Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa"

Transkript

1 Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006

2 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY...12 PRIORITA 3: ROZVOJ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ, PODPORA PODNIKÁNÍ, LIDSKÉ ZDROJE...16 PRIORITA 4: KVALITA ŽIVOTA, SOCIÁLNÍ ROZVOJ OBCÍ...23 PRIORITA 5: ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU...31 PRIORITA 6: ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...40 Tým zpracovatele: Lukáš Vlček DiS. Lucie Hlavinková DiS. Bc. Jiří Hodinka Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 1

3 Úvod Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa vychází z priorit Strategického plánu rozvoje mikroregionu Pelhřimovsko jih, jehož nástupcem je Svazek obcí Lípa. Zadání této analýzy je spíše v aktualizaci strategie rozvoje mikroregionu Pelhřimovsko jih, než v tvorbě nové rozvojové strategie. Členské obce Svazku obcí Lípa se shodly na ponechání původních priorit v novém dokumentu a soustředit se spíše na aktualizaci jednotlivých opatření a aktivit. Priority a aktivity Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa vycházejí ze tří hlavních zdrojů. Jednak z analytické části strategie, jejíž zpracování předcházelo práci na strategické části Strategie rozvoje regionu Lípa. Druhých informačním zdrojem jsou projektové záměry jednotlivých členských obcí a třetím informačním zdrojem je práce pracovní skupiny obcí regionu Lípa, která se konala na počátku roku Veškeré navržené priority, opatření a aktivity Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa jsou podrobněji popsány a odůvodněny. Na zpracovanou Strategii rozvoje rozvoje Svazku obcí Lípa, která je základním článkem pro další rozvoj, budou navazovat individuální projekty dílčího významu, které budou zaměřeny jednak na řešení věcné problematiky, týkající se svazku obcí jako celku a dále pak na řešení problematiky týkající se jednotlivých obcí a podnikatelských subjektů v daném regionu. Hlavním podkladem při zpracování strategické části Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa byla již dříve zpracovaná analytická část (profil+swot analýza). Obce svazku obcí Lípa Bělá, Bohdalín, Bořetín, Častrov, Černov, Horní Cerekev, Horní Dubenky, Horní Ves, Kamenice nad Lipou, Lhota Vlasenice, Mezná, Mnich, Počátky, Polesí, Stojčín, Těmice, Veselá, Včelnička, Žirovnice Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 2

4 Globální cíl: Růst konkurenceschopnosti a prosperity svazků obcí Lípa při zvyšování úrovně kvality života obyvatel regionu Lípa. Strategické cíle: 1. Podporovat rozvoj technické a dopravní infrastruktury s ohledem na zachování typického krajinného rázu území. Zlepšit dostupnost území z dálnice D1. 2. Podporovat rozvoj dopravní infrastruktury, zajištění rychlé, bezpečné a přitom ekologicky přijatelné dostupnosti regionu a všech jeho částí. 3. Podpora podnikání, hospodářského růstu a konkurenceschopnosti založené na místní tradici a potenciálu pracovní síly. 4. Vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj bydlení, služeb, vzdělání a současně i kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel svazku obcí. 5. Podporovat další rozvoj cestovního ruchu, který může přivést domácí i zahraniční hosty a místním obyvatelům nabídne prostor pro trávení volného času. 6. V kulturní krajině trvale uchovat typický krajinný ráz Vysočiny se všemi tradičními prvky. Zachování regionu jako jedné z ekologicky nejčistších oblastí ČR. Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 3

5 Priority a opatření Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Stanovení priorit navazuje na výběr problémových oblastí stanovených na základě profilu a SWOT analýzy regionu a tvoří ukazatele pro rozhodování o nutných opatřeních a rozvojových aktivitách. Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa obsahuje 6 prioritních oblastí. Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Priorita 1 Řešení technické infrastruktury Priorita 4 Kvalita života, sociální rozvoj obcí Priorita 2 Řešení dopravní infrastruktury Priorita 5 Cestovní ruch Priorita 3 Podpora podnikání, rozvoj malého a středního podnikání Priorita 6 Životní prostředí Priority Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa jsou víceméně vyváženy pro komplexní rozvoj regionu. Priority obsahují jednotlivá opatření, která se dělí na konkrétní aktivity. Opatření a aktivity Strategie rozvoje regionu Lípa obsahují realizaci typů tzv. měkkých projektů, zaměřených spíše na vzdělávací, propagační či osvětové aktivity a dále pak na tzv. tvrdých projektů, které obsahují investiční, stavební aktivity. Jednotlivá opatření jsou blíže vysvětlena. Aktivity jednotlivých opatření mají ve většině případů, je-li to nutné svůj popis a stručné dovysvětlení. Používané zkratky: MŽP: Ministerstvo životního prostředí MZE: Ministerstvo zemědělství MMR: Ministerstvo pro místní rozvoj MK: Ministerstvo kultury MPO: Ministerstvo průmyslu a obchodu MŠMT: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy MD: Ministerstvo dopravy MI: Ministerstvo informatiky MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí CR: cestovní ruch Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 4

6 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Stav technické infrastruktury ve většině obcí regionu Lípa je stejně jako ve většině venkovských oblastí v ČR na nízké úrovni. Ve většině obcí chybí čistírna odpadních vod a kanalizace je zpravidla pouze smíšená (kombinace dešťové a splaškové kanalizace). Několik obcí regionu dále nemá vodovod a zásobování pitnou vodou je prováděno pomocí vrtaných studní. Dále pak stáří značné části obecních nemovitostí přesahuje několik desítek let a nemovitosti neodpovídají moderním požadavkům na zateplení a energetické hospodářství. Systém odpadového hospodářství je také nutno dořešit a věnovat se více recyklaci odpadů a způsobům nakládání s odpady. Tato priorita je zaměřena na komplexní řešení problémů, spojených s nedostatky v oblasti infrastruktury. Priorita je zaměřena na řešení nedostatků v oblasti zásobování a čištění vody, plynofikaci a dále pak na energetické hospodářství a odpadové hospodářství. PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Opatření 1.1 Rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí a rozšíření vodních zdrojů Opatření 1.2 Systém svedení a čištění odpadních vod Opatření 1.3 Plynofikace + teplofikace zlepšení životního prostředí Opatření 1.4 Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních objektů, kabelizace elektrického vedení a rozšíření kapacity trafostanic Opatření 1.5 Nakládání s odpady a jejich třídění, sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace Opatření 1.6 Informační systém Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 5

7 Opatření 1.1 Rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí a rozšíření vodních zdrojů Zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo ze zabezpečených a sledovaných zdrojů a její rozvedení ke všem místům potenciálních odběrů v požadovaném množství při dodržení obvyklých vlastností dodávky je základním požadavkem vybavenosti sídla pro kvalitní a spokojené bydlení občanů. Aktivita Obnova a rekonstrukce vodních zdrojů Obnova pramenů, studní a jejich zajištění pro nezávadný a trvalý odběr vody. Aktivita Vybudování nových vodních zdrojů a přívodních vodovodních řadů k sídlům včetně akumulačních prostor Aktivita obsahuje budování nových studní, zajištění dosud nevyužitých pramenišť, budování vodovodů a vodojemů. Aktivita Vybudování vnitroobecních rozvodných a zásobovacích vodovodních řadů, včetně všech doprovodných objektů pro zajištění dodávky vody ke všem spotřebitelům v požadovaném tlakovém pásmu Aktivita Obnova a rekonstrukce vodovodních řadů a doplnění zabezpečovacích a řídících systémů provozu Aktivita Obnova a stavební úpravy vodojemů, čerpacích stanic a doplnění speciálních objektů na stávajících vodovodních sítích - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MŽP, MZE, MMR) - Strukturální fondy EU Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 6

8 Opatření 1.2 Systém svedení a čištění odpadních vod Opatření řeší problematiku odvedení a čištění odpadních vod. Opatření je dále zaměřeno na zvýšení kapacity stávající kanalizace a čistíren odpadních vod (ČOV). Aktivita Oprava a rekonstrukce (zatěsnění) stávajících kanalizačních sítí Aktivita Vybudování nových stokových sítí jednotných i oddílných pro svedení odpadních vod a napojení na ČOV Aktivita Vybudování nových čistíren odpadních vod pro likvidaci znečištění ve sváděných splaškových vodách Budování nových ČOV, napojených na splaškovou kanalizace jedné či více obcí. Aktivita Biologické čištění odpadních vod Využití biologického čištění odpadních vod v oblastech s nízkou koncentrací ekvivalentních obyvatel (vyhnívající rybníky, mokřady apod.). Aktivita Modernizace a intenzifikace stávajících ČOV Zavedení nových technologií a zvýšení kapacity stávajících ČOV. Aktivita Projektová příprava Příprava stavebně technické a ekonomicko technické projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MŽP, MMR) - Strukturální fondy EU Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 7

9 Opatření 1.3 Plynofikace + teplofikace zlepšení životního prostředí Kromě snižování emisí SO 2, tuhých látek a oxidů dusíku u větších (průmyslových) zdrojů, nabývá na stále větším významu plošná plynofikace objektů k bydlení, která rovněž slouží i ke zvýšení komfortu při provozování topných soustav v bytech. Pro další zlepšování kvality ovzduší bude dále podporováno využívání alternativních zdrojů energie, především centrálního vytápění biomasou, v menších sídlech, která mohou být téměř soběstačná díky dobrým přírodním podmínkám, a zavedení postupného systému kontroly vypouštěných emisí do ovzduší a jejich monitorování. V podmínkách regionu může mít výroba tepla, spojená v případě kogenerace s dílčí výrobou elektřiny především ze spalování biomasy, lokální význam a podle zahraničních zkušeností ji lze s určitou výhodou uplatnit zvláště v obcích do 700 obyvatel. Neustálé zvyšování cen elektřiny a plynu pro domácnosti vyvolává v některých obcích regionu otázku využití obnovitelných zdrojů energie, potřebné je však konstatovat, že výroba z těchto zdrojů je zatím o něco dražší než využívání tradičních fosilních paliv. Pěstování biomasy na uvolněných zemědělských plochách má vedle energetického přínosu také význam ve zlepšení péče o mnohde méně intenzivně obhospodařované zemědělské půdy. Aktivita Plynofikace a teplofikace obcí mikroregionu - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MŽP, MMR) Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 8

10 Opatření 1.4 Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních subjektů úspory energie, kabelizace el. vedení a rozšíření kapacity trafostanic Opatření je zaměřeno na zvýšení efektivity vynakládané energie a na snížení nákladů, spojených s provozem veřejných budov. Opatření je dále zaměřeno na modernizaci stávajících energetických rozvodů. Aktivit Projekt energetického auditu jednotlivých sídel regionu se zaměřením na úspory energie Jedná se o nadstavbu, vestavbu a zateplení obecních domů, jejich energetická modernizace a rekonstrukce. Dále se pak jedná o návrh zřízení technických opatření pro energeticky úsporné provozování budov a jejich vybavení pro potřeby školství, zdravotnictví a budov veřejných institucí. Aktivita Dobudování a modernizace telekomunikačních sítí, přívodů a rozvodů elektrické energie a posílení trafostanic v sídlech obcí Svazku obcí Lípa Aktivita Podpora alternativních zdrojů energie (biopaliva, solární energie apod.) Aktivita Zateplování budov a snižování energetické náročnosti Aktivita Modernizace stávajících zdrojů vytápění Zavedení nových ekonomičtějších technologií, modernizace stávajících zdrojů a způsobů vytápění. - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu (např.: majitelé sítí) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MŽP, MMR) - Strukturální fondy EU Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 9

11 Opatření 1.5 Sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekonstrukce Racionalizace řešení odpadového hospodářství, spočívající v dobudování odpadových sběrných dvorů v několika vybraných sídlech regionu, v návaznosti na stávající provozované skládky odpadu pro jejich lepší využití (nebezpečný, komunální i ostatní odpad) v souladu s plánem likvidace pevných komunálních odpadů pro bezpečné odkládání a čištění odpadů s kapacitou schopnou pojmout veškerý vytvářený odpad z regionu, s možností rozšíření kategorií skládkovaných druhů komunálních i ostatních druhů odpadů a zajištění ekologické likvidace odpadu na řízené skládce, dále podporu recyklace odpadu, kompostování i případné jímání a využití skládkových bioplynů a likvidace znečištění u skládkových vod jejich svedením na ČOV k přečištění a případné zvážení vybudování spalovny v návaznosti na stávající skládky sloužící pro ukládání odpadu z regionu. Významnou aktivitou v rámci opatření je sanace starých nepoužívaných skládek regionu a jejich rekultivace. Aktivita Sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace Ekologická likvidace starých skládek a jejich uvedení do ekologicky neutrálního stavu. Aktivita Vybudování společného sběrného dvora Výstavba či úprava objektu ve větší obci s dobrým komunikačním napojením a dobrou dostupností pro většinu obcí regionu (např.: Kamenice nad Lipou), kde by bylo možné skladovat odpady, které není možno ukládat do komunálního odpadu či do kontejnerů na recyklovaný odpad. Dále by byla zajišťována ekologická likvidace odpadu či jejich další využití. Aktivita Budování kompostáren a sběrných míst pro kompostovaný odpad Výstavba objektů pro kompostování a následné využití biomasy. Podpora spolupráce s následnými odběrateli biomasy (např.: zemědělská družstva). Aktivita Osvěta ve vztahu k třídění odpadu a nakládání s odpady Osvětové akce ve vztahu k veřejnosti, na základních a středních školách. Informační kampaně ve spolupráci s firmami, zabývajícími se tříděním odpadu. Aktivita Posilování sběrných míst pro sběr tříděného odpadu Nákup kontejnerů na tříděný odpad a jejich pravidelné vyvážení. Aktivita Budování skládek inertních odpadů Vytvoření jednotlivých či společných skládek inertních odpadů s nákupem bezpečných technologií na skladování nebezpečných odpadů. Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 10

12 - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu (např.: firmy zpracovávající odpad, Český svaz ochránců přírody) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MŽP, MMR) - Strukturální fondy EU Opatření 1.6 Informační systém Vytvoření fungujícího multifunkčního informačního systému s centrální jednotkou v regionu pro dorozumění, služby i řešení havarijních situací, mezi státními a samosprávnými institucemi, podnikateli i občany a vytvoření regionálního databázového systému s provázanými informacemi z referátů krajského úřadu, úřadu práce, finančního úřadu, ČSÚ, hospodářské komory a dalších případných veřejnoprávních institucí a plošné zavedení a zvýšení dostupnosti sítě Internet ve veřejných objektech (obecní úřady, školy, knihovny apod.). Aktivita Zavedení výpočetní techniky do obecní správy a její napojení na síť internet Aktivita Vybudování infrastruktury pro rozvoj internetu a internetového připojení (WiFi, optické kabely) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR, MI) - Strukturální fondy EU Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 11

13 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Region Lípa má významnou dopravní polohu, která spojuje kraj Vysočina s Jihočeským krajem. Regionem prochází významný silniční tah sever-jih komunikace I/34 (České Budějovice Jindřichův Hradec Pelhřimov Humpolec D1). Toto výhodné dopravní napojení skýtá možnosti pro rozvoj regionu po stránce podnikání či cestovního ruchu. Výhodné dopravní napojení s sebou přináší také jisté problémy, které jsou zřetelné ve vlivech nadměrné dopravy na životní prostředí, především v zastavěných územích měst a obcí mikroregionu, jejichž intravilány prochází nejvíce zatížené komunikace s vysokým podílem tranzitní dopravy. V této oblasti proto zůstává prioritou odvedení dopravy mimo zastavěné území sídel. Pro region je nutné dále posílit komunikační propojení ve směru Kamenice nad Lipou Žirovnice Počátky Horní Cerekev a odtud přes Batelov do krajského města Jihlavy. Toto silniční propojení svou současnou kvalitou technických parametrů nedává předpoklad pro plynulou a bezpečnou jízdu a množstvím objektů překračuje přírodní překážky. Mezi další významné komunikace procházející regionem patří silnice II/639, která spojuje města Kamenice nad Lipou a Horní Cerekev a obce Častrov, Veselá a Bělá. Silnice II/132 spojuje Žirovnici, Počátky, Horní Ves a Horní Cerekev. Města Kamenice nad Lipou a Žirovnice spojuje komunikace II/409. Obcemi Mnich a Bohdalín prochází silnice II/135. Obcí Horní Dubenky prochází silnice II/134. Ostatními obcemi prochází pouze silnice zařazené do ostatní silniční sítě místního významu v úrovni III. třídy. Propojení jednotlivých částí regionu silniční sítí je dostatečné. Stav komunikací je však nevyhovující a je uváděn jako jeden z problému regionu, spolu se stavem komunikací v jednotlivých obcích. Autobusovou dopravu na území regionu provozují velké nadregionální firmy (ICOM TRANSPORT, a.s. apod.). I přes každoroční příspěvky obcí na zajištění hromadné dopravy, je oblast dopravní obslužnosti značně problematická a nedostačující. PRIORITA 2: ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Opatření 2.1 Oprava místních komunikací Opatření 2.2 Zlepšení hromadné dopravy a zavedení nových školních autobusových linek Opatření 2.3 Zlepšení propojení sídel regionu a dostupnosti dálnice D1 Opatření 2.4 Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 12

14 Opatření 2.1 Oprava místních komunikací Oprava místních obslužných komunikací IV. třídy v zastavěných sídlech regionu. Jedná se o napojení obytných domů, budov občanské vybavenosti a podnikatelských objektů. Aktivita Aktivita Aktivita Aktivita Oprava místních komunikací Dostavba místních komunikací Oprava a dobudování místních komunikací pro pěší (chodníků) Opravy a budování propojovacích komunikací - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu - NNO - občanská iniciativa - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR, MD Státní fond dopravní infrastruktury) - Strukturální fondy EU Opatření 2.2 Zlepšení hromadné dopravy a zavedení nových školních autobusových linek Obce regionu řeší stav autobusových zastávek. Toto opatření je věnované modernizaci a úpravě některých dnes již legislativně nevyhovujících autobusových stanic (zálivy vedle jízdních pruhů), případně dostavba nových autobusových zastávek. Preferování hromadné dopravy na úkor dopravy individuální přispívá ke kvalitě životního prostředí a šetří náklady, spojené s dopravou. Dostupná doprava a kvalitní dopravní obslužnost je cestou k prosperitě a pro jejich zlepšení je nutné prohloubení všestranné spolupráce s místními podniky, které v dopravní oblasti působí, což dále umožní přispět k urychlení přípravy a prosazení dopravních investic a zkvalitnění stávajících místních komunikací. Aktivita Dobudování a rekonstrukce autobusových nádraží a zastávek Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 13

15 Aktivita Zavedení nových dopravních spojů v rámci jízdních řádů autobusové a železniční osobní dopravy v návaznosti na požadavky obyvatel Aktivita Podpora lokálního drobného dopravce (školní doprava, doprava k lékaři, doprava za nákupy apod.) Aktivita Podpora informování veřejnosti o provozu hromadné dopravy (aktuální informace o jízdních řádech) - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu (např.: dopravní společnosti, okolní regiony) - podnikatel - soukromé financování (podnikatelský sektor) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - Strukturální fondy EU Opatření 2.3 Zlepšení propojení sídel regionu a dostupnosti dálnice D1, budování obchvatů obcí regionu Zlepšení propojení menších obcí regionu s jádrovým sídlem a návazné úpravy a modernizace ke zlepšení propustnosti silnic a zlepšení dopravní dostupnosti na dálnici D1. Velmi závažným problémem jsou vlivy nadměrné dopravy na životní prostředí, především v zastavěných územích měst a obcí regionu, jejichž intravilány prochází nejvíce zatížené komunikace s vysokým podílem tranzitní dopravy. V této oblasti proto zůstává prioritou odvedení dopravy mimo zastavěné území sídel. Aktivita Rekonstrukce úseků silnic ve správě kraje i státních silnic vyšších tříd, zaměřené na odstranění dopravních závad, zvláště bodových a úsekových Aktivita Zvýšení únosnosti těles silnic a mostních objektů na nich a jejich rozšíření pro zlepšení prostupnosti a propustnosti provozu Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 14

16 Aktivita Vytvoření kvalitního napojení komunikací nižšího řádu na důležité regionální komunikace - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR) - Strukturální fondy EU Opatření 2.4 Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury Mezi další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury v obcích lze zařadit řešení legislativních změn v dopravě, zvyšování kapacity parkovacích a manipulačních ploch či zlepšení zabezpečení technických zařízení u železničních přejezdů. Aktivita Aktivita Aktivita Dostavba parkovacích a manipulačních ploch v centrech sídel regionu Pasportizace, rekonstrukce a doplnění dopravního značení místních komunikací v zastavěných územích obcí Zlepšení zabezpečovacích zařízení u železničních přejezdů - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR) Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 15

17 PRIORITA 3: ROZVOJ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ, PODPORA PODNIKÁNÍ, LIDSKÉ ZDROJE Rozvoj podnikání a životní úrovně obyvatel regionu je jedním z nejdůležitějších strategických cílů Strategie rozvoje regionu Lípa. Priorita 3 je zaměřena na vytváření příznivého ekonomického prostředí, směřujícího ke vzniku nových pracovních příležitostí a růstu HDP. Program rozvoje malého a středního podnikání vychází ze skutečnosti, že právě malé a střední podniky, tzn. podniky s počtem zaměstnanců menším než 250, vytváří dle údajů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. přibližně 70% HDP a podílejí se 57% na celkové zaměstnanosti. Tato skutečnost jasně říká, že růst MSP je hlavním faktorem ekonomického rozvoje a z důvodu zajištění konkurenceschopnosti území je nutno podpořit právě toto podnikání. PRIORITA 3: ROZVOJ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ, PODPORA PODNIKÁNÍ, LIDSKÉ ZDROJE Opatření 3.1 Rozvojové plochy a objekty vhodné a dostupné pro podnikání, od místních podnikatelů po zahraniční investice Opatření 3.2 Lidé rozvoj vzdělanosti, pracovních příležitostí Opatření 3.3 Zemědělství restrukturalizace a modernizace Opatření 3.4 Iniciativy obcí k podpoře podnikání Opatření 3.1 Rozvojové plochy a objekty vhodné a dostupné pro podnikání, od místních podnikatelů po zahraniční investice Region Lípa díky své výhodné dopravní poloze nabízí výhodné podmínky pro rozvoj podnikání. Mezi nejdůležitější předpoklady pro komplexní rozvoj podnikání lze zařadit vstřícný přístup zástupců místní samosprávy či například polohu v rámci ČR i relativně dobrou dopravní dostupnost. Ovšem na druhé straně kritickými momenty rozvoje podnikání a příchodu nových investorů do regionu může být vedle kvality pracovní síly i dostupnost budov a zainvestovaných pozemků. Pokud má Svazek obcí Lípa k dispozici nabídku dobře umístěných objektů a pozemků za rozumnou cenu, je to pro něj velká výhoda v soutěži o nové investory. Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 16

18 Aktivita Rozvojové plochy využití nevyužitých objektů, vhodných pro podnikání, od místních podnikatelů po zahraniční investice Slabou stránkou regionu je absence připravených objektů, větších ploch a nedostatečná koordinace možností v rámci řešeného území. Jedná se především o záměr vytvořit podmínky pro investice na zelenou louku, která však musí být provázena i snahou o využití opuštěných, nefunkčních průmyslových areálů. Rozvojové plochy pro investory musí splňovat tyto základní kritéria: vyjasněné majetkoprávní vztahy, nezastavěné pozemky, soulad funkčního využití s územním plánem, velikost min. 1,0 ha, dobré napojení na silniční síť, rovinatý terén. Pro začínající podnikatele mohou být vhodné např. nevyužívané objekty zemědělských družstev po nezbytných stavebních úpravách. Aktivita Kontaktní místo pro investory Pro případné investory by bylo vhodné zřídit kontaktní místo, kde by byly k dispozici komplexní informace o rozvojových podnikatelských plochách. Tuto aktivitu je možno řešit v rámci úřadu některé z členských obcí. Aktivita Zásoba pozemků a objektů Připravovat a trvale udržovat vhodné pozemky a objekty pro případné investice pod kontrolou obcí, postupovat v úpravě nefunkčních průmyslových areálů. Aktivita Projekt podnikatelského inkubátoru Obce mohou vyčlenit objekt, případně i tento objekt zainvestovat ( zasíťovat ) a následně výhodně pronajmout místním začínajícím podnikatelům. Obec může podnikateli zajišťovat i servis, například provádění účetnictví, řemeslník se na druhé straně může plně věnovat své profesi a současně i platit nižší nájem. Po určité době by měl být již samostatný a připravený ke zřízení vlastní provozovny, případně platit vyšší nájem. Aktivita Vytvoření katalogu vhodných podnikatelských ploch pro potenciální investory Vytvoření katalogu, který bude obsahovat kompletní sadu informací o podnikatelských plochách (fotografie, rozloha, umístění, dopravní napojení, zasíťování apod.). Distribuci takového katalogu je možno provádět v rámci Krajského úřadu kraje Vysočina, veletrhů či stávajících kontaktů jednotlivých obcí. - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 17

19 - podnikatel - soukromé financování (podnikatelský sektor) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR, MPO) - Strukturální fondy EU Opatření 3.2 Lidé rozvoj vzdělanosti, pracovních příležitostí Jedním z důležitých ekonomických faktorů, ovlivňujících hospodářský potenciál regionu, je vzdělanostní struktura a kvalifikační úroveň obyvatelstva. Síť vzdělávacích zařízení (předškolních, základních, středních i vyšších), stejně jako jejich kvalita je jedním z určujících předpokladů zvýšení vzdělání občanů a jejich dalšího flexibilního uplatnění na trhu práce. Velkou pozornost je nutno v současné době věnovat stále důležitějšímu využití nových technologií. Nedostatek pracovníků s potřebnou kvalifikací v technických (moderních) oborech, s vyšším stupněm vzdělání je jednou z charakteristik trhu práce v kraji Vysočina a Svazku obcí Lípa. Jedná se o složitý problém, jehož řešením může být ukončení patové situace, kdy na jedné straně region zaznamenává nízkou míru nezaměstnanosti, na straně druhé současná struktura pracovních příležitostí představuje nízké mzdy a tím brzdí i další rozvoj. Je nezbytné zajišťovat, aby pracovní síly disponovaly vzděláním a dovednostmi potřebnými k uspokojení poptávky zaměstnavatelů a investorů. Aktivita Spolupráce se vzdělávacími institucemi či agenturami při rekvalifikacích Jedná se o podporu dalšího vzdělávání obyvatelstva a zvyšování standardů vzdělanosti obyvatelstva. Aktivita Rozvoj všeobecné informační gramotnosti obyvatelstva Zvyšovat informační gramotnost; věnovat pozornost počítačovému vybavení a personálnímu obsazení již na základních školách, vybudovat moderní síť veřejných knihoven, vytvářet programy pro všechny skupiny obyvatel. Aktivita Soukromá VŠ neuniverzitního typu, vyšší odborná škola Jedná se o prověření možností zřízení školy (vyšší odborné, případně podobné úrovně) pro region Pelhřimovska (cca rozsah dnešního okresu + například další okolí Žďársko, Havlíčkobrodsko). Tato škola může přinést udržení místních mladých lidí v regionu, přípravu pracovní síly, tak aby kvalifikačně odpovídala požadavkům investorů apod. Aktivita Vybudování regionálního vzdělávacího centra využití nevyužitých objektů pro vzdělávání a rozšiřování odbornosti a kvalifikace Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 18

20 V regionu se nachází několik nevyužitých či jen částečně využitých obecních nemovitostí, které hledají své využití. V regionu se dále nenachází zařízení, které by sloužilo pro vzdělávací kurzy či rekvalifikace. Aktivita Podpora tvorby rekvalifikačních kurzů Rekvalifikace jsou jednou z vhodných možností při hledání nové práce. Aktivita Podpora vzdělávání a rozšiřování odbornosti a kvalifikace v tradičních řemeslech Region Lípa má jako každá oblast svá tradiční odvětví, jehož zaměstnanci jsou ve svém oboru na vysoké profesní úrovni. Podpora vzdělanosti v tradičních oborech vede ke zvyšování kvalifikace a ekonomickému rozvoji regionu. Aktivita Rozvoj terciálního vzdělávání Rozvoj jakéhokoli vzdělávání navazujícího na střední školství dává jistou záruku vzdělanosti obyvatelstva a ekonomický rozvoj regionu. Aktivita Podpora spolupráce s úřady práce či jinými státními institucemi Při rozvoji vzdělanosti a kvalifikovanosti obyvatelstva je nutné spolupracovat s mnoha partnery, kteří mohou výrazně pomoci s přípravou a realizací projektů. - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu (např.: úřady práce, vzdělávací instituce) - NNO - občanská iniciativa - podnikatel - soukromé financování (podnikatelský sektor) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR, MPSV, MŠMT) - Strukturální fondy EU Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 19

21 Opatření 3.3 Zemědělství restrukturalizace a modernizace Oblast zemědělství tvoří důležitou součást regionální ekonomiky a poskytuje výrazné množství pracovních míst. Opatření je zaměřeno na poskytnutí odborné pomoci všem subjektům, podnikajícím v regionu v zemědělství (akciové společnosti, družstva vlastníků, soukromě hospodařící zemědělci). Jednou z charakteristik zemědělství nejen v ČR ale výrazně i v EU je systém dotací. V rámci ČR směřuje do zemědělství relativně vysoké množství finančních prostředků, které je možno využít v mnoha směrech zemědělských aktivit. Zemědělství v rámci ČR je výrazně zaměřeno na rostlinnou produkci, která je však v mnoha případech nadbytečná a velmi těžko konkurenceschopná oproti jiným regionům Evropy. V poslední době je dále kladen značný důraz ze strany EU na diverzifikaci zemědělských aktivit, na modernizaci technologických postupů a na snižování ekologické náročnosti produkčního zemědělství. Aktivita Zalesňování neobdělávaných pozemků Neobdělávané či nevhodné zemědělské pozemky je v mnoha případech výhodné zalesnit a investovat do budoucí těžby dřeva. Aktivita Podpora biopaliv a jejich zpracování Omezené množství fosilních paliv s sebou nese zvyšování poptávky po alternativních zdrojích energie, mezi které lze zařadit například bioethanol či bioplyny. Aktivita Využití starých nevyužitých zemědělských objektů V regionu se nachází množství nevyužitých zemědělských objektů, které je možno využít například pro další rozvoj podnikání. Aktivita Podpora regionálních zemědělských produktů Region Lípa je oblastí s čistou přírodou, která produkuje ekologicky čisté potraviny. Aktivita Podpora marketingu regionálních zemědělských produktů Aktivita je zaměřená na podporu stávající produkce a podporu marketingu nových regionálních zemědělských produktů. - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu - podnikatel Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 20

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Výtah Strategie rozvoje svazku obcí Netolicko Prioritní oblasti, cíle, opatření (zpracovatel BESI a.s., 2005) II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Cíl 1.1: Zlepšit stav technické infrastruktury

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více