místostarostka Marie Valachová,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "místostarostka Marie Valachová,"

Transkript

1 ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice ks Miroslav ks Mor. Krumlov ks Oslavany ks A další ks na 165 místech v 76 pøilehlých mìstech a obcích Toto èíslo vyšlo 21. bøezna 2003 Ukøivdìná MK radnice? Pan Sklenský se ve svém èlánku Pohled z druhé strany ohradil proti všem, kteøí svými èlánky pøispívají ke štvaní krumlovské radnice. Nemám žádné výhrady k obsahu tohoto èlánku, naopak ho vítám právì jako pohled z druhé strany, který je seriózní a pøispívá, aby si ètenáø utváøel objektivní a vyvážený pohled. Mne samotného by jako obèana MK také napøíklad zajímalo, proè Ing. Ptáèek nepøijal nabízenou funkci u kormidla. Sice se Ing. Ptáèek toto snažil vysvìtlit ve èlánku Jeevesùv omyl, ale to byly z pohledu obèana, který nemá možnost znát podrobnìji pozadí, argumenty jistì chatrné, které se nedají zcela uznat. Ale zpìt k panu Sklenskému a jeho èlánku. To vše by bylo v poøádku, kdyby pan Sklenský nechtìl reagovat na všechny, kteøí štvou proti krumlovské radnici. Nemám pocit, že by kdokoli, kdo psal do ZRCADLA štval proti komukoli, natožpak proti krumlovské radnici. Vìøte tomu, nebo ne, ale tyto noviny jsem nezakládal proto, aby komukoli nadržovali a štvali nìkoho proti nìkomu. Ale pokud si pletete svobodnì vyjádøený názor èi pohled, který zrovna neopìvuje vedení krumlovské radnice za štvaní proti ní, pak jste asi zaspal dobu. Dnes už neplatí ono známe: Kdo nejde s námi, jde proti nám. Snad neèekáte, že nezávislé noviny budou hledat informace o radnici, za které vás budou chválit a opìvovat. Na to je zde pøece vaše periodikum - MK noviny. Nikdo nepochybuje o tom, že je mnoho vìcí, které jste udìlali správnì, že mnoho problémù mìsta jste vyøešili dobøe. Ale za to vás také platíme z našich daní a tak by to jaksi mìlo být. Takže je logické, když budeme hlavnì psát o tom, kde máme pocit, že nemusí být vše, jak má. I obèané se budou ptát, vyjadøovat se k rùzným problémùm a øíkat své názory. Dokonce se proti vám budou ohrazovat tøeba i neprávem. Ale to neznamená, že proti vám nìkdo štve. Z mnoha dùvìryhodných zdrojù vím, jakým trnem v oku vám, vedení radnice, ZRCADLO je. Neseïte s panem starostou pøi øešení problému existence ZRCADLA, jak nás zakázat, nebo cenzurovat. Pokud se komukoli z radnice cokoli v ZRCADLE nelíbí, a sedne a napíše svùj názor na vìc. My nikoho cenzurovat nechceme a nebudeme. Starosta MK pan Pitlach se s našimi novináøi odmítá bavit a jak se o nás vyjadøuje pøi nìkterých jednáních radìji pomlèím. Ale pøitom je jediným starostou vìtších mìst z regionu, který do ZRCADLA ještì nièím nepøispìl a k nièemu se v ZRCADLE nevyjádøil. Proè? Doufám, že tyto øádky nebudete, pane Sklenský, brát opìt jako štvaní proti vám a že Vaši kolegové a kolegynì z vedení mìsta Vás budou následovat a tak v naší redakèní poštì budeme nacházet stále více reakcí a polemik z krumlovské radnice. Zároveò také vyzývám ètenáøe ZRCADLA, aby nám napsali, jaký názor mají na objektivitu našich novin, jestli nemají pocit, že jsme v nìkterých kauzách zaujatí, nebo informujeme jednostrannì. Pavel Šašinka Zaslouží se Krumlov o migraci dùchodcù? XX/Moravský Krumlov/ Do závìreèného finále se blíží dokonèení nového Domu s peèovatelskou službou v Moravském Krumlovì. Dominantní budova na návrší pùsobí vskutku impozantnì a snese pojmenování jako Krumlovský palác dùchodcù. Pøedevším tìm je velkolepì pojatá budova urèená. Už od pohledu celkem zdaøilou investièní akci však provází øada nejasností, které nám nebyly ani ze strany krumlovské radnice plnì zodpovìzené. XXV prvé øadì je to dosud asi pohyblivý termín kolaudace a pøedání veøejnosti. Tolik oèekávané datum nám zatím nedokázala sdìlit ani místostarostka Marie Valachová. Podle ní by si stavba rovnìž nemìla vyžádat další navýšení nákladù, ale jiné zdroje hovoøí o až dvoumilionové sumì potøebné na opravu cesty znièené stavebním provozem (?!). Pøinejmenším otevøená je také záležitost obsazenosti novì vybudovaných malometrážních bytù v tomto objektu. Jistì se ještì budou hlásit další zájemci, èas pro nì zùstává otevøený. Škodolibí kritikové ale øíkají, že je to tak velký dobrý skutek, který už nemá ve mìstì kdo pøijmout a využít. Podle místostarostky se ale krumlovská DPS neuzavírá zájemcùm odjinud, tøeba i ze širšího okolí. Podobný komfort napøíklad postrádají již dnes nìkteøí dùchodci v nedalekých Oslavanech a pokud volná kapacita skuteènì zùstane nevyužitá, mají pøíležitost k pøestìhování. XXJak nám místostarostka sdìlila, péèi o obyvatele DPS bude zajiš ovat peèovatelská služba Centra sociálních služeb sídlící v Moravském Krumlovì. Ve mìstì a okolí peèuje o 310 obèanù a tato její funkce zùstane zprovoznìním DPS nedotèená. Kapacita domu je 74 malometrážních bytù. Z toho je 58 jednopokojových a 16 dvoupokojových. Do kategorie zvláštního urèení patøí celkem dvanáct bytù. Do základního vybavení patøí kuchyòský kout, vlastní Letní kino na radnici nebude XX/Ivanèice/ Pøi chystané rekonstrukci dvorního køídla ivanèické radnice má být z jeho vnitøního dvorku odstranìno již nevyužívané a nefunkèní letní kino. Areál ivanèické radnice se má v tìchto zmìnách zbavit neestetické zbyteèné dostavby, navíc vybudované na nevhodném místì., vysvìtluje k zámìru starosta mìsta Vojtìch Adam. Podle døíve schváleného projektu úprav by se mìla celá budova radnice postupnou rekonstrukcí výraznì pøiblížit své pùvodní historické podobì. /tr/ sociální zázemí a akustické zaøízení pro pøivolání peèovatelky. Samozøejmostí je výtah. Do spoleèných prostor bude patøit jídelna s pøípravnou, která mùže posloužit jako spoleèenský sál. Cena bydlení má pøedbìžnì být u malých bytù pod hranicí šestnácti set a u vìtších pod dva tisíce ètyøi sta korun foto:mape mìsíènì. O pøidìlení bytù žadatelùm bude rozhodovat Rada mìsta. Jednou z nemnoha podmínek pøijetí je ale sobìstaènost žadatele - dùchodce, jehož zdravotní stav nevyžaduje komplexní péèi. Jde tedy o usnadnìní bydlení s dostupnými službami a péèí i s lékaøskou ordinací pøímo v domì. /Petr Jurák/ Obnova zámeckého parku nebude levnou záležitostí XX/Moravský Krumlov/ O další kousek se posunula v Moravském Krumlovì zamýšlená rekonstrukce zámeckého parku. Mìsto v minulém týdnu pøevzalo projektovou dokumentaci. Jak nám øekla místostarostka Marie Valachová, byla celkem pøíjemnì pøekvapená, že autoøi projektu ještì nepovažují stav parku za katastrofický. Navrhli jako optimální tøístupòovou vlnu obnovy stromù. Pøedpokládané náklady na revitalizaci parku mají v souhrnu dosáhnout tøinácti milionù korun. Dotaci na zahradnické práce pøesahující nepatrnì sedm milionù by mìl poskytnout Státní fond životního prostøedí a dalších asi šest milionù má k tomu vyèlenit mìsto ze svých rozpoètù. XXPodle místostarostky již mìsto odeslalo žádost o pøíspìvek Státnímu fondu a sama vìøí, že by se za pøíznivé souhry okolností mohlo již na podzim tohoto roku zaèínat s prvními úpravami zámecké vegetace. /tr/ s.r.o., Ivanèice PROVOZNÍ DOBA: po - pá: , so: PLASTOVÁ OKNA A DVEØE Zajištìní kompletních služeb: zamìøení na místì vypracování cenové nabídky doprava zdarma demontáž zednické práce odvoz odpadu. zastøešení z lexanu, svìtlíky, støíšky pøed vchody prodej i na splátky. ÈTYØKOMOROVÉ PRO ILY ZA CENU TØÍKOMOROVÝCH ZIMNÍ SLEVY 15-30% PRODLOUŽENY DO 30. DUBNA Nìmèice 731, Ivanèice, tel./fax: mobil: , PLASTOVÁ OKNA RI - TRADE MARKET, spol. s r.o. nám. 13. prosince è.8, Oslavany Telefon: Zelená linka: Mobil: ax: Web: VÝROBA PRODEJ MONTÁŽ ZDARMA: demontáž a odvoz stávajících oken vytvoøení návrhu vè. cenové relace zamìøení stávajících otvorù doprava na místo stavby 5 let bezplatný záruèní servis A NAVÍC: 4-5 komorový profil SALAMANDER NEJVÌTŠÍ VÝROBCE VÁM PØINÁŠÍ NEJLEPŠÍ CENY

2 2 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Miroslavská ruta na prodej XX/Miroslav/ Dražba budov bývalé miroslavské ruty je pøipravená na pondìlí 24. bøezna. Aèkoliv jde o miroslavský soubor budov, bude se nabízet na místì vzdáleném, a to až v sídle Slovácké ruty v Kunovicích. Prodávajícím navrhovatelem dražby je vlastník, tedy Hamé a.s., Babice. Miroslavská konzervárna zpracovávala ovoce pøevážnì ze zdejšího regionu. V provozu byla až do roku Od té doby prázdné budovy pìt let chátrají. Práci tady nacházelo v dobách prosperity 250 stálých zamìstnancù a v ovocnáøských sezónách k nim patøily další stovky kampaòových brigádníkù. Vedení mìsta sleduje oèekávaný prodej budov s nadìjí i obavami souèasnì. Vìøí, že sedmimiliónová cena mùže být v daném pøípadì urèitì dobrou pøíležitostí. Domnívají se, že by celý areál mohl být zajímavý i pro více zájemcù dohromady, kteøí by si ho pak rozdìlili podle svých potøeb na nìkolik dílèích tøeba i odlišných provozù. /PeJ/ Nepøítomní za smetí neplatí XX/Ivanèice/ Schválit nové úlevy v platbách za likvidaci komunálního odpadu doporuèuje Zastupitelstvu Rada mìsta Ivanèic. Stalo se tak po projednání s vedoucím finanèního odboru a odboru životního prostøedí. V souhrnu lze tuto zmìnu vyjádøit tak, že obèané trvale hlášení k pobytu, kteøí ve mìstì prokazatelnì nepobývají, nebudou povinni za odpad platit. Jmenovitì se prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu dotýká osob na vojenské základní službì, ve výkonu trestu, dìtí v dìtském domovì mimo mìsto, pak u osob dlouhodobì v zahranièí a poslední úlevou je prominutí poplatku víceèlenným rodinám za ètvrté a každé další dítì. Úlevu je možné získat na žádost poplatníka doloženou potøebnými doklady. /tr/ Rozpoèet mìsta je schválený XX/Oslavany/ V pondìlí tohoto týdne schválilo mìstské Zastupitelstvo letošní oslavanský rozpoèet. S jeho odsouhlasením byly souèasnì schválené dvì zásadní smlouvy, uvádí starosta mìsta Vít Aldorf. Tou první je pokraèování a dobudování kabelové televize v Oslavanech. V rozpoètu je právì za tímto úèelem vyèlenìný milión korun a starosta pøedpokládá, že by v prùbìhu roku podle nábìhu pøíjmù mohla být uvedená èástka ještì navýšena. Ve mìstì a souèasnì také v Padochovì by se mìlo pokraèovat v rozšíøení kabelových televizních rozvodù. XXDalší významnou a pro obyvatele viditelnou položkou je èástka 2,9 milionù korun vyèlenìných letos na opravu místních komunikací ve mìstì. Podle priorit stanovených Radou investují nejprve do kompletní rekonstrukce komunikace v ulici Nový Svìt a Na Støíbøe. Nepùjde o jednoduchou záležitost a jak starosta pøiznává, práce jsou komplikované také tím, že se v tìchto ulicích bude muset položit kanalizace. XXRozpoèet pochopitelnì zahrnuje obvyklé provozní potøeby mìsta, je v nìm vyèlenìná èástka na opravu oslavanského zámku, pamatuje se v nìm na pøíspìvky oslavanským organizacím, na sociální záležitosti, na veøejnou zeleò a jak starosta zdùraznil, rozpoèet je podle nìj koncipován velmi slušnì k tomu, aby se Oslavany mohly rozvíjet dál. /PeJ/ Pískovna se promìnila v èernou skládku XX/Vémyslice/ Který z fandù motokrosového sportu by neznal závody zpevnìných skeletù, pocházejících z osobních aut bìžných továrních znaèek pod obecnì známým oznaèením plecháèe? V našem regionu se nìkolik let jezdily závody hned na tøech místech. V Božicích, v Hostimi a ve vémyslické pískovnì. Na vémyslickém okruhu zavonìl benzín naposledy pøed více jak dvìma lety. K zastavení hojnì navštìvovaných závodù vedly dlouholeté spory mezi poøádajícím autoklubem, nìkterými vlastníky pozemkù a místní radnicí. Autoklub, který obtížnì hledal finanèní prostøedky na poøádání závodù byl postaven do role nezvaného návštìvníka a musel èelit kontrolám všelikých institucí a hrozbám trestních oznámení a rùzným pokutám. Autoklub tak doplatil na cizí hloupost, zlobu a závist, ale i na svou nedùslednost, nejednotnost i dùvìøivost. XXDnes je vémyslická pískovna rájem pro všechny, kteøí se chtìjí nìèeho zbavit. Závodní okruh je poset tunami domovního odpadu, suti a nepotøebného harampádí. Poøadatelùm závodù byl po léta vytýkán nešetrný zásah do krajiny, která je domovem nìkolika vzácných druhù fauny i flóry, i pøes to, že zástupci tehdejšího okresního odboru životního prostøedí ve Znojmì zde zásadní problém nevidìli. Zcela jistì by ho vidìli dnes, kdy se z pískovny stala velká èerná skládka. XXNa postoj k celé vìci jsme se zeptali pana Milana Doubka, starosty obce Vémyslice, v jejímž katastru se pískovna nachází. Je to problém, o kterém samozøejmì víme. V souèasné dobì jsou na tomto území témìø dvì desítky vlastníkù. Zastupitelstvo obce zaèátkem letošního roku schválilo návrh pozemkových úprav a pøipravuje smìnu obecních pozemkù za pozemky vlastníkù v pískovnì. Vše by se mìlo vyøešit bìhem letošního roku., uvedl starosta Doubek. V zájmu vedení obce tedy je získat dotèené pozemky, aby je mìlo pod kontrolou a aby zde mohla zaèít plánovaná obnova. Chtìli bychom postupnì celý areál pískovny zrekultivovat. Jedním z nápadù, jak jej úèelnì využít, je vybudovat malé jezírko, které by mohlo sloužit pro sportovní rybáøe. Pøed tím je však potøeba zlikvidovat navezený odpad. Ale je to všechno o penìzích., dodává starosta Doubek. XXSkládka v pískovnì se paradoxnì stala noèní mùrou pro samotnou radnici, jejíž minulá vedení mìla výhrady proti poøádání jízd plecháèù. Dnes sem jezdí jen traktory s vleèkou. Dovnitø plné odpadu, ven plné písku. (Písek se zde tìží i pøes výslovný zákaz Báòského úøadu a odboru životního prostøedí.) XXVémyslická radnice proti èernému navážení odpadkù dnes mnoho dìlat nemùže. Pískovna totiž není obecním foto: mape majetkem, takže vstup do ní zakázat ani pokutovat ze strany obce nelze. Kam však nedosáhne místní radnice, mohou jistì dosáhnout jiné instituce, tøeba i ty èinné v trestních øízeních. /mape/ Milí obèané, únorové Zastupitelstvo mìsta Moravského Krumlova mìlo mimoøádnì vysokou úèast. Pøáním mnoha zastupitelù je, aby to byl trvalý stav. Pøáli bychom si, abyste nás sledovali, abyste nám oponovali a diskutovali s námi. Není snadné rozhodovat o vìci bez znalosti, neoprávnìnì prosazovat nìèí zájem èi prospìch, lhát nebo projevovat otevøenì své osobní antipatie, když na Vás hledí desítky známých kritických oèí. Všichni zastupitelé Vaší pøítomnost na jednáních Zastupitelstva nutnì potøebují, i když, pravda, nìkteøí ji pøíliš nevítají, a spíše jim vyhovuje malá úèast obèanù. Prosím Vás tedy, udìlejte si èastìji èas a pøijïte do zasedací sínì. Pøijïte se vyjádøit k probíraným problémùm mìsta. Vaše názory jsou pro nás, zastupitele, dùležité a potøebné. Chceme Vám naslouchat a pomáhat Vám øešit Vaše problémy. Nejbližší Zastupitelstvo se koná v hodin v zasedací místnosti v pøízemí Mìstského úøadu. Kudrová Daniela Váš hostitel Penzion PRINC v centru Ivanèic Vám a Vašim obchodním partnerùm nabízí komfortní jedno a dvoulùžkové pokoje apartmán restaurace, bar, salonek, vlastní parkovištì Telefon: , ax: Mobil: Úèetnictví Burešová Vlasta nabízí vedení: jednoduchého a podvojného úèetnictví veškeré mzdové agendy zpracování daò. pøiznání fyzických i právnických osob rekonstrukce úèetnictví pøedešlých daòových období x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x Burešová Vlasta, Pionýrská 532, Moravský Krumlov tel./fax: , mobil: STAVEBNÍ IRMA DUBŠÍK A HOLÝ stavební a obkladaèské práce stavby na klíè pùdní vestavby i nástavby opravy a rekonstrukce demolice pokládka zámkových dlažeb zateplování fasád Nìmèice 301, Ivanèice tel./fax: mobil: , , BAZÉNY ZASTØEŠENÍ - PØÍSLUŠENSTVÍ ÓLIOVÉ LAMINÁTOVÉ BETONOVÉ PLASTOVÉ VENKOVNÍ VNITØNÍ ZAPUŠTÌNÉ NADZEMNÍ DODÁVKY NA KLÍÈ VÈ. STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ REKONSTRUKCE SERVIS ÚDRŽBA KVALITNÍ BAZÉNOVÁ CHEMIE A PØÍSLUŠENSTVÍ izolace proti vodì - elektromontáže - stavební práce irma VALLA - Palackého 104, M. Krumlov, T/ : , , POØÁDÁTE KULTURNÍ, ÈI SPORTOVNÍ AKCI? KONTAKTUJTE NAŠI REDAKCI! ZDARMA VÁS ZAØADÍME DO IN ORMAÈNÍHO SERVISU. irma Haas Profile Pøímìtice pøijme: pracovníka/pracovnici SŠ/VŠ strojního zamìøení (programy AUTOCAD, TOPS, práce na PC - Word, Excel, zkušenosti s øídícím systémem SINUMERIK a znalost NJ výhodou) pracovníka/pracovnici SŠ/VŠ strojního zamìøení na pozici mistra výroby (práce na PC a znalost NJ výhodou) Písemné nabídky zasílejte na adresu Haas Profile s.r.o., Haasova 1, Znojmo-Pøímìtice è.p. 358, popø. na tel.: rantišek Èerný AUTO&PNEUSERVIS Medlice 20 tel.: , váš vùz + naše služby = váš styl, vaše jistota SPOJOVACÍ MATERIÁL šrouby matice podložky závlaèky kolíky závitové tyèe hmoždinky vruty napínaèe povrchová úprava: èernìné, zinek, žárový zinek, nerez A2, A4 pevnost: 4.6, 5.6, 8.8, 10.9, 12.9 LOŽISKA + PØÍSLUŠENSTVÍ ložiska segerové kroužky O kroužky mazací hlavice øetìzy váleèkové DOPRAVA ZDARMA Petr ONDRÁÈEK P. Bezruèe 24, Ivanèice tel.: ,

3 Elektrárenský jez koneènì pod kontrolou XX/Oslavany/ Teprve místní šetøení svolané k oslavanskému elektrárenskému jezu udìlalo teèku za dosavadními strachy a nejasnostmi kolem tohoto vodního díla. XXJak nám øekl pøedseda protipovodòové komise mìsta a souèasnì starosta Vít Aldorf, jejich jediným zájmem je, aby nebylo vytopené mìsto, všechny ostatní legislativní záležitosti kolem jezu a jeho vlastnictví firmou Befacoal jsou pro nì vedle tohoto prioritního zájmu nepodstatné. Opakování dražby se blíží XX/Moravský Krumlov/ V neèekanì rychlém sledu se bude opakovat pokus o vydražení krumlovského zámku. Nový, druhý termín dražby byl zatím stanoven již na 1. dubna Podle pøedbìžných zpráv by mìla být tøicetimiliónová vyvolávací cena zachována. Teprve v pøípadì, že ani opakovaná dražba zámek neprodá, je možné uvažovat o pøípadném pohybu ceny smìrem dolu. /tr/ Neukáznìní øidièi obtìžují XX/Ivanèice/ Dne 28. ledna 2003 vyjádøili obèané Nìmèic peticí žádost o uzavøení mùstku pøes bývalý náhon v èásti Nìmèice nad autobusovou zastávkou. Dùvodem je chování neukáznìných øidièù, kteøí si zde zkracují cestu, i když je mùstek urèen pouze pro pìší, nikoli pro automobilovou dopravu. Rada mìsta Ivanèice na své 5. schùzi uzavírku schválila. Zároveò uložila referátu dopravy projednání záležitosti s dopravním inspektorátem Policie ÈR. Most bude uzavøen pomocí železných zábran. V souèasnosti se jedná o další stavební úpravì místa, která by zde provoz aut zcela znemožnila. /ham/ Rozšíøení meziskladu XX/Dukovany/ Místní šetøení stavebního øízení k rozšíøení meziskladu v Dukovanech probìhlo dne 13. bøezna. Na padesát úèastníkù si vyslechlo zámìr investora pøistavìt k stávajícímu meziskladu na 600 tun paliva, který bude v roce 2005 zaplnìn, druhou halu na 1340 tun. Zájem o prohlídku staveništì ale mìli pouze èlenové obèanské iniciativy Jihoèeští ta kové. Ještì menší zájem byl o následnou diskuzi. Šance vznést poslední ústní pøipomínku nevyužil nikdo. Zùstalo tak pouze u pøedem zaslaných písemných námitek. Ty se týkají napøíklad odolnosti skladù vùèi náletu podobné razance útoku na newyorské svìtové obchodní centrum, èi osudu použitého paliva po padesáti letech, kdy palivo v meziskladech vychladne. /abé/ Až na námìstí nemusí XX/Ivanèice/ Novou zastávku autobusù Pod Jakubem projednala s provozovateli veøejné autobusové dopravy radnice v Ivanèicích a rada zámìr na své první bøeznové schùzi schválila.. Pro své spoluobèany z blízkého sídlištì radní chtìjí zajistit pøimìøenou dosažitelnost projíždìjících autobusových spojù. Jak nám potvrdil starosta Vojtìch Adam, zastávka by se mìla po projednání investièním odborem místní radnice co nejdøíve objevit u høbitova. XX/Ivanèice/ Nepopulární zmìny v reorganizaci lékaøských služeb první pomoci pøicházejí do každodenní praxe. Rozhodoval o nich omezený pøídìl penìz a s touto hrozbou pak hlasy starostù povìøených obcí, které za tímto úèelem svolal krajský hejtman. Takzvané rozhodnutí kraje vzešlo z nastolených podmínek pro letošní rok. XXZ uvedeného rozhodnutí vyplývá, že ivanèická LSPP zùstává, v konceptu již není LSPP v Rosicích a v Moravském Krumlovì. Ivanèice Uvedl, že jednání bylo svoláno referátem životního prostøedí povìøeného úøadu v Ivanèicích za úèelem zajistit podle vodního zákona takzvaný Vodoprávní dozor na dosud problematickém jezu. Ze spoleèného jednání zainteresovaných stran vyplynula prvoøadá potøeba zajistit protipovodòovou ochranu mìsta, vlastník si musí uvìdomit, že zejména pøi prùchodech ledù je nebezpeèí velmi markantní. Musí docházet k manipulaci tak, aby se riziko záplav vylouèilo. Neprodlenì musela být zabezpeèena obsluha zaøízení. Vlastník musí provádìt celoroèní provoz a údržbu zaøízení doslova 365 dní v roce a 24 hodin dennì, zdùrazòuje starosta. Vlastnická firma dále musí zpracovat prozatímní manipulaèní a provozní øád, který odpovídá prostøednictvím nemocnice provozují služby v Ivanèicích a také v Rosicích, kde dosavadní služby konèí k Ivanèické služby se souèasnì od 1. dubna prodlužují na døívìjší ordinaèní doby. To je ve všední dny od do 7.00 následujícího dne. Bìhem víkendù pak služba bude prakticky nepøetržitá od 7.00 ráno do 7.00 následujícího dne. Zbývají ještì Židlochovice, kde se mìsto dohodlo, že od 1. dubna pøevezme služby jiný subjekt. Podle pøedbìžných zpráv by nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 3 souèasnému žalostnému stavu jezu. Následnì by mìla provìøit všechny dostupné a dochované projektové dokumentace a pøepracované je pøedložit k posouzení a zkolaudovat, pøípadnì rekolaudovat tento jez. Nikdo neví, zda bylo zaøízení kolaudováno, Jez se stavìl nìkdy v roce 1910 a od té doby se mohlo mnohé zmìnit. Souèasnì s tím musí být v termínu od 1. èervna letošního roku funkèní nový provozní a manipulaèní øád vodního díla. Jez je pøekážkou na vodním toku a ve chvílích, kdy tudy prochází ledy, je skuteènì velmi vážnì ohrožena spodní èást Oslavan a to si nemùžeme dovolit!, zdùrazòuje starosta mìsta. Vìøí, že si toto již zástupci vlastnické firmy uvìdomili a že záležitost již smìøuje k dobrému konci. /PeJ/ Odhlasují radní demolici? XX/Ivanèice/ Smlouvu na likvidaci torza nové bytovky odsouhlasila Rada mìsta v Ivanèicích. Zkrachovalá stavební akce chronicky známá jako 63 BJ na ivanèickém sídlišti se snad již po šesti letech opravdu chýlí k definitivnímu doøešení. XXJak nám sdìlil starosta Vojtìch Adam, byla již uzavøená dohoda o narovnání mezi mìstem a stavební firmou IMOS Brno. Sám tento krok vidí jako jediné možné øešení nekoneèného problému. Dodal, že Rada je pravomocná k tomuto kroku, ale v místních podmínkách chtìjí její èlenové své rozhodnutí ještì odsouhlasit celým Zastupitelstvem, které má zasedat již toto pondìlí. Schválený byl rovnìž návrh smlouvy o dílo na demolici nadzemní èásti objektu. Demolièní výmìr je pøipravený a pokud dojde na Zastupitelstvu k odhlasování uvedených krokù, mùže se neprodlenì zaèít s likvidací nadzemní èásti budovy. Po oèištìní základové desky by stavba bytù mìla podle zámìru radnice ještì v první polovinì letošního roku opìt pokraèovat. /tr/ Kolem krumlovské záchranky stále nejasno tam mìli sloužit praktiètí lékaøi sami. Vedení ivanèické nemocnice až do uzávìrky tohoto èísla novin postrádalo jakoukoliv zprávu z radnice v Moravském Krumlovì. Jak nám sdìlil øeditel nemocnice Jaromír Hrubeš, je to pro nì z provozních dùvodù zpráva naprosto zásadního významu. Je svým zpùsobem až neseriózní nesdìlit, zda budou krumlovští tuto službu od nemocnice požadovat, èi nikoliv. Rozšíøení pùsobnosti až do Krumlova není možné zvládnout ze dne na den. /PeJ/ Polemika - reakce Vážené Zrcadlo, konkrétnì zn. pb XXV èísle 5 jsem si se zájmem pøeèetla CELÝ Váš èlánek s názvem Kam smìøuje úroveò zábavy. Nemám k nìmu témìø co dodat, pøesnì jste vyjádøil(a) i náš rodinný názor. Jen jste zapomnìl(a) na další možnosti. V dobì, kdy na TV Nova bìží hloupouèká šou pana Rychlého, vysílá ÈT 1 hezký seriál Ranè U Zelené sedmy. Proè si tedy kazit náladu pøiblblými skeèi jmenovaného bavièe, když se nabízí i jiná varianta? A pokud tento seriál není zrovna Vaše parketa, vždy je možné zvolit variantu poslední - každý televizor má totiž takový èudlíèek, kterým je možné každý nejapný program vypnout docela. To se týká i ostatních Vámi jmenovaných (i nejmenovaných) poøadù. XXPokud ovšem ke každému Vašemu veèeru patøí televize jako jediná možná zábava, je mi Vás líto. Opravdu nìkdy není z èeho vybrat. V tom pøípadì lze pustit rádio, kaze ák nebo CD pøehrávaè. Nebo si s partnerem jen tak sednout a povídat si nebo èíst. A tam se dá volit opravdu podle svého vlastního vkusu. XXTakže Vám pøeji více opravdu kvalitní zábavy i v té televizi a hodnì klidu a pohody pro Vaši práci i odpoèinek. Vìra Š astná, Dolní Dubòany Úroveò zábavy smìøuje k úrovni divákù XXVážený pane pb. Se zdìšením jsem doèetl až do konce Váš èlánek v 5. èísle ZRCADLA. Když už jste nedobrovolnì (je mi jasné, že vás nìkdo pøivázal na židli pøed televizor a odkopl ovladaè) musel zhlédnout ony zábavné poøady TV Nova, neznamená to ještì, že se tím z vás stal odborník na zábavu. I když s Vámi v mnohém souhlasím a na úroveò nìkteré zábavy mám podobný názor, dìsí mne kdokoli, kdo mi chce vysvìtlovat, na co se mám, nebo nemám dívat a co je pro mne kvalitní a co je brak. Dovolte, to a si každý posoudí sám. To mi silnì pøipomíná nìco, co už je doufám minulostí. Doporuèuji Vám podívat se (tøeba i nedobrovolnì ) na poøad TV Nova, který se jmenuje Volejte øediteli. Podobných dopisù, jako je váš èlánek, dostává pan Železný zøejmì hodnì. A na všechny má stejnou odpovìï (ke které se pøidávám): Když se vám to nelíbí, tak si pøepnìte na jiný program, nebo se na televizi nedívejte! Pavel Šašinka Nové autobusové spoje XXSlibované protažení autobusových spojù od Znojma pøes Moravský Krumlov do Ivanèic, Moravských Bránic, Oøechova a Brna je od zaèátku bøezna skuteèností. Autobusy Znojemské dopravní spoleènosti nejezdí pøímo celou trasu najednou, protože nelze pøedpokládat, že by byla v tomto složení využívaná jako dálková. Výhodou je, že z Moravského Krumlova smìøují popsanými zastávkami k Brnu o osmé hodinì ráno. Zpìt projíždìjí stejnou trasu s odjezdem hodin z brnìnského stanovištì na Zvonaøce. Spojení bylo vytvoøené tak, aby vyplnilo dosavadní mezery a lépe vyhovìlo potøebám obèanù, kteøí na trase dojíždìjí tøeba za zdravotnictvím, zamìstnáním nebo na novì zøízené krajské instituce. /tr/ Chtìjí být pod dozorem XX/Ivanèice/ unkci profesionálního kontrolora chce ještì od letošního roku zøídit radnice v Ivanèicích. Samospráva si pøeje mít nad sebou øíznou pøísnou profesionální kontrolu, která vèas odhalí chyby a upozorní na nepøesnosti ve správì celého povìøeného úøadu. Je to funkce nepøíjemná a asi i nevdìèná, ale podle souèasného starosty mìsta také velmi užiteèná. Jak nám Vojtìch Adam k tomuto zámìru øekl, nemohou se soustavnì zabývat øešením minulosti. Život na radnici jde s postupujícím èasem nemilosrdnì dopøedu a je tøeba se víc dívat na úkoly pøed sebe, než na chyby zpìt. Problematika je opravdu složitá a profesionál se mìstu musí v dùsledku vyplatit. Výbìrové øízení by mìlo brzy probìhnout. /PeJ/ PNEUSERVIS Moravský Krumlov, Okružní 395, tel.: , NABÍZÍ PRO NÁKLADNÍ A OSOBNÍ AUTOMOBILY DEMONTÁŽ MONTÁŽ PRODEJ OPRAVY LIKVIDACE ULOŽENÍ VAŠICH ZIMNÍCH PNEU V NAŠEM SKLADU SUPER CENA LETNÍCH PNEU od 980 Kè Pracovní doba: Po - Pá hodin Sobota hodin Tìšíme se na Vaši návštìvu Znojmo rozšiøujeme naše služby o: digitální tisk a kopírování tisk od jednoho kusu tisk z Vámi dodaných dat (formát dat je lépe konzultovat pøedem) možno zasílat em kontakt: Tiskárenská 439, Moravský Krumlov tel.: , fax: Barevný tisk tisk do formátu A3+ (oøez na A3 na spadání) oboustranný tisk gramáž papíru 90 až 200 g/m 2 tisk na hladký a matnì lesklý papír, ražené plátno a transparentní fólie Èernobílý tisk tisk publikací od jednoho kusu kvalita a použitá technologie se blíží ofsetovému tisku Velkoformátový tisk tisk ze souborù PLT, ostatní formáty nutno konzultovat kapacita 480 formátù A0 za hodinu skládání 2 Kè za výkres kopie i na pauzovací papír a fólie skenování výkresù

4 4 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Bude se flikovat a lepit XX/Oslavany/ Díry v oslavanských silnicích prý nezùstanou již od jara zpustlé a opuštìné. Jak nás v minulých dnech ujiš oval starosta mìsta Vít Aldorf, mají být alespoò provizornì zaplnìné a zalepené, jen co to poèasí alespoò trochu dovolí. Uvedl, že si již od zimních mìsícù korespondují se Správou a údržbou silnic JMK, kde se jim podaøilo získat pøíslib, že budou v rámci jarní údržby oslavanské silnice opravené do snesitelného stavu. Tyto opravy ale nemohou oddalovat tolik potøebnou celkovou rekonstrukci na prùtahu mìstem. /PeJ/ Rozbitá silnice poškozuje nejen Miroslavsko XX/Miroslav/ Bez kvalitních komunikací zùstaneme chudým regionem, to co se v poslední dobì dìje, mùže pøípadné investory jen odehnat., øíká místostarosta Miroslavi Roman Volf. XXReagoval tak na nedávno instalovaná omezení rychlosti na hlavní silnièní dopravní tepnì spojující Znojmo a Brno. Na úseku pod miroslavským viaduktem je rychlost snížená již na jen na 40 kilometrù za hodinu. Zvýraznìné dopravní znaèky varují, že je tato èást v havarijním stavu a upozoròují øidièe na výtluky a vyjeté koleje. Vìtšinì cizích øidièù se asi zdá omezení natolik neuvìøitelné, že ètyøicítku viditelnì nedodržují. XXJak nám k instalovaným omezením sdìlil tiskový mluvèí PÈR ve Znojmì Jindøich Hujòák, k ráznému omezení rychlosti pøistoupila policie zejména proto, že stav vozovky neodpovídá silnici I. tøídy, jsou zde jámy a hluboko vytlaèené koleje. Omezení je nutné k zachování bezpeènosti provozu. Je jistì pozitivní, že zde zatím ještì k nehodì nedošlo. XXV neskrývaném rozèarování nám na miroslavské radnici øekli, že tato situace znovu pøispìje k umrtvení regionu. Vyžene z oblasti turisty, které se snažíme k nám pøilákat. Omezí poèet aut smìøujících ke dvìma hranièním pøechodùm, to je v Hevlínì a v Hatích. Nauèí další øidièe jezdit do Rakouska pøes Mikulov. Blízkost našeho vstupu do EU tyto obavy jen umocòuje. XXOpaèným pøíkladem jsou blízké Pohoøelice. Byli tam v podobné pozici jako Znojemsko, ale vytvoøení kvalitního spojení dálnièního typu již zvedlo zájem o prùmyslovou výstavbu, investují zde zahranièní firmy, vzrostl zájem i ceny parcel k podnikání. Co jsou nám platné prùmyslové zóny (?), když k nim není kvalitní dopravní spojení(!)., øíká s rozèarováním a obavami místostarosta Volf. /PeJ/ Pøístup do nemocnice se o tomto víkendu mìní XX/Ivanèice/ Omezení provozu v ivanèické nemocnici je pøipraveno již na tuto sobotu a nedìli, kdy jedna etapa prací ve stavební jámì se chýlí ke konci. Jak nám øekl øeditel nemocnice Jaromír Hrubeš, musejí do týdne pøesmìrovat vchod do šestipodlažního pavilonu pøímo z ulice Široká. K podobným zmìnám a omezením bude jistì docházet bìhem výstavby také v následných etapách prací. Napøíklad dalším podobnì nároèným krokem bude výstavba propojení mezi novým a dosavadním pavilonem, kde se podzemní èást má stavìt otevøenou jámou až do nitra dosavadní budovy. Projektová pøíprava a její konkrétní dopracování s tìmito zmìnami poèítají. Je pak dùležité, aby probíhaly plynule a šetrnì XX/Miroslav/ V minulém týdnu byla dokonèena likvidace nežádoucích náletových døevin na území Miroslavských kopcù. Èást práce udìlala povìøená odborná firma a svým dílem se na pracích úèastnila také místní Správa majetku mìsta. Do pololetí by mìla být tato chránìná oblast již vyhlášena. Podle místostarosty Romana Volfa snad do konce èervna. XXPosledním problémem podle nìj byla otázka pozemku Komerèní inzerce soukromého vlastníka. Mìsto nabídlo náhradou jiné parcely a jeho návrh nebyl v dùsledku soukromým vlastníkem akceptován. Proto má dojít ještì na výkup plochy. Rada mìsta jednala také o otázkách kolem porostù vážnì napadené borovice èerné. Odstranìní již suchých stromù bude následovat v pøíštím vegetaèním období. Radní doufají, že se ještì mohou nìkteré z postižených borovic vzpamatovat, pokud by nastaly lepší GE Capital Bank foto: mape vláhové podmínky. Podle odborníkù se nejedná o pùvodní døevinu. Kopce okolo Miroslavi bývaly prakticky holé. Zvláštností hodnou zachování je ale to, že se jedná o jediný jehliènatý porost v celém kraji široko daleko. V osmdesáti letech stromy vypadají tak na dvacet, ale všichni okolo si je pamatují jako samozøejmou souèást krajiny. XXNová výsadba tohoto druhu nepøichází v úvahu. Už k provozu nemocnice. V tuto chvíli musí vedení nemocnice doøešit zmìny vjezdu záchranné služby a souèasnì zajistit volný bezproblémový prùjezd pro transport vážnì postižených. XXStavební firma již konèí s pilotáží základové desky nového multifunkèního objektu a bìhem nìkolika dnù by mìlo skonèit takzvané hlubinné zakládání stavby. Stavba bude v jámì pokraèovat vytváøením železobetonových základových pásù, které se právì svaøují a tvarují prostøednictvím bednìní. Jak øeditel uvedl, práce probíhají zatím pomìrnì dobøe bez vážnìjších problémù. Souèasnì i financování ze strany ministerstva zùstává plynulé, dosud bez zádrhelù. Harmonogram se daøí udržet ve stanovených diferencích. Mírný skluz prací zapøíèinìný poèasím prý dokáže stavební firma vyrovnat, s takovou možností se bìžnì poèítá. Zmìny v uspoøádání vnitøního provozu jsou pøirozenou souèástí tak rozsáhlé akce a budou ji také provázet po celou dobu výstavby. /PeJ/ Rezervace u Miroslavi bude od poloviny roku proto by bylo pøinejmenším hezké dát jim šanci k dalšímu zachování. Podmínky na jmenovaných plochách mají stepní charakter a jako takové by mìly v delším èasovém horizontu zùstat. Stromy, které se ukáží jako neschopné regenerace, budou muset z tøicetihektarového chránìného území Miroslavské kopce zmizet. Na místo nich pøijdou stromy jiné, nepodléhající hromadnému úhynu. Vše dle doporuèení odborníkù. /PeJ/ Odborník na pùjèky radí Na dotazy ètenáøù týkající se spotøebitelských pùjèek odpovídá Radko Šindrbal, úvìrový manažer GE Capital Bank. XXNe vlastní vinou se naše rodina dostala do složité finanèní situace a potøebujeme rychle sehnat pùjèku. Nechceme se vydat do rukou rùzným podomním lichváøùm, je šance pùjèit si rychle peníze v nìkteré bance? J.P. Moravský Krumlov XXTo v dnešní dobì není problém. Napøíklad naše banka poskytuje úvìr standardnì do tøí dnù. Pokud už jste klientkou GE Capital Bank, mùžete mít peníze na úètu dokonce druhý den. XXMùžu mít jako ruèitele u spotøebitelského úvìru švagra, pøípadnì mùžu ve prospìch banky zastavit chatu nebo automobil? M.H. Dukovany XXTo záleží na konkrétním finanèním ústavu. Pokud jde o GE Capital Bank, zde žádného ruèitele nebo jinou formu zástavy vùbec nepotøebujete. XXChci si nechat opravit bytové jádro od kamaráda. Materiál bych ráda nakoupila od spolupracovnice, které zbyl po rekonstrukci bytu. Pùjèí mi banka peníze i na takové platby? T.S. Ivanèice XXGE Capital Bank poskytuje hotovostní úvìr a nezkoumá, na co peníze potøebujete. V praxi Vám peníze pøevedeme na úèet, ze kterého mùžete posílat platební pøíkazy nebo peníze vybrat v hotovosti. Záleží jen na Vás, za co peníze utratíte. XXSlyšela jsem, že pro schválení pùjèky v bance musí mít èlovìk nadprùmìrné pøíjmy, aby mohl splácet vysoké splátky. Chtìla bych si poøídit novou kuchyò a obávám se, že mi banka nepùjèí. I.S. Hostìradice XXToto možná platilo v minulosti. Samozøejmì platí, že každá banka vyhodnocuje žadatele o pùjèky a pøíjem je jedním z nejdùležitìjších ukazatelù. V GE Capital Bank se snažíme jít cestou, kdy každému zájemci o pùjèku spoèítáme nabídku tak, aby se on sám nedostal do potíží se splácením. Pøi pùjèce Kè se dá nastavit výše mìsíèní splátky na èástku okolo 750 Kè. A na takovou splátku dosáhne témìø každý. Obchodní místo v Moravském Krumlovì: nám. TGM 41, nová telefonní èísla:

5 Speciální školy pro sluchovì postižené v Ivanèicích XX/Ivanèice/ O výstavbì internátní školy pro neslyšící dìti v Ivanèicích rozhodl Moravský zemský snìm již 5. dubna Stavba byla zahájena 14. èervence 1893 a vyuèovat se zde zaèalo už 4. øíjna XXV roce 1990 se souèástí školy stalo Speciálnì pedagogické centrum, které se orientuje pøedevším na depistáž dìtí s vadami sluchu. K tomu je potøeba provádìt systematickou práci hned od chvíle, kdy byla zjištìna u dítìte sluchová vada. Je preferována oto: archív školy pøedevším sluchová výchova a vnímání mluvené øeèi. XXOdborníci SPC (logoped a psycholog) spolupracují s rodièi na výchovì sluchovì postižených dìtí. Zabezpeèují vyšetøení a na jeho základì a podle stupnì sluchové vady navrhují plán péèe. Jde o psychologickou, pedagogickou a poradenskou službu, kterou poskytuje SPC v rodinì zdarma. SPC se také stará o dìti integrované v bìžné MŠ a ZŠ, zajiš uje diagnostické pobyty pro rodièe s dìtmi ve škole a organizuje poradenské dny Výuka dìtí ve speciálních tøídách pro rodièe postižených dìtí. XXV souèasnosti Speciální školy pro sluchovì postižené zahrnují speciálnì pedagogické centrum, speciální mateøskou školu, základní školu, zvláštní školu a internát. XXSpeciální mateøská škola rozvíjí dovednosti a návyky v oblasti øeèové a sluchové, které si pøinesly dìti z domova. V MŠ se poznává dítì tak, aby mohla být v základní škole zajištìna odpovídající výchova i vzdìlávání vhodnou diferenciací. XXPøi mateøské škole pro sluchovì postižené byla v roce 2000 zøízena pro slyšící dìti z Ivanèic a blízkého okolí speciální tøída pro dìti s vadami øeèi. Zde je dìtem každodennì poskytovaná logopedická péèe. Souèasnì získávají významnou sociální zkušenost se sluchovì postiženými dìtmi. Dìtem s více vadami je nabízen speciální vzdìlávací program ve tøídì zvláštní školy pro sluchovì postižené, obsahující základy komunikace a získávání pøehledu o okolním prostøedí. XXZákladní škola pro sluchovì postižené zabezpeèuje výchovu a vzdìlávání žákù do té míry, aby po splnìní desetileté školní docházky byli schopni se ucházet /podle svých schopností psychických, øeèových, motorických/ o další vzdìlávání se v uèebním oboru nebo na støední škole. V ZŠ byla pøijata za základ nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 5 výuky orální metoda. Cílem této metody není jen nauèit dìti mluvit, ale i poskytnout neslyšícím poznání jazyka okolního slyšícího prostøedí. Nauèit žáky èíst s porozumìním tak, aby se pomocí èetby mohli dále vzdìlávat. K tomu je potøeba provádìt systematickou práci hned od chvíle, kdy byla zjištìna u dítìte sluchová vada. XXSouèástí školy je internát. Samozøejmostí je každodenní sportovní vyžití na høišti, v tìlocviènì, zájezdy na zimní stadion i do bazénu, taneèní a diskotéky. Zážitky z akcí jsou zpracovávány a využívány jako pøíspìvky do školního èasopisu Slucháèek. Škola a internát žijí spoleèným životem. Reagují na významné dny bìhem školního roku poøádáním spoleèných akcí, napøíklad oslavy narozenin dìtí, živý betlém, spoleèná veèeøe všech zamìstnancù a dìtí u stromeèku, slet èarodìjnic, besídky s programem pro rodièe, nebo louèení s absolventy školy. XXPro zájemce z øad rodièù, jejichž dìti mají problémy v øeèovém rozvoji, bude u pøíležitosti Dnù otevøených dveøí od 24. do 28. bøezna pøedstavena speciální tøída pro dìti s vadami øeèi s každodenní logopedickou péèí. Tato tøída bude ve školním roce 2003/2004 opìt otevøena pøi mateøské škole pro sluchovì postižené. /abé/ Na vìž peníze dostanou foto: mape XX/Oslavany/ Rekonstrukce zámecké kaple a pøedevším dominantní vìže oslavanského zámku by se mìla stát v letošním roce již skuteèností. Mìsto dostalo v minulých dnech vyjádøení a s ním pøíslib financování ze státních zdrojù od ondu záchrany architektonického dìdictví. S ním jde souèasnì ruku v ruce povinnost spoluúèasti mìstského rozpoètu. Jak nám øekli na radnici, ministerstvo kultury jim potvrdilo významnou dotaci. O její výši chce starosta pomlèet alespoò po dobu výbìrového øízení, aby si pøípadnì nekomplikovali jeho prùbìh. Potvrdil, že by se mìla do novoty rozzáøit vìž kaple až po samou špièku svého vrcholu a nemalá èást penìz by mìla dál posloužit k nutné opravì støech pøilehlého traktu. Na samotné vìži musí dojít k výmìnì klempíøských prvkù, støešních šindelù, k opravì fasád a prohnilých èástí krovù. Souèasnì je tøeba zajistit statiku celého tìlesa. Nejvìtší obávanou položkou bude v tomto pøípadì samotné lešení kolem vìže. Ukrojí patrnì poøádný díl z vynaložených penìz. Stavební zámìr se dostává pod nemilosrdný tlak èasu. Všechny pøedcházející kroky pøed vlastním zapoèetím prací mají svùj ze zákona pøedepsaný termín, který nelze nijak obejít. /PeJ/ OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA BRNO-VENKOV WIRTSCHA TSKAMMER MISTELBACH Vás srdeènì zve na MEZINÁRODNÍ KON ERENCI RAKOUSKO - ÈESKÉ HOSPODÁØSKÉ SPOLUPRÁCE konané pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Dne: 28. bøezna 2003 Místo konání: Hlavní sál, Orlovna Telnice u Brna, Masarykovo námìstí Cílem konference je pokraèování a prohloubení rozvoje pøeshranièní hospodáøské spolupráce mezi našimi zemìmi v blízkém sousedství pøed vstupem ÈR do EU. Konference je urèena pøedstavitelùm managementu støedního, malého a drobného podnikání, pøedstavitelùm a odborníkùm státní správy, samosprávy, komor, živnostenských spoleèenstev, cechù a podnikatelských organizací. Konference je souèástí projektu OHK Brno - venkov Spolupráce státní správy, samosprávy a podnikatelù v oblasti Brnìnska a Mistelbachu, spolufinancovaného EU v rámci programu CBC Phare. Program: Prezence Zahájení, úvodní proslov Pøivítání pøedstavitelem obce Telnice Ing. Stanislav Juránek - hejtman Jihomoravského kraje Dr. Ing. Jaromír Drábek - prezident Hospodáøské komory ÈR Miroslav Kasáèek - pøedseda OHK Brno - venkov Kom. rada Rudolf Demschner - Wirtschaftskammer Mistelbach 1. Státní správa, samospráva (jihomoravský kraj, povìøená mìsta, obce regionu) nové impulsy pro rozšíøení Evropy podpora transformaèního procesu ÈR a její integrace do EU jaké šance nabízí užší hospodáøská a politická spolupráce v èesko-rakouském pohranièí strukturální fondy EU, možnosti èerpání jaké projekty již pøispìly k oživení regionálních infrastruktur? spolupráce mìst, obcí a podnikatelù, výmìna zkušeností, kontaktù, vzájemná kooperace Pøednášející: Dr. Michael Angerer - obchodní rada Rakouska v ÈR Ing. Pavel Hoøák - obchodní rada ÈR v Rakousku Mgr. David Šeich - poslanec PÈR, místopøedseda zahranièního výboru ÈR Ing. Pavel Šustr - prezidium EA pro demokracii Ing. Milan Venclík - èlen Rady Jihomoravského kraje, regionální rozvoj Ing. Manftred ass - starosta mìsta Laa an der Thaya Ladislav Šustr - poslanec PÈR, èlen rozpoètového výboru ÈR Ing. rantišek Svoboda - starosta mìsta Tišnov RNDr. Jiøí Horáèek - øeditel odboru programù EU pøi MMR ÈR JUDr. Vladimír Gašpar - øeditel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy Diskuse Obìd 2. Støední, malé a drobné podniky (podnikatelské subjekty regionu) strategie Hospodáøské komory, novela zákona 301/92, cíle HK ÈR pøed vstupem do EU pøíprava našich podnikatelských subjektù na jednotný trh Evropské unie zkušenosti rakouských podnikatelù po vstupu do EU programy na podporu konkurenceschopnosti støedních a malých podnikù v roce 2003 podpora exportu Czech Trade se zamìøením na Rakousko zkušenosti èeských podnikatelù pøi exportu Pøednášející: Dr. Ing. Jaromír Drábek - prezident Hospodáø. komory ÈR Ing. Lucie Valová - vedoucí odboru evropské integrace Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR Dr. Václav Šmejkal - øeditel èeské podnikatelské reprezentace pøi EU v Bruselu Kom. rada Rudolf Demschner - Wirtschaftskammer Mistelbach DI Herman Hansy - EUREGIO Weinviertel Management Jiøí Tomek - èlen rady Jihomoravského kraje, prùmysl, obchod, energetika PHDr. Antonín Holubáø - pøedseda Národní asociace pro rozvoj podnikání Ing. Tomáš Rak - øeditel odboru klíèových klientù Czech Trade Diskuse Závìr Kontakt: Vladimír Nedoma, øeditel OHK Brno-venkov tel.: , , OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA BRNO-VENKOV Nové sady 30, Brno, tel., fax: Máte zájem získat úvìr? Komu je tento úvìr urèen? Kontaktujte se na OHK Brno-venkov Malým a støedním podnikùm Stávajícím i zaèínajícím podnikatelùm Co úvìrový program nabízí? Mikro úvìry od 100 tis. do 1 mil. Kè Malé úvìry od 1 mil. do 4,3 mil. Kè Jaké jsou výhody úvìru? Rychlé vyøízení žádosti o úvìr Zvýhodnìný poplatek za vyøízení úvìru Úhrada poplatku jen pøi poskytnutí úvìru Možnost kombinace nìkolika úvìrù Odbornou asistenci pøi vyplnìní žádosti START zvýhodnìný úvìr pro zaèínající podnikatele a živnostníky KREDIT program úvìrù pro malé podnikatele a živnostníky do výše 4 mil. Kè, doba splatnosti do 6 let, úroková sazba 5% p.a. TRH program podpory malých a støedních podnikatelù, doložení dokladu o certifikaci systému jakosti ISO 9000, 14000, 7% úrok, program umožní poskytnout podnikatelùm dotaci na certifikaci ve výši 50% nákladù na poplatek za vydání certifikátu do maximální výše 200 tis. Kè. VESNICE program podpory malého a støedního podnikání v obcích do 2999 obyvatel ZÁRUKA cílem programu je pomocí zvýhodnìných bankovních záruk k bankovnímu úvìru, leasingu, rizikovému a rozvojovému kapitálu usnadòovat realizaci podnikatelských projektù malých a støedních podnikatelù Kontakt: Vladimír Nedoma, øeditel OHK Brno-venkov tel.: , ,

6 6 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Byl zadržen pøi vloupání XXV obci Olbramovice a sousedních obcích došlo v minulých mìsících k øadì pøípadù vloupání do prodejen. Dne 17. bøezna v noci krátce po druhé hodinì zjistila policejní hlídka z Moravského Krumlova, že došlo ke vniknutí do prodejny potravin v obci Olbramovice. Ve spolupráci s policejními psovody na místì zadržela šestadvacetiletého muže z okresu Bøeclav, který byl v minulosti v rùzných èástech republiky již vícekrát trestnì stíhán za vloupání do objektù. Zadržený muž je podezøelý, že po vypáèení zámku u vstupních dveøí a odstranìní visacích zámkù na kovové møíži vnikl do prodejny a do pøinesených zavazadel si nachystal k odcizení rùzné zboží v hodnotì více než šestnáct tisíc korun. Na zaøízení zpùsobil škodu za asi ètyøi tisíce korun. Policie pøípad nadále šetøí. /pol/ Rodí se první pùvodní oslavanský muzikál XX/Oslavany/ Na amatérské scénì ojedinìlá, až naprosto nevídaná záležitost se rodí v Oslavanech. No schválnì, zkuste si pøedstavit autorsky pùvodní ochotnický muzikál. Zdejší divadelní soubor už nìjaký èas právì na takovém veledíle pracuje. Jeden nadšený a bez nadsázky mimoøádnì hudebnì disponovaný muzikant a s ním parta místních nadšencù. To všechno bez koøenù a tradic kulturního zázemí jako tøeba v Praze. No prostì jen tak, na kolenì. Ale už z prvních nahrávek se zdá, že vzniká dílo mimoøádné a snad i velkým divadlùm XX/Miroslav/ Pochvalu za bezchybný a perfektní projekt dostali místo oèekávaných penìz miroslavští radní od úøedníkù ministerstva kultury, když se opakovanì pokoušeli uplatnit svùj renesanèní zámek ve fondu záchrany architektonického dìdictví. Neúspìch pohlazený pochvalou mìstu moc nepomùže, a tak se tamní radnice již znovu neúnavnì pøipravuje na další pokus v následujícím období. Termín mají 15. kvìtna tohoto roku. Nezbývá jim než vìøit, že se to pøece jen jednou už musí podaøit. XXVysoké bodové ohodnocení projektu takøíkajíc nezabodovalo z úplnì jednoduchých dùvodù. ond dostává žádosti na objem 1,5 miliardy korun a rozdìluje všeho všudy jen 320 milionù, které má k dispozici. Žádost o jakoukoliv státní dotaci podmiòuje podle místostarosty Romana Volfa takzvaná podmínka dluhové služby. Pøedluženost mìsta v minulém období byla znaèná. Proto nebylo možné uspìt v døívìjších hojnìjších letech fondu. Nejprve fond pokrývá ty akce, které do nìj byly již jednou zaøazené a z roku na rok tak celkem i plynule pokraèují. Pokud se mìsto jednou v programu uchytí, mùže dalších deset let reálnì konkurenceschopné. XXTím nosným základem, který má dovést zámìr k realizaci, je místní ochotnické divadlo Na mýtinì. Nìkolik let se zamìøuje hlavnì na pohádky. Hrají s nadšením, takøíkajíc na živo a ze života. Na oslavanském zámku poøádají pohádkové veèery a noci hlavnì pro dìti a také pro sebe, pro zážitek své seberealizace. Prvotní nápad se zaèínal rodit již nìkdy pøed tøemi lety. Onen Muzikant a èlen souboru Jan Jerry Èech pøišel s myšlenkou muzikálu, øíká místní ochotnice, zpìvaèka a v civilu matrikáøka paní Na zámek letos nebude doufat, že opakovanì alespoò nìco dostane. Zámek potøebuje asi dvacet milionù korun na základní údržbu a záchranu pøed postupující destrukcí. Mìsto je schopno spoluúèast v omezeném rozsahu finanènì utáhnout. Nic jiného mu pak ani nezbývá. Není schopno ale financovat vlastní postup oprav jen ze svého. Potøebné stavební akce by ani nebylo možné dovést k nìjakému výsledku jen ze skromných možností mìsta, øíká dál místostarosta. V letošním roce miroslavští pøesto plánují obnovu nìkterých klempíøských prvkù na zámeckých støechách tak, aby se destrukce budov zbyteènì nenásobila. Jde však o položky celkem v desítkách tisíc. XXNa radnici také evidují dva vážnìjší zájemce o pùsobení v zámeckém komplexu. Ti by ale bez reálné nadìje na státní pøíspìvek rovnìž do tak finanènì nároèné akce vstoupit nechtìli a ani nemohli. Celkové náklady na komplexní obnovu zámku se již dnes podle odhadù pohybují ve stovkách milionù korun. Neúspìch v projektu na záchranu architektonického bohatství pøinesl nejen ztrátu cenného èasu, ale zøejmì další navýšení uvažovaných nákladù na realizaci oprav zámku. /PeJ/ Hanáková, která nás také na radnici zvala: No, pøijïte se podívat, první ukázka pro veøejnost bude už 29. a 30. bøezna veèer pøímo na zámku. Tématem muzikálového dìje je románový pøíbìh Èachtická paní od spisovatele Joži Nižnánského. Inspirace pocházející z tohoto díla je od jmenovaného hudebníka pøevedená do scénáøe, je napsaná hudba a z velké èásti také již studiovì nahraná hudební doprovodná èást. Do ní budou zpìváci na živo dozpívávat pøi pøedstavení své pìvecké role. Jde o velmi nároènou práci, která si už do této chvíle vyžádala také znaèné finanèní náklady. Soubor má podporu Mìstského úøadu a místní tìlovýchovy, jistì by mu prospìla i masivnìjší sponzorská pomoc okolních firem a podnikatelù. Skromnì pøiznávají, že dovést tak gigantický projekt do premiéry je záležitostí nejménì dalšího pùl roku. Je tøeba zafinancovat a ušít kostýmy, nazkoušet a prozpívat se každou scénou bez sebemenší chyby. Jak se øíká, utáhnout celé pøedstavení nebude jednoduché. Zatím chtìjí svým pøíznivcùm v zámecké kapli ukázat, co jejich soubor chystá. /PeJ/ Nenechte si shoøet chatku! Pøišlo jaro a s ním i práce na zahrádkách. Èas pro úklid toho, co jsme na podzim uklidit nestihli, nebo toho, co zanechal mráz, obleva a povodnì. Øada zahrádkáøù se jala vypalovat staré chrastí, listí a kdoví, co ještì. Sluneèné, suché, ale také vìtrné poèasí posledních dnù však vedlo ke vzniku celé øady požárù. Nejèastìjší pøíèinou je právì pálení nepotøebných zbytkù ze zahrádek. Oheò se vinou vìtru rychle šíøí a mùže zasáhnout zahradní chatku nebo bytovou zástavbu. Požár pak mùže ohrozit i nás samotné. Hasièi pøedevším o víkendech vyjíždìjí k celé øadì požárù trávy a zemìdìlských èi lesních porostù. Jen v okrese Brnovenkov bìhem dvou dnù minulého víkendu zasahovali u desítky takových požárù, napøíklad u Rosic, Zbýšova a Židlochovic. Plošné vypalování porostù zákon o požární ochranì nedovoluje a porušení zákazu trestá u fyzických osob pokutami až do 25 tisíc korun a u právnických osob postihem až do 500 tisíc korun. Pálení shrabané trávy, listí a klestí zákon výslovnì nezakazuje, ale i na tuto èinnost platí urèitá pravidla a omezení. Pálení vìtšího množství je tøeba pøedem hlásit operaènímu støedisku pøíslušného územního odboru HZS a v nìkterých mìstech a obcích lze hromady listí na zahrádkách pálit jen v urèitých dnech nebo hodinách, což upravují i vyhlášky obcí. Ale i v takových pøípadech je však tøeba oheò hlídat a bránit jeho rozšíøení do okolí. /abé/ Nová památka v Ivanèicích XX/Ivanèice/ Radní v Ivanèicích plánují letos dokonèit rekonstrukci suterénu a fasády ve dvorním traktu Památníku A. Muchy. Za tímto úèelem Rada mìsta Ivanèice doporuèila Zastupitelstvu schválit pøijetí dotace 400 tisíc korun z Programu regenerace mìstských památkových zón. Také z rozpoètu mìsta by mìla být na rekonstrukci uvolnìna stejná èástka, tedy 400 tisíc korun. Pokud zastupitelé návrh schválí, mùžeme se tìšit na 24. èervence letošního roku, kdy bude v Ivanèicích slavnostnì otevøeno muzeum A. Muchy s expozicí, zamìøenou na jeho osobní vztah k samotnému mìstu Ivanèice. V budovì muzea bude také otevøena výstavní síò nejslavnìjšího ivanèického rodáka Vladimíra Menšíka. Tento poèin pøinese užitek nejen návštìvníkùm Ivanèic, ale i nemalé finance mìstské pokladnì. /ham/ Ursol, Ult, Sound, Ur, Drum, Orbis Palouk Nevolník 1. díl tajenky Báseò Ledovcová usazenina Anglická pøedložka Pøívìs Lapnutí Morák Pražský kostel Psovitá šelma Zbavit ostøí Lodní stání Gibbon Barvivo na kožešiny Heslo Sklad Palivo Plesy Nápoj Naplno (hudebnì) Ch. zn. uhlíku Jaká (slov.) Obr Strana Nauka o ovocných rostlinách Stavební díly Zpìvohra Trnovník Malá pryž Zaplnìn Malý nástroj na øezání Dìtský pozdrav Spojka Výzvy Nìkdo (nìm.) Loketní kost Øímský císaø Násep M Buben (angl.) Umìní polemiky Opláchnout MPZ aut Nìmecka Bezbarvý nátìr Øímsky 2002 Staré zájmeno Pøesnì Nebo (angl.) Ypsilon Svìt Šafrán Akr (angl.) Smrt Naše VŠ Vaøené maso Ch. zn. draslíku Elementy buuøky 2. díl tajenky Pùda Kocour (náøeè.) Korýš Tažná zvíøata Nejlepší výkony Vid Ona Znaèka polomìru SPZ aut Prahy Èást nohy (zdrobnìle) Ženské jméno 3. díl tajenky Ne jinak Díl Element skákání Pøedložka Sumerské mìsto 4. díl tajenky Slon Poslední den v mìs. Evropan (slov.) Zvuk (angl.) Souhláska Klepy Placená jízda /ah/ KØÍŽOVKA PRO VOLNÝ ÈAS Víte, že... Aljaška - pùvodnì známá jako (1. díl tajenky) byla v roce 1867 prodána (2. a 3. díl tajenky) Spojeným státùm za 7,2 mil. USD. V roce 1959 se stala 49 státem Unie. Rozlohou je nejvìtším státem USA. Hlavním zdrojem státních pøíjmù, až 85% je tìžba (4. díl tajenky). Pouze 0,3% pùdy je využíváno zemìdìlsky.

7 Informaèní servis nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 7 Za padesát do Las Vegas XX/Bohutice/ Nemožné ihned, zázraky do tøí dnù. Toto motto by s úspìchem mohlo být napsáno na oznaèníku naší starobylé obce Bohutice. Ptáte se proè, a jakou že to má souvislost s takovou lácí, kterou pøedstavuje výlet do Las Vegas za pouhých padesát Kè? Vysvìtlení je prosté. Bohutiètí, vìrni své tradièní hravosti, opìt obìtovali svùj volný èas a uspoøádali turnaj, tentokrát v hazardu. A kde hledat motivaci jinde, než v doupìti neøesti a hazardu, jakým Las Vegas beze sporu je? Za pouhého pùl sta, vloženého do hry. Tvrdá koruna je pojem už i za vodou. Že nevìøíte? Nemusíte. To si jen v restauraci u Žákù dali dostaveníèko vyznavaèi a pøíznivci ètyøkového Mariáše. Dvacet osm pøihlášených borcù se v sobotu 1. bøezna usadilo k hráèským stolùm, pravda bez zeleného potahu, aby zjistili, komu padá list, komu nepøišla barva, kdo má betla, kdo durcha a tak podobnì. Š astnìjší machrovali se stovkou, a ti nejš astnìjší pøidávali sedmu. XXPo pìti kolech, kdy nikdo ze zúèastnìných dopøedu neznal své soupeøe, a témìø šesti hodinách strávených jak u stolù s klidnými týmy, tak u bouølivákù, pøišla øada na odpoèinek a tradièní obèerstvení z kulináøské dílny vedoucího restaurace, pana Žáka. Nelehké úlohy poèítání výsledkù jednotlivých kol se ujali rozhodèí, pod vedením p. Brezovského, aby po peèlivé èinnosti mohli být vyhlášeny koneèné výsledky. Tento, již ètvrtý turnaj se nejlépe vydaøil Ing. E. Novákovi, jenž o 0,90 Kè porazil M. Práška, kterému na záda dýchal se ztrátou 0,40 Kè Novosad J. ml.. Osm desetníkù chybìlo starostovi obce, p. Rozboøilovi st. k tomu, aby zastoupení na bednì mìla i radnice, leè v této høe není rozhodující, díky Bohu, politika.vypisovat umístìní všech by bylo víc než únavné, jak pro mnì, tak i pro ètenáøe. Výsledková listina s celkovým poøadím je vyvìšena na místì èinu. Vítìz obdržel putovní pohár a sele, které veøejnì slíbil dát v plen po vykrmení, a ostatní hráèi, vèetnì posledního (autor pøíspìvku), obdrželi ceny podle vlastního výbìru v poøadí, které obsadili. Úspìšný den strávený ve spoleènosti èertových obrázkù byl završen volnou taneèní zábavou, kterou se muži zúèastnìni na tomto turnaji èásteènì omluvili svým protikusùm, že s nimi nemohli strávit polovinu víkendu na válendì, nebo gauèi. /PePo/ Kulturní programy 24. bøezna - 6. dubna 03 Kulturní a informaèní centrum Ivanèice Pøipravujeme: v hod. - Jarní koncert. Úèinkují Jaromír Novotný - tenor, stálý host ND v Brnì; Andrea Priechodská - soprán, sólistka ND v Brnì; prof. Jarmila Krátká s vybranými studenty JAMU, klavírní doprovod Dagmar Klementová Hrad Bouzov, jezkynì Javoøíèko, Boskovice - celodenní poznávací zájezd, odjezd v 7.00 hod. od Besedního domu Muzikál Cabaret. Mìstské divadlo v Brnì, odjezd ve hod. od Besedního domu. Dùm dìtí a mládeže Moravský Krumlov ve hod. - Støelnice cross. Branný závod trojèlenných družstev. Sraz soutìžících družstev je na Støelnici. Ceny vítìzùm, diplom pro každého. Špekáèky s sebou, bude táborák v hod.- Makrobiotika. Beseda s paní Verbovou, která má dlouholeté zkušenosti s tímto alternativním zpùsobem stravování. Hovoøit se bude o dietním zpùsobu stravování bez potravin živoèišného pùvodu a cukrù. Bude spojeno s ochutnávkou celozrnného peèiva. Je nutné se nahlásit pøedem osobnì, nebo na tel. èísle Cena 40 Kè ve hod. - Blahopøání z ruèního papíru. Ve tvoøivé dílnì si mùžete vyrobit originální blahopøání. Zájemci se musí pøihlásit pøedem. Cena 15 Kè. DDM pøijme všestrannì zamìøeného pracovníka s pedagogickým vzdìláním a se zájmem o ekologii. Informace v kanceláøi DDM na nám. T. G. Masaryka 35, nebo na tel.: Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov bøezen - Island - zemì neznámá. Výstava fotografií Jana Suchardy. Galérie Knížecí dùm. Otevøeno: Po-Pá 9-12 a hodin v hod. - Vernisáž výstavy obrazù Svatopluka Bureše. V programu zazpívá Dana rimlová. Galerie Knížecí dùm. Výstava potrvá do 2. kvìtna, po-pá 9-12 a , so (12., 19., 26.4.): v hod. - Pøednáška: Záchranné archeologické výzkumy na Znojemsku. Pøednáší J. Èižmáø. Galerie Knížecí dùm. Pøipravujeme: v hod. - Koncert skupiny Poutníci. Kinosál MK, pøedprodej : IC a MìKS, vstupné: 120 a 100 Kè lora Olomouc - Zájezd na mezinárodní výstavu kvìtin, aranžmá a zahradnických potøeb. Cena: vstupenka 60 a 50 Kè, doprava 140 Kè. Závazné pøihlášky na MìKS do 10. dubna. Klub èeských turistù Ivanèice Jarní výšlap na Zavadilku u Kyjova. Hodí se mapa è Slovácko, Chøiby a Jižní Haná, cykloturistická mapa Chøiby è. 26. Bude-li dost zájemcù, pojedeme autobusem, jinak vlakem s odjezdem 4.51 hod. z Ivanèic. Další informace podá J. líèek, tel.: Za snìženkami do Krasu. Trasy 10, 25, 35 a 50 km. Start na stadiónu TJ ÈKD Blansko. Informace na nástìnce KÈT. Vede p. Bednáøová. Odjezd vlakem z Brna v 7.43 nebo 8.45 do Blanska. Kulturní a informaèní støedisko Oslavany ve hod. - Tradièní country bál se skupinou Poutníci. Dìlnický dùm, vstupné v pøedprodeji 100 Kè, pøímo na místì 120 Kè. Slosovatelné vstupenky. Hlavní výhrou je soudek piva. V prùbìhu veèera vystoupí známá ivanèická skupina country tancù AJETO. Pøedprodej od na KIS dennì od hod. a hod., dále v Brnì U KUDRNY ve hod. - Kaštanobraní. Tradièní country veèer, jehož výtìžek bude vìnován záchranì oslavanských kaštanù. Dìlnický dùm, vstupné dobrovolné. K tanci hrají nejlepší kapely Oslavan a Padochova. Pøipravujeme: ve hod. - Rocková taneèní zábava se skupinami Relax a Pátek 13. Dìlnický dùm, vstupné 60 Kè. Dùm dìtí a mládeže Ivanèice Kleopatra. Èeský muzikál + prohlídka hlavního mìsta Prahy. Odjezd v hodin od DDM, Tesaøovo nám. 1. Poplatek: 850 Kè v hod. - Šachový turnaj pro mládež. 7 kol švýcarským systémem, hrací tempo 2x15 min. V DDM Komenského nám.7, poplatek: 20 Kè. Ekookénko DDM. Je tu nová vìdomostní soutìž, kde uplatníte své znalosti o pøírodì a nìco se dozvíte. V DDM Tesaøovo nám. 1. Program kin KINO MOR. KRUMLOV ( stø v PLES PØÍŠER Drama USA, titulky so v HOLKA NA ROZTRHÁNÍ ne v a Romant. komedie USA, titulky stø 2.4. ve SEXY PTÁCI Komedie USA, titulky so 5.4. ve MOJE TLUSTÁ ØECKÁ ne 6.4. v a SVATBA KINO RÉNA IVANÈICE ( stø ve DOBA LEDOVÁ ilm USA, titulky ne ve HOLKA NA ROZTRHÁNÍ Romant. komedie USA, titulky KINO OSLAVANY ( so v ne v SPIDERMAN ilm USA, titulky HARRY POTTER II ilm USA, titulky ne 6.3. v HOLKA NA ROZTRHÁNÍ ilm USA, titulky Zmìna programù vyhrazena. OLDIES ROCK COCTAIL tancovaèková legenda TEAM ROCK a DJ Jiøí ZZGOUST Opluštil. Pátek 28. bøezna od hodin. Sokolovna Rouchovany. Vstupné 50 Kè. Základní škola Vémyslice poøádá JARNÍ ESTIVAL II /kulturní akce pro dìti, rodièe a pøátele školy/ Jarní Praha sobota 29. bøezna putování za památkami Prahy, exkurze pro žáky Velikonoèní jarmark pátek 5. dubna od do hodin, ZŠ Vémyslice Den otevøených dveøí - prohlídka školy, výstava žákovských prací, prodej velikonoèních dekorací /od hod./, výtvarná dílna, posezení u èaje Divadelní spolek ŽELETÍN dovoluje si Vás pozvat na pøedstavení divadelní hry Aloise Jiráska LUCERNA sobota 29. bøezna a nedìle 30. bøezna Zaèátky pøedstavení ve a v hodin. Vstupné 40 Kè. Vstupenky možno zajistit na tel.: Mìstská rada rozhodla o likvidaci letního kina v Ivanèicích. Zpráva prošumìla kolem nás a možná, že jen málokomu vadí, nebo je to pøece tolik let, co byl naposledy v kinì... Je to rozumné? Už slyším argumenty, že ano: beztak je léta zavøené, prostor je vhodné upravit pro další kanceláøe, kterých není nikdy dost; peníze na údržbou nìèeho tak marginálního jako je kino s letním provozem nejsou a nebudou, a vùbec - pro tìch pár mládežníkù to ani nestojí za pozornost... Jistì. A tìch pár mládežníkù už stejnì nìkolik let nemá možnost letní kino navštìvovat, ponìvadž již minulá mìstská rada moudøe zahájila její likvidaci. První roky po Listopadu došlo v naší zemi k obecné krizi návštìvnosti kin, divadel, hudebních koncertù apod. Nìco podobného je pomìrnì známý a dávno pojmenovaný sociologický jev, k nìmuž dochází ve všech zemích po vìtších revoluèních otøesech, kdy se obèané vìtší mírou zabývají sami sebou, svými privátními starostmi a kulturní život na urèitý èas upadá. V dobách totalitarismu mají totiž kulturní, ale i rùzná spoleèenská a zájmová hnutí, obecnou funkci náhradních forem lidské realizace - alespoò v tomto mocí vymezeném rámci je možno být spontánnì aktivním obèanem, sdružovat se a organizovat rùzná podniknutí. V Ivanèicích navíc došlo k tomu, že v polovinì 90. let se mìsto dostalo do ekonomických obtíží, které ještì prohloubila ekonomicko-politická krize let Zásluhou netvùrèího a de facto úpadkového vedení kina v posledních 10 letech došlo k trvalejšímu odlivu zájmu o tuto formu kulturního vyžití. Sám jsem byl mnohokrát svìdkem toho, že nás pøišlo pár, takže se nehrálo, ale rovnìž jsem byl mnohokrát svìdkem toho, že patnáct lidí se zdálo málo a jindy i dvacet... Osobní zkušenost z ivanèického kina mne pøivedla k poznání, že hraje-li se (až na výjimky) kvalitní film, zájem o návštìvu kina neupadnul a jelikož cosi o této problematice vím, jsem pøesvìdèen, že zakopaný pes není v obèanech - divácích, ale v odpovìdnosti tìch, kdož málo dbají o kvalitativní rùst instituce, kterou by mìli mít zájem rozvíjet (pracovníci kina, mìstská rada). Namísto toho, aby byl areál letního kina pravidelnì a efektivnì užíván nejen k úèelùm letního promítání (nabízí se možnost využití v prùbìhu Chøestových slavností, Jakubských poutí èi Václavských trhù), nebo celý prostor je ideálnì položen v centru mìsta a pøitom stranou, je uzavøen a má sociální zaøízení (jedna z mnoha bolestí Ivanèic, které se tak rády chlubí svou kulturností), došlo k jeho uzavøení a k postupné likvidaci (nejdøíve laveèky, posléze snad promítací zaøízení, teï i pódium atd.). Další špatná zpráva pro obèana, jemuž není lhostejný Opravdu jednáme rozumnì? totální úpadek Ivanèic! Jen tak dál a mùžeme požádat poslaneckou snìmovnu o odebrání statutu mìsta, nebo již dávno žijeme v zablácené šosácké vesnici! Kde se sice kdysi narodili B. M. Kulda, A. Mucha, J. Procházka, V. Menšík (mluvím-li o tìch nejznámìjších), ale odkud bude muset brzy každý Vanèák, jenž má potøebu žít alespoò trochu kulturním životem, odejít, a to hodnì rychle. V nìkterých mìstech srovnatelných poètem obyvatel a infrastrukturou letní kino (èi budovu kina vùbec) zlikvidovali již na poèátku 90. let, nìkde dokonce s naivní pøedstavou, že neviditelná ruka trhu po privatizaci kina pøitáhne diváky zpìt. Stal se opak a dnes o kinì marnì sní všichni vášniví video-diváci, kterým televize a lákadla pùjèoven pøestaly staèit. Jinde byli prozíravìjší a všimli si, že zájem o rùzné pojízdné kinematografy (a ten bøí. Èadíkù je ten nejznámìjší) jsou potvrzením toho, že lidé se znovu ke starému dobrému kinu vrací - no jistì, vždy mladí lidé mají potøebu scházet se, sdružovat, identifikovat se skrze vìci veøejné a kulturní vyžití je nejlepší formou tohoto procesu. A tak svá kina, potažmo letní, jež nevyžaduje tolik investic na provoz, nelikvidovali. Naopak hledali možnosti jak zatraktivnit jejich program a díky nevládním èi grantovým prostøedkùm obèany jejich kultuøe vrátit. Je mi skuteènì líto naší mládeže. Kino hraje s bídou dvakrát týdnì, letní je zrušené úplnì, Réna zdevastovaná (aè nejsem zdejší rodák, i já pamatuji letní zábavy v areálu), sportovní možnosti mizivé, Sokolovna se hroutí, sídlištì neútulné a bezvýchodnì šedé... Jak já rozumím tomu, když je vidím toulat se nazdaøbùh skeletem kdysi mìsta, že si pak v drogerii koupí spreje s barvou a vydají se na dobrodružnou výpravu a støíkají po zdech nesmyslné klikyháky. Ano, takový svìt ztratil smysl. Naše dìti nám to dávají jasnì najevo. Umíme to èíst? Pokusme se pøemýšlet o tom, co je rozumné a co ne. A pak teprve nìco likvidujme! Mgr. Libor Vodièka, Ivanèice-Nìmèice

8 8 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Aerobik bude pro dìti XX/Moravský Krumlov/ Známé a veøejností oblíbené kolektivní cvièení pøi hudbì aerobik má mnoho rùzných Výlet na Øíp XXKlub èeských turistù si v letošním roce pøipomene stopatnáct let od svého založení (zakládajícím pøedsedou byl známý cestovatel Vojta Náprstek). K tomuto výroèí pøipravují turisté øadu zajímavých akcí, z nichž nejvýznamnìjší bude setkání turistù Jihomoravského kraje v sobotu 4. øíjna v Brnì-Komínì. (V nìkterém z dalších vydání Zrcadla budu informovat podrobnìji.) XXDnes bych chtìl ètenáøùm pøiblížit zájezd na horu Øíp. I tento zájezd je souèástí oslav, které si pøipomeneme v èervnu tohoto roku. XXO bájné hoøe Øíp jsme slýchali už v Základní škole, ale kolik je obèanù, kteøí se mohou pochlubit, že tam byli? ZRCADLO ZRCADLO. podob a forem. Cvièí dìti, ženy, muži, ba i babièky. V Moravském Krumlovì má dlouholetou tradici také dìtský Bájná hora Øíp Národní kulturní památka - rotunda sv. Jiøí na Øípu foto: DDM XXNyní všem zájemcùm nabízím možnost tuto horu navštívit. Nejprve bych rád uvedl nìkolik historických informací. Osamocená hora Øíp vyvøela pøi tøetihorní sopeèné èinnosti. Váže se k ní prastará povìst o pøíchodu praotce Èecha a o zaèátcích trvalého osídlení Èech. Na a juniorský aerobik. V zájmových kroužcích Domu dìtí a mládeže se aerobiku vìnuje více než 200 èlenù od ètyø do osmnácti let. Kromì komerèního aerobiku pro dìti a teenagery (Baby Aerobic, Basic Aerobic, Junior Aerobic a Super Aerobic) se zde vìnují také talentùm (Aerobic Team). V prùbìhu školního roku se dìti rády úèastní soutìží, kde si mìøí své síly a porovnají dosaženou úroveò s ostatními. XXV nedìli 23. bøezna poøádá DDM Moravský Krumlov již VI. roèník soutìže v rekreaèním aerobiku pro dìti a mládež s názvem Junior aerobic O pohár Moravského Krumlova. Do soutìže je každoroènì pøihlášeno kolem 200 cvièících z více jak 10-ti oddílù ze dvou krajù ÈR (Vysoèina a Jihomoravský kraj). Soutìžící jsou rozdìleni do ètyø vìkových kategorií. První kategorie pro dìti od 6-ti do 8-mi let je nesou-tìžní. Další kategorie jsou 9-11 let, let a let. Odborná porota složená ze památku slavného vítìzství nad nìmeckým panovníkem Lotharem roku 1126 v bitvì u Chlumce dal téhož roku èeský kníže Sobìslav I. vybudovat na místì døevìného kostelíka dnešní rotundu. Stavba je vybudována z opracovaných opukových kvádøíkù. Rotunda byla k oslavì rodu Pøemyslovcù zasvìcena sv. Jiøímu, patronu orby (viz obrázek). V kvìtnu 1886 se zde konal tábor lidu na obnovení èeského státního práva. Pøi této pøíležitosti byl z hory vyzdvižen základní kámen pro budovu Národního divadla v Praze. Øíp je vyvøelá èedièová kupa v nadmoøské výšce 459 m, byla zalesnìna až koncem 19. století. Je útoèištìm ptactva a zvìøe. Na jeho svazích se vyskytuje vzácná teplomilná a stepní kvìtena. Z hory Øíp je nádherný výhled na Polabskou nížinu a Èeské støedohoøí. U rotundy lze zakoupit suvenýry nebo posedìt u obèerstvení. Poèítá se i s prohlídkou rotundy. XXTakže, vážení ètenáøi, pokud Vás nabídka zaujala, máte možnost se zúèastnit zájezdu, který pøipravují zástupcù zúèastnìných oddílù hodnotí pøedevším techniku provedení, správné držení tìla, schopnost zachytit pøedvedené, vytrvalost a celkovou prezentaci soutìžících a to ve dvou soutìžních kolech. inalisté obdrží diplom, šest nejlepších z každé kategorie vìcné ceny a vítìz si odnese také pohár, který mu pøedá pan starosta B. Pitlach. XXUž se stalo tradicí, že v doprovodném programu vystoupí ti nejmenší, dìti z kroužkù Baby Aerobic, s ukázkou cvièební hodiny. Letos mùžete vidìt také premiéru vystoupení dívek z GMK (Aerobic Team), které si pøipravily vlastní pódiovou skladbu pro soutìž AŠSK v Brnì. XXNa šestý roèník soutìže Junior aerobik 2003, která se koná 23. bøezna ve sportovní hale SOU v Moravském Krumlovì jsou srdeènì zváni také diváci a pøíznivci aerobiku. Slavnostní zahájení je plánováno na devátou hodinu. Ing. Yvona Žáková, øeditelka DDM M. Krumlov turisté z odboru Klubu èeských turistù Ivanèice i oblasti Brnìnsko. Zájezd se uskuteèní v sobotu 7. èervna. Odjezd bude v pìt hodin, návrat do jednadvacáté hodiny. Náklady na dopravu asi 300 korun. Nabídka se týká všech ètenáøù Zrcadla, nejen èlenù KÈT. Pokud by bylo dostatek zájemcù z Moravského Krumlova a okolí, vypravili bychom speciální autobus odtud, jinak by byl odjezd od Besedního domu v Ivanèicích. XXSamotný výstup na horu Øíp není obtížný. Cestou zpìt si prohlédneme i nìkteré další zajímavosti v tomto regionu, napøíklad soutok Labe s Vltavou, Mìlník, Želízy, Libìchov i další. Pøihlášeným zájemcùm bude trasa upøesnìna do konce mìsíce dubna. Hlásit se je možno na adrese: J. líèek, Ivanèice, Sluneèná 37, nebo na tel.: Neváhejte s pøihlášením, zatím pøedbìžným. Dodržte termín 15. dubna, urèitì nebudete litovat. XXNa setkání s Vámi se tìší vedoucí zájezdu J. líèek, pøedseda Klubu èeských turistù, oblast Brnìnsko. Øádková inzerce Soukromá øádková inzerce: ZDARMA Komerèní øádková inzerce: 200,- Kè (cena bez 22% DPH, maximálnì 250 znakù, pro vyúètování uvádìjte svou zpáteèní adresu) tel./záznamník: , fax: sms: Komerèní inzerce Koupím chladnièku, mraznièku, i prosklenou. Stavební míchaèku funkèní a zachovalou. Tel./záznamník: Èištìní osobních a nákladních vozidel, kobercù a èalounìného nábytku. Ivanèice - Ivacar. Tel.: KOSMETIKA, MASÁŽE Zina Hrubá, TGM 28, Mor. Krumlov (Jednota - pøízemí) oznamuje rozšíøení svých služeb o PEDIKÚRU klasickou i medicinální. Pro pravidelné zákazníky zajímavé slevy. Koupím menší RD pøípadnì zbor do 30 km od Brna. Jižnì až západnì. Tel.: byt 2+1 v OV nebo RD v MK nebo jeho blízkosti, ihned k nastìhování, do Kè. Tel stavební pozemek, popø. hrubou stavbu/novostavbu - Ivanèice, MK a okolí. Dobøe zaplatím. Tel.: V3S bez OTP, funkèní. Tel.: sbìratel koupí stará jízdní kola, technicky zajímavì øešená, napø. kola s atypic. rámy, s kardanovým pohonem, s rozetami obzub, s pomocným motorkem, odpružená a jiné. Komplet nebo i èásti. Tel.: lis a mlýnek na hrozny. Tel.: stroj na výrobu popcornu, i starší, funkèní. Tel.: Prodám starší RD v Padochovì. Velká zahrada. Oprava nutná. Tel.: Š 105 v nepojízdném stavu. Karosérie je zachovalá, cena dohodou. Tel.: Renault 5 TL, r.v. 1980, cena Kè, t.è. nepojízdný. Tel.: VW Brouk, oprava nutná, cena dohodou. Jen sms: na Š avorit pravé pøední a zadní dveøe. Tel.: dìtskou motokros. motorku Kawasaki 60, r.v. 99, pro zaèáteèníky i pokroèilé. Spìchá. Tel.: Zetor A25, zadøený motor, bez hydrauliky. Nutno vidìt. Cena Kè. Tel.: nedodìlaný vlek za os. automobil + koòskou seèku. Cena dohodou. Tel.: repasovanou pøevodovku na Avii, 4 rychlostní, cena Kè; 2 ks jetých PNEU IRE- STONE, 205/65, R15, vzorek asi 3 mm. Cena 800 Kè/ks. Tel.: po 18. hod. pluh dvoják za malotraktor, cena dohodou. Tel.: režný vál, délka 80 cm, šíøka 20 cm za 150 Kè. Tel.: velikonoèní hrkaè jako trakaø; kovový vál se sedaèkou k Teøe - Vari; sto rokù starý cep. Tel.: velikonoèní hrkaèky, klepaèky, trakaøe. Tel.: staveb. míchaèku 120 l, 380V, vyklápìní na obì strany; 4ks - stav. vysouvací kozy; 6ks nevybalených radiátorù Korádo, mm; stav. zánovní koleèko na bantamu; stroj na výrobu tvárnic 30x45x22,5 cm. Tel.: øezaèku kopøiv el., domácí výroby, cena Kè; olejový radiátor 2 ks, funkèní, á 800 Kè. Tel.: po 18. hod. nový secí strojek na øepu a jiné plodiny; kompresor - pøímo i pøes nádrž; nerez. øepák na jablka - bez kabelu. Tel.: døevìná starší okna se žaluz. a kov. tìsnìním. Rozmìr: výška 160 cm u všech, šíøka 180, 240 a 150 cm. Cena: a 800 Kè. Balkon. dveøe levé se žaluz. a kov. tìsnìním za Kè, rozmìr: 220x90 cm. Tel.: øeznický špalek, rozmìr desky 50x50 cm, výška 80 cm, cena Kè; 40 ks øeznických hákù, s kladkou, cena 100 Kè/ks, i jednotlivì; 20 ks beden na maso - nízké, cena 100 Kè/ks. Tel.: po 18. hod. digestoø starší s vývodem na pravé stranì. Cena 300 Kè. Tel.: zahradní bazén, prùm. 4,6 m, výška 92cm, ocelová konstrukce, schùdky, boèní vzpìry, filtrace, nový, nevybalený, v záruce. PC Kè, nyní Kè, možno pøivézt. Tel.: mrazák 50 l; lednice l; necky na prase + øeznický štok; starý nábytek, lustry; stolaøský ponk a ruèní hoblíky; starou aut. praèku. Tel.: praèku Romo, barevný TV Thomson, dámské trek. kolo, nové 4 ks židlí, šicí stroj, starší 2 køesla, starší stolek a Petry kamna. Vše levnì. Tel.: dekoraèní závìs do ložnice nebo obýváku zelené barvy, nevyužitý, nový. Cena 930 Kè, nyní 450 Kè. Tel.: pánské prošívané kalhoty za 100 Kè, délka 90 cm, šíøka v pase 90 cm. Tel.: Nokii 7650, záruka do , perfektní stav (témìø neužívaná), kupovaná u T-Mobile, vèetnì dokladu, cena Kè. Tel.: klávesy Roland K20, cena Kè; klávesy Kork X5D, cena Kè; baskytaru Warvick Streammer 5strunná, cena Kè; zesilovaè 2x60 W/ 8 ohmù, cena Kè; 2 ks odposlechové bedny 60W, 600 Kè za obì. Tel.: promítací plátno na stojanu, 2 ks, 100x100; 125x125; cena 800 Kè/ks. Tel.: dámské jízdní kolo za 500 Kè. Jen sms na tel.: kopaèky zn. PUMA, è. 7,5, cena dohodou. Tel.: po tøech kusech hlízky malé topinambury - èistec. Podpùrný lék pøi diabetes. Návod pošlu. Tel.: sadbu raných brambor ilea, cena 8 Kè/kg. Tel.: kg brambor a 50 kg krmných zdarma. Tel.: l kalvádosu, tel.: Rùzné Obyèejný kluk 27/190 hledá k seznámení pohlednou, štíhlou dívku s upøímným srdcem. Tel.: Ivanèice a okolí. Pomalu zaèínám myslet na letní dovolenou, ale chybí mi to nejdùležitìjší - sympatická svobodná sleèna menší postavy ve vìku do 30 let. Najdeme se? Tel.: Hledám seniora nad 60 let, vyššího se smyslem pro humor, který ještì chce žít. Ráda pozná aktivní chalupáøka na tel. èísle: i SMS. Amatérský fotograf hledá dívku štíhlé postavy k fotografování. inanènì vypomohu. Èas. nenároèné. Tel.: Student hledá brigádu. Nabízím vytvoøení www stránek na velmi kvalitní úrovni, s øadou zdaøilých referencí. Okolí Ivanèic nebo MK. Tel.: Daruji do dobrých rukou dvouletého nìmeckého ovèáka. Rodinné dùvody. Tel.: , nebo Vydavatel: Pavel Šašinka, Adresa redakce: Tiskárenská 439, Moravský Krumlov, tel.: , , fax: , Soukromá øádková inzerce: tel./zázn.: , sms: Pøíjem komerèní inzerce, grafická pøíprava a distribuce: Marek Peèer, tel.: Osvit a tisk: Samab Brno Group, a.s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveøejnìných inzerátù a dodaných èlánkù. Náklad kusù, Èíslo 07/2003 vyjde 4. dubna 2003, uzávìrka: 1. dubna Registrace MK ÈR E Výtisk zdarma.

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více