Úspěch desenské školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není ziskuchtivost. Budoucnost je příliš nevzrušuje, mají intuitivní znalost minulosti a taktní toleranci k přítomnosti. Mají elegantní způsoby a lenivou, příjemnou povahu. Jakákoliv omezení je nechávají lhostejnými, pokud je nepřipraví o volnost snít a procítit životní cestu. Máloco je vyprovokuje k prudké reakci, ale pokud se rozzlobí, dokážou být kousavě sarkastičtí. Ryby nerady odpovídají na přímou otázku ano ne. Vždy je to možná. Ti, kdo chtějí mít Ryby za přátele, ti, kdo je milují, musí zapojit obrazotvornost, aby porozuměli podivným rovinám jejich myšlení a citů. Slavné osobnosti ve znamení Ryb: Enrico Caruso, Frederic Chopin, Albert Enstein, Victor Hugo, Michelangelo, August Renoir, Elizabeth Taylor, George Washington. Z obsahu: Schůzka Mikroregionu Tanvald 2 Diakonie 8 Fotoreportáž Zprávy ze školy 12 Horní Dolpo 14 Valná hromada hasičů 19 Úspěch desenské školy Zájem o sport u mladé populace klesá. Dnešní facebookovská generace dává přednost jiným zájmům. Fyzická zdatnost a pohybová všestrannost dětí se zhoršuje. Všichni vědí, že obezita rapidně roste. Projekt Česko sportuje se vhodným způsobem snaží nalákat mladé lidi k pohybovým aktivitám, přivést je ke sportu, ukázat jim, jak se sport může stát součástí jejich života. Jednou z aktivit tohoto projektu bylo i zapojení základních škol. Díky paní učitelce Michkové a Jůnové se naše škola do projektu přihlásila, a podpořila tak v našich dětech sportovního ducha. Aby žáci dosáhli na hlavní výhru, kterou byla účast v Olympijském parku Soči Letná, museli absolvovat sérii soutěží vědomostní kvíz, štafetový běh, natočení minutového videospotu a pořízení fotografií se vzkazem pro naše olympioniky. Povedlo se! ZŠ Desná získala hlavní výhru! Zajistilo nám to umístění do pátého místa v rámci Libereckého kraje. Ve čtvrtek byl přistaven pro 40 vybraných žáků ze ročníku autobus do olympijského parku, kde byl pro děti připraven sportovně zábavný program. Součástí programu byla jízda na bruslích (hokej) a na běžkách (biatlon), nechybělo ani občerstvení. Na závěr žáci získali věcné dárky od partnerů olympijského týmu a dárky s logem Česko sportuje. Poděkování patří i dalším učitelům, bez kterých bychom na takové umístění nedosáhli: Janě Fleknové, Janě Dvořákové, Evě Albrechtové a Martinu Albrechtovi. Doufáme, že žáci si kromě nevšedních zážitků odnesli také sportovní nadšení a motivaci do školního olympijského projektu Za jeden provaz, který jsme pro ně letos připravili. (Informace o něm pravidelně přinášejí DN.) MHr

2 Z rady a zastupitelstva města Co projednala rada města Na svém 1. zasedání kromě jiného: schválila protokol z jednání komise k posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup ojetého užitkového automobilu (N 1) a doporučila zastupitelstvu města uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem na základě zveřejnění záměru schválila pronájem cca 1 m 2 nadstřešní venkovní části objektu č. p. 334 v Desné I za účelem umístění technologií firmě TFnet, s. r. o., Železný Brod vzala na vědomí předloženou informaci o dlužném nájemném v bytových domech v majetku města vzala na vědomí informaci pana místostarosty o průběhu posledního zasedání kulturní komise zrušila komisi pro dopravu, infrastrukturu a rozvoj města a uložila tajemníkovi obeznámit členy této komise o ukončení činnosti. Současně doporučila zastupitelstvu města zřídit majetkový výbor zastupitelstva vzala na vědomí informaci vedoucího Stavebního úřadu MěÚ Desná o vedených řízeních ve věci nepovolených staveb na území Desné Na svém 2. zasedání kromě jiného: zrušila usnesení č. 52/11 ze dne týkající se podnětu k zavedení jednosměrného provozu u bývalé Okuly z důvodu jeho nepříslušnosti k řešení. Zároveň pověřila starostu města odeslat Libereckému kraji vyjádření o podpoře záměru k zavedení jednosměrného provozu v dané lokalitě neschválila dodatek č. 1 nájemní smlouvy na pronájem pozemku v k. ú. Desná II schválila návrh Provozního řádu KD Sklář a vzala na vědomí předložený návrh předávacího protokolu o převzetí nebytového prostoru KD Sklář doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení komunikace k rodinným domkům Souš ležící na p. č v k. ú. Desná III od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Co projednalo zastupitelstvo Na svém 1. zasedání kromě jiného: schválilo obnovu kontokorentního úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 2 mil. Kč se splatností a zajištění úvěru blankosměnkou rozpočtových příjmů vzalo na vědomí nabídku Libereckého kraje na bezúplatný převod staveb silnice III. třídy v úseku Desná, ulice Údolní a silnice III. třídy Desná vlakové nádraží Dolní Polubný včetně příslušných pozemkových parcel z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví města Desná. Zastupitelstvo se zavazuje k převzetí komunikací po realizaci generální opravy včetně záruky v délce minimálně 72 měsíců schválilo uzavření smluv o bezúročné půjčce Mikroregionu Tanvaldsko na financování projektů Místa s tradicí a Propagace příhraniční zimní turistické nabídky a pověřilo starostu města jejich podpisem schválilo zřízení pětičlenného majetkového výboru ZM Desná a předsedou zvolilo pana Marka Pietera, dalšími členy byli zvoleni Ing. Eva Směšná, pan Vladimír Žanta, paní Dana Zílepová, Ing. Zdeněk Joukl vyslovilo nesouhlas se záměrem Libereckého kraje označit osmileté studium na Gymnáziu Tanvald za dobíhající vzalo na vědomí Nařízení vlády č. 459/2013 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a rozhodlo odměny neuvolněných členů zastupitelstva ponechat ve stávající schválené výši Poděkování Vedoucí PRIMA marketu v Desné, pan Petr Kolovratník, děkuje Městské policii Desná za ochotu a vstřícnost při řešení problému krádeží v obchodě. Díky pomoci a zásahu MP byla jedna z větších krádeží objasněna. Proběhlo tradiční vítání nových občánků V sobotu 1. února se v zasedací síni Riedlovy vily konalo letošní první vítání nových občánků. Tentokrát přijali pozvání rodiče a příbuzní šesti nově narozených dětí z Desné. Role hostitele se ujal místostarosta Petr Šikola, který všem přítomným popřál hodně štěstí a úspěchů při výchově jejich ratolestí, které zároveň přijal do řad občanů našeho města. Slavnostní chvíli obohatila svým vystoupením Viktorie Strnadová, která zahrála na příčnou flétnu. Rodiče dětí se jako již tradičně podepsali do pamětní knihy a od Sboru pro občanské záležitosti si odnesli malý dáreček jako upomínku na dnešní slavnostní den. Proběhl kurz práce na PC V prosinci byl ukončen kurz, který pořádalo město Desná společně s kulturním a informačním střediskem a základní školou. Jednalo se o kurz práce na počítači pro seniory. V průběhu 10 lekcí měli účastníci možnost seznámit se jednak se základy práce na počítači, jednak formou individuálních konzultací s lektorem doplnit další potřebné poznatky. Někteří z účastníků projevili zájem o pokračování v případném dalším kurzu. Rada města děkuje lektorovi Mgr. Stanislavu Jiroušovi za ve dení kurzu. Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČ: , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedelova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , , , Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. březen Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 03/2014

3 Společenská kronika Gratulace březnovým jubilantům Ingrid Dvořáčková Jana Jiřincová Edita Tolarová Jaroslav Šimon Emilie Blažková Dobroslav Breuer Helena Malá Josef Janoušek Svá životní jubilea v březnu oslaví: Anna Lišková Anděla Suchardová Krista Wránová Jaroslav Mikulášek Herbert Rösler Jiří Pačes Milena Průšková Josef Beneš Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci dubnu 2014, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou zavolat na tel. č.: matrika. Schůzka Mikroregionu Tanvaldsko v Desné V pátek 14. února se uskutečnila pravidelná schůzka starostů Mikroregionu Tanvaldsko. Tentokrát proběhla v Desné a starosta Jaroslav Kořínek připravil pro zástupce okolních obcí překvapení v podobě představení nově vzniklé expozice EXTRADESK (o ní jsme přinesli informace v únorovém čísle DN, pozn. red.). Stálá expozice sklářských firem z Desné starosty velice zaujala, rovněž ocenili i nápad provozovat jako její součást dílnu s možností vytvořit si originální vlastní výrobek. Zároveň si všichni odvezli propagační materiály a přislíbili propagaci nově vzniklé expozice ve svých obcích, zejména v infocentrech, mateřských a základních školách. Pro samotné jednání poskytl zázemí horský hotel U Můstků. Příjemné, milé a klidné prostředí, ochotu personálu a v neposlední řadě kuchařské umění ocenili všichni účastníci setkání. Na programu schůzky Mikroregionu Tanvaldsko bylo projednání činnosti svazku obcí Jizerské hory, činnost MAS (Místní akční skupina) Rozvoj Tanvald- ska, komunitní plánování, meziobecní spolupráce, realizace společných projektů, hospodaření Mikroregionu, Hostem jednání byl i náš bývalý starosta pan Marek Pieter, nyní náměstek hejtmana Libereckého kraje pro ekonomiku, se kterým kromě jiného byla diskutována situace ve školství a stav krajských komunikací v našem regionu. Samostatným bodem programu byla informace o činnosti Železniční společnosti Tanvald, o. p. s., kde další host Ing. Petr Prokeš předložil zprávu o činnosti za rok 2013 a přednesl plán činnosti na rok 2014 (podrobný plán na straně 5). Děkuji paní Kateřině Melicharové za milé představení nové sklářské expozice EXTRADESK a paní Lence Bellingerové, provozní horského hotelu U Můstků, za vytvoření příjemného prostředí. Oběma potom i za dobrou propagaci a šíření dobrého jména našeho města. Jaroslav Kořínek, starosta města Sběrný dvůr Provozní doba: 1. dubna 30. listopadu STŘEDA hodin SOBOTA 8 12 hodin 1. prosince 31. března STŘEDA hodin SOBOTA 9 11 hodin Poděkování MŠ Ve dnech se 19 dětí z MŠ v Riedelově vile zúčastnilo lyžařského výcviku na Severáku v Hraběticích. Podmínky nebyly zrovna ideální, nedostatek sněhu a teplo výcviku příliš nepřály, nicméně snaha instruktorů naučit děti základům lyžování byla o to větší. Servis a zázemí pro děti bylo perfektní, instruktoři milí, ochotní, trpěliví a úspěšní. Závěrečných závodů se mohly nakonec zúčastnit všechny děti. A odměnu si zasloužili určitě všichni. Nadšení byli nejen rodiče, ale i učitelky a samozřejmě děti. Všichni děkují nejenom instruktorům, ale také štědrým sponzorům, které si jako každý rok vzal na starost Štěpán Juřík. Foto z výcviku je na webových stránkách školy Naše poděkování tedy patří zprostředkovatelům výcviku a sponzorům: SKI BIŽU s. r. o., VTR MOTOSPORT Autoškola Brandýs nad Labem, Mireček sport, Štěpán Juřík sádrokarton, MINI ZOO Dřevona, Hotel Maruška, Chata Slovanka, Bíma sport, Chata pod Kapličkou, Fasády Ptáčník, Mc. Kapr. Děkujeme také p. Laňkovi za spolehlivé zajištění dopravy dětí na kopec. Ivana Suchardová řed. MŠ Informace týkající se veřejného internetu Veřejný internet je na 30 minut denně ZDARMA. Za každých započatých 30 minut platba 15 Kč. Desenské noviny 03/2014 3

4 Informace z města Beseda s občany První letošní beseda s občany proběhla v pondělí 17. února v Desné I. Za město Desná se účastnili: starosta města Jaroslav Kořínek, místostarosta Petr Šikola, zastupitelé Josef Želinský, Antonín Pusztai, Eva Směsná, Jana Mojšová, Sylva Pokorná, pracovníci městského úřadu Radka Vedralová, Radek Seidl. Informace starosty: Silnice do Desné I Město jedná s Libereckým krajem o převzetí silnice do majetku obce. Podmínkou převzetí je kompletní rekonstrukce silnice, včetně vybudování chodníku v dolní části silnice a oprava veřejného osvětlení. Měl by se začít připravovat projekt a realizace je plánována na dobu cca 3 let. Krajská správa silnic LK byla dopisem upozorněna na špatný stav, hlavně hrboly u Lesní správy. Oprava byla přislíbena na jaro. V souvislosti Hasiči slavnostně převzali Ford Tranzit Zástupci města předali jednotce hasičů Desná do užívání Ford Tranzit, který bude sloužit jako dopravní zásahové vozidlo. s plánovanou investicí Nej TV do nového komunikačního vedení je řešena i oprava poničených sloupů veřejného osvětlení. Nové kabely oproti stávajícím výrazně odlehčí sloupy veřejného osvětlení. Zároveň bude probíhat prořez stromů ohrožujících toto vedení. Výměna oken na panelových domech Výměna proběhla v loňském roce bez připomínek občanů. Pro letošní rok se plánuje výměna ve třetím panelovém domě na duben 2014 pokud ZM schválí dodatek 5. 3., následně začnou přípravy. Součástí bude odstranění závad, které vznikly při výměně na prvním panelovém domě. Investice do nové sítě Nej TV Nej Tv má záměr investovat do nové sítě v Desné. Pomohlo by to odlehčit sloupům veřejného osvětlení, v současnosti jsou ničeny zátěží kabelů. Nová síť by měla rozšířit počet kanálů a zlepšit kvalitu příjmu. Ve středu 29. ledna u hasičárny v Desná III proběhlo slavnostní předání vozidla Ford Tranzit jednotce Sboru dobrovolných hasičů Desná. Celou akci zorganizoval a úvodní slovo přednesl velitel družstva Josef Jirouš. Liberecký kraj se podílel na financování přestavby vozidla, a to 180 tis.kč, které město získalo z rozpočtu kraje prostřednictvím Dotačního fondu LK. Předání se zúčastnil pan Marek Pieter, náměstek hejtmana pro ekonomiku LK, ale také bývalý člen SDH Desná III. Během svého vystoupení poděkoval hasičům za jejich práci při požární ochraně a popřál mnoho úspěchů v další činnosti. K přítomným promluvil krátce také starosta města Jaroslav Kořínek. Předání vozidla se zúčastnil i místostarosta Petr Šikola. Dalších 50 tis. korun získali hasiči od firmy Preciosa Ornela jako sponzorský dar. Protože zástupce jmenované firmy při předání vozidla nebyl přítomen, děkují hasiči alespoň touto cestou za spolufinancování přestavby. Sami hasiči ze SDH Desná III přispěli z vlastních prostředků částkou 50 tis. Kč. Předání vozidla se dále zúčastnil zástupce firmy Desko pan Ing. Pavel Michek. Této firmě patří poděkování za dlouhodobou a opakovanou podporu zásahové jednotky hasičů. Pozváni byli i zástupci Hasičského záchranného sboru. Pozvání přijal kpt. Ing. Petr Štajnc z krajského ředitelství HZS LK. Mezi hosty byl i vedoucí okresní rady velitelů pan Jan Šefr ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Samozřejmě se zúčastnili členové jednotky Desná, SDH Desná III i sousedního Horního Polubného. Požadavky občanů: Most do ulice Výletní vyspravit asfaltem Na Malé Straně instalovat běžné odpadkové koše i koše na psí výkaly Sjednotit časy rozsvěcení veřejného osvětlení v celé lokalitě D I Dětské průlezky u ZŠ dosypat zpevňující materiál (odstranění bláta) O realizaci návrhů občanů budeme průběžně informovat v dalších číslech Desenských novin. Na besedě bylo vysloveno poděkování za opravu schodů u panelového domu (čp. 330). Pokladní hodiny městského úřadu pondělí úterý zavřeno středa čtvrtek zavřeno pátek Mimo pokladní hodiny Vás obsloužíme v mimořádném případěnebo na základě předchozí domluvy. Dobrovolní hasiči z Desné III bilancovali Vpátek 24. ledna v podvečer proběhla v klubovně SDH Desná III výroční členská schůze místních hasičů. Za účasti starosty města Jaroslava Kořínka a dalších představitelů města, ale i zástupců okolních sborů mohl být uplynulý rok zhodnocen jako velmi úspěšný. Kromě uspořádání tradičních akcí pro své členy a místní obyvatele a účasti na několika soutěžních kláních se započalo s plánovanou přístavbou zbrojnice. Za pomoci města se formou brigádní činnosti úspěšně daří rozšířit stávající zázemí místního sboru. Všichni přítomní vyslovili přesvědčení, že se v letošním roce podaří plánovanou přístavbu dokončit tak, aby mohla být plně využívána. 4 Desenské noviny 03/2014

5 Informace z Desné i odjinud Plán činnosti Železniční společnosti Tanvald, o. p. s. na rok 2014 Nostalgické jízdy Sobota Zahájení sezóny na Zubačce, Den dětí Sobota Den Zubačky, slet Singrovek Neděle let trati Jablonec nad Nisou Tanvald a Smržovka Josefův Důl Sobota Den železnice na Dolním Slezsku, jízdy parní lokomotivy, polská kuchyně Sobota Den Norska na Zubačce, výstava železničních modelů Sobota Borůvková sobota na Zubačce Sobota Bramborové ukončení sezóny na Zubačce s Krakonošem Oprava a údržba historických vozidel ŽST o. p. s. z nich vytvoří sbírku a zaregistruje ji do CES u MK Přestavba dvou vagónů Daa-k na vyhlídkové vozy Muzeum ozubnicové dráhy Doplnění překladu popisků k fotografiím exponátům do jazykových mutací polština, angličtina, němčina Organizace tří výstav Propagační činnost Průběžná výroba a roznáška letáků, plakátů Doplnění a rozšíření sortimentu muzea (pexeso, DVD ) Péče o nemovitosti Odkoupení budovy bývalé topírny v Kořenově a její rekonstrukce 18. ročník Letů na saních v Plavech Původně avizovaný termín 22. února byl s ohledem na současné /ne/sněhové podmínky a předpověď počasí zrušen a stanoven náhradní termín 8. března. Tato recesistická akce je divácky velmi oblíbená, proto je naší snahou předat informace široké veřejnosti. Případné další info: Martin Makovec, předseda TJ Sokol Plavy, Nový užitkový automobil pro potřeby místního a bytového hospodářství V listopadu loňského roku nám po téměř deseti letech dosloužilo užitkové vozidlo Dacia. S ohledem na plnění každodenních úkolů zaměstnanců našeho místního a bytového hospodářství, zejména pak rychlé přepravy techniky, materiálu i samotných pracovníků na katastru města, bylo nutno urychleně vyřešit Co s tím? Pod tímto názvem zařazujeme novou rubriku, ve které chceme dát prostor nápadům občanů. V každém čísle uveřejníme 1 námět, jehož řešení mohou občané svými návrhy ovlivnit. Svoje nápady a návrhy můžete posílat na adresu Desenských novin nebo přinést do podatelny MěÚ. Nejlepší z nich bude odměněn. Starosta města Jaroslav Kořínek a Majetkový výbor ZM SDH Desná III Sbor dobrovolných hasičů Desná III hledá do svých řad nové zájemce o aktivní činnost v tomto sdružení. Můžete nás navštívit kterýkoliv pátek po 18,00 hodině v požární zbrojnici v Desné III odbočka, kde je možné získat bližší informace. výbor SDH DIII pořízení nového automobilu. Na základě provedeného poptávkového řízení zastupitelstvo města rozhodlo zakoupit užitkové vozidlo VW T5, rok výroby 2007, od firmy SIZ s. r. o., za cenu Kč. Nezbývá než si přát, aby nově pořízené vozidlo co možná nejdéle sloužilo potřebám města. První námět: Využití budovy bývalého Domu s pečovatelskou službou v Desné III Informace o Protržené přehradě Zatímco práce v areálu Protržené přehrady čekají na konec zimy nebo, chcete-li, na začátek jara, přípravy na sté výročí katastrofy na Bílé Desné neustávají. Intenzivně se pracuje na podkladech pro realizaci naučné stezky, na projektech dalších úprav areálu bývalé přehrady a v neposlední řadě probíhají přípravy na kronice událostí týkajících se jak minulosti, tak i současnosti Protržené přehrady. Práce je zatím na samém začátku, ale bude dokončena tak, aby při příležitosti stého výročí protržení přehrady mohla být nabídnuta účastníkům slavnostní vzpomínkové akce. Všechny tyto činnosti jsou směřovány právě k datu 18. září Záměrem je zviditelnit tuto kulturní památku, udělat z ní místo, které bude vyhledávané turisty a za kterým do Jizerských hor cíleně pojedou. Vždyť Protržená přehrada a události kolem ní jsou raritou. Jedná se o jedinou přehradu tohoto typu, která z technických příčin zcela selhala a nikdy už nebyla obnovena. Informace z KS Kulturní a informační středisko Riedelova vila v Desné rozesílá formou mailů informace o kulturním, sportovním a společenském dění v našem městě a jeho okolí. Máte-li o tyto informace zájem, zašlete svoji mailovou adresu na a budete zařazeni do naší databáze. KIS Desenské noviny 03/2014 5

6 Došlo do redakce Rady pro nezaměstnané Nezaměstnanost je u nás nyní přes 8 %. Většina lidí se obává ztráty zaměstnání. Nejvíce jsou zneklidněni lidé ve věku do třiceti let a nad padesát let. Více obav mají především zaměstnanci se základním vzděláním a ženy s malými dětmi. Část nejvíce nezaměstnané skupiny, mladí do 26 let, nemá dostatečnou motivaci pracovat a část nemá zaměstnavateli požadovanou praxi. Několik základních informací z Úřadu práce (ÚP). Evidence do evidence uchazečů o zaměstnání jsou zařazeni občané, kteří ukončili pracovní poměr, mají trvalé bydliště v územním obvodu příslušného ÚP a požádali osobně ÚP o zprostředkování zaměstnání. Odvody pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za ně odvádí stát, sociální pojištění uchazeč platit nemusí doba evidence na ÚP se počítá do důchodu pouze omezenou dobu maximálně 3 roky ÚP musí znát o uchazeči řadu údajů. Ty jsou ovšem důvěrné. úmyslné maření spolupráce s ÚP nebo odmítnutí nabídnutého vhodného zaměstnání (veřejné služby) může vést k vyřazení uchazeče z evidence. uchazeč o zaměstnání může mít souběžně s evidencí tak zvané nekolidující zaměstnání, jehož výše nepřesáhne 4000 Kč hrubého. V případě, že pobírá podporu v nezaměstnanosti, tato se mu po dobu výkonu nekolidujícího zaměstnání pozastavuje. Výkon nekolidujícího zaměstnání musí být nahlášen nejpozději v den nástupu do tohoto zaměstnání! Podpora v nezaměstnanosti Podmínkou pro podporu v nezaměstnanosti je mít za poslední dva roky dvanáct měsíců důchodové pojištění!! Podpora v nezaměstnanosti činí první dva měsíce 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbytek podpůrčí doby 45 % průměrného čistého výdělku z posledního zaměstnání, které bylo dobou důchodového pojištění. Kdo sám podá výpověď nebo odejde dohodou bez udání vážného důvodu, bude mít podporu ve výši 45 % průměrného čistého výdělku z předchozího zaměstnání. Uchazeči, kterému bylo poskytnuto odstupné a má nárok na podporu, bude tato pozastavena po dobu nároku na odstupné. Sociální dávky V případě nouze je možno zažádat o příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Veřejná služba Na veřejnou službu (u obcí neb neziskových organizací) bude zařazen uchazeč, který o tuto službu má zájem. Veřejná služba je vykonávaná v rozsahu maximálně 20 hodin týdně a slouží k získávání pracovních zkušeností a návyků. Příspěvek pro začínající podnikatele Uchazeči, který se rozhodne podnikat a je na ÚP evidován déle jak 5 mě- síců, může ÚP poskytnout příspěvek: při podnikání po dobu vyšší jak jeden rok až do výše Kč a nad dva roky Kč. Co může čekat nezaměstnané? Ztráta kontaktů, finanční problémy, ztráta společenské prestiže, ztráta autority v rodině, nebezpečí podlehnutí smutku a depresím, častější návštěvy psychologů a psychiatrů, ztráta sebevědomí, nebezpečí podlehnutí alkoholu a dalším drogám. Doporučujeme: Zdeněk Joukl Ohlédnutí za úspěšnou atletickou sezónou 2013 Terezy Vokálové Tímto článkem bychom chtěli zejména poděkovat sponzorům, kteří podpořili naši dceru Terezu Vokálovou v úspěšné žákovské sezóně 2013 a nově začínající dorostenecké kategorii Jsou to tito sponzoři pan Zdeněk Vedral (Papír Textil Hračky Sport) paní Alena Borská (FOS.) pan Jan Pipek (kominictví) pan Daniel Scholz (F4) Dosažené výsledky: Mezistátní utkání Maďarko 100 m př. (2. místo), Itálie Majano 80 m př. (3. místo), Evropské atletické hry do patnácti let 100 m př. (1. místo), skok daleký (1. místo), 300 m (2. místo), 4 60 m (3. místo). Letní olympiáda dětí a mládeže 100 m př. (6. místo), 300 m (2. místo). Mistrovství České republiky (2 1. místo, 6 2. místo, 4 3. místo) Dále se stala několikanásobnou přebornicí Libereckého kraje. Šesté místo na vyhlášení sportovec Jablonecka. Na závěr ten největší úspěch loňského roku 2013, kde po deseti letech překonala na pražském Strahově Český ná- rodní rekord na 60 m překážek (8,68 s), který si po týdnu ještě vylepšila na 8,60 s a to v kategorii staršího žactva. Novou sezónu 2014 zahájila v jablonecké hale dorosteneckým krajským pětibojem, kde nasbírala 3739 b. a tím si vybojovala titul přeborníka kraje se v pražské Stromovce konalo MČR dorostu v pětiboji, kde obsadila druhé místo. Děkujeme za Vaší podporu a přízeň i v nadcházející sezóně. Karel a Eva Vokálovi 6 Desenské noviny 03/2014

7 Okénko zajímavostí Osobnosti se vztahem k Desné Antonín NÝVLT Do funkce byl zvolen došlo k reorganizaci MNV. Byla zrušena funkce náměstka, členové rady zastávali současně posty předsedů komisí s výjimkou předsedy a tajemníka MNV proběhl Den nové techniky, který uspořádala Závodní odbočka Československé vědecké společnosti při národním podniku Jablonecké sklárny. Prezentace se konala v restauraci Pod Lipami, zasedání se účastnili technici a technologové všech národních podniků spadajících pod Sdružení podniků jablonecké bižuterie a podnikoví ředitelé sklářského průmyslu. Účastnilo se 100 osob, zasedání řídil předseda společnosti Jaroslav Melich schválila Rada MNV Desná realizaci návrhu MUDr. Zdeňka Menčíka na zřízení Domu soustředěné pečovatelské služby. Zřízen byl v Desné III v domě č. p Toto zařízení bylo první svého druhu v našem státě a stalo se vzorem pro budování podobných pečovatelských domů na území celé republiky byla Desná povýšena na město. Ponechala si znak přijatý v roce 1913 v souvislosti povýšení obce na městys: dva zelené smrky na dvou zelených oblých kopcích, mezi nimiž se vine bílý potok pohánějící lopatky vodního kola. To vše je na modrém pozadí a znak nese letopočet v pravidelně vysílaném televizním programu Rodinná pošta byla vysílaná obrazová reportáž o desenském Domě soustředěné pečovatelské služby. Reportáž připravil Jiří Novotný. Byly položeny základy projektů realizovaných v dalších obdobích stavba nové základní školy, požární zbrojnice, samoobsluha, restaurace Desanka, prodejna potravin u hřbitova, výstavba sídliště, budování fotbalového hřiště, přeměna kina na širokoúhlé, Mozaika u Jabloneckých skláren Co to znamená, když se řekne Objevit Ameriku Ze školy si jistě všichni pamatujeme jméno Kryštofa Kolumba jako objevitele Ameriky. Ti z nás, kteří měli rádi dějepis, si vzpomenou i na rok 1492, kdy k této události došlo. Možná si ještě vybavíme informaci, že Kolumbus byl přesvědčen, že se dostal do Indie a nikdy se nedozvěděl, že objevil nový kontinent. To prokázal až další mořeplavec Amerigo Vespucci. Je pravda, že v 15. století Kolumbus skutečně objevil kontinent, o kterém tehdejší Evropané neměli ani ponětí. Ale to, že o něm nevěděli, ještě neznamená, že tam před Kolumbem nikdo nebyl. Ve starých grónských a islandských ságách se našla řada historických zpráv a jednou z nich je, že se kolem roku 1000 plavili grónští mořeplavci na západ od Grónska Desenské noviny 03/2014 a objevili nové země. Zeměpisci a jiní odborníci se začali studiem ság zabývat a dospěli k závěru, že dávno před Kolumbem byli na území Nového světa, tedy Ameriky, Normani. Dostali se na Labrador, do New Foundlandu k ústí řeky sv. Vavřince a Velkým jezerům. Tam se našel dokonce pomníček z roku 1362, který tam zanechala jedna norská výprava, která tam zahynula. Grónští osadníci Norové, Normani se plavili na tyto nové břehy opakovaně od 10. do 14. století. Takže vlastně Kolumbus objevil to, co už bylo objeveno. Ironií osudu se tedy nejen nikdy nedozvěděl, že nepřistál v Indii a nový kontinent po něm nebyl pojmenován, přesto, že se několik staletí věřilo, že to byl právě on, kdo jej objevil, ale navíc ještě objevil objevené. A odtud také pramení ironické označení objevit Ameriku, které používáme, když někdo známou věc prohlašuje za něco mimořádného. My ale Kolumbovi můžeme ponechat jeho zásluhu objevení nové pevniny, protože onoho památného dne 28. října 1492 skutečně doplul k tehdy neznámé pevnině, která překážela při snaze obeplout zeměkouli a dokázat navzdory církevnímu učení, že Země je kulatá. To se podařilo až v roce 1521 výpravě, kterou vedl Fernao Magalhaes. Dostali se proplutím mezi Jižní Amerikou a Ohňovou zemí k Filipínám a definitivně vyvrátili pochybnosti o tom, že je Země kulatá. DNy 7

8 Z kultury Desenské divadelní předjaří začalo V sobotu 25. ledna bylo zahájeno Desenské divadelní předjaří. A úvod se skutečně povedl a nasadil laťku hodně vysoko. Divadelní soubor J. K. Tyl z Josefova Dolu předvedl své nastudování hry Féliciena Marceaua Vajíčko. Hra má nejen zajímavý děj, ale i krásné motto: Když chceš opravdovsky žít, neptej se proč, neptej se nač, nerozumuj a žij V režii Karla Stuchlíka předvedli amatérští herci výkon, který si nezadal s profesionály. Zejména o výkonu představitele hlavní role Emila Magise Lukáši Frydrychovi lze mluvit jen v superlativech. Hra byla inscenována jako filmový střih hlavní hrdina je vlastně vypravěčem průběhu svého života a toto jeho vyprávění je prokládáno scénami a vstupy lidí, kteří do jeho života jakkoli zasáhli. Dík za předvedené představení patří nejen hercům, ale všem, kteří se na jeho realizaci podíleli. Diakonie Vážení a milí, dovolujeme si Vás opět požádat o spolupráci při sběru použitého textilu tak, jak jste již zvyklí. Tím, že komerční firmy oslovují obce a města, ubývá nám tolik potřebný materiál pro sociálně slabé rodiny, azylové domy, dětské domovy, ale i pro pomoc do zahraničí. Pro Vaši informaci uvádíme také to, že charity, ČSČK a Armády Spásy, s námi spolupracují v daleko menším měřítku, než tomu tak bývalo. Materiál používají pro vlastní potřebu. V rámci dlouholeté spolupráce s některými z Vás věříme, že se opět do naší akce zapojíte a podpoříte tím naše poslání pomáhat potřebným. Byly bychom velmi rádi, kdyby se k nám přidali i ti, kteří se naší akce ještě nezúčastnili. Nově můžete darovat i malé spotřebiče, pro které máme využití. Mezi ně patří vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, Kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače. Naopak nemůžeme přijmout televizory, pračky, ledničky, zářivky, monitory a další velké spotřebiče nad 20 kg. Sbírka se uskuteční v zahradě Riedelovy vily 25. března 2014 od 8.00 do hodin Dobré ráno na Severu vás nakopne do nového dne Znáte dobře krásy České republiky? Vyhrajte s ČRo Sever! Relaxační pobyt v Lázních Poděbrady a další skvělé ceny můžete vyhrát každý všední den v pořadu Česko, země neznámá, pokud si naladíte ve hod. Český rozhlas SEVER. Pořad moderuje hvězda Českého rozhlasu Pavel Kudrna. Aby toho českého nebylo dost, hrajeme k tomu i hezké české písničky. Pořad je určen nejen vášnivým turistům, ale také všem ostatním, kteří přišli na to, že naše země je stejně atraktivní, jako slavná zahraniční letoviska, říká ředitel ČRo Sever Milan Knotek. V soutěžním pořadu Česko, země neznámá může uspět každý, kdo zná dobře zajímavá místa naší republiky, nebo kdo pozorně vyslechne reportáž, ve které je obsažena správná odpověď na následující otázku. Reportáže natáčejí redaktoři všech regionálních stanic Českého rozhlasu, takže postupně poznáme celou Českou republiku. Jak nám řekl Pavel Kudrna, podobný pořad moderoval dlouhé roky na ČRo 2. Mám zkušenosti s cestováním s pořadem Výlety, který se na vlnách ČRo 2 vysílal deset let. S kolegou Jiřím Kokmotosem jsme víkend co víkend brázdili všechny regiony naší země a každou sobotu pak nabízeli hodinový přímý přenos. Teď na to do jisté míry navazuje pořad Česko, země neznámá. Na něm se podílím já jako moderátor, ale také Martina Vrbová a Jana Chládková, se kterými se budu střídat. Pavel Kudrna souhlasí s tím, že někteří lidé ani netuší, jak je Česká republika zajímavá a rozmanitá. Víme, jak vypadají Alpy, jaké je to pod Eiffelovkou a jaké jsou toalety u šikmé věži v Pise. Ale neznáme Krkonoše, jihočeské rybníky, naše jeskyně, různá muzea, hrady, zámky Naší snahou je, abychom právě ta krásná zákoutí české země posluchačům představili, abychom jednou ten pořad přejmenovali na Česko, země známá, dodává Kudrna. Pořad Česko země neznámá uslyšíte na ČRo Sever vždy od pondělí do pátku ve hod. V Liberci nás naladíte na 91,3 FM, na Jablonecku 102,3 FM, Smržovka, Tanvald, Harrachov 107,9 FM, Frýdlant 97,4 FM, Novoborsko 88, 8 FM 8 Desenské noviny 03/2014

9 Z kultury Historie dobrovolných muzikantů z Desné ( ) Pokračování z únorového čísla Rok 2008 pro nás začal tímto em: Muzikanti, co děláte? Muzikanti, co děláte? Ej máte husle a nehráte, ej máte husle a nehráte! Zveme Vás na letošní první dobrovolnou zkoušku do naší útulné chaloupky, a sice v úterý 5. února od Přijďte všichni dobře naladěni! Tématem jarního koncertu (konal se ) bylo: Od města k městu aneb Když jsem vandroval, pro diváky jsme si připravili malý kvíz Jitka Indráčková namalovala překrásné obrázky a diváci před každou písní hádali, o kterém městě se bude zpívat. Zazněly písně: V tý příšovský návsi; Žádnyj neví, co jsou Domažlice; Borovanský zvony; Já mám holku z Bratrouchova; Už se krumlovskej zámeček bourá; Okolo Hradišťa a jako poděkování našim dvorním dodavatelům skvělého vína i Sudoměřická, protože se dostavili i Miklovi ze Sudoměřic. A taky Desenskej zvoneček původně byl tedy odjinud, ale Irenka Šulcová ho přebásnila pro potřebu Desné, kde se nebála srovnat naše mládence s tanvaldskými a naši z toho srovnání vyšli lépe, byli uznáni hezčími. Na Předvánočním muzicírování se potom děly věci! Viz Ivanova pozvánka: Sousedé, kolegové, přátelé, naši obdivovatelé, partneři našich obdivovatelů a konečně i vy, kteří zatím nemáte program na příští sobotu! Jménem Sboru dobrovolných muzikantů (říkám jménem, ale oni netuší, že tuto pozvánku píšu a rozesílám ;-)) vás opět zvu v sobotu 13. prosince do desenské Riedelovy vily na podvečer/večer s koledami. To lomítko je v předchozí větě proto, že se nám osvědčil loňský model = koncertní šňůra sestávající se ze dvou koncertů (v 17:00 a v 19:30). Hrajeme opět v Riedelově vile, která se na rozdíl od nás za uplynulý rok nezměnila. Příčka, dělící posluchače na vidící a nevidící, stále stojí. Systém dvou návazných koncertů ovšem umožňuje, aby se ti, kterým se prvé představení (vyslechnuté v zadní místnosti) líbilo, posunuli během pauzy mezi jednotlivými koncerty do místnosti hlavní a užili si atmosféry kotle, který začíná vřít sborovým zpěvem obvykle někdy kolem třetí písničky. Rád bych připomenul věrným návštěvníkům našich letních koncertů při Vánočním koncertu nerozléváme zdarma víno ale naopak, očekáváme, že přinesete zase něco vy. Nejlépe nějaké to cukroví, které se pak odkládá na společnou tabuli v předsálí. Nováčky bych rád ujistil, že na našich koncertech obvykle naleznou čtecí zařízení. To sice odvádí pozornost návštěvníků od dění na jevišti, na druhou stranu však svátečním pěvcům umožňuje neztratit tvář před sousedními posluchači a známé koledy si nejen pobrukovat, ale normálně zazpívat. Abych Vás naladil ještě více, prozradím, že letošní koncert bude i trochu cizojazyčný. Uslyšíte koledu v polštině, koledu v němčině a dokonce snad i ve španělštině (pokud fum fum fum znamená něco španělsky. Pokud ne, tak alespoň uslyšíte kastaněty). Je mi ctí závěrem představit všechny, kteří se na vás již delší dobu těší. Tedy První řada zprava: Zuzana Horčičková (tu poznáte podle toho, že ji nelze přehlédnout) Irena Šulcová (tu poznáte podle toho, že nás všechny komanduje) Pepa Vébr (toho poznáte podle toho, že bude hladce neoholen což se o ostatních stojících v prvé řadě říci nedá) Iva Suchardová (tu poznáte podle toho, že jste ji s námi ještě neviděli) Kája Indráčková (tu poznáte podle toho, že držák jejího mikrofonu směřuje nikoli nahoru jako u ostatních ale dolů) Druhá a poslední řada zprava: Iveta Rútová (tu poznáte podle toho, že neustále pendluje mezi první a druhou řadou a asi jediná z nás umí hrát na nějaký hudební nástroj) Ivan Indráček (toho poznáte podle toho, že ho neuvidíte neb je důmyslně skryt za svým nástrojem) Jitka Indráčková (tu poznáte podle toho, že se jí někde mezi nohama bude motat malá Anežka) Kdesi mezi vámi: Milan Šulc (toho si asi nevšimnete hned, ale pokud uslyšíte nás, vězte, že tam je a dohlíží na kabeláž a řídí provoz v ní) 2009 Rok 2009 se nesl ve znamení zajetých kolejí, tématem Jarního muzicírování byla voda a podtitul: V zajetí vodního živlu aneb Nebude-li pršet, nezmoknem. Zazněly písně Padá, padá rosenka; Na tom bošileckým mostku; Pršívalo, jen se lilo; Hej, nejezď, Marku, utoneš; Stěnka Razin (rusky!) aj. Koncert ozvláštnilo vystoupení Martina Šulce s elektrickou kytarou, který spolu s Šárkou Chmelařovou (saxofon) zahrál píseň Život je jen náhoda. Vysloužili jsme si i pochvalný článek od pana Štefana P. Ale popudili jsme si mocné živly. Jinak v tomto roce opustili Šulcovi Desnou a přestěhovali se do Zlaté Olešnice. Pokračování v příštím čísle. Desenské noviny 03/2014 9

10 Z kultury Horní Dolpo utajená země Himálaje Dolpo je vzdálený a úžasný kout Himálaje, ležící na severozápad od Dhaulagiri. Pro obtížnou dostupnost se Dolpo nazývá Bo yul Utajená země. Rozkládá se převážně v nadmořské výšce až m a je velmi řídce osídleno. Lidé zde žijí odvěkým způsobem života. Od Nepálu je Dolpo odděleno vysokými horskými sedly. Díky tomu je i dnes málo navštěvovanou částí Himálaje a trek přes Horní Dolpo patří k jedněm z nejobtížnějších. Můžete zde však poznat skutečný život nedotčený civilizací. A proto jsme se vydali s plnými batohy na 20denní pouť napříč touto mystickou krajinou. Na své cestě jsme přespávali často pod širým nebem s výhledy např. na posvátnou Křišťálovou horu nebo na Dhaulagiri. Překonali jsme šest sedel nad m n. m., prošli jsme slavnou Stezku démonů z filmu Himalaya od Erica Vallie. Na pěšinách jsme potkávali jen karavany jaků. Procházeli jsme odlehlými vesničkami, kde jsme večer seděli s místními nad miskou rýže a poslouchali jejich životní příběhy. Navštívili jsme magickou Shey Gompa, duchovní srdce vnitřního Dolpa, a řadu dalších buddhistických a bonistických klášterů. Kdo jsem Jmenuji se Pavla Bičíková a žiji se svou rodinou na Kozákově v Českém ráji. V 90. letech jsem pracovala jako průvodkyně outdoorové cestovní kanceláře S. E. N. Praha (cyklozájezdy, přechody hor). Již 20 let se věnuji propagaci Českého ráje a vytváření turistické nabídky v tomto regionu. Mou celoživotní vášní je cestování na kole nebo pěšky s batohem a fotoaparátem. Letos v dubnu se již potřetí vracím do Himálaje. Malování na hedvábí V neděli 9. února proběhla v Riedelově vile Tvůrčí dílna Malování na hedvábí, kterou jsme pro Vás připravili na útulné půdě. Cílem těchto dílen je tvoření pro malé i velké děti a příjemné strávení společných chvil dětí s rodiči nebo prarodiči. Celé odpoledne vládla příjemná atmosféra a všichni si odnesli překrásné výrobky. 10 Desenské noviny 03/2014

11 Škola Desenské děti v Olympijském parku Soči Letná Ve čtvrtek 13 února navštívily také děti z desenské školy Letnou, kde si mohly vyzkoušet řadu olympijských sportů. Fotografie i zážitky dětí přináší malá fotoreportáž. Fotky dodala většinou paní učitelka Albrechtová, některé jsou dílem samotných účastníků. Děti dodaly i vlastní postřehy z celé akce, kterou jako její účastníci hodnotí vesměs pozitivně. Ve čtvrtek se kroužky Edisoni a Štafeťáci vydaly do Olympijského parku Soči Praha-Letná. Jakmile se autobus přiblížil k Praze, zavládla v něm zvláštní atmosféra. Už vyndáváme běžky a běžíme ke vchodu a do šaten. Tam se převlékneme do sportovního a jdeme na brusle. Po dlouhém bruslo-padání jdeme na malou obchůzku parku a pak už se zase proháníme na běžkách. Jejda! My už odjíždíme? No jo. Po vydatném sportování už usedáme do autobusu a vyjíždíme směr Desná. M. Patera,5. A Mně se to líbilo, protože jsem zažil úplně něco jiného než kdy předtím. Dostali jsme dobrého řidiče. Jel úžasně. Líbily se mi brusle Byli jsme na běžkách, zastavili jsme se na stanovištích, kde jsme stříleli Taky tam vystupovali kamarádi ze Čtyřlístku: Fifi, Bobik, Pinďa a Mišpulín. Moc pěkný, užil jsem si to. Celou zpáteční cestu jsem prospal. M. Soukup, 8. A Desenské noviny 03/

12 Škola V Olympijském parku na Letné jsme si mohli vyzkoušet mnoho věcí bruslení, biatlon. Na biatlonu jsme stříleli, ale málokomu se podařilo trefit na cíl. Potom jsme se šli najíst. K obědu byl řízek s okurkou a bramborami. Polévka byla také moc dobrá Když jsme odcházeli, dostali jsme svačinový balíček. Všechny zúčastněné školy byly odměněny zlatou medailí. P. Hnídková, 6. A V Olympijském parku jsme viděli, jak se hraje curling, byl tam i snowpark. Taky jsme dostali medaile, svačinky a kuře s dresem Jaromíra Jágra Moc se mi tam líbilo. E. Pavlů. 6. A fotoreportáž E. Albrechtová O DESENSKÉHO MEDVĚDA OBLASTNÍ KOLO PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH DIVADELNÍCH, LOUTKÁŘSKÝCH A RECITAČNÍCH SOUBORŮ DĚTSKÁ SCÉNA 2014 Datum konání: 22. března 2014 od 10 hodin v KD Sklář v Desné v Jizerských horách JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! Městská knihovna Desná Krkonošská 120, Desná II tel.: , Desenské noviny 03/2014

13 Škola Cesta do pravěku Dne v Jablonci nad Nisou v divadle jsem se svojí třídou zhlédl představení Cesta do pravěku. Představení začalo objevením pradávné jeskyně s trilobitem. Odtud se skupina dobrodruhů dostala do pravěku a zde poznávali spoustu zajímavých živočichů. Potkali například brontosaura, ptakoještěry a mamuta. Příběh skončil návratem do současnosti. Divadlo se mi líbilo, protože mám rád pravěká zvířata. Jan Kopal, 6. A Velice se mi líbil napínavý příběh. Parta kluků se vydala do dávných časů na Zemi, kde žili brontosauři. Byl o to fantastické a obdivuji herecké výkony herců. Simona Jahodová, 6. A Líbily se mi některé druhy zvířat, například trilobiti, pterodaktylové (ti byli jako loutky na ruku) a ryba (ta byla zase plyšová). Nejlépe vypadala medúza z deštníku, která svítila díky vánočním světélkům. Nelíbilo se mi,že jsme viděli jen jednu kulisu obývací pokoj a z něj udělali prales tím, že sem naházeli umělé květiny. Vrátili jsme se na konci 3. vyučovací hodiny a ještě jsme se učili. Simona Bukáčková, 6. A Zápis do 1. třídy Dne 23. ledna 2014 se uskutečnil zápis žáků do 1. třídy v ZŠ Desná. Učitelky přivítaly 36 budoucích prvňáčků, kteří prokázali své dovednosti, znalosti v různých oblastech svých zájmů. Tento významný den v životě nových žáků budou připomínat dárky od starších dětí.jelikož na zápis nedoraily všechny děti, byl vyhlášen náhradní termín, a to Využil ho jeden zájemce, ostatní prostřednictvím zákonných zástupců informovali o zapsání v jiných základních školách. Jarní prázdniny Letošní jarní prázdniny v našem regionu jsou v termínu pondělí 10. března neděle 16. března se budeme těšit na dvě první třídy. Renata Janatová, zástupce ředitele Pomáháme zvířátkům V naší mateřské škole pěstujeme u dětí kladný vztah ke všem zvířátkům a sklízíme úspěchy. Po celou zimu se staráme o lesní zvířátka a nosíme jim do krmelce usušený chléb a slupky. V předvánočním čase jsme přemýšleli, komu bychom ještě mohli udělat radost. Napadla nás opuštěná zvířátka v lučanském útulku, kterým jsme už jednou přilepšili granulemi, dobrůtkami a hračkami. Vyhlásili jsme proto anketu Pomůžeme pejskům?, ve které se rodi- če s dětmi vyjadřovali k našemu záměru uskutečnit dobročinnou akci. Citujeme několik krásných odpovědí: Moc se nám to líbí. Vánoce nejsou pouze o dárcích pro děti, ale také o pomoci druhým. Dobrý nápad, rádi akci podpoříme. Děti se učí pomáhat, to je fajn. Nápad se nám líbí. Skvělá inspirace pro děti, že je třeba pomáhat. Dětem jsme vyrobili pejska Ťapku a spoustu tlapek na prodej. Děti si je průběžně kupují a samy připevňují k pejskovi. Vidí, jak tlapky přibývají a zároveň přibývají i korunky na nákup všeho, čeho se pejskům bez pánečka nedostává. Návštěvu útulku máme v plánu na jaře a na výlet se společně s dětmi už těšíme. Na vlastní oči se přesvědčí, že ne každý má to štěstí a má vlastní domov, bezpečí a lásku druhého. Prožijí také příjemný pocit pomoci tomu, kdo to potřebuje. Za kolektiv Zdravé mateřské školy Desná Hana Bambuszová, učitelka Lyžování 4. B Ve dnech se uskutečnila již počtvrté výuka lyžování 4. B. I když zima je letos skoupá na sníh, podmínky na sjezdovce Filip ve Smržovce byly výborné. Základy lyžařské techniky zvládají všichni. Pochvalu zaslouží ti, kteří se letos zúčastnili poprvé. Velký dík za pomoc servis i morální podporu patří paní Ducháčové, manželům Lacinovým a paní Strnadové. Pedagogický dohled zajišťovali paní učitelka V. Jiroušová a pan učitel J. Volech. VJ Desenské noviny 03/

14 Informace z knihovny Novinky v desenské knihovně Písečný muž Lars Kepler Je chladná zimní noc a zasněžený Stockholm čeká sněhovou nadílku. Vedle železničního mostu se namáhavě vleče neznámý mladík. Někdo si ho všimne a zavolá policii. Až v nemocnici se zjistí, že tenhle nemluvný pacient s těžkým zápalem plic je již dávno mrtvý. Ošetřující personál nechápavě zírá na sedm let starý úmrtní list, který našli v počítači. Z jeho vraždy je podezřelý sériový zabiják Jurek Walter, kterého před třinácti lety zatkl komisař Linna a který byl odsouzen k doživotní izolaci na uzavřeném psychiatrickém oddělení. Levhart Jo Nesbø Norským hlavním městem otřásl nález dvou ženských těl i způsob jejich smrti. Obě totiž utonuly ve vlastní krvi. Oddělení vražd čelí záhadě bodné rány ve tvářích obětí jsou četné, pravidelné, a navíc byly vedeny zevnitř úst. Jaká vražedná zbraň je mohla způsobit? Mladá kriminalistka Kaja Solnessová je vyslána do Hongkongu, aby odsud přivedla zpátky do Osla jediného člověka, který může takový případ vyřešit. Jenže Harry Hole se v milionovém městě skrývá nejen před věřiteli, ale zvláště před vzpomínkami a přízraky z minulých případů a nemá sebemenší zájem se do vlasti vrátit. Kaja se musí uchýlit k citovému vydírání. Vyšetřování pak Harryho zavádí nejen na zasněžené opuštěné pláně v norských horách, nýbrž i do horké Afriky na úpatí sopky. A jde v něm o život. Vrah je silný, chytrý a bezskrupulózní a v souboji s ním bude muset Harry obětovat víc, než čekal. FIMO Petra Nemravová Publikace, která přináší ucelený přehled o základních technikách práce s polymerovou hmotou (FIMO atd.) speciálně se zaměřující na výrobu korálků a šperků. Polymerová hmota je materiál, jehož používání se v současné době rozvíjí a získává stále větší oblibu výtvarníků a všech, kteří se věnují ručním pracím. Zájemce po prostudování této knihy bude schopen na pokročilé úrovni pracovat s polymerovou hmotou. Mrtví na vinici Milena Mathausová Příběh odehrávající se na konci 16. století je situován do vsi Michle nedaleko pražských hradeb a Vyšehradu. Před sto lety ji odkázal bohatý pražský měšťan Univerzitě Karlově. Poplužní dvůr, mlýn, zahrady a především vinice tvoří pro univerzitu důležité ekonomické zázemí tím spíše, že se nachází blízko Prahy. Studenti Karlovy univerzity mají povinnost na vinicích pracovat, buď aby si přivydělali na studium, anebo i z trestu za nepřístojné chování. Dva z nich Prokop a Hanuš se spolu se šenkýřkou Adlétou rozhodnou vypátrat, jak a hlavně proč zemřel hlídač na vinici. Ranč u dědečka Táňa Keleová-Vasilková Julka, hlavní hrdinka příběhu, se po rozvodu přestěhuje s dcerou na samotu, do domu, který zdědila po milovaném dědečkovi. Rozhodně se žít jinak, začít znovu. Dům předělá na malý penzion, ve kterém hostům nabízí odpočinek v oáze ticha, domácí stravu a možnost výjezdů na koni. Jenže ani vzdálenou samotu neobcházejí citové vzplanutí, trápení a problémy... Krev na kapradí Vlastimil Vondruška Kniha navazuje na úspěšnou sbírku povídek Krev na lopuchu a skládá se ze dvou částí. V té první je osm příběhů, v nichž jako hlavní vyšetřovatel vystupuje Oldřich z Chlumu a jeho pomocníci panoš Ota a velitel Diviš, ale také jeho manželka Ludmila z Vartemberka. Všechny příběhy nesou pečeť originálního myšlení Oldřicha z Chlumu, který se snaží nejen potrestat zločince, ale současně hledá opravdovou a nefalšovanou spravedlnost. To samozřejmě vede často k nečekanému rozuzlení příběhů. Druhá část knihy obsahuju deset středověkých soudniček, inspirovaných skutečnými zločiny. Poslední aristokratka Evžen Boček František Antonín hrabě Kostka z Kostky je potomek šlechtického rodu, žijící v New Yorku. Po pádu komunistického režimu se s americkou manželkou Vivien a dcerou Marií (III.) vrací do Čech, aby převzal rodové sídlo. Kromě zámku "zdědí" hraběcí rodina i personál: zpátečnického kastelána, hypochondrického zahradníka a kuchařku, která si ráda cvakne a občas to přežene. Deset žen Marcela Serranová Devět žen, každá úplně jiná. Nikdy předtím se neviděly, a přesto spolu sdílejí své příběhy. Nataša, jejich terapeutka, se je rozhodla sezvat dohromady, neboť věří, že rány se mohou začít hojit jen tehdy, když se prolomí ledy mlčení. 12 hodin s Oskarem Eva Maceková Velké obrazové album nás provází všedním dnem pětiletého kluka Oskara a jeho věrného kocoura. Na obrazových tabulích, plných drobných událostí, si všímá detailů z obyčejného života, popisuje nejmenším čtenářům jejich vlastní důvěrně známé věci a situace. 14 Desenské noviny 03/2014

15 Došlo do redakce Firma EKONA informuje Čištění domovních odpadních vod Každý z nás denně vyprodukuje přibližně litrů splaškové vody. Je to především voda z WC, mytí a koupání, praní, úklidu domácnosti, umývání nádobí a vaření. Pokud žijeme v objektu, který je napojen na obecní kanalizaci, postará se o vyčištění této vody obecní čistírna odpadních vod. Zaplatíme obci stočné a věc je vyřešena. Ovšem v místech, kde není vybudována kanalizace, vyvstává tradiční problém: Kam s ní? Zde se o likvidaci odpadních vod musí postarat sami majitelé objektů, ať již určených k trvalému nebo rekreačnímu bydlení. Z hlediska způsobu nakládání s odpadní vodou existují dvě základní možnosti: 1) odpadní vodu jímat (a poté nechat vyvážet fekálním vozem), 2) odpadní vodu čistit (a poté jí odvést do vodoteče nebo zasakovat podle možností) K jímání odpadních vod slouží jímka na vyvážení (žumpa). Je to bezodtoková vodotěsná nádrž, která splaškovou vodu nečistí, ale pouze shromažďuje. Z jímky se pak odpadní voda fekálním vozem vyváží do nejbližší čistírny odpadních vod. Firma EKONA nabízí kvalitní plastové žumpy řady CZ a CZP v široké škále objemů a pro všechny možnosti stavebního osazení. Druhou možností je zřízení domovní čistírny odpadních vod. Existují dvě základní technologie čištění odpadních vod. První z nich reprezentuje aktivační domovní čistička odpadních vod, která pracuje na principu jemnobublinného provzdušňování aktivovaného kalu. Jedná se o vodotěsnou nádrž vybavenou technologií (dmychadlo, čerpadlo, provzdušňovací zařízení), která se osazuje do terénu. Příkladem takové moderní čistírny je typ EKONA řady D s certifikátem CE. Vyčištěnou vodu je možné odvést do vodoteče (potok, řeka), případně pokud není vodoteč k dispozici tuto vodu zasakovat vhodným způsobem. Účinnost čištění se pohybuje v praxi mezi %. Druhý možný způsob čištění je vícestupňová čistička odpadních vod typu Septik + Zemní filtr. Ta se skládá z tří nebo čtyřkomorového septiku (vodotěsná nádrž s přepážkami) a z dočišťovacího stupně například pískového filtru (zpravidla plastová nepropustná vana s nátokovou a odtokovou drenáží, vyplněná praným pískem ten funguje jako nosič biomasy). V praxi dosahuje účinnosti kolem 90 %. Výrazně účinnější je zemní filtr EKO-CINIS, který splní i podmínky pro vypouštění do vsaku. Na trhu lze najít celou řadu zařízení, která nesou název domovní čistírna odpadních vod. Laik se těžko může vyznat v rozdílech mezi nimi a posoudit jejich vhodnost pro svoji konkrétní situaci. Někdy jsou nabízeny výrobky za velmi atraktivní ceny, jejich užitná hodnota ovšem bývá nízká. Proto je vhodné již v přípravné fázi kontaktovat odborného projektanta, který posoudí, jaký způsob čištění se pro danou situaci hodí a který typ čistírny vybrat. Rozsah tohoto článku má sloužit pro základní informaci problematiky čištění domovních odpadních vod. Pokud budete mít zájem poradit s vaší konkrétní situací, obraťte se s důvěrou na naše odborníky. Kontakt najdete na Změna jízdních řádů Od neděle 2. března dochází ke změnám jízdních řádů v rámci celostátního termínu, který vyhlašuje Ministerstvo dopravy. V Libereckém kraji dochází pouze k dílčím úpravám u vybraných autobusových spojů seznam změn je uveden na webu v sekci Připravované změny. Seznam změn regionální dopravy pro oblast Jablonecka. Aktuality z MHD Jablonec nad Nisou naleznete na webu ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 03/2014 Jablonecko + Tanvaldsko + Železnobrodsko Seznam změn platných od neděle 2. března 2014: IDOL číslo Trasa Linka Spoj Změna 141 Liberec Jablonec nad Nisou nový pár Nový spoj z Jablonce n.nis. ve dnech školního vyučování: odj. Jablonec n.nis.,aut.nádr. 13:10 Liberec,Fügnerova 13:36 (mimo Jabl. Paseky) Nový spoj z Liberce ve dnech školního vyučování: odj. Liberec,Fügnerova 13:50 14:18 Jablonec n.nis.,aut.nádr. (mimo Jabl. Paseky) 744 Tanvald Desná Albrechtice v Jiz.h. Tanvald sudé Všechny spoje jedoucí ve směru z Jiřetína do Desné zastaví v nové zastávce v Albrechticích u školy 953 Jablonec n.nis. Tanvald Jilemnice Vrchlabí Spoj formálně prodloužen na terminál v Tanvaldu (autobus takto jede) z důvodu lepšího zobrazení přestupu ve směru Harrachov Rokytnice n. J. Turnov - Praha , 9 Spoje pojedou v úseku Rokytnice n. Jiz. Harrachov o 2 5 min později (dle konkrétní zastávky). V zastávce Rokytnice n.jiz.,,host. vznikne nová vazba od Jablonce n. Jiz. linkou 942. Desenské noviny 03/

16 Inzerce MĚSTO DESNÁ Tajemník městského úřadu Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel , Fax: , Mobil: VEŘEJNÁ VÝZVA dle 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů Tajemník Městského úřadu v Děsné vyzývá zájemce o uzavření pracovní smlouvy k podání přihlášky na obsazení volného místa : Pracovník zařazený do MěÚ, manažer projektů a výstavby MěÚ, 9. platová třída Kvalifikační předpoklady: USO, VŠ, orientace v problematice veřejných zakázek a dotačních titulů, znalost práce na PC (Word, Exel, Internet). Nástup: , případně dle vzájemné dohody Přihlášky do 14. března 2014 Bližší informace poskytne tajemník městského úřadu, tel , Způsob podání přihlášky: Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou Výzva MPV NEOTVÍRAT na adresu: Město Děsná, k rukám tajemníka MěÚ, Krkonošská č.p. 318, Desná v Jizerských horách, nebo osobně v podatelně MěÚ Krkonošská č.p. 318 Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka a datum a podpis zájemce. K přihlášce doložte : profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovního místa výpis z rejstříku trestů i ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Mgr. A. Bělonožník tajemník MěÚ Vyvěšeno: Sejmuto: Pro drobné podnikatele, malé i střední firmy nabízíme: vedení účetnictví daňové evidence zpracování daňového přiznání včetně zastupování na úřadech Dolečková Iva Velké Hamry 613, Velké Hamry tel.: Odvoz a likvidace fekálií Štěpkování větví Mulčování trávy tel.: advokátní kancelář v Desné Telefon: , Klíčový sociální pracovník , Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeních. Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) 16 Desenské noviny 03/2014

17 Co se děje u sousedů Jablonec nad Nisou 2O14 Informace poskytne Eurocentrum Jablonec nad Nisou, Jiráskova www. slavnosti.mestojablonec.cz úterý ,45 hodin MASOPUSTNÍ VESELICE Průvod městem v maskách s harmonikářem a tanečnicemi ukončený bohatým programem. pátek neděle Ski Klub Jablonec n. N. pořádá v lyžařském areálu Břízky MISTROVSTVÍ REPUBLIKY ŽÁKŮ sobota hodin Jablonecký korálek Závod jednotlivkyň ZPMG a kombinovaného programu, veteránek. pondělí hodin JABKO pořádá v Klubu na Rampě ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ Supernova v galaxii M82, blížící se opozice Marsu a další zajímavosti na jarní obloze, v případě jasného počasí pozorováni Jupiteru. Informace, rady, návody pro každého. sobota hodin Plavecký oddíl TJ Bižuterie pořádá v plaveckém bazénu CENA TJ BIŽUTERIE A MĚSTA JABLONCE N. N. 25. ročník závodů plaveckých oddílů. sobota hodin VELIKONOČNÍ HALA ŽACTVA Mezinárodní atletické halové závody žactva. neděle hodin TEXO PLUS pořádá v městské hale BAREVNÝ MINIVOLEJBAL Pro děti tříd. pondělí čtvrtek JABKO pořádá JEDEN SVĚT 2014 Festival dokumentárních filmů o lidských právech. Projekce pro školy Více na V rámci projektu Jablonec nad Nisou Eurocentrum / středa / 20 hodin OLYMPIC Zbrusu nová show rokových matadorů / sobota / 20 hodin SLAVNOSTI SVATÉHO PATRIKA Tradiční celovečerní akce pro fandy keltské kultury. Hudební skupiny Alastair (GB/ CZ) a Bran, nejnovější choreografie tanečních skupin Irské sestry, Divokej Ir a Keltský tygr, výuka jednoduchých irských a bretonských tanců / neděle / 14 hodin DECHOVÁ HUDBA ČESKÝ RÁJ Taneční odpoledne pro seniory s orchestrem ze Všeně / čtvrtek pátek / hodin / sobota / 9 12 hodin EUROREGION TOUR ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu / sobota / 20 hodin DIVOKEJ BILL: MOŽNÁ PŘIJDE I PEKELNÍK / TOUR 2014 Jeden ze čtrnácti koncertů české části turné skupiny. Host: Zelenina / středa / 20 hodin ROBERT BALZAR TRIO Koncert jarního turné k novému albu Discover Who We Are / středa / 20 hodin SUPERGROUP CZ Michal Pavlíček, Kamil Střihavka, Miloš Meier, Vladimír Guma Kulhánek, Roman Dragoun a Jan Hrubý. Akci pořádá Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s ve spolupráci s Klubem Na Rampě v rámci projektu 25 ro(c)ků bez opony / pátek / 14 hodin A JEŠTĚ TROCHU SWINGU Taneční večer s velkým swingovým Orchestrem Rudy Janovského / sobota / 20 hodin MANDRAGE: SILUETY TOUR 2014 Výpravná show skupiny. Host: Nebe. Klub Na Rampě areál Eurocentra Jablonec n. N / sobota / 20 hodin Čankišou Špička domácí world music s hutným etno-rockovým zvukem / neděle / 16 hodin Dětský karneválek V maskách, s tancem, soutěžemi. Pro děti od 2 let. Předprodej vstupenek v Klubu Na Rampě, po pá od 15 hod., so od 18 hod. nebo nutná rezervace na tel či / čtvrtek / hodin Aljaška, Yukon TERRITORY, British Columbia Promítání Martina Bauera ze dvou převážně vodáckých čundrů / pátek / 20 hodin STÁRPLEJ 2014 Druhé kolo VII. ročníku soutěžního festivalu regionálních kapel / sobota / 20 hodin KVĚTY Brněnská alternativní folk rocková kapela / pátek / 20 hodin Jablonec bez hazardu Hudbou, slovem a divadlem proti hazardu. Podpořte Jablonec bez heren! / sobota / 20 hodin KYTARY A RAP Phatlib, KND Roseck & Muerto, Cafone, DJ BA2S (Ex Chaozzz), DJ Zak (Badwoof) / pátek / 20 hodin LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P Matador české hudební scény / sobota / 20 hodin Nano Illusions+THE DRAIN / pátek / 20 hodin MŇÁGA A ŽĎORP Koncert kapely z Valmezu / sobota / 21 hodin HOREČKA SOBOTNÍ NOCI Desenské noviny 03/

18 Co se děje u sousedů DDM Vikýř každý všední den SPORTOVÁNÍ S KINECTEM hodin sobota ZPĚVÁČCI od 9.00 hodin, oblastní přehlídka zpěváků lidových písní z regionu. FLORBALOVÝ TURNAJ O POHÁR VIKÝŘE Koná se od 9.00 hodin v městské sportovní hale. PRODLOUŽENÁ hodin, slavnostní prodloužená lekce Tanečních pro handicapované. Koná se v DDM Vikýř středa DOVOLENKÁŘI hodin dopoledne pro maminky, prarodiče s dětmi, kde si dospěláci vyrábějí, děti si hrají s pedagogem pátek neděle RODINNÝ VÍKEND Víkendové řádění pro rodiny s dětmi v Zásadě sobota BRUSLENÍ S VIKÝŘEM hodin, v Městském zimním stadionu, sportovní odpoledne pro děti i dospělé. SETKÁNÍ S KRAKONOŠEM ANEB VÍTÁNÍ JARA Rodinný výlet do Harrachova doprovázen pestrým průvodem masek pondělí PRACOVNÍ PONDĚLÍ hodin, Jste bez práce, nevíte, jak to funguje na ÚP, hledáte brigádu? Přijďte na Pracovní pondělí, zde se dozvíte, jak v těchto situacích postupovat sobota BUĎ KREATIVNÍ hodin, rukodělná dílnička pro děti a mládež od 10 let. Smržovka Více informací na nebo neděle Karnevalshow Od 15 hodin v Parkhotelu. pondělí Čítárnička od 16 hodin v knihovně. středa Setkání s policisty OOP Smržovka od do 17 hodin v restauraci Ráj v Dolní Smržovce. úterý Hovory nad otevřenou biblí od 17 hodin ve výstavní síni v Zámečku. pondělí Dílna s Květou Přijďte si vyrobit od 15 do 17 hodin v knihovně. středa Setkání s policisty OOP Smržovka od do 17 hodin v budově městského úřadu. sobota Vernisáž výstavy Žijme si své sny od 15 hodin ve výstavní síni Zámečku. neděle středa Žijme si své sny výstava Šárky Češkové a Petra Čady ve výstavní síni Zámečku. pondělí Důchodový dýchánek Od 14 hodin v Zámečku. pátek Noc s Andersenem od do 20 hodin sraz dětí v knihovně. sobota Smržovské ženy samy sobě od 9 hodin v budově ZŠ v Komenského ulici č. p Kino Jas Járy Cimrmana a PÁ SO 17 hodin Velká oříšková loupež a PÁ SO 19 hodin Angelika Francouzský dobrodružný historický film ST 19 hodin Dědictví aneb Kurva se neříká 7. a PÁ SO 17 hodin Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 7. a PÁ SO 19 hodin Babovřesky ST 17 hodin Velká oříšková loupež ST 19 hodin Dědictví aneb Kurva se neříká PÁ 17 hodin Kráska a Zvíře SO 17 hodin Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 3D 14. a PÁ SO 19 hodin Babovřesky ST 19 hodin Babovřesky PÁ 17 hodin Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 3D SO 17 hodin Kráska a Zvíře 21. a PÁ SO 19 hodin Pompeje 3D ST 19 hodin Dědictví aneb Kurva se neříká PÁ 17 hodin Velká oříšková loupež 3D PÁ 19 hodin Noe 3D HÝBEJ SE A SPORTUJ, BUĎ IN hodin, sportování, hýbání se, zábava pro děti a mládež od 10 let. sobota Domácí štěstí? Ivo! S pravdou ven! od 19 hodin v sále Parkhotelu SO 17 hodin Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 3D 18 Desenské noviny 03/2014

19 Co se děje u sousedů a i u nás DDM Ulita Tanvald tel.: pondělí 3. března od 17 hodin Keramika pro dospělé modelování výrobků pondělí 10. března od 17 hodin Keramika pro dospělé glazování vypálených výrobků pondělí 10. března Výlet do lunaparku v zábavním centru Babylon Liberec úterý 11. března Kreativní dílna v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci n. N. Děti si vyrobí svůj originální šperk a prohlédnou si muzeum. středa 12. března Výlet do Dinoparku Liberec MDC Maják Březnové dění v MDC Maják Tanvald: JARNÍ BURZA OBLEČENÍ: úterý: příjem věcí v hodin středa: příjem věcí v hodin a prodej v hod. čtvrtek: příjem věcí v hodin a prodej v hod. pátek: prodej v hod. neděle: výdej a vyúčtování v hod. Věci přijímáme čisté a nepoškozené!!! Za každý kus se účtuje 1,50 Kč+10 % z prodeje. Na bleší trh lze pronajmou stůl za 100 Kč. Tabulky k rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku. KINO ALFA V DESNÉ Údolní 295, Desná v Jizerských horách tel.: facebook: kinoklubalfa * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * b ř e z e n * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Každý pátek DISKOTÉKA od 22:00 hodin, otevřeno od 20:00 hodin čtvrtek 13. března Návštěva IQ parku v centru Babylon Liberec pátek 14. března Výlet do plaveckého bazénu v Jablonci nad Nisou Výlet je určen jen pro plavce! DDM Ulita vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma Máme rádi zvířata. Soutěží se v různých věkových kategoriích od MŠ po SŠ. Uzávěrka soutěže je 6. března 2014 do tohoto termínu je třeba v DDM odevzdat soutěžní práce označené jménem autora, třídou (u MŠ věkem) a školou, kterou navštěvuje. Nejlepší práce budou oceněny a vystaveny v kině Jas Járy Cimrmana. Připravujeme letní tábor v Lužických horách v termínu srpna 2014 pro děti od 8 do 16 let. Program: návštěva turistických zajímavostí, tentokrát u sousedů v SRN (nutný pas!). Cena Kč zahrnuje ubytování s celodenním stravováním + nějaké pamlsky, pitný režim, dopravu, vstupy, odměny za soutěže. Informace a přihlášky obdržíte v Domě dětí a mládeže Ulita v Tanvaldě. L. Kadeřábková Krádež v kabinách TJ Desná výzva občanům Žádáme občany Desné, zejména ty, kteří bydlí v blízkosti sportovního areálu TJ Desná, o pomoc v souvislosti s krádeží většího rozsahu, ke které došlo v kabinách na hřišti TJ Desné v noci z 18. na 19. února Byly odcizeny věci větších objemů, napříkladi prázdné sudy od piva. Žádáme občany, kteří si všimli něčeho podezřelého v nočních hodinách z 18. na , o informaci. TJ Desná (p. Křemen , p. Kopal ) či policii ČR (obvodní oddělení Tanvald). Za pomoc děkujeme Výroční valná hromada desenských hasičů Každým rokem v únoru se scházejí zástupci ze všech desenských hasičských sborů, aby zhodnotili svou činnost za minulý rok v 18 hodin se naplnila hospoda u Laňků 23 zástupci z místních organizací. Sezení zahájil starosta Městského sdružení pan Martin Lauer, byla zvolena návrhová komise, následovalo čtení výročních zpráv o činnosti jednotlivých organizací za minulý rok. Pan Mařatka přednesl návrh plánu práce na rok 2014 a pan Jirouš návrh usnesení. V diskuzi vystoupil starosta Desné pan Kořínek a plukovník Ing. Petr Bartoň, ředitel územního odboru. Podrobnější informace přineseme v dubnovém čísle Desenských novin. Pracovní předsednictvo, zleva plukovník, Ing. Petr Bartoň, ředitel územního odboru, dale starosta Desné Jaroslav Kořínek, starosta Městského sdružení Martin Lauer, okrskový velitel Josef Jirouš a František Laňka st. už skoro hasičská legenda. Desenské noviny 03/

20 Kulturní a informační středisko RV Program na březen Sobota 1. března KD Sklář od hodin 2. představení Desenského divadelního předjaří, L. D. S. Norman Robins, Podivná závěť vstupné 50 Kč Čtvrtek 13. března Riedelova vila od hodin Hravé odpoledne pro žáky ZŠ Středa 19. března Riedelova vila od hodin Přednáška, Horní Dolpo utajená země Himálaje, cestovatelka Pavla Bičíková vstupné 40 Kč Sobota 22. března KD Sklář od hodin Desenský medvěd přehlíka dětských divadelních souborů vstupné 30 Kč OBLASTNÍ KOLO PŘEHLÍDKY v KD Sklář v Desné v Jizerských horách JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! Úterý 25. března v zahradě Riedelovy vily proběhne sbírka DIAKONIE v době od 8:00 17:00 hodin Vyřešíme problémy s odpadní vodou. Kde nás najdete : Sídlo, obchodní odd., projekce: Nitranská 418 Liberec Výroba: Krkonošská 279, Desná v Jizerských horách Připravujeme na duben Úterý 1. dubna Riedelova vila Výstava Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor Pátek 4. dubna Riedelova vila od hodin Noc s Andersenem Úterý 8. dubna Riedelova vila od hodin Beseda o speciální metodě zvaná irisdiagnostika (diagnostika z oka) Sobota 12. dubna Riedelova vila od hodin Velikonoce, vyprávění o velikonočních zvycích, tradicích a historii. Tvůrčí dílny, pletení pomlázek, malování velikonočních kraslic, plstění z ovčí vlny Sobota 19. dubna KD Sklář od hodin 3. představení Desenského divadelního předjaří, Rádobydivadlo Klapý Peter Shaffer, Amadeus vstupné 50 Kč Ekonomicky Ekologicky Efektivně Vyrábíme a dodáváme: domovní čistírny odpadních vod pro 2 až 40 obyvatel domovní ČOV typu septik + zemní filtr plastové žumpy a nádrže na kapaliny až do 50 m 3 ekologické kompostovací toalety Ekoster lapače tuků a odlučovače ropných látek Naše výhody: jsme z Desné! kvalitní certifikované výrobky podpora vlastního VH projekčního oddělení garanční i pozáruční servis, odborné poradenství příznivé ceny za vysokou kvalitu dlouhodobá zkušenost, profesionalita Program Kulturního a informačního střediska Riedelova vila v Desné Kulturní a informační středisko Krkonošská 120, Desná tel.: , Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Knihovna tel.: , Pondělí , hodin Úterý , hodin Čtvrtek , hodin Desenské noviny redakce tel.: , , DN na webu: Příspěvky do DN můžete odevzdávat: Osobně v redakci Desenských novin se sídlem v KS Riedelova vila (Krkonošská 120), nebo v podatelně MěÚ Desná (Krkonošská 318). Zasílat elektronicky na adresu: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka březnového čísla je v pátek 14. března do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v únorovém čísle. 20 Desenské noviny 03/2014

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 14

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 14 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 22.6. 2011 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Jaroslav Juřík, Ing. Antonín Pusztai, Ing.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více