Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1"

Transkript

1 Obsah Obsah Třídění a typologie podniků Typologie organizací Charakteristika malých a středních firem Podnikatelské prostředí Založení podniku Živnost Obchodní společnosti Akciová společnost: Družstvo a státní podnik Podnikatelský záměr: Majetková a hospodářská struktura podniku Náklady podniku Nástroje řízení nákladů Analýza bodu zvratu: Cena Informační systém podniku Strategie podniku a strategické řízení VÝROBNÍ ČINNOST Obchodní činnosti a poskytování služeb Výrobní kapacita: Marketingová činnost podniku Marketingový mix Zásobovací činnost Inovační procesy Rizika podniku a podnikání Manažerská diagnostika a terapeutika Sdružování podniků a podnikatelů Etika v podnikání

2 2. Třídění a typologie podniků A) PODLE DRUHU VÝKONŮ: 1) Podniky produkující hmotné výkony: - průmyslové řemeslné podniky - kapitálové statky - výrobní prostředky - spotřební statky - spotřební předměty 2) Podniky poskytující služby: - doprava - cestovní ruch - obchod - pojišťovnictví - peněžnictví B) PODLE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO HLEDISKA: 1) Odvětvová struktura: (odvětví = část národního hospodářství, ve které se produkují stejné nebo podobné výrobky nebo se zde poskytují služby. Odvětvová klasifikace ekonomických činností OKEČ - jsou zde přehledně vyjmenovány a podle příbuznosti uspořádány do skupin základní ekonomické činnosti) 2) Sektorová struktura: a) primární: - prvovýroba - zemědělství, těžební průmysl b) sekundární: - druhovýroba - zpracování výrobků získaných prvovýrobou - stavebnictví, zpracovatelský průmysl c) terciální: - obchod - doprava - peněžnictví d) kvartální: - věda a výzkum služby se svými % podílí na HDP - 2 -

3 C) PODLE VLASTNICTVÍ: 1) Státní organizace: a) hospodářské b) rozpočtové: - ze státního rozpočtu - výkony a statky poskytují zdarma veřejné statky a služby - ministerstva, školy, zdravotnictví, armáda, soudy c) státní příspěvkové organizace: - kina, divadla, galerie - působí v oblasti informační, vzdělávací, kulturní a zábavné - příjmy se vstupného nepokryjí náklady, proto dostávají od státu předem stanovený příspěvek 2) Družstva: - společenství neuzavřeného počtu osob - majetek se vytváří sdružením prostředků členů družstva - vlastní činností 3) Společné podniky: - obchodní společnosti - majetek se vytváří ve formě podílů při zakládání podniku 4) Soukromé podniky: - jsou ve vlastnictví jediné osoby (FO nebo PO) - PO = uměle vytvořené podniky buď společenství osob (FO, PO) nebo společenství majetku (nadace) nebo jednotky územní samosprávy (obec) - PO jsou způsobilé k právním úkonům od data vzniku 5) Podniky se zahraniční majetkovou účastí: - mají sídlo na území ČR, ale na jejich založení nebo podnikání se podílí zahraniční účastník 6) Jiné podniky: - církevní podniky - ústřední orgány zájmových činností - sportovní organizace D) Z HLEDISKA ZISKU: 1) Ziskové organizace 2) Neziskové organizace: a) občanská sdružení = PO (společenství osob), které mají určité společné zájmy, např. spolky, kluby, hnutí, svazy b) nadace a nadační fondy:nadace musí mít vytvořen nadační fond ,-- Kč nadační fond ne. Nadační fondy jsou společenství majetku c) obecně prospěšné společnosti: - zdravotnictví, kultura, sport - zisk musí použít pro obecně prospěšné služby - 3 -

4 E) Z HLEDISKA PŘEVLÁDAJÍCÍHO VÝROBNÍHO FAKTORU: 1) Pracovně-intenzivní podniky: - vysoký podíl mzdových nákladů na celkových výrobních nákladech - př. optický průmysl 2) Investičně-náročné podniky: - vysoký podíl DHM 3) Materiálově-intenzivní podniky: F) PODLE VELIKOSTI: podle počtu zaměstnanců 1) Malé podniky: méně než 25 zaměstnanců 2) Střední podniky: zaměstnanců 3) Velké podniky: 500 a více zaměstnanců G) PODLE PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ FORMY: 1) Podniky jednotlivce (individuální podnikatel): - malé podniky - výhoda: mají nižší požadavky na počáteční kapitál, minimální regulace státu 2) Obchodní společnosti: a) osobní: - společníci se osobně účastní na podnikání - mají povinnost zapojovat se do podnikatelských činností - v. o. s. a komanditní společnost b) kapitálové: - nutná kapitálová účast společníků - ne osobní účast na podnikání - a. s., s. r. o. 3) Družstva: - spotřební - nákupní - úvěrová - výrobní 4) Státní (veřejné) podniky: - železniční, silniční, doprava, správa silnic, pošta atd. - průmysl - zemědělství - stavebnictví Výrobní podniky: - 4 -

5 Členění: A) Podle typu výroby: 1) Kusová výroba: - široký sortiment a od každého druhu několik výrobků - nízký stupeň opakovatelnosti - zaměstnanci proto musí mít vysokou kvalifikaci 2) Sériová výroba 3) Hromadná výroba B) Peter Drücker: - charakterizuje 4 základní typy výrobních činností: 1) Zakázková výroba: - výrobek se zhotovuje podle přání zákazníka (kusově) - př. výroba lodí 2) Vázaná (pevná) hromadná výroba: - vysoce standardizovaná - výrobky jsou určeny pro masovou výrobu - př. výroba elektrické energie, výroba cihel 3) Volná (pružná, flexibilní) hromadná výroba: - vyrábí se jeden druh výrobku, ale individuálně se přizpůsobuje přání zákazníka - kombinace předchozích dvou (př. Škodovka) 4) Plynulá (proudová) výroba: - vysoce automatizovaná výroba produkující téměř bez přerušení + druh výrobku - př. výroba papíru, mléka - 5 -

6 3. Typologie organizací A) Deskriptivní typologie: členění organizací podle účelu či funkce vůči společnosti 1) Výrobně-obchodní organizace: - zabývají se zhotovováním statků a poskytováním služeb - jejich úkolem je přibližování statků, zvyšování jejich dostupnosti 2) Politické organizace: - vládní a komunální organizace - ministerstva, fond národního majetku, obecní úřady 3) Integrační organizace: - mají zajišťovat pořádek, sociální vztahy ve společnosti - soudy, policie 4) Organizace se zachovávací funkcí: - mají zachovat kulturu - muzea, divadla, školy, kluby B) Typologie podle prvotního uživatele (podle příjemce výstupu): jaký užitek přináší organizace pro příjemce 1) Vzájemně prospěšné organizace: - organizace s interním prospěchem - kluby, spolky, náboženské spolky - rozhodující je efektivnost - školy, věznice 2) Výrobní podniky: - maloobchod, velkoobchod, družstva, finanční instituce 3) Služby: - školy, vězení, nemocnice 4) Obecně prospěšné organizace: - policie, armáda, daňová správa C) Analytická typologie: - základem je přizpůsobivost členů organizace - žádoucího přizpůsobení se dosahuje mocí, autoritou, motivace - 6 -

7 4. Charakteristika malých a středních firem Kvantitativní vymezení malé a střední firmy: - podle počtu zaměstnanců - podle ročních tržeb - podle obratu Kvalitativní vyjádření: základní kritéria: a) role vlastníka ve firmě: u malých firem je typické, že vlastník sehrává trojroli, středních firem se tyto role začínají tyto role vydělovat a ve velkých firmách jsou tyto role odděleny b) substituce produktivních faktorů ve firmě: u malých firem převládá pracovně sociální substituce, u středních firem efektivnost technologicko-kapitálové substituce, která je u velkých firem rozhodující c) finanční optimalizace: u malých firem je důležité věnovat pozornost peněžním tokům, u středních firem vhodnost finanční struktury a u velkých firem struktura aktiv, pasiv a jejich vzájemné vztahy Specifické problémy malých podniků: 1) Nedostatek času: - podnik roste, rostou činnosti 2) Organizační nedostatky: - musí být uspořádanost ve všech aktivitách 3) Nedostatek místa: - při přijímání nového pracovníka - malý prostor vyžaduje nové finanční zdroje 4) Fluktuace zaměstnanců 5) Nedostatky v účetnictví 6) Platební problémy: - snaha o růst podniku vede podnikatele k tomu, že nekontrolovatelně přibírá další zakázky, neprovede si kalkulaci, zda zakázka je či není zisková 7) Zvládání právních předpisů 8) Nedostatečné portfolio rizika: - nízké finanční rezervy - 7 -

8 Funkce malého a středního podnikání: 1) Ekonomická: - vykonává hospodářskou činnost - samostatně hospodaří - uspokojuje lidské potřeby 2) Sociální: - rekvalifikační kurzy 3) Obslužná: - instalatérská služba (do domu) 4) Kulturně a regionálně tvorná funkce Přednosti drobných podniků: 1) Jednoduchá, přehledná organizační správní struktura 2) Větší pružnost v organizaci, přizpůsobení změnám 3) Manažer se bezprostředně účastní podnikání 4) Osobní, přímé kontakty s nadřízenými 5) Centralizace řídících osobností 6) Ztrácí se anonymita u výkonných pracovníků Nevýhody malých a středních podniků: v oblasti financování: - menší finanční možnosti - samofinancování vlastní činností podniku zisk a odpisy jsou nízké ve výrobní oblasti: - nemůžou využívat výhody hromadné výroby, optimální organizace výroby - značný podíl ruční práce oblast odbytu: - nedostatek prostředků pro reklamu - musí brát ohled na ceny velkých podniků v personální oblasti: - vyšší intenzita práce - široký okruh kvalifikace - méně příznivé pracovní podmínky v oblasti řízení (managementu): - vlastníkům chybí manažerské znalosti a dovednosti - plánování se dává menší význam a převažuje improvizace - ruční přetížení - nedostatečná připravenost - 8 -

9 - nedostatek spolupráce mezi podniky Osobnost podnikatele: - umění vlastnit, řídit, být profesionálem - smrt nebo nemoc ohrožuje další existence podniku Morfologie malých a středních firem: - struktura podniku - v malých firmách je morfologická struktura spíše mlhavá, odvozená z technologických souvislostí, ve středních firmách se do morfologické struktury vedle neformálních a technologických vztahů prosazují organizační prvky - v malých a středních firmách však existuje základní společenský morfologický znak: plochost, difusní a nestabilní charakter - typickým znakem morfologické malé a střední firmy je změna Podpora drobného podnikání: Inkubátory pro drobné podnikání: - jednotky intenzivní péče pro začínající podnikatele, které jim umožňují zahájit podnikání za zvýhodněných podmínek - jedná se o pomoc v oblasti: finanční, obchodní, právní, organizační soustředění začínajících podnikatelů pod jednou střechou - v inkubačních centrech se podnikatelům poskytuje pomoc, např. získávání zákazníků, pomoc při vyhledávání sponzorů to se výrazně projeví ve snížení neúspěchu - bývají zřizovány při vysoké škole jsou zaměřeny na inovačně orientované podnikatele, kteří chtějí využívat studenty ke své činnosti (př. výzkum) - podnikatelé jsou do inkubačního centra vybírání, platí zvýšené částky nájemného, mají společné komunikační prostředky, společnou sekretářku atd. - po 3 5 letech inkubační centra začínající podnikatelé opouštějí Vývojový proces malé a střední firmy: Fáze zrodu a stabilizace: - malý podnik přerůstá do středního podniku - určité znaky stabilizace Organizační strukturalizace: - rozšiřují se výrobní programy, služby dochází k diverzifikaci - můžeme sledovat prvky identity a kultury Velký a zdravý podnik: - podnik se stává velkou společností, př. s. r. o., má zde více společníků nevýhoda nemůže již rozhodovat sám - dochází ke změně právní formy podnikání - 9 -

10 5. Podnikatelské prostředí - souhrn podstatných vlivů působících na podnikatele, podnik a podnikání - PP má svou věcnou, časovou, prostorovou aj. dimenzi - na PP můžeme nazírat buď jako na objekt nebo jako na subjekt - podnikatelské prostředí členíme na externí (makroprostředí a mezzoprostředí) a interní (mikroprostředí) 1) Makropodnikatelské prostředí: - výkonnost ekonomiky - inflace a deflace - zaměstnanost - státní rozpočet - mimoekonomické parametry 2) Mezzopodnikatelské prostředí: - přírodně ekologické faktory - technická a dopravní infrastruktura - ekonomická a podnikatelská infrastruktura - všeobecná a ekonomická kultura - pilotní subjekty 3) Mikropodnikatelské prostředí: - umění vlastnit - umění uspokojovat potřeby - umění komunikovat - umění vést lidi - umění formulovat podnikatelskou filozofii Nositelé podnikatelského prostředí: - státní centrum reprezentované parlamentem, vládou, ministerstvem - OSN, Evropská rada - municipality, tzn. obce, vyšší územně samosprávné celky (kraje) - obyvatelstvo chápaná v roli spotřebitelů, zaměstnanců, voličů - reprezentanti jako odběratelé, dodavatelé, školy, nemocnice - reprezentanti podnikatelského prostředí s vazbou na kulturní, politické, náboženské vlivy atd. Zásobník diagnostických metod a technik: 1) Pasportizace: praktická a jednoduchá metoda, která systematizuje informace o podnikatelském prostředí - příprava vhodné vlastní nebo přejaté metodiky pro pasportizaci - sběr požadovaných údajů o podnikatelském prostředí - prověření věrohodnosti získaných údajů - sestavení, prezentace a využívání paspartu

11 - aktualizace paspartu (pasportem podnikatelského prostředí chápeme zpravidla tabulkovou formu zpracování informací o určité lokalitě, obci, regionu) tento stručný informační přehled obsahuje zejména slovní a číselné informace uspořádané do následujících částí: identifikace obce základní údaje (geografické, historické, technické) retrospektivní charakteristiky (např. časové řady obyvatel) plochy dle využití (např. zemědělská půda) statistika podnikání (počet firem dle oborů) seznam nejdůležitějších firem a provozoven přehled žádoucích rozvojových oborů a činností v obci přehled nežádoucích oborů a činností v obci ekologická omezení podnikání kulturní památky a zařízení chráněná území, přírodní rezervace a zvláštnosti obce přehled služeb v obci (např. stravování, ubytování) 2) Diagnostické mise: - rychlý externí a interní diagnostický test podnikatelského prostředí, firem i podnikatelů a vlastníků - přímo v terénu jsou prováděna účelová šetření, upřesňují se vstupní podkladové informace - je prováděn sběr nových informací 3) Monitoring: - permanentní činnost specializovaných firem zaměřených na účelové sledování podnikatelského prostředí - např. konjunkturální výzkumy Českého statistického úřadu 4) Studie podnikatelského prostředí: - obsahuje popis historických a věcných charakteristik vymezeného územního celku, pak následuje diagnóza potenciálů podnikatelského prostředí - další část jsou přehledy hypotéz vývoje faktorů podnikatelského prostředí

12 6. Založení podniku - podnikání je upraveno Zákonem o živnostenském podnikání a Obchodním zákoníkem Podnikání: Proces, který se skládá především ze získávání kapitálu k založení podniku a investování takto získaného kapitálu do vhodné struktury majetku podniku (aktiv) a vytvořit tak předpoklady pro plynulé uskutečňování výroby nebo poskytování služeb pro vymezený okruh zákazníků na trhu nebo pro tzv. segment trhu Obchodní rejstřík: Veřejný seznam, do kterého se zapisují obchodní společnosti, družstva a jiné PO, u nichž to stanoví zákon zahraniční osoby a některé FO o podnikatelích se zapisují tyto údaje: - obchodní firma, sídlo (u PO) nebo bydliště (u FO) - IČ - předmět podnikání - právní formy PO - jméno a bydliště osob ze statutárního orgánu - označení a sídlo odštěpného závodu + vedoucí - jméno prokuristů - jméno společníků Obchodní firma: - název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti - nesmí být zaměnitelná s obchodní firmou jiného podnikatele - nesmí působit klamavě 1) osobní Tajzler a syn, řezník 2) věcné - Diamant, spol. s r. o. 3) smíšené Foltýn - Florcentrum Jednání podnikatele: FO jedná osobně nebo prostřednictvím zástupce PO jedná statutární orgán nebo zástupce Zástupce: - vlastní pracovník podniku: - může jednat jménem podniku, pokud to vyplývá z jeho povinností - vlastní pracovník podniku na základě plné moci - jiná FO nebo PO (cizí): např. advokát Statutární orgán: - orgán oprávněný jednat jménem podnikatele v právních věcech - jsou to vždy pracovníci nebo členové podniku - jednotlivci např. ředitel státního podniku

13 - kolektivní např. představenstvo družstva Plná moc: - uděluje ji podnikatel tomu, kdo má jednat jménem podniku a není k tomu běžně oprávněn - je projevem vůle podnikatele, musí být napsána písemnou formou s uvedením rozsahu zmocnění - speciální plná moc: jen pro určitý úkon (např. nákup stroje) - generální plná moc: týká se všech opakujících se úkonů určitého druhu (např. podnikový právník) Prokura: - nejširší plná moc - ten, komu je udělena, je prokuristou firmy - prokurista je oprávněn jednat jménem podnikatele ve všech právních věcech s výjimkou prodeje majetku a zatěžování hypotékami Hlavní cíle podnikání: - dosahování zisku a zvýšení hodnoty podniku - dobré jméno podniku goodwill - sociální politika - ochrana životního prostředí Cesty ke splnění hlavního cíle: - jsou velmi odlišné a závislé na mnoha faktorech (snižování nákladů, využívání moderních technologií, zvyšován cen atd.) - má-li podnik co nejlépe prosperovat, je důležité, aby jeho činnosti byly hospodárné a efektivní Efektivnost = účinnost: - vztah mezi výstupy a vstupy - efektivnost = Y/X - efektivnost podnikatelské činnosti zjistíme pomocí ukazatelé rentability (poměřením zisku s různými veličinami: Z/zásoby, Z/náklady, Z/výkony, Z/kapitál) - podnikatel musí uplatňovat etické principy podnikání (plnit sliby, termíny, kvalita produktu) - podnikatel musí brát v úvahu sociální a ekologické hlediska (dodržování norem, neznečišťovat životní prostředí) Zakládání podniku: - každý člověk zvažuje možnosti, jak si obstarávat prostředky k obživě - pro většinu lidí to znamená rozhodnout se mezi zaměstnáním, nezaměstnaností a samostatným podnikáním - ten, kdo uvažuje o samostatném podnikání by si měl uvědomit, že úspěšné podniky bývají především výsledkem pečlivého průzkumu a plánování - budoucí podnikatel musí nejprve soustředit více podnikatelských námětů a posoudit je ve vztahu k vlastní motivaci, zájmům, potřebám, dovednostem i finančním možnostem - Za hlavní zdroje nápadů lze považovat:

14 Mezery na trhu: - mohou být např. tam, kde je zákazník nespokojen, kde podnikatel může přijít s něčím novým, co tuto mezeru vyplní Nedostatky současné nabídky: - podnikatel si všímá chyb, kterých se dopouští konkurence a snaží se těchto chyb využít ve svůj prospěch Reklamace spotřebitele (uživatele): - je třeba poznat problémy zákazníků (možnost nabídnout lepší kvalitu) Profesionální nabídka nápadů: - odborníci nabízejí nápady a prodávají je - z profesionálních myšlenek se vytvářejí nové náměty Okrajové výrobky: - které mohou být pouze na okraji zájmu spotřebitele, avšak vyplňují mezeru na trhu (např. umělecké kovářství) Volba podniku: - pro zvolení potenciálního podnikatelského záměru a umístění podniku vzniká pro budoucího podnikatele otázka, zda by měl začít od nuly nebo koupit stávající podnik - na koupi stávajícího podniku je atraktivní rychlost dosažení příjmů, měly by přicházet již od prvého dne podnikání - začínající podnikatel nemusí hledat vhodné provozovny, vybírat zařízení, hledat nové zákazníky a dodavatele - pokud si dobře zvolil druh podnikání, má dobrý základ pro rozšiřování a inovování své podnikatelské činnosti - naopak začínat od nuly může být levnější, protože budoucí podnikatel neplatí za tzv. image - navíc může získat přesně to, co chce, pokud jde o provozovny, umístění, vybavenost atd. - další alternativou proti začátku od nuly nebo koupi stávajícího podniku je franchising (nabytí licence) nabyvatel licence (franchisant) se zavazuje, že zaplatí poskytovateli licence (franchisorovi) určitou částku za užívání firemního jména nebo metody k podnikání, zpravidla formou počátečního poplatku a dohodnutého % z prodeje - hlavní výhodou pro začínajícího podnikatele je to, že obvykle koupí ověřenou a vyzkoušenou metodu provozování nějakého konkrétního podniku - měl by tak mít větší předpoklady k úspěchu - na druhé straně nevýhodou pro franchisanta je, že mu podnik nikdy doopravdy nepatří a že franchisor určuje do různé míry, jak bude podnik veden franchisant nemůže tedy podnik provozovat úplně podle svých představ franchise však může být vhodným startem pro ty, kteří se pouštějí do podnikání poprvé Předmět podnikatelské činnosti: - pro rozhodování o předmětu podnikatelské činnosti (srovnání podnikatelských námětů) je nezbytné také soustředit potřebný rozsah informací o potenciálním okruhu

15 zákazníků (jejich kvalitu), o úrovni konkurence a jejím postavení na trhu, geografické poloze atd. Volba právní formy podnikání: - dlouhodobě ovlivňuje činnost podniku - podnikatel zvažuje výhody a nevýhody jednotlivých právních forem podnikání podle různých kritérií Rozsah a způsob ručení: - neomezené za závazky vyplývající z podnikatelské činnosti ručí celým svým majetkem - omezené za závazky vyplývající z podnikatelské činnosti ručí jen v omezeném rozsahu Nároky na počáteční kapitál Administrativní náročnost a výdaje spojené se založením a provozováním podniku (nejjednodušší je podnik jednotlivce živnostenské oprávnění; u obchodní společnosti výdaje na získání živnostenského oprávnění + výdaje na zpracování společenské smlouvy, její notářské ověření a náklady spojené se zápisem do obchodního rejstříku; nejnáročnější je a. s., protože musí vypracovat zakladatelskou listinu, zpracovat stanovy, musí proběhnout valná hromada, z ní je pořízen notářský zápis. Účast na zisku Zvážení finančních možností: - možnosti rozšíření vlastního kapitálu - samofinancování Daňové zatížení: u FO progresivní daň 15 % u PO 31 % dochází ke zdanění zisku, pokud si zbytek zisku rozdělí, musí platit daň i z této částky Zveřejňovací povinnost: - povinnost zveřejňovat rozvahu nebo výkaz zisků a ztrát a dalších údajů o hospodaření podniku v obchodním věstníku

16 7. Živnost Živnosti: - jsou upraveny zákonem o živnostenském podnikání - živnost může provozovat FO nebo PO, splní-li podmínky stanovené zákonem - všeobecnými podmínkami provozování živnosti FO jsou: Dosažení věku 18 let Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost Spolehlivost - zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná (např. zámečník musí mít výuční list) Členění živností podle způsobu získání živnostenského oprávnění: 1) Ohlašovací: - smějí být provozovány na základě ohlášení - patří k nim: o řemeslné: kovářství, zemědělství o vázané: zlatnictví, výroba drahých kovů o volné: 2) Koncesované: - na základě koncese, podnikatel musí dostat povolení Členění živností z hlediska předmětu podnikání: - výrobní - obchodní - poskytující služby - průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list nebo koncesní listina - vydává je živnostenský úřad Vznik živnostenského oprávnění: - u ohlašovacích živností vzniká dnem ohlášení živnosti - u koncesovaných živností dnem doručení koncesní listiny - jde-li o PO, vzniká až dnem zápisu do obchodního rejstříku Provozování živnosti průmyslovým způsobem: - jde o činnost, která v rámci jednoho pracovního procesu zahrnuje více dílčích činností, které naplňují znaky živnosti - podnikatel musí popsat postupy, úkony, členění těchto prací Výkon živnostenského oprávnění: - může být vykonáváno na celém území ČR, pouze u koncesovaných živností může živnostenský úřad omezit uzemní rozsah oprávnění - prostor, v němž je živnost provozována, se označuje jako provozovna

17 Zánik živnostenského oprávnění: - smrtí - zánikem PO výmaz z obchodního rejstříku - uplynutím doby - rozhodnutím živnostenského úřadu Živnostenský rejstřík: - veřejný seznam Budoucí rozhodnutí podnikatele: - rozhodnutí o předmětu činnosti - rozhodnutí finančně ekonomické - rozhodnutí o právní formě podnikání - rozhodnutí o umístění podniku Právní formy podniků: 1) Podniky jednotlivce zákon o živnostenském podnikání 2) Obchodní společnosti v obchodním zákoníku 3) Družstva v obchodním zákoníku 4) Státní podniky zvláštní zákon o státním podniku

18 8. Obchodní společnosti - PO založená za účelem podnikání - tvoří je uzavřené společenství osob - zakládají se uzavřením společenské smlouvy, vznikají dnem zápisu do obchodního rejstříku - zakládá-li společnost jediný zakladatel, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina - společenská smlouva musí obsahovat tyto náležitosti: obchodní firmu, typ společnosti, sídlo, předmět podnikání, jméno a bydliště zakladatelů a určení statutárních orgánů - ke zrušení a zániku obchodní společnost dochází výmazem z obchodního rejstříku. Životní cyklus obchodní společnosti: do 90 dnů ZALOŽENÍ ---- VZNIK EXISTENCE ---- ZRUŠENÍ ---- ZÁNIK Společenská zápis likvidací výmaz smlouva do OR bez likvid. z OR Obchodní společnosti osobní: - ručení společníků je omezené, solidární (společné a nerozdílné) - společníci se osobně účastní na obchodním vedení společnosti - zánik účasti společníka ve společnosti (např. smrt) znamená zrušení společnosti ze zákona - patří k nim v. o. s. a komanditní společnost Obchodní společnosti kapitálové: - společníci mají povinnost vložit do společnosti určitý vklad - během existence společnosti neručí společníci za její závazky buď vůbec (a.s.) nebo jen v omezeném rozsahu po určitou dobu (s.r.o.) Tichá společnost: - není typem obchodní společnosti - nezakládá se společenskou smlouvou, ale smlouvou o tichém společenství - tichý společník uzavírá s podnikatelem (jak s jednotlivcem, tak i společností) písemnou smlouvu o tichém společenství - podílí se určitým vkladem na podnikání Sdružení: - nemá právní samostatnost - není nikde zaregistrováno - vystupuje jako individuální podnikatel - vzniká uzavřením smlouvy o sdružení - několik osob (FO či PO) se spojí, aby společně dosáhli sjednaného účelu, po dosažení obvykle zaniká

19 Veřejná obchodní společnost: - zakládají ji FO i PO (alespoň 2 osoby) - základní jmění se vytváří peněžitými i nepeněžitými vklady - společníci ručí za závazky společnosti celým svým majetkem společně a nerozdílně - jednat jménem společnosti je oprávněn každý společník - zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, pokud se ve společenské smlouvě nedohodnou jinak Komanditní společnost: - zakládají ji FO i PO (alespoň 2 společníci) - minimální vklad 5 000,-- Kč - dvě skupiny společníků: komplementáři (ručí celým svým majetkem) a komanditisté (ručí jen do výše svého majetkového vkladu) - obchodní vedení společnosti patří komplementářům, jsou statutárním orgánem - rozdělení zisku je určeno ve společenské smlouvě - zanikne-li účast všech komandistů ve společnosti, mohou se komplementáři dohodnout, že se společnost mění na v. o. s. - zrušení a zánik společnosti podléhá obchodnímu zákoníku Společnost s ručením omezeným: - zakládají ji FO i PO (může být založena i jednou osobou) - společnost může mít maximálně 50 společníků - základní kapitál (alespoň ,-- Kč) je tvořeno předem stanovenými vklady společníků - za závazky odpovídá společnost celým svým majetkem, společníci ručí jen do výše svého vkladu - práva a povinnosti společníka se řídí jeho obchodním podílem - základním právem společníka je právo účastnit se na řízení společnosti účastí na valné hromadě, právo kontroly, právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku - statutárním orgánem je jeden nebo více jednatelů, které jmenuje valné hromada (nejvyšší orgán) - kontrolu provádí dozorčí rada volená valnou hromadou - zisk se dělí podle vkladů společníků - společník není oprávněn ze společnosti vystoupit, bude mu vyplacen vypořádací podíl nebo může svůj podíl převést na jiného společníka nebo osobu, pokud to dovoluje společnost - úmrtím společníka přechází jeho podíl na dědice - na jednatele se vztahuje zákaz konkurence - společnost povinně zřizuje rezervní fond

20 10. Akciová společnost: - zakládají ji 1 PO nebo 2 či více FO - sepisuje se zakladatelská smlouva - základní kapitál činí u společnosti založení veřejnou nabídkou akcií ,-- Kč, u společnosti založené bez veřejné nabídky ,-- Kč - tento základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií (podílů) o předem stanovené jmenovité hodnotě - za své závazky ručí společnost celým svým majetkem, akcionáři za závazky společnosti neručí - nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která volí představenstvo (statutární orgán) a dozorčí rady - a. s. vzniká a zaniká dnem zápisu a výmazu z obchodního rejstříku Akcie: - cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na majetkovém (likvidačním) zůstatku při zániku společnosti - může znít na jméno nebo na majitele - zvláštními druhy akcií jsou zaměstnanecké akcie lze je převádět pouze mezi zaměstnanci a důchodci společnosti - souhrnná hodnota všech akcií musí odpovídat výši základního kapitálu - zakladatelé se snaží získat akcionáře veřejnou výzvou k upisování akcií - jmenovitá (nominální) hodnota akcie není určena zákonem, ale stanovami od nominální hodnoty se odlišuje tržní (burzovní) cena akcie, která může být vyšší či nižší než nominální hodnota; určuje ji momentální stav na trhu cenných papírů - vlastníkem akcie je akcionář Dividenda: - podíl ze zisku společnosti, určeného k rozdělení na akcie - vyjadřuje se procentem zisku na základním kapitálu,

21 11. Družstvo a státní podnik Družstvo: - společenství neuzavřeného počtu osob (FO i PO) 50, založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů - firma musí obsahovat označení družstvo - musí mít minimálně 5 členů (alespoň 2 PO) - základní kapitál (alespoň ,-- Kč) tvoří souhrn členských vkladů - za závazky odpovídá celým svým majetkem, členové za závazky družstva neručí - orgány družstva: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise, další orgány družstva dle stanov - členství zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením nebo zánikem družstva Státní podnik: - zakladatelem je zpravidla ministerstvo, hospodaří samostatně s majetkem, který je ve vlastnictví státu, ale stát neručí za jeho závazky - za své závazky ručí státní podnik majetkem, se kterým hospodaří - kapitál dostává od státu - řídí jej ředitel, jmenovaný zakladatelem - poradním a kontrolním orgánem je dozorčí rada

22 12. Podnikatelský záměr: Zpracovává se při každém obstarávání finančních zdrojů (při zvyšování ZK, při rozšiřování výroby, při zakládání podniku atd.) cílem jeho zpracování je: - analyzovat výchozí stav - ujasnit si základní postup dalšího rozvoje - ukázat, že vymezených cílů může být dosaženo - dokázat, že výsledky uspokojí předpokládané potřeby společnosti - přesvědčit akcionáře, že výsledky dané společnosti budou zajímavé i z jejich hlediska - podnikatelský záměr je strategický materiál, který reprezentuje firmu pomocí čísel a slov - musí uvádět všechny údaje jasně, stručně, zajímavě a v několika variantách - PZ je svým způsobem propagační materiál - úkolem jeho zpracovatelů je provést analýzu minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti - musí zdůrazňovat silné stránky podniku a upozorňovat na slabé stránky (příp. navrhnout jejich odstranění či zmírnění) - příprava PZ pomáhá ujasnit si potřebné zdroje pro dosažení budoucích cílů - jde nejen o zdroje finanční, ale také o nároky na řízení a vedení (management), rozvoj a změny v kvalifikaci všech pracovníků, výrobní kapacity, její struktury změny v marketingu, v obchodu Struktura podnikatelského záměru: Představení podniku: obchodní firma, historie vzniku podniku, právní forma podnikání, osobní údaje o podnikatelích, manažerech atd. Analýza okolí podniku (podnikatelského prostředí): analýza trhu Specifické přednosti podniku: silné a slabé stránky podniku, odlišení podniku od konkurence Analýza silných a slabých stránek Charakteristika projektu Cílový stav Významné změny při přechodu na cílový stav Finanční propočty: - počáteční kapitál, jak ho zajistíme - předpokládaný vývoj a průběh příjmů a výdajů - likvidita, propočet očekávaného zisku, propočty rentability - možná finanční rizika (finanční rezervy) Plán marketingu a prodeje: - definuje cílové trhy, tržní segmenty, sortiment výrobku, marketingový mix (cenová politika, zajišťování propagace, očekávaný objem prodeje) - návrh dalšího postupu prací při realizaci a kontrole plnění

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Podnikání fyzických osob

Podnikání fyzických osob 2. přednáška Právní formy podniku Podnikání fyzických osob Podnik jednotlivce Výhody Menší regulace státem, což ve svém důsledku znamená minimalizaci nákladů (např. na audit účetní závěrky, zveřejňovací

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více