Nabídka odborných publikací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka odborných publikací"

Transkript

1 Nabídka odborných publikací vydaných Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 1. Metodika 3/1988 Příprava a konstrukce zúrodňovacích plánů pro těžké a zhutnělé půdy autor: Němec, P. cena: 15 Kč 2. Metodika 4/1990 Návrh zkrácení biotechnických způsobů zemědělské rekultivace v Ostravskokarvinském revíru autor: Knob, J. a kol. cena: 21 Kč 3. Metodika 5/1990 Projektová příprava protierozních opatření autor: Hovorka, V. a kol. cena: 20 Kč 4. Metodika 6/1991 Metodický návod na použití štěrbinové drenáže s výplní autoři: Ehrlich, P., Kašák, J., Šlechta, V. cena: 25 Kč 5. Metodika 12/1994 Hlavní zásady pro odběr a vyhodnocování kvality povrchových vod odtékajících ze zemědělsky využ. povodí autor: Gergel, J. a kol. cena: 30 Kč 6. Skripta Kultivace a rekultivace půd, rok Metodika 13/1994 Půdní filtry s vegetací autoři: Kašák, J., Šálek, J. a kol. 8. Metodika 14/1994 Revitalizační úpravy potoků - objekty autor: Ehrlich. P. a kol. cena: 40 Kč 9. Metodika 15/1995 Zásady delimitace kultur a využívání travních porostů v útlumových - extenzivních podmínkách autor: Kvítek, T. a kol. cena: 40 Kč 10. Metodika 20/1996 Metodické pokyny pro revitalizaci potoků autor: Ehrlich, P. a kol. 11. Metodika 21/1997 Udržení, zlepšení a zakládání druhově bohatých luk autor: Kvítek, T. a kol. 1

2 12. Vědecké práce VÚMOP 9/ Progresivní úsporná závlahová zařízení a jejich využívání (metodika 1998) autoři: Spitz, P., Slavík, L., Zavadil, J. cena: 85 Kč 14. Vědecké práce VÚMOP 10/ Optimální regulace povrchového odtoku z povodí, rok 1999 autoři: Soukup, M. Hrádek, F. cena: 120 Kč 16. Metodika 23/1999 Monitoring jakosti závlahové vody autor: Zavadil, Josef 17. Metodická pomůcka Revitalizace drobných vodních toků, rok 1999 autoři: Gergel, J.-Benešová, J. Březina, K.B. Ehrlich, P. cena: 80 Kč 18. Vědecké práce VÚMOP 11/ Metodika 24/2000 Způsoby regulace odtoku z odvodňovacích systémů autoři: Soukup, M.-Kulhavý, Z. cena: 120 Kč 20. Využití modelů hydrologické bilance pro malá povodí autoři: Kulhavý, Zbyněk-Kovář, Pavel, Praha, VÚMOP 2000 cena: 120 Kč 21. Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace autoři: Dumbrovský, M.-Mezera, J., Praha, VÚMOP 2000, příloha: CD cena: 500,- Kč 22. Pedologické dny Sborník přednášek, příspěvků a posterů 23. Vědecké práce 12/2001 (rozebráno, možno pořídit kopii) 2

3 24. Metodika 25/2001 Provoz privatizovaných závlah autoři: Slavík, L.-Zavadil, J.-Spitz, P. cena: 80,- Kč 25. Metodika 26/2001 Opatření pro regulaci odtoku v zemědělsky využívaném povodí autoři: Soukup, M. a kolektiv cena: 80,- Kč 26. Metodika 27/2001 Metodika výpočtu retence vody v povodí při povodních autoři: Spitz, P. Prudký, J. cena: 70,- Kč 27. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky autor: Němeček, Jan a kolektiv, Praha, VÚMOP 2001 cena: 90,- Kč 28. Metodika 28/2002 Obecný metodický postup pro optimální nakládání se státní půdou autoři: Vašků, Zdeněk Lhotský, Jiří cena: 60,- Kč 29. Soil and Water 1/2002. Scientific Studies 30. Pokusná zemědělsko-lesní povodí VÚMOP ve středočeském krystaliniku. Sborník z workshopu. Nové Hrady 16. října Editor: František Doležal 31. Metodika vymezování a mapování bonitovaných půdně ekologických jednotek autor: Mašát, Karel a kol., Praha, VÚMOP, cena: 100,- Kč 32. Rekultivace ploch devastovaných těžbou nerostných surovin v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru. Metodika., Praha, VÚMOP, 2002 autoři: Čermák, P.-Kohel, J.-Dedera, F.-a kol. cena: 140,- Kč 33. Ochrana zemědělské půdy před erozí. autoři: Janeček, M. a kol., Praha, ISV nakladatelství, Soil and Water 2/2003, 3/2004, 4/2005. Scientific Studies RISWC, Praha, VÚMOP 35. Agrotechnická protierozní opatření autoři: Hůla, J. Janeček, M. Kovaříček, P. Bohuslávek, J., Praha, VÚMOP, 2003 cena: 120,- Kč 36. Rašelinářský slovník (česko-slovensko-anglicko-německo-ruský) Praha, VÚMOP, 2004 autor: Ferda, J. cena: 240,- Kč 3

4 37. Československá akademie zemědělská a její nástupnické organizace Praha, Česká akademie zemědělských věd, 2004 cena: 100,-Kč 38. Zásady managementu využívání zón diferencované ochrany TTP v povodí vodárenských nádrží autoři: Kvítek, T. a kol., Praha, ÚZPI, 2004 cena: zdarma 39. Metodika studie širších územních vazeb ochrany půdy a vody v komplexních pozemkových úpravách. autoři: Uhlířová,J.- Mazín.V. Praha, VÚMOP, cena: zdarma (rozebráno, možno pořídit kopii) 40. Uplatnění systému alternativního managementu ochrany půdy a vody v krajině autoři: Kvítek, T., Praha, ÚZPI, 2005 cena: zdarma (rozebráno, možno pořídit kopii) 41. Zemědělské odvodnění v kulturní krajině (sborník z workshopu , Praha) 42. Opatření v zemědělské krajině pro zlepšení vodních útvarů (VÚMOP 2006) autoři. Ed. M. Soukup cena: 180 Kč 43. Rekultivace antropozemí výsypek severočeské hnědouhelné pánve (VÚMOP 2006) autoři: P. Čermák, V. Ondráček cena: 110 Kč 44. Posouzení vlivu preferenčního proudění v půdě na vyplavování dusičnanů v podmínkách krystalinika českých a moravských vrchovin (Metodika, VÚMOP 2006), rozebráno, možno pořídit kopii cena: 300 Kč 45. Soil and Water Research 1-4/2006, 1-4/2007. (periodikum ČAZV, vydavatel ÚZPI) cena: 103 Kč/kus (VÚMOP, v.v.i. nabízí distribuci) 46. Ochrana zemědělské půdy před erozí (Metodika, VÚMOP 2007) autoři: M. Janeček a kol. 47. Zemědělské odvodnění drenáží. Racionalizace využívání, údržby a oprav. (VÚMOP 2007) autoři: Z. Kulhavý a kol. 48. Soubor map zátěže zemědělských půd potenciálně rizikovými prvky a perzistentními organickými polutanty (1: ). VÚMOP 2007, příloha CD autoři: Ed. R. Vácha 49. Metodika řízení závlahového režimu plodin výpočetním programem ZAPROG 1. (VÚMOP 2007, příloha CD) autoři: P. Spitz, J. Zavadil, I. Hemerka cena: zdarma 4

5 50. Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách. Metodika. (VÚMOP 2007) autoři: Ed. T. Kvítek 51. Optimalizace funkcí větrolamů v zemědělské krajině. Metodika. (VÚMOP, v.v.i. 2008, příloha CDmapy) autor: J. Podhrázská a kol. cena: 180 Kč 52. Metodika krajinného plánu. (VÚMOP, v.v.i. 2008, příloha CD) autoři: D. Stejskalová, I. Novotný cena: 350 Kč 53. Biotechnická opatření v krajině pro zvýšení retence vody na odvodněných pozemcích v pramenných oblastech. Metodika a katalog navrhovaných opatření. VÚMOP, v.v.i autor: M. Soukup a kol. cena: 180 Kč 54. Metodický postup pro zemědělce hospodařící na odvodněných a zavlažovaných půdách. (Metodika VÚMOP, v.v.i. 2008) 55. Identifikace potenciálních zdrojových lokalit plošného zemědělského znečištění standardizovaný podklad pro projektování komplexních pozemkových úprav. (Metodika. VÚMOP, v.v.i. 2008) autor: Ed. T. Kvítek 56. Kritéria využití městských odpadních vod k závlaze zemědělských plodin. (Metodika. VÚMOP, v.v.i. 2008) autor: J. Zavadil 57. Atlas drenážního odvodnění v okrese Chrudim s vyznačením ploch identifikovaných prostředky dálkového průzkumu Země. (VÚMOP, v.v.i. 2008) autoři: L. Tlapáková, Z. Kulhavý, Z. Burešová cena: neprodejné, prezenčně půjčujeme do studovny 58. Metodický postup interpretace podkladů Dálkového průzkumu Země k omezení dopadů přírodních a antropických vlivů na půdu. (VÚMOP, v.v.i. 2009) autor: T. Khel a kol. 59. Metodický návod. Návrh a hodnocení účinnosti systému komplexních opatření v pozemkových úpravách pro snížení škodlivých účinků povrchového odtoku. (VÚMOP, v.v.i. 2009) autor: J. Podhrázská a kol. 5

6 60. Stanovištní a rhizologické vlastnosti dřevin využívaných při zalesňování výsypek severočeské hnědouhelné pánve. Metodika. (VÚMOP, v.v.i. 2009) autor: P. Čermák, V. Ondráček 61. Pravidla pro odběr vzorků a operativní stanovení vybraných forem As v půdě. (VÚMOP, v.v.i. 2009) autor: R. Vácha a kol. 62. Posuzování vlivu odvodňovacích systémů a ochranných opatření na jakost vody v zemědělsky obhospodařovaných povodích drobných vodních toků. Metodika. (VÚMOP, v.v.i. 2010) autor: P. Fučík a kol. 63. Redefinice LFA. Metodický postup vymezování na základě přírodních kritérií. (VÚMOP, v.v.i. 2010) 64. Metodický postup hodnocení a vyčíslení škody na půdě v územích určených k řízeným rozlivům povodní (suché poldry). (VÚMOP, v.v.i. 2010) 65. Úpravy vodního režimu půd odvodněním. Monografie. (ČZU v Praze, VÚMOP, v.v.i. 2010) autor: J. Štibinger, Z. Kulhavý 66. Půda a její hodnocení v ČR. Díl I. 2. vyd. (VÚMOP, v.v.i. 2010) cena: 250 Kč 67. Hodnocení kontaminace půd v ČR. (VÚMOP, v.v.i. 2010) autor: J. Němeček, R. Vácha, E. Podlešáková cena: 250 Kč 68. Koordinace územních plánů a pozemkových úprav. Metodický návod. (ÚÚR, o.s.s., VÚMOP, v.v.i. 2011) autor: I. Kyselka a kol. cena: 250 Kč Distributor : Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., knihovna Žabovřeská 250, Praha 5 Zbraslav , Na objednávce uvádějte laskavě IČO Vaší organizace Ceny jsou uvedeny bez DPH 10 % 6

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS

Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje s počátkem řešení v roce 2015 1 1 QJ1510191 1 2 QJ1510138 1 3 QJ1510217 Podprogram I Udržitelné

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

Městské odpadní vody významný zdroj vody pro závlahy Urban wastewater an important source of water for irrigation

Městské odpadní vody významný zdroj vody pro závlahy Urban wastewater an important source of water for irrigation Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Městské odpadní vody významný zdroj vody pro závlahy Urban wastewater an important source

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz stavitel Ochranné hráze na vodních tocích Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. Grada Publishing Tato publikace vyšla za podpory: projektu NAZV č. QH81223

Více

AGRITECH SCIENCE, 12` Key words: erosion, technical erosion control measures, land consolidation, GIS

AGRITECH SCIENCE, 12` Key words: erosion, technical erosion control measures, land consolidation, GIS INVENTARIZACE TECHNICKÝCH PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ V RÁMCI KPÚ A JEJÍCH ÚČINNOST NA DLOUHODOBOU ZTRÁTU PŮDY VODNÍ EROZÍ INVENTORY OF TECHNICAL EROSION CONTROL MEASURES IN THE CLM AND ITS EFFICACY ON LONG-TERM

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio. - 1 - SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.cz ÚZEMNÍ PLÁN obce PĚČNOV ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více