Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa"

Transkript

1 Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006

2 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY...12 PRIORITA 3: ROZVOJ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ, PODPORA PODNIKÁNÍ, LIDSKÉ ZDROJE...16 PRIORITA 4: KVALITA ŽIVOTA, SOCIÁLNÍ ROZVOJ OBCÍ...23 PRIORITA 5: ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU...31 PRIORITA 6: ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...40 Tým zpracovatele: Lukáš Vlček DiS. Lucie Hlavinková DiS. Bc. Jiří Hodinka Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 1

3 Úvod Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa vychází z priorit Strategického plánu rozvoje mikroregionu Pelhřimovsko jih, jehož nástupcem je Svazek obcí Lípa. Zadání této analýzy je spíše v aktualizaci strategie rozvoje mikroregionu Pelhřimovsko jih, než v tvorbě nové rozvojové strategie. Členské obce Svazku obcí Lípa se shodly na ponechání původních priorit v novém dokumentu a soustředit se spíše na aktualizaci jednotlivých opatření a aktivit. Priority a aktivity Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa vycházejí ze tří hlavních zdrojů. Jednak z analytické části strategie, jejíž zpracování předcházelo práci na strategické části Strategie rozvoje regionu Lípa. Druhých informačním zdrojem jsou projektové záměry jednotlivých členských obcí a třetím informačním zdrojem je práce pracovní skupiny obcí regionu Lípa, která se konala na počátku roku Veškeré navržené priority, opatření a aktivity Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa jsou podrobněji popsány a odůvodněny. Na zpracovanou Strategii rozvoje rozvoje Svazku obcí Lípa, která je základním článkem pro další rozvoj, budou navazovat individuální projekty dílčího významu, které budou zaměřeny jednak na řešení věcné problematiky, týkající se svazku obcí jako celku a dále pak na řešení problematiky týkající se jednotlivých obcí a podnikatelských subjektů v daném regionu. Hlavním podkladem při zpracování strategické části Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa byla již dříve zpracovaná analytická část (profil+swot analýza). Obce svazku obcí Lípa Bělá, Bohdalín, Bořetín, Častrov, Černov, Horní Cerekev, Horní Dubenky, Horní Ves, Kamenice nad Lipou, Lhota Vlasenice, Mezná, Mnich, Počátky, Polesí, Stojčín, Těmice, Veselá, Včelnička, Žirovnice Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 2

4 Globální cíl: Růst konkurenceschopnosti a prosperity svazků obcí Lípa při zvyšování úrovně kvality života obyvatel regionu Lípa. Strategické cíle: 1. Podporovat rozvoj technické a dopravní infrastruktury s ohledem na zachování typického krajinného rázu území. Zlepšit dostupnost území z dálnice D1. 2. Podporovat rozvoj dopravní infrastruktury, zajištění rychlé, bezpečné a přitom ekologicky přijatelné dostupnosti regionu a všech jeho částí. 3. Podpora podnikání, hospodářského růstu a konkurenceschopnosti založené na místní tradici a potenciálu pracovní síly. 4. Vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj bydlení, služeb, vzdělání a současně i kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel svazku obcí. 5. Podporovat další rozvoj cestovního ruchu, který může přivést domácí i zahraniční hosty a místním obyvatelům nabídne prostor pro trávení volného času. 6. V kulturní krajině trvale uchovat typický krajinný ráz Vysočiny se všemi tradičními prvky. Zachování regionu jako jedné z ekologicky nejčistších oblastí ČR. Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 3

5 Priority a opatření Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Stanovení priorit navazuje na výběr problémových oblastí stanovených na základě profilu a SWOT analýzy regionu a tvoří ukazatele pro rozhodování o nutných opatřeních a rozvojových aktivitách. Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa obsahuje 6 prioritních oblastí. Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Priorita 1 Řešení technické infrastruktury Priorita 4 Kvalita života, sociální rozvoj obcí Priorita 2 Řešení dopravní infrastruktury Priorita 5 Cestovní ruch Priorita 3 Podpora podnikání, rozvoj malého a středního podnikání Priorita 6 Životní prostředí Priority Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa jsou víceméně vyváženy pro komplexní rozvoj regionu. Priority obsahují jednotlivá opatření, která se dělí na konkrétní aktivity. Opatření a aktivity Strategie rozvoje regionu Lípa obsahují realizaci typů tzv. měkkých projektů, zaměřených spíše na vzdělávací, propagační či osvětové aktivity a dále pak na tzv. tvrdých projektů, které obsahují investiční, stavební aktivity. Jednotlivá opatření jsou blíže vysvětlena. Aktivity jednotlivých opatření mají ve většině případů, je-li to nutné svůj popis a stručné dovysvětlení. Používané zkratky: MŽP: Ministerstvo životního prostředí MZE: Ministerstvo zemědělství MMR: Ministerstvo pro místní rozvoj MK: Ministerstvo kultury MPO: Ministerstvo průmyslu a obchodu MŠMT: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy MD: Ministerstvo dopravy MI: Ministerstvo informatiky MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí CR: cestovní ruch Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 4

6 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Stav technické infrastruktury ve většině obcí regionu Lípa je stejně jako ve většině venkovských oblastí v ČR na nízké úrovni. Ve většině obcí chybí čistírna odpadních vod a kanalizace je zpravidla pouze smíšená (kombinace dešťové a splaškové kanalizace). Několik obcí regionu dále nemá vodovod a zásobování pitnou vodou je prováděno pomocí vrtaných studní. Dále pak stáří značné části obecních nemovitostí přesahuje několik desítek let a nemovitosti neodpovídají moderním požadavkům na zateplení a energetické hospodářství. Systém odpadového hospodářství je také nutno dořešit a věnovat se více recyklaci odpadů a způsobům nakládání s odpady. Tato priorita je zaměřena na komplexní řešení problémů, spojených s nedostatky v oblasti infrastruktury. Priorita je zaměřena na řešení nedostatků v oblasti zásobování a čištění vody, plynofikaci a dále pak na energetické hospodářství a odpadové hospodářství. PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Opatření 1.1 Rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí a rozšíření vodních zdrojů Opatření 1.2 Systém svedení a čištění odpadních vod Opatření 1.3 Plynofikace + teplofikace zlepšení životního prostředí Opatření 1.4 Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních objektů, kabelizace elektrického vedení a rozšíření kapacity trafostanic Opatření 1.5 Nakládání s odpady a jejich třídění, sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace Opatření 1.6 Informační systém Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 5

7 Opatření 1.1 Rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí a rozšíření vodních zdrojů Zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo ze zabezpečených a sledovaných zdrojů a její rozvedení ke všem místům potenciálních odběrů v požadovaném množství při dodržení obvyklých vlastností dodávky je základním požadavkem vybavenosti sídla pro kvalitní a spokojené bydlení občanů. Aktivita Obnova a rekonstrukce vodních zdrojů Obnova pramenů, studní a jejich zajištění pro nezávadný a trvalý odběr vody. Aktivita Vybudování nových vodních zdrojů a přívodních vodovodních řadů k sídlům včetně akumulačních prostor Aktivita obsahuje budování nových studní, zajištění dosud nevyužitých pramenišť, budování vodovodů a vodojemů. Aktivita Vybudování vnitroobecních rozvodných a zásobovacích vodovodních řadů, včetně všech doprovodných objektů pro zajištění dodávky vody ke všem spotřebitelům v požadovaném tlakovém pásmu Aktivita Obnova a rekonstrukce vodovodních řadů a doplnění zabezpečovacích a řídících systémů provozu Aktivita Obnova a stavební úpravy vodojemů, čerpacích stanic a doplnění speciálních objektů na stávajících vodovodních sítích - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MŽP, MZE, MMR) - Strukturální fondy EU Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 6

8 Opatření 1.2 Systém svedení a čištění odpadních vod Opatření řeší problematiku odvedení a čištění odpadních vod. Opatření je dále zaměřeno na zvýšení kapacity stávající kanalizace a čistíren odpadních vod (ČOV). Aktivita Oprava a rekonstrukce (zatěsnění) stávajících kanalizačních sítí Aktivita Vybudování nových stokových sítí jednotných i oddílných pro svedení odpadních vod a napojení na ČOV Aktivita Vybudování nových čistíren odpadních vod pro likvidaci znečištění ve sváděných splaškových vodách Budování nových ČOV, napojených na splaškovou kanalizace jedné či více obcí. Aktivita Biologické čištění odpadních vod Využití biologického čištění odpadních vod v oblastech s nízkou koncentrací ekvivalentních obyvatel (vyhnívající rybníky, mokřady apod.). Aktivita Modernizace a intenzifikace stávajících ČOV Zavedení nových technologií a zvýšení kapacity stávajících ČOV. Aktivita Projektová příprava Příprava stavebně technické a ekonomicko technické projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MŽP, MMR) - Strukturální fondy EU Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 7

9 Opatření 1.3 Plynofikace + teplofikace zlepšení životního prostředí Kromě snižování emisí SO 2, tuhých látek a oxidů dusíku u větších (průmyslových) zdrojů, nabývá na stále větším významu plošná plynofikace objektů k bydlení, která rovněž slouží i ke zvýšení komfortu při provozování topných soustav v bytech. Pro další zlepšování kvality ovzduší bude dále podporováno využívání alternativních zdrojů energie, především centrálního vytápění biomasou, v menších sídlech, která mohou být téměř soběstačná díky dobrým přírodním podmínkám, a zavedení postupného systému kontroly vypouštěných emisí do ovzduší a jejich monitorování. V podmínkách regionu může mít výroba tepla, spojená v případě kogenerace s dílčí výrobou elektřiny především ze spalování biomasy, lokální význam a podle zahraničních zkušeností ji lze s určitou výhodou uplatnit zvláště v obcích do 700 obyvatel. Neustálé zvyšování cen elektřiny a plynu pro domácnosti vyvolává v některých obcích regionu otázku využití obnovitelných zdrojů energie, potřebné je však konstatovat, že výroba z těchto zdrojů je zatím o něco dražší než využívání tradičních fosilních paliv. Pěstování biomasy na uvolněných zemědělských plochách má vedle energetického přínosu také význam ve zlepšení péče o mnohde méně intenzivně obhospodařované zemědělské půdy. Aktivita Plynofikace a teplofikace obcí mikroregionu - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MŽP, MMR) Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 8

10 Opatření 1.4 Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních subjektů úspory energie, kabelizace el. vedení a rozšíření kapacity trafostanic Opatření je zaměřeno na zvýšení efektivity vynakládané energie a na snížení nákladů, spojených s provozem veřejných budov. Opatření je dále zaměřeno na modernizaci stávajících energetických rozvodů. Aktivit Projekt energetického auditu jednotlivých sídel regionu se zaměřením na úspory energie Jedná se o nadstavbu, vestavbu a zateplení obecních domů, jejich energetická modernizace a rekonstrukce. Dále se pak jedná o návrh zřízení technických opatření pro energeticky úsporné provozování budov a jejich vybavení pro potřeby školství, zdravotnictví a budov veřejných institucí. Aktivita Dobudování a modernizace telekomunikačních sítí, přívodů a rozvodů elektrické energie a posílení trafostanic v sídlech obcí Svazku obcí Lípa Aktivita Podpora alternativních zdrojů energie (biopaliva, solární energie apod.) Aktivita Zateplování budov a snižování energetické náročnosti Aktivita Modernizace stávajících zdrojů vytápění Zavedení nových ekonomičtějších technologií, modernizace stávajících zdrojů a způsobů vytápění. - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu (např.: majitelé sítí) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MŽP, MMR) - Strukturální fondy EU Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 9

11 Opatření 1.5 Sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekonstrukce Racionalizace řešení odpadového hospodářství, spočívající v dobudování odpadových sběrných dvorů v několika vybraných sídlech regionu, v návaznosti na stávající provozované skládky odpadu pro jejich lepší využití (nebezpečný, komunální i ostatní odpad) v souladu s plánem likvidace pevných komunálních odpadů pro bezpečné odkládání a čištění odpadů s kapacitou schopnou pojmout veškerý vytvářený odpad z regionu, s možností rozšíření kategorií skládkovaných druhů komunálních i ostatních druhů odpadů a zajištění ekologické likvidace odpadu na řízené skládce, dále podporu recyklace odpadu, kompostování i případné jímání a využití skládkových bioplynů a likvidace znečištění u skládkových vod jejich svedením na ČOV k přečištění a případné zvážení vybudování spalovny v návaznosti na stávající skládky sloužící pro ukládání odpadu z regionu. Významnou aktivitou v rámci opatření je sanace starých nepoužívaných skládek regionu a jejich rekultivace. Aktivita Sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace Ekologická likvidace starých skládek a jejich uvedení do ekologicky neutrálního stavu. Aktivita Vybudování společného sběrného dvora Výstavba či úprava objektu ve větší obci s dobrým komunikačním napojením a dobrou dostupností pro většinu obcí regionu (např.: Kamenice nad Lipou), kde by bylo možné skladovat odpady, které není možno ukládat do komunálního odpadu či do kontejnerů na recyklovaný odpad. Dále by byla zajišťována ekologická likvidace odpadu či jejich další využití. Aktivita Budování kompostáren a sběrných míst pro kompostovaný odpad Výstavba objektů pro kompostování a následné využití biomasy. Podpora spolupráce s následnými odběrateli biomasy (např.: zemědělská družstva). Aktivita Osvěta ve vztahu k třídění odpadu a nakládání s odpady Osvětové akce ve vztahu k veřejnosti, na základních a středních školách. Informační kampaně ve spolupráci s firmami, zabývajícími se tříděním odpadu. Aktivita Posilování sběrných míst pro sběr tříděného odpadu Nákup kontejnerů na tříděný odpad a jejich pravidelné vyvážení. Aktivita Budování skládek inertních odpadů Vytvoření jednotlivých či společných skládek inertních odpadů s nákupem bezpečných technologií na skladování nebezpečných odpadů. Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 10

12 - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu (např.: firmy zpracovávající odpad, Český svaz ochránců přírody) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MŽP, MMR) - Strukturální fondy EU Opatření 1.6 Informační systém Vytvoření fungujícího multifunkčního informačního systému s centrální jednotkou v regionu pro dorozumění, služby i řešení havarijních situací, mezi státními a samosprávnými institucemi, podnikateli i občany a vytvoření regionálního databázového systému s provázanými informacemi z referátů krajského úřadu, úřadu práce, finančního úřadu, ČSÚ, hospodářské komory a dalších případných veřejnoprávních institucí a plošné zavedení a zvýšení dostupnosti sítě Internet ve veřejných objektech (obecní úřady, školy, knihovny apod.). Aktivita Zavedení výpočetní techniky do obecní správy a její napojení na síť internet Aktivita Vybudování infrastruktury pro rozvoj internetu a internetového připojení (WiFi, optické kabely) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR, MI) - Strukturální fondy EU Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 11

13 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Region Lípa má významnou dopravní polohu, která spojuje kraj Vysočina s Jihočeským krajem. Regionem prochází významný silniční tah sever-jih komunikace I/34 (České Budějovice Jindřichův Hradec Pelhřimov Humpolec D1). Toto výhodné dopravní napojení skýtá možnosti pro rozvoj regionu po stránce podnikání či cestovního ruchu. Výhodné dopravní napojení s sebou přináší také jisté problémy, které jsou zřetelné ve vlivech nadměrné dopravy na životní prostředí, především v zastavěných územích měst a obcí mikroregionu, jejichž intravilány prochází nejvíce zatížené komunikace s vysokým podílem tranzitní dopravy. V této oblasti proto zůstává prioritou odvedení dopravy mimo zastavěné území sídel. Pro region je nutné dále posílit komunikační propojení ve směru Kamenice nad Lipou Žirovnice Počátky Horní Cerekev a odtud přes Batelov do krajského města Jihlavy. Toto silniční propojení svou současnou kvalitou technických parametrů nedává předpoklad pro plynulou a bezpečnou jízdu a množstvím objektů překračuje přírodní překážky. Mezi další významné komunikace procházející regionem patří silnice II/639, která spojuje města Kamenice nad Lipou a Horní Cerekev a obce Častrov, Veselá a Bělá. Silnice II/132 spojuje Žirovnici, Počátky, Horní Ves a Horní Cerekev. Města Kamenice nad Lipou a Žirovnice spojuje komunikace II/409. Obcemi Mnich a Bohdalín prochází silnice II/135. Obcí Horní Dubenky prochází silnice II/134. Ostatními obcemi prochází pouze silnice zařazené do ostatní silniční sítě místního významu v úrovni III. třídy. Propojení jednotlivých částí regionu silniční sítí je dostatečné. Stav komunikací je však nevyhovující a je uváděn jako jeden z problému regionu, spolu se stavem komunikací v jednotlivých obcích. Autobusovou dopravu na území regionu provozují velké nadregionální firmy (ICOM TRANSPORT, a.s. apod.). I přes každoroční příspěvky obcí na zajištění hromadné dopravy, je oblast dopravní obslužnosti značně problematická a nedostačující. PRIORITA 2: ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Opatření 2.1 Oprava místních komunikací Opatření 2.2 Zlepšení hromadné dopravy a zavedení nových školních autobusových linek Opatření 2.3 Zlepšení propojení sídel regionu a dostupnosti dálnice D1 Opatření 2.4 Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 12

14 Opatření 2.1 Oprava místních komunikací Oprava místních obslužných komunikací IV. třídy v zastavěných sídlech regionu. Jedná se o napojení obytných domů, budov občanské vybavenosti a podnikatelských objektů. Aktivita Aktivita Aktivita Aktivita Oprava místních komunikací Dostavba místních komunikací Oprava a dobudování místních komunikací pro pěší (chodníků) Opravy a budování propojovacích komunikací - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu - NNO - občanská iniciativa - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR, MD Státní fond dopravní infrastruktury) - Strukturální fondy EU Opatření 2.2 Zlepšení hromadné dopravy a zavedení nových školních autobusových linek Obce regionu řeší stav autobusových zastávek. Toto opatření je věnované modernizaci a úpravě některých dnes již legislativně nevyhovujících autobusových stanic (zálivy vedle jízdních pruhů), případně dostavba nových autobusových zastávek. Preferování hromadné dopravy na úkor dopravy individuální přispívá ke kvalitě životního prostředí a šetří náklady, spojené s dopravou. Dostupná doprava a kvalitní dopravní obslužnost je cestou k prosperitě a pro jejich zlepšení je nutné prohloubení všestranné spolupráce s místními podniky, které v dopravní oblasti působí, což dále umožní přispět k urychlení přípravy a prosazení dopravních investic a zkvalitnění stávajících místních komunikací. Aktivita Dobudování a rekonstrukce autobusových nádraží a zastávek Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 13

15 Aktivita Zavedení nových dopravních spojů v rámci jízdních řádů autobusové a železniční osobní dopravy v návaznosti na požadavky obyvatel Aktivita Podpora lokálního drobného dopravce (školní doprava, doprava k lékaři, doprava za nákupy apod.) Aktivita Podpora informování veřejnosti o provozu hromadné dopravy (aktuální informace o jízdních řádech) - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu (např.: dopravní společnosti, okolní regiony) - podnikatel - soukromé financování (podnikatelský sektor) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - Strukturální fondy EU Opatření 2.3 Zlepšení propojení sídel regionu a dostupnosti dálnice D1, budování obchvatů obcí regionu Zlepšení propojení menších obcí regionu s jádrovým sídlem a návazné úpravy a modernizace ke zlepšení propustnosti silnic a zlepšení dopravní dostupnosti na dálnici D1. Velmi závažným problémem jsou vlivy nadměrné dopravy na životní prostředí, především v zastavěných územích měst a obcí regionu, jejichž intravilány prochází nejvíce zatížené komunikace s vysokým podílem tranzitní dopravy. V této oblasti proto zůstává prioritou odvedení dopravy mimo zastavěné území sídel. Aktivita Rekonstrukce úseků silnic ve správě kraje i státních silnic vyšších tříd, zaměřené na odstranění dopravních závad, zvláště bodových a úsekových Aktivita Zvýšení únosnosti těles silnic a mostních objektů na nich a jejich rozšíření pro zlepšení prostupnosti a propustnosti provozu Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 14

16 Aktivita Vytvoření kvalitního napojení komunikací nižšího řádu na důležité regionální komunikace - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR) - Strukturální fondy EU Opatření 2.4 Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury Mezi další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury v obcích lze zařadit řešení legislativních změn v dopravě, zvyšování kapacity parkovacích a manipulačních ploch či zlepšení zabezpečení technických zařízení u železničních přejezdů. Aktivita Aktivita Aktivita Dostavba parkovacích a manipulačních ploch v centrech sídel regionu Pasportizace, rekonstrukce a doplnění dopravního značení místních komunikací v zastavěných územích obcí Zlepšení zabezpečovacích zařízení u železničních přejezdů - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR) Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 15

17 PRIORITA 3: ROZVOJ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ, PODPORA PODNIKÁNÍ, LIDSKÉ ZDROJE Rozvoj podnikání a životní úrovně obyvatel regionu je jedním z nejdůležitějších strategických cílů Strategie rozvoje regionu Lípa. Priorita 3 je zaměřena na vytváření příznivého ekonomického prostředí, směřujícího ke vzniku nových pracovních příležitostí a růstu HDP. Program rozvoje malého a středního podnikání vychází ze skutečnosti, že právě malé a střední podniky, tzn. podniky s počtem zaměstnanců menším než 250, vytváří dle údajů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. přibližně 70% HDP a podílejí se 57% na celkové zaměstnanosti. Tato skutečnost jasně říká, že růst MSP je hlavním faktorem ekonomického rozvoje a z důvodu zajištění konkurenceschopnosti území je nutno podpořit právě toto podnikání. PRIORITA 3: ROZVOJ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ, PODPORA PODNIKÁNÍ, LIDSKÉ ZDROJE Opatření 3.1 Rozvojové plochy a objekty vhodné a dostupné pro podnikání, od místních podnikatelů po zahraniční investice Opatření 3.2 Lidé rozvoj vzdělanosti, pracovních příležitostí Opatření 3.3 Zemědělství restrukturalizace a modernizace Opatření 3.4 Iniciativy obcí k podpoře podnikání Opatření 3.1 Rozvojové plochy a objekty vhodné a dostupné pro podnikání, od místních podnikatelů po zahraniční investice Region Lípa díky své výhodné dopravní poloze nabízí výhodné podmínky pro rozvoj podnikání. Mezi nejdůležitější předpoklady pro komplexní rozvoj podnikání lze zařadit vstřícný přístup zástupců místní samosprávy či například polohu v rámci ČR i relativně dobrou dopravní dostupnost. Ovšem na druhé straně kritickými momenty rozvoje podnikání a příchodu nových investorů do regionu může být vedle kvality pracovní síly i dostupnost budov a zainvestovaných pozemků. Pokud má Svazek obcí Lípa k dispozici nabídku dobře umístěných objektů a pozemků za rozumnou cenu, je to pro něj velká výhoda v soutěži o nové investory. Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 16

18 Aktivita Rozvojové plochy využití nevyužitých objektů, vhodných pro podnikání, od místních podnikatelů po zahraniční investice Slabou stránkou regionu je absence připravených objektů, větších ploch a nedostatečná koordinace možností v rámci řešeného území. Jedná se především o záměr vytvořit podmínky pro investice na zelenou louku, která však musí být provázena i snahou o využití opuštěných, nefunkčních průmyslových areálů. Rozvojové plochy pro investory musí splňovat tyto základní kritéria: vyjasněné majetkoprávní vztahy, nezastavěné pozemky, soulad funkčního využití s územním plánem, velikost min. 1,0 ha, dobré napojení na silniční síť, rovinatý terén. Pro začínající podnikatele mohou být vhodné např. nevyužívané objekty zemědělských družstev po nezbytných stavebních úpravách. Aktivita Kontaktní místo pro investory Pro případné investory by bylo vhodné zřídit kontaktní místo, kde by byly k dispozici komplexní informace o rozvojových podnikatelských plochách. Tuto aktivitu je možno řešit v rámci úřadu některé z členských obcí. Aktivita Zásoba pozemků a objektů Připravovat a trvale udržovat vhodné pozemky a objekty pro případné investice pod kontrolou obcí, postupovat v úpravě nefunkčních průmyslových areálů. Aktivita Projekt podnikatelského inkubátoru Obce mohou vyčlenit objekt, případně i tento objekt zainvestovat ( zasíťovat ) a následně výhodně pronajmout místním začínajícím podnikatelům. Obec může podnikateli zajišťovat i servis, například provádění účetnictví, řemeslník se na druhé straně může plně věnovat své profesi a současně i platit nižší nájem. Po určité době by měl být již samostatný a připravený ke zřízení vlastní provozovny, případně platit vyšší nájem. Aktivita Vytvoření katalogu vhodných podnikatelských ploch pro potenciální investory Vytvoření katalogu, který bude obsahovat kompletní sadu informací o podnikatelských plochách (fotografie, rozloha, umístění, dopravní napojení, zasíťování apod.). Distribuci takového katalogu je možno provádět v rámci Krajského úřadu kraje Vysočina, veletrhů či stávajících kontaktů jednotlivých obcí. - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 17

19 - podnikatel - soukromé financování (podnikatelský sektor) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR, MPO) - Strukturální fondy EU Opatření 3.2 Lidé rozvoj vzdělanosti, pracovních příležitostí Jedním z důležitých ekonomických faktorů, ovlivňujících hospodářský potenciál regionu, je vzdělanostní struktura a kvalifikační úroveň obyvatelstva. Síť vzdělávacích zařízení (předškolních, základních, středních i vyšších), stejně jako jejich kvalita je jedním z určujících předpokladů zvýšení vzdělání občanů a jejich dalšího flexibilního uplatnění na trhu práce. Velkou pozornost je nutno v současné době věnovat stále důležitějšímu využití nových technologií. Nedostatek pracovníků s potřebnou kvalifikací v technických (moderních) oborech, s vyšším stupněm vzdělání je jednou z charakteristik trhu práce v kraji Vysočina a Svazku obcí Lípa. Jedná se o složitý problém, jehož řešením může být ukončení patové situace, kdy na jedné straně region zaznamenává nízkou míru nezaměstnanosti, na straně druhé současná struktura pracovních příležitostí představuje nízké mzdy a tím brzdí i další rozvoj. Je nezbytné zajišťovat, aby pracovní síly disponovaly vzděláním a dovednostmi potřebnými k uspokojení poptávky zaměstnavatelů a investorů. Aktivita Spolupráce se vzdělávacími institucemi či agenturami při rekvalifikacích Jedná se o podporu dalšího vzdělávání obyvatelstva a zvyšování standardů vzdělanosti obyvatelstva. Aktivita Rozvoj všeobecné informační gramotnosti obyvatelstva Zvyšovat informační gramotnost; věnovat pozornost počítačovému vybavení a personálnímu obsazení již na základních školách, vybudovat moderní síť veřejných knihoven, vytvářet programy pro všechny skupiny obyvatel. Aktivita Soukromá VŠ neuniverzitního typu, vyšší odborná škola Jedná se o prověření možností zřízení školy (vyšší odborné, případně podobné úrovně) pro region Pelhřimovska (cca rozsah dnešního okresu + například další okolí Žďársko, Havlíčkobrodsko). Tato škola může přinést udržení místních mladých lidí v regionu, přípravu pracovní síly, tak aby kvalifikačně odpovídala požadavkům investorů apod. Aktivita Vybudování regionálního vzdělávacího centra využití nevyužitých objektů pro vzdělávání a rozšiřování odbornosti a kvalifikace Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 18

20 V regionu se nachází několik nevyužitých či jen částečně využitých obecních nemovitostí, které hledají své využití. V regionu se dále nenachází zařízení, které by sloužilo pro vzdělávací kurzy či rekvalifikace. Aktivita Podpora tvorby rekvalifikačních kurzů Rekvalifikace jsou jednou z vhodných možností při hledání nové práce. Aktivita Podpora vzdělávání a rozšiřování odbornosti a kvalifikace v tradičních řemeslech Region Lípa má jako každá oblast svá tradiční odvětví, jehož zaměstnanci jsou ve svém oboru na vysoké profesní úrovni. Podpora vzdělanosti v tradičních oborech vede ke zvyšování kvalifikace a ekonomickému rozvoji regionu. Aktivita Rozvoj terciálního vzdělávání Rozvoj jakéhokoli vzdělávání navazujícího na střední školství dává jistou záruku vzdělanosti obyvatelstva a ekonomický rozvoj regionu. Aktivita Podpora spolupráce s úřady práce či jinými státními institucemi Při rozvoji vzdělanosti a kvalifikovanosti obyvatelstva je nutné spolupracovat s mnoha partnery, kteří mohou výrazně pomoci s přípravou a realizací projektů. - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu (např.: úřady práce, vzdělávací instituce) - NNO - občanská iniciativa - podnikatel - soukromé financování (podnikatelský sektor) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR, MPSV, MŠMT) - Strukturální fondy EU Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 19

21 Opatření 3.3 Zemědělství restrukturalizace a modernizace Oblast zemědělství tvoří důležitou součást regionální ekonomiky a poskytuje výrazné množství pracovních míst. Opatření je zaměřeno na poskytnutí odborné pomoci všem subjektům, podnikajícím v regionu v zemědělství (akciové společnosti, družstva vlastníků, soukromě hospodařící zemědělci). Jednou z charakteristik zemědělství nejen v ČR ale výrazně i v EU je systém dotací. V rámci ČR směřuje do zemědělství relativně vysoké množství finančních prostředků, které je možno využít v mnoha směrech zemědělských aktivit. Zemědělství v rámci ČR je výrazně zaměřeno na rostlinnou produkci, která je však v mnoha případech nadbytečná a velmi těžko konkurenceschopná oproti jiným regionům Evropy. V poslední době je dále kladen značný důraz ze strany EU na diverzifikaci zemědělských aktivit, na modernizaci technologických postupů a na snižování ekologické náročnosti produkčního zemědělství. Aktivita Zalesňování neobdělávaných pozemků Neobdělávané či nevhodné zemědělské pozemky je v mnoha případech výhodné zalesnit a investovat do budoucí těžby dřeva. Aktivita Podpora biopaliv a jejich zpracování Omezené množství fosilních paliv s sebou nese zvyšování poptávky po alternativních zdrojích energie, mezi které lze zařadit například bioethanol či bioplyny. Aktivita Využití starých nevyužitých zemědělských objektů V regionu se nachází množství nevyužitých zemědělských objektů, které je možno využít například pro další rozvoj podnikání. Aktivita Podpora regionálních zemědělských produktů Region Lípa je oblastí s čistou přírodou, která produkuje ekologicky čisté potraviny. Aktivita Podpora marketingu regionálních zemědělských produktů Aktivita je zaměřená na podporu stávající produkce a podporu marketingu nových regionálních zemědělských produktů. - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu - podnikatel Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 20

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

STRATEGIE MAS VIA RUSTICA Via Rustica sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov kancelář: Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň tel.: 777 334 124 (Lukáš Vlček, DiS.) 777 274 331 (Mgr. Lucie Brázdová)

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS BOHUMÍNSKO 2014 2020

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS BOHUMÍNSKO 2014 2020 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS BOHUMÍNSKO 2014 2020 Podklady pro jednání pracovních skupin ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MAS BOHUMÍNSKO EKOTOXA s.r.o. ČERVENEC

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování) Příloha 2: Mikroregiony zasahující na území MAS Moravská cesta (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování)

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Zápis s 3. jednání pracovní skupiny Hospodářství

Zápis s 3. jednání pracovní skupiny Hospodářství Zápis s 3. jednání pracovní skupiny Hospodářství k přípravě Integrované strategie rozvoje území - strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 13. května 2014 od 8:00 hod. Místo konání:

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více