ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI"

Transkript

1 ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

2 NAKLADATELSTVÍ ANAG

3 ÚČETNICTVÍ OBSAH DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI PROLISTUJTE SI KATALOG ON-LINE Uzávěrka katalogu dne 30. dubna 2015

4 PŘEHLEDNÁ GRAFIKA KAŽDODENNÍ AKTUALIZACE INFORMACÍ UKÁZKY Z PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ ANAG (FORMOU LISTOVÁNÍ) OBSAHY VYDANÝCH PUBLIKACÍ KATALOGY PUBLIKACÍ ANAG V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ INTERNETOVÉ KNIHKUPECTVÍ (VÍCE NEŽ TITULŮ) /ANAG.CZ

5 ABECEDA ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 2015 Rostislav Chalupa, Jiří Kadlec, Jana Pilátová, Dagmar Procházková, Roman Sedlák, Jana Skálová, Pavel Vlach Již 13. vydání tradiční publikace bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předpisů platnými pro rok 2015 s ohledem na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Kniha je rozdělena do 12 kapitol, které obsahují teoretická východiska k jednotlivým oblastem účetnictví (dlouhodobý majetek, zásoby, cenné papíry, finanční majetek, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál, závazky, úvěry, odložená daň a rezervy, náklady a výnosy, účetní závěrka, účetní a daňová soustava, mezinárodní standardy finančního výkaznictví). Autory knihy jsou zkušení odborníci s dlouholetou praxí v oblasti účetnictví, daní a auditu. Proto jsou teoretická východiska jednotlivých kapitol doplněna řadou konkrétních příkladů z jejich praxe. Publikace je vhodná jednak pro začínající účetní, kterým umožňuje orientaci v jednotlivých účetních kategoriích, ale prospěšné rady zde najdou i zkušení účetní, zejména v oblastech, které se v účetnictví denně nevyskytují březen 2015 kroužková vazba 416 stran 639 Kč 13. vydání ÚČETNICTVÍ 2323 září 2015 kroužková vazba cca 500 stran cca 650 Kč 5. vydání PŘIPRAVUJEME ABECEDA ÚČETNICTVÍ PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace Jaroslava Svobodová Modernizace účetnictví těchto účetních jednotek ovlivnila i obsah publikace, který je zaměřen zejména na všeobecné účetní zásady, účetní závěrku, výsledek hospodaření, závěrečné účty, náklady a výnosy, podrozvahové účty a dále na účetní souvztažnosti zaměřené na jednotlivé typy účetních jednotek a další. Součástí publikace jsou konkrétní příklady postupů účtování, které jsou stanoveny v návaznosti na právní předpisy v oblasti účetnictví, zejména na ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a další prováděcí právní předpisy (tj. vyhláška č. 383/2009 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb. a vyhláška č. 220/2013 Sb.) včetně postupů účtování, které vyplývají z ustanovení Českých účetních standardů č. 701 až 710, ve znění platném od Omlouváme se za posun termínu vydání této publikace. Vaše dřívější objednávky evidujeme.

6 ÚČETNICTVÍ leden stran 309 Kč 3. vydání PŘIPRAVUJEME 2387 červenec 2015 cca 300 stran cca 370 Kč 7. vydání 5645 leden stran 399 Kč 7. vydání a rozšířené CASH FLOW V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Petr Ryneš Samostatnou součástí účetní závěrky povinně auditovaných společností může být také přehled o peněžních tocích (cash flow). Teoretický výklad k problematice peněžních toků a jejich vazbě na podvojné účetnictví poskytuje i praktický návod na sestavení přehledu a jeho interpretaci. Obsahuje rovněž příklady a poměrové ukazatele peněžních toků. Publikace je určena zejména účetním specialistům, včetně auditorů a finančních analytiků. Platí i pro rok 2015, případné legislativní změny budou řešeny formou aktualizace, která bude ke stažení na CIZÍ MĚNY A KURZOVÉ ROZDÍLY V PODVOJNÉM ÚČETNICTVÍ výklad a řešené příklady Petr Beránek Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která pro nestátní neziskové organizace tuto problematiku řeší. Zpracovává problematiku účetních případů, ve kterých se vyskytují cizí měny, a to od těch nejběžnějších, až po ty méně časté a složitější (cenné papíry či nákupy a prodeje pohledávek v cizích měnách). Na více než 130 příkladech jsou ukázány nejen správné možnosti zaúčtování, ale tam, kde je to možné, jsou rozebrány i různé varianty účtování s podrobným komentářem. Vysvětluje případy, kdy se účtování u podnikatelů a neziskových organizací odchyluje, a je proto i dobrým vodítkem pro účetní, které pracují nebo začínají pracovat s oběma skupinami klientů. CESTOVNÍ NÁHRADY v 427 příkladech Karel Janoušek Autor uvádí komplexní pohled na problematiku poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob a při podobných cestách fyzických osob podnikatelů, včetně řešení souvisejících oblastí, jako např. vznik práce přesčas na pracovní cestě, dovolená před, po a během pracovní cesty, současné poskytnutí stravného a příspěvku na závodní stravování, používání soukromých a cizích vozidel na pracovní cestě a s tím související povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, zejména z hlediska daně silniční. Podrobně komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad a uvádí mnoho praktických příkladů týkajících se jednotlivých etap pracovních cest.

7 INVENTARIZACE praktický průvodce (včetně CD) Jaroslava Svobodová Publikace zohledňuje novelu zákona o účetnictví č. 239/2012 Sb., v souvislosti s níž došlo ke zpřesnění, doplnění a jednoznačnému vymezení např. zjišťování skutečných stavů či možnosti provádění inventur před rozvahovým dnem. Je vymezena možnost stanovit při provádění inventarizace majetku a závazků tzv. rozhodný den. V rámci uvádění do souvislostí odkazuje autorka na ostatní ustanovení zákona o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. a vyhlášky č. 270/2010 Sb. Jednotlivé kapitoly logicky popisují jednotlivé fáze inventarizace (např. příprava a organizační zajištění inventarizace, přehled inventarizovaného majetku a závazků, vlastní průběh inventarizace včetně jednotlivých inventur, zjištění inventarizačních rozdílů). Kniha je doplněna o CD, které obsahuje nezávazné editovatelné vzory účetních záznamů souvisejících s inventarizací majetku a závazků. Platí i pro rok 2015, případné legislativní změny budou řešeny formou aktualizace, která bude ke stažení na únor stran + CD 499 Kč 7. vydání ÚČETNICTVÍ JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková Jediná kniha na trhu, která je určena pro organizace, jako jsou občanská sdružení (včetně odborových organizací), jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, a honební společenstva, které mohou při zákonem stanovených podmínkách i nadále účtovat v jednoduchém účetnictví. Kromě vlastního jednoduchého účetnictví jsou obsaženy zejména daňové souvislosti a množství aktualizovaných praktických příkladů a vzorů. Platí i pro rok 2015, aktualizace je ke stažení na březen stran 199 Kč 2. vydání rozšířené LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Jana Pilátová, Jaroslav Richter, Adam Sigmund, Petr Taranda Tato svou úplností na trhu jedinečná publikace vychází již v 5. obsahově doplněném vydání a podává čtenářům komplexní pohled na problematiku likvidace obchodní společnosti. V souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích od bylo třeba tyto nové právní normy do textu publikace zapracovat a kniha tak aktuálně obsahuje odkazy a citace z platné legislativy. Autoři zpracovali problematiku likvidací obchodních společností na základě vlastních mnohaletých zkušeností a s použitím mnoha případů z praxe. Texty jsou doplněny o čtenáři tolik žádané vzory praktických smluv a používaných formulářů. Platí i pro rok 2015, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude ke stažení na květen stran 319 Kč 5. vydání a rozšířené 5

8 ÚČETNICTVÍ ÚČETNICTVÍ 6 PŘIPRAVUJEME 2393 červenec 2015 cca 240 stran cca 350 Kč 2. vydání 2388 leden stran 579 Kč 15. vydání PRAKTICKÝ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady 2015 Karla Maderová Voltnerová Publikace je věnována účetnictví příspěvkových organizací v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní standardy. Obsahuje sbírku souvztažností, která je členěna podle jednotlivých syntetických a podrozvahových účtů, a dále účtování souvislých vzorových příkladů, které zahrnují např. pořízení, odpisování, vyřazení a prodej dlouhodobého majetku, účtování o zásobách a nedokončené výrobě, závazcích a pohledávkách, včetně časového rozlišení, účtování o nákladech a výnosech. Mezi příklady nechybí ani specifická oblast příspěvkových organizací, kterou je tvorba a použití fondů. Doplněny jsou odkazy na související právní předpisy, popř. jejich stručný výklad. Publikace je praktickou pomůckou pro všechny, kteří se zabývají účetnictvím příspěv kových organizací, tj. účetním, hospodářům, ekonomům a ředitelům příspěvkových organizací a dále zástupcům zřizovatelů územních samosprávných celků, kteří se podílejí na zajištění vztahů s jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi. Pro svou názornost a praktické příklady je vhodná i pro studenty středních a vysokých škol. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2015 Petr Ryneš Zajímá Vás, jak se vede podvojné účetnictví pro podnikatele od roku 2015 s roční zkušeností po rekodifikaci občanského práva a navazujících změnách daňových předpisů a jak budete sestavovat účetní závěrku? Chcete se dozvědět o změnách v oblasti účetnictví od ve všech právních a daňových souvislostech? Vše se dozvíte v 15. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikaci. Autor se v ní věnuje problematice sestavení účetní závěrky a vedení podvojného účetnictví od Výklad je zaměřen zejména na vybraná ustanovení zákona o účetnictví včetně změn platných od začátku roku 2015, např. změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele a změny v Českých účetních standardech platných pro rok 2015, např. účtování a vykazování práva stavby, vybrané problémy účetní závěrky za rok 2014, např. účtování odměn a bonusů vyplácených v následujícím období účtování nároků na nevybranou dovolenou, účtování nároků z pojistných událostí apod., další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě. V přílohové části publikace čtenář najde kompletní účetní a nejdůležitější daňové předpisy v aktuálním znění od

9 ROZPOČTOVÁ SKLADBA V ROCE 2015 Jiří Paroubek Publikace je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, auditory, poradenské organizace, organizace zabývající se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.). Obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla poslední novela, která je účinná od ledna Stejně jako v předcházejících vydáních obsahuje konkrétní příklady zatřídění příjmů a výdajů. ÚČETNICTVÍ 2395 leden stran 389 Kč PROLISTUJTE SI OBSAH A UKÁZKOVÉ STRANY 5. vydání SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM prakticky včetně účetnictví a daní Pavel Běhounek Publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček společníky. Řeší však i situace vyskytující se ve společnostech pouze sporadicky, např. majetkové vypořádání společníků, převod či dědění podílu. Situace jsou řešeny včetně daňových a účetních souvislostí. Toto vydání reaguje zejména na rekodifikaci soukromého práva od , tedy na změny daňových předpisů (např. přesun darů a dědictví do předmětu daní z příjmů, což se projevilo např. u bezúročných zápůjček), nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a rejstříkový zákon. Velká pozornost je věnována společnostem vzniklým před , a to i těm, které se nepřizpůsobily nové úpravě jako celku. Platí pro rok 2015, případné legislativní změny budou řešeny formou aktualizace, která bude ke stažení na červenec stran 419 Kč 11. vydání přepracované 7

10 ÚČETNICTVÍ 8 BESTSELLER 2389 leden stran 389 Kč 2379 září stran 399 Kč 2. vydání SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ K ÚČTŮM SMĚRNÉ ÚČTOVÉ OSNOVY se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2015 Jaroslav Jindrák Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ekonomických informací. Pro snadnou a rychlou orientaci slouží tato sbírka souvztažností, která rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obsahuje všechny změny včetně těch, které nabyly účinnosti od Publikace je určena pro auditory, účetní, pracovníky kontrolních útvarů, poradenské společnosti, organizace zabývající se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.). PROLISTUJTE SI OBSAH A UKÁZKOVÉ STRANY ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z Marta Neplechová, Martin Durec Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem těm, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a bytového spoluvlastnictví zabývají. Uvedená řešení účetních a daňových případů vycházejí z právních předpisů platných k datu vydání publikace, tj. občanského zákoníku, zákona o obchodních společnostech a družstvech, zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů, zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících právních předpisů. Pro případy, jejichž řešení je vzhledem k charakteru právnických osob zcela specifické, publikace uvádí doporučené postupy odvozené ze základních právních předpisů. Publikace obsahuje praktické příklady účtování hospodaření a financování obou forem vlastnictví bytů, přípravy a sestavení účetní závěrky a zároveň na příkladech také objasňuje řešení z oblasti daňových i odvodových povinností těchto právnických osob. Platí i pro rok 2015, případné legislativní změny budou řešeny formou aktualizace, která bude ke stažení na

11 ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY 2015 postupy účtování pro podnikatele Jana Trávníčková Publikace obsahuje aktuální úplné znění právních předpisů platných od 1. led - na 2015 v oblasti účetnictví, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli a zákon o účetnictví. Část věnovaná vyhlášce č. 500/2002 Sb. obsahuje i upozornění a praktické příklady k některým ustanovením vyhlášky. ÚČETNICTVÍ 2384 únor stran 389 Kč FACEBOOK ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY 2015 pro některé vybrané účetní jednotky 353 postupů účtování Jaroslava Svobodová a kolektiv Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena pro ekonomické, účetní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a regionálních rad regionů soudržnosti. Naleznete v ní informace o všech změnách v oblasti účetnictví těchto vybraných účetních jednotek od , a to těchto právních předpisů: vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky ustanovení novelizovaná k ; vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech ustanovení novelizovaná k ; zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále tato publikace obsahuje úplná znění s vyznačením změn k Českých účetních standardů č. 701 až 710 pro vybrané účetní jednotky včetně názorných příkladů postupů účtování. BESTSELLER 2385 březen stran 509 Kč 9

12 10ÚČETNICTVÍ 10 VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO PODNIKATELE 2015 (včetně CD) Hana Kovalíková 2391 květen stran + CD 589 Kč 12. vydání Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Vzhledem ke značným změnám zákonů pro rok 2015 je publikace upravena podle platné legislativy. Provedené změny jsou v publikaci vyznačeny tučně, určité části jsou zpřehledněny do tabulek. Stejně jako v minulých letech je každá směrnice doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci publikace jsou opět doplněny návrhy (vzory) různých účetních dokladů, a to i interních, které se ke směrnici vztahují. V úvodu každé směrnice jsou přehledně vyjmenovány právní předpisy, na základě kterých jsou jednotlivé směrnice zpracovány. Opět je u každé směrnice vypracován vzor vnitropodnikové úpravy, podle níž si mohou účetní jednotky své směrnice upravit. Stejně jako v minulých letech, tak i pro rok 2015 je publikace doplněna o další nové směrnice. Ke každé z nich jsou rovněž uvedeny základní a nejčastěji používané předkontace účetních operací. Součástí knihy je CD, které obsahuje databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize, jež jsou připraveny k editaci a tvorbě vlastních směrnic květen stran 239 Kč VZTAHY MEZI ZŘIZOVATELEM A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ ÚSC Karla Maderová Voltnerová, Petr Tégl 2. vydání Podrobný komentář ke všem ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, týkající se příspěvkových organizací, jejich zřizování, slučování či rušení je provázen praktickými příklady, poznámkami a zejména výkladem teoreticko-právních pojmů. Publikace je doplněna o účetní návaznosti, zejména účetní souvztažnosti a souvislé příklady účtování týkající se použití fondů, přijímání darů, dotací a příspěvků, které reflektují České účetní standardy. Platí i pro rok NEJRYCHLEJŠÍ A NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ ZÁSILKOVÉ KNIHKUPECTVÍ ODBORNÉ LITERATURY V ČR. EXPEDICE ZÁSILEK IHNED PO OBDRŽENÍ OBJEDNÁVKY, VÝBĚR Z VÍCE NEŽ AKTUÁLNÍCH TITULŮ A STÁLE DOPLŇUJEME.

13 2581 květen 2015 kroužková vazba cca 320 stran cca 600 Kč DANĚ 2. vydání UVEDENÉ ÚDAJE O CENĚ, STRANÁCH A TERMÍNU VYDÁNÍ U VŠECH PŘIPRAVOVANÝCH KNIH JSOU ORIENTAČNÍ, KONEČNÁ VERZE SE MŮŽE LIŠIT MJ. V SOUVISLOSTI SE SCHVÁLENÍM NOVÝCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚN. ABECEDA DPH 2015 Jana Ledvinková, Zdeněk Kuneš, Zdeněk Vondrák Praktický průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří neměli dosud povinnost registrovat se k DPH, vychází z novel zákona o DPH k a k V publikaci je podrobně vysvětlena nová terminologie vycházející z nově koncipovaného soukromého práva. Velkých změn doznal zákon o DPH k , v oblasti dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí. Ovšem velká novela zákona o DPH s účinností od opět upravuje ustanovení týkající se dodání vybraných nemovitých věcí a nájmu vybraných nemovitých věcí. Publikace objasní další novelovaná ustanovení od , jako dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění podle přílohy č. 6 k zákonu o DPH, a to ve vazbě na nařízení vlády, dále zavedení mechanismu rychlé reakce možnost využít režim přenesení daňové povinnosti na komodity ohrožené daňovými podvody. Rovněž bude podnikateli objasněna již nová povinnost s účinností od podávat správci daně další tiskopis tzv. kontrolní hlášení. Novela zákona o DPH zavádí nová pravidla pro stanovení místa plnění zejména u telekomunikačních služeb, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Zavádí zvláštní režim jednoho správního místa. Od byla zavedena do zákona o DPH třetí sazba DPH, a to druhá snížená sazba daně 10 %. Publikace popisuje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení podnikatelských aktivit i postup v případě, splní-li podmínky pro povinnost registrovat se k dani podle zákona o DPH, dále jeho povinnosti zvláště v případě první registrace a také následky, pokud podnikatel nesplní registrační povinnost. Čtenář se dozví o všech úskalích při podávání daňových přiznání a dalších podání v případě, pokud nesplní lhůty podle zákona, podávání dodatečných daňových přiznání i podávání daňových tvrzení při zpětné registraci k DPH. Dozví se také, jak komunikovat se správcem daně, velká pozornost je věnována elektronické komunikaci atd.

14 DANĚ září 2015 květen 2015 kroužková vazba kroužková vazba cca 300 strancca 320 stran cca 520 Kč cca 600 Kč 1. vydání 2. vydání PŘIPRAVUJEME ABECEDA ZDAŇOVÁNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO POPLATNÍKA DANÍ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 2015 Helena Stuchlíková, Sofia Komrsková Publikace je průvodcem pro každého, který se zajímá o problematiku zdanění veřejně prospěšného poplatníka. Popisuje jednotlivé kroky při zdanění příjmů, které plynou veřejně prospěšnému poplatníkovi v souvislosti s jeho činnostmi. Je koncipována tak, aby čtenář rychle našel hledané téma a současně se bez obtíží orientoval v jednotlivých kapitolách. Publikace svým výkladem má snahu provést uživatele jeho povinnostmi i jeho možnými nároky z hlediska zdanění jeho příjmů daní z příjmů právnických osob. Pozornost bude věnována odpočtům ze základu daně, využití slev na dani a podávání daňových přiznání. Každá kapitola bude obsahovat názorné řešené příklady. FIREMNÍ PRODEJNA KNIHKUPECTVÍ ANAG OLOMOUC Odborné knihkupectví se zaměřením na právo, účetnictví, daně, ekonomiku, management, rozvoj osobnosti, psychologii, pedagogiku, ezoteriku, partnerské vztahy, volný čas, životní styl, zdravotní literaturu, učebnice pro SŠ a VŠ, cizojazyčnou literaturu, slovníky Ostružnická 8 (blízko radnice) Po Pá 8:30 až 17:30, So 9:00 až 12:00 tel.: , fax: Studentské slevy 10 až 20 %. Při nákupu nad 500 Kč od nás obdržíte šálek lahodné kávy (Coffee to Go). 12

15 2590 březen stran 559 Kč DANĚ 2015 a předpisy související s přehledy změn Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2015 (u zákona o DPH i pro rok 2016), především rozsáhlé změny v zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH. Publikace je zcela nově koncipována v tom, že obsahuje zejména úplně nové informace, pokyny a sdělení GFŘ, přičemž některé platné starší informace, pokyny a sdělení jsou ke stažení na www. anag.cz zdarma. Zcela aktuálně zde naleznete taktéž znění nového pokynu D-22 (dříve pokyn D-6) s vyznačením změn! DANĚ PROLISTUJTE SI OBSAH A UKÁZKOVÉ STRANY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY s komentářem k Ladislav Pitner, Václav Benda V 9. vydání byly zohledněny změny provedené novelizacemi zákona o DPH projednávanými a schválenými v průběhu roku 2014, především vyplývajícími ze tří novel zákona o DPH. Je to tzv. implementační novela (změny na základě směrnic a nařízení EU), tzv. sazbová novela (zavedení druhé snížené sazby daně 10 % a změny související) a tzv. řádná novela (obsahující např. rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti reverse-charge, změny ve zdanění resp. osvobození od daně u nemovitých věcí, zavedení kontrolního hlášení atd.). Komentář obsahuje také výklad k nařízení vlády č. 361/2014 Sb. k položkám, na které se v roce 2015 uplatňuje reverse-charge. Text publikace zahrnuje rovněž komentář ke změnám souvisejícím s rekodifikací práva od Komentář je stejně jako u předcházejících vydání zaměřen na praktickou aplikaci příslušných ustanovení zákona o DPH a tomu jsou přizpůsobeny i praktické příklady, které by měly přispět ke správnému pochopení příslušných ustanovení. V jediné publikaci se dostává čtenářům do rukou jednak úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem a odkazy na související ustanovení a jednak přehled vybraných aktuálně platných informací, stanovisek a sdělení Ministerstva financí k uplatňování DPH březen 2015 vázaná se stužkou 696 stran 649 Kč 9. vydání 13

16 DANĚ 2584 květen 2015 vázaná 1056 stran 949 Kč 15. vydání PROLISTUJTE SI OBSAH A UKÁZKOVÉ STRANY CELÝ SORTIMENT JIŽ VYDANÝCH KNIH NAKLADATELSTVÍ ANAG UVEDENÝCH V TOMTO KATALOGU NAJDETE VE VŠECH DOBRÝCH KNIHKUPECTVÍCH PO CELÉ ČR. DANĚ Z PŘÍJMŮ 2015 s komentářem Vladimír Pelc, Petr Pelech Úspěšná populárně-odborná a praktická publikace vychází v 15. vydání pro zdaňovací období roku Text zahrnuje aktuální znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a aktuální komentáře k nim. Obsahuje také související předpisy po posledních novelizacích tak, jak nabyly účinnosti pro rok Podrobný výklad k jednotlivým ustanovením daňového zákona je doplněn o judikaturu zejména Nejvyššího správního soudu a nálezy Ústavního soudu. Publikace je rovněž v judikatuře obou soudů často citována. Aktualizované vydání je mimo jiné obohaceno o nová soudní rozhodnutí a nálezy a o výkladovou část ke změnám pro rok Kniha především reaguje na řadu upřesnění v zákoně a doladění vazeb na nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další související zákony. Upuštění od záměru jednoho inkasního místa a úprav ke zvýšení daňového výnosu sleduje v řadě míst ponechání dosavadního znění zákona a oproti původně schválenému znění účinnému od zůstává zachováno např. poskytování nepeněžních zaměstnaneckých benefitů i daňové osvobození hodnoty přechodného ubytování v místě zaměstnání. Zavádí se absolutní limit procentních výdajů i u příjmů ze živnostenského podnikání a u příjmů ze zemědělské výroby. Ve slevách na daních dochází ke zvýšení roční částky daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Novinkou je roční sleva na dani za umístění dítěte ve školce ve výši poplatníkem prokázaných nákladů do výše měsíční minimální mzdy a k souvisejícím úpravám dochází i na straně daňových výdajů zaměstnavatelů a OSVČ. Publikace se po mnoha vydáních stala uznávaným interpretačním standardem obou zákonů zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách. 14

17 2572 březen stran 409 Kč 2585 leden 2015 A4 320 stran 119 Kč DANĚ 10. vydání BESTSELLER DAŇOVÁ EVIDENCE Komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ Jana Pilátová a kolektiv Zcela přepracované vydání publikace Daňová evidence reaguje na rekodifikaci soukromého práva. Zohledňuje změny, k nimž došlo v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Nově jsou v publikaci řešena témata z nového občanského zákoníku ve vazbě na daň z příjmů jako např. podnikání, jmění fyzické osoby, obchodní majetek fyzické osoby, jméno, firma, nájem, pacht, zápůjčka, výpůjčka, výprosa, nové definice příjmů fyzických osob v zákoně o daních z příjmů, nový pojem odpisovatel a mnoho dalších. Stejně jako v minulých letech publikace obsahuje komplexní pohled na daňovou evidenci fyzických osob podnikatelů, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitých věcí, sociální a zdravotní pojištění. Nově je zapracován i pohled na fyzickou osobu podnikatele podle nového občanského zákoníku. Platí i pro rok 2015, vkládaná aktualizace bude ke stažení na DAŇOVÉ ZÁKONY v úplném znění k s přehledy změn Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2015 (u zákona o DPH i pro rok 2016), především rozsáhlé změny v zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH. Kniha zachycuje také změny, které nastaly v průběhu roku 2014 konkrétně jde o zrušení zákazu uplatnění slevy u důchodců a o novelu zákona o DPH č. 196/2014 Sb., která nabyla účinnosti částečně již od Téměř 300 změn zákona o daních z příjmů je doprovázeno jednak přechodnými ustanoveními, jednak změnami v zákoně o rezervách. Zákon o DPH je k novelizován třemi novelami novelou měnící pravidla pro uplatnění daně u přeshraničních služeb a zavádějící tzv. mini one stop shop (zvláštní režim jednoho správního místa), sazbovou novelou a poslední poměrně rozsáhlou novelou. V návaznosti na rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti se v roce 2015 použije nové prováděcí nařízení o stanovení (dodání) zboží nebo (poskytnutí) služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, které je do knihy zařazeno. Změny zasáhly i další daňové předpisy např. daňový řád nebyl novelizován příliš rozsáhle, změny jsou však velice důležité (např. zásadní rozšíření povinné elektronické komunikace) atd. 15

18 DANĚ 2544 únor 2013 vázaná se stužkou 1192 stran 959 Kč 2. vydání VYDANÉ PUBLIKACE SI MŮŽETE PROLISTOVAT NA OBSAH PUBLIKACE NÁHLED VYBRANÝCH STRAN MOŽNOST ZOBRAZENÍ PŘES CELOU OBRAZOVKU SNADNÉ OVLÁDÁNÍ NEVYŽADUJE ŽÁDNOU INSTALACI 16 DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM Jaroslav Kobík, Alena Kohoutková Druhé vydání komentovaného znění daňového řádu poskytuje čtenáři informaci o aktuálním účinném znění daňového řádu. Jedná se především o novelizaci přijatou zákonem č. 458/2011 Sb., zákonem č. 399/2012 Sb. a nepřímou novelizaci provedenou zákonem č. 396/2012 Sb. Komentář vychází z dlouholetých legislativních zkušeností obou autorů (daňového poradce a advokátky), kteří se na přípravě zákona č. 280/2009 Sb. přímo podíleli. V tomto vydání je již méně rozdílných názorů obou autorů, neboť v mnohém se v průběhu času jejich původně odlišná stanoviska ujednotila, avšak oba autoři v tomto vydání polemizují s některými názory, které dosud zazněly k výkladu daňového řádu nebo jsou součástí aplikační praxe, tedy s názory, s nimiž se některý z autorů, popřípadě oba nemohou ztotožnit. I toto vydání obsahuje kromě komentáře jednotlivých ustanovení daňového řádu pro větší názornost u jednotlivých procesních institutů srovnání komentované právní úpravy s právní úpravou dosavadní a citace z té judikatury k původnímu zákonu o správě daní a poplatků, kterou lze podle názoru autorů případně použít i v podmínkách daňového řádu, jakož i z judikatury, která vedla k novému pojetí zákonných ustanovení daňového řádu. Publikace obsahuje i novou judikaturu, která byla přijata již za účinnosti daňového řádu. Platí i pro rok 2015, vkládaná aktualizace k je ke stažení na

19 2567 květen stran 339 Kč DANĚ 2. vydání DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH Jaroslav Šobáň Publikace je určena obcím a ostatním veřejnoprávním subjektům, které jsou registrovanými plátci daně z přidané hodnoty, případně kterým povinnost registrace k DPH nově vznikne či o ní uvažují dobrovolně. Jedná se o praktickou příručku zabývající se aplikací zákona o DPH ve specifickém prostředí obcí a veřejnoprávních subjektů. Prostřednictvím názorných příkladů popisuje jednotlivé druhy ekonomické činnosti obce s uvedením jejich řešení ve vztahu k DPH. Obsahuje zejména problematiku povinné registrace obcí, stanovení činností, které jsou předmětem daně, posuzování osvobození od DPH, uplatňování nároku na odpočet včetně jeho krácení při výkonu veřejnoprávní činnosti či činnosti osvobozené bez nároku na odpočet daně, nově také kompletně přepracovanou právní úpravu registrace plátce, nová pravidla při vystavování daňových dokladů či další novinky týkající se zamezení daňových úniků, která spočívají v rozšíření ručení příjemce plnění za neodvedenou daň a v rozšíření povinností týkajících se vedení evidence DPH. Publikace je také vhodně doplněna o konkrétní příklady zaúčtování daných obchodních případů tak, aby podávala čtenáři ucelený obraz o této problematice a pomohla mu v jeho každodenní práci. Platí i pro rok 2015, případné legislativní změny budou řešeny formou aktualizace, která bude ke stažení na ANAG NA FACEBOOKU PŘEHLED O AKTUÁLNÍM DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI ANAG INFORMACE O AUTOGRAMIÁDÁCH, AKCÍCH PRO ČTENÁŘE, PŘIPRAVOVANÝCH SOUTĚŽÍCH PŘEDSTAVENÍ NOVINEK (PUBLIKACE, ČASOPISY, SEMINÁŘE) /ANAG.CZ 17

20 DANĚ 2582 únor stran 379 Kč 16. vydání HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI Pavel Prudký, Milan Lošťák Obsahem publikace je velmi široký okruh témat, majících souvislost s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů, ať už fyzických či právnických osob, které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Publikace řeší problematiku hmotného a nehmotného majetku daňových subjektů, zejména ve vztahu k zajištění bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při pořizování, evidenci, odpisování i vyřazování majetku. O tom, že jde o problematiku nejen složitou, ale i neustále se měnící, svědčí skutečnost, že jde již o 16. vydání této publikace. Proti zvyklostem na knižním trhu není publikace nadbytečně nabobtnalá úplným zněním zákona o daních z příjmů, které si lze opatřit mnoha jinými způsoby, ale příslušné paragrafy zákona autoři komentují, vysvětlují a doplňují stanovisky, výklady a názory na řešenou problematiku i některými číselnými příklady. Celá publikace je totiž proložena několika desítkami situačních výpočtových příkladů, které názorně ukazují, jakým způsobem je rozličný majetek v nejrůznějších situacích odpisován a jaké existují alternativy odvislé od volby vlastníka majetku. Publikace zohledňuje i veškeré další případné legislativní změny pro rok 2015 účinné ke dni autorské uzávěrky. 18 PŘIPRAVUJEME 5647 prosinec 2015 cca 280 stran cca 390 Kč 1. vydání PROKAZOVÁNÍ MAJETKU A DAŇOVÉ TRESTNÉ ČINY PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc Od roku 2016 bude účinný zákon o prokazování původu majetku, který bude novelizovat zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Právní úprava bude zaměřena na prokazování příjmů u tzv. přímých důchodových daní; půjde o zásadní změnu týkající se prokazování příjmů fyzických i právnických osob, jejich zdanění a nabytí majetku těchto osob. Téma je velice aktuální: Především bude zákon o prokazování majetku nový obdobně formulovaný institut v zákoně o správě daní a poplatků nikdy faktické účinnosti nenabyl, podobné dřívější legislativní iniciativy schváleny nebyly; dále bude zákon výrazný možným daňovým ohrožením pro některé poplatníky a též kvůli značné odborné, publicistické i politické medializaci i sporům při jeho přípravě a schvalování v průběhu roku Publikace bude obsahovat podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o daních z příjmů: k výzvě k prokázání příjmů, k povinnosti prokázat příjmy, k prokázání příjmů, ke stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem, k penále při stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem, k výzvě k podání prohlášení o majetku, k náležitostem prohlášení o majetku, ke zvláštnímu ustanovení o náležitostech prohlášení o majetku atd.

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 daně účetnictví daně daně účetnictví PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 Zdeněk Morávek Danuše Prokůpková Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 268

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Věra Rubáková. Věra Rubáková. Zaúčtování příkladů je graficky znázorněno pomocí téček. Čtenáři oceňují kapitoly o leasingu,

Věra Rubáková. Věra Rubáková. Zaúčtování příkladů je graficky znázorněno pomocí téček. Čtenáři oceňují kapitoly o leasingu, 20 Účetnictví a daně Daňové zákony 2011 úplná znění platná k 1. 1. 2011 Hana Marková Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2011, včetně novely zákona o DPH, s odloženou

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Muziková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finanční účetnictví a auditingu Studijní

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více