Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1"

Transkript

1 Obsah Obsah Třídění a typologie podniků Typologie organizací Charakteristika malých a středních firem Podnikatelské prostředí Založení podniku Živnost Obchodní společnosti Akciová společnost: Družstvo a státní podnik Podnikatelský záměr: Majetková a hospodářská struktura podniku Náklady podniku Nástroje řízení nákladů Analýza bodu zvratu: Cena Informační systém podniku Strategie podniku a strategické řízení VÝROBNÍ ČINNOST Obchodní činnosti a poskytování služeb Výrobní kapacita: Marketingová činnost podniku Marketingový mix Zásobovací činnost Inovační procesy Rizika podniku a podnikání Manažerská diagnostika a terapeutika Sdružování podniků a podnikatelů Etika v podnikání

2 2. Třídění a typologie podniků A) PODLE DRUHU VÝKONŮ: 1) Podniky produkující hmotné výkony: - průmyslové řemeslné podniky - kapitálové statky - výrobní prostředky - spotřební statky - spotřební předměty 2) Podniky poskytující služby: - doprava - cestovní ruch - obchod - pojišťovnictví - peněžnictví B) PODLE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO HLEDISKA: 1) Odvětvová struktura: (odvětví = část národního hospodářství, ve které se produkují stejné nebo podobné výrobky nebo se zde poskytují služby. Odvětvová klasifikace ekonomických činností OKEČ - jsou zde přehledně vyjmenovány a podle příbuznosti uspořádány do skupin základní ekonomické činnosti) 2) Sektorová struktura: a) primární: - prvovýroba - zemědělství, těžební průmysl b) sekundární: - druhovýroba - zpracování výrobků získaných prvovýrobou - stavebnictví, zpracovatelský průmysl c) terciální: - obchod - doprava - peněžnictví d) kvartální: - věda a výzkum služby se svými % podílí na HDP - 2 -

3 C) PODLE VLASTNICTVÍ: 1) Státní organizace: a) hospodářské b) rozpočtové: - ze státního rozpočtu - výkony a statky poskytují zdarma veřejné statky a služby - ministerstva, školy, zdravotnictví, armáda, soudy c) státní příspěvkové organizace: - kina, divadla, galerie - působí v oblasti informační, vzdělávací, kulturní a zábavné - příjmy se vstupného nepokryjí náklady, proto dostávají od státu předem stanovený příspěvek 2) Družstva: - společenství neuzavřeného počtu osob - majetek se vytváří sdružením prostředků členů družstva - vlastní činností 3) Společné podniky: - obchodní společnosti - majetek se vytváří ve formě podílů při zakládání podniku 4) Soukromé podniky: - jsou ve vlastnictví jediné osoby (FO nebo PO) - PO = uměle vytvořené podniky buď společenství osob (FO, PO) nebo společenství majetku (nadace) nebo jednotky územní samosprávy (obec) - PO jsou způsobilé k právním úkonům od data vzniku 5) Podniky se zahraniční majetkovou účastí: - mají sídlo na území ČR, ale na jejich založení nebo podnikání se podílí zahraniční účastník 6) Jiné podniky: - církevní podniky - ústřední orgány zájmových činností - sportovní organizace D) Z HLEDISKA ZISKU: 1) Ziskové organizace 2) Neziskové organizace: a) občanská sdružení = PO (společenství osob), které mají určité společné zájmy, např. spolky, kluby, hnutí, svazy b) nadace a nadační fondy:nadace musí mít vytvořen nadační fond ,-- Kč nadační fond ne. Nadační fondy jsou společenství majetku c) obecně prospěšné společnosti: - zdravotnictví, kultura, sport - zisk musí použít pro obecně prospěšné služby - 3 -

4 E) Z HLEDISKA PŘEVLÁDAJÍCÍHO VÝROBNÍHO FAKTORU: 1) Pracovně-intenzivní podniky: - vysoký podíl mzdových nákladů na celkových výrobních nákladech - př. optický průmysl 2) Investičně-náročné podniky: - vysoký podíl DHM 3) Materiálově-intenzivní podniky: F) PODLE VELIKOSTI: podle počtu zaměstnanců 1) Malé podniky: méně než 25 zaměstnanců 2) Střední podniky: zaměstnanců 3) Velké podniky: 500 a více zaměstnanců G) PODLE PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ FORMY: 1) Podniky jednotlivce (individuální podnikatel): - malé podniky - výhoda: mají nižší požadavky na počáteční kapitál, minimální regulace státu 2) Obchodní společnosti: a) osobní: - společníci se osobně účastní na podnikání - mají povinnost zapojovat se do podnikatelských činností - v. o. s. a komanditní společnost b) kapitálové: - nutná kapitálová účast společníků - ne osobní účast na podnikání - a. s., s. r. o. 3) Družstva: - spotřební - nákupní - úvěrová - výrobní 4) Státní (veřejné) podniky: - železniční, silniční, doprava, správa silnic, pošta atd. - průmysl - zemědělství - stavebnictví Výrobní podniky: - 4 -

5 Členění: A) Podle typu výroby: 1) Kusová výroba: - široký sortiment a od každého druhu několik výrobků - nízký stupeň opakovatelnosti - zaměstnanci proto musí mít vysokou kvalifikaci 2) Sériová výroba 3) Hromadná výroba B) Peter Drücker: - charakterizuje 4 základní typy výrobních činností: 1) Zakázková výroba: - výrobek se zhotovuje podle přání zákazníka (kusově) - př. výroba lodí 2) Vázaná (pevná) hromadná výroba: - vysoce standardizovaná - výrobky jsou určeny pro masovou výrobu - př. výroba elektrické energie, výroba cihel 3) Volná (pružná, flexibilní) hromadná výroba: - vyrábí se jeden druh výrobku, ale individuálně se přizpůsobuje přání zákazníka - kombinace předchozích dvou (př. Škodovka) 4) Plynulá (proudová) výroba: - vysoce automatizovaná výroba produkující téměř bez přerušení + druh výrobku - př. výroba papíru, mléka - 5 -

6 3. Typologie organizací A) Deskriptivní typologie: členění organizací podle účelu či funkce vůči společnosti 1) Výrobně-obchodní organizace: - zabývají se zhotovováním statků a poskytováním služeb - jejich úkolem je přibližování statků, zvyšování jejich dostupnosti 2) Politické organizace: - vládní a komunální organizace - ministerstva, fond národního majetku, obecní úřady 3) Integrační organizace: - mají zajišťovat pořádek, sociální vztahy ve společnosti - soudy, policie 4) Organizace se zachovávací funkcí: - mají zachovat kulturu - muzea, divadla, školy, kluby B) Typologie podle prvotního uživatele (podle příjemce výstupu): jaký užitek přináší organizace pro příjemce 1) Vzájemně prospěšné organizace: - organizace s interním prospěchem - kluby, spolky, náboženské spolky - rozhodující je efektivnost - školy, věznice 2) Výrobní podniky: - maloobchod, velkoobchod, družstva, finanční instituce 3) Služby: - školy, vězení, nemocnice 4) Obecně prospěšné organizace: - policie, armáda, daňová správa C) Analytická typologie: - základem je přizpůsobivost členů organizace - žádoucího přizpůsobení se dosahuje mocí, autoritou, motivace - 6 -

7 4. Charakteristika malých a středních firem Kvantitativní vymezení malé a střední firmy: - podle počtu zaměstnanců - podle ročních tržeb - podle obratu Kvalitativní vyjádření: základní kritéria: a) role vlastníka ve firmě: u malých firem je typické, že vlastník sehrává trojroli, středních firem se tyto role začínají tyto role vydělovat a ve velkých firmách jsou tyto role odděleny b) substituce produktivních faktorů ve firmě: u malých firem převládá pracovně sociální substituce, u středních firem efektivnost technologicko-kapitálové substituce, která je u velkých firem rozhodující c) finanční optimalizace: u malých firem je důležité věnovat pozornost peněžním tokům, u středních firem vhodnost finanční struktury a u velkých firem struktura aktiv, pasiv a jejich vzájemné vztahy Specifické problémy malých podniků: 1) Nedostatek času: - podnik roste, rostou činnosti 2) Organizační nedostatky: - musí být uspořádanost ve všech aktivitách 3) Nedostatek místa: - při přijímání nového pracovníka - malý prostor vyžaduje nové finanční zdroje 4) Fluktuace zaměstnanců 5) Nedostatky v účetnictví 6) Platební problémy: - snaha o růst podniku vede podnikatele k tomu, že nekontrolovatelně přibírá další zakázky, neprovede si kalkulaci, zda zakázka je či není zisková 7) Zvládání právních předpisů 8) Nedostatečné portfolio rizika: - nízké finanční rezervy - 7 -

8 Funkce malého a středního podnikání: 1) Ekonomická: - vykonává hospodářskou činnost - samostatně hospodaří - uspokojuje lidské potřeby 2) Sociální: - rekvalifikační kurzy 3) Obslužná: - instalatérská služba (do domu) 4) Kulturně a regionálně tvorná funkce Přednosti drobných podniků: 1) Jednoduchá, přehledná organizační správní struktura 2) Větší pružnost v organizaci, přizpůsobení změnám 3) Manažer se bezprostředně účastní podnikání 4) Osobní, přímé kontakty s nadřízenými 5) Centralizace řídících osobností 6) Ztrácí se anonymita u výkonných pracovníků Nevýhody malých a středních podniků: v oblasti financování: - menší finanční možnosti - samofinancování vlastní činností podniku zisk a odpisy jsou nízké ve výrobní oblasti: - nemůžou využívat výhody hromadné výroby, optimální organizace výroby - značný podíl ruční práce oblast odbytu: - nedostatek prostředků pro reklamu - musí brát ohled na ceny velkých podniků v personální oblasti: - vyšší intenzita práce - široký okruh kvalifikace - méně příznivé pracovní podmínky v oblasti řízení (managementu): - vlastníkům chybí manažerské znalosti a dovednosti - plánování se dává menší význam a převažuje improvizace - ruční přetížení - nedostatečná připravenost - 8 -

9 - nedostatek spolupráce mezi podniky Osobnost podnikatele: - umění vlastnit, řídit, být profesionálem - smrt nebo nemoc ohrožuje další existence podniku Morfologie malých a středních firem: - struktura podniku - v malých firmách je morfologická struktura spíše mlhavá, odvozená z technologických souvislostí, ve středních firmách se do morfologické struktury vedle neformálních a technologických vztahů prosazují organizační prvky - v malých a středních firmách však existuje základní společenský morfologický znak: plochost, difusní a nestabilní charakter - typickým znakem morfologické malé a střední firmy je změna Podpora drobného podnikání: Inkubátory pro drobné podnikání: - jednotky intenzivní péče pro začínající podnikatele, které jim umožňují zahájit podnikání za zvýhodněných podmínek - jedná se o pomoc v oblasti: finanční, obchodní, právní, organizační soustředění začínajících podnikatelů pod jednou střechou - v inkubačních centrech se podnikatelům poskytuje pomoc, např. získávání zákazníků, pomoc při vyhledávání sponzorů to se výrazně projeví ve snížení neúspěchu - bývají zřizovány při vysoké škole jsou zaměřeny na inovačně orientované podnikatele, kteří chtějí využívat studenty ke své činnosti (př. výzkum) - podnikatelé jsou do inkubačního centra vybírání, platí zvýšené částky nájemného, mají společné komunikační prostředky, společnou sekretářku atd. - po 3 5 letech inkubační centra začínající podnikatelé opouštějí Vývojový proces malé a střední firmy: Fáze zrodu a stabilizace: - malý podnik přerůstá do středního podniku - určité znaky stabilizace Organizační strukturalizace: - rozšiřují se výrobní programy, služby dochází k diverzifikaci - můžeme sledovat prvky identity a kultury Velký a zdravý podnik: - podnik se stává velkou společností, př. s. r. o., má zde více společníků nevýhoda nemůže již rozhodovat sám - dochází ke změně právní formy podnikání - 9 -

10 5. Podnikatelské prostředí - souhrn podstatných vlivů působících na podnikatele, podnik a podnikání - PP má svou věcnou, časovou, prostorovou aj. dimenzi - na PP můžeme nazírat buď jako na objekt nebo jako na subjekt - podnikatelské prostředí členíme na externí (makroprostředí a mezzoprostředí) a interní (mikroprostředí) 1) Makropodnikatelské prostředí: - výkonnost ekonomiky - inflace a deflace - zaměstnanost - státní rozpočet - mimoekonomické parametry 2) Mezzopodnikatelské prostředí: - přírodně ekologické faktory - technická a dopravní infrastruktura - ekonomická a podnikatelská infrastruktura - všeobecná a ekonomická kultura - pilotní subjekty 3) Mikropodnikatelské prostředí: - umění vlastnit - umění uspokojovat potřeby - umění komunikovat - umění vést lidi - umění formulovat podnikatelskou filozofii Nositelé podnikatelského prostředí: - státní centrum reprezentované parlamentem, vládou, ministerstvem - OSN, Evropská rada - municipality, tzn. obce, vyšší územně samosprávné celky (kraje) - obyvatelstvo chápaná v roli spotřebitelů, zaměstnanců, voličů - reprezentanti jako odběratelé, dodavatelé, školy, nemocnice - reprezentanti podnikatelského prostředí s vazbou na kulturní, politické, náboženské vlivy atd. Zásobník diagnostických metod a technik: 1) Pasportizace: praktická a jednoduchá metoda, která systematizuje informace o podnikatelském prostředí - příprava vhodné vlastní nebo přejaté metodiky pro pasportizaci - sběr požadovaných údajů o podnikatelském prostředí - prověření věrohodnosti získaných údajů - sestavení, prezentace a využívání paspartu

11 - aktualizace paspartu (pasportem podnikatelského prostředí chápeme zpravidla tabulkovou formu zpracování informací o určité lokalitě, obci, regionu) tento stručný informační přehled obsahuje zejména slovní a číselné informace uspořádané do následujících částí: identifikace obce základní údaje (geografické, historické, technické) retrospektivní charakteristiky (např. časové řady obyvatel) plochy dle využití (např. zemědělská půda) statistika podnikání (počet firem dle oborů) seznam nejdůležitějších firem a provozoven přehled žádoucích rozvojových oborů a činností v obci přehled nežádoucích oborů a činností v obci ekologická omezení podnikání kulturní památky a zařízení chráněná území, přírodní rezervace a zvláštnosti obce přehled služeb v obci (např. stravování, ubytování) 2) Diagnostické mise: - rychlý externí a interní diagnostický test podnikatelského prostředí, firem i podnikatelů a vlastníků - přímo v terénu jsou prováděna účelová šetření, upřesňují se vstupní podkladové informace - je prováděn sběr nových informací 3) Monitoring: - permanentní činnost specializovaných firem zaměřených na účelové sledování podnikatelského prostředí - např. konjunkturální výzkumy Českého statistického úřadu 4) Studie podnikatelského prostředí: - obsahuje popis historických a věcných charakteristik vymezeného územního celku, pak následuje diagnóza potenciálů podnikatelského prostředí - další část jsou přehledy hypotéz vývoje faktorů podnikatelského prostředí

12 6. Založení podniku - podnikání je upraveno Zákonem o živnostenském podnikání a Obchodním zákoníkem Podnikání: Proces, který se skládá především ze získávání kapitálu k založení podniku a investování takto získaného kapitálu do vhodné struktury majetku podniku (aktiv) a vytvořit tak předpoklady pro plynulé uskutečňování výroby nebo poskytování služeb pro vymezený okruh zákazníků na trhu nebo pro tzv. segment trhu Obchodní rejstřík: Veřejný seznam, do kterého se zapisují obchodní společnosti, družstva a jiné PO, u nichž to stanoví zákon zahraniční osoby a některé FO o podnikatelích se zapisují tyto údaje: - obchodní firma, sídlo (u PO) nebo bydliště (u FO) - IČ - předmět podnikání - právní formy PO - jméno a bydliště osob ze statutárního orgánu - označení a sídlo odštěpného závodu + vedoucí - jméno prokuristů - jméno společníků Obchodní firma: - název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti - nesmí být zaměnitelná s obchodní firmou jiného podnikatele - nesmí působit klamavě 1) osobní Tajzler a syn, řezník 2) věcné - Diamant, spol. s r. o. 3) smíšené Foltýn - Florcentrum Jednání podnikatele: FO jedná osobně nebo prostřednictvím zástupce PO jedná statutární orgán nebo zástupce Zástupce: - vlastní pracovník podniku: - může jednat jménem podniku, pokud to vyplývá z jeho povinností - vlastní pracovník podniku na základě plné moci - jiná FO nebo PO (cizí): např. advokát Statutární orgán: - orgán oprávněný jednat jménem podnikatele v právních věcech - jsou to vždy pracovníci nebo členové podniku - jednotlivci např. ředitel státního podniku

13 - kolektivní např. představenstvo družstva Plná moc: - uděluje ji podnikatel tomu, kdo má jednat jménem podniku a není k tomu běžně oprávněn - je projevem vůle podnikatele, musí být napsána písemnou formou s uvedením rozsahu zmocnění - speciální plná moc: jen pro určitý úkon (např. nákup stroje) - generální plná moc: týká se všech opakujících se úkonů určitého druhu (např. podnikový právník) Prokura: - nejširší plná moc - ten, komu je udělena, je prokuristou firmy - prokurista je oprávněn jednat jménem podnikatele ve všech právních věcech s výjimkou prodeje majetku a zatěžování hypotékami Hlavní cíle podnikání: - dosahování zisku a zvýšení hodnoty podniku - dobré jméno podniku goodwill - sociální politika - ochrana životního prostředí Cesty ke splnění hlavního cíle: - jsou velmi odlišné a závislé na mnoha faktorech (snižování nákladů, využívání moderních technologií, zvyšován cen atd.) - má-li podnik co nejlépe prosperovat, je důležité, aby jeho činnosti byly hospodárné a efektivní Efektivnost = účinnost: - vztah mezi výstupy a vstupy - efektivnost = Y/X - efektivnost podnikatelské činnosti zjistíme pomocí ukazatelé rentability (poměřením zisku s různými veličinami: Z/zásoby, Z/náklady, Z/výkony, Z/kapitál) - podnikatel musí uplatňovat etické principy podnikání (plnit sliby, termíny, kvalita produktu) - podnikatel musí brát v úvahu sociální a ekologické hlediska (dodržování norem, neznečišťovat životní prostředí) Zakládání podniku: - každý člověk zvažuje možnosti, jak si obstarávat prostředky k obživě - pro většinu lidí to znamená rozhodnout se mezi zaměstnáním, nezaměstnaností a samostatným podnikáním - ten, kdo uvažuje o samostatném podnikání by si měl uvědomit, že úspěšné podniky bývají především výsledkem pečlivého průzkumu a plánování - budoucí podnikatel musí nejprve soustředit více podnikatelských námětů a posoudit je ve vztahu k vlastní motivaci, zájmům, potřebám, dovednostem i finančním možnostem - Za hlavní zdroje nápadů lze považovat:

14 Mezery na trhu: - mohou být např. tam, kde je zákazník nespokojen, kde podnikatel může přijít s něčím novým, co tuto mezeru vyplní Nedostatky současné nabídky: - podnikatel si všímá chyb, kterých se dopouští konkurence a snaží se těchto chyb využít ve svůj prospěch Reklamace spotřebitele (uživatele): - je třeba poznat problémy zákazníků (možnost nabídnout lepší kvalitu) Profesionální nabídka nápadů: - odborníci nabízejí nápady a prodávají je - z profesionálních myšlenek se vytvářejí nové náměty Okrajové výrobky: - které mohou být pouze na okraji zájmu spotřebitele, avšak vyplňují mezeru na trhu (např. umělecké kovářství) Volba podniku: - pro zvolení potenciálního podnikatelského záměru a umístění podniku vzniká pro budoucího podnikatele otázka, zda by měl začít od nuly nebo koupit stávající podnik - na koupi stávajícího podniku je atraktivní rychlost dosažení příjmů, měly by přicházet již od prvého dne podnikání - začínající podnikatel nemusí hledat vhodné provozovny, vybírat zařízení, hledat nové zákazníky a dodavatele - pokud si dobře zvolil druh podnikání, má dobrý základ pro rozšiřování a inovování své podnikatelské činnosti - naopak začínat od nuly může být levnější, protože budoucí podnikatel neplatí za tzv. image - navíc může získat přesně to, co chce, pokud jde o provozovny, umístění, vybavenost atd. - další alternativou proti začátku od nuly nebo koupi stávajícího podniku je franchising (nabytí licence) nabyvatel licence (franchisant) se zavazuje, že zaplatí poskytovateli licence (franchisorovi) určitou částku za užívání firemního jména nebo metody k podnikání, zpravidla formou počátečního poplatku a dohodnutého % z prodeje - hlavní výhodou pro začínajícího podnikatele je to, že obvykle koupí ověřenou a vyzkoušenou metodu provozování nějakého konkrétního podniku - měl by tak mít větší předpoklady k úspěchu - na druhé straně nevýhodou pro franchisanta je, že mu podnik nikdy doopravdy nepatří a že franchisor určuje do různé míry, jak bude podnik veden franchisant nemůže tedy podnik provozovat úplně podle svých představ franchise však může být vhodným startem pro ty, kteří se pouštějí do podnikání poprvé Předmět podnikatelské činnosti: - pro rozhodování o předmětu podnikatelské činnosti (srovnání podnikatelských námětů) je nezbytné také soustředit potřebný rozsah informací o potenciálním okruhu

15 zákazníků (jejich kvalitu), o úrovni konkurence a jejím postavení na trhu, geografické poloze atd. Volba právní formy podnikání: - dlouhodobě ovlivňuje činnost podniku - podnikatel zvažuje výhody a nevýhody jednotlivých právních forem podnikání podle různých kritérií Rozsah a způsob ručení: - neomezené za závazky vyplývající z podnikatelské činnosti ručí celým svým majetkem - omezené za závazky vyplývající z podnikatelské činnosti ručí jen v omezeném rozsahu Nároky na počáteční kapitál Administrativní náročnost a výdaje spojené se založením a provozováním podniku (nejjednodušší je podnik jednotlivce živnostenské oprávnění; u obchodní společnosti výdaje na získání živnostenského oprávnění + výdaje na zpracování společenské smlouvy, její notářské ověření a náklady spojené se zápisem do obchodního rejstříku; nejnáročnější je a. s., protože musí vypracovat zakladatelskou listinu, zpracovat stanovy, musí proběhnout valná hromada, z ní je pořízen notářský zápis. Účast na zisku Zvážení finančních možností: - možnosti rozšíření vlastního kapitálu - samofinancování Daňové zatížení: u FO progresivní daň 15 % u PO 31 % dochází ke zdanění zisku, pokud si zbytek zisku rozdělí, musí platit daň i z této částky Zveřejňovací povinnost: - povinnost zveřejňovat rozvahu nebo výkaz zisků a ztrát a dalších údajů o hospodaření podniku v obchodním věstníku

16 7. Živnost Živnosti: - jsou upraveny zákonem o živnostenském podnikání - živnost může provozovat FO nebo PO, splní-li podmínky stanovené zákonem - všeobecnými podmínkami provozování živnosti FO jsou: Dosažení věku 18 let Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost Spolehlivost - zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná (např. zámečník musí mít výuční list) Členění živností podle způsobu získání živnostenského oprávnění: 1) Ohlašovací: - smějí být provozovány na základě ohlášení - patří k nim: o řemeslné: kovářství, zemědělství o vázané: zlatnictví, výroba drahých kovů o volné: 2) Koncesované: - na základě koncese, podnikatel musí dostat povolení Členění živností z hlediska předmětu podnikání: - výrobní - obchodní - poskytující služby - průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list nebo koncesní listina - vydává je živnostenský úřad Vznik živnostenského oprávnění: - u ohlašovacích živností vzniká dnem ohlášení živnosti - u koncesovaných živností dnem doručení koncesní listiny - jde-li o PO, vzniká až dnem zápisu do obchodního rejstříku Provozování živnosti průmyslovým způsobem: - jde o činnost, která v rámci jednoho pracovního procesu zahrnuje více dílčích činností, které naplňují znaky živnosti - podnikatel musí popsat postupy, úkony, členění těchto prací Výkon živnostenského oprávnění: - může být vykonáváno na celém území ČR, pouze u koncesovaných živností může živnostenský úřad omezit uzemní rozsah oprávnění - prostor, v němž je živnost provozována, se označuje jako provozovna

17 Zánik živnostenského oprávnění: - smrtí - zánikem PO výmaz z obchodního rejstříku - uplynutím doby - rozhodnutím živnostenského úřadu Živnostenský rejstřík: - veřejný seznam Budoucí rozhodnutí podnikatele: - rozhodnutí o předmětu činnosti - rozhodnutí finančně ekonomické - rozhodnutí o právní formě podnikání - rozhodnutí o umístění podniku Právní formy podniků: 1) Podniky jednotlivce zákon o živnostenském podnikání 2) Obchodní společnosti v obchodním zákoníku 3) Družstva v obchodním zákoníku 4) Státní podniky zvláštní zákon o státním podniku

18 8. Obchodní společnosti - PO založená za účelem podnikání - tvoří je uzavřené společenství osob - zakládají se uzavřením společenské smlouvy, vznikají dnem zápisu do obchodního rejstříku - zakládá-li společnost jediný zakladatel, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina - společenská smlouva musí obsahovat tyto náležitosti: obchodní firmu, typ společnosti, sídlo, předmět podnikání, jméno a bydliště zakladatelů a určení statutárních orgánů - ke zrušení a zániku obchodní společnost dochází výmazem z obchodního rejstříku. Životní cyklus obchodní společnosti: do 90 dnů ZALOŽENÍ ---- VZNIK EXISTENCE ---- ZRUŠENÍ ---- ZÁNIK Společenská zápis likvidací výmaz smlouva do OR bez likvid. z OR Obchodní společnosti osobní: - ručení společníků je omezené, solidární (společné a nerozdílné) - společníci se osobně účastní na obchodním vedení společnosti - zánik účasti společníka ve společnosti (např. smrt) znamená zrušení společnosti ze zákona - patří k nim v. o. s. a komanditní společnost Obchodní společnosti kapitálové: - společníci mají povinnost vložit do společnosti určitý vklad - během existence společnosti neručí společníci za její závazky buď vůbec (a.s.) nebo jen v omezeném rozsahu po určitou dobu (s.r.o.) Tichá společnost: - není typem obchodní společnosti - nezakládá se společenskou smlouvou, ale smlouvou o tichém společenství - tichý společník uzavírá s podnikatelem (jak s jednotlivcem, tak i společností) písemnou smlouvu o tichém společenství - podílí se určitým vkladem na podnikání Sdružení: - nemá právní samostatnost - není nikde zaregistrováno - vystupuje jako individuální podnikatel - vzniká uzavřením smlouvy o sdružení - několik osob (FO či PO) se spojí, aby společně dosáhli sjednaného účelu, po dosažení obvykle zaniká

19 Veřejná obchodní společnost: - zakládají ji FO i PO (alespoň 2 osoby) - základní jmění se vytváří peněžitými i nepeněžitými vklady - společníci ručí za závazky společnosti celým svým majetkem společně a nerozdílně - jednat jménem společnosti je oprávněn každý společník - zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, pokud se ve společenské smlouvě nedohodnou jinak Komanditní společnost: - zakládají ji FO i PO (alespoň 2 společníci) - minimální vklad 5 000,-- Kč - dvě skupiny společníků: komplementáři (ručí celým svým majetkem) a komanditisté (ručí jen do výše svého majetkového vkladu) - obchodní vedení společnosti patří komplementářům, jsou statutárním orgánem - rozdělení zisku je určeno ve společenské smlouvě - zanikne-li účast všech komandistů ve společnosti, mohou se komplementáři dohodnout, že se společnost mění na v. o. s. - zrušení a zánik společnosti podléhá obchodnímu zákoníku Společnost s ručením omezeným: - zakládají ji FO i PO (může být založena i jednou osobou) - společnost může mít maximálně 50 společníků - základní kapitál (alespoň ,-- Kč) je tvořeno předem stanovenými vklady společníků - za závazky odpovídá společnost celým svým majetkem, společníci ručí jen do výše svého vkladu - práva a povinnosti společníka se řídí jeho obchodním podílem - základním právem společníka je právo účastnit se na řízení společnosti účastí na valné hromadě, právo kontroly, právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku - statutárním orgánem je jeden nebo více jednatelů, které jmenuje valné hromada (nejvyšší orgán) - kontrolu provádí dozorčí rada volená valnou hromadou - zisk se dělí podle vkladů společníků - společník není oprávněn ze společnosti vystoupit, bude mu vyplacen vypořádací podíl nebo může svůj podíl převést na jiného společníka nebo osobu, pokud to dovoluje společnost - úmrtím společníka přechází jeho podíl na dědice - na jednatele se vztahuje zákaz konkurence - společnost povinně zřizuje rezervní fond

20 10. Akciová společnost: - zakládají ji 1 PO nebo 2 či více FO - sepisuje se zakladatelská smlouva - základní kapitál činí u společnosti založení veřejnou nabídkou akcií ,-- Kč, u společnosti založené bez veřejné nabídky ,-- Kč - tento základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií (podílů) o předem stanovené jmenovité hodnotě - za své závazky ručí společnost celým svým majetkem, akcionáři za závazky společnosti neručí - nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která volí představenstvo (statutární orgán) a dozorčí rady - a. s. vzniká a zaniká dnem zápisu a výmazu z obchodního rejstříku Akcie: - cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na majetkovém (likvidačním) zůstatku při zániku společnosti - může znít na jméno nebo na majitele - zvláštními druhy akcií jsou zaměstnanecké akcie lze je převádět pouze mezi zaměstnanci a důchodci společnosti - souhrnná hodnota všech akcií musí odpovídat výši základního kapitálu - zakladatelé se snaží získat akcionáře veřejnou výzvou k upisování akcií - jmenovitá (nominální) hodnota akcie není určena zákonem, ale stanovami od nominální hodnoty se odlišuje tržní (burzovní) cena akcie, která může být vyšší či nižší než nominální hodnota; určuje ji momentální stav na trhu cenných papírů - vlastníkem akcie je akcionář Dividenda: - podíl ze zisku společnosti, určeného k rozdělení na akcie - vyjadřuje se procentem zisku na základním kapitálu,

21 11. Družstvo a státní podnik Družstvo: - společenství neuzavřeného počtu osob (FO i PO) 50, založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů - firma musí obsahovat označení družstvo - musí mít minimálně 5 členů (alespoň 2 PO) - základní kapitál (alespoň ,-- Kč) tvoří souhrn členských vkladů - za závazky odpovídá celým svým majetkem, členové za závazky družstva neručí - orgány družstva: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise, další orgány družstva dle stanov - členství zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením nebo zánikem družstva Státní podnik: - zakladatelem je zpravidla ministerstvo, hospodaří samostatně s majetkem, který je ve vlastnictví státu, ale stát neručí za jeho závazky - za své závazky ručí státní podnik majetkem, se kterým hospodaří - kapitál dostává od státu - řídí jej ředitel, jmenovaný zakladatelem - poradním a kontrolním orgánem je dozorčí rada

22 12. Podnikatelský záměr: Zpracovává se při každém obstarávání finančních zdrojů (při zvyšování ZK, při rozšiřování výroby, při zakládání podniku atd.) cílem jeho zpracování je: - analyzovat výchozí stav - ujasnit si základní postup dalšího rozvoje - ukázat, že vymezených cílů může být dosaženo - dokázat, že výsledky uspokojí předpokládané potřeby společnosti - přesvědčit akcionáře, že výsledky dané společnosti budou zajímavé i z jejich hlediska - podnikatelský záměr je strategický materiál, který reprezentuje firmu pomocí čísel a slov - musí uvádět všechny údaje jasně, stručně, zajímavě a v několika variantách - PZ je svým způsobem propagační materiál - úkolem jeho zpracovatelů je provést analýzu minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti - musí zdůrazňovat silné stránky podniku a upozorňovat na slabé stránky (příp. navrhnout jejich odstranění či zmírnění) - příprava PZ pomáhá ujasnit si potřebné zdroje pro dosažení budoucích cílů - jde nejen o zdroje finanční, ale také o nároky na řízení a vedení (management), rozvoj a změny v kvalifikaci všech pracovníků, výrobní kapacity, její struktury změny v marketingu, v obchodu Struktura podnikatelského záměru: Představení podniku: obchodní firma, historie vzniku podniku, právní forma podnikání, osobní údaje o podnikatelích, manažerech atd. Analýza okolí podniku (podnikatelského prostředí): analýza trhu Specifické přednosti podniku: silné a slabé stránky podniku, odlišení podniku od konkurence Analýza silných a slabých stránek Charakteristika projektu Cílový stav Významné změny při přechodu na cílový stav Finanční propočty: - počáteční kapitál, jak ho zajistíme - předpokládaný vývoj a průběh příjmů a výdajů - likvidita, propočet očekávaného zisku, propočty rentability - možná finanční rizika (finanční rezervy) Plán marketingu a prodeje: - definuje cílové trhy, tržní segmenty, sortiment výrobku, marketingový mix (cenová politika, zajišťování propagace, očekávaný objem prodeje) - návrh dalšího postupu prací při realizaci a kontrole plnění

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

Informationen für Start-Ups Tschechien

Informationen für Start-Ups Tschechien Informationen für Start-Ups Tschechien Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky

Více