Vysoká škola ekonomická v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Tomáš Šapovalov pro hudební klub v centru Prahy Bakalářská práce 2009

2 Zadávací list

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a použité podklady a literaturu uvádím v přiloženém seznamu. Významným zdrojem informací pro mne byly informace z již fungujícího hudebního klubu. K dispozici jsem dostal rozpočtové náklady, provozní náklady a průběžné finanční výsledky. Vzhledem k velmi důvěrné povaze těchto informací nejsem oprávněn zveřejnit jejich zdroj. V Praze Tomáš Šapovalov

4 Anotace Tato práce zpracovává podnikatelský záměr pro provozování hudebního klubu v centru Prahy. V první části se zabývá teoretickým rozborem struktury podnikatelského záměru. Druhá část je praktická a zpracovává konkrétní reálný projekt. Účelem této práce je vypracování kvalitního podnikatelského záměru, na jehož základě se podaří získat investory pro popisovaný projekt. Annotation This work processes prospectus for music club in the centre of Prague. In the first part it analyses theoretic structure of prospectus. Second part is dediated to a practical elaboration of concrete project. The point of this work is to create a high-quality prospectus in order to get investors for this project.

5 Obsah Zadávací list... 2 Prohlášení... 3 Anotace... 4 Annotation... 4 Úvod... 8 Pro koho je podnikatelský záměr určen:... 9 Podnikatel... 9 Finanční instituce... 9 Investoři... 9 Zdroje veřejných dotací Zásady pro tvorbu kvalitního podnikatelského záměru Struktura podnikatelského záměru Konkrétní podnikatelský záměr pro reálný projekt Shrnutí Úvod a charakteristika Zvolená živnost právní forma Potřebné živnostenské listy: Název firmy, logo, sídlo Poslání projektu Účel podnikatelského záměru Projekt Fungování firmy Vedení podniku Místo podnikání Účetnictví Cíle podníkání Krátkodobé Dlouhodobé Šance a rizika SWOT analýza Průzkum trhu Analýza současného trhu a analýza odvětví Vývojové trendy a potenciál trhu Vymezení cílové skupiny Marketingový plán Tropicana card Tropicana card plus Karty Tropicana plus se dělí na 4 druhy: Akce pro držitele karet Tropicana plus Slevy na nápoje: Smazání účtu Akce pro všechny návštěvníky Welcome drink Slané občerstvení Special drink Truhla s pokladem Cenová politika Srovnání cen vybraných nápojů v našem podniku a u konkurence

6 Reklama, promotion Partneři Reklama Speciální akce Produkce Dodavatelé a logistika Prostory Vybavení a majetek Zaměstnanci DJ Tanečnice Barmani a barmanky Ochranka Obsluha výdeje karet, dobíjení a šatny Finanční prognóza a plán Rozpočet zahajovacích výdajů Rozpočet měsíčních nákladů Předpověď obratu Odhad tržeb Poplatky INTERGRAM Poplatky OSA Měsíční příjem ze vstupného Měsíční tržby, náklady na nákup zboží* Gastro promo Vstupní rozvaha Odpisy Odpisová skupina 1: Odpisová skupina 2: Splátka úvěru Plán tržeb, nákladů a zisku na 5 let Čistá současná hodnota pro všechny varianty Zhodnocení projektu Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam příloh Přílohy Nápojový lístek Mapa Fotografie prostoru

7 Úvod Podnikání je jistě zajímavou alternativou k možnosti být zaměstnán, ale rozhodně se nehodí pro každého. Soukromé podnikání v Československu bylo utlumeno během éry socialismu a návrat zaznamenalo po pádu železné opony a je třeba říct, že díky spoustě tehdejších podnikatelů, kteří buďto využívali nedostatky v právních normách nebo zcela cíleně podnikali nepoctivě získalo v očích mnoha lidí nálepku nepoctivosti. Dodnes se poctiví úspěšní podnikatelé musejí vypořádávat s označením podvodníků a zlodějů, kterého se jim dostává od méně úspěšných a závistivých spoluobčanů. Kdo se ale s touto typickou českou vlastností dokáže vypořádat, tomu se otevírá obrovské pole podnikatelských možností. Před rozhodnutím samostatně podnikat je třeba si pořádně rozmyslet všechny aspekty a dopady této činnosti. Pokud je člověk zaměstnancem, pravděpodobně se nestane přes noc milionářem, ale na druhou stranu pro něho práce začíná a končí podle rozvrhu pracovní doby. Jediným jeho úkolem je dobře odvézt svou práci a o vše ostatní se postará zaměstnavatel. Naopak podnikání je prací na opravdu plný úvazek. Dnešní doba již nenabízí neomezené možnosti prázdných míst na trhu, konkurence ve všech odvětvích je obrovská, banky neposkytují finance bezmyšlenkovitě jako v 90. letech. Proto je pro úspěch nutné obětovat část osobního života a volného času. Podníkání s sebou přináší obrovskou zodpovědnost, vysoké nároky a žádné jistoty. Výše zmíněná fakta požadují důkladnou vnitřní analýzu samotného budoucího podnikatele. Neméně důležitou a naprosto stěžejní částí je ale analýza samotného objektu podnikání. Každá nová myšlenka se může jevit jako zcela jasný podnikatelský trhák, ale pouze důkladná analýza všech důležitých faktů nám může napovědět, zda má šanci na úspěch v reálném světě. Proto by každé podnikání mělo začínat vypracováním podnikatelského záměru, který nám pomůže ujasnit cíl podnikání, zhodnotí počáteční situaci na trhu, náklady na vznik a provoz podniku, výnosy z podnikání a zformuluje dlouhodobou strategii. Pro zpracování kvalitního podnikatelského záměru je důležité opírat se o jasně formulovaná fakta, neboť neslouží pouze podnikateli k rozhodnutí zda podnikat či ne, ale na jeho základě podnikatel osloví banky a soukromé investory s žádostí o financování projektu, a poté záleží na kvalitě záměru, zda mu bude vyhověno či nikoliv. 8

8 Pro koho je podnikatelský záměr určen: Podnikatel Podnikatel je nejen autorem, ale zároveň i čtenářem svého vlastního podnikatelského plánu. Slouží mu k tomu, aby na jednom místě shrnul vše podstatné a vyjasnil si tak, co od podnikání očekává a co mu může nabídnout. Zároveň, pokud postupuje při psaní tohoto dokumentu systematicky, narazí na velké množství otázek, které musí zodpovědět. mu zároveň poslouží jako ucelený zdroj informací pro prezentaci projektu obchodním partnerům a investorům. Finanční instituce Situace v oblasti získávání finančních prostředků od finančních institucí se od počátku 90. let výrazně změnila. Dříve bylo možné získat finance prakticky na cokoliv, což pro banky znamenalo v mnohých případech velké ztráty. Dnes jsou schvalovací procesy pro půjčky a úvěry mnohem přísnější a jednotliví bankéře nesou z části osobní zodpovědnost za realizované finanční obchody. Proto je nutné bankéře přesvědčit o tom, že právě tento projekt má velkou šanci uspět. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr je prvním krokem k úspěšnému získání půjčky. Je nutné dodat, že samotný záměr zdaleka nestačí. Banky dnes zajímá zejména krytí jejich půjčky, svázanost podnikatele s objektem podnikání a množství vlastních investic. Čím vyšší je podíl vlastního kapitálu k požadované půjčce, tím vyšší je naděje na její získání. Investoři Investoři jsou zajímavou alternativou pro získání cizích finančních prostředků. Na rozdíl od finančních institucí většinou neposkytují finanční prostředky s pevně danou úrokovou mírou příp. dalšími poplatky, ale požadují podíl na zisku společnosti či konkrétního projektu. Úkolem podnikatele je investora přesvědčit, že takto investované peníze mu přinesou vyšší zisk než alternativní investice či uložení peněz. Investora je třeba přesvědčit o tom, že výnosy z projektu jsou vyšší než rizika, která projekt přináší a dokázat mu prezentovat 9

9 pravděpodobnost, s jakou se předpokládané výnosy a rizika naplní. Protože investor většinou dané oblasti podnikání rozumí méně než samotný podnikatel, zaměřuje se často na osobnost podnikatele a lidi okolo něho. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr může v tomto ohledu odvést podnikateli velkou službu. Zdroje veřejných dotací V dnešní době existuje mnoho fondů, které poskytují dotace zejména malým a středním podnikatelům. Kromě zdrojů v ČR jsou dnes nejvýznamější fondy Evropské unie. Základem žádosti o dotaci je právě podnikatelský záměr, na jehož základě zodpovědné orgány hodnotí oprávněnost dotace, její schválení a případně množství poskytnutých prostředků. Pro získání dotací z fondů Evropské unie je dnes důležité zdůraznit přínos projektu pro region. Zásady pro tvorbu kvalitního podnikatelského záměru - přehlednost čtenář se musí v textu okamžitě orientovat - pravdivost vycházet musí z podložených údajů - věcnost musí se věnovat zásadním otázkám, neobsahovat slovní balast - srozumitelnost jasně a zřetelně definovat otázky a odpovědi na ně - reálnost zejména při odhadovaných a předpokládaných hodnotách - zohlednění rizika vnitřní a vnější rizika - orientace na trh 10

10 Struktura podnikatelského záměru 1 Shrnutí Základní představení projektu, slouží čtenáři podnikatelského záměru k vytvoření si obecné představy o projektu, kterým se zabývá. 2 Úvod a charakteristika Úvod popisuje zvolenou živnost, měl by obsahovat název firmy, logo a sídlo. Charakteristika by měla popsat poslání podniku, cíl projektu a účel vypracovaného podnikatelského záměru. 3 Podnik/projekt Tato část popisuje obsah podnikání, vstupní předpoklady, rozbor oboru podnikání. Také charakterizuje nabízené výrobky a služby, popis produktů a jejich přínos. Zde bychom také měli ujasnit organizačně-právní formu podnikání, stadia rozvoje firmy a její poslání. Fungování firmy Zde bychom měli upřesnit organizaci podniku, systém řízení a hierarchii, rozdělení odpovědnosti za jednotlivé činnosti, zajištění administrativy, účetnictví a ekonomie, marketingu. Dále popsat místo podnikání, prostor, otevírací dobu a další praktické informace. Cíle podnikání krátkodobé vybavení provozovny, získání stálé klientely, získání úvěru, příjem pracovníků, vyrovnaný rozpočet dlouhodobé otevřít další provozovnu, udržet podíl na trhu, přidat další podnikatelskou činnost, stabilizovat zisk 11

11 Šance a rizika (SWOT analýza) silné stránky slabé stránky příležitosti rizika 4 Průzkum trhu V této části se soustředíme na analýzu současného trhu v našem oboru podnikání, popíšeme vývojové trendy a odhadneme potenciál trhu. Důležité bude vymezit cílovou skupinu zákazníků, jejich potřeby a kupní sílu. Zhodnotíme konkurenci a určíme komparativní výhody naší firmy. 5 Marketingový plán Marketingový plán bude obsahovat prodejní strategii a zvolenou cenovou politiku. Důležitým faktorem je podpora prodeje, kterou bude tvořit reklama a partnerské speciální akce. S tímto je také spojen výběr vhodných distribučních cest. 6 Produkce výrobní plán V našem případě půjde o produkční plán, ve kterém je třeba zpracovat praktické informace, jakými jsou potřebné technologie, zajištění dodavatelů a logistiky, potřebné zázemí, stroje a přístroje, počáteční výdaje a potřební zaměstnanci. 7 Finanční prognóza a plán Finanční plán je jednou z nejdůležitějších částí podnikatelského záměru. Důkladně zpracované rozpočty zahajovacích a pravidelných měsíčních výdajů, předpokládaný finanční výsledek a cash flow jsou nejdůležitěšjími údaji k finančnímu zhodnocení projektu. 12

12 8 Časový harmonogram Tato část popisuje časovou návaznost a náročnost úkonů spojených s počátkem projektu. Od založení živnosti, přípravy podnikání, přes zajištění finančních zdrojů, místa podnikání a technologií až k zahájení vlastní činnosti. 9 Přílohy Součástí podnikatelského záměru by měly být všechny důležité přílohy, které není vhodné zahrnovat do textu samotného záměru, aby nedocházelo k jeho znepřehlednění. Zde může jít o potřebné certifikáty, mapy, propagační materiály, loga, smlouvy apod. Výše uvedená struktura podnikatelského záměru je poměrně podrobná, v praxi je možné podle konkrétního projektu některé body spojit či úplně vypustit tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal požadavku kvalitní analýzy daného projektu. 13

13 Konkrétní podnikatelský záměr pro reálný projekt Tropicana music club s.r.o. 14

14 Shrnutí Tento podnikatelský záměr zpracovává projekt hudebního a tanečního klubu v centru Prahy. Bar bude mít atmosféru karibského ostrova. Hudební skladbu bude tvořit zejména hudba 80. a 90. let, doplňovat ji bude taneční, česká a živá rocková muzika. Program jednotlivých večerů bude pravidelně střídat různá tématická zaměření.. Tato strategie by měla zaujmout zejména studenty vysokých škol a střední generaci, tématické večery potom i starší generaci. Důvodem je fakt, že tito lidé jsou ochotni za večerní zábavu utratit mnohem vyšší finanční částku než mladí lidé. Navíc podobných podniků je v Praze málo, o čemž svědčí nutnost rezervací v takto zaměřených klubech. Při získávání potřebných údajů budu vycházet ze svých dosavadních zkušeností a informací získaných od majitele podobného klubu v menším okresním městě. Vzhledem k tomu, že všechny jím poskytnuté informace jsou naprosto důvěrné a citlivé, nebudu v této práci tento klub konkretizovat, neboť jsem podepsal smlouvu o mlčenlivosti. Kapacita klubu bude 100 míst k sezení, dalších zhruba 200 lidí budu počítat jako kapacitu k stání. Večer, kdy bude kapacita zcela naplněna se v baru protočí cca 400 lidí. Protože samotný bar by nevydělal na nájem ve vybraném prostoru, bude prostor rozdělen do dvou částí podle pater. Ve spodním patře bude provozována restaurace jinou firmou. Toto řešení je trochu problematické, ale budou přijata opatření tak, aby bylo možné dělit náklady na provoz. V provozu budou všechny energie vedeny samostatně, vytápění bude společné. 15

15 Úvod a charakteristika Zvolená živnost právní forma Zvolenou právní formou je společnost s ručením omezeným. Hlavní provozovanou činností bude provoz hudebního klubu s reprodukovanou a živou hudbou, tématickými večery a speciálními akcemi. Potřebné živnostenské listy: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Hostinská činnost Pro získání této živnosti je třeba splnit zvláštní podmínky provozování živnosti. Ty se prokazují nejčastěji výučním listem nebo dokladem o ukončení studia v relevantním oboru. Pro tuto živnost bude proto stanoven odpovědný zástupce, který dané podmínky splňuje. Název firmy, logo, sídlo Název: Tropicana music club s.r.o. Logo: bude součástí tvorby webové prezentace a grafických podkladů v rámci počátečních nákladů Sídlo: dle aktuální situace Poslání projektu Provozování music clubu v centru Prahy Účel podnikatelského záměru Seznámení investorů s projektem a získání finančních prostředků pro jeho realizaci. 16

16 Projekt Fungování firmy Vedení podniku Ředitelem firmy bude majitel, ten povede celý klub. Jeho zástupcem bude provozní, který bude mít na starosti běžné fungování klubu, v čemž se tito dva budou vzájemně doplňovat. Všichni zaměstnanci budou podřízeni provoznímu, přičemž brigádníci na baru budou řízeni barmany. Majitel Provozní Barmani DJ s a tanečnice Ochranka Obsluha šatny a karet Brigádníci Místo podnikání Prostory klubu se nacházejí v Italské ulici, poblíž Václavského náměstí. V přízemí objektu se bude nacházet restaurace, klub je umístěn v patře nad ní. Toto místo je dobře dostupné veřejnou dopravou, parkování v této oblasti je omezené (rezidentní zóny). V blízkosti je dostupné parkoviště u hlavního nádraží. Otevřeno bude každý den v čase 18:00 5:00. 17

17 Účetnictví Vedením účetnictví bude pověřena externí firma, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Cíle podníkání Krátkodobé - získání finančních prostředků - získání vhodného prostoru do pronájmu - provedení stavebních úprav a vybavení klubu - zavedení informačního systému - akvizice zákazníků - dosažení vyrovnaného rozpočtu Dlouhodobé - stabilizace a optimalizace provozu - akvizice nových zákazníků a udržení stávajících - rozšíření partnerských organizací - dosažení ziskového rozpočtu Šance a rizika SWOT analýza SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Originální nápad Vysoký počet barů a klubů v Praze Kvalitní služby Zcela nový bar = nulový počet zákazníků Stálí zákazníci Finančně silná cílová skupina Příležitosti Hrozby Nová myšlenka Silná konkurence Na Prahu průměrná cenová hladina Všeobecně zmenšující se zájem o zábavu Spojení s restaurací Spojení se zajímavými partnery Tabulka 1, Šance a rizika SWOT analýza, zdroj: vlastní zpracování, zdroj informací: vlastní 1 18

18 Průzkum trhu Analýza současného trhu a analýza odvětví V současné situaci je v Praze velké množství hudebních klubů a barů, může se tedy zdát nerozumné pokoušet se tento trh rozšířit. Když se ale zaměříme pouze na podniky, které odpovídají hudebnímu zaměření plánovaného klubu, situace se změní. Těchto podniků na dobré úrovni je v Praze relativně málo a pro většinu z nich je nutná rezervace míst předem. Výběr podniků, které v současné době v Praze fungují a představují pro náš záměr relevantní konkurenci: Zlaté časy music bar Vladislavova 1, Praha 1 - v baru se hraje hudba od 60. let až po současnost Havana Club hudební klub Školská 16, Praha 1 - klub je zaměřen na latinsko-americkou hudbu Velmi jemný klub hudební klub Revoluční 1, Praha 1 - v klubu jsou tématické večery, taneční koncerty, karaoke večery Tyto podniky nebudeme analyzovat z hlediska síly konkurence. Spíše je využijeme jako inspiraci pro náš podnik, neboť jde o různorodé podniky, jejichž zaměření odpovídá našemu plánovanému programu. Vývojové trendy a potenciál trhu Současný trh je velmi rozsáhlý, nabídka různých klubů v Praze je obrovská. Přesto na trhu existuje potenciál pro další rozvoj. Zákazníci se profilují a vyhledávají jasně definovaný styl zábavy a hudební produkce. V oblasti, kterou budeme zjednodušeně nazývat oldies, dochází ke zvýšenému zájmu. Stálou klientelou jsou starší zákazníci, ale objevuje se nová výrazná skupina potenciálních zákazníků, a tou jsou vysokoškolští studenti. Na rozdíl od nedávné minulosti dnes většina z nich při studiu pracuje, a tak představují zajímavou, finančně silnou skupinu zákazníků. 19

19 Vymezení cílové skupiny Z hlediska věku se pokusíme zapůsobit nejvíce na zákazníky ve věku 20 let a starší. Potenciálně nejsilnější skupinou jsou pro nás lidi ve věku zhruba 25 až 30 let, protože většina z nich už je finančně zaopatřená a zároveň si udržuje chuť navštěvovat hudební akce. Díky pravidelně dodržovaným tématickým zaměřením jednotlivých večerů si můžeme dovolit zacílit na více skupin potenciálních zákazníků. Den v týdnu Rozdělení tématických zaměření a jejich cílové skupiny Zaměření / akce Cílová skupina Vstupné Pondělí Živé koncerty Fanoušci rockové hudby Úterý Oldies, rock a československá muzika a začínajících skupin VŠ studenti, starší zákazníci v Kč Zdarma 50,- Středa Karaoke večer 50,- Čtvrtek Večer filmových premiér Filmoví fanoušci, Pátek Sobota Taneční hudba, latinskoamerické rytmy, oldies Oldies, rock a československá muzika spolupráce s multikinem VŠ studenti, mladší zákazníci VŠ studenti, starší zákazníci Zdarma nebo 300,- 100,- 100,- Neděle Karaoke večer Zdarma Tabulka 2, Rozdělení tématických zaměření a jejich cílové skupiny, zdroj: vlastní zpracování, zdroj informací: vlastní 2 20

20 Marketingový plán Protože budeme čelit velké konkurenci, musíme zákazníky oslovit něčím originálním. Plánem je vytvořit široký okruh zákazníků, kteří k nám budou chodit pravidelně. K tomu je budeme motivovat výhodami, které z opakovaných návštěv plynou. Ovšem samotné výhody a odměny zdaleka nestačí. V první řadě se zaměříme na kvalitu poskytovaných služeb. V této oblasti nesmíme dělat kompromisy a musíme se snažit poskytovat nejlepší možný servis. Požadavek vysoké kvality služeb se odrazí v cenové hladině prodávaného zboží. Jelikož necílíme na finančně slabou cílovou skupinu, nebude to znamenat problém. Chceme jednoznačně oslovit zákazníky, kteří dokáží ocenit kvalitu a originalitu. Tropicana card V klubu nebude možné platit penězi. Každý zákazník bude mít možnost si u vstupu zakoupit speciální kartu, na kterou si uloží peníze. Vstupné a všechny nákupy uvnitř klubu potom hradí z této karty. Pevné terminály pro platbu budou umístěny na baru, zaměstnanci budou disponovat přenosnými terminály pro obsluhu u stolů. Použití tohoto systému má několik výhod. Celá transakce je velmi jednoduchá a rychlá, dojde tedy ke zrychlení obsluhy. Zároveň se eliminuje styk zaměstnanci s penězi, takže nehrozí riziko krádeží. Tropicana card bude zapojena do informačního systému, takže bude možné evidovat historii nákupů pro případnou kontrolu, vytištění účtu apod. Tropicana card plus Tropicana card plus bude karta vydávaná na jméno a bude opatřena fotografií. Tato karta přinese svému majiteli mnoho výhod: - levnější vstup na akce - slevu na nápoje závislou na předchozí konzumaci - zapojení do pravidelných soutěží 21

21 Karty Tropicana plus se dělí na 4 druhy: - Tropicana plus bronz (tento statut zákazník získá automaticky) - Tropicana plus silver (tento statut zákazník získá, pokud za posledních 30 dní navštívil náš klub alespoň 4x) - Tropicana plus gold (tento statut zákazník získá, pokud za posledních 30 dní navštívil náš klub alespoň 8x) - Tropicana plus black (tato karta slouží pro marketingové účely a zahrnuje 100% slevu na veškerou nabídku) Akce pro držitele karet Tropicana plus Slevy na nápoje: Slevy na nápoje ve výši 5% pro kartu typu bronz, 10% pro kartu typu silver a 15% pro kartu typu gold.touto akcí chceme nalákat zákazníky k pravidelným návštěvám. Smazání účtu Každý večer o půlnoci bude vylosována jedna Tropicana card plus, u níž bude vymazána dnešní útrata a utracené peníze budou připsány zpět. I tato akce bude odstupňována podle typu karty. U karty bronz bude smazáno 33% útraty, u karty silver 66% útraty a u karty gold 100% útraty. Akce pro všechny návštěvníky Welcome drink Na páteční a sobotní akce bude součástí vstupu welcome drink pro každého návštěvníka. 22

22 Slané občerstvení Pro návštěvníky bude k dispozici slané občerstvení zdarma. Malé porce chipsů, arašídů, oříšků apod. budou součástí každé větší objednávky a také volně k dispozici na baru. Investice do těchto pochutin, které podporují chuť pít, se vrátí zvýšenou konzumací nápojů. Special drink Povinností provozního managera bude sledovat zákazníky, jak přímo v klubu, tak v informačním systému. Podle svého uvážení pak bude mít možnost vybraným zákazníkům poskytnout určité množství nápojů zdarma. Všechny 3 výše uvedené akce jsou dnes poměrně neobvyklé, o to více dokáží zákazníky příjemně překvapit. Cílem je zvýšit spokojenost zákazníků a docílit toho, aby se do klubu rádi vraceli. Truhla s pokladem Součástí interiéru klubu bude velká prosklená truhla, která bude obsahovat peníze, lahve s alkoholem a další odměny. Truhla bude uzamčena zámkem, ke kterému bude pasovat 1 klíč. Klíčů bude k dispozici 200. Každý večer bude několikrát náhodně příležitost zakoupit si klíč za 20,- Kč a zkusit štěstí. Všechny vybrané peníze se přidávají k obsahu truhly. Pokud se v daný večer nepodaří nikomu truhlu otevřít, bude do ní přidáno 500,- Kč, případně ceny od partnerů. Šance na výhru je záměrně nízká, aby došlo k akumulaci velké výhry. Cenová politika Cenová politika bude odrážet složení cílové skupiny zákazníků. Snažíme se vybudovat podnik pro zákazníky, pro které je úroveň zábavy, prostředí klubu a kvalita služeb důležitější než ceny. Cílem cenové politiky je eliminovat nemajetné zákazníky a zároveň si udržet potenciálně zajímavou skupinu vysokoškolských studentů, pro které jsou ceny důležité. Z této skupiny bychom chtěli vychovat zákazníky, kteří se do klubu budou vracet i v budoucnosti. 23

23 Z tohoto důvodu budeme nabízet běžné a oblíbené produkty za lehce nadprůměrné ceny a nabídka bude doplněna o kvalitní a dražší produkty, abychom uspokojily potřeby i majetnějších zákazníků. Srovnání cen vybraných nápojů v našem podniku a u konkurence Klub Club Tropicana Havana Club Zlaté časy Velmi jemný klub Nápoj Ceny v Kč Nealkoholické nápoje 0,33l Minerálka ,2l Cola ,25l Red bull Horké nápoje Espresso Capuccino Čaj ,5l Pilsner Urquell 40 x 40 x 0,5l Krušovice 12 X x x 30 0,5l Stella Artois X 50 x x 0,3l Corona x 0,3l Hoegaarden x 40 0,5l Staropramen granát X 50 x x 0,3l Nealko pivo Pivo Tvrdý alkohol 0,04l Vodka ,04l Brandy x x 0,04l Whisky ,04l Fernet 50 x Tabulka 3, Srovnání cen vybraných nápojů v našem podniku a u konkurence, zdroj: vlastní zpracování; zdroj dat: nápojové lístky jednotlivých klubů 3 Z uvedené tabulky je patrné, že naší cenové hladině z konkurence nejlépe odpovídá hudební klub Zlaté časy. Havana Club má cenovou hladinu vyšší a to by mohlo odradit skupinu zákazníků, pro které je cena nápojů důležítá, tedy např. někteří vysokoškolští studenti. Naopak Velmi jemný klub má cenovou hladinu nižší, ale toutu 24

24 cestou se vydat také nechceme, neboť tento klub navštěvují i zákazníci, kteří nechtějí utrácet a snižují tak průměrnou tržbu. Reklama, promotion Partneři Oldies radio Olympic S rádiem Olympic bude navázána spolupráce formou partnerství. Na rádiu budeme mít zaplacený balík měsíční reklamy. K němu dostaneme od rádia bonus v podobě několika spotů zdarma. V klubu bude umístěna velkoplošná reklama na rádio a několikrát měsíčně budou oldies diskotéky provádět moderátoři rádia. Cinema City Czech s.r.o. Díky umístění klubu se bude spolupráce týkat multiplexu CC Flora. Každý týden bude po dohodě s kinem a distributory vybrán film, na který se bude vztahovat speciální premiérový večer. Půjde o představení hraná kolem 18 hodiny, aby končila kolem 20. Se vstupenkou z tohoto představení získají návštěvníci vstup zdarma na večer filmových premiér. Tato spolupráce budou formou barteru. Kino získá zdarma dárek pro své zákazníky a reklamu v klubu a na našich reklamních materiálech. Výměnou získáme reklamu v prostorech multikina a na reklamních materiálech společnosti AHOLD Czech Republic a.s. Jelikož společnost Ahold provozuje supermarket Albert v paláci Flora, stane se partnerem Nocí filmových premiér. Jeho úlohou bude poskytování potravin na raut, výměnou bude uveden jako partner akce na reklamních materiálech. McDonald s ČR, spol. s. r.o. Společnost McDonald s by se měla stát partnerem Nocí filmových premiér a poskytovat občerstvení. McDonald s bude uveden jako partner akce na reklamních materiálech. Motivací by měl být i fakt, že jejich konkurent KFC se podobným způsobem podílí na akcích řetězce multiplexů Palace Cinemas. 25

25 Aerofilms, s.r.o.; Atypfilm, s.r.o.; MAGIC BOX, a.s. divize Bioscop; Bontonfilm, a.s.; Cinemart, a.s.; Falcon, a.s.; Hollywood C.E., s.r.o.; Intersonic s.r.o.; Palace Pictures; SPI International Czech republic s.r.o.; Warner Bros. Entertainment s.r.o. Filmoví distributoři budou podporovat Noci filmových premiér poskytováním reklamních materiálů k premiérovým filmům (trička, kšiltovky, plakáty apod.) a starších filmových titulů na DVD. Bohemia Sekt, a.s. Společnost Bohemia Sekt se stane partnerem klubu. V klubu bude umístěná velkoplošná reklama, dále bude společnost partnerem některých akcí. Ze strany společnosti bude poskytována sleva na odebírané zboží a poskytování reklamních produktů pro potřeby klubu. Reklama Reklamní bloky na Oldies radiu Olympic Reklama na rádiu Olympic bude zaměřená na dopolední hodiny, kdy ho poslouchají lidé v práci. Spoty budou upozorňovat na akci konanou týž den. Reklamní letáky rozdávané brigádníky Reklamní letáky budou distribuované ve stanicích metra, na zastávkách MHD a na dalších frekventovaných místech zejména před zahájením provozu a v prvních týdnech fungování klubu. Reklamní plakáty a letáky distribuované do vysokých škol Studenti vysokých škol tvoří jednu z našich cílových skupin a všechny vysoké školy nabízejí prostory pro inzerci. Starost o plakáty a letáky na školách bude přenechána brigádníkům. Reklama ve vozech metra Reklamní plakáty budou umístěny ve vozech metra na trasách A a C. 26

26 Plakátovací kampaně Vylepovány budou plakáty s měsíčním programem a upoutávky na zajímavé akce. Tyto kampaně budou přenechány agentuře zabývající se výlepem plakátů, aby byl výlep kvalitní a vyhnuli jsme se černým výlepům. Inzerce v časopisech Houser a Metropolis Reklama v reklamním prostoru společnosti Cinema City bude doplněna samostatně umístěnou reklamou a placenými PR články. Reklama v multiplexech Cinema City Speciální akce Noc filmových premiér Akce konaná každý čtvrtek v návaznosti na aktuální filmové novinky. Akce se bude vztahovat na promítání jednoho určitého filmu v Cinema City Flora, kdy návštěvníci, kteří se prokáží platnou vstupenkou na toto představení, budou mít vstup zdarma. V rámci akce bude připraven raut a vybrané nápoje (točené pivo, rozlévané víno a nealko) budou podávány zdarma od otevření do 23 hodin. V rámci filmové premiéry budou probíhat soutěže o ceny, které věnují filmoví distributoři k právě uváděnému filmu. Noc mladých talentů Každé pondělí budou v klubu hrát živě mladé nadějné kapely. Věříme, že tento koncept si najde své fanoušky. Večer bude pojatý formou soutěže, kdy vystoupí celkem 3 kapely, z nichž vítězná získá finanční odměnu. Každá kapela s sebou jistě přivede skupinu svých fanoušků. Vstup na tuto akci bude zdarma, takže kromě fanoušků živé hudby jistě přiláká i další návštěvníky. 27

27 Produkce Dodavatelé a logistika Hlavními dodavateli budou společnosti zajišťující zásobování nápoji. U piva bude dodavatelem přímo pivovar Pilsner Urquell, nealko nápoje zajistí společnost Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., alkoholické nápoje, drobné pochutiny a další zboží bude dodáváno některou z firem specializujících se na tuto činnost. Tato firma bude vybrána až při realizaci projektu, neboť na trhu stále dochází ke změnám, tyto firmy nabízejí podobné služby se srovnatelnými náklady, takže by bylo zbytečné se tímto výběrem zaobírat v tomto plánu. Prostory Logistika pro náš provoz nepředstavuje žádný problém, neboť veškerý dovoz zboží zajistí dodavatelé. Pro náš podnikatelský záměr jsou prostory velmi důležité. Prostor musí být v centru Prahy, dobře dostupný hromadnou dopravou. Zcela zásadní je, aby bylo možné v místě provozovat hudební klub s dlouhou provozní dobou. Proto musí dojít k porověření zvukové izolace a zjištění místních podmínek, aby nemohlo dojít k uzavření podniku z důvodu překračování zvukových limitů. Vybavení a majetek Dlouhodobé vybavení klubu představuje především audiovizuální technika. Ta bude zčásti nakoupena a zčásti pronajata. Vybavení baru, jako jsou lednice, výčepní zařízení, ledovač apod. bude poskytnuto výrobci a dodavateli alkoholu, stejně jako sklenice a další nádobí. Tato praxe je dnes naprosto běžná a není proto nutné většinu vybavení nakupovat. 28

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra společenských věd Petr Valenta Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu Šimon Jehlička Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat využívané nástroje marketingové komunikace a využití

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Expertní analýza na téma: Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Využití

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více