, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a vykonává na území České republiky podnikatelské aktivity v souladu s ustanoveními 21 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku. 1.3 Pojištěny podle pojistné smlouvy jsou jen nesporné během doby platnosti pojistné smlouvy vzniklé pohledávky z dodávek, které pojištěný realizoval a dlužník převzal. Článek 2 Pojistná událost 2.1 Pojistnou událostí je skutečnost zakládající povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění, která spočívá ve vzniku majetkové újmy pojištěného v důsledku nedobytnosti pojištěné pohledávky podle bodů 2.2 a Pojištěná pohledávka je považována za nedobytnou pouze, pokud a) pojištěná pohledávka nebyla úplně nebo částečně zaplacena a po dni oznámení pojištěného podle bodu 9.2 poslední věta uplynula karenční lhůta stanovená v pojistné smlouvě nebo b) pojištěná pohledávka byla řádně přihlášena v rámci soudního řízení vedeného z důvodu platební neschopnosti příslušného dlužníka, kvůli kterému nelze provést výkon rozhodnutí postihující majetek náležící příslušnému dlužníkovi (konkurs, vyrovnání apod.), c) všichni věřitelé příslušného dlužníka souhlasí s mimosoudním vyrovnáním, d) bude potvrzeno exekučním orgánem, že výkon rozhodnutí provedený na návrh pojištěného nevedl k uhrazení, popř. k úplnému uhrazení pohledávky, nebo e) byla úředně nařízena nucená správa nebo opatření srovnatelné s nucenou správou (sanační opatření) postihující majetek příslušného dlužníka. 2.3 V pojistné smlouvě lze sjednat, že určité pohledávky, popř. pohledávky vůči určitým dlužníkům, popř. vůči dlužníkům zurčitých zemí, budou považovány za nedobytné pouze v případech uvedených v bodech 2.2 b) až 2.2 d). 2.4 Vznikem pojistné události zaniká pojištění pro příslušného dlužníka. Práva a povinnosti pojistitele a pojištěného spojená se vznikem pojistné události ve smyslu pojistné smlouvy a těchto všeobecných pojistných podmínek nejsou ustanoveními první věty dotčena.

2 Článek 3 Pojistná smlouva 3.1 Pojistná smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců. Platnost pojistné smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších 12 měsíců, pokud do dvou měsíců před skončením doby její platnosti žádná ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně, že prodloužení pojistné smlouvy odmítá. V pojistné smlouvě se stanoví příslušná doba pojištění. 3.2 Kromě jiných případů uvedených v zákoně nebo v těchto všeobecných pojistných podmínkách končí platnost pojistné smlouvy před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, také když a) bude majetek pojištěného dotčen opatřeními nařízenými soudem z důvodu platební neschopnosti pojištěného (konkurs, vyrovnání) 1 nebo bude návrh na přijetí takových opatření zamítnut, protože je zřejmé, že majetek pojištěného nepostačuje k uhrazení s tím spojených nákladů, b) všichni věřitelé pojištěného souhlasili s mimosoudním vyrovnáním nebo c) výkon rozhodnutí provedený na žádost jednoho z věřitelů pojištěného nestačil k uspokojení, popř. k úplnému uspokojení jeho nároků. 3.3 V pojistné smlouvě se lze od všeobecných pojistných podmínek odchýlit jen v případech stanovených v zákoně a/nebo v pojistných podmínkách. V těchto případech mají ujednání v pojistné smlouvě přednost před ustanoveními všeobecných pojistných podmínek. 3.4 Tyto všeobecné pojistné podmínky tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy. Článek 4 Pojistný limit 4.1 Pojištěný je povinen požádat při vynaložení odborné péče pojistitele o dostatečné pojistné limity pro všechny pohledávky proti svým jednotlivým dlužníkům ze zemí, na které se pojištění vztahuje, pokud celkové pohledávky vůči jednomu dlužníkovi překračuji nabídkovou hranici stanovenou v pojistné smlouvě. 4.2 Pojistitel rozhodne o poskytnutí jednotlivých pojistných limitů na základě analýzy pojistného rizika (čl. 18) písemným rozhodnutím o poskytnutí pojistného limitu (dále jen "rozhodnutí o pojistném limitu").pohledávky vůči dlužníkům, pro které byl poskytnut pojistný limit, jsou v době jeho platnosti pojištěny až do výše pojistného limitu. 4.3 Pojistitel je oprávněn v odůvodněných případech, zejména při zvýšení pojistného rizika, poskytnutý pojistný limit okamžitě snížit nebo zcela zrušit. Tato opatření nabývají doručením příslušného rozhodnutí o pojistném limitu účinnosti pro budoucí pohledávky vůči příslušnému dlužníkovi. Bude-li pojistný limit snížen podle první věty, budou budoucí pohledávky vůči příslušnému dlužníkovi pojištěny až do výše sníženého pojistného limitu, pokud nedoje kvyčerpání sníženého pojistného limitu pohledávkami vzniklými před jeho snížením. 4.4 Pohledávky vůči dlužníkovi jsou pojištěny podle pořadí jejich vzniku až do výše platného pojistného limitu poskytnutého pro příslušného dlužníka. 4.5 Zaniknou-li pojištěné pohledávky vůči dlužníkovi, pro kterého byl stanoven pojistný limit, jejich uspokojením, stanou se pohledávky pojištěného vůči příslušnému dlužníkovi, které před uspokojením příslušných pohledávek přesahovaly pojistný limit, počínaje nejstaršími z 1 zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů nebo, jde-li o pojištěného se sídlem v zahraničí, příslušná ustanovení o konkursu a vyrovnání použitelného zahraničního práva 2

3 nich pojištěnými pohledávkami, a to v rozsahu uspokojených pohledávek. V případě zrušení pojištění podle bodu 4.3, zániku pojištění bodle bodu 6.2 nebo ukončení pojistné smlouvy je rozšíření pojistné ochrany podle předchozí věty na pohledávky, které před uspokojením pojištěných pohledávek překračovaly pojistný limit, vyloučeno. 4.6 Pro stanovení doby uspokojení pohledávek podle bodu 4.5 se každá došlá platba dlužníka započítává na právě nejstarší z příslušných pohledávek. V případě předání šeků asměnek se platbou rozumí teprve jejich proplacení. 5.1 Pojištění se nevztahuje na Článek 5 Výluky z pojištění a) pohledávky vůči veřejnoprávním dlužníkům a fyzickým osobám, pokud pohledávky vůči dlužníkům, kteří jsou fyzickými osobami, nevznikly v souvislosti s výkonem jejich podnikatelské činnosti, b) pohledávky vůči dlužníkovi, na němž se pojištěný v nikoliv nepodstatném rozsahu přímo či nepřímo podílí podílem na základním jmění, na zisku (např. ve formě tichého společenství) a/nebo jiným relevantním způsobem a/nebo u něhož může vykonávat rozhodující vliv na obchodní vedení, c) pohledávky vůči dlužníkovi, který se v nikoliv nepodstatném rozsahu přímo či nepřímo podílí na pojištěném podílem na základním jmění, na zisku (např. ve formě tichého společenství) a/nebo jiným relevantním způsobem a/nebo u něhož může vykonávat podstatný vliv na obchodní vedení, d) pohledávky z dodávek, pro jejichž uskutečnění nebyla udělena potřebná povolení, jakož i na pohledávky z dodávek zboží nebo služeb, jejichž vývoz, popř. dovoz do příslušné země určení je zakázán, popř. jejichž provedení v příslušné zemi určení je zakázáno, e) majetkovou újmu, vzniklou v důsledku války, událostí podobných válce, vnitřních nepokojů, povstání, revoluce, konfiskace, omezení pohybu zboží a platebního styku státními institucemi a jinými úřady, přírodních katastrof, katastrof, které byly přímo či nepřímo spoluzpůsobeny jadernou energií a/nebo v důsledku okolností, které jsou podle práva rozhodného pro příslušnou dodávku považovány za okolnosti vylučující odpovědnost, f) majetkovou újmu, která pojištěnému vznikla uplatněním nároků z vad zboží nebo uplatněním jakýchkoli jiných nároků dlužníka (úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrada škody, vzájemné pohledávky apod.), g) nároky vůči dlužníkovi na zaplacení úroků, smluvních pokut a na poskytnutí náhrady škody. 5.2 Cla a jiné daně, jakož i ztráty vzniklé v důsledku kurzových rozdílů nejsou pojištěny. Daň zpřidané hodnoty v tuzemském obchodním styku je pojištěna. 5.3 Pohledávky, u kterých pojištěný s dlužníkem sjednal od počátku delší doby splatnosti, než které jsou stanoveny v pojistné smlouvě, nejsou pojištěny, ledaže pojistitel takové delší doby splatnosti schválí. 3

4 Článek 6 Vznik a zánik pojištění 6.1 Pojištění vzniká vznikem pohledávky pojištěné podle pojistné smlouvy (body 1.2, 1.3 a čl. 4) a končí v případech stanovených v těchto všeobecných pojistných podmínkách, pojistné smlouvě a zákonných ustanoveních. 6.2 Pojištění zaniká s účinností pro budoucí pohledávky vůči určitému dlužníkovi, není-li pojištěná nebo nepojištěná pohledávka vůči příslušnému dlužníkovi zaplacena po její původní době splatnosti ve lhůtě stanovené v pojistné smlouvě. Zánik pojištění podle předchozí věty není dotčen splněním oznamovací povinnosti pojištěného podle čl. 9, ledaže pojistitel na základě splnění této oznamovací povinnosti písemně potvrdí, že poskytne pojistnou ochranu pro budoucí pohledávky vůči příslušnému dlužníkovi. Článek 7 Pojistné 7.1 V pojistné smlouvě se sjednají údaje a podklady, které je pojištěný povinen poskytnout pojistiteli pro výpočet pojistného. 7.2 Pojistitel stanoví pojistné za rok trvání pojištění podle pojistných sazeb sjednaných v pojistné smlouvě na základě pojistitelného obratu pojištěného, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto s pojištěným něco jiného. Na úhradu pojistného zaplatí pojištěný podle podmínek stanovených v pojistné smlouvě zálohu, která se na základě konečného výpočtu pojistného na konci roku trvání pojištění zúčtuje proti skutečnému nároku pojistitele na pojistné. Jestliže pojistné stanovené ve smyslu první věty nedosáhne výše minimálního pojistného sjednaného v pojistné smlouvě, je pojištěný povinen platit za příslušný rok trvání pojištění alespoň minimální pojistné sjednané v pojistné smlouvě. 7.3 Pojistné je splatné do 30 dnů od data vystavení faktury včetně případných daní a jiných zákonných poplatků. Nebude-li po uzavření pojistné smlouvy zaplaceno první pojistné do tří měsíců po jeho splatnosti, pojištění zanikne. 7.4 V pojistné smlouvě se upraví doba, za kterou se platí pojistné, způsob placení pojistného, jakož i případné další, popř. od ustanovení bodu 7.3 se odchylující důsledky prodlení pojištěného s placením pojistného. Pojistitel má právo na úhradu pojistného až do uplynutí sjednané doby pojištění i v případě, že odpadla možnost vzniku pojistné události. Článek 8 Zmírnění škod a vymáhání pojištěných pohledávek 8.1 Pojištěný je povinen přijmout s péčí řádného obchodníka na vlastní náklady veškerá vhodná opatření k zabránění vzniku pojistné události a při vzniku pojistné události učinit na vlastní náklady veškerá vhodná opatření ke zmírnění majetkové újmy v souvislosti s pojistnou událostí vzniklé. 8.2 Ve smyslu ustanovení bodu 8.1 je pojištěný kromě jiného zejména povinen, a) dodržovat kontraktační podmínky pro uzavírání dodavatelských smluv stanovené v pojistné smlouvě, b) v rámci daných možností sjednat s dlužníkem k zajištění pojištěných pohledávek poskytnutí dostatečných a realizovatelných jistot a přistoupit k uspokojení splatných pojištěných pohledávek výkonem svých příslušných práv, která z takových jistot vyplývají, ihned jakmile to bude dohoda s dlužníkem umožňovat, 4

5 c) důsledně, je-li toho třeba i prostřednictvím soudu, vymáhat nezaplacené splatné pohledávky. 8.3 Pojištěný je povinen řídit se při provádění opatření podle bodů 8.1 a 8.2 pravidly stanovenými pro tento případ v pojistné smlouvě a pokyny pojistitele. Jestliže se tyto pokyny pojistitele odchylují od pravidel stanovených v pojistné smlouvě mají přednost před těmito pravidly. 8.4 Před uzavřením dohody o narovnání a jiných dohod s dlužníkem, které ovlivňují rozsah a dobu uspokojení pojištěných pohledávek, je pojištěný povinen si vyžádat souhlas pojistitele. Pojistitel je oprávněn, avšak nikoliv povinen, uzavírat jménem pojištěného s jeho jednotlivými dlužníky dohody o zajištění příslušných pohledávek. 8.5 Pojistitel je oprávněn, avšak nikoliv povinen, požadovat, aby pojištěný pověřil vymáháním pojištěných pohledávek pojistitele nebo třetí osobu určenou pojistitelem. Nevyhoví-li pojištěný takovému požadavku, je pojistitel ve vztahu k příslušné pohledávce zproštěn své povinnosti poskytnout pojistné plnění (čl. 10). 8.6 Bude-li vymáhání pojištěných pohledávek prováděno na základě pokynů pojistitele nebo s jeho souhlasem, budou náklady, které přitom budou účelně vynaloženy pojištěným, popř. třetími osobami pověřenými vymáháním, nahrazeny pojistitelem v rámci pojistné kvóty (čl. 11). Povinnost pojistitele nahradit náklady podle předchozí věty se nevztahuje na běžné provozní náklady pojištěného (např. osobní, cestovní a jiné podobné náklady). Článek 9 Oznamovací a další povinnosti pojištěného 9.1 V žádosti o poskytnutí pojistného limitu sdělí pojištěný pojistiteli, zda v období posledních 12 měsíců před podáním žádosti a) nezůstaly nezaplaceny pohledávky vůči příslušnému dlužníkovi (příslušným dlužníkům) nebo zda nedošlo k tomu, že nebyly zaplaceny v příslušné lhůtě ve smyslu bodu 6.2 nebo b) byla odlišně od původní dohody s příslušným dlužníkem dodatečně prolongována směnka nebo c) nebyly z důvodu nedostatečného krytí proplaceny šeky, směnky nebo vrubopisy nebo d) byly známy nepříznivé informace o platební schopnosti, popř. způsobu placení příslušného dlužníka, další údaje stanovené v pojistné smlouvě nebo vyžádané pojistitelem, které jsou důležité pro posouzení pojistného rizika. 9.2 Pojištěný je povinen také kdykoli po podání žádosti ve smyslu bodu 9.1 neprodleně písemně sdělit pojistiteli doporučeným dopisem, telefaxem, telexem nebo spojením on-line skutečnosti uvedené v bodu 9.1. Oznámení o splatných pohledávkách podle bodu a) je třeba učinit ve lhůtě stanovené pro tento případ v pojistné smlouvě. 9.3 Pojištěný je povinen 5

6 a) oznámit pojistiteli neprodleně písemně doporučeným dopisem, telefaxem, telexem nebo spojením on-line všechny změny skutečností sdělených pojistiteli v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy nebo po uzavření pojistné smlouvy (např. změny předmětu obchodu, změny platebních ujednání s dlužníky a jiných smluvních podmínek atd.), b) oznámit pojistiteli neprodleně písemně doporučeným dopisem, telefaxem, telexem nebo spojením on-line vznik pojistné události a poskytnout mu všechny podklady, které pojistitel považuje za potřebné pro zjištění pojistné události a výše majetkové újmy, jakož i pro další šetření, která pojistitel provádí po oznámení pojistné události, c) umožnit pojistiteli nahlédnout do svých obchodních podkladů, které jsou důležité pro pojistný vztah, a umožnit mu pořízení kopií těchto podkladů, d) ohlásit pojistiteli veškeré platby provedené dlužníkem nebo třetí osobou k uhrazení pojištěné pohledávky a ostatní okolnosti, které mají za následek snížení výše pojištěné pohledávky, e) oznámit pojistiteli neprodleně písemně dvojné, popř. vícenásobné pojištění sjednané třetí osobou (zejména 807 občanského zákoníku) a předat pojistiteli veškeré podklady týkající se tohoto pojištění. 9.4 Je-li pojistitel pověřen vymáháním pojištěné pohledávky (bod 8.5), je pojištěný povinen se zdržet toho, aby sám pohledávku vymáhal a jednal o ní s dlužníkem. 9.5 Pojištěný se zavazuje nakládat se všemi informacemi pojistitele, popř. jeho zprostředkovatele, o majetkových poměrech svých dlužníků nebo jiných třetích osob jako s přísně důvěrnými informacemi a v plné výši nahradit škodu nebo jinou majetkovou újmu vzniklou pojistiteli v důsledku toho, že se s těmito informacemi seznámí prostřednictvím pojištěného třetí osoby. Článek 10 Pojistné plnění 10.1 Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu po oznámení pojistné události a předložení potřebných podkladů provést šetření nutná ke zjištění rozsahu majetkové újmy způsobené nedobytností pojištěné pohledávky (dále jen "majetková újma") a rozsahu pojistného plnění. Pro šetření podle předchozí věty je rozhodná vždy pojistná událost, která nastala nejdříve. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po ukončení tohoto šetření Nejsou-li pochybnosti o vzniku pojistné události, avšak šetření nutná ke zjištění rozsahu pojistného plnění nemohou být skončena do jednoho měsíce, je pojistitel povinen poskytnout pojištěnému na jeho písemnou žádost přiměřenou zálohu Při výpočtu majetkové újmy se od příslušné pojištěné pohledávky odečtou započitatelné pohledávky, jakož i platby dlužníka poskytnuté pojištěnému a výnosy z realizace příslušných jistot (dále jen "odečitatelné částky"), které naběhly do vzniku pojistné události. Odečitatelné částky naběhlé až po vzniku pojistné události se ve smyslu první věty odečtou jen v případě, zmenšují-li majetkovou újmu Nevztahuje-li se pojištění na část majetkové újmy, odečtou se odečitatelné částky v poměru pojištěných a nepojištěných pohledávek, bez ohledu na případné jiné dohody mezi pojištěným a dlužníkem. Pro rozdělení odečitatelných částek ve smyslu předchozí věty je rozhodná doba zrušení nebo zániku pojištění, popř. vznik pojistné události, pokud pojištění již před vznikem pojistné události nezaniklo nebo nebylo zrušeno. 6

7 10.5 Pojištěný je povinen neprodleně oznámit pojistiteli odečitatelné částky, ke kterým nebylo při šetření prováděných ke zjištění majetkové újmy přihlédnuto. Pojistitel poté znovu stanoví výši majetkové újmy a případně vyzve pojištěného, aby vrátil pojistiteli bezdůvodně přijaté pojistné plnění. Pojištěný je povinen této výzvě neprodleně vyhovět Pojistné plnění bude poskytnuto ve výši pojistné kvóty (čl. 11) jen, překračuje-li majetková újma zjištěná podle bodů 10.3 až 10.5 minimální částku stanovenou v pojistné smlouvě. Jsou-li ve smyslu čl. 19 v pojistné smlouvě sjednány další částky snižující pojistné plnění, poskytne pojistitel pojištěnému pojistné plnění snížené i o tyto částky, bude-li překročena minimální částka podle předchozí věty. Článek 11 Pojistné plnění pro jednu pojistnou událost (pojistná kvóta) 11.1 Není-li v následujících ustanoveních těchto pojistných podmínek stanoveno jinak, bude z každé majetkové újmy vypočítané podle čl. 10 nahrazena jen část určená procentní sazbou stanovenou v pojistné smlouvě (dále jen "pojistná kvóta") Pojištění vztahující se výlučně na část majetkové újmy, která překračuje pojistnou kvótu, může pojištěný sjednat se třetí osobou jen na základě předchozího písemného souhlasu pojistitele. Článek 12 Porušení povinností pojištěného 12.1 Poruší-li pojištěný povinnost uloženou mu zákonem, těmito pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou, je pojistitel oprávněn, dokud nedojde ke vzniku pojistné události, vypovědět pojistnou smlouvu ke konci kalendářního měsíce při dodržení výpovědní lhůty 7 dní. Ukončením pojistné smlouvy výpovědí podle předchozí věty pojištění zaniká Pojistitel je oprávněn odmítnout poskytnout pojistné plnění i po vzniku pojistné události, a) vztahuje-li se pojistné plnění k pojistné události, která vznikla po doručení výpovědi podle bodu 12.1 nebo b) jestliže nesplnění povinnosti pojištěného ve smyslu bodu 12.1 alespoň částečně způsobilo vznik pojistné události, ovlivnilo rozsah majetkové újmy, popř. pojistného plnění a/nebo uvedlo pojistitele v omyl při posuzování pojistného rizika Odmítnutím poskytnutí pojistného plnění podle bodu 12.2 zaniká pojištění těch pohledávek, na které se odmítnutí pojistného plnění vztahuje, ledaže je v pojistné smlouvě nebo v prohlášení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění stanoveno jinak Ustanoveními bodů 12.1 až 12.3 není dotčena možnost vypovědět pojistnou smlouvu podle 800 občanského zákoníku a možnost odstoupit od pojistné smlouvy podle 802 odst. 1 občanského zákoníku, jakož i práva pojistitele podle 798 a 799 občanského zákoníku. Článek 13 Přechod práv 13.1 Poskytnutím pojistného plnění přecházejí veškerá práva pojištěného související s příslušnou pohledávkou ve výši poskytnutého pojistného plnění na pojistitele. Pojištěný je povinen 7

8 neprodleně učinit všechny úkony, případně potřebné k dosažení právní účinnosti přechodu práv podle předchozí věty vůči dlužníkovi a ostatním třetím osobám Přechodem práv podle bodu 13.1 nejsou dotčeny povinnosti pojištěného podle čl Pojištěný se zavazuje neprodleně poukázat pojistiteli došlé platby, které náleží pojistiteli Bude-li dohodou uzavřenou mezi pojištěným a dlužníkem nebo třetí osobou nebo z jiných důvodů na straně pojištěného i jen částečně zmařen přechod práv podle bodu 13.1, popř. tímto přechodem sledovaná refundace, je pojištěný povinen vrátit pojistiteli poskytnuté pojistné plnění až do výše nerefundovaných nároků pojistitele. Článek 14 Maximální výše pojistného plnění Celková částka pojistných plnění a účasti na nákladech spojených s vymáháním pohledávek (bod 8.6), která má být vyplacena v souvislosti s pojistnými událostmi vzniklými v průběhu jednoho roku trvání pojistné smlouvy, je omezena až do výše uvedené v pojistné smlouvě. Vznikne-li pojistná událost po ukončení pojistné smlouvy, bude příslušné pojistné plnění vyplacené z tohoto důvodu připočteno k pojistným plněním, která byla vyplacena v posledním roce trvání pojistné smlouvy. Článek 15 Postoupení 15.1 Postoupit pohledávky pojištěného na vyplacení pojistného plnění lze jen s předchozím písemným souhlasem pojistitele Námitky pojistitele proti pohledávce na vyplacení pojistného plnění mu zůstávají zachovány i vůči osobě, které pojištěný postoupil svou pohledávku podle bodu Povinnosti pojištěného, jejichž splnění je ve smyslu těchto všeobecných pojistných podmínek předpokladem pro poskytnutí pojistného plnění pojistitelem, jakož i další povinnosti pojištěného podle všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy, nejsou postoupením pohledávky podle bodu 15.1 dotčeny. Článek 16 Měna 16.1 Pojistné je placeno v korunách českých, pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak Pojistné plnění se vyplácí v korunách českých nebo v jiné měně, která je uvedena v pojistné smlouvě (dále jen "smluvní měna") Částky fakturované pojištěným dlužníkovi v jiné měně než ve smluvní měně, sezaúčelem stanovení jejich výše podle těchto všeobecných pojistných podmínek přepočítají na smluvní měnu podle směnného kurzu oznámeného Českou národní bankou v den dodávky, popř. - jde-li o služby - v den uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Tento směnný kurz platí též pro výpočet pojistného plnění. Přepočet odečitatelných částek (bod 10.3) na smluvní měnu se provede podle směnného kurzu České národní banky platného v den uskutečnění příslušné platby. 8

9 Článek 17 Přebytky pojistného Přebytky pojistného se použijí, odůvodňují-li to výsledky analýzy příslušných pojistných rizik a dalších potřebných kalkulací, v jednotlivých případech sjednaných v pojistné smlouvě ke zvýhodnění pojištěného. Článek 18 Posouzení pojistného rizika 18.1 Podpisem pojistné smlouvy pověřuje pojištěný pojistitele uzavřít jménem a na účet pojištěného se společností určenou pojistitelem dohodu o posouzení pojistného rizika vztahujícího se na příslušné dlužníky pojištěného. Podmínky, za kterých se uzavře dohoda podle předchozí věty, se stanoví v pojistné smlouvě Pojistitel je oprávněn poskytnout společnosti určené ve smyslu bodu 18.1 pojistitelem za účelem posouzení pojistného rizika informace a podklady předané pojistiteli pojištěným podle těchto všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy. Článek 19 Zvláštní ustanovení 19.1 Nevyplývá-li z pojistné smlouvy něco jiného, sníží se každé pojistné plnění o spoluúčast pojištěného, jejíž výše se stanoví v pojistné smlouvě. V pojistné smlouvě mohou být sjednány i další částky snižující pojistné plnění Bude-li v pojistné smlouvě rozšířen předmět, popř. rozsah pojištění nad rámec ustanovení bodů 1.1 až 1.3 a čl. 5, mohou být ke zmírnění z toho vyplývajícího zvýšení pojistného rizika kromě podmínek potřebných pro toto rozšíření sjednány i další odpovídající povinnosti pojištěného, popř. omezení jeho práv, s tímto rozšířením i nepřímo související. Článek 20 Závěrečná ustanovení 20.1 K uzavření pojistné smlouvy a k jejím změnám je třeba písemné formy. Písemná forma je nutná i pro veškeré právní úkony související s pojistnou smlouvou, pokud tyto všeobecné pojistné podmínky nestanoví jinak. Písemná forma je pojistitelem zachována i v případě úkonu provedeného faxem nebo v podobě strojově vyhotoveného výtisku bez podpisu Pojištěný a pojistitel budou usilovat o vyřešení vzniklých sporů smírnou cestou. Nebude-li smírné řešení možné, bude o veškerých právních sporech vyplývajících z pojistné smlouvy včetně otázky jejího vzniku, platnosti, výkladu nebo zrušení rozhodnuto za vyloučení pravomoci řádných soudů podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, třemi rozhodci rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze (dále jen "rozhodčí soud"). Rozhodčí řízení bude vedeno podle jednacího řádu rozhodčího soudu. Nález rozhodčího soudu bude pro smluvní strany konečný a závazný Místem plnění je Praha Tyto všeobecné pojistné podmínky a pojistná smlouva podléhají hmotnému právu České republiky. 9

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky (GA.04) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky (GA.04) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-modul pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky (GA.04) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb Všeobecné obchodní podmínky společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. (dále jen Advokátní kancelář ), ve smyslu ustanovení 1751 občanského zákoníku. I. Vznik Smlouvy o poskytování právních

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK informace o pojištění úvěrových rizik Ing. Vladimír Soulek, INSIA a.s., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 tel: 602 680 410 fax: 234 290 090 vladimir.soulek@insia.com, 1. Úvod Pojištění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti MOREAU AGRI, spol. s r.o. č. MA 2011/1 (dále jen Podmínky ) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti MOREAU AGRI, spol.

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) Smluvní strany: 1. Poskytovatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

CREDIRECT. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek VPP CD-14-1

CREDIRECT. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek VPP CD-14-1 CREDIRECT Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Na Pankráci 1683/127 140 00 Praha 4, Česká republika zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) Smluvní strany: 1. Poskytovatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,

Více

Obchodní podmínky pro registrátory

Obchodní podmínky pro registrátory Obchodní podmínky pro registrátory V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2.

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY V platnosti od 1.1.2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2. doménových

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto VOP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb poskytovaných společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo:

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smluvní strany: 1. Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) Olšanská 54/3, 130 00, Praha 3 IČ: 25677675 bankovní spojení: KB Praha 1; číslo

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Mgr. Janem Marešem Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53, IČO: 45274649,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Úvodní ustanovení Pro povinné pojištění záruky pro případ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více