Vysoká škola ekonomická v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Tomáš Šapovalov pro hudební klub v centru Prahy Bakalářská práce 2009

2 Zadávací list

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a použité podklady a literaturu uvádím v přiloženém seznamu. Významným zdrojem informací pro mne byly informace z již fungujícího hudebního klubu. K dispozici jsem dostal rozpočtové náklady, provozní náklady a průběžné finanční výsledky. Vzhledem k velmi důvěrné povaze těchto informací nejsem oprávněn zveřejnit jejich zdroj. V Praze Tomáš Šapovalov

4 Anotace Tato práce zpracovává podnikatelský záměr pro provozování hudebního klubu v centru Prahy. V první části se zabývá teoretickým rozborem struktury podnikatelského záměru. Druhá část je praktická a zpracovává konkrétní reálný projekt. Účelem této práce je vypracování kvalitního podnikatelského záměru, na jehož základě se podaří získat investory pro popisovaný projekt. Annotation This work processes prospectus for music club in the centre of Prague. In the first part it analyses theoretic structure of prospectus. Second part is dediated to a practical elaboration of concrete project. The point of this work is to create a high-quality prospectus in order to get investors for this project.

5 Obsah Zadávací list... 2 Prohlášení... 3 Anotace... 4 Annotation... 4 Úvod... 8 Pro koho je podnikatelský záměr určen:... 9 Podnikatel... 9 Finanční instituce... 9 Investoři... 9 Zdroje veřejných dotací Zásady pro tvorbu kvalitního podnikatelského záměru Struktura podnikatelského záměru Konkrétní podnikatelský záměr pro reálný projekt Shrnutí Úvod a charakteristika Zvolená živnost právní forma Potřebné živnostenské listy: Název firmy, logo, sídlo Poslání projektu Účel podnikatelského záměru Projekt Fungování firmy Vedení podniku Místo podnikání Účetnictví Cíle podníkání Krátkodobé Dlouhodobé Šance a rizika SWOT analýza Průzkum trhu Analýza současného trhu a analýza odvětví Vývojové trendy a potenciál trhu Vymezení cílové skupiny Marketingový plán Tropicana card Tropicana card plus Karty Tropicana plus se dělí na 4 druhy: Akce pro držitele karet Tropicana plus Slevy na nápoje: Smazání účtu Akce pro všechny návštěvníky Welcome drink Slané občerstvení Special drink Truhla s pokladem Cenová politika Srovnání cen vybraných nápojů v našem podniku a u konkurence

6 Reklama, promotion Partneři Reklama Speciální akce Produkce Dodavatelé a logistika Prostory Vybavení a majetek Zaměstnanci DJ Tanečnice Barmani a barmanky Ochranka Obsluha výdeje karet, dobíjení a šatny Finanční prognóza a plán Rozpočet zahajovacích výdajů Rozpočet měsíčních nákladů Předpověď obratu Odhad tržeb Poplatky INTERGRAM Poplatky OSA Měsíční příjem ze vstupného Měsíční tržby, náklady na nákup zboží* Gastro promo Vstupní rozvaha Odpisy Odpisová skupina 1: Odpisová skupina 2: Splátka úvěru Plán tržeb, nákladů a zisku na 5 let Čistá současná hodnota pro všechny varianty Zhodnocení projektu Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam příloh Přílohy Nápojový lístek Mapa Fotografie prostoru

7 Úvod Podnikání je jistě zajímavou alternativou k možnosti být zaměstnán, ale rozhodně se nehodí pro každého. Soukromé podnikání v Československu bylo utlumeno během éry socialismu a návrat zaznamenalo po pádu železné opony a je třeba říct, že díky spoustě tehdejších podnikatelů, kteří buďto využívali nedostatky v právních normách nebo zcela cíleně podnikali nepoctivě získalo v očích mnoha lidí nálepku nepoctivosti. Dodnes se poctiví úspěšní podnikatelé musejí vypořádávat s označením podvodníků a zlodějů, kterého se jim dostává od méně úspěšných a závistivých spoluobčanů. Kdo se ale s touto typickou českou vlastností dokáže vypořádat, tomu se otevírá obrovské pole podnikatelských možností. Před rozhodnutím samostatně podnikat je třeba si pořádně rozmyslet všechny aspekty a dopady této činnosti. Pokud je člověk zaměstnancem, pravděpodobně se nestane přes noc milionářem, ale na druhou stranu pro něho práce začíná a končí podle rozvrhu pracovní doby. Jediným jeho úkolem je dobře odvézt svou práci a o vše ostatní se postará zaměstnavatel. Naopak podnikání je prací na opravdu plný úvazek. Dnešní doba již nenabízí neomezené možnosti prázdných míst na trhu, konkurence ve všech odvětvích je obrovská, banky neposkytují finance bezmyšlenkovitě jako v 90. letech. Proto je pro úspěch nutné obětovat část osobního života a volného času. Podníkání s sebou přináší obrovskou zodpovědnost, vysoké nároky a žádné jistoty. Výše zmíněná fakta požadují důkladnou vnitřní analýzu samotného budoucího podnikatele. Neméně důležitou a naprosto stěžejní částí je ale analýza samotného objektu podnikání. Každá nová myšlenka se může jevit jako zcela jasný podnikatelský trhák, ale pouze důkladná analýza všech důležitých faktů nám může napovědět, zda má šanci na úspěch v reálném světě. Proto by každé podnikání mělo začínat vypracováním podnikatelského záměru, který nám pomůže ujasnit cíl podnikání, zhodnotí počáteční situaci na trhu, náklady na vznik a provoz podniku, výnosy z podnikání a zformuluje dlouhodobou strategii. Pro zpracování kvalitního podnikatelského záměru je důležité opírat se o jasně formulovaná fakta, neboť neslouží pouze podnikateli k rozhodnutí zda podnikat či ne, ale na jeho základě podnikatel osloví banky a soukromé investory s žádostí o financování projektu, a poté záleží na kvalitě záměru, zda mu bude vyhověno či nikoliv. 8

8 Pro koho je podnikatelský záměr určen: Podnikatel Podnikatel je nejen autorem, ale zároveň i čtenářem svého vlastního podnikatelského plánu. Slouží mu k tomu, aby na jednom místě shrnul vše podstatné a vyjasnil si tak, co od podnikání očekává a co mu může nabídnout. Zároveň, pokud postupuje při psaní tohoto dokumentu systematicky, narazí na velké množství otázek, které musí zodpovědět. mu zároveň poslouží jako ucelený zdroj informací pro prezentaci projektu obchodním partnerům a investorům. Finanční instituce Situace v oblasti získávání finančních prostředků od finančních institucí se od počátku 90. let výrazně změnila. Dříve bylo možné získat finance prakticky na cokoliv, což pro banky znamenalo v mnohých případech velké ztráty. Dnes jsou schvalovací procesy pro půjčky a úvěry mnohem přísnější a jednotliví bankéře nesou z části osobní zodpovědnost za realizované finanční obchody. Proto je nutné bankéře přesvědčit o tom, že právě tento projekt má velkou šanci uspět. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr je prvním krokem k úspěšnému získání půjčky. Je nutné dodat, že samotný záměr zdaleka nestačí. Banky dnes zajímá zejména krytí jejich půjčky, svázanost podnikatele s objektem podnikání a množství vlastních investic. Čím vyšší je podíl vlastního kapitálu k požadované půjčce, tím vyšší je naděje na její získání. Investoři Investoři jsou zajímavou alternativou pro získání cizích finančních prostředků. Na rozdíl od finančních institucí většinou neposkytují finanční prostředky s pevně danou úrokovou mírou příp. dalšími poplatky, ale požadují podíl na zisku společnosti či konkrétního projektu. Úkolem podnikatele je investora přesvědčit, že takto investované peníze mu přinesou vyšší zisk než alternativní investice či uložení peněz. Investora je třeba přesvědčit o tom, že výnosy z projektu jsou vyšší než rizika, která projekt přináší a dokázat mu prezentovat 9

9 pravděpodobnost, s jakou se předpokládané výnosy a rizika naplní. Protože investor většinou dané oblasti podnikání rozumí méně než samotný podnikatel, zaměřuje se často na osobnost podnikatele a lidi okolo něho. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr může v tomto ohledu odvést podnikateli velkou službu. Zdroje veřejných dotací V dnešní době existuje mnoho fondů, které poskytují dotace zejména malým a středním podnikatelům. Kromě zdrojů v ČR jsou dnes nejvýznamější fondy Evropské unie. Základem žádosti o dotaci je právě podnikatelský záměr, na jehož základě zodpovědné orgány hodnotí oprávněnost dotace, její schválení a případně množství poskytnutých prostředků. Pro získání dotací z fondů Evropské unie je dnes důležité zdůraznit přínos projektu pro region. Zásady pro tvorbu kvalitního podnikatelského záměru - přehlednost čtenář se musí v textu okamžitě orientovat - pravdivost vycházet musí z podložených údajů - věcnost musí se věnovat zásadním otázkám, neobsahovat slovní balast - srozumitelnost jasně a zřetelně definovat otázky a odpovědi na ně - reálnost zejména při odhadovaných a předpokládaných hodnotách - zohlednění rizika vnitřní a vnější rizika - orientace na trh 10

10 Struktura podnikatelského záměru 1 Shrnutí Základní představení projektu, slouží čtenáři podnikatelského záměru k vytvoření si obecné představy o projektu, kterým se zabývá. 2 Úvod a charakteristika Úvod popisuje zvolenou živnost, měl by obsahovat název firmy, logo a sídlo. Charakteristika by měla popsat poslání podniku, cíl projektu a účel vypracovaného podnikatelského záměru. 3 Podnik/projekt Tato část popisuje obsah podnikání, vstupní předpoklady, rozbor oboru podnikání. Také charakterizuje nabízené výrobky a služby, popis produktů a jejich přínos. Zde bychom také měli ujasnit organizačně-právní formu podnikání, stadia rozvoje firmy a její poslání. Fungování firmy Zde bychom měli upřesnit organizaci podniku, systém řízení a hierarchii, rozdělení odpovědnosti za jednotlivé činnosti, zajištění administrativy, účetnictví a ekonomie, marketingu. Dále popsat místo podnikání, prostor, otevírací dobu a další praktické informace. Cíle podnikání krátkodobé vybavení provozovny, získání stálé klientely, získání úvěru, příjem pracovníků, vyrovnaný rozpočet dlouhodobé otevřít další provozovnu, udržet podíl na trhu, přidat další podnikatelskou činnost, stabilizovat zisk 11

11 Šance a rizika (SWOT analýza) silné stránky slabé stránky příležitosti rizika 4 Průzkum trhu V této části se soustředíme na analýzu současného trhu v našem oboru podnikání, popíšeme vývojové trendy a odhadneme potenciál trhu. Důležité bude vymezit cílovou skupinu zákazníků, jejich potřeby a kupní sílu. Zhodnotíme konkurenci a určíme komparativní výhody naší firmy. 5 Marketingový plán Marketingový plán bude obsahovat prodejní strategii a zvolenou cenovou politiku. Důležitým faktorem je podpora prodeje, kterou bude tvořit reklama a partnerské speciální akce. S tímto je také spojen výběr vhodných distribučních cest. 6 Produkce výrobní plán V našem případě půjde o produkční plán, ve kterém je třeba zpracovat praktické informace, jakými jsou potřebné technologie, zajištění dodavatelů a logistiky, potřebné zázemí, stroje a přístroje, počáteční výdaje a potřební zaměstnanci. 7 Finanční prognóza a plán Finanční plán je jednou z nejdůležitějších částí podnikatelského záměru. Důkladně zpracované rozpočty zahajovacích a pravidelných měsíčních výdajů, předpokládaný finanční výsledek a cash flow jsou nejdůležitěšjími údaji k finančnímu zhodnocení projektu. 12

12 8 Časový harmonogram Tato část popisuje časovou návaznost a náročnost úkonů spojených s počátkem projektu. Od založení živnosti, přípravy podnikání, přes zajištění finančních zdrojů, místa podnikání a technologií až k zahájení vlastní činnosti. 9 Přílohy Součástí podnikatelského záměru by měly být všechny důležité přílohy, které není vhodné zahrnovat do textu samotného záměru, aby nedocházelo k jeho znepřehlednění. Zde může jít o potřebné certifikáty, mapy, propagační materiály, loga, smlouvy apod. Výše uvedená struktura podnikatelského záměru je poměrně podrobná, v praxi je možné podle konkrétního projektu některé body spojit či úplně vypustit tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal požadavku kvalitní analýzy daného projektu. 13

13 Konkrétní podnikatelský záměr pro reálný projekt Tropicana music club s.r.o. 14

14 Shrnutí Tento podnikatelský záměr zpracovává projekt hudebního a tanečního klubu v centru Prahy. Bar bude mít atmosféru karibského ostrova. Hudební skladbu bude tvořit zejména hudba 80. a 90. let, doplňovat ji bude taneční, česká a živá rocková muzika. Program jednotlivých večerů bude pravidelně střídat různá tématická zaměření.. Tato strategie by měla zaujmout zejména studenty vysokých škol a střední generaci, tématické večery potom i starší generaci. Důvodem je fakt, že tito lidé jsou ochotni za večerní zábavu utratit mnohem vyšší finanční částku než mladí lidé. Navíc podobných podniků je v Praze málo, o čemž svědčí nutnost rezervací v takto zaměřených klubech. Při získávání potřebných údajů budu vycházet ze svých dosavadních zkušeností a informací získaných od majitele podobného klubu v menším okresním městě. Vzhledem k tomu, že všechny jím poskytnuté informace jsou naprosto důvěrné a citlivé, nebudu v této práci tento klub konkretizovat, neboť jsem podepsal smlouvu o mlčenlivosti. Kapacita klubu bude 100 míst k sezení, dalších zhruba 200 lidí budu počítat jako kapacitu k stání. Večer, kdy bude kapacita zcela naplněna se v baru protočí cca 400 lidí. Protože samotný bar by nevydělal na nájem ve vybraném prostoru, bude prostor rozdělen do dvou částí podle pater. Ve spodním patře bude provozována restaurace jinou firmou. Toto řešení je trochu problematické, ale budou přijata opatření tak, aby bylo možné dělit náklady na provoz. V provozu budou všechny energie vedeny samostatně, vytápění bude společné. 15

15 Úvod a charakteristika Zvolená živnost právní forma Zvolenou právní formou je společnost s ručením omezeným. Hlavní provozovanou činností bude provoz hudebního klubu s reprodukovanou a živou hudbou, tématickými večery a speciálními akcemi. Potřebné živnostenské listy: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Hostinská činnost Pro získání této živnosti je třeba splnit zvláštní podmínky provozování živnosti. Ty se prokazují nejčastěji výučním listem nebo dokladem o ukončení studia v relevantním oboru. Pro tuto živnost bude proto stanoven odpovědný zástupce, který dané podmínky splňuje. Název firmy, logo, sídlo Název: Tropicana music club s.r.o. Logo: bude součástí tvorby webové prezentace a grafických podkladů v rámci počátečních nákladů Sídlo: dle aktuální situace Poslání projektu Provozování music clubu v centru Prahy Účel podnikatelského záměru Seznámení investorů s projektem a získání finančních prostředků pro jeho realizaci. 16

16 Projekt Fungování firmy Vedení podniku Ředitelem firmy bude majitel, ten povede celý klub. Jeho zástupcem bude provozní, který bude mít na starosti běžné fungování klubu, v čemž se tito dva budou vzájemně doplňovat. Všichni zaměstnanci budou podřízeni provoznímu, přičemž brigádníci na baru budou řízeni barmany. Majitel Provozní Barmani DJ s a tanečnice Ochranka Obsluha šatny a karet Brigádníci Místo podnikání Prostory klubu se nacházejí v Italské ulici, poblíž Václavského náměstí. V přízemí objektu se bude nacházet restaurace, klub je umístěn v patře nad ní. Toto místo je dobře dostupné veřejnou dopravou, parkování v této oblasti je omezené (rezidentní zóny). V blízkosti je dostupné parkoviště u hlavního nádraží. Otevřeno bude každý den v čase 18:00 5:00. 17

17 Účetnictví Vedením účetnictví bude pověřena externí firma, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Cíle podníkání Krátkodobé - získání finančních prostředků - získání vhodného prostoru do pronájmu - provedení stavebních úprav a vybavení klubu - zavedení informačního systému - akvizice zákazníků - dosažení vyrovnaného rozpočtu Dlouhodobé - stabilizace a optimalizace provozu - akvizice nových zákazníků a udržení stávajících - rozšíření partnerských organizací - dosažení ziskového rozpočtu Šance a rizika SWOT analýza SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Originální nápad Vysoký počet barů a klubů v Praze Kvalitní služby Zcela nový bar = nulový počet zákazníků Stálí zákazníci Finančně silná cílová skupina Příležitosti Hrozby Nová myšlenka Silná konkurence Na Prahu průměrná cenová hladina Všeobecně zmenšující se zájem o zábavu Spojení s restaurací Spojení se zajímavými partnery Tabulka 1, Šance a rizika SWOT analýza, zdroj: vlastní zpracování, zdroj informací: vlastní 1 18

18 Průzkum trhu Analýza současného trhu a analýza odvětví V současné situaci je v Praze velké množství hudebních klubů a barů, může se tedy zdát nerozumné pokoušet se tento trh rozšířit. Když se ale zaměříme pouze na podniky, které odpovídají hudebnímu zaměření plánovaného klubu, situace se změní. Těchto podniků na dobré úrovni je v Praze relativně málo a pro většinu z nich je nutná rezervace míst předem. Výběr podniků, které v současné době v Praze fungují a představují pro náš záměr relevantní konkurenci: Zlaté časy music bar Vladislavova 1, Praha 1 - v baru se hraje hudba od 60. let až po současnost Havana Club hudební klub Školská 16, Praha 1 - klub je zaměřen na latinsko-americkou hudbu Velmi jemný klub hudební klub Revoluční 1, Praha 1 - v klubu jsou tématické večery, taneční koncerty, karaoke večery Tyto podniky nebudeme analyzovat z hlediska síly konkurence. Spíše je využijeme jako inspiraci pro náš podnik, neboť jde o různorodé podniky, jejichž zaměření odpovídá našemu plánovanému programu. Vývojové trendy a potenciál trhu Současný trh je velmi rozsáhlý, nabídka různých klubů v Praze je obrovská. Přesto na trhu existuje potenciál pro další rozvoj. Zákazníci se profilují a vyhledávají jasně definovaný styl zábavy a hudební produkce. V oblasti, kterou budeme zjednodušeně nazývat oldies, dochází ke zvýšenému zájmu. Stálou klientelou jsou starší zákazníci, ale objevuje se nová výrazná skupina potenciálních zákazníků, a tou jsou vysokoškolští studenti. Na rozdíl od nedávné minulosti dnes většina z nich při studiu pracuje, a tak představují zajímavou, finančně silnou skupinu zákazníků. 19

19 Vymezení cílové skupiny Z hlediska věku se pokusíme zapůsobit nejvíce na zákazníky ve věku 20 let a starší. Potenciálně nejsilnější skupinou jsou pro nás lidi ve věku zhruba 25 až 30 let, protože většina z nich už je finančně zaopatřená a zároveň si udržuje chuť navštěvovat hudební akce. Díky pravidelně dodržovaným tématickým zaměřením jednotlivých večerů si můžeme dovolit zacílit na více skupin potenciálních zákazníků. Den v týdnu Rozdělení tématických zaměření a jejich cílové skupiny Zaměření / akce Cílová skupina Vstupné Pondělí Živé koncerty Fanoušci rockové hudby Úterý Oldies, rock a československá muzika a začínajících skupin VŠ studenti, starší zákazníci v Kč Zdarma 50,- Středa Karaoke večer 50,- Čtvrtek Večer filmových premiér Filmoví fanoušci, Pátek Sobota Taneční hudba, latinskoamerické rytmy, oldies Oldies, rock a československá muzika spolupráce s multikinem VŠ studenti, mladší zákazníci VŠ studenti, starší zákazníci Zdarma nebo 300,- 100,- 100,- Neděle Karaoke večer Zdarma Tabulka 2, Rozdělení tématických zaměření a jejich cílové skupiny, zdroj: vlastní zpracování, zdroj informací: vlastní 2 20

20 Marketingový plán Protože budeme čelit velké konkurenci, musíme zákazníky oslovit něčím originálním. Plánem je vytvořit široký okruh zákazníků, kteří k nám budou chodit pravidelně. K tomu je budeme motivovat výhodami, které z opakovaných návštěv plynou. Ovšem samotné výhody a odměny zdaleka nestačí. V první řadě se zaměříme na kvalitu poskytovaných služeb. V této oblasti nesmíme dělat kompromisy a musíme se snažit poskytovat nejlepší možný servis. Požadavek vysoké kvality služeb se odrazí v cenové hladině prodávaného zboží. Jelikož necílíme na finančně slabou cílovou skupinu, nebude to znamenat problém. Chceme jednoznačně oslovit zákazníky, kteří dokáží ocenit kvalitu a originalitu. Tropicana card V klubu nebude možné platit penězi. Každý zákazník bude mít možnost si u vstupu zakoupit speciální kartu, na kterou si uloží peníze. Vstupné a všechny nákupy uvnitř klubu potom hradí z této karty. Pevné terminály pro platbu budou umístěny na baru, zaměstnanci budou disponovat přenosnými terminály pro obsluhu u stolů. Použití tohoto systému má několik výhod. Celá transakce je velmi jednoduchá a rychlá, dojde tedy ke zrychlení obsluhy. Zároveň se eliminuje styk zaměstnanci s penězi, takže nehrozí riziko krádeží. Tropicana card bude zapojena do informačního systému, takže bude možné evidovat historii nákupů pro případnou kontrolu, vytištění účtu apod. Tropicana card plus Tropicana card plus bude karta vydávaná na jméno a bude opatřena fotografií. Tato karta přinese svému majiteli mnoho výhod: - levnější vstup na akce - slevu na nápoje závislou na předchozí konzumaci - zapojení do pravidelných soutěží 21

21 Karty Tropicana plus se dělí na 4 druhy: - Tropicana plus bronz (tento statut zákazník získá automaticky) - Tropicana plus silver (tento statut zákazník získá, pokud za posledních 30 dní navštívil náš klub alespoň 4x) - Tropicana plus gold (tento statut zákazník získá, pokud za posledních 30 dní navštívil náš klub alespoň 8x) - Tropicana plus black (tato karta slouží pro marketingové účely a zahrnuje 100% slevu na veškerou nabídku) Akce pro držitele karet Tropicana plus Slevy na nápoje: Slevy na nápoje ve výši 5% pro kartu typu bronz, 10% pro kartu typu silver a 15% pro kartu typu gold.touto akcí chceme nalákat zákazníky k pravidelným návštěvám. Smazání účtu Každý večer o půlnoci bude vylosována jedna Tropicana card plus, u níž bude vymazána dnešní útrata a utracené peníze budou připsány zpět. I tato akce bude odstupňována podle typu karty. U karty bronz bude smazáno 33% útraty, u karty silver 66% útraty a u karty gold 100% útraty. Akce pro všechny návštěvníky Welcome drink Na páteční a sobotní akce bude součástí vstupu welcome drink pro každého návštěvníka. 22

22 Slané občerstvení Pro návštěvníky bude k dispozici slané občerstvení zdarma. Malé porce chipsů, arašídů, oříšků apod. budou součástí každé větší objednávky a také volně k dispozici na baru. Investice do těchto pochutin, které podporují chuť pít, se vrátí zvýšenou konzumací nápojů. Special drink Povinností provozního managera bude sledovat zákazníky, jak přímo v klubu, tak v informačním systému. Podle svého uvážení pak bude mít možnost vybraným zákazníkům poskytnout určité množství nápojů zdarma. Všechny 3 výše uvedené akce jsou dnes poměrně neobvyklé, o to více dokáží zákazníky příjemně překvapit. Cílem je zvýšit spokojenost zákazníků a docílit toho, aby se do klubu rádi vraceli. Truhla s pokladem Součástí interiéru klubu bude velká prosklená truhla, která bude obsahovat peníze, lahve s alkoholem a další odměny. Truhla bude uzamčena zámkem, ke kterému bude pasovat 1 klíč. Klíčů bude k dispozici 200. Každý večer bude několikrát náhodně příležitost zakoupit si klíč za 20,- Kč a zkusit štěstí. Všechny vybrané peníze se přidávají k obsahu truhly. Pokud se v daný večer nepodaří nikomu truhlu otevřít, bude do ní přidáno 500,- Kč, případně ceny od partnerů. Šance na výhru je záměrně nízká, aby došlo k akumulaci velké výhry. Cenová politika Cenová politika bude odrážet složení cílové skupiny zákazníků. Snažíme se vybudovat podnik pro zákazníky, pro které je úroveň zábavy, prostředí klubu a kvalita služeb důležitější než ceny. Cílem cenové politiky je eliminovat nemajetné zákazníky a zároveň si udržet potenciálně zajímavou skupinu vysokoškolských studentů, pro které jsou ceny důležité. Z této skupiny bychom chtěli vychovat zákazníky, kteří se do klubu budou vracet i v budoucnosti. 23

23 Z tohoto důvodu budeme nabízet běžné a oblíbené produkty za lehce nadprůměrné ceny a nabídka bude doplněna o kvalitní a dražší produkty, abychom uspokojily potřeby i majetnějších zákazníků. Srovnání cen vybraných nápojů v našem podniku a u konkurence Klub Club Tropicana Havana Club Zlaté časy Velmi jemný klub Nápoj Ceny v Kč Nealkoholické nápoje 0,33l Minerálka ,2l Cola ,25l Red bull Horké nápoje Espresso Capuccino Čaj ,5l Pilsner Urquell 40 x 40 x 0,5l Krušovice 12 X x x 30 0,5l Stella Artois X 50 x x 0,3l Corona x 0,3l Hoegaarden x 40 0,5l Staropramen granát X 50 x x 0,3l Nealko pivo Pivo Tvrdý alkohol 0,04l Vodka ,04l Brandy x x 0,04l Whisky ,04l Fernet 50 x Tabulka 3, Srovnání cen vybraných nápojů v našem podniku a u konkurence, zdroj: vlastní zpracování; zdroj dat: nápojové lístky jednotlivých klubů 3 Z uvedené tabulky je patrné, že naší cenové hladině z konkurence nejlépe odpovídá hudební klub Zlaté časy. Havana Club má cenovou hladinu vyšší a to by mohlo odradit skupinu zákazníků, pro které je cena nápojů důležítá, tedy např. někteří vysokoškolští studenti. Naopak Velmi jemný klub má cenovou hladinu nižší, ale toutu 24

24 cestou se vydat také nechceme, neboť tento klub navštěvují i zákazníci, kteří nechtějí utrácet a snižují tak průměrnou tržbu. Reklama, promotion Partneři Oldies radio Olympic S rádiem Olympic bude navázána spolupráce formou partnerství. Na rádiu budeme mít zaplacený balík měsíční reklamy. K němu dostaneme od rádia bonus v podobě několika spotů zdarma. V klubu bude umístěna velkoplošná reklama na rádio a několikrát měsíčně budou oldies diskotéky provádět moderátoři rádia. Cinema City Czech s.r.o. Díky umístění klubu se bude spolupráce týkat multiplexu CC Flora. Každý týden bude po dohodě s kinem a distributory vybrán film, na který se bude vztahovat speciální premiérový večer. Půjde o představení hraná kolem 18 hodiny, aby končila kolem 20. Se vstupenkou z tohoto představení získají návštěvníci vstup zdarma na večer filmových premiér. Tato spolupráce budou formou barteru. Kino získá zdarma dárek pro své zákazníky a reklamu v klubu a na našich reklamních materiálech. Výměnou získáme reklamu v prostorech multikina a na reklamních materiálech společnosti AHOLD Czech Republic a.s. Jelikož společnost Ahold provozuje supermarket Albert v paláci Flora, stane se partnerem Nocí filmových premiér. Jeho úlohou bude poskytování potravin na raut, výměnou bude uveden jako partner akce na reklamních materiálech. McDonald s ČR, spol. s. r.o. Společnost McDonald s by se měla stát partnerem Nocí filmových premiér a poskytovat občerstvení. McDonald s bude uveden jako partner akce na reklamních materiálech. Motivací by měl být i fakt, že jejich konkurent KFC se podobným způsobem podílí na akcích řetězce multiplexů Palace Cinemas. 25

25 Aerofilms, s.r.o.; Atypfilm, s.r.o.; MAGIC BOX, a.s. divize Bioscop; Bontonfilm, a.s.; Cinemart, a.s.; Falcon, a.s.; Hollywood C.E., s.r.o.; Intersonic s.r.o.; Palace Pictures; SPI International Czech republic s.r.o.; Warner Bros. Entertainment s.r.o. Filmoví distributoři budou podporovat Noci filmových premiér poskytováním reklamních materiálů k premiérovým filmům (trička, kšiltovky, plakáty apod.) a starších filmových titulů na DVD. Bohemia Sekt, a.s. Společnost Bohemia Sekt se stane partnerem klubu. V klubu bude umístěná velkoplošná reklama, dále bude společnost partnerem některých akcí. Ze strany společnosti bude poskytována sleva na odebírané zboží a poskytování reklamních produktů pro potřeby klubu. Reklama Reklamní bloky na Oldies radiu Olympic Reklama na rádiu Olympic bude zaměřená na dopolední hodiny, kdy ho poslouchají lidé v práci. Spoty budou upozorňovat na akci konanou týž den. Reklamní letáky rozdávané brigádníky Reklamní letáky budou distribuované ve stanicích metra, na zastávkách MHD a na dalších frekventovaných místech zejména před zahájením provozu a v prvních týdnech fungování klubu. Reklamní plakáty a letáky distribuované do vysokých škol Studenti vysokých škol tvoří jednu z našich cílových skupin a všechny vysoké školy nabízejí prostory pro inzerci. Starost o plakáty a letáky na školách bude přenechána brigádníkům. Reklama ve vozech metra Reklamní plakáty budou umístěny ve vozech metra na trasách A a C. 26

26 Plakátovací kampaně Vylepovány budou plakáty s měsíčním programem a upoutávky na zajímavé akce. Tyto kampaně budou přenechány agentuře zabývající se výlepem plakátů, aby byl výlep kvalitní a vyhnuli jsme se černým výlepům. Inzerce v časopisech Houser a Metropolis Reklama v reklamním prostoru společnosti Cinema City bude doplněna samostatně umístěnou reklamou a placenými PR články. Reklama v multiplexech Cinema City Speciální akce Noc filmových premiér Akce konaná každý čtvrtek v návaznosti na aktuální filmové novinky. Akce se bude vztahovat na promítání jednoho určitého filmu v Cinema City Flora, kdy návštěvníci, kteří se prokáží platnou vstupenkou na toto představení, budou mít vstup zdarma. V rámci akce bude připraven raut a vybrané nápoje (točené pivo, rozlévané víno a nealko) budou podávány zdarma od otevření do 23 hodin. V rámci filmové premiéry budou probíhat soutěže o ceny, které věnují filmoví distributoři k právě uváděnému filmu. Noc mladých talentů Každé pondělí budou v klubu hrát živě mladé nadějné kapely. Věříme, že tento koncept si najde své fanoušky. Večer bude pojatý formou soutěže, kdy vystoupí celkem 3 kapely, z nichž vítězná získá finanční odměnu. Každá kapela s sebou jistě přivede skupinu svých fanoušků. Vstup na tuto akci bude zdarma, takže kromě fanoušků živé hudby jistě přiláká i další návštěvníky. 27

27 Produkce Dodavatelé a logistika Hlavními dodavateli budou společnosti zajišťující zásobování nápoji. U piva bude dodavatelem přímo pivovar Pilsner Urquell, nealko nápoje zajistí společnost Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., alkoholické nápoje, drobné pochutiny a další zboží bude dodáváno některou z firem specializujících se na tuto činnost. Tato firma bude vybrána až při realizaci projektu, neboť na trhu stále dochází ke změnám, tyto firmy nabízejí podobné služby se srovnatelnými náklady, takže by bylo zbytečné se tímto výběrem zaobírat v tomto plánu. Prostory Logistika pro náš provoz nepředstavuje žádný problém, neboť veškerý dovoz zboží zajistí dodavatelé. Pro náš podnikatelský záměr jsou prostory velmi důležité. Prostor musí být v centru Prahy, dobře dostupný hromadnou dopravou. Zcela zásadní je, aby bylo možné v místě provozovat hudební klub s dlouhou provozní dobou. Proto musí dojít k porověření zvukové izolace a zjištění místních podmínek, aby nemohlo dojít k uzavření podniku z důvodu překračování zvukových limitů. Vybavení a majetek Dlouhodobé vybavení klubu představuje především audiovizuální technika. Ta bude zčásti nakoupena a zčásti pronajata. Vybavení baru, jako jsou lednice, výčepní zařízení, ledovač apod. bude poskytnuto výrobci a dodavateli alkoholu, stejně jako sklenice a další nádobí. Tato praxe je dnes naprosto běžná a není proto nutné většinu vybavení nakupovat. 28

KÁVY KÁVY KÁVY S ALKOHOLEM STUDENÉ KÁVY. Espresso 8 g 45 Kč. Alžírská káva 7 g 74 Kč. Dvojité espresso 14 g 75 Kč. Irská káva 7 g 91 Kč

KÁVY KÁVY KÁVY S ALKOHOLEM STUDENÉ KÁVY. Espresso 8 g 45 Kč. Alžírská káva 7 g 74 Kč. Dvojité espresso 14 g 75 Kč. Irská káva 7 g 91 Kč NÁPOJOVÝ LÍSTEK KÁVY KÁVY Espresso 8 g 45 Kč Dvojité espresso 14 g 75 Kč Espresso macchiato 8 g 55 Kč Espresso macchiato se sojovým mlékém 8 g 61 Kč Cappuccino 8 g 55 Kč Cappuccino se sojovým mlékém 8

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. 148 1dl Martini Extra Dry 49,- 149 1 dl Cinzano Bianco,Rosso, Martini Extra Dry 49,- 150 4 cl Campari Bitter 49,-

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. 148 1dl Martini Extra Dry 49,- 149 1 dl Cinzano Bianco,Rosso, Martini Extra Dry 49,- 150 4 cl Campari Bitter 49,- APERITIVY NÁPOJOVÝ LÍSTEK 148 1dl Martini Extra Dry 49,- 149 1 dl Cinzano Bianco,Rosso, Martini Extra Dry 49,- 150 4 cl Campari Bitter 49,- 151 1 dl Crodino nealko aperitiv 40,- (on the rocks) VÍNA Bílá

Více

VÍNO. Lambrusco 0,75l 140,-Kč Ţvýkačky 20,- Kč Porto tawny 0,1l 70,- Kč Sušenky dle nabídky 16,- Kč Tabákové výrobky dle nabídky.

VÍNO. Lambrusco 0,75l 140,-Kč Ţvýkačky 20,- Kč Porto tawny 0,1l 70,- Kč Sušenky dle nabídky 16,- Kč Tabákové výrobky dle nabídky. NÁPOJOVÝ LÍSTEK NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE TEPLÉ NÁPOJE 0,2l 0,3l 7g Cola 16,- Kč 24,- Kč Espresso,mlíčko 30,- Kč Cola light 16,- Kč 24,- Kč Cappuccino 34,- Kč Fanta 16,- Kč 24,- Kč Vídeňská káva 34,- Kč Tonic

Více

Káva Buscaglione caffé dal 1899

Káva Buscaglione caffé dal 1899 Káva Buscaglione caffé dal 1899 espresso ristretto / espresso o obsahu menším než 2,5 cl espresso / espresso o obsahu 5 cl espresso lungo / dlouhé espresso o obsahu 1 dl espresso doppio / v jednom šálku

Více

Pizza Music Bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK

Pizza Music Bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK Pizza Music Bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK TRADE MARK NÁPOJOVÝ LÍSTEK Nealkoholické nápoje 0,22l Coca Cola 21 Kč 0,22l Coca Cola Light 21 Kč 0,33l Coca Cola Zero 21 Kč 0,22l Fanta 21 Kč 0,22l Sprite 21 Kč 0,25l

Více

Nápojový lístek. Vítáme Vás v restauraci Penzionu Berany. a přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť. Otevřeno denně, provoz kuchyně:

Nápojový lístek. Vítáme Vás v restauraci Penzionu Berany. a přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť. Otevřeno denně, provoz kuchyně: Nápojový lístek Vítáme Vás v restauraci Penzionu Berany a přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť Otevřeno denně, provoz kuchyně: Po : 13:00-22:00 Út - So : 11:00-22:00 Ne : 11:00-20:00 Rezervace:

Více

Pivo z našeho šenku Drawbeer * Zapfbier 0,3l 0,5l 1l Budweiser Budvar světlý ležák 25,- Kč 40,- Kč 80,- Kč Hell Lager, Helles Lagerbier

Pivo z našeho šenku Drawbeer * Zapfbier 0,3l 0,5l 1l Budweiser Budvar světlý ležák 25,- Kč 40,- Kč 80,- Kč Hell Lager, Helles Lagerbier Pivo z našeho šenku Drawbeer * Zapfbier 0,3l 0,5l 1l Budweiser Budvar světlý ležák 25,- Kč 80,- Kč Hell Lager, Helles Lagerbier Budweiser Budvar tmavý ležák 25,- Kč 80,- Kč Dark Lager, Dunkles Lagerbier

Více

P i a r i s t i c k á, B e n e š o v PO SO 8:00 21:00. Kavárna U Piaristů

P i a r i s t i c k á, B e n e š o v PO SO 8:00 21:00. Kavárna U Piaristů P i a r i s t i c k á, B e n e š o v PO SO 8:00 21:00 Kavárna U Piaristů Espresso nápoje (100% Arabika 7g) Ristretto Espresso Alternativní příprava kávy Turecká káva Latte Macchiato Corretto (Vaječný koňak)

Více

ÁPOJOVÝ LISTEK TE KRÁT A ZÁPADĚ Aperitivy: 1dcl Martini bianco 40,- 0,4dcl Amundsen 28,- 1dcl Martini rosso 40,- 0,4dcl Absolut 35,- 1dcl Martini dry 43,- 0,4dcl Finlandia 35,- 0,4dcl Campari Bitter 33,-

Více

CATERINGOVÉ SLUŽBY RESTAURACE BOBOVÁ DRÁHA PRAHA NÁPOJOVÝ LÍSTEK 2009-2010

CATERINGOVÉ SLUŽBY RESTAURACE BOBOVÁ DRÁHA PRAHA NÁPOJOVÝ LÍSTEK 2009-2010 , www.restaurace-bobovka.cz CATERINGOVÉ SLUŽBY RESTAURACE BOBOVÁ DRÁHA PRAHA NÁPOJOVÝ LÍSTEK 2009-2010 Kontakt Bobová dráha Tel: 284 840 524 Mobil: 739 571 276 E-mail: info@restpoint.cz Web: www.restaurace-bobovka.cz

Více

Speciální nabídka Slivovic

Speciální nabídka Slivovic Aperitivy 0,05 l Campari 40,- 0,10 l Cinzano (dle nabídky) 40,- 0,10 l Martini (dle nabídky) 40,- 0,20 l Aperoll Spritz (aperoll, prosecco, perlivá voda) 62,- Speciální nabídka Slivovic 0,04 l Fleret Valašská

Více

NÁ POJOVÝ LÍ STEK PORTSKÉ A SHERRY. APERITIVY 0,08l Cinzano bianco 42,-Kč. 0,08l Cinzano extra dry 42,-Kč. 0,08l Cinzano rosso 42,-Kč

NÁ POJOVÝ LÍ STEK PORTSKÉ A SHERRY. APERITIVY 0,08l Cinzano bianco 42,-Kč. 0,08l Cinzano extra dry 42,-Kč. 0,08l Cinzano rosso 42,-Kč NÁ POJOVÝ LÍ STEK APERITIVY 0,08l Cinzano bianco 42,-Kč 0,08l Cinzano extra dry 42,-Kč 0,08l Cinzano rosso 42,-Kč 0,04l Campari bitter 45,-Kč 0,1l Crodino( nealkoholický) 40,-Kč PORTSKÉ A SHERRY 0,04l

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády Nápojový lístek Nealkoholické nápoje Rajec neperlivý, jemně perlivý 0,33 l 24 Kč Coca cola 0,33 l 30 Kč Točená kofola 0,1 l 6 Kč Tonic, zázvorový (Kinley) 0,25 l 30 Kč Džbán s vodou a citronem 0,5 l /

Více

KÁVA Piazza D Oro 7,5g

KÁVA Piazza D Oro 7,5g Nápojový lístek KÁVA Piazza D Oro 7,5g Espresso ristretto 43,- Espresso 43,- Espresso Lungo 43,- espresso prodloužené horkou vodou Espresso Doppio 59,- espresso s dvojitou porcí kávy (15g) Espresso Macchiato

Více

Pivo z našeho šenku Drawbeer * Zapfbier 0,3l 0,5l 1l Budweiser Budvar světlý ležák 23,- Kč 35,- Kč 70,- Kč Hell Lager, Helles Lagerbier

Pivo z našeho šenku Drawbeer * Zapfbier 0,3l 0,5l 1l Budweiser Budvar světlý ležák 23,- Kč 35,- Kč 70,- Kč Hell Lager, Helles Lagerbier Pivo z našeho šenku Drawbeer * Zapfbier 0,3l 0,5l 1l Budweiser Budvar světlý ležák 23,- Kč 70,- Kč Hell Lager, Helles Lagerbier Pivo lahvové Bottled beer * Flaschenbier Budweiser Budvar nealkoholické pivo

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Juice rozlévané. Pivo točené

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Juice rozlévané. Pivo točené Nápojový lístek Nealkoholické nápoje 0,25 l Mattoni ( perlivá, jemně perlivá, neperlivá )... 25,- 0,75 l Mattoni ( perlivá, jemně perlivá, neperlivá )... 49,- 0,33 l Fanta... 30,- 0,33 l Sprite... 30,-

Více

Rum. 57 Kč 47 Kč 44 Kč 44 Kč 85 Kč 75 Kč 55 Kč. 25 Kč 35 Kč 26 Kč 38 Kč 26 Kč 38 Kč 23 Kč 33 Kč

Rum. 57 Kč 47 Kč 44 Kč 44 Kč 85 Kč 75 Kč 55 Kč. 25 Kč 35 Kč 26 Kč 38 Kč 26 Kč 38 Kč 23 Kč 33 Kč ALKOHOLICKÉ NÁPOJE ALKOHOLICKÉ NÁPOJE Aperitivy Martini Dry Cinzano Bianco, Rosso Campari Aperol Royal Oporto Ruby Sherry Crodino - nealkoholické Pivo Bernard / točená piva 11 Světlý ležák 11 Světlý ležák

Více

BÍLÉ VÍNO 0,75 l MUŠKÁT MORAVSKÝ suché, jakostní, odrůdové, ČR... 129,-kč CHARDONNAY polosladké, pozdní sběr, ČR... 299,-kč

BÍLÉ VÍNO 0,75 l MUŠKÁT MORAVSKÝ suché, jakostní, odrůdové, ČR... 129,-kč CHARDONNAY polosladké, pozdní sběr, ČR... 299,-kč APERITIVY 8 cl Martini Bianco... 39,- kč 8 cl Martini Dry... 39,- kč 8 cl Martini Rosso... 39,- kč 4 cl Campari... 39,- kč 10 cl Crodino - nealkoholický aperitiv... 39,-kč BÍLÉ VÍNO 0,75 l MUŠKÁT MORAVSKÝ

Více

Fresh džusy 0,2l pomeranč / grapefruit 50,-

Fresh džusy 0,2l pomeranč / grapefruit 50,- Espresso (7g, 30ml) 35,- Espresso lungo (7g, velké espresso, 60ml) 35,- Espresso macchiato (7g, espresso, mléčná pěna, 30ml) 38,- Double espresso (14g, velké espresso, 60ml) 58,- Cappuccino (7g, espresso,

Více

NÁPOJE ESPRESSO CAFFÉ LATTE. Espresso 50,- klasické, malé, silné, espresso 8g. Espresso ristretto 50,- ještě menší než malé espresso 8g

NÁPOJE ESPRESSO CAFFÉ LATTE. Espresso 50,- klasické, malé, silné, espresso 8g. Espresso ristretto 50,- ještě menší než malé espresso 8g ESPRESSO Espresso 50,- klasické, malé, silné, espresso 8g Espresso ristretto 50,- ještě menší než malé espresso 8g Espresso lungo 50,- větší espresso z jedné porce kávy Espresso doppio 5,- silné espresso

Více

U Černý plíce. 4 cl Finlandia Vodka 45,- Kč. 4 cl Beefeater Gin 45,- Kč. 4 cl Captain Morgan Spiced Gold 50,- Kč 4 cl Havana Club Añejo Blanco 50,- Kč

U Černý plíce. 4 cl Finlandia Vodka 45,- Kč. 4 cl Beefeater Gin 45,- Kč. 4 cl Captain Morgan Spiced Gold 50,- Kč 4 cl Havana Club Añejo Blanco 50,- Kč , U Černý plíce 10 cl Martini Bianco 52,- Kč 10 cl Martini Rosso 52,- Kč 10 cl Martini Extra Dry 52,- Kč 10 cl Campari Bitter 60,- Kč 4 cl Finlandia Vodka 45,- Kč 4 cl Beefeater Gin 45,- Kč 4 cl Captain

Více

Možnost přípravy káv S SEBOU, včetně BEZKOFEINOVÉ KÁVY

Možnost přípravy káv S SEBOU, včetně BEZKOFEINOVÉ KÁVY Kávy 7 g Espresso 32,- Kč 7 g Espresso ristretto 32,- Kč 7 g Espresso lungo 32,- Kč 14 g Espresso doppio 52,- Kč 7 g Espresso macchiato - espresso, mléčná pěna 34,- Kč 7 g Cappuccino 7 g Cappuccino Vienesse

Více

Káva a kávové speciality

Káva a kávové speciality Káva a kávové speciality Espresso 39,- Dvojité espresso 72,- Espresso Macchiato 45,- Silné espresso servírované v malém šálku s čepičkou mléčné pěny. Turecká káva 39,- Cappuccino 48,- Silné espresso s

Více

Lobby bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK

Lobby bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK Lobby bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK Míchané nápoje Shooters B52 (Kahlúa, Bailey s, Old Pascas rum 73%) 100,- Kč Chupito (Havana Club, lime, cocktail sherry) Short Vodkatini (Absolut vodka, Martini dry, olivy) 95,-

Více

Espresso...60 Kč. Caffé freddo...90 Kč. Espresso ristretto...60 Kč. Caffé frappé...90 Kč. Espresso lungo... 60 Kč. Espresso doppio...

Espresso...60 Kč. Caffé freddo...90 Kč. Espresso ristretto...60 Kč. Caffé frappé...90 Kč. Espresso lungo... 60 Kč. Espresso doppio... nápoje ESPRESSO Espresso....60 Kč klasické, malé, silné, espresso 8 g Espresso ristretto....60 Kč italské espresso 8 g, ještě menší než malé Espresso lungo.... 60 Kč větší espresso z jedné porce kávy Espresso

Více

NESPRESSO MENU: Espresso ristretto. Espresso lungo forte Espresso decaffeinato Espresso double Espresso macchiato Latte macchiato

NESPRESSO MENU: Espresso ristretto. Espresso lungo forte Espresso decaffeinato Espresso double Espresso macchiato Latte macchiato NÁPOJOVÝ LÍSTEK TEPLÉ NÁPOJE / HOT DRINKS NESPRESSO MENU: Espresso ristretto Espresso forte Espresso lungo forte Espresso decaffeinato Espresso double 68 Kč Espresso macchiato 46 Kč Latte macchiato 46

Více

VEČERNÍ MENU. Vítáme Vás v restauraci Hotelu Ještěd. Jídelní lístek sestavil šéfkuchař Jiří Kučera. Přejeme Vám pěkný výhled a dobrou chuť.

VEČERNÍ MENU. Vítáme Vás v restauraci Hotelu Ještěd. Jídelní lístek sestavil šéfkuchař Jiří Kučera. Přejeme Vám pěkný výhled a dobrou chuť. VEČERNÍ MENU Vítáme Vás v restauraci Hotelu Ještěd. Jídelní lístek sestavil šéfkuchař Jiří Kučera. Přejeme Vám pěkný výhled a dobrou chuť. Č E S K Y Všechny ceny uvádíme v českých korunách S T U D E N

Více

APERITIVY. TUZEMSKÉ DESTILÁTY A LIKÉRY 4 cl

APERITIVY. TUZEMSKÉ DESTILÁTY A LIKÉRY 4 cl APERITIVY 8 cl Martini Bianco... 39,- kč 8 cl Martini Dry... 39,- kč 8 cl Martini Rosso... 39,- kč 4 cl Campari... 39,- kč 10 cl Crodino italský nealkoholický aperitiv... 39,- kč TUZEMSKÉ DESTILÁTY A LIKÉRY

Více

Caffé freddo...90 Kč. Espresso... 70 Kč. Espresso ristretto... 70 Kč. Caffé frappé...90 Kč. Espresso lungo... 70 Kč. Espresso doppio...

Caffé freddo...90 Kč. Espresso... 70 Kč. Espresso ristretto... 70 Kč. Caffé frappé...90 Kč. Espresso lungo... 70 Kč. Espresso doppio... nápoje ESPRESSO Espresso.... 70 Kč klasické, malé, silné, espresso 8 g Espresso ristretto.... 70 Kč italské espresso 8 g, ještě menší než malé Espresso lungo.... 70 Kč větší espresso z jedné porce kávy

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. Piva lahvová 0,50 l Plzeňský Prazdroj 12 39 Kč 0,33 l Frisco ovocné 45 Kč 0,50 l Celia (bezlepkové pivo Žatec) 39 Kč

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. Piva lahvová 0,50 l Plzeňský Prazdroj 12 39 Kč 0,33 l Frisco ovocné 45 Kč 0,50 l Celia (bezlepkové pivo Žatec) 39 Kč NÁPOJOVÝ LÍSTEK Piva na čepu 0,50 l Perun 10 - (pivovar Janáček) Uherský Brod 27 Kč 0,30 l Perun 10 - (pivovar Janáček) Uherský Brod 18 Kč 0,50 l Dalešice 11 nefiltrované 33 Kč 0,30 l Dalešice 11 nefiltrované

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády Nápojový lístek Nealkoholické nápoje Rajec neperlivý, jemně perlivý 0,33 l 24 Kč Coca cola 0,33 l 30 Kč Točená kofola 0,1 l 6 Kč Tonic, zázvorový (Kinley) 0,25 l 30 Kč Džbán s vodou a citronem 0,5 l /

Více

Nový jídelní lístek s obsahem alergenu, PV od

Nový jídelní lístek s obsahem alergenu, PV od Nový jídelní lístek s obsahem alergenu, PV od 1.12.2016 Polévky: 0,3l 0,3l Vývar s masem a nudlemi (A: 1,9) (A:1,3,7,9) 0,3l Hlavní chody: JÍDELNÍ LÍSTE 250g (A:1) (A:1,7) (A: 1,3,7,9,10,12) (A: 1,7) (A:

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické & Míchané nealkoholické nápoje

Nápojový lístek. Nealkoholické & Míchané nealkoholické nápoje Nápojový lístek Nealkoholické & Míchané nealkoholické nápoje Rajec neperlivý, jemně perlivý 0,33 l 24 Kč Coca cola 0,33 l 30 Kč Točená kofola 0,1 l 6 Kč Tonic, zázvorový (Kinley) 0,25 l 30 Kč Džbán s vodou

Více

Limonáda točená /Kolínská malinovka/ 0,3 / 0,5 l 15,- Kč / 25,- Kč. Pepsi, Pepsi light 0,25 l 30,- Kč

Limonáda točená /Kolínská malinovka/ 0,3 / 0,5 l 15,- Kč / 25,- Kč. Pepsi, Pepsi light 0,25 l 30,- Kč Nealkoholické nápoje Limonáda točená /Kolínská malinovka/ 0,3 / 0,5 l 15,- Kč / 25,- Kč Pepsi, Pepsi light 0,25 l Mattoni minerální voda / perlivá, jemně perlivá / 0,33 l Mattoni Grand 0,75 l 49,- Kč Toma

Více

Nový jídelní lístek s obsahem alergenu, PV od

Nový jídelní lístek s obsahem alergenu, PV od Nový jídelní lístek s obsahem alergenu, PV od 18.7.2016 Polévky: 0,3l 0,3l Vývar s masem a nudlemi (A: 1,9) (A:1,3,7,9) 0,3l Hlavní chody: JÍDELNÍ LÍSTE 250g (A:1) (A:1,7) (A: 1,3,7,9,10,12) (A: 1,7) (A:

Více

JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK

JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK OTEVŘENO NON-STOP PÁTEK A SOBOTA DISCO BonverRosa / www.bonverrosa.cz INFORMACE O ALERGENECH, KTERÉ JSOU OBSAŽENY V NABÍZENÉM SORTIMENTU, VÁM NA POŽÁDÁNÍ SDĚLÍ OBSLUHA. DEZERTY

Více

Legenda alergenu. Obiloviny obsahující lepek. Korýši a výrobky z nich. Vejce a výrobky z nich. Ryby a výrobky z nich. Arašídy a výrobky z nich

Legenda alergenu. Obiloviny obsahující lepek. Korýši a výrobky z nich. Vejce a výrobky z nich. Ryby a výrobky z nich. Arašídy a výrobky z nich Legenda alergenu 2 3 4 5 6 8 9 0 3 4 Obiloviny obsahující lepek Korýši a výrobky z nich Vejce a výrobky z nich Ryby a výrobky z nich Arašídy a výrobky z nich Sójové boby a výrobky z nich Mléko a výrobky

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Kofola. točená 0,1l 6 Kč. Coca Cola (Light, Zero) 0,33l 30 Kč. 0,25l 30 Kč

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Kofola. točená 0,1l 6 Kč. Coca Cola (Light, Zero) 0,33l 30 Kč. 0,25l 30 Kč Nápojový lístek Nápojový lístek Nealkoholické nápoje Kofola Coca Cola (Light, Zero) Kinley tonic (Bitter Rose, Ginger Ale) Fanta (pomeranč, hrozen) Sprite Vinea Ledový čaj Nestea (broskev, citron) Džus

Více

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE. Obsahuje alergen č. 12 Domácí limonády dle aktuální nabídky 0,5l 42,-

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE. Obsahuje alergen č. 12 Domácí limonády dle aktuální nabídky 0,5l 42,- NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE Coca-cola 0,33l 35,- Coca-light 0,33l 35,- Pepsi-cola 0,25l 30,- Pepsi-cola-light 0,25l 30,- 7up 0,25l 30,- Mirinda 0,25l 30,- Tonic 0,25l 30,- Ginger Ale 0,25l 30,- Vinea ( bílá,červená

Více

Káva a kávové speciality

Káva a kávové speciality Káva a kávové speciality Lungo, Espresso, Ristretto 45,- Dvojité espresso 78,- Espresso Macchiato 49,- Silné espresso servírované v malém šálku s čepičkou mléčné pěny. Turecká káva 45,- Cappuccino 54,-

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. Vanila 1ks 22.- Black Mild 1ks 22.- Vasco da gama 1ks 95.- Henri Wintermans 1ks 18.- Zapalovač 1ks 10.-

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. Vanila 1ks 22.- Black Mild 1ks 22.- Vasco da gama 1ks 95.- Henri Wintermans 1ks 18.- Zapalovač 1ks 10.- NÁPOJOVÝ LÍSTEK PIVO Plzeňský Prazdroj čepované 0,5l 31.- Plzeňský Prazdroj čepované 0,3l 19.- 12% Gambrinus čepované 0,5l 25.- 12% Gambrinus čepované 0,3l 15.- 10% Gambrinus čepované tankové 0,5l 24.-

Více

Vína sudová. Vína lahvová. Růžové. Červené. Bílé Muškát Moravský rév.víno jak. Veltlínské zelené víno jak. Müller - Thurgau rév.víno jak.

Vína sudová. Vína lahvová. Růžové. Červené. Bílé Muškát Moravský rév.víno jak. Veltlínské zelené víno jak. Müller - Thurgau rév.víno jak. Vína sudová Růžové Zweigeltrebe Červené Cabernet-Sauvignon Merlot Bílé Muškát Moravský rév.víno jak. Veltlínské zelené víno jak. Müller - Thurgau rév.víno jak. Vína lahvová Lahvová vína Modrý portugal

Více

Náš restaurant Valdštejn

Náš restaurant Valdštejn Menu & Drinks Náš restaurant Valdštejn Restaurant Valdštejn je výjimečný svým zámeckým stylem, a to jak v interiérovém vybavení z masivního dřeva, u kterého nesmí chybět starožitný krb, jehož plamínky

Více

Kavárna Havel. Espresso silná malá káva 29,- Káva Lungo velká káva 29,- Káva Doppio dvojité silné espresso 49,- Espresso s mlékem 32,-

Kavárna Havel. Espresso silná malá káva 29,- Káva Lungo velká káva 29,- Káva Doppio dvojité silné espresso 49,- Espresso s mlékem 32,- Kavárna Havel Káva Espresso silná malá káva 29,- Káva Lungo velká káva 29,- Káva Doppio dvojité silné espresso 49,- Espresso s mlékem 32,- Espresso Macchiato malá káva s mléčnou pěnou 35,- Cappuccino 39,-

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. 4 cl Originál Kredencové likéry a medoviny. Višňovka 39,-

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. 4 cl Originál Kredencové likéry a medoviny. Višňovka 39,- NÁPOJOVÝ LÍSTEK Čepované pivo 0,5 l Pilsner Urquell 12, světlý ležák 35,- 0,3 l Pilsner Urquell 12, světlý ležák 26,- 0,5 l Radegast Originál 10, světlý 30,- 0,3 l Radegast Originál 10, světlý 21,- Lahvové

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. 100g GRILOVANÝ HERMELÍN 49,-kč. 60g CHUŤOVKA Z KOZÍHO SÝRA VE SLANINĚ 52,-kč. 100g JALAPENO PLNĚNÉ CHEDDAREM 56,-kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. 100g GRILOVANÝ HERMELÍN 49,-kč. 60g CHUŤOVKA Z KOZÍHO SÝRA VE SLANINĚ 52,-kč. 100g JALAPENO PLNĚNÉ CHEDDAREM 56,-kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 100g GRILOVANÝ HERMELÍN 49,-kč 60g CHUŤOVKA Z KOZÍHO SÝRA VE SLANINĚ 52,-kč 100g JALAPENO PLNĚNÉ CHEDDAREM 56,-kč 100g SÝROVÉ NUGETKY S CHILLI PAPRIČKAMI 49,-kč Saláty 300g MÍCHANÝ

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. 4 cl Vaječný sen... 23,- 4 cl Malibu... 35,- 4 cl Kahlua... 35,- 4 cl Baileys... 45,-

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. 4 cl Vaječný sen... 23,- 4 cl Malibu... 35,- 4 cl Kahlua... 35,- 4 cl Baileys... 45,- NÁPOJOVÝ LÍSTEK Aperitivy 10 cl Martiny Extra dry.................................................................... 42,- 10 cl Martiny Bianco......................................................................

Více

NÁPOJE ESPRESSO CAFFÉ LATTE. Espresso 50,- klasické, malé, silné, espresso 8g. Espresso ristretto 50,- ještě menší než malé espresso 8g

NÁPOJE ESPRESSO CAFFÉ LATTE. Espresso 50,- klasické, malé, silné, espresso 8g. Espresso ristretto 50,- ještě menší než malé espresso 8g ESPRESSO Espresso 50,- klasické, malé, silné, espresso 8g Espresso ristretto 50,- ještě menší než malé espresso 8g Espresso lungo 50,- větší espresso z jedné porce kávy Espresso doppio 5,- silné espresso

Více

Kavárna Á mos. Složení kávy Segafredo je stejné ve všech zemích TIPICO E ORIGINALE.

Kavárna Á mos. Složení kávy Segafredo je stejné ve všech zemích TIPICO E ORIGINALE. Na složení směsi kávy je kladen velký důraz. Směs se skládá z kávových zrnek druhu Arabica a Robusta té nejvyšší kvality, která jsou pražena podle starého benátského receptu. Směs Segafredo byla vypracována

Více

Káva Illy / Coffee Illy

Káva Illy / Coffee Illy Káva Illy / Coffee Illy Espresso malé Espresso velké Espresso ristretto Dvojité espresso Espresso macchiato Caffè Latté Caffè Latté Cappuccino Alžírská káva Ledová káva Caffé Frappé Ledové Caffé Latté

Více

PIVO RUM NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE TEPLÉ NÁPOJE GIN APERITIVY SEKTY ROZLÉVANÁ VÍNA PIVO LIKÉRY VODKA APERITIVY GIN METAXA BRANDY, COGNAC LIKÉRY PIVO

PIVO RUM NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE TEPLÉ NÁPOJE GIN APERITIVY SEKTY ROZLÉVANÁ VÍNA PIVO LIKÉRY VODKA APERITIVY GIN METAXA BRANDY, COGNAC LIKÉRY PIVO OTEVŘENO 20 06 H. NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 0,5l Kozel 11... 29 Kč 0,3l TEPLÉ Kozel 11 NÁPOJE... 21 Kč 0,5l Pilsner Urquell... 38 Kč 0,3l Pilsner Urquell... 24 Kč 0,4l SEKTY Kingswood Cider (dle nabídky)...

Více

Vítá Vás. Restaurace KAREL. Doufáme, že se staneme místem, kam se budete rádi vracet. Dobrou chuť Vám přeje šéfkuchař Tomáš Samek

Vítá Vás. Restaurace KAREL. Doufáme, že se staneme místem, kam se budete rádi vracet. Dobrou chuť Vám přeje šéfkuchař Tomáš Samek Vítá Vás Restaurace KAREL Doufáme, že se staneme místem, kam se budete rádi vracet. Dobrou chuť Vám přeje šéfkuchař Tomáš Samek PŘEDKRMY Domácí nakládaný hermelín 68,-Kč Pikantní domácí nakládaný utopenec

Více

Lobby bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK

Lobby bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK Lobby bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK NÁPOJOVÝ LÍSTEK Nové koktejly v OREA HOTELS Orea Old Fashioned (Bourbon, cukrový sirup, sušenkový sirup, Angostura bitters, Oreo sušenka) Balsamic Negroni (Tanqueray gin, Campari,

Více

Silný vývar z hovězí oháňky s játrovými knedlíčky, nudlemi a křupavou zeleninou. Špenátový krém s kousky uzeného lososa a krutonky

Silný vývar z hovězí oháňky s játrovými knedlíčky, nudlemi a křupavou zeleninou. Špenátový krém s kousky uzeného lososa a krutonky Predkrmy ˇ 90 g Kachní paštika s kousky jater s omáčkou z lesního ovoce zdobená lístky salátu 120 g Tataráček z hovězí svíčkové míchaný dle naší receptury s nakládanými kapary a topinkami s česnekem 100

Více

G I N 4 C L. Baileys... 60,- Kč Grand Marnier C. Rouge... 90,- Kč Southern Comfort... 60,- Kč

G I N 4 C L. Baileys... 60,- Kč Grand Marnier C. Rouge... 90,- Kč Southern Comfort... 60,- Kč A P E R I T I V Y Martini Bianco / Rosso / Dry............................8 cl.......... 60,- Kč Campari bitter..........................................5 cl.......... 50,- Kč Sherry Sandeman Medium Dry.........................4

Více

Restaurace Atlanta / BÍLÝ RUM, POMERANČOVÝ JUICE, GRENADINA/

Restaurace Atlanta / BÍLÝ RUM, POMERANČOVÝ JUICE, GRENADINA/ Restaurace Atlanta NÁPOJOVÝ LÍSTEK APERITIVY 1dl 30 Campari bitter 89.00 31 Martini / dle výběru /, citron 46.00 31 Cinzano / dle výběru /, citron 46.00 32 Martini dry, oliva 49.00 MÍCHANÉ NÁPOJE KLASICKÉ

Více

Café Restaurant Letzel, Pavillon Dvorana

Café Restaurant Letzel, Pavillon Dvorana Vážený kliente, vážíme si vaší návštěvy v Café Restaurant Letzel v lázeňském restauračním Pavillonu Dvorana. Vždy se snažíme, aby vám chutnalo a máme radost z každého vašeho úsměvu. V létě doporučujeme

Více

Restaurant & Lobby Nápojový lístek / Card of drinks

Restaurant & Lobby Nápojový lístek / Card of drinks Restaurant & Lobby Nápojový lístek / Card of drinks Aperitivy/ Aperitifs / Aperitif Martini / Cinzano 5 cl 50 Kč Campari bitter 5 cl 99 Kč Royal Oporto White / Royal Oporto Tawny 5 cl 79 Kč Sandeman Sherry

Více

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje.

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje. Cukrárna Ella......místo kde je život sladký Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje teplé nápoje zákusky z naší domácí kuchyně a italské zákusky Káva 7g Káva

Více

Nápojový a jídelní lístek

Nápojový a jídelní lístek Nápojový a jídelní lístek Nealko nápoje Coca Cola 0,3l Coca Cola light 0,3l Coca Cola Zero 0,3l Fanta pomeranč 0,3l Sprite 0,3l Kinley Tonic 0,3l Cappy pomeranč 0,3l Cappy jablko 0,3l Cappy jahoda 0,3l

Více

Vítejte. Vzkříšení legendy. Přejeme příjemný gurmánský zážitek. Neděle - čtvrtek vaříme do 21:00 hod., pátek a sobota do 22:00 hod

Vítejte. Vzkříšení legendy. Přejeme příjemný gurmánský zážitek. Neděle - čtvrtek vaříme do 21:00 hod., pátek a sobota do 22:00 hod Vítejte Vzkříšení legendy Přejeme příjemný gurmánský zážitek Neděle - čtvrtek vaříme do 21:00 hod., pátek a sobota do 22:00 hod Při objednání poloviční porce jídla účtujeme 70% ceny celé porce. Seznam

Více

Teplé nápoje. 100% Arabica... 36,- Čokoláda mini... 4,- 1050 7 g Espresso Julius Meinl 1862 premium

Teplé nápoje. 100% Arabica... 36,- Čokoláda mini... 4,- 1050 7 g Espresso Julius Meinl 1862 premium Pivo 1001 0,50 l Staropramen světlý 10............... 28,- 1002 0,30 l Staropramen světlý 10............... 22,- 1003 0,40 l Granát polotmavé 12................ 30,- Jedinečný ležák typické granátové barvy

Více

Ceník cateringových coffee breaků, menu a galavečeří 2012

Ceník cateringových coffee breaků, menu a galavečeří 2012 Ceník cateringových coffee breaků, menu a galavečeří 2012 Coffee break I Coffee break II Coffee break III Coffee break IV Coffee break V Coffee break VI Coffee break VII Coffee break VIII Coffee break

Více

Kovárna BUKVICE. restaurace a penzion

Kovárna BUKVICE. restaurace a penzion Kovárna BUKVICE restaurace a penzion rožněná selata, kuřata a jehňata v kovářské výhni maso, ovoce a zelenina z lávového kamene pečení masa na horkém kameni sýrové a masové fondue...další jedinečné kovářovy

Více

CAFÉ TONINO LAMBORGHINI

CAFÉ TONINO LAMBORGHINI CAFÉ TONINO LAMBORGHINI 7,5g Espresso 35,- 7,5g Espresso s mlékem 39,- 7,5g Espresso bez kofeinu 40,- 7,5g Espresso machiato 39,- 7,5g Cappuccino 44,- 7,5g Cappuccino jumbo 46,- 7,5g Cappuccino bez kofeinu

Více

Caffé Corretto káva pana starosty. Pravá turecká káva Káva Perníkový mls. Pravé řecké frappé

Caffé Corretto káva pana starosty. Pravá turecká káva Káva Perníkový mls. Pravé řecké frappé Kávy Caffé espresso Cappucino Caffé Macchiato Latte Macchiato Caffé Latte Caffé Corretto káva pana starosty Mocca káva Pravá turecká káva Káva Perníkový mls Káva vídeňská Káva alžírská Pravé řecké frappé

Více

PŘEDKRMY POLÉVKY. a olivovým olejem 139,

PŘEDKRMY POLÉVKY. a olivovým olejem 139, PŘEDKRMY 150 g Caprese s rukolou a olivami 79, 80 g Hovězí carpaccio ze svíčkové s hoblinkami parmezánu a olivovým olejem 139, 80 g Pečená červená řepa s kozím sýrem a bazalkovým pestem 69, 100 g Nakládaný

Více

Nápojový lístek. APERITIVY 0,1 Martiny, Cinzano bianco, rosso, dry 45,- 0,1 Bitter 45,- 0,05 Campari 40,- 0,1 Campari 79,-

Nápojový lístek. APERITIVY 0,1 Martiny, Cinzano bianco, rosso, dry 45,- 0,1 Bitter 45,- 0,05 Campari 40,- 0,1 Campari 79,- Nápojový lístek APERITIVY 0,1 Martiny, Cinzano bianco, rosso, dry 45,- 0,1 Bitter 45,- 0,05 Campari 40,- 0,1 Campari 79,- SHERRY a PORTSKÉ 0,05 Sherry Sanderman mediu, dry 39,- 0,05 Portské 45,- SEKT,

Více

Předkrmy. Domácí paštika s kuřecími játry, piniovými oříšky, omáčkou cumberland a salátkem

Předkrmy. Domácí paštika s kuřecími játry, piniovými oříšky, omáčkou cumberland a salátkem Předkrmy 100g Domácí paštika s kuřecími játry, piniovými oříšky, omáčkou cumberland a salátkem 95 Kč 100g Tataráček z pravé svíčkové servírovaný na paletě, 4ks topinek 16 100g Zavařovaná husí játra na

Více

Jack Daniel s Central Bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK

Jack Daniel s Central Bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK Jack Daniel s Central Bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK Koktejly z whisky a whiskey Lynchburg Lemonade 1 Jack Daniel s whiskey, Curacao de Triple Sec Liqueur, citrónová šťáva, cukrový sirup, Sprite Whiskey Sour Jack

Více

Nápojový a jídelní lístek

Nápojový a jídelní lístek Nápojový a jídelní lístek Nealko nápoje Coca Cola 0,3l Coca Cola light 0,3l Coca Cola Zero 0,3l Fanta pomeranč 0,3l Sprite 0,3l Kinley Tonic 0,3l Cappy pomeranč 0,3l Cappy jablko 0,3l Cappy jahoda 0,3l

Více

Prosciutto e Funghi Pomodoro, mozzarella, šunka, žampiony Pomodoro, mozzarella, ham, mushrooms

Prosciutto e Funghi Pomodoro, mozzarella, šunka, žampiony Pomodoro, mozzarella, ham, mushrooms PIZZA Margherita 79,- Pomodoro, mozzarella, bazalka Pomodoro, mozzarella, basil Prosciutto 109,- Pomodoro, mozzarella, šunka Pomodoro, mozzarella, ham Prosciutto e Funghi 125,- Pomodoro, mozzarella, šunka,

Více

Ceník cateringových coffee breaků, menu a galavečeří 2011

Ceník cateringových coffee breaků, menu a galavečeří 2011 Ceník cateringových coffee breaků, menu a galavečeří 2011 Coffee break I Coffee break II Coffee break III Coffee break IV Coffee break V Coffee break VI Coffee break VII Coffee break VIII Coffee break

Více

Studené předkrmy Vítejte. 100 g Kachní paštika, brusinky, pečivo 75,- 75 g Parmská šunka na medovém melounu, pečivo 69,-

Studené předkrmy Vítejte. 100 g Kachní paštika, brusinky, pečivo 75,- 75 g Parmská šunka na medovém melounu, pečivo 69,- Studené předkrmy Vítejte 100 g Kachní paštika, brusinky, pečivo 75,- 75 g Parmská šunka na medovém melounu, pečivo 69,- 100 g Mozzarela s rajčaty, olivovým olejem, bazalkou a toustem 69,- Teplé předkrmy

Více

Nápojový lístek S Z V J

Nápojový lístek S Z V J Nápojový lístek S Z V J ZÁKLADNÍ DRUHY KÁVY NESPRESSO R I S T R E T T A Ristretto Origin India 45,- Ristretto 45,- ESPRESSA Espresso Forte 45,- Espresso Leggero 45,- LUNGA Lungo Forte 45,- Lungo Leggero

Více

Nápoje/Getränke/Drinks

Nápoje/Getränke/Drinks Nápoje/Getränke/Drinks Káva/Kaffee/Coffee Espresso 35,-/1,40 Cappuccino espresso, teplé mléko a mléčná pěna 40,-/1,60 mit warmer Milch und Milchschaum/with hot milk and milk foam Caffé Latté Macchiatto

Více

Jídelní lístek Restaurace Zahrada

Jídelní lístek Restaurace Zahrada Jídelní lístek Restaurace Zahrada Předkrmy Bruschetty s houbovým ragú a bylinkovou smetanou Tatar s norského lososa s rukolou a kaparovými kvítky, servírovaný s křehkými toasty Medový kozí sýr s brusinkami

Více

]Studené předkrmy_. _Teplé předkrmy]

]Studené předkrmy_. _Teplé předkrmy] ]Studené předkrmy_ Domácí šunka od kosti s křenovým mascarpone a světlým toustem 100 g / 75,- Tataráček z uzeného lososa s máslovými tousty, limetkou a bylinkovou omáčkou 80 g / 89,- Carpaccio ze svíčkové

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Restaurace Hotelu Praha v Potštejně

JÍDELNÍ LÍSTEK. Restaurace Hotelu Praha v Potštejně JÍDELNÍ LÍSTEK Restaurace Hotelu Praha v Potštejně Studené předkrmy: 44 100 g Nakládaný Hermelín s cibulkou 52,- Kč 47 200 g Studený talíř Hotel Praha 85,- Kč (Eidam, anglická slanina, šunka, uzená krkovice)

Více

Getränkekarte Card of drinks. Pivo - Bier Beer Urquell

Getränkekarte Card of drinks. Pivo - Bier Beer Urquell Švejk restaurant Nápojový lístek Getränkekarte Card of drinks Aperitivy Aperitif 201 0.04 Campari...40.- 153 0.04 Williams kosher 42%...64.- 202 0.1 Cinzano - dle nabídky...44.- 155 0.04 Slivovitz kosher

Více

RYBY MOŘSKÉ I SLADKOVODNÍ

RYBY MOŘSKÉ I SLADKOVODNÍ PŘEDKRMY 50g Carpaccio z pravé svíčkové na bylinkách 98,-- se salátem z oliv a parmezánu 50g Ledový marinovaný losos s pomerančovou esencí 98,-- 80g Pečený camembert na dubovém salátu 88,-- s brusinkovou

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

1. MARGARITA 134,- 2. FUNGI 144,- 3. INGLESIA 169,- 4. SALAME 169,- 5. ŠUNKOVÁ 154,- pomodoro, sýr, rajčata, mozzarella 8.

1. MARGARITA 134,- 2. FUNGI 144,- 3. INGLESIA 169,- 4. SALAME 169,- 5. ŠUNKOVÁ 154,- pomodoro, sýr, rajčata, mozzarella 8. PIZZA 1. MARGARITA 134,- pomodoro, sýr 2. FUNGI 144,- pomodoro, sýr, žampiony 3. INGLESIA 169,- pomodoro, sýr, angl. slanina 4. SALAME 169,- pomodoro, sýr, salám 5. ŠUNKOVÁ 154,- pomodoro, sýr, šunka 6.

Více

RESTAURACE. Salvy smíchu nesoucí se resortem, Jsou naším nejcennějším exportem. Davy šťastných hráčů i strávníků, Prezentují věhlas našeho podniku.

RESTAURACE. Salvy smíchu nesoucí se resortem, Jsou naším nejcennějším exportem. Davy šťastných hráčů i strávníků, Prezentují věhlas našeho podniku. V Brdských horách, v malebném údolí, Když sleze pozdní sníh a ledy povolí, Tak poprvé pověsí se venku peřiny, A prvně slunce zatřpytí se na greeny. Pod Kokšínem otevře se zahrádka, A už všechno běží jako

Více

LEDOVÉ KÁVY KÁVOVÉ SPECIALITY

LEDOVÉ KÁVY KÁVOVÉ SPECIALITY CAFÉ MAROCCO (espresso, ořechový likér, lehačka, skořice) CAFÉ HAVANA (espresso, čokoládový likér, lehačka, kakao) CAFÉ PARIS (espresso, karamelový likér, lehačka, kakao) CAFÉ TROPICANA (espresso, banánový

Více

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ A DOBROU CHUŤ VÁM PŘEJE KAVÁRNA A CUKRÁRNA

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ A DOBROU CHUŤ VÁM PŘEJE KAVÁRNA A CUKRÁRNA PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ A DOBROU CHUŤ VÁM PŘEJE KAVÁRNA A CUKRÁRNA VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, NEJSTE POVINNI PLATIT ÚČET, POKUD VÁM NEBUDE PŘEDLOŽEN POKLADNÍ DOKLAD. DEAR CUSTOMERS, YOU ARE NOT OBLIGED TO PAY THE BILL

Více

Když už tady sedím, tak bych si měla asi něco dát...

Když už tady sedím, tak bych si měla asi něco dát... Když už tady sedím, tak bych si měla asi něco dát... KÁVY ORGANICA EKO DARK ROAST (BIO FAIR TRADE) 7,5 G Ristretto (extra malá káva 20 ml)...30 Kč Espresso (malá káva 35 ml)...30 Kč Espresso lungo (espresso

Více

NÁPOJE. Valtice Modrý Portugal 0,75 l. Valtice Rulandské bílé 0,75 l. Valtice Veltlínské zelené 0,75 l. Valtice Frankovka 0,75 l

NÁPOJE. Valtice Modrý Portugal 0,75 l. Valtice Rulandské bílé 0,75 l. Valtice Veltlínské zelené 0,75 l. Valtice Frankovka 0,75 l Müller Thurgau 0,75 l Rulandské bílé 0,75 l Veltlínské zelené 0,75 l Modrý Portugal 0,75 l Frankovka 0,75 l Cabernet Sauvignon 0,75 l Müller Thurgau Veltlínské zelené Modrý Portugal Cabernet Sauvignon

Více

Předkrmy. Polévky. Pečený bůček podávaný s celerovým salátkem, barevným pepřem a pažitkou

Předkrmy. Polévky. Pečený bůček podávaný s celerovým salátkem, barevným pepřem a pažitkou Předkrmy Pečený bůček podávaný s celerovým salátkem, barevným pepřem a pažitkou 100g Domácí paštika s kuřecími jatýrky doplněná o pistáciové oříšky s omáčkou cumberland a malým listovým salátkem Polévky

Více

music bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK

music bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK music bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK PIVO / BEER Staropramen 11 C 0,4 l 29,- Kč Staropramen 11 C 0,3 l 21,- Kč Staropramen Nefiltrovaný 0,4 l 33,- Kč Staropramen Nefiltrovaný 0,2 l 27,- Kč Stella Artois 0,5 l 36,-

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Točené limonády. Točené pivo. Lahvové pivo, cider. 0,25l Bonaqua - jemně perlivá, neperlivá 26,-

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Točené limonády. Točené pivo. Lahvové pivo, cider. 0,25l Bonaqua - jemně perlivá, neperlivá 26,- Nápojový lístek Nealkoholické nápoje 0,25l Bonaqua - jemně perlivá, neperlivá 26,- 0,33l Soda - Podorlická sodovkárna 25,- 0,75l Römerquelle minerální voda - perlivá, neperlivá 60,- 0,33l Coca Cola - originál,

Více

250 g PANENKA SYPANÁ SÝREM. 250 g PANENKA TROCHU JINAK. 300 g KUŘE PO PROVENSÁLSKU

250 g PANENKA SYPANÁ SÝREM. 250 g PANENKA TROCHU JINAK. 300 g KUŘE PO PROVENSÁLSKU PŘEDKRMY 1 ks DOMÁCÍ GRILOVANÁ KLOBÁSKA 1 ks GRILOVANÝ HERMELÍN (A1,A7) (A1,A10) POLÉVKY CIBULOVÁ POLÉVKA 59,59,- 39,- KRUTONY, SÝR (EMENTÁL) (A1,A7,A9) MASO Z BÝKA 200 g STEAK JACK 339,- HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ

Více

Doufáme, že pro Vás bude náš Maják vždy vidět tak, abyste k němu našli cestu za každého počasí.

Doufáme, že pro Vás bude náš Maják vždy vidět tak, abyste k němu našli cestu za každého počasí. MENU NÁPOJE Snad každý z nás vnímal v dětských dobrodružných četbách maják jako symbol bezpečí, jako záruku nastávající pohody a klidu. Majáky a jejich světlo zachránily životy mnoha dobrodruhům. Dostalo

Více

Nápoje. Aperitiv. Pivo lahvové. Sekt(12)

Nápoje. Aperitiv. Pivo lahvové. Sekt(12) Nápoje Aperitiv Martini Dry s olivou 1 dl 49,- Kč Cinzano Bianco 1 dl Cinzano Rosso 1 dl Garrone Sherry 1 dl Campari Bitter 5 cl Ramazzotti 5 cl (italský pomerančovo-bylinný likér) Limoncello 5 cl (italský

Více

Restaurant Černý medvěd Jakubské nám. 1, 602 00 Brno www.cerny-medved.cz, tel. 542 210 054, 604 833 999. Nápojový lístek. Drink card Getränkekarte

Restaurant Černý medvěd Jakubské nám. 1, 602 00 Brno www.cerny-medved.cz, tel. 542 210 054, 604 833 999. Nápojový lístek. Drink card Getränkekarte Nápojový lístek Drink card Getränkekarte Aperitivy / Aperitif / Apperitif 0,04l Portské víno white, ruby 55,- 0,1l Martini Bianco, extra dry, ruby 55,- 0,04l Campari bitter 45,- 0,04l Sandeman sherry 50,-

Více

restaurant Dašické Sklepy a společnost Pivovar Dašice

restaurant Dašické Sklepy a společnost Pivovar Dašice Dovolte, abychom Vás přivítali v nově zrekonstruovaných sklepích Pivovaru v Dašicích. Když jsme začali s přestavbou těchto prostor na restaurant i rekonstrukcí ostatních budov Pivovaru, tušili jsme, že

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK BEVERAGES. HOTEL TRANZIT managed by Acron Czech, s.r.o.

NÁPOJOVÝ LÍSTEK BEVERAGES. HOTEL TRANZIT managed by Acron Czech, s.r.o. NÁPOJOVÝ LÍSTEK BEVERAGES managed by Acron Czech, s.r.o. Tranzit_napoje.indd 1 4.4.2006 16:32:33 2 Vítáme Vás v restauraci a kavárně Hotelu Tranzit, která je Vám k dispozici 24 hodin denně. Teplá jídla

Více

restaurace se skvělou kuchyní a WIFI připojením k Internetu

restaurace se skvělou kuchyní a WIFI připojením k Internetu Lázeňská restaurace je umístěna v historicky významné vile Vlasta, postavené, na objednávku majitele pražské velkopekárny Vendelína Máchy, podle projektu zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry.

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. Čaj. Káva. Čokoláda. Ostatní teplé nápoje. 1 porce Čaj Just T 59,- Kč 1 porce Čaj z čerstvé máty nebo z čerstvého zázvoru 69,- Kč

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. Čaj. Káva. Čokoláda. Ostatní teplé nápoje. 1 porce Čaj Just T 59,- Kč 1 porce Čaj z čerstvé máty nebo z čerstvého zázvoru 69,- Kč NÁPOJOVÝ LÍSTEK Čaj 1 porce Čaj Just T 59,- Kč 1 porce Čaj z čerstvé máty nebo z čerstvého zázvoru 69,- Kč Káva 8g/por. Espresso 49,- Kč 8g/por. Espresso Lungo 49,- Kč 16g/por. Espresso Double 69,- Kč

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK // Aperitivy / Likéry

NÁPOJOVÝ LÍSTEK // Aperitivy / Likéry NÁPOJOVÝ LÍSTEK NÁPOJOVÝ LÍSTEK // Aperitivy / Likéry APERITIVY Martini Extra Dry 10 cl 59 Kč Cinzano Bianco 10 cl 59 Kč Campari 4 cl 59 Kč Aperol 4 cl 69 Kč Sherry Sandeman Medium Dry 4 cl 59 Kč Becherovka

Více