Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov"

Transkript

1 Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1

2 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené budově c) stavební a technické systémy budovy d) energetická náročnost hodnocené budovy e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy 2

3 Grafické znázornění průkazu Je stejné jako pro novou budovu, budovu s téměř nulovou spotřebou energie, větší změnu dokončené budovy, jinou než větší změnu dokončené budovy, a pro případy prodeje a pronájmu budovy nebo její ucelené části. Pouze v případě neuvedení doporučených opatření se příslušné části grafického znázornění nevyplňují a nezobrazují se šipky s hodnotou ukazatelů energetické náročnosti odpovídajícím těmto doporučením. 3

4 PENB grafické znázornění (návrh) 4

5 PENB grafické znázornění (skutečnost) 5

6 3 -Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení a) celková primární energie za rok b) neobnovitelná primární energie za rok c) celková dodaná energie za rok d) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok e) průměrný součinitel prostupu tepla f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici g) účinnost technických systémů 6

7 Požadavky na energetickou náročnost nové budovy (1) Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou splněny, pokud ukazatele energetické náročnosti uvedené v 3 odst. 2 písm. b), c) a e) nejsou vyšší než požadované hodnoty ukazatelů energetické náročnosti referenční budovy b) neobnovitelná primární energie za rok c) celková dodaná energie za rok e) průměrný součinitel prostupu tepla 7

8 Vlastnost Přirážkana vliv tepelných vazeb označení ΔU em jednotky W/(m 2.K) Změna dokončené budovy Referenční hodnota Nová budova Vnitřní tepelná kapacita C kj/(m 2.K) 165 0,02 Budova s téměř nulovou spotřebou energie Průměrný součinitel prostupu tepla U em W/(m 2.K) Požadovaná hodnota podle ČSN :2011 bez uplatnění horního omezení 0,8 x Požadovaná hodnota podle ČSN :2011 s horním omezením podle ČSN (2011) 0,6 x Požadovaná hodnota podle ČSN :2011 s horním omezením podle ČSN (2011) Dodaná energie na chlazení Celková propustnost slunečního záření Činitel clonění aktivními stínícími prvky pro režim chlazení Q fuel,c g kwh a) Rodinné domy a bytové domy : 0 b) Ostatní budovy : hodnota podle referenčních parametrů systémů chlazení - 0,5 F sh - 0,2 parametr označení jednotka Referenční hodnota Součinitel prostupu tepla U W/(m 2.K) Doporučená hodnota dle ČSN :11 8

9 Parametry referenční budovy (1) Parametry a hodnoty referenční budovy jsou stanoveny tak, aby zajistily nákladově optimální úroveň energetické náročnosti budov a prvků budov (2) Parametry a jejich hodnoty uvedené v tabulkách 1, 4 a 5 této přílohy charakterizují referenční budovu pro prokazování požadavku hodnocením celé budovy. U parametrů ovlivňující výpočet energetické náročnosti budov, pro které nejsou stanoveny referenční hodnoty, se použijí hodnoty shodné s navrhovanou budovou. 9

10 Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Pro jednozónovoubudovu se stanoví podle vztahu: U [ ( U ) ] N,20, j. Aj. bj Aj = f R. + U m, R em, N,20 / f R požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla podle tab. 1 přílohy f R -změna dokončené budovy. 1,0 -nová budova... 0,8 - budova s téměř nulovou spotřebou energie.. 0,6 10

11 Parametry referenční budovy Pokud součet průsvitných ploch tvoří více než 50% teplosměnné části vnějších stěn budovy, započte se pouze pro těchto 50% odpovídající požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla U N,20 pro výplně otvorů a pro ostatní průsvitné plochy se uvažuje požadovaná normová hodnota součinitele prostuputeplau N,20 provnějšístěny 11

12 Parametry referenční budovy Pro budovu s lehkým obvodovým pláštěm se při stanovení hodnoty U em,n,20 použije pro neprůsvitné výplně požadovaná normová hodnota U N,20 pro vnější stěny a pro průsvitné výplně požadovaná normová hodnota U N,20 pro výplně otvorů ve vnější stěně. 12

13 Přístavby a nástavby Přístavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25% se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu. 13

14 POSTUP VÝPOČTU 1. Určení hranic hodnocené zóny (zón) 2. Stanovení součinitelů prostupu tepla konstrukcí tvořících obálku hodnocené zóny U 3. Výpočet měrné tepelné ztráty H T 4. Stanovení energeticky vztažné plochy 5. Výpočet potřeby tepla na vytápění, klimatizaci, chlazení, přípravu TV a osvětlení 6. Výpočet měrné potřeby energie 7. Stanovení primární energie 8. Porovnání výsledků hodnocení s hodnocením referenční budovy 14

15 PENB nová budova Hodnocen přízemní nepodsklepený rodinný dům, bez vytápěného podkroví. Zastavěná plocha budovou je 54 m 2, obestavěný prostor 156,6m 3. Vnější výpočtové teploty podle TNI Vnitřní výpočtová teplota 20 C. Důmmá1bytaobývajího2osoby. Násobnostvýměnyvzduchu0,5h -1. Vnitřnítepelnákapacita165kJ/(K.m 2 ). 15

16 Přízemí rodinného domu 16

17 Řez rodinným domem 17

18 Výsledky hodnocení referenční budova Vstupní hodnoty hodnocení referenční budovy: - Doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla všech konstrukcí - Součinitel solární propustnosti g = 0,5 - Faktor obnovitelné a neobnovitelné energie:. vytápění 1,1. příprava teplé vody 1,1. osvětlení 3,0. Průměrný vliv lineárních tepelných vazeb 0,02 W/m 2 K Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami H T : 53,2 W/K Plocha obalových konstrukcí budovy: 195,0 m 2 Limit odvozený z U,reqdílčích konstrukcí... U em,lim : 0,38 W/m 2 K Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: 0,27 W/m 2 K 18

19 Referenční budova Energetická náročnost vytápění za rok EP,H: 20,375 GJ 5,660 MWh 105 kwh/m 2,a Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W: 13,862 GJ 3,851 MWh 71 kwh/m 2,a Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L: 7,042 GJ 1,956 MWh 36 kwh/m 2,a Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: 41,279 GJ 11,466 MWh 212 kwh/m 2,a 19

20 Navržená budova Vstupní hodnoty hodnocení navržené budovy: - Hodnoty součinitelů prostupu tepla konstrukcí. stěny, strop pod půdou U = 0,15 W/m 2 K. podlaha na terénu U = 0,30 W/m 2 K. výplně otvorů U = 0,85 W/m 2 K - Součinitel solární propustnosti g = 0,5 - Větrání nucené s rekuperací tepla účinnost 80% - Faktor obnovitelné a neobnovitelné energie:. vytápění - tepelné čerpadlo. příprava teplé vody tepelné čerpadlo + elektr. proud. osvětlení elektrický proud. průměrný vliv lineárních tepelných vazeb 0,02 W/m 2 K 20

21 Hodnocení navržené budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami H T : 29,0 W/K Plocha obalových konstrukcí budovy: 195,0 m 2 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim: 0,38 W/m 2 K Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: 0,15 W/m 2 K 21

22 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H: 2,938 GJ 0,816 MWh 15 kwh/m2 Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F: 0,552 GJ 0,153 MWh 3 kwh/m2 Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F: 0,552 GJ 0,153 MWh 3 kwh/m2 Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: 13,862 GJ 3,851 MWh 71 kwh/m2 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W: Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W: 13,862 GJ 3,851 MWh 71 kwh/m2 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 7,042 GJ 1,956 MWh 36 kwh/m2 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L: 7,042 GJ 1,956 MWh 36 kwh/m2 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: 24,395 GJ 6,776 MWh 125 kwh/m2 22

23 Porovnání výsledků hodnocení Hodnocenékriterium Průměrný součinitel prostupu tepla Energetická náročnost -vytápění - mechan. větrání - příprava TV -osvětlení Celková roční dodaná energie Navržená budova Referenční budova 0,15 0,27x 0,8 = 0,21 < 0,50 15 kwh/m 2 K 3 kwh/m 2 K 71 kwh/m 2 K 36 kwh/m 2 K 105 kwh/m 2 K - 71 kwh/m 2 K 36 kwh/m 2 K 125 kwh/m 2 K = 209 kwh/m 2 K hodnocení 0,15/0,21 = 0,71 = B 125/209 = 0,6 = B 23

24 Hodnoty faktoru primární energie pro referenční budovu Typ spotřeby Faktor primární energie Faktor neobnovitelné primární energie vytápění 1,1 1,1 chlazení 3,0 3,0 příprava teplé vody 1,1 1,1 úprava vlhkosti vzduchu 3,0 3,0 Mechanické větrání 3,0 3,0 osvětlení 3,0 3,0 Pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) 3,0 3,0 24

25 Stanovení primární energie Spotřeba energie na: Referenční budova vytápění 105 x 1,1 = 115,5 kwh/m 2 K Navržená budova 15 x 3,0 x 0,33 = 15,0 kwh/m 2 K Neobnovitelná primární energie Navržená opatření 15,0 kwh/m 2 K Vytápění pomocí tepelného čerpadla větrání - 3,0 x 3 = 9 kwh/m 2 K 9 kwh/m 2 K Mechanické větrání s rekuperací tepla přípravu TV 71 x 1,1 = 78,1 kwh/m 2 K osvětlení 36 x 3 = 108 kwh/m 2 K Celkem 301,6 kwh/m 2 K Hodnocení 35,5 x 3 = 106,5 35,3 x 3 x 0,33 = 35 kwh/m 2 K TČ + elektr. ohřev 36 x 3 = 108 kwh/m 2 K 273,5 kwh/m 2 K 141,5 kwh/m 2 K ½ spotřeby pomocí TČ ½ elektr. ohřev 108 kwh/m 2 K 273,5 C - úsporná Hodnocení podle vyhl. 148/2007 Sb kwh/m 2 K C úsporná 25

26 Rozbor výsledků hodnocení Energetická náročnost vytápění není vždy rozhodující v konečném hodnocení Rozhodující je spotřeba energie na přípravu TV osvětlení a provoz spotřebičů Spotřebu energie na přípravu TV lze snížit využitím solárních kolektorů či tepelného čerpadla Spotřebu energie na osvětlení lze snížit pouze využitím nových typů žárovek 26

27 Spotřeba energie na osvětlení Druh osvětlení Klasické žárovky, obecná svítidla Zářivky kompaktní Zářivky lineární Spotřeba energie pro hodnocený objekt 36 kwh/m 2 K 16 kwh/m 2 K 15 kwh/m 2 K Obvyklé vstupní údaje dle ČSN EN ISO tab. G.12 roční spotřeba elektrické energie na přípravu TV Obvyklé vstupní údaje dle ČSN EN ISO tab. G.12 roční spotřeba elektrické energie 10 kwh/m 2 K 20 kwh/m 2 K 27

28 Rekonstrukce budov Zákon č. 318/2012 Sb. s) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovynavícenež25%celkovéplochyobálkybudovy. 28

29 PENB rekonstrukce budovy 6 odst.(2): Požadavky na energetickou náročnost při větší změně a při jiné než větší změně dokončené budovy jsou splněny, pokud buď: a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v 3 odst. 1, písm. b) a e) nebo v 3 odst. 1, písm. c) a e) nejsou vyšší než hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu 29

30 Varianty hodnocení změn budov 1. varianta: b) neobnovitelná primární energie e) průměrný součinitel prostupu tepla 2. varianta: c) celková dodaná energie za rok e) průměrný součinitel prostupu tepla 3. varianta: f) součinitele prostupu tepla konstrukcí na systémové hranici 30

31 nebo: hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické systémy uvedeného v 3 odst. 2 písm. g) není nižší než požadovaná hodnota ukazateleuvedenávtabulceč.3.přílohyč.1 Tab. č. 3 Parametry a hodnoty pro jednotlivé technické systémy parametr označení jednotka Referenční hodnota Účinnost výroby energie zdrojem tepla Chladící faktor zdroje chladu Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody η H,gen (%) 80 EER C,gen (W/W) 2,7 η W,gen (%) 85 31

32 32

33 Vstupní hodnoty Hodnocen 8 podlažní bytový dům stavební soustavy T 08B Vnější výpočtové teploty podle TNI Vnitřní výpočtová teplota 20 C. Násobnostvýměnyvzduchu0,5h -1. Vnitřnítepelnákapacita165kJ/(K.m 2 ). 33

34 Větší změna dokončené budovy Navržené vlastnosti: - DTI stěnových konstrukcí.. U = 0,25 W/m 2 K -DTI střešní konstrukce U = 0,16 W/m 2 K -podlaha nad tech. podlažím.. U = 0,40 W/m 2 K -výměna oken za okna s IZ trojskly U = 0,85 W/m 2 K - větrání přirozené -Vytápění CZT s menším než 50% podílem obnovitelných zdrojů 34

35 Navržená budova -rekonstrukce Hodnota Součinitel U em obálky budovy Měrná potřeba energie na vytápění Potřebaenergie na vytápění Navržená budova Referenční budova Hodnocení Poměr N/R 0,38 < 0,5 W/m 2 K 0,46 < 0,5 W/m 2 K 0,82 C 36 kwh/m 2,a 42 kwh/m 2,a 0,86 C 43 kwh/m 2,a 50 kwh/m 2,a 0,86 C Přípravu TV 23 kwh/m 2,a 23 kwh/m 2,a - osvětlení 10 kwh/m 2,a 10 kwh/m 2,a - Celková spotřeba energie 76 kwh/m 2,a 83 kwh/m 2,a 0,91 C 35

36 Stanovení primární energie Spotřeba energie na: Referenční budova vytápění 105 x 1,1 = 115,5 kwh/m 2 K Navržená budova 86,0 x 1,4 = 120,4 kwh/m 2 K Neobnovitelná primární energie Energonositel 120,4 kwh/m 2 K CZT kotelna na hnědé uhlí větrání Přirozené větrání přípravu TV 71 x 1,1 = 78,1 kwh/m 2 K 71 x 1,4 = 99,4 kwh/m 2 K 99,4 kwh/m 2 K CZT kotelna na hnědé uhlí osvětlení 36 x 3 = 108 kwh/m 2 K 36 x 3 = 108 kwh/m 2 K 108 kwh/m 2 K Elektrický proud Celkem 301,6 kwh/m 2 K 328 kwh/m 2 K 328 kwh/m 2 K 328/301,6 D Hodnocení 328/301,6= 1,09 D - nehospodárná Nevyhovuje 36

37 Varianty hodnocení změn budov 1. varianta: b) neobnovitelná primární energie D nevyhovuje e) průměrný součinitel prostupu tepla C vyhovuje 2. varianta: c) celková dodaná energie za rok C vyhovuje e) průměrný součinitel prostupu tepla C vyhovuje 3. varianta: f) součinitele prostupu tepla konstrukcí na systémové hranici Doporučené hodnoty U a lepší -vyhovuje 37

38 Stavební soustava T 08B Opatření pro splnění požadavků: Současný stav obvodové stěny. U = 0,91 W/m 2 K R = 0,93 m 2 K/W Požadovaný stav. U = 0,12 W/m 2 K R = 8,16 m 2 K/W ΔR = 7,23 x 0,04 = 29 cm dodatečné tepelně izolační vrstvy Současný stav plochá střecha U = 0,79 W/m 2 K R = 1,09 m 2 K/W Požadovaný stav. U = 0,10 W/m 2 K R = 9,83 m 2 K/W ΔR = 8,74 x 0,04 = 35 cm dodatečné tepelně izolační vrstvy Výplně otvorů IZ trojskla Meziokenní vložky? 38

39 Rozbor výsledků hodnocení Energetická náročnost vytápění není vždy rozhodující v konečném hodnocení, problémem bude technické provedení (kotvení) větších tlouštěk dodatečných tepelných izolací např. na sendvičové stěnové konstrukce či lehké betony, rozhodující bude snížení spotřeby energie na přípravu TV, osvětlení a provoz domácích spotřebičů, spotřebu energie na přípravu TV lze teoreticky snížit využitím solárních systémů či tepelného čerpadla, ale problém bude jejich umístění u panelových domů, spotřebu energie na osvětlení lze snížit pouze využitím nových typů žárovek. 39

40 VÝSLEDKY ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ Metoda hodnocení Měrná energie na vytápění Příprava TV Osvětlení Celkem kwh/m 2 a kwh/m 2 a kwh/m 2 a kwh/m 2 a Třída energetické náročnosti Vyhláška 148/2007 Sb B TNI B MCH Desinger 12 (19) (24) B (A) Energetické hodnocení podle Multi Comfort Haus Desinger CZ převzato z publikace Pasivní domy. Energetické hodnocení podle vyhl. 148/2007 Sb. a TNI provedeno podle ENERGIE 2010 (Doc. Ing. Svoboda,PhD) Potřeby energie podle ČSN 13790: -příprava TV 10 kwh/m 2,a -osvětlení 20 kwh/m 2,a 40

41 Rekonstrukce rodinného domu Hodnocen přízemní nepodsklepený rodinný dům, bez vytápěného podkroví. Zastavěná plocha budovou je 54 m 2, obestavěný prostor 156,6 m 3. Vnější výpočtové teploty podle TNI Vnitřní výpočtová teplota 20 C. Dům má 1 byt a obývají ho 2 osoby. Násobnost výměny vzduchu 0,5 h -1. Vnitřní tepelná kapacita 165 kj/(k.m 2 ). 41

42 Větší změna dokončené budovy Bude provedeno: - DTI stěnových konstrukcí.. U = 0,25 W/m 2 K -DTI stropu pod půdou.. U = 0,20 W/m 2 K -podlaha na terénu.. U = 0,30 W/m 2 K -výměna oken za okna s IZ trojskly U = 0,85 W/m 2 K - Větrání přirozené - Vytápění pomocí elektrických přímotopů 42

43 Navržená budova -rekonstrukce Energetická náročnost vytápění za rok EP,H: 16,690 GJ 4,636 MWh 86 kwh/m 2,a Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W: 13,862 GJ 3,851 MWh 71 kwh/m 2,a Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L: 7,042 GJ 1,956 MWh 36 kwh/m 2,a Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: 37,594 GJ 10,443 MWh 193 kwh/m 2,a 43

44 Stanovení primární energie Spotřeba energie na: Referenční budova vytápění 105 x 1,1 = 115,5 kwh/m 2 K Navržená budova Neobnovitelná primární energie Navržená opatření = 86,0 kwh/m 2 K 258 kwh/m 2 K Elektrické vytápění větrání Přirozené větrání přípravu TV 71 x 1,1 = 78,1 kwh/m 2 K 71 x 3,0 = 213 kwh/m 2 K 213 kwh/m 2 K Ohřev bojlerem osvětlení 36 x 3 = 108 kwh/m 2 K Celkem 301,6 kwh/m 2 K Hodnocení 579/301,6 = 1,92 36 x 3 = 108 kwh/m 2 K 273,5 kwh/m 2 K 108 kwh/m 2 K Elektrický proud 579 kwh/m 2 K E - nehospodárná 44

45 Výsledky hodnocení 1. varianta: Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami H T : 45,3 W/K Plocha obalových konstrukcí budovy: ,0 m 2 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim: 0,38 W/m 2 K Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U em : 0,23 W/m 2 K Vyhovuje. 0,23 < 0,27 W/m 2 K Neobnovitelná primární energie W/m 2 K - nevyhovuje 579/301,6 = 1,92 - E 45

46 Výsledky hodnocení 2. varianta Celková dodaná energie 86 < 105 kwh/m 2,a vyhovuje Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami.. H T 45,3 W/K Plocha obalových konstrukcí budovy: ,0 m 2 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim: 0,38 W/m 2 K Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: 0,23 W/m 2 K Vyhovuje. 0,23 < 0,27 W/m 2 K = 0,85 C úsporná Hodnocení 86/105 = 0,81 C úsporná 46

47 Vyhodnocení 3. varianta - DTI stěnových konstrukcí.. U = 0,25 = 0,25 W/m 2 K -DTI stropu pod půdou.. U = 0,20 = 0,20 W/m 2 K -podlaha na terénu.. U = 0,30 = 0,30 W/m 2 K -výměna oken za okna s IZ trojskly U = 0,85 < 1,20 W/m 2 K Navržené úpravy konstrukcí splňují doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla 47

48 Stavební soustava T 08B 48

49 Stavební soustava T 08B kwh/m 2,a Hodnocená varianta Současný stav Požadované U podle ČSN Doporučené U podle ČSN Hodnoty U pro NED a PD Hodnoty požadované TV a osv. Podle SV Topení + větrání Teplá voda osvětlení celkem Třída PENB E D D D B 49

50 Hodnocení Referenční budova Vytápění 52 kwh/m 2 K Příprava TV.. 57 kwh/m 2 K Osvětlení 36 kwh/m 2 K Primární energie 227,9 kwh/m 2 K Navržená budova U hodnoty pro PD Vytápění 35 kwh/m 2 K Příprava TV.. 57 kwh/m 2 K Osvětlení 36 kwh/m 2 K Primární energie.. 236,8 kwh/m 2 K 236,8/227,9 1,04 C nebo D 50

51 Stavební soustava T 08B Opatření pro splnění požadavků: Současnýstav obvodovéstěny.u=0,91w/m 2 K R=0,93m 2 K/W Požadovanýstav.U=0,12W/m 2 K R=8,16m 2 K/W ΔR=7,23x0,04=29cmdodatečnétepelněizolačnívrstvy Současnýstavplochástřecha U=0,79W/m 2 K R=1,09m 2 K/W Požadovanýstav.U=0,10W/m 2 K R=9,83m 2 K/W ΔR=8,74x0,04=35cmdodatečnétepelněizolačnívrstvy Výplně otvorů IZ trojskla Zdroj informací v prezentaci : Ing. Jaroslav Šafránek, CSc 51

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD)

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD) Jednopatrový RD s podkrovím a nevytápěným prostorem-garáží UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI 730329 (RD) Ing. Petr Kapička 1 Pohled východní 2 Pohled jižní 3 Pohled západní 4 Pohled

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Suchdolské náměstí 445/7, Praha

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Suchdolské náměstí 445/7, Praha PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Suchdolské náměstí 445/7, 16500 Praha dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Kytlická 780, Praha Prosek

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Kytlická 780, Praha Prosek PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Kytlická 780, 190 00 Praha Prosek dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, 27341 Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Havlíčkova 2209 PSČ, místo: 39002

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, bytový dům, K Rybníků 597/1, Brno - Medlánky. parc. č.st. 991/46 dle Vyhl. 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, bytový dům, K Rybníků 597/1, Brno - Medlánky. parc. č.st. 991/46 dle Vyhl. 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, bytový dům, K Rybníků 597/1, 621 00 Brno Medlánky parc. č.st. 991/46 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek domu K Rybníku 597/1 K Rybníků

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Bytový dům

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Bytový dům PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Bytový dům č. p. 1488, Praha Hostivař dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

Korunní 1302, p.č , Praha Vinohrady Bytový dům program ENERGETIKA verze 4.2.5

Korunní 1302, p.č , Praha Vinohrady Bytový dům program ENERGETIKA verze 4.2.5 Korunní 1302, p.č. 2930 101 00, Praha Vinohrady Bytový dům 2110.69 0.28 2034.5 61.8 72.6 92.7 109 124 145 185 218 212 247 290 309 363 384 432.3 780.4 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 1 [ ] 0.00

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Dle

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4. PROTECH spol. s r.o. 314 Ing.Viktor Kouřílek Praha 5 Datum tisku: 26.9.214 Zakázka: 914 KOSTKY PB PENB finál PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy:

Více

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 2945 Ing.Tomáš Brückner Kopřivnice Datum tisku: 24.11.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY CERIT SCIENCE PARK

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY CERIT SCIENCE PARK PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY CERIT SCIENCE PARK Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU 1. a 2. etapa Botanická 68a, Brno SO 7010 Budova A1 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: MASARYKOVA UNIVERZITA Žerotínovo

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.3 PROTECH spol. s r.o. 2867 Jiří Hněvkovský Mladá Boleslav Datum tisku: 7.3.216 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb.

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb. Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz Mobil: 777 784 900 PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Bytový dům Tř. Budovatelů č.p Most (blok 91)

Bytový dům Tř. Budovatelů č.p Most (blok 91) Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 0023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Zařazení budovy do kategorie (A, B,, G) Pojem referenční budova Referenční budova je výpočtově definovaná budova: - téhož

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 284-5, fa 234 054 291 e-mail tereza.brettingerova@dek-cz.com http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Rodinný dům Okružní, Sibřina k. ú. Stupice (okres Praha-východ) p. č. 687/24 Energetický specialista Číslo oprávnění Datum vypracování Evidenční číslo Ing. Petr Mádlík

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Vyhláška. ze dne 2013, o energetické náročnosti budov. Předmět úpravy

Vyhláška. ze dne 2013, o energetické náročnosti budov. Předmět úpravy Vyhláška ze dne 2013, o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Lužnická 1586 PSČ, místo: 390 01

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, 616 00 Brno-Žabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, 616 00 Brno-Žabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brnoměsto,

Více

Sulova 1356, k.ú , p.č. 1011/ , Praha 5 -Zbraslav Bytový dům

Sulova 1356, k.ú , p.č. 1011/ , Praha 5 -Zbraslav Bytový dům Sulova 1356, k.ú. 791733, p.č. 1011/15 156 00, Praha 5 Zbraslav Bytový dům 7256.12 0.30 9127.15 39.6 51.5 59.3 77.3 76.2 99.9 79.1 103 119 155 158 206 198 258 695.7 911.6 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov SVJ Ortenovo náměstí Ortenovo

Více

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Kociánka, k.ú , p.č. 239/ , Brno Bytový dům

Kociánka, k.ú , p.č. 239/ , Brno Bytový dům Kociánka, k.ú. 611565, p.č. 239/1 61200, Brno Bytový dům 1399.65 0.68 618.1 76.0 78.6 81.6 95.9 114 118 152 157 228 236 304 315 380 393 50.4 59.3 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 1 [ ] 56.5

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy DPU REVIT s.r.o. 28. října 375/9 110 00 Praha 1 Staré Město email: info@dumplnyuspor.cz Průkaz energetické náročnosti budovy 17.9.2015 Bytový dům, Luštěnická 723/13, 724/11, 197 00 Praha 9 - Kbely Zpracoval:

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiná než větší změna dokončené

Více

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov. Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov. Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha Obsah Výchozí podmínky pro zpracování vyhlášky Podrobnosti výpočtové metodiky Zařazení

Více

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kamýcká 243/4 PSČ, místo: 16 Praha 6 Typ budovy: bytový dům A (1) Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Projekt: Rodinný dům p.č. 222/2 k.ú. Modřice Energetický specialista Číslo oprávnění Datum vypracování Evidenční číslo doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. 1122 10. 8. 2016

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Energetická certifikace budov v České republice. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

Energetická certifikace budov v České republice. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Energetická certifikace budov v České republice Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Výchozí podmínky pro zpracování vyhlášky Podrobnosti výpočtové metodiky Zařazení hodnocené budovy do třídy energetické

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Zakázka: 110_BD Prazska 1553 PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Zakázka: 110_BD Prazska 1553 PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiná než větší změna dokončené

Více

K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12

K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12 K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú.... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12 69.1 80.8 103 104 121 123 138 162 207 243 276 323 345 404 12.3 14.7 Software pro stavební fyziku firmy DEK

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3263 Atelier HALVA Žďár n.sázavou Datum tisku: 3.1.215 Archiv: H19/215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Více

Sokolovská 234/6, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 508.64 0.71 246.7

Sokolovská 234/6, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 508.64 0.71 246.7 Sokolovská 234/6, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 508.64 0.71 246.7 67.6 74.1 101 111 135 148 203 222 217 270 296 338 370 651 53.5 160.5 Software pro stavební

Více