Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa"

Transkript

1 Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006

2 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY...12 PRIORITA 3: ROZVOJ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ, PODPORA PODNIKÁNÍ, LIDSKÉ ZDROJE...16 PRIORITA 4: KVALITA ŽIVOTA, SOCIÁLNÍ ROZVOJ OBCÍ...23 PRIORITA 5: ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU...31 PRIORITA 6: ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...40 Tým zpracovatele: Lukáš Vlček DiS. Lucie Hlavinková DiS. Bc. Jiří Hodinka Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 1

3 Úvod Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa vychází z priorit Strategického plánu rozvoje mikroregionu Pelhřimovsko jih, jehož nástupcem je Svazek obcí Lípa. Zadání této analýzy je spíše v aktualizaci strategie rozvoje mikroregionu Pelhřimovsko jih, než v tvorbě nové rozvojové strategie. Členské obce Svazku obcí Lípa se shodly na ponechání původních priorit v novém dokumentu a soustředit se spíše na aktualizaci jednotlivých opatření a aktivit. Priority a aktivity Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa vycházejí ze tří hlavních zdrojů. Jednak z analytické části strategie, jejíž zpracování předcházelo práci na strategické části Strategie rozvoje regionu Lípa. Druhých informačním zdrojem jsou projektové záměry jednotlivých členských obcí a třetím informačním zdrojem je práce pracovní skupiny obcí regionu Lípa, která se konala na počátku roku Veškeré navržené priority, opatření a aktivity Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa jsou podrobněji popsány a odůvodněny. Na zpracovanou Strategii rozvoje rozvoje Svazku obcí Lípa, která je základním článkem pro další rozvoj, budou navazovat individuální projekty dílčího významu, které budou zaměřeny jednak na řešení věcné problematiky, týkající se svazku obcí jako celku a dále pak na řešení problematiky týkající se jednotlivých obcí a podnikatelských subjektů v daném regionu. Hlavním podkladem při zpracování strategické části Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa byla již dříve zpracovaná analytická část (profil+swot analýza). Obce svazku obcí Lípa Bělá, Bohdalín, Bořetín, Častrov, Černov, Horní Cerekev, Horní Dubenky, Horní Ves, Kamenice nad Lipou, Lhota Vlasenice, Mezná, Mnich, Počátky, Polesí, Stojčín, Těmice, Veselá, Včelnička, Žirovnice Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 2

4 Globální cíl: Růst konkurenceschopnosti a prosperity svazků obcí Lípa při zvyšování úrovně kvality života obyvatel regionu Lípa. Strategické cíle: 1. Podporovat rozvoj technické a dopravní infrastruktury s ohledem na zachování typického krajinného rázu území. Zlepšit dostupnost území z dálnice D1. 2. Podporovat rozvoj dopravní infrastruktury, zajištění rychlé, bezpečné a přitom ekologicky přijatelné dostupnosti regionu a všech jeho částí. 3. Podpora podnikání, hospodářského růstu a konkurenceschopnosti založené na místní tradici a potenciálu pracovní síly. 4. Vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj bydlení, služeb, vzdělání a současně i kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel svazku obcí. 5. Podporovat další rozvoj cestovního ruchu, který může přivést domácí i zahraniční hosty a místním obyvatelům nabídne prostor pro trávení volného času. 6. V kulturní krajině trvale uchovat typický krajinný ráz Vysočiny se všemi tradičními prvky. Zachování regionu jako jedné z ekologicky nejčistších oblastí ČR. Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 3

5 Priority a opatření Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Stanovení priorit navazuje na výběr problémových oblastí stanovených na základě profilu a SWOT analýzy regionu a tvoří ukazatele pro rozhodování o nutných opatřeních a rozvojových aktivitách. Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa obsahuje 6 prioritních oblastí. Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Priorita 1 Řešení technické infrastruktury Priorita 4 Kvalita života, sociální rozvoj obcí Priorita 2 Řešení dopravní infrastruktury Priorita 5 Cestovní ruch Priorita 3 Podpora podnikání, rozvoj malého a středního podnikání Priorita 6 Životní prostředí Priority Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa jsou víceméně vyváženy pro komplexní rozvoj regionu. Priority obsahují jednotlivá opatření, která se dělí na konkrétní aktivity. Opatření a aktivity Strategie rozvoje regionu Lípa obsahují realizaci typů tzv. měkkých projektů, zaměřených spíše na vzdělávací, propagační či osvětové aktivity a dále pak na tzv. tvrdých projektů, které obsahují investiční, stavební aktivity. Jednotlivá opatření jsou blíže vysvětlena. Aktivity jednotlivých opatření mají ve většině případů, je-li to nutné svůj popis a stručné dovysvětlení. Používané zkratky: MŽP: Ministerstvo životního prostředí MZE: Ministerstvo zemědělství MMR: Ministerstvo pro místní rozvoj MK: Ministerstvo kultury MPO: Ministerstvo průmyslu a obchodu MŠMT: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy MD: Ministerstvo dopravy MI: Ministerstvo informatiky MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí CR: cestovní ruch Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 4

6 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Stav technické infrastruktury ve většině obcí regionu Lípa je stejně jako ve většině venkovských oblastí v ČR na nízké úrovni. Ve většině obcí chybí čistírna odpadních vod a kanalizace je zpravidla pouze smíšená (kombinace dešťové a splaškové kanalizace). Několik obcí regionu dále nemá vodovod a zásobování pitnou vodou je prováděno pomocí vrtaných studní. Dále pak stáří značné části obecních nemovitostí přesahuje několik desítek let a nemovitosti neodpovídají moderním požadavkům na zateplení a energetické hospodářství. Systém odpadového hospodářství je také nutno dořešit a věnovat se více recyklaci odpadů a způsobům nakládání s odpady. Tato priorita je zaměřena na komplexní řešení problémů, spojených s nedostatky v oblasti infrastruktury. Priorita je zaměřena na řešení nedostatků v oblasti zásobování a čištění vody, plynofikaci a dále pak na energetické hospodářství a odpadové hospodářství. PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Opatření 1.1 Rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí a rozšíření vodních zdrojů Opatření 1.2 Systém svedení a čištění odpadních vod Opatření 1.3 Plynofikace + teplofikace zlepšení životního prostředí Opatření 1.4 Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních objektů, kabelizace elektrického vedení a rozšíření kapacity trafostanic Opatření 1.5 Nakládání s odpady a jejich třídění, sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace Opatření 1.6 Informační systém Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 5

7 Opatření 1.1 Rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí a rozšíření vodních zdrojů Zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo ze zabezpečených a sledovaných zdrojů a její rozvedení ke všem místům potenciálních odběrů v požadovaném množství při dodržení obvyklých vlastností dodávky je základním požadavkem vybavenosti sídla pro kvalitní a spokojené bydlení občanů. Aktivita Obnova a rekonstrukce vodních zdrojů Obnova pramenů, studní a jejich zajištění pro nezávadný a trvalý odběr vody. Aktivita Vybudování nových vodních zdrojů a přívodních vodovodních řadů k sídlům včetně akumulačních prostor Aktivita obsahuje budování nových studní, zajištění dosud nevyužitých pramenišť, budování vodovodů a vodojemů. Aktivita Vybudování vnitroobecních rozvodných a zásobovacích vodovodních řadů, včetně všech doprovodných objektů pro zajištění dodávky vody ke všem spotřebitelům v požadovaném tlakovém pásmu Aktivita Obnova a rekonstrukce vodovodních řadů a doplnění zabezpečovacích a řídících systémů provozu Aktivita Obnova a stavební úpravy vodojemů, čerpacích stanic a doplnění speciálních objektů na stávajících vodovodních sítích - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MŽP, MZE, MMR) - Strukturální fondy EU Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 6

8 Opatření 1.2 Systém svedení a čištění odpadních vod Opatření řeší problematiku odvedení a čištění odpadních vod. Opatření je dále zaměřeno na zvýšení kapacity stávající kanalizace a čistíren odpadních vod (ČOV). Aktivita Oprava a rekonstrukce (zatěsnění) stávajících kanalizačních sítí Aktivita Vybudování nových stokových sítí jednotných i oddílných pro svedení odpadních vod a napojení na ČOV Aktivita Vybudování nových čistíren odpadních vod pro likvidaci znečištění ve sváděných splaškových vodách Budování nových ČOV, napojených na splaškovou kanalizace jedné či více obcí. Aktivita Biologické čištění odpadních vod Využití biologického čištění odpadních vod v oblastech s nízkou koncentrací ekvivalentních obyvatel (vyhnívající rybníky, mokřady apod.). Aktivita Modernizace a intenzifikace stávajících ČOV Zavedení nových technologií a zvýšení kapacity stávajících ČOV. Aktivita Projektová příprava Příprava stavebně technické a ekonomicko technické projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MŽP, MMR) - Strukturální fondy EU Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 7

9 Opatření 1.3 Plynofikace + teplofikace zlepšení životního prostředí Kromě snižování emisí SO 2, tuhých látek a oxidů dusíku u větších (průmyslových) zdrojů, nabývá na stále větším významu plošná plynofikace objektů k bydlení, která rovněž slouží i ke zvýšení komfortu při provozování topných soustav v bytech. Pro další zlepšování kvality ovzduší bude dále podporováno využívání alternativních zdrojů energie, především centrálního vytápění biomasou, v menších sídlech, která mohou být téměř soběstačná díky dobrým přírodním podmínkám, a zavedení postupného systému kontroly vypouštěných emisí do ovzduší a jejich monitorování. V podmínkách regionu může mít výroba tepla, spojená v případě kogenerace s dílčí výrobou elektřiny především ze spalování biomasy, lokální význam a podle zahraničních zkušeností ji lze s určitou výhodou uplatnit zvláště v obcích do 700 obyvatel. Neustálé zvyšování cen elektřiny a plynu pro domácnosti vyvolává v některých obcích regionu otázku využití obnovitelných zdrojů energie, potřebné je však konstatovat, že výroba z těchto zdrojů je zatím o něco dražší než využívání tradičních fosilních paliv. Pěstování biomasy na uvolněných zemědělských plochách má vedle energetického přínosu také význam ve zlepšení péče o mnohde méně intenzivně obhospodařované zemědělské půdy. Aktivita Plynofikace a teplofikace obcí mikroregionu - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MŽP, MMR) Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 8

10 Opatření 1.4 Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních subjektů úspory energie, kabelizace el. vedení a rozšíření kapacity trafostanic Opatření je zaměřeno na zvýšení efektivity vynakládané energie a na snížení nákladů, spojených s provozem veřejných budov. Opatření je dále zaměřeno na modernizaci stávajících energetických rozvodů. Aktivit Projekt energetického auditu jednotlivých sídel regionu se zaměřením na úspory energie Jedná se o nadstavbu, vestavbu a zateplení obecních domů, jejich energetická modernizace a rekonstrukce. Dále se pak jedná o návrh zřízení technických opatření pro energeticky úsporné provozování budov a jejich vybavení pro potřeby školství, zdravotnictví a budov veřejných institucí. Aktivita Dobudování a modernizace telekomunikačních sítí, přívodů a rozvodů elektrické energie a posílení trafostanic v sídlech obcí Svazku obcí Lípa Aktivita Podpora alternativních zdrojů energie (biopaliva, solární energie apod.) Aktivita Zateplování budov a snižování energetické náročnosti Aktivita Modernizace stávajících zdrojů vytápění Zavedení nových ekonomičtějších technologií, modernizace stávajících zdrojů a způsobů vytápění. - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu (např.: majitelé sítí) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MŽP, MMR) - Strukturální fondy EU Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 9

11 Opatření 1.5 Sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekonstrukce Racionalizace řešení odpadového hospodářství, spočívající v dobudování odpadových sběrných dvorů v několika vybraných sídlech regionu, v návaznosti na stávající provozované skládky odpadu pro jejich lepší využití (nebezpečný, komunální i ostatní odpad) v souladu s plánem likvidace pevných komunálních odpadů pro bezpečné odkládání a čištění odpadů s kapacitou schopnou pojmout veškerý vytvářený odpad z regionu, s možností rozšíření kategorií skládkovaných druhů komunálních i ostatních druhů odpadů a zajištění ekologické likvidace odpadu na řízené skládce, dále podporu recyklace odpadu, kompostování i případné jímání a využití skládkových bioplynů a likvidace znečištění u skládkových vod jejich svedením na ČOV k přečištění a případné zvážení vybudování spalovny v návaznosti na stávající skládky sloužící pro ukládání odpadu z regionu. Významnou aktivitou v rámci opatření je sanace starých nepoužívaných skládek regionu a jejich rekultivace. Aktivita Sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace Ekologická likvidace starých skládek a jejich uvedení do ekologicky neutrálního stavu. Aktivita Vybudování společného sběrného dvora Výstavba či úprava objektu ve větší obci s dobrým komunikačním napojením a dobrou dostupností pro většinu obcí regionu (např.: Kamenice nad Lipou), kde by bylo možné skladovat odpady, které není možno ukládat do komunálního odpadu či do kontejnerů na recyklovaný odpad. Dále by byla zajišťována ekologická likvidace odpadu či jejich další využití. Aktivita Budování kompostáren a sběrných míst pro kompostovaný odpad Výstavba objektů pro kompostování a následné využití biomasy. Podpora spolupráce s následnými odběrateli biomasy (např.: zemědělská družstva). Aktivita Osvěta ve vztahu k třídění odpadu a nakládání s odpady Osvětové akce ve vztahu k veřejnosti, na základních a středních školách. Informační kampaně ve spolupráci s firmami, zabývajícími se tříděním odpadu. Aktivita Posilování sběrných míst pro sběr tříděného odpadu Nákup kontejnerů na tříděný odpad a jejich pravidelné vyvážení. Aktivita Budování skládek inertních odpadů Vytvoření jednotlivých či společných skládek inertních odpadů s nákupem bezpečných technologií na skladování nebezpečných odpadů. Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 10

12 - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu (např.: firmy zpracovávající odpad, Český svaz ochránců přírody) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MŽP, MMR) - Strukturální fondy EU Opatření 1.6 Informační systém Vytvoření fungujícího multifunkčního informačního systému s centrální jednotkou v regionu pro dorozumění, služby i řešení havarijních situací, mezi státními a samosprávnými institucemi, podnikateli i občany a vytvoření regionálního databázového systému s provázanými informacemi z referátů krajského úřadu, úřadu práce, finančního úřadu, ČSÚ, hospodářské komory a dalších případných veřejnoprávních institucí a plošné zavedení a zvýšení dostupnosti sítě Internet ve veřejných objektech (obecní úřady, školy, knihovny apod.). Aktivita Zavedení výpočetní techniky do obecní správy a její napojení na síť internet Aktivita Vybudování infrastruktury pro rozvoj internetu a internetového připojení (WiFi, optické kabely) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR, MI) - Strukturální fondy EU Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 11

13 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Region Lípa má významnou dopravní polohu, která spojuje kraj Vysočina s Jihočeským krajem. Regionem prochází významný silniční tah sever-jih komunikace I/34 (České Budějovice Jindřichův Hradec Pelhřimov Humpolec D1). Toto výhodné dopravní napojení skýtá možnosti pro rozvoj regionu po stránce podnikání či cestovního ruchu. Výhodné dopravní napojení s sebou přináší také jisté problémy, které jsou zřetelné ve vlivech nadměrné dopravy na životní prostředí, především v zastavěných územích měst a obcí mikroregionu, jejichž intravilány prochází nejvíce zatížené komunikace s vysokým podílem tranzitní dopravy. V této oblasti proto zůstává prioritou odvedení dopravy mimo zastavěné území sídel. Pro region je nutné dále posílit komunikační propojení ve směru Kamenice nad Lipou Žirovnice Počátky Horní Cerekev a odtud přes Batelov do krajského města Jihlavy. Toto silniční propojení svou současnou kvalitou technických parametrů nedává předpoklad pro plynulou a bezpečnou jízdu a množstvím objektů překračuje přírodní překážky. Mezi další významné komunikace procházející regionem patří silnice II/639, která spojuje města Kamenice nad Lipou a Horní Cerekev a obce Častrov, Veselá a Bělá. Silnice II/132 spojuje Žirovnici, Počátky, Horní Ves a Horní Cerekev. Města Kamenice nad Lipou a Žirovnice spojuje komunikace II/409. Obcemi Mnich a Bohdalín prochází silnice II/135. Obcí Horní Dubenky prochází silnice II/134. Ostatními obcemi prochází pouze silnice zařazené do ostatní silniční sítě místního významu v úrovni III. třídy. Propojení jednotlivých částí regionu silniční sítí je dostatečné. Stav komunikací je však nevyhovující a je uváděn jako jeden z problému regionu, spolu se stavem komunikací v jednotlivých obcích. Autobusovou dopravu na území regionu provozují velké nadregionální firmy (ICOM TRANSPORT, a.s. apod.). I přes každoroční příspěvky obcí na zajištění hromadné dopravy, je oblast dopravní obslužnosti značně problematická a nedostačující. PRIORITA 2: ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Opatření 2.1 Oprava místních komunikací Opatření 2.2 Zlepšení hromadné dopravy a zavedení nových školních autobusových linek Opatření 2.3 Zlepšení propojení sídel regionu a dostupnosti dálnice D1 Opatření 2.4 Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 12

14 Opatření 2.1 Oprava místních komunikací Oprava místních obslužných komunikací IV. třídy v zastavěných sídlech regionu. Jedná se o napojení obytných domů, budov občanské vybavenosti a podnikatelských objektů. Aktivita Aktivita Aktivita Aktivita Oprava místních komunikací Dostavba místních komunikací Oprava a dobudování místních komunikací pro pěší (chodníků) Opravy a budování propojovacích komunikací - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu - NNO - občanská iniciativa - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR, MD Státní fond dopravní infrastruktury) - Strukturální fondy EU Opatření 2.2 Zlepšení hromadné dopravy a zavedení nových školních autobusových linek Obce regionu řeší stav autobusových zastávek. Toto opatření je věnované modernizaci a úpravě některých dnes již legislativně nevyhovujících autobusových stanic (zálivy vedle jízdních pruhů), případně dostavba nových autobusových zastávek. Preferování hromadné dopravy na úkor dopravy individuální přispívá ke kvalitě životního prostředí a šetří náklady, spojené s dopravou. Dostupná doprava a kvalitní dopravní obslužnost je cestou k prosperitě a pro jejich zlepšení je nutné prohloubení všestranné spolupráce s místními podniky, které v dopravní oblasti působí, což dále umožní přispět k urychlení přípravy a prosazení dopravních investic a zkvalitnění stávajících místních komunikací. Aktivita Dobudování a rekonstrukce autobusových nádraží a zastávek Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 13

15 Aktivita Zavedení nových dopravních spojů v rámci jízdních řádů autobusové a železniční osobní dopravy v návaznosti na požadavky obyvatel Aktivita Podpora lokálního drobného dopravce (školní doprava, doprava k lékaři, doprava za nákupy apod.) Aktivita Podpora informování veřejnosti o provozu hromadné dopravy (aktuální informace o jízdních řádech) - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu (např.: dopravní společnosti, okolní regiony) - podnikatel - soukromé financování (podnikatelský sektor) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - Strukturální fondy EU Opatření 2.3 Zlepšení propojení sídel regionu a dostupnosti dálnice D1, budování obchvatů obcí regionu Zlepšení propojení menších obcí regionu s jádrovým sídlem a návazné úpravy a modernizace ke zlepšení propustnosti silnic a zlepšení dopravní dostupnosti na dálnici D1. Velmi závažným problémem jsou vlivy nadměrné dopravy na životní prostředí, především v zastavěných územích měst a obcí regionu, jejichž intravilány prochází nejvíce zatížené komunikace s vysokým podílem tranzitní dopravy. V této oblasti proto zůstává prioritou odvedení dopravy mimo zastavěné území sídel. Aktivita Rekonstrukce úseků silnic ve správě kraje i státních silnic vyšších tříd, zaměřené na odstranění dopravních závad, zvláště bodových a úsekových Aktivita Zvýšení únosnosti těles silnic a mostních objektů na nich a jejich rozšíření pro zlepšení prostupnosti a propustnosti provozu Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 14

16 Aktivita Vytvoření kvalitního napojení komunikací nižšího řádu na důležité regionální komunikace - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR) - Strukturální fondy EU Opatření 2.4 Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury Mezi další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury v obcích lze zařadit řešení legislativních změn v dopravě, zvyšování kapacity parkovacích a manipulačních ploch či zlepšení zabezpečení technických zařízení u železničních přejezdů. Aktivita Aktivita Aktivita Dostavba parkovacích a manipulačních ploch v centrech sídel regionu Pasportizace, rekonstrukce a doplnění dopravního značení místních komunikací v zastavěných územích obcí Zlepšení zabezpečovacích zařízení u železničních přejezdů - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR) Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 15

17 PRIORITA 3: ROZVOJ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ, PODPORA PODNIKÁNÍ, LIDSKÉ ZDROJE Rozvoj podnikání a životní úrovně obyvatel regionu je jedním z nejdůležitějších strategických cílů Strategie rozvoje regionu Lípa. Priorita 3 je zaměřena na vytváření příznivého ekonomického prostředí, směřujícího ke vzniku nových pracovních příležitostí a růstu HDP. Program rozvoje malého a středního podnikání vychází ze skutečnosti, že právě malé a střední podniky, tzn. podniky s počtem zaměstnanců menším než 250, vytváří dle údajů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. přibližně 70% HDP a podílejí se 57% na celkové zaměstnanosti. Tato skutečnost jasně říká, že růst MSP je hlavním faktorem ekonomického rozvoje a z důvodu zajištění konkurenceschopnosti území je nutno podpořit právě toto podnikání. PRIORITA 3: ROZVOJ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ, PODPORA PODNIKÁNÍ, LIDSKÉ ZDROJE Opatření 3.1 Rozvojové plochy a objekty vhodné a dostupné pro podnikání, od místních podnikatelů po zahraniční investice Opatření 3.2 Lidé rozvoj vzdělanosti, pracovních příležitostí Opatření 3.3 Zemědělství restrukturalizace a modernizace Opatření 3.4 Iniciativy obcí k podpoře podnikání Opatření 3.1 Rozvojové plochy a objekty vhodné a dostupné pro podnikání, od místních podnikatelů po zahraniční investice Region Lípa díky své výhodné dopravní poloze nabízí výhodné podmínky pro rozvoj podnikání. Mezi nejdůležitější předpoklady pro komplexní rozvoj podnikání lze zařadit vstřícný přístup zástupců místní samosprávy či například polohu v rámci ČR i relativně dobrou dopravní dostupnost. Ovšem na druhé straně kritickými momenty rozvoje podnikání a příchodu nových investorů do regionu může být vedle kvality pracovní síly i dostupnost budov a zainvestovaných pozemků. Pokud má Svazek obcí Lípa k dispozici nabídku dobře umístěných objektů a pozemků za rozumnou cenu, je to pro něj velká výhoda v soutěži o nové investory. Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 16

18 Aktivita Rozvojové plochy využití nevyužitých objektů, vhodných pro podnikání, od místních podnikatelů po zahraniční investice Slabou stránkou regionu je absence připravených objektů, větších ploch a nedostatečná koordinace možností v rámci řešeného území. Jedná se především o záměr vytvořit podmínky pro investice na zelenou louku, která však musí být provázena i snahou o využití opuštěných, nefunkčních průmyslových areálů. Rozvojové plochy pro investory musí splňovat tyto základní kritéria: vyjasněné majetkoprávní vztahy, nezastavěné pozemky, soulad funkčního využití s územním plánem, velikost min. 1,0 ha, dobré napojení na silniční síť, rovinatý terén. Pro začínající podnikatele mohou být vhodné např. nevyužívané objekty zemědělských družstev po nezbytných stavebních úpravách. Aktivita Kontaktní místo pro investory Pro případné investory by bylo vhodné zřídit kontaktní místo, kde by byly k dispozici komplexní informace o rozvojových podnikatelských plochách. Tuto aktivitu je možno řešit v rámci úřadu některé z členských obcí. Aktivita Zásoba pozemků a objektů Připravovat a trvale udržovat vhodné pozemky a objekty pro případné investice pod kontrolou obcí, postupovat v úpravě nefunkčních průmyslových areálů. Aktivita Projekt podnikatelského inkubátoru Obce mohou vyčlenit objekt, případně i tento objekt zainvestovat ( zasíťovat ) a následně výhodně pronajmout místním začínajícím podnikatelům. Obec může podnikateli zajišťovat i servis, například provádění účetnictví, řemeslník se na druhé straně může plně věnovat své profesi a současně i platit nižší nájem. Po určité době by měl být již samostatný a připravený ke zřízení vlastní provozovny, případně platit vyšší nájem. Aktivita Vytvoření katalogu vhodných podnikatelských ploch pro potenciální investory Vytvoření katalogu, který bude obsahovat kompletní sadu informací o podnikatelských plochách (fotografie, rozloha, umístění, dopravní napojení, zasíťování apod.). Distribuci takového katalogu je možno provádět v rámci Krajského úřadu kraje Vysočina, veletrhů či stávajících kontaktů jednotlivých obcí. - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 17

19 - podnikatel - soukromé financování (podnikatelský sektor) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR, MPO) - Strukturální fondy EU Opatření 3.2 Lidé rozvoj vzdělanosti, pracovních příležitostí Jedním z důležitých ekonomických faktorů, ovlivňujících hospodářský potenciál regionu, je vzdělanostní struktura a kvalifikační úroveň obyvatelstva. Síť vzdělávacích zařízení (předškolních, základních, středních i vyšších), stejně jako jejich kvalita je jedním z určujících předpokladů zvýšení vzdělání občanů a jejich dalšího flexibilního uplatnění na trhu práce. Velkou pozornost je nutno v současné době věnovat stále důležitějšímu využití nových technologií. Nedostatek pracovníků s potřebnou kvalifikací v technických (moderních) oborech, s vyšším stupněm vzdělání je jednou z charakteristik trhu práce v kraji Vysočina a Svazku obcí Lípa. Jedná se o složitý problém, jehož řešením může být ukončení patové situace, kdy na jedné straně region zaznamenává nízkou míru nezaměstnanosti, na straně druhé současná struktura pracovních příležitostí představuje nízké mzdy a tím brzdí i další rozvoj. Je nezbytné zajišťovat, aby pracovní síly disponovaly vzděláním a dovednostmi potřebnými k uspokojení poptávky zaměstnavatelů a investorů. Aktivita Spolupráce se vzdělávacími institucemi či agenturami při rekvalifikacích Jedná se o podporu dalšího vzdělávání obyvatelstva a zvyšování standardů vzdělanosti obyvatelstva. Aktivita Rozvoj všeobecné informační gramotnosti obyvatelstva Zvyšovat informační gramotnost; věnovat pozornost počítačovému vybavení a personálnímu obsazení již na základních školách, vybudovat moderní síť veřejných knihoven, vytvářet programy pro všechny skupiny obyvatel. Aktivita Soukromá VŠ neuniverzitního typu, vyšší odborná škola Jedná se o prověření možností zřízení školy (vyšší odborné, případně podobné úrovně) pro region Pelhřimovska (cca rozsah dnešního okresu + například další okolí Žďársko, Havlíčkobrodsko). Tato škola může přinést udržení místních mladých lidí v regionu, přípravu pracovní síly, tak aby kvalifikačně odpovídala požadavkům investorů apod. Aktivita Vybudování regionálního vzdělávacího centra využití nevyužitých objektů pro vzdělávání a rozšiřování odbornosti a kvalifikace Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 18

20 V regionu se nachází několik nevyužitých či jen částečně využitých obecních nemovitostí, které hledají své využití. V regionu se dále nenachází zařízení, které by sloužilo pro vzdělávací kurzy či rekvalifikace. Aktivita Podpora tvorby rekvalifikačních kurzů Rekvalifikace jsou jednou z vhodných možností při hledání nové práce. Aktivita Podpora vzdělávání a rozšiřování odbornosti a kvalifikace v tradičních řemeslech Region Lípa má jako každá oblast svá tradiční odvětví, jehož zaměstnanci jsou ve svém oboru na vysoké profesní úrovni. Podpora vzdělanosti v tradičních oborech vede ke zvyšování kvalifikace a ekonomickému rozvoji regionu. Aktivita Rozvoj terciálního vzdělávání Rozvoj jakéhokoli vzdělávání navazujícího na střední školství dává jistou záruku vzdělanosti obyvatelstva a ekonomický rozvoj regionu. Aktivita Podpora spolupráce s úřady práce či jinými státními institucemi Při rozvoji vzdělanosti a kvalifikovanosti obyvatelstva je nutné spolupracovat s mnoha partnery, kteří mohou výrazně pomoci s přípravou a realizací projektů. - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu (např.: úřady práce, vzdělávací instituce) - NNO - občanská iniciativa - podnikatel - soukromé financování (podnikatelský sektor) - zdroje kraje Vysočina (např.: Fond Vysočiny) - zdroje ministerstev ČR (např.: MMR, MPSV, MŠMT) - Strukturální fondy EU Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 19

21 Opatření 3.3 Zemědělství restrukturalizace a modernizace Oblast zemědělství tvoří důležitou součást regionální ekonomiky a poskytuje výrazné množství pracovních míst. Opatření je zaměřeno na poskytnutí odborné pomoci všem subjektům, podnikajícím v regionu v zemědělství (akciové společnosti, družstva vlastníků, soukromě hospodařící zemědělci). Jednou z charakteristik zemědělství nejen v ČR ale výrazně i v EU je systém dotací. V rámci ČR směřuje do zemědělství relativně vysoké množství finančních prostředků, které je možno využít v mnoha směrech zemědělských aktivit. Zemědělství v rámci ČR je výrazně zaměřeno na rostlinnou produkci, která je však v mnoha případech nadbytečná a velmi těžko konkurenceschopná oproti jiným regionům Evropy. V poslední době je dále kladen značný důraz ze strany EU na diverzifikaci zemědělských aktivit, na modernizaci technologických postupů a na snižování ekologické náročnosti produkčního zemědělství. Aktivita Zalesňování neobdělávaných pozemků Neobdělávané či nevhodné zemědělské pozemky je v mnoha případech výhodné zalesnit a investovat do budoucí těžby dřeva. Aktivita Podpora biopaliv a jejich zpracování Omezené množství fosilních paliv s sebou nese zvyšování poptávky po alternativních zdrojích energie, mezi které lze zařadit například bioethanol či bioplyny. Aktivita Využití starých nevyužitých zemědělských objektů V regionu se nachází množství nevyužitých zemědělských objektů, které je možno využít například pro další rozvoj podnikání. Aktivita Podpora regionálních zemědělských produktů Region Lípa je oblastí s čistou přírodou, která produkuje ekologicky čisté potraviny. Aktivita Podpora marketingu regionálních zemědělských produktů Aktivita je zaměřená na podporu stávající produkce a podporu marketingu nových regionálních zemědělských produktů. - navázání kvalitní spolupráce s partnery projektu - podnikatel Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa - Strategická část 20

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO OBSAH 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 1 2. Základní údaje o území MAS... 1 2.1. Územní vymezení MAS ORLICKO... 1 3. Zpracování SPL MAS... 2 3.1. Strategické dokumenty na území MAS ORLICKO... 2 3.2. Zapojení

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více